494 -- Gouda -- Familie Noothoven van Goor

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Inventaris

samengesteld door Bert van der Saag

1 Dirk van Goor


56. Register van ontvangsten en uitgaven door A.T. van Lijnden ten behoeve van zijn broer J.N.S. van Lijnden, wegens hem van hun moeder Adriana Cornelia baronesse Van Lijnden van Blitterswijk geboren baronesse Van Lijnden van de Marck "aangeërvde" en anderszins toekomende gelden, 1788 - 1792. Bevat tevens: - aantekeningen betreffende obligaties en daarop ontvangen renten, 1788 - 1796; - rekening-courant met H. van 's-Gravenweert te Amsterdam, 1789 - 1795 (1796). -- 1 deel
De relatie met de familie Van Goor is niet duidelijk.

21. Akte van décharge door Dirk van Goor, koopman, en zijn vrouw Benjamina Maria Lulius, wonende te Buren, voor Aarnout Haarsma en mr. Jan Verschuur, beiden wonende te Leiden, wegens het beheer van haar goederen tijdens hun voogdij en de ontvangst van de haar toekomende effecten, 1818; authentiek afschrift. Met authentieke afschriften van de onderhandse codicillen waarbij Isabella Maria Lulius - Conijn, grootmoeder van Benjamina, een legaat toewijst aan haar dochter of erfgenamen en waarbij zij de genoemde voogden tot executeurs-testamentair aanstelt, 1808. -- 1 katern, 2 stukken

57. Aantekening van betaalde nieuwjaarsgiften 1813 en betaalde rekeningen. -- 1 stuk
De relatie met de familie Van Goor is niet duidelijk. Er is sprake van o.a. mevrouw De Fouchier, de heer Van Nagell, dokter Bernstein, chirurgijn Merkel.

27. Authentiek uittreksel uit het doopboek van de hervormde gemeente Kerk-Avezaath betreffende de geboorte en doop van Dirk van Goor in 1779, 1818. -- 1 stuk

2 Gerrit Benjamin van Goor (en gezin)


2.1 Verwerving en beheer van onroerende zaken


58. Akte van transport (eigendomsbewijs) van een huis en erf met tuin en vrije uitgang aan de noordzijde aan de Kleiweg wz (= nu nr. 27), wijk L 15, kad. B 563 (Z = Cornelis de Jong; N = erven Pieter Koeman) door Jacob Schouten, kostschoolhouder, aan Gerrit Benjamin van Goor, boekhandelaar, 1841. Met voorstukken, 1754, 1782, 1797, 1828 en 1829. -- 2 katerns, 3 charters (een fragment van een zegel bewaard), 4 stukken
In 1828 was dit wijk L 14.

61. Overeenkomst van Gerrit Benjamin van Goor met Jan Felix, waarbij eerstgenoemde toestemming krijgt tot het plaatsen van ramen in de noordmuur van de bestaande en uit te bouwen drukkerij achter het huis aan de Kleiweg wz, wijk L 15, kad. B 563, met zicht op het perceel kad. B 561 van laatstgenoemde, 1845. -- 1 stuk

53-54. Afbeeldingen van panden in eigendom bij G.B. van Goor, z.d. -- 2 stukken
In de fotocollectie worden de beste exemplaren opgenomen.

17. Akte van transport (eigendomsbewijs) van een huis en erf met daarnaast een vrije toegangspoort en daarachter een tuin aan de Kleiweg wz, wijk E 99, kad. B 564 (achter tot de eigendom van B. Brouwer) (Z = J.H. van Leent en G.L. Descheijmer; N = de koper en de zijl) door Teunis Hoogenboom aan Gerrit Benjamin van Goor, boekhandelaar, 1846. Met voorstuk, 1843. -- 1 katern
In 1843 was dit wijk L 16.

59. Akte van transport (eigendomsbewijs) van een stuk grond achter percelen aan de Kleiweg wz (nu nr. 31), wijk E 97 en 96, kad. B 561 ged. (deels over de gehele breedte van de achtermuur van het huis van wed. Koeman en deels idem van het huis van de verkoper ) (Z = de koper; N = deels de verkoper en deels de vrouw van De Ruiter) door Jan Felix, gevangenisbewaarder, aan Gerrit Benjamin van Goor, boekhandelaar, 1846. Met voorstuk, 1822. -- 1 katern, 1 stuk
In 1822 was dit een deel van wijk L 12.

