997 -- Ouderkerk a/d IJssel -- hervormde gemeente

Openbaarheid
Archiefstukken jonger dan 50 jaar zijn NIET OPENBAAR.
De inventarisnummers zijn in dat geval rood en gemarkeerd met een asterisk (*).
 
 

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Inventaris

samengesteld door C.R. Schoute (ca. 1996); gedeeltelijk herzien door Bert van der Saag (2008)

1 KERKENRAAD


1.1 Algemeen


1.1.1 Notulen en bijbehorende vergaderstukken


* 1-5. Handelingen van de kerkenraad, (1651), 1680 - 1974. -- 5 delen

6. Notulen van de gecombineerde vergadering van de kerkenraad met de commissies ter bevordering van de geestelijke belangen in wijk A, 1924 - 1950. -- 1 deel

* 7. Notulen van kerkeraadsvergaderingen, 4 mei 1939 en 15 juni 1964. Met een agenda voor de vergadering van 14 september 1971. -- 3 stukken

1.1.2 Correspondentie


1.1.2.1 Ingekomen stukken


* 8-15. Ingekomen stukken, 1809 - 1978 (hiaten). -- 3 pakken, 5 omslagen
Van ca. 1940 tot 1947 meestal genummerd (jaar/volgnummer).

16-18. Ingekomen stukken (genummerde serie; hiaten), 1816 - 1915. -- 3 pakken

1.1.2.2 Uitgaande stukken


19. Brievenboek
Register met afschriften van uitgaande brieven, 1883 - 1884, 1903 - 1904. -- 1 deel
Zeer onvolledig.

* 20. Afschriften van uitgaande brieven, 1925 - 1959, 1962 - 1964, 1971, 1975, 1977, 1978. -- 1 omslag

1.1.3 Verslagen


21. Verslagen betreffende de kerk aan de classis over 1904, 1909. 1910. -- 3 stukken

22. Verslagen wegens schriftelijke kerkvisitatie, 1906, 1907, 1912. 1913.1915. -- 3 stukken

23. Kerkenraadslijsten, gegevens over de kerkelijke gemeente, 1927, 1929 - 1930. -- 3 stukken

1.1.4 Gemeentegids


* 24. Hervormde gemeente Ouderkerk a/d IJssel
1976; gedrukt. -- 1 katern

1.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen


1.2.1 Organisatie; kerkelijke grenzen


25. Kerkelijke reglementen, 1816 - 1855, 1867, 1880 - 1897, 1952, 1958, 1959; gedrukt. -- 1 pak

26. Stukken betreffende de afscheiding van Krimpen a/d IJssel en Stormpolder, 1855, 1861 - 1867. -- 1 pak

27. Stembiljetten betreffende het reglement op de benoeming van ouderlingen en diakenen en het beroepen van predikanten, waaruit blijkt dat men dat aan de kerkenraad wil opdragen, 1867. -- 1 omslag

28. Verklaring van burgemeester en wethouders dat te Ouderkerk a/d IJssel slechts één kerkelijke gemeente bestaat, "namelijk de Nederduitsch Hervormde of Gereformeerde", (1871). -- 1 stuk

29. Lijst van degenen die hebben deelgenomen aan de tienjaarlijkse stemming voor kerkenraad of kiescollege, 1921. -- 1 stuk
Uitslag: unaniem kerkenraad.

30. Huishoudelijk reglement op het bestuur en beheer van wijk A, z.d. -- 1 stuk
Onvolledig.
NIET RAADPLEEGBAAR, eerst restaureren! (Sterk door vraat beschadigd.)

31. Stukken betreffende een grenswijziging tussen de hervormde gemeenten Ouderkerk en Nieuwerkerk, 1950. Met kaartje. -- 3 stukken

32. Stukken betreffende het kerkelijk toezicht, 1955 - 1964. -- 1 omslag

1.2.2 Beheer van financiën, onroerende zaken; hulpmiddelen


* 33. Archiefinventarissen, 1863, 1873, 1904 en 1988 en fragmenten. z.d. -- 1 omslag

* 34. Lijst van extra collecten in de dorpskerk met de bestemmingen, 1958. Met algemene collecteroosters, 1971, 1978. -- 2 stukken

35. Stukken betreffende plannen tot oprichting van een dienstgebouw, z.d. (ca. 1960). -- 2 stukken

1.2.3 Ambtsdragers; personeel


1.2.3.1 Predikant en godsdienstonderwijzer
Veel stukken inzake beroepingswerk bevinden zich in de series ingekomen en uitgaande stukken.


