281 -- Midden-Holland -- Hydron B.V. (voorheen WZHO / Goudse Waterleiding Mij)

Openbaarheid
Archiefstukken jonger dan 50 jaar zijn NIET OPENBAAR.
De inventarisnummers zijn in dat geval rood en gemarkeerd met een asterisk (*).
 
 

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Inventaris

samengesteld door Bert van der Saag (1983)

1 Stukken van algemene aard


1.1 Notulen en andere vergaderstukken


5-6. Notulen van de vergaderingen van commissarissen, 1884 - 1955. -- 2 delen
Bevat: (ingeplakt) Diverse stukken (met name agenda's).

* 1. Notulen van de algemene aandeelhoudersvergaderingen, 1885 - 1956. -- 1 deel
--- VERMIST d.d. 30-08-1996. ---
Bevat: Diverse stukken (ingeplakt en bijgebonden), met name agenda's en presentielijsten. Voorin een aanwijzing voor de toelating tot de vergadering (stromannen en vertegenwoordigers) en een overzicht van aandelen waarvan het bezit bekend is.

3. Stenografische (woordelijke) verslagen van de aandeelhoudersvergaderingen van 1930 en 1931. -- 2 katerns

2. Agenda's en presentielijsten voor algemene aandeelhoudersvergaderingen, 1938, 1939 en 1956. -- 1 omslag

152. Brief van mr. L.K.E. van Eijck, juridisch adviseur (tevens commissaris?) aan de directeur over tervisielegging van jaarstukken ten behoeve van de aandeelhoudersvergadering 1943. -- 1 stuk

15. Diverse losse concepten (en minuten?) van notulen van vergaderingen van commissarissen en aandeelhouders, ca. 1944 - 1951. Met concept-agenda's en andere stukken. -- 1 omslag

151. Exemplaren van kranten en kranteknipsels met advertenties, waarin algemene vergaderingen van aandeelhouders en dividend-uitkeringen worden bekendgemaakt, 1945 - 1949. -- 1 omslag

1.2 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken


* 26-28. Ingekomen stukken, 1885 - 1887. -- 3 omslagen
--- VERMIST d.d. 30-08-1996. ---
Bevat: (enkele stukken) De minuut / het concept van het antwoord van de directeur.

100. Ingekomen en minuten van verzonden stukken bij resp. door directeur M.C. Braat, ca. 1911 - 1914. -- 1 omslag

7. Stukken aangetroffen in inv.nr. 5. -- 1 omslag

4. Diverse losse stukken aangetroffen in inv.nr. 1. -- 1 omslag

103. Diverse ongeordende stukken, ca. 1951 - 1954. Met enkele oudere aantekeningen. -- 1 omslag

8. Stukken aangetroffen in inv.nr. 6. -- 1 omslag

1.3 Verslagen


14. Algemene rapporten van de directeur aan de commissarissen; concepten en minuten, 1922 - 1925. -- 1 omslag

19. Register met aantekeningen (van de directeur?) inzake te bespreken aangelegenheden, werkzaamheden, enz., ca. 1927 - 1930. -- 1 deeltje
Kennelijk oorspronkelijk gebruikt als register van achterstallige verbruikers (debiteuren).

101. Stukken, opgemaakt door de directeur ten behoeve van de samenstelling van jaarverslagen, 1933, 1936 en z.d. -- 1 omslag

2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen


2.1 Oprichting; bedrijfsvorm; organisatie
Zie ook rubriek 2.2.3


--. Statuten van de N.V. De Goudsche Waterleiding-Maatschappij te Gouda, gedrukt. z.d. (ca. 1882).
Kennelijk zijn deze later gewijzigd, zie inv.nr. 73
ZIE: inv.nr. 73

--. Gewijzigde statuten van de N.V. De Goudsche Waterleiding-Maatschappij te Gouda, 1883; gedrukt. Met een losse wijziging, z.d. (ca. 1890-1910).
ZIE: inv.nr. 73

69. Brieven van de commissie tot verkrijging van goed drink- en ménagewater te Waddinxveen aan de directeur resp. de commissarissen over de voorwaarden waaronder de GWM aan Waddinxveen water wil leveren, 1909. Met concept-voorwaarden. -- 3 stukken

