6 -- Moerkapelle -- Oud-archief

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.


Inventaris

samengesteld door G. Reijchard (1958)

1 Stukken van algemene aard


1. Resoluties, bekendmakingen, requesten, e.d. van de verschillende bestuurslichamen van het ambacht, 1696 - 1793. -- 1 deel

3-5. Ingekomen aanschrijvingen van de Staten van Holland, gecommitteerde raden en andere hoge bestuurslichamen, 1795 - 1811. Met de minuten van de antwoorden. -- 3 portefeuilles

2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen


2.01 Bestuur, personeel en verkiezingen


7. Lijst van (substituut-) schouten en secretarissen over de periode 1589 - 1768 -- 1 stuk
Bevat ook enkele gegevens betreffende de diakonie.

8. Nominaties van regenten
Voordrachten voor de benoeming van regenten, aangeboden door schout en ambachtsbewaarders aan het stadsbestuur van Rotterdam als ambachtsheer. Met de benoemingen, 1673/1674, 1675/1676 en 1681 - 1791. -- 1 pak
Over de periode 1773 - 1792 bevinden zich de voordrachten ook in inv.nr. 1.

9. Formulieren van de eed van ambachtsbewaarders, schepenen, kerkmeesters, armmeesters, ijk- en juistmeesters en brandheemraden, z.d. -- 1 omslag

2. Brief van het stadsbestuur van Rotterdam als ambachtsheer met kennisgeving dat Adriaan Boon, burgemeester van Rotterdam, door het overlijden van Pieter de Mey als sterfman is beleend met de ambachtsheerlijkheid van Moerkapelle en de Wildevenen, met verzoek de zaken voortaan met Boon te willen behandelen, 1723. -- 1 stuk

10. Brief van schout en gerecht aan de staten van Holland in antwoord op de resolutie van 28 augustus 1726 betreffende de salarissen van ambtenaren, 1726. -- 1 stuk

11. Besluit van de municipaliteit tot het uitschrijven van een grondvergadering. Met het verzoek daartoe van enige stemgerechtigde burgers aan de schout en secretaris, 1797. -- 2 stukken

12. Lijst van hoofden van huisgezinnen binnen het dorp en ambacht, opgemaakt door de municipaliteit, 1798. -- 1 stuk

2.02 Financiën


13. Gaarboek op de huizen en landen, uit de opbrengst waarvan zullen worden betaald de kosten van de garing der verponding en andere ambachtslasten, 1680. -- 1 katern

14. Stukken betreffende achterstallige vorderingen van advocaten en procureurs, 1689 - 1707. -- 1 omslag
Behoort wellicht in een andere rubriek thuis.

17. Bijlagen bij de dorpsrekeningen, 1783, 1798, 1811. -- 1 omslag

15. Verzoekschrift van het gemeentebestuur aan het departementaal bestuur van Holland betreffende het ontwerpen van nieuwe belastingen ter bestrijding van de plaatselijke behoeften; concept en minuut, 1805. -- 2 stukken

16. Rekeningen van het gemeentebestuur, 1805 - 1812. Met de borderellen op de rekeningen van 1806, 1807 en 1809. -- 1 omslag
De rekening over 1810 is dubbel aanwezig; die over 1808 en 1811 ontbreken.

18. Stukken betreffende de gesteldheid van de kas der gemeente op 1 juni 1811, 1811. -- 1 omslag

2.03 Gewestelijke - en rijksbelastingen


2.03.01 Algemeen


19. Verzoekschriften van de ingelanden van de polder de Wildevenen aan de Staten van Holland betreffende vrijdom van 's lands imposten, verponding, novalia en subsidie, wegens de grote kosten die verschillende dijkdoorbraken veroorzaakten, z.d. (na 1691). -- 2 stukken

216. Bekendmaking dat "de imposten" zullen worden ingevorderd over de huizen buiten de ringvaart van de polder De Honderd Morgen, en dat de pachter zal moeten aantekenen welke inwoners van de polder imposten verschuldigd zouden zijn; met aantekening van de substituut-secretaris van voorlezing tijdens de zitting van de vierschaar, 1706. -- 1 omslag

