702 -- Ammerstol -- Secretarie-archief 1817-1939

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Inventaris

samengesteld door G.J. Bink (2007)

1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD


1.1 Notulen en besluiten


34. Processen-verbaal van de handelingen van schout en assessoren, 3 mei 1817, en van burgemeesters en assessoren, november 1825 - 1840 juli 5. -- 1 deel

1-28. Notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad, 1817 - 1939. -- 28 delen
Per 23 augustus 1851 zijn het openbare vergaderingen.

29-(823). Klappers op de notulen van de openbare vergaderingen van de gemeenteraad, 1826-1846, 1925 - 1941. -- 2 omslagen

35-55. Notulen van de vergaderingen van burgemeester en assessoren, 1844 - 1851, en van de vergaderingen van burgemeester en wethouders, 1851 - 1852, 1856, 1858 - 1938. -- 20 delen

30-33. Registers van raadsbesluiten, met bijlagen, 1852 - 1900. -- 4 delen

1000. Notulen van de besloten vergaderingen van de gemeenteraad, 1899, 1902 - 1904, 1907, 1909, 1914, 1919, 1920, 1922, 1923, 1927, 1934, 1938. -- 1 omslag

56. Besluiten van burgemeester en wethouders tot de notulen, 1923-1940 februari. -- 1 omslag
Incompleet.

57. Agenda's van de vergaderingen van burgemeester en wethouders, 1938 - 1939. -- 1 pak

1.2 Correspondentie


87-92. Ingekomen stukken, 1817 - 1822. -- 6 pakken
Geordend op volgnummer.

159-183. Brievenboeken, 1817 - 1916. -- 25 delen
Bevat: Losse bijlagen.

93-129. Ingekomen stukken, 1823 - 1890. -- 37 omslagen
Geordend volgens een numeriek rubriekenstelsel; zie bijlage A.

676-(702). Indicateurs, agenda's op de ingekomen stukken, 1827 - 1853, 1856 - 1890. -- 28 delen
Geordend volgens een numeriek rubriekenstelsel..

130-153. Ingekomen stukken, 1891 - 1915. -- 34 omslagen
Geordend op volgnummer Zie ook rubriek 1.2 inv.nrs. 159-183.

154-158. Registers van ingekomen en uitgaande stukken, 1892 - 1915. -- 5 delen
Geordend op volgnummer, met voorin alfabetische trefwoordenindex..

184-234. Ingekomen en uitgaande stukken, 1916 - 1939. -- 2 pakken en 49 omslagen
Geordend volgens alfabetisch rubriekenstelsel. Zie bijlage B.

1.3 Publicaties


58-60. Handelingen van het hoofd des bestuurs en publikatiën
Met processen-verbaal van de schout, vanaf 1827 de burgemeester, als hoofd van de politie, 1817 - 1854, en publicaties, 1817 - 1854. Deels gedrukt. -- 3 delen
Zie ook rubriek 2.08.1 inv.nr. 425 en rubriek 2.09.1 inv.nr. 454.

65-(674). Publicaties, 1856 - 1939; gedrukt. -- 14 pakken

61-(495). Registers van publicaties, 1856 - 1941. -- 10 delen

1.4 Verordeningen
Zie ook onder de stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen.


79. Register van afgekondigde verordeningen, met bijlagen, 1852 - 1937. -- 1 deel

832. Afschriften van verordeningen en raadsbesluiten, 1932 - 1939. -- 1 pak
NB. dienden als bijlagen bij de notulen.

1.5 Akten


80-81. Repertoria van akten bij de secretaris geregistreerd, 1826 -1917; met bijbehorende akten. -- 1 pak, 1 omslag
Hierin stukken waarvan de kwaliteit achteruit gaat. Repertoires 1895 - 1917 zonder bijbehorende akten.

721. Contracten met particulieren en overeenkomsten met andere gemeenten, afschriften van notariële akten over eigendommen, polissen van verzekerde goederen en werken alsmede schuldbekentenissen, met afzonderlijk register van schuldbekentenissen 1878 - 1895, en staten wat naar burgerlijk recht eigendom van de gemeente is, 1830 - 1939. Incompleet. -- 1 pak
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Enkele stukken gaan door vervilten in kwaliteit achteruit.)

1.6 Processen-verbaal


675. Processen-verbaal opgemaakt ingevolge het Reglement voor het plattelandsbestuur in de provincie Zuid-Holland, 1826 - 1851. -- 1 pak

1.7 Verslagen en statistieken
Zie ook de brievenboeken.


82-(1003). Gemeenteverslagen, 1851 - 1935. -- 1 omslag, 4 pakken

86. Algemene opgaven betreffende de toestand van de gemeente, 1891 - 1921. -- 1 omslag

622. Statistieke opgaven, 1931 - 1939. -- 1 omslag

1.8 Inventarissen


364. Inventaris van bij de secretarie berustende archiefbescheiden, 1844. -- 2 stukken
In duplo.

355. Staat met alfabetische index op de ingekomen en verzonden stukken, 1916 - 1939 -- 1 stuk
Zie ook bijlage B.

2 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN


2.01 Grondgebied


235. Proces-verbaal van de grensbepaling van de gemeente, 1827. -- 1 katern

1122. Proces-verbaal van het gebied dat bij de verdeling van "de gemeente de Lek" aan Ammerstol werd toegewezen, 1847. -- 1 katern

236. Kaart van het grondgebied van de gemeente Ammerstol met 73 bunders en 720 inwoners, uitgegeven door Hugo Suringar te Leeuwarden, 1869. -- 1 stuk
Kaart is op latere datum met enkele kleuren aangegeven.

1105. Stukken betreffende de correctheid van de gemeentegrenzen en de grensaansluiting met omringende gemeenten, 1873. -- 1 omslag

840. Tekening van de bebouwde kom van de gemeente, vastgesteld door de gemeenteraad 16 september 1938, 1938. -- 1 stuk

2.02 Bestuursinrichting


2.02.1 Reglement


237. Reglement op het bestuur ten plattelande in de provincie Holland, 1825; gedrukt. -- 1 stuk

727. Proces verbaal met besluit van de gemeenteraad van Ammerstol waarbij wordt uitgesproken tegen samenvoeging met 's-Heeraartsberg en Bergambacht te zijn, 1844. -- 1 stuk

843. Stukken betreffende het voorstel van de provincie Zuid-Holland tot samenvoeging van Ammerstol met de gemeenten Bergambacht en Stolwijk om daarmee uit de financiële problemen te kunnen komen, mede als gevolg van het kosten voor het electriciteitsbedrijf, 1920 - 1926. -- 1 omslag

2.02.2 Gemeenteraad


243. Jaarlijkse opgaven van leden van het gemeentebestuur, 1854 - 1896. -- 1 omslag

238. Reglement van de orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad, 9 maart 1855. -- 1 katern

239. Presentielijsten van de vergaderingen van de gemeenteraad, 30 maart 1855 - 1873, 1880 - mei 1883, 25 augustus 1888 - 4 mei 1896, 8 februari 1936 - 1945. -- 1 omslag

240. Verordening tot vaststelling van het rooster van aftreden van de leden van de gemeenteraad, met nota van bedenking van de commissaris des konings en bijlage, 1856. -- 3 stukken

1083. Memorie van toelichting op het raadsbesluit tot vaststelling van het presentiegeld voor leden van de gemeenteraad op ƒ 21,-- met bijlage, 1864. -- 2 stukken

2.02.3 Burgemeester en wethouders


858. Proces-verbaal van verkiezing van assessoren van de schout voor het jaar 1824, 1824. -- 1 stuk

728. Processen-verbaal van besluit van de gemeenteraad om zich tot de ambachtsheer van de heerlijkheid Ammerstol te richten voor herbenoeming van Jan Smits van der Goes tot burgemeester resp. van installatie van de burgemeester, 1844. -- 2 stukken

1077. Proces-verbaal van installatie van Arij Sebastiaan Smits als burgemeester van Ammerstol, 1852. -- 1 stuk

1078. Stukken betreffende de benoeming en herbenoeming van Pieter Johannes Smits tot burgemeester, 1856, 1861, 1867, 1873, 1879, 1885. -- 1 omslag

1121. Brieven van de Commissaris des Konings dat volgens zijn gegevens wethouder C. Zaanen Dz. In 1881 en P.P. Stuurman in 1884 periodiek aftredend zijn, 1881, 1884.. -- 2 stukken

1141. Raadsbesluit tot verlaging van de waardering van het vrij gebruik van de burgemeesterswoning, 1897. -- 1 stuk

1071. Afschrift van het Koninklijk besluit tot benoeming van J. Kooiman tot burgemeester per 1 februari 1932, met bijlage, 1931. -- 2 stukken

2.02.4 Verkiezingen


242. Stukken betreffende de verkiezing van vertegenwoordigers van de landelijke stand ter afvaardiging naar de provinciale staten, 1817, 1826 - 1849. -- 1 omslag

241. Reglement op de samenstelling van de Staten van de provincie Holland, 1825; gedrukt. -- 1 katern

613. Registers van belastingschuldigen voorkomende in de kohieren van de directe belastingen, resp. opgaven van mannelijke inwoners voorkomend in de kohieren van de personele belasting of kohieren van de grondbelasting 1848, 1850 - 1896, 1912 - 1916. -- 1 pak

610-611. Kiezerslijsten voor de verkiezing van leden van de gemeenteraad, provinciale staten en de Tweede kamer der Staten generaal, 1848 - 1925. -- 2 pakken

365-(615). Afschriften van processen-verbaal van het hoofdstembureau wegens verkiezing van leden van de gemeenteraad, met verklaringen van openbare betrekking van de gekozen leden, 1856 - 1932. -- 3 pakken

1101. Brief van Gedeputeerde Staten van het besluit van de minister van Binnenlandse Zaken dat Ammerstol zal behoren tot een afzonderlijk onderkiesdistrict van het hoofdkiesdistrict Gouda voor de verkiezing van leden van de Tweede Kamer, 1874. -- 1 stuk

648. Naamlijsten van inwoners die hebben gestemd bij verkiezing van leden van Provinciale Staten resp. de Tweede Kamer der Staten Generaal, 1875 - 1892. -- 1 pak

612. Verslagen en processen-verbaal van uitkomsten van gehouden verkiezingen voor leden van de gemeenteraad, provinciale staten en Tweede Kamer der Staten Generaal, 1893 - 1946. -- 1 pak
Incompleet.