65. Gewijzigde statuten, 1917; gedrukt. Met een exemplaar van de Goudsche Courant en van het Dagblad van Gouda waarin de statutenwijziging wordt bekend gemaakt. -- 1 omslag

250. Dossier inzake de relatie met de gemeente Gouderak, (ca. 1922) 1927 - 1934. -- 1 omslag

11. Notarieel advies inzake de invloed van de nieuwe Wet op de naamloze vennootschappen op de statuten van de GWM, 1934. Met een exemplaar van de vigerende statuten; gedrukt. -- 2 stukken

251. Stukken betreffende de waterlevering aan Reeuwijk en de problematiek inzake de Wethouder Venteweg, 1934. -- 1 omslag

--. Stukken betreffende de vaststelling van de waarde van de installaties en andere eigendommen in verband met de overneming van het waterleidingbedrijf door de gemeente Gouda, 1955.
ZIE: inv.nr. 39

37. Akte waarbij de statuten van De Goudsche Waterleiding Maatschappij N.V. opnieuw worden vastgesteld, juli 1956; authentiek afschrift. -- 1 katern

44. Rapport van het KIWA betreffende de drinkwatervoorziening van het gemeentelijk waterleidingbedrijf te Reeuwijk, 1957; afschrift. -- 1 stuk

54. Enkele minder belangrijke stukken ...
Stukken betreffende de overdracht van het gemeentelijk waterleidingbedrijf Moordrecht aan de GWM, (1958), ca. 1966 - 1968; voornamelijk doorslagen en afschriften. -- 1 omslag

64. Stukken betreffende de overneming van het gemeentelijk waterleidingbedrijf van Reeuwijk, 1965 - 1967. -- 1 omslag

* 63. Minuten (z.g. transparanten) van rapporten en overzichten ten behoeve van de raad van beheer in verband met de voorgenomen overneming van het waterleidingbedrijf Lek en IJssel, 1970 - 1971. -- 1 omslag

* 46. Rapport van de directeur betreffende de overname van het gemeentelijk waterleidingbedrijf van Schoonhoven, 1972. Met bijlagen. Afdruk. -- 1 omslag

2.2 Bedrijfsmiddelen


2.2.1 Eigendommen


66. Bestekken voor de levering van stoomwerktuigen, gegoten ijzeren buizen en het leggen van de buisleiding met toebehoren, 1882 - 1883; gedrukt. -- 3 katerns
Genummerd: bestekken 1, 2 en 5.

51. Diverse klad- en conceptstukken in verband met eigendommen (opstallen, machinepark, en dergelijke), (vóór 1940). -- 1 omslag

76. Schetskaart met tracé van de 3" buisleiding te Stolwijkersluis, z.d. (ca. 1910?). -- 1 stuk
Eigendom van de gemeente Gouda. Schaal 1:1000.

25. Aantekeningen betreffende te verrichten onderhoud aan installaties en eigendommen in 1915, alsmede betreffende benodigde wijzigingen in het gebruik van installaties, (opgemaakt door Van Gelder ?), (1914). -- 2 stukken

71. Briefjes van de dienst gemeentewerken met mededeling over vernieuwingen en / of herstellingen aan bestrating, trottoirs en / of riolering van straten, (ca. 1930) en 1930-1940. -- 1 omslag
Bevat: Deels ook aantekeningen.

60. Stukken betreffende de (eventuele) leverantie van installatiematerialen (o.a. watermeters e.d.), 1932 - 1934. -- 1 omslag

200. Stukken betreffende de berekening van de aanlegkosten van de leidingen in de Wethouder Venteweg en de overdracht daarvan aan de gemeente Reeuwijk, ca. 1930. Met bijbehorende stukken. -- 1 omslag

50. Plattegrond van het kantoorgebouw aan de Turfmarkt, opgemaakt in verband met een verbouwing, ca. 1937. -- 1 stuk

41. Stukken betreffende de verbouwing van het kantoorgebouw Turfmarkt 36, 1950 - 1951. -- 1 omslag

61. Stukken betreffende de koppeling van het leidingnet van de GWM (oostelijk gedeelte) aan dat van de Waterleidingmij. Lek en IJssel (westelijk gedeelte) ten behoeve van waterlevering via de gemeente Gouderak aan percelen in Ouderkerk a/d IJssel (z.g. koppelleiding), 1950 - 1956. -- 1 omslag

