76 -- Gouda -- weeshuis

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2022 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2014
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

"Een inventaris is het fondament; Van een behoorlijke administratie" (res. H.G.-meesters 15 :februari 1772) De archieven welke in deze inventaris worden beschreven, bevatten - ik kan uit ervaring spreken - bijzonder waardevol historisch materiaal. De "summiere" inventaris, door dr.L.A. Kesper in 1910 vervaardigd, hoe verdienstelijk ook, is te beknopt om van deze archieven het volle profijt te trekken. Bovendien is zij onvolledig doordat in 1964 een belangrijke aanvulling werd ontvangen. Redenen te over om een nieuwe inventaris te vervaardigen. Uit een uitvoerige studie betreffende de geschiedenis van het Wees- en Aalmoezeniershuis te Gouda 1495-1948, welke afzonderlijk zal worden gepubliceerd, stip ik de volgende punten aan. De instelling van armenzorg onder de naam "De Heilige Geest" werd gesticht in 1391. Het bestuur daarvan heeft omstreeks 1495 een weeshuis ingerioht . De Heiligegeestmeesters kregen in 1573 de bezittingan van de Getijdenmeesters en van het klooster van de Collatiebroeders toegewezen. Omdat de armenzorg van de Heiligegeest zioh moest beperken tot de poortera werd in 1586 een nieuwe, algemene instelling voor armenzorg, de Aalmoezenierskamer, opgericht. De Aalmoezeniers stichtten in 1599 eveneens een weeshuis, het z.g. Aalmoezeniershuis. In augustus 1812 werden de beide weeshuizen verenigd en in november 1814 werden de armenzorg en de verpleging van de wezen van elkaar gescheiden. De wezen uit het Heiligegeestweeshuis werden toen overgebracht naar het Aalmoezeniershuis. In 1948 werd de verpleging van wezen beëindigd.. De instelling als zodanig is blijven bestaan; de fondsen worden nu gebruikt voor algemeen jeugdwerk. Bij de rangschikking van de archivalia is in hoofdzaak het systeem van ordening van dr. Kasper gevolgd. De charters - welke hij niet afzonderlijk heeft beschreven - trof hij gedéeltelijk nog in de oorspronkelijke orde, gegroepeerd volgens hun herkomst, aan (zie zijn inventaris nrs. 5, 31, 42, 49, 50 en 74). De stukken onder de nrs. 33, 42, 49 en 50 zijn in 1954 na restauratie bijeengevoegd zonder vermelding van de herkomst, waardoor de oude orde nog meer werd verstoord. Het heeft veel moeite gekost om hun plaats in de inventaris te bepalen. Daarbij is de stelregel toegepast, dat zij tot het arohjef van de Heiligegeestmeesters - het best bewaard gebleven en rijkste archief- behoren, tenzij er aanwijzingen van het tegendeel zijn. De zakelijke inhoud van alle in deze archieven in originali of in afschrift bewaard gebleven oorkonden uit het tijdvak 1314-1572 publiceerde ik in 1960 in regestvorm. In het algemeen hebben de Heiligegeestmeesters beter voor hun archief gezorgd. dan de Aalmoezeniers. Het archief van het Aalmoezeniershuis heeft opvallend veel hiaten. Ook het archief van de verenigde weeshuizen is lang niet volledig bewaad gebleven. Gouda, 10 mei 1970. J. Geselsohap.
De inventarisatie is voor een deel onoverzichtelijk geworden, doordat enerzijds van de meeste charters een regestenlijst is aangelegd, maar is verzuimd om in de meeste gevallen bijeen behorende charters onder één inventarisnummer te brengen of op zijn minst in een seriebeschrijving op te nemen. (Aantekening van de bewerker, 2022)

Inventaris

samengesteld door J.E.J. Geselschap; revisie 2021

1 Heiligegeestmeesters, 1391-1812


1.1 Algemeen


1-(3). Resolutieboeken, 1743 - 1810. -- 3 delen

4. Kladresoluties, 1756 - 1790.

5. Ingekomen stukken ca. 1452, 1567 - 1811. -- 1 pak
De brief van ca. 1542 is in facsimile afgedrukt in: J. Taal, De Goudse kloosters in de Middeleeuwen (1960) t.o. blz. 53.

6. Minuten en concepten van uitgaande stukken, (1573), 1746 - 1810. -- 1 omslag
Het stuk van 1573 is een 18e-eeuwse kopie.

7. Stukken betreffende een geschil met de Aalmoezeniers wegens de alimentatie van kinderen, ca 1740. -- 1 omslag

--. Fundatieboek, 1554 - ca. 1698.
ZIE: inv.nr. 21

8. Resolutie van regenten betreffende meerderjarig geworden kinderen, 1765. -- 1 stuk

9. Aantekeningen in verband met de inventarisatie van het archief ingevolge besluit van 15 februari 1772. -- 1 omslag

10. Inventaris van roerende goederen, 1812. -- 1 stuk

11. Aantekeningen betreffende de geschiedenis van het weeshuis, ca 1773 en 1812. -- 1 omslag

1.2 Personeel


12. Instructies, 1755 - 1809 en z.d. -- 1 omslag

13. Stukken betreffende de rentmeester Cornelis Donge, 1626 en 1628. -- 2 stukken

14. Stukken betreffende de rentmeester Dirk Vlacq, 1626 en 1648. -- 1 omslag

1.3 Verpleegden


15. "Register van de weeskinderen", 1614 - 1631. -- 1 deel
Bevat: De namen van de kinderen, de datum van opname en vertrek of overlijden e.d. Voorin een index op de namen van de jongens en op fol. 85 e.v. een op de namen van de meisjes.

16-17. "Register van de knechtgens", 1629 - 1833. -- 2 delen
Bevat: Zie inv.nr. 15

18-19. "Register van de meyskens", 1629 - 1833. -- 2 delen
Bevat: Zie inv.nr. 15.

20. Stukken betreffende nalatenschappen waarin weeskinderen gerechtigd waren, 1563 - 1810. -- 1 pak en 1 charter
Een inhoudsopgave is bijgevoegd. Zie ook de inv.nrs. 78 en 79.

1.4 Beheer van vermogen en inkomsten


1.4.1 Fundaties, erflatingen en schenkingen


1.4.1.1 Algemeen


21. "Fundatybouck". Register van akten, waarbij geestelijke diensten, eeuwige uitdeling e.d. zijn gesticht. Aangelegd in 1554 en voortgezet tot ca 1698. -- 1 deel
Bevat: Voorin een inhoudsopgave, gevolgd door afschriften van en uittreksels uit resoluties van de vroedschap uit de jaren 1495 - 1664.
Nadere toegang: reg.nrs. 66, 152, 173, 240, 246, 251, 354, 368, 433, 490, 508, 518, 523, 529, 538, 546, 625, 635, 647-667, 669-689 regesten_inl.pdf

21.a. "Fundatybouck". Register van akten, waarbij geestelijke diensten, eeuwige uitdeling e.d. zijn gesticht. Aangelegd in 1554 en voortgezet tot ca 1698.

1.4.1.2 Stukken betreffende fundaties, legaten en schenkingen van afzonderlijke personen


22-23. Fundatie van mr. Willam Sonderdanck, 1391, 1396..

--. Schenking van Aernt Hermansz en zijn vrouw, 1417 en 1424.
ZIE: inv.nr. 81146

24. Fundatie van Wouter Gheritsz, 1446. -- 1 stuk
Fragment van een afschrift, afkomstign uit een boekband. Zie ook inv.nr. 21 fol. 61.

25. Fundatie van twee missen op het Gasthuisaltaar, 1447. -- 1 charter
Afgedrukt door I. Walvis, I, blz. 158, en Bik blz. 541.]
Nadere toegang: reg.nr. 354

26. Fundatie van een memorie op het altaar van St. Eloy en St. Nicolaas, 1448. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 368

--. Schenking van Pieter Jacobsz, 1451.
ZIE: inv.nr. 100

27. Fundatie van Jan de bastaard van Bloys, (1454), 1477, 1552 en z.d. -- 3 stukken
Zie inv.nr. 21 fol. 16v.

28. Schenking van Egidius van Beynen, 1467. -- 1 stuk
Nadere toegang: reg.nr. 480

29. Fundatie van Geryt Veenman, 1473 en z.d. -- 1 charter en 1 stuk
Nadere toegang: reg.nr. 499

30. Fundatie van Dieuwer Claes die smits weduwe, 1485. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 518

31. Schenking van Adriaan Geryt Woutersz, 1488. -- 1 stuk
Nadere toegang: reg.nr. 522

32. Fundatie van een memorie op het St. Victorsaltaar, 1491. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 525

33. Nalatenschap van Geertruid Florisdr, 1497. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 536

34. Fundatie van een memorie op het altaar van het Leprooshuis, 1497. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 538

35. Fundatie van een memorie op het altaar van het St. Alexiusconvent, 1511. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 546

36. Fundatie van een memorie op het altaar van het Leprooshuis, 1514. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 547

37. Fundatie van een memorie in de kerk van Reeuwijk, 1519. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 550

38. Legaat van Gheeryt Cornelisz goutsmit. en zijn vrouw, (1550); afschrift, z.d. -- 1 stuk
Nadere toegang: reg.nr. 604

39-40. Fundaties van Dirk Cornelisz van Oudewater genaamd Hensbeek en van zijn vrouw Aechte Hendricksdr en hun kleindochter Dieuwertje, 1562 - 1901. -- 1 charter

41-42. Legaat van Jeronimus Cornelisz, glazenier te Schagen, 1583 en 1593. -- 1 charter

43. Fundatie van Annetje Jaob Molendr,1596. -- 1 stuk

44. Fundatie van Maria Ermboutsdr, 1610. -- 1 stuk

45-46. Legaat van Pieter Willemsz Trommelaer, 1612 en 1645. -- 2 charters

47. Fundatie van Gerrit Verheuvel, (1633); afschrift, z.d. -- 1 stuk

48. Legaat van Beukel Gijsbertsz van Blijenburg, 1629 .

48.a. Legaat van Beukel Gijsbertsz van Blijenburg, 1629 - 1634 (21 december 1633). -- 1 dossier

49. Legaat van Aagje Hendriksdr, 1654.

50. Fundatie van Adriana van Rijck, 1699.

51-52. Legaat van mr. Govert Suys, 1756 - 1760 en 1816. -- 1 dossier

53. Fundatie van Adriaan Vereyck, (1678), 1775. -- 1 dossier

54. Fundatie van Lijsbeth Lourensdr, (1610), 1781. -- 1 dossier

55. Fundatie van Geertruid van Huyssen, 1723, 1736 en 1783. -- 1 dossier

56. Legaat van Anna Maria Sas, 1766 en 1785. -- 2 stukken

1.4.1.3 Boedelpapieren nagelaten door en stukken betreffende het beheer van de nalatenschap van Christina Gijsbertsdr, weduwe van mr. Floris Heyndrixsz Lethmaet, 1556 - 1832.
Floris overleed 2 november 1602, Christina overleed 6 februari 1625, hun zoon overleed 8 april 1614. Deze stukken berusten in het weeshuis krachtens haar testament van 12 augustus 1623 (notaris Th. Puttershouck).


