18 -- Moordrecht -- Ambacht

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2022 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2014
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Inleiding

Deze inventaris is ontleend aan de (niet erg overzichtelijke) ead-inventaris op de website van het streekarchief, aangevuld en gecorrigeerd op basis van de oorspronkelijke inventaris van Johannes Hingman uit het laatste kwart van de 19e eeuw.

Met de nodige voorzichtigheid raadplegen!


Inventaris

1 Algemeen


1.1 Notulen


2-4. Notulen van schout en ambachtsbewaarders, 1778 - 1796

5-9. Notulen van de municipaliteit, gemeentebestuur en municipale raad, 1796 - 1816.

1.2 Uitgaande en ingekomen stukken


284-297. Plakkaten, keuren en ordonnanties van de Staten van Holland en opgevolgde besturen, 1655 - 1811.

298-299. Publicaties, 1710 - 1795. -- 2 pakken

12-15. Registers van publicaties en advertenties van schout en ambachtsbewaarders en van schout en kroosheemraden, 1742 - 1800.

17-18. Ingekomen stukken bij de municipaliteit, het gemeentebestuur en de waarnemend maire, 1795 - 1811.

300. Register op bovenstaande plakkaten etc., z.d.

16. Register van publicaties van de municipaliteit, het gemeentebestuur en de maire, 3 januari 1801 - 4 april 1813. Voorts advertenties van het ambachtsbestuur tot 1 september 1833.

19. Ingekomen stukken bij de maire, 4 - 31 december 1811 (met repertoire), 1812 en 1813.

10-11. Registers van uitgaande brieven van de maire, 1812 - 1813.

20-21. Repertoires van ingekomen en uitgaande stukken van de maire, 1812 - 1813.

1.3 Varia


1. "Moordrechts actens en octrooyen". Register, 1340 - 1715.

2 Afzonderlijke onderwerpen


2.1 Interne organisatie


2.1.1 Eigendommen van het ambacht


233. Akte van transport van het (latere) gemeentehuis door L. Warnsdorff en H. van Praag aan de gemeente Moordrecht, 22 december 1823. Met retroacta, 1617 - 1823. Met stukken betreffende het proces tussen Jacob Ockhuizen en schout en gerecht van Gouderak over het uitstek, 1798.
Bevat: - Neeltje Jacobsdr, weduwe van Heyman Jansz, aan Jan Pietersz, 22 september 1617.
- Erfgenamen van Hendrik Jansz van Leeuwen aan mr. Adam en Pieter Goethardt, 9 augustus 1683.
- Executeurs van het testament van Pieter Goedhardt aan Willem Pleune Verhoed, 29 mei 1721.
- Maria van Dijk, weduwe van Jacob Ockhuizen, aan Willem de Timmerman, 3 november 1803.
- Willem de Timmerman aan Theunis Dijkland en Reinier de Lange, 5 mei 1817.
- Theunis Dijkland en Reinier de Lange aan L. Warnsdorff en H. van Praag, 7 oktober 1823.

232. Akten van abandonnement van roerende en onroerende goederen aan het ambacht, ter zake van onmacht van betaling van belastingen, 1711 - 1797.
Bevat: - Huurcedullen van ambachtseigendommen, zoals: ambachtsgras en riethoeken met visserij in de bruggen, 1779 - 1813; diverse visserijen, 1807 - 1813; rietgewas Veenweg, 1779 - 1807; rietgewas Kerklaan, 1779 - 1813; grasgewas, 1779 - 1813; diverse huurcedullen.
- Voorwaarden voor houtverkopingen, 1747, 1807, 1815, 1825.
- Bestekken voor de reparaties aan de molen in het ambacht, 1727 - 1797.
- Bestek voor het afbreken en weer opbouwen van het schoolhuis, 1744.
- Bestek voor het wachthuis, 1796.
- Tekeningen en concept-bestekken en stukken betreffende het nieuw gebouwde ambachtshuis, 1796.

2.1.2 Financiën van het ambacht


132-135. Rekeningen van de ambachtsbewaarders en molenmeesters van alle kosten ten laste van het ambacht, 1630 - 1867.
Het boekjaar loopt tot 1816 van mei tot mei.

