214 -- Gouda -- Archief van het NVV, later de FNV afdeling Gouda

Openbaarheid
Archiefstukken jonger dan 10 jaar zijn NIET OPENBAAR.
De inventarisnummers zijn in dat geval rood en gemarkeerd met een asterisk (*).
 
 

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Inventaris

samengesteld door Bert van der Saag (1990)

1 NVV afd. Gouda (Goudse Bestuurdersbond)


1.1 Algemeen


1.1.1 Notulen, vergaderstukken


1.1.1.1 Ledenvergaderingen


1-4. Notulen van ledenvergaderingen, 1931 - 1978 (hiaten); ged. afschriften (vnl. gestencild). -- 2 delen en 2 omslagen

5. Presentielijsten van ledenvergaderingen, 1935, 1973, 1975 - 1977. -- 1 omslag

6. Convocaties met agenda's voor de ledenvergaderingen, 1951, 1966 - 1977. -- 1 omslag

1.1.1.2 Bestuursvergaderingen


7-13. (Net)notulen van (algemene) bestuursvergaderingen, 1930 - 1978 (hiaten); gedeeltelijk afschriften. -- 3 delen, 3 omslagen, 1 pak

14. Kladnotulen van bestuursvergaderingen, 1935, 1955, 1956, 1958. -- 1 omslag

15. Notulen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur, 1967 - 1972, 1975 - 1977; afschriften en een concept. -- 1 omslag

16. Convocaties met agenda's voor bestuursvergaderingen, 1971 - 1977, gedeeltelijk met bijlagen. -- 1 omslag

1.1.2 Correspondentie


17. Minuten van uitgaande brieven, 1908 - 1917. -- 1 omslag

18. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1971. -- 1 omslag
Nog nader te ordenen en te schonen.

19-21. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1972 - 1974; ongeordend. -- 3 omslagen
Nog nader te ordenen en schonen.

22-28. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1974 - 1977. -- 7 omslagen
Nog gedeeltelijk te schonen.

1.1.3 Jaarverslagen


29. Briefkaart aan A. Postmus te Gouda met verzoek om een beknopt verslag van de aktiviteiten van zijn organisatie (= ?) ten behoeve van het jaarverslag van de Goudse Bestuurdersbond, 1917. -- 1 stuk
Kennelijk terugontvangen.

30. Jaarverslagen (vnl. gestencild) over 1930 - 1977 (hiaten). -- 1 pak
Ontbreken: 1931 - 1944, 1964 - 1967.

31. Concept-jaarverslag (ged.) over 1961; met een begeleidende brief van de secretaris aan het bestuur, 1962. -- 1 katern en 1 stuk

1.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen


1.2.1 Interne organisatie, hulpmiddelen


1.2.1.1 Interne organisatie


32. Stukken betreffende de oprichting van de Goudse Bestuurdersbond, 1907 - 1908. -- 3 stukken

35. Overzichten van ledentallen van de Goudse Bestuurdersbond en andere plaatselijke bestuurdersbonden, 1939 - 1940 en 1945. -- 3 stukken

33. Stukken betreffende de opheffing van de oorspronkelijke vereniging "Goudse Bestuurdersbond" (en omzetting in een plaatselijke afdeling van de NVV-bestuurdersbond) i.v.m. de overdracht van het verenigingsgebouw aan de Turfmarkt 55-61 aan de Stichting "Ons Huis" (in oprichting), 1956 - 1958. -- 1 omslag

34. Notulen van de vergaderingen van de NKV- en NVV-afdelingen Gouda resp. van het voorlopig bestuur van de FNV-afdeling Gouda, 1976 - 1977. -- 3 katerns

1.2.1.2 Verenigingsgebouw


36. Verklaring van de minister van sociale zaken dat de lokaliteiten van Turfmarkt 55-61 ("Ons Huis") voldoen aan de eisen ex art. 12, derde lid, van de Drankwet (z.g. Verlof B), 1950. -- 1 stuk

37. Brief van de penningmeester van het NVV inzake een aanvullende hypotheek op ("Ons Huis" ?), 1952. -- 1 stuk

38. Doorslag van de notariële akte van oprichting van de "Stichting Ons Huis - NVV bestuurdersbond Gouda", 1959. -- 1 katern