57-58. Stukken betreffende haar vermogen en het vermogen en de nalatenschap van haar man, 31 augustus 1556 - 1614.

59. Stukken betreffende de nalatenschap van haar zoon Herman,1614 - 1623. -- 1 pak

60-62. Stukken betreffende het vermogen en de nalatenschap van Christina Gijsbertsdr,1599 - 1627.

63-76. Stukken betreffende de stichting en het beheer van het hofje aan de Nieuwehaven, 1591 - 1731. -- 11 charters, 1 pak en 1 deel

77. Stukken betreffende het beheer van de stichtingen van Christina Gijsbertsdr, 1694 - 1832 en z.d.

1.4.1.4 Stukken inzake (met name) de nalatenschappen van gealimenteerden


78. Akte waarbij de Staten van Holland het recht van het weeshuis op de nalatenschap van gealimenteerden bekrachtigen, 12 januari 1754. -- 1 charter
Het zegel is zwaar beschadigd.

79. Memoriaal van ontvangsten wegens schenkingen, erflatingen, uitkoop van aanspraken op nalatenschap van gealimenteerden e.d., 1632 - 1721. -- 1 deel
Bevat: Achterin het z.g. kledingboek van 1845 - juni 1846. Zie ook inv.nr. 20.

1.4.2 Huizen en landerijen


80. Akte van cessie van een huis op de Elzenmarkt, 1641. -- 1 charter

81. Akte van schenking van een huis in de Groenendaal en van 2 morgen land in het land van Steyn, 1417. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 240

82. Akte van vrijwaring betreffende 2 kamers en erven aan de Groeneweg, 1480. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 509

83-84. Akten van transport van een derdedeel van de eigen van een huis aan de Groeneweg op de hoek van de Wijdepoort, 1587 -- 2 charters

85. Stukken betreffende de verkoop van huizen aan de Groeneweg, 1662, 1801 en 1801. -- 1 omslag

86. Waarbrief betreffende een huis aan de zuidzijde van de Karnemelksloot, 1621. -- 1 charter

87-88. Akten van transport van een huis aan de oostzijde van de Keizerstraat, 1617. -- 2 charters

89. Akte van vrijwaring betreffende een huis aan het Kerkhof, 1471. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 486

90. Akte waarbij een huis aan de zuidzijde van de Kleiwegsteeg wordt gezuiverd van lasten, 1760. -- 1 charter

91. Akte van transport van een huis in de Koningstraat, 1633. -- 1 charter

91.a. Akte van transport van een huis in de Koningstraat, 25 juni 1621. -- 1 charter

92. Koopakte van een huis aan de Nieuwehaven, 1568. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 637

93-97. Stuk betreffende huizen en erven aan de Regenboog, 1455. -- 5 charters

98. Akte van vrijwaring betreffende een huis, tuin en erf in de Rozendaal, 1427. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 255

99. Stuk betreffende het eigendom van een erf in Tevekoop, 1441. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 321

100. Akte van schenking van een huis aan de Tiendeweg, 1451. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 388

101-102. Akte van transport van een huis in de Vogelenzang op de hoek van de Lemdulsteeg, 1768, 1779. -- 2 charters

103. Akte van transport van een huisje in de Vrouwensteeg, 1588. -- 1 charter

104. Akte van vrijwaring betreffende een huis aan de Westhaven, 1470. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 482

105-106. Akten van verkoop en verhuur van huizen en kamers aan de Westhaven, 1472. -- 2 charters

107. Akte van vrijwaring betreffende een huis aan de Westhaven, 1493. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 528

108. Akte van verhuur van een huis in de Zeugstraat, 1455. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 414

109-111. Stukken betreffende de eigendom van 3 viertelen land in Bloemendaal, 1534, 1542 en 1545. -- 3 charters
Nadere toegang: reg.nr. 568

112. Koopakte van 3½ morgen land in Bloemendaal, 1553. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 608

113. Akte van transport van 6 morgen 1 hont land in Bloemendaal tussen de Kleiweg en de Reekade, 1592. -- 1 charter

114. Akte van transport van 3 morgen ½ hont land in Bloemendaal tussen de Kleiweg en de Ommeloopskade, 1607. -- 1 charter

115. Akte van transport van 5 morgen land in Bloemendaal tussen de Kleiweg en de Ommeloopskade, 1608. -- 1 charter

116. Akte van transport van 4 morgen land in Bloemendaal tussen de Kleiweg en de weede dwarssloot, 1612. -- 1 charter

117. Pachtcontract betreffende een hofstede aan de Kleiweg in Bloemendaal, 1773.

118. Koopakte van 11 hont land in de Ouwe Gouwe (Bloemendaal), 1374. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 95

119. Akte van vrijwaring betreffende 5 morgen 2 hont land in de Ouwe Gouwe, 1497. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 537

120. Koopakte van land in de Ouwe Gouwe, 1510. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 545

121. Akte van transport van 11 hont land tussen de IJssel en de Tiendeweg, 1589. -- 1 charter

122. Pachtcontracten van 5 morgen land in de Ouwe Gouwe, 1622, 1764 en 1775. -- 3 stukken

123. Akte van transport van een viertal land in Bonrepas, 1484. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 515

124. Vonnis inzake de eigendom van 3/4 van 4 viertelen land in Broekhuizen, 1452. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 393

125-128. Stukken betreffende de eigendom van een zate land onder Moordrecht, 1386, 1392, 1448 en 1449. -- 4 charters

129-130. Stukken betreffende de koop van een viertel land onder Moordrecht, 1458. -- 2 charters

131. Akte van transport van een huis in Middelland onder Moordrecht, 1747.

132. Akte van transport van 6 morgen 4 hont land in de Nieuwe Broek (Sluipwijk), 1642. -- 1 charter

133. Stukken beteffende de afkoop van lente- en herfstbede van genoemd land, 1774.

134. Akte van transport van 8 morgen land onder Nieuwerbrug, 1487. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 519

135-136. Akten van verkoop van 7½ hont land in het land van Steyn, 1387.

137-139. Akten van vrijwaring betreffende 8 morgen land in het land van Steyn, 1403. -- 3 charters

140. Akte van vrijwaring betreffende een viertel land in het land van Steyn, 1409. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 220

141-143. Stukken betreffende de eigendom van 14 morgen land naast de Veerlaan in het land van Steyn, 1419. -- 3 charters
Aangekocht in 1451, zie reg.nr. 657 en 658.

144. Akte betreffende het eigendom van 10 hont land in het land van Steyn, 1420. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 245

145. Akte van vrijwaring betreffende een rente van 2 nobels per jaar uit 4 morgen land in het land van Steyn, 1422. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 248

146. Akte van schenking van een viertel land in het land van Steyn, 1424. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 251

147. Akte van verkoop van 4 hont land in het land van Steyn, 1434. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 268

148-149. Akten van koop van een viertel land in het land van Steyn, 1464. -- 2 charters

150. Akte van verkoop van 1 morgen land in het land van Steyn, 1474. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 501

151. Akte van transport van een halve hoeve land in het land van Steyn, 1482. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 511

152. Koopakte van 1½ morgen land in het land van Steyn, 1556. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 618

153-156. Koopakte van een hofstede in het land van Steyn, 1565, met retroakten van 1546, 1550 en 1561.

157-158. Stukken betreffende de eigendom van 13 gemeten land in Westenrijk,1437. -- 2 charters
Geschonken in 1424, zie reg.nr. 653.

1.4.3 Poortpandingrenten, erfpachtbrieven e.d. onder verband van onroerend goed
Poortpandingrenten zijn renten onder verband van huizen en erven, die geïnd werden op de poortpandingdagen: de zaterdagen vóór Palmen, Kiliaen, Allerheiligen en Kerstmis.


1.4.3.1 Gouda


1.4.3.1AchK Achter de Kerk


159. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1369. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 89

160. Rentebrief van 40 sch. Hollands per jaar, 1387. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 144

161. Rentebrief van 10 sch. Hollands per jaar, 1392. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 154

162. Rentebrief van 30 sch. Hollands per jaar, 1401. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 194

163. Rentebrief van 2 £ Hollands per jaar, 1421. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 247

164. Rentebrief van 4 £ 10 sch. Hollands per jaar, 1444. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 334

165. Rentebrief van 2 Philips Bourgondische pieters per jaar, 1447. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 352

166. Rentebrief van ½ Engelse nobel per jaar, 1450. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 379

167-168. Rentebrief van 1 Engelse nobel per jaar, 1454. -- 2 charters

169. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1492. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nrs. 526 en 389

1.4.3.1AchV Achter de Vismarkt (zie ook Louwersstraat)


170. Rentebrief van 2 nobels 8 sch. Vlaams per jaar, 1464. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 474

1.4.3.1BB Blinde Bettensteeg


171. Rentebrief van 10 sch. Hollands per jaar, 1409. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 221

172-173. Rentebrief van 3 sch. 3 penn. Hollands per jaar,1484, met retroakte van 1392.

1.4.3.1Bo Boomgaardstraat


174. Rentebrief van 10 sch. Hollands per jaar, 1396. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 172

1.4.3.1D Doelensteeg


175. Rentebrief van 10 sch. 4 penn. per jaar, 1467. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 481

176. Rentebrief groot ƒ 3 per jaar, 1603. -- 1 charter

1.4.3.1Dij Dijkspoort, buiten - ( zie ook Hugo Okkerszoonspoort)


177. Rentebrief van ... £ Hollands per jaar, 1438. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 282

1.4.3.1GerM Geryd Meysterssteeg


178. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1401. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 198

1.4.3.1GerW Geryd Wildensteeg


179. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1399. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 190

180. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1412. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 229

181. Rentebrief van 2/3 £ Hollands per jaar, 1399. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 230

1.4.3.1Gouwe Gouwe


182. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1335. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 6

183. Rentebrief van 10 sch. Hollands per jaar, 1351. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 14

184. Rentebrief van 30 sch. Hollands per jaar, 1355. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 26

185. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1360. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 35

186. Rentebrief van 5 £ Hollands per jaar, 1362. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 51

187. Rentebrief van 30 sch. Hollands per jaar, 1374. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 96

188. Rentebrief van 3 £ 15 sch. Hollands per jaar, 1375. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 107

189. Rentebrief van 5 £ Hollands per jaar, 1386. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 135

190. Rentebrief van 20 sch. Hollands per jaar, 1412. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 228

191. Rentebrief van 4 £ Hollands per jaar, 1422. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 250

192. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1432. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 260

193. Rentebrief van 1½ £ Hollands per jaar, 1437. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 278

194. Rentebrief van 2 Engelse nobels per jaar, 1438. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 281

195. Rentebrief van ½ Engelse nobel per jaar, 1439. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 301

196. Rentebrief van ½ Engelse nobel per jaar, 1441. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 319

197-198. Rentebrief van 3 sch. Hollands per jaar, 1445, met retroakte van 1396.. -- 2 charters

199. Rentebrief van 2 Engelse nobels per jaar, 1446. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 344

200. Rentebrief van 1 Engelse nobel per jaar, 1446. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 346

201-203. Rentebrief van 12 sch. Hollands per jaar, vmet retroakten van 1361 en 1445. -- 3 charters

