1059 -- Schoonhoven -- Weeskamer

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Inventaris

1 Weesboeken


1-(7). Weesboeken, (1387) 1421 - 1809. -- 3 stukken, 2 delen

3-(7). Inhoudsopgaven van weesboeken over de periode 1387 - 1575. -- 1 katern
De klapper loopt over de 267 folio's van dit verdwenen weesboek.

8. Aantekeningen betreffende het onderhoud van diverse weeskinderen, 1562-1579. -- 1 stuk
Uittreksels "uutet oude weesbouck, begonnen in den jaer XV c ende vijf..." en "utet weesbouck, hetwelcke is begonnen anno LXXVII", 1607.

2 Akten van uitsluiting van de weeskamer en voogdijstelling door erflaters; testamenten.


9. Testament, verleden voor notaris Jacob Veen, van Aert van Overijn Willemsz, broer van Marchje Willemsdr, 26 juil 1566. -- 1 stuk
Zie ook inv.nr. 10.

10. Testament van Marichjen Willemsdr, zuster van Aert Willemsz van Overrijn, verleden voor notaris Jacon Veen Jansz, 19 februari 1565; afschrift van een afschrift, 14 april 1591. -- 1 stuk
Zie ook inv.nr. 9.

11. Testament van Cornelis Janz en Aentgen Gerritsdr te Zevender, verleden voor notaris Thomas de Coninck te Schoonhoven, 31 januari 1614; grosse. -- 1 stuk perkament

12. Testament van Jan Geerartsen de Jonge, verleden voor notaris Thomas de Coninck, 23 augustus 1617; grosse. -- 1 stuk perkament

13. Testament van Dirck Pietersz van Oosterveldt, verleden voor schout en schepenen van Ameide, 1645; afschrift. -- 1 stuk
Op het stuk staat: "Testament voor Jan Cornelis Huisge en Jan Jansen, zijn zoon". Dezen woonden te Schoonhoven en werden ook in het testament bedacht, zodat het stuk ook een van de boedelpapieren van J.C. Huisge of Jan Jansen kan zijn.

14. Testament van Arien Cornelis van Abstee en zijn vrouw Aefgen Aertsdr, verleden voor notaris Gerrit Goverts Vogel, 21 september 1648; grosse. -- 1 stuk

15. Testament van Neeltje Bartholomeus te Rotterdam, verleden voor notaris Leonard van Zijl aldaar, 23 december 1648; grosse. -- 1 stuk

16. Testament van Pieter Aelbertsz Coen en Aeltgen Laurens, verleden voor notaris A.G. Bullick, 4 januari 1662; grosse. -- 1 stuk
Zie inv.nrs. 234, 240.

8.a. Minuutaantekeningen van burgemeesters over weeskwesties, 1670. -- 1 stuk

8.b. Minuutaantekeningen van burgemeesters over een geschil tussen de voogden over de nagelaten kinderen van Asuerus de Wecker en Adriana de Bruyn, 1713. -- 1 stuk

--. Akte van voogdijstelling en uitsluiting van de weeskamer tussen Joels Dirx en Maria Ariens Verhoog, 19 september 1738; afschrift.
ZIE: inv.nr. 318

17. Testament van J. Disselwerf en M. Sudre, verleden voor notaris P.J. de Superville te Rotterdam, 1740; grosse, 1742. -- 1 stuk

18. Testament van Jan Wendels, verleden voor notaris Jod. van Lindt, 5 augustus 1743.

19. Testament van Willem Goedhart en Elisabeth Buurman, verleden voor schout en schepenen, 9 januari 1748; grosse. -- 1 stuk

20. Verklaring van Cornelis den Braber, wed. Pieter Verhoeff, dat zij ter weeskamer heeft vertoond het in 1755 gepasseerd testament van haar en haar man, waarbij de weeskamer is uitgesloten, 1 november 1756. -- 1 stuk

22. Testament van Hendrik Nobel en Leonara van Bruggen, gepasseerd voor notaris L. Boer jr., mei 1763.

21. Testament van Melis Vuuren en Aagje Ariens Breenings, gepasseerd voor notaris Johannes van Oosterhout, 20 september 1781. -- 1 stuk

23. Testament van Arnoldus Cornelius Eycken, gepasseerd voor notaris S. van Nooten Azn., 3 november 1770; afschrift van 25 maart 1803. -- 1 stuk

3 Akten van vertichting, afstand en uitkoop


24. Verklaring van Anna, tweede vrouw van Jan die Leeuwen, eerder weduwe van Simon van der Hagen, inzake beheerde weesgelden, toekomende haar beide voorkinderen, 17 april 1536. Met kwitantie d.d. 24 september 1545.

25. Onderhands akkoord tussen voogden over de weeskinderen van wijlen Loedewijck Dircksz enerzijds en Jacob Ariensz, inmiddels getrouwd met Crijntgen, diens weduwe, betreffende de weesboedel, (1561). -- 1 stuk

26. Overeenkomst, gesloten voor burgemeesters, tussen Gonner Jacobsdr, weduwe van Frans Cornelisz Backer, als boedelhoudster enerzijds, en Adriaens Fransz Glazenmaker en Henrick Arentsz, metselaar als voogden anderzijds, aangaande het minderjarige weeskind van Frans Cornelisz, bakker, en Gonner Jacobdr, betreffende onderhoud en opvoeding, 1573; afschrift. -- 1 stuk

27. Akte van vertichting en uitkoop van Machteltgen, gehuwd met Peter Peters, eerder weduwe van Arnoult Arnoultsz als houdster van de nalatenschap van haar beide kinderen Michiel en Neeltgen Arnoults, gepasseerd ten behoeve van de voogden ten overstaan van burgemeesters, 17 december 1574; met in de marge een latere gedeeltelijke ontheffing, 6 september 1579.

28. Akte, verleden voor schepenen van Nieuwpoort, tussen Jan Martens Hertich, weduwnaar van M. Corss, en de erven van M. Corss aangaande de boedelscheiding, 1665; afschrift. -- 1 stuk

29. Akte van vertichting door Lambert Andries van de Sant, weduwnaar van Catharina Gerrits van den Heuvel, ten behoeve van zijn dochtertje Lijsbet Lamberts van de Sant; met bijgehorende inventaris, 3 februari 1667. -- 1 omslag

30. Overeenkomst, gesloten voor burgemeesters als weesmeesters, waarbij ds. Arnoldus Montanus, weduwnaar naar Judith Vermeer, onder voortdurend beheer der erfenis zich verplicht tot onderhoud en opvoeding van zijn kinderen, 18 januari 1674; concept. -- 1 stuk

30.a. Akte waarbij Hermijngarda Vos, echtgenote van ds. Herman van der Horst, twee medevoogden over de voorkinderen van Van der Horst en Klara Catharina Egberts vrijwaart inzake de uitkoop van die kinderen, 1734. -- 1 stuk

31. Bewijs van goedkeuring van de akte van vertichting en van ontvangst van de hem toekomende gelden uit het moederlijk erfdeel afgegeven aan zijn vader door Melis Vuerens, 12 maart 1744. -- 1 stuk

31.a. Akte van vertichting, waarbij Cornelis Schilperoort op zich neemt de opvoeding van zijn kinderen Jansje, Arie en Antje uit zijn huwelijk met Neeltje de Koogel, thans overleden, 1774. -- 1 stuk

4 Voogdijstelling door de weeskamer


32. Akte van voogdijstelling door burgemeesters als weesmeesters over de kinderen van wijlen Jannichje Thomas Lafonteyn en Willem Jansz Schalckwijck, 3 oktober 1664; met een aanvulling, 22 oktober 1665. -- 1 stuk

33. Akte van voogdijstelling over de kinderen van ds. Rutgerus Welsing en wijlen Helena Pelt, 9 september 1670. -- 1 stuk

34. Akte van voogdijstelling over het kind van wijlen Cornelis de Roy, weduwnaar van Maria Eyling, hertrouwd met Anna Elisabeth der Hiyde, thans zich absenterende en van de curators over de nalatenschap gedurende haar afwezigheid, 9 maart 1708. -- 1 stuk

35. Afschrift van een beschikking van weesmeesters op het verzoek van Andries Graves Kooiman tot het aanstellen van voogden over zijn minderjarige kinderen, 5 juli 1804. -- 1 stuk

5 Verzoekschriften


36. Verzoekschriften, gericht aan burgemeesters als weesmeesters, 1655 - 1804. -- 1 omslag
Bevat: - Arien Jansz van Asch, 1655;
- Niesje van den Broeck, weduwe Jan Langstraten, 1752;
- boedel van Jasper Hoek, 1733;
- boedel van Pieter Groeneveld Melgers, 1783;
- boedel Molenaar - Klip, ca. 1810;
- boedel Lithman - Filet, ca. 1800;
- boedel Kooiman - Van Dam, 1804;
- boedel Zomer-Legra, ca. 1800.

