824 -- Haastrecht -- Secretarie-archief 1811-1938

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Inventaris

samengesteld door A.J. Kölker (1967)

1 Stukken van algemene aard


1.1 Agenda en notulen van de raad


1-12. Notulen van de municipale raad, later gemeenteraad, 8 december 1811 - 1950. -- 11 delen, 1 omslag

13. Agenda van de gemeenteraadsvergaderingen, 1875 - 1877. -- 1 omslag

1.2 Notulen van het college van burgemeester en wethouders


14-25. Notulen van de vergaderingen van burgemeester en assessoren, later burgemeester en wethouders, 1844 - 1945. -- 12 delen

1.3 Besluiten


26. Besluiten van de gemeenteraad, 1854 - 1935. -- 1 omslag

27. Besluiten van de burgemeesters en wethouders, 1888 - 1937. -- 1 omslag

28. Register van de besluiten van de gemeenteraad, 1905 - 1917. -- 1 deel

1.4 Publicaties


29. Publicaties van het gemeentebestuur, december 1811 - 1824, 1903. -- 1 omslag

30. Publicaties van de maire, 1812 - 1814. -- 1 deel

31. Verordening, regelende de wijze van afkondiging in de gemeente, 16 december 1852. -- 1 stuk

1.5 Akten


32. Repertoire van de akten door de maire, later het gemeentebestuur, verleden, ten dienste van de secretaris, 1812 - 1917. -- 1 omslag

1.6 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken


1.6.1 Chronologisch gevormde series


33-122. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de maire, later burgemeester, schout en gemeentebestuur, 1811 - 1895. -- 90 omslagen
Chronologisch op volgorde van binnenkomst genummerd. De series zijn niet volledig bewaard. In tegenstelling tot het oude archief zijn hierin ook opgenomen de publicaties van hoger hand, stukken van de dijkgraaf en hoogheemraden van de Krimpenerwaard, laakcedullen

123-131. Chronologische agenda van binnengekomen stukken, december 1811 - 1895. -- 9 delen

132-157. Copieboek. Missiveboek. Brievenboek.
Registers van de uitgaande brieven van de maire, het gemeentebestuur, 1811 - 1917. -- 26 delen
Voor uitgaande brieven van 1817, 1818, 1819 en 1832 zie ook ac 823 inv.nr. 49.

158-168. Brievenboek
Registers van uitgaande brieven van de burgemeester 1888 - 1918. -- 11 delen

169. Register van uitgaande brieven van de burgemeester, "zeer vertrouwelijk", 1893 - 1923. -- 1 deel

170. Alfabetisch register op de ingekomen en uitgaande stukken 1895. -- 1 deel

172-174. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1896 - 1898. -- 3 omslagen
Chronologisch-alfabetisch volgens een toegekend trefwoord.

171. Chronologisch-alfabetische agenda van de ingekomen stukken 1896 - 1898. -- 1 deel

175-176. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1899 - 1900. -- 2 omslagen
Chronologisch volgens rubrieken

177-180. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1901 - 1904. -- 4 omslagen
Chronologisch op orde van binnenkomst

181-182. Chronologische agenda van de binnengekomen stukken, 1901 - 1904. -- 2 delen

183-194. Ingekomen stukken, 1905 - 1916. -- 12 omslagen
Alfabetisch in inleg-agendabladen volgens de eerste letter van het toegekende trefwoord

1.6.2 Dossiers


196-213. Ingekomen en uitgaande stukken, geordend volgens een registratuurcode, 1917 - 1938. -- 18 omslagen

195. Agenda
Jaarlijkse registers van de ingekomen en uitgaande stukken, chronologisch genummerd, met vermelding van het codenummer, 1917 - 1938. -- 1 omslag

1.7 Gemeenteverslagen en statistische opgaven


214. Statistiek van de gemeente, 18 juni 1815, met bijlagen. -- 1 omslag

215-216. Algemeen verslag betreffende de toestand van de gemeente gedurende de tweede helft 1825, de eerste helft 1826, en over de jaren 1827, 1830, 1832, 1834, 1844 - 1878, 1908 - 1915. -- 2 omslagen
Voor de jaarverslagen 1918 - 1938 zie inv.nr. 198 onder B3.

217. Processen-verbaal overeenkomstig art. 58, 61, 62, 63 en 70 van het reglement voor het bestuur ten platte lande in de provincie Holland, betreffende de opneming van smederijen, ovens en schoorstenen, de zetting van brood, het gebruik van maten en gewichten, de openbare straten, paden en riolen en de kas van de gemeente-ontvanger, 1826 - 1851. -- 1 omslag

218. Vragenlijst voorgesteld aan het gemeentebestuur krachtens goedkeuring van het departement van binnenlandse zaken, 9 januari 1830, met minuut van de antwoorden, betreffende de toestand van de gemeente, 1830. -- 1 omslag

219. Opgaven omtrent de toestand van de gemeente over de jaren 1871 - 1878, 1880, 1882, 1883, 1886 - 1889, 1892 - 1899, 1901, 1902, 1908 - 1915. -- 1 omslag

2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen


2.01 Gemeentegrenzen


220. Proces-verbaal van de grensbepaling van de gemeente Haastrecht, met bijgevoegde kaart, 1827 - 1828, en brief van de gouveneur van Zuid-Holland 31 december 1832. -- 1 omslag

221. Besluit van de G.S. van Zuid-Holland, houdende de vaststellingvan de grenzen van de bebouwde kom, 1933. afschrift. -- 1 stuk

2.02 Bestuursinrichting


2.02.1 Reglementen


222. Reglement van bestuur voor het platteland van de provincie Holland, 9 oktober 1816; gedrukt. -- 1 stuk

223. Reglement op het bestuur ten platten lande in de provincie Holland. K.B. 23 juli 1825, nr, 132. -- 1 deel

224. Reglement van orde voor de raadsvergaderingen, 1 juni 1855. -- 1 stuk

2.02.2 Verkiezing wethouders en gemeenteraadsleden


225. Proces-verbaal van de keuze van twee leden van de gemeenteraad als assessoren van de schout voor 1823, 20 november 1822. -- 1 stuk

226. Voordracht voor de vacante plaats van raadslid, 1848. -- 1 stuk

227. Opgave van het aantal kiesgerechtigden op grond van hun belasting, 1848, 1870. -- 1 omslag

228. Kiezerslijsten voor de leden van de gemeenteraad met de processen-verbaal van de verkiezing, 1851 - 1902. -- 1 omslag

229. Verordening, houdende de vaststelling van de rooster van aftreding van leden van de gemeenteraad, 12 maart 1852. -- 1 stuk

230. Processen-verbaal van de gemeenteraadsverkiezingen, 1909 en 1911. -- 1 omslag

231. Kiezerslijst met opgave van personen, die wegens het genieten van onderstand van een instelling van weldadigheid of van het gemeentebestuur niet op deze lijst voorkomen, 1909 - 1917. -- 1 omslag

232. Besluit van het Centraal Stembureau tot het vaststellen van de uitslag van de verkiezing van de leden van de gemeenteraad, 3 juni 1931. -- 1 stuk

2.03 Personeel


2.03.1 Algemeen


233. Register van aanstellingen door het gemeentebestuur, 1843 - 1844. -- 1 omslag

234. Opgave van het personeel van het gemeentebestuur, 1846 - 1867, 1887 - 1896. -- 1 omslag

235. Opgave van leden van het gemeentebestuur, van de armbesturen, van het college van zetters, van commissies en ambtenaren van de gemeente, 1893 - 1937. -- 1 omslag

2.03.2 Burgemeester


236. K.B. houdende de benoeming bij continuatie van Marcellus Bisdom tot burgemeester van Haastrecht, met begeleidend schrijven, 23/28 december 1843. -- 1 omslag

237. Proces-verbaal van de beëdiging en installatie van Marcellus Bisdom tot burgemeester, 1852. -- 1 stuk

238. Brief, houdende de mededeling van de benoeming van Marcellus Bisdom tot burgemeester van Haastrecht, Vlist en Bonrepas, 1856. -- 1 stuk