204-205. Rentebrief van 1½ Engelse nobel per jaar, 1461. -- 2 charters

1.4.3.1Groe Groenendaal


206. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1343. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 11

207. Rentebrief van 10 sch. Hollands per jaar, 1358. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 31

208. Rentebrief van 4 £ Hollands per jaar, 1362. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 190

209. Rentebrief van 1 oude Franse schild per jaar, 1380. -- 1 charter
Was ook als inv.nr. 645 beschreven.
Nadere toegang: reg.nr. 121

210. Rentebrief van 30 sch. Hollands per jaar, 1382. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 125

211. Rentebrief van 32 sch. Hollands per jaar, 1398. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 181

212. Rentebrief van ½ Engelse nobel per jaar, 1438. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 286

213. Rentebrief van ½ Engelse nobel per jaar, 1438. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 287

214-215. Rentebrieven van 1¼ Engelse nobel per jaar, 1438. -- 2 charters

216. Rentebrief van 2 £ Hollands per jaar, 1438.
Nadere toegang: reg.nr. 293

217. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1440. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 309

218. Rentebrief van 2 £ Hollands per jaar, 1445. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 337

219. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1447. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 359

220. Rentebrief van 2 £ Hollands per jaar, 1452. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 394

1.4.3.1Groener Groenerdalersteeg


221. Rentebrief van 25 sch. 4 penn. per jaar, 1363. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 55

222. Rentebrief 1 £ Hollands per jaar, 1401. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 196

1.4.3.1Groenew Groeneweg


223. Akte van erfpacht groot ƒ 7,- per jaar van een erf afkomstig van de fraters, 1559. -- 1 charter

224. Losrentebrief groot ƒ 9.7.8 per jaar, 1613. -- 1 charter

225. Schuldbekentenis groot ƒ 45.18.0 onder verband van een huis, 1622. -- 1 charter

1.4.3.1Hof Hofstraat


226. Rentebrief van 40 sch. Hollands per jaar, 1362. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 52

227. Rentebrief van 25 sch. Hollands per jaar, 1363. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 53

228. Rentebrief van 35 sch. Hollands per jaar, 1366. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 72

229-230. Akte van transport van een rente van 25 sch. Hollands per jaar, gevestigd in 1363, 1368. -- 1 transfix

231. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1395. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 166

232. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1397. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 175

1.4.3.1Hon Honskoop


233. Rentebrief van 10 sch. Hollands per jaar, 1343. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 10

234. Rentebrief van 44 sch. Hollands per jaar, 1377. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 112

235. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1404. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 203

236. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1419. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 243

237. Rentebrief van 14 sch. 11 penn. 1 hallinc Hollands per jaar, 1440, met retro-akten van 1405 en 1406. -- 3 charters (?)
Nadere toegang: reg.nrs. 316, 257 en 258

238-239. Akte van transport van een rente van 1 Engelse nobel per jaar, gevestigd in 1458, 1536. -- 2 charters

1.4.3.1Hoo Hoogstraat


240-241. Akte van transport van een rente van 34 sch. 3 penn. Hollands per jaar, gevestigd in 1353, 1357. -- 2 charters

242. Rentebrief van 50 sch. per jaar, 1361. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 37

243. Rentebrief van 30 sch. Hollands per jaar, 1377. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 115

244. Rentebrief van 47 sch. 8 penn. Hollands per jaar, 1398. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 186

245. Rentebrief van 4 Philips Bourgondische schilden per jaar, 1454. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 398

1.4.3.1Hugo Hugo Okkerszoons poort, buiten -


246. Rentebrief van 1 Engelse nobel per jaar, 1435. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 269

1.4.3.1Jac Jacob Woeyserzoonssteeg (Lange Willemsteeg)


247-248. Rentebrief van 2 sch. 3 penn. Hollands per jaar, met retroakte van 1385, 1395. -- 2 charters

1.4.3.1Jans Jans Clerxstraat


249. Rentebrief van 10 sch. Hollands per jaar, 1356. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 28

1.4.3.1Kap Cappenersteeg


250. Rentebrief van 2 £ Hollands per jaar, 1440. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 310

251. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1440. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 313

252. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1447. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 360

1.4.3.1Keiz Keizerstraat ( zie ook Jan Clerxstraat)


253. Rentebrief van 26 sch. Hollands per jaar, 1363. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 58

254. Rentebrief van 40 sch. Hollands per jaar, 1365. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 64

255. Rentebrief van 10 sch. Hollands per jaar, 1365. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 65

256. Rentebrief van 10 sch. Hollands per jaar, 1377. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 114

257. Rentebrief van 30 sch. Hollands per jaar, 1388. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 147

258. Rentebrief van 40 sch. Hollands per jaar, 1389. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 148

259. Rentebrief van 27 sch. Hollands per jaar, 1393. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 159

260. Rentebrief van 40 sch. Hollands per jaar, 1396. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 171

261. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1398. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 187

262. Rentebrief van 10 sch. Hollands per jaar, 1406. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 210

263. Rentebrief van 2 £ Hollands per jaar, 1417. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 239

264. Rentebrief van 2 £ Hollands per jaar, 1434. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 263

265. Attestatie betreffende een rente van 8 sch. 10 penn. 1 hallinc per jaar, 1445.
Nadere toegang: reg.nr. 342

266. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1447. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 350

267. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1456. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 420

268. Rentebrief van 5 groten Vlaams per jaar, 1538. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 577

269. Akte van transport van een rentebrief van ƒ 6,- per jaar, 1640, met retro-akte, 1609. -- 2 charters

1.4.3.1Kerkh Kerkhof


270. Schuldbrief groot ƒ 250, - onder verband van een huis, 1789. -- 1 charter

1.4.3.1Kerks Kerkstraat


271. Rentebrief van 3 £ Hollands per jaar, 1365. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 63

1.4.3.1Kla Claes Koekensteeg. (Robaarsteeg)


272. Rentebrief van 10 sch. Hollands per jaar, 1408. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 217

1.4.3.1Kle Kleiweg


273. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1396. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 170

274. Rentebrief van 30 sch. Hollands per jaar, 1397. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 180

275. Rentebrief van 2 £ Hollands per jaar, 1437. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 275

276. Rentebrief van 6 sch. Hollands per jaar, 1470. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 485

1.4.3.1Klu Kluizenaarskade


277. Akte van transport van ¼ part van een losrente van ƒ 6 per jaar uit een oofttuin in de Kluizenaarskade, 1604, met retro-akte van 1597. -- 2 charters

1.4.3.1Koen Coenensteeg ( Speldemakerssteeg)


278. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1446. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 348

1.4.3.1Koes Koestraat (Markt)


279. Rentebrief van 10 sch. per jaar, 1314. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 1

280. Rentebrief van 10 sch. Hollands per jaar, 1353. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 23

281. Rentebrief van 40 sch. Hollands per jaar, 1367. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 78

282. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1448. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 364

283. Rentebrief van 3 Engelse nobel per jaar, 1451. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 381

1.4.3.1Kom Komijnsteeg ( zie ook Nouwerijn Willemssteeg)


284. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1387. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 141

285. Rentebrief van 30 sch. Hollands per jaar, 1387.
Nadere toegang: reg.nr. 143

286. Rentebrief van 24 sch. Hollands per jaar, 1389. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 150

287. Rentebrief van ...?, 1407. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 213

288. Rentebrief van 9 sch Hollands per jaar, 1442. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 325

289. Rentebrief van 3 sch. 10 penn. Hollands per jaar, 1499, met retro-akten, 1447 en 1490. -- 3 charters
Nadere toegang: reg.nrs. 539, 349 en 524

1.4.3.1Kon Koningsstraat. (Raam)


290. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1371. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 93

291. Rentebrief van 30 sch. Hollands per jaar, 1387. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 179

292. Rentebrief van ½ Engelse nobel per jaar, 1408. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 218

293. Rentebrief van 3 sch. Hollands per jaar, 1409. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 223

294-295. Rentebrief van 3 sch. Hollands per jaar, 1410, met retroakte van 1402. -- 2 charters

296. Rentebrief van ½ Engelse nobel per jaar, 1415. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 236

297. Rentebrief van 16 sch. Hollands per jaar, 1443. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 328

1.4.3.1Kor Korte Gouwe


298. Rentebrief van 40 sch. Hollands per jaar, 1386. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 136

299. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1387. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 139

300. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1395. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 161

301. Rentebrief van 40 sch. Hollands per jaar, 1401. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 195

302. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1428. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 256

1.4.3.1Kos Koster Gijzensteeg


303. Rentebrief van 2 £ Hollands per jaar, 1438. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 291

1.4.3.1LangeG Lange Groenendaal


304. Schuldbrief groot ƒ 1600,- onder verband van een huis, 1595. -- 1 charter

1.4.3.1LangeW Lange Willemsteeg ( Jacob Woeyserzoonssteeg)


305. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1418. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 242

306. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1451. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 382

307. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1459. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 448

308. Rentebrief van 1½ £ Hollands per jaar, 1464. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 475

1.4.3.1Lem Lemdulsteeg. (zie Maritgen Dapperssteeg)


309-310. Akte van transport en voorlopige koopakte van een kustingbrief groot ƒ 416,- onder verband van een huis, 1607, -- 2 charters en 1 stuk

311-312. Rentebrief van ƒ 3,- per jaar, 1611. -- 2 charters

1.4.3.1Lou Louwersstraat


313. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1395. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 168

314. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1445. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 341

315. Rentebrief van 1/3 Engelse nobel per jaar, 1446. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 345

1.4.3.1Mari Maritgen Dapperssteeg


316. Rentebrief van 10 sch. Hollands per jaar, 1454. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 401

317. Rentebrief van 14 plakken per jaar, 1456. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 423

318. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1456. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 426

319. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1456. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 429

320. Vidimus van een rentebrief van 10 sch. Hollands per jaar gevestigd in 1451, 1502. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 540

322. Rentebrief van 50 sch. per jaar, 1402. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 200

1.4.3.1Markt Markt


321. Rentebrief van 1 £ resp. 1 £ Vlaams per jaar, 1519. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 551

1.4.3.1Mol Molenwater


1.4.3.1Mou Mouwerijn Willemssteeg (Komijnsteeg)


323. Rentebrief van 27 sch. Hollands per jaar, 1367. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 79

1.4.3.1Na Naaierstraat


324. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1385. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 132

325. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1409. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 219

326. Rentebrief van 2 £ Hollands per jaar, 1438. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 288

327. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1459. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 451

328. Rentebrief van 4½ sch. 3 penn. Hollands per jaar, 1488. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 521

1.4.3.1Ni Nieuwehaven


329. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1389. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 151

330. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1436. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 272

331. Rentebrief van ½ Engelse nobel per jaar, 1454. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 402

332. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1455. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 409

333. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1458. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 444

334-335. Rentebrief van 3 sch. Hollands per jaar, 1459, met retroakte van 1439.. -- 2 charters

336. Rentebrief van 9 plakken per jaar, 1463. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 465

336.a. Akte van transport van een rentebrief groot ƒ 3.2.8 per jaar, 1619, met retro-akte, 1617. -- 2 charters

