921 -- Lekkerkerk -- Oud-archief

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Inventaris

samengesteld door C.R. Schoute

1 ALGEMEEN


1.1 Resoluties en notulen


1-5. Resolutiën en commissiën
Besluiten van schout en heemraden, 1717 - 1790. -- 5 delen
Voor resoluties van schout en heemraden met de kerkenraad, 1744 - 1798, zie inv.nr. 133. Voor resoluties van schout en heemraden betreffende de stenen muur, 1761 - 1794, zie inv.nrs. 221-223.

6. Resolutieboek van schout en schepenen, 1746 - 1797, waarin: a. Jaarlijkse verkiezing van drie nieuwe schepenen door de afgaande schepenen, 1746 - 1794. b. Verklaringen over turf, in het najaar ten behoeve van de diakonie gelost, 1747 - 1751. ca. Resoluties van schout en schepenen, 1 - 1-1756, 26 september 1759, 20 augustus 1762, 25 februari 1764 - 21 februari 1797, voornamelijk over de klapwaker, brandschouw, verpachting van de haardas e.d. -- 1 deel
Voor resoluties van schout, schepenen en brandmeesters, 1754 - 1804, zie inv.nr. 169.

8. Register van notulen van de vergaderingen van de municipaliteit, 17 juni 1797 - 15 maart 1798. -- 1 deel

7. Register van notulen van de vergaderingen van: a. De municipaliteit, 20 januari 1797 - 22 mei 1797, 7 maart 1798 - 16 mei 1803. b. Het gemeentebestuur, 30 juni 1804 - juni 1810. ca. De fungerend maire en de raad, september en december 1811. d. Het polderbestuur, 22 april 1812 - 23 augustus 1820. -- 1 deel
Bevat: Achterin voorwaarden met de akten van aanbesteding van het garen van polderlasten, omslagen etc, 1799 - 1805.

1.2 Handvesten, contracten e.d.


9-12. Registers bevattende afschriften van handvesten, contracten, vonnissen, keuren enz. betreffende Lekkerkerk, aangelegd 1632 - 1642, bijgehouden tot 1761. -- 4 delen
Naar de akten wordt in de inventaris verwezen.

1.3 Ingekomen stukken en uitgaande stukken


13-19. Ingekomen stukken, 1752 - 1813. -- 7 pakken

20. Afschriften van uitgaande brieven, december 1811 - november 1813. -- 1 pak

21. Register houdende aantekeningen van ingekomen en uitgaande stukken, 1813. -- 1 deel
NIET RAADPLEEGBAAR, eerst restaureren! (Band ontbreekt. Zéér slechte staat.)

2 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN


2.01 Archief


22. Inventarissen van het archief, (ca. 1746), 1763, 1795, 1798, (z.d.), 1811, 1812. -- 1 pak

2.02 Bestuur


23-25. Stukken betreffende het opstellen van een nieuw reglement voor het ambacht Lekkerkerk, 1705 - 1712. -- 3 omslagen

26. Verslag van het verrichte door de gecommitteerden van de Staten van Holland, d.d. 19 augustus 1716, inzake het afhoren en sluiten van de rekeningen over de conflicten in Lekkerkerk, 1720, 1721; gedrukt. Met verbaal van aanbieding aan schout en heemraden, 1721. -- 2 stukken

213. Reglement op het bestuur van Lekkerkerk, 1716. Met de tekst van inv.nr.26 en uittreksel uit het register van resoluties van de Staten van Holland over het conflict te Lekkerkerk, 21 februari 1721; gedrukt. -- 1 deeltje
Aangekocht bij de fa. Beijers te Utrecht, veiling 3-10-1989 nr. 70.

27. Memorie en staat van bezwaren over het toepassen van het reglement, (ca. 1721) en 1724. -- 2 stukken

28-29. Stukken betreffende de positie van 1andpoorters van de stad Dordrecht, 1727 - 1766. -- 2 omslagen

30. Plan voor het feest van 15 augustus 1813, verjaardag van keizer Napoleon. -- 2 stukken

2.03 Relatie met de ambachtsheer
Voor benoeming van functionarissen e.a. zie inv.nrs. 6a, 35-40, 105.


31. Stukken gediend hebbend in processen voor het Hof van Holland en de Hoge Raad tussen de heer van Lekkerkerk en raad en rekenmeesters der domeinen (met de stad Dordrecht) over de hoge jurisdictie over Lekkerkerk, 1682, 1686, met accoord tussen partijen, 1687. -- 1 perkamenten stuk + 4 stukken

32. Brief van Arnout Gevers aan Jan Noorlander betreffende het opnieuw verheffen van een Lekkerkerks leen dat Arnout Gevers houdt, groot 8 hond land met daarop een gebouw, liggend te "Valkenburg" (?), 25 juni 1769. -- 1 stuk

33. Stukken gediend hebbend in processen voor het Hof van Holland en de Hoge Raad tussen de ambachtsvrouwe van Lekkerkerk en de ambachtsheer van Ridderkerk over de positie van Ridderkerk als eventueel achterleen van Lekkerkerk en Zuidbroek, 1779 - 1789; gedrukt. -- 1 pak

34. Waarschuwing aan (een van de) vazallen van de vrije en hoge heerlijkheid van de Lek, Lekkerkerk en Zuidbroek om in verband met het overlijden van de vrijvrouwe van die hoge heerlijkheid leenhulde te komen doen aan de nieuwe heer, 1783; gedrukt. -- 1 stuk

2.04 Functionarissen


36. Akten van jaarlijkse aanstelling van zeven heemraden door de heer van Lekkerkerk, 1706 - 1795. -- 1 pak
Voor de nominatie van drietallen, 1718 - 1746, zie inv.nrs. 58c, 59b.
Bevat: a. Anna Isabella van Beyeren van Schagen voor haar zoon Maurits Lodewijk van Nassau, 1706.
b. Maurits Lodewijk van Nassau la Lek, 1722.
c. Francois Constantijn Pielat de Blagny, 1723 - 1729, 1731 - 1732.
d. Anna Dinckste, weduwe Pielat, 1733.
e. Cornelis van der Hoop, schout van Lekkerkerk omdat het door de heer niet gebeurde, 1735 - 1739.
f. Isaac Johannes. Constantijn Pielat de Blangny, 1743 - 1763.
g. Pieter van Petten, 1765 - 1772.
h. Mr. Jacob Hop, 1773 - 1776.
i. Geertruid Lestevenon, weduwe Hop, 1777 - 1783.
j. Johannes Maurits van Pabst, 1785 - 1792, 1794 - 1795.

35. Resoluties van de Staten van Holland betreffende het kiezen van heemraden en mansmannen van Lekkerkerk, 1708, 1709, 1716. -- 3 stukken

--. Verkiezing van schepenen, 1746 - 1794.
ZIE: inv.nr. 6

37. Akte van aanstelling door de ambachtsheer van Huyg Jansz tot kastelein van het rechthuis, 1752. -- 1 stuk

38. Contracten tussen de ambachtsheer en de baljuw, schout secretaris, jagermeester en houtvester over de uitoefening van deze gecombineerde ambten, met aanstellingen, tevens in het notarisambt, 1752 - 1768. -- 1 omslag

39. Rekening door Samuel Guldemont, baljuw, schout en secretaris, afgelegd aan de ambachtsheer over zijn ambtelijke inkomsten en uitgaven en over het recht van nakoop, 1 december 1764 - 30 november 1765, met bijlagen en een bijlage bij de rekening van 1767. -- 1 omslag

40. Correspondentie van Samuel Guldemont, baljuw, schout en secretaris van Lekkerkerk met (voornamelijk) Pieter van Petten, ambachtsheer, 1764 - 1768. -- 1 omslag

41. Verzoekschrift van Izak de Vos, schilder van kerk en pastorie voor 1788, houdende verzoek om een verklaring voor zijn tussentijds ontslag, (1788). -- 1 stuk

42. Notitie van inkomsten en uitgaven van Jan Smits Jz, provisioneel schout en baljuw, 1795. -- 1 stuk

2.05 Bevolking


43. Lijsten van weerbare mannen onder Lekkerkerk en Zuidbroek, met stukken betreffende hun registratie op bevel van de Staten van Holland, 1784 - 1785. -- 1 omslag