6 Algemeen beheer


37. Aantekeningen betreffende inkomsten en uitgaven van een weesboedel, eerste helft 15e eeuw. -- 1 blad

38. Aantekeningen van door schepenen voor de weeskamer uitgegeven en ontvangen gelden, 1533. -- 1 stuk

39. Lijst van waarschijnlijk door de weeskamer uitbetaalde gelden, 1535. -- 1 stuk

40. Aantekeningen betreffende vermoedelijk door de weeskamer ontvangen gelden, 1582. -- 1 stuk

7 Beheer van afzonderlijke nalatenschappen inclusief opgenomen boedelpapieren


41. Akte van transport, verleden voor schepenen van Dordrecht, van een stuk land door Willem Stelenzone aan Jan Pelserzone van Schoonhoven, 1375. -- 1 stuk (perkament)

42. Lijst van witgoed en huisraad ten behoeve van de weeskinderen van Aelgen, zuster van Gerijt Adriaenz, ten huize van Henrick van Sombrecht, opgemaakt voor schepenen, 1397; concept.
Aangetroffen in weesboek 1387 - 1504 (OA Sch. 1129).

43. Akte van transport van een rentebrief door Ghisbrecht Ghisbrechtssoen, Daner Ghisbrechtssoen en Heinric Buuc aan Dirk Jan Walbrechtssoen, 1409. -- 1 perkamenten stuk

44. Akte van transport van een rentebrief door Jan Egaertssoen aan Aernt Jorissen, 1409. -- 1 perkamenten stuk

45. Bevestiging van een schuldbekentenis van het jaar 1409 van Gyelis Snouc (?) aan Gassijn Jacobsoens kinderen, 1410. -- 1 stuk (perkament)

46. Akte van transport van een rentebrief door Claes Florens Onghensoen aan Arent Jerychens'zoen, 1416. -- 1 stuk (perkament)

47. Akte van transport van een huis door Aernt Quapp aan Willem Jan Tinszoon, 1435. -- 1 stuk (perkament)

48. Akte van verpanding van X door NN aan Matheus van B......., Heynric Vange en Willem Claesz, 1464. -- 1 stuk (perkament)

49. Akte van transport van een rentebrief, onder verband van een huis aan de Havenstraat, van Vranck Wouters aan Coman Jan Claesz 1465. -- 1 stuk (perkament)

50. Akte van transport van een huis door Heinrijc Jansz van Stolwijc aan Dyrc Jansz 1467. -- 1 stuk (perkament)

51. Akte van transport van een huis door Michiel Jan Daemssoensz Aan Dyrc Jansz 1467. -- 1 stuk (perkament)

52. Akte van transport van een rentebrief door de overste van het Duitse huis te Schoonhoven aan Florys die Jonge Florysz, 1468. Met retroacta, 1439 en 1465; getransfigeerd. -- 1 stuk (perkament)

53. Onduidelijk boedelstuk, waarin de namen van Gerardus, zoon van Wilhelmus, gewoonlijk Spanyaert genoemd, Johannes Jacobus'soen< Marcheta, Henricus Knoep en Jacobus Michael voorkomen, 1469. -- 1 stuk (perkament)

54. Akte van transport van een lijfrente door Baernt Jacobsz aan Jacob Gijsbertsz, 1471. -- 1 stuk (perkament)

55. Akte van transport van een stuk land, verleden voor schout en gerecht van Cabauw, door Steven Heinricxz aan Heinric Oulant Engbertsz, 1472. -- 1 stuk (perkament)

56. Akte van transport van een rentebrief, verleden voor schout en geburen van de Vlist, door jonkvrouwe Jacop, Evert van Stoutenburch's weduwe, en haar zoon aan Hillibrant Keyelen zo en, 1473. -- 1 stuk (perkament)

57. Vidimidus van een kwitantie van het jaar 1467 van Dyrc van Groenenburch voor Ruysen Bouwen Doeyensz dochter, zijn vrouw, 1473. -- 1 stuk (perkament)

58. Akte van transport, verleden voor het gerecht van Cabauw, van een stuk land door Heinrick Oulant Engbertsz en Claes van Dobben Jansz aan Lambert Korstiaensz ten behoeve van Jan Jacobsz, 1474. -- 1 stuk (perkament)

58. Akte van transport, verleden voor het gerecht van Cabauw, van een stuk land door Heinrick Oulant Engbertsz en Claes van Dobben Jansz aan Lambert Korstiaensz ten behoeve van Jan Jacobsz 1474. -- 1 stuk (perkament)

59. Akte van transport van een huis door Baertgen, Claes van der Geenen weduwe, aan oude Willem Thim, 1475. -- 1 stuk (perkament)

76. Aantekening betreffende een onder burgemeesters berustend bewijs van eigendom van de erfgenamen van Pieter Ploene en Lijsgen Frans Daemsdr, 15e of begin 16e eeuw. -- 1 stuk

60. Huwelijksvoorwaarden van Jacob Claesz en Alyt Jan Weven weduwe. 1476. -- 1 stuk (perkament)

61. Akte van transport, verleden voor het gerecht van Cabauw, van een stuk land door de kerkmeesters van de Lopiker kerk aan Jan Jacopszoen, 1478. -- 1 stuk perkament

62. Akte van transport, verleden door schout en gerecht van Cabauw, van een stuk land door Jan Jacopszoen met zijn vrouw Jannetgen en Willem Janszoen aan Henrick Woutersz en zijn vrouw Katherlijn, 1482. -- 1 stuk (perkament)

63. Kwitantie van Jan Jacopszoen en Willem Janszoen voor Heinrick Woutersz en zijn vrouw Katherijn, 1482. -- 1 stuk (perkament)

64. Akte van transport, verleden door schout en gerecht van Cabauw, van een stuk land door Bruyn Jansz, Wouter Woutersz en Claes Woutersz aan Kathrijn, Henrick Wouter's weduwe, 1482. -- 1 stuk (perkament)

65. Akte van transport van een rentebrief door Lijsbet Jorisdr aan Mary, Laurens Gijsberts weduwe, 1485. Met een retroactum, 1447; getransfigeerd. -- 1 stuk (perkament)

66. Akte van transport van een rentebrief door Claes Mathijsz Aan Joest Aerntsz, 1485. Met retroacta, 1459, 1462 en 1484; getransfigeerd -- 1 stuk (perkament)

67. Akte van transport van een rentebrief door Jannichgen Costiin Boudewijns weduwe, aan Nyes Hanninx weduwe, 1486. -- 1 stuk (perkament)

68. Akte van transport van diverse goederen door Jacob Claesz aan Claes Jacobsz, 1490. -- 1 stuk (perkament)

69. Kwitantie van Coman Jan Claesz voor Pouwels Vranckesz 1492. -- 1 stuk (perkament)

70. Akte van transport, verleden voor schout en gerecht van Zevender en heer Dircx gerecht van Zuilen, van diverse stukken land, door Ghijsbert Heynricxz aan Ghijsbert Petersz, 1492. -- 1 stuk (perkament)

71. Akte van transport, verleden voor schout en buurgenoten van Zevender in heer Dircx gerecht van Zuilen, van enige morgens land door Govert Aertsz en zijn vrouw Hilligond Willem Tijns aan Ghijsbert Petersz, 1492. (Afschrift). -- 1 stuk (perkament)

72. Akte van transport, verleden voor schout en gerecht van Cabauw, van een stuk land door Heijnric die backer en Huuch Jansz aan Anthonis Petersz en Ghijsbert Petersz, 1493. -- 1 stuk (perkament)

73. Akte van transport, verleden voor schout en gerecht van Zevender en heer Dirxs gerecht van Zuilen, van een stuk land door Jan Lambertsz met zijn vrouw Agnies Goodscalckdochter en Heinric Rommertsz met zijn vrouw Margriet lambertsdr. Aan Ghijsbert Pietersz, 1494. -- 1 stuk (perkament)

74. Akte van transport van een huis door Pieter Henrixz aan meester Willem Huybertsz 1496. Met retroacta, 1486; getransfigeerd -- 1 stuk (perkament)

75. Testament van Jan Dircxz, 14 april 1497; met een akte betreffende lijftocht, 1493. -- 1 stuk (perkament)
Bevat geen clausule van uitsluiting.

