517 -- Moordrecht -- KVT

Openbaarheid
Archiefstukken jonger dan 50 jaar zijn NIET OPENBAAR.
De inventarisnummers zijn in dat geval rood en gemarkeerd met een asterisk (*).
 
 

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Inventaris

samengesteld door mw. F. Tuinstra (1998)

1 Archief van de Koninklijke Deventer Tapijtfabriek (vanaf 1919 vestiging Deventer van de Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken) 1848 - 1977


1.1 Stukken van algemene aard


* 19. Correspondentie, 1882, 1888, 1903, 1918, 1919, 1939, 1944 - 1945, 1951, 1977. -- 1 omslag

1.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen


1.2.1 Vennootschapszaken


2-3. Notulen van de commissie van toezicht op en voortzetting van de Koninklijke Tapijtfabriek te Deventer (gedreven onder de firma P. van Calcar & Cie) ingesteld na het overlijden van eigenaar Johan Willem Birnie, 1848 - 1849. Met bijlagen. -- 1 deel, 5 stukken
Deze commissie richtte de N.V. Maatschappij tot voortzetting der Koninlijke Deventer Tapijtfabriek van de firma P. van Calcar & Cie op.

4. Staat met namen van aandeelhouders van de N.V. Maatschappij tot voortzetting der Koninklijke Deventer Tapijtfabriek van de firma P. van Calcar & Cie, met vermelding van woonplaats en aantal aandelen, 1854. Met bijlage. Fotokopie. -- 2 stukken

6. Statuten van de N.V. Maatschappij tot voortzetting der Koninklijke Deventer Tapijtfabriek van de firma P. van Calcar & Cie, 1868. Fotokopie. -- 1 stuk

17. Proces-verbaal van de algemene vergadering van aandeelhouders waarbij de voorstellen tot ontbinding van de N.V., de benoeming van een liquidator en toezichthouders, en de machtiging van de liquidator tot het aangaan van een overeenkomst met de fa. W. Stevens & Zonen te Rotterdam, worden aangenomen, 1918. Authentiek afschrift. -- 1 katern

1.2.2 Beheer van de bedrijfsmiddelen


1.2.2.1 Beheer van vaste aktiva


1.2.2.1.1 Onroerende zaken
Alle onroerende zaken bevinden zich in de gemeente Deventer


38. Uittreksels uit twee akten, betreffende erfafscheidingen tussen een aantal percelen die samen de Hof den Prattenburg uitmaakten, kad. Wilp sectie A 22 en 22 bis, z.d. (ca. 1900). -- 1 stuk

10. Onderhandse akte van verkoop van een stuk grond, gelegen ten noord-oosten van de Algemeene Begraafplaats, zich uitstrekkende tot over het Spijkerpad, kad. sectie B 6516, door burgemeesters en wethouders van de gemeente Deventer, 1903. Met bijlage. -- 2 stukken

13. Onderhandse akte waarbij een bepaling betreffende de waterleiding wordt toegevoegd aan de akte van verkoop van 21 januari 1905 van gedeelten van de percelen kad. sectie E 6156 en 6157 aan J.W. van Oostrom Meyjes, 1905. -- 1 stuk

393. Taxatierapport betreffende de fabrieksgebouwen aan de Smyrnastraat, 1936. -- 1 stuk

522. Akte van verhuur van een voormalige machinisten-woning aan de Smyrnastraat aan C. Kruisdijk, 1945. -- 1 stuk

* 499. Bouw- en revisietekeningen van de fabriek, 1947 - 1960. -- 1 omslag

* 500. Plattegrond van het fabrieksgebouw, behorende bij een niet bewaard gebleven taxatierapport, 1973. Fotokopie. -- 1 stuk

1.2.2.1.2 Machines en installaties


--. Dagboek over o.a. de gang van zaken in de fabriek, het productieproces; met een machinetekening, 1900 - 1928.
ZIE: inv.nr. 15

398. Aantekeningen betreffende de ontharding van water voor de ververij met behulp van de zogenoemde Permutit-installatie, 1936. Met instructie van de leverancier. -- 1 omslag
Zie ook rubriek 3.2.2.2.2.1 inv.nr. 399.

1.2.2.2 Personeelsbeheer


39. Loonstaten, 1897 - 1898, 1902. -- 2 stukken

--. Dagboek over o.a. lonen en in dienst getreden werklieden, 1900 - 1928.
ZIE: inv.nr. 15

656. Statuten en huishoudelijk reglement van personeelsvereniging 'Door Samenwerking Sterk', 1947. -- 1 stuk
Van of over 'Door Samenwerking Sterk' is verder niets bewaard gebleven.

* 686. Exploitatierekeningen van de Ziekenkas en het Sociaal Fonds, 1969, 1971, 1972. -- 8 stukken

1.2.3 Bedrijfsvoering


1.2.3.1 Inkoop


26-(385). Registers van kostprijsberekeningen van wol, 1905 - 1920. -- 4 delen

386. Wolcampagne 1919
Verslag van aktiviteiten met betrekking tot de inkoop van wol, 1919. -- 1 deel

395. Staten met berekeningen van kostprijs van en winstmarges op Smyrnatapijten, 1919 - 1921. -- 8 stukken

396. Staten met kostprijsberekeningen van tapis Belge en moquette, 1923. -- 3 stukken

1.2.3.2 Ontwerpen en productie


1.2.3.2.1 Ontwerpen


1.2.3.2.2 Productie


15. Dagboek over de gang van zaken in de fabriek, het productieproces, lonen en in dienst getreden werklieden; met diverse berekeningen en een machinetekening, 1900 - 1928. Met bijlage. -- 1 deel

1.2.3.3 Verkoop


21. Aantekeningen van bestellingen van Smyrnatapijt voor Philip Hield in Toronto en 't Binnenhuis te Amsterdam, 1908 en 1914. -- 2 stukken

--. Staten met berekeningen van winstmarges op Smyrnatapijten, 1919 - 1920.
ZIE: inv.nr. 395

2 Archief van de Firma Stevens & Zonen, Koninklijke Tapijtfabriek 'Werklust', te Rotterdam 1879 - 1919


2.1 Vennootschapszaken


57. Onderhandse akte van vennootschap tussen Willem en Gijsbertus Stevens, onder de firma "W. Stevens", 1894. Met bijlagen. -- 3 stukken

58. Onderhandse akte van vennootschap tussen Willem, Gijsbertus en Henricus Antonius Stevens, onder de firma "W. Stevens en Zonen", 1897; met aantekeningen. Met bijlage. -- 2 stukken

61. Onderhandse akte van vennootschap tussen Gijsbertus en Henricus Antonius Stevens onder de firma "W. Stevens & Zonen", 1900. Met bijlagen, 1899 - 1900. -- 1 omslag

63. Akte van vennootschap tussen Willem Laurentius Stevens en Henricus Wilhelmus Josephus Hellebrekers onder firma "W. Stevens & Zonen", 1918. Authentiek afschrift. Met bijlagen, 1917 - 1918. -- 1 omslag
Zie ook rubriek 2.2.2.1.0, inv.nr.54.

2.2 Beheer van de bedrijfsmiddelen


2.2.1 Financiering


56. Akte van hypotheek rustende op de fabrieksgebouwen van het complex 'Werklust' aan de Oostzeedijk, Oostmaasstraat en de Paulus Potterstraat, 1899 -1912. Authentieke afschriften en grossen. Met bijlagen, 1899 - 1919. -- 1 omslag

91. Stukken betreffende een wijziging van de kapitaalrekening, 1907 -1908. -- 2 stukken

2.2.2 Beheer van vaste aktiva


2.2.2.1 Onroerende zaken


2.2.2.1.0 Algemeen


54. Authentiek uittreksel uit de akte van vennootschap tussen W.L. Stevens en H.W.J. Hellebrekers, waarbij W.L. Stevens in de vennootschap onroerende zaken inbrengt, gelegen te Rotterdam aan de Lage Oostzeedijk, de Oostmaasstraat en de Paulus Potterstraat, kad. Kralingen sectie en aan de Oost Maasstraat kad. sectie F 744, 745, 776, 858, 1806, 1808, 1810, 1812 en 2560 in Moordrecht aan het Westeinde kad. sectie C 690, 692, 745 - 747, 750, 1021, 1161, 1392, 1557, 1591, 1595, 1625, 1626, 1219 - 1222, 1489 - 1492, 1540, 1541, 1630 - 1637, en het recht van opstal in de Zuidplaspolder aan de Ringdijk, kad. sectie A 2019, 1918. Met retroacta, 1892 - 1916. -- 1 omslag
Dit is een uittreksel van inv.nr. 63, rubriek 2.1.

2.2.2.1.1 Rotterdam


41. Authentiek uittreksel uit de akte van scheiding en deling van de ontbonden vennootschap 'W. Stevens', tussen de voormalige vennoten W. Stevens en J.A. de Rooij, waarbij W. Stevens de eigendom verkrijgt over de fabrieksgebouwen met kantoor en grond , zijnde het achterste gedeelte van het buitenverblijf genaamd 'Werklust' gelegen beneden de Hoge Zeedijk, kad. sectie D 720, 1879. Met retroacta en bijlagen, 1815 - 1873. -- 1 omslag

42. Akte van verkoop van twee percelen grond gelegen beneden de Hoge Zeedijk, kad. Kralingen sectie D 3040 en 3041, door Willem Stevens aan W.C. Coepijn, 1881. Afschrift. -- 1 katern

43. Akte van verkoop van een perceel grond ten zuiden van de Paulus Potterstraat, uitkomende in de Rubensstraat, kad. Kralingen sectie D 4599 en 4600, door H. J. Egelie aan Willem Stevens, 1889. Authentiek afschrift. -- 1 katern

53. Retroacta bij een niet bewaard gebleven transportakte betreffende een aantal panden en erven aan de Oostmaasstraat, kad. Kralingen sectie F 854, 856, 1890 - 1904. -- 5 katerns

49. Onderhandse akten van verhuur van een loods aan de Oostmaasstraat 101 door J. van Vessem aan Willem Stevens, 1894 en 1911. Met bijlagen, 1911. -- 5 stukkken

73. Bouwtekening van de fabriek aan de Oostzeedijk, 1901. -- 1 stuk

65. Processen-verbaal van het onderzoek naar de staat van bliksemafleiders en verlichting van de fabriek, 1902 - 1906. -- 3 stukken

66. Vergunning in het kader van de plaatselijke politieverordening voor het herstellen van brandschade aan het pand Oostzeedijk 117, 1910. -- 1 stuk

417. Uittreksel uit het kadastrale plan, kad. Kralingen sectie F, betreffende percelen aan de Rubensstraat, Speelmandwarsstraat, Oostmaasstraat en de Lage Oostzeedijk, z.d. (ca. 1915.). -- 1 stuk
ZIE:
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Valt uit elkaar bij de vouwnaden, hier en daar met plakbland geplakt.)