60. Akte van transport (eigendomsbewijs) van een huis en erf aan de Kleiweg wz (nu nr. 29), wijk E 97, kad. B 562, door de erfgenamen van het echtpaar Pieter Koemans en Johanna Paulissen aan Gerrit Benjamin van Goor, boekhandelaar, 1851. Met voorstuk, 1826. -- 1 katern, 1 stuk
In 1826 was dit wijk L 13.

62. Overeenkomst van Klaas van Vliet, kleermaker, met Gerrit Benjamin van Goor, waarbij eerstgenoemde tijdelijk toestemming krijgt tot het afwateren en rioleren van zijn woning aan de Kleiweg wz, wijk E 96, kad. B 1190, op een put van laatstgenoemde op het perceel kad. B 561 ged., 1851. -- 1 stuk

15. Akte van transport (eigendomsbewijs) van een huisje en erf aan de Kleiweg wz, kad. B 566 (achter tot de eigendom van Van Leent) door Willem Pannevis, schoenmaker, aan Gerrit Benjamin van Goor, boekhandelaar, 1854. Met bijlagen. -- 1 katern, 2 stukken

18. Akte van transport (eigendomsbewijs) van een huis, ingericht als stal, aan de Kleiweg wz (= nu nr. 23 - 21), wijk E 100, kad. B 1145 (voorheen: B 565) (achter tot de eigendom van P. van Werkhoven) (Z = de koper; N = de koper) door Jacobus Hendricus van Leent aan Gerrit Benjamin van Goor, boekhandelaar, 1855. Met voorstukken, 1764, 1809, 1842, bijlagen en banderol. -- 2 katerns, 2 charters (zegels ontbreken), 3 stukken

2.2 Overige stukken


20. Testament van Jacob Meinard Noothoven, hervormd predikant te Amsterdam, waarbij hij de kinderen van zijn nicht Benjamina Maria van Goor-Lulius tot universele erfgenamen benoemt, 1828. Met akte waarbij zij en haar man Dirk van Goor instemmen met de in het testament genoemde voorwaarden, 1828. Met een exemplaar van het Zondagsblad van het Nieuws van den Dag waarin JMN genoemd wordt, 1904. -- 2 katerns, 1 stuk

55. Inventaris van de nalatenschap van Jacob Meinard Noothoven, in leven hervormd predikant te Amsterdam, 1828; afschrift; met latere potloodaantekeningen in de kantlijn bij de opsomming van de effecten. -- 1 deel

--. Portretfoto van A.W. van Goor-Noman, ca. 1850.
ZIE: Fotocollectie.

50-52. Portretten van G.B. van Goor en zijn vrouw, z.d. -- 3 omslagen
In de fotocollectie resp. collectie prenten worden de beste exemplaren opgenomen.

63. Correspondentie betreffende de productie van enkele boeken, 1852, 1856. -- 4 stukken
O.a. met Chr. Kramm betreffende diens boek over de Goudse glazen (De Gousche glazen ... Gouda, Van Goor, 1853).

28. Brief van de bibliothecaris van de particuliere bibliotheek van koning Willem III met dankbetuiging namens de koning voor de schenking van de eerste afleveringen en band van de "prachtbijbel", 1857. -- 1 stuk
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

1. Onderhandse akte van cessie door Jacoba Mijnarda van Goor aan haar broer G.B. van een schuldbekentenis ten laste van Gerardus Sterk te Veghel ad ƒ 660,69, 1863. -- 1 stuk

--. Afbeelding van het graf van G.B. van Goor te Bad Wildungen, z.d.; techniek onbekend.
ZIE: Fotocollectie.

19. Concept-akte van verdeling van de nalatenschap van Gerrit Benjamin van Goor en zijn weduwe Anna Walradina Noman, ca. 1872. -- 1 katern

3 Dirk Dirk Lulius van Goor (en gezin)
Zie ook rubriek 4.


16. Akte van verdeling van de nalatenschap van Dirk Dirk Lulius van Goor, 1884. Met boedelinventaris, 1882 (afschrift), een staat van de verdeling van de boedel ten gunste van zijn weduwe, (1882) en een afrekening van de notaris, 1882. -- 2 katerns, 2 stukken