239. Herbenoemingsbrief van Marcellus Bisdom tot burgemeester van Haastrecht, 5 december 1874. -- 1 stuk

240. Benoemingsbrief van J.J. Le Fèvre de Montigny tot burgemeester van Haastrecht en Vlist, 23 december 1877 met proces-verbaal van de beëdiging, 31 december 1877. -- 1 omslag

2.03.3 Secretaris


241. Stukken betreffende de heraanstelling van Marcellus Bisdom, burgemeester, tot secretaris, 1852. -- 1 omslag

242. Benoemingsbrief van J.J. Le Fèvre de Montigny tot secretaris van de gemeente Haastrecht en Vlist, 22 januari 1878, met een aanbevelingsbrief, 4 januari 1878. -- 1 omslag

243. Aanbeveling van 2 personen voor de post van secretaris, 13 oktober 1881. -- 1 stuk

244. Instructie voor de gemeente-secretaris, 7 januari 1903. met aanvulling van 3 december 1904. -- 1 stuk

245. Stukken betreffende de sollicitatie naar de betrekking van gemeente-secretaris voor Haastrecht en Vlist, 1934. -- 1 omslag

2.03.4 Gemeente-ontvanger


246. Opgaven betreffende de gemeente-ontvanger, 1844, 1846 - 1850. -- 1 omslag

247. Stukken betreffende de aanstelling van Hendrik Jan Jansen als gemeente-ontvanger, 1851. -- 1 omslag

248. Instructie voor de gemeente-ontvanger, 27 februari 1855. -- 1 stuk

249. Ontslagaanvrage van H.J. Jansen als gemeente-ontvanger, verklaring van aansprakelijkheid, aanbeveling van 2 personen en aanstellingsbrief van H.J. Heyman als gemeente-ontvanger, 1879. -- 1 omslag

250. Akten van borgstelling door H.J. Heyman als gemeente-ontvanger, 1879; jonkheer R.W.P.F. von Mühlen, 1904; G.W. baron Taets van Amerongen, 1906; J.J. Visscher, 1910; C.A. de Jong, 1915, en L.F. Jansen, 1919. -- 1 omslag

251. Instructie voor de gemeente-ontvanger, 23 april 1892. -- 1 stuk

2.04 Archief


252. Inventarissen van de kohieren van de grondbelasting, personele belasting en van de patenten van de gemeente Vliet, voorhanden ter secretarie van Haastrecht, 1847 - 1851. -- 1 omslag

253. Inventaris van de protocollen van de notarissen Adriaan Bisdom, 1685 - 1728 en Govert Schim 1767 - 1790, voorhanden ter secretarie van Haastrecht, 30 juli 1853. -- 1 stuk

254. Vragen en antwoorden betreffende het oud-archief van de gemeente, 1870. -- 1 stuk

255. Inventaris van het oud archief van de gemeente en van de polderarchieven, opgesteld door Hingman, 1893. -- 1 deel

256. Inventaris van de gerechtelijke archieven van Haastrecht in het Algemeen Rijksarchief (Nationaal Archief), 1898; gedrukt. -- 1 stuk

257. Inventaris van het gemeentearchief ter secretarie aanwezig, z.d. (ca. 1903). -- 1 stuk

258. Rapporten omtrent vernietigbare stukken in de gemeente-archieven in Zuid-Holland, uitgebracht door de algemene rijksarchivaris, betreffende Haastrecht en het vredegerecht van Haastrecht, z.d. (1910). -- 1 stuk

2.05 Financiën


2.05.1 Algemeen


259. Stukken betreffende de opgave van de staat van de gemeentefinanciën, van het armbestuur en van de buitenrekening, 1812. -- 1 omslag

260. Proces-verbaal van de besluiten van de municipale raad betreffende de door de prins-gouveneur-generaal goedgekeurde som voor benodigdheden voor de gemeente voor de jaren 1812 en 1813, 20 november 1812. -- 1 stuk

261. Overzichtsrekening van de ontvangst en uitgave door de burgemeester Bisdom van Vliet van het budget 1812 - 1814. -- 1 omslag

262. Proces-verbaal van onderzoek van de gemeenterekening, met bijlagen, 1846 - 1851. -- 1 omslag

2.05.2 Begroting, rekening en bijlagen


263-389. Gemeentebebegrotingen en gemeenterekeningen met bijlagen, 1812 - 1938. -- 127 omslagen

2.05.3 Geldleningen


390. Publieke fondsen behorende aan de gemeente op het grootboek der nationale schuld, opgemaakt in mei en juli 1843? met bewijzen van inschrijving en afschrijving, 1815 - 1843. -- 1 omslag

391. Staat van de inschrijvingen op het grootboek in eigendom van de gemeente, z.d. (ca. 1900). -- 1 deel

392-393. Register van aangegane geldleningen, met aantekening van de daarop afgeloste sommen, betaalde rentes en nummers en data van uitloting, 1920 - 1931. -- 2 delen

394. Stukken betreffende de overeenkomst tussen de gemeente en de Amsterdamse Maatschappij van Levensverzekering tot een geldlening van f 40.000, 1924. -- 1 omslag

2.05.4 Plaatselijke belasting


2.05.4.1 Algemeen


395. Stukken betreffende plaatselijke belastingen, 1849, 1850, 1853, 1873, 1877. -- 1 omslag

396. Akte van aanstelling van Hendrik Mulder, komies-deurwaarder te Gouda tot de betekening van stukken betreffende de vervolging ter invordering van plaatselijke belastingen, 28 april 1910. -- 1 stuk

2.05.4.2 Leges


397. Verordening op het heffen van een belasting voor afschriften, uittreksels en afdrukken van stukken op de secretarie, 4 september 1855. -- 1 stuk

398. Gemeentelijke verordening op het heffen van leges bij de uitgifte van stukken ter gemeente-secretarie en de burgerlijke stand, 1880 en 1899. -- 1 omslag

2.05.4.3 Havengeld


399. Verordening tot het heffen van havengelden, 1908. -- 1 omslag

2.05.4.4 Personele omslag


400. Lijst van de contribuabelen van de personele omslag over de jaren 1812 en 1813. -- 1 omslag

401-403. Kohieren van de personele omslag, 1816 - 1922. -- 3 omslagen

404. Processen-verbaal van het opmaken van de kohieren van hoofdelijke omslag, met hezwaarschriften, 1845 - 1851. -- 1 omslag

405. Gemeentelijke verordening op het heffen van een hoofdelijke omslag 1900, 1912, 1913, 1916, 1917. -- 1 omslag

2.05.4.5 Hondenbelasting


406. Kohieren van de belasting op honden, 1830, 1869, 1877, 1884, 1889, 1905, 1906. -- 1 omslag

407. Register van houders van hondenkarren, 1889 - 1891. -- 1 omslag

408. Gemeentelijke verordeningen op het heffen van belasting op honden, 1896, 1899, 1907, 1908, 1928. -- 1 omslag

2.05.5 Gemeente-eigendommen


409. Notariële akte van verkoop van een pakhuis cum annexis door Dammis Drost aan de gemeente, 7 juni 1836. -- 1 stuk

410. Staat van onroerende zaken in eigendom van de gemeente, 1852, 1880, z.d. (eind 19e eeuw en begin 20e eeuw). -- 1 omslag

411. Stukken betreffende de aankoop van de te onteigenen gronden ter verbetering van de Hollandse IJssel, 1859. -- 1 omslag

412. Toestemming van de koning voor burgemeester J.J. Le Fèvre de Montigny on voor f 2.000, - twee niet meer voor openbare dienst bestemde tolhuizen van de gemeente te kopen, 27 maart 1878. -- 1 stuk

413. Akte, waarbij Adriaan Folk een woonhuis met schuur en erf aan de gemeente verhuurd, 30 mei 1882. -- 1 stuk

414. Notariële akte van uitgifte in erfpacht van een stuk grond bij de Stolwijkersluis, gemeente Stolwijk, sectie A.W. 1929 door H.J. Nederhorst aan de gemeente Haastrecht, 21 december 1893. -- 1 stuk

415. Lijst van gebouwen en bezittingen bestemd voor de openbare dienst, waarvan het onderhoud ten laste van de gemeente is, 3 februari 1894. -- 1 stuk

