3 -- Gouda -- Weeskamer

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Aantekeningen t.b.v. de inleiding

Organisatie

Algemeen

Verordening ("ordonnantie") op de weeskamer, 1460. Het bestaan hiervan wordt expliciet vermeld in de considerans van de nieuwe ordonnantie van 1613. (Bron: ac 1 inv.nr. 305 volgnr. 66 b.)

In 1613 werd de uit 1460 daterende ordonnantie op de weeskamer vervangen, omdat die verordening onvoldoende oplossingen bood voor een aantal praktische problemen.


Bron: ac 1 inv.nr. 305 volgnr. 66 a.


In 1619 werd de ordonnantie op de weeskamer uit 1613 aangevuld - tussentijds waren reeds kleine wijzigingen aangebracht - met de artt. 146 - 152; dit ter verduidelijking van de taak van de weeskamer.
De bepalingen betreffen:
- het ter hand stellen bij meerderjarigheid van bij testament "verbonden" goederen;
- idem van goederen waarbij geen weeskinderen betrokken zijn;
- verkoop van onroerend goed waarin weeskinderen voor minder dan de helft zijn gegoed;
- het tijdelijk lichten van documenten;
- het aflossen van belegde gelden;
- de weigering van voogdij;
- bij testament aangewezen voogden mogen buiten Gouda wonen.
Deze verordening is door de magistraat vastgesteld (9 juli 1619), met goedkeuring door de vroedschap.
Bron: ac 1 inv.nr. 305 volgnr. 66 a.

Weesmeesters betuigen dat iedere "geinteresseerde" (verm. letterlijk: idereen die recht heeft op interest) toegang kan krijgen tot het archief: "behoorlijcke ende facil acces").
Bron: ac 1 inv.nr. 396 (charter 24-05-1658 Staten van Holland.)


In 1669 werd, blijkens de considerans van de nieuwe verordening, behoefte gevoeld aan een vernieuwing van de "keuren" van de weeskamer. Niet alleen de ontoereikende systematiek, ook de soms verwarde redactie en de onvolledigheid ("met weynigh ordre ter neder gestelt ..., oock in vele deelen confuis ende defectueus bevonden ...") en vooral de onvoldoende aandacht voor de sleutelpositie van de weesmeesters ("daer van de geheele directie ende executie moet deriveren") brachten de magistraat ertoe de verordening drastisch te vernieuwen.


In 1691 constateerde de magistraat (vgl. de considerans van de nieuwe verordening), dat de verordening op de weeskamer van 1669 "in allen deelen soodanigh niet was gedresseert, als den dienst van deselve wel soude requireren ..."
Vrijwel zeker wenste men voorzieningen te treffen die een herhaling van de door de secretaris van de weeskamer (Jan van Dam) gepleegde fraude zouden voorkomen (vgl. b.v. art. 97).
O.a. werden diverse bepalingen over het bijhouden van de administratie toegevoegd.
Afwijkende bepalingen ten opzichte van 1669:

Vanaf februari 1795 wordt de weeskamer tijdelijk aangeduid als "Committé civiel als provisioneel representerende het college van weesmeesteren".


Financieel beheer

De z.g. weesmeesterscassa of "lade 100" betreft het beheer door de weeskamer van gezamenlijke kapitalen van een groot aantal nalatenschappen.

Secretariaat

In 1643 blijkt de secretaris van de weeskamer, Johan Westerhout, tevens waard in het Herthuis te zijn. In die hoedanigheid had hij in 1642 onenigheid met het stadsbestuur over een declaratie wegens kosten van het bezoek van de koningin van Engeland op 1 en 2 juni 1642. (Bron: ac 1 stadsrekeming 1643.)

Johan van Dam:
- Overleden ca. 1691.
- Secretaris weeskamer 1673 - 1691; notaris 16.. (1675) - 1691.
- Huurt in 1680 het huis "Arcke Noë" aan de Westhaven van de weduwe Basson; en andere stukken ((inv.nr. 122).
- Krabbeltje aan zijn "beminde huysvrouwe", 1686 (inv.nr. 148).
- Overlijden van zijn vader ca. 1686 (inv.nr. 139).
- Brieven met klachten over niet betalen van door de weeskamer verschuldigde bedragen aan Jan van Dam (inv.nr. 187).
- I.v.m. nalatenschap Gerrit Andriessen van Dobbe(n) (weeskind Cornelis Gerritsen van Dobben): brief van Jan van Dam uit Leuven, 1686; voorts een door Jan van Dam in het net (!) geschreven verweerschrift bij een rekest i.v.m. een conflict met de erfgenamen van het genoemde weeskind, 1691 (inv.nr. 134).

Over het optreden van secretarissen als administrateurs over afzonderlijke nalatenschappen: zie aantekeningen bij inv.nr. 119 in de oude inventaris (verwezen naar artikelen uit de ordonnantie op de weeskamer).

Latere secretarissen:

Inzake de taak van de secretaris zijn er in 1691 vele afwijkende bepalingen ingevoerd ten opzichte van 1669:
- Borgstelling vereist ad ƒ 4000. De secretaris mag geen geld, akten of andere goederen die de weeskinderen toebehoren "onder hem nemen", op straffe van ontslag of schorsing (art. 19).
- De minuten van alle aan de secretaris te verlenen machtigingen dienen door ten minste twee weesmeesters te worden ondertekend.
- Doorhalingen in het memoriaal zullen moeten worden gedateerd en voorzien van de namen van de aanwezige weesmeesters.
- De secretaris moet ook een register van voogdijen bijhouden, waarin de namen van de benoemde voogden worden geregistreerd (en evt. opvolgende voogden).
- Bij testamentaire seclusie van de weeskamer moet hiervan binnen 14 dagen uittreksel worden overgelegd (iets anders geformuleerd dan 1669 art. 34). De secretaris (of notaris) zal hieronder aantekenen, dat geen voorwaarden zijn gesteld, waarbij de weeskamer na verloop van tijd (b.v. bij fideicommis e.d.) toch voogden zal moeten stellen en dus toezicht op het boedelbeheer zal moeten voeren.
- De redactie van art. 41 (gedeeltelijke uitsluiting van de weeskamer) is niet duidelijk vergeleken met 1669 (art. 37). Vermoedelijk zal de weeskamer toch op dergelijke nalatenschappen het toezicht hebben.
Bron: inv.nr. 916 (artt. 18 - 29).


Literatuur:

Aantekeningen t.b.v. de inleiding

Archiefvorming en archiefbeheer

Kennelijk legde elke secretaris zijn eigen schaduwarchief aan, o.a. een duplicaat - inventaris / legger. Zie bijvoorbeeld inv.nr. 1096 tegenover inv.nr. 92.
Er is sprake van een bewaarplaats van de (bij de weeskamer ingeleverde ?) archiefstukken (inv.nr. 26).

Weesboeken en afslitsingen.
De weesboeken vormen in feite het "protocol" van de secretaris van de weeskamer (inv.nrs. 1 - 16). De minuten zijn ondertekend door de secretaris of zijn vervanger. Deels zijn verklaringen aangehecht. Vanaf inv.nr. 9 zijn ook stukken ingeplakt en bijgebonden. Indien achterin inschrijvingen worden gevonden, die van latere datum zijn dan de eerste inschrijvingen in een volgend register, gaat het vermoedelijk steeds om registraties betreffende reeds eerder geregistreerde boedels.
De "registers van de bewijsen ende vertichtingen ..." vormen een duidelijk voorbeeld van afsplitsing (bifurcatie) van de weesboeken (inv.nr. 1 - 14). Het gaat daarbij om de z.g. "simpele bewijsen", d.w.z. de aanwijzing van een erfdeel (meestal ter grootte van enkele guldens) door de langstlevende ouder aan het (de) weeskind(eren). Dit impliceert kennelijk (vgl. Van Eeden, p. 1) tevens ook "vertichtingen" (zoals het opschrift van de registers luidt), d.w.z. het afstand doen van dat deel van de boedel door de langstlevende ouder.
Ook de registers van de bewijzen, van fideicommissen en van aanneming van voogdijen zijn duidelijk bifurcaties (resp. 1695, 1676 en 1614 beginnend) van de "weesboeken" (inv.nrs. 24 - 27). Ten aanzien van de registers van uitsluiting van voogdij (inv.nrs. 28 - 34) moet dit worden gecontroleerd (begint 1657).

Inzake archiefvorming zijn in 1691 afwijkende bepalingen t.o.v. 1669.
- Om ontijdig aflossen, opzeggen en overdragen van rentebrieven, schuldbekentenissen, e.d. tegen te gaan, zal de secretaris alle betreffende akten voorzien van een opschrift, waaruit blijkt dat ze ter weeskamer berusten. Bovendien moet in dorso of in de marge worden aangetekend, dat ze niet zonder machtiging van de weeskamer mogen worden vervreemd.
- Eveneens mogen dergelijke akten niet worden geroyeerd in de registers ter secretarie zonder bewijs dat ze toestemming van de weeskamer zijn afgelost.
- Bij het lichten van dergelijke akten bij meerderjarigheid van weeskinderen (e.d.), zullen twee weesmeesters een ondertekende verklaring ter zake op de akte stellen.
- De secretaris zal jaarlijks een inventaris van ter weeskamer berustende goederen en effecten opstellen; deze zal binnen twee weken bij de oude en nieuwe weesmeesters worden gecontroleerd (art. 114).
- De secretaris zal in het afschrift van de inventaris aantekening houden van alle mutaties, ten einde op basis daarvan de nieuwe inventaris te kunnen opstellen.
- Weesmeesters zullen een "Register ofte Kassa-boek" van alle inkomsten en uitgaven bijhouden, met aantekening van de debiteuren resp. crediteuren.
- Tevens zal worden bijgehouden een lijst waarop wordt aangetekend welke toewijzingen en vervangingen ("Assignatiën ende Remplacementen") plaatsvinden ten aanzien van effecten die t.b.v. meerdere boedels van weeskinderen zijn aangekocht.
Bron: inv.nr. 916 (artt. 111-116).

Ten tijde van secretaris Pieter Verschuere zijn de "dossiers" voorzien van een letter ter opberging (eerste letter van voornaam van de boedelhouder of erflater. (Bron: o.a. inv.nr. 216.)
Het is onduidelijk of dit voordien ook zo werd geordend; vgl. opmerking van inventarisator Van Eeden, p. 7.

De achtergrond van het opstellen (en de inrichting) van jaarlijkse inventarissen van bezittingen en schulden moet nog worden nagegaan; kwam pas in zwang na faillissement Van Dam, 1691. (Bron: inv.nrs. 64 vv.)
Ook vergelijken hoe het zit met stopzetting van bepaalde zaken bij de vorming van deze inventarissen + bijlagen (met name de rekeningen van i./u. en controle) --- Zie ook o.a. inv.nr. 100.

Duidelijke verschillen in de aanpak van de archiefvorming / registratie bij de verschillende secretarissen, o.a. caesuur ca. 1726, wanneer P. Verschuere wordt opgevolgd door M.S. van den Kerckhoven, en wordt gestopt met de (twee)jaarlijkse inventaris van bezittingen / schulden per einde boekjaar. (Bron: inv.nrs. 89 en 90.)

Bij vertrek (?) Verschuere in 1725: stopzetting concept-kasboeken (inv.nrs. 99 a - f).

Soms komen bij de boedelpapieren eigentijdse genealogische tabellen voor. (Bijvoorbeeld inv.nr. 163.)

Aantekeningen t.b.v. de inleiding

Inventarisatie van het archief (1978 e.v.)

Uit de registers inv.nrs. 1 - 16 zijn de aangetroffen losse stukken gelicht = inv.nr. 1001 en volgende.
De losse stukken uit inv.nr. 28 - 34, die door J.E.J. Geselschap op datum van afschrift of exhibitie waren gesorteerd, zijn door J.A. de Jong gecontroleerd en op datum van exhibitie gelegd, terwijl een lijst met namen van erflaters / boedelhouders is bijgevoegd.
Bij inv.nr. 35 zijn de beschrijvingen gecorrigeerd en de aangetroffen losse stukken afgezonderd (nieuwe inv.nrs. 1057 - 1079).
In inv.nr. 122 (Basson) waren ten onrechte diverse kwitanties terechtgekomen die behoren bij rekeningen in inv.nr. 1117 vv (De Rotte); deze zijn gelicht en daarheen overgebracht.
Er moet nog een paragraaf worden gewijd aan de wijziging in boekjaren. Op basis van deze bevindingen evt. enkele beschrijvingen herzien (datering !).


Inventaris

samengesteld door W. van Eeden (1922); met aanvullingen door J.E.J. Geselschap (1977) en B.J. van der Saag (1978 - 2005).

1 ALGEMEEN


1003-(1029). Stukken betreffende nalatenschappen waarover akten in de "weesboeken" voorkomen, 1553 - 1626, 1662, 1678 - 1698, 1701 - 1717, 1725 - 1804 en z.d. -- 11 omslagen
Bevat: Specificaties op naam van erflater of boedelhouder.

1-(14). "Weesboek". Registers, bevattende minuten van akten, met name verklaringen inzake en aangiften van nalatenschappen door voogden van de betreffende weeskinderen, aantekeningen van de secretaris van de weeskamer, e.d., 1557 - 1835. -- 15 delen
De namen van de erflaters of boedelhouders staan bovengeschreven -- op deze namen is een moderne index (kaartsysteem) aanwezig. Bij volle pagina's wordt verwezen naar het vervolg in hetzelfde of een volgend register (soms wordt terugverwezen naar een vorig register). De registers dragen als oude nummering: VI t/m XIX, kennelijk zijn de oudste vijf registers verloren gegaan.

26-27. "Aanneming van voogdijen". Registers bevattende verklaringen van door de weeskamer benoemde voogden, dat zij de voogdij aanvaarden, alsmede andere akten en aantekeningen, 1614 - 1690. -- 2 delen
Het opschrift op deze registers is in de 19e eeuw aangebracht.

1046-1054. (Authentieke) afschriften van en uittreksels uit testamenten en andere akten, waarbij de weeskamer wordt uitgesloten van het stellen van voogden (z.g. seclusie van de weeskamer) en het toezicht daarop, (1618) 1624, 1650 - 1796 (hiaten). -- 9 omslagen
De stukken zijn opgenomen in volgorde van de datum van "exhibitie", d.w.z. de datum waarop ze ter weeskamer zijn ingebracht, of - indien de exhibitiedatum onbekend is - op datum van afschrift. Waar mogelijk wordt verwezen naar het inv.nr. van het register waarin van de "seclusie" aantekening is gehouden (dit betreft voornamelijk de inv.nrs. 28 - 33).
Bevat: Specificatie in elk omslag.

1019-1020. Indices op de (voor)namen van de erflaters / boedelhouders in inv.nrs. 8' en 11, ca. 1650 resp. 1690. -- 2 stukken

28-34. "Registers van de seclusiën ende testamentaire voogdijen". Registers bevattende verklaringen van personen die bij testament tot voogden over weeskinderen zijn benoemd, dat de weeskamer van het toezicht wordt uitgesloten en dat zij de voogdij aanvaarden, 1657 - 1810. -- 7 delen
Inv.nrs. 28 - 33 zijn gemerkt A t/m F; inv.nrs. 30 t/m 34 zijn voorgedrukt en bevatten geen afschriften of uittreksels van testamenten.

36-62. "Memoriaal". Registers, bevattende verslagen van het verhandelde tijdens de vergaderingen van de weeskamer, gedeeltelijk met aantekeningen, 1664 - 1810, 1813 - 1829. -- 1 bandje, 25 delen, 1 band

16-23. "Register van de bewijsen ende vertichtingen ...". Registers bevattende verklaringen van langstlevende ouders van aanwijzing van een erfdeel aan (halve) weeskinderen; gedeeltelijk met verklaringen van uitkering van dit erfdeel aan weeskinderen. 1666 - 1810. -- 8 delen
Op de namen van de (bovengeschreven) erflaters is een moderne index (kaartsysteem) aanwezig. De verklaringen werden tot 1666 in de "weesboeken" (inv.nrs. 1 - 9) geregistreerd; zij golden tevens als verklaringen van aanvaarding van de voogdij (zie inv.nr. 16, tegenover fol. 1) ---> controleren in welke rubriek <---; voor de registratie werd van voorgedrukte formulieren gebruik gemaakt. Ten overvloede is in het opschrift van de registers sprake van "vertichtingen" (afstand van een deel van de nalatenschap ten gunste van een van de andere erfgenamen).