39. Stukken betreffende de vaststelling van de waarde van de installaties en andere eigendommen in verband met de overneming van het waterleidingbedrijf door de gemeente Gouda, 1955. -- 1 omslag

58. Staat van de magazijnvoorraad installatiemateriaal e.d. per 1 januari 1956. -- 1 stuk

55. Stukken betreffende het (plan tot het) leggen van een 400 mm transportleiding vanaf het pompstation aan Schielands Hoge Zeedijk tot voorbij het zinkercomplex door de Kromme en Nieuwe Gouwe (ten behoeve van de watervoorziening van Gouda-Noord, Reeuwijk, enz.), 1957 - 1959. -- 1 omslag

47. Rapport van de directeur betreffende de overname van het gemeentelijk waterleidingbedrijf van Oudewater, 1965. Met bijlage. Gestencild. -- 1 katern

49. Rapport van de dienst gemeentewerken van Gouda betreffende de mogelijkheid tot het stichten van een tijdelijk zwembad op het terrein van de GWM aan Schielands Hoge Zeedijk, 1968. Met bijlagen. Gestencild, gedrukt, afdrukken. -- 1 omslag
Van de afgedrukte foto's in bijlage E is een foto verwijderd.

2.2.2 Financiering


77. Prospectus van de N.V. Goudsche Waterleiding te Gouda voor de uitgifte van aandelen, januari 1879; gedrukt. Met blanco inschrijvingsbiljet. -- 2 stukken
Eigendom van de gemeente Gouda.

78. Prospectus van de Goudsche Waterleiding-Maatschappij voor de uitgifte van aandelen, november 1882; gedrukt. -- 1 stuk
Eigendom van de gemeente Gouda.

9. Ongebruikte dividendbewijzen voor de jaren 1904 - 1959, ongebruikte bewijzen van aandeel (per 1 juli 1922) en ongebruikte obligaties met rentecoupons in de leningen van 1892, 1893 en 1926; gedrukt. -- 1 omslag

2.2.3 Concessie
Zie ook rubriek 2.1


72. Voorwaarden waaronder de gemeente Gouda concessie zal verlenen voor de aanleg en exploitatie van een Lek-waterleiding, 1880; gedrukt. -- 1 katern

74. Voorwaarden waaronder de gemeente Gouda concessie heeft verleend voor de aanleg en exploitatie van een IJssel-waterleiding; met statuten van de N.V. De Goudsche Waterleiding-Maatschappij te Gouda, gedrukt. z.d. (ca. 1882). -- 1 katern
Kennelijk zijn deze later gewijzigd, zie inv.nr. 73.

73. Voorwaarden waaronder de gemeente Gouda concessie heeft verleend voor de aanleg en exploitatie van een IJssel-waterleiding, 1883. Met gewijzigde statuten van de N.V. De Goudsche Waterleiding-Maatschappij te Gouda, gedrukt. Met aangevulde en gewijzigde exemplaren van de concessie-voorwaarden en een losse wijziging (deels in concept?), z.d. (ca. 1890 - 1910). -- 1 omslag

38. Plakboek met kranteknipsels betreffende de kwestie van de herziening van de concessievoorwaarden, 1914 - 1915. -- 1 deel

10. Stukken betreffende de concessievoorwaarden en de herziening daarvan, 1915 - 1922; vnl. gedrukt. -- 1 omslag

13. Stukken betreffende een eventuele tussentijdse verlenging van de concessie door de gemeente Gouda vóór 1945 en de mogelijke waarde van het bedrijf bij overneming (naasting) in 1945, 1938 - 1941. -- 1 omslag

12. Stukken betreffende de verlenging van de concessie (of de eventuele naasting van het bedrijf door de gemeente Gouda) in 1945, (1938) 1944 - 1945. Met bijlagen. -- 1 omslag

2.2.4 Personeel


33. Stukken betreffende z.g. los (tijdelijk) personeel, met name ingezet voor het lossen van kalk, 1937 - 1941. -- 1 omslag