416. Proces-verbaal van openbare verpachting van het gras op de algemene begraafplaats, van een stuk bouwgrond achter deze begraafplaats en van de vruchten van een appelboom op voornoemd stuk, alsmede van het visrecht in het water bij de begraafplaats, 7 februari 1896. -- 1 stuk

417. Proces-verbaal van openbare verkoop van drie percelen knotstoven op het Marktveld om gerooid te worden en het teengewas staande langs de voetpaden van de algemene begraafplaats om gesneden te worden, 9 december 1899. -- 1 stuk

2.06 Publieke werken


2.06.1 Algemeen


418. Bestek en aanneming van het timmerwerk, metselwerk en verfwerk van de gemeentegebouwen, nl. het raadhuis, de oude straat van het Marktveld en de toren 15 augustus 1834. -- 1 stuk

419. Opgave van openbare werken van algemeen of bijzonder belang, gemaakt 1879 en 1884. -- 1 omslag

420. Bestek waarnaar door burgemeester en wethouders de levering van brandstoffen voor de openbare gebouwen voor 1905 zal worden aanbesteed, z.d. (1904). -- 1 stuk

421. Overeenkomst met Klaas van Vliet om ten behoeve van het gemeentebestuur 500 roeden turf te baggeren, steken, droogmaken en dekken, 4 mei 1918. -- 1 stuk

422. Stukken betreffende de aanbesteding en aanneming van het maken van een betonschoeiing langs de tuin van de burgemeester en achter de gemeenteschool, het maken van een betonnen brug over de Vlist, een riolering op het Kerkplein en het verbouwen van het gemeentemagazijn aan het Marktveld tot magazijn voor gemeentebedrijven en een spuithuis, 1930. -- 1 omslag

2.06.2 Havensluis


423. Overeenkomst tussen de gemeente en de betrokken waterschappen tot overdracht van de havensluis aan de gemeente, 18 juli 1877. -- 1 stuk

424. Stukken betreffende de herstelwerkzaamheden aan de havensluis, 1877 - 1878. -- 1 omslag

425. Begroting van de kosten voor de restauratie van de havensluis, 1882. -- 1 stuk

426. Raadsbesluit en plan met voorwaarden tot een geldlening van f 2000 voor de werkzaamheden aan de havensluis, 30 september 1882. -- 1 stuk

427. Stukken betreffende de werkzaamheden aan de havensluis, 1882. -- 1 omslag

428. Keur van de dijkgraaf en hoogheemraden van de Krimpenerwaard op de havensluis, 1890. -- 1 stuk

429. Begroting van de onkosten voor het afdammen en droogmaken van het visgat, het ontruimen van de linker walbesohoeiing en het maken van een walmuur, 13 juli 1896. -- 1 stuk

430. Stukken betreffende de werkzaamheden aan de havensluis, 1897. -- 1 omslag

431. Stukken betreffende de werkzaamheden aan de havensluis, 1908. -- 1 omslag

2.06.3 Straten en pleinen
Zie ook ac 823 inv.nr. 224, 1794 - 1797.


432. Begroting, bestek en aanbesteding van de verbetering van de grote weg van de 2e klasse nr, 2 en van de straten en pleinen, 1844, 1846. -- 1 omslag

433. Legger van de wegen en voetpaden van de gemeente, opgemaakt 1854. met wijzigingen van 1864, 1872 - 1873, 1880, 1881, 1888 en met plattegrond van de wegen en voetpaden. -- 1 deel

434. Proces-verbaal van gedane opneming van wegen etc, onder beheervan een polder of waterschap, 1884, 1887. -- 1 omslag

435. Stukken betreffende het voorstel tot verbetering van de Dorpsstraat en het Marktveld, 1891. -- 1 omslag

436. Bestek voor onderhandse aanbesteding van de bestrating van het Marktveld, met contract van aanneming door Th. Hoofd, 1896. -- 1 omslag

437. Stukken betreffende de overeenkomst tussen het Hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard en de gemeente rakende de overdracht van het onderhoud van een gedeelte van de Bredeweg, 1903. -- 1 omslag

438. Bestek voor de verstrating van 3400 m2 in de kom van de gemeente, met contract van aanneming door de firma Gebr. Woudenberg te Ameide, 1930. -- 1 omslag

2.06.4 Toren
Zie ook inv.nr. 418.


439. Bestek en aanneming van het reparatiewerk aan de muur van de toren, 6 mei 1820. -- 1 stuk

440. Ingekomen brieven en afschrift van uitgaande brief betreffende de leverantie van een kleine klok met klepel voor de toren, 1853. -- 1 omslag

441. Bestek voor de aanbesteding van de herstelwerkzaamheden aan de toren, met proces-verbaal van inschrijving en aanneming, 1884. -- 1 stuk

442. Stukken betreffende de onderhandse aanbesteding van de herstelwerkzaamheden aan de toren, 1884. -- 1 omslag

443. Stukken betreffende de herbouw van de toren, met tekening, 1897. -- 1 omslag

444. Contract tussen burgemeester en wethouders en de firma Petit Fritsen te Aarle-Rixtel tot levering van twee luidklokken met toebehoren en tot betaling door de gemeente, 11 februari 1897. -- 1 stuk

445. Journaal van de leveranties en werkzaamheden aan de herbouw van de toren, 7 mei - 14 december 1897. -- 1 deel

2.06.5 Tolhuizen
Zie ook inv.nr. 412.


446. Bestek voor het bouwen van een tolhuis, 1847. -- 1 stuk

447. Bestek voor het afbreken van het oude en het bouwen van een nieuw tolhuis, 1855. -- 1 stuk

2.06.6 Ambtswoning van de burgemeester
Zie ook inv.nr. 422.


448. Begroting en aanbesteding van het restaureren van de burgemeesterswoning, 1916. -- 1 omslag

449. Voorlopige prijsopgave voor het installeren van de elektrische leiding in het burgemeestershuis, z.d. (ca. 1916). -- 1 stuk

2.06.7 Personeel


450. Instructie voor de lantaarnopsteker, 17 december 1900. -- 1 stuk

451. Instructie voor de gemeentewerkvrouw, 12 maart 1904. -- 1 stuk

452. Akte van aanstelling van Anthonie van Ewijk als havenmeester, 25 februari 1909. -- 1 stuk

453. Instructie voor de boekhouder van de gemeentebedrijven, 17 december 1924. -- 1 stuk

454. Stukken betreffende de sollicitatie naar de betrekking van gemeente-opzichter, tevens opzichter van de elektriciteits- en waterleidingbedrijven, 1935. -- 1 omslag

2.07 Openbare orde en veiligheid
Zie ook oud-archief (ac 823) inv.nr. 224.


2.07.1 Bevolking
Zie ook ac 841 voor de volkstellings- en bevolkingsregisters en de gezinskaarten (periode 1829 - 1938).


--. Lijst van overledenen gedurende de laatste drie maanden van 1812. -- 1 stuk
ZIE: Zie ac 841 inv.nr. 15.

--. Lijsten van de bevolking van de gemeente, 1812, 1815. -- 1 omslag
ZIE: Zie ac 841 inv.nr. 14.

--. Stukken betreffende de bevolkingsstatistiek; staat van de bevolking, vergelijkende staat van de verschillende godsdienstige gezindheden, geboorten, huwelijk en echtscheiding, sterfgevallen, landverhuizingen naar Noord Amerika of elders, 1812 - 1814, 1826, 1830, 1844 - 1852, 1864 - 1878, 1882 - 1890, 1893. -- 1 omslag
ZIE: Zie ac 841 inv.nr. 16.

--. Lijst van de bevolking van het gedeelte van Stolwijkersluis dat bij K.B. van 5 februari 1828 nr. 118 bij Haastrecht is gevoegd, 5 april 1828. -- 1 stuk
ZIE: Zie ac 841 inv.nr. 17.

--. Register van aangifte
Register van personen, die zich in Haastrecht vestigden, 1862 - 1869. -- 1 deel
ZIE: Zie ac 841 inv.nr. 54.

