831 -- Haastrecht -- Oud-rechterlijk archief

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Inventaris

samengesteld door A.J. Kölker (1967)

1 Algemene zaken


4. Ingekomen bij en minuten van uitgaande stukken van het gerecht, 1579 - 1811. -- 1 pak

5-7. Registers, houdende de verzoekschriften aan het gerecht en de magistraat, later de municipaliteit, met de daarop gestelde beschikkingen, 1692 - 1803. -- 3 delen

8. Verzoekschriften van procureurs om voor het gerecht van Haastrecht te mogen postuleren, 1695 - 1806. -- 1 omslag

1. Overeenkomst tussen burgemeesters en schepenen om voortaan alle zaken samen met de schout te regelen, 1557; brief van de rekenkamer betreffende de hoge jurisdictie en het betalen van de vacatie- en wagenrechten van de baljuw, 1591; afschrift 18e eeuw. -- 1 stuk

9. Lijste der procureurs, admissie hebbende te postuleren voor de edele gerechte van Haastrecht
1738 - 1802. -- 1 stuk

2. Register, houdende de resoluties van schout en schepenen, notulen van de vergaderingen, afschriften van behandelde verzoekschriften, reglement voor de rechtbank van 28 juni 1796, 1770 - 1811. -- 1 deel

3. Reglement voor de rechtbank van de "steede en landen" van Haastrecht, 23 november 1804. -- 1 stuk
Voor het reglement van 1796 zie nr. inv.nr. 2.

2 Strafrechtspraak


10-11. Balluws criminele rolle
Register, houdende de notulen van de rechtszittingen van de baljuw en schepenen, 1614 - 1672, 1680 - 1799. -- 2 delen

14. Verhoren in criminele zaken, 1635 - 1730. -- 1 omslag
Nadere toegang: Inhoudsopgave (NT 2611).

12. Uittreksel uit het crimineel rechtboek betreffende vonnissen tegen landlopers, 1637 en 1638. Afschrift 1643. -- 1 stuk

15. Minuutakten van lijkschouwing, 1654 - 1810. -- 1 omslag
Nadere toegang: Inhoudsopgave (NT 2611).

16. Minuutakten van getuigenverklaringen, 1655 - 1809. -- 1 omslag
Nadere toegang: Inhoudsopgave (NT 2611).

17. Akten van opdracht aan de gerechtsbode tot dagvaarding, 1659, 1660, 1680 - 1682, 1688, 1752. -- 1 omslag
Nadere toegang: Inhoudsopgave (NT 2611).

13. Bijlagen bij de criminele rol, 1659 - 1792. -- 1 omslag
Nadere toegang: Inhoudsopgave (NT 2611).

18-19. Informatie- en examinatieboek van de baljuw en de schepenen, 1680 - 1810. -- 2 delen

36. Rekening van de baljuw mr. Cornelis van Stralen over de ontvangst en de uitgaaf in strafzaken, gecontroleerd door de grafelijkheidsrekenkamer, over 1681 - 1684. -- 1 stuk

20-35. Dossiers van strafprocessen, 1682 - 1788. -- 16 omslagen

37. Concept-berekening van de proceskosten in de strafzaak contra Pieter Wiltenburg, 1726. Met bijlagen, 1725 - 1726. -- 1 omslag

3 Civiel contentieuse rechtspraak


3.1 Gewone zaken: algemeen


38-43. Schepenen regtboek. Regtbouck ofde preferentie boeck.
Registers, houdende de notulen van de zittingen in civiel contentieuse zaken en sententies in zaken van preferentie en concurrentie, 1585 - 1594, 1619 - 1686. -- 5 delen, 1 omslag

49. Bijlagen bij de voornoemde registers, 1632 - 1803 en z.d. -- 1 omslag

54. Specificatie van de gerechtskosten voor de procureurs, 1658, 1665, 1687, 1697, 1716, 1719, 1723, 1745. -- 1 omslag
Nadere toegang: Inhoudsopgave (NT 2611).

50. Akten van opdracht aan de gerechtsbode tot dagvaarding, 1658 - 1751. -- 1 omslag
Nadere toegang: Inhoudsopgave (NT 2611).

52. Minuutakten van inbeslagneming van zaken wegens gerechtelijke uitspraak, 1664 - 1723. Met bijlagen. -- 1 omslag
Nadere toegang: Inhoudsopgave (NT 2611).

53. Specificatie van de gerechtskosten gevallen in civiel contentieuse processen, 1670, 1699, 1736, 1769 en z.d. -- 1 omslag
Nadere toegang: Inhoudsopgave (NT 2611).

51. Akten van "overdaging" (dagvaarding van ingezetenen van elders voor het gerecht van Haastrecht of ingezetenen van Haastrecht voor een gerecht elders), 1675 - 1709. Met bijlagen. -- 1 omslag
Nadere toegang: Inhoudsopgave (NT 2611).