55. Akte van overeenkomst met F. Pot, met betrekking tot een aantal erfdienstbaarheden betreffende percelen aan de Oostzeedijk , kad. Kralingen sectie F 2279 en 2280 en F 778 - 782, 1911. Met bijlagen. -- 1 katern

74. Stukken betreffende de uitbreiding van de fabrieksgebouwen aan de Oostzeedijk, kad. Kralingen ectie F 865 - 868, 784 en 775, 1911. -- 1 omslag

97. Bouwvergunning voor het uitbreiden van de fabriek aan de Oostzeedijk 117, kad. Kralingen sectie F 2279 en 865 - 868, en het plaatsen van een stoommachine, 1913. Met bijlagen 1912 -1913. -- 1 omslag

81. Brief van de gemeente Rotterdam betreffende de ter inzage legging van de uitkomsten van de schattingen ten behoeve van de grondbelasting, 1913. -- 1 stuk

82. Bewijs van doorhaling van hypothecaire inschrijving op de percelen kad. Kralingen sectie F 776, 858, 1806, 1808, 1810 en 1812, 1914. -- 1 stuk

70. Stukken betreffende de bouw van een nieuw fabrieksgebouw aan de Oostzeedijk 117, kad. Kralingen sectie F 2560, 745, 774, 1916 - 1918. -- 1 omslag
ZIE:

2.2.2.1.2 Moordrecht Zuidplas


108. Akten van overeenkomst waarbij dijkgraaf en heemraden van de Zuidplaspolder in Schieland het recht van opstal verlenen, op kad. sectie A bis 1968, 1903. Met bijlagen 1903 - 1907. -- 5 stukken

110. Bouwvergunningen voor twee werkloodsen aan de Kanaaldijk, kad. sectie A bis 2019, 1907. Met bijlagen. -- 6 stukken

116. Bouwvergunning voor een werkloods aan de Ringdijk, kad. sectie A bis 2019, 1911. Met bijlage. -- 2 stukken

2.2.2.1.3 Moordrecht Westeinde


94. Bouwvergunning voor het verbouwen van het woonhuis met koetshuis aan de IJsseldijk 115, kad. sectie C 691, 1913. Met bijlagen. -- 3 stukken

93. Authentieke uittreksels uit perceelsgewijze kadastrale legger betreffende de percelen kad. sectie C 755, 1018, 1085, 1084, 1519, 1558 en 1559, 1915. -- 5 stukken

2.2.2.2 Machines


67. Hinderwetvergunning tot het gebruik van een stoomketel in de fabriek Werklust te Rotterdam, 1900. -- 1 stuk

75. Staat met een opgave van de waarde van machines ten behoeve van de verzekering, 1903. -- 1 stuk

101. Bijlage bij een hinderwetvergunning voor het vervangen van een stoomketel, 1904. -- 1 stuk

64. Technische tekeningen van weefgetouwen, z.d. (ca. 1913). Fotokopieën. -- 1 pak

117. Hinderwetvergunning voor het plaatsen van een zuiggasmotor in de machinekamer van de mattenfabriek in Moordrecht, 1911. Met bijlagen. -- 3 stukken

--. Bouwvergunning voor het plaatsen van een stoommachine, 1913.
ZIE: inv.nr. 97

--. Onderhandse akte van overdracht door de firma Renard Frères van het patent in Nederland op de weefgetouwen 'Point Noué', 1913. Met bijlagen.
ZIE: inv.nr. 87

2.2.3 Personeelsbeheer


95. Staat van loonkosten van verschillende produkten en werkzaamheden, z.d. (ca.1900). -- 1 stuk
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Gescheurd en geplakt.)

69. Stukken betreffende de verzekering in het kader van de Ongevallenwet 1901, 1904 - 1905. -- 3 stukken

44. Jaarverslagen van het Ziekenfonds van de Werklieden, 1910 - 1919. -- 1 omslag

2.2.4 Ondernemerscapaciteit


77. Brief van drukkerij B. Arps & Zoon waarin deze verklaart geen afdrukken van de mallen van Stevens voor anderen te zullen maken, 1903. -- 1 stuk

78. Brief van de firma Willeman, fabrikanten van gesponnen paardenhaar en kokos mattings, waarin zij zich tegen een som van f 2500,- verplichten geen kokosartikelen meer te produceren, 1904. -- 1 stuk

134. Onderhandse akte van overeenkomst met de N.V. 's-Gravenhaagsche Smyrnatapijtfabriek en de Koninklijke Deventer Tapijtfabriek dat men geen werknemers zal aannemen die minder dan twee jaar geleden bij een der andere fabrieken werkzaam zijn geweest, 1907; met aantekening. -- 1 stuk

87. Onderhandse akte van overdracht door de firma Renard Frères van het patent in Nederland op de weefgetouwen 'Point Noué', 1913. Met bijlagen. -- 3 stukken

2.3 Financiële verantwoording en financieel beheer


2.3.1 Synthetische boeken


128. Memoriaal
Grootboek, gecombineerd met journaal, 1898 - 1909. -- 1 deel
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Schimmelverschijnselen, blauwe zak.)

127. Grootboek, 1914 - 1916. -- 1 deel

2.3.2 Synthetisch/analytische boeken


123. Privéboek van G. Stevens, 1893 - 1900. -- 1 deel

124-125. Rekening-courantboek met rekeningen-courant met de erven van Willem Stevens Sr., 1903 -1919. Met bijlagen. -- 1 deel, 1 omslag
Het betreft zowel debiteuren als crediteuren.

99. Rekening-courant met Louisa Christina Mersel, schoonzuster van Willem Stevens, als creditrice, 1909 - 1914. -- 1 katern

96. Stukken betreffende de rekening-courant met de erven Fr. Boutens-Rottiers uit Hamme (België) als crediteuren, 1914 - 1918. -- 1 omslag
De rekening-courant zelf is niet aangetroffen.

2.3.3 Boekingsstukken


86. Facturen voor geleverde buskruitkleden aan 's Rijks Stapel- en Constructiemagazijnen en de artillerie-inrichtingen te Delft, in opdracht van de ministeries van oorlog en van koloniën, 1880 - 1896. Afschriften. -- 2 stukken

71. Factuur van de gemeentelijke drinkwaterleiding Rotterdam voor het waterverbruik van de panden Oostzeedijk 115 I en II, en Oostmaasstraat 115 en 117, 1904 -- 1 stuk

83. Declaraties van accountants, 1915 - 1919. -- 4 stukken

2.4 Bedrijfsvoering


2.4.1 Productie


85. Stukken betreffende de uitbesteding van werk en de levering van grondstoffen aan diverse gevangenissen en inrichtingen in Groningen, Hoorn, Leeuwarden, Leiden, Medemblik en Veenhuizen, 1880 - 1900. -- 8 stukken

2.4.2 Verkoop


76. Brief aan P. Theunissen betreffende de prijzen van diverse Smyrna-producten, 1903. Expeditie. -- 1 stuk
Nooit verstuurd of later teruggekregen.

2.4.3 Verkooppromotie


119-121. Catalogi voor kokos- en wolprodukten, z.d. (ca. 1905 - 1910). -- 3 delen

122. Catalogus voor Samoa- en Indiakarpetten, 1916. -- 1 deel

3 Archief van de Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken N.V. 1919 - 1990


3.1 Stukken van algemene aard


3.1.1 Notulen


3.1.1.1 Aandeelhouders


* 294-295. Notulen van de vergaderingen van houders van buitengewone aandelen, 1930 - 1975. Met bijlagen. -- 2 omslagen

* 276-(285). Notulen van de jaarlijkse algemene vergaderingen van aandeelhouders, 1933 - 1988. Met bijlagen. -- 8 omslagen

3.1.1.2 Raad van Commissarissen
Vanaf 1933 krijgen de notulen een bladzijdenummering die ononderbroken doorloopt tot in 1975. Vanaf juni 1975 worden in verband met de overname door Youghall Carpets een nederlandstalige en een engelstalige versie opgemaakt die ieder apart doornummeren.


* 221-268. Notulen van de vergaderingen, 1930-1931, 1933-1978. Gedeeltelijk met bijlagen. -- 48 omslagen
De jaargangen 1930 - 1931 zijn concept-notulen, de overige jaargangen minuut-notulen.

* 269-275. Minutes of the Meeting of the Supervisory Board
Notulen van de vergaderingen, 1975-1978, 1985-1986, 1988. -- 7 omslagen
De notulen zijn in de Engelse taal. Inv.nrs. 269 - 272 zijn inhoudelijk gelijk aan inv.nrs. 265 - 268.

3.1.1.3 Ondernemingsraad


* 629-655. Notulen van de vergaderingen van de ondernemingsraad, 1964 - 1990. Met bijlagen. -- 27 omslagen
In de bijlagen incidenteel ook notulen van de ondernemingsraad van Deventer.

3.1.2 Jaarverslagen


* 153-(703). Jaarverslagen, 1918/1919 - 1988/1989, met hiaten. -- 69 katernen

* 219-220. Jaarverslagen van moederondernemingen, 1974 - 1989. -- 1 pak, 1 omslag
Youghal Carpets (Holdings) Ltd. werd in 1975 enige aandeelhouder van de KVT, en werd in 1987 zelf overgenomen door Coats Viyella.

3.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen


3.2.1 Vennootschapszaken


3.2.1.1 Oprichting


45-(138). Correspondentie van W. L. Stevens betreffende de oprichting van de KVT, 1918 - 1919. -- 6 omslagen
Uit de aard der zaak treedt W.L. Stevens aanvankelijk op als vennoot van de firma Stevens en later als directeur van de KVT.

137. Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken van en aan de directie van de 's Gravenhaagsche Smyrna-tapijtfabriek, met betrekking tot de voorgenomen overname, 1918 - 1919. -- 1 omslag

139. Akte van oprichting van de N. V. Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken te Rotterdam, door de vennoten van de fa. Stevens & Zn. te Rotterdam en de liquidateuren van de N.V. Koninklijke Deventer Tapijtfabriek te Deventer en van de N. V. 's-Gravenhaagsche Smyrna-tapijtfabriek te Den Haag, 1919. Authentiek afschrift. Met bijlagen. -- 3 stukken

149. Circulaire ter kennisgeving van de oprichting van de KVT en van de namen en handtekeningen van de directeuren, adjunct-directeuren en procuratiehouders, 1919; gedrukt. -- 1 stuk

3.2.1.2 Statuten


147. Akten van statutenwijziging, 1920, 1928, 1932, 1937, 1938, 1940, 1947, 1952, 1970. Authentieke afschriften met bijlagen. -- 1 omslag

--. Dossier inzake statutenwijziging, 1931.
ZIE: inv.nr. 335

374. Statuten, 1940. Drukwerk -- 1 deel
ZIE:

3.2.1.3 Registratie in handelsregisters


324. Stukken betreffende de inschrijving in de handelsregisters van de Kamers van Koophandel te Rotterdam, Amsterdam en Deventer, 1921 - 1928. -- 1 omslag

* 489. Stukken betreffende de inschrijving in de handelsregisters van de Kamers van Koophandel te Gouda, Amsterdam en Groningen, 1957 - 1990. -- 1 omslag

3.2.1.4 Predicaat Koninklijk


143. Stukken betreffende het predikaat 'Koninklijke', 1919. -- 3 stukken

3.2.1.5 Commissariaat en procuratie


325. Akten van verlening van procuratie, 1919 - 1966. -- 1 omslag

* 309. Brief van M.P.L. Steenberghe waarin hij bedankt voor de hem aangeboden functie van commissaris, 1946. Afschrift. -- 1 stuk

485. Circulaires betreffende verleningen van procuratie, 1948, 1953, 1964 -- 3 stukken

* 308. Stukken betreffende de periodieke aftreding van commissarissen, 1971. -- 2 stukken

3.2.1.6 Viering 150-jarig bestaan


695. Dossier inzake de voorbereiding van het jubileum, 1947. -- 1 omslag

696. Circulaire aan klanten met het verzoek mee te werken aan de organisatie van een tentoonstelling van historische tapijten, stalen en afbeeldingen daarvan, 1947. Met brieven van klanten met reacties. -- 1 omslag

698. Stukken betreffende de viering van het jubileum, 1947. -- 1 omslag

699. Stukken betreffende de aanbieding van een groot glas-in-lood raam voor de hal van het kantoor aan het Westeinde te Moordrecht, als huldeblijk van het personeel, 1947. -- 1 omslag
Het raam bevindt zich nu in het gemeentehuis van Moordrecht.

3.2.2 Beheer van de bedrijfsmiddelen


3.2.2.1 Financiering


3.2.2.1.1 Aandelenkapitaal


48. Brief aan de Vereniging van Effectenhandelaren betreffende de betaalbaarstelling van dividendbewijzen, 1919. -- 2 stukken

* 146. Aandeelbewijzen, 1919, 1932, 1952, 1953, 1961, 1972, 1974. -- 1 omslag
Omgewisselde, ingeleverde, ongeldiggemaakte of niet uitgegeven exemplaren.

148. Prospectus van uitgifte van gewone aandelen, 1920; met aantekeningen. Gedrukt. -- 1 stuk

298. Register van buitengewone aandelen, 1929 - 1959. -- 1 deel

360. Stukken betreffende de aansprakelijkheid voor mogelijke financiële gevolgen van het zoekraken van aandeelbewijzen en de uitgifte van duplicaten, 1930 - 1940. -- 6 stukken

335. Dossier inzake herkapitalisatie van de vennootschap en de daarmee verbandhoudende statutenwijziging, 1931. -- 1 omslag

592. Stukken betreffende herkapitalisatie van de vennootschap, 1951 - 1952. -- 1 omslag

* 612. Stukken betreffende betaalbaarstelling van dividend, 1972. -- 1 omslag

* 613. Stukken betreffende de omwisseling van oude in nieuwe aandelen, 1972 - 1974. -- 1 omslag

3.2.2.1.2 Langlopende leningen


111. Stukken betreffende de aflossing van een hypotheek ten gunste van F. van Lange, rustende op de gebouwen en percelen gelegen ter weerszijden van de Schielandse Hoge Zeedijk, kad. sectie C 690-692, 742, 745 - 747, 750, 1021, 1161, 1219 - 1224, 1230 - 1235, 1392, 1489 -1495, 1540 - 1542, 1591, 1543, 1557 en 1593 - 1595, 1919. Met bijlagen, 1913 - 1919. -- 9 stukken
Zie ook rubriek 3.2.2.2.1.2 inv.nr. 112, voor de kaart die wordt bedoeld in de aantekening 'S.v.p. kaart toestand 7 juli 1913' op het uittreksel van de perceelsgewijze kadastrale legger in de bijlagen.

333. Akte van hypotheek ter waarde van ƒ 500.000 ten gunste van de Amsterdamsche Bank, rustende op de roerende en onroerende zaken bij alle vestigingen van de KVT, 1927. -- 1 stuk

337. Dossier inzake de opzegging van een krediet van ƒ 650.000 door de Amsterdamsche Bank, 1932. -- 1 omslag

3.2.2.2 Beheer van vaste aktiva en vorderingen


3.2.2.2.1 Onroerende zaken


3.2.2.2.1.0 Algemeen


141. Authentiek uittreksel uit de akte van oprichting van de KVT, ten bewijze van eigendom van het fabrieksgebouw 'Werklust' c.a. gelegen te Rotterdam, aan de Lage Oostzeedijk, Oostmaasstraat en Paulus Potterstraat, kad. Kralingen sectie F 1806, 858, 776, 1810, 1812, 1808, 2651, een herenhuis met koetshuis en een complex huizen c.a. gelegen te Moordrecht aan het Westeinde kad. sectie C 690, 692, 745-747, 750, 1021, 1161, 1219-1222, 1392, 1489 -1492, 1540, 1541, 1557, 1591, 1595, 1625, 1626, 1630 - 1637 en een fabrieksgebouw met recht van opstal, gelegen in de Zuidplaspolder aan de Ringdijk, kad. sectie A bis 2019, 1919. -- 1 stuk

3.2.2.2.1.1 Rotterdam


509. Stukken betreffende huurverhoging van aan particulieren verhuurde woningen aan de Oostmaasstraat 103, 105, 107, 1919. -- 1 omslag

145. Stukken betreffende de gedeeltelijke sloop van het oude fabriekspand, en de bouw van een nieuw pand aan de Lage Oostzeedijk, 1919 - 1920. -- 6 stukken

511. Uittreksel uit het kadastrale plan inzake het perceel Rotterdam, kad. sectie F 778 - 782, 2279, 2280, z.d. (ca. 1925). -- 1 stuk

150. Uittreksel uit het kadastrale plan gemeente Kralingen, sectie F, Oostzeedijk, Oostmaasstraat, Rubensstraat, Paulus Potterstraat, 1922. -- 1 stuk

510. Stukken betreffende de opzegging van de huur van de verhuurde panden aan de Oostmaasstraat 105 en de Rubensstraat 102b te Rotterdam, 1924. -- 1 omslag

512. Akte van transport van het pand en erf aan de Rubensstraat 96 te Rotterdam, kad. sectie F 749, aan Jacobus van Oosterom, 1924; authentiek afschrift. Met retroactum en bijlage. -- 2 stukken

340. Stukken betreffende elektriciteitslevering door het Gemeente-Electriciteitsbedrijf Rotterdam, 1929 - 1940. -- 1 omslag

347. Vergunning tot het in gebruik nemen als woning van de begane grond van het pand aan de Oostmaasstraat 105 te Rotterdam, 1930. -- 1 stuk

416. Taxatierapport ten behoeve van een brandverzekering, betreffende de gebouwen van de fabriek 'Werklust', 1939. -- 1 stuk

436. Voorstel tot het provisorisch herinrichten van de bruikbaar gebleven gedeelten van kantoor- en fabrieksgebouwen, na het bombardement van mei 1940, en het weer op gang brengen van de werkzaamheden, 1940. -- 1 stuk

434-435. Dossier inzake de onteigening van het fabrieksterrein met de tijdens het bombardement van mei 1940 verwoeste gebouwen, 1940 - 1947. -- 2 omslagen

431. Dossier inzake de vordering van het kantoor en een deel van de bedrijfsruimten door de Binnenlandse Strijdkrachten, 1945 - 1948. -- 1 omslag

3.2.2.2.1.2 Moordrecht


3.2.2.2.1.2.0 Moordrecht algemeen


453. Dossier inzake de inning van huur voor door de Duitse Wehrmacht gevorderde fabrieken en woonhuizen, 1943 - 1947. -- 1 omslag

454. Dossier inzake de afwikkeling van bomschade aan de fabriek 'Zuidplas' en woonhuizen aan de Stevensstraat, 1944 - 1949. -- 1 omslag

455. Dossier inzake de afwikkeling van de molestschade aan de kantoor- en fabrieksgebouwen en de woonhuizen, veroorzaakt gedurende de vordering door de bezetters, 1944 - 1949. -- 1 omslag

* 576. Uittreksels uit het register van hypotheken en uit de kadastrale legger betreffende bezittingen aan de Stevensstraat, Bredeweg, Westeinde, Drost IJsermansingel, Buitenland, Westeinde en Voorland, en te Nieuwerkerk a/d IJssel aan de Kleine Vinkstraat, 1957 - 1977. -- 1 omslag

3.2.2.2.1.2.1 Moordrecht, complex Westeinde
Zie voor bouwvergunningen tevens het Secretariearchief Moordrecht 1900 - 1940, archiefcode 23, plaatsnr. 289, 1924/105 en plaatsnr. 212, 1939/167


112. Stukken betreffende wijziging van de erfdienstbaarheid ten gunste van de familie Dirkzwager met betrekking tot de verplaatsing van een duiker, 1919 - 1925. -- 1 omslag

402. Stukken betreffende de betaling van de bouw van een loods in Moordrecht, 1920. -- 1 omslag

403. Uittreksel uit het kadastrale plan inzake een perceel aan het Westeinde te Moordrecht, kad. sectie C, 1920. -- 1 stuk

