567 -- Gouda -- Kerkvoogdij hervormde gemeente

Archiefstukken jonger dan 75 jaar zijn NIET OPENBAAR.
De inventarisnummers zijn in dat geval rood en gemarkeerd met een asterisk (*).
 
 

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.


Inventaris

samengesteld door H.A. van Dolder-de Wit

1 ALGEMEEN


1.1 Acta, notulen


* 1-12. Notulen, 1820 - 1957.

--. Minuten vergaderverslagen, 1824 - 1833.

551. Kladnotulen, 1828 - 1831.

* 366-(549). Notulen van notabelen, 1871 - 1957. -- 4 delen

288. Notulen van de commissie van (opper?) toezicht, 21 mei 1901 - september 1905. -- 1 deel
Achterin kopiëen van uitgaande brieven, 1901.

1.2 Correspondentie


15. Ingekomen stukken, 3 juli - 19 december 1820.

13-(14). Brieven en advertentiën, 1820 - 1924.

16-37. Ingekomen stukken en kopieën uitgaande stukken, 1821 - 1842.

--. Ingekomen stukken bij de kerkvoogden en de Commissie van het lokaal, 1826 - 1835 en z.d.

38-65. Correspondentie 1843 - 1855. -- 13 omslagen in 1 portefeuille
Zie ook notulen 1841 en 1842, OKV 36 en 37.

368-369. Brievenboeken van notabelen, 1871 - 1821. -- 2 delen

65-(115). Ingekomen stukken, 1871 - 1924.

* 372-379. Correspondentie van notabelen, 1871 - 1957. -- 8 portefeuilles

116-124. Ingekomen stukken en kopieën van uitgaande stukken, 5 december 1924 - 1933.

371-(612). Correspondentie, 1939 - 1945.

1.3 Algemene verslagen en overzichten


380. Inventaris van het archief van de classis van Gouda, 1893. -- 1 deel
Overbrengen naar ac 5...

284. Inventaris van het kerkvoogdij-archief na de hervorming, 1913. -- 1 deel

* 439. Diverse ongedateerde wijkberichten, ca. 1950? -- 1 omslag

2 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN


2.1 Organisatie


2.1.1 Reglementering


269. Reglement van orde, ingekomen juli 1820. Met een afschrift. Huishoudelijk reglement voor het college van kerkvoogden, 1843. Met uittreksels, 1843. -- 1 omslag

180-(364). Reglementen voor het beheer en toezicht op de kerkelijke goederen en fondsen, 1860 - 1934.

619. Instructie voor de thesaurier, z.d. Reglement op het beheer van en toezicht op de kerkelijke goederen en fondsen der hervormde gemeente, 1871. Instructie voor den penningmeester bij het beheer der kerkelijke goederen en fondsen van de hervormde gemeente, 1871. Idem, 1877. Reglement op het beheer van en toezicht op de kerkelijke goederen en fondsen der hervormde gemeente, 1934

399. Reglement van de Commissie voor kerkbelang, 1938. -- 1 omslag XXX

606. Reglement van de bouwcommissie van de Nederlandse Hervormde Vereniging "Calvijn", 1941; gedrukt. -- 1 deel

2.1.2 Samenstelling kerkvoogdij


314. Rooster van aftreden van kerkvoogden, notabelen en plaatsvervangers, 1821 - 1823

265. Instructie voor de beheerder der kerkelijke goederen en fondsen, 1834 en 1871

680. Attestatieformulier, 1843. Drie stembusbriefjes, 1871. -- 4 stukken
xxx attestatieformulier naar archief kerkenraad

564. Formulier voor een proces-verbaal van verkiezing, 2e helft 19e eeuw. -- 1 stuk

563. Formulieren van berichtgeving van benoeming in een kerkelijk college, 2e helft 19e eeuw en 20e eeuw. -- 1 omslag

291-(535). Registers van stemgerechtigden, 1868 - 1927 (hiaten).

243. Proces-verbaal van stemming, 1869 -- Behandeld als bijlagen bij de notulen van januari tot mei 1868.

558. Pamfletten met namen voor verkiezing in het college van kerkvoogden en notabelen, 1870, 1873, 1877, 1883, 1887, 1897, 1901, 1903, 1905, 1907, 1913 en 1939

* 613. Instructie voor de penningmeester (administrateur) van de kerk, 1871 - ca. 1950

235. (Kopie-)instructie voor de penningmeester tot het beheer van de kerkelijke goederen en fondsen, 1877

440. Akte van borgtocht ten name van de penningmeester Dirk Ruyter, 20 juli 1877

223. Lijsten van stemgerechtigden voor het college van notabelen, kerkvoogden en commissie van oppertoezicht, 1879 - 1939 en z.d -- NB niet compleet.