20. Akte van borgstelling van Evert Tieleman voor Arie de Jong, als gaarder van de onbeschreven middelen te Gouderak, ten behoeve van het gewest Holland, gepasseerd voor N.J. Woordhouder, notaris in Bleiswijk en Moerkapelle. Met twee brieven en een fragment van een brief van J. Mulder, gerechtsbode, aan N.J. Woordhouder, betreffende deze borgstelling, 1792. -- 1 omslag

21. Formulier voor de aangifte van vermogen en inkomsten ten behoeve van de gewestelijke belastingen, 1802. -- 1 stuk

2.03.02 Verponding


22. Kohier van het redres van de verponding op de landen, huizen, keten en loodsen in de Wildevenen, 1639. -- 1 katern

23. Overzicht van het aantal huizen in Moerkapelle en de Wildevenen ten behoeve van het kohier van de verponding, 1680. -- 1 stuk

214. Stukken betreffende achterstallige afdracht van de verponding, 1696, 1702, 1709, 1712, 1713. -- 1 omslag
Een stuk (1709) is gericht aan Josua van Belle, heer van Waddinxveen; een stuk (1804) aan mr. J.G. van Mierop, burgemeester van Rotterdam

24-25. Stukken van de commissarissen van de Staten van Holland belast met het redres van de verponding op de huizen en gebouwen, ingekomen bij schout en gerecht. Met de bijbehorende lijsten van opstallen die onder de verponding vallen, opgesteld door schout en ambachtsbewaarders, 1730, 1732. -- 2 omslagen

30. Stukken betreffende de opgave van nieuwe of afgebroken opstallen en melioraties van afgezande landen, gorzen, grienten en aanwassen t.b.v. het kohier van de verponding, 1730 - 1733, 1741, 1768, 1782 - 1784 en 1792. -- 1 omslag

26. Uittreksel uit het register van de resoluties van Gecommitteerde Raden van het Zuiderkwartier van Holland betreffende het verhogen van de aanslag van de ordinaris en extraordinaris verponding van de kleine steden en dorpen, 1731. -- 1 stuk

27. Uittreksel uit het register van de resoluties van de Staten van Holland betreffende de manier waarop de ingezetenen hun klachten over de taxaties van de verponding op de huizen moeten indienen; gedrukt. Met een lijst van klagers uit Moerkapelle en de Wildevenen, met de bijgevoegde overwegingen, opgesteld door schout en ambachtsbewaarders, 1734, 1735. -- 2 stukken

28. Kohier van de verponding op de huizen en gebouwen, aangelegd in 1734, bijgehouden tot 1779. -- 1 katern
Bevat enkele aantekeningen over de periode 1678 - 1733.

29. Extract uit het generaal register der ordinaris verpondingen, ingaande 1734, over de steden, dorpen en gehugten van Zuid-Holland, behelzende alle goederen die in de verpondingen gequotiseerd zijn onder het kapittel van Wildevenen en Moerkapelle, 1735. -- 1 stuk

31. Aanslagen van de ordinaris verponding, 1769 - 1804. -- 1 omslag
De aanslagen over 1771 - 1773, 1776, 1778 - 1783 en 1802 ontbreken.

32. Aanslagen van de extra-ordinaris verponding en halve extra-ordinaris verponding, 1771 - 1805. -- 1 omslag
De aanslagen van de extra-ordinaris verponding over 1776, 1795 en 1804 ontbreken. Van de halve extra-ordinaris verponding ontbreken 1795, 1796, 1798 en 1804.

215. Kwitanties wegens afgedragen ordinaris en extra-ordinaris verponding over 1786 - 1787 en 1790-1792, 1788 en 1792. -- 1 omslag

33. Brief van G.V.D. Vooren, in naam van de ontvanger-generaal van de Staten van Holland en West-Friesland, aan schout en gerecht, betreffende een aanmaning om de restanten der verponding voor 31 augustus te betalen, 1787. -- 1 stuk

34. Briefwisseling tussen J.M. van Kempen, schout en secretaris, en J.G. van Mierop, penningmeester van de polder de Wildevenen, betreffende het octrooi van vrijdom van de verponding, 1797. -- 2 stukken

2.03.03 Penningen


35. Staat van ontvangst van de 20ste, 40ste en 80ste penning, opgemaakt door secretaris Barend van Hessel van 1 april tot 30 september 1657, 1657. -- 1 katern