44. Lijst van huizen en de daarin wonende mannen van 18 jaar en ouder, 1797. -- 1 stuk

2.06 Financiën


2.06.01 Algemeen


--. Verordening op het recht van nakoop in het land van Schoonhoven en Blois, 1 november 1538; afschrift (fol. 56).
ZIE: inv.nr. 12

--. Voorwaarden waarop men zal verhuren de Bakkerswaal, eigendom van het gemeneland van Lekkerkerk, 13 mei 1558; afschrift (fol. 46v. resp. inv.nr. 11 fol. 34).
ZIE: inv.nr. 10

--. Uitspraak van baljuw en mansmannen van de Hoge Vierschaar van Zuid-Holland in een geschil tussen Goris Cornelisz van Lekkerkerk en schout en gezworenen van Lekkerkerk waarbij de eerste een hertaxatie van zijn landerijen in de Bakkerswaal genaamd de Kulk, sterk verminderd door overstromingen, wordt toegewezen, 5 maart 1560; afschrift (fol. 8v).
ZIE: inv.nr. 9

47. Rekeningen van inkomsten en uitgaven gedaan door Samuel Guldemont en Willem Romeyn voor het gehele ambacht Lekkerkerk en voor de polders afzonderlijk, 1711 - 1720, met enkele bijlagen, 1721 - 1723. -- 1 pak

45. Akten van verpachting van het garen van de ordinaris verponding en de 100e penning over 1718 en 1719 en het kavelgeld over 1720, 1719, 1720. -- 2 stukken

46. Correspondentie van Samuel Guldemont en Willem Romeyn, gecommitteerden van de Staten van Holland, om de financiën van Lekkerkerk in orde te brengen, 1721 - 1722. -- 1 omslag
Zie ook inv.nr. 26.

48. Akten van aanbesteding van garing van de belastingen, 1726 - 1744. -- 1 pak
Bevat: - Doorgaande morgen en molenmorgen, 1726, 1742.
- Ordinaris en extraordinaris verponding, 1734.
- Idem en doorgaande en molenmorgens, 1736/1737.
- Omslagen, 1736 en kavelgeld, 1737, idem 1742/1743 en 1744/1745.
- Verponding 1743/44 en doorgaande morgens en molenmorgens, 1743.
- Extraordinaris omslag in verband met reparatie van sluizen, 1744.

49. Verzoekschrift van Adriaan Tuynenburgh, belastingpachter, gedaan aan Gecommitteerde Raden, om zijn achterstallen te mogen innen, 1749. Afschrift, met inliggende brieven aan de besturen van Lekkerkerk, Zuidbroek, Berkenwoude, Bergambacht en Ammerstol, 1749. -- 1 omslag

50. Octrooi van de Staten van Holland waarbij aan schout en heemraden vrijdom wordt verleend van de 100e en 200e penning over geld dat zij moeten lenen in verband met het verzwaren van de boezemkaden en het rijzen van de watermolens, 11 januari 1783. -- 1 gezegeld perkamenten katern

51. Lijst van ingezetenen die aan het kantoor van de ontvanger te Schoonhoven hun verschuldigde gelden niet hebben kunnen afdragen omdat het gesloten was, 1797. Met bijlagen. -- 1 omslag

--. Het garen van polderlasten, omslagen etc, 1799 - 1805.
ZIE: inv.nr. 7

52. Correspondentie betreffende belasting en het kadaster, 1811 - 1813. -- 1 omslag

53. Proces-verbaal van overdracht van kohieren voor 1813 aan de gaarder Cornelis Broer Pietersz, 1813. -- 1 stuk

2.06.02 Begrotingen


54-56. Begrotingen en rekeningen van inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1811 - 1813. Met bijlagen. -- 3 omslagen

57. Begrotingen van gemeentelijke inkomsten en uitgaven over 1812 en 1813, september 1812. -- 1 stuk

2.06.03 Dorpsrekeningen


58-61. Registers van jaarrekeningen en verantwoording van de kosten van het gehele ambacht, van de polders, van verhuringen van land, 1704 - 1813, met aanbestedingen van byzondere werken, 1705 - 1764. -- 4 delen

62. Jaarrekeningen van de gaarder van de doorgaande morgens, aangevend per weer land hoeveel er in de dorpslasten moet worden opgebracht, 1793, 1795 - 1808, 1810, en wie er in elk weer gegoed zijn, 1793, 1795, 1796. -- 1 pak

63. Jaarrekeningen van dorpslasten en van de kosten van de polders de Hoek en Schuwagt afzonderlijk, 1798 - 1801, 1805 - 1811. Rendantsexemplaren met bijlagen. -- 1 pak

64. Rekening van dorpslasten, 1809. -- 1 katern
Voor rekeningen 1811 - 1813 met bijlagen, zie inv.nrs. 54 - 56.

2.06.04 Zout-, zeep-, heren- en redemptiegeld


65. Kohier van het zout-,zeep-,heren- en redemptiegeld, houdende opgaaf van de samenstelling van het gezin, 1680. -- 1 stuk

66. Jaarrekeningen van het zout-, zeep-, here-en redemptiegeld, 1680 - 1684, 1687 - 1690, 1694. -- 1 pak

67. Akte van aanbesteding van het garen van het zout-, zeep-, heren- en redemptiegeld, 1687. -- 1 stuk

68. Memorye waarop verscheyde ingesetenen sijn gehoort over zout, zeep van de jaere 1687, 1688, 1689 en 1690
1692. -- 1 stuk

2.06.05 Haardstedegeld


69. Verordeningen van de Staten van Holland op het heffen van het haardstedegeld, 1627, 1644, 1665; gedrukt. -- 3 stukken

71. Kohieren van het haardstedegeld van Lekkerkerk, (ca. 1630), (1638), 1644, 1665. -- 4 stukken

70. Stukken betreffende het formeren van de kohieren van het haardstedegeld van Lekkerkerk en Zuidbroek, 1638, 1665. -- 4 stukken

2.06.06 Weerboeken e.d.


72-73. Weerboeken
Registers aangevend per weer land de verschillende eigenaren en de oppervlakten contribuerend in de verponding en in de doorgaande morgen, 1702 - 1711, 1770 en 18e eeuw. -- 2 delen

74. Losse aantekeningen, afkomstig uit inv.nr. 72. -- 1 omslag

75. Register van eigenaren met hoeveelheid land in welke weren en de opbrengst in de verponding, de doorgaande morgen en de molenmorgen, (18e eeuw). -- 1 deel

2.06.07 Verponding


76. Instructie voor het aanpassen van de verpondingsregisters van 1632 aan de nieuw ontstane situatie in verband met nieuw gebouwde huizen, 1665; gedrukt. -- 1 stuk

77. Kohieren van het garen van de ordinaris en extraordinaris verponding over de weren en de huizen, 1709, 1722, 1734, 1735, 1794, 1796 - 1804. -- 1 pak

79. Aanschrijvingen van de ontvanger-generaal van Holland over de verponding, 1733 - 1797. -- 1 pak

78. Stukken betreffende veranderingen in het kohier van de verponding, 1734, 1740. -- 1 omslag

80. Stukken gediend hebbend in een proces voor Gecomitteerde Raden tussen schout en heemraden van Lekkerkerk en Govert Ligthart, aannemer van de verponding, over het garen van de verponding, 1761. -- 1 pak

81. Akte houdende toestemming van de Staten van Holland aan schout en heemraden van Lekkerkerk om 15 morgen land die het ambacht heeft in Krimpen aan den IJssel uit het kohier van de verponding te mogen afschrijven omdat die zijn vergraven voor een maalboezem voor Lekkerkerk, 1777. -- 1 charter (zegel beschadigd)

2.06.08 Molengeld


82. Akte van aanbesteding van de garing van de extraordinaris doorgaande morgen omslag wegens het repareren van de Oosterse sluis, 1764, met een kohier weergevend de eigenaar per weer land. -- 2 stukken

83. Jaarrekeningen van de gaarder van de molengelden van de polders Hoek en Schuwagt aangevend hoeveel per weer land opgebracht moet worden, 1793 - 1810. -- 1 pak
In de jaren 1793 - 1796 worden de eigenaren per weer land vermeld.
Bevat: - De Hoek en Schuwagt samen, 1793, 1801;
- De Hoek, 1795 - 1800, 1802 - 1810;
- Schuwagt, 1795 - 1800, 1803 - 1810.

