846 -- Krimpen a/d IJssel -- Oud-archief

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Inventaris

samengesteld door C.R. Schoute

1 ALGEMEEN


1.1 Resoluties en notulen


1. Fragment, waarschijnlijk uit een register van schout en heemraden, 1597-1599. -- 1 katern

2-5. Resoluties van schout en heemraden, 1698 - 1795. -- 4 delen

6. Resoluties van de municipaliteit, 7 maart 1795 - 8 mei 1802, en van schout en gemeentebestuur, 16 mei 1802 - 12 januari 1805. -- 1 deel

7. Notulen van schout en gemeentebesuur, 20 maart 1805 - 23 december 1809. Met enkele notulen van het waterschapsbesuur, 1814 en 1820. -- 1 deel

8. Notulen van schout en gemeentebestuur, 3 september 1805 - 9 mei 1810. -- 1 omslag

1.2 Ingekomen en uitgaande stukken


9. Ingekomen stukken, 1748, 1782, 1785, 28 februari 1795 - 11 april 1812. -- 1 pak

--. Ingekomen stukken betreffende landsbelastingen, 1779 - 1804.
ZIE: inv.nr. 75

--. Stukken ingekomen van dijkgraaf en hoogheemraden, 1795 - 1806.
ZIE: inv.nr. 177

10. Minuten en concepten van uitgaande brieven, 6 november 1805 en 30 november 1809 - 29 oktober 1811. -- 1 omslag

1.3 Publicaties en keuren


11. Publicaties en keuren van het plaatselijk bestuur, 1722, 1751, 1770 - 1806, 1810 - 1811. -- 1 omslag

--. Aankondigingen van openbare verkopingen, verpachtingen en aanbestedingen, 1778 - 1810 en z.d.
ZIE: oud-rechterlijk archief (ac 862) inv.nr. 22.

2 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN


2.01 Archief


12. Inventarissen van het archief van het ambacht, 1779, 1795, (ca 1811), 1915. -- 1 omslag

2.02 Bestuur


2.02.1 Departementaal bestuur


13. Algemeen reglement op de departementale besturen, 1805; gedrukt. -- 1 stuk

2.02.2 Ambacht en gemeente


14. Costuym ende gebruyck in den ambacht van Crimpen opte Issel
Beschrijving van de plaatselijke rechtsgebruiken, 1581; opgemaakt op verzoek van de Staten van Holland. -- 1 stuk
Een gelijk exemplaar in het familiearchief Van Willenswaard (ac 1028) inv.nr. 138.

15. Stukken gediend hebbend in een proces voor het gerecht van Dordrecht tussen de baljuw van Zuid-Holland en heemraden en ingelanden van Krimpen a/d IJssel over het recht keuren te maken, 1598. -- 1 omslag

16-18. Stukken betreffende het reglement van het ambacht van 1778. -- 1 pak, 2 omslagen

19. Stukken betreffende het formeren van een plaatselijke commissie tot het opstellen van een reglement op het gemeentebestuur, 1802. -- 1 omslag

20. Opgave aan dijkgraaf en hoogheemraden van de Krimpenerwaard betreffende het fungeren van polder- en gemeentebestuur, 1803; concept. -- 1 stuk

21. Concept-reglement op het bestuur van de gemeente, het waterstaatkundige ambacht en de polders, (ca 1805). -- 1 stuk

22. Reglement op het bestuur van de gemeente, het waterstaatkundige ambacht en de polders, vastgesteld door het departementaal bestuur van Holland, 6 maart 1805. -- 3 exemplaren

23. Opgave betreffende de toestand van Krimpen a/d IJssel, 1811. -- 1 omslag

2.03 Relatie met de ambachtsheer


25. Staat van inkomsten van de ambachtsheer over de jaren 1584 - 1587, (16e eeuw). -- 1 stuk

24. Akte van verkoop van en belening met de heerlijkheid van de Lek door graaf Willem IV aan heer Jan van Polanen Jansz na het overlijden van de laatste heer van de Lek, Hendrik van de Lek, 1342; "copia copiae", (ca 1600). -- 1 stuk
Een processtuk gemerkt "E". Behoort mogelijk bij inv.nr. 27. Gedrukt bij Van Mieris, Groot Charterboek II, 655.

26. Stukken gediend hebbend in een proces voor de Hoge Raad tussen heemraden van Krimpen en de ambachtsheer over de postitie van de schout, de secretaris en de bode en het recht van nakoop, 1604. -- 1 omslag
Voor de uitspraak zie inv.nr. 16.

27. Enkele stukken gediend hebbend in een proces tussen heemraden van Krimpen en de nieuwe ambachtsheer, prins Maurits, over het recht van nakoop, bode-ingeld en henneptienden, 1613. -- 1 omslag
Gemerkt "C, D, F, G, I". Zie ok inv.nr. 24.

28. Enkele stukken gediend hebbend in een proces voor de Hoge Raad tussen heemraden en de ambachtsheer, Lodewijk van Nassau, over het recht van henneptienden, bode-ingeld en nakoop, 1630 - 1631. -- 3 stukken en 1 charter
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Het charter is in slechte staat.)