77. Aantekeningen van een ongenoemde nicht van Gherit van Lyesvelt en Huych Ariens, goudsmid in Den Haag, aangaande de in een doos geborgen rentebrieven als eigendom van haar kinderen, begin 16e eeuw. -- 1 stuk

149. Kwitantie van Adriaen Dircxz. Agrippa voor Claes Jacobsz in de Vlist wegens ontvangst van een som gelds, (16e eeuw). -- 1 stuk

78. Lijst van landerijen en waardepapieren, toebehorende aan Pieter Dammasz 's kinderen, 1505. -- 1 stuk

79. Akte van transport, verleden voor schepenen, van een huis en erf door Geryt Cornelisz aan Willem van der IJssel Jansz, 1507; afschrift. Met een retroactum, 1506; getransfigeerd. -- 1 stuk (perkament)

80. Transport van enige losrentebrieven door Ghijsbert van Loon Lowijsz aan Claes Bouweling Joestensz, 1509. -- 1 stuk (perkament)

81. Transport van een losrente door Meus Meusz aan Claes Bouselinc Joestensz, 1512. -- 1 stuk (perkament)

88. Aantekening betreffende een rentebrief van Claes Joesten, sprekende op Lambert Breunixsz, 1512. -- 1 stuk

82. Transport van enige rentebrieven door Waeringh, Peter Henricks' weduwe, aan Wouter Jansz, 1515. Met retroacta, 1507; getransfigeerd. -- 1 stuk (perkament)

83. Schuldbekentenis van Pieter Anthonisz aan Roeloff Jansz, 1517. -- 1 stuk (perkament)

94. Rekening van hetgeen Aefken, weduwe van Claes Pieters, heeft voorgeschoten aan haar zuster Miritgen Wouter Claesz, 1517-1530. -- 2 stukken

84. Akte van transport van een losrentebrief door de stad aan Dirck van der Molen Gheritz, 1518. -- 1 stuk (perkament)

85. Schulbekentenis van Aert Merselisz de linnenwever voor Maritgen Scijs Jansz dochter, 1519. -- 1 stuk (perkament)

86. Testament van Kathrijn, Lambert Ghijsberts' weduwe, 1520. -- 1 stuk (perkament)
Bevat geen clausule van uitsluiting.

87. Schuldbekentenis verleden door schout en schepenen van Langerak, van Dirck Heinricksz aan Ruert Willemsz Schoonhoven, 1521. -- 1 stuk (perkament)

89. Testament van Dammaen Jansz, 1522. -- 1 stuk (perkament)

90. Akte, verleden voor schout en gezworenen van Bergambacht, waarbij kerkmeesters van Bergambacht bekennen schuldig te zijn aan Lijsbeth van Rodenborch, vrouw van Gerit Kuyff, en hun dochter Lijsbeth, te Utrecht, een lijfrente van twaalf gulden per jaar, 1522; afschrift. -- 1 stuk (perkament)

91. Kwitantie van Joest Matheusz voor zijn moeder voor ontvangst van zijn vaders erfdeel, 1524. -- 1 stuk (perkament)

92. Akte van transport van drie huizen voor Telman Willemz pottebakker, aan Jan Adriaensz, 1528. Met vier retroacta, 1525; getransfigeerd. -- 1 perkamenten stuk

93. Consent van de erfgenamen van Damma en Jansz voor Jan Dammaensz om een rentiebrief te mogen verkopen, 1530. -- 1 stuk (perkament)

95. Afrekening van een ongenoemde betreffende het beheer der weesgelden van niet nader aangeduide kinderen, 1530. -- 1 stuk

96. Aantekeningen betreffende het beheer van de nalatenschap van het weeskind van Heynrick Dircksen van 't Hoeff, 1535. -- 1 stuk

97. Akte van borgtocht van Floris Bruynsen en Jacop Voppens tegenover Willem Jansz Pleyt ten behoeve van Cornelis Claesz, 1536. -- 1 stuk (perkament)

98. Akte van transport van een hypotheek op zijn huis door Meus Janss. Cluyet aan Pieter Jansz Cuyck, 1537. -- 1 stuk (perkament)

99. Akte van transport van een huis door Vrederick Aertsz aan Luyt Andriesz, 1537. -- 1 stuk (perkament)

100. Kwitantie, verleden voor schepenen, waarbij Claes Egbertsz voldaan verklaard te zijn van een som geld van Margriete van der Molen, 1537; afschrift. -- 1 stuk (perkament)

105. Stukken betreffende de weesboedel van Egbert Baerntsz, 1538 - 1543. -- 1 omslag

101. Notariele verklaring inzake het huwelijk van jonker Willem Locewijcx van Praetsen van Meerkerck met Grietjen Jorisdochter, 1541. -- 1 stuk (perkament)

102. Transport van een rentebrief door Ghijsbert Ariensz aan Claes Dircz., 1542. Met transfix van een transport van deze rentebrief van Wouter Harmansz aan Cornelis Dircx Wynter, 1510. -- 1 stuk (perkament) stuk.

103. Akte van scheiding van de nalatenschap van Maricgen Arien Geerloffsz tussen de diverse erfgenamen, 1542. -- 1 stuk (perkament)

104. Volmacht, verleden voor schepenen, van Hans Gerrits van Steen voor zijn zwager Andries Willemsz om in rechtszaken voor hem op te treden, 1542; afschrift. -- 1 stuk (perkament)

106. Kwitantie van de pastoor van Oudewater voor Geertruyt Hubrechts van Corgenaicken en haar dochter Geertruyt van een rentebrief, 1543. Met een latere akte, 1568; getransfigeerd. -- 1 stuk (perkament)

107. Stukken betreffende de nalatenschap van Pietergen Gerritsdochter, 1544. -- 1 lias met 3 perkamenten stukken
Bevat: - Akte van boedelscheiding door de erfgenamen van Pietergen Gerritsdr.
- Verklaring, dat enkele erfgenamen hun toekomende rentebrieven gelicht hebben.
- Kwitantie van het convent van Maria Magdalena voor de erfgenamen.

110. Stukken betreffende de bezittingen van de weeskinderen van Govert Petersz en Petertgen Sander Jansdr, 1545 - 1548. -- 2 stukken perkament.

108. Brief van bloedverwanten van Symon van der Haegen aan schepenen aangaande diens weesboedel, 1546. -- 1 stuk

109. Transportakte, verleden voor schepenen, van een huis en erf door Katrijn, weduwe van Heinrick Jansz, met Geertruyt Heynricxs dochter en Marrigen Henricxdochter aan Antonis Somsz, 1547; afschrift -- 1 stuk (perkament)

111. Kwitantie van Gerit Corsz voor burgemeester Arien van Hooff Berntsz en Jan van Couwehove Willemsz wegens ontvangst van gelden, hem toekomende voor het onderhoud van Mariken, dochter van Jan van Dam, 7 februari 1548.