36. Verklaring van schout en ambachtsbewaarders dat er geen aan buitengezetenen toebehorende huizen, landen of andere onroerende goederen zijn die op het kohier van de 200e penning gebracht kunnen worden, 1678. -- 1 stuk

37. Memorie uit de Finantie van Holland en West-Friesland voor schout en gerecht betreffende de kosten gemaakt voor de beëdiging der opgezetenen in het betalen van de 25e penning, 1790. -- 1 stuk

38. Brieven van de wethouders van Rotterdam aan de municipaliteit van Moerkapelle met de mededeling bij wie de biljetten van de 80e penning voor Moerkapelle verkrijgbaar zijn, 1797 - 1798. -- 2 stukken

2.03.04 Imposten op het trouwen en begraven
Zie ook ac 61.


41. Formulieren op het middel van trouwen en begraven, 1797 - 1798. -- 1 omslag
Vier formulieren zijn ingevuld; de rest is blanco.

2.03.05 Collaterale successie
Zie ook ac 7 (oud-rechterlijk archief).


43. Taxaties door schout en schepenen van nagelaten goederen t.b.v. de impost op de collaterale successie, 1783 -1802. -- 1 deel

44. Staten van ontvangst van de impost op de collaterale successie, 40ste penning en andere van 's lands oude collectieve middelen, opgemaakt door secretaris J.M. van Kempen, 1795 - 1805. -- 1 omslag

2.03.06 Recht van successie


45. Publicatie van de vertegenwoordigers van het Bataafse Gemenebest betreffende vrijstelling van het zegel van 6 stuivers voor de memories van aangeving der belasting op het recht van successie van boedels beneden de ƒ 300, 1806. -- 1 stuk

2.03.07 Andere imposten


46. Brief van A. van Brakel betreffende de overboeking van een bierstal van Hendrik van den Berg, 1690. -- 1 stuk

47. Briefwisseling tussen de baljuw van Schieland en schout en gerecht betreffende grutterijen, bierstekers en bierstallen in het district Schieland, die zonder of met vergunning van de Staten van Holland worden uitgeoefend, 1694. -- 2 stukken

48. Verklaring van schout en gerecht dat de bierstekerij van Michiel Wensveen, onlangs bij executie verkocht aan Willem Snijders, werkelijk en zonder onderbreking door genoemde Wensveen is uitgeoefend totdat hij in 1782 uit Moerkapelle is vertrokken, 1783. -- 1 stuk

2.03.08 Personele quotisatie


49. Aanschrijving van de gecommitteerden tot het opstellen van het kohier der personele quotisatie aan schout en gerecht om toelichtingen te geven op het door hen geleverde kohier der personele quotisatie; drukwerk, 1743. -- 1 stuk

50. Extract uit het kohier van de personele quotisatie betreffende personen vallende onder de jurisdictie van Moerkapelle en de Wildevenen; met borderel, (1744). -- 1 katern

51. Publicatie van de Staten van Holland met aanvullingen op de regeling van de personele quotisatie, 1745. -- 1 stuk

53. Lijst van redres van de personele quotisatie, waarnaar de quotisatie moet worden geheven met consent van de 19e februari 1746, z.j. (ca. 1746). -- 1 stuk

52. Lijsten van personen die zijn aangeslagen in de personele quotisatie, 1745 - 1748. -- 1 omslag

54. Lijsten van personen die zijn aangeslagen in de personele quotisatie, wegens hun inkomen en het houden van chais en paard, 1747 - 1748. -- 2 stukken

55. Aanschrijving betreffende het in mindering brengen van het colecteloon op de opbrengst van de personele quotisatie; drukwerk, z.j. (1749). -- 1 stuk
Met berekening van de zuivere opbrengst van de personele quotisatie over 1745.