29-30. Stukken gediend hebbend in een proces voor het Hof van Holland tussen heemraden en de ambachtsheer, Lodewijk van Nassau, over het recht de bode en de secretaris aan te stellen en het recht van nakoop, 1631. -- 2 omslagen

31. Uitspraak van het Hof van Holland in een proces tussen Lodewijk van Nassau en Willem Pietersz Crul over 7 morgen land in Krimpen a/d IJssel oorspronkelijk behorende bij het leen van de Stormpolder, 1663. Met voorstukken, 1621, 1632, 1633. -- 4 stukken

32-35. Stukken gediend hebbende in processen tussen heemraden en Lodewijk van Nassau over de henneptienden, 1657 - 1659, 1669. -- 4 omslagen

36. Akte van verpachting van rijsgewas rond de Waal "onder Zijde", eigendom van de ambachtsheer Adriaan Bout, 1722. -- 1 stuk

37. Stukken betreffende de kosten vallend op de verkooop van leenland, 1739 en z.d. (18e eeuw). -- 2 stukken

38. Korte onderrichtinge aangaande 't recht van nacoop der heeren van de Leck etc. ende alle andere ambachtsheeren in den Crimpenrewaard
Z.d. (na 1632); afschrift, getiteld "Ampliaten 1795, N35". -- 1 stuk
Zie ook inv.nrs 26 - 30.

39. Lijst van verpachte tienden behorend tot de heerlijkheid Krimpen a/d IJssel, opgemaakt door het bestuur van de municipaliteit, 1797. -- 1 stuk

40. Repliek gediend hebbend in een proces voor het Hof van Holland tussen heemraden en Lodewijk van Nassau betreffende het recht de bode en de secretaris aan te stellen en het recht van nakoop, 1631; kopie, 18e eeuw. -- 1 stuk
Het oorspronkelijke stuk in inv.nr. 30.

2.04 Samenwerking met Ouderkerk aan den IJssel en Stormpolder
Ouderkerk, Krimpen en Stormpolder vormden samen een parochie. Gezamenlijk onderhield men de kerk, het schoolhuis en de brandspuit, er was een gezamenlijke armenzorg en men benoemde gezamenlijk de predikant, de schoolmeester, een vroedvrouw en een klapwaker. Voor kerkelijke zaken zie inv.nrs. 123-125, voor onderwijs inv.nrs. 126-129.


41. Besluit van de Staten van Holland om Ouderkerk a/d IJssel bij te staan in het bestraten van het dorp, 18 maart 1616; afschrift, 1618. -- 1 stuk

--. Notulen van de gecombineerde vergaderingen van de colleges van schout en heemraden, vanaf 1795 municipaliteiten, vanaf 1805 gemeentebesuren, van Ouderkerk, Krimpen en Stormpolder, 1774 - 1811.
ZIE: OA Ouderkerk (ac 986) inv.nr. 7.

42. Uitspraak van de Hoge Vierschaar van Zuid-Holland inzake het lenen van geld voor herstel van de kerk te Ouderkerk en het omslaan van de kosten over Ouderkerk, Krimpen en Stormpolder, 1781. -- 1 stuk

43. Concept-reglement van samenwerking van Ouderkerk, Krimpen en Stormpolder, opgemaakt door schout en heemraden van Krimpen en voorzien van commentaar door die van Ouderkerk, 1783. -- 1 katern

44. Lijsten van de aanwezigheid bij vergaderingen van de gezamenlijke gemeentebesturen van Ouderkerk, Krimpen en Stormpolder van: a. de bestuurders van Krimpen en Stormpolder, 1805 - 1806. b. de bestuurders van Krimpen, 1805 - 1806, 1809 - 1810. -- 2 stukken

45. Specificatie van de gemeenschappelijke lasten van Ouderkerk, Krimpen en Stormpolder over de jaren 1808 - 1809 en van het deel dat Krimpen daarin op moet brengen. Opgemaakt op last van de landdrost van Maasland, 1811. -- 2 stukken

2.05 De schouten van Zuid-Holland
De schouten kwamen zeker sinds 1763 bijeen. Er werd vergaderd in het waardshuis van de Nederwaard te Alblasserdam waar een archiefkist stond met o.a. een resolutieboek. Er waren vier commissarissen: van de Alblasserwaard, de Krimpenerwaard, de Zwijndrechtse waard en de Hoekse waard c.a.


46. Resoluties van de verenigde schouten van Zuid-Holland, 1765 - 1785; afschriften met bijlagen. -- 1 omslag

2.06 Functionarissen


2.06.1 Algemeen
Voor het aanstellen van de schoolmeester zie inv.nrs. 126 - 128.


47. Eedsformulieren voor heemraden, kerkmeesters, waardsmannen en turftonsters, (1778), en voor schout en voor de bode (1805). -- 3 stukken

48. Verklaringen van leden het gemeente- en polderbestuur over hun inkomsten, 1808 - 1810. -- 1 pak

2.06.2 Schout, secretaris, bode, heemraden, klapwaker, onderwijzer en marktschipper
Voor geschillen over het aanstellen van de schout en de bode zie de processtukken, 1604 - 1778, inv.nrs. 16, 26, 29, 30 en 40.


