ac 270 -- -- Kaarsenfabriek

Archiefstukken jonger dan 125 jaar zijn NIET OPENBAAR.
De inventarisnummers zijn in dat geval rood en gemarkeerd met een asterisk (*).
 
 

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2017 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisiedatum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

INLEIDING1

1. Overzicht van de geschiedenis van de Goudse kaarsenfabriek

Vroeger - we praten dan over enkele eeuwen geleden - produceerde men vet- en waskaarsen. Toen in het begin van de 19e eeuw de pionier op kaarsengebied, Chévreul, erin slaagde stearine uit een vetzuurmengsel te persen, was het mogelijk geworden om een kwalitatief veel betere kaars te maken dan die ouderwetse vetkaars. In Nederland werden de eerste kaarsenfabrieken kort na 1850 opgericht. We treffen vestigingen aan in Amsterdam, Schiedam en Gouda.

Het ontstaan van de kaarsenfabriek in Gouda is te danken aan drie personen: A. Schoneveld van der Cloet, D.W. Westerbaan en A.A.G. van Iterson. Zij brachten in 1853 het startkapitaal bijeen en richtten een vennootschap op en begonnen een stearine-kaarsenfabriek als nevenbedrijf van de Goudse aardappelmeel-, siroop- en sagofabriek. Doel van de onderneming was "de handel in smeer en het vervaardigen van kaarsen".2

In 1858 werd de zaak grondiger aangepakt door een aantal Goudse ondernemers, waaronder de drie bovengenoemden. Na de aankoop van een nieuw fabricageprocédé3 door de firma Schoneveld van der Cloet, Westerbaan & Co., werd de N.V. Stearine Kaarsenfabriek Gouda opgericht, ter voortzetting van de eerstgenoemde firma.4 Uiteindelijke plaats van vestiging werd een terrein aan de Schielands Hoge Zeedijk. De oude fabriek stond op de Hoge Gouwe.4

Al snel ontwikkelde de Gouda-kaars zich tot een goed produkt, getuige de diverse (inter)nationale onderscheidingen.6

Twee technische ontwikkelingen, namelijk de gloeilamp en de ontdekking van paraffine als goedkopere grondstof voor kaarsen in plaats van stearine, leken de voortgang van de kaarsenfabriek te bedreigen. De directie wist beide in het voordeel van het bedrijf toe te passen. Door aansluiting op het elektriciteitsnet kwam men tot een hogere produktie.7 Voorts ging men z.g. compo-kaarsen produceren: kaarsen op basis van een combinatie van stearine en paraffine.

Achtereenvolgens werden in 1901 de Chemische Fabriek te Rotterdam en de Zeep- en Waspoederfirma T.P. Viruly & Co. te Gouda overgenomen, waarna in 1906 de Koninklijke Waskaarsenfabriek te Amsterdam volgde.8

Ook op sociaal gebied vonden vernieuwingen en verbeteringen plaats. In 1883, bij het 25-jarig jubileum, werd de Voorzorgskas opgericht "tot ondersteuning van de 225 mannelijke beambten en werklieden".9 In 1908, bij het 50-jarig jubileum, werd een som van ƒ 50.000,-- overgeboekt op een afzonderlijke rekening met de bestemming Hulp- of Ondersteuningsfonds "tot het verstrekken van toelagen aan de 612 beambten of werklieden of hunne betrekkingen, in al die gevallen en omstandigheden welke hiervoor volgens de directie in aanmerking komen".10

De eerste naamswijziging van de onderneming vond plaats in 1899. Naar aanleiding van het bezoek van de koninginnen Emma en Wilhelmina in 1897, werd het predikaat "koninklijk" verleend.11

Na de eeuwwisseling begon zich langzamerhand de verschuiving van kaarsenfabriek naar chemische fabriek af te tekenen. Kaarsen bleven nog wel het hoofdprodukt, maar de omzet daarvan breidde zich niet verder uit, terwijl daarentegen de verkoop van (andere) stearine-, oleïne- en glycerineprodukten in betekenis toenam. Overigens werden in 1918 de diverse zeepbelangen ingebracht in de nieuwe Maatschappij tot Exploitatie van Zeepfabrieken "Zefa" te Gouda.12 Deze maatschappij is later in het Jurgens/Unilever-concern geïntegreerd.

Ondanks de zeer beperkte invoer van grondstoffen gedurende de eerste wereldoorlog, kon de kaarsenfabriek toch blijven produceren. De directie richtte zich wel meer op het buitenland om de winstgevendheid van het bedrijf in stand te houden. Men nam deel in binnen- en buitenlandse ondernemingen.13

Door de fusie in 1929 14 met de enige overgebleven grote concurrent, de kaarsenfabriek Apollo te Schiedam, kon men de crisisjaren overleven, dank zij de kostenverlaging en rationalisatie die deze fusie met zich meebracht. De twee afzonderlijke N.V.'s brachten samen alle activa en passiva bijeen in één holding company, onder de naam "de N.V. Vereenigde Fabrieken van stearine, kaarsen en chemische producten te Gouda". Tot eind 1941 bleven echter de twee oude N.V.'s voortbestaan onder hun eigen naam (al werd de zetel van Apollo later formeel verplaatst naar Gouda).15

De archieven van deze drie N.V.'s zijn gescheiden gehouden en als archieven 2, 3 en 4 in de inventaris vertegenwoordigd. Na de liquidatie van de N.V,'s, waartoe in december 1941 werd besloten, werd de naam van het bedrijf omgezet in de N.V. Vereni9de Stearine Kaarsenfabrieken Gouda-Apollo te Gouda.16

Dieptepunt in de geschiedenis van de kaarsenfabriek is ongetwijfeld de grote brand op 11 mei 1936, waardoor het bedrijf werd lamgelegd. De schade was vele malen groter dan bij een eerdere brand, op 29 januari 1884. Wel kon het bedrijf weer worden opgebouwd en opnieuw ingericht, maar toen die operatie bijna voltooid was, brak de tweede wereldoorlog uit. Tot eind 1944, toen alles in beslag werd genomen, heeft men kunnen produceren, zij het op beperkte schaal en met als resultaat produkten van veel mindere kwaliteit.

Na de oorlog bleek, dat men te kampen had met verouderde en defecte machines. Ook was er gebrek aan technologische kennis, die wel in de Verenigde Staten aanwezig was. De directie richtte zich dan ook op dat land en nam kennis en machines over. Enkele miljoenen guldens, verkregen uit ingehouden winsten, werden geïnvesteerd in nieuwe en moderne installaties, procédés en produktiemiddelen.

De jaren '50 kenmerkten zich als een periode van technische en economische bedrijvigheid.
In 1958 werd het 100-jarig jubileum gevierd. Ter gelegenheid daarvan werd opnieuw het predikaat "koninklijk" verleend, dat in de oorlog verloren was gegaan.17
Zoals reeds hiervoor werd opgemerkt, ging de kaarsenfabricage een steeds kleiner onderdeel uitmaken van de totale produktie.
In 1960 werd de fabriek in haar geheel overgenomen door de Unilever-Emery N.V., een vennootschap op fifty-fifty basis, gesticht door Unilever en het Amerikaanse vetzuurbedrijf Emery Industries Inc. te Cincinnati (Ohio), "ten doel hebbende de exploitatie in Europa van de procédé's door Emery ontwikkeld inzake de bereiding van speciale vetzuren en derivaten daarvan".18 Men bleef echter spreken van de Goudse kaarsenfabriek en de naam N.V. K.S.K. Gouda-Apollo komt in de archieven voor tot in het begin van de jaren '70.

In 1960 werd tevens de Witco-Holland N.V. opgericht als dochtermaatschappij van Gouda-Apollo, ten behoeve van de vervaardiging van metaalstearaten volgens een van de Amerikaanse producent Witco Chemical Company verworven licentie.19

Op 17 december 1980 vond de overname plaats door de Nederlandse Unileverbedrijven B.V. van de door Emery gehouden helft van het aandelenkapitaal van Unilever-Emery N.V.20
Enkele maanden later, op 2 maart 1981, werd de naam Unilever-Emery N.V. gewijzigd in Unichema Cnemie B.V.21 De laatste belangrijke wijziging vond plaats in 1983. Per 1 juni van dat jaar werd de kaarsenafdeling van de Unichema-Chemie B.V. een onderdeel van Bolsius Kaarsenfabriek uit Schijndel, onder de naam Stearine Kaarsenfabriek Gouda B.V.22 De nieuwe onderneming kreeg het exclusieve recht tot het voeren van het Gouda-merk in Nederland en het Gouda- of Apollo-merk in het buitenland. De produktie werd overgebracht naar Waddinxveen. Na 125 jaar heeft de kaarsenfabriek dus Gouda verlaten.

2. Geschiedenis van het archief

De gemeentelijke archiefdienst Gouda heeft het bedrijfsarchief van de kaarsenfabriek Gouda-Apollo op 5 september 1983 in bewaring gekregen.23
Het archief beslaat ca. 11 meter en verkeert op enkele stukken na in vrij goede staat.

Opmerkelijk is de geringe hoeveelheid handelscorrespondentie die bewaard is gebleven, in tegenstelling tot hetgeen men in vergelijkbare bedrijfsarchieven wel aantreft.
In de inleiding van de inventaris die in 1974 door de toenmalige bedrijfsarchivaris J.C. Zwart werd vervaardigd, wordt vermeld dat een deel van het archief is vernietigd en dat permanent vernietiging van archiefbescheiden plaatsvond aan de hand van vernietigingslijsten, waarop de bewaartermijnen van de stukken waren aangegeven. Deze vernietigingslijsten zijn overigens niet teruggevonden.
Wellicht zijn ook bij de brand in 1884 en vooral bij die van 1936 stukken verloren gegaan. Dit valt echter niet te achterhalen. Alles bijeengenomen draagt het archief een fragmentarisch karakter.

Met het bedrijfsarchief zijn meegekomen de archieven van de stichtingen Beambten-, Werklieden- en Directiepensioenfonds Gouda-Apollo over de betrokken periode. De archieven van de stichtingen Pensioenfondsen Gouda-Apollo van na 1960 berusten grotendeels bij de Pensioenmaatschappij Progress te Rotterdam.

Door de directie van Unilever is met het Rotterdamse gemeentearchief, waar de oudere archieven van de moedermaatschappij worden bewaard, afgesproken, dat stukken jonger dan 125 jaar uitsluitend met schriftelijke toestemming van de directie raadpleegbaar zijn. Overeenkomstig deze afspraak werd door de directie van Unichema Chemie B.V. met het Goudse gemeentearchief dezelfde afspraak gemaakt.

3. Verantwoording van de inventarisatie

In 1974 was reeds, zoals hierboven aangegeven, door de bedrijfsarchivaris een "gesloten" inventaris van het archief gemaakt. Met de term "gesloten" wordt bedoeld dat van de inhoud van het statische gedeelte van het archief een opsomming wordt gegeven; de term "open inventaris" duidt een overzicht van het dynamische gedeelte van het archief aan. Weliswaar bevat deze "gesloten" inventaris een overzicht van alle aanwezige stukken, ondergebracht in verschillende rubrieken, maar daarbij is geen gebruik gemaakt van de in het overheidsarchiefwezen gangbare archiefterminologie. Blijkens de inleiding tot deze inventaris was de oorspronkelijke bureau-organisatie onvoldoende bekend om als basis te kunnen dienen voor een "ordening naar organisatie". Pas uit 1952 is er een organisatieschema van het bedrijf bekend.24 Vóór 1952 valt er inderdaad geen sluitend overzicht te reconstrueren van de interne organisatie en de administratieve neerslag daarvan.

De door de bedrijfsarchivaris aangebrachte orde was een ordening naar bedrijfsfunctie, verdeeld in twee hoofdstukken, namelijk de interne organisatie (voor wat de oudere periode betreft) en de taak van het bedrijf. In navolging hiervan is bij de samenstelling van de onderhavige inventaris eveneens gekozen voor een ordening naar functies en wel volgens het z.g. monistische model. Bij die indeling is dankbaar gebruik gemaakt van de suggesties van Adam en Den Teuling in hun artikelen over bedrijfsarchieven.25 Met name de hoofdindeling van Adam - bedrijfsvorm, bedrijfsmiddelen en bedrijfsfuncties - is bruikbaar gebleken.

Op verschillende plaatsen moest overigens de aangetroffen ordening uit 1974 worden doorbroken, omdat krachtens het bestemmingsbeginsel sprake was van yier verschillende archieven, gevormd door de volgende bedrijven:26
1. de firma Schoneveld van der Cloet, Westerbaan & Co. te Gouda (1853-1858);
2. de N.V. Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek Gouda te Gouda (1858-1941);
3. de N.V. Stearine Kaarsenfabriek Apollo te Schiedam, later te Gouda (1870-1941);
4. de N.V. Koninklijke Stearine Kaarsenfabrieken Gouda-Apollo te Gouda (1929-1960).

De archiefstukken zijn dus tot deze vier archieven teruggebracht. Bovendien werd nog een aantal kleine gedeponeerde archieven aangetroffen.

Met name voor de periode 1929-1941 gaf de herordening nogal wat problemen, omdat sommige archiefstukken betrekking bleken te hebben op een langere periode. In die gevallen werd besloten deze archiefstukken onder te brengen bij het archief van Gouda-Apollo, terwijl bij de beschrijving van de andere archieven verwijzingen werden opgenomen. Immers tot 1942 bleven er wel formeel drie bedrijven naast elkaar bestaan, maar het zwaartepunt lag toch bij de "N.V. Verenigde fabrieken van stearine, kaarsen en chemische produkten te Gouda" (later hernoemd tot de N.V. Koninklijke Stearine Kaarsenfabrieke Gouda-Apollo te Gouda).

Ten aanzien van de plaatsing van de afzonderlijke archiefstukken kan het volgende worden opgemerkt.

Bij de stukken "van algemene aard" 27 zijn behalve de notulen ook de andere stukken met betrekking tot de genotuleerde vergaderingen opgenomen, omdat die stukken deels los in de registers met notulen werden aangetroffen, deels als aparte serie bijeen waren gehouden en niet onder één bepaald onderwerp waren te plaatsen.

De correspondentie van de directie met de commissarissen was per periode bij elkaar gevoegd. Ten behoeve van een betere toegankelijkheid zijn deze stukken per commissaris (en vervolgens per periode) geordend.28 Ditzelfde is gedaan met de handelscorrespondentie.

De stukken met betrekking tot eigendommen zijn geordend op plaats van ligging en vervolgens op straatnaam; daarbinnen weer chronologisch. Overigens werden verschillende overzichten aangetroffen29, die op veel meer zaken betrekking hadden dan alleen op eigendommen.

De stukken beschreven in de inventarisnummers 323 - 328 en 869 - 873 zijn in feite gevormd door afzonderlijke N.V.'s'en zouden dan ook strikt genomen als afzonderlijke archieven moeten worden beschouwd. Gezien het "papieren" karakter van deze N.V.'s, die vrijwel geen archiefstukken hebben geproduceerd, zijn de betreffende bescheiden gemakshalve als onderdelen van de betreffende bedrijfsarchieven beschouwd. Wel zijn de archieven van de personeelsvereniging E.D.U. en de reeds genoemde pensioenfondsen als aparte archieven beschreven.

De meeste problemen werden ondervonden bij de ordening van de dossiers inzake de (inter)nationale inschrijving van de handelsmerken.30
Omdat bleek dat ook hier één grote serie was gevormd, die de gehele periode besloeg, werden deze dossiers eerst gescheiden overeenkomstig de archieven waartoe zij behoorden. Daarbij deed zich het probleem voor van de handelsmerken die waren overgeschreven ten name van een volgende N.V. In die gevallen werd het dossier bij het laatste archief ondergebracht. Aangezien de vorige ordening zoveel mogelijk gebaseerd was op nummers ontleend aan het register met afdrukken van clichés31, was het noodzakelijk om per archief twee series te vormen: een serie geordend volgens het clichénummer en, voor de merken waarvan geen clichénummer aanwezig was, een tweede alfabetisch geordende serie.

In enkele gevallen bleken er afgedwaalde archiefstukken in het bezit van de gemeente Gouda te zijn geraakt. Deze zijn wel bij het archief gevoegd en opgenomen in de inventaris. In een noot is van deze herkomst melding gemaakt. In tegenstelling tot het grootste deel van de archiefstukken die eigendom zijn van de inbewaringgever, zijn de van de gemeente Gouda afkomstige stukken wel openbaar.

Bij de archiefstukken van de pensioenfondsen32 is geen onderscheid gemaakt tussen de periode vóór en na 1956/57, toen zich een naamsverandering voordeed; deze wijziging bracht in de praktijk geen administratieve gevolgen te weeg. Wel bleken de archiefvormers in het verleden diverse stukken van beide fondsen, met name correspondentie, te hebben samengevoegd, vermoedelijk om praktische redenen. Deze stukken zijn als "archiefbescheiden van de gezamen1ijke pensioenfondsen" bijeengelaten.33

De gedrukte inventaris is afgesloten met een lijst van kaarten en tekeningen en een index op plaats- en persoonsnamen (alsmede een beperkt aantal algemene trefwoorden).

4. Aanwijzingen voor de gebruikers van de inventaris.

Op de raadpleging van de in deze inventaris beschreven archiefstukken rusten beperkende bepalingen. Alle stukken die jonger zijn dan 125 jaar - met uitzondering van de stukken waarbij in de noot vermeld staat dat ze eigendom zijn van de gemeente Gouda - mogen slechts worden geraadpleegd met schriftelijke toestemming van de inbewaringgever.

In de studiezaal van de gemeentelijke archiefdienst Gouda is een standaardformulier verkrijgbaar om aan de directie van Uniqema B.V. (Postbus 2, 2800 AA GOUDA) toestemming tot raadpleging te vragen.

Behalve de in deze inventaris beschreven archiefstukken beschikt de Goudse archiefdienst over ander materiaal met betrekking tot de kaarsenfabriek, zoals jaargangen van het personeelsblad "Kaarslicht" en jaarverslagen (in de bibliotheek) en foto's (in de fotocollectie). Tevens berusten in gemeentelijke archieven uiteraard stukken die op de kaarsenfabriek betrekking hebben; te noemen zijn de bouwtekeningen uit de periode 1900 - 1977 (in het overgedragen archief van de afdeling bouw- en woningtoezicht van de gemeente Gouda -- ac 468).


Geraadpleegde literatuur


- H.B.N.B. Adam, Een kader voor de inventarisatie van bedrijfsarchieven. In : Nederlands Archievenblad 88 (1984) p. 1-11.
- Gouda 't hart van Holland. In : De Bouwrevue, tijdschrift voor bouwwereld en industrie 1959.
- Johan Gram, De Stearine Kaarsenfabriek Gouda. In : Het Leeskabinet 1899.
- Honderd jaar kaarslicht 1858-1958 : van kaarsenfabriek tot chemisch bedrijf : gedenkboek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de kaarsenfabriek. Gouda, 1958.
- H.F.R. Hubrecht, De Stearine kaarsenfabriek te Gouda. In : Eigen Haard 1877 p. 342-344, 350-352 en 358-360.
- J.A. de Jonge, Het economische leven in Nederland 1844-1873. In : Algemene Geschiedenis der Nederlanden. Deel 12. Haarlem 1977. p. 53-76.
- R.H. Krans, Bedrijfsarchieven ten gemeentearchieve van Rotterdam - acquisitie en selectie. In : Nederlands Archievenblad 78 (1974) p. 211-220.
- A.J.M. den Teuling, Het inventariseren van een 18e-19e eeuwse koopmansboekhouding. In : Nederlands Archievenblad 78 (1974) p. 319-335.
- A.J.M. den Teuling, Het inventariseren van bedrijfsarchieven, in het bijzonder productiebedrijven. In : Nederlands Archievenblad 88 (1984) p. 12-33.
- Vereenigde fabrieken van stearine, kaarsen en chemische produkten te Gouda. Uittreksel uit: Het economisch archief van Nederland en koloniën 1936.
- Verslag van de archief studiedagen over bedrijfsarchieven. In : Nederlands Archievenblad 79 (1975) p. 217-328.
- Verslagen van de Kamer van koophandel en fabrieken voor Gouda en omstreken. Jaren 1869, 1906, 1933 en 1934.
- H.F. Wessels, Gouda : proeve eener stadsmonographie. Utrecht, 1939. p. 83-92.
- Ch. Wilson, Unilever in de tweede industriële revolutie 1945-1965. Den Haag, 1968.

Noten


1. Voor deze inleiding is met name gebruik gemaakt van de jubileumuitgave Honderd jaar kaarslicht ... (zie literatuuropgave).
2. Zie inv.nr. 1 en voorts het z.g. nieuw notarieel archief Gouda (ac 44) inv.nr. 85, akte nr. 75.
3. Zie inv.nr. 3.
4. Zie inv.nr. 219.
5. Zie inv.nrs. 5, 220 en 259.
6. Zie inv.nr. 412.
7. Zie inv.nr. 1406.
8. Zie inv.nrs. 369 en 794.
9. Zie inv.nrs. 55 en 343. Citaat uit het gemeenteverslag van Gouda over 1883.
10. Zie inv.nrs. 345-3476 en 1294 en het gemeenteverslag van Gouda over 1908.
11. Zie inv.nrs. 413-414 resp. 257.
12. Zie inv.nr. 366.
13. Zie inv.nrs. 363-411.
14. Zie o.a. inv.nr. 252 (oprichtingsdatum 25 september).
15. Zie inv.nrs. 241-255.
16. Zie inv.nrs. 262 en 805.
17. Zie inv.nr. 1160.
18. Zie inv.nr. 1159.
19. Zie inv.nr. 1356.
20. Jaarverslag van Unichema Chemie B.V. over 1980. Gouda 1981.
21. Kaarslicht 33 (1981), nr. 1.
22. Kaarslicht 35 (1983), nr. 3. Idem 36 (1984) nr. 2. Goudsche Courant 18 juni 1983.
23. Zie het verslag in de Goudsche Courant 6 september 1983. Het archief is geplaatst onder beheersnummer ac 270 in het archievenoverzicht.
24. Kaarslicht 4 (1952), nr. 12.
25. Nederlands Archievenblad 88 (1984) p. 1-11.
26. Stukken die tot het archief van Unilever-Emery N.V. bleken te behoren, zijn buiten deze inventaris gelaten.
27. Zie inv.nrs. 6 - 81, 800 - 812 en 1000 - 1018.
28. Zie inv.nrs. 173-218, 1051-1063 en 1064-1147.
29. Zie inv.nrs. 644 en 1187.
30. Zie rubriek 2.2.5.
31. Zie inv.nr. 424.
32. Zie het archief van Gouda-Apollo, rubriek 4.3.2.
33. Zie rubriek 4.3.2.4.

Inventaris

1 Archief van de firma Schoneveld van der Cloet, Westerbaan & Co. te Gouda, 1853 - 1858


1. Akte van oprichting van een naamloze vennootschap door A. Schoneveld van der Cloet, D.W. Westerbaan en A.A.G. van Iterson ten behoeve van de handel in smeer en het vervaardigen van kaarsen, 1853 maart 18; authentiek afschrift. -- 1 katern

2. Situatietekening van de percelen aan de Schielands Hoge Zeedijk, kad. sectie E 800, 801 en 802, met aantekening van de vorige perceelnummers, 1857 mei 20. -- 1 stuk

--. Balans 1857-1858.
ZIE: rubriek inv.nr. 581

3. Overeenkomst waarbij van de firma De Roubaix, Jenar & Co. te Curighem-les-Bruxelles een procédé wordt gekocht voor de ontleding van vetten door zwavelzuur, 16 februari 1858; afschrift. -- 1 stuk
In het Frans.

4. Akte van transport van een stuk weiland ten noorden van de Schieland Hoge Zeedijk, kad. sectie E 522, door de gemeente Gouda, 24 augustus 1858; authentiek afschrift. Met een besluit van b. en w. van Gouda, waarin de bereidheid wordtuitgesproken het genoemde stuk weiland te verkopen, 23 maart 1858; authentiek afschrift. -- 2 stukken

5. Beschikkingen van gedeputeerde staten van Zuid-Holland, waarbij onder bepaalde voorwaarden vergunning wordt verleend tot het oprichten van een fabriek op een stuk weiland, gelegen aan de Schielands Hoge Zeedijk; authentieke afschriften, 30 juni, 12 juli 1858. -- 2 stukken

2 Archief van de N.V. Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek Gouda te Gouda, 1858 - 1941


2.1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD


2.1.1 Notulen en andere vergaderstukken


2.1.1.1 Aandeelhouders


* 6-8. Notulen van de vergaderingen, 1860 - 1941. -- 3 delen

* 9-41. Notulen, processen-verbaal, agenda's en presentielijsten; met bijlagen. 1908 - 1922, 1924 - 1941. -- 33 omslagen
Onvolledig.