36. Stukken betreffende het beroepen van een predikant, 1843, 1858, 1859, 1884, 1892, 1904, 1911, 1931 - 1932, 1949, 1954 - 1959, 1966 en z.d. (ca. 1970). -- 1 omslag
Betreft o.a. ds. H.J. den Boer uit Loon op Zand, 1843, vertrokken 1858; ds. P.J. Hopman, 1884, vertrokken 1887; ds. B. Batelaan van Hoogeveen, 1911.

37. Reglement op de consulenten van de classis Gouda, z.d. (ca. 1850). -- 1 stuk

38. Handelingen van de kerkeraad' tijdens de predikantsvacature, 1858 - 1859, eindigende met het beroepen van ds. G. Boer. Met rekeningen. -- 1 omslag

39. Stukken betreffende schorsing en ontslag van ds. G. Boer, predikant te Ouderkerk van 1860 tot 1882, 1882 - 1885. -- 1 omslag

40. Stukken betreffende A. de Redelijkheid, vanaf 1924 godsdienstleraar te Ouderkerk, in 1955 benoemd tot hulpprediker, 1939 - 1957. -- 1 omslag

41. Instructie en salarisregeling voor de godsdienstonderwijzer, 1925 en z.d. -- 3 stukken

* 42. Stukken betreffende de catecheet H.J. Boert, (1933), 1967 - 1975. -- 1 omslag

1.2.3.2 Ouderlingen en diakenen


43. Lijsten van stemgerechtigden inzake het benoemen van een ouderling, 1864, 1901. -- 2 stukken

44. Stukken betreffende verkiezing en bedanken van ambtsdragers, 1877, 1880, 1916. 1957, 1958, 1963 en z.d. -- 1 omslag

45. Stukken betreffende een klacht over het ontbreken van ouderlingen en diakenen in de dienst, 1911. -- 3 stukken

1.2.3.3 Personeel


46. Instructie voor de kerkoppasser, 1818. -- 1 stuk

47. Stukken betreffende de borgstelling voor de kerkelijk ontvanger, 1820, 1821, 1823. -- 1 omslag

48. Instructie voor de koster / voorzanger, 1848. -- 1 stuk

1.2.4 Registratie van doop, lidmaatschap, huwelijk en begraven


1.2.4.1 Algemeen / gecombineerde registers


49. Doop- en trouwboek, 1812 - 1846 / 1858. -- 1 deel
Bevat: Dopen, 1812 - 1846.
Trouwen, 1812 - 1858.

1.2.4.2 Doop


50. Doopboek, 1847 - 1917. -- 1 deel

1.2.4.3 Lidmaten


51-54. Lidmatenboeken, 1691 - 1932. -- 4 delen

* 55. Lijsten van stemgerechtigde lidmaten, 1827 - 1868, 1971, 1972. -- 1 omslag

56. Lijst van lidmaten, z.d. (ca. 1880). -- 1 stuk

57. Stukken betreffende lidmaten en doopleden die zich afgescheiden hebben, 1904 - 1907 en z.d. -- 1 omslag

58-61. Registers van huisnummers met de naam van de hoofdbewoner, 1933. -- 4 deeltjes

62. Formulieren opgemaakt ten behoeve van de Hervormde Schippersraad te Amsterdam, met beschrijvingen van schippersgezinnen met de naam van het schip, ca 1934. -- 1 omslag

63. Ingekomen attestaties inzake lidmaten, 1939, 1946 - 1950, 1955 - 1957. -- 1 omslag

1.2.4.4 Begraven


64. Lijst van begraven personen in Ouderkerk, Krimpen a/d IJssel en Stormpolder, 1 november 1783 - 31 oktober 1784. -- 1 stuk
NIET RAADPLEEGBAAR, eerst restaureren! (In zeer slechte staat.)

1.2.5 Eredienst


* 65. Schema's en lijsten van preekbeurten, (1932), 1949, ca. 1955 - 1959, 1971, 1972, 1975 - 1980. -- 1 omslag
Vooral opgemaakt in verband met predikantsvacatures.