410. Stukken betreffende elektriciteitslevering door de Gemeente-Lichtfabrieken te Gouda, 1921 - 1950. -- 1 omslag

405. Stukken betreffende de verhuur van uiterwaarden, 1923 - 1939. -- 3 stukken

--. Brief aan ir. P.D. Stuurman betreffende de aanschaf van een nieuwe ketel en de bouw van een nieuw ketelhuis, 1925; minuut.
ZIE: inv.nr. 413

80-(602). Stukken betreffende de watertoren, 1925 - 1930, 1938 - 1940, 1968. -- 3 omslagen

406-(483). Taxatierapporten ten behoeve van een brandverzekering, 1936 - 1953. -- 2 omslagen, 1 stuk

--. Stukken betreffende de aanvraag van een bouwvergunning voor het verlengen van het jaquardgebouwtje op het dak van de fabriek 'IJsselvrucht', 1939.
ZIE: ac 23 inv.nr. 212, 1939 sub 167

457-464. Stukken betreffende de uitbreiding van het fabriekscomplex, 1940 - 1943. -- 5 omslagen, 8 stukken

452. Taxatierapporten ten behoeve van een molestverzekering, 1943. -- 2 stukken

441. Onderhandse akte van verhuur van een kelderruimte in de nieuw gebouwde fabriek aan de N.V. Goudsche Machinale Garenspinnerij, 1944. Met bijlagen. -- 5 stukken

442. Dossier inzake de vordering van kantoor- en fabrieksgebouwen door de Binnenlandse Strijdkrachten, 1945 - 1950. -- 1 omslag

432. Ingekomen stuk van het gezamenlijke personeel van Moordrecht, Amsterdam en Deventer met gelukwensen ter gelegenheid van de opening van de nieuwe fabriek, 1946. -- 1 stuk

480. Hinderwetvergunning voor het uitbreiden van de weverijen en spinnerijen, 1946. Met bijlagen. -- 6 stukken
ZIE:

481. Vergunning van het hoogheemraadschap Schieland voor het plaatsen van een afrastering langs de buitenkruinlijn van de Schielandse Hooge Zeedijk, 1947. Afschrift. -- 1 stuk

566. Akte van transport van een perceel grond, kad. sectie C 1828 aan G. van der Heiden, 1951. Afschrift. -- 1 stuk

526. Dossier inzake de verkoop van een strook grond aan het Westeinde aan G.N. van Jeveren, 1960. -- 3 stukken

608. Stukken betreffende eventuele verkoop of verpachting van een stuk grond aan de gemeente Moordrecht ten behoeve van de aanleg van een gemeentelijk zwembad, 1966. -- 2 stukken

407. Plattegrond van de kelder van 'weverij-zuid' (het oude hoofdgebouw) aan het Westeinde te Moordrecht, 1968. -- 1 stuk

* 408. Plattegronden van de begane grond en de eerste verdieping van de 'fabriek-zuid' (het oude hoofdgebouw) aan het Westeinde te Moordrecht, 1976. -- 2 stukken

3.2.2.2.1.2.2 Moordrecht, complex Zuidplas
Directeur A. Spaan spreekt van 'de Zuidplasfabriek'. Op de bouwtekening staat 'KVT mattenfabriek'. Op andere 'Fabriek West-Ringdijk'.


401. Stukken betreffende de koop van een aantal percelen, kad. sectie A bis 511 - 514 en 2085, van K. van den Heuvel, 1919. -- 1 stuk

513. Akte van verkoop van enige percelen bouwterrein in de Zuidplaspolder, kad. sectie A bis 2230 en 2231 aan de Woningbouwvereniging Moordrecht, 1921; authentiek afschrift. -- 1 stuk

523. Akte waarbij de KVT enerzijds, en Jan Vrijlandt anderzijds, de hypotheekbewaarder te Rotterdam verzoeken om een perceel, gelegen in de gemeente Moordrecht, sectie A bis 2084, dat ingevolge een transportakte van 1 mei 1919 per vergissing op naam van de KVT was gesteld, weer op naam van Jan Vrijlandt te stellen, 1921; authentiek afschrift. Met bijlage, 1919. -- 2 stukken

107. Akte waarbij dijkgraaf en heemraden van de Zuidplaspolder het recht van opstal op het perceel kad. sectie A bis 2222 verlenen, 1927. Met bijlage. -- 2 stukken

448-(482). Taxatierapporten ten behoeve van een brandverzekering, 1942 - 1952. -- 4 stukken

497. Plattegrond en doorsnede van het fabriesgebouw, 1943; met aantekeningen, (ca. 1970). -- 1 stuk

571. Onderhandse akte van overeenkomst met de gemeente Moordrecht betreffende het dempen van een sloot en het aanleggen van een riool door de gemeente Moordrecht, en het recht van uitpad voor de KVT over de gedempte sloot, 1961. -- 1 stuk

601. Brief van dijkgraaf en heemraden van de Zuidplaspolder in Schieland, betreffende verlenging van de erfpacht van het terrein aan de Westringdijk, 1964. -- 1 stuk

496. Stukken betreffende de nieuwbouw en gedeeltelijke sloop van de fabriek, 1965 - 1966. -- 1 omslag

524. Stukken betreffende de erfdienstbaarheden van de percelen kad.sectie C 2396 (eigendom van de KVT) en 2562 - 2563, 1966. -- 3 stukken

* 495. Stukken betreffende de verkoop van het recht van erfpacht op het perceel grond gelegen aan de Westringdijk 4, kad. sectie C 2716, met de daarop gelegen bedrijfsgebouwen, aan mw. C. Eegdeman-Tuinenburg te Moordrecht, 1970 - 1971. -- 1 omslag

3.2.2.2.1.2.3 Moordrecht, woningen


400. Bouwtekening behorende bij een aanvraag voor een bouwvergunning voor vier werkmeesterswoningen, ca. 1920; met aantekening "Niet goed". Blauwdruk. -- 1 stuk

411. Bouwvergunning voor een portierswoning aan het Westeinde, 1922. -- 2 stukken
Zie ook rubriek 5.4, inv.nr. 412.

450-(515). Taxatierapporten betreffende woningen aan de Stevensstraat, Middelweg, en het Westeinde, 1936 - 1952. -- 7 stukken

* 443-(582). Stukken betreffende de verhuur van woningen, 1940 - 1945, 1953, 1967 - 1978. -- 3 omslagen, 1 deel, 2 stukken

564. Akte van transsport van een perceel bouwgrond aan de Drost IJsermansingel, kad. sectie C 1159, door T. Boere, 1950. -- 1 stuk

572. Beschikkingen van de minister van Volkhuisvesting betreffende de toekenning van jaarlijkse bijdragen in het kader van de Financieringsregeling Woningbouw 1948, ten behoeve van de verhuur van woningen aan de Drost IJsermansingel 5 en 6, 1950 - 1960. Afschriften. Met bijlagen. -- 1 omslag
Zie ook rubriek 5.4 inv.nr. 573.

516. Bouwvergunning voor vijf woningen aan de Schielandstraat en vier aan de Stevensstraat, 1955. Met bijlagen. -- 6 stukken

525. Akte van verhuur van woningen aan de Oostwaalstraat 18 t/m 24 (even), 34, 38 t/m 46 (even), door de Woningbouwverening Moordrecht aan de KVT, ten behoeve van huisvesting van werknemers, 1956. Met bijlagen, 1955 - 1956. -- 6 stukken

565. Akte van transport van een perceel bouwgrond aan de Koningin Julianastraat, kad. sectie C 1938, door de gemeente Moordrecht, 1956; authentiek afschrift. -- 1 stuk

574. Beschikkingen van de minister van Volkshuisvesting betreffende verschuldigde bedragen in het kader van artikel 5, 7, 8 en 9 van de Wet Grootboek voor Woningverbetering, 1958 - 1959. Afschriften. Met bijlagen. -- 5 stukken

570. Stukken betreffende de aanleg van een riolering in de woningen aan het Westeinde 57 t/m 87, 1959 - 1960. -- 3 stukken

528. Dossier inzake de verkoop van een strook grond aan de Stevensstraat aan de gemeente Moordrecht, 1961- 1963. -- 1 omslag

527. Dossier inzake de verkoop van een perceel bouwgrond met woonhuis op de hoek van de Middelweg en de Stevensstraat aan aannemersbedrijf W. L. Bouwmeester & Zn., 1962 - 1963. -- 1 omslag

530. Dossier inzake de koop van twee percelen grond met daarop een in aanbouw zijnde woning en een garage aan de Mr. Lallemanstraat 12 en 37, kad. sectie C 2622 en 2319, van de gemeente Moordrecht en de N.V. Eurowoningen, 1962 - 1964. -- 1 omslag

* 567. Dossier inzake de verkoop van grond en woningen aan het Westeinde, kad. sectie C 2090 en 2091, aan de gemeente Moordrecht, 1969 - 1974. -- 1 omslag

* 562. Dossier inzake de onteigening en verkoop van twee woonhuizen met tuin aan de Stevensstraat 57 en 59 aan de gemeente Moordrecht, in verband met het bestemmingsplan 'Vijf Akkers', 1970 - 1976. -- 1 omslag

* 533. Taxatierapport ten behoeve van verkoop betreffende de panden Mr. Lallemanstraat 12 en 37, 1971. -- 1 stuk

* 563. Dossier inzake de verkoop van een perceel grond aan de Stevensstraat, kad. sectie C 2172, aan de gemeente Moordrecht, 1973. -- 1 omslag

* 531-532. Taxatierapporten ten behoeve van verkoop, betreffende woningen van de KVT in Moordrecht en Nieuwerkerk aan de IJssel, 1975. -- 2 stukken

* 568. Minuten van uitgaande stukken van de directie aan de Raad van Commissarissen betreffende de verkoop van woningen aan de Stevensstraat, 1975 -1976. Met bijlagen. -- 1 omslag

* 536-(560). Akten van transport van diverse woningen aan voormalige huurders en aan derden, 1975 - 1978. -- 30 stukken

* 534. Taxatierapport ten behoeve van verkoop betreffende Drost IJsermansingel 5, 1978. Met foto en bijlage. -- 2 stukken

3.2.2.2.1.3 Nieuwerkerk a/d IJssel


* --. Uittreksels uit het register van hypotheken en de kadastrale legger betreffende bezittingen aan de Kleine Vinkstraat, 1957 - 1977.
ZIE: inv.nr. 576