25. "Register van de fideicommissen". Register bevattende verklaringen e.d. betreffende fideicommissaire nalatenschappen, 28 oktober 1676 - 13 augustus 1808. -- 1 deel
Fideicommissaire nalatenschappen zijn nalatenschappen, waarbij de begunstigden hun aandeel niet rechtstreeks ontvangen, maar "over de hand", d.w.z. eerst na het overlijden van een eerst aangewezen erfgenaam. Voorin een inhoudsopgave op naam van de erflater.
Nadere toegang: nt1633_inl.pdf

1090. Stukken betreffende nalatenschappen, aangetroffen in inv.nrs. 37, 39, 41, 46, 54, 58, 59 en 61, 1677 - 1818. -- 1 omslag
Bevat: Specificatie op naam erflater in het omslag.

1036-1041. Stukken betreffende nalatenschappen, waarover verklaringen in de inv.nrs. 17 en 19 t/m 23 voorkomen, 1681 - 1809. -- 6 omslagen
Bevat: In de omslagen bevinden 'zich specificaties op naam van de betreffende boedelhouder / erflater.

15. Register bevattende aanvullingen en verbeteringen op de door Johan van Dam als secretaris van de weeskamer onjuist bijgehouden "weesboeken", 1691. -- 1 katern

1093. Inventaris van de aanwezige effecten, geldwaardige papieren, enz., opgemaakt krachtens besluit van het stadsbestuur van 21 december 1690 (in verband met het faillissement van secretaris Johan van Dam), ingeleverd 5 januari 1691. -- 1 katern
Dit is de tegenhanger van inv.nr. 63. Alfabetisch op voornaam van de erflater.

1099. Concept-inventaris resp. aantekeningen ten behoeve van de inventaris van effecten e.d. over het boekjaar 1692 resp. 1693. -- 1 omslag

64-90. Inventarissen van de aan het eind van het boekjaar ter weeskamer berustende geldswaardige papieren, effecten, kasgelden, e.d., opgemaakt door de aftredende weesmeesters, 1692 - 1718, 1721 - 1728; deels met bijbehorende stukken. -- 27 omslagen
De zittingsperiode van de weesmeesters loopt in de praktijk doorgaans tot ongeveer medio januari van het volgende jaar. Deze periode blijkt ook als boekjaar te zijn aangehouden (in de hierna volgende specificatie is dit gebroken boekjaar gemakshalve buiten beschouwing gelaten: er wordt alleen melding gemaakt van het kalenderjaar dat als formeel zittingsjaar fungeert. In de praktijk blijken de inventarissen met bijbehorende stukken ongeveer tot de controledatum door de nieuwe weesmeesters te zijn bijgehouden (inv.nrs. 64 - 75); aanvankelijk lag deze controledatum nogal wat later dan januari van het nieuwe jaar. De inventarissen zijn opgemaakt in alfabetische volgorde op de (eerste letter van de) voornamen van de erflaters van de betreffende nalatenschappen. De in de inv.nrs. 65 - 71 aanwezige rekeningen van inkomsten en uitgaven betreffen de per kas ontvangen resp. uitgegeven gelden. Met het begrip balans ("balance") wordt een overzicht van de totalen van diverse vorderingen en schulden aangeduid, dus in feite - zoals een moderne belans - een overzicht van de vermogenspositie. Met de term "borderel" wordt aangeduid: een staat met totaaltellingen van de bladzijden in de inventaris. De "staat van belegde kapitalen" is een overzicht van de per nalatenschap belegde kapitalen, aangeduid met lijst van "participanten" (in de beleggingen van de weeskamer deelnemende nalatenschappen), opgemaakt in alfabetische volgorde op de voornaam van de erflater.

1043. Index op voornamen van (erflaters en boedelhouders in een "register van de bewijzen" ?), ca. 1695. -- 1 stuk
Hand van secretaris P. Verschuere. Het betreft - voor zover valt na te gaan - niet inv.nrs. 16 - 23 of 24.

1111. "Memorie van de bewijsen ofte uitkoopen". Overzicht van een zestal registraties van akten, waarbij door personen die tot een nalatenschap gerechtigd zijn afstand wordt gedaan ten gunste van een andere gerechtigde, (1695 - 1697). -- 1 stuk

1098. Inventaris van de aan het eind van het boekjaar 1695 ter weeskamer berustende geldswaardige papieren, effecten, e.d.; afschrift door de secretaris, opgemaakt om te dienen als legger van effecten, bijgehouden tot 1705. -- 1 omslag
Vervangen door inv.nr. 92.

24. "Groot register van de bewijzen of uytkopen". Register bevattende de akten van uitkoop, opgemaakt ten overstaan van de weeskamer, 13 december 1695 - 3 oktober 1801. -- 1 deel
Een akte van uitkoop bevat een overeenkomst, waarbij de langstlevende ouder het vruchtgebruik van de gehele nalatenschap behoudt, onder verplichting om de weeskinderen te onderhouden en op te voeden. Het laten opmaken van de akte werd wel "het doen van bewijs" genoemd. In dit register werd van voorgedrukte formulieren gebruik gemaakt. De bij dit register behorende bijlagen zijn opgenomen in de inv.nrs. 457-911. ---> Op de namen van de erflaters is een index (kaartsysteem) aanwezig.

1044. Stukken betreffende nalatenschappen waarover verklaringen in "Registers van de seclusiën ende testamentaire voogdijen" (inv.nrs. 30, 31 en 33) voorkomen, 1697 - 1787. -- 1 omslag
Bevat: Specificatie op naam van de boedelhouder of erflater.

1082. Aantekeningen ten behoeve van het verslag van het verhandelde ("memoriaal") tijdens de zittingen van de weeskamer, (16 januari 1728); met aantekeningen ontleend aan oudere memoriaalregisters, 1703 resp. 1722. -- 1 stuk

1095. Gedeelte van de inventaris van effecten e.d. die aan het eind van het boekjaar (1704 ?) ter weeskamer berusten, afschrift, bijgehouden tot ca. 1712. -- 1 katern
Fol. 1 - 48 ontbreken.

1080. Stukken betreffende nalatenschappen, aangetroffen in inv.nrs. 1059, 1063, 1065 - 1067 en 1069, 1704 - 1727 (- 1728). -- 1 omslag
Bevat: Specificatie op naam boedelhouder / erflater in omslag.

92. "Oud-boeck". Inventaris van de aan het eind van het boekjaar 1706 ter weeskamer berustende geldwaardige papieren, effecten, e.d., opgemaakt door de aftredende weesmeesters; afschrift door de secretaris van de weeskamer, opgemaakt om te dienen als legger van effecten, bijgehouden tot ca. 1781. -- 1 band
Begonnen in alfabetische volgorde op de (eerste letter van de) voornaam van de erflaters van de betreffende nalatenschappen
Bevat: Achterin een verwijzing naar de nieuwe bladzijden waar de beginletters voorkomen.

1057-1076. Concept-verslagen ("memoriaal") van het verhandelde tijdens de zittingen van de weeskamer, 1708 - 1719, 1726 - 1728, 1757 - 1761 en 1781 - 1810. -- 13 katerns, 3 deeltjes, 1 bandje, 1 pak en 2 omslagen
Deze verslagen werden later in het net uitgewerkt in het zogenoemde memoriaal; de concepten bevatten een enkele keer meer, soms ook minder gegevens.

1096. Inventaris van de aan het eind van het boekjaar 1726 ter weeskamer berustende geldswaardige papieren, effecten, e.d.; afschrift door de secretaris, opgemaakt om te dienen als legger (schaduwexemplaar ten opzichte van inv.nr. 92 ?) , bijgehouden tot ca. 1756. -- 1 katern
Loopt alfabetisch niet verder dan Jan Hendrik Exter (vgl. ook inv.nrs. 89 en 90).

91. Inventaris van de geldswaardige papieren, effecten, e.d. die ter weeskamer berusten, opgemaakt in verband met de betaling van de z.g. "liberale gift" (besluit Staten van Holland van 5 sept. 1747). Met een staat van betaalde bedragen ten laste van een deel van de nalatenschappen (in mindering gebracht op het kapitaal van die nalatenschappen) resp. een staat van betaalde en nog op te ontvangen rente te korten bedragen. Met een formulier voor een kwitantie en een kwitantie voor Dirk Pluym als voogd van Jacomina Goekoop wegens terugontvangst van het bedrag van de aanslag in de "liberale gift"; met een concept van de begeleidende verklaring van het opmaken van de inventaris, (oktober -) november 1747. -- 1 omslag

1042. Stukken betreffende nalatenschappen waarover verklaringen in het "Groot register van de bewijzen of uytkopen" (inv.nr. 24) voorkomen, 1763, 1776. -- 2 stukken
Bevat: Specificatie op naam van de boedelhouder of erflater.

1077. Losse concepten en aantekeningen ten behoeve van de samenstelling van het verslag van het verhandelde ("memoriaal") tijdens de zittingen van de weeskamer, 1781 - 1810. -- 1 omslag
Bevat: Tevens concepten ten behoeve van de samenstelling van het "weesboek" (inv.nr. 14), 17 december 1808.

96. "Memorie der kapitalen, toebehoorende aan de weeskinderen". Register aangelegd ca. 1781, bijgehouden tot ca. 1818. -- 1 deel
- Overzichten van uitstaande kapitalen ten gunste van de weeskamer (per categorie geordend) resp. ten laste van de weeskamer (alfabetisch op voornaam van de erflater). - Een per maand ingedeeld overzicht van jaarlijks te ontvangen renten op kapitalen. -

1089. Concepten van akten / registraties in het "weesboek" (inv.nr. 14), gedeeltelijk met bijlagen, februari - november 1781, juni 1783, april - mei 1818. -- 1 omslag
Zie ook inv.nr. 1077.

93-95. Leggers van effecten, 1781 - 1840 (1841). -- 3 delen.

1088. Minuten van brieven aan burgemeesters van Gouda, 1810. -- 1 omslag

2 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN


2.1 Interne organisatie


2.1.1 Algemeen


1007. Aantekening (van de secretaris ?) inzake op te zoeken stukken, z.d. (na 1584). -- 1 stuk
Het betreft wellicht een nalatenschap "Matheus van Sonnevelt", (laatste kwart 16e eeuw?).

1006. Lijstje met door de weeskamer af te handelen zaken en de daarvoor afgesproken tijdstippen, 1600. -- 1 stuk

1115. "Vernieuwinge van de keuren van de wees-kamer der stadt Goude". Verordening op de weeskamer, september 1669; gedrukt. -- 1 deeltje
Met een inhoudsopgave.

916. "Ordonnantie ende keuren van de wees-kamer der stad Gouda". Verordening op de weeskamer, vastgesteld november 1691, gedrukt 1692. -- 1 deeltje
De titelpagina en het laatste blad van de inhoudsopgave ontbreken.

917. "Ordonnantie ende keuren van de wees-kamer der stad Gouda". Verordening op de weeskamer, vastgesteld november 1691, gedrukt 1757. -- 1 deeltje
Ongewijzigde herdruk van de verordening van 1691.

1091. Overzichten van de ter weeskamer aanwezige "laden" (met documenten, geld, enz. betreffende nalatenschappen), gedeeltelijk met aantekening van de naam van de erflater of het leeg zijn van de lade; met een plattegrond van de laden die geld bevatten, opgemaakt ca. 1706, bijgehouden tot ca. 1751 resp. z.d. -- 3 stukken

1083. Authentiek uittreksel uit het "kamerboek", bevattende het besluit van het stadsbestuur, waarbij Gualtherus de Moor tot weesmeester wordt aangesteld in plaats van mr. Bartholomeus de Moor van Immerzeel, 24 mei 1757. -- 1 stuk

1087. Aantekeningen resp. concept-declaratie van de secretaris mr. Aelbrecht van den Kerckhoven inzake hem toekomende vergoedingen resp. salaris, 1796 en 1808. -- 2 stukken

2.1.2 Financiën


119. "Administratie-boeck". Manuaal (register), gehouden door Johan van Dam als administrateur van diverse nalatenschappen, bevattende aantekeningen van inkomsten en uitgaven betreffende die nalatenschappen, 1673 - 1680. -- 1 deel

1110. Overzicht van de nalatenschappen waarvan geld belegd is in de obligatielening van ƒ 14.000 ten laste van het kantoor-generaal van de Verenigde Nederlanden, 1673, met aantekeningen tot 1681. -- 1 stuk

1109. Lijst van nalatenschappen die deel hebben in de geldlening ten gunste van de bank van lening, vervallen in 1674, met de rentebedragen; met een lijst van meerderjarige weeskinderen, waarvan kapitaal in deze lening is belegd en die (gedeeltelijk) geld mogen opnemen, (ca. 1673 -) 1676 en z.d. -- 2 stukken

63. Inventaris van de vermiste effecten, gelden, e.d., opgemaakt krachtens besluit van de magistraat van 21 december 1690 (in verband met het faillissement van secretaris Johan van Dam) en ingeleverd op 5 januari 1691. -- 1 katern

1035. Overzichten betreffende de schulden en vorderingen van Johan van Dam, voormalig secretaris van de weeskamer, en van de kas van de weeskamer, z.d. (ca. 1691 - 1697). -- 9 stukken
Verwijst deels naar inv.nr. 15a.

98. "Journael van der weesmeesteren ontfang en uytgeeff". Manuaal, bevattende aantekeningen van inkomsten en uitgaven, respectievelijk van de kas van de weeskamer en van diverse nalatenschappen, over de boekjaren 1691 - 1697, 1691 - januari 1698. -- 1 deel
Bevat: Voorin een index op voornamen van de erflaters.

1103. Overzicht van het geld, aangetroffen in de kas van de weeskamer op 6 februari 1693. -- 1 stuk

100-112. Kasboeken over de boekjaren 1693 - 1793 en 1821 - 1852. -- 12 delen en 1 deeltje

99-(99). Concept-kasboeken over de boekjaren 1694 - 1695 en 1697 - 1725. -- 6 omslagen

15.a. Register bevattende staten van de bedragen die Johan van Dam als secretaris van de weeskamer schuldig is gebleven aan diverse nalatenschappen en de betalingen die door de weeskamer ten gunste van deze nalatenschappen zijn gedaan, opgemaakt ca. 1697. -- 1 deel

97. Concept-manuaal, 1696 - 1714. -- 1 bandje.
De eerste 45 bladen ontbreken.

1094. "Balance". Overzichten van de totalen van diverse vorderingen en schulden aan het eind van het boekjaar, over 1702 en 1703 resp. 1704 en 1705. -- 2 stukken

1081. Kladtellingen van totalen van inkomsten en uitgaven aan het eind van het boekjaar, 1710 en (1716). -- 2 stukken

1055. Lijstje met specificatie van het aanwezige contante geld per eind 1753. -- 1 stuk

113-118. Duplicaten van de kasboeken, over de boekjaren 1756 - 1813. -- 5 deeltjes en 1 omslag
In deze duplicaten zijn sommige inkomstenposten minder gespecificeerd opgenomen.

1112. Kwitanties voor de weeskamer wegens aan zichzelf als beheerder van de fideicommissaire nalatenschap van Govert Suys uitbetaalde rente op belegde kasgelden, 1764, 1819. -- 3 stukken en 1 lias

1056. Borderel op het kasboek over het boekjaar 1772, met een aantekening van het bedrag dat teveel in kas is aangetroffen en een specificatie van het aanwezige kasgeld per 23 december 1772. -- 1 stuk
Vermoedelijk opgemaakt in verband met het feit dat het boekjaar 1772 in twee kasboeken (inv.nrs. 115 en 116) is geboekt.

1105. Overzicht van de op de in stedelijke (en gewestelijke) obligaties e.d. belegde kapitalen te ontvangen rente voor de jaren 1781 tot 1785, onder verwijzing naar bladzijden in de "blaffert" (inv.nr. 93). -- 1 stuk

1108. Overzicht van de nalatenschappen ("participanten") die deelnemen in de door de weeskamer belegde kapitalen, 1781, bijgehouden tot 1787. -- 1 katerntje

1106. Staatjes van in 1788 en 1799 te verrichten betalingen ten behoeve van nalatenschappen. -- 2 stukken

1104. Rekening van uitgaven over 1789. -- 1 stuk

1079. Minuten van kwitanties, afgegeven door de weeskamer, 1793, ca. 1796 en ca. 1805. -- 3 stukken

1102. Overzichten van de door de weeskamer belegde kapitalen en de nalatenschappen waarvan de gelden belegd zijn en/óf de daaraan betaalde rente-inkomsten, 1794, 1800 en z.d. (ca. 1810). -- 4 stukken

1101. Brief van de burgemeester met verzoek om een overzicht van de kaspositie en een overzicht van de inkomsten en uitgaven sinds de laatste rekening (beide per 1 februari 1808 bijgewerkt) in te zenden, 6 februari 1808. -- 1 stuk

1100. Stukken betreffende de inschrijving van kapitalen ten behoeve van beheerde nalatenschappen in het Grootboek nationale schuld, (mei) 1809 - mei 1813. -- 1 omslag

1097. Lijst met nummers van kansbiljetten waarin door de weeskamer ten behoeve van zichzelf en nalatenschappen is belegd, z.d. (ca. 1821). -- 1 stuk

1107. Korte staat van inkomsten en uitgaven". Overzicht van vorderingen en schulden over 1834. -- 1 stuk

2.2 Stukken betreffende de taakuitoefening


2.2.1 Controle op het beheer van nalatenschappen (door derden)


2.2.1.1 Algemeen


1078. Stukken betreffende nalatenschappen, aangetroffen in de concept-memorialen, (1777) 1782 - 1794. -- 1 omslag
Aangetroffen in inv.nrs. 1073 en 1074.
Bevat: Met een specificatie op naam van de boedelhouder of erflater.