49. Stukken betreffende geschillen van heemraden met de secretaris en de schout, 1598, 1643, 1659, 1672. -- 4 stukken

50. Verklaring van inwoners van Stowlijk dat daar de secretaris, de bode en de schoolmeester door schout en heemraden worden benoemd zonder inmenging van de ambachtsheer, 1625; afschrift, 1630. -- 1 stuk
Gelijk aan inv.nr. 29 sub H.

51. Akte van aanstelling van heemraden door de ambachtsheer, 1630. -- 1 stuk

52. Akte van aanstelling van Egbert Jansz tot substituut-schout in verband met detentie van schout Claes Pieterse Noorman, 1646. -- 1 stuk

--. Aanstelling van de bode, 1748, 1753.
ZIE: inv.nr. 55

53. Resolutie van de Staten van Holland waarbij zij aan Ouderkerk a/d IJssel en Krimpen toestaan een vroedvrouw aan te stellen en de kosten op de personele omslag te brengen en om het geld voor de klapwaker te innen bij parate executie, 1762. -- 2 exemplaren
Voor 1762 had de vroedvrouw geen vast traktement. Al sinds 1661 was er een klapwaker.

54. Correspondentie van heemraden met secretaris Samuel Guldemont inzake een geschil over zijn administratie, 1770 - 1772. -- 1 omslag

55. Stukken gediend hebbend in een proces over de aanstelling van Laurens van der Wal, schout, tot secretaris in plaats van Samuel Guldemont, 1772 - 1773. -- 1 pak
Bevat: 1. Sententie van de Hoge Raad in een proces tussen heemraden en de ambachtsheer, dat de heer jaarlijks uit een 14-tal zal kiezen 7 heemraden, dat heemraden na advies van buren zullen aanstellen secretaris en bode en dat het recht van nakoop zal zijn de 29e penning, 1604; afschrift. 19. Commissie voor Okker Slof, substituut-secretaris, 1772. 23, 24, 26. Stuken betreffende de aanstelling van Samuel Guldemont tot secretaris, 1748. 27. Gaarderboek molengeld polder Kortland, 1747. 28. Gaarderboek molengeld polder Langeland, 1747. 29, 31, 24, 35. Stukken betreffende het aanstellen van een bode, 1748, 1753, 1770.

56. Stukken betreffende de aanstelling van Jan Slof tot marktschipper op Rotterdam door de ambachtsvrouwe, 1792. -- 3 stukken

57. Akte van aanstelling van Cornelis Herfst tot secretaris, 1797, en stukken betreffende zijn schorsing als schout en secretaris, 1809 - 1810. -- 1 omslag

2.07 Bevolking


58. Aantekening van een beschuldiging tegen Jan Hoogendijk, substituut-secretaris, dat hij bij de dochter van Jacob Visser een kind zou hebben verwekt, (ca. 1740). -- 1 stuk

60. Stukken betreffende het afgeven van akten van indemniteit e.d., 1771 - 1808. -- 1 omslag

59. Register van uitgegeven en enkele ingekomen akten van indemniteit, 1772 - 1808. -- 1 deel

--. Belasting op erfenissen, 1778 - 1811.
ZIE: inv.nr. 104

61. Lijst van gezinshoofden met de gezinssterkte, 1805. -- 1 stuk
Betreft 576 inwoners.

62. Verklaringen van Cornelis Herfst, gekwalificeerde, betreffende zijn ontvangtsten uit nalatenschappen over de jaren 1806 - 1811. -- 1 omslag

--. Lijst van volwassen mannen in Krimpen, 1810.
ZIE: inv.nr. 131

63. Brief van het gemeentebestuur aan de landdrost van Maasland, ondersteunende het verozke van Gerardus herst (20) om venia aetatis, 1810; concept. -- 1 stuk

64. Akten van ondertrouw, plaats gehad hebbend in Krimpen a/d IJssel, 1810 - 1811. -- 1 omslag

65. Uittreksels uit akten van ondertrouw die elders plaats vond, 1811. -- 3 stukken

2.08 Financiën


2.08.1 Algemeen


66. Berekening van de "oude" verponding van Stormpolder en Krimpen a/d IJssel, (ca. 1587); klad. -- 1 stuk
Zie ook inv.nr. 25.

67. Octrooi verleend door de Staten van Holland aan de dorpen in de Krimpenerwaard om lands- en dorpsbelastingen te mogen innen bij parate executie, 1753; gedrukt. -- 1 stuk

68. Sommaties inzake gerechtelijke invordering van verschillende belastingen, 1761 - 1810. -- 1 pak

69. Uittreksel uit de notulen van schout en heemraden d.d. 23 maart 1778 betreffende verzoeken van ingelanden om kopieën van de afgehoorde rekening van verponding en binnenlandse omslagen, (1780). -- 1 stuk

70. Aantekeningen betreffende het invorderen en afrekenen van verschillende omslagen, 1778 - 1810 en z.d. -- 1 pak

71. Stukken gediend hebbend in een geschil voor gecommiteerde raden tussen Maart van Duyvendijk c.s. en schout en heemraden over het controleren van de jaarrekening, 1785 - 1791. -- 1 pak

72. Enkele niet uitgereikte kwitanties, 1795 - 1804. -- 1 omslag

73. Correspondentie met advocaat H. Schepmaer over het invorderen van een bijdrage in de omslag van de kosten van de H.Geestarmen van Ouderkerk, Krimpen en Stormpolder, 1797. -- 2 stukken