325. Lijsten van stemgerechtigden, 1885 - 1917

511. Naamregister van de leden van de beheerscolleges, opgemaakt door de koster, 1 maart 1893 - 1939. -- 1 deel
Niet goed bijgehouden

425. Akte van borgstelling ten name van penningmeester S.F. Teeling, en bijlage, 30 april 1894

244. Processen-verbaal van stemming voor benoeming leden van het college van notabelen, kerkvoogden, commissie van beheer, 1907 - 1921

427. Akte van borgstelling ten name van de penningmeester M. Geleyns, 1923

* 432. Bekendmakingen voor verkiezing leden van de diverse colleges, 1927 - 1953

514-518. Registers van stemgerechtigden, 1929 - 1939 (hiaten).

* 548. Processen-verbaal van de verkiezing van kerkvoogden, 1951 en 1953

2.1.3 Samenstelling notabelen


246. Stemregister voor het college van notabelen, 1821 - 1837

247-(529). Stemlijsten van het college van notabelen, 1835, 1838 - 1867 en z.d.

248. Stemregister voor plaatsvervangers leden college van notabelen, ca. 1840 - 1867

205. Lijst van stemgerechtigden voor de benoeming leden van de commissie van notabelen, 1869

242. Idem, zonder proces-verbaal van stem, 21 november 1870 en 12 december 1870

* 327. Proces-verbaal van de inlevering der stembriefjes ter benoeming van zeven stemgerechtigden voor het opmaken van een reglement op het beheer van de kerkelijke goederen, 1870 - 1949

587. Verkiezingspamfletten met namen van de kiesvereniging "Kerkelijk Beheer", 1887 - 1907

365. Reglement van de vereniging "Kerkelijk Leven", opgericht 6 mei 1919. -- 1 deeltje

2.2 Taken


2.2.1 Personeel


2.2.1.1 Algemeen


2.2.1.2 Ambtsdragers


321. Berekeningen van de afschrijving grootboek Nationale Schuld ten behoeve van het Gemeente- of Predikantenweduwen Fonds, 1825 - 1859. -- 1 omslag

322. Bewijzen van afschrijving van het Grootboek Nationale Schuld ten behoeve van het Gemeente- of Predikantenweduwen Fonds, 1832 - 1859. -- 1 omslag

* 323. Diverse stukken betreffende het Gemeente- of Predikantenwedeuwen Fonds, 1833 - 1952 en z.d. -- 1 omslag

319. Aantekeningen ten behoeve van een rapport over het Gemeente- of Predikantsweduwen Fonds, opgemaakt door W.J. Fortuyn Drooglever, 1846. -- 1 omslag

320. Rapporten betreffende het Gemeente- of Predikantsweduwen Fonds, 1846. -- 1 omslag

* 398. Predikantenleggers, z.d. -- 1 omslag

236. Register voor de duurtoeslag aan de predikanten en de godsdienstonderwijzer, 1918. -- 1 deel

234. Instructie voor de beheerder van het fonds voor de predikantstractementen, 1921

615. Instructie voor de koster van de kleine kerk, 1922

397. Vragenlijsten ten behoeve van de Raad van beheer van de predikanten-traktementen, 1933, 1936 - 1942. -- 1 omslag

* 251. Legger van de predikantstractementen, ca. 1948. -- 1 ordner

2.2.1.3 Overig personeel


458. Stukken betreffende het pensioen van de organist van de voornalige Waalse kerk, 1820 - 1822. -- 9 stukken

253. Instructieboek met diverse instructies voor de kerkbedienden, 1820 - 1863

24.a. Sollicitaties naar de functie van organist, 27 januari - 10 juni 1829. -- De brieven zijn. gedeeltelijk genummerd van 254-267; de omslag bevat een lijst met namen van sollicitanten.

408. Stukken betreffende de benoeming van een organist in plaats van Isaak Willebeek, ca. 1830. -- 1 omslag

29.a. Sollicitaties naar de functie van leidekker,10 - 24 maart 1834. -- Bevat een lijst met namen van sollicitanten.

255. Instructie voor de ontvanger bij de kerkelijke administratie, 1834 en 1839

32.a. Stukken betreffende sollicitatie naar de functie van organist, 27 juli - 23 augustus 1837. Bijlagen van brief nr. 481 d.d. 15 september 1837 van kerkenraad aan kerkvoogdij.

33.a. Stukken betreffende de sollicitatie naar de functie van leidekker, 6 februari - 10 maart 1838.