206-207. Kasboeken van het ambacht, 1778 - 1856.

130. Diverse financiële stukken, 1795 - 1811.
Bevat: a. Akte van decharge ten behoeve van J. van Staveren, Klaas Versluis en Pieter Verzaal als op 15 maart 1795 van hun functie ontheven schout en ambachtsbewaarders door de nieuw aangesteld president en ambachtsbewaarders Isaac Vroombrouck, Kornelis Verkouter en N.K. Okhuijzen, 3 april 1795.
b. Stukken betreffende het niet betalen van de recognitie aan de municipaliteit van Rotterdam wegens het schoutambt, 1802, 1804.
c. Machtiging van gedeputeerden van het departementaal bestuur van Holland om voor drie jaar opcenten op de landsbelastingen te heffen, 23 september 1806.
Aanschrijvingen en andere stukken betreffende geldheffingen:
d. Geldheffing van 17 juli 1795.
e. Idem van 30 juni en 10 augustus 1796.
f. Tweemaal de 80e penning van 12 oktober 1797 en 18 januari 1798.
g. Vrijwillige lening op de domeinen, 20 februari 1801.
h. Achtjarige heffing van 1,5% op de bezittingen en 2% op de inkomsten, en 25-jarige heffing van 5% op de inkomsten, krachtens publicatie van het Staatsbewind van 15 juli 1802.
i. Buitengewone belasting op de inkomsten, 24 december 1805.
j. Quotisatie van de ingezetenen in de lening van ƒ 3.000.000, 1808.
k. Aanschrijvingen van het landsbestuur en andere stukken betreffende de financiën, 1806 - 1811.
l. Verzoekschrift van het gemeentebestuur en gecommitteerden tot de financiën aan koning Lodewijk Napoleon om voortzetting van de belastingen, met bijlage, ingediend 1809.
m. Verzoekschrift aan de hertog van Plaisance, stadhouder, om goedkeuring van het plan van plaatselijke belastingen, ingediend 1811.
n. Lijsten van ontvangst van chijnspenningen, 1809 - 1810.

204. Blaffert van de obligaties behorende tot zodanige effecten die buiten alle rekening blijven en spruitende uit de gelden van de overgaring van de verponding, molen-, penning- en andere gelden, 1 mei 1795 - 1815.

131. Aanschrijvingen en brieven betreffende de patenten, 1806 - 1811.

136. Rekeningen van Jacobus François Gijsbert Post en Benjamin Kever als gemeentebestuurders en van de ontvangsten en uitgaven van de dorpsbelasting, geheven volgens het octrooi van het departementaal bestuur van 23 september 1806 en het KB van 17 maart 1808 en van 2 april 1809, november 1806 - april 1807, mei 1807 - april 1809, mei - december 1809 1813. Met rekeningen van de gemeenteontvangers Willem Blok over 1810 en 1811 resp. Willem Hendrik Ouwens over 1812 en 1813.

2.2 Externe taakuitoefening


2.2.1 Registratie van eigendommen van derden


51. Blaffert van de huizen met aantekening van de eigendomsovergang, 1732 - 1810.

52. Kopie van bovenstaande blaffert.

57. Kopie blaffert van de landerijen, 1737 - 1811.

54. Blaffert van de landen, gronden en huizen, gelegen langs de Moordrechtschen veenweg, opgenomen 1779 en later bijgehouden met vermelding van de eigendomsovergang.

55. Blaffert als voren, vermoedelijk bijgehouden tot 1820.

53. Nieuw kohier van de huizen, beginnende 1806.

56. Register van de landerijen volgens de meting van 1806. Mede met latere aantekening van de eigendomsovergang.

141. Livres des mutations á titre de vente, partage, cession et autres actes portant transmission de propriétés baties, 1812 - 1813
Overgebracht naar ac 22?

142. Propriétés non-baties, 1812-1813
Overgebracht naar ac 22?

143. Mutations des portes et fenêtres 1812, 1813
Overgebracht naar ac 22?

2.2.2 Belastingen


2.2.2.1 Molengeld en penninggeld


139. Diverse stukken betreffende het molen- en penninggeld, 1697 - 1718. Met lijsten van hetgeen het ambacht schuldig is aan ambachtsbewaarders als ingaarders van het molengeld en penninggeld wegens geabandonneerde en afgekochte landen, 1702 - 1776.