56. Aanschrijving van de Gecommitteerde Raden van de Zuid-Holland met kennisgeving van de aanstelling van Adriaan Steenis, belast met het opnemen en sluiten van de rekeningen van de personele quotisatie over de kleine steden en het platteland van het Zuider kwartier van Holland; drukwerk, 1749. -- 1 stuk

2.03.09 Collectieve middelen


57. Bekendmakingen van de Staten van Holland betreffende de middelen ter vervanging van de afgeschafte pachten, 1748 -1749. -- 1 omslag

59. Aanschrijvingen van de Staten en de Gecommitteerde Raden van Zuid-Holland aan schout en gerecht betreffende het provisioneel remplacement der afgeschafte pachten, 1748 - 1752 en 1754. -- 1 omslag
Bij sommige aanschrijvingen is de minuut van het antwoord van schout en gerecht bijgevoegd.

58. Kwitanties, afgegeven door de ontvanger van de gemenelandsmiddelen over de stad en het kwartier van Rotterdam, aan schout en gerecht, wegens het voldoen van de provisionele belasting in plaats van de afgeschafte pachten over het tijdvak 1 juli 1748 tot 31 december 1749, 1748 - 1750 en 1755. -- 1 omslag

60. Lijsten van personen en families wonende in het ambacht Moerkapelle en de Wildevenen die zijn aangeslagen in het middel in plaats van de afgeschafte pachten, 1749. -- 2 katerns
Bijgeschreven zijn de tot 1750 op de aangeslagen gedane batalingen.

2.03.10 Klein zegel


61. Begeleidend schrijven van de baljuw van Schieland aan schout en schepenen betreffende een (niet meer aanwezige) waarschuwing van de Staten van Holland van 20 juli 1694 wegens het verhogen van het klein zegel en gedrukte papieren; met bijlage, (1694). -- 1 stuk

62. Publikatie van de Staten van Holland betreffende het klein zegel, 1746. -- 1 stuk

2.03.11 Bestiaal, gemaal, enz.


63. Resolutie van schout, ambachtsbewaarders, schepenen en regenten betreffende het voldoen van het beestiaal en gemaal; afschrift, 1689. -- 1 stuk

64. Staten van betaalde bestiaal, 1694 - 1695. -- 2 katerns

65. Imposten van het gemaal, bestiaal, bier, fruit, boter e.d, 1769. -- 2 stukken

2.03.12 Liberale gift


66. Aanschrijving van de Gecommitteerde Raden van Zuid-Holland betreffende de décharge van de commissaris over de liberale gift, 1747 en 1749. -- 1 stuk

2.03.13 Vrijwillige en verplichte geldleningen


67. Verklaringen van deelname aan de vrijwillige geldnegotiatie; drukwerk, 1795. -- 1 omslag
Alfabetisch geordend op voornamen.

69. Register, opgesteld door schout en ambachtsbewaarders, van de uitgegeven en terugontvangen verklaringen van deelname aan de geforceerde geldnegotiatie door de provisionele representanten van het volk van Holland, gearresteerd de 17 juli 1795, 1795. -- 1 katern
Alfabetisch op de voornamen.

68. Verklaringen van deelname aan de geforceerde geldnegotiatie van 17 juli 1795, 1795 - 1796. -- 1 omslag
Twee series, alfabetisch geordend op de voornamen.

70. Stukken betreffende de vrijwillige en verplichte geldleningen van juni en juli 1795, 1795 - 1799. -- 1 omslag

72. Staat van kosten betaald door de municipaliteit ter gelegenheid van de geldheffingen, 1795 - 1799. -- 1 katern

71. Brieven van het tweede departement van de commissie van onderzoek aan de municipaliteit van Moerkapelle betreffende de geldheffingen van 30 juni en 10 augustus 1796, 1798 en 1799, 1796, 1798 en 1799. -- 1 omslag

2.03.14 Collecten


73. Kwitantie, afgegeven door de ontvanger van de gemenelands middelen over Rotterdam en ressort, aan de schout en het gerecht voor het afdragen van de gecollecteerde penningen tot wederopbouw van de kerken in Bergen op Zoom en ondersteuning van de door oorlogsgeweld getroffen bewoners van bovengenoemde stad, 1749. -- 1 stuk

2.03.15 Patentrecht


212. Ingekomen circulaires van hogere overheden en concept-bekendmakingen van het gemeentebestuur betreffende de heffing van het patentrecht, 1807 - 1811. -- 1 omslag

213. Lijstjes van aantallen afgegeven patenten (kwitanties wegens betaling van het patentrecht), 1807 en z.d. (1808 ?). -- 2 stukken
Bevat tevens een lijstje van Noord-Waddinxveen, 1807

2.04 Rechtspraak
Zie ook ac 7 (oud-rechterlijk archief).


94. Reglementen voor schout en schepenen betreffende hun aanwezigheid op de gerechtsdagen, 1766 en 1771. -- 2 stukken
Goedgekeurd.

