248 -- Gouda -- Toonkunst Caecilia

Openbaarheid
Archiefstukken jonger dan 15 jaar zijn NIET OPENBAAR.
De inventarisnummers zijn in dat geval rood en gemarkeerd met een asterisk (*).
 
 

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Inventaris

1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD


1.1 Notulen en bijbehorende vergaderstukken


52. Agenda's voor de ledenvergaderingen, 1928, 1937, 1948, 1961, 1963, 1969, 1972, 1974 - 1979, 1981 - 1991. Met notulen, 1963, 1982 - 1989. -- 1 omslag

5-12. Notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen, 1929 - 1977. -- 6 delen, 1 pak, 1 omslag
Voor eventuele hiaten in de delen, zie vnr. 52.

49-51. Notulen van bestuursvergaderingen, 1982 - 1991 (1992), met agenda's en gedeeltelijk met bijlagen. -- 3 pakken

1.2 Correspondentie


13-47. Ingekomen en minuten en afschriften van uitgaande stukken, 1927 - 1930, 1937 - 1990 (hiaten). -- 25 omslagen, 10 pakken
Vanaf inv.nr. 15 (1939) alfabetisch op correspondent geordend.

56. Circulaires aan de leden en de Vrienden van Toonkunst, 1978, 1982 - 1990. -- 1 omslag

1.3 Jaarverslagen


53. Jaarverslagen, 1947/1948 - 1991 (hiaten). -- 1 pak
Betreft minuten van de verslagen uitgebracht aan het hoofdbestuur, en afdrukken van de verslagen uitgebracht aan de ledenvergaderingen.

2 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN


2.1 Organisatie


--. Reglement van de orkestvereniging "Symphonia", 1919, met wijzigingen.
ZIE: inv.nr. 67

71-78. Lijsten van leden, abonnees en donateurs, tevens contributie- en donatieregisters, 1920 - 1970. -- 1 katern, 1 cahier, 1 stuk, 5 delen

82. Bewijs van lidmaatschap voor G. Zieleman, 1946/1947. -- 1 stuk

59-(79). Stukken betreffende jubilea, 1948, 1958. -- 1 omslag, 1 katern

62. Statuten, 1954; gedrukt. Met huishoudelijke reglementen, 1984, 1989; met concepten, 1984. -- 1 katerntje, 1 katern, 4 stukken

87. Correspondentie met de Federatie van Jongerenkoren over de eventuele oprichting van een jeugdkoor, 1966. Met bijlage. -- 3 stukken

84. Aantekeningen van het besprokene in de bestuursvergadering van 17 mei 1978. -- 1 stuk (2 bladen)

86. Rooster van aftreden van bestuursleden, 1987, met toelichting over het verloop van de bestuursfuncties in de periode 1979 - 1990. -- 1 stuk

65. Dossier inzake de overdracht van het penningmeesterschap, 1989 - 1990. -- 2 katerns, 3 stukken

2.2 Vermogensbeheer; financiering; financiële verantwoording


54-(88). Financiële overzichten van concerten, 1923 - 1990 (hiaten). Met jaarrekeningen, 1982 - 1991 (hiaten). -- 2 delen, 1 pak

60-61. Stukken betreffende een geplaatste obligatielening, 1924 - 1929. -- 1 deel, 1 omslag

89. Register van inkomsten en uitgaven, 1926/1927 - 1933/1934. -- 1 deel

55. Begrotingen van concerten, 1963 - 1983 (hiaten), met algemene begrotingen, 1984 - 1987 (1988) (hiaten). -- 1 omslag

83. Overzicht van (te verwachten) bijdragen van Vrienden van Toonkunst in 1976. -- 1 stuk

--. Jaarrekeningen, 1982 - 1991 (hiaten).
ZIE: inv.nr. 54

58. Dossier inzake sponsoring door de VSB, 1986 - 1991. -- 1 omslag

2.3 Personeel


57. Stukken betreffende de dirigenten, 1952, 1970, 1984 - 1989, 1991. -- 1 omslag

2.4 Materiële voorzieningen


64. Dossier inzake het stemmen van de piano in de kantine van de Technische School, 1987 - 1988. -- 7 stukken

2.5 Relaties tot de Maatschappij ... Toonkunst en andere instellingen


80. Staat met overzicht van bestuursleden van de afdelingen van de Maatschappij ... Toonkunst, 1925/1926; gedrukt, bijgewerkt tot 1927. -- 1 stuk

81. Staten met overzichten van uitvoeringen door de afdelingen van de Maatschappij ... Toonkunst, 1927/1928 - 1930/1931 en 1936/1937; gedrukt. -- 5 stukken

66. Stukken betreffende het Goudsch Conservatorium, 1948, 1950. -- 5 stukken

63. Dossier inzake de organisatie van de jaarvergadering van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst in Gouda, 1972. -- 1 omslag

2.6 Opleiding


85. Rapporten van N. Cok over de lessen stemvorming in het seizoen 1987/1988. -- 2 stukken

2.7 Concerten


67-69. Krantenknipsels met recensies en aankondigingen van concerten en andere knipsels betreffende de afdeling, (1919) 1923 - 1970. -- 1 deel, 1 cahier, 1 omslag

1-(48). Programma's en affiches voor concerten, 1919 - 1991. Gedeeltelijk met bijlagen (tekstboekjes). -- 5 omslagen
Sommige exemplaren in tweevoud.