137-138. Kohieren van het molengeld en penninggeld, 1772 - 1797.

140. Idem, 1 mei 1794 - 1828. -- 1 deel

2.2.2.2 Verponding


152. Register van overboeking van de landerijen, 1633 - 1685.

144-146. Diverse stukken betreffende de verponding, 1654 - 1811. -- 3 portefeuilles

153-155. Kohieren van de ordinaire en extraordinaire verponding met aantekening van de afgekochte percelen, beginnende omstreeks 1720.

156. Lijsten van hetgeen het ambacht schuldig is aan ambachtsbewaarders als gaarders van de verponding, zowel ordinair als extraordinair, wegens afgekochte landen, 1698 - 1749 en 1771 - 1776.
Bevat: Lijsten van de ingelanden die afkoop hebben gedaan van hun ongelden, die de gaarders van de verponding, alsmede die van het penninggeld, zullen moeten korten op hun ongelden.

150-151. Verpondingsboeken van de nieuw getimmerde en geamelioreerde huizen, 1734 - 1806.

147-149. Registers van de ordinaire en extraordinaire verponding, 1803 - 1806.

2.2.2.3 Overige landsbelastingen


165. Stukken betreffende de liberale gift "tot afwering van de vijand", gearresteerd 12 september 1747. Resoluties, kohier van opgebrachte gelden, enz., ca. 1747.

163. Diverse stukken betreffende afgeschafte pachten, 1748 - 1750
Bevat: - Omslag over alle huishoudens en personen van hetgeen zij betaald zouden hebben als de pachten bij publicatie van 26 juli 1748 niet waren afgeschaft.
- Plakkaten, aanschrijvingen en resoluties van de Staten en Gecommitteerde raden van Holland betreffende het vinden van een belasting voor de afgeschafte pachten, 1748 - 1750.
- Twee kohieren van het "provisoneel middel" in plaats van de afgeschafte pachten, 1748 - 1750.
- Diverse minuten van schout en schepenen inzake het "provisioneel middel", 1748 - 1750.

164. Diverse gedrukte ingevulde biljetten van aangifte en andere papieren als boven, z.d. (1748 - 1750).

2.2.4 Armenzaken


175-177. Rekeningen van de heilige geestmeesters, 1656 - 1811.

168. Diverse stukken betreffende armenzaken, ca. 1668 - 1815.

172-173. Akten van indemniteit, 1695 - 1811.

174. Twee alfabetische registers op de akten van indemniteit, 1695 - 1811. Twee omslagen met akten van indemniteit zonder nummer.

178. Kasboek der armengelden, 1778 - 1810.

303. Overeenkomst tussen het (burgerlijk) armbestuur en Jan de Lange als eigenaar van de laan naar het ashok, waarbij het recht van overpad dat toekwam aan Wiggert Bontekoe, eigenaar van een stuk dijksland ten oosten van de Hoefvliet, eveneens toekomt aan het armbestuur dat dat stuk land van Bontekoe in erfpacht heeft ten behoeve van het ashok, alsmede aan de armen die eventueel - na verwijdering van het ashok - daar gehuisvest zullen worden, onder beding dat het armbestuur aansprakelijk is voor eventuele schade aan bomen, boomgaard of anderszins, en voor het onderhoud van de laan zal zorg dragen, 1784. -- 1 stuk

305. Overeenkomsten tussen het (burgerlijk) armbestuur en Benjamin Kerver resp. Jacobus François en het echtpaar Adrianus van den Bergh en Helena François, waarbij het armbestuur een ashok mag plaatsen op een stukje grond buitendijks aan de Schielands Hoge Zeedijk, onder voorwaarde dat het dijkonderhoud ten laste van het armbestuur komt zolang de grond door hen wordt gebruikt, 1784. -- 2 stukken

304. Eigendomsbewijs voor de publieke of H.G.-armen betreffende een stukje grond met loods en kachelhuisje, waarop het ashok staat, met recht van overpad over de ten oosten gelegen laan, 1785. -- 1 stuk (perkament)

169-170. Consentboeken voor de armen, 1799 - 1811.