* --. Notulen van de vergadering op 31 maart 1915.
ZIE: rubriek 4.2.2.1 inv.nr. 1174

* 42. Notulen van de vergaderingen van houders van prioriteitsaandelen, 1920 - 1941. -- 1 deel

* 51. Concept-notulen van de buitengewone algemene vergadering van houders van preferente aandelen A op 11 juni 1929. -- 1 stuk

* 52. Notulen van de buitengewone algemene vergadering van houders van preferente aandelen A op 27 juni 1929. -- 1 stuk

* 53. Notulen van de buitengewone algemene vergadering van houders van preferente aandelen B op 27 juni 1929. -- 1 stuk

* 43-50. Notulen, processen-verbaal en presentielijsten met bijlagen betreffende vergaderingen van houders van prioriteitsaandelen, 1929 - 1931, 1936 - 1937 en 1939 - 1941. -- 8 omslagen
Onvolledig.

2.1.1.2 Commissarissen


* 54-58. Notulen van de vergaderingen van de directie en commissarissen (later: van de vergaderingen van commissarissen), 1858 - 1941. -- 5 delen

* 59-81. Notulen en agenda's, 1907 - 1941 (hiaten); met bijlagen. -- 23 omslagen
Onvolledig.

2.1.2 Verslagen (en stukken betreffende verslagen)
Voor financiële verslagen van de directie over de boekjaren of gedeelten daarvan, zie rubriek 2.231.


* 82-133. Jaarverslagen van de directie, uitgebracht in de vergadering van aandeelhouders, 1862-65, 1867-93, 1904-15 en 1920-28. -- 52 omslagen

* 134-(954). Registers, bevattende: (voorin) rapporten van de directie aan de commissarissen; (achterin) jaarverslagen van de directie, uitgebracht in de aandeelhoudersvergaderingen, 1880 - 1903. -- 3 delen
Voorin krantenknipsels en aantekeningen ingeplakt; achterin statistieken over de afzet van kaarsen, stearine en vetzuur ingeplakt.

* 136-161. Gedrukte jaarverslagen van de directie over de boekjaren 1915 - 1940. -- 26 omslagen

* 162. Krantenknipsels betreffden publikatie van het verslag over het boekjaar 1929, 13 mei 1930. -- 1 omslag

2.1.3 Correspondentie


* 163-172. Ingekomen brieven en doorslagen van uitgaande stukken van de directie aan commissarissen en aandeelhouders, 1897 - 1908. -- 10 omslagen
Zie tevens rubriek 4.13, inv.nrs. 1051-1063.

* 173-179. Doorslagen van uitgaande stukken van de directie aan alle commissarissen, 1917 - 1929. -- 7 omslagen

* 180-182. Correspondentie met commissaris F.B. s'Jacob, 1917 - 1929. -- 3 omslagen

* 183-193. Correspondentie met commissaris A. Jurgens Hzn., 1918 - 1928. -- 11 omslagen

* 194. Correspondentie met commissaris U.J. Mijs, 1928 - 1929. -- 1 omslag

* 195-201. Correspondentie met commissaris W. Ruijs, 1917 - 1929. -- 7 omslagen

* 202-207. Correspondentie met commissaris I.A. van Rijn van Alkemade, 1917 - 1928. -- 6 omslagen

* 208-209. Correspondentie met commissaris J.Ph. Schultz van Haegen, 1917 - 1921. -- 2 omslagen

* 210-213. Correspondentie met commissaris A.J.P. Suermondt, 1917 - 1922. -- 4 omslagen

* 214. Correspondentie met commissaris M. Taudin Chabot, 1929. -- 1 omslag

* 215-218. Correspondentie met commissaris W. Westerman, 1921 - 1929. -- 4 omslagen

2.2 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN


2.2.1 Bedrijfsvorm


2.2.1.1 Organisatie


2.2.1.1.1 Oprichting


219. Akte van oprichting, 26 april 1858; authentiek afschrift. Met koninklijk besluit, waarbij toestemming wordt verleend tot de oprichting, 8 april 1858; authentiek afschrift. -- 2 stukken

220. Beschikkingen van gedeputeerde staten van Zuid-Holland, waarbij onder bepaalde voorwaarden vergunning wordt verleend tot het oprichten van een fabriek op een stuk weiland gelegen aan de Schielands Hoge Zeedijk, kad. sectie E 522, 30 juni - 28 september 1858; authentieke afschriften. Met een afschrift van de vergunning voor Schoneveld van der Cloet, Westerbaan & Co., 30 juni 1858. -- 5 stukken

2.2.1.1.2 Statuten


* 221-239. Statuten en stukken betreffende statutenwijzigingen over de jaren 1863 - 1941; voornamelijk authentieke afschriften. -- 19 omslagen

2.2.1.1.3 Reorganisatie


* 240. Voorstellen van de directie aan de aandeelhouders betreffende reorganisatie, 1924 - 1925; gedrukte concepten. -- 3 stukken

2.2.1.1.4 Fusie


* 241. Brieven van H. Burgmans Czn., accountant te Rotterdam, respectievelijk van de directie van de kaarsenfabriek Apollo aan de directie inzake de waardebepaling van beide fabrieken ten behoeve van een fusie, 4 maart en 5 juni 1919. Met als bijlagen de balansen van beide fabrieken over de periode 1909 - 1918 en een verkorte balans van "Gouda" over 1907 - 1910; afschriften (opgemaakt door "Gouda"). -- 1 omslag

* 242. Notulen van de gecombineerde vergaderingen van commissarissen en de commissie van aandeelhouders in verband met een mogelijke fusie met de kaarsenfabriek Apollo, 1924 - 1925. -- 1 omslag
De commissie werd benoemd in de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders op 29 april 1924.

* 244-251. Correspondentie met personen en instellingen over de fusie met kaarsenfabriek Apollo, 1928 - 1929. -- 8 omslagen

* 252-256. Stukken betreffende de fusie met de kaarsenfabriek Apollo, 1928 - 1929. -- 5 omslagen

* 243. Correspondentie met de directie van de kaarsenfabriek Apollo inzake de taxatie van beide fabrieken, 1928 - 1929. -- 1 omslag

2.2.1.1.5 Predicaat koninklijk


* 257. Stukken betreffende de verlening van het predicaat koninklijk en het koninklijk wapen, 1898 - 1899 en 1914. -- 1 omslag

2.2.1.1.6 Jubilea


* 258. Register met handtekeningen van de directie en de commissarissen bij het 50-jarig bestaan, 1908. -- 1 band

* 259. Programma en verslag van de feestviering ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan; met de concept-tekst van en een uittreksel uit de toespraak van directeur Dr. H. IJssel de Schepper en een lijst met namen van leden van de feestcommissie en hun taakverdeling, mei 1908. -- 1 omslag
Het programma is eigendom van de gemeente Gouda.

* 260. Hulde aan de K.S.K.G.
Lijst van namen van personen en bedrijven, die blijk hebben gegeven van hun belangstelling bij het 50-jarig bestaan, 1908. -- 1 band

2.2.1.1.7 Funktioneren en bevoegdheden van commissarissen


* 261. Rooster van aftreden van de commissarissen, 1909 - 1920. -- 1 stuk

2.2.1.1.8 Liquidatie


* 262. Stukken betreffende de liquidatie, 1942 - 1943. -- 1 omslag

2.2.2 Bedrijfsmiddelen


2.2.2.1 Financiering


* 263. Brieven met bijlagen van H. Burgmans Czn., accountant, aan de directie inzake een kapitaalsuitbreiding, 1906. -- 1 omslag

* 264. Stukken betreffende de uitgifte van aandelen op naam, 1907; concepten en afschriften. -- 1 omslag

* 265. Bekendmaking van de directie dat begonnen zal worden met het introduceren van aandelen ter beurze, mei 1916; gedrukt. -- 1 stuk

* 266. Doorslag van een publikatie in verband met een notering van de aandelen in de prijscourant van de Vereniging van Effectenhandel, ca. 1917. -- 1 stuk

* 267. Tabel van uitgelote nummers van een 5% obligatielening, ca. 1917. -- 1 stuk

* 268. Prospectus betreffende de mogelijkheid tot inschrijven op de uitgifte van aandelen, januari 1920. Met twee inschrijfbiljetten. Gedrukt. -- 3 stukken

269. Bewijs van aandeel B; gedrukt, januari 1920. -- 1 stuk
Ongeldig gemaakt.

* 270. Brief met voorstel van A. Tresfon, accountant, om een gedeelte van het preferente kapitaal af te schrijven en ook de winstverdeling statutair te wijzigen, december 1923; doorslag. Met een brief van de directie aan W. Ruijs, commissaris, inzake dit voorstel; doorslag. -- 2 stukken

* 271. Akte van trustovereenkomst met het Ned. Administratie- en Trustkantoor te Amsterdam inzake de uitgifte van obligaties ter waarde van ƒ 3.000.000,-- als onderdeel van een obligatielening van ƒ 6.400.000,--, februari 1921; authentiek afschrift en afschrift. Met een akte van wijziging van de trustovereenkomst, april 1925; afschrift. -- 3 katerns

* 272. Bewijs van doorhaling van een hypothecaire inschrijving ten behoeve van het Ned. Administratie- en Trustkantoor te Amsterdam, augustus 1936. -- 1 stuk

* 273. Akten van vrijwaring door bankinstellingen wegens eventuele nadelige gevolgen in verband met vervanging resp. omwisseling van mantels, talons en dividendbladen van door oorlogshandelingen verloren gegane aandelen, 1940 - 1941. -- 3 stukken

2.2.2.2 Eigendommen


2.2.2.2.1 Onroerend goed


2.2.2.2.1.1 Gouda


2.2.2.2.1.1.1 Algemeen


274. Uittreksel uit het grootboek, bevattende de rekeningen fabrieksgebouwen, gereedschappen en werktuigen, 1865. -- 1 stuk

275. Situatietekening van het terrein van de kaarsenfabriek, 1884. -- 1 stuk

276. Overzicht van de berekening van de kosten met betrekking tot gebouwen, goederen en machines ten gevolge van de brand; met bijlagen, 1884; gedrukt. -- 3 stukken

* 277. Staten met opgave van wijzigingen in aanwezige gebouwen, apparatuur en produkten ten behoeve van het afsluiten van verzekeringen, ca. 1900. -- 3 stukken

2.2.2.2.1.1.2 Verwerving / vervreemding
In volgorde van de straatnamen.


* 291. Akte van transport van zes huizen en erven aan de Blekerskade, kad. sectie E 1020, 1022-1026, door P. van Vliet; authentiek afschrift, november 1915; met retroacta, 1873-1899, en bijlagen, 1892 en 1899. -- 1 omslag

278. Akte van transport van een woonhuis, werkloods en scheepswerf aan de Blekerskade, wijk P 26 en 27, kad. sectie E 662 en 744, en twee huizen en erven, kad. sectie E 663 en 664, door M. Romijn, weduwe van A.C. Schouten, aan J. Kleijweg, september 1856; authentiek afschrift. -- 1 katern
Retroactum bij ?

279. Akte van transport van een sloot bij de Blekerskade, liggende tussen kad. sectie E 520 en E 884, door de gemeente Gouda, december 1856; authentiek afschrift. -- 1 katern

280. Akte van transport van een stuk grond aan de Blekerskade, kad. sectie E 520 (ged.), door de gemeente Gouda, mei 1866; authentiek afschrift. -- 1 katern

281. Akte van transport van het buitenhuis "Mon Bijou" aan de Blekerskade, wijk P 15, kad. sectie E 267, 495-499, 667 en 867, en een schuur en erf aan de Turfsingel, wijk P 31, kad. sectie E 509, door N. Begeer, weduwe van J. Schouten, juni 1868; authentiek afschrift; met retroactum, 1840, en bijlagen, 1868. -- 1 omslag

282. Akte van transport van percelen boomgaard en grond aan de Blekerskade, kad. sectie E 493 en 494, door de gemeente Gouda, juli 1868; authentiek afschrift. -- 1 katern

283. Akte van transport van een oofttuin met stenen koepel aan de Blekerskade, wijk P 12 en 13, kad. sectie E 488-492, door W. Wiekenkamp, mei 1871; authentiek afschrift; met retroactum, 1856. -- 2 katerns

284. Akte van ruiling met de gemeente Gouda van enerzijds een stuk grond aan de Blekerskade, kad. sectie E 898 (ged.), en anderzijds een stuk grond aldaar, kad. sectie E 267, januari 1872; authentiek afschrift. -- 1 katern

285. Akte van transport van een gebouw en een stuk grond aan de Blekerskade, kad. sectie E 477, 478 en 661 (alle ged.), door T.N. Joosten, januari 1873; authentiek afschrift. -- 1 katern

286. Akte van toewijzing uit de veiling van goederen uit de nalatenschap van F. Bruijstens van een huis met spoel- en washuis, schuur, erf, tuin en bleekveld aan de Blekerskade, wijk P 11, kad. sectie E 484-487, december 1873; authentiek afschrift; met kwitantie, en retroactum, 1873. -- 1 omslag

287. Akte van transport van twee huizen, erven, een stuk grond en kade aan de Blekerskade, kad. sectie E 788, 789, 887-889, 1078 en 1979, door G.J. Steens Zijnen, oktober 1876; authentiek afschrift; met retroacta, 1858 - 1866. -- 1 omslag

288. Situatietekening afgegeven door de bewaarder van de hypotheken en het kadaster te Rotterdam betreffende percelen aan de Blekerskade, kad. sectie E 1151 en 1152, mei 1880. -- 1 stuk

* 289. Akte van transport van de klederblekerij "De Pauw" met woonhuis, verdere gebouwen, erven en boomgaard benevens vier huizen en erven aan de Blekerskade, kad. sectie E 1029, 1147-1152, door I. Stoppelenburg, december 1906; authentiek afschrift; met retroacta, 1865 - 1906, en bijlagen, 1906 - 1907. -- 1 omslag

* 290. Akte van transport van een huis en erf aan de Blekerskade, wijk P 8, kad. sectie E 1027, door P. Vlok; authentiek afschrift, juni 1907; met een retroactum, 1906, en bijlagen, 1906 - 1907. -- 1 omslag

* 292. Akte van transport van een huis en erf aan de Blekerskade, kad. sectie E 1021, door J.F. van den Ring, weduwe van G. Haagsman, november 1915; authentiek afschrift. Met een retroactum, 1893, en een verklaring van de hypotheekbewaarder te Rotterdam van onbezwaardheid van dit onroerend goed, 1915. -- 3 stukken

* 293. Akte van transport van een stuk weg aan de Blekerskade, kad. sectie E 521, door de gemeente Gouda, januari 1916; authentiek afschrift; met verzoekschrift aan de gemeente Gouda, concept, 1915. -- 2 stukken

* 294. Authentiek uittreksel uit de kadastrale legger van de gemeente Gouda inzake de portiersloge (aan de Blekerskade), kad. sectie E 2755, maart 1922. -- 1 stuk

* 295. Akte van transport van onroerende zaken aan de Bosweg, tevens gelegen aan de Schielands Hoge Zeedijk en de J. Philipsweg, kad. sectie E 299, 300, 451-458, 462-468, 472, 523, 524, 565, 609, 1094, 2432 en 2626, en kad. sectie F 702-704, 1212 en 1213, door A.E. Gijsberti Hodenpijl, weduwe van J. Bredius, juni 1920; authentiek afschrift; met bijlagen, 1914 - 1920. -- 1 omslag

* 296. Onderhandse akte van afstand aan de gemeente Gouda van een gedeelte van een perceel grond aan het Buurtje, kad. sectie E 1193, 2348-2350, ten behoeve van het gebruik als openbare weg, november 1911; met een aantekening inzake dit perceel, ca. 1911. -- 2 stukken

* 297. Akte van transport van een pakhuis en erf aan de Houtenstraat, kad. sectie D 2469, door D. de Jong en J.C. Sibbes Jr., september 1919; authentiek afschrift; met een retroactum, 1911. -- 2 katerns

* --. Akte van transport van onroerende goederen o.a. aan de Jan Philipsweg, 1920.
ZIE: rubriek 2.2.2.2.1.1.2 inv.nr. 295

* 298. Akte van transport van huizen, bloemkassen en een bloemisterij en erven, tevens aan de Turfsingel en de Prins Hendrikstraat, kad. sectie E 1049, 1408, 1478, 2338, 2402 en 2404, resp. van een huis met schuur en erf aan de Turfsingel, kad. sectie E 2403, door A. Steensma resp. T. Romijn; authentiek afschrift, april 1911; met retroacta, 1884 - 1907, en bijlagen, 1911. -- 1 pak

* --. Overeenkomst waarbij o.a. een erfdienstbaarheid wordt gevestigd, inhoudende het beding om geen zeepfabriek te exploiteren op het terrein van de zeepfabriek De Hamer aan de Oosthaven, 1901.
ZIE: rubriek 2.2.2.5 inv.nr. 421

* --. Akte van transport van huizen enz. en een bloemisterij aan o.a. de Prins Hendrikstraat, 1911.
ZIE: rubriek 2.2.2.2.1.1.2 inv.nr. 298

299. Akte van transport van een huis, erf en tuin, kad. sectie E 800-802, door J. Schouten, oktober 1859; authentiek afschrift; met bijlagen, 1857 en 1859. -- 4 stukken

300. Akte van toewijzing van een tolhuis, kad. sectie E 608, uit de veiling van goederen uit de nalatenschap van A. Goedhart, mei 1887; authentiek afschrift; met een retroactum, 1869, en een kwitantie. -- 3 stukken

* --. Akte van transport van onroerende goederen o.a. aan de Schielands Hoge Zeedijk, 1920.
ZIE: rubriek 2.2.2.2.1.1.2 inv.nr. 295

* 301. Akte van transport van de scheepswerf "Kromhout", kad. sectie E 536, 2242 (ged.) en 2243, door J. van Vlaardingen, september 1918; authentiek afschrift en afschrift. -- 2 katerns

* --. Overeenkomst waarbij o.a. een erfdienstbaarheid wordt gevestigd, inhoudende het beding om geen zeepfabriek te exploiteren op het terrein van de zeepfabriek De Hamer aan de Oosthaven en Spieringstraat, 1901.
ZIE: rubriek 2.2.2.5 inv.nr. 421

--. Akte van transport van een schuur en erf aan de Turfsingel, wijk P 31, kad. sectie E 509, door N. Begeer, weduwe van J. Schouten, juni 1868; authentiek afschrift; met retroactum, 1840, en bijlagen, 1868.
ZIE: rubriek 2.2.2.2.1.1.2 inv.nr. 281

302. Akte van transport van zeven woningen aan de Turfsingel, wijk P 43-46c, kad. sectie E 260 en 971-973, door A. Schouten Czn., juni 1870; authentiek afschrift; met een retroactum, 1870. -- 2 katerns

303. Akte van ruiling met de gemeente Gouda van enerzijds een stuk grond aan de Turfsingel, kad. sectie E 977, en anderzijds een stuk grond aldaar, kad. sectie E 979, juli 1871; authentiek afschrift; met een onderhandse akte van wijziging, 1872. -- 2 stukken

* 304. Akte van transport van een loods, kantoor en erven aan de Turfsingel, wijk P 68, kad. sectie E 1308, door H.J. Nederhorst; authentiek afschrift, januari 1907 met retroactum, 1883, en bijlagen, 1907. -- 1 omslag

* 305. Akte van transport van een huis en erf aan de Turfsingel, wijk P 71, kad. sectie E 999, door C. van der Werken, april 1908; authentiek afschrift; met retroacta, 1882, 1890, en bijlagen, 1908. -- 1 omslag

* 306. Akte van transport van een huis en erf aan de Turfsingel, wijk P 70, kad. sectie E 1000, door P. Verkaik en de mede-erfgenamen van wijlen zijn vrouw D. Nieuwland, februari 1909; authentiek afschrift; met een retroactum, 1883, en bijlagen, 1909. -- 1 omslag

* --. Akte van transport van huizen enz. en een bloemisterij aan o.a. de Turfsingel en van een huis aan die singel, 1911.
ZIE: rubriek 2.2.2.2.1.1.2 inv.nr. 298

* 307. Akte van transport van een pakhuis en erf aan de Turfsingel, wijk P 76, kad. sectie E 1046, door P.D. Muijlwijk, september 1916; authentiek afschrift; met een retroactum, 1897. -- 2 katerns

* 308. Akte van ruiling met de gemeente Gouda van enerzijds het terrein aan de Turfsingel, kad. sectie E 2651, en anderzijds de terreinen aldaar, kad. sectie E 2646 en 2648, augustus 1917; authentiek afschrift; met bijlagen, 1916 - 1919. -- 1 omslag

* --. Akte van transport van een pakhuis aan o.a. de Vest, 1919.
ZIE: rubriek 2.2.2.2.1.1.2 inv.nr. 297

* 309. Akte van transport van een huis en erf aan de Westhaven, kad. sectie D 2495, door C. van Krimpen, september 1918; authentiek afschrift. Met een retroactum, 1915, en een uittreksel uit de kadastrale legger, 1918. -- 3 stukken

310. Kwitantie van notaris mr. Ic. Molenaar te Waddinxveen wegens betaling inzake de aankoop van onroerend goed, november 1888. -- 1 stuk

2.2.2.2.1.1.3 Huur, verhuur


* 311. Brief aan mevr. L. ten Bosch te Gouda met een afwijzing van het verzoek tot het in huur krijgen van de zaal "Nut en Vermaak", 1903; doorslag. -- 1 stuk

* 312. Onderhandse akte van huurovereenkomst met huurder T.P. Viruly & Co. Stoomzeepziederij De Hamer betreffende een loods en terrein, gelegen aan de Turfsingel; met een situatieschets, januari 1926. -- 2 stukken

2.2.2.2.1.1.4 Pacht, erfpacht, eigendomsrecht


* 313. Onderhandse akten, waarbij door de gemeente Gouda stukken grond in erfpacht worden gegeven, nl. delen van het plantsoen buiten de Rotterdamse poort bij de Blekerskade, kad. sectie E 1011 (ged.) en 1066, september 1896 en maart 1904; met bijlagen, 1895 - 1904. -- 1 omslag

* 314. Brieven van Machinefabriek P.D. Muijlwijk te Gouda en een brief van mr. M. Schim van der Loeff inzake bouwplannen en erfdienstbaarheden van licht en lucht ten dienste van de genoemde machinefabriek aan de Turfsingel, 1911; met de tekst van art. 1538 BW. -- 4 stukken

* 315. Brief van mr. M. Schim van der Loeff inzake het eigendomsrecht van het water Vlaamse Haven (Blekershaven), kad. sectie E 1282, september 1915. Met twee situatietkeningen en een uittreksel uit de kadastrale legger. -- 4 stukken

* 316. Onderhandse akte, waarbij door de staat der Nederlanden een perceel land, kad. sectie E 2244 en 2245 (ged.), aan de Schielands Hoge Zeedijk in erfpacht wordt gegeven, november 1928. -- 1 stuk

2.2.2.2.1.2 Gouderak


* 317. Akte van transport van een perceel rietland in het Veerstalblok, kad. sectie C 673, door J. Kranenburg, januari 1914; met een retroactum, 1913, en bijlagen, 1912 - 1913. -- 1 omslag

* 318. Akte van transport van een perceel buitendijks land, kad. sectie C 664, 667, 670, 671, 951 en 952, door J. Slegt Rafaelsz., februari 1914; authentiek afschrift; met retroacta, 1834, 1847 en 1868, en bijlagen, 1849, 1863, 1868 en 1914. -- 1 omslag

* 319. Onderhandse akte van transport van een perceel grond, kad. sectie C 669, door de gemeente Gouda, onder gelijktijdige afstand aan de gemeente Gouda van een perceel grond, kad. sectie C 673 (ged.), april 1914; authentiek afschrift; met een kwitantie voor de koopsom, 1914. -- 2 stukken

* 320. Uittreksels uit de kadastrale legger van de gemeente Gouderak, juni 1914. Met een nota van de bewaarder van de hypotheken en het kadaster betreffende de percelen kad. sectie C 664, 670, 671, 673, 951 en 952 in verband met hernummering. -- 3 stukken

* 321. Stukken betreffende de aankoop van een stuk grond aan de Gouderakse dijk, kad. sectie C 1051, 1919 - 1921; met retroacta, 1915. -- 1 omslag

* 322. Uittreksel uit de kadastrale legger van de gemeente Gouderak betreffende de percelen kad. sectie C 1030-1033 en 1051, februari 1925; authentiek afschrift. -- 1 stuk

2.2.2.2.2 Vervoermiddelen
Zie tevens de rubrieken 2.224.3 (overname) en 2.237 (transport).


* 324-328. Akten van oprichting van N.V.'s waarin transportschepen zijn ondergebracht; authentieke afschriften, augustus 1908. -- 5 katerns

* 323. Akte van oprichting van de N.V. Stoomsleepboot Evelina; authentiek afschrift; met een authentiek uittreksel uit de akte van oprichting, augustus 1908. -- 2 katerns

* 329. Onderhandse akten van verkoop door J. Schilt, A.J. Schilt en G. Schilt resp. J. van Reedt van twee motorboten, resp. "Mercurius" en "Vooruitgang", december 1912. -- 2 stukken

* 330. Akte van transport van het ijzeren rijnschip "Taventa" door J. van der Lande, directeur van de Mij. Rijnschip Taventa, juni 1915; authentiek afschrift. Met een voorlopige koopakte en een verklaring van de bewaarder der hypotheken te Deventer dat op het schip geen hypotheek rust, 1915. -- 3 stukken

* 331. Akte van oprichting van de N.V. Tankschip II door de directie en A. Boogaerdt, oktober 1915; authentiek afschrift; met een authentiek uittreksel uit de akte van oprichting met betrekking tot de inbreng door A. Boogaerdt van zijn schip "Taventa", 1915. -- 2 katerns

* 332. Hypotheekakte ten laste van de N.V. Tankschip II op het ijzeren rijnschip Tankschip II (voorheen Taventa), december 1915; authentiek afschrift. -- 1 katern

* 333. Stukken betreffende de aandeelhouders- en commissarissenvergaderingen van de N.V. Rijnschip Vrouw Suoz, dochteronderneming van de kaarsenfabriek, 1915 - 1916. -- 1 omslag

* 334. Onderhandse akte van ruiling met de N.V. Mij. tot Exploitatie van Zeepfabrieken te Utrecht van aandelen in de N.V. Tankschip II tegen aandelen in de N.V. Rijnschip Vrouw Suoz, augustus 1919. -- 1 stuk

* 335. Foto van een paard en wagen, 1924. -- 1 stuk

* 336. Verklaring ten behoeve van registratie van het rijnschip Tankschip II (voorheen Taventa) van de N.V. Tankschip II, met aantekening van registratie, september 1928. -- 1 stuk

2.2.2.2.3 Machines


337. Tekeningen van machine-onderdelen, 1866 - 1867. -- 4 stukken

2.2.2.3 Personeel


2.2.2.3.1 Algemeen


* 338. Register bevattende gegevens van de werknemers, 1906 - 1947; met een alfabetische index. -- 1 deel

2.2.2.3.2 Arbeidsomstandigheden, beloning


* 339. Exemplaren van "Recht voor Allen", orgaan van de Socialistenbond, bevattende berichten over arbeidsomstandigheden (bij de kaarsenfabriek) in Gouda, 1896, 1897 en 1902. -- 3 stukken
Het exemplaar uit 1902 is incompleet.