1046. Raadsbesluit tot vaststelling van de hoogte van het presentiegeld aan leden van de stembureaus, 1923. -- 1 stuk

2.02.5 Secretarie


361. Jaarlijkse opgaven van het aantal verzonden dienststukken, 1928 - 1931. -- 1 omslag

2.02.6 Functionarissen


1095. Stukken betreffende de herziening van de jaarwedden van burgemeester, wethouders, secretaris en ontvanger, 1872 - 1873, 1882. -- 1 omslag

1136. Raadsbesluit tot benoeming van Jacobus Albertus August Wilkens, burgemeester, tot gemeentesecretaris, 1896. -- 1 stuk

1039. Raadsbesluiten tot het verlenen van ontslag van J.A.A. Uilkens als secretaris en ambtenaar van de burgerlijke stand, 1931. -- 2 stukken

1040. Raadsbesluit tot aanstelling van P.H. van den Berg tot secretaris, 1931. -- 1 stuk

817. Aantekening van J.H.Winkler bij zijn installatie als burgemeester van Ammerstol, 1938. -- 1 stuk
NB. was eerder hoofd van de lagere school in Ammerstol.

2.02.7 Gemeente-ontvanger


245. Instructies voor de gemeente-ontvanger, 1819, 1931. -- 3 stukken

374. Akten van borgstelling ten behoeve van de gemeente-ontvanger, met bijlage, 1856, 1870. -- 3 stukken

1079. Stukken betreffende de vaststelling van jaarwedde van de gemeente-ontvanger en tot tijdelijke verhoging ervan, 1861, 1864, 1866, 1868, 1873. -- 1 omslag

1090. Raadsbesluit om de persoonlijke borgtocht van de ontvanger te stellen op ƒ 1000, 1870. -- 2 stukken

1065. Raadsbesluit om het Centraal Bureau voor Verificatie en Financiële Adviezen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan te wijzen als deskundige t.b.v. de driemaandelijkse controle van de boeken en kas van de gemeenteontvanger, met bijlage, 1932. -- 2 stukken

2.03 Personeel


362. Staten van het personeel van de gemeente, 1896-1937. -- 1 omslag

855. Instructies voor de gemeentebode, klokkenist en klokluider, waagmeester, opzichter der brandspuiten, schoolschoonmaakster, plaatselijke geneesheer resp voor de monteur-meteropnemer van het electriciteitsbedrijf, 1897 - 1898, 1902, 1921. -- 1 omslag
Zie voor de instructie van de ontvanger rubriek 2.02.7 inv.nr. 245; voor de grafdelver rubriek 2.10.4 inv.nr.462; voor de waagmeester rubriek 2.13.3 inv.nr.806; voor de nachtwaker rubriek 2.08.3 inv.nr. 717.

822. Akten van aanstellingen van J.A.A. Uilkens, secretaris, J. van Loon, gemeentebode, grafdelver en klokluider resp opzichter brandspuit, A. Stuurman, gemeenteontvanger en A.F. de Bloois, waagmeester, 1913. -- 1 omslag

246. Register van gemeenteambtenaren in dienst van de gemeente Ammerstol, 1915-1933. -- 1 katern

1037. Raadsbesluit tot vaststelling van het salaris van A.F. de Bloois, gemeentebode, 1920. -- 1 stuk

1029. Raadsbesluiten tot vaststelling van het salaris van P.H. van den Berg, ambtenaar ter secretarie, met bijlage, 1921 - 1922. -- 3 stukken

1058. Verordening tot verhaal pensioenbijdragen van gemeenteambtenaren, 1923. -- 1 stuk

1038. Raadsbesluit tot aanvaarding van een schenking van de burgemeester van ƒ 250 ten behoeve van het salaris van de ambtenaar ter secretarie, 1928. -- 1 stuk

812. Ambtenarenreglement 1933 en 1939, met wijziging en bijlagen, 1933, 1935, 1939. -- 1 omslag

2.04 Eigendommen
Zie ook bij begraafplaats, brandweer, waag en onderwijsgebouwen. Voor nadere regeling van de vroeger met de kerkelijke gemeente gemeenschappelijk beheerde eigendommen, 1896, zie rubriek 2.18 inv.nr. 1140, alsook inv.nr. 730 in rubriek 2.18.


2.04.1 Algemeen, diversen


--. Contracten met particulieren en overeenkomsten met andere gemeenten, afschriften van notariële akten over eigendommen, polissen van verzekerde goederen en werken, en staten wat naar burgerlijk recht eigendom van de gemeente is, 1830 - 1939. Incompleet.
ZIE: inv.nr. 721

643. Voorwaarden voor de verpachting van het grasgewas aan de Capellelaan, 1847. -- 1 omslag

250. Begrotingen, bestek en voorwaarden voor het ophogen en vergroten van de begraafplaats en het bouwen van een brand-, spuit-, baar- en wachthuisje, met tekening, 1872. -- 1 omslag

247. Processen verbaal van openbare aanbesteding van (ver)bouw van woningen, raadhuis, schoolgebouw, bouwwerken en brug resp. verkoop van roerende goederen van de gemeente op het terrein achter de Hervormde kerk, met bestekken en tekeningen, 1900-1936. Deels gedrukt. -- 1 pak

247. Processen-verbaal van openbare aanbesteding van (ver)bouw van woningen, raadhuis, schoolgebouw, bouwwerken en brug resp. verkoop van roerende goederen van de gemeente op het terrein achter de Hervormde kerk, met bestekken en tekeningen, 1900 - 1936. Deels gedrukt. -- 1 pak

2.04.2 Gemeentehuis


857. Afschrift van het huurcontract voor een bovenkamer, met uitzicht op de rivier de Lek door drie ramen, in het woonhuis van Adriaan Stuurman, kastelein te Ammerstol, om te dienen als gemeentekamer en voor het houden van vergaderingen, tegen een huur van f 20,- met kwitantie, 1849 - 1850. -- 2 stukken

1119. Stukken betreffende de aanvaarding van het legaat van wethouder Cornelis Zaanen Dzn van zijn binnendijks op het dorp gelegen woonhuis, kadastraal nr. 837, om dit te bestemmen tot gemeentehuis en woning van de burgemeester of secretaris, 1885. -- 1 omslag
C.Zanen Dzn overleed op 4 april 1885.

1120. Stukken betreffende de onderhandse verhuur van een deel van het nieuwe gemeentehuis aan Willem Adriaan Emeis, onderwijzer, 1885. -- 1 omslag

252. Bouwtekening voor het verbouwen van het raadhuis en de burgemeesterswoning, met uittreksel uit notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad, (1890). -- 1 stuk
Voor lening van ƒ 1600, 1890, zie rubriek 2.05.4 inv.nr. 1132. Zie ook voor bestekken en tekeningen bij aanbestedingen rubriek 2.04.1 inv.nr. 247.

624. Bestek voor het verbouwen van het raadhuis aan de Lekdijk, met tekeningen, 1939. -- 1 omslag

2.05 Financiën


2.05.1 Begrotingen


275-(706). Begrotingen, met begrotingswijzigingen en memorie van toelichting, 1817 - 1854, 1856, 1858 - 1861, 1864 - 1936, 1938 - 1939. -- 10 pakken

2.05.2 Rekeningen en bijlagen


282-288. Rekeningen, 1817 - 1890, 1892 - 1939. -- 7 pakken

290-353. Grootboeken, kohieren en verzamelstaten bij de rekening, 1817 - 1863, 1865 - 1886, 1888 - 1939. -- 22 pakken, 42 omslagen
Vóór 1860 zijn er geen grootboeken.

2.05.3 Overige onderwerpen


370. Stukken betreffende de bij KB verleende machtiging tot het opnemen van ƒ 400 ter aflossing van schulden, 1828. -- 1 omslag

--. Schuldbekentenissen, met afzonderlijk register van schuldbekentenissen 1878 - 1895.
ZIE: inv.nr. 721

641. Jaarlijkse opgaven betreffende de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1891 - 1915. -- 1 omslag

824. Brief aan de koningin regentes met verzoek een rijkssubsidie te geven van ƒ 1100 wegens de slechte financiële toestand van de gemeente en om aan de verplichtingen voor het onderwijs te kunnen voldoen, (1893); minuut. -- 1 stuk

375. Jaarlijkse opgaven met berekening van de bijdrage van het Rijk aan de gemeente op basis van het aantal inwoners en de wedde van de burgemeester/secretaris, 1898 - 1916. -- 1 omslag

--. Stukken betreffende het voorstel van de provincie Zuid-Holland tot samenvoeging van Ammerstol met de gemeenten Bergambacht en Stolwijk om daarmee uit de financiële problemen te kunnen komen, mede als gevolg van het kosten voor het electriciteitsbedrijf, 1920 - 1926.
ZIE: inv.nr. 843

1057. Raadsbesluiten tot het aangaan van een rekening-courant overeenkomst met de Nationale Bankvereeniging, 1919 en de Bank voor Nederlandsche Gemeenten, met bijlagen, 1925, 1932. -- 1 omslag

2.05.4 Leningen


827. Inschrijvingsregister van de vrijwillige lening 1832, met lijst van aangeslagenen in de personele belasting, 1831-1832. -- 1 omslag

1080. Stukken betreffende het aangaan van een lening van ƒ 1300 ter gedeeltelijke bestrijding van de kosten van opbouw van het schoollokaal en herstellingen aan de onderwijzerswoning, 1862. -- 1 omslag

1092. Raadsbesluit tot het aangaan van een geldlening van ƒ 150 voor de kosten van verpleging van een krankzinnige, met bijlage, 1871. -- 2 stukken

1096. Raadsbesluit tot het aangaan van een geldlening van ƒ 1200 voor uitbreiding van de begraafplaats, de bouw van een baarhuisje en de bouw van een brandspuithuis, met bijlagen 1872. -- 3 stukken

1107. Raadsbesluit tot het aangaan van een geldlening van ƒ 3500 ter gedeeltelijke bestrijding van de kosten van de nieuwbouw van de school, met bijlagen, 1878. -- 3 stukken

1113. Raadsbesluit tot het aangaan van een geldlening van ƒ 600 voor afbraak en herbouw van een nieuwe toren en het herplaatsen van het uurwerk, 1881. -- 1 omslag

1114. Raadsbesluit tot het aangaan van een geldlening van ƒ 1200 voor de bouw van drie nieuwe bruggen en verhoging van de jaarwedden van de burgemeester, wethouders en secretaris, met bijlagen, 1883. -- 1 omslag

1116. Memorie van toelichting bij het raadsbesluit tot het aangaan van een geldlening van ƒ 3800 voor de bouw van een nieuw baar- en lijkenhuis en de conversie van de bestaande gemeenteschuld, 1887. -- 1 stuk

1132. Memorie van toelichting op het raadsbesluit tot het aangaan van een geldlening van ƒ 1600 voor verbouw van het raadhuis, 1890. -- 1 stuk