337. Akte van transport van een rente van 3 £ Hollands per jaar, 1654. -- 1 charter

1.4.3.1Oo Oosthaven


338. Akte van transport van een rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1369. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 87

338.a. Retroakte bij de rentebrief in inv.nr. 338, 1365.
Betreft inv.nr 338.
Nadere toegang: reg.nr 66

339. Rentebrief van ....? per jaar, 1426. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 254

340. Rentebrief van 2 Engelse nobels per jaar, 1435. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 271

341. Rentebrief van 3/10 Engelse nobel per jaar, 1447. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 361

342. Rentebrief van 3 £ Hollands per jaar, 1451. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 386

343. Akte van transport van een rentebrief van 3 Engelse nobels per jaar, 1495. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 533

343.a. Retro-akte bij voornoemde transportakte inv.nr. 343, 1456. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 422

344. Vidimus van een rentebrief van 2½ Engelse nobels per jaar gevestigd in 1460, 1496, en genoemde rentebrief. -- 2 charters
Nadere toegang: reg.nrs. 535 en 455

1.4.3.1OudeG Oude Gouwe


345. Akte van erfpacht van 5 £ Hollands per jaar, 1480. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 507

1.4.3.1Oudel Oudelle. (Markt)


346. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1352. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 19

347. Rentebrief van 10 sch. Hollands per jaar, 1353. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 21

348. Rentebrief van 4½ £ Hollands per jaar, 1362. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 48

349. Rentebrief van 3 £ Hollands per jaar, 1362. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 49

350. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1394. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 160

351. Rentebrief van 30 sch. Hollands per jaar, 1395. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 164

352. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1434. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 265

1.4.3.1Oudem Oude Molensteeg (tussen de Kleiweg en de Kattensingel)


353. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1367. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 76

354. Akte van transport van een rentebrief van 3 £ Hollands per jaar, gevestigd in 1367, met retro-akte, 1384. -- 1 transfix
Nadere toegang: reg.nrs. 130 en 74

1.4.3.1Oudes Oude Schuttersdoelensteeg (Doelenstraat)


355. Rentebrief van 10 sch. Hollands per jaar, 1415. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 235

1.4.3.1OudeV Oude Vismarkt (Lage Gouwe)


356. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1434. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 264

1.4.3.1Pa Papensteeg


357. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1371. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 92

1.4.3.1Pe Peperstraat (Boemgaertstraat)


358. Rentebrief van ...? per jaar, 1350. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 13

359. Rentebrief van 40 sch. Hollands per jaar, 1366. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 68

360. Rentebrief van 41 sch. 10 penn. 1 hallinc Hollands per jaar, 1375. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 98

361. Rentebrief van 10 sch. Hollands per jaar 1375. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 106

362. Rentebrief van 40 sch. Hollands per jaar, 1386. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 137

363. Rentebrief van 1 Engelse nobel per jaar 1407. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 214

364. Rentebrief van ¼ Engelse nobel per jaar 1407. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 215

365. Rentebrief van 1 Engelse nobel per jaar 1409. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 222

366. Rentebrief van 4¼ Engelse nobels per jaar, 1447. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 357

367. Rentebrief van 4¼ Engelse nobels per jaar, 1447. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 358

368-370. Rentebrieven van 2½ en 3 Engelse nobels per jaar, 1459. -- 3 charters

1.4.3.1Po Potterspoort, buiten -


371. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1448. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 366

1.4.3.1Raam Raam


372. Akte van transport van een losrente van ƒ 4 per jaar, 1598. -- 1 charter

1.4.3.1Raams Raamstraat


373. Rentebrief van ....? per jaar, 1353. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 24

374. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1376. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 111

375. Akte van transport van een rentebrief, 1379. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 118

376. Rentebrief van 25 sch. Hollands per jaar, 1389. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 149

377. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1414. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 233

1.4.3.1Raamw Raamweg


378. Rentebrief van 5 sch. Hollands per jaar, 1341. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 9

1.4.3.1Re Regenboog


379. Rentebrief van 10 sch. Hollands per jaar, 1336. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 7

380. Rentebrief van 1 oude Franse schild per jaar, 1382. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 124

381. Rentebrief van 4 £ Hollands per jaar, 1442.
Nadere toegang: reg.nr. 323

1.4.3.1Ro Robaarsteeg (zie ook Claes Koekensteeg)


382. Schuldbrief van 45 Carolus gulden, 1578. -- 1 charter

1.4.3.1Sim Simon Judestraat


383. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1367. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 80

384. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1406. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 208

385. Rentebrief van 2 £ Hollands per jaar, 1439. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 296

386. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1447. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 356

387. Rentebrief van ½ Engelse nobel per jaar, 1447. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 362

388. Rentebrief van 1 Engelse nobel per jaar, 1448. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 365

389. Rentebrief van 1 Engelse nobel per jaar, 1451. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 383

390. Rentebrief van 1 Beierse gulden per jaar, 1452. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 391

1.4.3.1Sin Singel


391-392. Stukken betreffende een geschil over een rente van 7 stuivers per jaar, (1505, 1510) 1542. en z.d.

1.4.3.1Sl Sluis


393. Rentebrief van 12 sch. 6 penn. Hollands per jaar, 1347. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 12

394. Rentebrief van 4 £ Hollands per jaar, 1362. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 40

1.4.3.1Spi Spieringstraat (zie ook Hofstraat)


395. Rentebrief van 1 Engelse nobel per jaar, 1437. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 280

396. Rentebrief van ƒ 3.18.0 per jaar, 1645.

1.4.3.1Spr Springwijk


397. Rentebrief van 10 plakken per jaar, 1438. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 285

398. Rentebrief van 16 groten Hollands per jaar, 1439. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 302

399. Rentebrief van 10 sch. Hollands per jaar, 1439. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 304

400. Rentebrief van 18 plakken per jaar, 1462. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 462

401-403. Rentebrief van 6 sch. Hollands per jaar, 1484, met retroakten van 1375 en 1482. -- 3 charters

1.4.3.1Sprst Springwijkersteeg


404. Rentebrief van 10 sch. Hollands per jaar, 1375. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 99

405. Rentebrief van 10 sch. Hollands per jaar, 1380. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 120

1.4.3.1St Stoofsteeg


406. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1449. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 371

407. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1459. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 446

1.4.3.1Te Tevekoop


408. Rentebrief van 4 £ Hollands per jaar, 1368. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 83

409. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1375. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 105

410. Rentebrief van 40 sch. Hollands per jaar, 1382. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 123

411. Rentebrief van 3 £ Hollands per jaar, 1399. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 189

412. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1407. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 212

413. Rentebrief van 1 Engelse nobel per jaar, 1445. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 335

414. Rentebrief van 1 Engelse nobel per jaar, 1464. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 477

1.4.3.1Tie Tiendeweg


415. Rentebrief van 4 £ Hollands per jaar, 1368. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 86

416. Rentebrief van 2 £ 8 sch. Hollands per jaar, 1406. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 211

417. Rentebrief van 1 gouden kroon per jaar, 1439. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 307

418. Rentebrief van 1½ Engelse nobel per jaar, 1464. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 476

1.4.3.1Til Tillebrug


419. Rentebrief van 4 £ Hollands per jaar, 1398. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 185

420. Rentebrief van 8 £ Hollands per jaar, 1450. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 378

1.4.3.1Ve Veerstal


421. Rentebrief van 6 £ Hollands per jaar, 1402. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 201

1.4.3.1Vism Vismarkt


422. Rentebrief van 4 Philips Bourgondische schilden per jaar, 1435. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 270

1.4.3.1Viss Vissteeg


423. Rentebrief van 2 £ Hollands per jaar, 1406. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 209

424. Rentebrief van 1 Philips Bourgondische pieter per jaar, 1457. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 430

425. Rentebrief van 12 sch. 6 penn. Hollands per jaar, 1472. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 487

1.4.3.1Vl Vlamingstraat


426. Rentebrief van ƒ 6,- per jaar, 1725. -- 1 charter

1.4.3.1Vo Vogelenzang


427. Rentebrief van 10 sch. Hollands per jaar, 1355. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 25

428. Rentebrief van 10 sch. Hollands per jaar, 1367. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 81

429. Rentebrief van 30 sch. Hollands per jaar, 1378. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 117

430. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1387. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 142

431. Rentebrief van 10 sch. Hollands per jaar, 1393. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 158

436. Rentebrief van ½ Beierse gulden per jaar, 1426. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 252

437. Rentebrief van ¼ Engelse nobel per jaar, 1439. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 295

438. Rentebrief van 10 sch. Hollands per jaar, 1439. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 297

439. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1454. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 404

440. Rentebrief van 4 sch. Hollands per jaar, 1472. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 491

441. Akte van erfpacht van 15 st. per jaar, 1509. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 542

442. Akte van transport van een rentebrief van ƒ 6,- per jaar, 1626, met retro-akte, 1614. -- 2 charters

1.4.3.1Vv Vreemde Vismarkt


443. Rentebrief van 1 Engelse nobel per jaar, 1456. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 428

1.4.3.1Wa Walesteeg


444. Rentebrief van 1 Dordtse gulden per jaar, 1393. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 157

445. Rentebrief van .....?, 1434. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 267

446. Schuldbrief groot ƒ 333,--, 1614. -- 1 charter

447. Akte van transport van een kustingbrief groot ƒ 500,--,1618, met retro-akte, 1614. -- 2 charters

1.4.3.1We Westhaven


448. Rentebrief van 5 £ 10 sch. Hollands per jaar, 1375. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 108

449. Rentebrief van 4 £ Hollands per jaar, 1382. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 126

450. Rentebrief van 1½ Engelse nobel per jaar, 1400. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 192

451. Rentebrief van 8 sch. Hollands per jaar, 1401. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 197

452. Rentebrief van 3 Engelse nobels per jaar, 1420. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 246

453. Rentebrief van 6 Wilhelmusschilden per jaar, 1426. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 253

454. Rentebrief van 4 Engelse nobels per jaar, 1434. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 266

455. Rentebrief van 1½ Engelse nobel per jaar, 1432. Afschrift van 1488.
Nadere toegang: reg.nr. 261

456. Akte van erfpacht van 38 Carolus guldens, 1585. -- 1 charter

1.4.3.1Wij Wijdstraat


457. Akte van transport van een rentebrief van 10 sch. Hollands per jaar, 1358, met de akte uit 1334. -- 1 transfix
Nadere toegang: reg.nrs. 32 en 5

458. Rentebrief van 4 £ Hollands per jaar, 1361. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 38

459. Rentebrief van 4 £ Hollands per jaar, 1383. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 129

460. Rentebrief van 1 Engelse nobel per jaar, 1443. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 331

461. Rentebrief van 4 Engelse nobels per jaar, 1444. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 333

462. Rentebrief van 2 £ Hollands per jaar, 1459. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 445

1.4.3.1Ze Zeugstraat


463. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1373. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 94

464. Rentebrief van 40 sch. Hollands per jaar, 1387. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 140

465. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1450. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 377

466. Rentebrief van 12 sch. Hollands per jaar, 1456. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 424

467. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1457. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 432