74. Stukken betreffende een geschil tussen enkele ingelanden en municipaliteit over het afhoren van de jaarrekening, 1797. -- 1 omslag

75. Stukken betreffende landsbelastingen en tienden, 1797 - 1810. -- 1 omslag

76. Stukken betreffende het inrichten van de plaatselijke belastingen, 1806. -- 1 omslag

77. Verzoek van Simon Boer om uitstel van betaling in een parate executie van een (belasting)schuld, 1810; concept. -- 1 stuk

2.08.2 Rekening en begroting


78-82. Heemraads-, dorps- of ambachtsomslag
Jaarrekeningen over de kosten van het ambachtsbestuur, 1647 - 1813. -- 2 pakken, 1 omslag, 2 delen
Voor de omslag van 1647 zie inv.nr. 96.

83-85. Jaarrekeningen afgelegd door schout en heemraden over het innen en afdragen van de verponding en andere belastingen, over de jaren 1784 - 1806, gedeeltelijk met borderellen. -- 2 pakken en 1 omslag
Bevat: a. De verponding over het eerste jaar van de rekening.
b. De extraordinaire verponding over het tweede jaar.
c. De heemraads-, dorps- of ambachtsomslag van het tweede jaar. d. Het dijkgeld veschuldigd aan het hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard over het tweede jaar.
e. Het molendgeld of polderomslag over de polder Langeland. f. Idem over de polder Kortland. Voor de garing, 1769 - 1803, zie inv.nrs. 90-91, voor de berekening van (d) 1658 - 1813, zie inv.nrs. 78-82.

86. Stukken betreffende de afwikkeling van de financiën van het afgezette bestuur, 1795 - 1798. -- 1 omslag

87. Begroting, 1811. -- 1 omslag

88. Memorie van liquidatie van de schulden van de gemeente over 1811 en voorgaande jaren, opgemaakt door het voormalig gemeentebestuur, 1812. -- 1 stuk

2.08.3 Verponding


89. Staat van hetgeen de grafelijkheid van Holland verschuldigd is inzake de halve verponding over 6 morgen land in Krimpen a/d IJssel over 1674 en 1680. -- 1 stuk

90-91. Kohieren van de omslagen van: a. de ordinaris verponding; b. extraordinaris verponding; c. de halve verponding op heerlijke goederen; d. heemraadsgeld of ambachtsomslag; e. dijk- of kavelgeld; f. poldergeld, over de jaren 1769 - 1803. -- 2 pakken

94. Stuken betreffende een verzoek aan de Staten van Holland om vrijdom van verponding voor de polder Kortland in verband met de kosten gemaakt voor het verbeteren van de bemaling en om vrijdom van de 100e en 200e penning over het daarvoor te leven geld, (1783). -- 1 omslag

93. Bijlagen bij de garing van de ordinaris en extraordinaris verponding, 1783/1784 - 1793/1794, 1801/1802, 1804/1805, 1809, 1810. -- 1 pak

95. Overzichten uit het weerboek van 1696, (ca. 1800). -- 3 stukken
Het weerboek zelf is verloren gegaan.

92. Gaderlijst van de ordinaris verponding over 1805. -- 1 stuk

2.08.4 Omslag over de huisgezinnen
Over de huisgezinnen werden omgeslagen het aandeel van Krimpen in incidentele kosten van de kerk, de schoolmeester en de vroedvrouw. De jaarlijks terugkerende kosten werden op de heemraads- of dorpsomslag gebracht, zie inv.nrs. 78-82.


96. Kohier van de omslag en van het aandeel van Krimpen in de kosten van een onderzoek naar het gedrag van ds. Bakerius, 1647. -- 1 stuk

97. Kohier van de buitengewone omslag van het aandeel van Krimpen in de kosten gemaakt door gecommitteerden tot het weren van vagebonden en bedelaars, 1649. -- 1 katern

98. Kohier van de omslag van het aandeel van Krimpen in de kosten van het beroepen van ds. Walschenius en ds. Egbertus Johansonius, 1651. -- 1 katern
Zie voor deze beroeping oud-archief Ouderkerk (ac 986) inv.nr. 236.

99. Kohier van de omslag van het aandeel van Krimpen in de kosten van het beroepen van ds. Joan Schagen, 1779. -- 1 katern
Zie voor deze beroeping oud-archief Ouderkerk (ac 986) inv.nr. 243.

100. Restant lijst van de quotisatie ... over de huisgezinnen
1780, 1782. -- 2 katernen
Waarschijnlijk inzake kosten van predikantsberoepingen, zie oud-archief Ouderkerk (ac 986) inv.nrs. 243-244.