1133. Raadsbesluit tot het aangaan van een geldlening van ƒ 700 voor de aanschaf van een nieuwe brandspuit, 1891. -- 1 stuk

1134. Raadsbesluiten tot het aangaan van een geldlening van ƒ 600 wegens de gestegen kosten van het openbaar lager onderwijs, 1892. -- 2 stukken

1135. Raadsbesluiten tot het aangaan van twee geldleningen van ƒ 1800 en een lening groot ƒ 300 voor de bouw van een onderwijzerswoning, 1893 - 1894. -- 3 stukken

1142. Raadsbesluit tot het aangaan van een geldlening van ƒ 4900 voor de kosten van de eigendomsoverdracht van en de financiële transacties met de hervormde gemeente en de conversie van lopende leningen, 1897. -- 1 stuk

1044. Memorie van toelichting op het raadsbesluit tot het aangaan van een kasgeldlening bij de Nationale Bankvereeniging te Utrecht met een maximum van ƒ 30.000, 1924. -- 1 stuk

1045. Raadsbesluit tot het sluiten van een lening bij de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten te s-Gravenhage groot ƒ 178.282,33 ter consolidatie van de schuld ontstaan door de stichting van het gemeentelijk electriciteitsbedrijf, 1925, met conversie van het restant van de lening, 1930. -- 2 stukken

1006. Overeenkomsten tot het aangaan van geldleningen, met bewijs van obligatie nr. 1, 1927, 1933 - 1938. -- 1 omslag

1064. Raadsbesluit tot het aangaan van een lening bij de Ammerstolse Spaarbank groot ƒ 5600 ten behoeve van het renoveren van 4 leslokalen van de openbare lagere school, met bijlagen, 1932. -- 1 omslag

2.06 Belastingen


2.06.1 Rijksbelastingen en -heffingen


2.06.1.1 Algemeen


386-401. Journalen van ontvangsten op de grondbelasting, personele belasting en het patentrecht, 1823 - 1841. -- 15 katernen
De begrenzingen van de belastingjaren variëren. Bevatten ook bijwerkingen van latere jaren.

859. Naamlijst van (85) inwoners die op 16 september 1825 waren ingeschreven, met vermelding van geboortedatum en betaalde belasting, 1825. -- 1 katern

1103. Koninklijk Besluit tot opheffing van het ontvangkantoor van de directe belastingen Bergambacht c.a. en toevoeging van de gemeente Ammerstol bij het ontvangkantoor Schoonhoven, met bijlagen, 1875. -- 3 stukken

849. Akte van benoeming van Cornelis Bernardus van Baaren tot deurwaarder voor de plaatselijke belastingen, met processen-verbaal van beëdiging van personen tot deurwaarder resp schatter van de dranklokaliteiten, 1900, 1904-1936. -- 1 omslag

2.06.1.2 Grondbelasting en kadaster


402. Register van aangiften tot verkrijging van vrijstelling van grondbelasting en verhoging van grondbelasting, 1828. -- 1 katern

261. Oorspronkelijke aanwijzende tafel van eigenaren
Houdende verwijzing van het nummer op het kadastrale plan naar de eigenaar, 1832. -- 1 deel

262. Suppletoire aanwijzende tafel
Houdende veranderingen aangebracht in de nummering op de kadastrale plans, bijgehouden tot 1863. -- 1 deel

253-260. Artikelsgewijze kadastrale leggers, 1832 - 1972. -- 7 delen
In 1973 ging men over op het gebruik van kopieën van de artikelen van de leggers van het kadaster. Zie ook archief ac 703.

263. Register met verwijzingen van de nummers naar de artikelen van de leggers, aangebracht in de dienstjaren 1888 - 1973, z.d. en 1889 - 1973. -- 1 deel

1015. Verordeningen op de heffing en invordering van opcenten op de hoofdsom van de grondbelasting, 1856, 1861, 1865, 1930. -- 1 omslag

403. Register van aangiften van gebouwde eigendommen, 1871 - 1885. -- 1 katern

2.06.1.3 Personele belasting


--. Inschrijvingsregister van de vrijwillige lening 1832, met lijst van aangeslagenen in de personele belasting, 1831 - 1832.
ZIE: inv.nr. 827

404. Kohieren van personele belasting, naar de volgende grondslagen: I huurwaarde, II deuren en vensters, III haardsteden, IV meubilair, V dienst- en werkboden, VI paarden, 1833 - 1835, 1837 - 1841. -- 1 pak

729. Processen-verbaal tot verhoging van de personele omslag en de ontvangst daarvan, besluit tot vermindering van de aanslag van Willem Adriaanse de Jong, zalmvisser, alsmede vaststelling van de rekeningen voor de dienstjaren 1846 - 1849. -- 1 omslag

1100. Kohier van de personele belasting, 1852. -- 1 katern

1008. Verordeningen op de heffing en invordering van opcenten op de hoofdsom van de personele belasting, 1856, 1861, 1865, 1873, 1892, 1930. -- 1 omslag

815. Lijsten van schattingen voor de personele belasting van personeel en meubilair, 1858, 1859. -- 1 omslag

1089. Raadsbesluiten tot het bestemmen van 4/5 deel van de opbrengst van de rijksbelasting op het personeel voor de gemeente, 1865, 1867 - 1874. -- 1 omslag

1139. Raadsbesluit tot vaststelling van het aantal opcenten dat geheven wordt op de hoofdsom van de personele belasting, 1892. -- 1 omslag

1007. Verordening betreffende de classificatie van de gemeente voor de heffing van de personele belasting, met memorie van toelichting, 1930. -- 2 stukken

2.06.1.4 Patentrecht


405. Alfabetisch register van beroepen en bedrijven vermeld bij de Wet op het recht van patent, met bijlagen, 1819-1820, gedrukt. -- 1 deeltje

406. Register van afgegeven patenten, 1884 - 1891, met machtiging tot patentopneming, 1877. -- 1 omslag

2.06.1.5 Successierecht


2.06.1.6 Rijksinkomstenbelasting


1054. Verordeningen op de heffing en invordering van opcenten op de hoofdsom van de rijksinkomstenbelasting, 1922, 1926, 1928 - 1930. -- 1 omslag

2.06.2 Plaatselijke belastingen


2.06.2.01 Algemeen


1088. Memorie van toelichting op het raadsbesluit 5 september 1865 tot herziening van plaatselijke belastingen naar aanleiding van de Wet van 7 juli 1865, met vergelijkende staat van bestaande en voorgestane plaatselijke belastingen, 1865. -- 2 stukken

415. Voordracht van leden voor het college van zetters, 1870; afschrift. -- 1 stuk

1117. Benoeming door de commissaris des konings tot lid van het college van zetters van de directe belastingen van: Pieter de Jong Dzn ter vervanging van. W. de Jong Azn en Dirk Ooms Jzn ter vervanging van H. de Jong alsmede Aart Oskam ter vervanging van C. Zaanen Dzn, 1883 - 1885. -- 1 omslag

1111. Vergelijkend staten van de bestaande en voorgedragen plaatselijke belastingen, 1892, 1901, 1902. -- 3 stukken

2.06.2.02 Hoofdelijke omslag


645. 1844 - 1851

645, 1087. Kohieren van de hoofdelijke omslag, met bijlagen, 1844 - 1851. -- 2 omslagen
Soms alleen goedkeuringsbesluiten Gedeputeerde Staten.

1087. 1852 - 1853, 1866 - 1870, 1876, 1878 - 1885

1076. Verordeningen op de heffing en invordering van een hoofdelijke omslag, met bijlagen, 1856, 1865, 1870, 1873, 1876, 1878, 1883, 1889, 1892. -- 1 omslag

2.06.2.03 Leges ter secretarie


1072. Verordening op de heffing van een belasting op afschriften, uittreksels en afdrukken van stukken ter secretarie, met bijlagen, 1855. -- 3 stukken

1146. Verordeningen op de heffing en invordering van leges ter secretarie, met bijlage, 1899, 1900. -- 3 stukken

723. Raadsbesluit dat de legesheffing voor de afgifte van jachtakten geschiedt door de functionaris die is belast met de desbetreffende invorderingsverordening, met bijlage, 1935. -- 2 stukken

2.06.2.04 Plaatselijke inkomstenbelasting


1009. Verordeningen op de heffing en invordering van een plaatselijke inkomstenbelasting, 1922 - 1924. -- 1 omslag

1016. Raadsbesluiten tot vaststelling van het heffingspercentage van de plaatselijke inkomstenbelasting, 1923 - 1930. -- 1 omslag

2.06.2.05 Vermogensbelasting


1014. Verordeningen op de heffing en invordering van opcenten op de hoofdsom van de vermogensbelasting, 1922, 1930. -- 3 stukken

2.06.2.06 Gemeentefondsbelasting


1012. Verordening betreffende de classificatie van de gemeente voor de heffing van de gemeentefondsbelasting, met bijlagen, 1930, 1932. -- 1 omslag

1013. Verordeningen op de heffing en invordering van opcenten op de hoofdsom van de gemeentefondsbelasting, met bijlagen, 1930 - 1932. -- 1 omslag

2.06.2.07 Hondenbelasting


1074. Verordeningen op de hondenbelasting, 1826, 1856, 1865. -- 1 omslag

646. 1845 - 1851

646, 1086. Kohieren van de hondenbelasting, met enkele aangifteformulieren, 1845 - 1851. -- 2 omslagen

1086. 1853 - 1855, 1866, 1868 - 1870, 1873 - 1885.

2.06.2.08 Belasting op alcohol


411. Registers van consentbiljetten tot vervoer en uitvoer van gedistilleerd, likeuren en wijn resp. registers van afgegeven kwitanties voor betaalde belasting op binnen- en buitenlands gedistilleerd, 1859-1860, 1862. -- 2 katernen
Registers van consentbiljetten van vervoer nauwelijks ingevuld; register van uitvoer is leeg. Deels vervilt .