561. Dossier inzake de bouw en de aankoop van een woonhuis aan de Kleine Vinkstraat 22 te Nieuwerkerk aan de IJssel, 1960 - 1961. -- 1 omslag

* --. Taxatierapport ten behoeve van verkoop van o.a. het pand Kleine Vinkstraat 22, 1975.
ZIE: inv.nr. 531

* 557. Akte van transport van een woning aan de Kleine Vinkstraat 22 aan J. Bruinse, 1978. Concept. -- 1 stuk

3.2.2.2.1.4 Deventer en Gorssel


472. Taxatierapport ten behoeve van een brandverzekering betreffende de kantoor- en fabrieksgebouwen met woonhuis in Deventer, 1943. Met bijlagen, 1941 - 1943. -- 4 stukken

* 575. Hypothecaire uittreksels en uittreksels uit de perceelsgewijze kadastrale legger betreffende percelen aan de Smyrnastraat, Ceintuurbaan, Prof. W. Einthovenstraat en Jan Luykenlaan te Deventer, en percelen te Gorssel, 1957 - 1974. -- 1 omslag

569. Beschikking van de Raad van Commissarissen waarbij toestemming wordt verleend aan de directie voor de aankoop van een strook grond op de hoek van de Tapijtstraat / Burgemeester van Marlestraat te Deventer, 1962. -- 1 stuk

521. Akte van verkoop van het perceel aan de Deventerweg 25 te Gorssel, kad. sectie E. 4464, aan J. Kleyn, 1966. Concept. Met retroacta, 1932 - 1935. -- 1 omslag

518. Stukken betreffende de verkoop van de panden Voorende 31 te Gorssel en Prof. W. Einthovenstraat 2 te Deventer, 1970. Met bijlage, 1956. -- 1 omslag

* 519. Stukken betreffende de verkoop van het pand Jan Luykenlaan 5 te Deventer, 1973 - 1974. Met retroacta 1958 - 1962. -- 1 omslag

* 520. Taxatierapport betreffende een woonhuis met tuin en garage aan de Ceintuurbaan 150 te Deventer, kad. sectie B 11475 en een woonhuis met erf en schuur aan de Smyrnadwarsstraat 5 te Deventer, kad. sectie B 6653, 1975. -- 1 stuk

3.2.2.2.1.5 Den Haag


140. Authentiek uittreksel uit de akte van oprichting van de KVT, ten bewijze van eigendom van het fabrieksgebouw c.a. aan de Loosduinseweg, kad. sectie Y 1809, 1919. Met retroacta, 1894, 1897, 1904, 1919. -- 6 stukken

3.2.2.2.2 Roerende zaken


3.2.2.2.2.1 Machines en installaties


413. Brief aan ir. P.D. Stuurman betreffende de aanschaf van een nieuwe ketel en de bouw van een nieuw ketelhuis aan het Westeinde, 1925; minuut. -- 1 stuk

328. Hinderwetvergunning voor de aanleg van een benzine-installatie in het fabrieksgebouw aan de Oostzeedijk 117 te Rotterdam, 1928. Met bijlagen. -- 3 stukken

399. Instructies voor de juiste behandeling van water voor een ketel, 1930. -- 1 katern
Zie ook rubriek 1.2.2.1.2 inv.nr. 398.

346. Akte waarbij de ontvanger van accijnzen verklaard dat aangifte is gedaan van het bedrijf van zuiveren, ontharden en regenereren van water en het gebruik van toestellen daarvoor, 1934. -- 1 stuk

375-(428). Taxatierapporten ten behoeve van een brandverzekering, betreffende de machines en werktuigen in de fabriek te Rotterdam, 1937 - 1942. -- 2 stukken

445. Taxatierapport ten behoeve van een brandverzekering betreffende machines en werktuigen in de kokosmattenfabriek 'Zuidplas' te Moordrecht, 1940 - 1941. -- 1 deel

444-(446). Taxatierapporten ten behoeve van een brandverzekering betreffende de machines en werktuigen in de gebouwen van de tapijtfabriek 'IJsselvrucht te Moordrecht, 1940 - 1946. -- 2 delen, 1 stuk

* 594. Stukken betreffende de bruikleen van een benzinepomp van Shell, 1946 - 1974. -- 1 omslag

426. Taxatierapport ten behoeve van een brandverzekering betreffende de waterreinigingsinstallatie met toebehoren te Rotterdam, 1947. Met bijlage, 1950. -- 2 stukken

3.2.2.2.2.2 Voertuigen


422. Stukken betreffende voertuigen die door de bezetter gevorderd werden, 1940 - 1945. Met retroacta, 1938 - 1939. -- 7 stukken

3.2.2.2.2.3 Inventaris toonzaal Amsterdam


376. Taxatierapport ten behoeve van een brandverzekering, betreffende de inventaris van de toonzaal te Amsterdam, 1937. Met aanvullingen tot 1941. -- 1 deel

3.2.2.2.3 Vorderingen


372. Stukken betreffende buitenlandse incasso's, 1928 - 1931. -- 1 omslag
Materiële toestand matig. (Stukken aan zijkanten omgekruld.)

383. Stukken betreffende dekking en aflossing van de bij de KVT uitstaande schuld van W.L. Stevens, 1930 - 1938. -- 4 stukken

427. Stukken betreffende de aan- en verkoop van aandelen in andere ondernemingen, 1940 - 1942. -- 1 omslag

425-426. Stukken betreffende nog op Duitsland te vorderen bedragen voor geleverde goederen en diensten gedurende de bezetting, 1945 - 1955. -- 2 omslagen

3.2.2.3 Personeelsbeheer


3.2.2.3.1 Aanstelling en ontslag


670-674. Personeelskaarten, 1900 - 1957 -- 5 omslagen

668-669. Arbeidsovereenkomsten, 1947 - 1957. -- 2 omslagen

491. Fabrieksreglement en veiligheidsreglement (1946), ondertekend door P. Boere bij zijn aanstelling, 1961. -- 1 stuk

3.2.2.3.2 Arbeidsvoorwaarden


344. Arbeidsreglement van de Vereeniging van Katholieke Werkgevers in de Textielnijverheid, 1922. -- 1 stuk

3.2.2.3.3 Lonen


394. Stukken betreffende de lonen in de smyrnaweverij te Deventer, 1920 - 1921. -- 8 stukken

404. Loonstaten met betrekking tot de mechanische kokosweverij te Moordrecht, 1924, 1928. -- 2 stukken

323. Rapport van J.G. Mouton met voorstellen tot bezuinigingen op lonen en productiekosten, 1926. -- 1 stuk

359. Werkboekje van C.E. Klein, zomer van karpetten en kleedjes, 1926 - 1927. -- 1 deeltje
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Voorplat en eerste katernen zitten los.)

354-356. Loonstatistieken ten behoeve van de Nederlandsche R.K. Vereeniging van Werkgevers in de Textielnijverheid, 1926 - 1931. -- 3 omslagen
Zie ook inv.nr. 358 in rubriek 5.4.

327. Loonstaat met betrekking tot de machinale weverij van kokostapijt, 1928. -- 1 stuk
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Gescheurd en zware vouwlijnen)

357. Stukken betreffende verschillen in beloning bij de kokosweverij te Moordrecht en de kokosfabriek van de firma Heymeyer te Apeldoorn, 1928 - 1929. -- 1 omslag

415. Loonboek Moordrecht, 1929 - 1930. -- 1 deel
NIET RAADPLEEGBAAR, eerst restaureren! (Ontschimmelen.)

361-362. Loonboek Rotterdam, 1929 - 1948. Met bijlagen. -- 1 deel en 1 omslag

364. Stukken betreffende verlaging van het tariefloon van moquettewevers en moquettespoelsters in Deventer, 1930. -- 3 stukken

353. Staat met een wijziging van lonen en ploegenindeling te Rotterdam, ca. 1935. -- 1 stuk

329. Dossier inzake de loonstakingen in Deventer, Moordrecht en Rotterdam, 1931. -- 1 omslag

3.2.2.3.4 Pensioenen


348. Notitie betreffende een onderzoek naar de mogelijkheid van een vrijwillige pensioenverzekering, ca. 1919. -- 1 stuk

349. Staat met een overzicht van inkomsten en uitgaven van het pensioenfonds, 1933. Fotokopie. -- 1 stuk

488. Akte van oprichting van de Stichting 'Pensioenfonds der werknemers van de Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken N.V.', 1952. Afschrift. -- 1 stuk

* 617. Stukken betreffende de bevestiging van pensioenrechten van de heer Isarin, werkzaam geweest bij de vestiging te Cochin in India, 1952 - 1988. -- 1 omslag

3.2.2.3.5 Ziekenkas en Sociaal Fonds


684. Stukken betreffende de ziekenkas en het sociaal fonds, 1946 - 1950. -- 1 omslag

685. Exploitatierekeningen van het Sociaal Fonds, 1947 - 1948. -- 3 stukken

681. Stukken betreffende de wekelijkse inkomsten en uitgaven van de 'ziekenkas', 1947 - 1950. -- 1 omslag

683. Staten met wekelijkse overzichten van zieken, 1947 - 1950; doorslagen. -- 1 omslag

682. Stukken betreffende de wekelijkse inkomsten en uitgaven van het 'Sociaal Fonds', 1949 - 1950. -- 1 omslag

691. Stukken betreffende obligaties van het Sociaal Fonds, 1967 - 1969. -- 1 omslag

* 692. Kasoverzichten van de ziekenkas en het Sociaal Fonds, 1971. -- 2 stukken

* 687-690. Stukken van de Stichting Sociaal Fonds, 1983 - 1986. -- 3 stukken, 1 omslag

3.2.2.3.6 Activiteiten en overige voorzieningen


479. Bekendmaking van de heropening, openingstijden en toegangsprijzen van het KVT-badhuis in Moordrecht, z.d. (ca. 1946). -- 1 stuk

* 678. Stukken betreffende een spaarregeling voor werknemers, 1953 - 1971. -- 1 omslag

* 676. Exploitatierekeningen van het jubileumfonds, 1955 - 1957. Met bijlagen. -- 1 omslag

609. Nota van J.A. van Rooij met een voorstel tot de aanleg van een zwembad ten behoeve van het personeel en derden, mede in het kader van public-relations, 1956. Met bijlage. -- 2 stukken
ZIE:

* 661. Stukken betreffende sinterklaasvieringen voor kinderen van personeelsleden, 1959 - 1973. Met foto's. -- 1 omslag

370. Aantekeningen betreffende lesstof en examens behorende bij een interne bedrijfsopleiding, 1962. Met bijlagen. -- 1 omslag

* 675. Stukken betreffende een ideeënbus voor het personeel, 1967, 1972. -- 2 stukken

* 662. Circulaire betreffende een uitje naar de Veluwe voor gepensioneerde personeelsleden, 1978. -- 1 stuk

3.2.2.4 Ondernemerscapaciteit


3.2.2.4.1 Samenwerking, licenties en belastingvrijstellingen


332. Stukken betreffende de kokosconventie en het kokossyndicaat, 1928. -- 2 stukken

330-331. Stukken betreffende de eventuele oprichting van een N.V. Nederlandsche Cocos Unie, 1929 - 1931. -- 2 omslagen

379. Akte van overeenkomst waarbij L.P.C. van Es licentie verleent voor toepassing van een op zijn naam geoctrooieerde uitvinding, 1932. -- 1 stuk

381. Onderhandse akten van overeenkomst waarbij de KVT en anderen zich verbinden geen oppositie te voeren tegen elkaars octrooien of octrooiaanvragen, 1933 - 1934. -- 2 stukken

343. Onderhandse akte van overeenkomst waarbij F.D.J. Holtzer het uitsluitend recht verleent tot productie en verkoop van het door hem uitgevonden reinigingsmiddel "Inovo", en tot de exploitatie van octrooi daarop, in ruil voor een aandeel in de winst, 1934. Met bijlagen betreffende uitkering aan Holtzers erfgenamen, 1952. -- 1 omslag

439. Stukken betreffende de vrijstelling van belasting en accijnzen voor de invoer, inkoop, verwerking, verkoop en het vervoer van diverse grondstoffen en halffabrikaten, 1940 - 1950. -- 1 omslag

3.2.2.4.2 Public relations


437. Voorstel van J.M. van Rooy om bij de wederopbouw van het bedrijf ook rekening te houden met propaganda-doeleinden (= P.R.), 1940. -- 1 stuk

438. Nota betreffende het te voeren propaganda-beleid na de oorlog, 1943. -- 1 katern

429. Ingekomen brieven van oude relaties betreffende door de KVT verstuurde circulaire aangaande de hervatting van de productie na de bevrijding, 1945. -- 1 omslag

433. Tekst van de rede die door directeur N. Spaan te Rotterdam werd uitgesproken ter gelegenheid van de bevrijding, 1945. -- 1 stuk

477. Circulaire aan oude relaties betreffende de ingebruikname van de nieuwe gebouwen in Moordrecht, 1946. -- 1 stuk
ZIE:

498. Gastenboek, 1947 - 1958. -- 1 deel

--. Nota van J.A. van Rooij met een voorstel tot de aanleg van een zwembad ten behoeve van het personeel en derden, mede in het kader van public-relations, 1956. Met bijlage.
ZIE: inv.nr. 609

493. Circulaire betreffende wijziging van het telefoonnummer van het hoofdkantoor te Moordrecht, 1967. -- 1 stuk

* 600. Diploma voor het ontwerp "4401"-Carpeting/Residential, toegekend in het kader van het Resources Council Product Design Awards Program , 1983. -- 1 stuk

3.2.2.5 Administratie


365. Schema voor een reorganisatie in de mechanische administratie, ontworpen door Burrough, ca. 1940. Blauwdruk. -- 1 stuk

595. Rapport inzake de wijziging van de debiteuren- en statistiekadministratie, met instructies voor de verkoopadministratie en de boekhoudmachine, 1953. -- 3 stukken

596. Instructie voor het gebruik van de vernieuwde Burroughs Sensimatic boekhoudmachine, 1965. -- 7 stukken

603. Instructie van het bedrijfsadministratiekantoor Holland N.V. voor het verwerken van gegevens op ponsband, 1970. -- 1 stuk

605. Rapport van Bakkenist, Spits & Co, organisatieadviseurs, inzake een onderzoek naar de administratieve organisatie en informatieverstrekking bij de KVT, 1970. Met nota van aanbevelingen. -- 2 stukken

* 598. Instructies betreffende het gebruik van bepaalde codes bij de order- en voorraadadministratie en de boekhouding, 1974 - 1975, 1980. -- 1 omslag

* 599. Circulaire betreffende de ingebruikname van een nieuw computer-systeem, 1982. Met bijlage. -- 2 stukken

3.2.3 Financiële verantwoording en financieel beheer


3.2.3.1 Jaarstukken met bijlagen


3.2.3.1.1 Balansen en rekeningen
Voor de jaarrekeningen raadplege men de jaarverslagen, rubriek 3.1.2, inv.nr. 153 - 218


478. Exploitatierekening, 1946. Doorslag. -- 1 stuk

625. Eindbalansen van de vestiging te Cochin, 1947 - 1953. -- 7 stukken

3.2.3.1.2 Inventarissen


363. Inventaris van roerende en onroerende zaken van de vestigingen in Deventer, Rotterdam, Moordrecht en Amsterdam, met vermelding van afschrijvingen en boekwaarden,1919 - 1933. -- 1 deel
Bevat gegevens vanaf 1916.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Rug en voorplat laten los.)

3.2.3.2 Synthetische boeken


299-301. Grootboeken, 1919 - 1947. Met bijlagen. -- 2 delen, 5 stukken

3.2.3.3 Boekingsstukken


142. Declaraties, 1919 - 1921, 1925 - 1927. -- 6 stukken

152. Kwitanties, 1919, 1922, 1924 - 1926, 1929, 1930. -- 1 omslag

144. Facturen, 1919, 1927, 1936. -- 3 stukken

604. Facturen, 1968, 1970. -- 6 stukken
ZIE:

3.2.4 Bedrijfsvoering


3.2.4.1 Binnenland


3.2.4.1.1 Inkoop van grondstoffen


--. Stukken betreffende de vrijstelling van belasting en accijnzen voor de invoer, inkoop, verwerking, verkoop en het vervoer van diverse grondstoffen en halffabrikaten, 1940 - 1950.
ZIE: inv.nr. 439

3.2.4.1.2 Ontwerpen en productie


3.2.4.1.2.1 Ontwerpen


3.2.4.1.2.2 Productie


369. Dagboek van W.J. Krijger, chef, over zijn werkzaamheden in de fabriek in Rotterdam; met aantekeningen over het productieproces, weeftechnieken, controleprocedures en werktijden, en diverse technische tekeningen en een gedicht, 1921. -- 1 deel

--. Rapport van J.G. Mouton met voorstellen tot bezuinigingen op o.a. productiekosten, 1926.
ZIE: inv.nr. 323

--. Voorstel tot het weer op gang brengen van de werkzaamheden, 1940.
ZIE: inv.nr. 436

430. Brief van de 'Rüstungsinspektor des Generalkommissar für Finanz und Wirtschaft' betreffende toestemming voor verwerking van reeds in beslag genomen voorraden grondstoffen en halffabrikaten tot gereed produkt, 1942. Fotokopie. -- 1 stuk

3.2.4.1.3 Verkoop


367. Orderformulieren met orders uit Rotterdam, Amsterdam en Deventer, 1921, 1940 - 1941. -- 7 stukken

322. Rapport van mr. Eelkema, accountant, met opmerkingen betreffende een plan tot detailverkoop, 1924. -- 1 stuk

380. Staten houdende opgave van naam, adres en besteed bedrag van afnemers van kokosartikelen, 1939 - 1940. -- 1 omslag

591. Rapport van A. Spaan en A.F. Fehmers betreffende een door hen uitgevoerd marktverkennend onderzoek in de Verenigde Staten, 1947. -- 1 stuk

79. Lijst van afnemers van Waldorf Astoria tapijt, te gebruiken als referentie voor verkopers, 1967. Met bijlage. -- 3 stukken

3.2.4.1.4 Verkooppromotie


3.2.4.2 Buitenland


3.2.4.2.1 Vestiging te Cochin, India


619. Brieven van W.L. Stevens aan de directie, verstuurd tijdens een verkennende reis naar Cochin, betreffende de aldaar op te richten vestiging, 1931. -- 1 omslag

--. Foto's van de productie van kokosgaren bij de vestiging in Cochin, India, 1932.
ZIE: inv.nr. 620

621. Rapport van de accountant betreffende de exploitatie van de vestiging te Cochin, 1932. -- 1 stuk

626. Stukken betreffende Day Brothers & Company, verkoopagent van door de vestiging te Cochin gefabriceerde produkten, 1933 - 1935. -- 5 stukken

628. Correspondentie tussen C. Harderbeck, bedrijfsleider te Cochin, en de directie, 1933, 1938 - 1939. Afschriften. -- 1 omslag

627. Correspondentie tussen Raad van Commissarissen, directie en W.L. Stevens (te Cochin), 1935. Afschriften. -- 1 omslag

623-624. Maandrapporten van C. Harderbeck, 1938 - 1958. Met bijlagen. -- 2 omslagen

622. Stukken betreffende de verkoop van de vestiging, 1958 - 1961. -- 1 omslag

3.2.4.2.2 Vestiging te La Couronne, Frankrijk


3.3 Gedeponeerde archieven


3.3.1 Archiefbescheiden van de 's-Gravenhaagsche Smyrnatapijtfabriek 1900
Van de 's-Gravenhaagsche Smyrnatapijtfabriek is slechts één stuk bewaard gebleven.


135. Akte van oprichting van de N.V. 's Gravenhaagsche Smyrna-tapijtfabriek te Den Haag, 1900. Met bijlage. -- 2 stukken

3.3.2 Archief van de Stichting Het KVT-fonds, vanaf 1959 voortgezet als Stichting 'IJsselvrucht' 1929 - 1978
Stichting 'IJsselvrucht' en haar voorgangster Stichting 'Het KVT-fonds' werden opgericht met het doel buitengewone aandelen van de KVT te verwerven en te beheren. De Raad van Beheer bestond volledig uit leden van de Raad van Commissarissen en de directie van de KVT.