147. Aantekening betreffende de voogdij van het weeskind van wijlen Aert Hubertsz, 16e eeuw. -- 1 stuk

148. Inventaris van de nalatenschap van Marigjen Lambertsdr, weduwe van Willem Andriesz, (16e eeuw). -- 1 stuk

112. Losrentebrief op de domeinen van Holland ten behoeve van pater Aert Pym te Schoonhoven, gehypothekeerd op de waag aldaar, 1551. -- 1 stuk (perkament)

113. Schuldbekentenis van Henric Claesz van Koelen ten behoeve van de kinderen van Willem Tonisz en Machtelt Woutersdochter, 1551. Met een retroactum, 1551; getransfigeerd. -- 1 stuk (perkament)

114. Gunstige beschikking van keizer Karel V op het verzoekschrift van NN Jacobsz Monick, natuurlijke zoon van wijlen Jacob Willemsz Monick, om voortaan als wettig zoon en erfgenaam te mogen gelden, 1551; afschrift. -- 1 stuk (perkament)

115. Verklaring van schepenen, dat aan Cornelis Martijnsz twee erfjes in erfpacht zijn uitgegeven, 1555. Met een akte waarbij de stad deze twee erfjes in erfpacht krijgt, 1554; getransfigeerd. -- 1 perkamenten stuk

116. Schuldbekentenis van kerkmeesters van de St. Bartholomaeuskerk voor Marrichen Claes Gelmersz, 1556. -- 1 stuk (perkament)

135. Stukken betreffende het beheer over de weesboedel van Sandertje Dirksdr, nagelaten weeskind van Dirk Barthololeusz en Sandertje Toenisdr, 1559 - 1579. -- 1 omslag

117. Stukken betreffende de weesboedel van Bouwen Cornelisz en zijn huisvrouw Anna, 1561. -- 1 omslag

118. Schuldbekentenis van Oscar Brennixz en Pieter Willemsz ten behoeve van Pieter Fredericx, priester, 1562. -- 1 stuk (perkament)

119. Stukken betreffende de nalatenschap van Meeus Meeusz, 1564. -- 1 omslag

121. Rekening van Daniel Jansz, gedaan ten behoeve van het weeskind van Dirck Scuerman, z.d. en 8 augustus 1564 - mei 1569; met aantekening van afhoring door de voogden en burgemeesters resp. 18 augustus 1564 en 17 maart 1570. -- 1 omslag

120. Verklaringen van gezworenen van Polsbroek betreffende de verplichtingen, die Gerrit Willemsz, schout van dat ambacht, op zich heeft genomen inzake de borgtocht van Schoonhoven voor Maritgen Jan Goessendochter, 1565. -- 1 stuk (perkament)

122. Rekening van Machrius Lambertsz betreffende de weesboedel van Adriaan van Hoeff Fransz, 15 juni 1565 - 15 juni 1566; met aantekening van afhoring door Baernt van Hoeff en Arien Ariensz de Langhe als naaste bloedverwanten en Aernt Gerritsz en Claes Fransz, burgemeesters, 24 maart 1567. -- 1 stuk

124. Rekeningen van Herbert Cornelisz als voogd van zijn zuster Anneken Aertsdr, 1567 - 1572. -- 4 stukken

123. Rekening van Joest Cornelisz voor het weeskind van Steven Joostensz, 1570; met aantekening van afhoring ten overstaan van Sebastiaan Cornelisz, oom van het weeskind, en beide burgemeesters, in tegenwoordigheid van secretaris Van Hooff, 10 september 1570. -- 1 stuk
Het blijkt niet, wanneer de rekening begon. De eerstgeinde post was echter verschenen 23 oktober 1568.

125. Stukken betreffende de nalatenschap van Gerrit van Boxmer en zijn vrouw Elisabeth van Vianen, 1572. -- 1 lias

126. Rekening van (vermoedelijk Pieter Aertsz) betreffende de weeskinderen Govert Aertsz en Ariaentje Aertsdr, 1572 - 1575. -- 1 stuk
Deze rekening is noch ondertekend, noch afgehoord. Zie ook inv.nr. 130.

130. Weesrekening betreffende de drie kinderen van Aert Govertsz uit zijn eerste huwelijk, mei 1572 - 1575; minuut. -- 1 omslag
Zie ook inv.nr. 126.

127. Overeenkomst, gesloten voor schout en gerechtsluiden van de heerlijkheid Lienden, tussen Ot en Ewick voor zichzelf enerzijds, en Gerefaes van Grootvelt en Henrick van Lockhorst, zowel voor henzelf als voor hun vrouwen en voor hun neef en zwager Johan van Grootfelt anderzijds, betreffende de nalatenschap van Dirsken van Grootfelt, 25 augustus 1574. -- 1 stuk

128. Erfcedul van de verkoop van de nalatenschap van wijlen Gerrit Spruyten en Aechte Jansdr ten behoeve van hun weeskind en ten verzoeke van de voogd Cosijn Govertsz, 19 december 1575. -- 1 stuk

129. Supplement-rekening van Willem Gerrets ten behoeve van zijn neef en nicht Andries en Brecht, weeskinderen van Wouter Andriesz, 1575. -- 1 stuk
Er blijkt niets omtrent het boekjaar, datum van afhoring en van afhoorders. De controle blijkt te zijn bij "burgemeesters".

131. Verklaring, afgelegd voor schout en schepenen van Utrecht, door Borrichgen van Hooff, weduwe van Pieter Jacobsz, Geertuyt van Hooff, weduwe van Reynier Ariensz, en meester Willem Jansz van Schoonhoven als executeur van het testament van Baernt van Hooff, allen arfgenaam van Hendrik van Hooff, in leven kanunnik van het Domkapittel te Utrecht, betreffende de nalatenschap van laatstgenoemde, 28 augustus 1576. -- 1 stuk (perkament)

132. Lijst van goederen, aanwezig ten sterfhuize van Ghijsbert Ariensz, 1576. -- 1 stuk

133. Rekening van NN betreffende de weesboedel van NN, 24 april 1576 - 20 mei 1577; met aantekening van afhoring door burgemeesters samen met Anna Dircxdr, de oudste moei, en Jan den Boorn, als naaste neef van vaderzijde, 21 mei 1577. -- 1 stuk

139. Rekening van Cornelis Dirck Jacobsz als oom en voogd van het weeskind van Ghijsbert Dirksz en Merichjen Aertsdr, 4 juli 1578 - 4 juli 1583; afgehoord 6 oktober 1583. -- 1 stuk

136. Akte van scheiding van de nalatenschap van Evert Jansz Buys tussen Weyntgen Dirksdr, weduwe Evert Jansz, en Dirck Jansz als voogd van de weeskinderen, 2 mei 1579. -- 1 stuk

137. Akte verleden voor notaris Johan van Bercheyck, waarbij Marichgen Floris Henricksz dochter haar moeder Aechtgen tot universeel erfgenaam benoemt, 1580; grosse. -- 1 stuk (perkament)
Met getekend notarismerk.

138. Schuldbekentenis van Claes Pietersz Swemmer ten behoeve van het nagelaten weeskind van Wijn Teeuwen, 1580. -- 1 stuk (perkament)

140. Rekening van Mertijntje, weduwe van mr. Borgert, aangaande hetgeen haar vier minderjarige kinderen hebben geërfd van Agata Jansdr, hun grootmoeder, en Cornelis Bastiaens, hun oom, 1 mei 1585 - 30 juni 1587; met aantekening van afhoring door burgemeesters, 27 juli 1587. -- 1 stuk

141. Rekeningen van Crijn Jansz Boom als voogd over Lijntgen Claesdr, 18 april 1585 - 5 mei 1586 en 31 mei 1586 - 30 juni 1587; met aantekening van afhoring ten overstaan van Lijntgen Claesdr en enkele anderen. 2 juli 1587. -- 2 stukken

134. Akte van verkoop door Pouwels Petersz Smit als bloedvoogd over het weeskind van (Jan) Pietersz van een huis aan Claes Pietersz Zwemmer, 26 september 1578. -- 1 stuk

142. Stukken betreffende de nalatenschap van Jan Pietersz Schuytmaecker, 1587. -- 1 omslag

143. Accoord inzake een proces, in hoger beroep gevoerd voor het Hof van Holland, als beroepsinstantie van een gewijsde door leenmannen van de Nijenburch en schepenen van Noord-Schermer tussen Henrick Dircksz Uyterwouden uit Noord-Schermer, als vader en voogd van Trijn Henricksdr. en Cornelis Fredericxz. zie aldaar, betreffende een niet nader aangeduide zaak, 1594. -- 1 stuk