44-48. Civile rolle
Registers houdende de notulen van de zittingen in civiel contentieuse zaken, 1686 - 1809. -- 5 delen

3.2 Gewone zaken: dossiers


55-80. Dossiers in civiel contentieuse processen, 1663 - 1804. -- 26 omslagen

3.3 Kleine zaken


84-86. Gesworens rechtboeck
Notulen van de processen voor het college van gezworenen, 1589 - 1593, 1640 - 1666, 1675 - 1810. -- 1 omslag, 2 delen

81-82. Rol van commissarissen van kleine zaken, 1682 - 1810. -- 2 delen

87. Notulen van een zekere rechtsdag voor de gezworenen van Beneden Haastrecht. 6 april 1685. -- 1 stuk
Niet vermeld in inv.nr. 86.

83. Bijlagen bij de rol van commissarissen van kleine zaken, 1719, 1747. -- 1 omslag

3.4 Faillissementen


3.4.1 Afwikkeling van geabandonneerde en insolvente boedels.


89. Inventarissen en rekeningen betreffende geabandonneerde en insolvente boedels, 1635 - 1710 en z.d. -- 1 omslag
Nadere toegang: Inhoudsopgave (NT 2611).

88. Sententieboeck
Register, houdende de sententies door schepenen gewezen in zaken van preferentie en concurrentie, 1686 - 1799. -- 1 deel
Voor de sententies vóór 1686 zie inv.nrs. 38 - 43.

3.4.2 Dossiers


90-132. Dossiers van geabandonneerde en insolvente boedels, 1671 - 1799. -- 43 omslagen

3.4.3 Executoriale verkoop


133. Minuutakte van executoriale verkoop van drie koeien van Hendrik Lenartsz krachtens vonnis van de gezworenen, 27 december 1646. -- 1 stuk

134-136. Dossiers betreffende de executoriale verkoop van zaken, 1699, 1726, 1727. -- 3 omslagen

137. Publicaties van executoriale verkoop, 1745, 1762, 1773. -- 1 omslag

4 Civiel voluntaire rechtspraak


4.1 Transporten en hypotheek


157. Bij het gerecht afgegeven en gecancelleerde grossen van transport van onroerende zaken en hypotheek, 1570 - 1806. -- 18 charters

138-154. Protocollen, houdende de minuutakten van transporten van onroerende zaken en van hypotheek, met afschriften van akten van scheiding, van curatele, van overeenkomst tussen curators en debiteuren, 1594 - 1810; met inhoudsopgaven. -- 17 delen

160. Minuutakte van transport van roerende zaken van Gerrit Tasman aan Andries Versluys. 8 september 1678. -- 1 stuk

159. Protocol van lossen goederen
Register houdende de minuutakten van transport van roerende zaken, 1683 - 1807. -- 1 deel

158. Akten van prokuratie in zake transporten en hypotheek; afschriften aan het gerecht overgelegd, 1694, 1699, 1704, 1767, 1778, 1799. -- 1 omslag

162. Publicaties van de Staten van Holland betreffende het doen van transporten van onroerende en roerende zaken, 1725 - 1806; gedrukt. -- 1 omslag

161. Bijlagen bij het protocol van losse goederen, 1798, 1805. -- 1 omslag

156. Register, houdende afschriften van akten van transport van onroerende zaken en van hypotheek, 1806 - 1811. -- 1 deel

155. Minuutakten van transport van onroerende zaken, 1808 - 1811. -- 1 omslag
Deze minuutakten zijn genummerd 1 - 38 en ontbreken in het protocol inv.nr. 154.

4.2 Attestaties en andere akten


163. Prothocoll gehouden bij Cornelis Willemsz Stolweyk, secretaris der stede ende landen van Haestrecht van alle acten van attestatiën ende andersins gepasseert voor den gerecht der stede ende landen voors. beginnende 1 october 1609
1610 - 1611. -- 1 deel
Nadere toegang: Inhoudsopgave (NT 2611).

169. Minuutakten van borgtocht, 1618 - 1810. -- 1 omslag
Nadere toegang: Inhoudsopgave (NT 2611).

174. Protocol, houdende de minuutakten inzake fideicommissaire zaken, 1624 - 1626. -- 1 deel
Nadere toegang: Inhoudsopgave (NT 2611).

164. Minuutakten voor schout en schepenen of voor schepenen gepasseerd, 1624 - 1683. -- 1 omslag
Nadere toegang: Inhoudsopgave (NT 2611).