413. Register en Tafel met tarieven van de heffing van plaatselijke belasting op gedistilleerd en likeuren, 1859, 1864; gedrukt. -- 2 katernen

1070. Verordeningen op de heffing en invordering van de belasting op gedistilleerd, likeuren en wijn, met bijlagen, 1859, 1863, 1864. -- 1 omslag

1073. Verordeningen op de heffing en invordering van het vergunningsrecht voor de uitoefening van de kleinhandel in sterke drank, met bijlagen, 1881, 1885. -- 1 omslag

2.06.2.09 Schoolgeld


1075. Verordening op de heffing en invordering van schoolgeld voor de dagschool van het lager onderwijs, met bijlagen, 1880. -- 1 omslag

1131. Verordening op de heffing en invordering van schoolgeld van het herhalingsonderwijs, met memorie van toelichting, 1890. -- 2 stukken

1010. Verordeningen op de heffing en invordering van schoolgeld voor het openbaar lager onderwijs, 1899, 1900, 1924. -- 1 omslag

1020. Verordening op de heffing en invordering van schoolgeld voor het gewoon lager onderwijs en het vervolgonderwijs, met bijlagen, 1921. -- 1 omslag

1011. Verordening op de heffing en invordering van schoolgeld voor het openbaar vervolgonderwijs, met bijlagen, 1924. -- 3 stukken

2.06.2.10 Besmettelijke ziektengelden


1022. Verordening op de heffing en invordering van besmettelijke ziektengelden, met bijlagen, 1930. -- 3 stukken

2.06.2.11 Begrafenisrechten


647. Staten met overzicht van de tarieven van begrafenisrechten, 1846; in duplo -- 1 omslag

1043. Verordeningen op het heffen en invorderen van begrafenisrechten, met bijlagen, 1863, 1869, 1899, 1900, 1926. -- 1 omslag

2.06.2.12 Pondgeld


818. Aantekening van het tarief van pondgeld voor zalm uit het water van Nassau la Lecq of Van Renswou resp ander water, 2e helft 19e eeuw -- 1 stuk

2.07 Openbare werken


384. Opgave van de gedurende het jaar uitgevoerde openbare werken, 1918. -- 1 stuk

620. Tekening van de aanleg van een stoep aan de Nieuwe Weg, met begroting, 1936. -- 2 stukken

2.08 Openbare orde


2.08.1 Politie algemeen
Zie ook rubriek 2.19 Justitie.


425. Register van processen-verbaal opgemaakt door de burgemeester als hoofd van de politie, 1847 - 1889. -- 1 deel
Zie voor de processen-verbaal 1817 - 1847, rubriek 1.3 inv.nrs. 58-60.

426. Afgekondigde verordeningen tegen wier overtreding straf is bedreigd en plaatselijke belastingen, bedreigd, 1852 - 1881; gedrukt -- 1 omslag
Betreft 1e - 3e en 5e verzameling .

426. Afgekondigde verordeningen tegen wier overtreding straf is bedreigd en plaatselijke belastingen, bedreigd, 1852 - 1881, gedrukt -- 1 omslag
Betreft 1e - 3e en 5e verzameling in duplo.

429. Jaarlijkse opgaven van de maatregelen ter voorkoming van schending van de rechten van de staat, personen en eigendommen en van het aantal en de aard van de aanrandingen van personen en eigendommen en de totaalwaarde van het gestolen geld, 1853 - 1865. -- 1 omslag

1098. Raadsbesluit om de per 1 januari 1865 eervol ontslagen veldwachter Hendrik Welter eenmalig een gratificatie van ƒ 20 te geven in plaats van een pensioen, met bijlage, 1864. -- 2 stukken

1099. Stukken betreffende de aanstelling en intrekking van deze aanstelling van Frans Kwikkers tot veldwachter alsmede aanstelling van Hendrik de Waai tot veldwachter, 1864-1865. -- 1 omslag

--. Brieven aan de burgemeester, processen-verbaal van de veldwachter en ontwerp-brieven van de burgemeester over klachten, belediging en diefstal, 1866, 1878, 1900 - 1912.
ZIE: inv.nr. 718

427. Algemene politieverordeningen, 1878, 1894, 1939. -- 1 omslag
Deels ontwerp; 1 exemplaar gedrukt.

1124. Stukken betreffende de aanstelling tot onbezoldigd rijksveldwachter van Jan Willem van Loon, touwslager, 1880 - 1882. -- 1 omslag

1126. Stukken betreffende de aanstelling en ontslag van Arie Gerrit van Manen tot gemeenteveldwachter en onbezoldigd rijksveldwachter, 1881 - 1882. -- 1 omslag

1125. Brief van de Commissaris des Konings met mededeling over de aanstelling tot onbezoldigd rijksveldwachter van Jan Scholten Johannes Hendriksz, met bijlage, 1882. -- 2 stukken

1123. Stukken betreffende de aanstelling van Abraham Laforce tot gemeenteveldwachter en onbezoldigd rijksveldwachter, 1883. -- 1 omslag

430. Jaarlijks opgaven aan het CBS van het politiepersoneel, 1892 -1934. -- 1 omslag

431. Staten van voordracht tot benoeming van een veldwachter, 1893 - 1897. -- 1 omslag

1028. Raadsbesluiten tot vaststelling van het salaris van A.F. de Bloois, gemeenteveldwachter, 1919 - 1922. -- 1 omslag

722. Verordening regelende de eisen en bezoldiging van de veldwachter van Ammerstol, met bijlagen, 1935-1937. -- 1 omslag

2.08.2 Wapens


432. Register van ontvangen gelden ingevolge het vuurwapenreglement, 1933 - 1939. -- 1 katern

2.08.3 Bewaking


714. Reglement op het houden van de nachtwacht, 1830. -- 1 katern

717. Instructie voor de nachtwaker van Ammerstol, vastgesteld door de burgemeester, 1899 -- 1 stuk

2.08.4 Toezicht


838. Verordeningen op het loslopen van honden, met publicaties en bijlagen, 1850, 1865, 1876. -- 1 omslag

428. Besluiten tot wijziging van de aanvangsdatum van de kermis, 1854, 1864. -- 1 omslag

2.08.5 Bevolking


715. Stukken betreffende gehouden volkstellingen, 1818, 1889, 1914. -- 1 omslag
Bij lijst 1914 tevens lijst van aantal woonvertrekken. Met blanco materiaal van 7e volkstelling in 1889.

433. Afschrift van proces verbaal van de zegelregistratie over het gebruik van ongezegeld papier door de ambtenaar van de burgerlijke stand bij het opmaken van huwelijksakten, 1838. -- 2 stukken

642. Verordening op het bijhouden van het bevolkingsregister, 1851. -- 1 omslag

811. Handtekeningen van de ambtenaren van de burgerlijke stand, 1857-1881. -- 1 omslag

810. Naamlijsten van geboren en overleden inwoners, 1858, 1860, 1880. -- 3 stukken

442. Verordening op het doen van aangifte bij verhuizingen, met bijlage, 1862. -- 2 stukken
Zie ook rubriek 2.08.1 inv.nr. 426.

847. Register van sterftegevallen, 1868 - 1892. -- 1 deel

448. Akten van benoeming van een voogd en toeziend voogd, 1873. -- 1 omslag

444. Bevolkingsstatistieken en gegevens van de loop der bevolking, 1876 - 1933. -- 1 pak

447. Register van houders van een domiciliekaart met overzicht van de 261 gezinnen en hun adres (huisnummer), ca 1890. -- 1 katern

441. Register van huisnummering, ca. 1890 - 1950. -- 1 deel

427. Register van kennisgevingen betreffende het Nederlanderschap en ingezetenenschap, met aantekeningen, 1902, 1905, 1925, met bijlagen, 1896 - 1925. -- 1 omslag

445. Register van aan het CBS en de hoofdinspecteur van de volksgezondheid gezonden geboorte-, huwelijks- en persoonsterftekaarten, 1903 - 1916. -- 1 omslag

446. Verordeningen op het heffen van rechten voor leges bij het sluiten van huwelijken op buitengewone dagen, 1913. -- 2 stukken

809. Brieven, ontvangen door de ambtenaar van de burgerlijke stand, met vermelding van persoonsgegevens, 1918 - 1921. -- 1 omslag

--. Raadsbesluit tot ontslag van J.A.A. Uilkens als ambtenaar van de burgerlijke stand, 1931.
ZIE: inv.nr. 1039

850. Register van in de gemeente verblijvende, uit Duitsland afkomstige personen, in de periode maart 1933-juni 1924, met bijwerking in 1937 met bijlage, 1933-1937. -- 1 katern
Met los inliggend stuk.

2.09 Openbare Zedelijkheid


2.09.1 Alcohol


454. Publicatie betreffende herbergen, tapperijen, kroegen, winkeliers en neringdoenden, 1826; gedrukt. -- 1 stuk

450. Plaatselijke verordeningen op herbergen, tapperijen, slijterijen en kroegen, met tekst van afkondiging, 1857. -- 1 omslag

725. Stukken betreffende drankvergunningen en schat-ting van de huurwaarde van de lokaliteiten, 1882-1939. -- 1 pak

726. Registers van vergunningen voor de verkoop van sterke drank in het klein, 1882, 1899-1939. -- 2 katernen

453. Jaarlijkse opgave van verleende vergunningen voor de verkoop van sterke drank, 1892, 1899, 1913-1934. -- 1 omslag

724. Register van ingekomen kennisgevingen van onherroepelijk geworden veroordelingen mbt de Drankwet, zgn zwarte lijst, met bijlagen, 1903 - 1933. -- 1 omslag

825. Register van verloven voor de verkoop van andere dan sterke drank, met opgaaf van vergunningsrechten van kleinhandel in sterke drank, 1905-1939. -- 1 katern

452. Opgaven betreffende inrichtingen met een hotelvergunning en met verlof A, 1932 - 1934. -- 1 omslag

2.09.2 Dierenbescherming


483. Register van houders van hondenkarren in de periode 1889 - 1893; met uittreksel uit het reglement op wegen en voetpaden in de provincie, 1889-1893 -- 2 stukken

486. Vragenlijsten betreffende de keuring van trekhonden, 1931 - 1934. -- 3 stukken

2.10 Volksgezondheid


2.10.1 Gezondheidszorg


451. Stukken betreffende de verpleging van de krankzinnige Pieternella van der Graaf-Lans, 1891 - 1892. -- 1 omslag

457. (Negatieve) Opgaven van gevallen van kinderpokken, 1892-1919. -- 1 omslag

656. Opgaven betreffende geneeskundigen, (1893). -- 1 stuk

853. Processen-verbaal van eedsaflegging door geneeskundigen voor het verrichten van doodschouw, 1903-1938. -- 1 omslag

2.10.2 Keuring van vee en vlees


863. Processen-verbaal van het afleggen van de belofte door Catharinus Stuurman als deskundige voor de schatting van tuberculose voor ter slachting overgenomen runderen, 1907, 1909. -- 2 stukken

1042. Overeenkomst met de gemeente Schoonhoven betreffende de uitvoering van de Vleeskeuringswet 1919, 1922. -- 1 stuk

1021. Verordening op de keuring van waren, 1921. -- 1 stuk

636. Verordening op de keuringsdienst van vee en vlees en verordening op de heffing van keurlonen, 1922. -- 1 omslag

632-635. Registers van ontvangen gelden wegens aangiften van slachtingen, 1922 - 1938. -- 4 delen

623. Register van ontvangen vleeskeuring van in nood gedood of gestorven vee, noodslachtingen, 1922 - 1956. -- 1 deel

629. Register van aangiften van huisslachtingen, 1929 - 1952. -- 1 deel

2.10.3 Bestrijding van besmettelijke ziekten


455. Register van personen die wel en niet aan kinderziekten geleden hebben, ca. 1820. -- 1 deeltje

460. Verordening op het begraven van vee, met tekst afkondiging, 1861. -- 1 omslag

356-(369). Duplikaat-verklaringen van koepokinentingen, 1863 - 1931. -- 8 omslagen

1084. Raadsbesluit tot het afgelasten van de kermis in juli 1866 in verband met de heersende cholera asiatica, met bijlage, 1866. -- 2 stukken

456. Verordening ter voorkoming van en uitbreiding van besmettelijke ziekten, 1871, en op het vervoer van lijders aan besmettelijke ziekten, 1873. -- 1 omslag

458. Jaarlijkse en maandelijkse opgaven betreffende verrichtte vaccinaties, 1892 - 1933. -- 1 omslag

459. Verslagen met opgaven van kosteloze inentingen en herinentingen ter uitvoering van de Wet tot kosteloze inenting, 1893 - 1933. -- 1 omslag
Incompleet.