267. Instructie voor de organist en orgelmaker, 1839, 1840,1893; met concepten, z.d

266. Instructie voor de koster, 1863 en 1893

268. Instructie voor de voorzanger en -lezer, 1878

216. Instructie voor de koster, 1893

231. Instructie voor de koster, 1893

393. Instructie voor de organist (afschrift), 1893 en 1924

395. Instructie voor de organist van de kleine kerk, z.d.

311. (Kopie-)instructie voor de koster van de Kleine Kerk, 1908

392. Instructie voor de koster, (1908)

396. Instructie voor de organist en de koster van de kleine kerk, 1908

617. Instructie voor de organist, 1924

616. Instructie voor de koster en kosteres, 1943

* 401. Instructie voor de organist, 1950

2.2.2 Registratie van gemeenteleden


407. Naamlijst nieuwe lidmaten, ca. 1830

241. Lijst van stemgerechtigden voor de goedkeuring van het reglement op het beheer van de kerkelijke goederen en fondsen, met procesverbaal van stem, 15 september 1870, 10 oktober 1870 en 5 juni 1871

487. Alfabetische naamlijst met index, letter M

488. Idem, letter V

420. Idem, 1889

326. Idem, 1891 - 1918

238. Lijst van wegens wanbetaling geroyeerde lidmaten, 1895 - 1902

562. Akten van opzegging lidmaatschap hervormde gemeente, 1921

2.2.3 Vermogensbeheer


2.2.3.1 Algemeen


402. Overzichten financiële bezittingen, 1820 en 1836. -- 1 omslag

625. Afschriften van een notariële akte van oprichting van een kerkenraadsfonds en een akte van een naamswijzeging, november / december 1926. -- 2 stukken

239. "De Nederlandsche Hervormde Kerk en hare goederen" door het hoofdbestuur van de Bond van Nederlandse predikanten, 1939. -- 1 deel

2.2.3.2 Onroerende zaken


2.2.3.2.1 Kerkgebouwen


213. Opgave van reparatie van de ijzeren hekken achter de ramen van de kerk, 1821 - 1825 en z.d. -- 5 stukken
Ingekomen stukken?

207. Jaarlijkse memoriën van uit te voeren werkzaamheden door de aannemer Van Bemmel, 1822, 1823, 1827 - 1829, 1832, 1833. -- 9 stukken

209. Ingekomen stukken betreffende te repareren muren en dergelijke, 1824; afschriften. -- 1 stuk

403. Overzicht van de kosten van reparatie van de St.-Janskerk door J.M. den Koning, 1824. -- 1 stuk

290-(595). Bezoekersregisters van de St.-Janskerk, 1824 - 1923.

206. Bestek voor het onderhoud van de kerk voor een periode van vijf jaar, aanbesteed aan W. van Bemmel, 9 november 1826. -- 3 stukken

214. Stukken betreffende het verwijderen van de banken en ophogen van de vloer, ca. 1830. -- diverse stukken

215. Diverse ongedateerde stukken betreffende het onderhoud van de kerk, ca. 1830. -- 1 omslag

210. Stukken betreffende het onderhoud van het leidekkerswerk, 1832, 1833 en z.d. -- 6 stukken
Ingekomen stukken?

211. Opgaven aan de kerkvoogden betreffende uit te voeren reparaties,1834 - 1841. -- 12 stukken
Ingekomen stukken?

208. Bestek voor het veranderen van de ramen van de kerkvoogdenkamer, 15 april 1841. -- 1 stuk

413. Contract voor gasverlichting, 1853. -- 1 stuk

416. Bewijs van aandeel in de negotiatie ten laste van de St.-Janskerk, 1 april 1853. -- 1 stuk
Ongebruikt.

370. Diverse stukken betreffende de verzekering van de St.-Janskerk en goederen, 1869 - 1902

305. Stukken betreffende het aanbesteden en uitvoeren van onderhouds- en reperatiewerkzaamheden aan de St.-Janskerk, 1884. -- 1 omslag

299. Stukken betreffende het plan tot de herbouw van een vieringstorentje op het kruis van de kerk, 1890 - 1891. -- 1 omslag
Ontwerptekening, bewijzen van bijdrage, en aaneming van het werk. Door te geringe opbrengst niet doorgegaan.

* 541. Dagboek van de restauratiewerken aan de St.-Janskerk, 1893 - 1969 -- Bladzijden 149 - 152 uitgesneden.

* 438. Diverse stukken betreffende de verzekering van de kerk en glazen, 1896 - 1948

285. Bestek voor het maken van nieuwe banken en bijbehorende betimmeringen, met aantekening van de aanbesteding. -- 1 deel, 5 katernen
De vier bijliggende exemplaren zonder aanbesteding. XXX

409. Concept-contract van aaneming en vernieuwing en reparatie van de St.-Janskerk, z.d. -- 1 omslag

504-507. Grootboeken van de restauratie van de St.-Janskerk, 1898 - 1938.

181-(456). Bijlagen bij de rekening van de restauratie van de St.-Janskerk, 1898 - 1946. -- 1899 - 1900 nog splitsen.