2.06.09 Personele quotisatie of omslag


84. Lijst van alle families met opgave van hun aanslag in de verponding, hun bezit aan huizen, land en vee en dienstboden, gemaakt om een kohier op te maken voor de personele quotisatie, 1742. -- 1 stuk

86. Correspondentie en andere stukken betreffende de garing van de personele quotisatie, 1742 - 1753. -- 1 omslag

85. Kohier van de personele quotisatie, 1744. -- 1 stuk

87. Register van jaarlijkse omslagen over de huisgezinnen van de kosten van de vroedvrouw, 1777 - 1793, en van de kosten van de herbouw van kerk en toren, 1782 - 1793. -- 1 deel
Voor toestemming de kosten van de vroedvrouw om te slaan, 1771, zie inv.nr. 106.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Band verloren.)

88. Register van de omslag over de huisgezinnen van de kosten van de vroedvrouw, kerk en toren, tractement van de schout e.a. en de algemene dorpslasten, 1794 - 1811. -- 1 deel

89. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de gaarder van de omslag tot inning van het tractement van de vroedvrouw, 1795, 1796, 1799 - 1800. -- 3 stukken

90. Kohier van de personele omslag van de kosten van het rijden voor het leger in 1799 - 1802. -- 1 stuk

91. Rekening van de municipaliteit over de personele omslag ten behoeve van de aflossing van kapitalen geleend voor de herbouw van de kerk, 1801. -- 1 stuk

92. Kohier van de ordinaris en extraordinaris personele omslag, 1809, 1810. -- 2 katernen

93. Rekening van inkomsten en uitgaven over de personele omslag, 1810. -- 1 stuk

94. Opgave van deuren en vensters op de eerste en tweede verdieping van de 275 gebouwen in de gemeente, (1810). -- 1 stuk

95. Kohier van de omslag over mannelijke ingezetenen "tot vinding der kosten, gevallen ter zake van de ligting van de cavalierie d' élite", 1813. -- 1 katern

2.06.10 Impost op de turf


96. Ingekomen afschriften van verzoekschriften van de pachters van de impost op de turf aan Gecommitteerde Raden, 1723, 1742. -- 2 stukken

2.06.11 Haardas


97. Aankondigingen, keuren e.d. betreffende de haardas, 1748, 1750, 1765. -- 1 omslag

98. Akte van aanbesteding van het maken van een ashok, 1753 en 1778. Met bijlagen. -- 1 omslag

99. Akten van verpachting van de haardas e.d., 1776, 1812, met bijkomende stukken. -- 1 omslag

100. Register van rekeningen over het verpachten van de haardas, en de kosten van straatlantaarns en trappen in het dorp, 1777 - 1811. -- 1 deel
Onderhoud van straatlantaarns en trappen werd bekostigd uit de opbrengst van de as. Op 15 februari 1787 werd besloten de lantaarns voorlopig weg te nemen in verband met de slechte toestand van de kas.

101. Kwitanties behorend bij de rekening over het ashok, de dorpstrappen en de straatverlichting, 1777 - 1797. -- 1 pak

102. Rekening over de haardas, 1804 - 1810. -- 1 stuk

103. Bijlagen behorend bij de "asrekening" van 17 april 1812 betreffende de kosten van het ashok, 1779 - 1811. -- 1 omslag

2.06.12 Kavel-of dijkgelden


104. Rekeningen van de gaarder van de kavel- of dijkgelden, aangevend de opgebrachte bedragen per weer land, 1794, 1796 - 1811. -- 1 pak
Van 1794 - 1797 worden de eigenaren per weer land genoemd.

2.07 Gezondheidszorg


105. Akte van toelating door de heer van Lekkerkerk voor Cornelis van der Goes, chirurgijn, 1770. -- 1 stuk

106. Akte waarbij de Staten van Holland aan schout en schepenen toestaan de kosten van een vroedvrouw over de huisgezinnen om te slaan, 1771. -- 1 charter (zegel in slechte staat).
Voor de omslag over 1771 - 1811, zie inv.nrs. 87 - 89.

107. Stukken betreffende de slecht verlopen bevalling van de vrouw van Dirk van der Woude, 1786. -- 3 stukken

108. Plattegrondje van het kerkhof aan de oostzijde van de kerk, (maart 1812), met proces-verbaal van het besluit van de gemeenteraad om dat kerkhof als zodanig te blijven gebryiken, 1813. -- 1 omslag

109. Lijst van doktoren, chirurgijn, vroedvrouwen en apothekers in het departement van de monden van de Maas, 1813; gedrukt. -- 1 stuk

2.08 Economische aangelegenheden


--. Verordening van Lodewijk van Nassau, heer van de Lek, op het vissen in de Lek, 13 december 1634; afschrift (fol.26v en inv.nr. 11 fol. 22).
ZIE: inv.nr. 10

--. Voorwaarden waaronder de rentmeester van de heer van de Lek zal verhuren de gerechtigheid over de visserij in de Lek, 1642, 1644, 1649 en 1650; afschrift (fol. 3 en inv.nr. 12 fol. 3v).
ZIE: inv.nr. 10

110-111. Stukken betreffende maten en gewichten, 1657 - (ca. 1810). -- 2 omslagen

112. Memories van het verpachten door schout en heemraden van het verkopen van zout en zeep, 1689, 1691. -- 2 stukken

113. Opgave betreffende de veeziekte: a. te Lekkerkerk, per landbouwer, 1769 - 1770, en maandelijkse totalen, 1769 - 1777; b. te Zuidbroek, 1769 - 1770; c. ingekomen stukken, 1769 - 1770; gedrukt. -- 1 pak

114. Register van akten van toelating afgegeven door schout en heemraden en hun opvolgers aan slager, tapper, verkoper van vlees, verkoper van koffie en thee, gedistilleerd enz., 1785 - 1805. -- 1 deel

115. Ingekomen rekesten van tappers aan schout en heemraden, ca. 1786 en z.d. -- 2 stukken

116. Opgaven van de in 1809 verleende patenten op bedrijven te Lekkerkerk, Oost-en West IJsselmonde, 1810. -- 1 omslag
De secretaris van Lekkerkerk, A. Montanus, was klaarblijkelijk ook secretaris van IJsselmonde.

117. Opgave van henneplanden en gegevens betreffende de hennepteelt te Lekkerkerk, (1812). -- 2 stukken

118. Stukken betreffende de zetting, de prijsbepaling van het brood, 1812, 1813. -- 4 stukken

119. Gegevens betreffende de leerlooierij, 1813. -- 2 stukken

2.09 Kerkelijke aange1egenheden


2.09.1 Algemeen


126. Keur op het begraven in de kerk, (17e eeuw). Onvolledig uittreksel, (18e eeuw). -- 1 stuk

120. Stukken betreffende het beroepen van predikanten, 1650 - 1768. -- 5 omslagen
Bevat: a. Gryfonius van Rovestein, 1650.
b. Adrianus van Aardenne, 1662.
c. Arnoldus Montanus, 1701.
d. Cornelis Klein, 1747.
e. Petrus Kaas, 1767 - 1768.
Voor Clement Rozens, beroepen door Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek, 1580, zie inv.nr. l0 fol. 73.
Voor Cornelius Banen, beroepen in plaats van Johannes Rozens, 1623, zie inv.nr. 10 fol. 74 en 75.