66. Stukken betreffende een conflict over het vervullen van preekbeurten in wijk A, 1934 - 1938. -- 1 omslag

1.3 Documentatie


67-68. Handelingen van de synode van de Nederlandse Hervormde Kerk, 1834 - 1835; gedrukt. -- 2 delen

69. Ledenlijst van de Gereformeerde Zendings Bond (GZB), z.d. (ca. 1935). -- 1 stuk

2 DIAKONIE


2.1 Algemeen


2.1.1 Correspondentie


70. Ingekomen brieven, 1801 - 1805, 1833, 1891, 1892, 1904, 1915 - 1918, 1929, 1933, 1938, 1952, 1953, 1964, 1966, 1968. -- 1 omslag

2.1.2 Verslagen


71. Brief houdende opgave betreffende de diakonie van Krimpen a/d Lek en Stormpolder. 1855; afschrift. -- 1 stuk
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (In drieën gescheurd.)

72. Statistische opgaven van het werk van de diakonie, 1929 - 1936, 1946, 1947, 1949, 1952 - 1963. -- 1 omslag

2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen


2.2.1 Organisatie


73. Tekst van de akte van scheiding tussen de diakonieën van Ouderkerk en Krimpen a/d IJssel, 1865. -- 1 stuk

2.2.2 Vermogen


2.2.2.1 Onroerende zaken


74. Toestemming voor de diakonie om te mogen verkopen: een huisje kad. sectie C 363 en 364, 1841, en een huisje kad. Krimpen a,/d IJssel 260, 1843. -- 2 stukken

75. Akte van uitgifte in erfpacht aan P.M. Rook van een stuk dijk, land en boomgaard, 1859. Met uittreksel uit het kadaster. -- 2 stukken

2.2.2.2 Overig vermogen
Tenzij anders gezegd gaat het om obligaties ten laste van het gewest Holland. Aangegeven zijn de grootte van het kapitaal, de datum van de obligatie en het folionummer van het register waarin die geregistreerd is, en jaren van de voorstukken (akten waaruit de herkomst van de obligatie blijkt) en het jaar van het eigendomsbewijs voor de diakonie.


2.2.2.2.1 Algemeen


76. Stukken betreffende losrenten in het bezit van de diakonie, 1719, met wijzigingen, 1786, en 1743. -- 2 stukken

77. Stukken betreffende het beleggen van geld, 1931 - 1959. -- 1 omslag

78. Legger van vermogensbestanddelen, aangelegd ca. 1932, bijbehouden tot 1942. -- 1 deel

2.2.2.2.2 Beleggingen in obligaties


79. Eigendomsbewijs van een obligatie groot ƒ 640 van 1 juni 1687 fol. 1676, 1732. -- 1 stuk

80. Eigendomsbewijs van een obligatie groot ƒ 500 van 10 december 1704 fol. 205, 1735. Met voorstukken. 1733. -- 3 stukken

81. Eigendomsbewijs van 'drie kleine prijsobligaties' groot elk ƒ 100 van 1 juli 1711, 1764. Met voorstukken, 1737 - 1764. -- 1 omslag

82. Eigendomsbewijs van 'zes kleine prijsobligaties' groot elk ƒ 200 van 1 maart 1712, 1762. Met een aantal voorstukken, 1722 - 1747. -- 1 omslag

83. Eigendomsbewijs van een obligatie groot ƒ 1000 van 1 februari 1708, fol. 318, 1725. -- 1 stuk

84. Eigendomsbewijs van een losrentebrief groot ƒ 600 van 29 juni 1649, fol. 6103, 1738. -- 1 charter
Zegels verloren.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (In slechte staat.)

85. Eigendomsbewijs van een kleine prijsobligatie groot ƒ 100 van 1 maart 1712 fol. 6047, 1764. Met voorstukken, 1749 - 1751. -- 1 omslag

86. Eigendomsbewijs van een obligatie groot ƒ 1000 van 27 maart 1697 fol. 3822, 1766. Met voorstukken. 1750 - 1765. -- 1 omslag

87. Eigendomsbewijs van een obligatie groot ƒ 1000 van 26 februari 1706 fol. 3308, 1769. Met voorstuk. 1731. -- 2 stukken

88. Akte van verkoop van een obligatie groot ƒ 800 van 24 mei 1653 fol. 6315, 1776; afschrift 'voor den armen'. -- 1 stuk

89. Bewijzen van inschrijving in het Grootboek van de Publieke of Nationale schuld, 1809 - 1899. -- 1 omslag

90. Stukken betreffende inschrijvingen in het Grootboek der Publieke of Nationale Schuld, 1809 - 1900 en z.d.. -- 1 omslag

91. Bewijzen van inschrijving in het Grootboek der Nationale Schuld ten name van de diakonie, 1810, 1832 - 1882. -- 1 omslag