468. Rentebrief van 5 groten 3 myten Vlaams per jaar, 1538. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 576

468.a. Retro-akte van de rentebrief in inv.nr. 468, 1456.
Nadere toegang: reg.nr. 419

1.4.3.1Zz Onbekend


469. Akte van transport van een rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1331, met retro-akte van 1328. -- 1 transfix
Nadere toegang: reg.nrs. 3 en 4

470. Rentebrief van 10 sch. Hollands per jaar, 1362. -- 1 charter
Jacob Avenzoensstraat ?
Nadere toegang: reg.nr. 50

471. Rentebrief van 32 sch. Hollands per jaar, 1366. -- 1 charter
Doelensteeg ?
Nadere toegang: reg.nr. 67

472. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1366. -- 1 charter
Achter de Vismarkt ?
Nadere toegang: reg.nr. 70

473. Attestatie betreftfende een rentebrief van 4 £ 11 sch. Hollands per jaar, 1366. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 71

474. Rentebrief van ...?, 1368. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 84

475. Akte van transport van een rentebrief (inv.nr. 187 ?), 1379. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 119

476. Rentebrief van 6 £ 5 sch. 4 penn. Hollands per jaar, 1401. -- 1 charter
Spieringstraat ?
Nadere toegang: reg.nr. 193

477. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1439. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 308

478. Rentebrief van ....? per jaar, 1455. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 416

1.4.3.2 Buiten Gouda


1.4.3.2A Alphen


479. Obligatie groot ƒ 400,- onder verband van een huis in het zuideinde van -, 1671. -- 1 charter

1.4.3.2Be Berkenwoude


480. Akte van transport van een schuldbrief groot 225 Carolusgulden onder verband van een huis in de Kerkstraat te -, 1597. -- 1 charter

1.4.3.2Bl Bloemendaal


481. Rentebrief van 40 sch. Hollands per jaar, uit land in Messenweer, 1367. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 77

482. Rentebrief van 3 £ Hollands per jaar uit 3½ morgen land aan de Winterdijk, 1410. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 226

483. Akte van erfpacht van 2½ morgen land aan de Bloemendaalseweg, 1473. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 498

484. Rentebrief van 11 Rijnse guldens per jaar uit 4½ morgen land aan de Winterdijk, 1521. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 552

485. Rentebrief van 7 sch. 6 groten Vlaams ut land aan de Winterdijk, 1532. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 567

486-489. Akten van erfpacht van land van het voormalig Magdalenaconvent aan de Kleiweg, 1593. -- 4 charters

490. Akte van erfpacht van 3½ morgen land genaamd de smalle viertel aan de Kleiweg, 1611. -- 1 charter

491. Schuldbrief groot ƒ 108,- onder verband van een tuin in de Bagijnensteeg, 1612. -- 1 charter

1.4.3.2Bo Bodegraven


492. Rentebrief van ¾ Engelse nobel per jaar van een hofstede aan de oude Bodegravenseweg, 1450. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 380

493. Rentebrief van 3 Carrolusgulden per jaar van een huis aan de Rijn, 1545. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 589

1.4.3.2Br Broekhuizen


494. Stukken betreffende de erfpacht van een land in - , 1591 en 1628. -- 1 charter en 2 stukken

1.4.3.2Go Gouderak


495. Rentebrief van 1 schild per jaar van een hofstede met 12 morgen land in - , 1475. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 502

1.4.3.2Gr Groenswaard


496. Rentebrief van ½ £ groten Vlaams per jaar van 3 morgen land aan de Bakwetering, 1553. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 607

497. Rentebrief van 3 Carolusguldens per jaar van een hofstede met 8 morgen land aan de Hogeweg, 1553. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 610

1.4.3.2He 's Heer Arendsberg


498. Rentebrief van 1 Engelse nobel per jaar van een viertel land aan de Broekweg, 1408. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 216

1.4.3.2Hi Hillegersberg


499-500. Stukken betreffende de vestiging van een rente van 13 Engelse nobels per jaar op de hofstede ten Berghe, 1410 en 1411. -- 2 charters
Zie ook de regesten St.-Janskerk nrs. 252 en 420.

1.4.3.2Mo Moordrecht


501. Akte van erfpacht van land aan de IJssel, 1473. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 492

502. Akte van erfpacht van 12 morgen land aan de Broekenweg, 1473. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 496

503. Rentebrief van 10 schilden per jaar van 7 tuinen in - , 1478. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 506

504. Akte van erfpacht van 3½ viertel land aan de Tiendweg, 1481. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 510

505. Schuldbrief groot ƒ 1250, - onder verband van een buitenland in - , 1611. -- 1 charter

1.4.3.2Ni Nieuwerkerk a/d IJssel


506. Schuldbrief groot 14 £ groten Vlaams onder verband van een huis aan de Veenweg, 1562. -- 1 charter
Nadere toegang: reg,nr. 626

1.4.3.2Re Reeuwijk


507. Rentebrief van 1 Engelse nobel per jaar van 16 morgen land in Nagels ambacht, 1449. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 373

508. Rentebrief van 30 Carolusguldens per jaar van een hofstede in de Tempel, 1612. -- 1 charter

1.4.3.2Ste Steyn


509. Akte van erfpacht van 7 morgen land aan de dijk, 1473. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 497

510-511. Akte van erfpacht van 3 viertel land, 1476, en een vidimus van die akte, 1538. -- 2 charters

512. Rentebrief van 3 Carolusguldens per jaar van 2 viertelen land in de Willens, 1546. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 593

513. Schuldbrief groot ƒ 1182.19.0 onder verband van een steenoven, 1614. -- 1 charter

514. Akte van erfpacht van een stuk land genaamd de Gheer, 1502. Afschrift, z.d.

1.4.3.2Sto Stolwijk


515. Rentebrief van 2½ schild 7 groten per jaar van een huis met 4 morgen land, 1552. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 605

516. Akte van erfpacht van 4 morgen 4 hont land aan de Bergambachtse vliet, 1595. Afschrift, z.d.

1.4.3.2Th Thuyl


517. Rentebrief van 10 schilden per jaar op 4 tuinen, 1484. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 516

1.4.4 Diverse obligaties


518-519. Akte van transport van een rentebrief van 3 Carolusguldens per jaar ten laste van de Cellebroeders, gevestigd in 1534, 1547, met de oorspronkelijke akte. -- 1 charter en 1 stuk

520. Schuldbekentenis groot ƒ 300,- ten laste van Cornelis Solbol, 1645.

521. Bijlbrief groot 3400 Carolusguldens ten laste van Carel Loureysz te Middelburg, 1647. -- 1 charter

522. Akte waarbij baron Adriaan ten Haghuys door de Staten van Holland wordt ontslagen van fideicommis ter zake van een obligatie op Holland groot ƒ 2000,- uitgegeven in 1654, 1734. -- 1 stuk

523. Akte van transport van een obligatie groot ƒ 400,- ten laste van Holland uitgegeven in 1636, 1668. -- 1 charter

524. Akte van transport van een obligatie groot ƒ 1000,- ten laste van Holland uitgegeven in 1651, 1669. -- 1 charter

525. Akte van transport van een obligatie groot ƒ 500,- ten laste van Holland uitgegeven in 1610, 1674. -- 1 charter

526. Akte van transport van een obligatie groot ƒ 800,- ten laste van Holland uitgegeven in 1642, 1691. -- 1 charter

527. Akten van transport van een obligatie groot ƒ 400,- ten laste van Holland uitgegeven in 1627, 1631, 1677 en 1697. -- 3 charters

528-531. Akten van transport van aandelen in een obligatie groot ƒ 1000,- ten laste van Holland uitgegeven in 1648, 1662 - 1698. -- 4 charters

532. Akte van transport van twee obligaties ten laste van Holland groot ƒ 3000,- uitgegeven in 1668, en ƒ 1000,- uitgegeven in 1650, 1722. -- 1 charter

533. Stukken betreffende de aankoop en de administratie van effecten, 1719 - 1809. en z.d.

1.4.5 Vrederixpacht


534-537. Akte waarbij Maritgen Dirck Gerritszoondr aan het Heiligegeesthuis het leengoed genaamd Vrederixpacht schenkt, 19 april 1574, met retroakten van 1461, 1494 en 1529. -- 4 charters

538-548. Akten van verlei van het leen genaamd Vrederixpacht door de heren van Zuylen van de Haer, 1594 - 1788. -- 10 charters en 1 omslag

1.4.6 Inning van renten, huren en pachten


549-551. Leggers van de renten en verplichte uitkeringen, 1467, ca. 1490 en 1507 - ca. 1525. -- 3 delen
Inhoudsopgaven bijgevoegd.

552-(553). Leggers van de poortpandingrenten, 1554 en 1586. -- 2 delen

554-556. Kohieren van de poortpandinrenten, 1588 - 1812. -- 3 delen

--. Gaderboek van de poortpandingrenten, 1789 - ca.1819.
ZIE: inv.nr. 937

557-559. Journalen van ontvangen poortpandingrenten, 1644 - 1764. -- 3 delen

560-561. Gaderboeken van de "inmaander" van de poortpandingrenten, erfpachten en Vrederixpacht, 1706 - 1762. -- 2 delen

562. Aantekeningen betreffende de verhuring van onroerend goed, 18e eeuw.

563-567. Leggers tevens kohieren van de onroerende zaken binnen Gouda gelegen, 1554 - 1797. -- 5 delen

568. Gaderboek van huishuren, 1744 - 1750.

569-570. "Lantbouck". Leggers van de onroerende zaken buiten Gouda gelegen, 1554 - 1585 en 1670 - 1758. -- 2 delen

571-(571). Kohieren van erfpachten, eeuwige renten en losrenten en de Vrederixpacht, 1554 - 1585 en 1697 - 1805.

572-573. Kohieren van obligaties, los- en lijfrenten, 1645 - 1808. -- 2 delen

574. Stukken betreffende processen wegens achterstallige poortpandingenrenten, 1627 en 1775. -- 1 omslag

575. Lijsten van de losrentebrieven en obligaties, ca. 1800 en 1806.

1.4.7 Overige bronnen van inkomsten


1.4.7.1 Hofstedegeld
Het Heiligegeesthuis verwierf in 1471 en 1621 aandelen in het hofstedegeld (zie inv.nrs. 21 blz. 68v en 565 blz. 89v). Het werd geïnd namens het St. Catharinagasthuis.


576. Stukken betreffende de eigendom van een aandeel in het hofstedegeld, 1470. -- 1 charter en 1 stuk
Nadere toegang: reg.nrs. 483 en 484

1.4.7.2 Kinderwinst


577-578. "Register van kinderwinst". Manualen van ontvangsten uit de arbeid van de jongens, 1638 - 1658. -- 2 delen
Bevat: Voorin een alfabetische index op de voornamen.

579. Verhuurboek van de jongens, 1688 - 1740.
Bevat: Voorin een alfabetische index op de voornamen.

580. Manuaal van ontvangsten uit de arbeid van de kinderen, 1753 - 1782.

1.4.7.3 Verwerving van bezitingen van kloosters e.d.


581. Akte waarbij koning Philips II alle goederen van de Collatiebroeders aan de regenten van het Heiligegeestweeshuis te Gouda toewijst, 3 november 1573. -- 1 charter
Zie voorts de inv.nrs. 631-665.

