147 -- Nieuwerkerk a/d IJssel -- Gereformeerde kerk

Openbaarheid
Archiefstukken jonger dan 50 jaar zijn NIET OPENBAAR.
De inventarisnummers zijn in dat geval rood en gemarkeerd met een asterisk (*).
 
 

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Inventaris

samengesteld door J.A. de Jong

1 ARCHIEF VAN DE KERKENRAAD


1.1 Stukken van algemene aard


1.1.1 Notulen met agenda's en bijlagen


1.1.1.1 Notulen van de kerkenraad (later: KAZ)


* 2-21. Notulen van de brede en smalle kerkeraad, notulen van de gemeentevergaderingen en gedeeltelijk van vergaderingen met de mannelijke stemgerechtigde lidmaten, 5 november 1889 - 1994. -- 15 delen, 4 pakken, 1 katern
De inv.nrs. 5 - 7 bevatten geen notulen van vergaderingen met mannelijke stemgerechtigde lidmaten. Inv.nrs. 2 en 3 zijn grotendeels elkaars contraregisters over de periode 5 november 1889 - 14 maart 1890. Vrijwel alle registers bevatten aantekeningen betreffende kerkvisitatie (behalve inv.nrs. 3, 14, 15, 18, 19, 21). Inv.nrs. 19 - 21 zijn geordend op de vergaderdata.

1.1.1.2 Notulen van het moderamen van de KAZ


* 359-373. Afschriften van notulen van de vergaderingen van het moderamen van de kerkenraad, gedeeltelijk met agenda's, lijsten van ingekomen - en uitgaande stukken, 1977, 1981 - 1992, 1994. -- 5 stukken, 13 omslagen

1.1.1.3 Notulen van gemeentevergaderingen
Zie ook rubriek 1.1.1.1


* 83. Afschriften van verslagen en notulen van de gemeentevergaderingen, deels met circulaires van de kerkeraad waarbij lidmaten worden uitgenodigd vergaderingen bij te wonen; gestencild, getypt, fotokopieën, 29 maart 1977 - 14 mei 1991. Met bijlagen, 9 maart 1983, mei 1984 - 1997. -- 1 omslag
Na 14 mei 1990 zijn er uitsluitend convocaties en bijlagen aanwezig.

1.1.2 Ingekomen en uitgaande stukken


24. Ingekomen brieven, 10 juni 1890 - 31 mei 1898 en z.d.
Zie ook vnr. 25

25. Brieven-register
Chronologische staat van ingekomen brieven, met de afzenders en aanduiding van de onderwerpen, 10 juni 1990 - 31 mei 1898 en z.d. -- 1 omslag

* 26-80. Ingekomen stukken en afschriften van uitgaande stukken, chronologisch geordend, deels met concepten en bijlagen, 11 oktober 1900 - 1993. -- 11 omslagen
Inv.nrs. 26 - 31 zijn voorzien van volgnummers.

1.1.3 Statistische gegevens


* 105. Afschriften van staten met statistische gegevens toegezonden aan het Algemeen Kerkelijk Bureau van de Gereformeerde Kerken in Nederland, 1971, 1974 - 1976. Met 1 bijlage. -- 1 omslag

1.1.4 Jaarverslagen


260. Jaarverslag 1936. -- 1 deeltje

1.1.5 Kerkblad


* 106-141. Stopcontact
Maandelijks kerkblad, 1962 - 1999. --- In de inv.nrs. 123 - 138 zijn bovendien opgenomen gezamenlijk met de hervormde gemeente De Bron uitgegeven zomer- en kerstnummers (in vnr. 124 ook nog een gezamelijk paasnummer; in vnrs. 123, 137 - 140 geen gezamelijke kerstnummers); in inv.nrs. 127 - 132 worden de nummers juni/augustus tevens aangeduid als zomernummer en zijn ook gezamelijk uitgegeven -- 22 pakken, 14 omslagen