2.05 Zaken van registratie
Zie ook ac 7 (oud-rechterlijk archief).


2.05.1 Losse akten


131. Huurcontracten ter beweiding van wegbermen in de Wildevenen tussen de penningmeester van de Wildevenen als verhuurder, en verschillende huurders, geregistreerd door schout en schepenen, 1689 en 1693. -- 1 omslag

132. Akte waarbij Jannetje Gerrits, weduwe en boedelhoudster van Jury Jansz, verklaard ten overstaan van schout en schepenen van het ambacht een schuld te hebben aan Jillis de Koning voor het bouwen van een huis, 1691. -- 1 charter

2.05.2 Schepenhuwelijken


137. Losse akten betreffende het doen van huwelijksproklamaties voor schout en schepenen gepasseerd, 1716, 1718, 1723, 1725, 1733, 1772, 1790 en 1796 - 1798. -- 1 omslag

2.06 Wees- en boedelzaken
Zie ook ac 10 (archief van de weeskamer).


143. Inventaris van de nalatenschap van Trijntje van Dijk, opgesteld door de secretaris en schepenen en de voogden van Anna de Vos, minderjarige erfgename van Trijntje van Dijk, 1759. -- 1 katern

141. Stukken betreffende de nalatenschap van Dirk Ariense Visser en Annigje Ariense Kranenburg, 1762, 1777 en 1781 -1782. -- 1 omslag
Notarieel afschrift 1777.

144. Stukken betreffende de nalatenschap van de weduwe van Cornelis van der Giezen, 1768 - 1769. Met twee stukken betreffende de ziekte en het overlijden van Cornelis van der Giezen -- 1 omslag

142. Testament van Neeltje Rutte Koninks wonende in Moerkapelle, gepasseerd in Gouda voor notaris B.J. Gabrij, 1770; authentiek afschrift, -- 1 katern

145. Staat houdende de scheiding van de boedel van Teunis van Doorne en wijlen zijn echtgenote Maria van Dijk tussen haar erfgenamen, 1794; authentiek afschrift. -- 1 katern

2.07 Openbare orde


146. Begeleidend schrijven van de baljuw van Schieland aan de schout en schepenen bij drie plakkaten van de Staten-Generaal; het eerste betreffende de Groenlandse visserij, het tweede de scheepvaart zowel ter koopvaardij als van particulire commissie en het derde betreffende commissievaarders, 1691. -- 1 stuk

147. Lijst van de buurwacht, 1698. -- 1 stuk

148. Uittreksel uit de keuren en ordonnanties over de landen en baljuwschappen van Schieland, als waarschuwing uitgevaardigd door schout en gerecht voor personen die zich daar willen vestigen om zich binnen 4 dagen bij schout en regenten te vervoegen met behoorlijk consent van hun vorige woonplaats en een verbod voor inwoners voor die tijd aan die personen onderdak te verschaffen of huizen te verhuren, 1773. -- 2 stukken

149. Lijst van de ingezetenen die gebruik willen maken van een klapwaker, 1775. -- 1 stuk

150. Publicatie van de baljuw, schepenen en mannen van Schieland, 1786. -- 1 stuk

151. Brief van burgemeesters en regeerders van Rotterdam, in de hoedanigheid van ambachtsheer, met de mededeling dat er geen kermis zal worden gehouden, 1787. -- 1 stuk

152. Brief van baljuw, schout en mannen van Schieland betreffende het illumineren op 8 maart 1788, 1788. -- 1 stuk

153. Stukken betreffende het opnemen in een verbeterhuis van Elisabeth Nieuwland, dochter van Bastiaan Nieuwland, 1800. -- 1 omslag

2.08 Openbare werken


154. Stukken betreffende het droogmaken van de Zuidplas, 1778 - 1780, 1784, 1792 - 1793 en 1808. -- 1 omslag
ONTBREEKT.

155. Stukken betreffende het uitdiepen en onderhouden van de haven of vaart te Moerkapelle, 1783 - 1784. -- 1 omslag
ONTBREEKT.