3.3.2.1 Stukken van algemene aard


288-289. Notulen van vergaderingen van de Raad van Beheer van de Stichting 'Het KVT-fonds', 1930 - 1959. Met bijlagen. -- 2 omslagen

* 290. Notulen van vergaderingen van de Raad van Beheer van de Stichting 'IJsselvrucht', 1959 - 1975, 1987. Met bijlagen. -- 1 omslag
In de periode 1976 - 1986 hebben geen vergaderingen plaatsgevonden.

* 317. Agenda's van vergaderingen van de Raad van Beheer van de Stichting IJsselvrucht, 1974 - 1977. Engelstalig en Nederlandstalig. -- 1 omslag
Een aantal vergaderingen heeft nooit doorgang gevonden, zie ook de notulen.

3.3.2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen


3.3.2.2.1 Oprichting, ontbinding, statuten


310. Akte van oprichting van de Stichting 'Het KVT-fonds', 1929. Afschrift. Met bijlagen. -- 2 stukken

303. Stukken betreffende de ontbinding van de Stichting 'Het KVT-fonds' en de oprichting van de Stichting 'IJsselvrucht', 1959. Met retroactum, 1929. -- 1 omslag

* 306-307. Stukken betreffende inschrijving in stichtingenregisters, 1965 - 1979, 1987. -- 2 omslagen

* 312-314. Akten van statutenwijziging, 1971, 1976, 1987. Authentieke afschriften. Gedeeltelijk met bijlagen. -- 2 omslagen, 1 stuk

3.3.2.2.2 Financiële verantwoording en financieel beheer


291. Balansboek, 1929 - 1970. -- 1 deel

* 297. Grootboek, 1929 - 1974 -- 1 katern

3.3.2.2.3 Verwerving en beheer van buitengewone aandelen van de KVT


315. Reglementen voor de houders van buitengewone aandelen van de KVT, 1928 en ca. 1940. -- 2 stukken

316. Dividendnota, 1941. -- 1 stuk

292-293. Register van dividendbelasting, 1941 - 1948. Met bijlagen. -- 1 deel, 2 stukken

296. Buitengewone aandelen van de KVT ten name van de Stichting IJsselvrucht, 1959. -- 1 omslag

3.3.3 Archiefbescheiden van de personeelsvereniging 'Kaveeta' 1948 - 1974


665. Statuten en huishoudelijk reglement, 1948. -- 1 katern

666-667. Notulen van vergaderingen, 1948 - 1957. Met bijlagen. -- 1 deel, 3 stukken

657. Stukken betreffende KVT-marsen, georganiseerd door wandelsportvereniging van 'Kaveeta', 1956, 1957, 1961. -- 1 omslag

659. Foto's van leden van de wandelsportvereniging, deelnemend aan de avondvierdaagse te Gouda, z.j. (ca. 1960). -- 1 omslag

658. Foto's van de zesde KVT-mars, 1961. -- 1 omslag

* 663. Declaraties, facturen, kwitanties, 1966 - 1974. -- 1 doos
Het betreft hier stukken van de visclub.

4 Stukken behorende tot het familiearchief Stevens


62. Akte van scheiding en deling van de baten en lasten van de ontbonden vennootschap, tussen de erfgenamen van Henricus Anthonius Stevens enerzijds en Gijsbertus Stevens anderzijds, 1901. Authentiek afschrift. -- 1 stuk

98. Kasboekje van G. Stevens als curator van zijn tante Louisa Christina Mersel, in de periode dat zij verpleegd moest worden, 1903 - 1909. -- 1 deeltje

40. Brief van W.L. Stevens aan J. van Vessem betreffende de taxatie van zijn woning aan de Vijverlaan 44 te Rotterdam voor zijn brandverzekering, 1918. Minuut. -- 1 stuk

507. Akten van transport van panden en erven gelegen te Rotterdam aan de Rubensstraat 98, 102 en 104, kad. Kralingen sectie F 749 - 752 door respectievelijk J. Lekkerkerker, F. Blankenaar en A. Visser aan W.L. Stevens, 1919. Met bijlagen, 1917 - 1920. -- 1 omslag

52. Uittreksel uit de perceelsgewijze kadastrale legger betreffende bezittingen van W.L. Stevens te Rotterdam, kad. Kralingen sectie D 8060 en F 749 - 752, met bewijs van doorhaling van hypothecaire inschrijving betreffende perceel 752, 1920. -- 2 stukken

508. Staten betreffende de inning van huur voor de woningen aan de Rubensstraat 96, 98, 102 en 104, ten behoeve van W.L. Stevens, 1920. -- 5 stukken

151. Stukken betreffende de aflossing van een hypotheek op de woning van W. L. Stevens, Vijverlaan 44 te Rotterdam, kad. Kralingen sectie D 8060, 1925. -- 5 stukken

5 Documentatie


5.1 Koninklijke Deventer Tapijtfabriek


9. Portretfoto van W.F. Kronenberg, directeur van de Koninklijke Deventer Tapijtfabriek van 1848 tot 1892, ca. 1880. -- 1 foto (10 x 13)

7. 'Een bezoek aan de Koninklijke Tapijtfabriek te Deventer', artikel in 4 delen uit de Katholieke Illustratie van 1882 p. 222-223, 230-231, 238- 239, 246-247. Fotokopiëen. -- 8 stukken

1. Stukken betreffende de oprichting van de smyrnatapijtfabriek van de fa. Garjeanne te Amersfoort en de N.V. Amersfoortsche Tapijtfabriek, 1882 - 1902. Fotokopieën. -- 1 omslag
De originelen berusten in het Gemeentearchief Amersfoort.

30. Foto van het tapijt dat werd vervaardigd voor de Huiskapel van Paus Leo XII ter gelegenheid van zijn 50-jarig priesterjubileum in 1887, z.d. (ca. 1900.) Fotokopie. -- 1 stuk

8. Toespraak gehouden op 24 Augugstus 1897, door den heer P.G. van Schermbeek, directeur der Koninklijke Deventer Tapijtfabriek, ter herdenking van het honderdjarig bestaan der Fabriek
Artikel uit de Deventer Courant 61 (1897) no. 34. -- 1 stuk

11. Menukaart ter gelegenheid van de inwijding van de Nieuwe Koninklijke Deventer Tapijtfabriek, 1904. -- 1 stuk

29. Spaarplaatje van Van Nelle's Theehandel en Stoomkoffiebranderij met afbeelding van een ontwerp van Colenbrander voor de KDT, ca. 1910. -- 1 stuk

24. Deventer als industriestad. Departement Deventer der Maatschappij van Nijverheid. (Deventer 1907). -- 1 deel
Pagina 41 t/m 45 gaan over de Koninklijke Deventer Tapijtfabriek.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

16. Brief van A. van Heemstra-Roodenburg, voorzitster van het Deventer Damescomité, aan een hofdame, aangaande de voorgenomen schenking van een Deventer Smyrnakleed aan Koningin Wilhelmina, 1909. Fotokopie; met fotokopie van bedanktelegram van Wilhelmina. -- 1 stuk

23. Groepsfoto van zeven personen achter een met tapijt bekleede tafel. (Vermoedelijk o.a. de heren Kuit en Rensen, tekenaars/ontwerpers), 1915. -- 1 foto (10,5 x 13)

664. "Diploma" van de Deventer voetbalvereeniging Kaveetee, z.d. (ca. 1935). -- 1 stuk
Niet ingevuld. Oorspronkelijk stond er 'Rotterdamsche', maar dat is doorgestreept en vervangen door 'Deventer'.

14. 'De Koninklijke Deventer Tapijtfabriek en de invoering der fabricage van Smyrnatapijten in Nederland' artikel van G. Doorman uit Het Nederlands Octrooiwezen en de techniek der 19e eeuw (z.p. 1947) p. 86-91. -- 1 katern

389. Afbeelding van het kantoorgebouw, z.d.(ca. 1947) Knipsel. -- 1 stuk

* 35. Afbeeldingen en beschrijvingen van de KDT uit Deventer in oude anzichten, p. 4, 29, 30, 142. Fotokopieën. -- 1 stuk

* 388. Aantekening betreffende een zilveren presenteerblaadje en koekjestrommel, aangeboden aan de heer Kronenburg, die zich nog in Deventer zouden bevinden, z.d. (ca. 1978). -- 1 stuk

* 22. Krantenknipsels uit de Deventer Post met afbeeldingen van de voormalige fabrieksgebouwen van de KDT, 1978. -- 3 stukken

* 31. 'Old Deventer' en 'Tapijtfabriek kon het niet bolwerken', artikelen uit de Deventer Post van respectievelijk 13 juli 1978 en 19 januari 1985. Krantenknipsels. -- 2 stukken

* 25. Foto van de herinneringsbeker die in 1888 aan W.F. Kronenberg bij diens 40- jarig jubileum als directeur van de Koninklijke Deventer Tapijtfabriek werd aangeboden, ca. 1985. -- 1 foto (18 x 24)

* 390. Industrie en vormgeving in Nederland 1850-1950. Publicatie van het Stedelijk Museum te Amsterdam ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling 21 december 1985 t/m 9 februari 1986. Met een afbeelding van een ontwerp voor een Deventer Tapijt. -- 1 stuk
ZIE:

* 36. 'Keramiek van Colenbrander: obsessie van kleurgloeiingen'. Artikel uit NRC-Handelsblad van 16 december 1986. Fotokopie. -- 1 stuk
Colenbrander werkte als ontwerper o.a. bij de KDT en de N.V. Amersfoortsche Tapijtfabriek.

* 34. 'Onze Maatschappij 150, 100 en 50 jaar geleden. 1837: De Tapijtfabriek te Deventer', artikel uit Maatschappijbelangen 2 (1987), p. 43. Fotokopie. -- 1 stuk

5.2 Firma Stevens & Zn. te Rotterdam


88. Foto van het paviljoen van Stevens & Zn. op een tenstoonstelling, met zes heren poserend voor de ingang, z.d. (ca. 1913). -- 1 foto (23 x 17)

90. Foto van een deel van het personeel voor de fabriek in Kralingen, z.d. (ca. 1910). -- 1 foto (11 x 15,4)

109. Bouwvergunningen voor uitbreiding van de fabriek in Moordrecht, Zuidplas, kad. sectie A bis 1968, 1903. Fotokopieën. -- 3 stukken
De originelen berusten in het secretariearchief van Moordrecht, archiefcode 23.