--. Staat houdende de opgave van het aantal sterfgevallen volgens leeftijd, in de jaren 1841 - 1860, opgesteld 13 mei 1865. -- 1 stuk
ZIE: Zie ac 841 inv.nr. 53.

--. Verklaringen van overlijden, 1885, 1893 - 1896, 1898, 1900 - 1903, 1905 - 1920, 1925 - 1931, 1932 - 1938. -- 1 omslag
ZIE: Zie ac 841 inv.nr. 55.

2.07.2 Politie


2.07.2.1 Algemene keur of politieverordening


455. Algemene politieverordening, 27 juli 1892, met wijzigingen van 1893, 1994, 1897, 1898. -- 1 omslag

456. Algemene politieverordening van de gemeente Haastrecht, 31 maart 1906, met wijzigingen van 1907, 1908, 1915, 1916, 1917, 1919, 1920, 1921, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1932, 1937. -- 1 omslag

2.07.2.2 Bijzondere keur of politieverordening


457. Reglement van politie voor het gekanaliseerde gedeelte van de Hollandsche IJssel hij K.B. 16 november 1862. -- 1 gedrukt stuk

458. Verordening, vermeldende de titels van de geldende verordeningen tegen wier overtreding straf is bedreigd binnen de gemeente Haastrecht, 14/17 juli 1876; gedrukt. -- 1 stuk

459. Keur of politieverordening voor de polder Beneden-Haastrecht, 7 februari 1899; gedrukt. -- 1 stuk

460. Keur of politieverordening voor de polder Groot-Keulevaart, 3 januari 1900. -- 1 stuk

461. Ontwerpkeur of politieverordening voor de polder Hoog- en Laag Bilwijk, juli 1900 en keur 13 augustus 1900. -- 1 omslag

462. Keur of politieverordening van de polder Aohterpoort, met ontwerp, 10 november 1902. -- 1 omslag

2.07.2.3 Personeel.


463. Opgave van het politiepersoneel, 1855 - 1878, 1886 - 1889, 1892, 1893, 1895, 1896, 1908 - 1915. -- 1 omslag

464. Stukken betreffende de benoeming van een veldwachter, 1889, 1890. -- 1 omslag

465-467. Stukken betreffende de sollicitatie naar de betrekking van veldwachter, 1911, 1913, 1924. -- 3 omslagen

468. Rapport uitgebracht aan de burgemeester door J.A. Smits, gemeenteveldwachter, houdende een verklaring van G, Steenhouwer, metselaar om de gewezen veldwachter G.M. van Vliet werk te willen verschaffen, 31 oktober 1924. -- 1 stuk

469. Instructies voor de gemeenteveldwachters in de provincie Zuid-Holland, 1934. -- 1 stuk

2.07.2.4 Politiedienst


2.07.2.4.1 Algemeen


470. Opgave van de maatregelen ter voorkoming van schending van de rechten van de staat, personen, eigendommen en van getal en aard van de aanrandingen van personen en eigendommen en de hoeveelheid van de ontvreemde geldswaarde, 1851, 1852. -- 1 omslag

471-477. Register van opgemaakte en verzonden processen-verbaal van de gemeenten Haastrecht en Vlist, 1923 - 1939. -- 7 delen

2.07.2.4.2 Nachtwacht


478. Dagelijkse rapporten van de nachtwacht, 1830 - 1832, 1837 - 1842. -- 1 omslag

479. Keur op het houden van de nachtwachten, 1845; gedrukt. -- 1 stuk

480. Akte van aanstelling van Maarten Burger als nachtwaker, 1889. -- 1 stuk

481. Instructie voor de nachtwacht, 17 december 1900. -- 1 stuk

2.07.3 Deurwaarder


482. Proces-verbaal van de beëdiging van Cornelis Bernardus van Baaren tot deurwaarder bij het kantongerecht te Schoonhoven, 1887. -- 1 stuk

2.07.4 Brandwezen
Voor het spuithuis zie ook inv.nr. 422.


483. Reglement aangaande de winterpatrouillles of nachtronden onder de brandschouwerij van Haastrecht, 1812, 1830. -- 1 omslag

484. Reglement voor de klapman en nachtwaker Jan Hoogland, 1814. -- 1 stuk

485. Minuten van een protest wegens de tegenwerking ondervonden door die van Haastrecht van de zijde van de Schoonhovense brandweer bij het blussen van de brand bij Cornelis Nobel in de Vlist op 25 augustus 1826. 1826. -- omslag

486. Staat, houdende opgave van bijzonderheden omtrent branden in de gemeente, 1850, 1872, 1873, 1874, 1879, 1883, 1884, 1887, 1889, 1893. -- 1 omslag

487. Akte, waarbij de kerkvoogden aan de gemeente een huisje tot berging van de brandspuiten verhuren, 1855. -- 1 stuk

488. Gemeentelijke verordening op het brandwezen, 16 augustus 1892, met wijzigingen van 25 mei 1893, 19 maart 1900, 28 december 1920, 23 februari 1923, 16 oktober 1925 en een gewijzigd exemplaar 1906. -- 1 omslag

489. Overeenkomst met de gemeente Gouderak inzake het gebruik van de brandspuit nr, 3. geplaatst aan de Stolwijkersluis, 4 december 1893. -- 1 omslag

490. Verplichtingen van de brandwekker, z.d. (eind 19e eeuw). -- 1 stuk

491. Aanstelling van Teunis van de Heuvel en Cornelis Hoogeveen tot brandmeesters, 1902. -- 1 omslag

2.07.5 Drankwet


492. Opgave van de lokaliteiten, waarin op 1 mei 1881 sterke drank werd verkocht, 1881. -- 1 omslag

493. Aanvragen van vergunning om met de verkoop van sterke drank in het klein na 1 mei 1882 door te gaan, 12 december 1881, met register van vergunningen. -- 1 omslag

494. Register van vergunningen tot verkoop van sterke drank in het klein, verleend van 1882 - 1893. -- 1 stuk

495. Register van vergunningen voor de verkoop van sterke drank in het klein in Haastrecht en Vlist, 1882 - 1961. -- 1 stuk

496. Jaarlijkse opgave van de vergunningsrechten voor de uitoefening van de kleinhandel in sterke drank, 1895, 1898, 1900, 1903 - 1917, 1919 - 1926, 1928 - 1938. -- 1 omslag

497. Processen-verbaal van schatting in verband met de wet tot regelang van de kleinhandel in sterke drank, 1903. -- 1 omslag

498. Register van verloven voor de verkoop van andere dan sterke drank, 1905 - 1929. -- 1 stuk

499. Opgaaf van de verlofrechten voor de verkoop van zwak-alcoholische drank in het klein, 1932 - 1938. -- 1 omslag

2.08 Openbare gezondheidszorg


2.08.1 Algemeen


500. Jaarlijkse opgave van geneeskundigen, apothekers, drogisten en vroedvrouwen, 1845 - 1866, 1876 - 1880, 1884, 1887 - 1891, 1894 - 1898. -- 1 omslag

501. Reglement van het ziekenfonds te Haastrecht van dr. F.L. Detering, 1895. -- 1 stuk

502. Instructie voor de gemeente-vroedvrouw, z.d. (ca. 1900). -- 1 stuk

503. Instructie voor de gemeente-geneesheer, 23 december 1903. -- 1 stuk

504. K.B. van 6 juni 1921 en 10 juli 1926 betreffende de vleeskeurings-wet en gemeentelijke verordening op de keuringsdienst van vee en vlees, 25 september 1922 en 18 april 1928. -- 1 omslag

505. Overeenkomst tussen de gemeente en Hendrikus Koenradus Vergeer om de slachtplaats, gemerkt wijk C 123, ter beschikking te stellen voor het verrichten van noodslachtingen en verkoop van het goedgekeurde vlees van deze noodslachtingen, 30 september 1922, verlengd 21 december 1927. -- 1 stuk

506. Verordeningen op het keuren van waren in de gemeente, 13 november 1936; gedrukt. -- 1 stuk

2.08.2 Bestrijding van besmettelijke ziekten


2.08.2.1 Lijders aan besmettelijke ziekten


507. Koopcontract, gesloten tussen de gemeente Haastrecht en Vliet met de koopman Mozes Hartog Lewijt tot levering van materialen ter verpleging van de cholerazieken, 9 augustus 1832. -- 1 stuk