4 Jacob Meinard Noothoven van Goor (en gezin)


4.1 Verwerving en beheer van onroerende zaken


24. Onderhandse akte van verhuur van de winkel aan de Kleiweg E 100 door D.D. LvG en J.M. NvG aan Arend Kok en Arjanus Vrijlandt, "aanstaande boekhandelaars", firmanten van de fa. Kok en Vrijlandt, voor de duur van twee jaar, 1875. Met een onderhandse akte waarbij eerstgenoemden zich verplichten om geen (kantoor)boekhandel te drijven, binnen Gouda geen boeken te verkopen aan particulieren, geen leesbibliotheek te zullen stichten en een extra korting op door hen uit te geven boeken te geven, en laatstgenoemden om geen drukkerij of uitgeverij te drijven en per 1876 de boekhandelsvoorraad over te nemen, 1875. Met een onderhandse akte van schuldbekentenis door Arend Kok, winkelbediende, aan beide eerstgenoemden, ad ƒ 5.500,--, 1875. -- 3 stukken

34. Aantekeningen betreffende de in bezit zijnde onroerende zaken, verbouwingen, verzekering, e.d., 1882 - (1905). Met taxatierapport en bijlage, 1904. Met twee situatietekeningen van de panden aan de Kleiweg, z.d. -- 11 stukken
Een van de situatietekeningen bevat een staat van te betalen belasting voor alle onroerende bezittingen.

23. Onderhandse akte waarbij JM NvG en zijn schoonzuster Elisabeth Lulius van Goor - Romeijn, gezamenlijk eigenaars van de panden Kleiweg E 90, 91, 92 en 93, kad. B 1867, 1868 en 1869, overeenkomen dat eerstgenoemde deze panden in gebruik houdt tegen betaling van rente over de geschatte halve waarde, 1891. -- 1 stuk

38. Gekwiteerde fakturen van H.J. Nederhorst jr. voor de kosten van verbouwingen, 1893. -- 2 stukken

29. Begroting door H.J. Nederhorst jr. voor de bouw van een serre ten behoeve van KM NvG, 1904. Met gekwiteerde faktuur voor de bouwkosten, 1905. -- 2 stukken

3. Stukken betreffende de verbouwing van het pand Kleiweg E 92 tot winkelhuis met bovenwoning, 1905 - 1906. -- 1 katerntje, 15 stukken

4.2 Vorderingen van derden


4. Onderhandse schuldbekentenis van Jacob Meinard NvG aan Elisabeth Romeijn, weduwe van Dirk Dirk Lulius van Goor, ad ƒ 13.000,--, 1891. Met kwitantie wegens betaalde rente aan de erven E. Lulius van Goor-Romeijn, 1896. -- 2 stukken
De schuldbekentenis verm. wegens aflossing teruggegeven.

5. Onderhandse schuldbekentenisen van Jacob Meinard NvG aan Gerard Benjamin Lulius van Goor, ad ƒ 5250,-- en ƒ 3200,--, 1891 en 1896. Met kwitanties wegens betaalde rente op schuldbekentenissen, 1896, 1897, 1902 - 1905. -- 9 stukken
De schuldbekentenissen zijn gekwiteerd wegens aflossing, 1906. Een schuldbekentenis ad ƒ 12950,-- is niet aangetroffen.

6. Onderhandse schuldbekentenisen van Jacob Meinard NvG aan Maria Elisabeth (= Marie) Lulius van Goor, ad ƒ 5250,-- en ƒ 3200,--, 1891 en 1896. Met kwitanties wegens betaalde rente op schuldbekentenissen, 1896, 1897, 1902 - 1905. -- 9 stukken
De schuldbekentenissen zijn gekwiteerd wegens aflossing, 1906. Een schuldbekentenis ad ƒ 12950,-- is niet aangetroffen.

13. Stukken betreffende de vordering van Arjanus Vrijlandt (later te Weesp), 1893, 1896. -- 5 stukken

33. Kwitantie van J.L. Leyds-Lulius van Goor wegens ontvangen rente op een schuldbekentenis ad ƒ 3.200,-- (of groter), 1897. -- 1 stuk
De schuldbekentenis is niet aangetroffen.

7. Kwitanties van A.E.H. Riesz-Noothoven van Goor wegens ontvangen rente op een schuldbekentenis ad ƒ 3000,-- (of groter), 1901 - 1905. -- 6 stukken
De schuldbekentenis is niet aangetroffen.

10. Onderhandse schuldbekentenis van Jacob Meinard NvG aan H. Groenendaal, notaris, ad ƒ 6.000,--, 1891. Met kwitanties wegens betaalde rente, 1902 - 1905. -- 5 stukken

9. Kwitanties van G.B. Noothoven van Goor wegens ontvangen rente op een schuldbekentenis ad ƒ 5000,--, 1902, 1904. -- 3 stukken
De schuldbekentenis is niet aangetroffen.