39. Stukken betreffende de exploitatie van "Ons Huis", 1970 en (1972 ?). -- 2 stukken

40. Stukken betreffende de (voorgenomen) terugkoop van "Ons Huis" van de Stichting Verenigingsgebouwen door de Stichting "Ons Huis", 1973 - 1974. -- 1 omslag

1.2.2 Aktiviteiten / uitvoering van de doelstelling


1.2.2.1 Overlegsituaties, relaties met derden


1.2.2.1.1 Relaties binnen het FNV (NVV)
O.a. landelijk, district, kring, e.d.


49. 1907 - 1957 Gouden A.N.B. Gouda
Gedenkboekje ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de afd. Gouda van de Algemene Nederlandse Bouwbedrijfsbond; gedrukt. -- 1 katern

47. Verslagen van vergaderingen van de gezamenlijke bestuurdersbonden NVV in de regio Gouda, later de z.g. Kringvergadering Midden-Holland en Krimpenerwaard, 1956, 1973 - 1976; met een convocatie met agenda. -- 1 omslag

48. Verslag van een vergadering van de voorzitters van de bestuurdersbonden uit de regio Gouda, 1959; gestencild. -- 1 stuk

42. Rapporten van de commissie herziening reglement bestuurdersbonden, 1970 en 1971. -- 2 stukken

43. Convocaties met agenda's voor de vergaderingen van het NVV-district Zuid-Holland Noord, 1971 - 1974; met bijlagen. -- 1 omslag

44. Verslag over 1972/1973 van het districht Zuid-Holland Noord van het NVV; gestencild. -- 1 deeltje

41. Brochures e.d. van het NVV en aangesloten organisaties, 1972 en 1974; gedrukt. -- 1 omslag

45. Notulen van de vergaderingen van het NVV-district Zuid-Holland Noord, 1972 - 1976. -- 1 omslag

46. De Kwispedoor
Tweemaandelijkse periodiek voor kaderleden van het NVV Jongerenkontakt, district Zuid-Holland, jaargang 3 (1974), afl. 1 en 3. -- 2 katerns

1.2.2.1.2 Relaties met andere vakbonden


50. Ingekomen stukken van de landelijke, provinciale en plaatselijke overlegorganen (organen van overleg met CNV en NKV), 1969 - 1970. -- 4 stukken

51. Notulen van het plaatselijk overlegorgaan (vertegenwoordigers van CNV, NKV en NVV), 1972, 1974 - 1975, 1977; met een convocatie voor een vergadering. -- 1 omslag

1.2.2.1.3 Vakbeweging in het algemeen


52. Circulaires betreffende de wederopbouw van de vakbeweging, mei 1945. -- 2 stukken

1.2.2.1.4 Vertegenwoordiging in instellingen, commissies


53. Memorie over de problematiek rond het funktioneren van vrijwilligers als vertegenwoordigers van de afdeling in commissies e.d.; met een overzicht van aktiviteiten van en vertegenwoordigers in enkele instellingen, z.d. (1970 ?); doorslag. -- 1 stuk

54. Ingekomen verslagen van enkele vertegenwoordigers in commissies / instellingen betreffende de werkzaamheden van deze instellingen in 1970. -- 1 omslag

1.2.2.1.5 Voorlichting, propaganda


55. NVV onmisbaar
Sticker en voorlichtingsfolders (voor Gouda-Noord en Haastrecht resp. Gouda ten zuiden van de spoorlijn), (ca. 1974); gedrukt. -- 2 katerntjes en 1 stuk

1.2.2.2 Activiteiten ten behoeve van de leden


1.2.2.2.1 Sociaal-economische politiek, problematiek


56. Reglement van het bureau voor arbeidsrecht te Gouda, 1907; met verslag over het eerste halfjaar 1908; gedrukt. -- 2 stukken

57. Verzoekschrift van de Goudse Bestuurdersbond aan de gemeenteraad van Gouda om in de bestekken van gemeentewerken bepalingen op te nemen omtrent minimumloon en maximum-werktijd, 1910; gedrukt. -- 1 stuk