1085. Maandelijkse lijsten van begraven personen, opgemaakt door koster Otto van der Hout, 1807. -- 1 omslag

2.2.1.2 Rekeningen van inkomsten en uitgaven, ingediend door voogden, curateurs of administrateurs bij de weeskamer, betreffende door hen beheerde nalatenschappen, gedeeltelijk met bijlagen en/of andere stukken die op die nalatenschappen betrekking hebben; gedeeltelijk (authentieke) afschriften en uittreksels of minuten.
Van sommige boedels zijn geen rekeningen van inkomsten en uitgaven aanwezig, maar uitsluitend andere stukken. De namen van de erflaters zijn (vrijwel alle) in een index (studiezaal en website) opgenomen.Nadere toegang: nt1633_inl.pdf

256. Zie inv.nr. 219.

316. Sophie Christiaensdr Karre, overleden 22 augustus 1612, weduwe van Mr. Gerrit Gerrit Bouwensz, 1449 - 1687. -- 1 pak

167. Gerard Cincq (overleden ca. 1697) en zijn zoons mr. Cornelis Cincq (overleden 6 september 1698) en Gerard Cincq (overleden 21 juni 1696), 1584, 1665, 1682, 1698 - 1721, ca. 1765, (ca. 1789) en z.d. -- 1 charter en 1 omslag

212. Lijsbeth Syvertsdr, vrouw van Harmen T(h)eeuwen, haar ouders Syvert Symonsz en Machtelt Jansdr, en haar oom Wouter Jansz en tante Maritge Jansdr, 1605 - 1650. -- 1 omslag

234. Neeltgen Simonsdr, weduwe van Dirk NN, 1611. -- 1 stuk

1013. Akte van volmacht van de voogden van de kinderen van Jan Pauwelsz (vermist soldaat) en Wieuwertgen Gerritsdr Schaeck voor laatstgenoemde om ten overstaan van de weeskamer alles te verrichten met betrekking tot de nalatenschap van Maritgen en Annetgen Hendricxdrs, haar tantes; authentiek afschrift, 21 september 1611. -- 1 stuk

216. Hendrick Jacobssoon, zijn echtgenote Pleuntgen Pouwelsdr en hun zoon Pouwels Hendrycksz, 1613 - 1615, 1621. -- 1 omslag

229. Jacob Sas Govertsz van Souburch en Maria Jan Gheenendr, echtgenoten, 1616 en 1631. -- 4 stukken

1014. Brief van Andreas Asselinck met verzoek om voor drie meerderjarige kinderen van Hillegont Gerrets Schack de afrekening van de nalatenschap te regelen, april 1618. -- 1 stuk

261. Joris Jansz Lefèvre, getrouwd met Jannichgen Jansdr, 1618 en 1619. -- 1 pak

1015. Kwitantie van Marritgen Bruynen voor de voogden van Jan Thijssen wegens drie jaar rente, 13 mei 1619. -- 1 stuk

1012. Verklaring van M.(C.?) Vlack, procureur van Gheen Jacobsz Crouwaghen, waarbij hij wegens een vordering beslag legt op de bij de weeskamer berustende gelden ten name van Danyel Jansz Gravesteyn (als erfgenaam van zijn broer Dirck Jansz Gravesteyn); met een aantekening dat het beslag is opgeheven, 1 - 30 december 1620. -- 1 stuk

1018. Aantekeningen betreffende de verantwoording van gelden door NN Horenbye, z.d. (ca. 1620). -- 1 stuk

251. Jannetje Ariensdr, weduwe van Dirk Jaspersz Cleynsorgh, 1622, 1631 en 1633. -- 3 stukken

194. Frans Dircxsz Buickjeleeg (ook wel: Goetknecht, of: Voerman), getrouwd met Maritjen Aerts, (1624) 1628, 1645 - 1648. -- 1 omslag

270. Machteltje Willemsdr, weduwe van Cornelis Cornelisz. Prins en Claes Gerritsz de Gojer, overleden maart 1675, 1624 - 1692. -- 1 dossier

253. Jannetje Jansdr Vlacq., getrouwd met Dirk Pietersz de Vrije, 1625 - 1723. -- 1 pak
Zie inv.nr. 25.

227. Jacob Jansz en Marrigje Dirksdr, echtgenoten, 1627. -- 1 stuk

230. Lijsbeth Jansdr Oolingh, getrouwd met Jacob Stol, 1630 - 1695. -- 1 pak

336. Witte Jacobsz van Souburgh, 1631 en 1648. -- 3 stukken

197. Geertje Tonisdr, getrouwd met Sander Bastiaensz Ridder, 1633 - 1635. -- 3 katerns

221. Hilletje Govertsdr, echtgenote van Dirk Thonisz, 1634 en 1635. -- 3 stukken

152. Bouwen Cornelisz van der Tocht en zijn vrouw Duyfgen Willemsdr, (beiden -?- overleden 29 april 1637), ca. 1634 - 1635, 1637 - 1638, 1646 en z.d. -- 2 katerns, 2 stukken en 1 charter

331. Willem Claesz, getrouwd met Meynsken Pietersdr, 1636 - 1676. -- 1 dossier

333. Willem Vereycke, getrouwd met Louysken Pietersdr Boveryet, 1637. -- 3 stukken

180. Dirck Claesz Koperslager (of: Van Rhijn) en zijn weduwe Marritge Ghijsbertsdr (overleden 1638), 1637 - 1642, 1653 - 1675, 1677, 1681, 1684, 1699. -- 1 omslag

121. Adriaen Woutersz van Wijck te Duyrstede, weduwnaar van Neeltgen Feisen, (1639), (1657), 1660, 1674 en 1682. -- 1 omslag.

183. Dirck Stragier (overleden april 1673), weduwnaar van Cornelia Jobs de Reus, 1641, 1642, 1673 - 1682 en z.d. -- 1 pak en 3 charters

225. Gijsbertje Pietersdr, weduwe van Jacob Simonsz Honsbeecq, 1643 - 1677. -- 1 pak

144. Aryaentje Cornelis (overleden 7 mei 1668), weduwe van Jasper Willems. Spijckerboor, 1646, 1668 - 1677. -- 1 omslag en 1 charter

134-(134). Andries Gerritsz van Dobbe(n) en zijn echtgenote Aechje Cornelis resp. hun zoon Gerrit Andriessen van Dobbe, 1646, 1660, 1666 - 1692 en z.d. -- 3 charters, 1 band, 1 pak en 3 omslagen

264. Pieter Claasz, 1647. -- 1 stuk

1011. Aantekeningen betreffende de afrekening van Pieter Kievit als rentmeester van de nalatenschap van mr. Gerrit Loo, med.dr. (weeskind Pieter Gerrits. Loo), 1647. -- 1 stuk

259. Elisabeth Hendriksdr, weduwe van Joost Jansz Verbije, 1647 - 1716. -- 1 pak

292. Neeltje Maertensdr, weduwe van Jan Dirksz Hoydot, 1649, 1661 - 1700. -- 1 pak

143. Arien Nannen, 1650 - 1666. -- 1 katern

164. Cornelis Hillebrantsz Blom en zijn vrouw Jefje Adriaens Stolcxman (later getrouwd met Dirck Adriaensz Sprangh) en Lijntje Adriaens, moeder van Cornelis Blom, 1650, 1652, 1656 - 1676 en z.d. -- 1 pak

290. Miohiel Dribbersz Houckius (van den Houck), 1651 - 1697. -- 1 pak

206. Gijsbert Theeuwen en zijn echtgenote Ingetje Bartholomees, (1652 -) 1662. -- 2 stukken
Het tweede stuk is een authentiek afschrift van het eerste.

298. Niesje Claesdr, 1653 - 1690. -- 5 stukken

287.a. Meeus Ariensz de Wit, 1654. -- 1 stuk

185. Dirck Thijmensz Verharst, 1654 - 1655. -- 1 stuk

140. Annetge Bouwens, echtgenote van Jan Bloos, 1654, 1661 - 1667 en 1672. -- 1 omslag

304. Aeltgen Govertsdr Versloth, getrouwd met Pieter Augustijnsz van Krimpen, 1654 - 1682. -- 7 stukken

122-(122). Adriaen Basson (overleden 14 april 1678), echtgenoot van Anna Francisca van Abbinga (hertrouwd met Hendrick van der Borch, heer van Velthuysen en Den Ham), 1654, (1663), 1678 - 1720. -- 1 charter en 3 omslagen
Zie ook inv.nr, 25 en inv.nr. 192

228. Jacob Hermansz Slangenburch en Lijntje Everts Winckel, echtgenoten, 1655 - 1661. -- 3 stukken

211. Herman Hermansz Eerloff en zijn echtgenote Annichje Everts Winckel, 1655 - 1666. -- 1 katern

187. Emmerentia 't Hert (of: 't Hart)(overleden 1 september 1669) en haar moeder Paulina Traudenius, weduwe van Pieter Jansz 't Hert, echtgenote van Nicolaes Jansz Verrijs, 1655, 1666, 1669 - 1690 en z.d. -- 1 pak

147. Adriana Gijsberts de Lange, echtgenote van Donatus van Groenendijck, (1655) 1658 - 1670 en 1699.
1 omslag

203. Grietje Hermansdr, vrouw van Arien Mathijsz, (1656), 1660, 1665 - 1674. -- 5 stukken

205. Gijsbert Regniersz Holcam, 1657 - 1661. -- 1 stuk

173. Willem Ariensz Raetsburgh en Jannetge en Marritge Cornelis In 't Cleyn Horentge, 1657 - 1668 en 1686. -- 1 katern en 1 stuk

136-(136). IJsbrant van Swaenswijck (overleden 17 september 1656), weduwnaar van Sara van Noye, resp. zijn zoon Andries IJsbrants van Swaenswijck (begraven 13 februari 1683), 1657 - 1668, 1688 - 1698 (1699), 1704 en z.d. -- 2 omslagen

303. Pieter Maertensz de Jonge, 1658. -- 1 stuk

232. Leentje Jansdr Suycker, 1658 en 1660. -- 2 stukken

170. Cornelis Gerritsz de Lange, 1658 - 1659, 1665, 1667 - 1671. -- 1 omslag

174. Cornelis Brants. T(h)uynman, (1658) 1664, 1665, 1668 - 1676. -- 1 omslag

281. Marritje Ariensdr, overleden 11 december 1662, 1658 - 1851. -- 1 pak
Zie ook inv.nrs. 455 en 455a.

208.a. Dignum van Teylingen, echtgenote van Jacob van Beaumont, 1659. -- 1 stuk

127. Aechje Goosens, 1659 - 1665. -- 3 stukken

201. Gerrit Dircksz Verwer en zijn vrouw Aeltje Dircx, 1659 - 1669. -- 2 katerns

293. Neeltje Hendriksdr van Cortehoeff, weduwe van Cornelis Jansz Bruynswijck, 1659 - 1682. -- 1 pak

217. Heyltje Jans, weduwe van Jacob Cornelisz Caen, (1659) 1660 - 1675, 1717, 1720. -- 1 omslag

307. Pieter Ariensz Vlocker, getrouwd met Annetgen Jacobsdr, 1660. -- 1 stuk

135. Andries Jansz Focker, echtgenoot van Heiltje Dirckx, 1660, 1668 - 1672. -- 3 stukken

239. Jan Duval en Machteltje Duyve, echtgenoten, 1660 en 1675. -- 2 stukken

280. Maria Riquier, weduwe van Hans Jansz Daesdonck, 1660 - 1687. -- 1 pak

151. Belichjen Lievens Verschei, echtgenote (in tweede huwelijk) van Job Regniersz de Reus, 1661 en (1669 -) 1682. -- 1 omslag

288. Meynsje Claesdr, weduwe van Pieter Aertsz, 1662. -- 1 stuk

289. Michiel la Fleur, 1662. -- 1 stuk

295. Nelletje Jansdr, 1662. -- 1 stuk

319. Marritje Laurisdr, weduwe van Theunis Theunisz van Berckom, 1662. -- 1 stuk

210. Harmen Ariensz den Boer, 1662 - 1663. -- 1 katern

191. Fop Everts. van Looyesteyn, (1662 - ) 1667. -- 1 katern

301. Pieter Eymertsz, getrouwd met Marritje Cornelisdr, 1662 - 1668. -- 5 stukken

223. Fransje Pietersdr, 1663. -- 1 stuk

266. Lijsbeth Jacobs Houtman, 1663. -- 3 stukken

208. Haesje van Leeuwen, echtgenote van Cornelis Aelbertsz (Abelsz) Souburg, 1663 - 1680. -- 1 omslag

326. Willem Dirksz Bochoven, 1663 - 1682. -- 4 stukken

184. Dirck Jansz van Velsen en zijn zoon Jan Dircksz van Velsen, 1663, 1667 (1669), 1676, 1690 - 1692. -- 1 omslag

130. Aeltje Jans, 1664. -- 1 stuk

181. Dirck Ariensz van der Hee en zijn vrouw Lijsbeth Willems van der Tocht, 1664 - 1665. -- 1 katern

166. Cornelis Bouwensz van den Broeck (overleden 15 december 1662), 1664 - 1667. -- 4 katerns

200. Barent Geerloffsz van der Vrede en zijn neef Gerrit Cornelisz, 1664, 1673 - 1675. -- 1 omslag

274. Maria Pietersdr, 1664, 1682 - 1689. -- 1 dossier

306. Pieter Volckertsz Vincq, getrouwd met Geertje Eymbertsdr, 1665. -- 1 stuk

325. Willem Jansz van der Mey en Arjaantje Pietersdr, echtgenoten, 1665. -- 1 stuk

299. Paschier Stobbelaar, getrouwd met Marritje Ariensdr, 1665 - 1668. -- 4 stukken

329. Willem Cornelisz Manshooff en Jannitje Ariensdr, echtgenoten, 1665 - 1677. -- 8 stukken

330. Willem Cornelisz Rees, 1665 - 1691. -- 1 dossier

237. Jan Jansz van Couwenburgh, weduwnaar van Heiltje Willemsdr van Teylingen en van Jannetje Theunisdr, getrouwd met Grietje Theunisdr, 1667. -- 1 stuk

285. Maritge Gleynen, weduwe van Jan Pietersz Keyser, 1667. -- 1 stuk

305. Pieter Willemsz, 1667. -- 1 stuk

146. Neeltje Adriaens, echtgenote van Abraham Bosch, tevens als vruchtgebruikster van de fideicommissaire erfstelling door Grietje Hermans ten gunste van haar kinderen, 1667 - 1670. -- 4 stukken
Zie ook inv.nr. 203.

195. Frans Jansz Sa(e)rbruggen en zijn vrouw Rebecca Gerritsdr Knunnick, 1667, 1669 - 1686. -- 1 omslag

204. Grietje Willemsdr Ladders, weduwe van David van der Wacht, 1667, 1677, 1682, 1691, 1696. -- 1 omslag

150. Bartholomeus Paulusz, 1668. -- 2 stukken

157. Thiel Jansz Proost en zijn echtgenote Jannetje Jans, 1668. -- 1 stuk

1021. Lijstje van bezittingen die het kapitaal van een (onbekende) nalatenschap uitmaken, (ca. 1668). -- 1 stuk

252. Jannetje Gerritsdr de Jonge, weduwe van Cornelis van der Vrede en Coen Cornelisz, 1668 - 1673. -- 4 stukken

190. Femmetje Volckers, echtgenote van Huybert Christiaensz van Hout(t)en, 1668 - 1678. -- 1 katern en 1 charter

248. Aechje Huybertsdr van den Hoeck, weduwe van Jan Maertensz van de Vrijehoeff, 1668 - 1681. -- 1 dossier

272. Magdaleentje Eeuwoutsdr van Beest, weduwe van Theunis Aertsz van Soest, getrouwd met Egbert van der Staell, 1668 - 1695. -- 1 dossier
Zie inv.nr. 25.