421. Voorwaarden brandverzekering, 7 november 1900

406. Pamfletten kiesverniging "Kerkelijk Beheer", 1901

313. Stukken betreffende de verzekering van de gebrandschilderde glazen, 1901 - 1937

414. Naamlijst van bijdragen voor de bouw van het vieringstorentje, z.d. (1914?) -- 1 stuk

* 550. Brandpolissen St.-Janskerk, 1921 en 1949

437. Stukken betreffende de bouw van de Westerkerk, ca. 1935. -- 1 omslag

560. Circulaire over de bouw van de Westerkerk, oktober 1935. -- 1 stuk

575. Akte van aankoop van de gemeente Gouda van een stuk grond op de koek van de J.P. Heijestraat en de E.G. Potgieterstraat voor ƒ 5008,50 ten behoeve van de bouw van de Westerkerk, 6 december 1935. -- 1 stuk

621. Uittreksel uit het kadaster sectie C (St.-Janskerk), 25 oktober 1935. -- 1 tekening

559. Overeenkomst met de Ver. van Vrijzinnig Hervormden voor de huur van de kleine kerk, 26 juni 1937

607. Inventaris van de goederen aanwezig in de St.-Janskerk en de kleine kerk, 1937. -- 1 deel

* 553. Concept geldelijke verantwoordingen betreffende de restauratie van de kerk, 1941 - 1954

557. Inventarislijst van oud gebrandschilderd glas (scherven), opgemaakt door mr. A.A.J. Rijksen, 24 januari 1947. -- 1 stuk

* 576. Stukken betreffende een overeenkomst met de gemeente Gouda inzake het onderhoud van de toren, 1948 - 1949. -- XXX en 1 tekening

* 585. Stukken inzake de inrichting van een museum in de ruimte van de voormalige librije en stukken inzake de berging van de cartons, 1948 - 1949. -- 1 omslag

* 602. Copie inventarislijst, 1 januari 1949. -- 1 stuk

* 695. Plan tot verwarming van de kerkvoogdenkamer, de Van Beverningkapel en de archiefruimte, juli 1967.
Tekening en folders.

2.2.3.2.2 Bijgebouwen


286. Bestek voor de bouw van een stovenhuis met bergplaats, met tekening (blauwdruk), 14 augustus 1899. -- 1 katern, 1 tekening

300. Bestek voor de bouw van een stovenhuis, 1899. Met twee goedgekeurde tekeningen (blauwdrukken), contract met de aannemer en polis van de ongevallenverzekering. -- 1 omslag

580. Stukken betreffende het verkrijgen van het eigendam van het brandspuithuisje voor de som van ƒ 1,--, 1912 / 1913. -- 1 omslag

* 547. Stukken betreffende de bouw van een jeugdgebouw in de Korte Akkeren, 1951. -- 1 omslag

* 550.a. Brandpolissen gebouw De Haven, 1953 en 1954

* 582. Huurcontract, met Vereniging Het Groene Kruis, afdeling Gouda, betreffende de verhuur van de serre op de binnenplaats van het perceel Oosthaven 31 als depot van uitleengoederen, 23 april 1954

* 554. Huurcontract, met de Stichting Christelijke Scholen betreffende de verhuur van twee lokalen van het jeugdgebouw Het Anker voor het geven van kleuteronderwijs, 10 februari 1955

2.2.3.2.3 Pastorieën


2.2.3.2.4 Begraafplaats


312. Bewijs van eigendom van twee graven op de algemene begraafplaats, 18 juni 1833

578. Afschrift van een akte van koop en verkoop tussen de regenten van het Oudemannenhuis en de kerkvoogden van het kerkhof achter het koor gelegen voor ƒ 500,--, 28 maart 1850.

* 618. Korte beschrijving van het eigensdomsrecht van enkele graven op de algemene begraafplaats, 1950

2.2.3.2.5 Overige


469. Stukken betreffende de aanbieding van de restauratie van het orgel in 1835, uitgevoerd door de gebroeders Lohmans, 1835 - 1839. -- 1 portefeuille

412. Verkoopcontract van een huis aan de Bogen, 1836. -- 1 stuk

310. Huurovereenkomsten van huizen en pakhuizen van de kerkvoogdij, 1836 - 1922

470. Aantekeningen betreffende de restauratie en het onderzoek van het orgel door de opzichter Van Vreumingen, 1839. -- 1 portefeuille
Bevat een wiskundige berekening van 2-20 stemmen.

363. Bewijs van eigendom van een stukje grond gelegen aan de zuidzijde van de St.-Janskerk, 30 december 1864. Met retroacta. -- 2 stukken, 1 charter

433. Huurovereenkomst pakhuisje, 10 oktober 1878

306. Huurcontracten van pakhuisjes bij de kerk, 1884

316. Stukken betreffende de restauratie van het orgel door J.Fr. Witte uit Utrecht, 1891 - 1893. -- 1 omslag

603-(604). Aantekenboekjes van de temperatuur bij het orgel en de gevolgen voor het geluid, 1894 - 1931. -- 3 delen

579. Akten van overdracht door de gemeente Gouda van de huisjes die tegen de kerk zijn gebouwd, onder voorwaarde dat een brandspuithuis gebouwd wordt op de plaats van het verfhok, 13 oktober 1898. -- 1 stuk

584. Stukken betreffende het legaat van Aagje de Jong, weduwe van Willem van 't Riet, waarbij onder zekere voorwaarden een huis op de Fluwelensingel gelegateerd wordt wordt aan de kerkvoogdij, 1898 - 1899.