--. Bezittingen van de Zeven Getijden in de St.-Janskerk, 1352 - 1584.
ZIE: inv.nr. 666

582. Kohier van de erfpachten en renten op huizen en erven, afkomstig van het St. Catharinaklooster, 1618 - 1620. -- 1 deel
Bij besluit van de magistraat van 28 nei 1619 werd de inning van deze inkomsten aan de Heiligegeestmeesters overgelaten, in mindering op de door de stad aan het weeshuis verschuldigde renten.
Bevat: Voorin een inhoudsopgave, achterin een specificatie.

1.4.7.4 Asraperij, bagger, kalk- en trastonnen, turftonnen, paalpacht en varkensschouw


583. Stukken betreffende bovengenoemde inkomsten, 1575 - 1810 en z.d. -- 1 pak

584-585. Manulen van de ontvangsten, 1690 - 1755 en 1756 - 1812. -- 2 delen
Zie voor het tijdvak 1590 - 1670 de inv.nrs. 564 en 565.

1.4.7.5 Bijdragen van begrafenissociëteiten


586. Stukken betreffende de begrafenissociëteit "Gedenk te sterven", 1771 - 1794. -- 1 omslag

587. Stukken betreffende de begrafenissociëteit "Niet is sekerder dan de doot", 1784 - 1790. -- 1 omslag

1.4.8 Leningen


588. Stukken betreffende ten behoeve van het Heilige Geestweeshuis afgesloten leningen, 1703 - 1810. -- 1 omslag

1.5 Verantwoording van ontvangsten en uitgaven


589-592. Manualen van periodieke uitgaven, 1545 - 1751. -- 4 delen
Bevat: Voorin een inhoudsopgave.

593-594. "Journael". Aantekeningen van ontvangsten, uitgaven en andere financiële zaken, 1615 - 1642. -- 2 delen

595. Manuaal van ontvangsten over het tijdvak 1637 - 1641. -- 1 deel
Onregelmatig bijgehouden.
Bevat: Achterin een "balance" van ontvangsten en uitgaven over 1645.

596-(599). Manualen van ontvangsten en uitgaven over de jaren 1730, 1757 - 1783 en 1797 - 1811. -- 1 katern en 3 delen

600. Memories van ontvangsten en uitgaven, 1799 - 1808. -- 1 pak

601-603. Kasboeken, 1750 - 1755, en 1795 - 1811. -- 3 delen

604-(621). ''Balancen". Rekeningen van ontvansten en uitgaven oven over de jaren 1569 - 1807. -- 18 delen
Oorspronkelijk opgezet als manualen, hebben zij geleidelijk het karakter van rekeningen (balancen) gekregen. Vanaf 1637 zijn zij "gesloten" door de regenten.

1.6 Administratie van regentessen


622. "Craemboeck". Journaal van uitdelingen aan kraamvrouwen, augustus 1614 - januari 1637. -- 1 deel

623-625. "Deelboeck". Aantekeningen van verplichte uitdelingen, 1652 - 1809. -- 3 delen

626. Manuaal van uitgaven, 1739 - 1798. -- 1 deel

627. "Behoeften van de kinderen". Aantekeningen van afgegeven kledingstukken, 1758 - 1812. -- 1 deel

627.a. "Memorie van de kleeding der kinderen", 1806. -- 1 deel

628. Journaal van ontvangsten van de naaikamer, 1794 - 1812. -- 1 deel

629-630. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven, 1725 - 1812. -- 2 delen
Voor de oudere rekeningen, zie inv.nrs. 604 e.v.

1.7 Bezittingen van de collatiebroeders
Gedeeltelijk beschreven door J. Taal in zijn inventaris van de kloosterarchieven.


1.7.1 Collatiehuis


631-640. Rentebrieven, 1363 - 1450. -- 10 charters

1.7.2 Jeruzalemkapel


641. Fundatiebrief afkomstig van de stichter van de Jeruzalemkapel, 1473. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 493

642-643. Rentebrieven van de Jeruzalemkapel, 1351 en 1399. -- 2 charters

1.7.3 Arme Fratershuis


644-(656). Rentebrieven onder verband van huizen in Gouda, 1380 - 1569. -- 12 charters

654. Akte van verkoop van een erf in de Vlamingstraat, belast met een rente van 8 plakken per jaar, 1465.
Nadere toegang: reg.nr. 478

657-660. Akte van transport van een rente van 6 Carolusguldens per jaar uit land onder Bodegraven, 1553, met retroakten van 1546 en 1548. -- 4 charters

661. Rentebrief van 1 £ gr. Vlaams per jaar uit land onder Nieuwkoop en Zwammerdam, 1469. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 639

662. Rentebrief van 1 schild 28 groten Vlaams per jaar uit een huis in Haastrecht, 1536. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 572

663-664. Akte van transport van renten van 8 Carolusguldens 5 stuivers resp. 6 Carolusguldens per jaar uit land onder Steyn, Stolwijk en Schoonouwen, 1564, met retroakte van 1563. -- 2 charters

665. Akte betreffende het aandeel van de Arme Fraters in een obligatie ten laste van Gouda, 1546. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 592

1.8 Bezittingen van de Zeven Getijden
Zie ook het archief van de St.-Janskerk vóór de hervorming inv.nrs. 90 en 91. De bezittingen werden in 1573 aan de Heiligegeestmeesters gegeven (zie inv.nr. 6). Tot de inkomsten behoorden onder meer de verhuur van kalk-, tras- en turftonnen en de varkensschouw (inv.nrs. 683 en 675).


1.8.1 Algemeen / diversen


666. "Portpanding getijden". Aantekeningen van de rentmeester, 21 januari 1546 - 23 juni 1555. -- 1 deel
Gedeeltelijk afgedrukt bij Chr.S. Dessing in: Bijdragen Bisdom Haarlem 1912 blz. 216-223 en 348-372.
Bevat: De namen van de getijdemeesters, minuut-contracten met zangers en aantekeningen van de inkomsten en uitgaven.

667. Akte van fundatie van een eeuwige memorie voor de vrouw, de moeder en de schoonmoeder van Geryt Claesz, 1457. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 433

668-669. Akte waarbij pastoor Adam van Craenleyde de Getijdemeesters opdraagt wekelijks een antifoon ter ere van het Heilige Kruis te doen zingen, met kwitantie, 1489. -- 2 charters

670. Overeenkomst met de Heilige Geestmeesters om vier koorjongens beschikbaar te stellen, 1543. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 587

671. Brief van Anthonius de Blauwe aan mr. Job (Adriaensen), zangmeester te Gouda, waarbij hij een motetboek te koop aanbiedt, 1547. -- 1 stuk

672. Kwitanties wegens aan de kerkmeesters van de St.-Janskerk ten behoeve van de restauratie van die kerk geschonken gelden, 1552, 1554 en 1555. -- 3 stukken

673. Kwitantie voor de betaling van 80 Carolusguldens aan Hendrik Nyehof wegens levering van een orgel, 20 augustus (1557).
Of: Henrick Uythof?

674. Rekest van getijdemeesters waarbij zij de vroedschap toestemming vragen om een fundatie van twee missen te mogen aanvaarden, z.d., met approbatie d.d. 2 augustus 1563.

675. Stukken betreffende het recht van een varkensschouw, 1546 (?).
Nadere toegang: reg.nr. 644

676. Stukken betreffende het recht van de varkensschouw, 1546 (?) en 1570. -- 1 charter en 1 stuk
Zie ook ac 91 inv.nr. 123.
Nadere toegang: reg.nr. 644

677. Cartularium, 1536 - 1584. -- 1 band
Twee katernen van perkament van 1536 en ca. 1546/1547.
Bevat: Notariële afschriften van rentebrieven "die van ouderdom begonsten te vergaen", met aanvullingen en aantekeningen tot 1584. De hieruit getrokken regesten zijn gemerkt 3 I en 3 II.
Nadere toegang: reg.nrs. 2, 8, 16-18, 20, 27, 29, 33, 34, 36, 41-44, 46, 47, 57, 59-62, 69, 73, 88, 90, 91, 97, 100, 103, 104, 109, 110, 113, 116, 122, 127, 128, 131, 162, 163, 165, 176, 178, 182-184, 188 207, 232, 238, 249, 259, 262, 276, 283, 284, 292, 298-300, 303, 311, 312, 314, 317, 320, 324, 327, 329, 330, 332, 336, 338, 343, 347, 351, 367, 369, 370, 374, 375, 390, 395-387, 403, 405-407, 410-413, 415, 421, 425, 427, 438-441, 443, 449, 450, 458, 460, 461, 468-470, 472, 463, 479, 494, 500, 504, 513, 520, 526, 527, 543, 561, 563, 565, 580, 595 regesten_inl.pdf

1.8.2. Rentebrieven


1.8.2._Ha Haastrecht


750. Akte van erfpacht van 3½ morgen land in Laag-Bilwijk, 1472. -- 1 charter
Betreft de Getijden, zie inv.nr. 751 fol. 45v.
Nadere toegang: reg.nr. 488

1.8.2.Ach Achter de Kerk


678-679. Rentebrief van 8½ sch. Hollands per jaar, 1461, met retro-akte van 1454. -- 2 charters

1.8.2.Ble Blekerssingel


680. Rentebrief van ½ £ Hollands per jaar, 1461. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 460

1.8.2.Bli Blinde Bettensteeg


681. Rentebrief van ½ £ Hollands per jaar, 1446. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 347

1.8.2.Bui Buiten Dijkspoort


682. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1462. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 461

1.8.2.Go Gouwe


683. Rentebrief van 40 sch. Hollands per jaar, 1398. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 183

684. Rentebrief van 10 sch. Hollands per jaar, 1446. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 343

685. Rentebrief van ½ £ Hollands per jaar, 1459. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 450

1.8.2.Gr Groenendaal


686. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1375. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 100

1.8.2.Grs Groenendalersteeg


687. Rentebrief van 36 sch. 6 penn. Hollands per jaar, 1366. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 73

1.8.2.Hof Hofstraat


688. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1395. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 163

1.8.2.Hon Honskoop


689. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1352. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 18

690. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1365. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 62

691. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1395. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 165

692. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1441. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 320

693. Rentebrief van 10 sch. Hollands per jaar, 1461. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 332

694. Rentebrief van 9 groten 15 myten per jaar, 1542. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 582

1.8.2.Hoo Hoogstraat


695. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1454. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 407

1.8.2.Hu Hugo Okkerszoonspoort, buiten-


696. Rentebrief van 2 £ Hollands per jaar, 1458. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 438

1.8.2.Ka Cappenersteeg


697. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1439. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 298

1.8.2.Ke Keizerstraat


1.8.2.Ker Kerkstraat


698.a. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1359. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 34

699. Akte van transport van een rentebrief van 3 sch. Hollands per jaar, met retro-akte, 1362. -- 2 charters
Nadere toegang: reg.nrs. 42 en 43

700. Akte van transport van een rentebrief van 30 sch. Hollands per jaar van 1362, 1363. -- 2 charters
Nadere toegang: reg.nrs. 44 en 57