222. Huybert Pietersz Jongkint, 1668 - 1705. -- 5 stukken

243. Arien Dirks Mantie, 1669. -- 1 stuk

284. Maritge Jans van Dijck, 1669 en 1672. -- 3 stukken

327. Willem Cornelisz de Catte en Lijsbeth Jobsdr, echtgenoten, 1669 en 1674. -- 3 stukken

196. Fred(e)rick Dircksz Cluyt en zijn vrouw Grietje Willems Keyser, 1669 - 1676 (1684). -- 1 katern en 2 stukken

271. Maerten Jacobsz Hagelaer, 1669 - 1684. -- 1 dossier

220. Hillegont Dirksdr Oudevelt, 1669 - 1692. -- 4 stukken

189. Evert Roeien Verhorst, 1667, (ca. 1669 -)1672, 1675, 1695 - 1701. -- 1 omslag

192-(192). Francois de Rotte, onder curatele van de weeskamer gesteld (tevens in verband met de fideicommissaire nalatenschap van mr. Adriaen Basson), 1669 - 1706 en z.d. -- 9 omslagen en 1 charter

240. Jan Hendriksz den Exter en Neeltje Dirksdr, echtgenoten, 1669 - 1804. -- 1 pak

128. Aechje Jacobs en/of haar dochter Marritje Stevens, in leven echtgenote van Frans Jansz Loreyn, en/of haar kleindochter Sara Frans Loreyn, in leven echtgenote van Gerrit Claesz Swanenbeecq. (1670 -) 1674 - 1677, 1684. -- 4 stukken
Door secretaris P. Verschuere in 1691 ten onrechte op naam van Aechje Stevens gesteld.
Bevat: Inliggende beknopte genealogische tabel.

175. Cornelis Verveen en zijn vrouw Lijsbeth Pieters Ravestein, 1670 - 1685. -- 4 katerns

156. Cathalijntje Joosten Fijtes, echtgenote van Jacob Matheus de Vrient, (1670) 1683 en (1670/1678 - ) 1686, 1687. -- 2 katerns

260. Neeltje Andriesdr (Ariensdr), weduwe van Joost Cornelisz de Bruyn, 1670 - 1700. -- 1 pak
Bevat: Brieven uit Cordoba (Argentinië).

276. Maria Jorisdr van Dalen, 1671. -- 3 stukken

179. Dirck Beuckel, 1671 - 1673, 1675 - 1679. -- 3 katerns
xxx Gedeeltelijk vochtschade.

186. Dirck Struys en zijn vrouw Barbara Witsius, 1671 - 1686. -- 1 katern

213. Hendrick Jansz Focker en zijn echtgenote Marretje Jans, 1671 - 1689 en z.d. -- 1 omslag

242. Jan Hendriksz tot der Heye (Terheyden), 1672. -- 1 stuk

293.a. Andries Jacobsz van Steyn, 1672. -- 1 stuk

1026. Uittreksel uit het doopboek van de St.-Janskerk betreffende de doop van Magrieta, dochter van Fink van der Wogt en Marya Regerius, op 15 november 1672, z.d. -- 1 stuk
Betreft Maria Riquier ? (zie o.a. inv.nr. 11, fol. 147)

278. Maria van Hogenberch en Francois le Soin, echtgenoten, 1672 en 1674. -- 2 stukken

168. Cornelis Jansz de Graeff, ca. 1672 - 1676. -- 1 katern

193. François Herberts en zijn vrouw Elysabeth Westerhoudt, 1672 - 1680. -- 1 omslag

246. Jan Jacobsz Verduyn, getrouwd met Trijntje Jaspersdr Spijckerboor, 1672 - 1685. -- 4 stukken

244. Jan van Rossen, 1673. -- 1 stuk

323. Trijntje Thonisdr en Jan Cornelisz Backer, echtgenoten, 1673. -- 1 stuk
Zie ook inv.nr. 689.

313. Reinier van Vliet en Neeltje Huybertsdr, echtgenoten, 1673 en 1675. -- 5 stukken

258. Johannes de Vos, getrouwd met Aegje Waarde, 1673 en 1680. -- 3 stukken

176. Crijn Woutersz Hartogh, 1673 - 1682. -- 4 aaneengenaaide katerns

198. Geertje Jans (overleden 28 mei 1673), weduwe van Jan Woutersz Doen, 1673 - 1687 en z.d. -- 1 omslag

267. Lijsbeth Simonsdr Raemburgh, 1673 - 1688. -- 1 dossier

238. Jan Thonisz Croon en Neeltje Cornelisdr Caen, echtgenoten, 1673 - 1764. -- 1 pak

328. Catharina Andriesdr, getrouwd met Willem Willemsz de Groot, 1674. -- 1 stuk

171. Marritge Coutijser (overleden 1674), via Cornelis Cornelisz Lievenheer (of: De Lieffde) en Elysabeth Ariens Cou(t)ijser, 1674, 1682 - 1686 en z.d. -- 1 omslag

277. Maria van Gaesbeek, 1674 - 1688. -- 1 dossier

145. Aryaentje Leenderts, weduwe van Rommer Cornelisz Boldoot, 1674 - 1690. -- 1 pak

236. Jan Claesz, getrouwd met Annitge Bartholomeusdr, 1674 - 1691. -- 1 dossier

279. Maria de Lange, overleden 8 februari 1673, weduwe van ds. Johannes Ouwens, 1674 - 1688, 1806. -- 1 pak

224. Jacob Cloots, weduwnaar van Geertruid van den Berg, getrouwd met Grietje Cornelisdr Wachteveld, 1675 - 1698. -- 1 pak

158. Christoffel Garvier, 1676 - 1678. -- 1 stuk

309. Pieter de Zitter, getrouwd met Maria Roelantsdr, 1677 en 1684. -- 3 stukken

255. Anna Liseth, weduwe van Jean Pira du Gel, 1678 - 1688. -- 1 pak

269. Louris Jansz Trompet, 1679 en 1680. -- 5 stukken

1030. Uittreksels uit het doopboek van de St.-Janskerk betreffende de doop van Jacobus en Joannes, zoons van Quirijn van der Smael en Cornelia van Waerde, op 16 maart 1679 resp. 18 januari 1681, 19 januari 1681. -- 1 stuk

249. Jan Harmensz de Weer, 1679 en 1682. -- 4 stukken

283. Marritje Thonisdr, 1679 en 1684. -- 2 stukken

322. Thijs Cornelisz Prins, overleden 11 september 1677, 1679 - 1689. -- 1 dossier

314. Robbert Dombaer, getrouwd met Petronella van der Tol, 1679 - 1693. -- 1 pak
Zie inv.nr. 25.

231. Jacob Jansz Verboom, getrouwd met Ghijsbertje Lambertsdr, 1680 en 1681. -- 1 dossier

159. Claes Bartels Camp (getrouwd met Marrichje Hendricx Blom) en zijn eerste (overleden) vrouw Grietje Jans Posaeckel, 1680 - 1684 en 1682. -- 1 katern en 1 stuk

324. Weyntje Gijsbertsdr, 1680, 1690 en z.d. -- 3 stukken

250. Jan de Wint, 1681 - 1693. -- 1 dossier

282. Margie Segersdr en Louris Hendriksz Spille, echtgenoten, 1681 - 1699. -- 4 stukken

315. Sara Leendertsdr Coninck, overleden 20 april 1682, 1682 en 1684. -- 1 dossier

139. Anna van Swaenswijck, in eerste huwelijk getrouwd geweest met Michiel Fel(le)bier en kennelijk van hem gescheiden, later echtgenote van Gerard Cincq, 1682 - 1689 en z.d. -- 1 omslag
Betreft een legaat ten gunste van de kinderen van Michiel Fellebier; enkele stukken betreffen tevens de nalatenschap van Mary Moer.

207. Ghijsbertge Ghijsberts van der Hagen, 1683. -- 2 stukken
Het tweede stuk is een afschrift van het eerste.

273. Margaretha Westerhout, 1683 en 1685. -- 2 stukken

286. Maritge Gerritsdr de Vries, getrouwd met Maerten Cornelisz Visscher, 1683 - 1689. -- 1 dossier

148. Aert Jansz Huyshouder, 1684 - 1690 en z.d. -- 1 omslag

297. Nicolaas Priem, getrouwd met Maria Buyck, 1684 - 1692. -- 1 dossier

1031. Verklaring van de bewindhebbers van de VOC dat Frederick Fredericksz Kluyt (van der Gouw Hooploper) op 4 september 1680 verdronken is te Makassar, 23 januari 1685. -- 1 stuk

335. Willempje Gijsbertsdr van Schouwen, weduwe van Maarten Aertsz Vermij, 1686 - 1692. -- 4 stukken

296. Nicolaas Broek, 1686, 1692 en 1693. -- 4 stukken

153. Arien Abrahams van den Bosch en zijn vrouw Burchje Claes van der Heyden (overleden 1686), 1686 - 1699. -- 1 omslag

265. Lijsbeth Donge, 1688. -- 1 stuk

1032. Aantekening dat op 18 mei 1688 te Gouderak een rentebrief ad ƒ 200 ten laste van Jan Verboom en ten gunste van de achterkinderen van Frans Jansz Lorein is gepasseerd, onder verband van een huis te Stolwijkersluis onder Gouderak, z.d. -- 1 stuk
Betreft misschien nalatenschap Maria Lorein (zie inv.nr. 10 blz. 153)?

123. Adriaen van Selderen (Zeller), zwakzinnige echtgenoot van Johanna de Morlion(s), 1688 - 1692, 1695 - 1696. -- 1 omslag

312. Reinier Herenbras, 1688, 1692 en 1698. -- 3 stukken

262. Ds. Laurens Lange, overleden 4 maart 1697. weduwnaar van Anna Barbara van Campen, 1689, 1697 - 1705. -- 1 dossier

133. Aletta Maria Cincq, echtgenote van mr. Cornelis van der Tocht, 1689 - 1709. -- 1 pak

332. Marritgen Huygen Swanenburgh, weduwe van Willem Schorel, 1690 en 1694. -- 3 stukken

160. Claes Jansz Verrijs (fideicommissair) ten gunste van zijn kleinzoon Johannes Verrijs, 1690, 1694 - 1697. -- 1 omslag

165. Cornelis Jansz Boon, echtgenoot van Maria Jans, 1691 - 1692. -- 1 katern

310. Pietertje van den Brande, getrouwd met Bastiaan Kuiper, 1691 en 1695. -- 4 stukken

163. Cornelia Vermeul (overleden 28 februari 1691), met o.a. een fideicommissair legaat ten gunste van Adriana Souburgh, later ten gunste van Adriana de Bonte (later weduwe van Nicolaas Jansz Boot), 1691 - 1706, 1710 - 1714, 1721 - 1722, (1736) en z.d. -- 1 pak

320. Theunis Verbruggen, weduwnaar van Aryaantie Jansdr van Deventer, 1692. -- 1 stuk

226. Jacob Ketelaar, overleden 29 maart 1686, getrouwd met Petronella ten Back, 1693. -- 3 stukken

129. Aechje Cornelis Leystarre, weduwe van Frans Ariensz Block, 1693 - 1694. -- 1 katern

131. Agnietje Barentsdr, weduwe van Simon Modeus, in leven echtgenote van Jan Abrahamsz van der Plaet, 1694. -- 2 katerns

291. Michiel Maarschalk, weduwnaar van Machteltje Pietersdr de Meyer en van Maria Hartogh, 1694 en 1703. -- 4 stukken

214. Hendrick Cornelisz Maas en zijn echtgenote Jannetje Maertens, 1696 en z.d. -- 1 katern en 3 stukken

302. Pieter Jansz Cock, overleden 16 juli 1696, 1696. -- 1 stuk

125. Adriaan Zaan, zoon van Barent Zaan en wijlen Niesje Waeghals, (1695-) 1696 - 1714. -- 3 stukken
Zie ook inv.nr. 25, fol. 28.

182. Dirck Heykoop en zijn vrouw Crijntje Willems Stuiver, 1697. -- 1 katern

235. Jan Pietersz de Boer, weduwe van Marijtge Jansdr, 1699. -- 3 stukken

308. Pieter Ingensz Wagemaker, overleden oktober 1699, weduwnaar van Grietje Syvertsdr, getrouwd met Pietertje Jansdr Ravesteyn, 1699 - 1703. -- 1 dossier

321. Thonis Cornelisz Noteboom en Reympje Dirksdr, echtgenoten, 1701. -- 2 stukken

1033. Uittreksel uit het doopboek van de St.-Janskerk betreffende de doop van Johannis, zoon van Rennier van Sney en Grietje Teunis, op 20 juni 1704, z.d. -- 1 stuk
Betreft misschien nalatenschap Cornelia van Vliet / Pieter van Snij (inv.nrs. 12 (blz. 217) en 13 (blz. 8)?

245. Boedel van Jan Jacobsz de Sterke, getrouwd met Neeltje Willemsdr, 1706 - 1721. -- 1 dossier

241. Jan Servaesz Fime en Cornelia Lefeber, echtgenoten, 1707 en 1710. -- 1 dossier

169-(169). Cornelis van der Heys (overleden 31 maart 1784), 1707 - 1845. -- 2 pakken en 7 omslagen

1034. Lijstje met niet verkochte huizen (uit de nalatenschap van ?) , z.d. (ca. 1713). -- 1 stuk

1114. Authentiek uittreksel uit een akte van schuldbekentenis van dr. Georgius Boudens en zijn vrouw Catharina Outclaes ten gunste van Willem Ariense Boer te Nieuwerkerk a/d IJssel van 1714, 1732; met aantekeningen over de aflossing, (1720 - ). -- 1 stuk

1113. Verkorte boedelinventaris en akte van scheiding, met borderel, van de nalatenschap van Agneta Dullaert ten behoeve van de kinderen van haar halfbroers Michiel en Hendrik Dullaert, 1715. -- 1 katern
Met een aantekening over de oorzaak van het uitstel van de boedelscheiding.

215. Hendrick van Ouwertongh (Houwertongh) (overleden 2 april 1719), 1719 - 1728. -- 1 katern en 1 stuk

219. Catharina van der Dussen, weduwe van mr. Melchior Gerard van Rietveld, 1719, 1722 - 1734 en z.d. -- 1 pak
Fideicommissaire nalatenschap (o.a. mr. Hieronymus van Beverningk) (zie inv.nr. 25).

177. Crijn Koornaar, 1720 - 1724. -- 1 katern

1092. Aantekeningen betreffende de gelden uit de nalatenschap van Jan Hendriksz Exter, ca. (1721) 1727 - 1744. -- 4 stukken

337. Wijna Vreelandt, overleden 29 juli 1749, weduwe van Jean Lestan, 1721, 1749 en 1793. -- 1 dossier

254. Jannetje Klaasdr van der Swavel weduwe van Isaac Godijn, 1724 - 1751. -- 1 pak

300. Petronella Struyck, weduwe van Arij Ravesteyn, gescheiden van Leendert van Wijk, 1728 - 1741. -- 5 stukken

161. Clara de Glimmer (overleden 6 april 1746), 1737 - 1744, 1746. -- 1 omslag

137. Anna Catharina Frolings (Frölings) (overleden 11 februari 1742), 1742. -- 1 omslag

294. Heeltje Verhoog, weduwe van Jan Dirksz Verbokken, 1747, 1776 en 1777. -- 1 dossier

120. Acke Olpherts de Vries, echtgenote van Andries Jelmersma, 1748. -- 1 omslag
Nadere toegang: nt1633_inl.pdf

268. Lodewijk Basselaer, getrouwd met Sannetie van Bruggen, overleden 12 mei 1748, 1748 en 1749. -- 4 stukken

149. Bartholomeus van Es (overleden 1 maart 1756 te Batavia), (1750 - 1755) 1756, 1762 - 1764, 1768, 1773, 1777. -- 1 pak

318. Theunis Reunis, overleden 16 juli 1756, weduwnaar van Aaltje Voorthuyn, 1757 - 1777. -- 1 pak
Zie inv.nr. 250.

138-(138). Anna Maria Sas (overleden 6 januari 1766), (1758) 1766 - 1788. -- 2 delen en 4 omslagen

155. Nicolaas van Erck en zijn dochter Catharina van Eek (overleden 24 augustus 1771), (1760 - ) 1772. -- 1 katern en 1 stuk

178. Pieter Boom en zijn weduwe Dingna Sol (overleden 14 november 1764), 1764 en 1766. -- 2 katerns

142. Apolonia Via (overleden 24 februari 1765), weduwe van Salomon van der Sloot, echtgenote van Hendrik Do(o)land, 1765. -- 2 stukken

334. Willemijntje Loore, overleden 8 februari 1766, 1766. -- 1 dossier

218. Hester Onstein, weduwe van Jean Bain, 1767 - 1770 en z.d. -- 1 omslag

311. Reinier Crabeth, overleden 23 juli 1768, 1768 - 1789. -- 1 pak

154. Carel Anroe (overleden 3 oktober 1773), (1773 -) 1774, 1776 - 1777 en 1782. -- 1 omslag

162. Clara van der Hoeve (overleden 3 mei 1774), 1774 - 1790. -- 1 pak

233. Jacoba Maarschalk, 1776. -- 2 stukken

317. Stijntje Soet, overleden 16 maart 1769, 1780. -- 4 stukken

124-(124). Adrianus Voormeer (overleden 28 februari 1789), weduwnaar van Agatha Swanenburg, 1782, 1787, 1789 - 1814. -- 1 band en 1 omslag

132. Aletta Drost (overleden 14 februari 1784), 1784. -- 1 omslag

188. Emmetje Emond (overleden 25 juli 1785), 1785. -- 2 katerns

199. Geertruid Brent (overleden 28 december 1796), weduwe van Reinier Tap (overleden 28 september 1786), 1786 en 1797. -- 2 stukken

1084. Staten met overzichten van de voogden en de ter weeskamer berustende kapitalen van onder hun voogdij staande kinderen in verband met de afdracht van de z.g. liberale gift over 1793 en 1794. -- 3 stukken

141. Anthonia Heyntjes, weduwe van .....osch, (1795 -) ca. 1801. -- 1 stuk
Een gedeelte afgescheurd, waardoor deels onleesbaar.