* 225-(284). Zondagsbrieven
Wekelijks kerkblad, 1976 - 1999. -- 25 omslagen

1.1.6 Jaarboekje


* 142-172. Jaarboekjes, 1960 - 1991. -- 31 katerntjes

1.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen


1.2.1 Kerkscheuring; herdenkingen.


1. Afschrift van een brief van de classis Gouda van de Nederlandsche Hervormde kerk betreffende de schorsing van de ambtsdragers J.C. de Mol Moncourt (predikant), Leendert Karreman en Leendert van Rijswijk (ouderlingen), Willem Blijdorp en Jan van den Ham (diakenen), 27 november 1889. Met bijlage. -- 1 omslag

104. Krantenknipsel uit "Centraal Weekblad" betreffende het 75-jarig bestaan van de Gereformeerde Kerk te Nieuwerkerk a/d IJssel, november 1964. -- 1 stuk

243. Liturgie voor een eredienst gehouden wegens het 75-jarig jubileum van de Kerk, november 1989; met bijlagen. -- 1 katerntje

* 245-247. Stukken van de stuurgroep commissie eeuwfeest, november 1989. Met bijlagen, documentatie en fotoboek. -- 3 pakken

1.2.2 Ambtsdragers


1.2.2.1 Predikanten, pastoraal werkers
Zie ook rub 1.2.11 vnrs. 209, 213, 218, 345


90. Formulier voor het beroepen van een predikant, z.d. (ca. 1923 - 1930); gedrukt. -- 1 stuk

* 346-356. Stukken betrefffende predikanten, 28 december 1943 - 24 april 1996. -- .. omslagen

* 333-342. Stukken betreffende het beroepingswerk, 19 februari 1947 - 24 februari 1994. -- 9 omslagen, 1 pak

332. Correspondentie met de rijksverkeersinspectie district Zuid-Holland betreffende het zondagsrijverbod, 15 en 19 jan 1948. -- 2 stukken

* 357. Stukken betreffende pastoraal medewerker J. Leijenhorst, 11 februari 1981 - juli 1983. -- 1 omslag

* 358. Stukken betreffende stagiaire mevr. T. Dronkert, 5 juni 1991 - 1 september 1991.

1.2.2.2 Ouderlingen en diakenen


* 331. Stembiljet voor de verkiezing van ambtsdragers, 1974. -- 1 stuk

* 327. instructies voor ambtsdragers, 1984 - 1992. -- 1 omslag

* 328. Stukken betreffende ondertekening van de formulieren van enigheid door ambtsdragers, 1985, 1986. -- 1 omslag

* 330. Stukken betreffende "ambtsdragersavond", een kennismakingsavond voor ambtsdragers, d.d. 2 juni 1989. -- 1 omslag

1.2.3 Huwelijk, lidmaatschap


1.2.3.1 Huwelijk


89. Reglement, tevens akten van overeenkomst betreffende de kerkelijke bevestiging van gemengde huwelijken 15 mei 1938 - 16 april 1954. -- 1 omslag

1.2.3.2 Lidmaatschap


94. Alfabetisch register (vanaf de letter J) van ingekomen en vertrokken belijdende lidmaten, met aantekeningen betreffende cathechissatie, aangelegd 1890. -- 1 deeltje

95-96. Registers van doop- en belijdende lidmaten en huwelijksregisters, aangelegd 1891 - 1894. -- 2 delen
vnrs. 95 en 96 zijn grotendeels elkaars contra-registers.

91. Formulieren voor het opstellen van doopattestaties, z.d. (ca. 1920 - 1950); gedrukt. -- 2 stukken

92. Formulieren voor het opstellen van doop en/of belijdenisattestaties, tevens mutatieformulier ter invulling van de kerk waar de attestatie is afgegeven om (als briefkaart) te worden verzonden aan het Algemeen Bureau van de Gereformeerde Kerken te Utrecht, z.d. (ca. 1920 - 1950); gedrukt. -- 2 stukken

93. Registertje, aangelegd 1943, bevattende: - doopregistertje over de periode 7 april 1940 - 21 november 1943 met aanduiding van chronologische volgorde in cijfers, - lijstje van ingekomen en vertrokken doop- en/of belijdende lidmaten, over de periode 26 juni 1938 - 20 januari 1944 - lijstje van belijdende lidmaten, met belijdenisdata over de periode 23 oktober 1939 - 25 april 1943, deels met doopdata - lijstje van dopelingen met doopdata, deels met geboortedata, over de periode 28 oktober 1932 - 30 december 1943 - lijstje van vertrokken doop- en/of belijdende lidmaten, over de periode 25 november 1931 - 21 december 1943. -- 1 deeltje

