265 -- Gouda -- Sociëteit Ons Genoegen

Openbaarheid
Archiefstukken jonger dan 25 jaar zijn NIET OPENBAAR.
De inventarisnummers zijn in dat geval rood en gemarkeerd met een asterisk (*).
 
 

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Inventaris

samengesteld door Bert van der Saag (1990)

1 ALGEMEEN


1.1 Notulen en bijbehorende vergaderstukken


343-345. Notulen van ledenvergaderingen, 1863 - 1941, 1946 - 1974. -- 3 delen

332-340. Notulen van bestuursvergaderingen, 1863 - 1883, 1913 - 1974. -- 9 delen
Inv.nrs. 338 - 340 bevatten voorin lijstjes met geboortedata van bestuursleden.

341. Notulen van bestuursvergaderingen, 9 juni 1884, 4 april, 2 mei, 28 mei en 7 juli 1927, 2 april en 4 juni 1928, 13 december 1929, 7 juni en 22 september 1930, 5 oktober 1931, 15 februari 1932, 2 juli 1934, 17 juni 1938, 6 januari 1941, 9 en 28 mei en 13 juni 1945, 24 april 1950, (januari) en 16 juli 1951, 18 augustus 1958, 2 en 16 oktober 1961, 28 oktober en 30 november 1971, 25 januari, 16 februari, 1 en 27 maart, 25 juli, 19 september en 19 oktober 1972, 11 januari, 12 februari, 12, 19 en 29 maart, 1 mei en 2 juli 1973, 11 maart, 28 oktober en 21 november 1974, 1975 - 1978 (1979), 1985 - 1986, 1988. -- 1 omslag
Gedeeltelijk klad. Komen gedeeltelijk niet voor in de vastbladige registers.

189. Notulen van algemene ledenvergaderingen, 1893, 1941, 1972, 1976, 1979, 1988. -- 1 omslag

50. Agenda's en convocaties voor en aankondigingen van ledenvergaderingen, gedeeltelijk met bijlagen, 1896, 1899, 1900, 1906, 1912, 1926, 1927, 1929, 1930, 1933 - 1937, 1940, 1941, 1946 - 1948, 1950 - 1967, 1969, 1971, 1972, 1975, 1976, 1979, 1980, 1984 - 1988. -- 1 omslag
In 1964 is geen vergadering gehouden; de vergadering van 1965 is niet doorgegaan.

188. Presentielijsten van algemene ledenvergaderingen, 1927, 1932, 1945 - 1951, 1956. -- 1 omslag

308. Notulen van het bestuur van de stichting Ons Genoegen, 1945. -- 1 stuk

51. Agenda's voor bestuursvergaderingen, 1945, 1947, 1950, 1962 - 1967, 1971 - 1975, 1977, 1978, 1985, 1986. -- 1 omslag

1.2 Correspondentie


347. Kopieboek
Register met doorslagen van uitgaande brieven, 4 oktober 1904 - 3 juli 1907. -- 1 deel
Bevat: (achterin) Een index op geadresseerde.

1.3 Jaarverslagen; historische overzichten


242. Jaarverslagen over 1939 - 1941 en 1950 - 1968; vnl. minuten. -- 1 pak
Het eerste verslag betreft mei 1939 - 10 november 1941; 1963 - 1965 in één verslag.

95. Teksten van een rede van de vice-voorzitter en (een bestuurslid?) ter gelegenheid van de bevrijding. Met stukken betreffende de collecte ten bate van het comité Eereschuld en Dankbaarheid, juni 1945. -- 1 omslag

2 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN: organisatie en middelenbeheer


2.1 Organisatie


37. Reglementen en statuten, (1864) 1870, 1898, 1903, 1907, 1921, 1951, 1979. Met bijbehorende stukken en stukken betreffende wijzigingen, 1901, 1921 - 1978 en z.d. -- 1 omslag

13-20. Stukken betreffende jubilea, 1894 - 1979 (hiaten). -- 7 omslagen
Hieronder bevinden zich diverse stukken die eigendom zijn van de gemeente Gouda, afkomstig uit de librije-collectie (H 87 - 91) en de collectie varia; deze zijn van een stempel voorzien; een specificatie hiervan bevindt zich in de lijst afwijkende magazijnplaatsing.

--. Memorie van (de voorzitter ?) betreffende de slechte financiële positie van de vereniging, 1923.
ZIE: inv.nr. 63

70. Circulaire van de R.K. Leesvereniging met verzoek om financiële steun in een rechtszaak in hoger beroep tegen de verplichting tot inschrijving van sociëteiten in het Handelsregister; met aantekening van de secretaris om hier niet op in te gaan, 1925. -- 1 stuk

248. Ingevulde vragenlijst van de commissaris voor de niet-commerciële verenigingen; minuut; met bijlagen, 1940. -- 1 stuk

55. Bekendmaking van het bestuur dat de vereniging op last van de bezetters is ontbonden, maar dat de exploitatie van zaal Kunstmin en de schouwburg voorlopig wordt voortgezet; gedrukt, 1941. Met een brief aan de procureur-generaal waarbij een formulier wordt aangevraagd om opgave te doen als vereniging zonder economisch doel; minuut, 1940. -- 2 stukken

98. Akte van oprichting van de stichting Ons Genoegen, die de bezittingen van de sociëteit krijgt toegewezen door de commissaris voor niet-commerciële verenigingen en stichtingen; authentiek afschrift, 1944. -- 1 stuk

207. Dossier inzake het beheer van de eigendommen van de sociëteit door de (door de bezetter opgerichte) Stichting Ons Genoegen en inzake de verkrijging van rechtsherstel, 1944 - 1951 (1957). Met afschriften van retroacta, 1941. -- 1 omslag

320. Circulaire aan de (voormalige) leden met uitnodiging om de heropening van de sociëteit bij te wonen, 1945. -- 1 stuk

180. Stukken betreffende de rechtspositie en bezittingen van de Schouwburg Bioscoop Gouda N.V. in verband met de na-oorlogse situatie, 1945 - 1948. -- 1 omslag

26. Stukken betreffende de onderhandelingen met het gemeentebestuur over de positie van niet-leden in verband met de voorrechten bij en de toegang tot voorstellingen en de eventuele vrijstelling van vermakelijkheidsbelasting ter bevordering van de cultuurspreiding, 1960 - 1967. Met kranteknipsels, 1960 - 1961. -- 1 omslag
Direkte aanleiding hiertoe was de z.g. cultuurnota, geschreven door burgemeester dr. K.F.O. James, 1960.