144. Wederkerige borgtocht, verleden voor burgemeesters, door Grietje Ariaens Zas, Jan Anthonisz Soos en Paschier van Lamsweerde ter zake van uit de weeskist gelichte penningen ten behoeve van de weduwe en het weeskind van Clement Calff, uit de opbrengst van verkochte meubelen van Clement, 22 juli 1594. -- 1 stuk

145. Stukken uit een proces, gevoerd voor het gerecht van de stad Dordrecht, tussen P. van Genegen als man en voogd van Marike Joostendr, en Griete van Duisburch, betreffende lasterlijke aantijgingen van laatstgenoemde, 1595. -- 1 omslag

146. Schuldbekentenis van Andries Woubers van Overijn en zijn huisvrouw Amalia ten behoeve van hun kinderen, 1596. -- 1 stuk (perkament)

150. Brieven van G. Joosten van Lienden aan zijn neef Adam van Lockhorst betreffende het begeven van een ambt door laatstgenoemde aan een zoon van Van Lienden, (begin 17e eeuw). -- 1 omslag
Joosten van Lienden was destijds burgemeester van Schoonhoven, zijn moeder Harmina van Lochkhorst was een zuster van Cornelis van Lockhorst, vader van bovengenoemde Adam.

271. Kwitanties van Guert Volckertsz voor Jan Jansen van Loenen voor de huur van bedden, (17e eeuw); fragment. -- 1 stuk

277. Inventaris van roerende en onroerende zaken van wijlen Cornelis Jansz Buys, gewoond hebbende te Schoonhoven, (17e eeuw). -- 1 stuk

151. Lijfrentebrief van de stad Delft voor Jacob Maertensz Douw te Amsterdam ten behoeve van Maritgen Cornelis, dochter van Neeltgen Douw Maertensdr, 1602; afschrift. -- 1 charter
Het uithangend grootzegel der stad Delft is verloren gegaan.
Bevat: (op de achterkant)
- De verdeling van de nalatenschap van Maria van Hoven, weduwe van Maerten Douw, tussen haar beide kinderen Anna en Christina, gehuwd met Willem Boreel.
- Vele aantekeningen betreffende de genealogie van het geslacht Douw, lopende de 1550 - 1685.

155. Rekening van Neeltgen, weduwe van Aert Taets, haar zoon Gerrit Aertsz Taets en Aert Verdoest Lambert als voogden van de weeskinderen van Jan Ariensz Verweert en Aeltgen Aertsdr, 1602 - 1604; afgehoord 28 oktober 1605. -- 1 stuk

152. Brief van T. Berckhout te .... aan Bruyn Woutersz Verdoes, schepen te Gouda, betreffende een aanval van de Portugezen op Ternate, 1603. -- 1 stuk

153. Volmacht, verleden door notaris Franck Odolphsz te Heusden, door Merichen Zewerts, weduwe van Jan Engelen, soldaat, voor haar zoon Gerit Jansz te Schoonhoven, om uit haar naam een aldaar staand huis te verkopen, 1603; grosse. -- 1 stuk

154. Stukken betreffende de voogdij over de weeskinderen van Mechtelt Willemsdr, weduwe van Goort van Borculo, 1603 - 1605. -- 1 omslag

157. Rekening van Pieter de Kneeckere als administrateur van de nalatenschap van het weeskind van Gerrit Jansz en Adriaengen Gerritsdr, 1604 - 1606; afgehoord door Wieberick Gerritsdr. en Pieter Willemsz als voogden ten overstaan van burgemeesters, 26 juni 1606; afschrift, 1607. Met bijbehorende inventaris, 26 juni 1606. -- 1 omslag

156. Akte van transport, verleden voor schepenen, van een huis door Petergen Hendricsdr, weduwe van Cornelis Tonisz Meppele, aan Jelis Jaspersz, 1605; afschrift. Met een retroactum (transportakte door Jan Ariensz en Baltazar Symondz aan Hendrick Dircz Moelenaer), 1584; getransfigeerd. -- 1 stuk (perkament)

158. Stukken betreffende een proces, gevoerd voor het Hof van Holland tussen Jacob Bell, brouwer te Delft, en Aelbert Willemsz, vleeshouwer te Hoorn, aangaande een door de eerstgenoemde te vorderen schuld uit de nalatenschap van de vader van Albert Willemsz, 1606. -- 1 omslag

159. Rekening van Euwout Euwouts als voogd over het weeskind van Aert Jansz en wijlen Jaequemine Claesdr, 1607 - 1608; met aantekening va afhoring door schepenen in bijzijn van mr. Pieter van Hemert, assistent van de rendant, 12 december 1609. -- 1 stuk

160. Testament van Marichgen van Christiaensen, 1608. -- 1 stuk (perkament)

161. Akte van approbatie van het Hof van Holland van de verkoop van enige huizen te Schoonhoven door Boucke Fredericsz, houtkoper te Hoorn, aan Jan Jansz Witstockmaecker te Delft en Adriaen Claes te Schoonhoven, 1609; afschrift. -- 1 stuk (perkament)

172. Rekening van Willem Willemsz Verdonck betreffende de administratie van de weesgoederen van Michiel Michiel Visscherszoon, kind van Catarina Jans van Bedaf, thans gehuwd met Bastiaan Jansen, 1609 - 1616. -- 1 stuk
De rekening is noch afgehoord noch getekend; hoewel in het hoofd staat, dat ze loopt over 1603, begint ze eerst in 1609.

162. Vonnis in het proces, gevoerd voor de vierschaar van Rijnland, tussen de ambachtsbewaarders, kroosheemraden en schepenen van Benthuizen met schout, ambachtsbewaarders en schepenen van Benthorn enerzijds, en de steden Dordrecht, Haarlem en Gouda met jhr. Jacob van Wijngaerden, heer van Benthuizen, ambachtsheer van Zoetermeer, ingelanden van Benthuizen, mr. Frans van Dusseldorp en Theodora van Opmeer, weduwe van Cornelis Jan Barents, en mr. Dirck van Wieringen ter andere zijde, betreffende een niet nader aangeduide zaak, 1610; afschrift. -- 1 stuk

163. Voorlopige schikking, verleden ter secretarie van Leerdam, tussen Aefken Maes en haar voogd Pieter Maes betreffende het beheer van aan eerstgenoemde behorende en ter weeskamer van Schoonhoven berustende gelden, 15 juni 1610; afschrift. -- 1 stuk

164. Akte van transport, verleden voor notaris J. Haions Vallingius te Amsterdam, van vijf morgen land gelegen bij Gorinchem, door Jan Claesz Harnasveger, burger van Amsterdam, aan Meerten Andriaensz Boom, 1611; grosse. -- 1 stuk

165. Akte van transport, verleden voor schepenen van Rotterdam, van een huis en erf aldaar door Cornelis Cornelisz Hagenaer aan Swaentgen Jansdr, weduwe van Lambert Dominicus, 1612; afschrift. -- 1 stuk (perkament)

166. Uitspraak van arbiters betreffende een minnelijke schikking in een geschil tussen Ghijsbert Herbertsz Peyl te Schoonhoven enerzijds en Pleuntgen Teunisdr met haar vader Teunis Jaspers te Lopik anderzijds, aangaande een ring, 1612. -- 1 stuk

167. Akte van transport van een lijfrente door burgemeesters, schepenen en raad van Vlissingen aan Hugo Block, 1612; afschrift. -- 1 stuk (perkament)

168. Stukken uit een proces, gevoerd voor de Hoge Raad tussen Wigger Willemsz enerzijds en Seger Willems als man van Aleid Jansdr ter andere zijde, beiden te Schellingerhout, betreffende de eigendom van den stuk land, 1612 - 1613. -- 1 omslag
Behoort wellicht bij de Hoornse boedelstukken, inv.nr. 161.