121. Verordeningen betreffende de discipline om en bij de kerk, 1675, 1697, 1765, 1770, 1781. -- 1 omslag

122. Verbaal van aanzegging van gijzeling aan de schout Adriaan Schiltman uit naam van ds. Adrianus van Aardennen, 1694. -- 1 stuk

123. Verklaring van de kerkenraad dat het bezwaar van de voogden van Maria van Ardennen tegen een huwelijksafkondiging met Adriaan van der Hoek te Krimpen aan de Lek overwonnen was, 1705. -- 1 stuk

124. Rekening van de kosten voor de kerkenraad van een proces tussen kerkenraad en gerecht, 1705 - 1709, en tussen de baljuw en de predikant, 1705 - 1711, (ca. 1711). -- 1.stuk

125. Inventarissen van het archief van de kerk, 1747 - 1763, en inventaris van documenten ter secretarie van Lekkerkerk, betreffende kerke - en pastoriegoederen, 1798. -- 3 stukken

2.09.2 Kerkgebouw, pastorie en eigendommen


127. Reglement op de administratie van de kerkegoederen te Lekkerkerk, 1648. Met afschriften, (18e eeuw) en 1793. -- 3 stukken

128. Bestekken voor het schoonhouden van de kerk, 1703 - 1779. -- 1 omslag

129. Bestekken en rekeningen van het herstellen van de kerk, 1722 - 1723. -- 1 omslag

130. Bestekken e.d. betreffende onderhoud aan de kerk, 1733 - 1787. -- 1 omslag

131. Akten van veiling van bomen op het kerkhof en houtgewas in de Kerkeloet, 1734, 1786. -- 2 stukken

132. Akte van aanbesteding van het maken van een stenen muur aan de westzijde van de pastorie, 1736. -- 1 stuk

133. Register van resoluties van scheut en heemraden met de kerkenraad en van aanbestedingen door hen gedaan van onderhoud e.d. aan het kerkgebouw, 1744 - 1798. -- 1 deel
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Band verloren.)

134. Bestek voor het maken van een kerkbank, 1769. Met tekening. -- 1 omslag

135. Rapport over de toestand van de kerk en de (ingestorte) toren, 21 oktober 1779. -- 1 stuk

136. Bestekken voor herstel en wederopbouw van kerk, toren en meubilair, 1780 - 1781. -- 1 omslag

137. Bestekken voor het maken van een regenbak en een heining voor de pastorie, 1780, 1788. -- 2 stukken

138. Bestek voor het makren van een sloot in de Kerkeloet, 1788. -- 1 stuk

2.09.3 Kerkelijke financiën


--. Verordeningen van schout en heemraden van op het begraven en tegen het stenengooien, kaatsen e.d. op het kerkhof, 6 oktober 1618; afschriften (fol. 26v en 27v en inv.nr. 126).
ZIE: inv.nr. 11

139. Machtiging gegeven door Maurits Lodewijk van Nassau, heer van de Lek, om de schulden van de kerk uit de kerkelijke goederen te betalen, 1704. -- 1 stuk

140. Obligaties, 1713 - 1750. -- 4 stukken
Bevat: a. Groot ƒ 1250 à 4% aan de kerk van Lekkerkerk, spruitend uit geld, eertijds voorgeschoten aan ds. Adrianus van Aardenne, 1713, met aantekeningen van betalingen, 1714 - 1726 en aflossing, 1727.
b. Groot ƒ 25,- à 4% geleend van de diakonie, 1726. Afgelost, 1728. 1 stuk.
c. Groot ƒ 500.- à 2 3/4% geleend van de diakonie door ambacht en kerkenraad ten behoeve van de kerk, 1727. 1 stuk.
d. Groot ƒ 600.- a 2 1/2% geleend door de diakonie-armen van de kerk, 1750, met aantekeningen betreffende aflossingen, 1753. 1 stuk

141. Rekening van de collecte gehouden ten behoeve van de grote reparatie van de kerk, 1722. -- 1 katerntje

142-144. Kerkerekeningen. Jaarrekeningen van de rentmeester van de pastorie- en kerkegoederen, 1746 - 1797. -- 1 omslag, 2 delen

146-148. Stukken betreffende de gelden ten behoeve van de wederopbouw van de kerk, 1780 - 1783. -- 3 omslagen
Voor de omslag van de kosten, 1782 - 1803, zie inv.nrs. 87, 88, 91.

145. Stukken betreffende meningsverschillen over het doen van kerkerekeningenn, 1782, 1791 - 1794. -- 1 omslag

149. Contract van scheiding van goederen tussen de burgerlijke en kerkelijke gemeente, met een voorstel daartoe, 1798, 1799, en een akte van wijziging betreffende de schuld rustend op de kerk en toren, 1806. -- 3 stukken

2.10 Onderwijs


150. Akte van aanbesteding van het dekken van een deel van het dak van het schoolhuis, 1703. -- 1 stuk
Voor de akte van aanbesteding van onderhoud van het schoolhuis, 1787, zie inv.nr. 208.

151. Verzoekschrift van Paulus van Velzen, schoolmeester, aan schout en heemraden om het schoolhuis te verbeteren, z.d. (2e helft 18e eeuw). -- 1 stuk

152. Opgave van de inkomsten van de schoolmeester, tevens voorzanger, kerkbode, doodgraver enz., (1810). -- 1 stuk

153. Gegevens over de schoolmeester Paulus van Velzen, 1812. -- 1 stuk

2.11 Openbare werken, wegen en bruggen


--. Order van Lodewijk van Nassau, heer van Lekkerkerk, voor schout en heemraden om iedereen te verbieden planken weg te nemen die over sloten liggen om melkgangers niet te verhinderen in de wei te komen, 20 augustus 1631; afschrift (fol. 33 en inv.nr. 12 fol. 35v).
ZIE: inv.nr. 10

--. Verordening van schout en heemraden van Lekkerkerk op het bestraten en zanden van de dijk binnen het ambacht, 7 maart 1639, met verklaring van goedkeuring van Lodewijk van Nassau waarbij hij toestemming verleent om zand te halen van zijn plaat, het Korte Zand, 10 maart 1639, en van de Staten van Holland, 18 maart 1639; afschriften (fol. 26v, inv.nr. 10 fol. 24v, inv.nr. 11 fol. 42 en inv.nr. 12 fol. 20).
ZIE: inv.nr. 9

154. Octrooi verleend door de Staten van Holland aan schout en schepenen om de wegen in het dorp te mogen bestraten en de kosten daarvan te mogen verhalen door een heffing op roerende en onroerende goederen, 1652, met akte van verlenging, 1661. -- 2 charters (zegels in slechte staat)

--. Verordening op het veer van Streefkerk, 2 januari 1663; afschrift (fol. 47).
ZIE: inv.nr. 10

155. Akte van verhuring van wegen en kaden over de jaren 1732 - 1735. -- 1 stuk

--. Bezanding dijken en zandpaden, 1733.
ZIE: inv.nr. 58

156. Akten van aanbesteding en bestekken van bruggen, 1747 - 1787. -- 1 pak

157. Aankondiging van de schouw van de straten, 1748. Met een keur op de straat, 1762. -- 3 stukken

158. Akte van aanbesteding van het maken van de lange stoep op het dorp, 1761. -- 1 stuk

159. Akte van aanbesteding van het verhogen van de Hoge Kerkweg, 1784. -- 1 stuk

160. Akte van aanbesteding van het maken van twee trappen voor de stenen muur, 1797. -- 1 stuk

161. Opgave van wegen en bruggen in de gemeente, 1811. -- 1 stuk

2.12 Openbare orde en veiligheid
Zie ook inv.nr. 6c.


--. Verordening van schout en heemraden, waarbij zij verbieiden om huizen of woonplaatsen te verhuren aan vreemden zonder hun toestemming, 25 april 1639. Met vernieuwingen, 1723, 1745, 1761. Afschriften (fol. 28v, 85, 84v, 89 en inv.nr. 12 fol. 33v).
ZIE: inv.nr. 10

--. Verordening van schout en heemraden op het houden van honden, 17 oktober 1641; afschrift (fol. 29).
ZIE: inv.nr. 9

--. Generale keur van schout en heemraden betreffende brand, straten, ellen en maten, 18 november 1641; afschrift (fol. 15v). Met lijst van brandgeseedschap dat ieder in huis moet hebben, keur en verordening op de klapwaker.
ZIE: inv.nr. 10

162. Kohieren van het klapgeld, 1654, 1673, 1694. -- 3 stukken

163. Lijsten van inwoners met het brandgereedschap dat zij in huis behoren te hebben, 1661, (met hun huismerken), bijgewerkt, 1714. -- 2 stukken

164. Keur op het maken van bijten, met naamlijst, 1711. -- 1 stuk

165. Reglement op de brandspuit te Gouderak, 1739; gedrukt. -- 1 katerntje
Identiek aan OA Gouderak (ac 799) inv.nr. 98.

166. Aankondiging van de schouw over brandgereedschap en schoorstenen en keuren tegen brandgevaar, 1748 - 1764, 1810. -- 1 omslag