701. Rentebrief van 9 sch. Hollands per jaar, 1362. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 46

702. Rentebrief van 4 sch. 9 penn. Hollands per jaar, 1364. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 60

703. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1364. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 468

1.8.2.Ker Kleiweg


698.a. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1359. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 34

699. Akte van transport van een rentebrief van 3 sch. Hollands per jaar, met retro-akte, 1362. -- 2 charters
Nadere toegang: reg.nrs. 42 en 43

700. Akte van transport van een rentebrief van 30 sch. Hollands per jaar van 1362, 1363. -- 2 charters
Nadere toegang: reg.nrs. 44 en 57

701. Rentebrief van 9 sch. Hollands per jaar, 1362. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 46

702. Rentebrief van 4 sch. 9 penn. Hollands per jaar, 1364. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 60

703. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1364. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 468

1.8.2.Klp Kleiwegspoort, buiten de -


704. Rentebrief van 1 Engelse nobel per jaar, 1437. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 276

1.8.2.Kls Kleiwegsteeg


705. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1455. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 413

706. Rentebrief van 3 sch. 5 penn. Hollands per jaar, 1530. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 561

707. Rentebrief van 3 sch. 5 penn. Hollands per jaar, 1531. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 563

1.8.2.Koe Koestraat


708. Rentebrief van 36 sch. 6 penn. Hollands per jaar, 1440. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 314

709. Rentebrief van 1 Engelse nobel per jaar, 1454. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 403

710. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1456. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 427

1.8.2.KorteG Korte Gouwe


711. Rentebrief van 2 £ Hollands per jaar, 1464. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 469

1.8.2.KorteT Korte Tiendeweg (zie ook Achter de Kerk)


712. Rentebrief van ?, 1464. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 471

713. Rentebrief van 6 sch. 5 penn. Hollands per jaar, 1532. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 565

1.8.2.Lo Louwersstraat (Looierspoort)


714. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1458. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 442

1.8.2.Mo Molenwerf


715. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1454. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 406

716. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1456. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 421

1.8.2.Ni Nieuwehaven


717. Rentebrief van 40 sch. Hollands per jaar, 1375. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 104

718. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1404. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 207

719. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1447. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 351

720. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1455. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 410

721. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1458. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 439

722. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1459. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 449

723. Rentebrief van 3 sch. 5 penn. per jaar, 1530. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 562

724. Rentebrief van 3 sch. 3½ penn. per jaar, 1531. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 564

1.8.2.No Noodgodssteeg


725. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1455. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 411

726. Akte betreffende een panding wegens renteschuld, 1473. -- 1 charter
Zie reg.nr. 494.
Nadere toegang: reg.nr. 495

1.8.2.Oo Oosthaven


727-729. Rentebrieven van 10 sch. Hollands per jaar, 1352. -- 3 charters

730. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1358. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 33

1.8.2.Pe Peperstraat


731. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1364. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 61

732. Rentebrief van 1 Engelse nobel per jaar, 1432. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 259

733. Rentebrief van 1 Engelse nobel per jaar, 1432. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 262

1.8.2.Po Potterspoort, buiten -


734. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1397. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 176

735. Vidimus van 2 rentebrieven van 1464, 1509. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nrs. 472, 473 en 543

1.8.2.Sl Sluis


736. Rentebrief van 1 £ Vlaams per jaar, 1464. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 470

1.8.2.Sp Springwijk


737-739. Akte betreffende een panding wegens renteschulden, 1449, met retroakten van 1378 en 1441.. -- 3 charters

740. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1439. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 303

1.8.2.Te Tevekoop


741. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1452. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 395

742. Vidimus van een rentebrief van 30 sch. Hollands van 1403, 1492. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nrs. 645 en 527

743. Akte waarbij een rentebrief van 40 sch. Hollands per jaar uit 1397 wordt bekrachtigd, 1483. -- 2 charters
Nadere toegang: reg.nrs. 513 en 178

1.8.2.Te Tiendeweg


741. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1452. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 395

742. Vidimus van een rentebrief van 30 sch. Hollands van 1403, 1492. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nrs. 645 en 527

743. Akte waarbij een rentebrief van 40 sch. Hollands per jaar uit 1397 wordt bekrachtigd, 1483. -- 2 charters
Nadere toegang: reg.nrs. 513 en 178

1.8.2.Vl Vlamingstraat


744. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1455. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 412

745. Rentebrief van 2 £ 16 sch. 11 groten Vlaams. 1537. -- 1 charter
"Schuldbrief"?
Nadere toegang: reg.nr. 573

1.8.2.We Westhaven (zie ook Sluis)


746. Rentebrief van 40 sch. Hollands per jaar, 1357. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 29

747. Rentebrief van 10 sch. Hollands per jaar, 1422. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 249

1.8.2.Zak Zak


748. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar, 1458. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 443

1.8.2.Zz Onbekend


749. Rentebrief van 4 £ Hollands per jaar, 1362.
Stoofsteeg ?
Nadere toegang: reg.nr. 41

1.8.3 Inning van renten, huren en pachten


751-752. Leggers van de renten, 1512 en ca. 1558. -- 2 delen
De leggers van 1491, 1499, 1529 en 1535 zijn verloren gegaan.

2 Aalmoezeniers, 1586 - 1812


2.1 Algemeen


753-756. Resolutieboeken, 1719 - 1811. -- 4 delen

757. Ingekomen stukken en concepten en minuten van uitgaande stukken, 1595 - 1811. -- 1 omslag

758. Register van uittreksels uit resoluties van het stadsbestuur betreffende het Aalmoezeniershuis, 1784 - 1811. -- 1 deel

--. Fundatieboek, (1587) 1604 - 1811.
ZIE: inv.nr. 767

759. Inventaris van de effecten en archivalia, 1798. -- 1 stuk

2.2 Personeel


760. Instructies, 1702 - 1802 en z.d. -- 1 omslag

761. Akte waarbij Gijsbert Gijsbertsz tot rentmeester wordt aangesteld,1613. -- 1 stuk

2.3 Verpleegden


762-763. "Register van de kinderen", 1656 - 1784. -- 2 delen

764. "Uitgaande kinderen", 1700 - 1756. -- 1 deel

765. Lijst van werkende en schoolgaande kinderen, 1790. -- 1 stuk

766. Stukken betreffende nalatenschappen waarin weeskinderen gerechtigd waren, 1654 - 1811. -- 1 pak

2.4 Beheer van goederen en inkomsten


2.4.1 Fundaties, erflatingen en schenkingen


767. "Fundatieboek". Uittreksels uit resoluties, ordonnanties e.d., gevolgd door aantekeningen betreffende schenkingen, erflatingen e.d. uit de jaren 1587 - 1811. Aangelegd omstreeks 1604. -- 1 deel

767.a. Nog specificeren.

768-787. Stukken betreffende fundaties, legaten en schenkingen, 1596 - 1771.

788. Overeenkomst met Lysbeth Jansdr, gewezen conventuale van het St. Magdalenaconvent, betreffende de rechten van het Aalmoezeniershuis op haar nalatenschap, 1612 -- 1 charter

789. Akte waarbij de Staten van Holland het recht van het Aalmoezeniershuis op de nalatenschap van gealimenteerden bekrachtigen, 15 mei 1754. -- 1 charter
Het zegel ontbreekt.

2.4.2 Gebouwen


790. Stukken betreffende de eigendom van de gebouwen van het Aalmoezeniershuis, 1604 - 1642. -- 4 charters
1 omslag ontbreekt.

791. Akte van transport van een huis aan de Gouwe, 1603. -- 1 charter

2.4.3 Poortpandingrenten, erfpachtbrieven e.d. onder verband van onroerend goed
De poortpandingrenten, afkomstig van de Regulieren van Ateyn, het klooster van St. Marie, het St. Catharinaklooster en het St. Margarethaklooster, werden door het stadsbestuur in 1595 aan de aalmoezeniers afgestaan. De hieronder genoemde cartularia die sindsdien in het archief van het weeshuis hebben berust, zijn bij de overige kloosterarchieven (ac91) beschreven door J. Taal in de inventaris van de archieven van de Goudse kloosters.


--. Cartularium van St. Margarethaklooster, 1453.
Zie ac 0091 inv.nr. 95.

--. Cartularium van het klooster St. Marie, 1483.
Zie ac 0091 inv.nr. 105.

--. Cartularium van het St. Catharinaklooster, ca. 1480.
Zie ac 0091 inv.nr. 111.

--. Cartularium van het St. Catharinaklooster, ca. 1533.
Zie ac 0091 inv.nr. 112.

792. Akte van transport van een losrente pro resto groot ƒ 1500,- onder verband van een huis aan de Gouwe op de noordhoek van de Aaltje Baksteeg, met bijlagen, 1679. -- 1 omslag

793. Losrentebrief van 9 £ groten Vlaams onder verband van een huis op de Korte Gouwe, 1563. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 627

794. Losrentebrief van 200 Carolusguldens onder verband van een huis aan de Lazarussteeg 1564. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 630

795. Rentebrief van 2½ gulden per jaar op een huis in het voormalige St. Margarthaklooster, 1643. -- 1 charter

796. Akte van transport van een rente van 3 £ Hollands per jaar op een huis aan de Nieuwehaven, 1722, met retro-akten van 1380 en 1654. -- 3 charters
Nadere toegang: reg.nr. 646

797. Rentebrief van 3 Engelse nobels per jaar op een huis aan de Oosthaven, 1439. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 305

798. Akte van schenking van een rente van 23½ st. per jaar op een huis aan de Oosthaven, 1597. -- 1 stuk

799. Akte van transport van een losrentebrief groot ƒ 50,- onder verband van een huisje in de Rozendaal, gevestigd in 1622, 1627. -- 1 charter

800. Schuldbekentenis groot ƒ 100,- onder verband van een huis in het zuideinde van Alphen, 1670. -- 1 charter

801. Akte van schenking van een rente van 6 schilden per jaar op de helft van 10 morgen land in Nieuwe Gravekoop, 1526, met retro-akte van 1525. -- 2 charters
Nadere toegang: reg.nrs. 558 en 555

2.4.4 Diverse obligaties


802. Akte van transport van enige obligaties ten laste van de stad Gouda, 1594. -- 1 charter

802.a. Akte van transport van een aandeel in een scheepskustingbrief, 1618. -- 1 charter

803. Akte van transport van de helft van een obligatie groot ƒ 400,- ten laste van Holland uitgegeven in 1610, 1640. -- 1 charter

804. Onderhandse akte van transport van een obligatie groot ƒ 1100,- ten laste van Holland, 1655. -- 1 stuk

805-806. Akten van transport van een obligatie groot ƒ 750,- ten laste van Holland uitgegeven in 1640, 1659 en 1673. -- 2 charters

807. Akte van transport van 4/10 van een obligatie groot ƒ 1000,- ten laste van Holland uitgegeven in 1651, 1679. -- 1 charter

808. Akte van transport van 2/3 van een obligatie groot ƒ 400,- ten laste van Holland uitgegeven in 1636, 1685. -- 1 charter