363. Registers van aangiften van lijders aan een besmettelijke ziekte in de periode 1895 - 1946, opgemaakt 1915 - 1946. -- 1 omslag

1143. Raadsbesluit tot het afgelasten van de kermis in 1898 in verband met de feestelijkheden rond de troonsbestijging van Wilhelmina, 1898. -- 1 stuk

--. Verordening op heffing en invordering besmettelijke ziektengelden, 1930.
ZIE: inv.nr. 1022

2.10.4 Begraven


461. Verordeningen op de algemene begraafplaats en op het vervoeren en begraven van lijken, 1869. -- 1 omslag

--. Aankoop van grond van de hervormde gemeente ten behoeve van de uitbreiding van de begraafplaats, 1871.
ZIE: inv.nr. 1097

--. Memorie van toelichting bij het raadsbesluit tot het aangaan van een lening voor de bouw van een nieuw baar- en lijkenhuisje, 1887.
ZIE: inv.nr. 1116

1019. Besluiten van burgemeester en wethouders tot ontslag en vaststelling van de pensioengrondslag van J. Scholten, klokluider, doodgraver en opzichter van de brandblusmiddelen, 1919, 1922, 1926. -- 3 stukken

462. Instructie voor de grafdelver op de algemene begraafplaats, 1926 -- 1 stuk

836. Lijst van aanwezige materialen en gereedschappen op de algemene begraafplaats op 1 juni 1926, 1926. -- 1 stuk
Met aantekening van akkoord van de doodgraver T. Brand.

1063. Raadsbesluit om Leentje Ooms, weduwe van Jilles Stuurman, toestemming te geven op het graf van Jilles Stuurman een zerk te plaatsen, 1931. -- 1 stuk

2.10.5 Huisvesting en woningbouw


535. Verordening op het bouwen en slopen, concept, incompleet, z.d. (laatste kwart 19e eeuw). -- 1 stuk

463. Verslagen van verrichtingen tot verbetering van de huisvesting, 1902 - 1934. -- 1 pak

464. Verordening tot uitvoering van artikel 1 en 3 van de Woningwet en op het bouwen en slopen, met wijziging en bekendmakingen, 1905, 1910, 1924; gedrukt. -- 1 omslag

--. Statuten van de Woningbouwvereniging Ammerstol, 1919.
ZIE: Archief Woningbouwvereniging

813. Lijst van het woningonderzoek, met bijlage,1920. -- 2 stukken

841. Register van aantekening van verbetering en onbewoonbaarverklaring van woningen, 1920-1921. -- 1 katern

468. Maandelijkse opgaven aan het Centraal Bureau voor de Statistiek betreffende het bouwbedrijf en de woningbouw, 1921 - 1933. -- 1 omslag

1047. Stukken betreffende het verstrekken van voorschotten uit de gemeentekas aan de Woningbouwvereniging "Ammerstol" voor de bouw van 12, nadien gewijzigd in 8 arbeiderswoningen aan de Capellelaan, met tekening, 1922. -- 1 omslag

1036. Stukken betreffende de verlenging van de ontruimingstermijn van woningen aan de Lekdijk en Wilhelminastraat, 1922 - 1926. -- 1 omslag

1056. Raadsbesluit tot opheffing van de onbewoonbaarverklaring van Wilhelminastraat 129 en 129A, 1925. -- 1 stuk

1025. Verordening betreffende het beroep, bedoeld in artikelen 7 en 9 van de Woningwet, 1931. -- 1 stuk

2.10.6 Drinkwatervoorziening
Zie voor het archief van de Waterleidingbedrijf 'De Vijf Gemeenten' 1934-1969 (1980) de archieven van de gemeente Berkenwoude.


731. Stukken betreffende het aangaan van een gemeenschappelijke regeling met de gemeenten Bergambacht, Berkenwoude, Stolwijk en Vlist voor oprichting van het drinkwaterleidingbedrijf 'De Vijf Gemeenten', 1934 - 1935. -- 1 omslag

732. Staat met overzicht van percelen die niet zijn aangesloten op de drinkwaterleiding van 'De Vijf Gemeenten', 1937 -- 1 stuk

2.10.7 Elektriciteitsvoorziening
Zie ook het afzonderlijk archief van het Electriciteitsbedrijf, 1919-1961.


1050. Verordening betreffende de voorwaarden waarop door de gemeente elektriciteit wordt verstrekt ("electriciteitsverordening"), 1918, met wijziging, 1924. -- 2 stukken

1051. Raadsbesluit tot oprichting en exploitatie van een gemeentelijk elektriciteitsbedrijf, en tot levering van electrische stroom voor licht en kracht, 1919. NB. Gedrukt -- 2 stukken

1052. Overeenkomst met Gouda tot levering van electriciteit aan Ammerstol, 1919; gedrukt -- 1 stuk

1053. Overeenkomst met Stolwijk en Bergambacht tot stichting en gemeenschappelijke exploitatie van een bovengrondse voedingsleiding voor de elektriciteitsvoorziening vanaf het (aan de gemeente Gouda behorende) transformatorhuisje aan de IJsseldijk in Gouderak, 1919; gedrukt. -- 1 stuk

1055. Eindrekening van het financieel beheer door de Commissie van Beheer van de hoogspanningsluchtleiding voor de elektriciteitsvoorziening van Stolwijk, Ammerstol en Bergambacht vanaf de stichting tot 1-12-1921, met bijlage, 1920 - 1922. -- 2 stukken
Op 1 juli 1921 werd een door de gemeente Gouda gelegde grondkabel in gebruik gesteld.

1027. Raadsbesluit tot aanstelling van P.H. van den Berg als kassier-boekhouder bij het gemeentelijk elektriciteitsbedrijf, 1920. -- 1 stuk

1018. Besluit van burgemeester en wethouder tot ontslag en vaststelling van de pensioengrondslag van B. Hoon, monteur en meteropnemer bij het gemeentelijk elektriciteitsbedrijf, 1921, 1927. -- 2 stukken

--. Stukken betreffende de lening ter consolidatie van de schulden ontstaan door de stichting van het elektriciteitsbedrijf, 1925 - 1930. -- -
ZIE: inv.nr. 1045

1049. Nota van de Lichtcommissie Commissie van bijstand voor het gemeentelijk electriciteitsbedrijf met afwijzend advies tot aansluiting van 16 woningen aan de Kerkweg (in Bergambacht) op het electriciteitsnet tenzij de gemeente Bergambacht zich garant stelt voor het te verwachten exploitatietekort, 1926. -- 1 stuk

1026. Raadsbesluit tot aanstelling van H. Bakker tot monteur en meteropnemer bij het gemeentelijk elektriciteitsbedrijf, 1929. -- 1 stuk

1061. Notities van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad tot opzegging door Bergambacht van de in 1919 aan Ammerstol verleende concessie tot levering van stroom in (een deel van) Bergambacht en de waardebepaling van het over te dragen net, 1929. -- 2 stukken

1017. Verordening op het beheer van het elektriciteitsbedrijf, 1931. NB.Gedrukt -- 1 katern

2.10.8 Hinderwet
Voor de hinderwetvergunningen, 1848, 1879 - 1923: zie afzonderlijk archief.


469. Register van ( door de ontvanger te Schoonhoven) geregistreerde hinderwetvergunningen, die door het gemeentebestuur van Ammerstol werden verleend aan Arie Broere Bel alsook aan Maarten de Waard voor de oprichting van een broodbakkerij, 1848. -- 1 katern
Gekend als het 'register van uitwendig beheer'.

472. Verordening houdende voorzorgsmaatregelen bij de handel in petroleum, 1866. -- 1 stuk

1115. Vergunningen van het ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid aan de zalmvisserij "De Snackert" tot herplaatsing van de stoomketel in de raderboot "De Snackert" bestemd tot het slepen van de zegenschepen, 1880, 1883. -- 1 omslag

2.11 Brandweer


473. Verordening op de behandeling van de brandspuit en op het maken van bijten in het ijs, met afkondiging, 1856. -- 2 stukken

--. Raadsbesluit tot het aangaan van een lening ten behoeve van de bouw van een brandspuithuis, 1872.
ZIE: inv.nr. 1096

--. Raadsbesluit tot het aangaan van een lening ten behoeve van de aanschaf van een nieuwe brandspuit, 1891.
ZIE: inv.nr. 1133

485. Verordening op de brandweer, 1894. -- 1 stuk

474. Staten met opgaven van bijzonderheden die zich hebben voorgedaan bij branden in de gemeente, 1897, 1899. -- 2 stukken

475. Lijst van personen die kunnen worden ingelijfd bij de brandweer, ca. 1920. -- 1 katern

--. Besluit van b. en w. tot ontslag van J. Scholten als opzichter van de brandblusmiddelen, 1926.
ZIE: inv.nr. 1019

835. Lijst van op 1 juni1926 aanwezig brandblusmateriaal in het brandspuithuis, met afschrift van een opgave door de burgemeester aan de adviseur van de Drinkwaterleiding 'De Vijf Gemeenten' van brandkranen, 1926, 1937. -- 2 stukken
Met vermelding van akkoord van aanwezig materiaal door de opzichter T. Brand.