167. Reglement op het gebruik van de brandspuit, 1754, met een lijst van personeel. -- 3 stukken

168. Akte waarbij schout en gezworenen van 's-Heeraartsberg en Bergambacht beloven om Lekkerkerk in geval van nocd met de brandspuit te hulp te komen, 1754. -- 1 stuk

171. Akte van goedkeuring van de Staten van Holland op de plaatselijke reglementen van 1754 en 1777 op de brandspuit en het voorkomen van brand, 1777. -- 1 stuk en 1 perkamenten katern

169. Register van resoluties van de vergaderingen van schout, schepenen en brandmeesters en van jaarrekeningen over de brandspuit, 1754 - 1804. -- 1 deel

170. Stukken betreffende het personeel van de brandspuit, 1759 - 1810. -- 1 omslag

172. Proces-verbaal van de voordracht van Johannes Melort tot veldwachter, 1812. -- 1 stuk

173. Processen-verbaal van de maire en de veldwachter betreffende misdrijven en overtredingen, 1812, 1813. -- 1 omslag

2.13 Waterstaat


2.13.1 De polders Den Hoek en Schuwagt


2.13.1.1 Schouw


--. Akte van goedkeuring van prins Maurits van een verordening van schout en heemraden van Lekkerkerk betreffende salarissen en verteringen in de schouw, 23 augustus 1601; afschrift (fol. 15v, inv.nr. 10 fol. 38v, inv.nr. 12 fol. 29v).
ZIE: inv.nr. 9

--. Keur van heemraden van Schuwagt op het maken en diep houden van sloten van de Tiendweg noordwaarts tot de Oude Wetering, 13 september 1633; afschrift (fol. 30).
ZIE: inv.nr. 11

--. Verzoekschrift van schout en heemraden om de Kaeycksloot in de Hoekse polder te mogen schouwen, met beschikking van Lodewijk van Nassau, 23 november 1639; afschrift (fol. 30 en inv.nr. 12 fol. 24v).
ZIE: inv.nr. 10

--. Keur en verordening op het maken, onderhouden en schouwen van sloten, 13 september 1643; afschrift (fol. 82v).
ZIE: inv.nr. 10

233. Stukken betreffende het innen van een schouwboete, 1766; afschrift. -- 1 stuk

174. Register van aankondigingen en laakcedulen van schouwen, gedreven door schout en heemraden, 1772 - 1794. -- 1 deel

2.13.1.2 Kaden en boezems
Voor aanbestedingen, 1726 - 1756, zie inv.nrs. 58g-i, 59d.


--. Akte waarbij Pieter, heer van de Lek, aan zijn ambachten Oud-Lekkerkand en Zuidbroek een watergang geeft door Krimpen aan de Lek en Krimpen aan den IJssel, tot in de IJssel, met bepalingen over de boezemkaden en de schouw, 23 juli 1323; afschrift (fol. 1).
ZIE: inv.nr. 9

--. Akte waarbij Pieter, heer van de Lek, aan zijn ambachten Oud-Lekkerland en Zuidbroek een watergang geeft door Ouderkerk tot in de IJssel, onder voorwaarden, 2 juli 1329; afschrift (fol. 40; inv.nr. 11, fol. 18; inv.nr. 12, fol. 300).
ZIE: inv.nr. 10

--. Akte waarbij Jan van Polanen, heer van de Lek en van Breda, aan zijn ambachten Oud-Lekkerland en Zuidbroek een watergang geeft door Krimpen aan de Lek tot in de Lek, met voorwaarden, 6 juli 1370; afschrift (fol. 2).
ZIE: inv.nr. 9

--. Akte waarbij Jan van Polanen, heer van de Lek, aan zijn ambachten Oud-Lekkerkerk en Zuidbroek een watergang geeft door Kringen aan den IJssel tot in de IJssel, onder voorwaarden, 2 juni 1386; afschrift (fol. 12v; inv.nr. 10 fol. 46; inv.nr,11 fol. 25; inv.nr.12 fol. 33v).
ZIE: inv.nr. 9

--. Uitspraak in een geschil tussen de ambachten van Krimpen aan den IJssel en Lekkerkerk over de Lekkerkerkse boezem, 10 mei 1493; afschrift (fol. 4v).
ZIE: inv.nr. 9

--. Uitspraak en vonnis van de raad van de prins van Oranje in een geschil tussen enkele ingelanden van Ouderkerk en het ambacht Lekkerkerk over het steken van aarde voor het onderhouden van de kade langs de Lekkerkerkse boezem (de Smalle- of oosterkade), 1553, 1557; afschriften (fol. 6 en 7; inv.nr. 10 fol. 45; inv.nr. 11 fol. 24 en fol. 320v).
ZIE: inv.nr. 9

--. Overeenkomst tussen schout en heemraden van Lekkerkerk en de gebruikers van de Okkerskade over het onderhouden van die kade, gesloten ten overstaan van burgemeesters en schepenen van Dordrecht, 14 oktober 1571; afschrift (fol. 33v; inv.nr. 11 fol. 31v).
ZIE: inv.nr. 10

--. Overeenkomst tussen schout en gerecht van Lekkerkerk en Pieter Bastiaansz over een kade die schout en gerecht zullen maken door zijn Loet, 8 augustus 1599; afschrift (fol. 32 en inv.nr. 10 fol. 80).
ZIE: inv.nr. 9

--. Uitspraak in een geschil tussen de heemraden van boven en de heemraden van beneden, dat de eersten een duiker door de Kerkweg zullen mogen leggen, onder voorwaarde dat zij hun boezemkade aan de oostzijde van het middelland zullen aanaarden en maken, 25 augustus 1599; afschrift (fol. 14v; inv.nr. 10 fol. 39v; inv.nr. 11 fol. 17).
ZIE: inv.nr. 9

175. Vonnis van het Hof van Holland in de zaak tussen de weduwe van Willem Jansen Peman en Adriaan Willemse Backer en schout en heemraden van Lekkerkerk over het graven van een sloot door het dorpsbestuur langs het huis van de eerstgenoemden bij de Kerkweg, 16 november 1606. -- 1 perkamenten katern (zegel vergruisd)

--. Overeenkomst tussen het ambacht van Lekkerkerk en Pauwels Bovenhuizen over het halen van aarde voor het maken van een weg in de polder Schuwagt van de Kleinwetering noordwaarts tot de buitenste Tiendweg en de heul in de Kleinwetering, 20 september 1648; afschrift (fol. 29v).
ZIE: inv.nr. 9

--. Overeenkomst tussen schout en heemraden van Lekkerkerk en eigenaren en ingelanden van de Loet over het maken van de oude Loetkade, liggend aan de noordzijde en het westeinde van de Loet, 16 augustus 1651; afschrift (fol. 32v en inv.nr, 10 fol. 80v).
ZIE: inv.nr. 9

--. Overeenkomst betreffende het gebruik van de Loet naast de boezemlanden voor het opmalen van het winterwater, 27 november 1651; afschrift (fol. 33v en inv.nr, 10 fol. 81v).
ZIE: inv.nr. 9

176. Akte van aanbesteding van het verhogen en verzwaren van de Nieuwe Kade in de Loet, 1687. -- 1 stuk

--. Overeenkomst tussen schout en heemraden van Lekkerkerk en Leendert Huyge waarbij de laatste aan het ambacht zijn land geeft dat gelegen is voor de Oosterkade om dat ter versterking van die kade te mogen uitgraven en waarbij hij die kade ten eeuwige dage zal mogen gebruiken, 10 januari 1726; afschrift (fol. 89v).
ZIE: inv.nr. 12

177. Akte van aanbesteding van het verhogen en herstellen van de Breekade, 1727. -- 1 stuk

178. Akte van aanbesteding van het schieten van een sloot in de boezem, 1736. -- 1 stuk

179. Akten van aanbesteding van het verhogen en verzwaren van de Oosterkade en de Breekade, 1752, de buiten- of Loetkade, 1756, en de Ooster- en Loetkade, 1757. -- 5 stukken

180. Akte van aanbesteding van het verzwaren van de boezemkaden uit hoofde van het vonnis van de Hoge Raad van 31 juli 1756, met rekeningen e.d., 1761 - 1762. -- 1 omslag
Voor de proceskosten, zie inv.nr. 59e.