370. Notitie van J.Th. van Asten, bestuurslid, over de positie van de vereniging, met name in verband met toenemende tekorten, het teruglopend bezoekers- en ledenaantal, enz., 1962; doorslag. -- 1 stuk (7 bladen)

21. Nota van de secretaris over een nieuwe organisatievorm; afdruk, ca. 1965. -- 1 stuk
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Slechte kwaliteit fotokopie; zal geleidelijk verbleken.)

309. Taxatierapport betreffende het onroerend goed van de sociëteit, 1968. -- 1 katern
Vermoedelijk opgemaakt in verband met reorganisatie- / verkoopplannen.

112. Stukken betreffende de oprichting van de Stichting Schouwburgcomplex Gouda en de overdracht van de exploitatie van de schouwburg en de schouwburgbioscoop aan deze stichting, 1971 - 1972. -- 1 omslag

117. Notitie van de voorzitter inzake een nieuwe structuur, waarbij een afzonderlijke stichting diverse aktiviteiten overneemt, 1972. Met circulaires aan de leden hierover, 1972 - 1973. -- 3 stukken
Betreft de Stichting Recreatie "Ons Genoegen".

277. Stukken betreffende de verdeling van het vermogen (de z.g. vervangingsreserve) in geval van eventuele liquidatie van de sociëteit, 1984 - 1986, 1988. -- 1 omslag

2.2 Ledenadministratie; bestuurssamenstelling


209-(253). Stemregister
Registers met aantekening van ballotage van nieuwe leden, 1863 - 1885. -- 2 delen

288. Akte van borgstelling door J.M. van der Want Pz en G.C. van der Want Pz, pijpenfabrikanten, voor A.P. van der Want Az als ontvanger van de contributies, 1872. -- 1 stuk

318. Stukken betreffende het royeren ("deballoteren") van leden, 1876, 1949. -- 2 stukken

118. Stukken betreffende de samenstelling van het bestuur, 1882 - 1983. -- 1 omslag
Betreft tevens het bestuur van de Schouwburg-Bioscoop Gouda N.V.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

197. Lijsten met leden die ter ballotage worden voorgedragen; vnl. gedrukt, 1889 - 1951 (hiaten). Met een bijlage, 1892. -- 1 omslag
Op de achterzijde van een lijst uit 1901 staat een concept voor een verklaring waarbij vice-voorzitter H. Jager tot erelid wordt benoemd.

267. Formulieren betreffende het aannemen en bedanken van leden, z.d. (ca. 1895). -- 2 stukken

71. Overzichten van aantallen leden in de periode 1886 - 1891, 1891 - 1902, 1905 - 1922, 1947, 1948 en 1950. -- 8 stukken

10. Stukken betreffende het huldeblijk aan J.M. Noothoven van Goor wegens zijn 25-jarig jubileum als voorzitter, in de vorm van een gedenksteen in de tuin van de SOG, 1905 - 1907. -- 1 omslag

199. Lidmaatschapsbewijzen, 1906/1907, 1965, 1966, 1973. -- 4 stukken
Kennelijk niet afgegeven wegens wanbetaling. Bewaard als curiosa.

27. Lijsten van houders van obligaties die gerechtigd zijn vaste plaatsen in de schouwburg te bezetten; ged. met wijzigingen, ca. 1913 - ca. 1925. -- 2 stukken

28. Stukken betreffende contacten met (nabestaanden van) leden, 1911 - 1970 (hiaten). -- 3 stukken

210. Album behoorende bij het huldeblijk aan het sympathieke bestuur ... aangeboden door de leden 11 november 1912
Register met namen van leden die aan het huldeblijk hebben bijgedragen. -- 1 deel
Alfabetisch ingedeeld.

22. Stukken betreffende de vaststelling van de contributie, 1913. -- 1 stuk

93. Stukken betreffende feestelijke bijeenkomsten met en jubilea en overlijden van (oud-)bestuursleden, 1923 - 1959, 1972. -- 1 omslag

61. Stukken betreffende ledenwerving, ca. 1935 en ca. 1960. -- 2 stukken

38-45. Ledenadministratie / ledenlijsten, 1925 - 1980. -- 8 omslagen

94. Correspondentie met leden over de beëindiging van het lidmaatschap, 1927, 1930, 1935, 1964, 1968. -- 5 stukken

59. Stukken betreffende de beëindiging van het lidmaatschap van joodse leden op last van de Duitse bezetter, 1941. -- 1 omslag

256. Notitie van de secretaris inzake de introductie van jeugdleden, 1960; gestencild. -- 1 stuk

258. Brieven aan een lid betreffende diens schorsing wegens wangedrag; minuten, 1966, 1967. -- 2 stukken

270. Voorstel van een bestuurslid voor de verdeling van z.g. vacatiegelden over 1973 - 1975 onder de bestuursleden; fotokopie, 1976. -- 1 stuk

48. Correspondentie met de leden over het lidmaatschap, met name in verband met de ledenstop en de mogelijkheid om het lidmaatschap bij testament aan anderen toe te bedelen, 1976 - 1980. -- 1 omslag

330. Stukken betreffende de verdeling van de opbrengst van de verkoop van het complex aan de Boelekade aan de gemeente onder de leden, 1985 - 1988. -- 1 omslag