* 468. Restauratie van het orgel?

556. Huurcontract tussen ds. M.C. Koole te Gouda en H.W.P. Bonte te Ede over het woonhuis Krugerlaan 36, 23 april 1906

581. Stukken betreffende de aankoop van een stukje grond bij een pand op de Fluwelensingel voor ƒ 42,--, 1913. -- 1 omslag

623. Koopakte van een pakhuis en erf Achter de kerk 30 voor ƒ 2.000,--, 27 december 1916. -- 1 stuk

233. Vergunning, verleend aan W. Marée tot het recht van overpad op de gang behorende bij het pand Fluwelensingel 56, 10 juli 1922

276. Bestek voor de verbouwing van de kosterswoning met andere gebouwen aan de Bogen 49 en 45, 1927. -- 1 deel

568. Akte van koop van een pakhuis en erf aan de Molenwerf en een pakhuis en erf Achter de kerk, kad. sectie C 232 en 234, van H.S. Hamburger voor ƒ 4.000,--, 27 april 1931. -- 1 stuk

567. Akte van aankoop van de regenten van het Oudemannenhuis van een stukje grond voor de bouw van de Van de Vormkapel voor ƒ 1,--, 20 april 1934. -- 1 stuk

577. Akte van koop en verkoop tussen de gemeente Gouda en de kerkvoogdij van een aantal stukjes grond rond de kerk gelegen om bij de openbare straat te trekken voor ƒ 0,10, 30 december 1935. -- 1 stuk

* 659. Bestek van de gemeente Gouda voor vernieuwing van walmuren bij de kerk. Met een tekening (calque), 1950. -- 1 omslag

* 627. Huurcontract, met de antiguair J.W. Wieringa betreffende de verhuur van het zakkendragershuisje, 7 december 1954

2.2.3.3 Roerende zaken


2.2.3.3.1 Algemeen


217-(253). Inventarissen van goederen en fondsen, 1872, 1878 - 1920.

694. Beschrijving van de fragmentramen 1a, 1b, 1c, 20, 21 en 28a, behorende bij de tekeningen van de fragmentramen die door Schouten zijn gemaakt. -- 1 dossier
In ladenkast 4.

620. Beschikking van het ministerie van Binnenlandse Zaken met machtiging tot gebruik van een kerktelefoon, 11 september 1940. -- 1 stuk

2.2.3.3.2 Effecten; vorderingen


309-(573). Lijsten van gemortificeerde renten, 1818 - 1825.

457. Effectenregister van "aangekochte effecten i.p.v. de kansbiljetten" (schuldbekentenissen ten behoeve van het Amortisatiesyndicaat en inschrijvingen N.S.W.), 1824 - 1852. -- 1 deel
Aankoop van de effecten fol. 1, 1824 - 1852. Rekening van deze effecten fol. 910, 1824 - 1851.

459. Aangekochte effecten in plaats van de kansbiljetten toebehoord hebbende aan de voormalige Waalse gemeente, 1824 - 1870. -- 1 deel
1824 - 1842 aangekochte effecten; 1824-1870 balansrekeningen.

324. Bewijzen afschrijving grootboek Nationale Schuld,1825 - 1904.

237. Kohieren van gemotificeerde renten, 1892, 1897, 1900, 1908, 1910, 1919, 1921. -- 1 omslag

* 569. Schuldbekentenis van de Vereniging tot stichting en instandhouding van Christelijke Scholen voor het lenen van ƒ 5.000, 13 februari 1950. -- 1 stuk
Afgelost in 1953.

2.2.3.3.3 Schulden


415. Schuldbekentenis voor Dirk Lieverse te Gouderak, groot ƒ 500, 30 december 1815. -- 1 stuk
Afgelost mei 1832.

418. Schuldbekentenis voor het lenen van ƒ 600 van de diaconie, 30 december 1815. -- 1 stuk
Afgelost 1 mei 1853.

417. Schuldbekentenissen voor het lenen van ƒ 800, ƒ 600 en ƒ 1.000 van de koster Otto van der Hout, 1816. -- 1 omslag
Afgelost 1829 en 1833.

472. Schuldbekentenissen van de Commissie van Finantie, 1816 - 1827. (Obligaties?) -- 1 omslag
Gezegelde, gedrukte exemplaren (formulieren). Nrs 1 - 35. Zie ook inv.nr. 475.

475. Schuldbekentenissen van de Commissie van Finantie. Register van schulbekentenissen, 1816 - 1827. -- 1 deel
Gedrukt. Nrs. 1 t/m 35. Deze formulieren zijn uitgegeven aan crediteuren wegens gedane leveranties, ter afbetaling in 10 jaar.