181. Akte van aanbesteding van een eindboezemkade, 1771. -- 1 stuk

182. Akten van aanbesteding van het verzwaren van de binnenboezemkade van Den Hoek en Schuwagt en het schieten van een nieuwe kadesloot, 1774. -- 2 stukken

183. Stukken gediend hebbend in een geschil (beëindigd bij overeenkomst van 18 januari 1779), tussen de polder Schuwagt en de polder Den Hoek, over het omslaan van de kosten van het maken van hun binnenboezemkaden, ca. 1774 - 1779. Met inventarissen. -- 1 pak

184. Octrooi van de Staten van Holland voor heemraden van Den Hoek en Schuwagt, houdende goedkeuring van bovengenoemde overeenkomst, 3 maart 1779. -- 1 gezegeld perkamenten katern (zegel beschadigd)

185. Akte van aanbesteding van het leggen van een kade met sloot bij de Kleine Molen van Schuwagt, 1787. -- 1 stuk

186. Akte van aanbesteding van het leggen van een duiker in de Kerkweg, 1787. -- 1 stuk

2.13.1.3 Molens, sluizen en heulen
Voor aanbestedingen, 1705 - 1764, zie inv.nrs. 58-59.


188. Cort advertissement
Uiteenzetting van schout en gezworenen van Lekkerkerk van hun zaak voor dijkgraaf en hoogheemraden tegen Pieter Jacobsz over het onderhoud van de roede dijk waarin deze gehoefslaagd is en waarin het ambacht een zijl heeft liggen, z.d. (eerste helft 17e eeuw). -- 1 stuk
Zie ook de bijlage bij de inventaris.

187. Akten van aanbesteding van onderhoud en bemaling van de watermolens e.d. door timmerman, watermolenaar en smid, 1631, 1781, 1787, 1793. -- 1 omslag

189. Bestekken, akten van aanbesteding e.d. van werken aan: - de grote, gemenelands of westerse sluis, 1685, 1688, 1720, 1737, 1744, 1774, 1800 (met tekening van de buitendam); - de oosterse of kleine sluis, 1705, 1720, 1728, 1729, 1741, 1764, 1784; - het uitdiepen van de beide uitervlieten, 1742. -- 1 pak

211. Gegevens over het aantal uren dat een duiker heeft opengestaan, 30 april tot 5 mei en 3 tot 8 oktober, z.d. (18e eeuw). -- 1 stuk

190. Bestek, akte van aanneming en rekeningen van het maken van een nieuwe Hooimolen in de Hoek, 1721 - 1722. -- 1 omslag
Voor de aanbesteding, 1722, zie ook inv.nr. 58b.

191. Akten van aanbesteding van het maken van dammen voor de wachtheul, 1721, 1734, en het maken van dammen voor de duiker in de Hoekse Tiendweg, 1734. -- 2 stukken

192. Stukken betreffende een twist in de Hoekse polder over de kosten van een molenroede, 1724, 1725. -- 3 stukken

193. Akte van aanstelling van molenaars, een timmerman en een smid voor de Hoekse polder, 1731. -- 1 stuk

194. Akte van aanbesteding van de dam voor de duiker van de Hoekse polder, 1735. -- 1 stuk

195. Akte van aanbesteding van verhoging en verbreding van de molenwerf van de Schuwagtse grote molen, 1743. -- 1 stuk

--. Stukken betreffende de omslag in verband met de reparatie van sluizen, 1744.
ZIE: inv.nr. 48

196. Akte van aanbesteding van het graven van een sloot bij de Hoekse peilmolen en van het verhogen van de molenwerf van de kleine molen van Den Hoek, 1745. -- 1 stuk

197. Akten van aanbesteding van het leggen van dammen bij de kleine Schuwagtse molen, 1745, 1786, en van het vernieuwen van het bovenhuis, 1786. -- 1 omslag

198. Akten van aanbesteding van het afdammen van de Hooimolen, 1747, 1752, 1799, en van het verhogen van de molenwerf, 1761. -- 4 stukken

200. Akte van aanbesteding van het leggen van dammen tegen de schoppedeur van Schuwagt, 1759. -- 1 stuk

199. Akten van aanbesteding van het afdammen van de Peilmolen en de Hoge Molen in Den Hoek en het verhogen van de werf van de Peilmolen, 1759, en van het leggen van een dam voor de Peilmolen, 1764, 1786. -- 1 omslag

201. Akten van aanbesteding van werken aan de kleine molen van Den Hoek: - een eindje kade, 1764; - afdammen, 1775, 1799; - verhogen van de molenwerf, 1775. -- 3 stukken

202. Akten van aanbesteding van een nieuwe schotdeur in de Stekelkade beoosten de Breekade, 1770, 1787. -- 2 stukken+

203. Rapport van Pleun den Branekers en Jan Smits over plannen om twee-hoog te gaan malen, 1780. -- 1 stuk

204. Akten van aanbesteding van reparaties van de Hooimolen van Den Hoek en de grote molen van Schuwagt, met begroting, 1780, en keuringsrapport, 1781. -- 1 omslag

205. Akten van aanbesteding van het onderhoud van de molens van Den Hoek en Schuwagt voor een periode van zes jaar, 1781, 1787, 1793. -- 1 omslag

206. Rapport van gebreken aan de drie Hoekse molens, 1783. -- 1 stuk

207. Akte van aanbesteding van het verhogen van de drie molenwerven in Den Hoek en van de kleine molen van Schuwagt, 1783. -- 1 stuk

208. Akte van aanbesteding van het zesjarig onderhoud van het metselwerk aan sluizen, schoolhuis, enz, 1787. -- 1 stuk

209. Lijst van gebreken aan de watermolens, 1797. -- 1 stuk

210. Akte van aanbesteding van het opgraven en weer aanvullen van de Schuwagtse duiker in de (Lek)dijk, 1799. -- 1 stuk

212. Stukken betreffende het aanstellen van een molenaar, z.d. (ca. 1800). -- 1 omslag

2.13.2 Rivierdijk en rivierbedding


--. Uitspraak van het Hof van Holland omtrent aardhaling uit een buitenland onder Ouderkerk, tegen het handvest van de Krimpenerwaard, 18 juli 1644. Met enige bijbehorende stukken. Afschriften (fol. 67v-70).
ZIE: inv.nr. 10

--. Contract tussen schout en heemraden enerzijds en Cornelis Jansz Schaap anderzijds over het maken en ten eeuwigen dage onderhouden van een stuk dijk binnen Krimpen aan de Lek, tot nu toe onderhouden door Lekkerkerk, gelegen voor een weer land genaamd Schoonhouff (Schoonhoef), 28 december 1653; afschrift (fol. 34).
ZIE: inv.nr. 9

214. Akte van aanbesteding van het maken van een stukje stenen muur langs de Lekdijk, 1747. -- 1 stuk

215. Akte van aanbesteding van herstel van de afslag van de binnenzijde van rivierdijk in onderhoud bij het dorp, 1751. -- 1 stuk

216. Stukken betreffende het verwijderen van ruigten en houtgewas uit uiterwaarden en opwassen in de Lek op bevel van de Staten van Holland, 1752 - 1754. Met een lijst van eigenaren en een kaartje van Melchior Bolstra, 1752. -- 1 omslag

217. Verzoekschrift van ingezetenen van Lekkerkerk aan dijkgraaf en hoogheemraden om in plaats van de dijk te moeten verzwaren te mogen volstaan met het maken van een stenen muur (aan de binnenzijde van de dijk), met concepten e.d., 1760. -- 1 omslag

218. Aantekeningen van opmetingen van huizen langs de dijk in verband met de dijkverzwaring, 1760. -- 1 stuk

219. Correspondentie betreffende het maken van de stenen muur, 1760 - 1761. -- 1 omslag

220. Bestekken e.d. betreffende het maken van de stenen muur, met rekeningen, 1761. -- 1 omslag

221-222. Registers van notulen van schout en heemraden betreffende de stenen muur en van rekeningen van kosten van de muur, 1761 - 1794. -- 2 delen

223. Lijsten van de lengten dijk die ingezetenen voor hun huizen hebben liggen, in verband met hun contributie aan de stenen muur, (1761), 1788, 1794 (gaderlijst). -- 4 stukken