169. Akte van boedelscheiding tussen erfgenamen van Marichgen Corstiaensdr, 1613. -- 1 stuk (perkament)

170. Verklaring van Cornelis Cornelisse Bot en Hendrick Grootenhacker, poorters van Zierikzee, dat zij vererffend hebben de wederzijdse borgtocht, anderzijds gesteld door Aefken Willems van Flory, weduwe van Jan Jansz Clampart, en haar alzo machtigen de rentebrief, die als waarborg uit de weeskist genomen en in handen van burgemeesters was gesteld, weer op te vragen, 15 maart 1613. -- 1 stuk

171. Verklaring ten overstaan van burgemeesters, dat Aeffgen Evertsdr, weduwe van Aelbert Jansz, als administrateur van goederen van de uitlandige Jan Daem Evertsz, de daarbij genoemde rentebrieven, die Jan Daem Evertsz bij erfenis van Trijntgen Jacobs waren toegevallen, in de weeskist heeft gelegd, 26 augustus 1615; authentiek afschrift uit het weesboek. -- 1 stuk

260. Blanco notariële volmacht van Louis Hesselt de Dinter, baljuw van de Beijerlanden, om een door zijn vrouw geërfde rentebrief ten name van Laurens Ariens de Lange en ten laste van Claes Jacobs Hoeck, gepasseerd 6 augustus 1615, over te dragen en de koopsom te ontvangen.

173. Lijfrentebrief ten laste van Holland voor Jan de Bisschop op het leven van zijn 25-jarige zoon Harman te Amsterdam, 1616. -- 1 stuk (perkament)

174. Akte van transport, verleden voor schepenen, van enige huizen door de voogden van Bartholomeus Voppens als erfgenamen van Dirck Couck aan Adriaen Dankertsz Haeck, 1617; afschrift. -- 1 stuk (perkament)

175. Akte van erfmagescheid, verleden voor schout en burgemeesters van Lopik als oppervoogden van de wezen, tussen Peter Cornelisz van Wijngaerden als weduwnaar en boedelhouder van wijlen Anneken Sebastiaens met Goossen Jansz, zijn halfbroeder, ter ene zijde, en Cornelis Sebastiaensz met Cornelis Petersz als voogden over de kinderen van voorgenoemde Anneken Sebastiaens en Peter Cornelisz ter andere zijde, 1619. -- 1 stuk
Het stuk blijkt, voor het in Schoonhoven een plaats vond, deel te hebben uitgemaakt van het archief van de weeskamer te Lopik.

176. Verklaring, afgelegd voor de schout en gezworenen van Benschop door Gerridt Jansz alias Puyck, ten verzoeke van Cornelis Jansz inzake het overhandigen van een pakje aan Bernt Jansz te Lopik, 1619. -- 1 stuk

177. Akte van borgtocht, verleden voor botaris Henrick van Naerden Jansz te Dordrecht, waarbij mr. Cornelis de Wilde en Adriaen Cornelisz Jegskoot verklaren zich borg te stellen voor Cornelis Jansz van Munster die als executeur-testamentair van Jan Jansz Uytcooper en Wijneken Ariaensdr een som gelds beheerde ten behoeve van Cornelis Teeuwen, 1619; grosse. -- 1 stuk
De akte is doorgehaald.

178. Akte van verkoop door de Staten van Holland van een lijfrente van Jacob Thielmanssen van den Eynde ten behoeve van zijn zoon, 1620. -- 1 stuk (perkament)

179. Schuldbekentenis van Maritgen Aryens aan haar twee kinderen, groot 120 gulden, 1622. -- 1 stuk (perkament)

180. Stukken betreffende de executie door het Hof van Holland tegen jhr. Geeraart, heer van Oud-Heusden inzake de voldoening van een koopsom, 1622. -- 1 lias

181. Authentiek uitteksel uit de akte uit 1621 waarbij Jacob Cornelisz een stuk land, gelegen in Benedenberg bij de hofstede genaamd de Danssers hofstede, overdraagt, 1622. -- 1 stuk

182. Stukken betreffende den proces, gevoerd voor schepenen van Rotterdam, tussen Abraham Danielsz Hout en Daniel Gerritsz Steenhouwer, inzake betaling van een som gelds door laatstgenoemde, 1622 - 1624. -- 1 omslag

183. Stukken betreffende de nalatenschap van Dirck Reyniersz, burgemeester en ontvanger, 1625 - 1628. -- 1 omslag

207. Stukken betreffende de weesboedel van Soetgen Cornelisdr, ca. 10 mei 1636, en haar man Jan Adriaensz van der Heyden, 1625, 1636, 1646, 1651. -- 1 omslag

186. Akte van uitkoop tussen Floris Adriaensz als voogd van moederszijde over de vier wezen van wijlen Willemtgen Ariens, gehuwd geweest met Claes Gerrits (of Geerts) van Overmeer, en de overleden vader, 2 september 1627; met goedkeuring van burgemeesters-weesmeesters, 26 juni 1631. -- 1 stuk

184. Verklaring van Egbert Jansz van der Staal te Gouda, afgelegd voor notaris G. van Swaenswijk aldaar, aangaande een aan Cornelis Corsse te Gorinchem toegehorende rentebrief van Pieter Pietersz, linnenwever te Schoonhoven, 5 maart 1628; grosse. -- 1 stuk

185. Verzoekschriften van Daniel van Straelen, stadssecretaris, aan het Hof van Holland betreffende een geschil tussen hem en de baljuw , (ca. 1628); concepten. -- 1 omslag

187. Stukken betreffende de nalatenschap van Jacob Pieterse Sloot de Jonge, 1631. -- 1 omslag

188. Akte van transport van een huis door Cornelis Jansdr de Jonge aan Adriaen Jansz Brouwer (van Goudriaan), 1635. -- 1 stuk (perkament)

189. Vonnis van het Hof van Holland in een proces, gevoerd in appèl van het vonnis van de kamer van Vianen tussen Jan Jansz van Petersum te Jaarsveld en Nicolaes van der Lingen te Lexmond, namens zijn vrouw, aangaande de nalatenschap van Geertruyt Ghijsbrechtsdr, 1636; afschrift. -- 1 stuk

190. Verklaring, door schepenen van Etten en Hoeven afgegeven ten behoeve van en betreffende Henrick Michel Vrints, 1636. -- 1 stuk
H.M. Vrints was gehuwd met een dochter van Goort Adriaen Cuyters en Neeltken Corn. Deumen, zuster van Jacob Deumen. Hij had deze verklaring nodig om een erfenis te Schoonhoven te kunnen krijgen.

191. Akte van transport van een huis door de voogden van het nagelaten weeskind van Cornelis Bartholomeus aan Cornelis Danielsz, 1636. -- 1 stuk (perkament)

192. Stukken betreffende de nalatenschap van Gijsbert Gijsberts van Ylem, 1637. -- 1 omslag

193. Akte van transport, verleden voor schout en gezworenen, gecommitteerd door Pieter Magnus, heer van 's-Heeraartsberg, Bergambacht en Ammerstol, van een griend door Cornelis Jansz aan Cornelis Adriaensz Bos, 1638; afschrift. -- 1 stuk (perkament)

194. Losrentebrief van burgemeesters en regeerders ten behoeve aan Aeffge Jaep Geenen, 1639. -- 1 stuk (perkament)

195. Akte van transport, verleden voor schepenen, van een huis en erf door Jan Adriaensz van Maerlant aan Jan Dircx Besemaker, 1639; afschrift. -- 1 stuk (perkament)

196. Uitspraak van het gerecht betreffende de verkoop bij willig decreet van een huis door Catharina van Catz, weduwe van Fop Crijnsz van der Sprong, aan de erfgenamen van Jan Pieters van Hemert. (ca. 1640); afschrift. -- 1 stuk

197. Akte van transport, verleden voor schepenen, van een huis en erf door de kinderen van Dirck Leenderts aan Daniel van Hoorn, 1641; afschrift. -- 1 stuk (perkament)

198. Aantekeningen betreffende door een timmerman te innen bedragen, 1642 - 1643. -- 1 stuk

199. Stukken betreffende de ten overstaan van het gerecht gedane overdracht bij willig decreet en het in exploitatie brengen van een brouwerij en mouterij annex rosmolen met bijbehorende inventaris en het woonhuis "De Drie Eendekens" door Cornelis Panser te Rotterdam, door hem aangekocht van Maritgen Aertsdr, weduwe van Adriaan Egberts Drost, bijgestaan door haar voogd Pieter Diericxs en met medewerking van Lambrecht Drost, oom en voogd van de kinderen, 12 juli - 13 augustus 1643. -- 1 omslag