101. Kohier van de omslag van het aandeel van Krimpen in de kosten van het aanstellen van een schoolmeester, 1796. -- 1 katern

102. Kohieren en gaarlijsten van de omslag van het aandeel van Krimpen in de totale kosten kosten van de samenwerking met Ouderkerk, 1796/1797 - 1805, 1808 - 1810. -- 1 omslag

2.08.5 Impost


103. Gaderlijst van de restanten van de impost op het gemaal, bieren, wijn, enz., 1749. -- 2 exemplaren

2.08.6 Belasting op erfenissen ('impost op de collaterale successie' en het 'regt van successie')


105. Register van inventarissen van nagelaten boedels, onderworpen aan de belasting op erfenissen, 1772 - 1804. -- 1 deel

104. Resoluties van de Staten van Holland betreffende het betalen van de collaterale impost, 1778, 1790; gedrukt. -- 2 stukken

106. Memories en andere stukken betreffende het innen van de belasting op erfenissen, 1787 - 1811. -- 1 omslag

107. Orde van werkzaamheden wegens de belasting op het regt van successie
(ca. 1805). -- 1 katern

108. Instructie voor de gequalificeerden tot de directie over de invordering van de belasting op het regt der successie, 1805; gedrukt. -- 1 katern

--. Register van nagelaten onroerende zaken, 1806 - 1809.
ZIE: inv.nr. 119

109. Stukken betreffende de benoeming van schout en secretaris Cornelis Herfst tot de directie over de invordering van de belasting op erfenissen in Krimpen a/d en Stormpolder, 1805, en bij hem ingekomsn stukken, 1806 - 1811. -- 1 omslag

2.08.7 Dijkgeld
Bijdragen in de lasten van het hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard. Voor invordering en rekening, 1768 - 1806, zie inv.nrs. 83-85 en 90-91.


110. Berekening van de extra-dijklasten gedragen door Krimpen a/d IJssel in de jaren 1760 - 1768, ondanks de vrijdom van verponding in die tijd, (ca. 1770). -- 1 stuk

111. Kwitanties van de penningmeester van de Krimpenerwaard voor betaling van dijkgeld door het ambacht Krimpen a/d IJssel, 1784 - 1805. -- 1 omslag

112. Aanslagbiljetten voor het ambacht Krimpen a/d IJssel in de omslag van de waardsrekening, 1785 - 1805. -- 1 omslag

2.08.8 Leningen en heffingen na 1795


113. Lijst van inschrijvers op de vrijwillige geldlening van 11 juni 1795. -- 1 stuk

114. Stukken betreffende de gedwongen geldlening van 17 juli 1795. -- 1 omslag

115. Stukken betreffende de heffing van de 80e penning van de bezittingen van 5 oktober 1797, 1797 - 1798; meest gedrukt. -- 1 omslag

116. Publicaties e.d. betreffende heffingen vastgesteld door het bewind van de Bataafse Republiek op 30 november 1798, 19 april 1800, 19 juni 1801, 5 september 1801 en 9juli 1804; meest gedrukt. -- 1 omslag

117. Stuken betreffende de heffing van 1/2% op de bezittingen en 2% op de inkomsten in Krimpen a/d IJssel en Stormpolder, 1802 - 1803. -- 1 omslag

118. Stukken betreffende de heffin van 2% op de bezittingen als don gratuit, 1803 - 1804. -- 1 omslag

119. Register van overboeking van onroerende goederen ingevolge § 59 der ordonnantie op het klein zegel van den 28e november 1805
Register van nagelaten onroerende zaken, 1806 - 1809. -- 1 deel

120. Stukken betreffende de omslag over de huishoudens van de bijdrage van Krimpen a/d IJssel in de ƒ 3.000.000, vastgesteld bij de wet van 30 maart 1808. -- 1 omslag

2.09 Winkeliers


121. Akte van toelating gegeven door schout en heemraden aan cornelis Pietersz Kok en Jacob Broere als verkopers van koffie, thee, chocolade en brandewijn, 1765. -- 1 stuk

122. Gunstig advies van het gemeentebestuur aan de Raad van Financiën in het Departement van Holland op het verzoek van Cornelis Lans toegelaten te worden als slijter van gedistilleerd en grossier in zout en zeep, (ca. 1805). -- 1 stuk

2.10 Kerkelijke zaken
Krimpen a/d IJssel vormde met Ouderkerk en Stormpolder één kerkelijke gemeente. De kerk stond in Ouderkerk. Onder de kerkerekening vielen behalve de kosten van kerk, pastorie, predikant en koster ook de kosten van de school, de brandspuit, de straatverlichting en de vroedvrouw. Zie voor de relatie met Ouderkerk en Stormpolder inv.nrs. 41-45, Voor de rekeningen zie inv.nrs. 96, 98, 99, 101. Voor de school inv.nrs. 126-129. Zie ook OA Ouderkerk (ac 986) inv.nrs. 7, 44, 185 en 224-307.


123. Inventaris van stukken die gediend hebben in een proces voor gecomitteerde raden tussen schout en heemraden en ds. Casparus Velthuysen, predikant te Ouderkerk, over de teruggave van classicale kosten, 1649. -- 1 stuk

124. Concept-notulen van een vergadering van schout en heemraden over het maken van een mans- en vrouwenbank in de kerk in Ouderkerk a/d IJssel, 1793. -- 1 stuk

125. Overeenkomst tussen de municipaliteiten van Ouderkerk, Krimpen en Stormpolder en de kerkelijke gemeente over de scheiding van eigendommen en het recht van aanstelling van voorzanger en schoolmeester, 9 november 1798. -- 1 stuk
Uittreksel uit het geombineerde resolutieboek van Ouderkerk, Krimpen en Stormpolder, 1774 - 1811, OA Ouderkerk a/d IJssel (ac 986) inv.nr. 7.