224. Stukken betreffende verhoging van de stenen muur, 1786 - 1789, en z.d., met tekening. -- 1 omslag

226. Memorie van de gehoefslaagden in de stenen muur over het bouwen en onderhouden daarvan, z.d. (ca. 1788). -- 1 stuk

225. Akte van aanbesteding van het jaarlijks voegen van de stenen muur, 1793. -- 1 stuk

2.13.3 Overstromingen


227. Lijst van schaden geleden door inwoners van Lekkerkerk door de overstroming van de Krimpenerwaard op 23 maart 1751, opgemaakt door schout en heemraden, 1752. -- 1 katern

228. Aanschrijving betreffende vrijstelling van belastingen in verband met overstromingen, 1752, 1761. -- 1 omslag

229. Verzoekschrift van schout en heemraden van Schuwagt aan dijkgraaf en hoogheemraden van de Kri mpenerwaard om een duiker in de lage Breekade te mogen opgraven en in de Kerkweg te mogen leggen om des te makkelijker het overstromingswater kwijt te kunnen raken, 1760. -- 1 stuk

230. Register van bedelingen gedaan door het gerecht aan gezinshoofden in verband met de overstroming, tussen 1 maart en 3 mei 1760. -- 1 katern

231. Verordening van schout en heemraden betreffende het optreden van ingezetenen in geval van watersnood, 1775. -- 1 stuk

2.14 Verhouding tot andere waterschappen en instellingen


2.14.1 Zuidbroek


--. Overeenkomst tussen de ambachten van Lekkerkerk en Zuidbroek die door oorlog en brand hun vorige overeenkomsten hebhen verloren over de verdeling van kosten van sluizen, kaden en anderszins, 28 april 1515; afschrift (fol. 41).
ZIE: inv.nr. 10

--. Overeenkomst tussen Lekkerkerk en Zuidbroek waarbij die van Zuidbroek beloven 1/20e van de lasten van Lekkerkerk te dragen en in de heervaart de 20e man of de 20e penning te geven, 28 maart 1544; afschrift (fol. 42).
ZIE: inv.nr. 2

--. Uitspraak in een geschil tussen Lekkerkerk en Zuidbroek waarbij bepaald wordt dat Zuidbroek de 20e penning zal blijven betalen in alle "contributieën, subventiën en ongelden" die over de morgens van Lekkerkerk zullen worden omgeslagen, 22 november 1588; afschrift (fol. 42v).
ZIE: inv.nr. 20

--. Vonnis van het Hof van Holland in een geschil tussen schout en gezworenen van Zuidbroek en Hendrik Jansz Boek, Cornelis Aelbrechts wonende te Schoonhoven en de scholasters van de Dom en van Oudmunster, waarbij verklaard wordt dat de eerstgenoemden vrij zijn van de door de anderen geëiste henneptienden, 17 oktober 1602; afschrift (fol. 31v).
ZIE: inv.nr. 10

--. Verordening op het bestuur van Zuidbroek, geconcipieerd door heemraden, 21 december 1641, met akte van goedkeuring van Lodewijk van Nassau, 23 december 1641, en van baljuw en mannen van de Hoge Vierschaar van Zuid-Holland, 20 januari 1641; afschriften (fol. 36, 39 en 39v; inv.nr. 10 fol. 60v; inv.nr. 12 fol. 6v.).
ZIE: inv.nr. 9

--. Overeenkomst tussen Lekkerkerk en Zuidbroek waarbij Lekkerkerk voortaan tot zijn last neemt de reparatie van kerk, pastorie, schoolhuis, de twee sluizen en de kosten van de dijkschouw en de gage van de schoolmeester, waarvoor Zuidbroek zal betalen 24 carolusguldens per jaar, maar bij bijzondere kosten als vanouds de 20e penning, 17 juli 1644; afschrift (fol. 75v en inv.nr. 12 fol. 35).
ZIE: inv.nr. 10

2.14.2 Krimpen aan de Lek


--. Contract tussen Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk over het onderhouden van de Breekade tussen die twee polders, 11 augustus 1585; afschrift (fol. 3v).
ZIE: inv.nr. 9

--. Overeenkomst tussen heemraden van Krimpen aan de Lek en de schout van Lekkerkerk over kosten van de schouwen, 6 oktober 1650; afschrift (fol. 31).
ZIE: inv.nr. 9

232. Ingekomen brieven van schout en heemraden van Krimpen aan de Lek over het schouwen van de Breekade, 1751, 1752. -- 2 stukken

2.14.3 Ouderkerk aan den IJssel


--. Contract tussen die van de Zijde, de Geer en de Kromme polders onder Ouderkerk over hun gezamelijke uitwatering, 25 juni 1470; afschrift (fol. 82).
ZIE: inv.nr. 10

--. Vonnis van de Nassause Domeinraad in een geschil tnssen Ouderkerk en Lekkerkerk waarbij bepaald wordt dat die van Ouderkerk 5 gulden zullen genieten voor de schouw van de oostelijke boezemkade en nog enkele zaken, 13 augustus 1603; afschrift (fol. 48 en inv.nr. 11 fol. 30v).
ZIE: inv.nr. 10

234. Stukken gediend hebbend in een proces voor de Hoge Raad tussen schout en heemraden van Lekkerkerk en die van Ouderkerk aan den IJssel over de boezemkade tussen die twee ambachten, ca. 1636 - 1644. Met situatieschets. -- 1 pak

235. (Afwijzend) vonnis van de Hoge Raad in hoger beroep tussen schout en heemraden van Lekkerkerk en schout en heemraden van Ouderkerk aan den IJssel, 1652. -- 1 stuk

--. Vonnis van de Hoge Raad in een zaak tussen waarsluiden van de polder Zijde tegen schoten heemraden van Lekkerkerk over het dichthouden van de Ooster boezemkade enz. over het verzwaren van de Krommekade, 20 maart 1655; afschrift (fol. 48v).
ZIE: inv.nr. 10

236. Ingekomen stukken van schout en heemraden van Ouderkerk aan den IJssel betreffende de schouw die zij drijven over de Helle-, Loet- en Smallekade, over het aanstellen van een kavel (samen met Gouderak) e.d., 1721 - 1782, 1797. -- 1 omslag

238-251. Stukken die gediend hebben in een juridisch conflict tussen schout en heemraden van Lekkerkerk en die van Ouderkerk aan den IJssel over de plicht van Lekkerkerk om langs haar boezem kaden te onderhouden en zijsloten te maken waarlangs het lekwater uit de boezem terugloopt naar de polders Den Hoek en Schuwagt, 1749 - 1762, met 17e-eeuwse voorstukken.
Voor de kosten zie inv.nr. 59e.

237. Concept van Giel Dirkse
Schetsje van het maken van zijgsloten en -kaden langs de Helle- of Krommekade en de Ooster- of Smallekade, (ca. 1752). -- 1 stuk
Giel D. was gecommitteerde van de ingelanden van Lekkerkerk.

2.14.4 Berkenwoude


--. Overeenkomst tussen Berkenwoude en Lekkerkerk over het maken van de kaden en waterkeringen tussen beide ambachten, 19 februari 1563, met bevestiging voor het Hof van Holland, 28 februari 1563; afschrift (fol. 9v; inv.nr. 10 fol. 1; inv.nr. 12 fol. 1).
ZIE: inv.nr. 9

252. Brief van schout en gezworenen van Berkenwoude met klachten over het weggraven van de landscheiding, 1751, met afschrift van het antwoord. -- 2 stukken

253. Brief met schetsje door P. Verhoeff, secretaris van van Lekkerkerk, van een duiker die het water van een steenplaats in de Nesse onder de Berkenwoudse boezem door brengt op de polder de Kromme, 1754. -- 1 stuk

2.14.5 Bergambacht


254. Brieven van schout en gezworenen van Bergambacht over de lekkende landscheidigskade met Lekkerkerk, 1764. -- 2 stukken

2.14.6 Dijkgraaf en hoogheemraden van de Krimpenerwaard


--. Handvest van het hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard gegeven door hertog Philips van Bourgondië, 13 mei 1430; afschrift (fol. 35 en inv.nr. 12 fol. 26).
ZIE: inv.nr. 10