* 340. Exemplaar van "Het Volk", bevattende een bericht over de toestanden in de Waskaarsenfabriek te Amsterdam, november 1902. -- 1 stuk
Alleen het tweede blad is aanwezig.

* 341. Staten bevattende lonen van arbeiders in diverse fabrieken in Nederland (o.a. Gouda), oktober 1919. -- 1 omslag

* 342. Reglement van orde; met lijsten van fluitseinen voor de werktijden, en een wijziging van de statuten; gedrukt, 1923 - 1927. -- 1 omslag

2.2.2.3.3 Sociale voorzieningen


* 344. Beschikking van de minister van binnenlandse zaken, waarbij de bevoegdheid wordt verleend om aan de Centrale Werkgevers Risico Bank te Amsterdam de verzekering van de werklieden over te dragen krachtens de Ongevallenwet 1901, februari 1903; gedrukt. -- 1 stuk

* 345. Brief van A.J. van Pesch aan de directie, waarin hij advies uitbrengt inzake het reserveren van kapitaal uit de Voorzorgskas ten behoeve van het uitkeren van pensioenen aan de deelhebbers van dat fonds, april 1908; afschrift. -- 1 stuk

* 346. Kladaantekening betreffende het Ondersteuningsfonds 1908, ca. 1914. -- 1 stuk

* 347. Toelichtende staten op de balansen van het Ondersteuningsfonds 1908 met betrekking tot: de statutaire reserve, 1921 - 1924; de dividendreserve, 1915 - 1924; de extra reserve, 1915 - 1924. -- 1 omslag

2.2.2.3.4 Directie, directiesecretaris


348. Tekst van liederen gezongen door het personeel ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van Dr. H. IJssel de Schepper als directeur, juli 1905; gedrukt. -- 1 stuk

* 349. Brieven van rouwbeklag van bedrijven en personen aan de directie naar aanleiding van het overlijden van de directiesecretaris mr. L.W. van Rijn van Alkemade, oktober 1918; met rouwadvertentie en dankbetuigingen. -- 1 pak
Alfabetisch geordend op afzender.

* 350. Exemplaar van de Goudsche Courant bevattende berichten betreffende het overlijden en de begrafenis van mr. L.W. van Rijn van Alkemade, oktober 1918. -- 1 stuk

* 351. Brieven van bedrijven en personen aan de directie naar aanleiding van het overlijden van directeur ir. C.D. van Tienhoven, met dankbetuigingen, en de benoeming van jhr.mr. E.C.U. van Doorn tot directie-secretaris, 1918 - 1919. -- 1 pak
Alfabetisch geordend op afzender

* 352. Brieven van bedrijven en personen aan de directie naar aanleiding van: - de benoeming van dr. J.P. Treub en jhr.mr. E.C.U. van Doorn tot directeuren, april 1919; - de benoeming van ir. C. van Loon tot directeur, mei 1923; - het aftreden van I. IJssel de Schepper als directeur, maart 1925; met lijsten van aangeschreven bedrijven en personen (alfabetisch geordend) en doorslagen van uitgaande brieven, 1919 - 1925. -- 1 pak
De uitgaande brieven van 1919 ontbreken; de ingekomen brieven zijn geordend op afzender.

2.2.2.3.5 Kantoorpersoneel, scheikundigen


* 353. Circulaire van de directie, waarin zij bekend maakt, dat G.J.F. Steijnen en H. Bouters voortaan gezamenlijk zullen optreden als procuratiehouders, oktober 1895; gedrukt. -- 1 stuk

* 354. Brief van de directie aan de commissarissen met de mededeling dat W.F. van Beek is benoemd tot chef de bureau; met een begeleidende brief aan dr. J.c. Schoneveld van der Cloet, commissaris-secretaris; doorslagen, maart 1903. -- 2 stukken

* 355. Akte waarbij M.F. de Raadt en G. Dekker worden gemachtigd tot het tekenen van stukken voor de afdeling boekhouding resp. de afdeling glycerine, maart 1911; authentiek afschrift. -- 1 katern

* 356. Overeenkomsten tussen de directie en de chemici D.W. IJssel de Schepper, B.W. Eldik Thieme en dr. J.P. Treub, resp. de technici dr. H. Vixseboxse en J. Versfelt, inzake de geheimhouding van kennis en ondervinding opgedaan in het bedrijf, het verbod van werken voor derden zonder toestemming en de eigendom van de uitvindingen, 1918 - 1919. -- 3 stukken

* 357. Polis van een ongevallenverzekering ten behoeve van dr. H. Vixseboxse, juli 1927. -- 1 stuk

2.2.2.3.6 Fabriekspersoneel


358. Staten bevattende gegevens van de werklieden; met een kladaantekening betreffende het aantal werklieden, ca. 1871. -- 3 stukken

2.2.2.4 "Ondernemerscapaciteit"


2.2.2.4.1 Ondernemerscontacten


* 359. Statuten en reglement van de Vereniging van Nederlandse Werkgevers te Enschede; met een wijziging van de statuten; gedrukt, 1899 en 1901. Met een begeleidende brief van de vereniging aan de leden, juni 1903. -- 4 stukken
Dr. H. IJssel de Schepper was bestuurslid van deze vereniging.

* 360. Statuten en huishoudelijk reglement van de Vereniging van de Ned. Chemie Industrie te Amsterdam, mei 1918; met een ledenlijst. -- 2 stukken

* 361. Statuten van de Bond van Zeep-, Soda- en Kaarsenfabrieken aangesloten bij de Algemene Werkgeversvereniging gevestigd te Haarlem, ca. 1920; gedrukt. -- 1 katern

* 362. Huishoudelijk reglement van de Algemene Werkgeversvereniging te Haarlem, ca. 1920. -- 1 katern

2.2.2.4.2 Deelname


* 363. Stukken betreffende de eventuele aankoop van aandelen van de firma Donald Campbell & Co. te Londen, 1915 - 1917. -- 1 omslag

* 364. Statuten van de N.V. Koninklijke Zeepfabrieken De Duif (voorheen Chr. Pleines) te Den Dolder, ca. 1918; gedrukt. -- 1 katern

* 365. Statuten van de N.V. Mij. tot Exploitatie van Zeepfabrieken te Utrecht, ca. 1918; gedrukt. -- 1 katern

* 366. Statuten van de N.V. Mij. tot Exploitatie van Zeepfabrieken te Gouda; met een agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders op 14 maart 1923, ca. 1921; gedrukt. -- 2 stukken

* 367. Akte van overdracht van 112 aandelen à ƒ 1.000,-- in de N.V. Chemicaliënhandel aan de N.V. Chemicaliënhandel te Dordrecht (voorheen firma A. Bisschop Pzn.), maart 1926; met een verslag van de commissarissenvergadering van deze N.V. op 28 december 1925 inzake de overdracht. -- 2 stukken

* 368. Bijvoegsel tot de Ned. Staatscourant d.d. 13 maart 1941, no. 51, bevattende de statuten van de N.V. Olieraffinaderij "Zuilen" te Zuilen, februari 1941; gedrukt. -- 1 katern

2.2.2.4.3 Overname


* 369. Onderhandse overeenkomst met T.P. Viruly, waarbij de betaling van de koopprijs wordt geregeld en de bedrijfsvoorraad en de vorderingen van Viruly worden overgenomen, september 1901. -- 1 stuk

* 370. Correspondentie tussen I. IJssel de Schepper en S. van den Bergh Jr. inzake de eventuele overname van de N.V. Verenigde Zeepfabrieken te Rotterdam, maart - augustus 1909; afschriften. -- 1 omslag

* 371. Onderhandse akte van verkoop van alle aktiva van de stoombootrederij "De IJsel" (voorheen C.G. van der Garden) door de eigenaren van deze rederij, december 1912. -- 1 stuk

* 372. Onderhandse overeenkomst waarbij de kaarsenfabriek belooft te bevorderen dat L.W.C.G. van der Garden wordt benoemd tot commissaris van de op te richten N.V. Rederij De IJsel (voorheen C.G. van der Garden), december 1912. -- 1 stuk

* 373. Hypotheekakte waarbij de rederij De IJsel ƒ 15.000,-- leent onder verband van het recht van erfpacht en opstal op een perceel grond in Den Haag, december 1916; authentiek afschrift. Met bijlagen, 1916 - 1917. -- 1 omslag

* 374. Kwitanties van Chr. Pleines wegens de overname van de N.V. Koninklijke Zeepfabrieken De Duif te Den Dolder (voorheen Chr. Pleines), maart 1918. -- 2 stukken

* 375. Overeenkomst met de N.V. Kleurstoffenfabriek Amsterdam en de Bataafse Petroleum Mij. te Den Haag, waarbij gezamenlijk aandelen worden overgenomen van de Mij. voor Zwavelzuurbereiding te Amsterdam, januari 1921. -- 1 stuk

* 376. Stukken opgemaakt en ontvangen door N. Laseur te Utrecht en M. de Raadt, commissaris, te zamen vormende de liquidatiecommissie van de N.V. Vuurwerk- en illuminatiefabriek G.J. Ruijsch te Utrecht (voorheen de Kon. Ned. Pyrotechnische fabriek), 1926 - 1930. -- 1 omslag
M.F. de Raadt was commissaris van bovengenoemde fabriek.

* 377. Dossier betreffende de plaatsing van een benzinepomp-installatie door de Bataafse Import Mij. te Den Haag voor de rederij De IJsel te Gouda, welke op aanzegging van de kaarsenfabriek zal worden verwijderd van het perceel Turfsingel 2, 1927. -- 1 omslag

* 378. Overeenkomst met G. Busch, industrieel te Maastricht, waarbij zijn kaarsenmakerij wordt gekocht, juni 1927. Met een concept-overeenkomst en bijlagen, 1927-1928, en met correspondentie tussen Gouda en Apollo, 1927. -- 1 omslag

* 379. Stukken betreffende de vrachttarieven van de rederij N.V. De IJsel (voorheen C.G. van der Garden) met betrekking tot zendingen aan de kaarsenfabriek, 1929. -- 1 omslag

2.2.2.4.4 Samenwerking


2.2.2.4.4.1.1 N.V. Stearine Kaarsenfabriek Apollo te Schiedam


* 380. Concept-overeenkomst inzake de levering van kaarsen voor de binnenlandse markt, 1907. Met bijlagen, 1907 - 1909. Afschriften. -- 1 omslag

* 381. Overeenkomsten inzake de verdeling van de afzet van kaarsen, oleïne en oleïne-produkten voor de binnenlandse markt, 1925 - 1927. Met bijlagen. -- 1 omslag

* 382. Overeenkomst inzake de levering van kaarsen aan "lijstklanten" (op een lijst vermelde afnemers), juli 1928. -- 1 stuk
De bijbehorende lijst ontbreekt.

2.2.2.4.4.1.2 N.V. A. Jurgens Ver. Fabrieken te Oss


* 383. Aantekeningen met betrekking tot een afgesloten contract en een wijziging in de ontwerp-statuten, ca. 1915. -- 2 stukken
Zie de vergaderingen van commissarissen van jan. - maart 1918 (inv.nr. 57).

* 384. Afschriften van overeenkomsten, concept-overeenkomsten en correspondentie inzake de bewerking van grondstoffen voor de kaarsenfabriek, 1918 - 1920. Met bijlagen. -- 1 omslag

* 386-390. Correspondentie met de directie resp. de commissarissen; met bijlagen. 1918 - 1925. -- 5 omslagen

* 385. Overeenkomst inzake de wederzijdse deelname in elkaars aandelenkapitaal, mei 1918. Met nadere en aanvullende overeenkomsten en bijlagen, 1919 - 1925. -- 1 omslag

* 391. Correspondentie tussen I. IJssel de Schepper en Van Loon & Co. te Amsterdam inzake de plaatsing van aandelen van de N.V. A. Jurgens Verenigde Fabrieken te Oss, juli - december 1919. -- 1 omslag

* 392. Correspondentie tussen I. IJssel de Schepper en De Rotterdamse Bankvereniging inzake de verkoop resp. de plaatsing van aandelen van de N.V. A. Jurgens Verenigde Fabrieken te Oss, juli- december 1919. -- 1 omslag

* 393-394. "Financieele mededeelingen" van de N.V. A. Jurgens Verenigde Fabrieken te Oss, 1920 - 1921. -- 2 omslagen
Gedeeltelijk in het Engels en Duits. I. IJssel de Schepper ontving deze stukken uit hoofde van zijn funktie als secretaris van de commissarissen van bovengenoemde fabriek.

* 395-398. "Literatuur- en Nieuwsoverzichten" van de N.V. A. Jurgens Verenigde Fabrieken te Oss; met een index op de namen van de genoemde bedrijven. 1920 -1921, 1923. -- 3 omslagen en 1 stuk
Gedeeltelijk in het Engels en Duits. I. IJssel de Schepper ontving deze stukken uit hoofde van zijn funktieals secretaris van de commissarissen van bovengenoemde fabriek.

* 399. Staten met overzichten van de margarine-omzetten van de N.V. A. Jurgens Verenigde Fabrieken te Oss, 1922 - 1925. -- 1 omslag
Ontvangen naar aanleiding van de overeenkomst van mei 1918, zie inv.nr. 385.

* 400. Overeenkomsten met F. Jurgens en Dr. Erslev, waarbij aan de kaarsenfabriek het uitsluitend recht wordt verleend om het "teeremulsieprocédé" toe te passen, 1924 - 1926; met bijlagen. -- 1 omslag

* 401-405. "Market Reports", staten met marktnoteringen van diverse plantaardige oliën en oliehoudende gewassen, opgemaakt door Jurgens Ltd. te Londen; doorslagen. 1924 - 1927. -- 5 omslagen
In het Engels. Ontvangen naar aanleiding van de overeenkomst van mei 1918, zie inv.nr. 385.

2.2.2.4.4.1.3 Overige bedrijven


* 406. Circulaire van een aantal producenten van stearine en kaarsen, waaronder de kaarsenfabriek, gericht aan leveranciers van palmolie, met een eis om voor elke maand een vaste hoeveelheid palmolie op te geven, juli 1911; gedrukt. -- 1 stuk
In het Frans.

* 407. Overeenkomsten met de Chemische Fabriek Naarden en Handelsvennootschap J. Dekker te Wormerveer betreffende de onderlinge verdeling van de verkoop van glycerine in Nederland en koloniën en betreffende de export naar Scandinavië, 1916 - 1922; met een aantekingen betreffende de opzegging van de eerstgenoemde overeenkomst. -- 4 stukken

* 408. Aantekening betreffende de Chemische Mij. "Noord-Holland" te Wormerveer, opgemaakt in verband met een eventuele samenwerking, ca. 1920. -- 1 stuk
In het Duits.

* --. Overeenkomst met o.a. de Handelsvennootschap J. Dekker te Wormerveer, 1923.
ZIE: rubriek 2.2.2.4.4.2 inv.nr. 411

* 409. Concept-overeenkomsten met de N.V. Kaarsenfabriek Gebr. Bolsius te Schijndel, Chemische Fabrik Eisenbüttel GmbH te Braunschweig (Duitsland), Kaarsenfabriek Raymakers te Helmond en de Limburgse Kaarsenfabriek Fa. v.d. Weyer & Co. te Maastricht inzake de gezamenlijke verkoopverdeling van verschillende produkten in Nederland, 1938. Met correspondentie. -- 1 omslag

2.2.2.4.4.2 Buitenland


* 410. Plan voor een Nederlands-Belgische samenwerking op het gebied van de produktie van stearine en andere produkten, april 1922; afschrift. -- 1 stuk
In het Frans.

* 411. Overeenkomst met de Chemically Pure Glycerine Association London en de Handelsvennootschap J. Dekker te Wormerveer betreffende de minimumprijs en de verkoop van glycerine in Nederland, Goort-Brittannië, Ierland en Scandinavië, oktober 1923. -- 1 stuk
In het Engels.

2.2.2.4.41 Binnenland


2.2.2.4.5 Reclame, public relations


* 412. Getuigschriften betreffende onderscheidingen behaald op diverse tentoonstellingen, (1841) 1900 - 1913 en z.d. -- 4 stukken
De vermeldingen van 1841 en 1851 zijn dubieus in verband met de oprichting in 1853 / 1858.

* 413. Blad met de handtekeningen van de koninginnen Emma en Wilhelmina ter gelegenheid van hun bezoek, april 1897. -- 1 stuk

* 414. Staat van de uitgaven gedaan in verband met het bezoek van de koninginnen Emma en Wilhelmina, 1897. -- 1 stuk

710. Circulaire aan de beambten en werklieden bij de aanbieding van een foto-album van het bezoek van de koninginnen Emma en Wilhelmina, augustus 1897. -- 1 stuk
De vervaardiging van het album vormde de besteding van het bedrag dat door de koninginnen ten behoeve van het personeel was geschonken; het foto-album zelf ontbreekt.

* 415. Brief van I. IJssel de Schepper aan H. IJssel de Schepper betreffende de stand van zaken van hun wederzijdse zakenreizen, december 1903. -- 1 stuk

* --. Register bevattende krantenknipsels met betrekking tot de kaarsenfabriek, 1907 - 1968; met een alfabetische index op trefwoorden. -- 1 band
ZIE: rubriek 4.2.3.2 inv.nr. 1557

416. Oud-Hollandsche en Moderne Meesters
Album voor verzamelplaatjes, uitgebracht in het kader van een spaaraktie, ca. 1910. Met een brief van L. Grimmelikhuijsen te Eindhoven, waarin hij bovengenoemd album aanbiedt aan de directie van Unilever-Emery, september 1966. -- 3 banden en 1 stuk
Het aan de directie geschonken exemplaar is onvolledig; de pergamijn schutbladen bevatten interieurfoto's van het bedrijf.

417. Hoe verzamelen wij Gouda-plaatjes.
Instructieboekje voor de verzamelaars van reclameplaatjes, die bij een aantal produkten worden geleverd; met een reclameplaatje; gedrukt, 1909 en z.j. -- 1 katerntje en 1 stuk

* 418. Ongebruikte briefkaart met afbeelding van de fabrieksterreinen, ca. 1920. -- 1 stuk
in 5-voud

* 419. Foto van een brandende Gouda-fakkel, ca. 1920. -- 1 stuk

1838. Rembrandt-etsen
Reproducties van etsen van Rembrandt uit het Rijksprentenkabinet, met toelichting van J. Philips van der Kellen Dzn.; lichtdrukken, ca. 1917. Met een faktuur voor P.J.T. Endenburg wegens levering van twee portefeuilles, met bijlage (enveloppe), januari 1918. -- 3 portefeuilles (van elk 12 reproducties) en 2 stukken
Reproducties II.III en III.XI ontbreken.

* 420. Reclameplaten met afbeeldingen van de glazen 14 en 24 in de St.-Janskerk te Gouda, ca. 1925. -- 2 stukken

2.2.2.5 Handelsmerken


* 421. Overeenkomst met T.P. Viruly Jr., waarbij het recht wordt verworven om de firmanaam T.P. Viruly & Co. te voeren voor de in aanbouw zijnde stoomzeepfabriek en de bijbehorende handelsmerken en waarbij ten nutte van de genoemde fabriek een erfdienstbaarheid wordt gevestigd, inhoudende het beding om geen zeepfabriek te exploiteren op het terrein van de zeepfabriek De Hamer aan de Oosthaven en de Spieringstraat, kad. sectie C 278, 279, 281, 2146-2152, 2209 en 2520, septe,ber 1901. Met een authentiek uittreksel. -- 2 stukken

* 422. Afschrift van een juridisch advies van Knottenbelt en Fruin, advocaten te Rotterdam, aan notaris Cambier van Nooten te Gouda inzake het voeren van de firmanaam T.P. Viruly & Co, mei 1914. -- 1 stuk

* 423. Akte van overdracht, waarbij het uitsluitend recht wordt verworven om het handelsmerk van de firma Wed. W. van de Steen te 's-Hertogenbosch te voeren, december 1922; authentiek afschrift; met een akte van aanvulling, authentiek afschrift, juli 1923. -- 2 stukken
Betreft cliché nr. 154 (zie inv.nr. 424).

* 424. Register bevattende afdrukken van de clichés van handelsmerken, ca. 1925. -- 1 deel
Genummerd 1 t/m 166.

* 425-441. Dossiers inzake de (inter)nationale inschrijving van handelsmerken, 1906 - 1929. -- 17 omslagen
Deze serie, waarvan clichénummers bekend zijn, is alfabetisch geordend; bevat tevens de merken van de waskaarsenfabriek te Amsterdam.

* 442-522. Dossiers inzake de (inter)nationale inschrijving van handelsmerken, 1886 - 1928. -- 81 omslagen
Deze serie is geordend volgens clichénummer, aan de hand van inv.nr. 424, en bevat tevens de merken van de waskaarsenfabriek te Amsterdam.