2.2.2.2.3 Leningen u/g


92. Schuldbekentenis van Arie Cornelisse te Barendrecht voor een bedrag van ƒ 99.19.0, 1726. -- 1 stuk

93. Schuldbekentenis van Schalk Pieterse te Krimpen a/d IJssel voor een bedrag van ƒ 4.3.0, 1733. -- 1 stuk

94. Aantekeningen van de jaarlijkse ontvangst van ƒ 7 door de diakonie, 1748 - 1764, waarschijnlijk van Schalk Pieterse en Antonie van der Velde, over een hoofdsom van ƒ 2250. Met aantekening dat die rente is betaald, z.d. -- 1 stuk

95. Schuldbekentenis ten laste van Adrianus Droog groot ƒ 1240, 1930. -- 1 stuk

2.2.2.2.4 Stukken betreffende legaten en schenkingen


96. Testament van Burger Wesselse van Westerholt te Rotterdam, 1654; afschrift, 1687, waarbij een losrentenbrief groot ƒ 1000 wordt gelegateerd. -- 1 stuk

97. Obligatie ten laste van Bastiaan Kortesluys (?) groot ƒ 1150 ten gunste van Aert Cornelisz Stolker, 23 december 1753; "simpele copie voor den armen", z.d. -- 1 stuk

98. Aantekeningen over een kapitaal van ƒ 310.8.0, ontvangen door de diakonie om daaruit uitkeringen te doen ten behove van Hendrik Bak en zijn kinderen. 1766. -- 1 stuk

99. Stukken betreffende ontvangen kapitalen uit nalatenschappen e.d., 1832 - 1879, 1950, 1953. -- 1 omslag

100. Koninklijke Besluiten waarbij aan de diakonie wordt toegestaan om legaten te aanvaarden, 1836 (afschrift), 1864, 1870. -- 3 stukken

102. Stukken betreffende ontvangen legaten, 1836 - 1938. -- 1 omslag
Bevat: O.a. Derk van Vliet. 1836.
Dirk Oskam. 1861.
A. Donker. 1864.
Pieter Weggeman. 1865.
Maria de Groot, 1880.
Paulus van der Graaf, 1885.
Pieter Cente van Holst, 1894.
Anna Louter, 1898.
Perceeltje grond aan de Langeweg. 1938.

101. Overzicht vam geërfde kapitalen, 1861 - 1905. -- 1 stuk

2.2.3 Beheer van financiën


2.2.3.1 Algemeen


103. Uittreksels uit jaarrekeningen en statistische opgaven over de diakonie, 1925, 1926, 1935 - 1943. -- 1 omslag

* 104. Rapporten van controle van de administratie over de jaren 1953 - 1955, 1957 - 1965 - 1970, 1973. -- 1 pak

2.2.3.2 Begrotingen


* 105. Begrotingen, 1954, 1956, 1957, 1959, 1961 - 1963, 1965, 1966, 1969 - 1971, 1981 - 1983, 1985 - 1990. -- 1 omslag

2.2.3.3 Jaarrekeningen met bijlagen


106. Bijlagen bij de jaarrekeningen, 1768, 1772, 1790, 1792, 1863, 1884, 1894, 1896, 1901, 1903, 1905, 1907 - 1909, 1916, 1918, 1925, 1927, 1928, 1940. -- 1 pak
Met uitzondering van enkele jaren (o.a. 1896 en 1905) betreft het een zeer klein gedeelte van de bijlagen.

107-113. Rekeningen van inkomsten en uitgaven, 1820 - 1964 (1965) (hiaten); gedeeltelijk uittreksels. -- 1 deel, 6 omslagen

114-118. Rekeningen van inkomsten en uitgaven, 1943 - 1951. -- 5 deeltjes
Uitgebreidere versie van inv.nrs. 112-113.

2.2.3.4 Boekhouding


119. Administratie van het Ned. Hervormd armbestuur ...
1856 - 1857. -- 1 deeltje

* 120-133. Kasboekjes, centraal bijgehouden, 1925 - 1973. -- 14 deeltjes
Vanaf 1953 als kladkasboek te beschouwen.