171. Klachtenboek van de armmeesters, 1799 - 1811. -- 1 deel

2.2.5 Stukken betreffende de vervening


199. Register van de afkoop, 1689 - 1743.

189-190. Stukken betreffende de vervening, 1592 - 1808. -- 2 portefeuilles

191-193. Kohieren van de personen die zich bij schout en ambachtsbewaarders hebben laten inschrijven om te mogen venen en slagturven, 1682 - 1810. -- 3 delen

196-197. Kohieren van de voorlanders aan wie toegestaan is hun ongelden af te kopen en met hun achterlanders zijn toegelaten om te venen en slagturven, 1689 - 1736. -- 2 delen

194-195. Kohieren van de personen die hun ongelden afkopen, 1693 - 1747. -- 2 delen

200-201. Rekeningen van ambachtsbewaarders van de administratie der lastgelden van de penningen die door de veenlanden tot afkoop van de lasten van hun gronden en op rekening van de afkoop zijn betaald, en van de opbrengst van de landen en effecten die aan het ambacht zijn vervallen en de rente van de beleggingen uit de afkooppenningen, 1703 - 1863. -- 2 delen

188. Register van de consenten van hoogheemraden van Schieland om te mogen venen, 31 oktober 1716 - 4 april 1801.

205. Blaffert van de losrentebrieven en obligaties, gesproten uit de afkooppenningen belegd bij het gewest Holland, ingevolge resolutie van de Staten van 17 januari 1719, 1793 - 1816.

198. "Protocol van den afkoop der ongelden". Notulen van vergaderingen van schout resp. president en ambachtsbewaarders, 15 maart 1742 - 15 maart 1794 resp. 31 maart 1795 - 29 september 1842. -- 1 deel

202. Rekeningen van schout en ambachtsbewaarders wegens afkooppenningen, 1 mei 1780 - 30 april 1813.
Hierachter obligaties en afgeloste obligaties van de afkooppenningen.

208. Kasboeken van de ambachtsbewaarders wegens ontvang en uitgaaf ter zake van de waarborggelden, 1795 - 1823.

2.2.6 Onderhoud van wegen, dijken enz.


209. Diverse stukken rakende de banwerken, 1661 - 1830. -- 1 portefeuille
Bevat: a. Verordening van schout en kroosheemraden op het schouwen van kaden, wegen en wateringen, 11 november 1743; met goedkeuring van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland, 28 december 1743.
Herziene verordening, 9 mei 1780; met goedkeuring, 26 mei 1780.
Herziene verordening, 9 oktober 1783; met goedkeuring, 1 november 1783.
Herziene verordening, 6 juli 1786; met goedkeuring, 26 augustus 1786.
Herziene verordening, 21 april 1804; met goedkeuring, 2 juni 1804.
b. Overeenkomsten met particuliere personen betreffende het waarborgen van banwerken, 1721 - 1801, 1818 - 1822.
c. Diverse stukken betreffende de Kerklaan, consenten, orders, bestekken, enz., 1692 - 1772.
d. Diverse stukken betreffende de Tiendweg: consenten van Schieland over het onderhoud, 1701 - 1716; schouwen en diepen van de Tiendwegse wetering, 1733; dammen van deze wetering, 1742, 1743.
e. Bestekken wegens het maken en uit de schouw houden van de ambachtsbanwerken, 1731, 1732, 1735, 1780 - 1819.
f. Voorwaarden voor de aanbesteding van het onderhoud van de ambachtsbanwerken, 1730, 1732, 1735, 1779 - 1830, en het onderhoud van bruggen, 1691 - 1802.
g. Diverse stukken betreffende de banwerken, 1661 - 1804.

221-226. Hoefslagboeken, 1686 - 1853.

213-220. Register van de van tijd tot tijd geschouwde banwerken in de respectievelijke mei-, Baafmis- en strooi- of extraordinaire schouwen, met de respectievelijke vonnissen van kroosheemraden daarop, 1740 - 1830.