2.11 Onderwijs
Krimpen a/d IJssel vormde met Ouderkerk en Stormpolder één kerkelijke gemeente. De kerk en het schoolhuis stonden in Ouderkerk. De koster / voorzanger was tevens onderwijzer. Na 1798 werd de koster aangesteld door de kerkenraad en de schoolmeester door het gemeentebestuur (zie hiervoor inv.nr. 118). Voor de kosten zie inv.nrs. 78-82 en 101.


126. Voorwaarden volgens welke schout en heemraden van Ouderkerk en Krimpen voornemens zijn een schoolmeester aan te stellen, 1626; afschrift, 1630. -- 1 stuk

127. Stukken gediend hebbend in een geschil tussen schout en heemraden van Krimpen enerzijds en kermeesters van Ouderkerk en Krimpen als mede schout en heemraden van Ouderkerk zanderzijds over de wijze van aanstelling van de schoolmeester, 1769 - 1780. -- 1 omslag

128. Stukken betreffende de aanstelling van een schoolmeester, 1780. -- 1 omslag

129. Tekst van de wet op het (lager) onderwijs, 15 juni 1801; gedrukt. -- 1 stuk

2.12 Openbare orde en veiligheid
Voor het weren van vagebonden en bedelaars, 1649, zie inv.nr. 97.


130. Reglement op de winterpatrouilles en nachtronden, vastgesteld door het gemeentebestuur, 1810. Met concept. -- 1 omslag

131. Stukken betreffende het aanstellen van wijk- en wachtmeesters, met lijst van in aanmerking komende manspersonen, 1810. -- 1 omslag

132. Verklaring van de schout dat er geen plaatselijke reglementen op brand en politie bestaan in verband met de combinatie met Ouderkerk a/d IJssel, 1810; concept en minuut. -- 2 stukken

2.13 Veer
Voor het veer over de Sliksloot, 1723 - 1884, zie secr.arch. Krimpen aan den IJssel (ac 847) inv.nrs. 597-605.


2.14 Waterstaat


2.14.1 Polders algemeen


133. Akkoord van waarsluiden en gemene buren van Langeland en Kortland met Vincent Willemsz dat hij of zijn erfgenamen de (Zwane)kade tussen die polders zal maken en onderhouden, 1557; afschrift, 18e eeuw. -- 1 stuk
Afschrift van 1603, 1613 en 1671. Zie ook inv.nr. 175.

134. Laakcedulen van schout en heemraden, 1762, 1783. -- 3 stukken

135. Bestekken van het verplaatsen van de molen van Langeland naar Kortland, het rijzen van de watermolen van Kortland en het maken van een nieuwe wachtheul om gemeenschappelijk twee-hoog te gaan malen, 1783. Met begroting en tekeningen van de boezem en de fundering van de molen. -- 1 omslag
Niet doorgegaan, Kortland ging alleen twee-hoog malen. Voor de kosten zie inv.nr. 94.

--. Reglement op het bestuur van het (waterstaatkundige) ambacht en de polders, 1805.
ZIE: inv.nr. 21

136. Reglement voor het polderbestuur te Crimpen aan den Yssel
Vastgesteld door de landdrost van het departement Maasland, 1807; gedrukt. -- 2 exemplaren
Ook in Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard, archieven van polders onder Krimpen aan den IJssel inv.nr. 20.

2.14.2 De polder Langeland
Zie voor molengeld 1747 inv.nr. 55 (sub 27), voor 1768 - 1806 inv.nrs. 83-85 en 90-91.


137. Akten van verhuring van eigendommen, 1686 - 1804. -- 1 omslag
Bevat: a. van de gemene landswerf en griend bij de boezem voor 34 jaar over de jaren 1686 - 1719, 1689;
b. de zelling en de visserij in het Zandrak voor 21 jaar over de jaren 1743 - 1763, 1740;
c. een boomgaard, 1780, en over de jaren 1780 - 1790, 1780, en over de jaren 1803 - 1807, 1804;
d. griend en rietveld over de jaren 1780 - 1790, 1780;
e. de gemenelandszelling met rikken of rietgewas, over de jaren 1786 - 1796, 1786, en over 1796 - 1816, 1795.
-- Voor openbare aanbesteding van werken door het polderbestuur van Langeland ten overstaan van het gerecht, 1781 - 1808, zie oud-rechterlijk archief (ac 862) inv.nr. 27.

138. Keuren van schout en heemraden op de sloten, 1722, en van schout en waarsluiden op de boezemkaden, 1778, 1783. -- 1 omslag

139. Stukken betreffende het aanbesteden van gelaakte werken door schout en waarsluiden van Langeland, 1763 - 1779. -- 1 omslag

140. Laakcedulen van schout en waarsluiden van Langeland, 1764 - 1783 en z.d. -- 1 omslag

141. Publicaties van schout en waarsluiden van Langeland, 1767 - 1804. -- 1 omslag

142. Blookcedulen houdende een verdeling van het onderhoud van polderkaden van Langeland over de 37 weren land in die polder: a. West- en Oost-boezemkade, 1776. b. West boezemkade (ca 1800). -- 2 stukken

143-144. Polderrekeningen, 1778 - 1805 (1834). -- 1 pak, 1 omslag
Voor de rekening van de polder Langeland, 1778 - 1834, zie Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard, archieven van polders onder Krimpen aan den IJssel inv.nr. 77.