2.2.3 Bedrijfsfunkties


2.2.3.1 Financiële administratie


2.2.3.1.1 Jaarrekeningen


* 523-570. Financiële verslagen van de directie aan de commissarissen, over de boekjaren (of gedeelten daarvan): 1880-1926 en 1928. -- 48 omslagen

* 571. Rapporten van accountant A. Tresfon aan de directie over het boekjaar 1910 en gedeelten daarvan, met correspondentie en bijlagen, 1910 - 1911. -- 1 omslag

* 572. Rapport van accountant A. Tresfon aan de commissarissen over het boekjaar 1916, 1917; afschrift. -- 1 stuk

* 573. Stukken betreffende de vaststelling van de jaarrekening in de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, 1925, 1929 -1941. -- 1 omslag

2.2.3.1.2 Balansen met toebehoren


581-587. Toelichtende staten op de balansen over de jaren 1857-1863, 1865 en 1867. -- 7 omslagen

* 574-580. Balansboeken over de jaren 1858 - 1940. -- 7 delen
Bevatten geen inventarissen; bevatten tot 1906 teven winst- en verliesrekening en andere toelichtende staten.

588-591. Balansen per ultimo 1864 - 1867. -- 4 stukken

* 592-596. Balansen met concept-berekeningen van de winst en het uit te keren dividend over de jaren 1913 - 1917. -- 5 omslagen

* 597. Balansen per 1 januari 1923; met een lijst van het aandelenbezit op 31 december 1922; doorslagen, maart - april 1923. -- 3 stukken

* 598-599. Balansen per ultimo 1935 - 1936. -- 2 stukken

* 600. Stukken betreffende de liquidatiebalans per 31 december 1941, ca. 1942. -- 1 omslag

* 601. Kolommenbalans van het boekjaar 1911; met staten bevattende de berekening van de winst en het uit te keren dividend, 1912. -- 4 stukken

* 602. Kolommenbalans van het boekjaar 1912. -- 1 stuk

* 603-605. Kladkolommenbalansen en proefbalansen, 1924 - 1926. -- 3 omslagen

606-610. Winst- en verliesrekeningen over 1863 - 1867. -- 5 stukken

* 611-612. Kladwinst- en verliesrekeningen over 1925 - 1926. -- 2 stukken

* 613-615. Winst- en verliesrekeningen over 1927 - 1928. Met bijlagen, 1927-1929. -- 3 omslagen

2.2.3.1.3 Inventarisboeken


616-618. Goedereninventarissen per 31 december 1864, 1865 en 1880. -- 4 stukken

* 619-620. Inventarisboeken over 1900 - 1910. -- 2 banden

* 621-624. Staten van afschrijvingen van gebouwen en inventaris over 1911 - 1914. -- 4 stukken

2.2.3.1.4 Grootboeken


* 625-637. Grootboeken over 1858 - 1943. -- 13 banden

* 638. Index op de rekeningen van het grootboek over 1927 - 1943. -- 1 stuk

639. Bladzijden uit een (dagboek?), 5 - 20 november 1869. -- 2 stukken

2.2.3.2 Archiefbeheer, documentatie


640. De Kaarsenmaeker.
Overdruk uit: Volledige beschrijving van alle konsten, ambachten, enz. Deel 5. Dordrecht, z.j. (ca. 1789). -- 1 deeltje.

641. Portret van A.A.G. van Iterson, directeur; staalgravure, ca. 1860. -- 1 stuk

642. Ongebruikt briefpapier met verschillende briefhoofden, ca. 1890 - 1929. -- 1 omslag

* 643. Afdrukken van interieurfoto's van het bedrijf en van reclame-afbeeldingen, ca. 1915. -- 1 bandje

* 644. Lijsten bevattende overzichten van eigendomsbewijzen en andere archiefstukken, ca. 1925. -- 1 omslag
Zie ook rubriek 4.222.1 inv.nr. 1187.

2.2.3.3 Inkoop


645. Beschikking van gedeputeerde staten van Zuid-Holland, waarbij de verplichting wordt opgelegd om uitsluitend magere steenkolen te gebruiken, september 1860; authentiek afschrift; met een begeleidende brief van b. en w. van Gouda. -- 2 stukken

* 646. Nota van de directie aan de commissarissen inzake de invoerproblemen van grondstoffen, naar aanleiding van beschuldigingen van de controle- en uivoerende commissie van de N.O.T, juli 1916. -- 1 stuk

* 647. Staten van gekochte vetzuren en afvalvetzuren van de N.V. A. Jurgens Verenigde Fabrieken te Oss over de periode 1917 - 1918. -- 2 stukken

* 648. Winstberekening van een uit Engeland aangekochte partij paraffine, ca. 1917. -- 1 stuk

* 649. Afschriften van overeenkomsten met de Gemeente-lichtfabrieken Gouda voor de levering van elektriciteit ten behoeve van verschillende panden, 1911 - 1912 en 1914 - 1915. Met bijlagen, 1920, 1924 en 1928. -- 1 omslag

* 650. Brief van de directie aan de hoofdingenieur-directeur van de Telegrafie te Den Haag inzake de aanleg van een telegraafkabel; doorslag, februari 1925. -- 1 stuk

2.2.3.4 Research


* 651. Verklaring van dr. J.P. Treub, directeur, dat hij aan de kaarsenfabriek het uitsluitend recht op een uitvinding (scheikundig proces en apparaat voor de scheiding van vluchtige stoffen uit mengsels en vloeistoffen, enz.) overdraagt, augustus 1923. -- 1 stuk
In het Engels.

* 652. Correspondentie met de kaarsenfabriek Apollo te Schiedam inzake een rubbersurrogaat-patent van Dr. Auer, 1928 - 1929. -- 1 omslag

2.2.3.5 Produktie


653. Staat bevattende de hoeveelheid verwerkte grondstoffen over 1861 - 1864. -- 1 stuk

* 654. Stukken betreffende de produktie en levering van kaarsen, 1891 - 1898. -- 1 omslag

* 655. Hinderwetvergunning van b. en w. van Gouda in verband met de lozing van spoelwater, juni 1901; met bijlagen, 1901. -- 1 omslag

* 656. Overeenkomsten met de gemeentelijke reinigingsdienst Gouda inzake het ophalen van koolas en vuil, 1915 en 1925; afschriften. -- 2 stukken

* 657. Staat bevattende de hoeveelheden verwerkte grondstoffen van de kaarsenfabriek Gouda en de kaarsenfabriek Apollo te Schiedam, mei - december 1917. -- 1 stuk

* 658. Brief van F. Spek te Schiedam aan C.H. Bakkes inzake de behandeling van bepaalde soorten kaarsen, april 1931. -- 1 stuk

2.2.3.6 Verkoop


2.2.3.6.1 Algemeen


* 659. Staat bevattende de hoeveelheid afgezette kaarsen in binnen- en buitenland over 1912 - 1914. -- 1 stuk

* 660. Staat bevattende de hoeveelheid afgezette kaarsen en stearine in binnen- en buitenland over 1912 - 1914. -- 1 stuk

* 661. Overzicht van de verkoopcijfers van kaarsen, stearine, gemengde kaarsen en oleïne, met hun netto-opbrengst, over 1910 - 1922. -- 1 stuk

* 662. Verslag van de directie aan de commissarissen betreffende de omzet over het boekjaar 1917, februari 1918. -- 1 stuk

* 663. Kladkostprijs- en andere berekeningen van kaarsen, stearine, talk en palmolie, 1919. -- 1 omslag

* 664. Voorraadlijst van nachtlichten, november 1919. -- 1 stuk

2.2.3.6.2 Binnenland


* 665. Overzichten van de leveranties van oleïne en kaarsen door de kaarsenfabriek Gouda en de kaarsenfabriek Apollo te Schiedam, 1923 - 1924. -- 2 stukken

* 666. Staten bevattende de omzetcijfers van kaarsen, oleïne, stearine, compo en paraffine van de kaarsenfabriek Gouda en de kaarsenfabriek Apollo te Schiedam over 1912 - 1913 en 1918 - 1928. -- 2 stukken

* 667. Correspondentie met het departement van defensie te Den Haag inzake de levering van kaarsen in geval van mobilisatie, oktober 1930. -- 2 stukken

668. Faktuur voor H.D. Boot te Gouda wegens geleverde gotische kaarsen, december 1935. -- 1 stuk

2.2.3.6.3 Buitenland


* 684. Correspondentie met diverse buitenlandse agenten, 1870, 1893, 1923, 1930, 1932 en 1933. -- 1 omslag
In het Engels en Frans.

669. Circulaires aan buitenlandse afnemers, 1889 - 1893; afschriften. -- 1 omslag
In verschillende talen.

* 670. Staat bevattende de hoeveelheid geëxporteerde kaarsen naar Buenos Aires door de kaarsenfabriek Gouda en andere producenten over de periode 1899 - 1913. -- 1 stuk

* 671-677. Staten bevattende de hoeveelheden afgeleverde stearine, vetzuur en kaarsen door de kaarsenfabriek Gouda en de afdeling Amsterdam (de Koninklijke Waskaarsenfabriek) over 1906 - 1909 en 1911 - 1917; met totaalstaten over 1905 - 1917. -- 7 omslagen

* 678. Staat bevattende de hoeveelheid afgeleverde oleïne over 1913 - 1915. -- 1 stuk

* 679. Notulen van de vergadering met de kaarsenfabriek Apollo te Schiedam in verband met exportproblemen in relatie tot de N.O.T, 1915. -- 1 stuk

680. Stukken betreffende uitvoerbepalingen in het kader van de N.O.T., distributiemaatregelen, e.d. in verband met de oorlogstoestand; vnl. afschriften, ca. 1915 - 1919. -- 1 omslag

681. Overzichten van nog te leveren stearine en kaarsen aan buitenlandse afnemers, maart 1916; met totaaloverzichten; afschriften. -- 1 omslag

* 682. Staten bevattende de hoeveelheden afgeleverde kaarsen en oleïne door de kaarsenfabriek Gouda en de afdeling Amsterdam (de Koninklijke Waskaarsenfabriek) over 1923 - 1924. -- 3 stukken

* 683. Staat bevattende de statistiek van de verkoop van stearine- en compokaarsen, stearine, palmitinezuur en oleïne van de kaarsenfabrieken Gouda en Apollo, gespecificeerd per land, over 1924. -- 1 stuk

2.2.3.6.4 Naleving van verkoopcontracten
De inv.nrs. 685 - 693 zijn fotografische afdrukken, vervaardigd ten behoeve van de kaarsenfabriek Gouda ter controle op de naleving van de overeenkomst met betrekking tot de gezamenlijke leverantie van kaarsen, oleïne en andere produkten voor de binnenlandse markt.


* 685. Verklaring van R.P. van der Pant te Tilburg inzake de verkoop van 16 fusten bruine oleïne aan H. Eras Zonen te Tilburg; afdruk, december 1911. -- 1 stuk

* 686. Rekening van de kaarsenfabriek Apollo te Schiedam voor de Ned. Israëlitische gemeente te Winterswijk inzake de levering van kerkkaarsen, augustus 1914; afdruk. -- 1 stuk

* 687. Offerte van Lam. Bergé, agentuur en commissiehandel te 's-Hertogenbosch, voor de firma J.H. de Leeuw, met betrekking tot de levering van Apollo-kaarsen; afdruk; met twee brieven inzake het niet doorgaan van die levering, september - oktober 1919; afdrukken, september 1919. -- 3 stukken

* 688. Brief van de firma A. Bisschop Pzn. te Dordrecht aan de directie van de kaarsenfabriek Gouda inzake een orderbevestiging van de kaarsenfabriek Apollo, juli 1920; afdruk; met afdrukken van de betreffende offerte en orderbevestiging, juli 1919. -- 3 stukken

* 689. Brief van N.V. Krul's Chemicaliënhandel te Rotterdam aan de kaarsenfabriek Gouda, waarbij een orderbevestiging wordt overhandigd, juli 1920; afdruk; met een bijlage, april 1919; afdruk. -- 2 stukken

* 690. Orderbevestiging van de kaarsenfabriek Apollo voor J.A. Hoek te Rotterdam voor de levering van kaarsen, juli 1920; afdruk. -- 1 stuk

* 691. Correspondentie tussen firma Dijserinck Zonen te Haarlem, G.J. Poppe te Vaassen en de N.V. Verenigde Oliefabrieken H. de Haan & Zn. te Rotterdam (voorheen Ragir) inzake de doorlevering van Gouda-oleïne aan derden, maart, juni 1921; afdrukken. -- 1 omslag

* 692. Rekening van de kaarsenfabriek Apollo voor H. Bartels Maas te Venlo inzake de levering van tien kisten kaarsen, oktober 1922; afdruk. -- 1 stuk

* 693. Orderbevestiging van de Chemische Fabrik Eisenbüttel Lübeck & Co. te Berlijn voor de firma H.E.J. Berger te Hengelo inzake de levering van kerstboomkaarsen via de firma Swaab de Beer, juli 1927; afdruk. -- 1 stuk

2.2.3.6.5 Verkooppromotie


* 694. Prospectus van Gouda nacht- en theelichten, ca. 1898. Met een afdruk van een advertentie in een adresboek van de gemeente Gouda, ca. 1910. Gedrukt. -- 2 stukken

* 695. Gebruiksaanwijzingen op verpakkingen voor drie typen Gouda-nachtlichten, ca. 1920; gedrukt. -- 1 omslag

* 696. Prospectus van gangbare soorten Gouda-kaarsen, ca. 1920; gedrukt. -- 1 stuk

* 697. Prijscouranten van Gouda-produkten; gedrukt, 1910 - 1911, ca. 1914 en 1916. -- 1 omslag

* 698. Prijscouranten van Gouda-glycerine, 1913 - 1925; gedrukt. -- 1 omslag
Ook in het Duits en Engels.

699. Een kort bezoek aan Gouda.
Beknopt toeristisch gidsje van Gouda, uitgegeven door de vereniging "Gouda Vooruit" met medewerking van de kaarsenfabriek, ca. 1925; gedrukt. -- 1 katern
In vier talen; beschadigd door de brand van 1936.

700. Gebruiksaanwijzingen voor Erslev's teerpreparaat (Goudalite / asfaltemulsie), ca. 1930; gedrukt. -- 1 omslag
In vier talen; zie ook rubriek 2.224.41 inv.nr. 400.

2.2.3.7 Transport


* 701. Overeenkomst met de stoombootrederij J.H. van Swieten te Amsterdam, waarbij de kaarsenfabriek al haar zendingen van produkten van en naar Brussel en Antwerpen zal verschepen met bovengenoemde rederij tegen vastgestelde tarieven, september 1928. -- 1 stuk

* --. Stukken betreffende vrachttarieven, 1929. -- 1 omslag
ZIE: rubriek 2.2.2.4.3 inv.nr. 379

2.3 GEDEPONEERD ARCHIEF


2.3.1 Archief van de personeelsvereniging E.D.U., 1920 - 1923


* 702. Ledenlijsten, 1920. -- 1 omslag

* 703. Stukken betreffende de bestuurssamenstelling, 1920 - 1921. -- 1 omslag

* 704. Stukken betreffende het uitstapje naar Austerlitz op 26 mei 1923. -- 1 omslag

* 705. Verklaring van W.M.G. Hornis en F. Stuurman, dat ze de rekening van inkomsten en uitgaven over 1920 hebben nagezien, mei 1923. -- 1 stuk

2.4 AANHANGSEL


2.4.1 Stukken afkomstig van commissarissen en anderen, 1885 - ca. 1930


* 706. Stukken ontvangen (en opgemaakt) door D.H.A. Kolff tijdens zijn commissariaat, 1906 - 1908. -- 1 omslag
D.H.A. Kolff was commissaris van 1885 tot 1908.

* 707. Aantekening van de bewaarder van de hypotheken te Deventer, waarbij de hypothecaire schuldvordering ten behoeve van I. Bussemaker Jr. te Deventer en ten laste van mevr. Oldeboer, weduwe van E. Nijland, te Diepenveen, is toegedeeld aan A.T. IJssel de Schepper, september 1910. Met twee bijlagen, 1885. -- 3 stukken

* 708. Brieven van de directie en van E. IJssel de Schepper aan commissaris W. Ruijs, januari, februari 1926. -- 2 stukken

709. Ongebruikte fakturen van de Textielindustrie Gouda, ca. 1930; gedrukt. -- 1 omslag
In vier talen; dit bedrijf was een dochteronderneming van de kaarsenfabriek.

3 Archief van de N.V. Stearine Kaarsenfabriek Apollo te Schiedam, later te Gouda, 1870 - 1941 (1943)


3.1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD


3.1.1 Notulen en andere vergaderstukken


3.1.1.1 Aandeelhouders


* 805. Presentielijsten, processen-verbaal, volmachten en agenda's van vergaderingen in de jaren 1869, 1870, 1908 en 1927-1941. -- 1 omslag
Onvolledig.

* 800-804. Notulen, 1869 - 1944. -- 2 delen en 3 stukken

3.1.1.2 Commissarissen


810. Kladnotulen, 1869 - 1872. -- 1 omslag

* 806-809. Notulen, 1869 - 1941. -- 4 delen

* 811. Kladaantekeningen van vergaderingen, 1888, 1912 - 1915. -- 1 omslag

* 812. Notulen en presentielijsten met bijlagen, 1930, 1931, 1936 en 1940 - 1941. -- 1 omslag

3.1.2 Verslagen


* 813-831. Jaarverslagen van de directie over de boekjaren 1910 - 1928. -- 19 omslagen

3.2 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN


3.2.1 Bedrijfsvorm


3.2.1.1 Organisatie


3.2.1.1.1 Oprichting


--. "Akte van oprichting", 1869.
ZIE: rubriek 3.2.2.2.1.2 inv.nr. 856

3.2.1.1.2 Statuten


847. Onderhandse akten van volmacht waarbij J.M. van der Schalk en J. Loopuyt worden gemachtigd om namens de vennoten op te treden bij statutenwijziging, maart - april 1874; met een begeleidende brief van het ministerie van justitie. -- 2 stukken

* 832-846. Statuten en stukken betreffende statutenwijzigingen; voornamelijk authentieke afschriften, 1884 - 1941. -- 15 omslagen

3.2.1.1.3 Fusie


* 848. Plan voor de op te richten N.V. Vereenigde Kaarsenfabrieken, oktober 1928. -- 1 omslag

* 849. Overzicht van gebouwen en machinerieën, alsmede aantekeningen betreffende arbeidslonen, 1929. -- 1 katern

3.2.1.1.4 Liquidatie


* 850. Stukken betreffende de liquidatie, 1942 - 1943. -- 1 omslag

3.2.2 Bedrijfsmiddelen


3.2.2.1 Financiering


* 851. Lijst van aandeelhouders op 19 december 1924. -- 1 stuk

* 852. Lijst van aandelen die werden overgeschreven ten name van de N.V. Algemeen Administratie- en Trustkantoor, 1928. -- 1 stuk

* 853. Bewijs van doorhaling van een hypothecaire inschrijving ten behoeve van de N.V. Algemeen Administratie- en Trustkantoor te Rotterdam, augustus 1936. -- 1 stuk

3.2.2.2 Eigendommen


3.2.2.2.1 Onroerend goed


3.2.2.2.1.1 Algemeen


* 854. Plattegronden van het fabrieksterrein te Schiedam, 1914, 1916. -- 2 stukken
In het Engels.

* 855. Situatietekening van het fabrieksterrein te Schiedam met de ligging van de aangrenzende werf Gusto, ca. 1920. -- 1 stuk

3.2.2.2.1.2 Verwerving, vervreemding


856. Akte van toewijzing van de stearine kaarsenfabriek "Rotterdam" met toebehoren aan W. Sonneveld, J. Loopuyt en J.M. van der Schal, tezamen vormende de commissie van liquidatie van de N.V. stearine kaarsenfabriek "Rotterdam", uit de openbare veiling wegens liquidatie van die fabriek, juni 1869. Met een verklaring van afwezigheid van hypothecaire inschrijvingen, augustus 1859, en een retro-actum, juli 1864; authentieke afschriften. -- 3 stukken

857. Akte van transport van percelen weiland en open grond, gelegen in het Galgoord, door de gemeente Schiedam, april 1872; authentiek afschrift. -- 1 katern

858. Akte van transport van een perceel grond, gelegen in het Galgoord, door de gemeente Schiedam, november 1883; authentiek afschrift; met bijlagen, juli - oktober 1883. -- 1 omslag

859. Authentiek uittreksel uit de perceelsgewijze kadastrale legger van de gemeente Schiedam met betrekking tot de koop van fabrieksgebouwen en grond aan de Haven, 1884. -- 1 stuk

860. Akte van transport van een huis met bovenwoning, pakhuis, likeurstokerij, open grond, tuin en erf, gelegen aan de Hoofdstraat te Schiedam, aan M. van Engers, november 1886; authentiek afschrift; met twee situatietekeningen. -- 3 stukken

* 861. Stukken betreffende de ruiling van grond langs het fabrieksterrein met de gemeente Schiedam, 1889 - 1900. -- 1 omslag

* 862. Stukken betreffende de verkoop door de gemeente Schiedam van een stuk grond gelegen aan de Buitenhavenweg, juli - september 1907. -- 1 omslag

* 863. Akte van transport van een perceel grond aan de Nieuwe Maas door de gemeente Schiedam, juli 1911; authentiek afschrift; met bijlagen, maart - april 1911. -- 1 omslag

* 864. Taxatie-rapport inzake de onteigening van een pand aan de Hoofdstraat te Schiedam; met een begeleidende brief van advocatenkantoor Valkenburg/Rentherghem te Schiedam, januari 1919. -- 2 stukken

3.2.2.2.1.3 Huur


* 865. Huurovereenkomsten met de gemeente Schiedam betreffende stukken grond aan de oostzijde van de Buitenhavenweg, 1877 - 1921; met bijlagen; afschriften. -- 1 omslag

* 866. Huurovereenkomst met de gemeente Schiedam betreffende percelen bouwterrein, die als tuingrond gebruikt kunnen worden; met een lijst van onderhuurders van de tuingrond, februari 1919. -- 2 stukken

3.2.2.2.1.4 Overig beheer


* 867. Overeenkomst met de gemeente Schiedam inzake het ophogen van het terrein aan de Voorhaven, grenzend aan het fabrieksterrein, december 1898; afschrift. Met een voorstel en een begeleidende brief van b. en w. van Schiedam inzake deze overeenkomst, juli, dec.ember 1898. -- 3 stukken

* 868. Stukken betreffende de aanleg van een erfafscheiding met de firma A.F. Smulders en het hoogteverloop van het bedrijfsterrein, mei 1905; met een profieltekening en een detailtekening van de scheidingsmuur uit 1903. -- 1 omslag

3.2.2.2.2 Vervoermiddelen


3.2.2.2.2.1 N.V. Sleepkaan Apollo I


* 869. Ontwerpakte en akte van oprichting, met bijlagen, 1908 - 1909; authentieke afschriften. -- 1 omslag

* 872. Bouwakte (verklaring van de scheepsbouwer), meetbrief en andere stukken betreffende de onderlosser Apollo I, 1909 - 1921. -- 1 omslag

* 870. Notulen van de vergaderingen van aandeelhouders, 1910 - 1921, 1927. -- 1 deeltje

* 871. Kladrooster van aftreden van de commissarissen, 1919. -- 1 stuk

* 873. Brief van notaris mr. G.H. Lambert te Rotterdam aan de directie van de N.V. Apollo, waarin hij advies uitbrengt over de statuten met het oog op een wetswijziging, maart 1929. -- 1 stuk

3.2.2.2.2.2 Overige vervoermiddelen


874. Bestek met een kostenbegroting van een rijnschip, opgesteld door de Gebr. Pot te Bolnes; met een begeleidende brief van de firma Pot en een advies van de firma Vermaes & Co. te Rotterdam, augustus - oktober 1883. -- 3 stukken

3.2.2.3 Personeel


3.2.2.3.1 Arbeidsomstandigheden, beloning


* 876-880. Kasboekjes bevattende honoraria, salarissen, extra gratificaties, vakantiegelden en maandelijkse pensioenen van directeuren en andere medewerkers, 1881-1910, 1916-1922 en 1925-1929. -- 5 deeltjes

* 881. Kladaantekeningen betreffende honoraria, salarissen, extra gratificaties, vakantiegelden en maandelijkse pensioenen van directeuren en andere medewerkers, 1894, 1896 - 1904, 1925 - 1929. -- 1 omslag

* 875. Verslag van de besprekingen met een deputatie van het mannelijk personeel inzake de tijdelijke stopzetting van de produktie wegens gebrek aan grondstoffen en verkorting van de werkweek, maart 1919. -- 1 stuk

3.2.2.3.2 Sociale voorzieningen


* 883. Overeenkomst waarbij de kaarsenfabriek Apollo het risico van de verzekering van haar werklieden krachtens de Ongevallenwet 1901 overdraagt aan de Werkgevers Risico Bank te Amsterdam, januari 1901. -- 1 omslag

* 882. Stukken betreffende de verzekering van werknemers krachtens de Ongevallenwet 1901, 1902, 1903 en 1916. -- 1 omslag

3.2.2.3.3 Directie, commissarissen


* 884. Ingekomen brieven van mevr. de wed. Prins respectievelijk mevr. J. Schretlen-Seeman inzake het ontvangen blijk van deelneming met het overlijden van haar man respectievelijk betreffende een tantième voor het commissariaat, 1912 en 1915. -- 2 stukken

* 885. Kwitanties van mevr. A. Prins-Goudkade respectievelijk de Amsterdamse Bank te Den Haag wegens betalingen aan eerstgenoemde na het overlijden van haar man A. Prins, directeur van de kaarsenfabriek Apollo, 1922 - 1924. -- 1 omslag

* 886. Overeenkomsten met de kaarsenfabriek Gouda resp. met ir. W.A.N. Eggink, directeur van de kaarsenfabriek Apollo, inzake de beëindiging van zijn directeurschap ten gevolge van de fusie, januari - april 1929; met een ontvangstbevestiging van de afkoopsom -- 3 stukken

* 887. Akte waarbij M.F. de Raadt wordt benoemd tot algemeen gevolmachtigde, augustus 1930; authentiek afschrift. -- 1 katern

3.2.2.3.4 Overig personeel


* 888. Proces-verbaal van beëdiging van C.M. Heinsbroek als weger van grondstoffen, december 1907; authentiek afschrift. -- 1 stuk

* 889. Ingekomen brieven van mevr. J. van Baarle-van Brink met het verzoek haar kinderen (werkzaam bij de kaarsenfabriek Apollo?) meer thuis te hebben voor studie, 1913, 1914. -- 2 stukken

* 890. Kladaantekeningen betreffende de datum van indiensttreding van de werknemers, ca. 1932. -- 1 omslag
Opgemaakt in verband met de overgang naar de gefuseerde fabriek.