8. Kwitanties van A.W. Eijssell-Noothoven van Goor wegens ontvangen rente op een schuldbekentenis ad ƒ 5000,--, 1902 - 1905. -- 4 stukken
De schuldbekentenis is niet aangetroffen.

30. Aantekeningen wegens betaalde rente op schuldbekentenissen aan familieleden, 1902, 1904, en uitstaande schulden, z.d. en ca. 1905 / 1906. Met lijstjes van eigendommen en schulden resp. van resterende schulden, 1906. Met aantekeningen hoe de zware schulden ontstaan zijn vanaf het begin van het compagnonschap met DD LvG in 1868, z.d. -- 7 stukken in 10 bladen

31. Onderhandse schuldbekentenis van Jacob Meinard NvG aan fa. Wed. Knox en Dortland, ad ƒ 4.000,--, 1905. -- 1 stuk
Afgelost?
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

11. Stukken betreffende de opgeëiste vorderingen van G.B. en M.E. Lulius van Goor op hun oom J.M. NvG, 1905 - 1906. -- 13 stukken
Zie ook de correspondentie van JMNvG met Marie LvG. (vnr. 35).

4.3 Overige stukken


41. Huwelijks-bode ...
Gelegenheidsdrukwerk bij het huwelijk van JM NvG en J.A.F. Roest van Limburg, 1872. -- 1 stuk

42. Exemplaar van de Goudsche Courant met advertentie van de geboorte van Isaäk Noothoven van Goor, 1879. -- 1 stuk

22. Akte waarbij JM NvG wordt benoemd tot toeziend voogd over de kinderen van wijlen Dirk Dirk Lulius van Goor, 1882. -- 1 stuk

40. Brief van zijn schoonzuster Elisabeth Lulius van Goor - Romeijn en nichtjes Marie en Adriana ter gelegenheid van zijn verjaardag, 1885. -- 1 stuk

36. Ingekomen brieven van zijn zuster Benjamina Maria, z.d. (ca. 1897 ?). -- 2 stukken

12. Authentiek uittreksel uit de akte van verdeling van de nalatenschap van Anna Walradina van Goor - Noman, 1889. Met borderel. -- 2 katerns

14. Borderel op de akte van verdeling van de nalatenschap van Benjamina Maria van Goor, 1889. -- 1 katern

32. Brief met gelukwens van Henriette van Bergen IJzendoorn aan JM NvG wegens zijn benoeming tot lid van provinciale staten, z.d. (ca. 1900 ?). Met envelop. -- 2 stukken

--. Portretfoto van ? (J.A.F. Noothoven van Goor-Roest van Limburg ?), ca. 1905.
ZIE: Fotocollectie.

39. Onderhandse akte van decharge door Elisabeth Romeijn, weduwe van DD LvG, en haar kinderen G.B., M.E. en A. Lulius van Goor voor JM NvG wegens de liquidatie van de fa. G.B. van Goor Zonen, 1891. -- 1 stuk

26. Akte waarbij JM NvG wordt benoemd tot toeziend voogd over Willem Anton Noothoven van Goor, zoon van wijlen Dirk NvG en Edith Elisabeth Hartman, wonende te Amsterdam, 1895. -- 1 katern

2. Stukken betreffende de onder-curatele-stelling van Dirk Gerard Benjamin NvG en het beheer van diens goederen, met name door Jacob Meinard NvG (betreft o.a. het deel van de nalatenschap van Dirk NvG dat aan DGB was toebedeeld), 1895 - 1906. -- 1 omslag

35. Correspondentie van JM NvG met zijn nicht M.E. (= Marie) Lulius van Goor, 1896 - 1905 en z.d. (ca. 1897). -- 16 stukken in 22 bladen

43. Exemplaren van de Goudsche en de Wageningsche Courant met advertentie van het huwelijk van Isaäk Noothoven van Goor, 1903. -- 2 stukken

44-47. Stukken betreffende de nalatenschap van JM NvG, 1906. -- 4 omslagen

25. Authentieke uittreksels uit het overlijdensregister betreffende het overlijden van JM NvG, 1906. -- 2 stukken

37. Exemplaren van het Dagblad van Gouda en een exemplaar van de Wereldkroniek met necrologieën van JM NvG, 1906. -- 3 stukken

48. Gekwiteerde fakturen wegens kosten van begrafenis, rouwbetoon en grafonderhoud in verband met het overlijden van JM NvG, 1906, (1907). -- 7 stukken

49. Gekwiteerde fakturen wegens onderhoud, belastingen, verzekering en incasso, welke niet onder de nalatenschap van JM NvG zijn gebracht, 1906, (1907). -- 7 stukken