2.3 Vermogensbeheer
Gebouwen en inventaris, vorderingen


2.3.1 Onroerende zaken


2.3.1.1 Algemeen


281. Schetstekening van het terrein tussen de Boelekade en de Blekerssingel ter plaatse van kad. sectie A 2400 - 2403 en 2745 - 2746 (gedeeltelijk eigendom van de sociëteit), z.d. (ca. 1890). Met een begeleidend briefje van notaris H. Groenendaal, 1897. -- 2 stukken

310. Proces-verbaal waarbij notaris N.F. Cambier van Nooten vaststelt, dat de percelen kad. sectie A 2403 en 2745 (d.w.z. een voormalig voetpad) tussen de Blekerssingel en de Boelekade voor alle verkeer zijn afgesloten, opgemaakt om aanspraken van derden op verjaring tegen te gaan. -- 1 katern

342. Overzicht van de gebouwen van de sociëteit met afmetingen, z.d. (ca. 1930). -- 1 stuk

110. Aantekening van de secretaris betreffende de splitsing van het kadastrale perceel sectie A 4849 in A 6081 en 6082 en de mede-eigendom van een gedeelte van de Boelekade, z.d. Met verklaring van meting van perceel A 6081, 1930. -- 2 stukken

244. Notitie van J. Huurman-van Asten betreffende de te verwachten planologische maatregelen met betrekking tot het schouwburgterrein, 1978. Met begeleidende brief van de secretaris. Afdrukken. -- 2 stukken

2.3.1.2 Verwerving


198. Akte van transport door G.A. Oudijk van het pad tussen de Boelekade en de Blekerssingel, kad. sectie A 2403, 1885. Met retroacta, 1874, 1884. -- 1 katern, 2 stukken

307. Akte van transport door Catharina Johanna Ruijgers, weduwe van J.F. van der Vlist, een perceel tuin en grond met opstallen (d.w.z. de sociëteitsgebouwen) aan de Boelekade wijk R 32, kad. sectie A 2241, met uitzondering van de muziektent welke reeds eigendom van de sociëteit is; authentiek afschrift, 1878. Met voorlopige koopakte, 1878, en een kwitantie van de notaris, 1879. -- 1 katern, 2 stukken.
De overdracht vond plaats onder gelijktijdige overname van hypothecaire schulden van de verkoopster en hypotheekverlening voor de nog te betalen lijfrente en andere bedragen.

--. Stukken betreffende de overdracht door verjaring van een strook grond door de polder Bloemendaal, 1940 - 1947.
ZIE: inv.nr. 88

89. Dossier inzake het verzoek aan b. en w. van Gouda om een strook grond, kad. A 6486 ged., tussen de gebouwen en de gedempte Jan Verzwollewetering, te verkopen, 1947, 1950. -- 1 omslag
Niet doorgegaan.

2.3.1.3 Bouw, verbouwing


195. Offerte en inschrijvingsbiljetten voor de bouw van een muziektent op het terrein, 1870 - 1871. -- 1 omslag

30. Tekening van de veranda's langs de tuin van de r.k. parochie resp. de Boelekade, z.d. (ca. 1884 ?). -- 1 stuk

11-(355). Stukken betreffende de sloop en herbouw van een deel van het sociëteitscomplex, 1885. -- 1 katern, 1 omslag

5-(322). Stukken betreffende de modernisering / verbouwing van het complex, z.d. (ca. 1905), 1910 - 1966. -- 8 omslagen

60-(315). Stukken betreffende de bouw van de nieuwe schouwburg, 1913 - 1917. -- 2 omslagen, 1 deel en 1 stuk

35. Correspondentie met mr. M.M. Schim van der Loeff betreffende diens gift voor een verbouwing (i.c. het maken van een tweede uitgang) van de schouwburg, 1917. -- 3 stukken

247. Jaarverslagen van de bouwcommissie over 1954 - 1958. -- 4 stukken

275. Krantenknipsels betreffende de herhuisvesting van de sociëteit, 1988 - 1989. -- 1 omslag

278. Stukken betreffende de plannen voor nieuwbouw / herhuisvesting van de sociëteit, 1988. -- 1 omslag

2.3.1.4 Onderhoud


1. Stukken betreffende het onderhoud van de gebouwen, installaties en terreinen, 1879 - 1881, 1893, 1911 - 1974. -- 1 omslag

196. Inschrijvingsbiljetten voor het leveren van twee nieuwe kolfpalen resp. het leggen van een nieuwe vloer in de kolfbaan, 1884. -- 1 omslag

32. Stukken betreffende de openbare veiligheid (o.a. noodverlichting) in het complex, 1902 - 1958. -- 1 omslag

313. Raadsbesluit waarbij de onbewoonbaarverklaring van de woningen Boelekade wijk R 92 en 92a wordt opgeheven, 1909. Met begeleidende brief. -- 2 stukken
Betreft huisjes op het in 1908 aangekochte terrein naast de sociëteit.

294. Stukken betreffende de levering van elektriciteit, 1925 - 1938. -- 1 omslag

245. Dossier inzake verzakkingen ten gevolge van de aanleg van de riolering achter het complex (ter plaatse van de gedempte Jan Verzwollewetering), 1931 - 1932. -- 1 omslag

295. Stukken betreffende het rooien van iepen en het planten van linden in de tuin, 1935. -- 1 omslag

300. Dossier inzake de rechtszaak van de N.V. Th. van Heemstede Obelt's Sanitair Technisch Bureau tegen de sociëteit wegens een vordering op grond van verbetering van de c.v.-installatie, (1928 - 1934) 1938 - 1940. -- 1 omslag

254. Ingevulde vragenlijst met technische gegevens over het toneel van de schouwburg, 1940; minuut. Met begeleidende brief aan de afd. volksvoorlichting en propaganda van het Reichskommissariat, 1940; minuut. -- 2 stukken

