829 -- Haastrecht -- Gereformeerde kerk

Openbaarheid
Archiefstukken jonger dan 50 jaar zijn NIET OPENBAAR.
De inventarisnummers zijn in dat geval rood en gemarkeerd met een asterisk (*).
 
 

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Inventaris

samengesteld door mw. J. van der Klis-van Eijk (2003)

1 Archief van de Evangelisatievereniging, 1882 - 1887


2. Stukken betreffende de oprichting en reglementering van de vereniging "De Evangelisatie", 1882 - 1883. -- 1 omslag

1. Notulen van vergaderingen van leden en het bestuur van de Evangelisatievereniging, 1882 - 1887. -- 1 deel

2 Archief van de Gereformeerde kerk, 1887 - 1970 (1982)


2.1 Archief van de kerkenraad


2.1.1 Stukken van algemene aard


* 3-11. Notulen van vergaderingen van de kerkenraad, 1887 - 1889, 1899 - 1916 en 1919 - 1969. -- 9 delen

12. Jaarverslagen, 1910 - 1928, 1930 - 1932 en 1964 - 1965. -- 1 omslag
Over het algemeen lopen de perioden van november tot oktober. Voor de jaren 1929 - 1930 en 1933 - 1963 zie inv.nrs. 6-11.

13. Ingekomen stukken, 1913 - 1915. -- 1 omslag

2.1.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen


2.1.2.1 Organisatie en reglementering


14. Stukken betreffende de oprichting van de Vereniging de Kerkelijke Kas en de (Nederduits) Gereformeerde Kerk te Haastrecht, 1887 en z.d. -- 1 omslag

2.1.2.2 Predikanten en personeel
Zie ook inv.nr. 46.


15. Stukken betreffende de beroeping van verschillende predikanten, 1891 - 1925. -- 1 omslag

* 16. Stukken betreffende de zaak ds. Erdmann, 1944 - 1951. -- 1 omslag

* 17. Arbeidsovereenkomsten met de koster, 1960 - 1970; concepten. -- 1 omslag

2.1.2.3 Lidmaten
Zie ook inv.nr. 47.


* 18-21. Lidmatenregisters, 1887 - 1929 en ca. 1930 - 1970. -- 3 delen en 1 omslag

22. Doopboek, 1888 - 1930. -- 1 deel

23. Ingekomen en afschriften van uitgaande stukken betreffende verschillende lidmaten, 1905 - 1931. -- 1 omslag

24. Correspondentie van de kerkenraad met commandant K. Spoelstra betreffende de verlofdagen van militair T. Boer uit Haastrecht, 1915. -- 1 omslag

25. Ingekomen en afschriften van afgegeven akten van attestatie, 1915 - 1930. -- 1 omslag

2.1.2.4 Verhouding tot hogere organen


26. Huishoudelijk reglement voor Gereformeerde Kerken binnen de classis Gouda, 1894; concept. -- 1 katern

27. Rapport betreffende een onderzoek naar de predikantssalarissen in opdracht van de classis Gouda, 1913. -- 1 katern

28. Rapporten betreffende de kerkvisitaties, 1958 - 1964. -- 1 omslag

* 29. Ingekomen stukken van verschillende classes betreffende het functioneren en ontslag van ambtsdragers, 1964 en 1965. -- 1 omslag

* 30. Vragenlijsten ten behoeve van de kerkvisitaties, 1970 en z.d. -- 1 omslag

2.2 Archief van de diakonie


* 31-32. Kasboeken van inkomsten en uitgaven, 1887 - 1978. -- 2 delen

33. Akte betreffende de nalatenschap van Arie Zaal uit Hoenkoop, 1890. -- 1 stuk

34. Stukken betreffende de nalatenschap van Johanna Helena Muller, 1914. -- 1 omslag

35. Afschriften van uitgaande stukken betreffende de zorg voor minderjarigen en weduwe J. van Dam, 1914 en 1915. -- 2 stukken

36. Staten van inkomsten en uitgaven van diakonie en kerk, 1924 - 1934 -- 1 omslag

37. Staten van inkomsten en uitgaven, 1924 - 1934. -- 1 omslag

38. Notulen van de vergaderingen van de diakonie, 1935 - 1942. -- 1 deel

39. Overeenkomst betreffende de opname van J. Frederikze in het Christelijk Blindentehuis "Sonneweerdt" te Ermelo, 1946. -- 3 stukken
De diakonie nam de kosten voor de verpleging voor haar rekening.