* 101-(224). Ingekomen attestaties, 1936 - 1992. Met andere ingekomen stukken betreffende attestaties en lidmaatschap, voornamelijk na 1970, en aantekeningen betreffende lidmaatschap en attestaties, vanaf 1966. -- 5 omslagen, 1 pak

82. Dossier betreffende de kerkelijke inwoning van J. van Mazijk, 9 maart 1937 - 25 juni 1938 en z.d. -- 1 omslag
Bevat: Correspondentie betreffende het naar Hillegersberg vertrokken lidmaat A.R.

85-87. Registers van belijdende - en dooplidmaten, alfabetisch per gezin geordend met aantekeningen betreffende lidmaatschap, geboorte en huwelijk, aangelegd ca. 1938 - 1942, bijgehouden tot 1947, respectievelijk 1955. -- 3 kaartsystemeen in 3 omslagen
Inv.nrs. 85 - 87 zijn deels contra-registers.

* 173-183. Alfabetisch register van vertrokken lidmaten, aangelegd 1945, bijgehouden tot 1980. -- 1 kaartsysteem in 8 omslagen en 3 pakken

97. Register, aangelegd 1951, bevattende: - alfabetisch register van belijdende lidmaten, bijgehouden tot 15 oktober 1954; - dooplidmatenregister, 1878 - 9 augustus 1859; - belijdenisregister, bijgehouden tot 25 mei 1958; - huwelijksregister, bijgehouden tot 25 september 1958; - begrafenisregister, 11 januari 1852 - januari 1960; - register van ingekomen en vertrekkende lidmaten, bijgehouden tot 25 april 1959; - adreslijst van gezinnen; - aantekeningen betreffende "kerkelijke stand", bijgehouden tot 1 januari 1955. -- 1 register

100. Staten van ingekomen en afgevoerde lidmaten met aantekeningen betreffende de "kerkelijke stand", 1964 - 1970. -- 1 pak

* 200-202. Alfabetisch register van overleden lidmaten, aangelegd juni 1966, bijgehouden tot 1999. -- 1 kaartsysteem in 3 omslagen

* 203-207. Alfabetisch register van onttrokken lidmaten, aangelegd 1966, bijgehouden tot 1999. -- 1 kaartsysteem in 5 omslagen
Bevat: In inv.nrs. 204 - 207 enkele ingekomen brieven en afschriften van uitgaande brieven, 23 september 1980 - 28 december 1998.

* 241-242. Afschriften van uitgaande attestaties en van brieven betreffende attestaties en lidmaatschap, 1976 - 1990. Met aantekeningen betreffende attestaties en lidmaatschap. -- 1 omslag, 1 pak

* 88. Afschriften van uitgaande brieven aan het Algemeen Kerkelijk Bureau van de Gereformeerde Kerken, met opgaven van mutaties betreffende de lidmaten, 2 december 1977 - 26 maart 1981. Met jaarlijkse mutaties van het ledenbestand over 1979 en 1980. -- 1 omslag

* 184-199. Alfabetisch register van vertrokken lidmaten, aangelegd 1980, bijgehouden tot 1999. -- 1 kaartsysteem in 13 omslagen en 3 pakken

* 99. Staten bevattende gegevens betreffende ingekomen lidmaten, 1981 - 1984. -- 1 omslag

* 221. Afschriften van aan het Kerkelijk Bureau verzonden lijsten bevattende mutaties betreffende de lidmaten, 29 april 1981 - 10 juni 1994. Met over 1985 en 1986 enkele ingekomen stukken. -- 1 omslag

1.2.4 Eredienst


343-344. Teksten van preken, 31 oktober 1943, 2 april 1944. -- 2 stukken

* 22-23. Registers bevattende staten met gegevens betreffende deelneming aan het Heilig Avondmaal, alfabetisch geordend op de familienamen van (belijdende) lidmaten, aangelegd oktober 1956, bijgehouden tot augustus 1976. Met totaaltellingen vanaf juli 1961 en aantekeningen betreffende "gastleden". -- 1 deeltje, 1 omslag
ZIE:

98. Staten betreffende aantallen kerkbezoeken, z.d. (ca. 1951 - 1959). -- 2 stukken

* 208-(345). Liturgieën, 1969, 1974, 1978 - 1980, 1984 - 1994, 1996. -- 12 omslagen, 1 stuk
Inv.nrs. 208 - 217 bevatten tevens liturgieën voor interkerkelijke erediensten.