476. Publicatie met oproep voor een oefening met de brandspuiten, met herziene lijst van het brandweerpersoneel, 1929. -- 1 omslag

2.12 Verkeer en vervoer


480. Stukken betreffende het veer tussen de Capellelaan te Ammerstol en Streefkerk, 1846 - 1849, 1879. -- 1 omslag

481. Verordeningen op het bouwen, slopen en het onderhouden van wegen, 1858, 1868, 1878. -- 1 omslag

482. Verordening op het stellen van leuningen op bruggen etc., met afkondiging, 1864. -- 2 stukken

264. Leggers van wegen en voetpaden (wegenlegger), 1872 - 1880, (1900 - 1930). -- 2 katernen

1102. Vergunning van dijkgraaf en hoogheemraden van het Dijkscollege van de Krimpenerwaard om langs de Lekdijk 5 lantaarnpalen te plaatsen, met bijlage, 1875. -- 2 stukken

1108. Vergunning van de minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid verleend aan de Schoonhovensche Schroefstoombootrederij om een stoombootdienst te onderhouden tussen Schoonhoven - Amsterdam en Schoonhoven - Rotterdam, met bijlagen,1878. -- 3 stukken

1109. Vergunning van de minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid verleend aan D. Ooms Jansz, directeur van de Zalmvisserij Licht te vrede, om een stoomsleepdienst op de wateren van Zuid-Holland en Utrecht te onderhouden; met akte van borgtocht door Aart Oskan en Pieter de jong Dzn, en bijlage, 1879. -- 3 stukken

1110. Bestek en tekening voor de verbreding en begrinting van de Capellelaan, de Beneden- en Bovenstammen Achterweg en het maken van drie bruggen, met bijlagen, 1879. -- 1 omslag

483. Register van houders van hondenkarren in de periode 1889 - 1893; met uittreksel uit het reglement op wegen en voetpaden in de provincie, 1889-1893 -- 2 stukken

820. Brieven van ing. A.J. Krieger te Amersfoort over het plan voor een ringlijn van lokaalspoorweg tussen Gouda en Schoonhoven en de lijn Utrecht - Harmelen, 1890, 1905. -- 3 stukken

854. Ontwerp voor de aanleg van een stoomtramweg Gouda- Schoonhoven, met memorie van toelichting en tekeningen, 1891. -- 1 omslag

484. Verslagen van de toestand van de wegen, voetpaden en kunstwerken, 1893 - 1934. -- 1 omslag

848. Contracten voor het laten branden en doven van de straatverlichting, middels petroleumlampen, in de avond- en nachturen van 1 september - 30 april, 1906 - 1917. -- 1 omslag

1059. Afschrift van een verzoek van inwoners van Ammerstol aan de minister van Waterstaat om in de plannen van de aan te leggen spoorweg Gouda-Schoonhoven een los- en laadplaats aan de Capellelaan op te nemen, 1912. NB. Ongetekend -- 1 stuk

1048. Verordening ter regeling van het verkeer op de wegen in Ammerstol in verband met het gebruik van motorrijtuigen en rijwielen, 1927 - 1928. -- 1 omslag

1041. Raadsbesluit tot indeling van de Noorder Lekdijk binnen de bebouwde kom in de IIe klasse bedoeld in art. 36 van het Motor- en Rijwielreglement, 1931. -- 1 stuk

826. Stukken betreffende verbeteringen van de Capellelaan, tertiaire weg 41 bis, 1932-1939. -- 1 omslag

821. Register van verleende vergunningen voor de exploitatie van huurauto's, met vergunningen, 1937. -- 1 omslag

2.13 Economische aangelegenheden


2.13.1 Landbouw en veeteelt


534. Staten met overzicht van veehouders en van het aantal runderen, paarden en schapen, 1819 - 1844. -- 1 omslag
Incompleet.

532. Publikatie tot wering van rupsen in bomen, 1828; gedrukt -- 1 stuk

533. Declaraties van aan longziekte gestorven vee, met bijlagen, 1841. -- 1 omslag
Met aantekening dat 'het register van ziek vee zich bevindt in Bergambacht'.

--. Plaatselijke verordening op het broeien van hooi, 1844.
ZIE: inv.nr. 531

29-(823). Landbouwverslagen, 1859 - 1894, 1921 - 1939. -- 4 pakken

640. Verordening op de in-, uit- of doorvoer van runderen, met bijlage, 1865. -- 2 stukken

499. Register van aangiften van gevallen van veeziekte in 1869 en de jaren 1907-1924, 1869, 1924 -- 1 katern

1091. Brieven van Gedeputeerde Staten met vermelding van het voornemen dat twee, later drie najaarsveemarkten op de vrijdag vóór de St. Hubertusmarkt te Gorinchem, de vrijdag vóór de St. Maartensmarkt te Gorinchem en de eerste vrijdag in october zullen plaatsvinden, 1870, 1871. -- 2 stukken

2.13.2 Visbank


1067. Raadsbesluiten tot heffing en invordering van een belasting op het gebruik van de visbank, met bijlagen, 1856, 1861, 1899, 1900. -- 1 omslag
Zie voor de invoering ook rubriek 2.13.3 inv.nr. 1066.

1068. Memorie van toelichting van het raadsbesluit 15 mei 1961 tot het verlagen van het percentage voor het gebruik van de visbank door de Directie van de zalmvisserij de Snackert in verband met hun hogere afdracht aan de familie Nassau la Lecq, 1861. -- 1 stuk

1130. Vergunning van dijkgraaf en hoogheemraden van het Dijkscollege van de Krimpenerwaard om een op stutten rustend afdak te maken ten behoeve van de visbank op de kade aan de oostzijde van het waaggebouw, met bijlage, 1884. -- 2 stukken

1145. Raadsbesluit tot verhuur van de visbank aan de Maatschappij "Nassau la Lecq" ten behoeve van de zalmafslag, 1899. -- 1 stuk

2.13.3 Waag


804. Stukken betreffende verpachting van de waag, 1841. -- 1 omslag

1066. Raadsbesluit tot vaststelling van het tarief van wik- en weeglonen in de waag en de belasting op het gebruik van de visbank, met ontwerp-memorie van toelichting, 1856. -- 1 omslag

1093. Stukken betreffende het beëindigen van verpachting van de wik- en weeglonen na 1873 en de invordering als een plaatselijke belasting in eigen hand te nemen, 1871, 1873. -- 1 omslag

1137. Raadsbesluiten tot verpachting van de wik- en weeglonen aan Jurrie Faas, 1895 - 1896. -- 1 omslag

806. Afschrift van instructie voor de waagmeester en aantekening van afgelegde eed door de waagmeester Jan de Kreij resp. Jan Vermeer, 1898, 1902. -- 1 stuk

805. Lijst van eigendommen van de gemeente in het Waaggebouw op 2 mei 1907, met bekendmaking van het raadsbesluit van 10 december 1907 tot heffing van 5 cent voor 50 kg of gedeelte daarvan, 1907. -- 2 stukken

616-619. Registers van ontvangen waaggeld en aantekening van gewogen rund en diens eigenaar, 1909 - 1932, 1936 - 1944. -- 4 delen

807. Afschrift van brief van de Nederlandse Zuivelcentrale, afd. Zuivel, te Den Haag dat J. van Tintel, gemeenteveldwachter, en zijn plaatsvervanger L. v.d. Werken uit naam van de gemeente de weegbriefjes kunnen ondertekenen, met bijlage , 1939. -- 2 stukken

2.13.4 Posterijen


1106. Stukken betreffende de vestiging van een hulppostkantoor, 1874. -- 1 omslag
Zie ook de notulen van de besloten vergadering van de gemeenteraad, rubriek 1.1 inv.nr. 1000.

1128. Stukken betreffende de verleende vergunning aan Piet Blanken Jzn, slijter en tapper om, met ontheffing van de wettelijke bepalingen tot regeling van de kleinhandel in sterke drank en tot beteugeling van openbare dronkenschap, als brievengaarder op te treden, 1882 - 1885. -- 1 omslag

1144. Raadsbesluit tot aankoop van grond van Cornelis Blom Wzn, mandenmaker, gelegen (1) ten noorden van en aan de Lekdijk (kad. nr. 657 en 1302 ged.) en (2) in het verlengde van de westzijde van bovenvermeld terrein tot aan de halve breedte van de Benedenstammenachterweg (kad.nrs. 1071, 1072 en 1302 en 1301 ged.) om er een Rijkstelegraafkantoor op te richten, met globale plattegrond, 1899. -- 2 stukken

383. Opgave van de stichtingskosten van het postkantoor, 1900. -- 1 stuk

498. Verzoekschrift van inwoners van Ammerstol aan de directeur-generaal van de Posterijen en Telegrafie om de postverbindingen met Ammerstol te verbeteren, 1911; kopie. -- 1 stuk

2.13.5 Broodzetting


530. Opgaven van de grondslagen waarnaar de maximum broodprijs berekend wordt, 1826, 1828. -- 2 stukken

2.13.6 Landbouw- en veeverzekering


529. (Negatieve) Opgaven van hagel- en brandschade en veeverzekering aan het Nederlands Landbouw Comité resp. betalingen aan veehouders door de Crisis- en Zuivelcentrale, 1932. -- 1 stuk

2.13.7 Goud- en zilversmeden


819. (Blanco) Register van goud- en zilversmeden, horlogemakers, juweliers en kooplieden in gouden en zilveren werken, 1907-1918. -- 1 katern

2.13.8 Distributie
Zie voor de uitvoering van de Distributiewet 1916 en het Levensmiddelenbedrijf: het archief van het Levensmiddelenbedrijf, 1915 - 1921.


244. Registers van afgegeven bonbladen voor de distributie van rundvlees in blik, met de ontvangsten daarvan, en registers van verstrekt vlees in blik aan werklozen, 1933 - 1940. -- 1 pak

2.14 Arbeid


2.14.1 Arbeidswet
Zie ook rubriek 2.15.5 inv.nr. 526.


511. Registers van afgegeven arbeidskaarten aan personen beneden 16 jaar werkzaam in fabrieken en werkplaatsen, ingevolge de Wet van 5 mei 1889 tot het tegengaan van overmatige en gevaarlijke arbeid van jeugdige personen en van vrouwen, 1889 - 1896. -- 3 katernen

512. Opgaven betreffende naleving van de Arbeidswet, 1894, 1899, 1910. -- 3 stukken

513. Opgaven betreffende het aantal afgegeven arbeidskaarten, 1912 - 1933. -- 1 omslag

851. Register van aanvragen voor het verrichten van bakkersnachtarbeid tussen 20.00u en 06.00u, met vergunningen afgegeven door de burgemeester, 1920, 1924, 1933, 1936. -- 1 omslag

2.14.2 Arbeidsbemiddeling
Zie ook het archief van de correspondent/agentschap van de Arbeidsbemiddeling, 1922 - 1941.


522. Verordening voor het correspondentschap van de arbeidsbemiddeling tevens belast met de uitvoering van de werkloosheidsverzekering met instructie, 1921. -- 2 stukken
Zie ook rubriek 2.15.5 inv.nr. 526.