3.2.2.4 "Ondernemerscapaciteit"


3.2.2.4.1 Ondernemerscontacten


* 893. Verslag door Koenraad van Andel te Amsterdam van zijn reis door Marokko in verband met eventuele handelsmogelijkheden, 1910. -- 1 deel

* 891. Statuten en huishoudelijke reglementen van de vereniging "De Industriële Club" te Amsterdam, 1916, 1919, 1921; met een bijlage en een bewijs van lidmaatschap. -- 5 stukken

* 892. Kwitantie wegens entreegeld en contributie van de commissie voor de Nederlands-Franse handel, voor de periode 1918 - 1919. -- 1 stuk

3.2.2.4.2 Deelname, samenwerking


* 894. Ontwerpen van een overeenkomst tussen Nederlandse en Belgische fabrikanten van stearine-produkten met betrekking tot de exporthandel, 1899. Met correspondentie met de kaarsenfabriek Gouda. -- 1 omslag

* 895. Brieven van de directie van de kaarsenfabriek Gouda inzake de gezamenlijke exploitatie van de over te nemen Koninklijke Fabriek van Waskaarsen te Amsterdam, maart - augustus 1906. -- 1 omslag

* 896. Concept-overeenkomst met August Jacobi A.G. te Darmstadt, waarbij het uitsluitend recht van verkoop in Nederland en koloniën wordt verkregen van het week- en voorwasmiddel Burnus, augustus 1929. -- 1 stuk
In het Duits.

* 897. Statuten van drukkerij De Eendracht te Schiedam; gedrukt, 1933; met brieven van deze drukkerij betreffende haar winstsaldo, 1929 - 1933. -- 1 omslag

3.2.2.4.3 Reclame, public relations


* 898. Diploma wegens een onderscheiding, behaald op een tentoonstelling in El Salvador, 1907. -- 1 stuk

* 899. Kwitantie van Loopuyt's Bank te Schiedam wegens een bijdrage aan de Schiedamse Burgerwacht, oktober 1919. -- 1 stuk

* 900. Diploma wegens een onderscheiding, behaald op een tentoonstelling voor nijverheid en handel te Middelburg, 1923. -- 1 stuk

3.2.2.5 Handelsmerken


* 901-908. Stukken betreffende de (inter)nationale inschrijving van handelsmerken, 1899 - 1927. -- 7 omslagen
Zie het register onder inv.nr. 424.

3.2.3 Bedrijfsfunkties


3.2.3.1 Financiële administratie


3.2.3.1.1 Jaarrekeningen


* --. Jaarverslagen van de directie over de boekjaren 1910-1928.
ZIE: rubriek inv.nr. 813

* 910. Verklaring van accountant J.F. de Wijs, dat hij de boekhouding over 1933 heeft akkoord bevonden, mei 1934. -- 1 stuk

3.2.3.1.2 Balansen met toebehoren


* 911-913. Balansboeken, 1870 - 1940. -- 2 banden en 1 deel

* 917-920. (Klad)winst- en verliesrekeningen en proef- en saldibalansen, met diverse voorraadstaten, 1892 - 1893. -- 4 omslagen

* 909. Verklaringen van accountant J. Vleeschhouwer, dat hij de tussentijdse balansen in orde heeft bevonden, april - oktober 1926. -- 3 stukken

* 914-915. Balansen per ultimo 1935 - 1936. -- 2 stukken

* 916. Stukken betreffende de liquidatiebalans per 31 december 1941, ca. 1942. -- 1 omslag

3.2.3.1.3 Grootboeken, hulpboeken


* 922. Kladkasboek, maart 1922 - april 1925. -- 1 deeltje

* 921. Grootboek, 1925 - 1928. -- 1 band

3.2.3.1.4 Overige financiële bescheiden


* 923. Kwitantie van R. Mees en Zonen te Rotterdam wegens ontvangen gelden met betrekking tot een verloren gegane promesse, februari 1910. -- 1 stuk

* 924. Kwitanties van de Rotterdamse Bankvereniging en Loopuyt's Bank te Schiedam wegens a deposito belegde gelden, oktober - december 1918. -- 1 omslag

* 925. Overeenkomst met Loopuyts Bank te Schiedam inzake huur van een safeloket, november 1918. -- 1 stuk

* 927. Kladonkostenboek bevattende diverse uitgaven, juli 1924 - december 1929. -- 1 deeltje

* 926. Kwitanties en kladaantekeningen betreffende diverse uitgaven, 1926 - 1929. -- 1 omslag

3.2.3.2 Documentatie


* 928. Ongebruikte briefkaarten met afbeeldingen van de fabrieksterreinen te Schiedam, ca. 1930. -- 2 stukken

3.2.3.3 Inkoop


929. Prijsberekening van het abonnement voor waterlevering door de gemeentelijke drinkwaterleiding, 1887; afschrift -- 1 stuk

* 932. Stukken betreffende de telefoonaansluiting door de Nederlandsche Bell Telephoon Mij. te Amsterdam, 1896 - 1915. -- 1 omslag

* 933. Huurovereenkomsten met de Nederlandsche Huis Telefoonmij. te Amsterdam / Rotterdam inzake een huistelefooninstallatie, 1906 - 1918; met een brief van de verhuurder betreffende huurverhoging, 1918. -- 1 omslag

* 930. Overeenkomsten met de gemeente Schiedam inzake de levering van elektriciteit, 1917 en 1922. Met bijlagen, 1913, 1917. -- 1 omslag

* 931. Overeenkomsten met de N.O.T. te Den Haag waarbij op naam van die maatschappij grondstoffen worden geïmporteerd, 1915. Met twee brieven van de N.O.T. inzake die overeenkomsten, 1915 en 1916. -- 1 omslag

* 934. Akte van borgstelling door dr. C.F. van der Linden, directeur, voor gelden verschuldigd wegens invoerrecht, juni 1922; afschrift. -- 1 stuk

3.2.3.4 Productie


* 935. Akten waarbij de directie een verklaring aflegt over de aanwezige voorraden van grondstoffen en produkten per 1 februari resp. 1 april 1915; authentieke afschriften, februari, juli 1915. -- 2 katerns

* 938. Circulaire van de gemeentereiniging te Schiedam betreffende de vaststelling van het abonnementstarief voor het weghalen van koolas, november 1916; met een doorslag van de akkoordverklaring van de kaarsenfabriek Apollo. -- 2 stukken

* 936. Overeenkomsten met de N.O.T. waarbij de kaarsenfabriek Apollo zich verbindt om uitsluitend onder goedkeuring van de N.O.T. katoen te verwerken voor Nederland en koloniën; met aanvullingen op die overeenkomsten, 1916 - 1918; authentieke afschriften. -- 4 stukken

* 937. Overeenkomst met de N.O.T. waarbij de kaarsenfabriek Apollo zich verbindt om uitsluitend onder goedkeuring van de N.O.T. goederen te verwerken en te verhandelen, met een verklaring van een bankgarantie van de Vereniging Industriële Credietbank te Amsterdam, september 1916. Met een afschrift van een soortgelijke overeenkomst met betrekking tot verpakkingsmateriaal, juni 1918. -- 2 stukken

* --. Staat bevattende de hoeveelheden verwerkte grondstoffen, mei - december 1917.
ZIE: rubriek 2.2.3.5 inv.nr. 657

* --. Verslag van de besprekingen met een deputatie van het mannelijk personeel inzake de tijdelijke stopzetting van de produktie wegens gebrek aan grondstoffen, maart 1919.
ZIE: rubriek 3.2.2.3.1 inv.nr. 875

3.2.3.5 Verkoop


3.2.3.5.1 Binnenland
Zie ook rubriek 2.236.4 (naleving verkoopcontracten).


* 939. Correspondentie met het departement van defensie inzake aankoop van kaarsen in geval van mobilisatie, oktober 1930. -- 2 stukken

3.2.3.5.2 Buitenland


941. Aantekeningen betreffende de financiële administratie van het depot te Frankfurt, 1872 - 1874. -- 1 omslag
Gedeeltelijk in het Duits.

942-945. Verkoop- en debiteurenboekhouding van het depot te Frankfurt, februari 1872 - 1875. -- 4 omslagen
In het Duits.

940. Correspondentie met August Held, depothouder te Frankfurt, 1872 - 1875; met stukken betreffende deze relatie. -- 1 omslag
Hoofdzakelijk in het Duits.

* 946. Onderhandse akte van volmacht voor P.J. Löwensohn te Belgrado om namens de kaarsenfabriek Apollo op te treden in Servië, mei 1903. -- 1 stuk
In het Duits en Servisch.

* 947. Brief van de N.O.T. inzake een boete wegens niet-contractuele uitvoer, juli 1916; met een kwitantie van de N.O.T. wegens betaling van de boete. -- 2 stukken

* 948. Kwitantie van I. IJssel de Schepper wegens betaling van het prijsverschil voor de teveel uitgevoerde hoeveelheid ruwe glycerine, februari 1917. -- 1 stuk

949. Concept-faktuur voor I. Ladry te Bathurst, inzake de verkoop van Astral-kaarsen, september 1923; gedrukt. -- 1 stuk
In het Engels.

950. Weightlist.
Verzendadvies voor te vervoeren goederen, ca. 1925; gedrukt. -- 1 stuk
In het Engels.

3.2.3.6 Verkooppromotie


953. Vloeiblad met prijsaanduiding van nacht- en theelichten, ca. 1920; gedrukt. -- 1 stuk

* 951. Prijscourant van lampionkaarsen, juni 1923; gedrukt. -- 1 stuk

* 952. Prijscourant van gekleurde kerstboomkaarsjes, april 1927. -- 1 stuk
In drievoud.

4 Archief van de N.V. Koninklijke Stearine Kaarsenfabrieken Gouda-Apollo te Gouda, 1929 - 1960 (1969)


4.1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD


4.1.1 Notulen en andere vergaderstukken


4.1.1.1 Aandeelhouders


* 1000. Notulen van de jaarlijkse algemene vergaderingen, 1930 - 1941; met bijlagen. -- 1 omslag
Onvolledig, zie inv.nr. 8.

* 1014. Notulen van de vergaderingen van de houders van prioriteitsaandelen, 1930 - 1947. Met bijlagen. -- 1 omslag
Onvolledig.

* 1001-1012. Dossiers inzake de jaarlijkse algemene vergaderingen over de boekjaren 1941-1946 en 1953-1958. -- 12 omslagen

* 1013. Dossier inzake de buitengewone algemene vergadering op 30 september 1947. -- 1 omslag

4.1.1.2 Commissarissen


* 1015-1016. Notulen van de vergaderingen, 1929 - 1957. -- 2 delen

* 1017. Notulen van de vergaderingen, 1929 - 1950. -- 1 pak
12 dec. 1941 ontbreekt; dit zijn de losse duplicaten van inv.nrs. 1015 - 1016.

* 1018. Stukken ter voorbereiding van de vergaderingen, 1939 - 1941. -- 1 omslag
Zie tevens de correspondentie met commissarissen.

4.1.2 Verslagen


* 1019-1036. Jaarverslagen, 1941 - 1958; gedrukt. -- 14 katerns en 4 stukken
Concepten in inv.nrs. 1001 - 1012.

4.1.3 Correspondentie


* 1051-1063. Correspondentie met afzonderlijke commissarissen, 1930 - 1959. -- 14 omslagen

* 1037-1050. Doorslagen van uitgaande stukken van de directie aan de commissarissen, 1936 - 1960. -- 14 omslagen

* 1064-1147. Ingekomen en minuten en doorslagen van uitgaande stukken, 1949 - 1963. -- 84 omslagen

4.2 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN


4.2.1 Bedrijfsvorm


4.2.1.1 Organisatie


4.2.1.1.1 Statuten


* 1148-1154. Staten en stukken betreffende statutenwijzigingen, 1929 - 1960. -- 7 omslagen

4.2.1.1.2 Fusie


* 1155. Stukken betreffende de centralisatie van Gouda en Apollo, behandeld in de vergadering van commissarissen, 1928 - 1936. -- 1 omslag

* --. Stukken betreffende de nasleep van de liquidatie van de N.V.'s Gouda en Apollo, februari 1942 - december 1943.
ZIE: rubriek 2.2.1.1.8 inv.nr. 262

4.2.1.1.3 Overname door Unilever-Emery N.V.


* 1156. Verslag van een bespreking tussen directie en commissarissen inzake een eventuele overname, oktober 1951. -- 1 stuk

* 1157. Accountantsrapport inzake de rentabiliteit van Gouda-Apollo N.V. en Unilever N.V. ten behoeve van de waardebepaling van aandelen van Gouda-Apollo N.V, mei 1952. -- 1 katern

* 1158. Verslag van een gesprek tussen ir. C. van Loon en dr. J.F. van Moorsel inzake een eventuele overname, augustus 1954. -- 1 stuk

* 1159. Dossier inzake de overname, september - december 1959. -- 1 pak

4.2.1.1.4 Predicaat Koninklijk


* 1160. Verklaring dat aan Gouda-Apollo N.V. het predikaat "koninklijk" wordt verleend, september 1952; afschrift; met briefwisseling inzake de eventuele verlening van het predikaat "koninklijk" aan Unilever-Emery N.V., 1960. -- 1 omslag
Het authentieke afschrift van de verklaring berust nog bij Unichema Chemie B.V.

4.2.1.1.5 Funktioneren en bevoegdheden van commissarissen


* 1161. Akte waarbij de leden van de raad van commissarissen overeenkomen, dat ze voor de duur van hun funktie eigenaar zijn en blijven van tenminste één prioriteitsaandeel, december 1929; authentiek afschrift. -- 1 stuk

* 1162. Rooster van aftreden over de periode 1944 - 1948. -- 1 stuk

* 1163. Kladaantekeningen betreffende de berekening van commissarissenbelasting, 1959. -- 4 stukken

4.2.1.1.6 Jubilea, bijzondere gebeurtenissen


* 1164. Stukken betreffende de uitgaven voor jubileumcadeaus voor commissaris W. Ruijs en directeur ir. C. van Loon, juni - juli 1948. -- 1 omslag

* 1165. Alfabetische lijst van uitgenodigde personen, met aantekeningen betreffende cadeaus bij het 100-jarig bestaan, 1958. -- 1 deel

* 1166. Proefdruk van het gedenkboek "100 jaar kaarslicht"ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan, ca. 1958; met een blad met errata. -- 1 band en 1 stuk

* 1167. Dossier inzake de viering van het 100-jarig bestaan, 1958. -- 1 pak

* 1168-1170. Registers met handtekeningen van aanwezigen bij de receptie ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan, 1958. -- 3 delen

4.2.2 Bedrijfsmiddelen


4.2.2.1 Financiering


* 1172. Kladaantekeningen betreffende de boekwaarde van effecten, 1929 - 1935 en 1948 - 1949. -- 1 omslag

* 1177. Register van gewone - en prioriteitsaandelen à ƒ 1.000,-- nominaal, aangelegd, ca. 1942. -- 1 deel

* 1173. Akten van vrijwaring van bankinstellingen wegens eventuele nadelige gevolgen in verband met vervanging respectievelijk omwisseling van mantels, talons en dividendbladen van aandelen, mei 1942; authentieke afschriften. -- 2 stukken

* 1174. Register bevattende: - een staat van ingenomen en uitgegeven aandelen en certificaten over de periode maart - juni 1942; - notulen van de vergadering van aandeelhouders op 31 maart 1915. -- 1 deel

* 1175. Register bevattende de registratie van de omwisseling van oude Gouda- en Apollo-aandelen in nieuwe Gouda-Apollo-aandelen, mei 1942 - juni 1952. -- 1 deel
De eerste bladzijden van dit register zijn eruit gesneden.

* 1171. Staten van aandelen op naam en prioriteitsaandelen in depot bij de Nederlandsche Handelsmij. Trustee, 1942, 1951 - 1960. -- 1 omslag

* 1178. Verklaringen van de afdeling effectenregistratie van de raad voor rechtsherstel, dat de aandelen zijn aangemeld overeenkomstig het besluit herstel rechtsverkeer, ca. 1946. -- 4 stukken
Als voorbeeld bewaard; de overige verklaringen zijn vernietigd.

* 1179. Dossier inzake de overschrijving van aandelen op naam resp. aan toonder, 1948 - 1950. -- 1 omslag

* 1176. Dossier inzake de omwisseling van oude Gouda- en Apollo-aandelen in nieuwe Gouda-Apollo-aandelen, 1948, 1952 - 1953 en 1958 - 1959. -- 1 omslag

* 1182. Overeenkomst met de N.V. Levensverzekeringsmij. van De Nederlanden van 1845 te Den Haag inzake een geldlening, april 1951; met een akte van eigendomsoverdracht van machinerieën tot zekerheidsstelling en met een concept-overeenkomst en correspondentie, 1951, 1953 en 1965. -- 1 omslag

* 1180. Dossier inzake de overschrijving van aandelen van naam op toonder, 1952 - 1954, 1958 - 1960. -- 1 omslag

* 1181. Hypotheekakte ten gunste van de N.V. Levensverzekeringsmij. van De Nederlanden van 1845 te Den Haag tot zekerheidsstelling van in 1955 en 1956 verstrekte geldleningen, oktober 1961; afschrift. -- 1 katern

* 1183. Onderhandse overeenkomst van geldlening ten gunste van de N.V. Levensverzekeringsmij. van De Nederlanden van 1845 te Den Haag; met een volmacht tot het verlenen van hypotheek aan deze geldschieter, met bijlagen, april - mei 1956. -- 1 omslag

* 1184. Brief van de direktie aan mr. H. Lambert inzake een te vragen advies met betrekking tot de emissie van aandelen, november 1958; doorslag. -- 1 stuk

* 1185. Ontwerpen voor bewijzen van gewone aandelen, augustus 1959. -- 4 stukken

* 1186. Correspondentie inzake de omwisseling van aandelen Gouda-Apollo voor aandelen Unilever(-Emery), 1960 - 1962. -- 1 omslag

4.2.2.2 Eigendommen


4.2.2.2.1 Algemeen


* 1188. Taxatierapporten met staten houdende specificatie van lonen en winsten, opgemaakt ten behoeve van polissen voor een bedrijfsverzekering, 1932 - 1939. -- 1 omslag

* 1197. Staten bevattende berekeningen van de boekwaarde van de vernieuwing en uitbreiding (van de nieuwbouw) van het ketelhuis, gereedschappen en hulpwerktuigen, bestellingen en woonhuizen over de periode 1948 - 1959, ca. 1960. -- 1 omslag

* 1198-1199. Taxatierapporten betreffende vaste aktiva, opgemaakt ten behoeve van verzekeringen ex art. 275 Wetboek van Koophandel, 1950, 1952. -- 2 delen

* 1190-1196. Staten bevattende de stand van begrotingsposten betreffende kapitaalinvesteringen ("grote werkbudgetten"), 1953 - 1959. -- 7 omslagen

* 1200. Staten bevattende overzichten van "grote werkbudgetten" en mutaties in de vaste aktiva over 1954, 1955 - 1960. -- 1 omslag

* 1187. Lijsten bevattende overzichten van eigendomsbewijzen en andere archiefstukken, ca. 1956, 1962. -- 1 omslag
Zie ook rubriek 2.232 inv.nr. 644.

* 1189. Kladstaten van investeringen over de periode augustus 1957 - oktober 1958. -- 1 omslag

4.2.2.2.2 Vorderingen in verband met de bezettingstijd


* 1202. Begroting van de schade aan het perceel Schielands Hoge Zeedijk 11 aangericht tijdens het gebruik door de Duitse troepen, opgemaakt door de directeur gemeentewerken, juli 1942; met een verklaring van het hoofd van de afdeling bezettingsschade te Den Haag van registratie van de aanvraag om vergoeding. -- 2 stukken

* 1203. Dossier inzake de door de bezetters gebruikte elektriciteit en telefoonverbindingen, 1943 - 1945. -- 1 omslag
Gedeeltelijk in het Duits.

* 1205. Verklaringen van de bezetters met betrekking tot in beslag genomen goederen, 1944. -- 1 omslag
In het Duits.

* 1204. Dossier inzake de vorderingen door de bezetters van een roeiboot en een brandspuit, 1944 - 1954. -- 1 omslag
Gedeeltelijk in het Duits.

* 1206. Dossier inzake de door de bezetters in beslag genomen en weggevoerde goederen, 1944 - 1957. -- 1 omslag
Gedeeltelijk in het Duits.

* 1201. Dossier inzake de vorderingen op de Deutsche Revisions- und Treuhand AG te Den Haag, 1945 - 1958. -- 1 omslag

4.2.2.2.3 Verzekeringen


* 1207. Polis van de Nederlandse Glasverzekering Mij. te Rotterdam voor het pand Schielands Hoge Zeedijk 11; met aanhangsels en bijlage, 1927, 1946 - 1953. -- 1 omslag
In dorso overgeschreven ten name van Gouda-Apollo.

* --. Taxatierapporten met staten houdende specificatie van lonen en winsten, opgemaakt ten behoeve van polissen voor een bedrijfsverzekering, 1932 - 1939.
ZIE: rubriek 4.2.2.2.1 inv.nr. 1188

* 1211. Polis van de brandverzekering van het woonhuis aan de Schielands Hoge Zeedijk 11, april 1935; met bijlage. -- 2 stukken

* 1210. Polissen van een brandverzekering van de bedrijfsgebouwen, machines en voorraden, 1935 - 1948. -- 1 omslag
In het Engels.

* 1215. Kwitanties van de ontvanger der registratie en domeinen te Gouda wegens betaald zegelrecht voor in het buitenland opgemaakte polissen van brandverzekering; met een begeleidende brief, februari 1937. -- 2 stukken

* 1218. Polissen van een brandverzekering van bedrijfsgebouwen te Schiedam, 1940, 1942; met bijlagen, 1939, 1942. -- 4 stukken
Gedeeltelijk in het Engels.