508. Staat van aangetasten door de cholera asiatica, 1849, 1859, 1866, 1867. -- omslag

509. Register van door besmettelijke ziekten aangetaste personen, 1880 - 1882. -- 1 omslag

510. Register van aangifte van lijders van besmettelijke ziekten in Haastrecht en Vlist, 1899 - 1934. -- 1 deel

2.08.2.2 Vaccinaties


511. Opgave van gevaccineerde kinderen, 1819 - 1828, 1837, 1838. -- 1 omslag

512. Jaarlijkse opgave van het aantal verrichte vaccinaties, 1845 - 1852, 1866 - 1879, 1883, 1884, 1886, 1887, 1889, 1893 - 1897, 1902, 1903. -- 1 omslag

513-514. Opgaven van de verrichte koepokinentingen, 1850 - 1927. -- 2 omslagen

515. Jaarlijkse vragenlijst betreffende de uitvoering van de wet tot kosteloze inenting, 1875, 1879, 1886 - 1888, 1892 - 1896. -- 1 omslag

2.08.3 Begraafplaatsen
Zie ook inv.nrs. 416, 417.


516. Uittreksel uit het keizerlijk decreet van de 23 Prairial het 12e jaar, betreffende begrafenissen en begraafplaatsen en een concept-plan voor een nieuw kerkhof door de kerkenraad van Haastrecht, 22 februari 1813. -- 1 omslag

517. Mededeling van de kerkmeesters van de rooms-katholieke gemeente betreffende hun recht op een eigen kerkhof, 16 oktober 1828, en bedenking van J. de Hartog tijdens de gemeenteraadsvergadering van 20 december ingebracht tegen een weigering dit recht te erkennen, 1828. -- 1 omslag

518. Overeenkomst houdende de ingebruikneming van het kerkhof door het kerkbestuur van de hervormde gemeente aan de gemeente Haastrecht, januari 1829 met goedkeuringsbesluit van G.S. van 30 december 1828 en afrekening met de notaris, 1828 - 1829. -- 1 omslag

519. Tariefopgave van de begrafeniskosten, 24 april 1830. -- 1 stuk

520. Akte, waarbij het college van kerkvoogden van de hervormde gemeente aan de gemeente Haastrecht de grond binnen de koormuur en rond de kerk verhuurt voor begraafplaats, 22 juni 1837. -- 1 stuk

521. Stukken betreffende de tarieven van de begrafeniskosten, 1846. -- 1 omslag

522. Reglement van begraven op het koor en op het algemeen kerkhof van de hervormde gemeente, 1881; gedrukt. -- 1 stuk

523. Stukken betreffende de aanslag van een algemene begraafplaats, 1892 - 1893. -- 1 omslag

524. Verordeningen op de heffing en invordering van begraafrechten in de gemeente Haastrecht, 1893, 1899, 1921. -- 1 omslag

525. Lijst van rechthebbenden op graven in de eerste klasse op de algemene begraafplaats, 1894 - 1896. -- 1 stuk

526. Instructie voor de opzichter van de algemene begraafplaats, 3 december 1904. -- 1 stuk

2.08.4 Riolering
Zie ook inv.nr. 422.


527. Stukken betreffende de aanleg van de riolering achter het Marktveld en de Kleine Haven, 1912. -- 1 omslag

2.08.5 As en huisvuil


528. Overeenkomst tussen de gemeente en P.H. van den Broeke namens mevrouw J.A. Wurfbain betreffende de levering en vergoeding van alle as en huisvuil gedurende 12 jaar ingaande 1 mei 1899; verlengd voor 6 jaar 23 augustus 1907; idem 20 maart 1917 tot 30 april 1923. -- 1 omslag

529. Overeenkomst tussen de gemeente en Johannes van der Vlist betreffende de levering en vergoeding van alle as en vuilnis gedurende 10 jaren, 30 april 1923. afschrift. -- 1 stuk

2.08.6 Hinderwet


530. Processen-verbaal de commodo en incommodo, 1853, 1858, 1859. 1861, 1867, 1868, 1871, 1879. -- 1 omslag

531. Aanvragen en vergunningen tot het vestigen van een bedrijf in strijd met de hinderwet, 1895 - 1916. -- 1 omslag
Voor 1917 - 1938 zie inv.nr. 207, onder U3.

2.08.7 Volkshuisvesting


532. Verslag van de verrichtingen tot verbetering van de volkshuisvesting, 1906 - 1910, 1914 - 1915. -- 1 omslag

533. Gemeentelijke verordening op woonwagens en woonschepen, 30 maart 1927, met wijzigingen van 28 juni 1929, 10 juni 1931 en 13 december 1933. -- 1 omslag

534. Bouwverordening van de gemeente, 19 juli 1935; gedrukt. -- 1 stuk

2.09 Aangelegenheden van economische aard


2.09.1 Landbouw en veeteelt


2.09.1.1 Algemeen


535. Jaarlijkse verslagen van de landbouw en de veeteeld, 1844 - 1862, 1864 - 1877. -- 1 omslag

536. Staat van getal en prijzen van aangevoerde en verkochte paarden, later ook schapen, op de jaarlijkse paardenmarkt, 1863 - 1876, 1886 - 1889, 1891 - 1895. -- 1 omslag

537. Onderzoek van het Nederlands Landbouw-comité naar verzekering tegen hagel- en brandschade in de gemeente, 1893. -- 1 stuk

538. Vragenlijst ten behoeve van het verslag over de landbouw, 1909, 1911 - 1915. -- 1 omslag

2.09.1.2 Veeartsen, taxateurs


539. Opgave van de beoefenaars van de veeartsenijkunde, 1845. -- 1 stuk

540. Proces-verbaal van de benoeming en beëdiging van taxateurs van gestorven of op last van hoger hand gedood vee, 1846. -- 1 stuk

2.09.1.3 Veeziekten


541. Opgave van de verliezen ten gevolge van de onder het rundvee heersende longziekte, 1844 - 1849. -- 1 omslag

542. Register van consentbiljetten tot doorvoer van gezond rundervee door de gemeente naar andere weiden, 1865. -- 1 stuk

543. Stukken betreffende de veetyfus, 1865 - 1867. -- 1 omslag

544. Stukken betreffende de kwade droes en miltvuur onder het vee, 1879, 1886, 1893 - 1896. -- 1 omslag

545. Lijst van kentekeningen geplaatst in tegenwoordigheid van de veldwachter wegens mond- en klauwzeer, 1897. -- 1 stuk

2.09.2 Nijverheid en handel
Zie ook ac 823 inv.nr. 272.


546. Lijst van vrachtlonen voor de schippers van Haastrecht op Amsterdam en terug, 22 april 1829. -- 1 stuk

547. Staat van fabrieken, trafieken en bedrijven, welke te Haastrecht op 1 januari 1843 aanwezig waren, 30 mei 1843. -- 1 stuk

548. Staat van de fabrieken, trafieken en bedrijven, 1847, 1852. -- 1 omslag

549. Opgave van ingebruikzijnde stoomtuigen en stoomketels, 1867 - 1871. -- 1 stuk

550. Opgaven omtrent de "Spaarbank van het departement Haastrecht van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen", 1877 - 1878, 1883 - 1889, 1903 - 1904. -- 1 omslag

551. Stukken betreffende de aanvrage van Johannes Ponsioen tot de bouwvan een schuur voor koperslagerij en loodgieterij, 1879. -- 1 omslag

552. Stukken betreffende een op te richten broodbakkerij in sectie B, nr, 94 door A. van Ewijk, 1884. -- 1 omslag

553. Stukken betreffende de aanvraag en het geven van een vergunning tot het oprichten van een koren- en runmolen door Petrus W. Zijderlaan, 1888. -- 1 omslag

554. Verordening op de winkelsluiting, 12 oktober 1917 en wijziging van 6 juni 1921. -- 1 omslag

2.09.3 Post en telegrafie


555. Intekenlijst van ingezetenen, welke zich bereid verklaren jaarlijks een bijdrage te geven om de gemeente te gemoed te komen bij de inrichting van een telefoonkantoor en tractement van de telefonist, 29 juni 1892. -- 1 stuk