* 134-136. Tabellarische kasboeken, 1953 - 1959, 1969 - 1980. -- 3 delen

137. Kasboekje bijgehouden door diaken NN, 1955 - 1957. -- 1 deeltje

138-140. Kasboekjes bijgehouden door diaken NN, 1955 - 1962. -- 3 deeltjes

141-144. Kasboekjes bijgehouden door diaken A. de Graaf, 1956 - 1964. -- 4 deeltjes

145-146. Kasboekjes bijgehouden door (o.a.) diaken T. van Weenen, 1963 - 1967. -- 2 deeltjes

147. Kasboekje bijgehouden door diaken J. Bregman, 1965 - 1968. -- 1 deeltje

2.2.4 Bedeling
Zie ook de (klad)kasboeken, rubriek 2.2.3.4.


148. Akte van indemniteit verleend door schout en heemraden van Ouderkerk a/d IJssel aan Wiggert van der Graaf en zijn zes kinderen, 177.; afschrift afgegeven door het plaatselijk bestuur van de gemeente Gouderak, z.d. -- 1 stuk
NIET RAADPLEEGBAAR, eerst restaureren! (Gevaarlijk beschimmeld.)

149. Akte waarbij de diakonie een huisje in het dorp Ouderkerk huurt ten behoeve van Jacobus Knoop, 1795. -- 1 stuk

* 150-152. Registers van bedeelden, 1804 - 1821, 1953 - 1971. -- 3 delen

153. Stukken betreffende de ouderdomsverzekering van C.W. van der Vlist, weduwe van P.C. Marelis, 1921 - 1931. -- 1 omslag

154. Stukken betreffende de jaarlijkse bedeling met kleding, 1926 - 1940. -- 1 omslag

3 KERKMEESTERS (sinds 1816: KERKVOOGDIJ)


3.1 Algemeen


3.1.1 Notulen en bijbehorende vergaderstukken


155-157. Notulen, 1820 - 1924. -- 3 delen

158. Notulen van vergaderingen van kerkvoogden, kerkvoogden en notabelen, en kerkvoogden, notabelen en kerkenraad, 1869 - 1873; afschrift. -- 1 lias

3.1.2 Correspondentie


159. Agenda van ingekomen stukken, 1816 - 1946. -- 1 deel
Bevat: Inventaris van het archief, opgemaakt 1883, bijgehouden tot 1891.

160-162. Ingekomen stukken en minuten en afschriften van uitgaande stukken, 1821 - 1887. -- 3 pakken

319. Ingekomen brieven, 1939, 1951. -- 4 stukken

3.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen


3.2.1 Organisatie


163. Plaatselijk reglement op de vergaderingen van kerkvoogden en notabelen, 1821. -- 1 stuk

164. Stukken betreffende de verkiezing van kerkvoogden en notabelen, 1821. 1827, 1859, 1869, 1873, 1877 - 1887. -- 1 pak
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Ten dele in slechte staat.)

165. Brief aan het plaatselijk bestuur over de samenstelling van het college van kerkvoogden en notabelen (een lid van het plaatselijk bestuur, twee leden van de kerkenraad en twee andere notabelen), z.d. (1823 - 1825). -- 1 stuk

166. Registers van verkozen notabelen, 1843 - 1862, 1859 - 1868, 1861 - 1868. -- 3 katernen

167. Besluit ter voorlopige organisatie van de Nederlandse. Hervormde Kerk aangaande het beheer der kerkelijke goederen, 1868. Met wijziging, 1869, en desbetreffende stukken, 1870 en z.d.; gedrukt. Met latere bevestigingen van dit besluit, (1874). 1883 en 1892. -- 1 omslag

168. Roosters van aftreden van kerkvoogden en notabelen, 1869 - 1871, 1885 - 1889. -- 2 stukken

169. Wijzigingen van het reglement op de kerkvoogdij van 1871, 1873. -- 1 katern

170. Lijst van leden der gemeente die gestemd hebben inzake het beheer van de kerkegoederen, 1883. -- 1 katern

3.2.2 Personeel


* 171. Stukken betreffende traktement en pensioen van de predikant, 1822, 1826, 1827, 1831, 1850, 1851, 1857 - 1859, 1871 - 1976, en de voorlezer/voorzanger, 1873, 1883. -- 1 omslag

172. Stukken betreffende een conflict met de voorzanger G. Besselaaer, 1846. -- 1 omslag

173. Loonstaten, 1943 - 1947. -- 1 omslag

3.2.3 Vermogen


3.2.3.1 Algemeen


174. Akte van scheiding van goederen tussen de kerkelijke en burgerlijke gemeenten, 1798; afschrift. -- 1 stuk

175. Inventaris van kerkelijke goederen en baten, 1821. -- 1 stuk

176. Jaarlijkse opgaven over het beheer van de kerkegoederen, 1832 - 1833, 1837 - 1849. -- 1 pak

177. Akte van scheiding van goederen tussen de (nieuwe) hervormde gemeente van Krimpen a/d IJssel en Stormpolder en de (verkleinde) hervormde gemeente van Ouderkerk, 1866. -- 1 stuk