126. Adriana Broekman (overleden 19 maart 1800), weduwe van Jacobus Verlée, 1800. -- 1 stuk
Verwijst naar inv.nr. 962 en/of inv.nr. 93 ??

126. Adriana Broekman (overleden 19 maart 1800), weduwe van Jacobus Verlee, 1800. -- 1 stuk

172. Ds. Cornelis Olree (overleden te 's-Gravenpolder), z.d. (ca. 1800). -- 1 stuk

275. Maria Bastingh, weduwe van Salomon Reynders, ca. 1800. -- 5 stukken

247. Jan Verdonck, 1800 en 1801. -- 1 dossier

257. Johanna Witte, overleden 29 september 1806, weduwe van Gerrit Post, 1806 - 1816. -- 1 dossier

2.2.1.3 Restitutie van gelden, effecten, e.d. aan weeskinderen en erfgenamen


1002. Verslag van het verschijnen voor de weeskamer van Margen Jansdr, vrouw van Goessen Geerloffz, bijgestaan door Cornelis Jansz Bos, waarbij zij verzoekt om het geld dat door mr. Claes Willemsz, chirurgijn, als voogd van het weeskind Cornelis Anssoen is gedeponeerd, niet te laten "lichten" tenzij zij zelf of Bos aanwezig is, en waarbij zij Bos machtigt om dit geld te beleggen, 7 september 1582; minuut. -- 1 stuk

1001. Akte van volmacht door Jan Claesz te Rotterdam voor zijn schoonvader Sander Gerritsz te Gouda om ten behoeve van zijn vrouw Wijven Sandersdr een vierde deel van het door Cathryna Visschers in consignatie gegevene van de weeskamer in ontvangst te nemen, 1587. -- 1 stuk

1016. Besluit van het stadsbestuur van Gouda waarbij Adriaen Jansz van Schouwen wordt toegestaan om uit de bij de weeskamer gedeponeerde gelden ƒ 50 te lichten, maar de resterende ƒ 200 te laten rusten, zolang hij geen bewijs kan leveren op dat bedrag recht te hebben; authentiek afschrift, 11 september 1620. -- 1 stuk

1017. Concept-verzoekschrift van Trijn Jans, weduwe van Witmaer Witmaersz, te Amsterdam om niet toe te staan dat mr. Jan Brouckhuyssen geld licht uit de nalatenschap van zijn tante, zonder haar vooraf te hebben gehoord, z.d. (ca. 1620). -- 1 stuk

1010. Akte waarbij Henrick Jansz Enghelenburch als boedelhouder een verklaring aflegt inzake het lichten van eigendomsbewijzen in verband met een vordering van Gherrit Jansz Hertoch, 21 juni 1624. -- 1 stuk

1023. Vergunning van het stadsbestuur van Gouda aan Trijntje Cornelis de Boots om het legaat van Lijntje Rasen, dat gedeponeerd is bij de weeskamer, te mogen lichten om een winkeltje te beginnen, (1690). -- 1 stuk

1086. Aantekeningen van toezeggingen aan voogden en weeskinderen om na een bepaalde termijn gelden in ontvangst te nemen, 1784 - 1807. -- 1 katern

2.2.2 Beheer van nalatenschappen door de weeskamer


2.2.2.1 De fideicommissaire nalatenschap van mr. Govert Suys (overleden 17 januari 1756), (1664 -) 1756 - 1858.
Nalatenschap Suys: verdeling van de vier "loten": - lot A = Hillegont van Waas c.s. - lot B = Francijntje Bol - lot C = kinderen van Ariaantje Bol (x Ary Hoogenboom), o.a. Anna Hoogenboom x Jacob van Nooten, met dochter Ariaantje van Nooten x Willem de Wit - lot D = kinderen van Yda Bol.


1259. Testamenten van Catharina van der Nes, vrouw van Leendert Dirckse Bockhoven, 1664 resp. 1672; authentieke afschriften, 1682 resp. 1678; met rekeningen van inkomsten en uitgaven inzake het beheer van de nalatenschap van Catharina van der Nes ten behoeve van haar nagelaten minderjarige dochter Clementia Bockhoven, 1671 - 1679. -- 4 katerns

1260-1264. Stukken betreffende de nalatenschap van Leendert Dirckse Boc(k)hoven (overleden 15 november 1714), vader van Clementia Bockhoven en grootvader van Govert Suys, 1668 - 1719 (1760). -- 1 pak, 4 omslagen

1249. Authentieke uittreksels uit het grafboek van de St.-Janskerk betreffende twee graven toebehorende aan Johan Suys en (vervolgens aan) zijn zoon Govert Suys; met aantekening dat deze graven nooit mogen worden geopend, 1677, 1718 en 1757. -- 4 stukken
Zie inv.nr. 1204, fol. 489v-490r.

1265. Akten van transport van obligaties aan Johan Suys, vader van Govert Suys; met een authentiek uittreksel van 1726 uit de boedelinventaris en akte van boedelscheiding van de nalatenschap van Margareta Suys betreffende het aandeel van Johan Suys in deze nalatenschap, 1680, 1710 en 1714. -- 2 charters en 1 katern
Zie inv.nr. 1253. Een charter met zegel (1710) geborgen in charterdoos 1.

1250-1251. Akten van transport van obligaties aan Clementia Bockhooven, moeder van Govert Suys, (1681 -) 1720 - 1750; met retroacta en bijlagen. -- 2 pakken, 10 charters

1257. Akten van huwelijkse voorwaarden tussen Johan Suys en Clementia Bockhoven, 1682; authentieke afschriften van 1682 en 1717. -- 2 stukken
Zie inv.nr. 1204 fol. 495r.

1254. Testament van Johan Suys en zijn vrouw Clementia Bockhoven, 1683. -- 1 katern
Zie inv.nr. 1204 fol. 495r

1253. Boedelinventaris met akte van boedelscheiding van de nalatenschap van Margareta Suys (overleden 23 oktober 1713), weduwe van Hendrick Bary, 1714; authentiek afschrift. -- 1 katern
Zie inv.nr. 1204 fol. 479v.

1203. Legger van onroerende goederen en effecten, toebehorende aan mr. Govert Suys, aangelegd ca. 1718, bijgehouden tot 1759. -- 1 deel

1255. Verklaringen van Govert Cincq als voogd over zijn broer Pieter Cincq, dat hij Clementia Bockhoven niet aansprakelijk zal houden voor het beheer van haar overleden man Johan Suys als toeziend voogd over Pieter Cincq, 1721, 1725. -- 2 stukken

1258. Akte van willige condemnatie door de Hoge Raad van Holland, waarbij Clementia van Bokohoven en haar zoon Govert Suys verplicht worden zich te houden aan de (geïnsereerde) akte waarbij Govert Suys zijn moeder dechargeert voor het hem uit de nalatenschap van zijn vader Johan Suys toebedeelde, 1725; authentiek afschrift; met een aantekening houdende kwitantie van Govert Suys voor de ontvangen uitkeringen op grond van deze akte, 1733. -- 1 stuk (perkament)

1213-1221. Uittreksels uit doop-, geboorte-, huwelijks-, overlijdens- en begraafregisters betreffende de erfgenamen van Govert Suys en hun nakomelingen, 1728 - 1858. -- 1 pak, 8 omslagen
Per erfgenaam chronologisch geordend op datum van het opmaken van het uittreksel. Er wordt verwezen naar de corresponderende bladzijden in het register inv.nr. 1212.

1222-1227. Uittreksels uit doop-, geboorte-, huwelijks-, overlijdens- en begraafregisters betreffende de erfgenamen van Govert Suys en hun nakomelingen, 1728 - 1858. -- 2 pakken, 4 omslagen
Per erfgenaam chronologisch geordend op datum van het opmaken van het uittreksel. Er wordt verwezen naar de corresponderende bladzijden in het register inv.nr. 1212.

1248. "Genealogie" van het geslacht Suys, opgemaakt door Govert Suys, z.d.; met een brief van Pieter Willem van Duiveland te Batavia, mede namens zijn zoons, aan Govert Suys met uitvoerige genealogische informatie, o.a. over zijn herkomst uit adellijke Zeeuwse geslachten en verwantschap met de familie Suys, met een verzoek om informatie over de toestand van de families Van Duyveland en Duyvelaaren en een verzoek om bemiddeling bij het verkrijgen van een betere positie voor hemzelf en zijn zoons bij de VOC, 1754. -- 1 stuk en 1 lias
Zie inv.nr. 1204, fol. 497v-498r.

1256. Akten van schuldbekentenis van Clementia Bockhoven resp. ten gunste van Gerard Leydstarre (met akte van overdracht ten gunste van mr. Tileman van Zeebergh) en ten gunste van Jacob Blom, 1743 (1745) en 1749; met aantekeningen houdende kwitantie wegens aflossing. -- 2 stukken

1209-1211. Stukken betreffende het proces tussen Frederik Luyt als executeur van het testament van Govert Suys en Catharina van Leeuwen, gescheiden vrouw van Suys, voor de hoge raad van Holland en Zeeland, (1730 -) 1756 - 1759 en z.d. -- 2 pakken, 1 omslag

1202. Legger van effecten, onroerende goederen en graven in de St.-Janskerk, eigendom van Clementia Bockhooven, weduwe van mr. Johan Suys, moeder van Govert Suys; aangelegd in 1746, bijgehouden tot 1759. -- 1 deel
Bevat: Tevens aantekeningen betreffende renteontvangsten.

1247. Testamenten van mr. Govert Suys, 1715 en 1751; authentieke afschriften. Met authentieke uittreksels uit codicillen, 1755 en een samenvatting (concept?) van het testament van 1751; opgemaakt 1756 resp. z.d. -- 1 omslag

1235. Stukken betreffende de betaling van de collaterale successie en andere belastingen, tevens (gedeeltelijk) betreffende de herverdeling van de aandelen in de nalatenschap in verband met het uitsterven van "staken", (1751) 1760 - 1805 en z.d. -- 1 pak

1201. Boedelinventaris, 1756; authentiek afschrift. -- 1 deel

1204. Register bevattende: a) rekening van inkomsten en uitgaven over de jaren 1756 - 1759 (fol. 1 - 340); b) boedelinventaris met mutaties in de nalatenschap sinds 1756 (fol. 341 - 420); c) akte van boedelscheiding met een overzicht van de ter weeskamer gedeponeerde "boedelpapieren" (fol. 421 - 499); authentiek afschrift, 6 - 9 oktober 1759. -- 1 deel

1206-1208. Bijlagen bij de rekeningen van inkomsten en uitgaven over 1756 - 1759. -- 2 pakken, 1 deeltje
Bijlagen bij inv.nr. 1204. De stukken vormen samen een verbroken lias en zijn in de volgorde van de lias gelaten.

1241. Borderel op de rekening van inkomsten en uitgaven over de jaren 1756 - 1759. -- 1 katern
Betreft inv.nr. 1204.

1243. Overzichten van de effekten in de nalatenschap van Govert Suys en de verdeling daarvan over de "loten" A t/m D, 1756 - 1788 en z.d. (ca. 1800). -- 1 omslag

1212. Register bevattende persoonlijke gegevens betreffende de erfgenamen van Govert Suys en hun nakomelingen, aangelegd ca. 1759, bijgehouden tot ca. 1810. -- 1 deel

1205. Losse aantekeningen met correcties op de gegevens in de akte van boedelscheiding in inv.nr. 1204, z.d. -- 1 omslag

1236-1239. Rekeningen van inkomsten en uitgaven betreffende het beheer van de nalatenschap van Govert Suys, 1759/1760 - 1852. -- 2 delen, 1 pak, 1 omslag

1240. Staten van de door de weeskamer bij het beheer van de nalatenschap van Govert Suys voorgeschoten kosten ("leges"), gedeeltelijk met bijlagen. 1760, 1768, 1781 - 1807. -- 1 omslag

1231. Stukken betreffende gezamenlijke uitkeringen aan en/of door het weeshuis, het aalmoezeniershuis en de diakonie van de Hervormde gemeente Gouda ten laste van / ten gunste van de weeskamer, in verband met de onderlinge verdeling van legaten, 1760 - 1761, 1771, 1817 en z.d. -- 1 omslag
Betreft lot B?

1228. Kwitanties van de rentmeester of ontvanger van de St.-Janskerk wegens ontvangst van de jaarlijkse uitkering van ƒ 12,-- krachtens legaat van Govert Suys, ten behoeve van het gesloten houden van zijn graf, 1760 - 1852 (hiaten). -- 1 omslag

1234. Stukken betreffende de aankoop, aflossing / herbelegging en verkoop van effekten door de weeskamer ten behoeve van het beheer van de nalatenschap van Govert Suys, 1761 - 1784 en 1804. -- 1 pak
Zie ook inv.nr. 1235.

1229. Kwitanties van de diakonie van de Hervormde gemeente Gouda wegens uitkering van het legaat na overlijden van de dienstboden van Govert Suys, 1772 - 1852 (hiaten). -- 1 omslag

1233. Volmachten voor het in ontvangst nemen en akte van cessie van de rente op de aandelen in de nalatenschap van Govert Suys, 1776 - 1851 en z.d. -- 1 omslag

1245. Kwitantie van Pieter de Ridder wegens ontvangst van het jaarlijks legaat van ƒ 100,-- uit de nalatenschap van Govert Suys, 1779. -- 1 stuk

1244. Stukken betreffende verzoeken om en conflicten inzake uitkeringen aan erfgenamen van gerechtigden tot de nalatenschap van Govert Suys, 1782 - 1804. -- 1 omslag

1242. Rekening van inkomsten en uitgaven over de periode 1799 tot 1821 betreffende het aandeel van Benjamin Johannis van Leeuwen in (lot A van) de nalatenschap van Govert Suys, opgemaakt wegens verblijf buitenslands van Van Leeuwen, 1821. -- 1 stuk

1252. Overzicht van personen die behoren tot de "loten" A, C en D, (ca. 1805?); klad. -- 1 stuk

1230. Stukken betreffende het geschil met de diakonie van de Hervormde gemeente Gouda over uitbetaling resp. vermindering van het legaat van Govert Suys in verband met de tiërcering van de staatsschuld, 1812 - 1817, 1820. -- 1 omslag

1246. Minuten van stukken betreffende het geschil met A. Middendorp te Rotterdam over de afsluiting en controle van de rekening van inkomsten en uitgaven over de periode t/m 1816, 1820, 1821. -- 2 stukken

1232. Stukken betreffende de door de rechter gelaste afrekening en uitkering van aandelen in de nalatenschap van Govert Suys, 1841, 1849. -- 1 omslag

2.2.2.2 Overige nalatenschappen


1116-1124. François de Rotte, onder curatele van de weeskamer gesteld (tevens i.v.m. fideicommissaire nalatenschap van mr. Adriaen Basson), 1669 - 1706 en z.d. -- 9 omslagen en 1 charter
Zie voorts ook inv.nr. 122.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Vochtschade aan charter.)