145. Buurspraken van de polder Langeland, 1780, 1783. -- 1 omslag

146. Aantekening betreffende het aanbesteden van grote werken: het maken van een molen en de West en Oostboezemkade, (1783?). -- 1 stuk

147. Aantekening betreffende het op diepte brengen van sloten en het maken van een kade in Langeland, (18e eeuw). -- 1 stuk

148. Voorwaarden van het aanbesteden van het uitdiepen van de uitervliet voor de poldersluis, (ca. 1800) en het afdammen en droogmaken van de poldersluis, (ca 1800). -- 2 stukken

149. Brief van C. Weggeman Guldemont aan de polderschout met bezwaren betreffende de verkiezing van een waarsman, 1805. -- 1 stuk

2.14.3 De polder Kortland


150. Akte waarbij buren van Kortland afstand doen van hun rijs- en rietvelden aan de Oost-boezemkade van Kortland t.b.v. de polder, 1638. -- 1 stuk

151. Akte van overeenkomst verleden voor schout en heemraden van Krimpen a/d IJssel tussen waarsluiden van Kortland en Adriaan Pietersz Dorre en Adriaan Geen betreffende de dammen van de eendenkooi van laatstgenoemde, 1667; afschrift, 1668. -- 1 stuk

154. Laakcedulen van schout en waarsluiden van Kortland, 1767, 1778. -- 2 stukken

155. Publicaties van schout en waarsluiden van Kortland, 1778 - 1802. -- 1 omslag

156. Verzoekschrift van schout en waarsluiden van Kortland aan Adriaan Bout, heer van Krimpen a/d IJssel, om de keur van 1778 op de kaden van de maalboezem van Kortland goed te keuren, 1779. -- 1 stuk

157. Akte van buurstem waarbij waarsluiden van Kortland gemachtigd worden de molenvliet in de boezem te verleggen, 1779. -- 1 stuk

158. Memorie van kosten gevallen op het ongemaakte werk aan de West-boezemkade van Kortland, 1779. -- 1 stuk

159. Akte van verhuring van de boezem, de visserij, en verkoop van hout afkomstig van de molen en de sluis, 1779. -- 1 stuk

--. Openbare aanbesteding van werken door het polderbestuur van Kortland, 1779 en 1783.
ZIE: oud-rechterlijk archief (ac 862) inv.nr. 25.

152-153. Polderrekeningen, 1784 - 1805. -- 1 pak, 1 omslag
Voor het molengeld, 1747 en 1768 - 1806, zie inv.nrs. 55 (sub 28), 83-85 en 90-91. Voor de rekeningen van de polder Kortland, 1778 - 1834, zie Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard, archieven van polders onder Krimpen aan den IJssel inv.nr. 80.

160. Akte waarbij waarsluiden van Kortland verklaren van de schout Van der Wal geleend te hebben ƒ 3000 in verband met het bouwen van een tweede molen, 1785. Met aantekening betreffende de aflossing, 1798. -- 1 stuk

161. Akten van aanbesteding van polderwerken, 1793 - 1803 en z.d. -- 1 omslag

162. Buurspraak over het ontslaan van beide watermolenaars, 1800. -- 2 stukken

163. Instructie voor de beide watermolenaars, 1801; concept. -- 1 stuk

164. Stukken betreffende een poging van enige ingelanden van Kortland om een scheiding tussen polder- en gemeentebestuur te verkrijgen, 1801. -- 3 stukken

165. Stukken betreffende een proces tussen waarsluiden van Kortland en de erven Jongebreur over het onderhoud van de Zwanekade, 1802 - 1806. -- 1 omslag
Zie ook inv.nr. 133.

2.14.4 De relatie met het hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard


166. Keur van het hoogheemraadschap, gedrukt, met bijgeschreven keur voor de dijken onder Krimpen a/d IJssel, 1648. -- 1 katern

167. Stukken betreffende een geschil tussen het gerecht van Krimpen en de dijkgraaf over het bijwonen van de schouw, gedreven door dijkgraaf en hoogheemraden van de Krimpenerwaard, 1649, 1650. -- 1 omslag

168. Overeenkomst van dijkgraaf en hoogheemraden met kavelen en de dorpen in de Krimpenerwaard over het tractement van dijkgraaf en hoogheemraden en vakatiegelden van kavelen, 1657; afschrift. -- 1 stuk

169. Akte verleden voor schepenen van Lekkerkerk waarbij schout en schepenen van Lekkerkerk op verzoek van kavelen een verklaring afleggen over een schouw, gedreven door dijkgraaf en hoogheemraden, 1666. -- 1 stuk

170. Verzoekschrift van huurders van het Rabeel (een rietgors aan de Sliksloot onder Krimpen) aan dijkgraaf en hoogheemraden om het Rabeel wederom voor 8 of 10 jaar te mogen hurgen, (17e eeuw); concept. -- 1 stuk

171. Stukken betreffende een geschil over het aanstellen van Johan van Neurenberg, burgemeester van Dordrecht en geen inwoner van de waard, tot hoogheemraad, 1707. -- 2 stukken