58. Circulaire van de loco-burgemeester betreffende bestrijding van anti-Duitse opschriften op muren, schuttingen, e.d., 1941. -- 1 stuk

246. Stukken betreffende problemen met de fundering van de gebouwen, (1950), 1958, 1962. -- 3 stukken

2.3.1.5 Gebruik door derden, verhuur


36. Stukken betreffende het verlenen van vergunningen aan derden om voorwerpen, leidingen en installaties in of op het terrein van de SOG te leggen of plaatsen, en het verlenen van tijdelijke parkeerruimte of recht van overpad, 1926, 1932 - 1937, 1946, 1954. -- 1 omslag

90. Stukken betreffende de demping van de Jan Verzwollewetering en de tijdelijke huur van een daardoor ter beschikking gekomen strook grond van de gemeente en de onderverhuur van die grond aan de Goudsche Ruitervereeniging, 1930 - 1937. -- 1 omslag

293. Uitgaande stukken betreffende de tijdelijke ingebruikgeving aan N.V. Technisch Bureau en Aannemingsmij. v/h J.H. de Wilde van de eigen weg (Schouwburglaan ...) en een terrein naast de tuin, met behoud van recht om reclameteksten aan te brengen; minuten, 1939. -- 2 stukken

2.3.1.6 Vervreemding


292. Brief aan P.J. Kolijn met bericht dat verkoop van grond aan de Boelekade of van de daarachter gelegen huisjes aan Het Groene Kruis niet kan worden overwogen, 1938; minuut. -- 1 stuk

88. Dossier inzake de verkoop van een gedeelte van het terrein, aanvankelijk van kad. sectie A 2425, 2981 en 6081, later van kad. sectie A 7298 (ged.), aan de PTT, en overdracht door verjaring van een strook grond door de polder Bloemendaal, 1940 - 1947. -- 1 omslag

106. Dossier inzake de verkoop van een gedeelte van het terrein, kad. sectie A 7509, in verband met de bouw van een PTT-telefooncentrale, en problemen in verband met de bouwwerkzaamheden, 1955 - 1959 (1964). -- 1 omslag

64. Dossier inzake de verkoop van een perceel grond tussen de Blekerssingel en de Boelekade (de z.g. Sociëteitslaan, later Schouwburglaan) aan de gemeente, 1963 - 1965. -- 1 omslag

331. Dossier betreffende de onderhandelingen met de gemeente Gouda (en de bezwaarschriftenprocedure tegen het bestemmingsplan / de voorgenomen onteigening) inzake de verkoop van het complex aan de Boelekade, 1981 - 1984. Met overzichten van de gebeurtenissen in de periode 1965 - 1981. -- 1 pak

114. Krantenknipsels betreffende de verkoop van het complex, de bouw van een nieuwe schouwburg met multifunctionele aanbouw (cultureel centrum, evenementenhal), 1981 - 1989. -- 1 omslag

2.3.2 Verzekeringen m.b.t. eigendommen


99. Stukken betreffende opstal- en inboedelverzekeringen, 1871, 1878 (1885), 1886 - 1902, 1913, 1920 - 1956, 1964, 1974 - 1975, 1977, 1979, 1981. -- 1 pak
Zie ook afzonderlijke verzekering voor filmprojectoren c.a. Bevat ook enkele "algemene" stukken over verzekeringen.

172. Stukken betreffende de glasverzekering, 1885 - 1927. -- 1 omslag

170. Stukken betreffende de verzekering van filmprojectoren en toebehoren, 1938 - 1971. -- 1 omslag

249. Brieven aan bierbrouwerij De Amstel en assuradeur A.C. Cosijn betreffende het opnieuw afsluiten van verzekeringen met betrekking tot eigendommen bij Nederlandse, Duitse of Zwitserse maatschappijen; minuten, 1940. -- 5 stukken

171. Stukken betreffende de verzekering van filmkopieën, 1943 - 1945. -- 1 omslag

298. Stukken betreffende de verzekering tegen oorlogsschade, 1943, 1944, en de aanvraag bij de Schade-enquêtecommissie om een vergoeding wegens oorlogsschade, z.d. (ca. 1950) en 1955. -- 6 stukken

243. Stukken betreffende een diefstal- en geldtransportverzekering en vermissing van een tas met de recette van de bioscoop, 1946, 1949, 1953, 1969, 1971. -- 6 stukken

304. Rapport van Hudig-Langeveldt, makelaars in assurantiën, met overzicht van de lopende verzekeringen, 1981. -- 1 bandje

2.3.3 Roerende zaken


119-(202). Stukken betreffende verwerving en vervreemding van roerende goederen (muziekinstrumenten, meubilair, e.d.), 1927, 1952, 1973 - 1974. -- 4 omslagen

2.3.4 Hulpmiddelen t.b.v. de administratie; archiefbeheer


280. Stukken betreffende offertes voor en gunning van het leveren van drukwerk, 1897 - 1900 en z.d. (ca. 1900). -- 1 omslag

291. Blanco briefpapier, ca. 1905 en ca. 1950 - 1960, en enveloppe, ca. 1955. Formulier voor de aanvraag van een vergunning voor het vertonen van toneelvoorstellingen, z.d. (ca. 1915). Model ("cliché") voor advertenties, (1962). Kwitantie, (ca. 1950). -- 1 omslag

183. Brief van de conservator van de stedelijke musea betreffende tijdens de oorlog in bewaring genomen archiefbescheiden en voorwerpen, 1945. -- 1 stuk

2.3.5 Uitgegeven obligaties en hypotheken t.l.v. de sociëteit


--. Stukken betreffende hypothecaire schulden in verband met de aankoop van de sociëteitsgebouwen, 1878.
ZIE: inv.nr. 307

9. Stukken betreffende aangegane geldleningen, 1880 - 1977, 1987. -- 1 pak
Inclusief geplaatste obligatieleningen.

348. Leeningen
Register van houders van aandelen en obligaties in uitgegeven leningen, 1885 - 1928; met aantekeningen inzake de aflossingen, 1886 - 1945. -- 1 deel