302. Overeenkomst met Nicolaas François als bezitter en eigenaar van een huis en erf, genaamd 't Groothuis, gelegen bij het kerkehuis en de "op- en afscheping" van het ambacht, inzake het bestraten van het pad naast diens huis, 12 oktober 1779. -- 1 stuk

210-211. Registers van ieders banwerken, behalve het diepen van de weteringen, zandpad, onderhoud van wegen voor huizen en schuren, 1779 - 1799. -- 2 delen

203. Blaffert van de effecten der waarborgpenningen, ontvangen van diverse personen tot zekerheid van het onderhoud der banwerken, 1794 - 1814.

212. Alfabetisch register op de banwerken, opgemaakt in 1821.

2.2.7 Waterstaat


2.2.7.1 Zuidplas


227. Stukken betreffende de droogmaking van de Zuidplas, 1700 - 1897. -- 1 portefeuille
Bevat: a. Buurspraak over een presentatie door Zevenhuizen van het plan tot droogmaking van de plassen onder Zuid-Waddinxveen, Moordrecht en Nieuwerkerk, 25 november 1697. Met memorie van schout en ambachtsbewaarders inzake het verzoekschrift van Zevenhuizen aan de Staten van Holland over de droogmaking van deze plassen, 13 november 1697.
b. Octrooi van de Staten van Holland voor de steden Gouda en Rotterdam om de plassen ten zuiden van de Dorrekade in de ambachten Zevenhuizen, Zuid-Waddinxveen, Moordrecht en Nieuwerkerk droog te maken, 30 juli 1700; gedrukt. Met voorwaarden waarop de stadsbesturen van Gouda en Rotterdam ieder uitnodigen tot deelname aan de droogmaking van de Zuidplas.
c. Brief van schout en ambachtsbewaarders aan het hoogheemraadschap van Schieland over het verzoek van Jacob Mulder om de Zuidplas droog te maken, 3 april 1719; minuut.
d. Aantekeningen inzake bijeenkomsten van de besturen van de ambachten waarin de Zuidplas is gelegen, 1779 - 1780.
e. Memorie van de morgentalen en berekening van de kosten van droogmaking, opgemaakt door D. Smits, fabriek van Schieland, 1779.
f. Memorie van Willem Sebastiaan Boers, schout van Waddinxveen, omtrent de droogmaking, volgens afspreek in de bijeenkomst van 3 juli 1779; met een kostenberekening gebaseerd op de laatste kaart van L. de Zwart. Met een memorie van zijn hand over het maken van een vaart door de Zuidplas na de droogmaking.
g. Kostenberekening van de droogmaking, 6 november 1779. Korte beschrijving van het project, 1779. Memorie van enige punten betreffende het effectueren van de droogmaking. Memorie van "reflexiën" op de kaart en kostenberekening van landmeter H. van Schaick. Memorie van opmerkingen van Nieuwerkerk op het plan van W.S. Boers, 14 augustus 1779.
h. Rekeningen van kosten van opmetingen door landmeter H. van Schaick en fabriek van Schieland D. Smits.
i. "Concept kaart der droogmaking van de groote plas, gelegen onder de amachten van Nieuwerkerk, Moordrecht, Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapel", door H. van Schaick, 13 oktober 1779. Met een zelfde kaart, 1780. Twee verschillende concepten ingetekend op een gedeelte van de kaart van het hoogheemraadschap van Schieland van 1651-1653, waarschijnlijk behorend bij het project van de fabriek D. Smits, 1779. "Ruwe afteekening van de ambachten gelegen in de Zuidplas".
k. "Project request aan de Staten van Holland ... om de Zuidplas drooggemaakt te hebben", door mr. A. van der Heim, secretaris van Schieland toegezonden aan de respectieve schouten, december 1792.
l. Twee brieven betreffende de droogmaking, 1803.
m. Bestekken wegens verschillende werken in verband met de droogmaking, 1829 - 1832; gedrukt.
n. Bestek voor het maken van een nieuwe achtkante scheprad watermolen, z.d.