419. Notariële akte voor het lenen van ƒ 10.000,-- van de Spaar- en Hulpbank, 22-01-1925. Met staat van inschrijving. -- 1 omslag

426. Akte van borgtocht ten name van de kerkvoogden voor de restauratiecommissie groot ƒ 25.000, 1927 - 1929

634. Hypotheekakte ten gunste van C. van Krimpen ad ƒ 5.000, 9 januari 1928. -- 1 katern
Afgelost 11 januari 1937.

632. Hypotheekakte ad ƒ 20.000 ten gunste van de Nutsspaarbank te Gouda, 18 maart 1935. -- 1 katern

2.2.3.3.4 Schenkingen, erfstellingen


583-(636). Stukken betreffende de nalatenschap van A. Gravesteyn, 1907 - 1951.

552. Uittreksel uit het testament van mej. J.L. van Ashoven, weduwe van C. van der Poll, waarbij zij ƒ 200,- legateert onder voorbehoud dat de familiegraven ten eeuwigen dage ongeschonden blijven, 6 september 1830

622. Notarieel afschrift van het testament van Lena Wilhelmina Post, douariere van jonkheer Wicher Wichers, baron Rengers, waarbij zij ƒ 500,- en de eigendom van graven aan de kerk vermaakt onder zekere voorwaarden, 5 januari 1857.

566. Stukken betreffende het uittreksel uit het testament van F.H.N. Wilson d.d. 29 augustus 1872, waarbij ƒ 200 wordt vermaakt, onder voorwaarde dat hiervan een doopbekken van zilver aangekocht wordt; uittreksel, 9 mei 1874. -- 1 omslag

614. Stukken betreffende het legaat van de heer F.A. van Lange J.Jz. van 25 september 1885, waarbij ƒ 3000,- wordt vermaakt, onder voorwaarde dat de grafkelder op het kerkhof onderhouden wordt, 1885 - 1886

572. Stukken betreffende het legaat van G.J. Kranenburg d.d. 22 juli 1899 waarbij ƒ 2.000 vermaakt wordt, ter restauratie en instandhouding van de glazen, 1900. -- 1 omslag
Gebruikt voor glas 3.

571. Stukken betreffende het legaat van mevrouw C.G. Kooiman d.d. 21 november 1901 waarbij ƒ 1.000 vermaakt wordt, 1907 - 1908. -- 1 omslag

391. Afschriften van benoemingsakten tot bewindvoerder van het testament van Abraham van Gelder behorende tot de voormalige Waalse kerk, 1909 - 1924. -- 2 stukken

570. Stukken betreffende het legaat van G. Prince d.d. 2 mei 1913 waarbij ƒ 10.000 vermaakt wordt onder voorwaarde dat er een gebroken glas van gerestaureerd wordt, 1921. -- 1 omslag

565. Uittreksel van het testament van H.J. Rabouw d.d. 2 januari 1930, waarbij ƒ 1.000 wordt gelegateerd, 1930 - 1931. -- 1 omslag

* 546. Afschriften van schenkingsakten, 1951-1953. -- 1 omslag

2.2.3.3.5 Cartons van de Goudse glazen


626. Aantekeningen inzake het vervaardigen van vierkante bussen voor vernieuwde berging van de cartons van de glazen, ca. 1938. -- 2 stukken
Hierbij een calque.

2.2.4 Financiële administratie


2.2.4.1 Algemeen


2.2.4.2 Begrotingen


478. Begroting van de kerkelijke administratie voor 1821 - 1857

404. Kladstaat van begroting voor 1824

423. Begrotingen en bijlagen voor 1824 - 1833

405. Staten van af- en overschrijving van de begroting, 1833 en 1834

522. Begroting van inkomsten en uitgaven voor 1859 - 1863, 1866, 1869, 1871 - 1889 en 1891 - 1931

* 359. Begrotingen per jaar 1874 - 1950

430. Suppletoire begroting 1920 - 1921

* 687. Begrotingen, 1951 - 1954

2.2.4.3 Jaarrekeningen


126-(528). Rekeningen van inkomsten en uitgaven, 1820 - 1875 / 1921.

302. Rekening van ontvangst en uitgaaf, 1821, 1825 - 1826

317. Rekening wegens het beheer over de kerkelijke goederen en fondsen, 1883; afgehoord door notabelen, 1884

* 177. Rekening en verantwoording van de administratie, 1887 - 1889, 1922 - 1949

435. Rekening en verantwoording van de administratie, 1929 - 1931

678. Kopie rapport rekening en verantwoording kerkvoogdij, 1946; vermogensopstelling per 31-12-1946

* 688-693. Rekening en verantwoording (accountantsrapporten), 1946 - 1954.

* 681-686. Balansen, 1948 - 1953.