2.09 Onderwijs


156. Instructie voor de schoolmeester (1798) alsmede een instructie voor de voorlezer, voorzanger, koster en doodgraver (z.d.). Beide opgesteld door de municipaliteit. nb[in de ongedateerde instructie bevindt zich achterin: gaarceel van het kapellegeld en keur en ordonnantie over het recht van beluiden en begraven van doden, 1798 en z.d. -- 2 katerns
In de ongedateerde instructie bevindt zich achterin: gaarceel van het kapellegeld en keur en ordonnantie over het recht van beluiden en begraven van doden.

157. Ontslagbesluit van schoolmeester K. Ley genomen in de vergadering van de municipaliteit, 1798. Met het verzoekschrift van enige stemgerechtigde burgers, waarin het ontslag van de schoolmeester wordt verzocht. -- 2 stukken

158. Stukken betreffende de aanstelling van Cornelis Kaptein tot schoolmeester, 1799 - 1800. -- 1 omslag

159. Stukken betreffende de aanstelling van L. Scheygrond tot schoolmeester en voorzanger, 1808 - 1809. -- 1 omslag

2.10 Handel en bedrijf


160. Akten van admissie voor het uitoefenen van bedrijven, afgegeven door schout en ambachtsbewaarders, 1750 - 1796. -- 1 omslag
ONTBREEKT.

161. Bevel van burgemeesters en regeerders van Rotterdam als ambachtsbewaarders, op last van de Staten van Holland en West-Friesland, voor bakkers en broodverkopers om hun brood te verkopen volgens vastgestelde prijzen, drukwerk, 1780. -- 1 stuk
ONTBREEKT.

2.11 Militaire zaken


162. Brief van gecommitteerden tot het wapenen van de opgezetenen ten plattelande, met de mededeling dat Pieter van de Winckel aangesteld is tot kapitein van het regiment van Waddinxveen over de manschappen van Moerkapelle en Hogeveen, 1672. -- 1 stuk

163. Brief van C. Huygens waarin hij uit naam van de prins van Oranje toestemming verleend aan Pieter van den Winkel, kapitein van de huislieden van Moerkapelle, de Wildevenen en Hogeveen, om tot nader order met zijn compagnie terug te keren naar Alphen, 1673. -- 1 stuk

164. Brief van Gecommitteerde Raden aan de baljuw van Schieland betreffende een verkoopverbod van het boekje: Rapport van Gecomitteerden van hun Edele Groot Mogende de Heeren Staaten van Holland en West-Friesland, nopens den staat van 's Lands Frontieren, Magazijnen en arcinalen, 1784. -- 1 stuk

165. Rekening van onkosten betaald door de municipaliteit over de periode van 18 juli 1795 tot 3 oktober 1796, opgesteld door de municipaliteit n.a.v. een decreet d.d. 31 maart 1796 van het provinciaal bestuur van Holland, 1796. -- 1 katern

166. Stukken betreffende de contributie voor de gewapende burgermacht, 1797 - 1799. -- 1 omslag

167. Verklaringen van de municipaliteit van inschrijving en vrijstelling van haar burgers van dienst in de gewapende burgermacht, 1798. -- 1 omslag

171. Generale rekening van kosten tot aanwerving van kustbewaarders, z.d. (ca. 1800). -- 1 stuk

168. Stukken betreffende de militaire telegraaf in Moerkapelle, 1809 - 1811. -- 1 omslag

170. Aanschrijving van de onderprefect van het arrondissement Rotterdam aan de maires betreffende het leveren van manschappen als tirailleurs en voltigeurs voor het regiment van de nationale garde, drukwerk, 1811. -- 1 stuk

169. Stukken betreffende de conscriptie, 1811, 1813 en z.d. -- 1 omslag

2.12 Kerkelijke zaken


2.12.1 Algemeen


172. Aanschrijvingen van de Staten van Holland betreffende het houden van dank-, vast-, en biddagen, drukwerk; met bijlagen, 1768 - 1794. -- 1 omslag
De jaren 1781 en 1790 - 1792 ontbreken.