1045. Kladaantekeningen van secretaris Johan van Dam betreffende het financiële beheer van de boedels van wezen, ca. 1675. -- 1 stuk

209. Hendrick van Roon en zijn weduwe Helena (Davidts) Bont (Bond), 1682 - 1697. -- 1 pak

2.2.3 Stukken betreffende verschillende nalatenschappen
Hierin o.a. verzoekschriften aan de magistraat, inventarissen van boedels, akten van volmacht, kwitanties, e.d. De inventarisnummers zijn gerangschikt in volgorde van de voornaam van de erflater(s). De meeste, maar niet alle dossiers betreffen nalatenschappen. De namen zijn in de klappers op de weesboeken verwerkt.Nadere toegang: nt1633_inl.pdf

496. Zie inv.nr. 463.

816. Matthijs Huybertsz van Zitter en Susanna Dirks.
Niet meer aanwezig!

884. Trijntje Gijsberts de Vogelaer.
xxx Overgebracht naar inv.nr. 819.

889. Willem Dirksz, 1555. -- 1 stuk

687. Jan Sijbrantsz, getrouwd met Grietge Wolphertsdr, 1570 en 1615. -- 3 stukken

686. Jan Jansz en Crijnken Cornelisdr, 1572. -- 1 stuk

835. Pieter Dirksz van Asperen en Adriaan Dirks van Asperen, 1584. -- 1 stuk

856. Ploen Huygen, 1588. -- 2 stukken

900. Willem Pietersz Slooff en Aleid Jacobs, 1588. -- 1 stuk

623. Gerrit Bogaert, 1589. -- 1 stuk

628. Barbel van den Bossche, getrouwd met Gillis den Hondt, 1589. -- 1 stuk

719. Stukken betreffende een geschil over een goot van Jan Reyniersz van Wourden, 1589 - 1607. -- 4 stukken

640.a. Haesken Cornelis op ter Haer, 1590. -- 1 stuk

892. Willem Pietersz, 1592. -- 1 stuk

803. Marritje en Annetje Hendriks, 1592 - 1682. -- 1 dossier

551. Cornelis Katerbont en Neeltgen Saersen, 1596. -- 1 stuk

745. Aeltje Hendriks, getrouwd met Joris Jansz, 1598 en 1603. -- 2 stukken

870. Sijmon Jacobsz0 (van der Goude), 1599. -- 1 stuk

481. Alitje Hendriksdr, 1600. -- 1 stuk

754.a. Leentje Jans, bejaarde vrijster, 1600, 1628, 1684 en z.d. -- 5 stukken

749. Proontje van der Hille, getrouwd met Laurens Stevensz, z.d. (17e eeuw). -- 1 stuk

511. Arls Kersz, getrouwd met Ael Jansdr, 1601. -- 1 stuk

798. Testament van Marinis Claessen en Maeyken Beke, echtgenoten, 1601. -- 1 stuk

573.a. Dirk Geerlofsz, 1603. -- 1 stuk

905. Willempje Pieters, weduwe van Jan Dirxs van Schouwen, 1604. -- 1 stuk

569. Dievertje Hendriks van Hensbeecq, 1604, 1661 - 1677. -- 1 dossier

769. Adriana Aris, getrouwd met Dirck Claesz, 1605. -- 1 stuk

830.a. Nicolaas Fiefreth, getrouwd met Margriet Thonisdr, 1605. -- 1 stuk

804.a. Marritje Jans, 1606. -- 1 stuk

893. Willem Reynoutsz, 1607. -- 1 stuk

578. Neeltje Simons, weduwe van Dirk Claesz, 1608 en 1621. -- 2 stukken

534. Claes Joosten, schuitenvoerder, begraven 20 april 1608, getrouwd met Janneken Jacobsdr, 1609. -- 1 stuk

825. Neeltje Simons, weduwe van Dirk Claasz, 1609, 1621 en 1622. -- 6 stukken

781. Maria Joppen van Brouckhuysen, 1609 - 1682. -- 1 dossier

756. Lidewij Claes, weduwe van Wouter Jans, 1611 en 1619. -- 2 stukken

524. Catharina Boudewijns van Poelenburch, 1613, 1615 en z.d. -- 4 stukken

833. Petronella Luyx, getrouwd met Jaques van Deelen, 1614. -- 1 stuk

512. Barent Bastiaensz Steur, getrouwd met Pietertje Pieters, begraven 17 mei 1615, 1615. -- 1 stuk

516. Jan Barentsz, getrouwd met Anneke Cornelisdr, begraven 24 april 1616, 1616 en 1617. -- 2 stukken

477. Willempge Thomasdr, weduwe van Dirck Cornelisz Lievenheer, 1617 en 1618. -- 4 stukken

497. Anthonis Geerloffs van Schoonhoven, getrouwd met Marritgen Leenderts, 1620 - 1689. -- 1 dossier

757. Louise de Nielle en Adriaan de Wannemaker, 1622. -- 7 stukken

859. Raes Dirksz, 1622. -- 1 stuk

648. Gijsbrecht Jansz Hopcooper, 1623 en 1624. -- 1 dossier

476. Aert Leendertsz, 1623 en 1627. -- 6 stukken

600. Floris Cornelisz Bockenberch, overleden 10 augustus 1624, z.d. -- 1 stuk

834. Pieter Michielsz, getrouwd met Francijntgen Emmens, 1624. -- 1 stuk

700. Lijntje Willemsdr, getrouwd met Cornelis Willemsz, 1625. -- 1 stuk

532. Claes Gerritsz Goeyer, gescheiden van Machteltgen Willems, 1625 en 1647. -- 3 stukken
xxx Weeskamer?

533. Claes Gerritsz Goeyer, gescheiden van Machteltgen Willems, 1625 en 1647. -- 3 stukken
xxx Weeskamer?

507. Volphert Jansz, scheemaecker, 1626. -- 1 stuk

676.a. Jacob Govertsz Kroes, getrouwd met Hendrikje Willemsdr de Wolf, 1626. -- 1 stuk

645. Hendrik Adriaensz, 1628. -- 1 stuk

770. Neeltgen Aelberts, getrouwd met Maerten Hendriksz, 1628. -- 1 stuk

505. Adryaen Aertzoen Ganzenburch, getrouwd met Annitgen Dircx, 1631. -- 2 stukken

857. Pleun Gerritsz Lievenheer, getrouwd met Aeltgen Aertsen, 1631 en 1632. -- 2 stukken

751. Leendert Gijsbertsz, getrouwd met Anneke Jacobs, 1631 en 1637. -- 4 stukken

823. Neeltje Pieters, getrouwd met Theunis Bouwensz Mosselman, 1632. -- 1 stuk

563. Daniel Jansz, overleden 21 december 1631, getrouwd met Neeltje Pieters, 1633. -- 1 stuk

901. Willem Thin Jansz, 1633 - 1680. -- 5 stukken

460. Machteltje Cornelisdr, getrouwd met Adriaen Cornelisz, 1634. -- 1 stuk

748. Laurens Lockersz, 1635. -- 2 stukken

831.a. Nicolaas Woutersz Doncker, getrouwd (?) met Maria Jacobs du Bois, 1635. -- 2 stukken

800. Marrijtje Aerts, overleden 17 november 1636, z.d. -- 1 stuk

580. Dirk Dirksz, getrouwd met Emmichgen Jans, 1637. -- 1 stuk

635. Grietje Maertens, getrouwd met Pieter Thonisz de Jonge, 1639. -- 1 stuk

683. Jacques Hellart en Martijntje Poerenaer, 1639. -- 1 stuk

747. Lambert Jansz de Vos, getrouwd met Susanna van Meeuwen, 1639. -- 2 stukken

839. Pieter Pransz Douw, 1639. -- 1 stuk

461. Adriaen de Lange, 1639 - 1800. -- 1 pak

503. Anneke Fransen Druynen, getrouwd met Adriaen Govertsz, 1642. -- 2 stukken

508. Arien Gillisz, getrouwd met Neeltje Ariens, begraven 1 juli 1641, 1642. -- 1 stuk

542. Cornelis Dammasz, 1646. -- 1 stuk

591. Evert Hendriksz Bout, getrouwd met Pietertje Engels, 1647. -- 1 stuk

693. Sijtje Jans, overleden 9 oktober 1646, getrouwd met Jan Daniels Kalf, 1647. -- 1 stuk

822. Neeltje Gijsberts, getrouwd met Adriaan van Baersbank, 1647 en 1650. -- 3 stukken

812. Martijntje Goverts Mangelaer, 1647 en 1667. -- 4 stukken

723. Jannetje Gerrits, weduwe van Coen Cornelisz, 1647, 1662 en 1670. -- 1 dossier

612. Galeyn Jansz den Ruygen, 1647 en 1706. -- 3 stukken

890. Marritgen Pleunen, getrouwd met Willem Gerritsz, 1649. -- 2 stukken

688. Jan Willemsz, 1650. -- 1 stuk

888. Willem Bartholomeusz, z.d. (tweede helft 17e eeuw). -- 1 stuk

869.a. Staes Jaoobsz, 1651 en 1655. -- 2 stukken

801. Marritje Claesdr, 1652. -- 1 stuk

809. Marritje Dirks Ravesteyn, weduwe van Jan Bartholomeusz van Zel, 1652 - 1667. -- 1 dossier

660.a. Herman Dircxsz Backer en Lijsbet Meesen, 1654. -- 1 stuk

708. Trijntje Jacobs, getrouwd met Jan Ariensz, 1654 en 1655. -- 1 dossier

766. Lijsbeth Pieters van Palays, 1654 en 1655. -- 2 stukken

658. Herman Gijsbertsz, schuitenvoerder, 1655. -- 2 stukken

694. Jan Jacobsz van den Driesche, 1655. -- 1 stuk

633. Grietje Jans, weduwe van Frans Leendertsz Verzijl, 1655 en 1667. -- 2 stukken

558. Corstiaen van Beest en Jaepje Pieters Cuyp, echtgenoten,1656 en 1671. -- 2 stukken

732. Johan Bolnes, 1657. -- 1 stuk

499. Ariaentje Jans, getrouwd met Thonis Thonisz Smith, 1657 en 1666. -- 2 stukken

806. Marritje Simons Blanckert, 1658. -- 2 stukken

579. Dirk de Swaen, getrouwd met Weynina Claes Isenhoudts, 1658, 1660 en z.d. -- 3 stukken

750.a. Leendert Dircksz de Gans, 1658 en 1662. -- 2 stukken

622. Georgius Couerdingh, getrouwd met Adriana de Lange, 1659. -- 1 stuk

696. Jan Jansz de Griff, 1659. -- 1 stuk

877. Trijntje Jans (Bonser), 1659 - 1674. -- 3 stukken

903. Willem Cornelisz Versloot, getrouwd met Hillichje Leenderts, 1659 - 1686. -- 1 dossier

515. Barent Jansz, getrouwd met Neeltje Wiggers, 1660. -- 1 stuk

685. Jan Jacobsz, 1660. -- 1 stuk

897.a. Willem Gerritsz Coen van der Wilt, overleden 25 april 1660, z.d. -- 1 stuk

555. Cornelis Aertsz van Soest, getrouwd met Lijsbeth de Haas, 1660 - 1675. -- 4 stukken

724. Jannetje Cornelis Claes, 1661. -- 1 stuk

581. Jesjen Ariens, overleden 1 mei 1662, getrouwd met Dirk Adriaensz van der Sprang, 1661 en 1662. -- 3 stukken

493. Annetje Hermansdr, weduwe van Jan Stevensz van der Laen, 1662. -- 1 dossier

565. Daniel Couck en Sara Droogbroot, echtgenoten, 1662. -- 3 stukken

667. Hugo Hopkooper en Ariaantgen Willems Verwerff, 1662. -- 1 stuk

767. Lijsbeth Jans de Vries, weduwe van Gerard Pieters van Beest, 1662. -- 1 stuk

777. Maria Dirks Vriescoop, 1662. -- 1 stuk

878. Trijntje Jans, weduwe van Arien Cornelisz Rutershof, 1662. -- 1 stuk

689. Jan Cornelisz Backer, weduwnaar van Lijsbeth Ariens Bommelaer, getrouwd met Trijntje Teunis, 1662 en 1669. -- 2 stukken
Zie ook inv.nr. 323.

526. Cathalijntje Hendriks Geesbergen, begraven 29 oktober 1668, weduwe van Hendrik Nije, 1662 en 1671. -- 3 stukken

562. Dammas Cornelisz Krijger, weduwnaar van Lijsbeth Jacobs, getrouwd met Dirckje Jans, 1663. -- 2 stukken

684. Jan Geerloffsz, weduwnaar van Baertje Reiniers, 1663. -- 1 stuk

805. Marritje Paulus, 1663. -- 1 stuk

466. Adriaentje Jansdr, getrouwd met Jan Joosten Groen, 1664. -- 1 stuk

482. Andries Jansz van der Zijde, getrouwd met Leentje Cornelisdr, 1664. -- 2 stukken

509. Arien Jacobsz Schravelaar en Neeltje Jans den Baers, echtgenoten, 1664. -- 1 stuk

765. Lijsbeth Hendriks van Leeuwen, weduwe van Gerrit Verbijl en NN Pelters, 1664. -- 1 stuk

828. Neeltje Willems van Teylingen, 1664. -- 2 stukken

802.a. Marritge Gerrits, weduwe van Jacob Joosten Speld, 1664 en 1665. -- 5 stukken

585. Dirkje Cornelis, 1664, 1667. -- 2 stukken

466.a. Adriaantje Keten, 1665. -- 1 stuk

817. Mayke Simons, 1667. -- 1 stuk

582. Dirk Theunisz Varkeman, 1667 - 1683. -- 3 stukken

824. Neeltje Sijbrandts, weduwe van Cornelis Thijsz van Gogh, 1667 - 1687. -- 1 dossier

604. Frans Cornelisz Bochoven, 1667 - 1688. -- 1 dossier

470. Aechje Huybertsdr, 1668. -- 1 stuk

638. Gijsbert Simonsz en Barbara Aerts, 1668. -- 1 stuk

776. Maria Cornelis Hillebrants, 1668. -- 1 stuk

594. Emmetje Jacobs Backer, 1668, 1669, 1676, 1681 en z.d. -- 6 stukken

718. De vrouw van Jan Hendriksz van der Wiel, 1669. -- 1 stuk

804. Marritje Jacobs, weduwe van Maerten Melchiors Broekert, 1669. -- 1 stuk

521. Brechje Pieters Vereyck, begraven 8 januari 1652, 1669, 1676 en z.d. -- 3 stukken

701. Jan van den Hove, 1669, 1670 en 1682. -- 6 stukken

531. Claertje Elderts, begraven 16 november 1688, getrouwd met Gerrit Lambertse de Vries, 1689 en 1709. -- 2 stukken

473. Aeltge Martens Broeckert, begraven 1 september 1670, 1670. -- 3 stukken

485. Anna van Hensbeecq., getrouwd met Petrus Soudenbalch, 1670. -- 1 stuk

528. Chieltje Joppen, begraven 28 oktober 1669, weduwe van Joost Pietersz de Meyere, 1670. -- 1 stuk

911. IJsbrant Jansz Cos, 1670 en 1671. -- 1 dossier

793. Maria Sas Gijsberts, getrouwd met Cornelis Adriaensz Paeu, 1670, 1679, 1681 en z.d. -- 6 stukken

821. Neeltje Cornelis, weduwe van Hendrik Smaagdeling, 1670 - 1684. -- 1 dossier

606. Frans Theunisz Kerckhoven, getrouwd met Trijntje Pieters Roscam, 1670, 1686 en 1687. -- 6 stukken

610. Fijtje Harmens, 1671. -- 1 stuk

495. Annetje van Houten, getrouwd met Abraham van Gelder, begraven 16 november 1672, 1672. -- 1 stuk

559. Crijn Mattheusz en Annetje Dammes, echtgenoten, 1672. -- 1 stuk

703. Jan Ketel, weduwe van Weyntje Claes, getrouwd met Martijntje Willems, 1672. -- 1 stuk

758. Louris Segertsz, 1672. -- 1 stuk

910. Yda Cornelis Voschbosch, 1672. -- 1 stuk

553. Cornelis van Rossem en Maria van Swaenswijck, echtgenoten, 1673. -- 1 stuk

589. Elisabeth Donckers, getrouwd met Johan Scade, 1673. -- 1 stuk

659. Herman Sijvertsz en Marrigje Pouwels, 1673 en z.d. -- 2 stukken

874. Wouter van Leeuwen, getrouwd met Teuntje Gijsberts (de Melker), 1673. -- 1 stuk

896. Willem Ariensz Buurman, getrouwd met Ariaentje Brandden, 1673. -- 1 stuk

543. Jannetje Claes, getrouwd met Cornelis Willemsz, 1673 - 1679. -- 3 stukken

722. Jannetje Jans Boele, 1673 - 1683. -- 1 dossier

527. Catalijntje Pieters de Meyer, begraven 10 juni 1673, getrouwd met Wijnand Jansz de Hoogh, 1673, 1675 en 1696. -- 4 stukken