1.2.5 Pastorale zorg


* 310-326. Notulen en (vooral vanaf 1985) afschriften van notulen van de pastorale raad, vanaf september 1992 de wijkouderlingenraad, met agenda's en bijlagen, 1978 - 1994. Met ingekomen stukken, veelal notulen en verslagen van secties, wijken en ouderlingen. -- 16 omslagen

1.2.6 Zending en evangelisatie


* 220. Circulaires met uitnodigingen voor een open-deurdienst respectievelijk een open-deurconcert, 13 maart, 19 november 1994. -- 2 stukken

2 ARCHIEF VAN DE DIAKONIE


2.1 Stukken van algemene aard


2.1.1 Notulen


* 374-395. Afschriften en concepten van notulen. -- 23 omslagen
In inv.nrs. 390 - 395 hiaten; inv.nrs. 376 - 390 bevatten merendeels tevens (concept)agenda's; inv.nrs. 380 - 383, 389, 394 en 395 bevatten lijsten van ingekomen stukken.

2.1.2 Ingekomen en uitgaande stukken


* 396-399. Ingekomen stukken en enkele afschriften van uitgaande stukken, 1949 - 1989 (hiaten). -- 3 omslagen, 1 pak

2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen


2.2.1 Boekhouding


* 402-405. Tabellarische kasboeken, 1956 - 1983. -- 4 delen

* 401. Kasboek, 1980 - mei 1987. -- 1 deeltje

2.2.2 Financiële verantwoording


400. Rekeningen van inkomsten en uitgaven, 1889 - 1935, 1937 - 1948. -- 1 deel

2.2.3 Hulpverlening en maatschappelijk werk


* 407. Ingekomen stukken van de Stichting Gezinsverzorging Nieuwerkerk a/d IJssel, 1951 - 22 maart 1974. -- 1 omslag

84. Dossier betreffende tijdelijke opname van vluchtelingenkinderen uit Oost-Europa (Oost-Duitslnd, Rusland, Roemenië, Estland, Hongarije) en Joegoslavië, 5 maart - 12 juli 1957 en z.d. -- 1 omslag

* 408. Uitnodigingen en programma's betreffende (grotendeels) interkerkelijk georganiseerde activiteiten voor bejaarden, april 1987 - 19 december 1997. -- 1 omslag

2.2.4 Contact met (inter)kerkelijke en andere instellingen


81. Dossier betreffende de verpleging van Quirina Karreman, 1 november 1936 - 3 maart 1937 -- 1 omslag

* 406. Stukken met bijlagen betreffende hulpverlening aan Dumbraveni in Roemenië, 1991 - 1995. -- 1 omslag

3 ARCHIEF VAN DE COMMISSIE VAN ADMINISTRATIE, in de periode 25 september 1969 - 14 maart 1978 doorgaans genoemd: commissie van beheer


3.1 Stukken van algemene aard


3.1.1 Notulen


409. Notulen van de vereniging De Kerkelijke Kas, 22 januari 1890 - 13 januari 1893. -- 1 omslag
Bevat: Akten waarbij het bestuur van de vereniging De Kerkelijke Kas en de kerkenraad verklaren dat de bezittingen en schulden van de vereniging De Kerkelijke Kas overgedragen worden aan de kerkenraad, respectievelijk dat deze door de kerkenraad worden aanvaard, 1893.

* 410-431. Notulen, 25 augustus 1960 - 14 december 1993. -- 2 delen, 1 pak, 19 omslagen
Bevat: Vanaf 1972 doorgaans agenda's.

3.1.2 Ingekomen en uitgaande stukken


* 433-460. Ingekomen stukken en afschriften van uitgaande stukken, 1914 - 1996 (hiaten). -- 26 omslagen, 3 stukken
Bevat: Vanaf 1978 doorgaans concepten en bijlagen.