2.2.4.4 Hoofdboekhouding


301. Maandstaten van de ontvanger van de St.-Janskerk, 1820, 1834 - 1836 -- Incompleet.

296. Kasboek van inkomsten, 1825 - 1827 -- Incompleet en uit elkaar gevallen.

260. Maandstaten van de ontvanger van de St.-Janskerk, 1835, 1840 - 1842, 1843 (alleen september)

498. Grootboek voor de administratie der hervormde gemeente,1864 - 1867.

574. Uiitreksels uit het grootboek Nationale Schuld, 1864 - 1927

292-(502). Journalen, 1864 - 1945.

476. Grootboek voor de ontvanger van de kerkelijke administratie, 1868 - 1871.

* 270-(644). Grootboeken, 1872 - 1954.

257. Kasboek van inkomsten en uitgaven, 1892 - 1913

277. Kasboek betreffende uitgaven voor verwerkte materialen en verrichte werkzaamheden, 1898 - 1906

508-509. Memoriaal en journaal voor de administratie bij de restauratie van de kerk, 1898 - 1933.

497. Afschriften van het journaal per kwartaal voor de penningmeester, 1900 - 1917 -- Bestaan uit diverse kwartalen.

* 679. Kasboekje van notabelen, 1925 - 1957, opgeheven 1 juli 1957. -- 1 deeltje

436. Idem 1934

356-(361). Kasboeken, 1934 - 1946.

271. 1947, uitgaven

272. 1947, ontvangsten

279. Journaal, uitgaven, 1947

280. Kas-, bank- en giroboek (journaal), ontvangsten, 1947

281. 1947

608. Grootboek voor de kas, bank en giro, 1947

* 596-(598). Kas-, bank- en giroboeken, 1948 - 1954.

* 542. Kasboek van het verjaardagsfonds, 1953 - 1965

* --. Kasboek van de koster, 1956 - 1964.

2.2.4.5 Hulpboekhouding


2.2.4.5.1 Zitplaatsenverhuur


479. Legger van eigenaars van zitplaatsen, 1822 - 1851 -- Voorin naamlijst van stoelenzetsters en index op plaatshouders.

471. Registers van eigenaars der zitplaatsen, 1854 - 1866 -- Achterin alfabetische naamlijst.

485. Legger van eigenaars van zitplaatsen, 1854-ca. 1888 -- Voorin index vrouwen, achterin index mannen.

486. Plaatsenboek der St.-Janskerk, legger van eigenaars van zitplaatsen, 1854 - ca. 1892 -- Gesplitst in mannen- en vrouwenbanken met index.

483. Legger van zitplaatsen, 1854 - ca. 1899 -- Gesplitst in mannen- en vrouwenbanken met index.

482. Legger van zitplaatsen, 1854 - ca. 1913

629. Stukken betreffende de aankoop van een bank door Johanna Paulina Jacoba van Toulon aan Willem Jacobus Fortuyn Droogleever, 1855

628. Stukken betreffende de koop en verkoop van een kerkbank, voorheen op naam van de familie Van Bovene, 1861 - 1912

434. Diverse soorten plaatsbewijzen, 1865 - 1931 (of later)

633. Aantekeningen inzake de verkoop van de familiebank van A.K. Kemper aan A. Dortland, 8 april 1872

484. Legger van eigenaars van zitplaatsen, 1874 - ca. 1882 -- Met vermelding op het etiket: "nieuw aangelegd 1894".

410. Betalingsbewijs bankengeld, 1881

411. Verkoopcontract van een bank aan de heer C.J.C. Prince, 28 juni 1887

481. Registers van eigenaars van de banken C, D, E en F, 1892 - 1893

298. Aanwijzingen voor het gebruik van de banken; gedrukt quarto pamfletten

480. Register van ontvangen inleggelden en staat van banken met aantal zitplaatsen met vermelding van entreegeld en contributie

222. Legger van eigenaars van zitplaatsen, 1913 - 1927

258. Idem 1926. NB voorin (los) schema van het bankenplan

2.2.4.5.2 Collecten


512. Staten van opbrengsten van collecten, bezichtiging, orgel, busjes, (1874?), 1892 - 1925. -- 4 stukken
Nakijken XXX.

2.2.4.5.3 Kerkelijke belasting (hoofdelijke omslag)


297. Stukken en lijsten hoofdelijke omslag, 1821 - 1834, en z.d

328-(473). Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1821 - 1890 (hiaten).

245-(259). Lijsten van de hoofdelijke omslag, 1858 - 1927

232. Alfabetische lijst van belastingplichtigen, z.j

510. Register van bijdragen aan de Generale kas, 1901 - ca. 1925. -- 1 deel
Straatsgewijze ingericht.

* 329-355. Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1919 - 1950.