741. Joost Willemsz Jongenoom, 1674 en 1675. -- 1 dossier

587. Egbert Jacobsz Berry, 1674 - 1685. -- 1 dossier

774. Magdaleentje Crijghout, weduwe van Mattheus Cuysel, 1674 - 1690. -- 4 stukken

500. Ariaentje Kerssen, weduwe van Gerrit Dircksz Verwind, begraven 12 februari 1674, 1674 en 1706. -- 2 stukken

462. Adriaen Govertsz van Wijck, 1675. -- 1 stuk

608. Frans de Vos, 1675. -- 1 stuk

642. Heiltje Beuck, 1675. -- 1 stuk

690. Jan Jansz van Baertwijcxheul, getrouwd met Ariaantge Jans, 1675. -- 1 stuk

851. Pieter Gerritsz van der Speek, 1675. -- 2 stukken

887. Wijvertge Theunis, weduwe van Jan Jansz Soet, 1675. -- 1 stuk

799. Marinus Hoogenberch en Brigitta Cornelis Verwerff, 1675 en 1676. -- 5 stukken

546. Annetje Hendriks Reest, getrouwd met Cornelis Woutersz Caen, 1675 en 1684. -- 2 stukken

664. Stukken betreffende de verkoop van obligaties, 1675 - .1688. -- 1 dossier

492. Annetje Claesdr, 1676. -- 2 stukken

644. Helena Vos, 1676. -- 1 stuk

717. Jan de Weert, 1676. -- 1 stuk

763. Lijsbeth Dirks Boon, 1676. -- 1 stuk

634. Grietje Joppen en Pieter Jansz Schravelaar, 1677 en 1679. -- 4 stukken

573. Dirk Cornelisz Cool, 1677 en 1683. -- 2 stukken

517. Bartholomeus Kasee, 1678. -- 3 stukken

797. Schuldbekentenis ten behoeve van Maria van Wijck, 1678. -- 1 stuk

491. (J)annetje Bouwens, weduwe van Govert van der Spelt, 1678, 1679 en z.d. -- 3 stukken

904. Willem Fransz Wassenburgh, getrouwd met Adriaentgen IJsbrants, 1678 en 1685. -- 2 stukken

788. Maria Loreyn, getrouwd met Anthony Verveen, 1678 - 1689. -- 1 dossier

571. Dirk Jansz Backer, 1679. -- 1 stuk

800.a. Maritgen Aerts, 1679. -- 1 stuk

881. Trijntje Jans van Nes, weduwe van Gijsbert van Mul, 1679. -- 1 stuk

671. Jacob Frans van Cortiënne, 1679 - 1692 en z.d. -- 1 dossier

771. Maerten Pietersz Verburgh, weduwe van Pietertje Jacobs van den Bergh, 1679 en 1694. -- 2 stukken

772. Maerten Cornelisz Verelst en Dirckje Gijsberts Helmont, alsmede Arien IJsbrants Bongaert en Judit Cornelis Elst, 1679 - 1739. -- 1 dossier

570. Dievertje Joppen, begraven 22 september 1679, weduwe van Aert Jansz Vreelandt, 1680 - 1696. -- 1 dossier

862. Roelant Willemsz Akersdijk, z.d. (eind 17e eeuw) en (1716). -- 2 stukken

815. Matthijs du Lay, 1680 - 1723. -- 5 stukken

475. Aeltje Frans Smith, begraven 22 augustus 1673, 1681. -- 1 stuk

760. Lijntje Rasen, 1681 - 1686. -- 1 dossier

548. Cornelis Kleynenburgh, 1682. -- 2 stukken

568. Denijs Denijsz van den Bergh, 1682. -- 4 stukken

883. Trijntje Claesdr Schaeck, 1682 en 1683. -- 3 stukken

680. Jacob den Raedt en Geertruydt van Noyen, 1682, 1687 en z.d. -- 5 stukken

501. Ariaentje Ariaens van der Visch, begraven 6 juni 1679, 1683. -- 1 stuk

552. Cornelis Pieters Mesdagh en Gijsbertje Gijsberts van der Hagen, echtgenoten, 1683. -- 2 stukken
Zie inv.nr. 207.

844. Pieter de Liefde, 1683. -- 1 stuk

514. Barent Geerloffsz van der Vrede, begraven 31 januari 1673, 1683 en 1684. -- 2 stukken

510. Arien Hendriksz Verhoogh, begraven 18 september 1684. -- 1 stuk

520. Bastiaen Theunisz Mossel, minnaar van Grietje Jans, begraven 8 september 1683, 1684. -- 1 stuk

676. Jacob Junius en Maria de Sarragan, 1684. -- 2 stukken
Weeskamer Delft?

707. Jan Abramsz Moleman, 1684. -- 1 stuk

773. Maerten Jansz van der Wolff alias Groen, 1684. -- 1 stuk

876. Thonis Aertsz van Soest, 1684. -- 1 stuk
Zie inv.nr. 272.

886. Weyntje Romans, 1684. -- 1 stuk

550. Cornelis Lomberson, overleden 1686, getrouwd met Heyltje Cornelisdr de Clercq, 1684 - 1700. -- 1 pak
Behoort in weeskamer Delft?

801.a. Marritge Claesdr Verwey, weduwe van Willem van Bersingen, 1684 - 1712. -- 1 dossier

743. Joost Verhoog, 1684, 1727 en 1771. -- 1 dossier

873. Theunis Gerritsz, 1685. -- 1 stuk

725. Jannetje Coopers, weduwe van Anthony Faloer, 1685 - 1690. -- 4 stukken

716. Jan Andriesz Vrijaldenhoven, 1686. -- 2 stukken

762. Lijsbeth Hendriks Buys, weduwe van Pieter Davids Garnay, 1686. -- 1 stuk

764. Lijsbeth Willems Coutijser, 1686. -- 1 stuk

795. Maria Leenderts Verhoeff, getrouwd met Thonis Ariens van der Hee, 1686. -- 1 stuk

710. Jan Spille, getrouwd met Crijntje Branden, 1687. -- 1 dossier

830. Stukken betreffende een schenking door Neeltje Adriaens van Wijk, weduwe van Jacob Block, 1687. -- 2 stukken

504. Arie Gornelisz Block, 1687 en 1688. -- 3 stukken

557. Cornelis Harmensz Verblas, overleden 25 februari 1688, 1688. -- 4 stukken

662. Hillegont Oudevelt en Abram van Hoorn, 1688. -- 1 stuk
Zie inv.nr. 220.

754. Leentje Jans, weduwe van Govert Jansz pottenbakker, 1688. -- 1 stuk

761. Lijsbeth Ariens, 1688. -- 1 stuk

831. Niesje Claes, 1688. -- 3 stukken

908. Wouter Caen, getrouwd met Jannichie Davids Elecourt, 1688. -- 1 stuk

880. Trijntje Goverts Mangelaer, weduwe van Bije Block, 1688 en 1693. -- 2 stukken

605. Frans Feel en Maria Boshuysen, 1689. -- 2 stukken

733. Johan den Haen, 1689. -- 4 stukken

843. Pieter Kruyskerk, 1689. -- 1 stuk

897. Willem Michielsz Cnol, 1689. -- 1 stuk

626. Gerrit Andriesz Quast, 1689 en 1690. -- 2 stukken

702. Jan Claesz Huydecooper, 1689 en 1690. -- 3 stukken

498. Apollonia Cornelisdr, weduwe van Maarten Fransz Schaackelaar, begraven 9 juli 1689, 1690. -- 3 stukken

744. Joost Waechhals, 1690. -- 1 stuk

818. Mels Jansz 't Hart, 1690. -- 1 stuk

891. Willem Joosten, 1690. -- 1 stuk

673. Jacob de Haes, overleden 9 oktober 1691, 1691. -- 1 stuk

709. Francijntje Andries, getrouwd met Jan Pietersz Soet, 1691. -- 1 stuk

640. Gijsbert Straffintvelt en Jannetie Faloer, 1691 - 1693. -- 3 stukken

621. Geertruid Frederiksdr van Wijk en Floris Poulusz Lijndraeyer, 1691 en 1694. -- 2 stukken

712. Jan Dirksz van Velsen, 1692. -- 1 stuk

457. Abel Hendriksz, begraven 14 maart 1693, 1693. -- 2 stukken

506. Arye Jansz Lepelaer, weduwnaar van Gerritje Gerrits Gouwerak, begraven 12 december 1691, 1693. -- 1 stuk

607. Frans Liessens, getrouwd met Cniertje Crijnen Verveen, 1693 en z.d. -- 2 stukken

655. Hendrik Jansz Verbrugge, 1693. -- 1 stuk

665. Jan Tobiasz de Craenstopper en Trijntje Jans, 1693. -- 1 stuk

704. Schuldbrief ten laste van Jan Pietersz de Lange, 1693. -- 1 stuk

705. Jan Jansz van der Linde, getrouwd met Maria van Amerongen, 1693. -- 1 stuk

907. Wijbregtje Pellekoorn, gesch. van Adriaan van Hegen, 1693 en 1694. -- 1 dossier

792. Maria van Roon, getrouwd met Arien Claasse de Ligt, 1693 - 1711. -- 1 dossier

554. Cornelis van Os en Neeltie Tijsdr, echtgenoten, 1693 - 1763. -- 1 dossier

490. Anna van Zuidhooff, getrouwd met Dirk van der Hulst, begraven 15 augustus 1693, 1694. -- 1 stuk

518. Bartholomeus Vertilet, getrouwd met Catharina van Luinen, begraven 9 maart 1694, 1694. -- 1 stuk

841. Pieter de Graaf, overleden 1 november 1694, getrouwd met Catharina van der Zaan, z.d. -- 1 stuk

882.a. Trijntje Aerts Pruymenboom, getrouwd met Jan Jacobsz Lunenburgh, 1694. -- 1 stuk

848. Pieter Schaap, 1694 - 1700. -- 1 dossier

547. Cornelis van den Ham, 1695. -- 4 stukken

561. Crijn Ariensz Mol,en Maria Pieters Leysterre, echtgenoten, 1695. -- 1 stuk

599. Floris Gerritsz van Beyeren, getrouwd met Aeltje Maertens Maff, 1695. -- 1 stuk

602. François Crabeth, getrouwd met Cornelia Everwinkel, 1695. -- 1 stuk

630. Godefridus van Wijk, 1695. -- 1 stuk

842. Pieter Gerritsz Kieviet, getrouwd met Margaretha van der Burgh, 1695. -- 2 stukken

734. Johan van der Wolff en Cornelia van der Mast, echtgenoten, 1695, 1703 en 1705. -- 4 stukken

560. Crijn Hola, overleden 12 november 1693, weduwnaar van Dirckgen Cornelis, getrouwd met Grietje Louisdr, 1696. -- 3 stukken

596. Erasmus Bick, getrouwd met Petronella Theresia van Heyninge, 1696 en z.d. -- 3 stukken

649. Hendrik Cock, overleden 3 augustus 1695, 1696. -- 1 stuk

863. Rijkloff van Goens, 1696. -- 1 dossier
Weeskamer Delft?

811. Josijntje Pieters van Caneghem, getrouwd met Martinus Schiftman, 1696 - 1699. -- 4 stukken

595. Engel Bothael, getrouwd met Grietie Aelberts Verrijst, 1697. -- 2 stukken

613. Geertje Reiniers, getrouwd met Jan Dirksz van der Carre, 1697. -- 1 stuk

619. Geertruid van Swerven, getrouwd met Andries Prinsen, 1697. -- 1 stuk

653. Hendrik Harmensz Verboer, overleden 15 september 1697, 1697. -- 1 stuk

739. Johannes Soet, 1697. -- 1 stuk

601. Fop Willemsz van Looyenstein, 1697 en 1698. -- 2 stukken

564. Daniel van der Bolck, 1698. -- 1 stuk

729. Jean de la Bosage, overleden december 1695, weduwe van Elisabeth d'Alibert, 1698. -- 1 stuk

643. Heiltje Willems Bogaert, 1698 - 1727. -- 1 dossier

616. Geertruid van Aersdal, weduwe van Pieter Verveen en ds. David van Zeyst, overleden 25 juni 1727, 1698, 1727 - 1733. -- 1 dossier
Nieuw Nederland!

540. Cornelia Stragier, 1699. -- 1 stuk

639. Gijsbert Cincq, getrouwd met Maria van den Bos, 1699 en 1700. -- 4 stukken

549. Cornelis Ariensz de Licht, begraven 25 maart 1700, getrouwd met Maria Cornelisd Duyff, 1700. -- 1 stuk

677. Jacob Lepelaer, overleden 28 september 1699, 1700. -- 1 stuk
Zie inv.nr. 25.

802. Marritge Commers, weduwe van Willem Goverts Houtaenhout, 1700. -- 2 stukken

899. Willem van den Duyn, 1700. -- 1 stuk

695.a. Jan Goester, getrouwd met Jannetje van der Voorn, z.d. (18e eeuw). -- 1 stuk

584. Dirk van Zetten, overleden september 1701, 1701. -- 1 dossier

603. François Pichot, 1701 - 1704. -- 1 dossier

678. Jacob Mopman, getrouwd met Anna Geerlings, 1702. -- 1 stuk

853. Pieter Sijen, overleden 2 f ebruari 1710, 1703 - 1714. -- 5 stukken
Zie inv.nr. 25.

538. Cornelia Padenburgh, getrouwd met Thonis van Vliet, 1704. -- 1 stuk

847. Pieter van Rheede, getrouwd met Claasje Hendriks Zeeman, 1704. -- 1 stuk

536. Cornelia van Couwenbergh, begraven 21 maart 1705. getrouwd met Jacobus van der Moten, 1704 - 1707. -- 1 dossier

541. Cornelia Kerssen Weyman, getrouwd met van Hendrik Proos, 1705. -- 1 stuk

679. Jacob Muyskens, overleden 25 mei 1705, 1705. -- 2 stukken

566. Daniel Jansz Marel, 1706. -- 1 dossier

620. Geertruid Vermeul, weduwe van Claes Huydecooper, 1706, 1712 en 1717. -- 4 stukken

742. Joost Pietersz de Meyer, getrouwd met Neeltje Lamberts Verwind, 1707. -- 1 stuk

614. Geertje Dirks van Nek, weduwe van Lambert Verwint en Jan Ariense Blok, 1707 - 1722. -- 1 dossier

681. Jacob Adriaensz van der Spelt, 1708. -- 1 stuk

829. Neeltje Cornelis de Vogelaer, weduwe van Jan Adriaansz van Rooken, 1708 en 1709. -- 2 stukken

523. Casparus van Zuren, overleden 1708, getrouwd met Louisa Hellenius, 1709. -- 1 stuk
Afgedwaald?

695. Jan de Frije, 1709. -- 1 stuk

867. Sara Raemburgh, 1709. -- 1 stuk

819. Akte van volmacht gegeven door Metje Jans Smith, gescheiden van Jacobus van der Mooten, 1709 en 1712. -- 3 stukken

624. Gerard Han, 1710 - 1714. -- 1 dossier

629. Gillis Jansz Oirschot, getrouwd met Sara Hemerick, 1711. -- 1 stuk

661. Hillebrant van der Wiele, overleden 15 februari 1711. -- 2 stukken

669. Jacob Blom, getrouwd met Trijntie van Cleef, 1712. -- 1 dossier

692. Jan Cincq, 1713. -- 1 stuk

845. Pieter de Munnik, 1713. -- 1 stuk

849. Cornelia van Vliet, getrouwd met Pieter van Snij, 1713. -- 3 stukken

575. Dirk Simonsz Kol, getrouwd met Ermpje Jans Crouwaet, 1714. -- 1 stuk

675. Jacob van Hoorn, 1714, 1728 en z.d. -- 3 stukken

836. Pieter Bakenes, 1715 en z.d. -- 2 stukken

591. Elisabeth Gerrits de Vries, getrouwd met Gornelis Bouwman, 1717. -- 1 stuk

832. Petronella Ariens, weduwe van Jacob Jansz de Ridder, 1717 en 1735. -- 1 dossier

469. Adriana Jans Koeblare, weduwe van Aernout Jacobsz van der Starre en van Jan Huybertsz van der Laan, overleden 8 oktober 1717, 1718. -- 2 stukken