173. Extract uit de notulen van de vergadering van de municipaliteit waaruit blijkt dat G.A. Duits, predikant van de gereformeerde gemeente, de eed, vastgesteld bij decreet d.d. 5 april 1796 van het provinciaal bestuur van Holland, heeft afgelegd, 1797. -- 1 stuk

174. Opgave van het aantal gereformeerden, rooms katholieken, remonstranten en lutheranen, 1808. -- 1 stuk

2.12.2 Financiën


175-178. Rekeningen van de kerkmeester, 1665 - 1787. -- 4 delen

179. Bekendmaking dat de gerechtsbode de roerende goederen van wed. Barent van Hessel openbaar zal verkopen, uit kracht van twee condemnaties door de kerkmeesters verkregen van het gerecht, 1672. -- 1 stuk

180. Kwitantie, afgegeven door predikant Abraham Sluiter te Moerkapelle, aan Corn. Keleman, schout en secretaris, voor het betalen van een jaar huur van het predikantshuis, 1703. -- 1 stuk

181. Aantekeningen betreffende de ontvangst van de huurpenningen behorende bij het (niet meer aanwezige) huurcontract tussen schout en kerkmeesters en Daniël Leyendorp, 1781 - 1783. -- 1 stuk

182. Rekest van enige ingezetenen aan de burgemeesters van Rotterdam om de verkoop van een deel van de Kerklaan door schout en ambachtsbewaarders van Moerkapelle en de Wildevenen ongedaan te maken en om het daaruit voortvloeiende nadeel voor de kerk door middel van een jaarlijkse vrijwillige bijdrage op te heffen, 1797. -- 1 stuk

183. Brief van de municipaliteit van Rotterdam aan die van Moerkapelle betreffende een aanmaning tot betaling van achterstallige rente ten laste van de pastorie van Moerkapelle, 1799. -- 1 stuk

2.12.3 Diakonie


184. Lijst van losrenten en obligaties toebehorende aan de diakonie sinds 1719, 1719. -- 1 stuk

185. Verklaring van C. van Rossem, predikant te Pijnacker, dat Cornelis van der Roest en zijn vrouw Sijtje Bezemer lidmaten van de Nederduits-gereformeerde kerk zijn, 1782. -- 1 stuk

2.13 Armenzorg


2.13.1 Algemeen


186. Lastbrief voor de gerechtsbode om uit naam van de Heilige Geest- of armmeesters Machtelt Maria Knabbenhouwer te dagvaarden voor schout en gerecht, 1725. Met relaas van betekening. -- 1 stuk

187. Brief van schout en armmeesters aan de Eerste Kamer van het vertegenwoordigend lichaam der Bataafse Republiek, betreffende de toestand van het armwezen, 1798. -- 1 stuk

2.13.2 Eigendommen


188. Stukken betreffende de overdracht van huis en boedel door J. Bies aan de Heilige Geest armen, 1771. Bijlage: aanslag in het generaal redres der verponding op het huis van Juriaan Bies, 1734. -- 1 omslag

189. Verzoekschriften van schout en armmeesters aan de heemraden en hoofdingelanden van de Wildevenen betreffende het bouwen van een asschuur, 1775; grosse met gunstige, maar aan voorwaarden gebonden beschikking respectievelijk minuut. -- 2 stukken

190. Stukken betreffende de bouw van een asschuur en het kopen en ophalen van haardas t.b.v. de armen, 1777, 1778 en 1780 - 1782. Met twee aantekeningen betreffende askopers, z.d. -- 1 omslag

191. Voorwaarden waarnaar de schouten en armmeesters van de Heilige Geest armen van Bleiswijk, Zevenhuizen en Moerkapelle ten overstaan van schout en schepenen van Bleiswijk in het openbaar een huis en erf zullen verkopen, z.d. (eind 18e eeuw). -- 1 stuk

2.13.3 Financiën


192. Overeenkomsten tussen de schouten, ambachtsbewaarders en armmeesters van Zevenhuizen en Moerkapelle en de Wildevenen betreffende het oortjesgeld, 1665 en 1727. Afschrift en grosse. -- 2 stukken