3.2.3.2 Onroerende zaken


3.2.3.2.1 Algemeen


178. Stukken betreffende het verzoek om rijkssubsidie voor onderhoud van kerk, pastorie en knekelhuisje en uitbreiding van de begraafplaats, 1822, 1828. -- 1 omslag

179. Stukken betreffende verzekering, 1829, 1939 - 1968. -- 1 omslag

180. Correspondentie met de gemeente over de jaarlijks ontvangen vergoeding voor het gebruik van kerkegrond om daar kramen en tenten voor de kermis op te slaan, 1857 - 1863. -- 1 omslag

3.2.3.2.2 Kerk, pastorie en kosterswoning


181. Stukken betreffende leden van de familie Nassau la Lecq (waarschijnlijk betreffende de grafkelder), z.d. (19e eeuw). -- 2 stukken

182. Verzoek van de gemeenten Ouderkerk, Krimpen a/d IJssel en Stormpolder om naast de kerktoren (eigendom van die gemeenten) ook de kerk te verzekeren, 1829. -- 1 stuk

183. Onderhoudscontract van lood en leien van de kerk voor vijf jaar, 1835. -- 1 stuk

184. Contract tussen C. Hoogendijk en kerkvoogden inzake het vestigen van een erfdienstbaarheid van 'gootrecht' ten behoeve van de pastorie, 1851. -- 1 stuk

185. Stukken betreffende het voornemen om in de kerk een galerij te bouwen, 1851. -- 2 stukken

186. Kennisgeving van burgemeester en wethouders van Ouderkerk betreffende het voorgeschreven brandgereedschap (in kerk en pastorie), 1852. -- 1 stuk

187. Stukken betreffende de reparatie van het koor, 1880 en z.d. -- 2 stukken

188. Bestek voor het vergroten van de consistoriekamer, 1883. Met contract van aanneming en tekeningen. -- 1 omslag

189. Stukken betreffende behang-, verf- en plafondwerk aan de pastorie, 1884. -- 1 omslag

190. Lijst van giften ten behoeve van de nieuw gebouwde pastorie, met borderel, 1921. -- 1 katern en 1 stuk

191. Tekeningen voor de restauratie kerk, 1956 - 1957, 1968. -- 1 omslag
Bevat: Blad 3. Nieuwe gevels, 1956.
Blad 4. Nieuwe toestand, 1956.
Restauratie van de kap en van de noordgevel van het dwarsschip, gevels, 1957. (2 ex.).
Idem, lengtedoorsnede toren, schip en koor. 1957. (2 ex.)
Bankenplan. 1968.

192. Bestek voor het bouwen van de pastorie, (1966). -- 1 katern

* 193. Bestektekening voor een kosterswoning, 1972. -- 1 stuk

* 194. Beschikking van de minister van WVC waarbij een onderhoudssubsidie groot ƒ 3000 wordt verleend, 1985. -- 1 stuk

3.2.3.2.3 Kerkhof


195. Sterfcedulen of lijsten van begravenen van Oudekerk, Krimpen a/d Lek en Stormpolder, 1771, 1782/1783, 1787/1788, 1789/1790 (met overige kwitanties van de kerkmeestersrekening), 1796, 1796/1797, 1803/1804, 1807/1808, 1808/1809, 1812/1813. 1816/1817, 1817/1818, 1819/1820. -- 1 pak
De gebroken jaren vangen aan op 1 november en lopen door tot 31 oktober van het volgend jaar. Zie inv.nr. 64, 1783/1784.

196. Besluiten betreffende herstel van het kerkhof, 1822. -- 1 stuk

197. Stukken betreffende het beëindigen van het begraven in de kerk, 1827. -- 1 omslag

3.2.3.2.4 Orgel


198. Instructie voor de organist van de hervormde gemeente Vianen, 1826, en een conceptinstructie, z.d. -- 2 stukken

199. Stukken betreffende de bouw van het orgel, 1853 - 1854, en andere jaren, 1872. -- 1 omslag

200. Stukken betreffende de stichting van het orgel, 1854. -- 2 stukken

3.2.3.2.5 Wijkgebouw aan de Groeneweg


201. Stukken betreffende de stichting van het wijkgebouw van wijk A aan de Lageweg, geopend in 1925. -- 1 omslag

202. Rekening van de exploitatie van het wijkgebouw A aan de Lageweg, 31 oktober 1938 - 1 november 1939. -- 1 stuk

203. Stukken betreffende het beheer van het wijkgebouw, 1946 - 1953. -- 1 omslag

204. Kasboek van de administratie van het wijkgebouw, 1964 - 1969. -- 1 deel

3.2.3.2.6 Woning voor de godsdienstonderwiizer aan de Lageweg


205. Stukken betreffende bijdragen ten behoeve van de bouw van een woning voor de godsdienstonderwijzer in wijk A, 1927, 1938. -- 3 stukken