592. Elisabeth Aertse van Wijk, weduwe van Nanne Pieters van der Vrede, getrouwd met Andries Paulusse Brenkman, 1719. -- 1 stuk

637. Grietje Pauw, overleden 2 september 1720, weduwe van Jan Mopman, 1720 en 1721. -- 3 stukken

459. Abraham Moors, begraven 15 juli 1705, 1722. -- 1 stuk

502. Arie Danens, begraven 31 maart 1722, 1722. -- 1 stuk

794. Maria Sloos, weduwe van Arnoldus Vroombrouck, 1722. -- 1 stuk

525. Catharina van Dusseldorp,, begraven 30 augustus 1724, getrouwd met Evert van Enckhuysen, 1724. -- 1 stuk

537. Cornelia van Mechelen, begraven 19 november 1723, getrouwd met Pieter Stolwijk, 1724. -- 3 stukken

625. Jannetje Pieters Cranendonck, weduwe van Gerrit Ariensz Man, 1724. -- 2 stukken

854. Pieter de Vries, getrouwd met Grietje Groeneveld, 1724. -- 1 stuk

529. Anna Cnol, weduwe van Christiaen van Schellebeek, 1725. -- 1 stuk
Afgedwaald?

593. Elsje van der Putten, 1726. -- 1 stuk

780. Maria Bronsbergen, overleden 27 oktober 1726, 1726 - 1730. -- 4 stukken

627. Gerritje Jans Lunenburgh, 1726 - 1764. -- 5 stukken

486. Transport van een obligatie uit de nalatenschap van Anna Smits, 1727. -- 1 stuk

487. Anna Timmers, begraven 18 juni 1727, 1727. -- 3 stukken

609. Frederik van den Berg, 1727. -- 1 stuk

657. Hendrikje Simons Vermeul, weduwe van Hendrik Ariensz Verburgh, 1727. -- 1 stuk

837. Pieter Hendriksz Boenders en Maria Jasperse 't Hoen, 1727. -- 1 stuk

489.a. Anna Vlack, overleden 1 mei 1728, getrouwd met Hendrik Blom, 1727 en 1728. -- 1 dossier

668. Isabella Cornelisdr Boer, getrouwd met Willem van Dable, 1729. -- 1 stuk

766.a. Lijsbeth Pieters, 1729. -- 1 stuk

872. Sijtje Meesen Buytelaer, 1729. -- 1 stuk

583. Dirk Verwillig, overleden 22 juli 1729, 1729 en 1730. -- 5 stukken

838. Pieter Cincq, overleden 18 november 1760, 1729 en 1760. -- 3 stukken

898. Willem van Dongen, overleden 10 februari 1758, 1730 - 1761. -- 1 dossier

586. Dirkje Goverts Houtaanhout, weduwe van Daam Willems Swart, 1731. -- 2 stukken

682. Jacob Aelbertsz de Vries, 1731. -- 1 stuk

775. Margaretha Haffkensbring, weduwe van Johan Stokvliet, 1732. -- 2 stukken

858. Quirina Abrahams Vermooten, overleden 3 juli 1732, getrouwd met Nathan Scharp, 1732. -- 1 stuk

711. Jan van Veen, 1733 en 1735. -- 2 stukken

513.a. Barend Oudshoorn, getrouwd met Cornelia de Lange, 1734. -- 4 stukken

882. Trijntje Pruymeboom, overleden 4 februari 1734, getrouwd met Jan Hogeboom, 1734 en 1735. -- 3 stukken

902. Francina Wakkier, weduwe van Willem Verboom, 1734 en 1738. -- 2 stukken

697. Jan Leendertsz van der Helt, overleden 3 juni 1734, 1735. -- 2 stukken

468. Adriana de Bonte, weduwe van Nicolaas Boot, begraven 3 maart 1736, z.d. -- 1 stuk

615. Geertruid Coppers, 1737. -- 2 stukken

726. Jannetje Tret, weduwe van Jacob Dubbel, 1737. -- 1 stuk

483. Anna Bleuland, getrouwd met Jan Baak, ca. 1738. -- 1 stuk

651. Stuk betreffende de verkoop van een obligatie uit de boedel van Agnes Catharina Ormea, overleden 16 december 1705, getrouwd met Hendrik Adriaan van der Marck, 1738. -- 1 stuk

855. Pieternella van der Wies, overleden 4 september 1738, weduwe van Dirk Hagen, 1738. -- 1 stuk

480. Transport van een obligatie uit de nalatenschap van Allard Pierson, 1740. -- 2 stukken

641. Haesje Gornelis van Meekeren, getrouwd met Cornelis de Jong, 1740. -- 1 stuk

727. Jannetje Overwesel, weduwe van Simon van der Linden, 1740. -- 1 stuk

879. Trijntje Reunis, 1740 en 1745. -- 2 stukken

484. Transport van een obligatie uit de nalatenschap van Huybert Pieman, 1741. -- 7 stukken

789. Maria Oosterling, getrouwd met Pieter Akerboom, 1741 en 1742. -- 1 dossier

544. Cornelis Cornelisz van den Burgh, 1742. -- 1 stuk
Een merkwaardige brief.

786. Maria Hooydorscher, weduwe van Carel Carels, 1742. -- 1 stuk

736. Johanna Schaap, weduwe van Nicolaas van den Bergh, 1745. -- 1 stuk

714. Jan Harmensz Vermey en Hendrick van der Tack, 1745 en 1764. -- 2 stukken

478. Adriana Gromme, weduwe van Jan Keyser, overleden 31 januari 1747, 1747 en 1749. -- 4 stukken

871. Sijna van Hamburg, 1748. -- 1 stuk

698. Jan van Hoorn, overleden 1735, 1749. -- 1 stuk

885. Wendelina Adriana Slicher, overleden 3 maart 1750, 1750 - 1753. -- 3 stukken

471. Aagje Janse Kok, weduwe van Cornelis Loore, 1756. -- 1 stuk

738. Uittreksel uit de akte van scheiding van Lucia van Meel, vrouwe van Oosterwijk, en Godfried Andries Adriani, heer van Groet, 1756. -- 1 stuk

545. Cornelis Bruynvis, begraven 28 maart 1756, 1757. -- 1 lias

783. Een obligatie op naam van Maria Coutijser, weduwe van Geleyn Fak, 1758. -- 1 stuk

796. Maria van der Werff, weduwe van Fredrik Hueting, 1763. -- 1 stuk

494. Annetje Oosterling, weduwe van Huybert Koeraan, begraven 11 mei 1763, 1764. -- 2 stukken

535. Claes Verschut en zijn weduwe Maria van Straten, 1764. -- 7 stukken

543.a. Cornelis Gillisz van den Berg, 1764. -- 1 stuk

588. Egbert van Hamburg en Margaretha Stokmans, 1764. -- 2 stukken

590. Elisabeth van Thiel en Cornelis Straffintvelt, 1764. -- 1 stuk

598. Eeuwit Droogsteen, 1764. -- 1 stuk

618. Geertruid Schalkwijk, 1764. -- 1 stuk

631. Gosewijn Hofman en Elisabeth van Oye, 1764. -- 1 stuk

666. Huig Slobbe, 1764. -- 1 stuk

672. Jacob de Groot, 1764. -- 1 stuk

699. Jan Hooybouw, overleden 9 april 1764, 1764. -- 1 dossier

706. Jan Jansz Mansvelder, 1764. -- 1 stuk

731. Jochem van der Bijl en Anna Maria Pot, 1764. -- 1 stuk

753. Leendert van Veen, 1764. -- 1 stuk

782. Maria de Clerck, weduwe van Barend Heukelman, 1764. -- 1 stuk

790. Maria Overgoor, 1764. -- 1 stuk

791. Maria Pick, 1764. -- 1 stuk

840. Pieter van Gent, 1764. -- 1 stuk

866. Sara Brug, getrouwd met Hendrik Augustijn, 1764. -- 1 stuk

894. Willem Blom, 1764. -- 1 stuk

814. Mattheus Fek, 1764, 1770 en 1772. -- 3 stukken

567. Daniel Posthoorn en Elsje Juriaans van Bislijk, echtgenoten, 1764 - 1785. -- 4 stukken

522. Carel de Voedster, overleden 16 september 1766, getrouwd met Volkje Versluys, 1766. -- 1 stuk

759. Lucas de Jong, 1766 en 1775. -- 2 stukken

472. Transport van twee obligaties uit de nalatenschap van Aalbert Ouwerkerk, 1767. -- 1 stuk

530. Christina Elkam (Hellekamp), begraven 30 januari 1767, getrouwd met Albertus Damman, 1767. -- 2 stukken

652. Hendrik Smits, weduwnaar van Maria van Rietveld, 1767 en z.d. -- 4 stukken

807. Marritje Mansvelder, getrouwd met Abram Groen, 1768. -- 2 stukken

869. Sophia Huberts Verzijl, overleden 15 april 1743, 1768. -- 1 stuk

463. Adrianus van Houten en Johanna Machoris, gescheiden van tafel en bed, 6 december 1763, 1768 en 1784. -- 4 stukken

611. Jacoba van Ostade, weduwe van Gerard Boon, 1768 - 1849. -- 1 pak
Zie inv.nr. 25.

458. Abraham Amijs, predikant, begraven 17 december 1770. -- 1 stuk

650. Hendrik Kronenberg, overleden januari 1769, 1771. -- 1 dossier

784. Maria la Courière, overleden 28 april 1764. weduwe van Job Hogendoorn, getrouwd met Klaas Binnes, 1771 - 1782. -- 1 dossier

479. Alida van Son, begraven 21 okl. 1772, 1773. -- 1 stuk

713. Jan Pietersz Verbokkem, 1777. -- 1 stuk

735. Stukken betreffende een schenking door Johanna Biesenbroek, weduwe van Hermanus Verhoeven, 1777. -- 2 stukken
Zie inv.nr. 25.

768. Lijsje Westervliet, weduwe van Dirk Goedhart, 1777. -- 3 stukken

779. Dominicus Luyte, overleden 17 juli 1778, getrouwd met Maria van den Bergh, 1778. -- 2 stukken

909. Willem Hendrik Rosenboom, 1778. -- 1 stuk

489. Transport van obligaties uit de nalatenschap van Jacoba Deutz, 1778 en 1784. -- 2 stukken

465. Adrianus Posthoorn, 1778 en 1785. -- 2 stukken.

826. Neeltje Brenkman, getrouwd met Jan Tuinman, 1779. -- 1 stuk

868. Sara Soet, getrouwd met Jacob Bot, 1780. -- 1 stuk

691. Jan de Bruyn, overleden 2 september 1780, weduwnaar van Ariaantje Elsevier, getrouwd met Grietje Korthals, 1781. -- 3 stukken

730. Jeannette Brack, overleden 16 juni 1782, 1782. -- 1 stuk

778. Maria van Beem, getrouwd met Jan de Zomer, 1782. -- 2 stukken

656. Hendrika Voormeer, overleden 13 februari 1784, weduwe van Pieter Schouten, overleden 6 mei 1782, 1782, 1784 en 1809. -- 4 stukken

740. Johannes Steffens, overleden 15 september 1783, 1783. -- 1 stuk

752. Leendert Jongebreur, weduwnaar van Barbera van Rijn, 1783. -- 1 stuk

808.a. Rijna Scharp, overleden 29 augustus 1783, getrouwd met Jan van Dieveren, 1783. -- 1 stuk

827. Neeltje Jongerheldt, getrouwd met Dirk Maarling, overleden 7 april 1783, 1783. -- 2 stukken

906. Willemijntje van der Lee, weduwe van Dirk Vertooren, 1783. -- 1 stuk

574. Dirk Hogenboom, overleden 13 september 1783, getrouwd met Trijntje Hooggeboren, 1783 en 1784. -- 2 stukken

787. Maria Ketel, overleden 22 december 1783, weduwe van Jan Koenen Prinse, 1784. -- 1 stuk

808. Marritje Proefhamer, overleden 31 januari 1784, weduwe van Gijsbert van der Kint, 1784. -- 1 stuk

850. Weduwe van Pieter van Stralen, ca. 1784. -- 1 stuk

785. Stukken betreffende de boedel van de krankzinnige Maria Hoogendoorn, weduwe van Jan Carlier, 1784 en 1797. -- 2 stukken

820. Mijntje IJzerman, overleden 24 juni 1785, getrouwd met Huibert Verblauw, 1785. -- 1 stuk

647. Pieternella Visser, getrouwd met Hendrik van Bokkem, 1787. -- 1 stuk

746. Jozua de Ro, getrouwd met Fija Severboom, 1787. -- 1 stuk

572. Dirk Burger, overleden 15 juni 1792, 1792 - 1833. -- 3 stukken

576. Fresia Belonje, getrouwd met Dirk Luyt, 1793. -- 1 stuk

674. Willemijntje van der Hoeven, overleden 3 maart 1788, getrouwd met Jacob 't Hoen, 1793. -- 3 stukken

636. Pieter Soet, overleden 3 september 1794, getrouwd met Grietje de Jong, 1794. -- 1 stuk

632. Govert van Steenbergen, overleden 20 maart 1795, getrouwd met Sijna de Roer, 1795. -- 1 stuk

474. Aaltje Schenk, getrouwd met Hendrik van der Palm, begraven 1 januari 1796, 1796. -- 1 stuk

513. Pieternella de Koster, getrouwd met Barend van der Heyde, begraven 21 mei 1796, 1796. -- 1 stuk

539. Maarten de Jong, begraven 10 april 1796, getrouwd met Cornelia de Roos, 1796. -- 1 stuk

646. Hendrik Bloem, getrouwd met Sijna Sluiter, 1796. -- 1 stuk

715. Jan van Vleuten jr., 1796. -- 1 stuk

813. Jan Franken, getrouwd met Martijntje Muller, 1796. -- 1 stuk

861. Reinier Zonneveld, overleden 6 december 1795, getrouwd met Maria Carlier, 1796. -- 1 stuk

865. Sara Agatha Martini, getrouwd met Livet van Deth, 1796. -- 1 stuk

728. Jasper de Vries, overleden 10 mei 1796, 1796 en 1797. -- 2 stukken

577. Johanna Voorstadt, overleden 22 december 1796, getrouwd met Dirk Prince, 1797. -- 1 stuk

617. Paulus Scholten, getrouwd met Geertruid Meyer, overleden 19 april 1796, 1797. -- 1 stuk

709.a. Sara van Gogh, getrouwd met Jan Soet, 1797. -- 1 stuk

721. Janna Cornelius, weduwe van Pieter Piercheer, ca. 1798. -- 1 stuk

670. Jacobus van Buuren, overleden 2 mei 1800, getrouwd met Aaltje van Dennenburg, 1800. -- 1 stuk

737. Johanna van Vliet, overleden maart 1799, getrouwd met Johannes Trompe, 1800. -- 1 stuk

860. Reinier van Leeuwen, begraven 17 maart 1800, 1800. -- 1 stuk

663. Huberta Catharina van Eyck, weduwe van Bartholomeus de Moor van Immerzeel en van Petrus Theodorus Couperus, 1800 - 1802. -- 3 stukken

519. Lijsje Koemans, getrouwd met Bartholomeus Verzijl, overleden 18 december 1800, 1801. -- 1 stuk

654. Maria Blom, overleden 23 oktober 1800, getrouwd met Hendrik Verschoor, 1801. -- 1 stuk

750. Laurens van der Palm, overleden 10 april 1801, getrouwd met Cornelia de Koning, 1801. -- 1 stuk

875. Teuntje Pluyt, overleden 13 januari 1801, weduwe van Mart. Schouten, 1801. -- 1 stuk

464. Johanna Meyer, getrouwd met Adrianus Kelder, overleden 4 oktober 1802, 1802. -- 1 stuk

720. Jan van Sutphen, getrouwd met Maria van der Valk, 1802. -- 1 stuk

810. Gerrit Bos, getrouwd met Martha van Roon, 1802. -- 1 stuk

846. Pieter du Puy, overleden 10 november 1801, getrouwd met Wijna Olst, 1802. -- 1 stuk

864. Pieternella van Stralen, overleden 20 oktober 1802, getrouwd met Salomon van der Vin, 1802. -- 1 stuk

488. Anna Maria Magdalena Verwij, getrouwd met Pieter van Catz, 1807. -- 1 stuk

895. Willem Bollebakker, 1807. -- 1 stuk

755. Leonard Venroy, overleden 29 mei 1808, 1808. -- 1 stuk

660. Herman Montré, overleden 6 november 1799, 1809 en 1811. -- 2 stukken

556. Cornelis van de Tol, 1810, 1814. -- 5 stukken

852. Pieter van der Speld, 1814. -- 1 stuk

3 GEDEPONEERDE ARCHIEVEN