* 1212-1214. Stukken betreffende de brandverzekering van de bedrijfsgebouwen met al hun toebehoren, 1941 - 1945. -- 1 band en 2 omslagen

* 1208. Verklaringen van het Technisch Bureau P. Boer te Bergen inzake de toestand van de bliksemafleiders op de bedrijfsgebouwen, 1942, 1947. -- 1 omslag

* 1209. Verklaringen van het bureau C.D. Nagtglas Versteeg te Amsterdam dat de elektrische installatie in de bedrijfsgebouwen aan de veiligheidsvoorschriften voldoet, 1946 - 1948. -- 3 stukken

* --. Taxatierapporten betreffende vaste aktiva, opgemaakt ten behoeve van verzekeringen ex art. 275 Wetboek van Koophandel, 1950, 1952.
ZIE: rubriek inv.nr. 1198

* 1216. Aanhangsel bij een (ontbrekende) polis van R. Mees & Zonen te Rotterdam van een brandverzekering van gebouwen, machines en voorraden, juli 1954. -- 1 katern

* 1217. Polis van een brandverzekering van een in aanbouw zijnd dubbel woonhuis aan de Troelstralaan voor de tijd van acht maanden, augustus 1954; met een aanhangsel met stormschadeclausule. -- 2 stukken

4.2.2.2.4 Onroerend goed


4.2.2.2.4.1.1 Gouda
In volgorde van de straatnamen.


* 1219. Stukken betreffende het transport van het woonhuis Van Baerlestraat 10, kad. sectie F 2164, en een onverdeeld aandeel in de poort aan de Van der Palmstraat, kad. sectie F 2028, aan ir. W.F. Jansen Verplanke, directeur, mei - juni 1963. -- 1 omslag

* 1220. Taxatierapport betreffende het woonhuis Van Baerlestraat 10 en betreffende het pand aan de Joubertstraat 75, kad. sectie F 2794, augustus 1963. -- 1 stuk

* 1221. Stukken betreffende de aankoop van het woonhuis Burgemeester Martenssingel 65, kad. sectie A 6314, van mevr. A.A. Huisman-van Aalst resp. de verkoop aan J. Nijman, februari 1954, maart 1964. -- 1 omslag

* 1222. Taxatierapport inzake de huizen aan de Burgemeester Martenssingel 65, kad. sectie A 6314 en 663, het Koerierspad 3 en de Colijnstraat 37 en 39, kad. sectie I 2367, december 1963. -- 1 stuk

* 1223. Akte van transport van een loods met erf aan het Buurtje, kad. sectie E 2686 ged., door de Maatschappij tot Exploitatie van Zeepfabrieken, november 1932; authentiek afschrift. -- 1 katern

* 1224. Akte van transport van twee percelen bouwterrein aan de Colijnstraat 37 en 39, kad. sectie I 1660, en aan de Heemskerkstraat 10 en 12, 1955 - 1961; authentiek afschrift. Met een aangehechte situatietekening en een voorlopige koopakte met bouw- en aannemingsovereenkomst met de N.V. Bouw- en Handelsmij. "Wabo" te Eindhoven voor de bouw van twee woningen op deze percelen bouwterrein; met de grosse van een hypotheekakte ten gunste van de gemeente Gouda en bijlagen. -- 1 omslag

* --. Taxatierapport van Colijnstraat 37 en 39, 1963.
ZIE: rubriek 4.2.2.2.4.1.1 inv.nr. 1222

* 1225. Concept van de akte van transport van het woonhuis met garage aan de Colijnstraat 39-37, kad. sectie I 2367, aan W. Droogers, februari 1964; met een nota van de notaris. -- 2 stukken

* 1226. Stukken betreffende het transport van het woonhuis aan de Colijnstraat 27, kad sectie I nr. 2363, aan L.G.J. de Vries, april - mei 1964. -- 1 omslag

* 1227. Stukken betreffende het transport van het woonhuis Colijnstraat 47, kad. sectie I 2371, aan L. de Jong, augustus - september 1964. -- 1 omslag

* 1234. Stukken betreffende de aankoop van 5 percelen grond met de daarop in aanbouw zijnde woningen aan de Cort van der Lindenstraat 21, 41 en 44, kad. sectie I 2191, 1658 en 1660, aan de De Visserstraat 16 en aan de De Savornin Lohmansingel 9 van de gemeente Gouda en betreffende de hypotheek ten gunste van de gemeente Gouda, 1956, 1961, 1968. -- 1 omslag

* 1228. Stukken betreffende de aankoop van het woonhuis aan de Cort van der Lindenstraat 34-36, kad. sectie I 2536, van J.B.C. Buys te Zwijndrecht, mei 1959 - februari 1960. -- 1 omslag

* 1229. Brieven en nota's van notaris L.J. Schouten inzake de aankoop van het woonhuis aan de Cort van der Lindenstraat 25 van Z.H. Landsheer en het transport ervan aan A.J. de Koster, januari 1961. -- 1 omslag

* 1230. Stukken betreffende het transport van het woonhuis aan de Cort van der Lindenstraat 34-36, kad. sectie I 2356, aan G.A. Duiveman, april - november 1963. -- 1 omslag

* 1231. Stukken betreffende de verkoop van het woonhuis aan de Cort van der Lindenstraat 44, kad. sectie I 2359, aan C.H. de Vrind, juni - augustus 1964. -- 1 omslag

* 1232. Stukken betreffende de verkoop van het woonhuis aan de Cort van der Lindenstraat 2, kad. sectie I 2300, aan A.M. van der Goes, december 1964. -- 1 omslag

* 1233. Stukken betreffende de verkoop van het woonhuis aan de Cort van der Lindenstraat 21, kad. sectie I 2297, aan J.J. van der Haven, januari - februari 1965. -- 1 omslag

* 1235. Stukken betreffende de aankoop van percelen bouwterrein aan de Dobbestraat, kad. sectie K 3553, en aan de Helena Rietbergstraat, kad. sectie K 3553, van de gemeente Gouda en de verkoop van de daarop gebouwde huizen aan J.W. Henschen en H.P.A. van Lindert, juli 1964, januari 1965. -- 1 omslag

* --. Akte van transport van percelen bouwterrein aan o.a. de Heemskerkstraat 10 en 12. Met bijlagen. 1955 - 1961.
ZIE: rubriek 4.2.2.2.4.1.1 inv.nr. 1224

* 1236. Stukken betreffende de aankoop van grond met de daarop in aanbouw zijnde woonhuizen aan de Heemskerkstraat 20, kad. sectie I 2375, en aan de De Visserstraat 23, kad. sectie I 2401, van de gemeente Gouda, alsmede betreffende de hypotheek t.g.v. de gemeente Gouda en de opstalverzekering tijdens de bouw, 1956, 1961, 1965 en 1968. -- 1 omslag

* 1237. Stukken betreffende de verkoop van het woonhuis aan de Heemskerkstraat 12-10 met garage, kad. sectie I 2191, aan dr. G.J. van Veersen, februari 1964, mei 1965. -- 1 omslag

* 1238. Voorlopige koopakte met aannemingsovereenkomst met N.V. Bouw- en Aannemingsbedrijf P.G. van Willigen te Gouda inzake de verkoop van een perceel bouwgrond aan de Helena Rietbergstraat 1, juli 1963. -- 1 stuk

* --. Stukken betreffende de aankoop van percelen bouwterrein aan o.a. de Helena Rietbergstraat, 1964 - 1965.
ZIE: rubriek 4.2.2.2.4.1.1 inv.nr. 1235

* 1239. Stukken betreffende de aankoop van het woonhuis aan de Herenstraat 9, kad. sectie E 4511, van mej. J. Mullaart en de verkoop ervan aan H. van Willigen, september 1964, april 1966. -- 1 omslag

* 1240. Akte van transport van een huis met schuur, erf en grond aan de P.C. Hooftstraat 2, kad. sectie E 3071, door A. Postmus, maart 1931; authentiek afschrift. -- 1 katern

* 1241. Stukken betreffende de aankoop van twee percelen bouwterrein met toebehoren aan de Joubertstraat 4, kad. sectie K 2977, en aan de Nansenstraat 10, van N.V. Bouw- en Aannemingbedrijf P.G. van Willigen te Gouda en stukken betreffende de bouw van de woningen, oktober 1960, januari 1961. -- 1 omslag

* --. Taxatierapport van Joubertstraat 75, 1963.
ZIE: rubriek 4.2.2.2.4.1.1 inv.nr. 1220

* 1242. Stukken betreffende het transport van het woonuis met garage aan de Joubertstraat 43, kad. sectie K 3022, aan ir. L.W.M. van Hout, april - mei 1964. -- 1 omslag

* 1243. Onderhandse akte van transport van een perceel aan de Kerkhoflaan (Prins Hendrikstraat), kad. sectie E 2467, 1932; met bijlagen, waaronder een situatietekening. -- 1 omslag

* --. Taxatierapport van Koerierspad 3, 1963.
ZIE: rubriek 4.2.2.2.4.1.1 inv.nr. 1222

* 1244. Brief van notaris L.J. Schouten inzake het transport van het woonhuis aan de Majoor Fransstraat 7, kad. sectie H 1745 ged., door mevr. L. Rotmans-Duvalois, augustus 1964; met retroactum, maart 1959. -- 2 stukken

* --. Stukken betreffende de aankoop van percelen bouwterrein aan o.a. de Nansenstraat 10, 1960 - 1961.
ZIE: rubriek 4.2.2.2.4.1.1 inv.nr. 1241

* 1245. Taxatierapport met begeleidende brief van notaris L.J. Schouten inzake het transport van het woonhuis aan de Nansenstraat 10, kad. sectie K 3025, aan W.A. Buddingh, maart, augustus 1966. -- 2 stukken

* --. Stukken betreffende het transport van een aandeel in een poort aan de Van der Palmstraat, 1963.
ZIE: rubriek 4.2.2.2.4.1.1 inv.nr. 1219

* --. Stukken betreffende de aankoop van percelen grond met in aanbouw zijnde woningen aan o.a. de De Savornin Lohmansingel 9, 1956 - 1968.
ZIE: rubriek 4.2.2.2.4.1.1 inv.nr. 1234

* 1246. Stukken betreffende de verkoop van het woonhuis aan de De Savornin Lohmanstraat 9, kad. sectie I 2388, aan F.H. van der Klink, april - mei 1965. -- 1 omslag

* 1247. Akte van transport van een vijver aan Schielands Hoge Zeedijk, kad. sectie E 3626 ged., aan de gemeente Gouda, juli 1953; authentiek afschrift., . -- 1 katern

* 1248. Stukken betreffende de aankoop van bouwgrond aan de Troelstralaan, kad. sectie I 2521 (later I 2589), van de gemeente Gouda resp. de verkoop van huizen aan T.J.C. Aerts en W. Meijer, 1956, 1957, 1963. -- 1 omslag

* 1249. Taxatierapport inzake de huizen aan de Troelstralaan 6 en 7, kad. sectie I 2598, oktober 1963. -- 1 stuk

* 1250. Akte van ruiling van een gedeelte van de openbare weg tegen een strook rond aan de Turfsingel, kad. sectie E 1046, 2647, 2649 en 2651 (alle ged.), met de gemeente Gouda, augustus 1931; authentiek afschrift. -- 1 katern

* --. Stukken betreffende de aankoop van percelen grond met in aanbouw zijnde woningen aan o.a. de De Visserstraat 16, 1956 - 1968.
ZIE: rubriek 4.2.2.2.4.1.1 inv.nr. 1234

* --. Stukken betreffende de aankoop van percelen grond met in aanbouw zijnde woningen aan o.a. de De Visserstraat 23, 1956 - 1968.
ZIE: rubriek 4.2.2.2.4.1.1 inv.nr. 1236

* 1251. Stukken betreffende de verkoop van het woonhuis aan de De Visserstraat 16, kad. sectie I 2282, aan B. van Oosten, augustus - september 1964. -- 1 omslag

* 1252. Taxatierapport inzake het pand met erf, tuin en loodsje aan de De Visserstraat 2, juli 1965. -- 1 stuk

* 1253. Stukken betreffende de verkoop van het woonhuis aan de Walraven van Halllaan 18, kad. sectie K 2037, aan K. Bezemer, januari - februari 1966. -- 1 omslag

4.2.2.2.4.1.2 Reeuwijk


* 1254. Akte van transport van 4 percelen grond met daarop in aanbouw zijnde woonhuizen met schuren aan de Van Brederodestraat 16 - 22 te Reeuwijk, kad. sectie B 2480 en 634, door R.J.F.J. Klinkhamer, G.A. Duiveman, J. Koorevaar en J. Nijman, mei 1961; authentiek afschrift. -- 1 katern

* 1255. Akte van transport van het woonhuis aan de Rembrandstraat 28 te Reeuwijk, kad. sectie B 2596, door H.G. Mustert, 1963; authentiek afschrift; met retroactum, 1961, en bijlagen, 1963 - 1965. -- 1 omslag

* 1256. Stukken betreffende de aankoop van het woonhuis aan de A. Schweitzerstraat 23 te Reeuwijk, kad. sectie B 2580, van E. Hameetman en betreffende de verkoop aan H.J. Kemper, oktober - december 1963. -- 1 omslag

4.2.2.2.4.1.3 Schiedam


* 1257. Voorlopige koopakte waarbij het woonhuis met grond en erf aan de Hoofdstraatweg 89 te Schiedam, kad. sectie L 2464, wordt verkocht aan C. Korsten, mei 1931. -- 1 stuk

4.2.2.2.4.1.4 Waddinxveen


* 1258. Stukken betreffende het transport van de woonhuizen aan de C. Huygenslaan 1 en 39 te Waddinxveen, kad. sectie B 3972, door de N.V. Eurowoningen te Den Haag, juni - oktober 1963. -- 1 omslag

* 1259. Stukken betreffende de verkoop van een perceel grond aan de C. Huygenslaan 39 te Waddinxveen, kad. sectie B 3972, aan H.J. van Vliet, december 1963, februari 1964. -- 1 omslag

* 1260. Stukken betreffende de verkoop van het in aanbouw zijnde woonhuis aan de C. Huygenslaan 1 te Waddinxveen, kad. sectie B 3972, aan F. Bouman, maart 1964. -- 1 omslag

* 1261. Stukken betreffende de aankoop van percelen bouwterrein met de daarop in aanbouw zijnde woonhuizen in de Vondelwijk te Waddinxveen, nl. Bilderdijklaan 14, P.C. Hooftstraat 18, 28 en 34, Jan Luykenstraat 1 en 30, Tesselschadelaan 11 en Busken Huetlaan 5 van de gemeente Waddinxveen via de N.V. Bouwteam Groenswaard te Waddinxveen, 1964, 1966, 1971. -- 1 omslag

4.2.2.2.4.2 Huur, verhuur


4.2.2.2.4.2.1 Gouda


* 1262. Huurovereenkomst met de gemeente Gouda van 50 gemeentewoningen aan de Tollensstraat, juli 1931. Met een akte van wijziging, juni 1937. -- 2 stukken

* 1263. Brief van b. en w. van Gouda waarbij een voorkeursrecht wordt toegekend inzake het verlenen van woonvergunningen en met name voor 10 woningen aan de Koningin Wilhelminaweg, die gefinancierd zullen worden door Gouda-Apollo, december 1951. -- 1 stuk

* 1264. Onderhandse akten van huurovereenkomst met de werknemers J.W. Menges, J. Glasbergen en J. Nijman inzake de huur van een dienstwoning aan resp. de Kerkhoflaan 13 en de Burgemeester Martenssingel 65, als aanvulling op een eerder gesloten arbeidsovereenkomst, oktober 1952, januari 1954. -- 3 stukken

* 1266. Onderhandse akte van huurovereenkomst met ir. W.F. Jansen Verplanke inzake het gebruik van een dienstwoning aan de Van Baerlestraat 10, als aanvulling op een eerder gesloten arbeidsovereenkomst, augustus 1953; authentiek afschrift. -- 1 stuk

* 1265. Onderhandse akte van huurovereenkomst met mevrouw G.J. Kaastra-Green van de flatwoning aan de Oranje Nassaulaan 44, juli 1954; met twee brieven van advocatenkantoor C. Jonker te Gouda inzake het opstellen van de huurovereenkomst, juni - juli 1953. -- 3 stukken

* 1267. Huurovereenkomst met de N.V. Bouw- en Handelsmij. "WABO" te Gouda betreffende een etagewoning aan de Louise de Colignystraat 16, maart 1956; met een memo van J.G. Bonte aan J. Nijman inzake de huurprijs, oktober 1962. -- 2 stukken

* 1268. Beschikking van de minister van volkshuisvesting en bouwnijverheid inzake een premie voor de bouw van twee voor de verhuur bestemde woningen aan de Troelstralaan; met een begeleidende brief, authentiek afschrift, februari 1958. -- 2 stukken

* 1269. Huurovereenkomst met mevr. V.M. Hollink-Nowak, waarbij zij het huis aan de Schielands Hoge Zeedijk 4 huurt, april 1964; met een brief van de huurster met mededeling dat zij de huur wil beëindigen. -- 2 stukken

4.2.2.2.4.2.2 Gouderak


* 1270. Huurovereenkomst waarbij aan de Koudasfalt N.V. te Utrecht de percelen land en water te Gouderak, kad. sectie C 1030-1033 en 1051, worden verhuurd, juli 1930; met correspondentie, 1943 - 1946. -- 1 omslag

4.2.2.2.4.2.3 Waddinxveen


* 1271. Huurovereenkomsten met N.V. Bouwteam Groenswaard te Waddinxveen betreffende 10 flatwoningen en 3 garages, 1964, 1965, 1969. -- 1 omslag

4.2.2.2.41 Verwerving, vervreemding


4.2.2.2.5 Pacht, eigendomsrecht, overige zakelijke rechten


* 1272. Overeenkomst met gedeputeerde staten van Zuid-Holland inzake de bouw van een keermuur aan de Schielands Hoge Zeedijk; met bijbehorende tekening en begeleidende brief, 1931 - 1932. -- 3 stukken

* 1273. Onderhandse akte waarbij met J.W. de Hoop en F. Stuurman een erfdienstbaarheid van doorgang van en naar de Vondelstraat, kad. sectie E 3070-3072, wordt gevestigd, februari 1936; authentiek afschrift. -- 1 stuk

* 1274. Onderhandse akte van pachtovereenkomst waarbiuj aan C. Kaars een uiterwaard wordt verpacht aan de Schielands Hoge Zeedijk, kad. sectie E 4481 ged. en 4478, november 1955; met bijlagen, 1956 - 1959. -- 1 omslag

* 1275. Vergunning van de dienst der domeinen, inspectie Rotterdam, voor het gebruik van twee trappen aan de Hollandse IJssel, september 1964. -- 1 stuk

4.2.2.2.6 Beleggingen


* 1276. Polis met aanhangsel van de brand- en inbraakverzekering ter zake van de in bewaring gegeven effecten bij de safe-inrichting van de Mij. van Assurantie Disconteering en Beleening der stad Rotterdam, juni 1939. -- 2 stukken

* 1277. Bewijs van afgifte van buitenlandse effecten; met een doorslag van een brief van de directie, mede namens de Stichting Voorzorgskas, aan de Rotterdamse Bankvereniging, waarin wordt medegedeeld welke buitenlandse effecten zich in een bepaald safeloket bevinden, oktober 1940, november 1945. -- 2 stukken

4.2.2.2.7 Vervoermiddelen, machines


* 1278. Verklaringen van de dienst van het ijkwezen, ijkkring Rotterdam, dat verschillende weegapparaten zijn goedgekeurd, mei 1943. -- 1 omslag

* 1279. Brieven van de N.V. Vereenigde Tankrederij Rotterdam inzake de overname van de exploitatie van het tankschip "Gouda", juli 1948. -- 2 stukken

* 1280. Overeenkomst met J.W. van der Haar Spiegel, poets-, was- en theelichtenfabriek te Utrecht, waarbij Gouda-Apollo een machine koopt voor de vervaardiging van thee- en nachtlichten, september 1948. -- 1 stuk

* 1281. Brieven van het rijkstoezicht op het stoomwezen, district Den Haag, inzake de controle van stoomketels, april - juli 1949. -- 4 stukken

* 1285. Brief met bijlagen van The Drever Company te Philadelphia aan W.C. hardesty & Co. te New York, vertegenwoordiging van Gouda-Apollo in de Verenigde Staten, inzake de offerte van een "ammonia dissociator", april 1950. -- 1 omslag
In het Engels.

* 1282-1284. Briefwisseling met de fa. Armour & Company over de eventuele aanschaf van een installatie voor "fractional distillation", 1950 - 1957. -- 3 omslagen
In het Engels.

4.2.2.2.8 Overige eigendommen


* 1286. Dossier inzake de huur van een safeloket bij de Rotterdamse Bank N.V, 1940 - 1946, 1961. -- 1 omslag

4.2.2.3 Personeel


4.2.2.3.1 Algemeen


* 1287. Staat bevattende gegevens over het personeel in dienst op 1 februari 1948. -- 1 stuk
Alfabetisch gerangschikt.

* 1288. Staat bevattende gegevens over de directeuren, procuratiehouders, kantoorpersoneel en fabrieksbeambten op 1 februari 1948; doorslag. -- 1 stuk
Alfabetisch gerangschikt.

* 1289. Collectieve arbeidsovereenkomst; met bijlagen, 1952 - 1954. -- 4 stukken

4.2.2.3.2 Arbeidsomstandigheden, beloning


* 1290. Kwitantie van J.G. van Hattem wegens ontvangen salaris over de periode mei - december 1937. -- 1 stuk

* 1291. Verklaring waarbij de weduwe en kinderen van M. Fortuijn de Raadt, in leven procuratiehouder, afstand doen van enige vorderingen op diens pensioenrechten tegen betaling van een weduwenpensioen en een eenmalige uitkering, mei 1941. -- 1 stuk

* 1292. Dossier inzake de nog uit te keren provisie aan de erfgenaam van wijlen S. Teitelbaum, oud-agent voor Polen, juni 1945, januari 1946. -- 1 omslag
Gedeeltelijk in het Engels.

* 1293. Brief van de directie aan Unilever N.v. te Rotterdam bevattende salarisgegevens van de directieleden; doorslag, januari 1960. -- 1 stuk

4.2.2.3.3 Sociale voorzieningen


* 1294. Reglement van het aanvullingsfonds, maart 1930. -- 1 deeltje
Dit fonds was een samenvoeging van de hulpkas en 'ziekenzorg'.

* 1295. Stukken betreffende de waarborgsom in effecten gedeponeerd ten behoeve van de Algemene Bedrijfsverenigingen voor Ziekengeldverzekering, 1930, 1939. -- 1 omslag

* 1296. Overeenkomst met de N.V. Hollandse Algemene Verzekeringsbank (HAV) te Schiedam inzake de pensioenverzekering van het personeel, juli 1938; met aangehechte bijlage. -- 1 katern

* 1297. Kladaantekeningen betreffende de inhouding van de afgedragen ziekenfondspremie, 1943 - 1944. -- 1 omslag

* 1298. Polis van een borgtocht-verzekering tegen fraude door werknemers, september 1946; met bijlagen, 1953 - 1957. -- 4 stukken

* 1630. Brief van dr. W.G.J. ten Pas aan de directie van Gouda-Apollo inzake zijn rapport betreffende de wiskundige reserve van de Stichting Directiepensioenfonds, mei 1953. -- 1 stuk

* 1299. Stukken betreffende de beëindiging per 1-1-1960 van een W.A.-verzekering afgesloten bij de Wet Risico Centraal Beheer te Amsterdam, 1956 - 1959. -- 1 omslag

* 1300. Beschikking van de Ziekenfondsraad te Amsterdam waarbij ontheffing wordt verleend voor aangifte van verplichte ziekenfondsverzekering krachtens art. 7, lid 1, van het aangiftenbesluit, november 1958. -- 1 stuk

* 1301. Overeenkomst met de Centrale Werkgevers Risico Bank te Amsterdam inzake premiebetaling krachtens de Invaliditeitswet, maart 1961. -- 1 stuk

* 1302. Vergunning van de Raad van Arbeid te Utrecht tot het plakken van rentezegels, mei 1961; met een begeleidende brief. -- 2 stukken

* 1303. Beschikking van de inspecteur van belastingen te Gouda waarin goedkeuring wordt verleend voor de collectieve toepassing van de 5%-regeling voor kosten van verwerving van werknemers in ploegendienst, 1964; met doorslagen van interne brieven. -- 3 stukken
Dit betreft een verlaging van het belastbare loon voor de loonbelasting.