206-208. Stukken betreffende de bouw van een woning voor de godsdienstonderwijzer, 1938 - 1939. -- 3 omslagen

3.2.3.2.7 Overige onroerende zaken


209. Machtigingen voor kerkmeesters om ten behoeve van de aankoop van het huis, schuur, boomgaard en tuinhuis in het dorp Ouderkerk van ds. Georg Alexander Lentfrink, emeritus predikant, betalingen te doen, 1775. -- 2 stukken

210. Akten van verhuur van een huisje met dijk en boomgaard in de Nessepolder. 1771/1772, 1772/1773 en van (datzelfde?) huis aan de Groenedijk, 1773/1774 en 1775, 1780. -- 1 omslag

211. Bestek met akte van aanbesteding van het afbreken van 'het kerkehuysje staande in de Kalverstraat alhier', 1788. -- 1 stuk

212. Machtigingen voor kerkmeesters om het huis dat Cornelis van Vianen aan hen heeft overgedragen te gebruiken voor de berging van de 'kerke brandspuiten', 1788. -- 1 stuk

213. Stukken betreffende de voorgenomen verkoop van een huis met erf en hout- en rietgewas in (de Nessepolder), (1822), 1836. -- 3 stukken

3.2.3.3 Roerende zaken


214. Dankbetuiging van kerkvoogden aan A. de Koning te Dordrecht die bij gelegenheid van het dopen van zijn kleinzoon een zilveren doopbekken heeft geschonken, 1850 -- 1 stuk

215. Rekening voor twee zilveren avondmaalsschotels, 1854. -- 1 stuk

216. Kwitantie en garantiebewijs voor de aankoop van een kerkharmonium bij Ruijf's Orgelbouw te Dedemsvaart, 1947. -- 1 stuk

3.2.3.4 Beleggingen


217. Eigendomsbewijs van een obligatie groot ƒ 2000 van 1 december 1649 fol. 4239, 1732. -- 1 stuk

218. Stukken betreffende inschrijving in het Grootboek der Publieke Schuld, 1810 - 1845. -- 1 omslag

3.2.3.5 Leningen o/g


219. Schuldbekentenis ten gunste van Maurits Guldemont, groot ƒ 300, 1742. Met kwitantie wegens aflossing, 1744. -- 1 stuk

220. Schuldbekentenis ten gunste van Cornelia Cornelis, groot ƒ 2000, ten behoeve van de nieuw gebouwde pastorie, 1750. Met aantekeningen van aflossing, 1751 - 1773. -- 1 stuk

221. Schuldbekentenis groot ƒ 1000 ten laste van de kerkegoederen, aangegaan 1797 en afgelost 1797. -- 1 stuk

222. Stukken betreffende een lening aangegaan door kerkvoogden bij Neeltje Speksnijder, weduwe van Willem van Herk, groot ƒ 1100, 1855. -- 2 stukken

* 223. Schuldbekentenissen inzake door de kerkvoogdij geleende bedragen, 1966 - 1971 en z.d. -- 1 omslag
Waarschijnlijk afgelost.

3.2.3.6 Verwerving van inkomsten


3.2.3.6.1 Algemeen


224. Gaarcedulle van Kerke Rente en Besprokken, Ao 1773.
Register van in te vorderen bedragen, 1773. -- 1 katern

3.2.3.6.2 Zitplaatsen


225. Lijst van mannen- en vrouwenstoelen in de kerk, z.d. (18e eeuw). -- 1 katern
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Vocht, schimmelschade.)