525. Jaarlijkse opgaven van het aantal verzonden dienststukken door het gemeentelijk orgaan van de arbeidsbemiddeling 1926, 1928 - 1930, 1934. -- 3 stukken

521. Grootboek en journalen wegens uitvoering van de steunregeling, 1938 - 1941. -- 3 delen

2.15 Maatschappelijke zorg


2.15.1 Zorg voor zieken en gewonden


655. Stukken betreffende eerste hulp bij ongelukken en het reddingswezen, ca. 1931. -- 1 stuk

2.15.2 Zorg voor krankzinnigen en zwakzinnigen


451. Stukken betreffende de verpleging van de krankzinnige Pieternella van der Graaf-Lans, 1891 - 1892. -- 1 omslag

552. Opgaven betreffende krankzinnigen die wel en niet in een inrichting zijn opgenomen, 1893 - 1894. -- 1 omslag

852. Opgaven van krankzinnigen die buiten gestichten worden verpleegd, met bijlage, 1909 - 1944. -- 1 omslag

2.15.3 Armenzorg


1069. Staten met de maxima van onderstand die aan bedeelden uitgekeerd mogen worden, met raadsbesluiten tot vaststelling daarvan, 1855 - 1869. -- 1 omslag

545. Lijsten van aanwezige instellingen van weldadigheid, met bijlage, 1865, 1899, 1911, 1913, 1927. -- 1 omslag

550. Verslagen betreffende het onderzoek en de goedkeuring van de begrotingen en rekeningen van instellingen van weldadigheid, 1893 - 1912. -- 1 omslag

546. Jaarlijkse opgaven van het aantal armen, rechtstreeks door het gemeentebestuur of door Instellingen van Weldadigheid ondersteund met opgave van inkomsten en uitgaven, 1893 - 1938. -- 1 pak

551. Verslagen betreffende de Instellingen van Weldadigheid, met nota's van toelichting over elke instelling afzonderlijk, 1895 - 1897. -- 1 omslag

547. Jaarlijkse opgaven betreffende de subsidies uit het gemeentefonds uit te keren aan Instellingen van Weldadigheid, 1897 - 1899. -- 3 stukken

549. Verslagen over de werking van de Armenwet en de verpleging van armlastige kinderen in huisgezinnen, 1898 - 1914. -- 1 omslag

833. Verordening tot regeling van de geneeskundige armenverzorging met levering van genees- en verbandmiddelen en verplegingsartikelen, alsmede de werkkring van de geneeskundige belast met de armenpraktijk, met bijlage, 1913. -- 2 stukken

716. Jaarlijkse opgaven door het Burgerlijk Armbestuur van steun middels werkverschaffing, 1924 - 1929, 1931. -- 1 omslag
Betrof de mandenmakerij.

657. Opgaven van de inkomsten en uitgaven voor de armenzorg, 1931 - 1932. -- 1 omslag

2.15.4 Burgerlijk Armbestuur
Zie ook het archief van het Burgerlijk of Algemeen Armbestuur (per 1 mei 1957 in benaming gewijzigd in Gemeentelijke Dienst voor Sociale Bijstand), 1855 - 1964


--. Akte van scheiding van bezittingen en inkomsten van de algemene of burgerlijke armen en de diaconie of kerkelijke armen, verslag van de commissie tot scheiding van de armenverzorging, met voordracht tot scheiding en overzicht van de inkomsten en bezittingen die onderdeel uitmaken van de scheiding, alsmede staat van ontvangst en uitgaaf van de administrerend diaken tevens belast met de administratie van de algemene of burgerlijk armen, met bijlagen, 1863 - 1864.
ZIE: inv.nr. 730

1085. Raadsbesluit en memories van toelichting tot het toekennen van een subsidie aan het Burgerlijk Armbestuur, 1865, 1869, 1892. -- 1 omslag

828. Roosters van aftreden van leden van het Burgerlijk Armbestuur in de periode 1865-1947, 1865-1947. -- 2 stukken

829. Akten van beëdiging tot armmeester van het Burgerlijk Armbestuur, 1886-1888, 1890, 1892, 1915. -- 1 omslag

1035. Reglement voor het Burgerlijk Armbestuur en raadsbesluiten tot wijziging van dit reglement, 1913, 1921, 1928, 1938; gedrukt. -- 1 omslag

1034. Raadsbesluit tot machtiging van het Burgerlijk of Algemeen Armbestuur om onder bepaalde voorwaarden aan valide werklozen wekelijkse uitkeringen te doen, met bijlage, 1931. -- 1 stuk

2.15.5 Zorg voor werklozen


526. Staten van verstrekte steun aan werklozen, met verzamellijsten, 1935 - 1937. -- 1 omslag
Zie ook rubriek 2.14.2 inv.nr. 522. Jaar 1936 incompleet.

628. Loonlijsten van de werkfonds-projekten demping Havensloot, brug bij de school, ophogen van speelterrein en verbouwing raadhuis, 1939. -- 1 pak

2.15.6 Collecteren


830. Register van collecten of andere openbare inzamelingen van gelden voor instellingen van weldadigheid, 1898-1931. -- 1 katern

831. Intekenlijsten van de collecte voor de slachtoffers van de ramp op 3 oktober 1921 in Bergambacht die dakloos werden, 1921. -- 1 omslag

2.16 Onderwijs


2.16.1 Organisatie


561-562. Verslagen van de toestand van het onderwijs en opgaven betreffende het lager-, herhalings- en avondonderwijs en van het onderwijzend personeel, 1858 - 1930, 1909 - 1934. -- 2 pakken
Zie ook rubriek 2.16.2 inv.nrs 565 en 568.

644. Reglementen op het schoolwezen, 1847 - 1848. -- 1 omslag

563. Verordening van de raden van Ammerstol en Bergambacht tot toelating van kinderen uit Bergambacht op de openbare lagere school in Ammerstol en besluiten tot vaststelling van de bezoldiging van het onderwijzend personeel van het openbare school voor lager en vervolgonderwijs, 1860 - 1921. -- 1 omslag
Deels gedrukt. Incompleet.

564. Leerplannen voor de openbare school voor lager- en herhalingsonderwijs, met bijlagen, 1883 - 1940. -- 1 omslag

572. Huishoudelijke reglementen van de Commissie tot wering van schoolverzuim, 1901, 1922; gedrukt. -- 1 stuk

860. Verordening tot regeling van het openbaar lager onderwijs, met bijlage, 1904, minuut. -- 2 stukken

567. Jaarverslagen van het herhalingsonderwijs, 1909 - 1925. -- 1 omslag

842. Lijst van benoeming en aftreden van leden van de commissie tot wering van schoolverzuim in de periode 1910-1923, 1910-1923. -- 1 stuk

862. Brief van het hoofd van de openbare lagere school, H. Zanen, aan de gemeenteraad dat ondanks daling van het aantal leerlingen de noodzaak blijft om het aantal leerkrachten op zes te houden, 1911. -- 1 stuk

846. Huishoudelijk reglement voor de oudercommissie van de openbare lagere school, 1921; afschrift. -- 1 stuk

1004. Verordening regelende de inrichting en samenstelling van de Commissie van plaatselijk toezicht op het lager onderwijs, 1921. -- 1 stuk

845. Jaarverslag van de Schoolcommissie over het jaar 1921, 1922. -- 1 stuk

1005. Verordening tot regeling van het vervolgonderwijs, 1921, met wijziging, 1923. -- 2 stukken

360. Jaarverslag van de Commissie van toezicht op het lager onderwijs, 1924. -- 1 stuk

1023. Verordening tot regeling van het ontslag van onderwijzeressen aan de openbare scholen bij huwelijk en van onderwijzers en onderwijzeressen aan die scholen bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd, 1925. -- 1 stuk

570. Roosters van aftreding van de schoolcommissie in de jaren 1927-1942, 1927-1942. -- 2 stukken

1024. Verordening tot aanwijzing van het tijdvak binnen hetwelk de vergunningen, bedoeld in art. 13, eerste lid, van de Leerplichtwet, kunnen worden verleend, 1929. -- 1 stuk

844. Leerlingenlijsten van kinderen uit Ammerstol en Bergambacht die tot de openbare lagere school kunnen worden toegelaten, 1937, 1939. -- 2 stukken

2.16.2 Personeel


560. Staten en processen verbaal van voordracht tot benoeming van onderwijzend personeel, met bijlagen, 1839, 1868 - 1892. -- 1 omslag

1081. Memorie van toelichting op het raadsbesluit tot toekenning van een toelage van ƒ 100 aan de hoofdonderwijzer ten behoeve van een kwekeling, alsmede uittreksel van het besluit van gedeputeerde staten, 1866. -- 3 stukken

1082. Uittreksel uit het besluit van Gedeputeerde Staten tot aanstelling en vaststelling van de jaarwedde van een hulponderwijzer, 1868. -- 1 omslag

1094. Stukken betreffende de jaarwedden en gratificaties van de hulponderwijzer(s), 1872 - 1876. -- 1 omslag

1104. Stukken betreffende de jaarwedde van de hoofdonderwijzer van de openbare lagere school, 1876, 1880, 1893, 1899. -- 1 omslag

1127. Stukken betreffende de jaarwedde van de hoofdonderwijzer, de onderwijzers en de onderwijzeres nuttige handwerken, 1880. -- 1 omslag

1129. Stukken betreffende aanstelling en ontslag van de onderwijzeressen A.S. Lasonder, 1884, E. Enklaar, 1884 - 1885, en M. van Dam, 1885 - 1892. -- 1 omslag

565. Jaarlijkse opgaven van veranderingen in het onderwijzend personeel en van de pensioengrondslagen, 1891 - 1934. -- 1 omslag
Zie ook rubriek 2.16.1 inv.nrs. 561-562 en rubriek 2.16.2 inv.nrs. 568 en 861.

1138. Raadsbesluiten tot verhoging van de jaarwedden van de onderwijzer en onderwijzeres, 1892, 1894 - 1897. -- 1 omslag

566. Instructie voor het hoofd van de openbare school voor lager- en herhalingsonderwijs, 1899; gedrukt.

568. Verordeningen regelende de jaarwedden van het hoofd en verder onderwijzend personeel, met staten van gegevens van individuele personeelsleden, 1910 - 1932. -- 1 omslag
Zie ook rubriek 2.16.1 inv.nrs. 561-562 en rubriek 2.16.2 inv.nr. 565. Incompleet.