200. Uitspraak van het Hof van Holland naar aanleiding van de door mr. Franchoys Valck c.s. bij willig decreet gedane verkoop van een huis te 's-Gravenhage aan Hendrik van Beringen, 1643; afschrift. -- 1 stuk

201. Akte van transport, verleden door schepenen, van een huis door boekhouder en regenten van het Vrouwenhuis aan Jan Jansen Tant, 1643; afschrift. Met een vroegere transportakte van hetzelfde huis door Jan Govertsz aan Jan Cornelis, 1620. -- 2 stukken (perkament, getransfigeerd)

202. Akte van transport, verleden voor schepenen, van een huis en erf door Claes Cornelis Evertsz aan Ernst Jansz Groenevelt, 1644; afschrift. Met een vroegere transportakte van dit huis door jhr. Pieter de Chautraome alias Broucqsant aan Claes Cornelis Evertsz, 1641. -- 2 stukken (perkament)

203. Stukken betreffende de verkoop bij willig decreet van een huis door Abram Jansz de Mey en Neeltgen Jan Calis aan Jans Jorisz Brey, 1645; afschriften. -- 1 omslag

226. Rekeningen van Ariaen Cornelisz Brouwer als voogd over de drie weeskinderen van Arieën Cornelis Schalcken en Aentgen Pieters, 1646 - 1659; afgehoord resp. 28 december 1650 en 30 januari 1659. -- 1 omslag

204. Resolutie van de vroedschap waarbij burgemeesters gemachtigd worden een stukje land in de Wijstraat te verkopen aan Henrick Claesz Hoeck, 1648; afschrift. -- 1 stuk
Zie ook inv.nrs. 36, 235, 238, 239, 255, 260, 316 en 381.

205. Stukken betreffende de nalatenschap van de procureur A. Bullick, 1648 - 1650, 1685. -- 1 omslag
Hoofdzakelijk stukken betreffende processen, waarin hij als procureur optrad. Zie ook inv.nrs. 211, 263, 281.

206. Vonnis van het Hof van Holland inzake een proces, gevoerd tussen Gerard Bicker, drost van Muiden, en Andries Bicker, burgemeester van Amsterdam, mede uit naam van zijn huisvrouw, enerzijds en Alida Conincx ter andere zijde, betreffende een trouwbelofte, 1650; afschrift. -- 1 stuk

270. Fragment van een aantekening betreffende een proces, gevoerd voor schepenen, tegen Derck (van Vrijenes?), boedelberedderaar, (17e eeuw). -- 1 stuk

272. Eis van Jacob Adriaenssz, schout van Vlieland, in een proces, gevoerd voor schepenen en gerecht van Vlieland, tegen Claes Dircxsz Hessel en Feyke Backer, burgers op het westeinde van Vlieland, wegens een hem door laatstgenoemden aangedane belediging, (17e eeuw). -- 1 stuk

273. Aantekeningen betreffende een proces tussen Jacob Jansz Verschoor enerzijds en een onbekende, waarschijnlijk een van zijn familieleden, anderzijds, inzake het door eerstegenoemde wederrechtelijk verkopen van in erfpacht uitgegeven landen, (17e eeuw). -- 1 stuk

274. Onleesbaar geworden boedelstuk, (17e eeuw)

275. Staat van nagelaten goederen van Swaentgen Andries, (17e eeuw). -- 1 stuk

276. Rekening van Aechtgen Bartholomeusdr aangaande de verkoping van de erfboedel van de weeskinderen van Waeffelen en Puythaecker, (17e eeuw). -- 1 stuk

208. Overeenkomst gesloten tussen de erfgenamen van Barent van Hessen betreffende de verdeling van diens boedel, 1652. -- 1 stuk

209. Akte verleden voor schout en gezworenen van 's-Heeraartsberg, Bergambacht en Ammerstol, waarbij Cornelis Goossens aan Brant Cornelissen een huis en erf verkoopt, 1652; afschrift. -- 1 stuk (perkament)

220. Rekening van Gijsbert Hermensz als man van Theuntgen Barents betreffende de administratie der gelden van Jan Claes, minderjarige broer van Theuntgen, januari 1652 - 23 maart 1657. -- 1 stuk

210. Beschikking van de Staten van Holland op het verzoek van de erfgenamen van wijlen Mayken Willmesdr, weduwe van Jacob Jabobsz Banwater te Dordrecht, om opheffing van het fideicommis en toestemming tot gebruikmaking van de erfenis, 1653; afschrift. -- 1 stuk

211. Stukken betreffende Willem en andere weeskinderen van Jan Willems Schalwijck en zijn leerlingschap als goud- en zilversmid onder medewerking van zijn voogd Dirck Schalcwijck te Dordrecht en Adriaen Joncheer en Aert Goverts Bullick te Schoonhoven, 1653. -- 1 omslag
Zie inv.nrs. 214, 241.

214. Rekeningen van notaris Aert Goverts Bullick als curator over de nalatenschap van Jan Willem Schalkwijck, zilversmid, 1653 - 1656. -- 1 omslag

212. Rekeningen van Willem Hermans Verweert en Nicolaas Christoffels betreffende de weeskinderen van Bartholomeus Hermansz Verweert en Janninchgen Christoffels, 1655; afgehoord door burgemeester als weesmeesters met de bloedvoogden, 24 oktober 1654 en 8 maart 1655. -- 1 omslag

215. Rekening van mr. Jacob Smit betreffende de weesboedel van Jan Hindercken Cuyt en Jannieghie Gillis, 8 maart 1654 - 1656; met aantekening van afhoring door burgemeesters met Maerten Claesz Ruyghaven als medeadministrateur, 15 september 1656. -- 1 stuk

219. Stukken betreffende de nalatenschap van Cunera Jans, vroedvrouw, toegevallen aan haar kleindochter Susanna Jans, dochter van Jan Jacobs en Barbara Wiertse, 1654, 1657. -- 1 omslag

222. Rekening van Symon van den Burch, administrateur over de weesboedel van Adriaens Gevertsz van der Plaets ten bate van de kinderen van wijlen Cornelis Adriaens van der Plaets en Annichjen Hendriks Kiel, 30 juni 1654 - 1658; met aantekening van afhoring door burgemeesters als weesmeesters, met de bloedverwanten van en de voogden over de weeskinderen, 22 december 1658. -- 1 stuk

213. Akte van uitgifte in erfpacht van een stuk land door de stad aan Adriaen Block, 1655; afschrift. -- 1 stuk

213.a. Akte van overdracht door Arien Jansz van Asch als vader en voogd van zijn kinderen, - daartoe gemachtigd door burgemeesters als "oppervoochden van alle weesen ende minderjarige personen" bij beschikking van 19 juli 1655 op een aan hen gericht verzoekschrift - aan Wouter Gerrits van Dam van een rentebrief, groot ƒ 92, op 19 december 1653 verleden ten behoeve van Aryen Jacobs Speyert en sedert ingelost, en van een andere rentebrief, groot ƒ 222 op 10 augustus 1654 verleden ten behoeve van zijn kinderen, de laatste tot dekking van een schuld, groot ƒ72.12.0, ten overstaan van schepenen, 20 juli 1655. -- perkament met 3 transfixen
Bevat: a. Akte van hypotheek door Jacob van As, weduwnaar van Marighie Pietersdr. Ten behoeve van zijn kinderen Pieter en Sara, groot ƒ.222,- op zijn huis buiten de Kruispoort op ''t Kruiserf naast de Gaepsloot en den stadstimmerwerf wegens geleend geld, zijn kinderen aangekomen bij erfenis van hun tante Aechge Ariens. Gedaan voor schepenen 1654 augustus 10. Perkament.
b. Akte als voren ten behoeve van Aryen Jacobs Speyert, timmerman, groot 92 gld. ter zake van geleverd hout. 1653 december 19. (Gepasseerd als voren). Perkament.
c. Akte, waarbij Aryen Jacobs Speyert de bovengenoemde rentebrief overdraagt aan de kinderen van Arien Jansz van Asch. 1654 juni 12. (Gepasseerd als voren). Perkament.