173. Huwelijkscontract van Gerrit Hendricxsz van Meerloo en Agatha Jans Sempelendochter, 1628; concept. -- 1 deel

175-177. Minuutakten van testament, 1646 - 1703, 1729 - 1744, 1750 - 1800. -- 3 omslagen

170. Minuutakten van schuldbekentenis, 1665, 1674 - 1676, 1680, 1765. -- 1 omslag
In dorso "obligatie".
Nadere toegang: Inhoudsopgave (NT 2611).

179. Stukken betreffende de afwikkeling van nagelaten boedels, 1669 - 1783. -- 1 omslag
Nadere toegang: Inhoudsopgave (NT 2611).

171. Minuutakten van volmacht, 1679 - 1792. -- 1 omslag

172. Minuutakten van huurovereenkomst, 1684 - 1744. -- 1 omslag

165-167. Register van veel gepasseerde zaken voor schepenen
Protocollen, houdende de minuutakten voor schepenen gepasseerd, 1686 - 1807. -- 3 delen

180-184. Dossiers betreffende de afwikkeling van nagelaten boedels, 1693 - 1777. -- 5 omslagen

178. Minuutakten van boedelscheiding, 1700 - 1783. -- 1 omslag

168. Bijlagen bij het voornoemde protocol, 1735 en z.d. -- 1 omslag

4.3 Onderhandse en openbare verkoop


185. Minuutakten van verkoop van onroerende zaken, 1659 - 1680. -- 1 omslag
Nadere toegang: Inhoudsopgave (NT 2611).

214. Voorwaarden waarop de executeurs-testamentair van wed. Gerrit Jacobsz Loos een stuk land in de polder Rozendaal zullen verkopen, 9 september 1660. -- 1 stuk

194. Minuutakten van openbare verkoop van onroerende zaken, 1675 - 1811 en z.d. -- 1 omslag

186-190. Aenteekenboeck van coop
Protocollen, houdende de minuutakten van de ter secretarie opgegeven verkoop van onroerende zaken, 1680 - 1805. -- 5 delen

193. Akte van verkoop van een stuk land in Beneden Haastrecht door de kinderen en kleinkinderen van Aeltje Pietersz Stolwijck aan doctor Cincq, maart 1681; concept. -- 1 stuk

191. Minuutakten van verkoop van onroerende zaken, 1681 - 1796. -- 1 omslag
Ontbreken in inv.nrs. 186 - 190.

195. Minuutakten van openbare verkoop van roerende zaken, 1681 - 1811. -- 1 omslag

196. Protocol, houdende de minuutakten van openbare verkoop van roerende en onroerende zaken, rekeningen van curators, voorwaarden en overeenkomsten, 1685 - 1698. -- 1 deel

197-208. Registers van openbare verkopingen van onroerende en roerende zaken, 1694 - 1795. -- 12 delen

215. Publicaties van openbare verkopingen van roerende zaken, 1738 - 1803; deels gedrukt. -- 1 omslag

216. Akte van volmacht van Jan van Velsen voor Cornelis van Rijn tot openbare verkoop van een huis aan de Westhaven (W = Cornelis Vrijne Ridder; O = de Havenstraat) en een huis aan de Grote Haven (N = Dammes Drost; Z = Marrigje Korsse), 3 februari 1751. -- 1 stuk

209-210. Registers van openbare verkopingen van onroerende zaken en verpachting van tienden, 1785 - 1802. -- 2 delen

211-213. Registers van openbare verkopingen van roerende zaken, 1785 - 1805. -- 3 delen

192. Minuutakten van verkoop van onroerende zaken, 1806 - 1811. -- 1 omslag

5 Zaken van de secretaris


220. Staat van inkomsten en uitgaven betreffende de boerderij van de heren Kel en Nieuwenhof, geadministreerd door de secretaris Abraham van Alphen, 1737 - 1742. -- 1 stuk

218. Modellen voor de secretaris, 1797 en z.d. -- 1 omslag

219. Ingekomen stukken bij de secretaris, 1799, 1807. -- 1 omslag

217. Aantekeningen van de secretaris betreffende de zittingen tot het samenstellen van de notulen, betreffende de presentie en verschuldigde boetes der gerechtsleden; lijsten van periodieke aftreding van de schepenen, 1805 - 1811. -- 1 omslag

6 Varia


221. Akten van transport en hypotheek, 1597, 1606, beide in afschrift 1659; 1683, afschrift 1693. -- 1 omslag
Het verband met het archief is niet gebleken.
Nadere toegang: Inhoudsopgave (NT 2611).

222. Akten van schuldbekentenis, 1661, 1674; afschriften. -- 2 stukken
Het verband met het archief is niet gebleken.
Nadere toegang: Inhoudsopgave (NT 2611).

223. Akten van transport en hypotheek, 1711, 1712, 1721, 1736, 1742, 1744, 1755; grossen die mogelijk in processen of afwikkeling van boedels hebben gediend. -- 7 charters