316. Notulen van de z.g. hypothecaire obligatiehouders, gedeeltelijk met bestuursleden, 1924 - 1938. Met bijlagen, 1925 - 1938. -- 1 omslag

2.4 Financiën (jaarrekeningen, boekhouding)


3-(354). Rekeningen van inkomsten en uitgaven, later (vanaf ca. 1912) jaarrekeningen. Gedeeltelijk met toelichtende bijlagen, rapporten van de kascommissie en tussentijdse financiële overzichten, 1864/1865 - 1985 (hiaten). -- 97 omslagen
Bij vele ongetekende exemplaren bevinden zich wel getekende exemplaren van de verkorte jaarrekening. De jaarrekeningen over de jaren 1942 t/m 1944 zijn na de bevrijding gereconstrueerd. Vanaf 1971 in de vorm van accountantsrapporten die niet door het bestuur zijn getekend.
Bevat: Van 1974 - 1977 tevens jaarcijfers van de Stichting Recreatie "Ons Genoegen".

186. Kwitanties wegens betaalde rekeningen, 1882 - 1887. -- 3 stukken

314. Ongebruikte obligaties; gedrukt, 1885. -- 2 stukken

367-368. Journalen van inkomsten en uitgaven, 1901 - 1921 (hiaat). -- 2 delen

360-364. Grootboeken van de sociëteit, 1910 - 1961 (hiaat). -- 5 delen
Bevat: Voorin indices op de hoofden van de rekeningen.

311. Memoriaal, 1912 - 1961. -- 1 deel
Betreft hoofdzakelijk de betaalbaarstelling van rentecoupons op obligatieleningen.

349. Wekelijkse afrekenstaten van inkomsten en uitgaven, opgemaakt door (de penningmeester?); doorslagen, 29 december 1919 - 25 november 1922. -- 1 deel
Bevatten o.a. de dagelijkse opbrengsten uit zaalhuur.

317. Staat bevattende een overzicht van bezittingen en schulden (balansposten) en van de posten van de verlies- en winstrekening over de periode 1921 - 1934. -- 1 katern

63. Memorie van (de voorzitter ?) betreffende de slechte financiële positie van de vereniging, 1923. Met: - een circulaire waarin het bestuur wegens aftreden van de penningmeester de aandacht vestigt op de slechte kaspositie, 1924; - notulen van vergaderingen van het bestuur met een commissie uit de leden ter sanering van de financiën, 1924; - een voorstel van het bestuur tot reorganisatie van de financiën; met bijlage, 1925. -- 1 omslag

67. Correspondentie met H.M. van Triet, lid van een ontbonden commissie ter controle van de exploitatie van de sociëteit. Met een bijlage. 1924 - 1925. -- 3 stukken

66. Brief van M. Esser inzake het kasbeheer door de penningmeester; met aantekening van de secretaris, 1926. -- 1 stuk

357-359. Grootboeken van de Schouwburg Bioscoop Gouda N.V., 1938 - 1961. -- 3 delen
Bevat: (voorin) Indices op de hoofden van de rekeningen.

371. Register met specificatie van de mutaties in de inventaris en de installaties ten behoeve van het opmaken van de balans, 1938/1939 - 1961. -- 1 deeltje

174. Stukken betreffende de verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid, 1938 - 1946, 1956, 1972. -- 1 omslag

101. Boekhoudkundige balansen van de Schouwburg Bioscoop Gouda N.V. per einde boekjaar, 1939 - 1941, (1944) - 1949, 1957, 1960, 1962 - 1967, 1970 - 1979. Gedeeltelijk met z.g. commerciële balansen per begin boekjaar en gedeeltelijk met verlies- en winstrekening en bijlagen. -- 1 omslag
De jaren 1947, 1948, 1964, 1972 en 1973 ontbreken.

365-366. Grootboeken van de vereniging, 1910 - 1961 (hiaat). -- 2 delen
Bevat: Voorin indices op de hoofden van de rekeningen.

173. Polis van de recetteverzekering. Met aanhangsel, 1946. -- 2 stukken

103. Index op de grootboekrekeningen, met aanvullingen en wijzigingen, 1963 (bijgehouden tot ca. 1964), 1965, 1966, 1969, z.d. (ca. 1971). -- 5 stukken
Eerste blad van ca. 1971 ontbreekt.

96. Stukken betreffende de provinciale subsidieregeling voor z.g. standplaatstoneelgezelschappen, 1966, 1971. Met een afdruk van de subsidieregeling, 1965. -- 1 omslag

113. Stukken betreffende subsidie van de gemeente Gouda, de plannen tot vervanging van de schouwburg en de voorbereiding van de oprichting van de stichting Schouwburgcomplex. Met kranteknipsels. 1967 - 1971. -- 1 omslag

262. Brief aan mevr. A. Wittenberg met verzoek om overdracht van archiefstukken aan administratiekantoor Van den Brink als nieuwe financiële administrateur; doorslag, 1971. -- 1 stuk

116. Begroting, 1975. -- 1 stuk

2.5 Personeel


33. Stukken betreffende het personeel, 1898 - 1987 (hiaten). -- 1 omslag

251. Dossier inzake de beëindiging van het onderhoud van de tuin door J.P. van Heiningen en het aangaan van een overeenkomst met tuinman P.M. van der Griend, 1933 - 1934. -- 1 omslag

6. Personeelsdossier betreffende S. den Hartogh, directeur van de schouwburg en de bioscoop, en zijn echtgenote J.P. van de Mierop, 1938 - 1962. -- 1 omslag