40-41. Kasboeken van inkomsten en uitgaven ten behoeve van "Algemene Christelijke Doeleinden", 1947 - 1966. -- 1 deel en 1 katern

* 42. Overzichten van inkomsten, uitgaven en schulden van de diakonie, 1959 - 1969. -- 1 omslag

43. Akten van schuldbekentenis van leningen door en aan de diakonie en kerkenraad, 1960 - 1967. -- 1 omslag

* 44. Kasboek van de bankgirorekening, 1968 - 1970. -- 1 deel

2.3 Archief van de commissie van beheer


2.3.1 Stukken van algemene aard


45. Notulen van vergaderingen, 1963 en 1964. -- 1 omslag

2.3.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen


2.3.2.1 Predikanten en personeel


46. Register van de maandelijkse ontvangst van het traktement door ds. Erdmann, 1936 - 1945. -- 1 deel

2.3.2.2 Onroerende zaken


47. Besluit van de kerkenraad tot en voorwaarden van het aanbieden van de mogelijkheid aan lidmaten tot het laten plaatsen van een "eigen" bank in de kerk, 1914. -- 1 stuk

48. Vergunning verleend door het ministerie van Waterstaat tot het maken van een betonnen kademuur langs enkele percelen, 1922. -- 1 stuk

49. Akten van eigendom voor J.H. Bodewes van verschillende gebouwen met grond aan de Hoogstraat, 1937, 1952 en 1959. -- 3 katernen

50. Stukken betreffende de financiering van de bouw van een nieuw kerkgebouw met pastorie en kosterswoning Hoogstraat 134, 1959 - 1964. -- 1 omslag

51. Verslag van de technische gegevens met betrekking tot het nieuw te bouwen kerkgebouw, 1960. -- 1 stuk

52. Notulen van vergaderingen van de Bouwcommissie, ook wel genaamd de Commissie voor gebouwen, 1961 - 1963. -- 1 omslag

53. Staat betreffende beschrijving van de mogelijke bestemming van de gebouwen die eigendom van de kerk zijn, ca. 1965. -- 1 stuk

54. Voorlopige koopovereenkomst van een perceel bouwterrein aan de Julianalaan, 1966; afschrift. -- 1 stuk

* 55. Stukken betreffende de verhuur van de woning Hoogstraat 134, 1967 - 1970. -- 1 omslag

* 56. Akte van aankoop van de pastorie Julianalaan 85, 1975. -- 1 stuk

2.3.2.3 Verwerving van gelden


57. Stukken betreffende de schulden van en aflossing door de kerkenraad, 1913 - 1934. -- 1 omslag

58. Staten van schulden en aflossing, 1914 - 1920 en 1941. -- 2 delen

59. Staten van betaling van de vaste bijdrage door lidmaten, 1934 - 1935. -- 1 katern

60. Lijsten van vaste vrijwillige bijdragen, ingedeeld per wijk, 1958 - 1968 en z.d. -- 1 omslag

61. Stukken betreffende het betalen van weidegeld voor het houden van schapen, 1965 en z.d. -- 2 stukken

63. Akten van schuldbekentenis van leningen door de kerkenraad ten behoeve van de aankoop van een nieuwe pastorie aan de Vlisterdijk, 1966 - 1968. -- 1 omslag

* 62. Akten van schuldbekentenis van leningen door de kerkenraad ten behoeve van de aankoop van een nieuw orgel, 1966 - 1970. -- 1 omslag