2.2.7.2 Hoogheemraadschap van Schieland


229-230. Gedrukte keuren en ordonnanties van Schieland, 1623, 1696.

228. Diverse stukken betreffende het hoogheemraadschap van Schieland, 1688 - 1861.
Bevat: a. Rapport en bijlagen van de commissie van de inliggende ambachten en polders betreffende het vaststellen van een nieuwe reglement voor het hoogheemraadschap, behandeld in de vergadering in de Doelen te Rotterdam, 4 augustus 1796. Met bijbehorende stukken.
b. Stukken betreffende de hoge dijk van Schieland en de verhoging daarvan, 1749 - 1778.
c. Publicaties, keuren en plakkaten van het hoogheemraadschap, 1688 - 1851; met index.
d. Reglement voor het hoogheemraadschap, 24 februari 1804; gedrukt.
e. Idem, 1851.
f. Gewijzigd reglement, 1856.
g. Algemene keur, 1861.

231. Kohier van taxatie van de hand- en spandiensten van de dijkring in het hoogheemraadschap van Schieland volgens art. 6 der wet van 31 januari 1810, opgemaakt 1812.
Moordrecht dijkvak 49-58, later 55-64.

2.2.7.3 Archiefstukken betreffende het ambachtsbestuur in waterstaatszaken


234. Diverse stukken rakende het ambacht, 1602 - 1810.
Bevat: a. Resoluties en beschikkingen op verzoekschriften van het stadsbestuur van Rotterdam als ambachtsheer van Moordrecht, 1704 - 1780.
b. Diverse overeenkomsten:
- Met Jacob Jansz van Wijngaarden over het afstaan van land tot verbreding van de Mallemolenwerf, waarbij het dorp zich verbindt een brug te leggen en onderhouden, 27 april 1799.
- Akte waarbij Cornelis Huyssen een stuk land, genaamd de Alpherkade, in erfpacht krijgt, 21 januari 1602.
- Met Zuid-Waddinxveen over het onderhoud en het diepen van de brug en duiker over en in de nieuwe sluisvliet in de Moordrechtse Tiendweg, 15 november 1635.
- Met Jan van Alphenover een vaart aan de Veenweg, 7 november 1728.
- Akte van transport door Jan Gijsbertsz Ham van land benoorden de Kerkweg, voor de aanleg van een nieuwe vaart, met overeenkomst over het schouwen van die vaart, 8 september 1729.
- Met landbewaarders van Broekhuizen over het verleggen van de uitwegbrug in Broekhuizen, 31 mei 1785.
- Met Mattheus en Johanna Catharina Sonmans als eigenaars van een buitendijkse steenplaats met zelling over de perceelsgrenzen met een huis en erf van het ambacht, gelegen aan de hoge IJsseldijk en strekkend tot genoemde zelling, 1 februari 1788.
c. Diverse reglementen:
- Voor het ambacht, 21 maart 1705; met goedkeuring van de stad Rotterdam, 28 mei 1705.
- Voor het gemeentebestuur, vastgesteld door het departementaal bestuur, 15 augustus 1804.
- Voor de civiele rechtbank, 7 december 1804.
- Op het salaris van schout, secretaris en bode, door de stad Rotterdam, 12 augustus 1652.
- Voor de slikmeester (meter van slik en turf), 2 maart 1782, met goedkeuring van Schieland, 27 maart 1782, en bijbehorende stukken.
- Voor de ambachtstimmerman, 1752.
- Voor de molenaars, 1799.
- Voor de slager, z.d.
d. Akten van admissie voor peronen in dienst van het ambacht, 1756 - 1808.
e. Stukken betreffende de ambachten en bedieningen krachtens de resolutie van de Staten van Holland van 22 juli 1751. Met gezegelde "declaratoiren" wegens de inkomsten van de ambtenaren, 1808 - 1810.
f. Stukken betreffende het bouwen van een nieuwe molen in plaats van de afgebroken wipmolen genaamd de Mallemolen, 1803. Met verklaringen van goedkeuring van Schieland tot het doen van reparaties aan de Mallemolen, 1717, 1771, 1774.
g. Stukken betreffende de Moordrechtse sluis.
- Overeenkomst (samen met Waddinxveen) met Christina Gijsbrechtsdr, weduwe van Floris Heynrix, over het onderhouden van de dijken rond de oude en nieuwe sluis, 19 april 1706.
- Rekening van een dam gelegd voor de sluis, 1787.
- Rekeningen wegens reparatie van de sluis, 1743 en 1793.
- Rekening wegens het maken van een keermuur, 1806.
h. Stukken betreffende het op diepte houden van de Zevenhuizense vaart, 1679, 1790, 1798.
i. Stukken betreffende het maken van een stenen brug aan de Goudkade, 1746.
k. Verslag van de bijeenkomsten in het harthuis of Heerenlogement te Gouda met de andere ambachten en polders die uitwateren op de Gouwe, ter voorkoming van hoog water, 8 oktober 1772 - 3 januari 1773. Met bijlagen.
l. Brief van het hoogheemraadschap van Rijnland over het boven peil malen op de Gouwe, 8 mei 1780. Rapport van D. Smits, fabriek van Schieland, over de inspectie van de Goudkade, 13 maart 1780. Stukken betreffende het ijzen en bijten in de Hollandsche IJssel, naar aanleiding van de brief van het hoogheemraadschap van Schieland van 13 januari 1795.
m. Stukken betreffende land onder Moordrecht dat aan het Leprooshuis te Gouda toebehoort, 17e eeuw.
n. Afschriften van stukken die voorkomen in inv.nr. 1.