193. Aantekening over de oortjesgelden t.en behoeve van de armen in de ambachten Zevenhuizen, Moerkapelle en de Wildevenen, 1752. -- 1 stuk

194. Verklaring van schout en armmeesters van de Heilige Geest armen dat zij geld ontvangen hebben van de diakonie van de gereformeerde gemeente, met de belofte dit geld terug te betalen zodra de armenkas daartoe in staat is, minuut, 1770. -- 1 stuk

195. Octrooi voor schout, ambachtsbewaarders en armmeesters om tot onderhoud van de Heilige Geest armen een belasting te heffen op het slachten van vee, de verkoop van alcoholhoudende dranken en de verkoop van onroerend goed gedurende de eerst volgende 15 jaren, 1791. -- 1 stuk

196. Briefwisseling tussen de gemeentebesturen van Moerkapelle en de Wildevenen en Kralingen betreffende de schuld van de armmeesters van Moerkapelle en de Wildevenen aan die van Kralingen, 1810. -- 2 stukken

2.13.4 Rekeningen (met bijlagen en staten)


198. Bijlagen bij rekeningen van de Heilige Geest armen, 1700, 1770, 1771, 1779, 1780, 1783, 1785, 1786, 1795 en 1796. -- 1 omslag

199. Staat van de achterstallige schulden en lasten van de Heilige Geest armen, opgenomen tot 1 juli 1770, 1770 juli. -- 2 stukken

200. Staten van inkomsten en uitgaven van de armenkas, 1780/1781 en 1785/1786. -- 2 stukken

197. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de armmeester van de Heilige Geest- of Buitenarmen, 1783 - 1812. -- 1 deel

2.13.5 Bedeling en onderhoud van armen


201. Akten van indemniteit, 1725 - 1810. -- 1 portefeuille
Alfabetisch geordend op naam.

202. Bijlagen bij de akten van indemniteit, 1768 - 1771, 1773, 1774, 1782 en 1784. -- 1 omslag

2.14 Archiefbeheer


6. Inventarissen van alle boeken, charters, papieren en bescheiden, behorende tot de secretarie, 1704, 1712, 1768, 1794, 1795, 1796 en 1798. -- 1 omslag

3 GEDEPONEERDE STUKKEN


3.1 Stukken afkomstig van H.A. Kreet, schout en secretaris


203. Brieven betreffende de gadering van de verponding, minuten, 1769. -- 2 stukken

204. Brief van de baljuw, schout en grootarmmeester van 's-Gravezande betreffende de bedeling van het huisgezin van Arie van der Blom, 1770. Met een lijst van de alimentatie van pinksteren 1769 tot pinksteren 1770. -- 2 stukken

205. Brief aan Adr. Hoefnagel, rentmeester etc. te 's-Gravezande, met de mededeling dat de armenkas van Moerkapelle niet in staat is de rekeningen van de grootarmmeesters te 's-Gravezande te betalen, minuut, 1770. -- 1 stuk

206. Correspondentie met A. Holstein, predikant, betreffende het verstrekken van gelden uit de diakonale penningen ten behoeve van de armen, 1775, 1777, 1778 en 1783. -- 1 omslag

207. Correspondentie met S.F. l'Honoré, advocaat te Den Haag, betreffende het verbannen van Anna de Veer, 1780. -- 1 omslag

208. Brief van W. Snijders, chirurg, betreffende zijn afgelegd examen en over vermindering van pleziergeld, 1782. -- 1 stuk

209. Brief van J. Mulder, gerechtsbode, betreffende het verlenen van onderstand aan Jan Corsz Klootwijk en echtgenote, 1784. -- 1 stuk

210. Brieven van J. Mulder, gerechtsbode, betreffende verschillende bestuurszaken, 1785. Met een lijst van de getrouwden en overledenen in 1784. -- 1 omslag

211. Brief van Jan Mulder, gerechtsbode, betreffende het niet berekend zijn van pondgeld, 1785. -- 1 stuk

3.2 Stukken afkomstig van mr. J.G. van Mierop, burgemeester van Rotterdam en penningmeester van de polder de Wildevenen


217. Stukken betreffende achterstallige afdracht van de verponding ten laste van de polder De Wildevenen, (ca. 1800) en 1804. -- 4 stukken