100. Stukken betreffende verzekeringen tegen bedrijfsschade, 1939 - 1966. -- 1 omslag
Zie ook inv.nr. 99.

56. Ariërverklaringen van het personeel, 1941. -- 1 omslag

4. Verzamelloonstaten; ged. fotokopieën, 1959 - 1967, 1969 - 1971. -- 1 omslag

252. Personeelsdossier betreffende D.C.J.M. Peeters, directeur van de schouwburg, 1961, 1962, 1968, 1971 en z.d. (ca. 1970?). -- 1 omslag

105. Lijst van personeelsleden, opgemaakt door het GAK, 1965. -- 1 stuk

208. Instructie voor de magazijnmeester, 1965; fotokopie. -- 1 stuk

263. Sollicitatiebrief van en concept-arbeidsovereenkomst met A.Th. de Ruyter als gérant, 1965. -- 2 stukken

104. Brieven aan het Bedrijfspensioenfonds voor het Film- en Bioscoopbedrijf en het GAK betreffende de gevolgen van het in eigen beheer nemen van het zalencomplex; doorslagen, 1965. Met correspondentie met de Nederlandse Bioscoopbond betreffende de eventuele overname van de Schouwburg Bioscoop door de stichting Schouwburgcomplex Gouda, 1971. -- 1 omslag

276. Dossier betreffende het ontslag van mevr. J.M. Maas-Schneider, buffetbediende, 1985 - 1986. -- 1 omslag

2.6 Public relations; relaties met derden; representatief optreden


260. Stukken betreffende bijdragen aan en gratis beschikbaarstelling van ruimte voor liefdadige akties en instellingen, 1876, 1929, 1948, 1953. -- 4 stukken

257. Ingekomen brieven van / namens de burgemeesters Gaarlandt en James met dankbetuigingen wegens betoonde belangstelling. -- 2 stukken

--. Stukken betreffende de collecte ten bate van het comité Eereschuld en Dankbaarheid, juni 1945.
ZIE: inv.nr. 95

321. Jaarrekeningen van de Stichting Schouwburgcomplex over 1971 en 1972; doorslag resp. afdruk. -- 2 stukken

271. Stukken van de Stichting Schouwburgcomplex, kennelijk ter kennisneming aan het bestuur toegezonden, 1981. -- 1 bandje

3 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN: taakuitoefening


3.1 Aktiviteiten t.b.v. de leden


29. Ingekomen reclame-aanbiedingen en fakturen van en correspondentie en contracten met theater-, toneel- en muziekgezelschappen, 1869, 1872, 1885, 1913, 1914, 1925 - 1936, 1940, 1946, 1953 - 1956, 1958, 1962 - 1963, 1965 - 1966, 1970 - 1971. -- 1 omslag

7-(241). Programma's, intekenlijsten en uitnodigingen voor toneel- en andere voorstellingen, bridgedrives en andere ontspanningsavonden voor de leden, 1872 - 1979 (hiaten). -- 2 pakken

303. Brief aan het bestuur van de Maastrichtse sociëteit Momus met verzoek om informatie ten behoeve van een betere opzet van het jaarlijkse bal masqué; concept. Met een exemplaar van de Bredasche Courant, waarin een programma voor het bal masqué van de vereniging Concordia is opgenomen. 1893. -- 2 stukken
Het concept is geschreven op de achterkant van een concertprogramma.

204. Correspondentie van de voorzitter over aktiviteiten t.b.v. de leden, 1894. -- 3 stukken

175. Stukken betreffende het gokken ("hazardspel") door de leden, 1904 - 1965. -- 1 omslag

31. Voorstellen van groepen leden om een scheidingswand aan te brengen tussen de biljart- en de kolfzaal resp. om de puntentelling voor de biljartavonden te veranderen, 1908. -- 2 stukken

200. Vergunning van de burgemeester inzake het ten gehore brengen van pianomuziek, 1912. -- 1 stuk

52. Brief van zeepfabriek T.P. Viruly & Co. met weigering om advertenties te plaatsen in programma's en couponboekjes, 1925. -- 1 stuk

269. Ontwerp voor een theaterprogramma met ruimte voor advertenties van Goudse bedrijven, z.d. (ca. 1930). -- 1 stuk

206. Stukken betreffende auteursrechten voor het ten gehore brengen van muziek, 1926, 1931, 1940, ca. 1946. -- 1 omslag

203. Brief van het lid Joh. Meijer, fotograaf, met verzoek om in aanmerking te komen voor het maken van foto's tijdens het bal-masqué, 1930. -- 1 stuk

178. Lijst met abonnementen op periodieken voor de leestafel, met aantekeningen betreffende opzegging. -- 1 stuk

264. Notulen van de programma-commissie, 1953 - 1954. -- 3 stukken

3.2 Exploitatie sociëteitsruimte (verpachting)


23. Pachtcontracten, 1874 - 1962 (hiaten). Gedeeltelijk concepten, gedeeltelijk met correspondentie en bijlagen. -- 1 omslag
Zie ook rubriek 3.6 inv.nr. 91.

289. Verklaring van C.J. van der Vlist-Ruijgers waarbij zij de huurovereenkomst van 1874 wijzigt door afstand doet van het kasteleinschap of het recht een kastelein aan te stellen, tegen een jaarlijkse vergoeding en het vervallen van de verplichting tot het witten van de lokalen, 1876. -- 1 stuk

286. Instructie voor de pachter; concept, z.d. (ca. 1880). -- 1 stuk

287. Brief van kastelein A. Dam met aanbod om enkele ruimten in zijn huis aan de Markt A 53 gratis ter beschikking te stellen aan de sociëteit, behalve op donderdagen en tijdens de kermis en "Malloot", 1880. Met een overeenkomst ter zake, 1880. -- 2 stukken

8. Stukken betreffende het contract met en het faillissement van T.P.J. Kleinbloesem, pachter van (de buffetten in) het sociëteitscomplex, 1923 - 1926, 1931. -- 1 omslag

265. Stukken betreffende (het proces inzake) de beëindiging van de pachtovereenkomst met S. Hemerik-den Hertog en/of haar zoon B. Hemerik en de ontruiming van de pachterswoning door eerstgenoemde, 1964 - 1970. -- 1 omslag