34. Diverse losse stukken betreffende personeel, ca. 1940 - 1950. -- 1 omslag

21. Stukken betreffende (de toewijzing van) vrijstellingen van Arbeidsinzet voor het personeel, 1943 - 1944. -- 1 omslag

20. Stukken betreffende extra rantsoenen voor personeel, 1944 - 1945. -- 1 omslag

23. Briefje van W. Kwakernaak aan de directeur, met mededeling dat hij gevangen genomen is (?) ("ik zit in het Paviljoen"), (10 - 12 februari 1945). -- 1 stuk

2.3 Financieel beheer


17. Stukken betreffende de drinkwatervoorziening tijdens de oorlogswinter 1944/1945 en de periode daarna, in hoofdzaak ontvangen en opgemaakt door de directeur als lid van de Commissie van advies voor de volksgezondheid bij noodtoestand, november 1944 - maart 1945. Met een verslag van de directeur, opgemaakt 5 juli 1945. -- 1 omslag

2.3.1 Boekhouding


29. Ingekomen stukken van de kassiersfirma M.J. Ogier & Co. te Gouda, vnl. overzichten van de rekening-courant en van geïncasseerde kwitanties, 1885 en 1887 - (1888). -- 1 omslag

31. Stukken betreffende de boekwaarde en dergelijke van de installaties en andere eigendommen van de GWM, in verband met eventuele overname door de gemeente bij het aflopen van de concessie in 1921, 1903. -- 4 stukken

30. Rapport van het accountantskantoor H. Burgmans Czn. c.s. te Amsterdam inzake de financiële administratie van het bedrijf, 1906. Met bijlagen. -- 1 omslag

24. Proef- en saldibalansen, 1915 - 1916. -- 1 omslag

205. Ontwerpen en voorbeelden voor een kwitantie voor de inning van door de gebruikers verschuldigde kosten van waterlevering per kwartaal, (ca. 1950). -- 3 stukken

42. Accountantsrapporten en jaarrekeningen over de boekjaren 1954 - 1956; authentieke afschriften. Met een afschrift van een nota met financiële opmerkingen inzake het boekjaar 1955, 1955 - 1957. -- 1 omslag

2.3.2 Specifieke administraties (incl. belastingen)


206. Stukken betreffende de betaling van zegelrecht op kwitanties, 1887 - 1888. -- 1 omslag

149. Stukken betreffende de z.g. tantième-kwestie van de gecommitteerde namens de gemeente Gouda, 1938 - 1941. Met bijlagen (voorstukken), 1928. -- 1 omslag
Betreft een tijdelijke (gedeeltelijke) voortzetting van de kwestie-Van Staal uit 1928.

150. Stukken betreffende de berekening van de winstverdeling en de uitkeringen (tantièmes) aan commissarissen en de gecommitteerde namens de gemeente Gouda, o.a. bij een wijziging van de statuten, ca. 1941 - 1943. -- 1 omslag

148. Stukken betreffende de aangiften en aanslagen voor resp. in de vennootschaps-, vermogens- en ondernemingsbelasting, 1940 - 1944. -- 1 omslag

2.4 Productie en distributie


36. Jaarlijkse grafieken van het waterverbruik per hoofd van de bevolking over de jaren 1886 - 1905. Met een kladoverzicht van het gemiddeld verbruik in de periode 1883 - 1907. -- 1 omslag

70. Prospectussen bevattende voorwaarden en tarieven voor waterlevering, 1883, 1884, 1890 en z.d.; gedrukt. Met een aantekening van een besluit tot invoering van een extra-tarief, 1884. -- 5 stukken

35. Rapport over te hoog geplaatste brandkranen, ca. 1907. Met kladaantekeningen over reparaties (?) aan brandkranen. -- 2 stukken

204. Stukken inhoudende en betreffende tarieven en voorwaarden voor de waterlevering, (ca. 1910), 1918 - 1956; voornamelijk gedrukt. -- 1 omslag
De meeste exemplaren zijn voorzien van aantekeningen en wijzigingen.