226. Notitie betreffende stoelen in de kerk die niet gebruikt worden, z.d. (2e helft 18e eeuw). -- 1 stuk

227. Stukken betreffende de zitplaatsen in de kerk, 1818 - 1821, 1834, 1860, 1861 en z.d. -- 1 omslag

228. Stukken betreffende het gebruik van de zogenoemde "regeringsbanken" door de gemeentebesturen van Ouderkerk, Krimpen a/d IJssel en Stormpolder, 1821 - 1860. -- 1 omslag

229. Reglementen op de zitplaatsen, 1826, 1827, 1866, 1873, 1876, 1909. -- 1 omslag

230. Processen-verbaal van overboekeing en verhuur van zitplaatsen in de kerk, 1852, 1866, 1873 - 1886, 1890, 1900, 1910, 1919, 1930, 1940, 1950, 1952, 1954, 1955, 1957 - 1960, 1964. Met bijlagen. -- 1 pak

231. Lijsten van zitplaatsen in de kerk, ca. 1854 - 1865 en z.d. -- 3 stukken

232-237. Registers van verhuur van zitplaatsen, (ca. 1855) - 1862, 1940 - 1967. -- 2 delen, 4 omslagen

238. Lijsten van ontvangsten over de zitplaatsen, 1873 - 1885. -- 1 omslag

239. Stukken betreffende de verhuur van zitplaatsen, 1928, 1966 en z.d. -- 1 omslag

240. Overzicht van de opbrengst van de verhuur van zitplaatsen, 1931 - 1948. -- 1 stuk

3.2.3.6.3 Hoofdelijke omslag


241. Plan voor een hoofdelijke omslag, 1827. -- 1 stuk

242. Protesten tegen de hoofdelijke omslag, 1884, 1885. -- 1 omslag

* 243-250. Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1884 - 1967 (hiaten). -- 8 omslagen

251. Aanslagformulieren, 1943 - 1948. -- 1 omslag

3.2.3.6.4 Collecten


252. Lijst van opbrengsten van collecten, 1862 - 1876; klad. -- 1 stuk

253. Berekening van de netto-opbrengst van collecten in de periode 1904 - 1910. -- 1 stuk
Bevat: Een berekening van de gemaakte onkosten wegens de predikantsvacature, z.d. (ca. 1910) (op de achterkant).

3.2.4 Beheer van financiën


3.2.4.1 Algemeen


254. Stukken betreffende de financiële toestand van de kerk, 1835, 1836. -- 1 omslag

3.2.4.2 Begrotingen


255-266. Begrotingen, 1848 - 1966 (hiaten). Gedeeltelijk met memories van toelichting. -- 12 omslagen

3.2.4.3 Jaarrekeningen met bijlagen


267-290. Bijlagen bij de jaarrekeningen, 1750 - 1966 (hiaten). -- 24 omslagen

291. Akte betreffende een twist tussen de schouten van Ouderkerk en Krimpen a/d IJssel over het afhoren van de gezamenlijke rekeningen van kerk- en armmeesters, 1777. -- 1 stuk

292-304. Jaarrekeningen, 1791, 1848, 1862 - 1966 (hiaten). -- 13 omslagen

3.2.4.4 Boekhouding


305-307. Journalen, 1941 - 1969. -- 3 delen

308. Kasboekje, 1964 - 1970. -- 1 deel

309. Grootboek, 1969 - 1970. -- 1 deel

4 Gedeponeerde archiefstukken


4.1 Zondagschoolvereniging De Zaaier


310. Programma's, ca. 1945. -- 3 stukken

4.2 Mannenvereniging Calvijn


311. Plaatselijk reglement der Ned. Herv. Mannenvereniging Calvijn op Gereformeerde grondslag te Ouderkerk a.d. IJssel, opgericht 27 februari 1947

4.3 Mannenvereniging Voetius


312. Brief van een lid aan het bestuur van de M.V. Voetius met verzoek een klacht tegen hem nauwkeurig te onderzoeken, 1962. -- 1 stuk

5 Stukken zonder duidelijke plaats in het archief


313-316. 'Voorstukken', stukken betreffende de herkomst van obligaties en andere eigendommen waarvan geen eigendomsbewijzen voor diakonie of kerkmeesters aanwezig zijn, 1698 - 1776. -- 4 omslagen

317. Verzoekschrift aan de koning waarin ingelanden van de Krimpenerwaard zich verzetten tegen het feit dat de stad Gouda op grond van het reglement van 1430 als hoogheemraad heeft voorgedragen Dirk Mijnlieff, ambachtsheer en burgemeester van Ouderkerk, ca 1840. -- 1 stuk

318. Uittreksel uit het kadastrale plan van de gemeente Ouderkerk a/d IJssel betreffende de percelen nrs. 1093 - 1095, 1141, 1143, 1145, 1614 en 2243, 1 maart 1902. -- 1 stuk