103. Foto van het bezoek van koningin Wilhelmina aan de fabriek, 1905. Met identieke prentbriefkaart. -- 1 foto (17 x 23) en 1 prentbriefkaart)

89. Knipsel uit een tijdschrift met afbeeldingen van uitgestalde tapijten, 1913. -- 1 stuk

5.3 's-Gravenhaagsche Smyrnatapijtfabriek


132. Johan Gram, 'De 's Gravenhaagsche Smyrna-tapijtfabriek van Corn. van Puffelen en A.I. Tieleman', Leeskabinet .. (1901), p. 85-90. Fotokopieën. -- 5 stukken

136. Foto van A.J. Tieleman, directeur, en zijn vrouw, z.d. (ca. 1920). -- 1 foto (6 x 9)

5.4 Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken


377. Fotoboek met foto's van interieur en exterieur van de fabriek te Rotterdam, ca. 1920 - 1940. -- 1 deel

607. Voorbeeldexemplaren van enveloppen, facturen, memoblaadjes, z.j. (ca. 1930 -1970). -- 5 stukken

358. Het resultaat der loonstatistiek over het eerste halfjaar 1931. Mededeelingen voor de leden der Nederlandsche R.K. Vereeniging van Werkgevers in de Textielnijverheid 8 (1931). -- 1 deel
De loonstatistieken in rubriek 3.2.2.3.3 inv.nrs. 355 t/m 357 werden ten behoeve van deze publicatie bijgehouden.

378. Diverse artikelen uit de Maasbode, betreffende de wolmarkt, 1931. -- 1 omslag

342. Krantenadvertenties met verzoek tot afgifte van duplicaten van de mantels van vermiste aandelen, 1931 - 1950 -- 2 stukken

336. 'Brieven van een Effectenman no. 914. De Statutenwijziging der KVT', artikel uit de Haagsche Post van 30 april 1932. Krantenknipsel. -- 1 stuk

339. Menukaart van de afscheidsmaaltijd aangeboden door de Raad van commissarissen aan W.L. Stevens, bij zijn vertrek naar India (Brits-Indië), 1932. -- 1 stuk

620. Foto's van de productie van kokosgaren in de vestiging te Cochin, India, 1932. -- 1 omslag
Geschonken aan de KVT door W.J. Krijger.

352. Kon. Ned. Tapijtfabrieken. Verwachtingen voor het loopende boekjaar
Artikel uit de Zuidhollander, 1938. Krantenknipsel. -- 1 stuk
ZIE:
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Gescheurd, slordig opgeplakt.)

350. 'Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken. Intrekking van winstbewijzen, een voorstel zonder zin, dat geld kost', artikel uit het Amsterdamsch Effectenblad van 24 april 1940. Krantenknipsel. -- 1 stuk

419. Foto's van de, tijdens het bombardement van 14 mei, verwoeste delen van de fabriek "Werklust" te Rotterdam, 1940. -- 2 bladen met 43 foto's (5,5 x 4,5 en 8 x 5)

421. Krantenartikelen uit Maasbode, Financieel Weekblad, Dagelijksche Beurscourant, Amsterdamsch Effectenblad, Deventer Dagblad, Nieuwe Leidsche/Haagsche Courant, Rotterdamsch, De Banier, N.R.C. naar aanleiding van de van het verschijnen van het 22e jaarverslag, 1940. -- 6 stukken

423. Advertentie uit een krant betreffende de hervatting van de werkzaamheden in de Deventer handknoperij en de Darrab-weverij, 7 juli 1940. Krantenknipsel. -- 1 stuk

424. Rouwadvertentie ter gelegenheid van het overlijden van Cornelis Antonie de Hooge, adjunct-directeur van de KVT, 18 december 1940. -- 1 stuk

474. Artikelen betreffende de nieuwe fabriek in Moordrecht. 'De tapijtfabriek te Moordrecht. Een eenvoudig, forsch gebouw met cantines aan den IJsel', Rotterdams Nieuwsblad 27 november 1940. 'Kon. Ver. Tapijtfabrieken bouwen nieuwe fabriek', De Telegraaf 29 november 1940. ' De KVT verlaat Rotterdam. Ernstig verlies voor de Maasstad' De Rotterdammer 2 december 1940. 'Bouw van nieuwe tapijtfabriek te Moordrecht' Goudsche Courant 29 November 1940. Krantenknipsels. -- 3 stukken

475. Fotoboek met foto's van de bouw en inrichting van de nieuwe fabriek aan het Westeinde in Moordrecht, 1940 - 1946. -- 1 deel

418. Verslag, balans, winst- en verliesrekening en exploitatie-rekening van de Maatschappij tot exploitatie van Jaarbeursgebouwen N.V. gevestigd te Utrecht. Over het boekjaar 1 mei 1941 - 30 april 1942. -- 1 stuk

484. Order- en facturatieformulieren, z.d. (ca. 1950) -- 3 stukken

476. Krantenadvertenties betreffende de verhuizing van het hoofdkantoor van Rotterdam naar Moordrecht per 14 mei 1946, in N.R.C., De Rotterdammer, en het Rotterdamsch Nieuwsblad van 13 mei 1946. -- 3 stukken

693-694. Fotoboek en losse foto's van de viering van het 150-jarig bestaan, 1947. -- 1 deel, 1 omslag

351. Foto van getekend portret van mr. H. de Nies, commissaris van 1934 tot..., ca. 1947. -- 1 foto, 11,6 x 16,8

368. Foto's van de fabriek in Rotterdam, uitgeknipt uit een jubileumboek, ca. 1947. -- 1 stuk

440. Voorschriften voor de bij het Rijksbureau voor Textiel, kantoor Tilburg ingeschreven ondernemingen (Tilburg 1947.) -- 1 katern

700. Krantenknipsels betreffende de viering van het 150-jarig bestaan, 1947. -- 7 stukken

503. Fotoboek met foto's van de fabrieksgebouwen in Deventer en Moordrecht, en het interieur van hun fabriekshallen, kantoorgedeelten en kantine. Met onderschriften in het Engels. Waarschijnlijk promotiemateriaal voor het buitenland. z.d. (ca. 1950) -- 1 deel

494. Menukaart met handtekeningen, z.d. (ca. 1955) -- 1 stuk

504. Fotoboek ter gelegenheid van onderwijstentoonstellingen over de tapijtindustrie in het algemeen en de KVT in het bijzonder, z.d. (ca. 1955). -- 1 deel

506. Fotoboek betreffende de fabricage van Kroon- en Darrabtapijt in Moordrecht, z.d. (ca. 1955 - 1960). -- 1 deel

487. Uitnodiging tot het bijwonen van de receptie ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van H.W.J. Hellebrekers, directeur van de vestiging in Deventer, 1951. -- 1 stuk

486. Feestprogramma ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van N. Spaan, directeur, 1952. -- 1 stuk

501. Fotoboek van het bezoek van koningin Juliana aan de fabriek in Moordrecht, 1952. -- 1 deel

502. Plakboek ter gelegenheid van het bezoek van koningin Juliana, met foto's, krantenknipsels, liedtekst en instructies voor het personeel, 1952. -- 1 deel

573. Ministeriële beschikkingen. Huurverhoging woningen gebouwd met Financieringsregeling '47-'48
Krantenknipsel uit onbekende krant, 1953. -- 1 stuk
Zie ook rubriek 3.2.2.2.1.2 inv.nr. 572.
ZIE:

490. Feestprogramma en krantenartikel betreffende het 40-jarig jubileum van W.J.M.Stevens, directeur, 1957. -- 2 stukken

597. Computers. Structuur, werking, gebruik. (z.p., 1970) Bull general electric ed. Computerhandleiding met bijlagen en aantekeningen. -- 1 omslag

* 535. Voorlichtingsmateriaal van het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening betreffende jaarlijkse huurverhoging, 1971 - 1974. -- 3 stukken

* 320. Krantenartikel 'KVT had het druk in 1972', De Telegraaf 8 januari 1973. -- 1 stuk

* 505. Foto's en krantenartikelen betreffende het bezoek van de Commissaris van de Koningin in Zuid- Holland, de heer Vrolijk, aan de fabrieken in Moordrecht, 1978. -- 1 omslag
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Foto's zitten ingesealed op multobladen.)

* 679. Informatiemap voor het personeel, 1978 - 1986. Losbladig. -- 1 omslag

* 680. KVT Informatie
Halfjaarlijks informatiebulletin voor het personeel, 1984 - 1989. -- 7 stukken

* 616. Ontwerp voor twee preferente aandelen, 1990. -- 2 stukken

5.5 Documentaire aantekeningen van C.T. van Gennep


118. Aantekening met betrekking tot stukken in het secretariearchief van de gemeente Moordrecht (berustende in SAHM), betreffende bouwplannen uit 1916 voor woningen in Moordrecht in het Westeinde, kad. sectie C 606 en 1392, z.d. (ca. 1985.) -- 1 stuk

701. Kaartsysteem, door C.T. van Gennep vervaardigd als voorlopige toegang op de archieven van de KVT, z.d.(ca. 1985 - 1990). -- 1 kaartenbak
Dit kaartsysteem bevat ook beschrijvingen van stukken die in de voorliggende inventaris van de SAHM nog niet zijn opgenomen. Het betreft de stukken met de signaturen KHX, KHV, KHL 52 t/m 140, KRC, KR-DA, KR-DE, KR-K, KR-A, KB, Tekeningen en Films. Deze stukken zijn onder voorbehoud onder de oude signaturen opvraagbaar in de studiezaal.

326. Lijst met namen van procuratiehouders, z.d. (ca. 1990). -- 1 stuk
Dit is een nadere toegang op inv.nr. 325 (rubriek 3.2.1.5).

577. Lijst met beschrijvingen van akten van transtport betreffende woningen in Moordrecht, Nieuwerkerk aan de IJssel en Deventer, z.d. (ca. 1990.) -- 1 stuk
Betreft de akten die beschreven staan onder inv.nrs. 518, 519 en 536 t/m 560.

412. Aantekening van de heer van Gennep betreffende stukken in het secretariearchief van Moordrecht met betrekking tot vergunningen uit 1922 voor de bouw van 22 woningen in de Zuidplaspolder aan de Middelweg, kad. sectie A bis 2232 en 2233 (Stevensstraat) en een portierswoning aan het Westeinde, kad. sectie C 1626, z.d. (ca. 1990). -- 1 stuk
Zie ook rubriek 3.2.2.2.1.2 inv.nr. 411.