1001. Verordeningen tot regeling van de jaarwedden van de onderwijzers, 1917 - 1918. -- 1 omslag

1002. Verordening tot regeling van de wijze van uitbetaling van de jaarwedden van de onderwijzers aan de openbare lagere school en tot regeling van de inhouding van de jaarwedden bij verlof tot afwezigheid, 1919. -- 2 stukken

1030. Raadsbesluiten tot aanstelling, vaststelling van de pensioengrondslag en ontslag van G. den Hoed-van de Werken als schoolschoonmaakster, 1921 - 1923. -- 3 stukken

1031. Raadsbesluiten tot aanstelling en vaststelling van de pensioengrondslag van A. van Loon-van de Werken als schoolschoonmaakster, 1923, 1929. -- 2 stukken

1060. Brief van het gemeentebestuur aan de Koningin tot goedkeuring van het raadsbesluit om aan mej. E.G. Bakker, onderwijzeres aan de openbare lagere school, een gratificatie van ƒ 50 uit te keren wegens het geven van onderwijs in de nuttige handwerken buiten de gewone schooluren, 1928. -- 1 stuk

861. Register voor de berekening van de jaarwedde van schoolhoofd en onderwijzers van bijstand in de periode 1928-191 en registers van veranderingen van onderwijzend personeel in de periode 1934-1937, 1928-1931, 1934-1937. -- 3 katernen

2.16.3 Gebouwen


1112. Bestek en tekening voor de bouw van een nieuw schoollokaal en herstellingen aan de onderwijzerswoning, met bijlagen, 1861 - 1862. -- 1 omslag
Zie voor de geldlening ter gedeeltelijke bestrijding van de kosten, 1862: rubriek 2.05.4 inv.nr. 1080.

711. Bestek voor de aanbesteding van het afbreken van de oude en het bouwen van een nieuwe openbare lagere school en van te verrichten reparaties aan de onderwijzerswoning, met begroting en staat van meerwerk van werkzaamheden en geleverde materialen, 1877-1892. -- 1 omslag
Voor de leningen van de bouw van een nieuwe onderwijzerswoning: zie rubriek 2.05.4 inv.nr. 1135.

712. Bestek voor het aanbrengen van verbeteringen aan de openbare lagere school, met begroting en bijlage, alsmede raadsbesluit tot het uitvoeren van werkzaamheden door C.Broere te Nieuw Lekkerland, 1882, 1893. -- 1 omslag

249. Bestek voor het amoveren van de oude en het weer opbouwen van een nieuwe onderwijzerswoning, 1893, gedrukt -- 1 stuk

569. Inventaris van de aanwezige leermiddelen en andere attributen in de verschillende lokalen van de openbare lagere school, ca 1915 -- 1 katern

839. Lijst met overzicht van gebruik van één of meer schoollokalen voor cursussen, zangvereniging Aurora en turnvereniging Sport en Vriendschap, 1919-1921. -- 1 stuk

1062. Tekening tot verplaatsing van het ijzeren hek voor de onderwijzerswoning op de hoek van de Kerkstraat, Achterweg en Capellelaan t.b.v. de verkeersveiligheid en de vervanging van de houten bok van het laagspanningsnet door een ijzeren mast, 1930. NB. Bijlage bij raadsbesluit 23 augustus 1930 -- 1 stuk

--. Raadsbesluit tot het aangaan van een lening ten behoeve van het renoveren van 4 leslokalen van de openbare lagere school, 1932.
ZIE: inv.nr. 1064

713. Brieven van de Inspecteur van het Lager Onderwijs resp de Commissie van Toezicht op het lager Onderwijs over het aanbrengen van verbeteringen in de openbare lagere school, met begroting en tekeningen, 1932. -- 1 omslag

609. Bouwtekening van het plan tot verbetering van gangen, toiletten en bergplaatsen van de openbare lagere school, 1935; in duplo. -- 2 stukken

653. Bestek met begroting voor de inrichting van twee lokalen van de openbare lagere school tot gymnastieklokaal, 1939; met tekeningen. -- 1 omslag

2.16.4 Schoolartsendienst Lek en IJssel


1032. Gemeenschappelijke regeling voor een schoolartsendienst in het district Lek en IJssel, 1930. -- 1 stuk

1033. Instructie voor de schoolarts in het district Lek en IJssel, (1930). N.B. Ongetekend -- 1 stuk

2.16.5 Recreatie


579. Adreslijst van instellingen die de ontwikkeling van jeugdige personen tot doel hebben, ca 1925. -- 1 stuk

2.17 Landsverdediging


2.17.1 Schutterij


585. Opgaven van de rustende schutterij, onderdeel van het 5e Bataljon van de Rustende Schutterij, 1897 - 1899. -- 3 stukken

637. Register met namen van de schutters, 1897 - 1912. -- 1 katern

2.17.2 Militie


265-269. Alfabetische lijsten, inschrijvingsregisters en verlofregisters van de Nationale Militie, 1817 - 1884.

581. Staten van eigenaren van paarden, 1867. -- 2 stukken

582. Lijsten van inwoners die voor het verlenen van inkwartiering en onderhoud in aanmerking komen, 1867-1891, 1900, 1928-1936. -- 1 omslag

586. Declaraties aan het rijk wegens betaalde daggelden, kosten van huisvesting, voeding en vervoer t.b.v. militie-, landweer- en landstormplichtigen, 1889 - 1921. -- 1 omslag

583. Naamlijsten van lotelingen en vrijwilligers voor de marine en opgaven betreffende door het rijk verleende gelden voor matrozen, 1893 - 1914. -- 1 omslag

584. Staten met opgave van aantal ingeschrevenen voor de Nationale Militie, 1895 - 1917; en opgaven over voorbereidend militair onderricht en oefeningslokalen, 1894 - 1900. -- 1 omslag

856. Staten van toegekende en uitgekeerde geldelijke vergoedingen ex art. 84, 1914-1917. -- 1 omslag

710. Keuringsregisters voor de jaarklassen 1896 - 1899, 1903 - 1918 met staten van dienstplichtigen ingeschreven in dienstregisters en opgaven, met bijlagen, 1915 - 1918. -- 1 pak
Van de jaarklassen 1915 - 1918 betreft het keuring van voor de krijgsdienst ongeschikt verklaarde personen.

587. Opgaven betreffende de militielichting van 1922. -- 1 omslag

808. Lijsten met opgaven van postduivenhouders al dan niet lid van postduivenverenigingen, 1922-1929. -- 1 omslag

2.17.3 Vordering en inkwartiering


580. Opgaven van gegevens van de gemeente, het aantal huizen, de aanwezige veren, 1845,1860.

2.17.4 Dienstplicht


816. Afschrift van besluit van Ministerie van defensie dat inlijving van ds. J.B.T. Hugenholz buiten zijn tegenwoordigheid is geschied, alsmede afschriften van brieven van inlijving bij de landmacht van J. Ooms, bij de veldartillerie van G. Stigter, 1936, 1939. -- 1 omslag

2.17.5 Luchtbeschermingsdienst
Zie ook afzonderlijk archief van de Luchtbeschermingsdienst.


837. Bekendmaking van de burgemeester voor een verduisteringsoefening op 3 oktober 1938, met rapportage van het hoofd van de Luchtbeschermingsdienst, 1938. -- 2 stukken

2.18 Contacten met de hervormde gemeente


730. Akte van scheiding van bezittingen en inkomsten van de algemene of burgerlijke armen en de diaconie of kerkelijke armen, verslag van de commissie tot scheiding van de armenverzorging, met voordracht tot scheiding en overzicht van de inkomsten en bezittingen die onderdeel uitmaken van de scheiding, alsmede staat van ontvangst en uitgaaf van de administrerend diaken tevens belast met de administratie van de algemene of burgerlijk armen, met bijlagen, 1863 - 1864. -- 1 omslag

1097. Stukken betreffende de aankoop van de kerkvoogdij van de hervormde gemeente van een stuk grond aan de noord- en oostzijde van de begraafplaats om deze te kunnen uitbreiden, 1871. -- 1 omslag
Zie voor de geldlening voor de uitbreiding van de begraafplaats en de bouw van een baarhuisje: rubriek 2.05.4 inv.nr. 1096.

814. Brieven van de kerkvoogden van de hervormde gemeente met plannen voor de bouw van een nieuwe kerk als gevolg van de slechts toestand van de bestaande, resp. dat de ontbrekende gelden voor nieuwbouw door de ingezetenen van de gemeente zijn bijeengebracht, 1877, 1879. -- 2 stukken

251. Bestek voor het bouwen van een nieuwe Nederlands Hervormde kerk met toren, met brief van de kerkvoogdij, 1880. -- 1 omslag

1118. Stukken betreffende de aanvaarding door de kerkvoogdij van de hervormde gemeente van het legaat van wethouder Cornelis Zaanen Dzn, van ƒ 2000 bestemd voor de aankoop van een nieuw orgel, 1885. -- 1 omslag

1140. Overeenkomst met de kerkenraad van de hervormde gemeente tot nadere regeling van de vroegere gemeenschappelijke eigendommen, waarbij de kerkelijke gemeente afstand doet van: (1) de grond waarop het brandspuithuisje staat; (2) de speelplaats bij de school; (3) een strook grond langs de gemeenschappelijke grensmuur tussen school en kerk; (4) de grond waarop de toren gebouwd is; (5) de Capellelaan voor de kerk en de begraafplaats en de halve Capellelaan voor de school met de daarop staande bomen; (6) het recht van overpad op het perceel kad. nr. 1539; en de burgerlijke gemeente: (1) afstand doet van de grond waarop de vroegere toren gebouwd was (kad.nr. 1539); (2) aan de kerkelijke gemeente een eeuwigdurend recht verleent om gratis van de klok in de toren gebruik te mogen maken; (3) aan de kerkelijke gemeente uitkeert respectievelijk ƒ 450 en ƒ 1000 als compensatie voor gederfde inkomsten en rechten; 1896. -- 1 stuk
Zie voor de geldlening om een en ander te bekostigen rubriek 2.05.4 inv.nr. 1142.

2.19 Justitie


718. Brieven aan de burgemeester en processen verbaal van de veldwachter over klachten, belediging en diefstal, met ontwerp-brieven van de burgemeester, 1866, 1878, 1900-1912. -- 1 omslag

719. Registers van opgemaakte en verzonden processen-verbaal, 1889 - 1923. -- 1 omslag

720. Processen-verbaal, opgemaakt door de burgemeester, 1897 - 1907. -- 1 band

--. Register van ingekomen kennisgevingen van onherroepelijk geworden veroordelingen me betrekking tot de Drankwet, zgn zwarte lijst, met bijlagen, 1903 - 1933.
ZIE: inv.nr. 724