4.2.2.3.4 Directie, commissarissen, kantoorpersoneel


* 1304. Kwitantie van de N.V. Eerste Rotterdamsche Mij. van Verzekering tegen ongevallen voor het afsluiten van een polis ten behoeve van D.W. Westerbaan van Haansbergen, augustus 1941; met bijlagen, 1924, 1925 en 1933. -- 5 stukken
De polis was overgeschreven ten name van Gouda-Apollo.

* 1305-1313. Akten van benoeming tot algemeen gevolmachtigde; vnl. authentieke afschriften, 1929 - 1958. -- 9 katerns en 1 stuk

* 1314. Akte waarbij ir. T. Knape wordt benoemd tot onderdirecteur, mei 1935; authentiek afschrift. -- 1 katern

* 1315. Polis van een lijfrenteverzekering ten behoeve van mevrouw E.B.H. Heyne-Farwick, april 1938. -- 1 stuk

* 1316. Kladaantekeningen met gegevens betreffende dr. A.C. Geitel, directeur, 1939. -- 2 stukken

* 1317. Polis van een lijfrenteverzekering ten behoeve van mevrouw E.P.M. de Raadt-Van Oorschot; met een niet-jood-verklaring, mei 1941, december 1943. -- 2 stukken

* 1318. Polissen van reisverzekeringen wegens reizen van directieleden naar diverse landen, februari 1946 - maart 1953. -- 1 pak

* 1319. Arbeidsovereenkomsten resp. pensioenovereenkomst tussen dr. J.P. Treub, ir. C. van Loon en ir. W.L.C. van Zwet, als commissarissen van de N.V. Chemicaliënhandel v/h Fa. A. Bisschop Pzn. te Dordrecht en A. Bisschop, H.L. Bisschop, A.H. Bisschop resp. L. Bisschop, juni, juli 1948. -- 4 stukken

* 1320. Stukken betreffende de arbeidsverhouding met B. Denessen te Weert als deskundige op het gebied van kaarsendecoratie, augustus 1951 - december 1952. -- 1 omslag

* 1321. Akte van benoeming van H.K.M. Koopman tot onderdirecteur, juni 1952; authentiek afschrift. -- 1 katern

* 1322. Aanvullende arbeidsovereenkomsten in verband pensioenregelingen met dr. J.P. Treub, ir. C. van Loon, dr. J.C. Derksen en H.K.M. Koopman; met brieven van dr. W.G.J. ten Pas, wiskundig adviseur voor pensioenzaken, 1952 - 1953. -- 1 omslag

* 1323. Overeenkomst met J. Mijnsbergen, G. Peelen en S.L. Touw, allen te Amsterdam, waarin ze zich verplichten tot geheimhouding van hun kennis inzake de vetzuurinstallatie.; met een brief van J. van Mijnsbergen betreffende deze overeenkomst, januari 1954. -- 2 stukken

* 1324. Brief van de directie aan ir. C. van Loon inzake de betaling van de schadeloosstelling in verband met zijn vertrek, oktober 1960; doorslag. -- 1 stuk

* 1325. Overdrukken uit het personeelsblad "Kaarslicht" met biografische gegevens betreffende ir. C. van Loon in verband met zijn afscheid resp. overlijden; gedrukt, december 1960, september 1964. -- 2 stukken

4.2.2.3.5 Personeelsorgaan "Het Kaarslicht"; personeelsvereniging "Gouda-Apollo"


* 1326-1341. Personeelsblad "Kaarslicht", 1948 - 1964. -- 16 omslagen
De jaargangen 1948 t/m 1954 lopen van juli t/m juni, daarna parallel met het kalenderjaar; het aantal afleveringen staat tussen haakjes.

* 1342. Lidmaatschapsbewijs van de personeelsvereniging "Gouda-Apollo" voor P. Rueb, mei 1956; met een kwitantie wegens ontvangen contributie. -- 2 stukken
Niet afgegeven?

4.2.2.4 "Ondernemerscapaciteit"


4.2.2.4.1 Ondernemerscontacten


* 1343. Beschikking van de minister van arbeid, handel en nijverheid, waarbij Gouda-Apollo wordt toegelaten als importeur van oneetbaar vet, april 1930; met een bijbehorende lijst van importeurs. -- 2 stukken

* 1344. Bewijs van erkenning van de Nederlandse Zuivelcentrale en bewijzen van toelating tot de groep "technische bedrijven" resp. tot de groep "zeepbereiders" van de afdeling margarine, vetten en olie van de Nederlandse Zuivelcentrale te Den Haag, 1935, 1939 en 1941. -- 3 stukken

* 1345. Huishoudelijk reglement en statuten van de vereniging "De Industriële Club" te Amsterdam, 1960; met een brochure bevattende mededelingen aan de leden. -- 3 stukken

4.2.2.4.2 Deelname


* 1346. Overeenkomst met de N.V. Mij. Wegenbouw te Utrecht inzake deelneming in het kapitaal van de op te richten Koudasfalt N.V.; met een afdruk van de statuten van Koudasfalt N.V, september, oktober 1930. -- 2 stukken
Het kantoor van Koudasfalt was gevestigd te Utrecht, de fabriek te Gouda.

* 1347. Correspondentie met de N.V. Utrechts Asfaltfabriek te Den Haag inzake overschrijving van aandelen in de N.V. Mij. Wegenbouw op naam van Gouda-Apollo, september, november 1938. -- 2 stukken

* 1348. Overeenkomst met de N.V. Utrechtse Asfaltfabriek, B.J. Kerkhof te Bilthoven, N.V. Key's Asfaltfabriek te Rotterdam, N.V. Via Nova te Antwerpen en de N.V. Mij. Wegenbouw te Utrecht inzake deelname in laatstgenoemd bedrijf, op voorwaarde dat alle verplichtingen van dat bedrijf jegens Via Nova te Antwerpen teniet worden gedaan, juni 1940. -- 1 stuk
De overeenkomst is niet getekend door Via Nova.

* 1349. Overeenkomst met de N.V. Olieraffinaderij "Zuilen" te Zuilen waarbij Gouda-Apollo een belang verwerft in dat bedrijf, onder bepaalde voorwaarden, met name inzake wederzijdse fabricage en handel van en in produkten, oktober 1940; met concept-statuten van de N.V. Zuilen. -- 2 stukken

* 1350. Overeenkomst met de N.V. Olieraffinaderij "Zuilen" enerzijds en A. de Jong sr. te Bodegraven anderzijds, waarbij eerstgenoemd bedrijf aan Gouda-Apollo een partij aandelen van de N.V. Andrelon te Bodegraven verkoopt en Gouda-Apollo deze weer doorverkoopt aan A. de Jong sr, mei 1942. -- 1 stuk

* 1351. Overeenkomst met A.H. Bisschop en H.L. Bisschop, waarbij Gouda-Apollo aandelen verkoopt in de N.V. Chemicaliënhandel v/h Fa. A. Bisschop Pzn. te Dordrecht, juni 1948. -- 1 stuk

* 1352. Overeenkomst met de N.V. Chemicaliëmhandel Fa. A. Bisschop Pzn. te Dordrecht, inzake een eventueel aan dat bedrijf te verstrekken lening, juni 1948. -- 1 stuk

* 1353. Statuten en reglement van de vereniging tot beheer van aandelen in de N.V. Lijm- en Gelatinefabriek "Delft" te Delft; gedrukt, maart 1951. -- 1 katern

* 1354. Bijvoegsel tot de Nederlandse Staatscourant, houdende de statuten van de N.V. Gebr. Bolsius te Schijndel, oktober 1951; gedrukt. -- 1 katern

* 1355. Overeenkomst met F.A.J. Duller - Zeepfabriek Het Spaarne te Haarlem inzake de kwijting van een schuld van dit bedrijf onder bepaalde voorwaarden, oktober 1951. -- 1 stuk

* 1356. Stukken betreffende de ontwerp-akte van oprichting van Witco-Holland N.V. te Gouda, door Gouda-Apollo en Witco Chemical Company te New York, 1957 - 1959. -- 1 omslag

* 1357. Overeenkomst met bijlagen, waarbij aan de N.V. Zeepfabriek "Het Klaverblad" te Haarlem een lening wordt verstrekt voor de aanschaf van opslagtanks van vetzuren, 1961 - 1966. -- 1 omslag

* 1358. Overeenkomst onder opschortende voorwaarde met de N.V. Kon. Scholten Foxhol te Foxhol, waarbij Gouda-Apollo haar aandelen in de N.V. Olieraffinaderij "Zuilen" overdraagt in ruil voor o.a. aandelen Kon. Scholten Foxhol, april 1964. -- 1 stuk

4.2.2.4.3 Samenwerking


4.2.2.4.3.1 Binnenland


4.2.2.4.3.1.1 Unilever


* 1359. Brief van de adjunct-directeur aan Unilever N.V. te Rotterdam inzake de opzegging van de overeeenkomst van 22 december 1938 (betreffende de harding van oliën en vetten) per 31 december 1957, januari 1957; doorslag. -- 1 stuk
Zie voor de overeenkomst rubriek 4.224.32 inv.nr. 1393.

4.2.2.4.3.1.2 Kaarsenconventiepartijen


* 1360. (Concept-)overeenkomsten met de fa. Gebr. Bolsius te Schijndel, Nacht- en theelichtenfabriek Raymakers te Helmond, Limburgse Kaarsenfabriek Van de Weyer & Co. te Maastricht en Chemische Fabrik Eisenbüttel GmbH te Braunschweig, vertegenwoordigd door N.V.B. de Swaab de Beer te Den Haag, inzake de kaarsenconventie, waarbij afspraken worden gemaakt over de prijzen van verschillende produkten, 1938 - 1940. -- 1 omslag

* 1361. Overeenkomsten met bijlage met Nacht- en theelichtenfabriek Raymakers te Helmond, Limburgse Kaarsenfabriek Van de Weyer & Co. te Maastricht en Fa. Gebr. Bolsius te Schijndel, waarbij afspraken worden gemaakt over de prijzen van verschillende produkten, maart 1950, september 1951. -- 3 stukken
De tweede overeenkomst is alleen in de vorm van een doorslag aanwezig.

* 1362-1376. Correspondentie, met bijlagen, met de aangesloten partijen van de kaarsenconventie en met accountant Koekebakker, 1952 - 1969. -- 15 omslagen

* 1377-1381. Accountantsrapporten met bijlagen, inzake de naleving van de prijsovereenkomst kaarsen met de fa. Gebr. Bolsius te Schijndel, Nacht- en theelichtenfabriek Raymakers te Helmond en Limburgse Kaarsenfabriek Van de Weyer & Co. te Maastricht met betrekking tot de contractjaren 1953/54 - 1957/58. -- 5 omslagen

4.2.2.4.3.1.3 Overige vormen van samenwerking


* 1382. Overeenkomst met de Mij. tot Exploitatie van Zeepfabrieken te Rotterdam, waarbij dit bedrijf zich verplicht tot het afnemen van een oliesoort van Gouda-Apollo ten behoeve van de produktie van waspoeder, december 1929. -- 1 stuk

* 1383. Akte van dading met de N.V. Mij tot Exploitatie van "Ten Bosch octrooien N.V." te Arnhem inzake handeling van Gouda-Apollo met betrekking tot octrooi-aanvragen van Ten Bosch N.V., waarbij Gouda-Apollo de vrijheid behoudt een procédé toe te passen voor het persen en mengen van vaste en vloeibare stoffen, zonder dat het door Ten Bosch N.V. aangevraagde octrooi (nr. 448327 Nederlandse werkwijze tot het verminderen van het vloeistofgehalte van stoffen, die vele capillaire ruimten bevatten) daar invloed op heeft, januari 1932. -- 1 stuk

* 1384. Overeenkomst met E.A. Mauersberger, A.J. van Rossum en J.C.J. Asselbergs - zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk -, waarbij Gouda-Apollo het uitsluitend recht koopt om in Nederland volgens het "Mauersberger"-procédé stearine te produceren, met bepalingen betreffende de exploitatie van dit procédé in het buitenland; met een optie-overeenkomst inzake datzelfde procédé, juli 1932, juli 1934. -- 2 stukken

* 1385. Overeenkomst met de N.V. Vlissingsche Mineraalolie- & Asfaltraffinaderij (Vlismar) te Vlissingen inzake fabricage en verkoop van asfaltemulsies en wegenoliën, november 1933; met correspondentie inzake de opzegging van deze overeenkomst, november 1942. -- 3 stukken

* 1386. Overeenkomst met de Industriële Mij. Activit N.V. te Amsterdam, waarbij Gouda-Apollo een onderzoek zal instellen naar de toepassingsmogelijkheden van de produkten "Collactivit" en "Dusarit" van de N.V. "Activit" ten behoeve van het eventueel in licentie vervaardigen van deze produkten, december 1937. -- 1 stuk

* 1387. Overeenkomst met de Asfalt- en Chemische Fabrieken Smid & Hollander te Hoogkerk, waarbij dat bedrijf wordt toegestaan het aan Gouda-Apollo verleende octrooi inzake "de werkwijze van het aanbrengen van een asfaltachtige vloer of wegdek" toe te passen tegen betaling van ƒ 1.000,-- per jaar, april 1938. -- 1 stuk

* 1388. Overeenkomst met de N.V. Mij. tot Exploitatie van Zeepfabrieken te Rotterdam, waarbij over en weer de gehele behoefte aan "wit-produkt", speciaal voor het jaar 1939, wordt gekocht, alsmede p.p.r. vetzuren, en bepalingen over de afzet van zeepprodukten worden vastgelegd; met een nadere toelichting betreffende de leverantie van zuurzepen door Gouda-Apollo, december 1938. -- 2 stukken

* 1389. Overeenkomst met de Industriële Mij. Activit te Amsterdam, waarbij aan dat bedrijf een vergoeding wordt betaald voor het gebruik van een glycerine-procédé; met een vervangende overeenkomst ten behoeve van de ontwikkeling van een verbeterd procédé, maart 1947, maart 1953. -- 2 stukken

* 1390. Overeenkomst met W. Smit & Co.'s Transformatorenfabriek N.V. te Nijmegen, waarbij Gouda-Apollo de toepassing van een lasprocédé koopt, onder verplichting dat de apparatuur van Smit wordt betrokken, juli 1950. -- 1 stuk

* 1391. Overeenkomst met T.P. Viruly & Co.'s Stoomzeepziederij "De Hamer" N.V. te Gouda, inzake de overdracht van de aan Gouda-Apollo toegestane hoeveelheid te verkopen zeep voor wasserijen aan Viruly, maart 1964. -- 1 stuk

4.2.2.4.3.2 Buitenland


4.2.2.4.3.2.1 Verenigde Staten


* 1395. Overeenkomsten met Emery Industries Inc. te Cincinnati (Ohio) en Colgate Palmolive Peet Company te Jersey City inzake een licentiecontract betreffende methoden en inrichtingen voor vetsplitsing onder hoge druk, november - december 1948; met een authentieke vertaling. -- 1 omslag
Gedeeltelijk in het Engels.

* 1396. Overeenkomst met J. Fusscas te New York inzake de aankoop door Gouda-Apollo van een scheikundig procédé en het ontwerp van een produktie-eenheid, juni 1950; met een verklaring waarbij Fusscas akkoord gaast met opzegging van de overeenkomst en een brief van V.W.C. Hardesty (vertegenwoordiger van Gouda-Apollo in de Verenigde Staten) aan ir. C. van Loon, juni 1950 resp. juli 1951. -- 3 stukken

* 1392. Overeenkomst met Emery Industries Inc. te Cincinnati (Ohio), waarbij Gouda-Apollo de octrooirechten van het Emersol patent verwerft voor de Benelux en overzeese gebiedsdelen, met bijlagen; met correspondentie tussen Gouda-Apollo, Emery, Unilever-Emery en Unilever (Rotterdam) inzake deze overeenkomst, maart 1951, maart 1965. -- 1 omslag
In het Engels. De overeenkomst is tevens getekend door de S.A. des Bougies de la Cour et de Roubaix Oedenkoven te Antwerpen.

* 1393. Overeenkomst met Emery Industries Inc. te Cincinnati (Ohio), waarbij Gouda-Apollo het procédé "harding van vetzuren" koopt, december 1953. -- 1 stuk
In het Engels. Zie ook rubriek 4.224.31 inv.nr. 1359.

* 1397. Correspondentie met de Nederlandse Bank N.V. te Amsterdam en de Rotterdamse Bank N.V. inzake het verlenen van een vergunning voor het aangaan van een overeenkomst met J. Fusscas van Hardesty & Co. te New York, februari - maart 1953; met een afschrift van de overeenkomst van juni 1950. -- 1 omslag
Voor de overeenkomst: zie inv.nr. 1396.

* 1394. Doorslagen van brieven van dr. J.C. Derksen aan A.W. Schubert van Emery Industries Inc. te Cincinnati (Ohio) inzake de samenwerking met betrekking tot bepaalde projekten, januari 1960. -- 2 stukken
In het Engels.

4.2.2.4.3.2.2 België


* 1398. Concept-overeenkomsten met de S.A. des Bougies de la Cour et de Roubaix Oedenkoven te Antwerpen inzake de toepassing van de voor Emery te verwerven scheikundige procédés met betrekking tot vetzuren; met correspondentie, maart - april 1951. -- 1 omslag
Gedeeltelijk in het Frans en Engels.

* 1399. Overeenkomst met de S.A. des Bougies de la Cour et de Roubaix Oedenkoven te Antwerpen, waarbij door Gouda-Apollo het recht van optie wordt verleend tot het verwerven van octrooi-aanvragen en octrooien geldende voor België, Luxemburg en Belgisch Kongo met betrekking tot de tussen Gouda-Apollo en Emery gesloten overeenkomst, april 1951; met een koopovereenkomst die van kracht wordt, wanneer van die optie-overeenkomst gebruik wordt gemaakt. -- 2 stukken
Zie ook rubriek 4.224.32 inv.nr. 1392.

* --. Overeenkomst waarbij Gouda-Apollo de octrooirechten van het Emersol patent verwerft voor de Benelux en overzeese gebiedsdelen, met bijlagen en correspondentie tussen Gouda-Apollo, Emery, Unilever-Emery en Unilever (Rotterdam) inzake deze overeenkomst, 1951 maart, 1965 maart.
De overeenkomst is tevens getekend door de S.A. des Bougies de la Cour et de Roubaix Oedenkoven te Antwerpen.
ZIE: rubriek 4.2.2.4.3.2.1 inv.nr. 1392

4.2.2.4.3.2.3 Duitsland


* 1400. Overeenkomst met de Bamag-Meguin AG te Berlijn, waarbij Gouda-Apollo het patent "werkwijze voor het scheiden van vaste en vloeibare vetzuren" (Ned. octrooi nr. 28407 d.d. 16 oktober 1932) koopt, maart 1933. -- 1 stuk
In het Duits.

4.2.2.4.3.2.4 Engeland


* 1401. Correspondentie met Candles Ltd. te Londen betreffende de verdeling van afzetgebieden voor kaarsen, 1932 - 1933. -- 1 omslag
In het Engels.

* 1402. Concept-overeenkomst met The Geigy Company Ltd. te Manchester inzake de toepassing van "primary" en "secondary products", oktober 1950; met correspondentie, april 1951, augustus 1952. -- 1 omslag
Gedeeltelijk in het Engels.

* 1403. Overeenkomst met The Geigy Company Ltd. te Manchester, licentiehouder van Hardesty Chemical Company Inc. te New York, waarbij Gouda-Apollo in verband met het niet accepteren van een onder-licentie voor 10 jaar afziet van de fabricage en/of verkoop van sebacinezuur uit ricinusolie in de Benelux, oktober 1953. -- 1 katern
In het Engels.

4.2.2.4.4 Reclame, public relations


* 1405. Certificaten van de symbolische aankoop van een gedeelte van het Damplantsoen te Amsterdam van de Nationale Commissie voor Oorlogsgedenktekens; met een dankbetuiging van het plaatselijk comité, z.d. resp. 1948. -- 3 stukken

* 1404. Wat maakt de kaarsenfabriek.
Brochure over de produkten van Gouda-Apollo; gedrukt, januari 1948. -- 1 deeltje

* 1406. Foto-album aangeboden door de N.V. Philips Gloeilampenfabrieken ter gelegenheid van haar 60-jarig bestaan, 1951. -- 1 band
De kaarsenfabriek Gouda was de eerste klant van Philips.

* 1408. Stukken betreffende het bezoek van koningin Juliana aan Gouda op 18 juli 1952, o.a. aan Gouda-Apollo, juli - augustus 1952. -- 1 omslag

* 1410. Polis van een all-riskverzekering ter zake van goederen die zich bevinden in een van de gebouwen van de tentoonstelling "E 55" te Rotterdam, april - mei 1955. -- 1 stuk

* 1411. Kaarslicht ... levend licht.
Reclamebrochure, ca. 1959. -- 1 deeltje

4.2.2.5 Handelsmerken


* 1412-1449. Dossiers inzake de (inter)nationale inschrijving van handelsmerken, 1884 - 1969. -- 38 omslagen
Van deze serie zijn geen clichénummers aanwezig (zie inv.nr. 424), de dossiers zijn daarom alfabetisch geordend. Zie tevens inv.nrs. 425 - 441.

* 1450-1490. Dossiers inzake de (inter)nationale inschrijving van diverse handelsmerken, 1888 - 1963. -- 41 omslagen
Overgeschreven ten name van Gouda-Apollo. Deze tweede serie is op clichénummer geordend aan de hand van het register rubriek 2.225 inv.nr. 424; zie tevens inv.nrs. 442-522.

4.2.3 Bedrijfsfunkties


4.2.3.1 Financiële administratie


4.2.3.1.1 Jaarrekeningen


* 1512. Stukken betreffende de vaststelling van de jaarrekening in de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, mei 1931 mei, november 1946. -- 1 omslag

* 1491-1511. Accountantsrapporten met bijlagen over de boekjaren en gedeelten daarvan over de periode 1945 - 1959. -- 21 omslagen

4.2.3.1.2 Balansen met toebehoren


* 1513-1514. Balansboeken, 1929 - 1963. -- 2 banden

* 1517-1519. (Kolommen-)balansen met bijlagen, 1935 - 1937. -- 3 omslagen

* 1515-1516. Proefbalansen, 1935 en 1946. -- 2 omslagen

* 1520. Proef- en saldibalansen, 1947 - september 1950. -- 1 omslag

* 1521-1524. (Drie-)maandelijkse kolommenbalans(en), gedeeltelijk met winst- en verliesrekening, 1950 - 1952. -- 4 omslagen

* 1525-1527. Klad-balansen met stukken betreffende de verschillen tussen deze en de door de accountant opgestelde balans, 1952 - 1954. -- 3 omslagen

* 1528-1532. Maandelijkse vergelijkende (proef-)balansen met bijlagen, 1955 - 1959. -- 5 omslagen

4.2.3.1.3 Grootboeken


* 1539-1541. Inhoudsopgaven op de grootboeken, 1929 - 1941. -- 3 stukken

* 1533-1538. Grootboeken, 1929 - 1950. -- 6 banden

* 1542-1543. Gespecificeerde grootboeken, 1933 - 1938. -- 2 banden
De relatie met de gewone grootboeken (inv.nrs. 1533 en 1534) is niet geheel duidelijk.