809-811. Akten van transport van een obligatie groot ƒ 1200,- ten laste van Holland uitgegeven in 1646, 1696, 1691 en 1674. -- 3 charters

812. Akte van transport van een obligatie groot ƒ 1300,- ten laste van Holland uitgegeven in 1665, 1696. -- 1 charter

813. Akte van transport van een obligatie groot ƒ 800,- ten laste van Holland uitgegeven in 1642, 1696. -- 1 charter

814. Akte van transport van een obligatie groot ƒ 400,- ten laste van Holland uitgegeven in 1667, 1699. -- 1 charter

815. Akte van transport van een obligatie groot ƒ 1000,- ten laste van Holland uitgegeven in 1656, 1699. -- 1 charter

816. Akte van transport van een obligatie groot 1000 Carolusgulden ten laste van Holland uitgegeven in 1643, 1676. Authentiek afschrift. -- 1 stuk

816.a. Ongeïnventariseerd stuk, 1642. -- 1 stuk

2.4.5 Inning van renten, huren en pachten


817-820. Manualen van poortpandingrenten, 1630 - 1811. -- 4 delen

821. Journaal van ontvangen poortpandingrenten, 1603 - 1613. -- 1 deel

822. Oninbare kwitanties wegens poortpandingrenten, 1810. -- 1 omslag

823. "Rentenbouck". Register van rentebrieven uit de jaren 1451 - 1617, 1600 - 1617. -- 1 deel
Bevat: Achterin enige afschriften en uittreksels van verschillende aard.
Nadere toegang: reg.nrs. 384, 431, 549, 553-558, 566, 569, 578, 581, 584, 586, 588, 591, 600, 601, 603, 606, 609, 612-616, 620, 621, 624, 627, 629-631, 634, 636, 640-642

824. "Effecte-boek". Manuaal van losrenten en pachten, 1710 - 1797. -- 1 deel
Zie inv.nr. 820 voor de losrenten onder verband van onroerende zaken na 1780.
Bevat: Voorin een inhoudsopgave.

825. Register van obligaties die zijn ingeschreven in het Grootboek der publieke schuld van het Koninkrijk Holland, 1811. -- 1 deel

2.5 Verantwoording van ontvangsten en uitgaven


826-848. Manualen van ontvangsten, 1746, 1790 - 1799 en 1801 - 1812. -- 23 delen

849-871. Manualen van uitgaven, 1790 - 1812. -- 23 delen

872. "Memoriaal" van verschillende uit- en bedelingen, 1771 - 1811. -- 1 deel

2.6 Administratie van regentessen


873. "Staedtboeck". Staten van voorraden en vorderingen in verband met de wolspinnerij en -weverij, 1634 - 1636, en rekeningen van ontvangsten en uitgaven van de regentessen, 1637 - 1821. -- 1 deel

874. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van de regentessen. 1792 - 1811. -- 1 omslag

--. Manuaal van uitgaven, 1807 - 1824.
ZIE: inv.nr. 970

3 Verenigd Wees- en Aalmoezeniershuis, 1812-1945


3.1 Algemeen


875-886. Notulen van de regentenvergaderingen, 1812 - 1945 (hiaten). -- 1 katern en 11 delen

887-890. Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken, 1812 - 1945 (hiaten). -- 4 pakken

891-892. Minuten van brieven aan het gemeentebestuur, 1855 - 1893. -- 2 delen

893. Reglementen voor het bestuur, 1873 - 1953 en z.d. -- 1 omslag

894. Afschriften van reglementen en instructies, lijsten van regenten en kinderen en staten van de bezittingen, inkomsten en legaten, vervaardigd in 1874. -- 1 deel

895. Dossier betreffende een geschil met de gemeenteraad over de benoeming van een regent, 1902 - 1904. -- 1 omslag

895.a. Bandjes "regent der weesen" resp. "regentes der weesen" van B. Scholten resp. mevr. T.van der Pol-Oosterling, ca. 1930, met een idem van A. Goedewaagen jr.

896. "Tabel 5", bevattende statistische opgaven, voor de jaren 1901 - 1909, 1914 en 1917 - 1932. -- 1 pak

897. Jaarverslagen over 1870, 1899, 1913, 1919 - 1943 -- 1 pak

898. Stukken betreffende het meubilair en het archief, 1872 - 1942. -- 1 pak

898.a. Tekst van een lied ter gelegenheid van het 25-jarig jublileum van L. Baas-Hoogendijk als regentes,1892. -- 1 stuk

3.2 Personeel


899. Instructies voor het personeel, 1818 - 1919 en z.d. -- 1 omslag

900. Stukken betreffende de aanstelling enz. van het personeel, 1913 - 1946. -- 1 omslag

901. Stukken betreffende de pensioenen van het personeel, 1898. -- 1 omslag

902. Register van stortingen in het spaarfonds van het personeel, 1938 - 1945. -- 1 deel

3.3 Verpleegden


903. "Register van de kinderen", 1774 - 1948. -- 1 deel

904. "Doopboek", alsvoren, mei 1784 mei - 1824. -- 1 deel

--. Register van de jongens, 1812 - 1833.
ZIE: inv.nr. 17

--. Register van de meisjes, 1812 - 1833.
ZIE: inv.nr. 19

905. Lijsten van weeskinderen met data van opname enz., 1817, 1820 en 1833. -- 1 omslag

906. Personalia van de kinderen, ca 1920.- 1939. -- 1 pak

907. Stukken betreffende voogdijzaken in verband met de wet van 1901, 1905 - 1910. -- 1 omslag

908. Stukken betreffende nalatenschappen waarin weeskinderen gerechtigd waren, 1814 - 1934 en z.d. -- 1 pak

909-912. Stukken en aantekeningen betreffende de spaarbankboekjes van de kinderen, 1897 - 1951. -- 3 delen en 1 omslag

913. Register van bijschrijvingen uit het legaat Borsteegh, 1891 - 1904. -- 1 deel

3.4 Beheer van Goederen en inkomsten


3.4.1 Fundaties, erflatingen en schenkingen


914. Legaat van G. Berg, 1858. -- 1 omslag

915. Schenking van N.N., 1853 - 1916. -- 1 omslag

916. Legaat van A. Kemper, 1865 - 1873. -- 1 omslag

917. Legaat van J. Marijt van Dijk, 1875. -- 1 omslag

918. Legaat van Ae. Craay van Kerckhoven, 1877 - 1901. -- 1 omslag

919. Legaat van C. Borsteegh, 1889 - 1907. -- 1 omslag

920. Legaat van J. Schouten, 1896. -- 1 omslag

921. Legaat van A. van 't Riet de Jong, 1898. -- 1 omslag

922. Legaat van G. Kranenburg, 1900. -- 1 omslag

923. Legaat van A. Hazebroek, 1912. -- 1 omslag

924. Legaat van C. Steens Zijnen van der Does, 1915. -- 1 omslag

925. Legaat van A, van Helden, 1927 - 1929. -- 1 omslag

3.4.2 Gebouwen


926. Stukken betreffende het weeshuisgebouw, 1873 - 1933. -- 1 omslag

927. Stukken betreffende het gebruik van het weeshuisgebouw als huis van bewaring en kazerne, 1941 - 1945. -- 1 omslag

928. Dossier betreffende het eigendom van een huis in de Naaierstraat, 1786, 1825 en 1866. -- 1 omslag

929. Stukken betreffende de verhuring van het huis Spieringstraat 5, 1895 - 1932. -- 1 omslag

930. Stukken betreffende belastingen en verzekeringen, 1901 - 1942 -- 1 omslag

3.4.3 Inschrijvingen Grootboeken, obligaties en hypotheken


931. Stukken betreffende Grootboekinschrijvingen, 1840-1933 en z.d. -- 1 omslag

932. Register van Grootboekinschrijvingen, ca. 1900. -- 1 deel
Bevat: Historische aantekeningen over het tijdvak 1835-1837 en een lijst van regenten, 1835-1878.

933. Stukken betreffende de eeuwigdurende geldlening groot ƒ 26.000,- rentende 4% per jaar aan de gemeente Gouda, 1876 - 1878. -- 1 omslag

934. Stukken betreffende de vestiging en aflossing van hypotheken ten laste van A. Stolwijk (1928), G. van Wingerden en G. van der Horst (1938), en A. Donker (1939-1943). -- 1 omslag

3.4.4 Inning van renten


935-936. Leggers en kohieren van poortpandingrenten, 1820 - 1889. -- 2 delen

937-942. Gaderboeken van poortpandingrenten, 1789 - 1819, 1820 - 1830, 1834 - 1843, 1846, 1866 - 1889, 1890 - 1898, 1905 - 1915, 1917 - 1920 en ca. 1945. -- 1 katern, 4 delen en 1 pak

3.4.5 Hofstedegeld


943. Stukken betreffende de inning van het hofstedegeld, 1886 - 1901. -- 1 omslag

3.4.6 Varkensschouw


3.4.7 Bakkerij


945. Stukken betreffende de explotatie van een bakkerij, 1911, 1913 en 1937. -- 1 omslag

3.5 Verantwoording van ontvangsten en uitgaven


946. Manuaal van ontvangsten en uitgaven, 1806-1811, 1815. -- 1 deel

947-949. Maandelijkse kasrekeningen, 1817 - 1837. -- 3 delen

950-952. Manualen van uitgaven, 1813 - 1819. -- 3 delen

953. Memories en cedulen van ontvangsten en uitgaven, 1816 en 1823. -- 1 pak

954. Staten van ontvangsten en uitgaven over de jaren 1818 - 1821. -- 1 omslag

955-957. Journalen van ontvangsten en uitgaven, 1931 - 1946. -- 3 delen

958-959. Grootboeken van ontvangsten en uitgaven, 1865 - 1952. -- 2 delen

960-963. Maandstaten van ontvangsten en uitgaven over de jaren 1863 - 1865, 1879, 1880, 1904 - 1909, 1915 - 1919, 1922 - 1936, 1940 - 1944. -- 4 pakken

964. Stukken betreffende de belasting van de dode hand, 1935 - 1939. -- 1 omslag

965. Begrotingen van ontvangsten en uitgaven voor de jaren 1866, 1898 - 1909 en 1914 - 1944. -- 1 pak

966. Concept-rekeningen van ontvangsten en uitgaven, 1821, 1824, 1827, 1830 en 1831. -- 1 pak
De rekening van 1830 is onvolledig.
Bevat: Bijlagen voor de jaren 1821 - 1827.

967-969. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven over de jaren 1814 - 1944. -- 3 pakken
Van 1819 - 1851 goedgekeurd door B & W, vanad 1864 vastgesteld door de gemeenteraad.

3.6 Administratie van regentessen


970. Manuaal van uitgaven, 1807 - 1824. -- 1 deel

971. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven over de jaren 1817 en 1818. -- 2 stukken

972. Tabellen ter berekening van de kosten van voeding enz., 1932 -- 1 omslag

4 Stukken waarvan het verband niet duidelijk is


973. Onleesbare oorkonden. -- 5 stukken
NIET AANGETROFFEN 20-02-2015.

974. Diverse stukken, 1556 - 1790 en z.d. -- 1 omslag

975-999. Nog specificeren.