315. Handleiding voor de invoering en heffing van de hoofdelijke omslag, J. De Breuk: De Kerkelijke Hoofdelijke Omslag in de Praktijk, uitgave Vereeniging van Kerkvoogdijen in de Nederlandsche Hervormde Kerk, 1920

256. Weigeringen en reclames kerkelijke bijdrage, 1921

513. Kohier der plaatselijke directe belasting naar het inkomen, eerste gedeelte, gemeente Gouda, dienst 1921

561. Deurwaardersexploten betreffende betaling kerkelijke belasting, 1921

* 273-(544). Kohieren hoofdelijke omslag, 1944 - 1954.

2.2.4.5.4 Begraven, luiden


307. Stukken betreffende het aantal begravenen in de periode 1815 - 1826

250. Kasboekje van ontvangsten van de "kerke- en kerkhofkoetsen" met verantwoording van de verdeling, 1818 - 1825

464. Kasboek van ontvangsten betreffende het begraven en luiden, bijgehouden door de koster, 1819 - 1832

202-204. Stukken betreffende het proces tussen kerkvoogdij en stadsbestuur van Gouda inzake schadeloosstelling voor het verlies van het recht van begraven, 1819 - 1851 en z.d.

465-467. Registers van ontvangsten vanwege het kisten en kleden, 1820 - 1828.

474. Register (manuaal) van ontvangst en uitgaaf van het begraven, 1828 - 1829.

400. Stukken betreffende de behandeling in de gemeenteraad van de uitkering voor het verlies van het recht van begraven, 1947

2.2.4.5.5 Loonadministratie
Misschien naar personeel?


3 GEDEPONEERDE ARCHIEVEN


3.1 Restauratiecommissie


282. Aantekenboek van werkzaamheden uitgevoerd bij de restauratie en opgetekend door de opzichter/koster, 1893 - 1919 -- De eerste bladen zijn uitgesneden.

249. Kopieboek van verzonden brieven door de restauratiecommissie en de opzichter, 1898 - 1923

264. Aantekeningen van door de steenhouwers verwerkte materialen, i.c. zandsteen, met financiële verantwoording, 1901 - 1916 -- Achterin memorie van tekeningen, bestemd voor het archief, 1901.

263. Kasboek betreffende de aanschaf en verwerking van materialen en verrichte werkzaamheden, 1906 - 1923

294. Kopieboek van uitgaande stukken van de opzichter / koster bij de restauratie, 24 januari 1925 - 9 maart 1929

3.2 Verwarmings- en verlichtingscommissie


224. Stukken betreffende de kroonverlichting, (z.d.).

* 227. Adreslijst van de verlichtings- en verwarmingscommissie, z.d. -- 1 cahier

* 228. Kasboek (algemeen), (z.d.). -- 1 cahier

* 229. Kasboek (verloting), z.d. -- 1 cahier

* 230. Kasboek (bazar en algemeen), (z.d.). -- 1 cahier

* 240. Verlichtingsccommissie. Ongedateerde stukken. Prijscouranten, foto's, concepten, staat van ontvangsten goederen loterij en bazar. -- 1 porrrtefeuille
Nog te ordenen

293. Notulen van de verwarmings- en verlichtingscommissie, 24 september 1928 - 6 november 1931. -- 1 deel
Bevat gegevens over het ontstaan en de instelling van de commissie en de ingebruikneming van het resultaat.

295. Correspondentie van de verwarmingscommissie, 1928 - 1931. -- 1 portefeuille

555. Garantiebewijs van fa. Stokvis en Zn. voor de koperen lichtkronen, 3 juni 1931. -- 1 stuk

* 225. Krantenartikelen betreffende kroonverlichting, de bazar, enz. -- 1 omslag

* 278. Bestek en tekeningen voor de voetverwarming, 1951. -- 1 pak

* 545. Bestek met tekeningen voor de aanleg van voetverwarimng, 1951. -- 1 omslag

3.3 Commissie voor een lokaal


424. Notulen van de commissie voor een lokaal, 14 oktober 1833 - 7 september 1835. -- 1 cahier

318. Kasboek van de lokaal-commissie van de St.-Janskerk, januari - november 1891. -- 1 deel
Te vernietigen?

3.4 Commissie van oppertoezicht


* 262. Notulen van de commissie van oppertoezicht, 1871 - 1952. -- 1 deel

287. Losse stukken van de commissie van toezicht, 1903 - 1925. -- 3 stukken

* 261. Correspondentie van de commissie van oppertoezicht, 1921 - 1952. -- 1 portefeuille

3.5 Overige archiefstukken


289. Archief van de "Commissie tot oprichting en instandhouding ener armenkerk", 1842 - 1868. -- 1 portefeuille
Genummerde stukken 1-49 (ontbreken nrs. 8, 14, 39, 48).

303. Archief van de commissie tot het opmaken van een reglement over het beheer van de kerkelijke goederen, 1870 / 1871. -- 1 omslag
Notulen.

* 586. Stukken inzake de Financiële Commissie Jeugdgebouw NH kerk. (1) Bescheiden kasboek, uitgaven 1946 - 1950. (2) Bankbescheiden Knox en Dortland, maart - december 1946. -- 2 omslagen XXX