201. Situatietekeningen van diverse aansluitingssituaties in Gouda, opgemaakt in verband met kostenberekeningen, tariefstelling, en dergelijke, ca. 1920 - 1945. -- 1 omslag

40. Brief van ... aan de gemeenteraad met verzoek om tariefsverhoging, 1919; afschrift. Met een afschrift van het betreffende raadsbesluit. -- 2 stukken

75. Stukken betreffende het voorstel aan b. en w. tot tariefsverhoging, 1920 - 1921. -- 1 omslag

67. Verordening betreffende de voorwaarden en tarieven voor waterlevering door en het beheer van de gemeentelijke drinkwaterleiding van Gouderak, 1922 - 1923; gedrukt. -- 1 katern

207. Rapport van de directeur aan commissarissen inzake de controle op het particulier waterverbruik door middel van watermeters, in verband met vragen in de gemeenteraad, 1923; concept en minuut. -- 2 stukken

209. Memorie en aantekeningen van de directeur inzake een rapport van vijf raadsleden over het financieel beheer van de GWM, ca. 1926. -- 1 omslag
Vermoedelijk te betrekken bij invnr. 208.

210. Exemplaren van kranten e.d. met artikelen betreffende de z.g. kwestie-Van Staal (inzake tariefstelling / overname als gemeentebedrijf, enz.), ca. 1926 - 1930. -- 1 pak

208. Stukken betreffende de tariefstelling (en de verlaging van de tarieven), met name in verband met bezwaren van de zijde van de SDAP-fractie en wethouder Van Staal, 1926 - 1928. -- 1 omslag

202. Aantekeningen betreffende panden in Gouda die in juni 1930 in eigendom zijn verworven door de N.V. J. Schouten & Zn's Mij. tot Exploitatie van Onroerende Goederen, (1930). -- 3 stukken
Opgemaakt in verband met bijzondere tariefstelling voor waterlevering?

32. Staten met overzichten van gecontroleerde percelen (aansluitingen), met aantekening omtrent verzegeling, soort tarief, enz., 1934/1935 - 1942. -- 1 omslag
De staten zijn in hoofdzaak op straatnaam ingericht.

48. Rapport van de directeur betreffende het verzoek van b. en w. van Gouda om een tariefsverhoging in overweging te nemen, 1935; gestencild. -- 1 katern

203. Berekeningen betreffende het effect van een tariefswijziging voor waterlevering aan zieken- en bejaardenhuizen e.d., 1938. -- 3 stukken

52. Stukken betreffende de taak binnen de luchtbescherming van de gemeente Gouda, 1939 - 1941. -- 1 omslag

22. Stukken betreffende de stagnatie in de waterlevering in verband met de oorlogsomstandigheden, 1944 - 1945. -- 1 omslag

53. Stukken betreffende het afsluiten van een gedeelte van het leidingnet in verband met sper-maatregelen, januari - februari 1945. -- 1 omslag
Vgl. ook inv.nr. 17.

56. Rapport van accountantskantoor Abbema, Den Dulk & Maas aan commissarissen betreffende de kostprijsberekening van water, 1949; afschrift. -- 1 katern

43. Rapport van het KIWA betreffende een onderzoek naar het waterverlies bij de gemeentelijke waterleiding te Reeuwijk, 1950. Met bijlagen. Gestencild. -- 1 omslag

45. Ontwerp-richtlijnen voor de waterleidingbedrijven in verband met de burgerlijke verdediging
1951. Met begeleidende circulaire van de Vakgroep Waterleidingbedrijven; gestencild. -- 2 stukken

62. Brief van de Commissie van beheer van de Waterleiding Lek en IJssel met dankbetuiging voor de tijdelijke waterlevering in een deel van het verzorgingsgebied van Lek en IJssel na de overstroming van 1 februari 1953. -- 1 stuk

59. Circulaire van het Rijksinstituut voor de Drinkwatervoorziening over de watervoorziening van ziekenhuizen in oorlogstijd, 1955; gestencild. -- 1 stuk

57. Vergelijkend overzicht van de tarieven van de GWM met die van andere bedrijven, 1956; gestencild. -- 1 stuk

3 Documentatie


68. Verordening betreffende de voorwaarden en tarieven voor waterlevering door de gemeente Haastrecht, 1924; gedrukt. -- 1 katern

* 211. Exemplaren van kranten enz. met artikelen betreffende de GWM en ander waterleidingnieuws, ca. 1930 - 1970 (voornamelijk jaren '30). -- 1 pak

4 Gedeponeerde archieven


102. Stukken betreffende particuliere aangelegenheden van directeur Van Rietschoten, 1934, 1939. -- 1 omslag