3.4 Verhuur van zaalruimte en gedeelten van het terrein


305. Afbeeldingen van gedeelten van het complex; gedrukt, z.d. (ca. 1900 resp. ca. 1930). -- 2 stukken

205. Stukken betreffende de opbrengst van de z.g. kinderkermis, 1907, 1910, 1911. -- 4 stukken

279. Stukken betreffende verhuur van (een gedeelte van) het sociëteitsgebouw ten behoeve van Belgische vluchtelingen, 1914, (1916). -- 1 omslag

68. Voorwaarden resp. richtlijnen van het bestuur voor het verhuren van zaalruimte door de pachter resp. de directeur van de Schouwburg; gedrukt, ca. 1920, 1927, 1965. -- 3 stukken

62. Stukken betreffende verhuur van (een gedeelte van) het sociëteitsterrein, 1917. -- 1 stuk

54. Stukken betreffende de verhuur van zaalruimte, z.d. (ca. 1925), 1925, 1927 - 1973. Met een formulier voor een huurovereenkomst, z.d. (ca. 1930). -- 1 omslag
Niet voor openbare toneel- e.d. doeleinden!

302. Brief van de stationschef waarin hij meedeelt dat tramtrein 654 (naar Schoonhoven?) op avonden van uitvoeringen 15 minuten later zal vertrekken, met uitzondering van 's zondags, 1926. -- 1 stuk

--. Stukken betreffende de demping van de Jan Verzwollewetering en de tijdelijke huur van een daardoor ter beschikking gekomen strook grond van de gemeente en de onderverhuur van die grond aan de Goudsche Ruitervereeniging, 1930 - 1937.
ZIE: inv.nr. 90

176. Stukken betreffende het weigeren en verlenen van vergunningen tot het houden van feestweken e.d. ("lunapark"), 1933 - 1937. -- 1 omslag

250. Uitgaande brieven betreffende maatregelen ten behoeve van de recreatie van gemobiliseerde militairen; minuten, 1939. -- 2 stukken

301. Verzoek om vergoeding wegens gebruik van en schade aan de tuin door de Duitse Weermacht, 1941; mniuut. Met een brief aan de burgemeester dat een vergelijk over vergoeding is bereikt, 1941; minuut. -- 2 stukken

187. Correspondentie met het Gezelschap '40-'45 betreffende een klacht over de organisatie en prijsstelling bij de verhuur van zaalruimte, 1947. -- 2 stukken

261. Reclamefolder voor verhuur van zaalruimte, z.d. (ca. 1955). -- 1 stuk

369. Stukken betreffende de verhuur van een gedeelte van het terrein aan J.H. Vergeer voor de plaatsing van een poffertjeskraam, 1961 - 1962. -- 3 stukken

274. Declaraties van de biljartvereniging Ter Gouw wegens haar aandeel in de opbrengst van de exploitatie van de biljarts, 1966, 1969. -- 1 stukken

255. Stukken betreffende de relatie met de biljartvereniging Ter Gouw (permanente gebruiker van de sociëteitszaal), 1972. -- 4 stukken

121. Stukken betreffende de problemen wegens beschadigingen bij het verhuren van zaalruimte aan de Stichting Schouwburgcomplex, 1973, 1974. -- 3 stukken

3.5 Toneel-, muziek-, bioscoop- en andere uitvoeringen


53. Bekendmaking van het bestuur inzake ordeverstoringen door kinderen tijdens concerten, 1886; gedrukt. -- 1 stuk

107. Plattegronden van zaal Kunstmin resp. de schouwburgzaal, te gebruiken als formulier voor het registreren van reserveringen, z.d. (ca. 1890 resp. ca. 1930); gedrukt. Met een ingevuld exemplaar, (1957). -- 3 stukken

2. Stukken betreffende toneel- en andere voorstellingen (beh. films), 1891, 1892, 1926, 1933, 1954 - 1973. -- 1 omslag

319. Brief van ... Pinksen, zelf pachter van een sociëteit elders, met klacht over het feit dat bestuursleden hem hebben weggejaagd uit de kolfzaal tijdens de pauze van een uitvoering van de muziekschool. Met minuut van de antwoordbrief. 1902. -- 2 stukken

25. Overeenkomsten en stukken betreffende exploitatie van de bioscoop, 1910 - 1935. -- 1 omslag
Uit 1919 alleen een bijlage aanwezig

97. Stukken betreffende klachten over en bezwaren tegen de inhoud van toneel- en filmvoorstellingen, 1913 - 1914, 1946, 1964. -- 1 omslag

69. Toegangsbewijzen voor voorstellingen, 1923, z.d. (ca. 1950), 1954 - 1957, 1959, 1961, 1964. -- 1 omslag
O.a. gebruikt als modellen voor bestelling.

49. Stukken betreffende een vordering op en eventuele samenwerking met de toneelclub De Goudsbloem, 1926 - 1927. -- 6 stukken

299. Titellijst van den film Olympische Spelen 1928 te Amsterdam
Uitgebracht via publiciteitsbureau Joh. Mulder te Gouda. -- 1 katerntje

177. Brief aan de exploitanten van de bioscoop met verbod om de film Pantserkruiser Potjemkin te vertonen; minuut, 1930. -- 1 stuk

268. Brief van het bestuur van het departement Gouda van "t Nut" met verzoek om deelname aan een bespreking over het bieden van ontwikkeling en ontspanning voor werklozen buiten de r.k. en sociaal-democratische "zuil", 1931. -- 1 stuk

65. Brieven aan het gemeentebestuur met verzoeken om matiging van de vermakelijkheidsbelasting; minuten, 1931, (1964). -- 2 stukken