235-238. Notulen van het ambachtsbestuur, 1797 - 1864. -- 4 delen

245-247. Ingekomen stukken bij de opgevolgde ambachtsbesturen, 1809 - 1866.

244. Akten van het ambacht van Moordrecht, 1816 - 1853.

248. Dossiers met stukken betreffende het ambacht, 1824 - 1867. -- 1 pak
Bevat: - Stukken betreffende de uitbetaling van gelden ontvangen voor de onteigening van wegen en kaden, 1831.
- Gaarboeken, 1852 - 1858.
- Rapporten wegens hoge waterstanden, 1824 - 1863.
- Lijsten van dijkplichtige manschappen, 1832 - 1863.
- Lijsten van stemgerechtigde ingelanden, 1857 - 1863.
- Stukken betreffende het proces tussen het rijk en schout en ambachtsbewaarders van Zuid-Waddinxveen over de afdracht van de afkoopkas, 1849 - 1853.
- Stukken betreffende het geschil met het rijk over de afkoopkas, 1857.
- Stukken betreffende de vrije en onvrije landen landen en de restitutie van de grondlasten van die landen, 1856 -1864.
- Stukken betreffende de verdeling van de afkooppenningenen en de opheffing van het ambacht, 1861.
- Stukken betreffende het plan voor de verdeling van de eigendommen en fondsen van het opgeheven ambacht en de overdracht van de erfpacht van K. de Vries, 1867.

242-243. Publicaties van ambachtsbewaarders en kroosheemraden, 1833 - 1865. -- 2 delen

239-241. Kopieboeken van brieven van het ambachtsbestuur, 1836 - 1865.

2.2.8 Overige onderwerpen


2.2.8.1 Militaire zaken, openbare veiligheid


180. Diverse stukken betreffende de brandweer, burgerwacht, de stille wacht en de klapperman, 1619 - 1810.

181. Keur en verordening op het behandelen van de brandspuit, en het weren en blussen van brand, 4 juli 1731. Met verklaringen van goedkeuring van burgemeesters van Rotterdam en het Hof van Holland en aantekening van het voorhanden brandgereedschap in de huizen, 1790.

167. Stukken betreffende militaire zaken, 1795 - 1813.

2.2.8.2 Kerk en school


166. Diverse stukken betreffende kerkelijke zaken en schoolzaken, ca. 1620 - 1811.

2.2.8.3 Juridische zaken


301. Publicaties van het baljuwschap van Schieland, 1704 - 1802. -- 1 pak

22. Notulen van schout en schepenen, 15 augustus 1792 - 28 februari 1811.

2.2.8.4 Gezondheidszorg


179. Diverse stukken betreffende de vroedvrouw, 1743 - 1806.