* 1544. Index op de rekeningen van het gespecificeerde grootboek, 1936 - 1938. -- 1 stuk

4.2.3.1.4 Inventaris


* 1545. Voorraadboek, 1950. -- 1 band

4.2.3.1.5 Begrotingen


* 1546. Stukken betreffende de begrotingen van Gouda/Apollo en Unilever/Emery N.V, 1959 - 1961. -- 1 omslag

4.2.3.2 Documentatie


* 1557. Krantenknipsels met betrekking tot de kaarsenfabrieken, 1907 - 1968; met een alfabetische index op trefwoorden. -- 1 band

1547. Ongebruikt briefpapier met verschillende briefhoofden, 1929 - 1960. -- 1 omslag

1836. Verslag van de opperbrandmeester van Gouda van de bestrijding van de grote brand op het fabrieksterrein, mei 1936; gestencild. Met krantenknipsel uit het Algemeen Handelsblad. -- 2 stukken

* 1548. Krantenknipsel uit (het Nieuwsblad van het Noorden ?) met betrekking tot een proefneming met gasverlichting ter vervanging van waskaarsen in Londen in 1838, ca. 1938. -- 1 stuk

* 1553. Foto's van een vrachtauto en een opslagterrein, ca. 1950. -- 3 stukken

* 1554. Kaarsen.
Brochure over de methode voor het fabriceren van kaarsen, ca. 1950. -- 1 stuk

* 1549. Dossier inzake de aanschaf van Elseviers Encyclopedia of organic chemistry van Elseviers Publishing Co. te Amsterdam, 1946, 1950. -- 1 omslag

* 1551. Foto van dr. J.C. Derksen, directeur, afgedrukt op een blad tezamen met foto's van mr.dr. K.F.O. James, burgemeester van Gouda, C. Hagedorn, secretaris van de Kamer van Koophandel, en een onbekende, ca. 1948. -- 1 stuk

* 1550. Still the candle burns
Gedenkboek van Price's Patent Candle Company Ltd. te Londen ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan aangeboden aan Ir. C. van Loon, mei 1947. -- 1 deel

* 1552. Beschrijving van de N.V. Vereenigde Stearine Kaarsenfabrieken Gouda-Apollo, 1949; gedrukt. -- 1 katern
In het Engels; een Nederlandstalige uitgave bevindt zich in de bibliotheek van het streekarchief.

* 1555. R. Loosen: Centenaire d'une stéarinerie hollandaise.
Overdruk uit "Oléagineux : revue générale des corps gras et dérivés", juni 1958. -- 1 katern
In het Frans.

* 1556. Gedenkboek van de S.A. des Bougies de la cour et de Roubaix Oedenkoven te Oelegem bij Antwerpen ter gelegenheid van haar 125-jarig bestaan (1835-1960), ca. 1960. -- 1 deel
In het Frans.

4.2.3.3 Inkoop


* 1558. Wissels getrokken door A. Mördler te Boekares, februari, april 1930. -- 2 stukken
In het Frans.

* 1559. Huurovereenkomst met de P.T.T. inzake een automatische huistelefooninstallatie, januari 1931; met een afdruk van de nieuwe voorwaarden in 1946. -- 2 stukken

* 1560. Verklaring van de Gemeente-Lichtfabrieken Gouda inzake de uitleg van artikel 6 van de kolenclausule, januari 1935. -- 1 stuk

* 1561. Overeenkomst met Rouppe van der Voort's Industrie & Metaalmij. N.V. te Den Bosch inzake de levering van loodfabrikaten, november 1938. -- 1 stuk

* 1563. Polis met een brandverzekering ter zake van palmolie te Gouda, november 1939. -- 1 stuk

* 1562. Polissen van brandverzekering, met nota's en bijlagen, ter zake van vaten oleïne opgeslagen in Tilburg, juni 1939, juli 1941. -- 1 omslag

* 1564. Polis van een brandverzekering met aanhangsel ter zake van palmolie op het terrein te Pernis, januari 1940, december 1941. -- 2 stukken

* 1565. Polissen van brand- en inbraakschade, met bijlagen, ter zake van pakken kaarsepit in het kantoorgebouw van de Rotterdamse Bankvereniging te Gouda, maart - oktober 1945. -- 1 omslag

* 1567. Verklaring van Hudig & Co. te Rotterdam van het afsluiten van een brand- en schadeverzekering ter zake van "yellow grease" vet opgeslagen op de terreinen en/of in de gebouwen van de Nieuwe Matex N.V. te Vlaardingen, oktober 1949; afschrift. -- 1 stuk

* 1566. Stukken betreffende een overeenkomst met Shell Nederland N.V. te Den Haag inzake de levering van stookolie, september 1949; met een doorslag van de brief aan Shell waarin die overeenkomst wordt opgezegd, maart 1954. -- 1 omslag

* 1568. Machtiging van de P.T.T. tot het gebruik van een Hasler frankeermachine, juni 1950; met een begeleidende brief en een brief waarbij de machtiging wordt gewijzigd, april 1953. -- 3 stukken

* 1569. Bruikleenovereenkomst met Shell Nederland N.V. te Den Haag betreffende een benzinepompinstallatie aan het Buurtje 1; met een brief van Shell met vermelding waaruit die installatie bestaat, september - november 1956. -- 2 stukken

* 1570. Staten bevattende openstaande bestellingen, november 1956, mei 1958. -- 1 omslag

4.2.3.4 Research


* 1571. Dossier inzake het invoerrecht voor en de levering van methylalcohol (methanol) ten behoeve van de scheiding van vaste en vloeibare vetzuren volgens het z.g. Emersol-procédé, 1950 - 1951. -- 1 omslag
Gedeeltelijk in het Frans.

* 1572. Brief van de Algemene Technische afdeling van T.N.O. te Den Haag inzake geheimhouding van te bouwen distillatie-apparatuur door T.N.O, november 1951. -- 1 stuk

* 1573. Brief van de Stichting Instituut voor Grafische Techniek T.N.O. te Amsterdam, waarin deze verklaart om gedurende twee jaar geen onderzoeksopdrachten aan te nemen betreffende het bedrukken van kaarsen of bekendheid te geven aan de resultaten van het onderzoek over dit onderwerp, oktober 1955. -- 1 stuk

* 1574. Rapport van dr. J.C. Derksen, directeur, van zijn bezoek aan verschillende Amerikaanse bedrijven, juni 1956. -- 1 stuk

* 1575. Verslag van dr.ir. G.M.M. Houben en ir. W.F. Jansen Verplanke, directeuren, van hun bezoek aan verschillende Amerikaanse vestigingen / bedrijven, oktober 1957. -- 1 stuk

* 1576. Rapport van D.A. van Dorp van zijn bezoek aan Emery-Industries Inc. te Cincinnati (Ohio), mei 1960. -- 1 stuk
In het Engels.

4.2.3.5 Productie


* 1578. Staten houdende een totaaloverzicht van verwerkte grondstoffen en produkten, rendement per produkt en de afzet over de periode 1858 - 1947. -- 2 stukken

* 1577. Overeenkomst met de Gemeentelijke Reinigings- en Ontsmettingsdienst inzake het ophalen van koolas en vuil, mei 1930. -- 1 stuk

* 1579-1582. Rapport door M. Valentijn over de bedrijfsgegevens van de afzonderlijke afdelingen en fabrieken over de boekjaren 1937, 1938, 1939 en 1949, februari 1950. -- 4 omslagen

* 1583. Verzamelrapport door M. Valentijn over de bedrijfsgegevens van de afzonderlijke afdelingen en fabrieken over de boekjaren 1937, 1938 en 1939, juni 1950. -- 1 band

* 1584. Totaaloverzicht van de bedrijfsgegevens van de afzonderlijke afdelingen en fabrieken over de boekjaren 1937, 1938, 1939 en 1949, ca. 1950. -- 1 band

4.2.3.6 Verkoop


4.2.3.6.1 Afzet, prijzen, agentschappen


* 1585. Staten houdende de omzetcijfers van de produkten in de jaren 1858, 1883, 1908, 1933, 1958, 1960, 1962 en 1964, opgemaakt, ca. 1965. -- 2 stukken

1587. Circulaire aan de afnemers betreffende de levering van Gouda-kaarsen met geribde voetjes, september 1925; gedrukt. -- 1 stuk
Overgeschreven ten name van Gouda-Apollo.

* 1586. Stukken betreffende vorderingen op Karl Vohsen te Euskirchen (Duitsland), 1931 - 1933. -- 1 omslag
In het Duits.

1837. Brief aan het gemeentelijke tehuis voor ouden van dagen te Rotterdam met offerte voor de levering van kaarsen, januari 1939. -- 1 stuk

* 1588. Polissen van brandverzekering, met bijlagen, ter zake van kaarsen, nacht- en theelichten in het depot te Maastricht, november 1939 - december 1941. -- 1 omslag

* 1589. Nota van J.C.J. Knegt voor het sluiten van de brandverzekering ter zake van een partij kaarsen te Haarlem, april 1940. -- 1 stuk

* 1590. Dossier inzake de niet verantwoorde afleveringen van kaarsen door de depothouder te Maastricht over de periode 4 - 20 juni 1941, mei - juli 1941. -- 1 omslag

* 1592. Rapport ten behoeve van het directoraat-generaal van de prijzen te Den Haag betreffende de verkoopprijs van kaarsen, januari 1948; met concept-rapport en bijlagen, november 1947 - januari 1948. -- 1 omslag

* 1591. Overeenkomst met F. Bloemink te Bennebroek en J. Bloemers te Bentveld, waarbij Gouda-Apollo voor deze heren m.b.v. een door hen geleverde machine een asfaltemulsie zal fabriceren, mei 1947; met een brief van bovengenoemde heren (fa. de Weg te Bennebroek) waarbij toestemming wordt verleend om de gebruikte machine door te verkopen, november 1952. -- 2 stukken

* 1593. Rapport van M. Valentijn betreffende de nieuwe berekening van de verkoopprijs van kaarsenpit, december 1949; met bijlagen. -- 1 omslag

* 1594. Rapport van M. Valentijn betreffende de nieuwe berekening van de kostprijs van kaarsen, maart 1952; met bijlagen. -- 1 omslag

* 1595. Akte van schuldbekentenis door C.J. van Vliet te Haarlem wegens nog niet afgedragen kooppenningen, april 1953; met bijlagen; met een akte van wijziging, september 1953. -- 4 stukken

* 1596-1604. Overeenkomsten met diverse personen, waarbij het agentschap voor de verkoop van kaarsen en lichten wordt verleend, 1954 - 1956 (1968). -- 9 omslagen

* 1605. Brief van de directie aan C.J. van Vliet te Haarlem waarbij geen bezwaar wordt gemaakt tegen het feit dat Van Vliet de verkoop van blokkaarsen voor de Chemische Fabriek "Eureka" te Leimuiden gaat behartigen; doorslag, 1955 juni. -- 1 stuk

* 1606. Krantenknipsels betreffende de toekenning aan Patanwala Exports & Imports te Bombay (India) van het agentschap voor Bombay e.o, 1960. -- 2 stukken
In het Engels en het Hindoestaans.

4.2.3.6.2 Verkooppromotie


1607. Verpakkingsmateriaal van diverse soorten kaarsen, ca. 1940 en 1948. -- 1 omslag

* 1608. Catalogus van kaarsen, ca. 1950. -- 1 stuk

* 1609. Levend licht
Prospectus van kaarsen, ca. 1950. -- 1 stuk

1610. Suikerzakjes met opdruk van Gouda-Apollo, ca. 1950. -- 2 stukken

4.2.3.6.3 Omzetbelasting


* 1611. Stukken betreffende de aangifte van omzetbelasting, 1933, 1934 en 1941. -- 1 omslag

4.2.3.7 Transport en opslag


* 1612. Berekeningen en fiscale balansen van de N.V. Rederij De IJsel v/h C.G. van der Garden te Gouda; met een begeleidende brief van accountant J.F. de Wijs te Bergen op Zoom aan ir. T. Knape, directeur, in verband met aangifte voor de winstbelasting, 1938 - 1941 resp. 1943. -- 1 omslag

* 1613. Polissen van transportverzekering met aanhangsels ter zake van vervoer van grondstoffen en produkten over de hele wereld; gedeeltelijk met afschriften, februari 1939, maart 1944. -- 1 omslag

* 1614. Polissen en nota's van brandverzekering, met aanhangsels en bijlagen, ter zake van goederen, waren en koopmanschappen op het terrein van de fa. T.P. Viruly & Co. aan de voormalige (oude) Kerkhoflaan, mei 1939, oktober 1945. -- 1 omslag

* 1615. Polissen, met bijlagen, van een casco-verzekering binnenvaart van het Tankschip II en de bijbehorende roeiboot, juni 1939, december 1947. -- 1 omslag

* 1616. Nota van J.C.J. Knegt voor het sluiten van een transportverzekering ter zake van het vervoer per schip van "pine oil" van New Orleans naar Rotterdam, maart 1940. -- 1 stuk

* 1617. Polis van een transportverzekering ter zake van het vervoer van levensmiddelen van Leeuwarden naar Gouda, april 1945. -- 1 stuk

* 1618. Polis van een transportverzekering ter zake van vervoer van kaarsen van Amsterdam naar Leeuwarden, april 1945. -- 1 stuk

* 1619. Polissen, met bijlagen, van transportverzekeringen ter zake van het vervoer per schip van diverse zendingen lijnolie, september 1945, juli 1946. -- 1 omslag

* 1620. Aanhangsel van een polis van pauschalverzekering (goederenopslag) ter zake van goederen in Nederland, september 1945; met een brief van R. Mees & Zonen te Rotterdam inzake continuatie van deze polis, juni / juli 1949. -- 2 stukken

* 1621. Polissen van transportverzekeringen ter zake van vervoer per trein van een analytische balans van Gouda naar Brummen v.v, februari - maart 1946. -- 2 stukken

* 1622. Verzekeringscertificaten ter zake van vervoer per schip van machineonderdelen van Amerika naar Nederland, juli 1948, januari 1950. -- 3 stukken

* 1623. Polissen van een w.a.-verzekering resp. casco-verzekering ter zake van het transport en de opbouw van vijf opslagtanks, december 1949, januari 1950. -- 2 stukken

* 1624. Polis van een verzekering van transport en montage van een fractioneerbalans, juli 1950. -- 1 stuk

* 1625. Stukken betreffende de liquidatie van de N.V. Tankschip II en de verkoop van het schip aan H.J. Fongers te Rotterdam, 1950 - 1954. -- 1 omslag

4.3 GEDEPONEERDE ARCHIEVEN


4.3.1 Archief van de voorzorgskas, 1883 - 1948


343. Register bevattende de berekening van het tegoed van A. Straver bij de Voorzorgskas, gekwiteerd door A. Straver wegens uitkering, en de statuten van de Voorzorgskas, 1887 - 1888; met een kwitantie wegens voorlopige uitkering op 1 mei 1888. -- 2 stukken

* --. Advies inzake reserveringen uit de Voorzorgkas, 1908.
ZIE: rubriek 2.2.2.3.3 inv.nr. 345

* 1626. Verklaringen van inschrijving van hypotheken ten laste van L.J. Zijleman en N. van Veen te Gouda, januari 1928, januari 1942. -- 2 stukken

* 1627. Bewijs van aangifte van buitenlandse effecten, oktober 1940. -- 1 stuk

* 1628. Dossier inzake de herziening van de pensioenregeling voor het personeel, 1947 - 1949. -- 1 omslag

4.3.2 Archieven van de pensioenfondsen


4.3.2.1 Archief van de Stichting Directiepensioenfonds, 1949 - 1957


* 1629. Polis van een lijfrenteverzekering van de N.V. Levensverzekeringsmij. H.A.V. Bank te Schiedam ten behoeve van H.K.M. Koopman, september 1952; met een aanhangsel. -- 2 stukken

* 1631. Rapport inzake de wiskundige reserve per 31-12-1953, april 1954. -- 1 stuk

4.3.2.2 Archief van de Stichting Beambtenpensioenfonds, 1949 - 1957; later voortgezet als Stichting Pensioenfonds Gouda-Apollo B, 1957 - 1962


* 1634. Statuten, december 1948, juni 1949. -- 2 stukken

* 1636. Pensioenreglementen, december 1948, juni 1949. -- 2 stukken

* 1648-1654. Rapporten inzake de wiskundige reserve per 31 december van de boekjaren 1948 - 1954. -- 7 omslagen

* 1633. Dossier inzake de overgang van de inbreng van Voorzorgskas-boekjes in de pensioenfondsen, 1949 - 1951. -- 1 omslag

* 1643-1647. Accountantsrapporten over de boekjaren 1949 - 1950, 1953 - 1955. -- 5 omslagen

* 1632. Stukken betreffende het bestuur van de stichting en correspondentie met Gouda-Apollo, 1949 - 1956. -- 1 omslag

* 1635. Statuten en pensioenreglement; met een wijziging, 1949 en z.d.; gedrukt. -- 1 deeltje en 1 stuk

* 1640. Lijst van deelhebbers per 31 december 1950. -- 1 stuk

* 1637. Kladnotulen van de jaarvergaderingen, 1950 - 1951; met een agenda. -- 1 omslag

* 1638. Nota inzake de omzetting van spaarfondsaanspraken in pensioenaanspraken, februari 1951. -- 1 stuk

* 1642. Stukken betreffende de financiële verslagen, 1953 - 1959. -- 1 omslag

* 1641. Nota van de directie van de stichting voor de deelhebbers betreffende de nieuwe pensioenrechten per 1 januari 1954, juni 1954. -- 1 stuk

* 1639. Agenda voor de vergadering van deelhebbers, februari 1955; met een verslag over het boekjaar 1953, juli 1956. -- 2 stukken

* 1655. Rapport inzake de premiereserve over het boekjaar 1955, mei 1956. -- 1 stuk

* 1656. Statuten en pensioenreglement, februari 1956. -- 2 stukken

* 1658. Accountantsrapporten over de boekjaren 1956 en 1957, 1957 en 1958. -- 1 omslag

* 1657. Jaarverslag over 1956 en correspondentie, 1956 - 1959. -- 1 omslag

* 1659. Register bevattende grootboek, saldibalans, winst- en verliesrekening, balans, overzichten van uitgekeerde pensioenen en beleggingen, 1962. -- 1 deeltje

4.3.2.3 Archief van de Stichting Werkliedenpensioenfonds, 1949 - 1957; later voortgezet als Stichting Pensioenfonds Gouda-Apollo A, 1957 - 1964


* 1660. Statuten en pensioenreglement, 1948; gedrukt. -- 1 deeltje

* 1661. Statuten, december 1948, juni 1949. -- 2 stukken

* 1662. Pensioenreglementen, december 1948, juni 1949. -- 2 stukken

* 1667-1668. Rapporten inzake de wiskundige reserve per 31 december van de boekjaren 1949 en 1951. -- 2 omslagen

* 1669-1676. Stukken betreffende pensioenen en pensioenpremies van en voorlopige uitkeringen aan de deelhebbers (en de gepensioneerden), 1949 - 1956. -- 8 omslagen

* 1663. Overeenkomst met Gouda-Apollo inzake de verplichting tot aanmelding van de werknemers als deelhebbers van de stichting, september 1950. -- 1 stuk

* 1664. Brief aan Gouda-Apollo waarbij de directie wordt bedankt voor de te ontvangen donaties aan de stichting, december 1950; doorslag. -- 1 stuk

* 1665. Notulen en kladnotulen van de ledenvergadering van 21 december 1951; met aantekeningen voor het jaarverslag over 1950, 1950 - 1951. -- 4 stukken

* 1678. Stukken betreffende de deelhebbers, 1952 - 1953. -- 1 omslag

* 1677. Brief van A. Compier waarin hij uitbetaling verzoekt van zijn pensioen, ca. 1955. -- 1 stuk

* 1666. Financieel jaarverslag en accountantsrapport over 1955, augustus 1956. -- 1 omslag

* 1679. Lijst van deelhebbers met vermelding dat het pensioenboekje is ingeleverd op 15 juni 1955, ca. 1956. -- 1 katern

* 1680. Statuten en pensioenreglement per 1 januari 1957, 1956, 1959; met wijzigingen per 1 oktober 1959. -- 2 stukken

* 1690. Berekening van de pensioengrondslagen van deelhebbers die op 31 december 1956 vast weekloon genoten, maart 1959. -- 1 stuk

* 1691. Accountantsrapport over het boekjaar 1957, ca. medio 1958. -- 1 stuk

* 1692. Rapport inzake de premiereserve per 1 januari 1957, juli 1959. -- 1 stuk

* 1681-1688. Stukken betreffende pensioenen, pensioenpremies, voorlopige uitkeringen, pensioengrondslagen en afbouwregelingen van / aan de deelhebbers (en de gepensioneerden), 1957 - 1964. -- 8 omslagen

* 1693. Register bevattende grootboek, saldibalans, winst- en verliesrekening, balans, overzichten van uitgekeerde pensioenen en beleggingen, 1962. -- 1 deeltje

* 1689. Stukken betreffende de pensioengrondslagen van de deelhebbers, 1963 - 1964. -- 1 omslag

4.3.2.4 Archiefbescheiden van de gezamelijke Stichtingen Pensioenfonds Beambten resp. Werklieden, 1949 - 1956; later voortgezet als : Stichtingen Pensioenfonds Gouda-Apollo B resp. A, 1957 - 1965 (1967)


* 1698-1732. Briefwisseling met diverse instellingen en bedrijven, 1948 - 1961. -- 35 omslagen

* 1733-1824. Briefwisseling met (ex-)werknemers inzake de (vaststelling en) uitkering van hun pensioenrechten, 1949 - 1959 (1967). -- 91 omslagen
Indien alleen het jaartal 1951 is vermeld, betreft het verklaringen van overdracht van rechten ten gunste van de Stichting Werkliedenpensioenfonds. Indien geen plaatsnaam is vermeld, is de woonplaats Gouda.

* 1825. Staten van de door de Twentsche Bank, kantoor Gouda, in depot gehouden effecten van de pensioenfondsen resp. van het sanatoriumfonds en het aanvullingsfonds, per ultimo 1952 - 1959 resp. 1959 - 1960. -- 1 omslag

* 1694. Kladaantekening betreffende de aflossing op de schuld van Gouda-Apollo aan de personeelspensioenfondsen, oktober 1955. -- 1 stuk

* 1695. Overeenkomst met Gouda-Apollo inzake de verhuur van de woning aan de Joubertstraat 141, kad. sectie K 2740 ged. en 2743 ged., oktober 1955; met bijlagen inzake het transport van dit woonhuis, november 1955. -- 3 stukken

* 1826. Dossier inzake de beleggingen door en effecten van de pensioenfondsen, 1855 - 1859. -- 1 pak

* 1696. Overeenkomst tussen beide pensioenfondsen inzake een geldlening aan de gemeente Castricum; met een afdruk van het raadsbesluit van de gemeente Castricum, augustus, september 1956. -- 2 stukken
Zie ook inv.nr. 1705.

* 1697. Plan voor een werkverdeling tussen de pensioenfondsen, 1959; met bijlagen. -- 1 omslag

* 1830. Onderhandse akte van verhuur van drie woonhuizen aan de Tristanstraat 55, 65 en 69, kad. sectie K 3059, 3064 en 3060, aan Gouda-Apollo, december 1961; met bijlage, janauri 1962. -- 2 stukken

* 1829. Beschikkingen van de minister van volkshuisvesting en bouwnijverheid met betrekking tot de huurprijs van de woonhuizen aan de Tristanstraat 55, 65 en 69, juni 1962; met de taxatierapporten van die huizen, juli 1964. -- 4 stukken

* 1827. Stukken betreffende het transport van het woonhuis aan de Bodegraafsestraatweg 38, kad. sectie I 2113, aan J. Koorevaar, juni - juli 1963. -- 1 omslag

* 1828. Concept-akte van transport van het woonhuis aan de Joubertstraat 75, kad. sectie K 2794, aan J. van Bloois; met nota's van notaris L.J. Schouten, januari - februari 1963. -- 1 omslag

* 1831. Voorlopige koopakten en aannemingsovereenkomsten met Nationaal Grondbezit N.V. te Den Haag van 6 woonhuizen te Duiven; met nadere overeenkomsten inzake de bouw van een garage en situatietekeningen, januari - mei 1963. -- 5 stukken

* 1832. Stukken betreffende de overdracht van verplichtingen en eigendommen van de pensioenfondsen aan het Pensioenfonds "Progress" N.V. te Rotterdam ten behoeve van Unilever N.V, november 1964, mei 1965. -- 1 omslag

* 1833. Overeenkomst met Pensioenverzekeringsmij. "Progress" N.V. te Rotterdam waarbij de werknemers van Gouda-Apollo per 1 juli 1964 bij Progress verzekerd worden, maart 1965. -- 1 stuk

4.4 AANHANGSEL


4.4.1 Stukken afkomstig van ir. C. van Loon als president-commissaris van Kon. Mij. Wegenbouw N.V. Utrecht / Gouda, 1959 - 1960


* 1834. Dossier inzake het president-commissariaat, 1959 - 1960. -- 1 omslag

* 1835. Stukken ontvangen als commissaris van de N.V. Koudasfalt, dochteronderneming van Kon. Mij. Wegenbouw N.V., 1959 - 1960. -- 1 omslag