2.3.2.4 Financiƫn


64. Rekeningen en begrotingen van inkomsten en uitgaven, 1933 - 1936 en 1943. -- 1 omslag

* 65. Rekeningen en begrotingen van ontvangsten en uitgaven van de Commissie van Beheer, 1958 - 1970. -- 1 omslag

2.3.2.5 Boekhouding


* 67-75. Kasboeken van inkomsten en uitgaven, 1924 - 1945 en 1961 - 1970. -- 9 delen

76-78. Grootkasboeken, overzichten per maand, 1932 - 1968. -- 3 delen

* 66. Kasboek van het bouwfonds, gesticht 1945, 1945 - 1969. -- 1 deel

79. Kasboeken van ontvangsten en uitgaven van het orgelfonds, 1947 - 1959 en 1964 - 1968. -- 2 delen

80. Tabellarisch kasboek van geleende geldbedragen en aflossing, 1960 - 1964. -- 1 deel

2.4 Archief van de Zendingscommissie


* 81. Kasboeken van inkomsten en uitgaven ten behoeve van de zending, 1944 - 1974. -- 2 delen

2.5 Archief van de Commissie Jeugdwerk


* 82. Notulen van vergaderingen, 1967 - 1969. -- 1 deel

3 Archieven van verenigingen


3.1 Meisjesvereniging Tryfosa


83. Verzoekschrift aan de kerkenraad tot het beschikbaar stellen van ruimte ten behoeve van de onlangs opgerichte meisjesvereniging Tryfosa, 1913. -- 1 stuk

3.2 Jongelingenvereniging Timotheus


84-86. Notulen van vergaderingen, 1896 - 1960 (hiaten). -- 3 pakken

3.3 Jeugdvereniging Een naam is onze Hope


87. Notulen van vergaderingen van de GJV afdeling B, 1960 - 1965. -- 2 delen

* 88. Notulen van vergaderingen van de GJV Een naam is onze Hope, 1961 - 1970. -- 2 delen

* 89. Kasboek van inkomsten en uitgaven betreffende de actie van de GJV "Een duit voor 't geluid", 1969 - 1970. -- 1 deel

3.4 Knapenvereniging Jachin


90. Notulen van vergaderingen, 1927 - 1933, 1940 - 1942 en 1960 - 1961. -- 1 pak

91. Programma van de herdenkingsavond ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan, 1938. -- 2 stukken

3.5 Meisjesvereniging Tirza


92. Notulen van vergaderingen, 1930 - 1959. -- 1 pak

3.6 Mannenvereniging Onderzoekt de Schriften


93. Kasboek van ontvangsten en uitgaven, 1929 - 1955. -- 1 deel

* 94-(98). Notulen van vergaderingen, 1951 - 1982. -- 2 delen

95. Stukken betreffende richtlijnen voor gereformeerde (mannen)verenigingen, 1961 en z.d. -- 2 stukken

96. Reglementen voor de Bond van Gereformeerde Mannenverenigingen in Nederland en voor de afdeling Zuid-Holland-Noord van de Gereformeerde Mannenbond, met concept, 1964 en z.d. -- 3 stukken

* 97. Ingekomen stukken, voornamelijk van de afdeling Zuid-Holland-Noord, 1971 - 1982. -- 1 omslag

4 Documentatie


* 100. Aantekenboekjes van Johanna Hol (1893 - 1974), gebruikt tijdens catechisatie, ca. 1908 - 1912. -- 1 omslag

101. Krantenknipsels betreffende afscheid en intrede van predikanten, met ondertrouwkaart van ds. van Halsema, 1912 en z.d. -- 1 omslag

* 99. Formulieren ten behoeve van verschillende liturgische en administratieve handelingen, z.d. -- 1 omslag

102. Liturgie van de dienst voor de ingebruikneming van het nieuwe kerkgebouw, 1960. -- 1 stuk

103. Krantenartikel in Trouw betreffende de bouw van de nieuwe kerk, met afbeelding, ca. 1960. -- 2 stukken

* 104. Verslagen en foto's van het verenigingswerk en diverse activiteiten, 1968 - 1970. -- 1 omslag