172. Laakcedulen en andere stukken ingekomen van dijkgraaf en hoogheemraden, 1727, 1790 - 1805. -- 1 omslag

173. Stukken betreffende manschappen uit Krimpen a/d IJssel in het dijkleger van het hoogheemraadschap, 1758 - 1762, 1786, 1795 - 1806. -- 1 omslag

174. Stukken betreffende de schade in Krimpen veroorzaakt door de overstroming van de Krimpenerwaard, 1760. -- 2 stukken

175. Reglement op het hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard, vastgesteld door de Staten van Holland, 1762; gedrukt. -- 1 stuk

176. Register van stukken ingekomen van dijkgraaf en hoogheemraden, 1762 - 1775. -- 1 deel

177. Uitnodiging uitgaande van schout en heemraden van Krimpen a/d IJssel (aan wie de beurt is) om een nieuwe kavel te verkiezen, 1794; concept. -- 1 stuk

178. Stukken ingekomen van dijkgraaf en hoogheemraden, 1795 - 1805. -- 1 omslag

179. Lijsten van mannen uit Krimpen, aangewezen om in geval van overstroming hulpgaten te graven in de boezemkaden, 1796 - 1802, 1803 - 1810. -- 2 stukken

2.14.5 Betrekkingen met Lekkerkerk


180. Akte waarbij Peter, heer van de Lek, aan Oud-Lekkerland en Zuidbroek een afwatering geeft door Krimpen aan de Lek en Krimpen a/d IJssel tot halver wege de IJssel, 21 juli 1323; afschrift, (18e eeuw). -- 1 stuk
Niet in Van Mieris, Groot Charterboek. In 1681 was het origineel nog in Krimpen.

182. Bovengenoemde uitspraak van scheidsrechters tussen Lekkerkerk en Krimpen a/d IJssel over schouw en onderhoud van de Breekade, 1493; afschrift (ca. 1600) en afschrift, 1634. Met transcripties, (20e eeuw). -- 1 omslag

181. Akte waarbij Jan, heer van de Lek en Breda, aan Lekkerkerk en Zuidbroek voorschriften geeft over de Lekkerkerkse boezem in Krimpen aan de Lek en Krimpen a/d IJssel, 1386. Met een uitspraak van scheidsrechters in een twist over schouw en onderhoud van de Breekade, 1493; afschrift (ca. 1700). Met uittreksels uit bovengenoemde stukken, (18e eeuw). -- 2 stukken
Van de akte van 1383 was het origineel in 1696 nog in Krimpen. Van de uitspraak van 1493 was het origineel en 1599 nog in Krimpen.

183. Stukken die gediend hebben in een proces voor het Hof van Holland tussen Lekkerkerk en Krimpen a/d IJssel over het schouwen van de Breekade, 1633 - 1653. Met transcripties, (20e eeuw). -- 1 omslag

184. Stukken die gediend hebben in een proces voor de Hoge Raad tussen Krimpen a/d en Lekkerkerk over het meedragen van de Lekkerkerkse boezem in ambachtskosten en polderlasten, 1634 - 1641. Met transcripties, (20e eeuw). -- 1 omslag

185. Correspondentie tussen de minicipaliteiten van Krimpen a/d IJssel en Lekkerkerk over de Breekade, 1799 - 1804. -- 1 omslag

2.14.6 Betrekkingen met Krimpen aan de Lek


186. Stukken betreffende het onderhoud van de landscheiding tussen Langeland en Krimpen aan de Lek, 1755 - 1783. -- 1 omslag

2.15 Landsverdediging


187. Lijsten van gewapende mannen van Krimpen a/d IJssel, 1672, 1673. -- 1 omslag

188. Stukken betreffende een gerechtelijke verkoop van goederen van Pieter Centen Jongebreur om zijn contributie aan de burgerwacht te innen, 1797. -- 1 omslag

189. Schrijven van de municipaliteit aan commissarissen tot de zaken van de burgerbewapening, met bezwaren tegen de heffin over 1797 en 1798, 1802; concept. -- 1 stuk

190. Aanschrijving van het ministerie van Marine aan drie schippers te Krimpen a/d IJssel om zich naar Tholen te begeven, 1809. -- 1 stuk

191. Stukken betreffende het werven van manschappen voor het leger, 1809, 1810. -- 1 omslag

192. Zeeinschriptie, lijst opgemaakt in verband met de dienstplicht van mannen te Krimpen a/d IJssel, werkzaam bij zee- of binnenvaart, 1811. -- 1 stuk

193. Conscriptielijst van 20-jarige mannen te Krimpen a/d IJssel. 1811. -- 1 stuk

2.16 Stukken waarvan het verband met het archief niet duidelijk is


194. Overeenkomst gesloten tussen Peter Grouwel te Leiden en anderen om een zaak af te wikkelen voor het Hof van Holland, 1666; afschrift, 1669. -- 1 stuk

195. Potloodschets van de rivier de Lek beoosten Lekkerkerk, schaal ca 1 : 10.000, (na 1760). -- 1 stuk
Misschien afkomstig van Samuel Guldemont, secretaris van Krimpen a/d IJssel, 1748 - 1770, woonachtig in Streefkerk.