3.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen


3.2.1 Reglementering; organisatie; samenstelling


244. Regeling van het beheer de fondsen en inkomsten
Reglement voor de commissie, gedrukt, 22 februari 1916. -- 1 stuk

3.2.2 Beheer van vermogen


480. Register bevattende naamstaten van aandeelhouders met de nummers van hun (renteloze) aandelen en de data van uitloting en schenking, 1892 - 1942. -- 1 deeltje
Bevat: - aantekeningen betreffende kerkstoelen;
- achterin jaarverslagen van de vereniging De Kerkelijke kas over 1891 en 1892.

3.2.3 Verwerving van inkomsten


* 432. Akte van boedelscheiding waarbij de hervormde gemeente De Bron en de Gereformeerde Kerk ieder de helft van de nalatenschap van mevr. Ripping - Wagenaar krijgen toebedeeld, 13 mei 1994; authentiek afschrift. Met bijlagen. -- 1 omslag

3.2.4 Boekhouding


478-479. Aanvragen van buiten en orgel
Kasboekjes betreffende giften aan andere kerken en aan instellingen, 1945 - 1960. -- 2 deeltjes

472. Tabellarisch giroboek, 1966 - 1970. -- 1 deel

470. Tabellarisch kasboek, 1967 - 1970 -- 1 deel

471. Tabellarisch bankboek, 1969 - 1970. -- 1 deel

* 473-474. Tabellarische kas-bank-giroboeken, 1971 - 1974. -- 2 delen

* 475-477. Tabellarische giro-bankboeken, 1975 - 1980 -- 3 delen

3.2.5 Financiële verantwoording


462-468. Registers met rekeningen van inkomsten en uitgaven, 1895 - 1945. -- 3 delen

* 248-(308). Jaarrekeningen, met begrotingen voor het volgend boekjaar, over 1925 - 1939 en 1967 - 1990. -- 36 omslagen
Over de periode 1926 - 1935 en 1937 - 1939 is slechts sprake van rekeningen van inkomsten en uitgaven, over 1967 is er geen toelichting aanwezig; vanaf 1974 zijn circulaires aanwezig, waarbij de lidmaten worden uitgenodigd de bespreking van de jaarstukken bij te wonen; vanaf 1969 zijn tevens doorgaans jaarrekeningen van de diakonie en diverse organen en fondsen aanwezig, zoals: zendings- en evangelisatiecommissie, jeugdsectie, kerkbouwfonds, enz.; over deperiode 1978, 1979, 1981 - 1989 zijn meerjarenbegrotingen aanwezig.

261-274. Balansen, rekeningen van inkomsten en uitgaven en begrotingen voor het volgende boekjaar, 1938 - 1966 (hiaten). -- 4 stukken in 2 omslagen

3.2.6 Predikanten en personeel


* 461. Adreslijsten van gastpredikanten met de data van de kerkdiensten, de betaaldata, de bedragen van honoraria en reiskosten, 1978, deels met aanduiding betreffende belastingaangifte, 16 december 1979 - 1980. -- 2 stukken

* 329. Stukken betreffende "ambtsdragersdag", een uitstapje voor de ambtsdragers, d.d. 16 april 1988. -- 1 omslag

4 Gedeponeerde archieven


4.01 Archiefstukken van de J.V. Obadja (1907-1951)


* 486-495. Notulen, 1904 - 1951 (hiaten). -- 11 delen

518-522. Inleidingen door J.V.'s uit Nieuwerkerk gehouden op kringvergaderingen van de Gereformeerde Jeugd Centrale, 1926 - 1953. -- 5 deeltjes
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (chterin 518 loszittende pagina's; in de deeltjes 519 - 521 losse indexen)

* 482. Stukken betreffende jubilea (40, 50, 70, 100 jaar), 1928, 1938, 1959, 1989. -- 1 omslag

485. Notulen van het bestuur, 26 april 1937 - 23 augustus 1955. -- 1 deeltje

484. Reglement, 1 mei 1949. -- 1 katerntje

* 483. Formulier bestemd om te worden ingevuld door leden van "Obadja" betreffende hun lidmaatschap, z.d. (ca. 1950 - 1970). -- 1 stuk

* 504-505. Notulen van de G.J.V. (1957 - oktober 1962) later G.J.V. "Obadja" (oktober 1962 - maart 1970), later "Kontakt" (maart 1971 - ....) -- 2 deeltjes

* 481. Spaarbankboekje, 2 november 1959 - 18 september 1971. -- 1 deeltje

4.02 Archief van de M.V. Credo (1923 - 1957), na samenvoeging met de J.V. Obadja G.J.V. genoemd (1957 - 1962), later G.J.V. Obadja (1962 - 1971), later Kontakt (1971).