556. Verzoekschrift van de Vereniging Handel en Nijverheid aan de directeur-generaal van de posterijen en telegrafie om het hulppostkantoor niet te verplaatsen, 6 april 1914; afschrift, met begeleidend schrijven aan de burgemeester 8 april 1914. -- 1 omslag

557. Tekeningen van de Rijkstelegraaf technische dienst, genummerd 17 - 20, z.d. (begin 20e eeuw). -- 1 omslag

558. Afdrukken nrs. 42 - 44 van de omgelegde kabels Rotterdam - Utrecht en Utrecht - 's-Gravenhage te Haastrecht, met begeleidend schrijven, 28 mei 1936. -- 1 omslag

2.10 Openbaar vervoer en veren


2.10.1 Algemeen


559. Publicatie van de G.S. van Zuid-Holland, houdende voorschriften voor het rijden van de diligence tussen Rotterdam en Utrecht, 10 december 1824; gedrukt. -- 1 stuk

560. Stukken houdende de opgave van bestaande veren en volksschuiten, 1845, 1846. -- 1 omslag

2.10.2 Motorboot


561. Opgave betreffende de passagiers-bootdienst Haastrecht-Schoonhoven, z.d. (1886). -- 1 stuk

562. Stukken betreffende de aanschaf van een motor-passagiersboot, 1914. -- 1 omslag

563. Instructie voor de schipper van de motorboot, 24 juli 1914. -- 1 stuk

564. Gemeentelijke verordening op de heffing van vrachtgelden voor de gemeentelijke motorboot Haastrecht-Gouda, 1914 en 1915. -- 1 omslag

565. Overeenkomst tussen de gemeente en Jan de Jong voor een jaarlijkse subsidie voor het bevaren van een passagiers-motorboot tussen Haastrecht-Gouda, 5 maart 1920. -- 1 stuk

2.10.3 Autobus


566. Akten van overeenkomst tussen de gemeente en Cornelis Theodorus van Vliet voor een jaarlijkse subsidie tot exploitatie van een passagiers-auto-omnibus, 23 februari 1921, 24 maart 1922, met Bertus Blom 22 maart 1924, 23 maart 1926. -- 1 omslag

2.10.4 Trein en tram


567. Raadsbesluit houdende de goedkeuring tot verlening van een subsidie van f 500 aan de Krimpenerwaard Spoorwegmaatschappij tot het aanleggen van een spoorlijn Gouda - Haastrecht - Stolwijk - Bergambacht - Ammerstol - Schoonhoven, 22 april 1893. -- 1 stuk

568. Uittreksel uit de memorie van toelichting bij de aanvraag tot een (voorlopige) concessie voor de aanleg en exploitatie van een elektrische tramverbinding Gouda-Oudewater-Montfoort-Utrecht, 1907; gedrukt. -- 1 stuk

569. Ingekomen stukken bij de burgemeester als betrokken bij de oprichting van een spoorlijn Gouda-Utrecht, later als lid van de V.U.K.A. 1910 - 1921. -- 1 omslag

570. Ontwerptekening voor de buurtspoorweg Gouda-Utrecht, z.d. (1911). -- 1 stuk

571. Ingekomen stukken van het comité voor de Buurtspoorverbinding Gouda-Montfoort-Utrecht, 1912 - 1916. -- 1 omslag

572. Ontwerp-tekeningen voor de spoorwegen in Z.W, Utrecht, Krimpenerwaard en Alblasserwaard, z.d. (1919). -- 1 omslag

573. Ingekomen notulen van de vergaderingen van de commissie tot verbetering van het verkeerswezen in Z.W. Utrecht, Krimpenerwaard en Alblasserwaard: V.U.K.A. 1919 - 1921. -- 1 omslag

2.11 Maatschappelijke zorg


2.11.1 Armenzorg


2.11.1.1 Algemeen


574. Ingekomen akten van indemniteit 1812, 1815. -- 1 omslag

575. Opdrachten van de maire en de schout aan de secretaris tot afgifte van de akten van indemniteit, 1812 - 1818. -- 1 omslag

576. Brief van Weggeman-Guldenmond aan de burgemeester verzoekende een verklaring betreffende de krankzinnigheid van Jan Baas, 3 februari 1815. -- 1 stuk

577. Stukken betreffende de informaties door de plaatselijke armbesturen op te geven betreffende de "huis-zittende armen". 1822. -- 1 omslag

578. Verzoek van de burgemeester van Goudriaan betreffende het onderhoud van Neeltje Bons door de armenmeesters van Haastrecht, 7 april 1829. -- 1 stuk

579. Voorwaarden, waarop burgemeester en assessoren als opperarmmeesters van de H. Geestarmen aan Hendrik Smits te Gouda de haardas onder de brandschouwerij van Haastrecht voor 7 jaar verpacht hebben, 8 januari 1830. -- 1 stuk

580. Inlichtingen betreffende personen door de gemeente bedeeld en bestemd voor de aansprakelijke gemeentebesturen, 1841 - 1848, 1850, 1853. -- 1 omslag

581. Nota van burgemeester en assessoren betreffende de inrichtingen van weldadigheid volgens de statistieke tabellen over 1847; met toelichtende nota's over de afzonderlijke inrichtingen, 1848. -- 1 omslag

582. Staat van de aanwezige besturen van huiszittende armen, godshuizen, scholen, zieke- en begrafenisbussen, 1848, 1850. -- 1 omslag

583. Lijst van de in de gemeente aanwezige instellingen van liefdadigheid, 5 januari 1855. met brieven omtrent hun inrichting, 1855. -- 1 omslag

584. Ingekomen stukken van het burgerlijk armbestuur, 1855 - 1890. -- 1 omslag

585. Jaarlijkse opgaven omtrent de armenzorg, 1856 - 1890, 1896, 1897. -- 1 omslag

586. Jaarlijkse verslagen van b. en w. betreffende onderzoek en goedkeuring van de begrotingen en rekeningen van de instellingen van weldadigheid, 1863 - 1879, 1881 - 1883, 1887 - 1889, 1895 - 1897, 1908, 1911. -- 1 omslag

587. Instructie voor de geneesheren van het burgerlijk armbestuur, 1871. -- 1 omslag

588. Opgaven omtrent zieken- en begrafenisbussen, 1877 - 1878, 1880 - 1882. -- 1 omslag

589. Verslag omtrent de werking van de armenwet over 1901, 1902, 1908 - 1912. -- 1 omslag

590. Tabellen voor de statistiek van het armwezen, 1904 - 1907, 1913 - 1922, 1924, 1926 - 1930, 1933, 1935, 1936, 1939 - 1942, 1945, 1953 - 1958. -- 1 omslag

591. Circulaire tot toelichting en aanvulling van het besluit van de minister van binnenlandse zaken van 26 november 1909. nr, 12577, afd. BB., waarbij nieuwe tabellen zijn vastgesteld voor de statistiek van het armwezen, 1909. -- 1 stuk

592. Lijst van instellingen van weldadigheid in de gemeente aanwezig op 1 januari 1911. -- 1 stuk

2.11.1.2 Armen van Rozendaal.
Voor akten van indemniteit zie ac 823 inv.nr. 337.


593. Ingekomen stukken van het Rozendaalse armbestuur, 1879, 1890, 1894. -- 1 omslag

594. Rekeningen van het burgerlijk armbestuur van Rozendaal, 1879 - 1937. -- 1 omslag

595. Begroting in ontvang en uitgaaf van het Rozendaalse armbestuur, 1910 - 1937, 1939. -- 1 omslag

596. Inventaris-lijst van de archiefstukken betreffende het armbestuur van Roosendaal (onder de gemeente Haastrecht) welke stukken mede zijn opgeborgen in de polderkast van Rozendaal, zich bevindende op de zolder van de woning van de voorzitter van de polder, de heer A.Th. Spruit
Inventaris van de stukken, 1939 (notulen tot 1938, brievenboeken tot 1952). Opgemaakt februari 1961. -- 1 stuk