--. Uitspraak van het Hof van Holland in een geschil tussen inwoners van de Krimpenerwaard en de ambachtsheren van Lekkerkerk, Ouderkerk, Krimpen, Bergambacht en Ammerstol tegen de burgemeesters van Dordrecht en Gouda en heemraden van de Krimpenerwaard, waarbij de laatstgenoemden verboden wordt weer (hoog)heemraden te benoemen die niet in de waard wonen, 20 juli 1557; afschrift (fol. 47).
ZIE: inv.nr. 10

--. Uitspraak van het Hof van Holland over hetzelfde onderwerp betreffende twee burgers van Dordrecht, niet woonachtig in de waard, 12 juni 1592; afschrift (fol. 50).
ZIE: inv.nr. 10

--. Advies van de advocaat S.van de Verve hierover, 8 januari 1602; afschrift (fol. 50v).
ZIE: inv.nr. 10

--. Verzoekschrift en beschikking van het Hof van Holland over hetzelfde, 1653; afschrift (fol. 58).
ZIE: inv.nr. 10

255. Stukken betreffende het aanstellen van dijkgraven en hoogheemraden die in de waard niet gegoed of woonachtig zijn, 1701 - 1738. -- 1 omslag

256. Stukken ingekomen van dijkgraaf en hoogheemraden betreffende dijken, sluizen, duikers en andere waterstaatswerken te Lekkerkerk, 1703 - 1811. -- 1 pak

257. Verzoekschriften van schout en heemraden aan dijkgraaf en hoogheemraden betreffende werken aan hun sluizen, boezemkaden, molens e.d., met beschikking daarop, 1705 - 1810. -- 1 pak

258. Dagvaardigingen voor schout en gerecht van Lekkerkerk vanwege dijkgraaf en hoogheemraden wegens overtreding van het dijkrecht, 1727 - 1737. -- 5 stukken

259. Verzoekschriften van schout en heemraden aan dijkgraaf en hoogheemraden om hout, rijs, hoepen e.d. voor een jaar op de dijk te mogen opslaan, met gunstige beschikking, 1731 - 1809. -- l pak

260. Brieven ingekomen van dijkgraaf en hoogheemraden houdende aankondigingen van schouw e.d., 1746 - 1811; gedrukte formulieren, ingevuld. -- 1 pak

261. Verzoekschrift van inwoners van Lekkerkerk aan dijkgraaf en hoogheemraden om vrijgesteld te worden van het afknotten van bomen voor hun huizen in de dijk, 1751. Met gunstige beschikking. -- 1 stuk

262. Keur betreffende de dijkverzwaring, met verzoekschriften van inwoners van Lekkerkerk aan dijkgraaf en hoogheemraden, 1760. -- 4 stukken

263. Stukken betreffende vergaderingen van de ambachten uit de waard over zinkdijken, 1775. -- 1 omslag

264. Stukken ingekomen van dijkgraaf en hoogheemraden betreffende de waard in het algemeen, 1778 - 1811. -- 1 omslag

265. Verzoekschrift van dijkgraaf en hoogheemraden aan de gedeputeerden van de steden Dordrecht, Gouda en Schoonhoven betreffende het bouwen van een logement voor het college, z.d. (ca. 1781); afschrift. -- 1 stuk

266. Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland houdende verhoging van het rivierwaterpeil waarbij dijkgraaf en hoogheemraden naar de dijk moeten komen, 9 juni 1780; gedrukt. -- 1 stuk

267. Verzoekschrift aan dijkgraaf en hoogheemraden van de gehoefslaagden in het Lekkerkerkse Schoor beoosten het dorp, om het schoor tot zinkdijk te verklaren, 1782. Met gunstige beschikking. -- 1 stuk

268. Stukken betreffende een vergadering van de ambachten uit de waard over het aanstellen van hoogheemraden, wonende te Schoonhoven, 1784 - 1785. -- 1 omslag

269. Verbaal van commissarissen uit het dijkcollege tot afdoening van de kwestie tussen de gemeentebesturen van Ouderkerk en Berkenwoude aan de ene kant en Lekkerkerk aan de andere kant over het kwelwater van de Lekkerkerkse boezem, 1811. -- 1 stuk

2.14.7 Kavels
Volgens een contract van 16 september 1643 benoemden Lekkerkerk, Ouderkerk en Gouderak bij toerbeurt een kavel voor resp. 4, 4 en 2 jaar. Vier kavels vertegenwoordigden de dorpen van de Krimpenerwaard in het hoogheemraadschap. Zij bemoeiden zich voornamelijk met de financiën.


270. Akten van voordracht, benoeming, beëdiging en ontslag van kavels van Lekkerkerk, Ouderkerk en Gouderak, 1641, 1727 - 1787. -- 1 omslag

271. Overeenkomsten tussen kavelen en de stad Dordrecht over het benoemen van een heemraad die niet in de Krimpenerwaard woonde, 1703, 1708; afschrift. -- 1 stuk

272. Brieven ingekomen van Ouderkerk en Gouderak over het aanstellen van een kavel, 1707 - 1793. -- 1 omslag

273. Brieven ingekomen van kavelen, 1707 - 1810. -- 1 pak

274. Inventaris van het archief van kavelen van de Krimpenerwaard, 1710, bijgehouden tot 1784; afschrift. -- 1 stuk
Niet in het archief van het hoogheemraadschap.

275. Uittreksel uit resoluties van de Staten van Holland van 12 juni 1754 over een verzoekschrift van kavelen om geen dijkgraaf aan te stellen die niet binnen de Krimpenerwaard woont. -- 1 stuk

276. Memorandum opgesteld door kavelen voor de gecommitteerden voor de waard betreffende de rechten en positie van kavelen, 1761. -- 1 stuk

277. Instructie van schouten en gerechten van de ambachten van de Krimpenerwaard voor de nieuwe penningmeester/secretaris Jan Smits Pzn, 1784. -- 1 stuk

2.15 Landsverdediging


--. Kosten van rijden voor het leger, 1799.
ZIE: inv.nr. 90

278. Rekening van kosten van het aanwerven van enkele vrijwilligers voor leger en marine, 1810. -- 1 katern

279. Alfabetische lijst van 105 mannen (met lotingsnummers?), juli 1812. -- 1 stuk

280. Lijsten van zeelieden die deel uitmaken van de lichting voor de marine, april 1812. -- 2 stukken

281. Stukken betreffende het vrijwillig dienst nemen van 4 militairen, 1813. -- 1 omslag

282. Lijsten van mannen voor de Garde Nationale Sédentaire, 1813. -- 2 stukken

283. Stukken betreffende de kosten van cavaleriepaarden en van het leveren van arbeiders, paarden en karren voor de fortificatie van Den Helder, 1813. -- 1 omslag

2.16 Stukken waarvan het verband met het archief niet geheel duidelijk is


2.16.1 Zuidbroek


284. Kohieren van het haardstedegeld van Zuidbroek, (1630?), 1644, 1665. -- 1 omslag

285. Aanstelling door de schout van Zuidbroek van een plaatsvervanger, 1758. -- 1 stuk

2.16.2 Ouderkerk aan den IJssel


286. Stukken betreffende moeilijkheden tussen de gemeente te Ouderkerk aan den IJssel en de predikant Petrus Beckius, 1631 - 1633, 1645, 1646. -- 1 omslag

287. Registertje met teksten waarover in Ouderkerk aan de IJssel gepreekt is door predikanten van buiten bij afwezigheid van een plaatselijke predikant, 1679 - 1705. -- 1 deeltje.

2.16.3 Stormpolder


288. Kohier van het haardstedegeld van Stormpolder, 1667. -- 1 stuk

2.16.4 Rijswijk


--. Sententie van het Hof van Holland in een geschil tussen de schout van Bijswijk en de baljuw aldaar over hun rechten en jurisdictie, 5 november 1632; afschrift (fol. 60v).
ZIE: inv.nr. 10

2.16.5 Stolvijk


--. Uitspraak in een geschil tuissen Pieter de Rovere, baljuw van Zuid-Holland en mannen van de Hoge Vierschaar contra schout en heemraden van Stolwijk over het verbeuren van boeten bij vechten, 7 februari 1642; afschrift (fol. 3 en inv.nr. 12 fol. 3v).
ZIE: inv.nr. 10