496. Statuten en huishoudelijk reglement, 2 oktober 1926. -- 1 stuk

497-503. Notulen, 1923 - 1957. -- 1 stuk, 6 delen
zie voor notulen van de M.V. "Credo" over de periode 16 mei 1956 - 20 maart 1957 rub. 5.06, vnr. 504.
Bevat: Verslagen van jaarvergaderingen.

507. Agenda's voor jaarvergaderingen, 4 december 1924 - 6 oktober 1948. -- 3 stukken

509. Ontwerp-brief waarin een presidente bedankt voor haar functie, z.d. (ca. 1923 - 1957). -- 1 stuk

469. Kladteksten van toespraken, gehouden op jaarvergderingen, z.d. (ca. 1926 - 1942). -- 1 omslag

506. Kasboekje, 1 juni 1945 - september 1970. -- 1 deeltje

* 508. Kladaantekeningen bettreffende de geschiedenis van de M.V. "Credo", de J.V. "Obadja", De G.J.V, de G.J.V. "Obadja" en de G.J.V. "Kontakt", februari 1989. -- 1 stuk

4.03 Archief van de (naaivereniging) Gereformeerde Vrouwen Vereniging Zusterkrans


510-512. Notulen, 1936 - 1960. -- 3 deeltjes
Veelal is slechts sprake van een vermelding van het aantal aanwezige leden; nergens ondertekening.
Bevat: Achterin:
- lijsten per jaar van aan de diakonie afgeleverde werkstukken, 1936 - 1944, 1948 - 1960.
- ledenlijsten, deels met aantekeningen betreffende beëindiging van het lidmaatschap.

516. Brief aan de diakonie betreffende de huur van de consistorie, 1937; afschrift. -- 1 stuk

513. Balans over 1928. -- 1 stuk

514. Jaarverslagen over 1928 en 1956. -- 2 stukken

515. Tekst van een toespraak gehouden gehouden ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan, 31 januari 1951. -- 1 stuk

517. Ingekomen brief van P. van Mourik, waarin zij bedankt als lid vanwege haar vertrek naar Canada, maart 1954. -- 1 stuk
ZIE:

4.04 Archief van de JMV (jongemannenvereniging), vanaf 21 juni 1945 genoemd Het Mosterdzaadje


523. Notulen, 6 februari 1938 - 3 november 1946 (hiaten). -- 1 deeltje
Bevat: - jaaroverzichten 26 januari 1937 - 4 maart 1942;
- notulen van jaarvergaderingen 12 maart 1941, 4 maart 1942.

4.05 Archief van de de afdeling Nieuwerkerk a/d IJssel van de Gereformeerde Zondagschool Vereniging Jachin


524. Notulen van het bestuur, 29 oktober 1906 - 3 augustus 1925. -- 1 deel
Bevat: - voorin een verslag betreffende de eerste vergadering d.d. 2 september 1906;
- afschrift van een verslag aan het hoofdbestuur, z.d. (ca. februari - oktober 1907);
- jaarverslag 1908;
- vergaderingen met de leden, 16 februari 1912, 17 juni 1924, 8 december 1924 en 3 augustus 1925;
- achterin een naamlijst van leden met aantekeningen betreffende beëindiging van het lidmaatschap.

5 Documentatie
Zie ook: bijlage 2 (lijst van aanwezige boekwerken).


* 240. Tekens in de Tijd : 100 jaar Gereformeerde Kerk Nieuwerkerk a/d IJssel, 5 november 1889 - 5 november 1989 / red. Karel Aardsen; Anneke Fokker-de Jong; Piet Veenstra. - Nieuwerkerk a/d Ijssel, Geref. Kerk, 1989; gesigneerd. -- 1 deel