24. Bioscoopvergunning voor de Schouwburg-Bioscoop Gouda N.V.; afschrift. Met een afschrift van de beschikking waarbij de bioscoopvergunning voor de R.K. Leesvereniging (sociëteit Concordia) wordt ingetrokken, 1939, en een brief aan het gemeentebestuur over een aanschrijving krachtens de Bioscoopwet; minuut, 1937. -- 2 stukken

12. Stukken betreffende de oprichting van de Schouwburg-Bioscoop Gouda N.V. en het lidmaatschap van de Ned. Bioscoopbond, 1938 - 1939. -- 1 omslag

346. Notulen van de raad van beheer van de Schouwburg Bioscoop Gouda N.V., 14 oktober 1938 - 14 januari 1942. -- 1 deel

57. Circulaires van de burgemeester betreffende kosteloze toegang tot voorstellingen voor door de Duitse bezetters aangewezen ambtenaren, 1940. -- 2 stukken

111. Brief van burgemeester E.A.A. Liera met verzoek om een optreden van het orkest Klaas van Beek te weigeren wegens diens anti-nationaal-socialistische uitlatingen, 1943. -- 1 stuk

185. Circulaire aan de leden betreffende voorrechten met betrekking tot het bijwonen van bioscoopvoorstellingen, 1945. -- 1 stuk

259. Brief van de burgemeester met verzoek om een gesprek over een ruimer aanbod van toneelvoorstellingen en concerten. Met minuut van de antwoordbrief. 1946. -- 2 stukken

109. Programma's voor het Polygoon Wereldnieuws filmjournaal, (1946, 1956, 1966, 1968). -- 4 stukken
Gedeeltelijk fragmenten.

179. Notulen van de vergaderingen van aandeelhouders van de Schouwburg Bioscoop Gouda N.V., 1948 - 1953, 1966. -- 1 omslag

92. Stukken betreffende de tijdelijke sluiting van de bioscoop en de gevolgen daarvan, o.a. voor het personeel, 1949. -- 1 omslag

236-(306). Afrekenstaten van bioscoopvoorstellingen en bioscoopreclame en stukken betreffende de huur van films, gedeeltelijk met overzichten van betaalde omzetbelasting; vnl. doorslagen, 1954 - 1971. -- 6 pakken
Per jaar ten hoogste één reclamestaat bewaren.

194. Stukken betreffende advertentiecontracten (t.b.v. aankondiging van bioscoop- en andere voorstellingen) met dag- en weekbladen en fakturen wegens geplaatste advertenties, 1955, 1959 - 1961, 1971. -- 1 omslag

296. Affiche voor de film "De man van Istanboel", z.d. (ca. 1965). -- 1 stuk

115. Circulaires aan de leden betreffende voorrechten met betrekking tot het bijwonen van uitvoeringen in de schouwburg, 1971 - 1973, 1976 - 1977. -- 1 omslag

3.6 Overige horeca-exploitatie


91. Stukken betreffende vergunningen krachtens de drank-, tabak- en horecawetgeving, 1904 - 1906, 1922, 1926, 1933, 1934, 1937 - 1940, 1941, 1946, 1949, 1952, 1953, 1957, 1966, 1968. -- 1 omslag

108. Tarieflijsten voor consumpties in het zalencentrum, ca. 1946 en ca. 1965. -- 2 stukken

184. Stukken betreffende de relaties met andere sociëteiten, 1947. -- 4 stukken

329. Overeenkomst met de Amstel Brouwerij N.V. en fa. Piet Schouten te Gouda inzake de levering van bier tegen een bijdrage in de exploitatiekosten, 1968; doorslag. -- 1 stuk
Niet ondertekend.

120. Brief van de administrateur met een kostenberekening van de barexploitatie in verband met een eventuele verpachting, 1977. -- 1 stuk

4 GEDEPONEERDE ARCHIEVEN


4.1 Kolfclub Gouda
Was gebruiker van het complex van Ons Genoegen


192. Stukken betreffende kolfwedstrijden, 1884, 1900, 1911. -- 5 stukken

290. Loflied op het kolfspel en feestlied ter gelegenheid van de jaarlijkse kolfwedstrijd, z.d. (ca. 1900). -- 2 stukken

283. Notulen van de ledenvergaderingen, augustus 1891 - 1911. -- 1 deel
Bevat: (voorin) Een ledenlijst per 24 augustus 1891.
Vóór de notulen van 4 november 1893 een ledenlijst per 1 november.

350. Contributieregister, november 1893 - november 1911. -- 1 deel
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (eerste blad ligt los)

356. Rekeningen van inkomsten en uitgaven over 1893/1894 - 1911/1912. -- 1 deeltje (band ontbreekt)

191. Kwitanties wegens betaalde rekeningen, 1895 - 1912. -- 1 omslag

190. Convocatie voor een ledenvergadering i.v.m. plannen tot aansluiting bij de Nederlandsche Kolfbond, 1900. -- 1 stuk

193. Stukken betreffende inzamelingen onder de leden t.b.v. vertrekkende en jubilerende bestuursleden en t.b.v. wedstrijden, 1904, 1909 en z.d. (ca. 1905). -- 4 stukken

285. Reglement, 1900; met kanttekeningen, z.d.. Met een concept voor wijzigingen, z.d. -- 1 deeltje, 1 stuk

4.2 Bridgekring Ons Genoegen
Opgericht door de sociëteit ca. 1972. De leden moesten lid zijn van de sociëteit.


327. Ingekomen en afdrukken van uitgaande stukken, 1985 - 1988. -- 1 omslag

323. Notulen van de algemene ledenvergaderingen, 1986, 1987. Met agenda's, 1987, 1988. -- 4 stukken

324. Notulen van de bestuursvergaderingen, 1986 - 1989. Gedeeltelijk met agenda's, 1987 - 1989. -- 1 omslag

326. Ledenlijsten, 1987, 1988. -- 2 stukken

328. Het Goudse slem
Clubblad, 1988. -- 1 katern

325. Stukken betreffende de financiën, 1988, 1989. -- 2 stukken