58. Verzoekschrift van de afd. Gouda van de Ned. R.K. Volksbond aan de gemeenteraad van Gouda om een fonds te stichten voor het verstrekken van een toeslag op de uitkeringen van werklozenfondsen van de vakbeweging, 1913; gedrukt. -- 1 stuk

59. Strooibiljet van het NVV in de vorm van een 50.000 Mark-biljet (ter herinnering aan de Duitse inflatie in 1923) met oproep om tegen de duurte te protesteren, (ca. 1950). -- 1 stuk

60. Brief van de raad van overleg van de drie plaatselijke vakcentrales (NVV, RKWV en CNV) aan burgemeester en wethouders van Gouda, inzake het doen houden van een huurenquête in verband met de woningnood, 1952; met begeleidende brief aan de betreffende vakcentrales; gestencild. -- 2 stukken

1.2.2.2.2 Scholing, vorming


61. Briefkaart van A. Fokkers te Gouda met verzoek om opgave van leden van (zijn organisatie)(de Vereniging voor Timmerlieden??) die aan een cursus Nederlandse taal willen deelnemen, 1908. -- 1 stuk
Miscchien niet verzonden?

1.2.2.2.3 Hulp op fiscaal terrein


62. Stukken betreffende de organisatie van hulp bij het invullen van het aangiftebiljet inkomstenbelasting voor leden van het NVV, 1972 - 1973. -- 1 omslag

1.2.2.2.4 Excursies, jubilea


63. 1908-1958 Gouden G.B.B.
Gedenkboekje ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Goudse Bestuurdersbond; gedrukt. -- 1 katern

64. Stukken betreffende de viering van het 60-jarig jubileum, 1968. -- 1 omslag

65. Stukken betreffende de organisatie van de jaarlijkse excursies voor (in Gouda woonachtige) gepensioneerde leden van het NVV, 1971 - 1974. -- 1 omslag

2 NKV afd. Gouda
Dit archiefgedeelte moet nog toegankelijk worden gemaakt.


3 FNV afd. Gouda


3.1 Algemeen


3.1.1 Notulen, vergaderstukken


999. Notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen, 1981 - 1985 (hiaten). Met agenda's en bijlagen. -- 1 doos
Nog te schonen en ordenen.

3.1.2 Correspondentie


1000-1008. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, november 1980 - 1985. -- 1 omslag, 8 pakken

3.1.3 Jaarverslagen


1019. Jaarverslag over 1984. -- 1 katern

3.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen


3.2.1 Overlegsituaties, relaties met derden


3.2.1.1 Relaties binnen de FNV


1009. Stukken betreffende de werkgroep uitkeringsgerechtigden Midden-Holland, 1984 - 1985. -- 1 omslag
Dit was een werkgroep van de FNV afd. Gouda.

3.2.1.2 Vertegenwoordiging in instellingen, commissies
Hiervan kunnen zeer veel stukken worden vernietigd, zodra de archieven van de betreffende instellingen, commissies, e.d. zijn verworven.


1012. Stukken afkomstig van de stuurgroep huisvesting alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens, 1980 - 1983. -- 1 pak

1010. Overzichten van de arbeidsmarktsituatie, later: overzichten van de bedrijvigheid in Midden-Holland, opgemaakt door het GAB (later: samen met de Kamer van Koophandel), 1980 - 1985 (hiaten). -- 1 pak

1011. Stukken afkomstig van het educatief platform, later het platvorm volwassenen educatie, 1980 - 1985. -- 1 pak

1015. Stukken afkomstig van het 5 mei-comité, 1981 - 1982. -- 1 omslag

1013. Stukken afkomstig van de Stichting Ondersteuning Welzijnswerk Gouda, 1981 - 1985 (hiaten). -- 1 pak

1017. Stukken afkomstig van het Overleg Bewonersgroepen Bloemendaal, 1982. -- 1 omslag

1014. Stukken afkomstig van het platform werkgelegenheid Midden-Holland, 1983. -- 1 omslag

1016. Stukken afkomstig van het anti-fascisme platform, 1983 - 1985. -- 1 omslag

3.2.1.3 Politieke aangelegenheden


1018. Stukken betreffende de aktiviteiten van de Amicales in Gouda, februari - juli 1982. -- 1 omslag