2.11.1.3 Collecten


597. Stukken betreffende de hulpverlening te Haastrecht aan de getroffenen bij de overstroming van de Alblasserwaard, 1820. -- 1 omslag

598. Stukken betreffende de collecte voor de slachtoffers van de watersnood op 3 - 5 februari 1825. -- 1 omslag

599. Lijst van intekening van vrijwillige giften ter vergoeding van de brandschade, geleden door Jan Verhorst, 1879. -- 1 stuk

600. Intekenlijst van vrijwillige giften tot aanschaf van een hit om J. Groen in staat te stellen in zijn onderhoud te voorzien, 1897. -- 1 stuk

601. Intekenlijst van vrijwillige bijdragen om Johanna van den Nieuwendijk een nieuw kunstbeen te verschaffen, 1902. -- 1 stuk

2.11.1.4 Hulp aan Belgische vluchtelingen.


602. Lijsten van belgische vluchtelingen, 1914. -- 1 omslag

603. Gegevens betreffende de belgische vluchtelingen, op kaarten, met opgave van hun tijdelijke verblijfplaats in Haastrecht, 1914. -- 1 omslag

604. Declaratie van de gemeente wegens verstrekte onderstand aan de belgische vluchtelingen over de maanden oktober en november, 1914. -- 1 omslag

2.11.2 Knechtsbosse
Voor de rekeningen zie ac 823 inv.nrs. 343 - 345; zie ook inv.nrs. 582 en 588; zie ook het afzonderlijke archief van de Knechtsbosse.


605. Overzichtsstaat van de uitgaven van de Knechtsbosse, 1838 - 1877. -- 1 stuk

2.12 Onderwijs
Zie ook inv.nr. 582.


2.12.1 Algemeen


606. Verslagen van het lager onderwijs, 1858 - 1883, 1893. -- 1 omslag

607. Stukken betreffende het lager onderwijs van algemene aard, 1860 - 1900. -- 1 omslag

608. Gemeentelijke verordening, houdende een wijziging van het school-reglement, 13 juli 1896. -- 1 stuk

2.12.2 Schoolgelden, onkosten


609. Stukken betreffende de onkosten van het lager onderwijs, 1864 - 1897. -- 1 omslag

610. Kohieren van de schoolgelden, 1903, 1904, 1913 - 1938. -- 1 omslag

611. Gemeentelijke verordening op het heffen van schoolgeld voor het openbaar lager onderwijs, 1912, 1916. -- 1 omslag

2.12.3 Schoolgebouw en onderwijzerswoning


612. Stukken betreffende de overdracht van het schoollokaal door de Hervormde gemeente aan het gemeentebestuur van Haastrecht, 1827 - 1828. -- 1 omslag

613. Bestek en aanbesteding van het afbreken van een oud huis en het bouwen van een school en onderwijzerswoning, 17 augustus 1836. -- 1 stuk

614. Stukken betreffende de bouw van een openbare lagere school en de verbouw van de onderwijzerswoning, 1881 - 1882. -- 1 omslag

2.12.4 Onderwijzend personeel


615. Stukken betreffende de aanstelling en salariëring van het onderwijspersoneel, 1860 - 1907. -- 1 omslag

616. Legger van het personeel van de onderwijzers en onderwijzeressen bij het openbaar lager onderwijs, 1872 - 1895. -- 1 stuk

617. Gemeentelijke verordening regelende de jaarwedde van het hoofd en het onderwijzend personeel van de lagere school, 1908. -- 1 stuk

2.12.5 Leerlingen


618. Staat van het aantal leerlingen op de scholen van Haastrecht gedurende de zomer van 1825 en januari 1826, 29 maart 1829. -- 1 stuk

619. Statistieken en lijsten betreffende de schoolgaande kinderen, 1869, 1883 - 1893. -- 1 omslag

2.12.6 Herhalingsonderwijs


620. Opgaven betreffende de cursus voor herhalingsonderwija, 1904, 1907. -- 1 omslag

2.13 Kerkelijke zaken
Zie ook inv.nrs. 487 en 582.


621. Kennisgeving van de kerkeraad van de Gereformeerde gemeente houdende de mededeling van het krachteloos verklaren van de kerkorde van 1816 en het weer aanvaarden van de Dordse Kerkorde, 6 mei 1887, met een afschrift van een schrijven dienaangaande aan de koning, 6 mei 1887. -- 1 omslag

622. Staat van de verbeteringen aan de hervormde kerk verricht, 1952. -- 1 stuk

2.14 Bemoeiingen met het landsbestuur


2.14.1 Bestuursinrichting


2.14.1.1 Staten van Holland, Provinciale Staten.


623-630. Stukken betreffende de verkiezing tot kiezers voor de Staten van Holland, 1817, 1820, 1823, 1826, 1831, 1840, 1843, 1845. -- 8 omslagen

631. Reglement voor de samenstelling van de Staten van de provincie Holland. K.B. 30 mei 1825, nr, 98. -- 1 deel

632. Stukken betreffende de verkiezing van een lid van de Provinciale Staten in het kiesdistrict Haastrecht, 1 juni 1849. -- 1 omslag

633. Stukken betreffende de verkiezing van zes leden van de Provinciale Staten in het onder-kiesdistrict Haastrecht, 3 september 1850. -- 1 omslag

634. Kiezerslijsten voor de leden van de Provinciale Staten, 1851 - 1859. -- 1 omslag

2.14.1.2 Eerste en Tweede Kamer


635-636. Stukken betreffende de verkiezing van een lid van de Tweede Kamer en twee kandidaten voor de Eerste Kamer in het onderkiesdistrict Haastrecht, 28 november en 9 december 1848. -- 2 omslagen

637. Stukken betreffende de verkiezing van de leden van de tweede kamer, onderkiesdistrict Haastrecht, 27 augustus 1850. -- 1 omslag

638. Kiezerslijsten voor de leden van de tweede kamer, 1851 - 1859. -- 1 omslag

2.14.2 Landsbelasting


2.14.2.1 Algemeen


639. Betalingen door de maire van de hoofdplaats Haastrecht voor het kanton, met gemaakte verdeling volgens de verschillende gemeenten, 1812. -- 1 omslag

640. Staat van bebouwde eigendommen volgens de kadastrale legger, 1812. -- 1 deel

641. Staat van deuren en vensters, alfabetisch volgens eigenaar, 1812. -- 1 deel

642. Staat van deuren en vensters volgens nummer van de kadastrale legger van bebouwde eigendommen, 1812. -- 1 deel

643. Staat van de onbebouwde eigendommen ten dienste van de grondbelasting volgens de instructie van 7 november 1811, opgesteld maart 1812, gewijzigd september 1813, ten dienste voor het jaar 1815 en 1816. -- 1 deel

644. Stukken betreffende de belasting op grond, personeel, roerende goederen en deuren en vensters, 1812 - 1821. -- 1 omslag

645-647. Staat van de bebouwde eigendommen en van de deuren en vensters, 1813 - 1823. -- 3 delen

648. Verklaringen van eigendomsovergang van onroerende goederen, dienende tot overname in de registers, 1813 - 1833. -- 1 omslag

649. Staat van de onbebouwde eigendommen ten dienste van de grondbelasting, z.d. (ca. 1823). -- 1 deel

650. Uittreksels uit het register van eigendomsovergang voor de gebouwde en onbebouwde eigendommen, 1831 en 1832. -- 1 omslag

651. Lijst van de in het register van eigendomsveranderingen ingeschreven gegevens ter overname in het kadaster, 1833. -- 1 stuk

652. Uittreksels uit de kadastrale legger van de ongebouwde en gebouwde eigendommen van de gemeente Haastrecht over 1833 ten dienste van de eigenaars het ambacht Benschop, met afwijzende beschikking van de bezwaren over de kadastrale schattingen, z.d. (na 1833). -- 1 omslag

653. Opgave van de in functie zijnde zetters van de directe belastingen binnen de gemeente, 1846 - 1851. -- 1 omslag

654. Staat betreffende de opneming van percelen, welke ten gevolge van afbraak, bijbouw, verandering in grenzen of bestemming hermeting behoeven, 1846, 1848, 1849, 1851, 1853, 1866 - 1876, 1837, 1889, 1890. -- 1 omslag

655. Jaarlijkse opgave van belastingschuldigen voorkomende op de kohieren van de directe belastingen, 1850 - 1859. -- 1 omslag

656. Schattingstaat
Opgave van de jaarlijkse huurwaarde van gedeelten van woonhuizen, waarvoor geen afzonderlijke aanslag in de belasting op het personeel geschiedt, 1889 - 1892. -- 1 omslag

657. Register van nieuwe, veranderde of gesloopte gebouwen, 1932 - 1938. -- 1 deel

2.14.2.2 Kadaster


658-659. Oorspronkelijke en suppletoire aanwijzende tafels van de grondeigenaren en de ongebouwde en gebouwde vaste eigendommen, 1832 en 1832 - 1863. -- 2 delen

660-661. Oorspronkelijke en suppletoire aanwijzende tafels van de grondeigenaren en de ongebouwde en gebouwde vaste eigendommen in de (voormalige) gemeente Vliet, 1832 en 1832 - 1863. -- 2 delen
De heerlijkheid Vliet is bij K.B. van 9 februari 1845 per 1 januari 1846 bij Haastrecht gevoegd.

662-665. Perceelsgewijze kadastrale legger of lijst van eigenaren met opgave van hun ongebouwde en gebouwde onroerende eigendommen, goedgekeurd 1 oktober 1832, 1832 - 1880. -- 4 delen

670-678. Perceelsgewijze kadastrale legger of lijst van de eigenaren met opgave van hun ongebouwde en gebouwde onroerende eigendommen, 1832 - 1938. -- 9 delen

666. Index op de namen van eigenaren, verwijzend naar de artikelen van de leggers, aangelegd 19e eeuw, bijgehouden tot ca. 1968. -- 1 deel

667-669. Registers houdende verwijzingen van de artikelen in de perceelsgewijze legger, naar de nommers der kadastrale plans
19e en 20e eeuw, bijgehouden tot 1986. -- 3 delen

2.14.2.3 Patenten


679. Verantwoording van de patentbladen over de jaren 1844 - 1853. 1862 - 1879. -- 1 omslag

680. Inventarissen op de registers van de patenten van de gemeente Haastrecht 1815 - 1846, van de gemeente Vliet 1818 - 1846, voorhanden ter secretarie van Haastrecht, 1847 - 1851. -- 1 omslag
Zie ook inv.nr. 252.

2.14.3 Landsverdediging


2.14.3.1 Algemeen


681. Overeenkomst tussen burgemeester Bisdom van Vliet en Aart Ouwerkerk uit Gouda om voor de gemeente Haastrecht in den Helder als aardewerker te arbeiden, 12 mei 1813. -- 1 stuk

682. Schrijven van de directeur-generaal voor de zaken van de Hervormde Kerk aan de predikanten betreffende de jaarlijkse collecte ten behoeve van het fonds ter ondersteuning van de gewapende dienst in de ïNederlanden, 30 januari 1826. -- 1 stuk

683. Staat van inwoners, niet in militaire dienst, eigenaars van paarden, 1867, 1870, 1875. -- 1 omslag

684. Lijst houdende de naam en bijdrage tot de stichting van een nationaal fonds tot ondersteuning van de nagelaten betrekkingen van de gevallenen in de koloniën, 1894. -- 1 stuk

2.14.3.2 Leveranties
Zie ook ac 823 (oud-archief) inv.nr. 701.


685. Stukken betreffende de kosten voor een paard en ruiter aan de keizer geleverd gedurende de maanden februari en maart 1813. -- 1 omslag

686. Lijst van de contribuabelen aan de onkosten gemaakt wegens manschappen en voertuigen en paarden, gevorderd door de onderprefect van Den Helder van de gemeenten Haastrecht en Stolwijk, 8 mei 1813. -- 1 stuk

2.14.3.3 Militie
Zie ook ac 823 inv.nrs. 709 - 716.


687. Journal du maire pour servir à l'inscription des conscrits
Lijst van dienstplichtigen van Haastrecht, 1812. -- 1 stuk

688. Lijst van de ruiters, met signalementen, in dienst van de keizer genomen op 3 februari 1813 voor het kanton Haastrecht, 1813. -- 1 stuk

689. Stukken betreffende de militaire conscriptie en loting van de lichting 1813. -- 1 omslag

690. Staat van onkosten en verschotten voor de opmaking van de lijsten voor de loting van de landsmilitie in het kanton Haastrecht, 1814. -- 1 omslag

691. Reglement voor een associatie van personen welke zich onderling verbinden en waarborgen tot het voldoen aan de wet op de Nationale Militie door het stellen van plaatsvervangers of nummerverwisselaars, 1821; gedrukt. -- 1 stuk

692. Kennisgeving van de data van de vier zittingen voor de militie-raad ven het 17e kanton, 1830, 1832 - 1834. -- 1 omslag

693. Naamlijst van manschappen met verlof terugkerend, niet binnen de gemeente aangekomen, 1845. -- 1 stuk

694. Lijsten van lotingen, welke als dienstplichtig op het lotingsregister geplaatst moeten worden, 1845 - 1849, 1852. -- 1 omslag

695. Opgave betreffende Jan Mulder, verpleegd in een van de koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid, lichting 1846, 1846. -- 1 stuk

696. Staat, opgemaakt op de verzoekschriften tot vrijstelling van de militaire dienst, 1846, 1847, 1848, 1866. -- 1 omslag

697. Naamlijst van verlofgangers, die al of niet aan de inspectie behoren deel te nemen, 1846, 1847, 1856, 1860, 1867, 1889. -- 1 omslag

698. Staat, houdende opgave van de ingeschrevenen voor de Nationale Militie, gerangschikt volgens meting en beroep, over de jaren 1850 - 1861. Opgesteld 15 mei 1865. -- 1 stuk

699. Nominatieve opgave van miliciens van de lichtingen 1876, 1878, 1879, 1881, 1884 - 1893. -- 1 omslag

700. Naamlijst van lotelingen, studenten in de theologie, die vrijstelling vragen van werkelijke dienst, 1879, 1882. -- 1 omslag

701. Staat van de manschappen van de Nationale Militie van de gemeenten Haastrecht en Vlist in de lichtingen 1905 - 1912. -- 1 omslag

702. Staat van dienstplichtigen, die moeten worden ingelijfd, 1915 - 1918. -- 1 omslag

703. Keuringsregister van voor de krijgsdienst ongeschikt verklaarde personen, . 1916 - 1918. -- 1 omslag

2.14.3.4 Landweer


704. Register ter inschrijving van het personeel van de landweer, lichting 1904 - 1913, 1916. -- 1 omslag

2.14.3.5 Landstorm


705. Keuringsregisters voor de Landstorm van de jaarklasse 1896 - 1913. 1915 - 1917. -- 1 omslag

706. Nominatieve opgave van de in werkelijke dienst gestelde dienstplichtigen van de Landstorm, 1915 - 1921. -- 1 omslag

2.14.3.6 Rustende schutterij


707. Stukken betreffende de rustende schutterij, 1842, 1887, 1889, 1890. -- 1 omslag

2.14.3.7 Volksweerbaarheid


708. Stukken betreffende de oprichting van een afdeling Haastrecht van de vereniging "Volksweerbaarheid", 1901 - 1906. -- 1 omslag

3 COMMISSIE-ARCHIEVEN


3.1 Archief van de commissie tot wering van schoolverzuim


709. Huishoudelijk reglement voor de commissie tot wering van schoolverzuim, 28 januari 1901. -- 1 stuk

3.2 Archief van de commissie voor de oprichting van een gasfabriek


710. Ingekomen en uitgaande stukken van de commissie van voorbereiding tot oprichting van een acetyleen-gasfabriek, 1906. -- 1 omslag

3.3 Archief van de commissie "Voor weg en brug"


711. Verslagen van de werkzaamheden van de commissie, 1931 - 1935. -- 1 omslag

713. Ingekomen stukken bij de bestuursleden van de commissie, 1934 - 1936, met krantenartikelen over de plannen van de commissie, 1936. -- 1 omslag

712. Notulen van de vergaderingen van de commissie, 1935 - 1936. -- 1 omslag