223. Rekening van Hendrik Hermensz van Vlissingen als oom en voogd van Françoisgen Bartholomees, weeskind van Bartholomees Hermensz van Vlissingen, 15 augustus 1655 - 15 januari 1658; met aantekening van afhoring door burgemeesters met Joost Hauwelingh en Catharina Rogierys, 16 januari 1658. -- 1 stuk

228. Stukken betreffende de nalatenschap van Gerrit Dircksz Tuyck, 1655 - 1660. -- 1 omslag

216. Kwitantie voor Bastiaen Aertsz Swart, Jacob Henricxs David en Aert Govertsz Bullick, notaris, wegens afbetaling van een som gelds, verschuldigd aan de erfgenamen van Jacob Arienn Thonisz 1656; afschrift. -- 1 stuk (perkament)

217. Stukken betreffende een door Gerrit Ariensz Leuven aan Ghijsbert Ghijsbertsz van Leeuwen en later aan Gerrit Dircxz. Metselaar te betalen schuld, 1656. -- 1 stuk

218. Akte van verkoop, verleden voor schepenen, van een huis door Jan Adriaensz Cort, als gemachtigde van Evert Gerritsz van Westbroeck als oom en voogd van de kinderen van Hendrick van Vianen en Neeltge Gerrits, aan Arien Claesz Vosbergen, 22 juli 1656; grosse op perkament. Met drie vroegere transfixen. -- 4 stukken (perkament)
Uit de transfixen blijkt niet altijd om welke redenen ze met de akte verenigd zijn.

221. Schuldbekentenis van de magistraat aan de kinderen van de oud-burgemeester Geerloff Geerloffs van 's-Heeraartsberge, 1654; afschrift, 1657. -- 1 stuk

225. Uitspraak van het gerecht betreffende de verkoop van een huis bij willig decreet door Gerrit Jansz van de Swaluwe van Jan Elias van Haften, (1658?); afschrift. -- 1 stuk

224. Akte verleden voor schepenen, waarbij Jacob Mauris bekent ƒ 100 schuldig te zijn aan Claes Maartens Ruyghaver, 1658; afschrift; met kwitantie van Cornelis Jansz Oosterbaan wegens aflossing door Hendrick de Voo, 6 juli 1686. -- 1 stuk (perkament)

227. Huwelijksvoorwaarden, verleden door schepenen, van Jacob Jansz te Bergambacht en Jannighyn Jans, weduwe van Cornelis Jansz Sas te Schoonhoven, 1659; afschrift. -- 1 stuk

229. Akte van machtiging, verleden voor burgemeesters en regeerders, van Th. van der Marck, heer tot Leur, domheer van St. Johan te Utrecht, voor J. en A. Roukens, procureurs voor het gerecht van Nijmegen, om in zijn naam op te treden voor het gerecht van Leur inzake te betalen dijkgeld aldaar, 1660. -- 1 stuk

230. Stukken betreffende de scheiding van de nagelaten nalatenschap van Helena van der Sloot tussen Henrick Reyniersz van Swol en beider kinderen, 1660. -- 1 omslag
De nalatenschap was via de enige dochter Johanna Hendriks van Swol vervallen aan Aeltgen Laurens van der Sloot, gehuwd met Pieter Coen te Schoonhoven en hun minderjarige kinderen en verder aan Lijsbeth van der Sloot. Zie de inv.nrs. 16, 234, 240.

231. Stukken betreffende de nalatenschap van Annetje Brands, 1661. -- 1 omslag

232. Uitspraak van burgemeesters in een geschil tussen Nicolaas Hoola en de vrouw van Abram Jansz ter ene en Pieter Roelen Besemer ter andere zijde betreffende het gebruik van een uiterwaard bij Willige Langrak, 1661; afschrift. -- 1 stuk

233. Akte van boedelscheiding tussen de erfgenamen van Crijntgen Hendrickx, weduwe van Pouwels Govertsz, opgemaakt door notaris A. Bullick, 1661. -- 1 stuk

234. Stukken betreffende het beheer door burgemeesters-weesmeesters van enige penningen van de weeskinderen van Pieter Aelbrechts Coen, 1662 - 1663. -- 2 stukken
Zie ook inv.nrs. 16, 230, 240.

235. Specificatie-rekening, overgegeven aan het gerecht op verzoek van Winter de Jongh, declarant, aan Machtel Claes Hoeck, weduwe van Cornelis Matheus Kersbergen, betreffende een niet nader aangeduid gevoerd proces, 1663. -- 1 stuk

236. Kwitantie van Jannette Blomvliet voor burgemeesters voor betaling van ten bate der kinderen van Pieter Stoel gedane uitgaven, 1663. -- 1 stuk

237. Stukken betreffende de nalatenschap van Arien Jaobs, 1665. -- 1 omslag

238. Machtiging verleden voor notaris J. van der Putte, waarbij Claes Hendricks Hoeck zijn vrouw Cornelia Jaspersdr machtigt uit zijn naam voor schepenen een gedeelte van een huis te verkopen en de koopsom te innen, 1665; grosse. -- 1 stuk

239. Aantekeningen, waarschijnlijk betreffende de nalatenschap van Maritgen Hendricks Houck; (ca. 1665); fragment. -- 1 stuk
Zie ook inv.nr. 204.

240. Memorie van preferentie van twee huizen van Pieter Aelberts Coen, 1668. -- 1 stuk

241. Aantekening van een onbekende betreffende een twist met A. Schalckwijck over het niet betalen van geleverde goederen, 1668. -- 1 stuk
Zie ook inv.nrs. 211, 214, 241.

242. Resolutie van de magistraat, waarbij aan Cornelis Trouwert verboden wordt Johan van de Burgh lastig te vallen, 1670; afschrift. -- 1 stuk

250. Rekening van hetgeen burgemeesters en regeerders schuldig zijn aan Servaes van Panhuys, in zijn leven pensionaris van de stad, 1670 - 1678; afschrift. -- 1 stuk

243. Staat van de nagelaten goederen van kapitein P. Langeholt, overleden te Schoonhoven, 1671. -- 1 stuk

251. Rekening van J. van Leeuw als administrateur van de weesboedel van Daem Ghijsz en Ichge Gijsberts, ingevolge machtiging van weesmeesters, 1671 - 1678; met aantekening van afhoring door de beide burgemeesters, 22 oktober 1680. -- 1 stuk

244. Akte van transport van een huis door Paulus Jansz Larius en Symon Jansz Weyss aan Lambert Vurens, 1672. -- 1 stuk (perkament)

245. Uitspraak van het gerecht betreffende de verkoop van een huis bij willig decreet door Frederik van Loosekaet c.s. aan Nicolaes Major, 1673; afschrift. -- 1 stuk

246. Insinuatie van de gerechtsbode uit naam van de executeurs van het testament van Hendrina de Breede voor de erfgenamen van de overledene gedaan bij Johannes van de Vlist om betaling van enige obligaties, 1673; afschrift. -- 1 stuk

252. Eerste rekening van Adryaen Joncheer als administrateur van de weesboedel van Heynderykys van der Graeff, 1673 - 1680; met aantekening van afhoring, 22 oktober 1680. -- 1 stuk

246.bis. Akte van verkoop, verleden voor schepenen, van een huis door A. Bullick als curator van de desolate boedel van Gerrit Jacobsz van Duynen aan Cornelis Stolck, medecurator, 1676; afschrift. Met retroacta; getransfigeerd. -- 1 stuk (perkament)
Er blijkt niet steeds waarom de transfixen aan de akte zijn bevestigd.

247. Akte van transport van een huis door Dirck Pieters Baers aan Christophel Verweert, 1676. -- 1 stuk (perkament)

248. Stukken betreffende de nalatenschap van mr. Crauwelaer, 1677. -- 1 omslag

249. Akte van transport van een huis door Andries Kornelis Kersbergen en Steven Stevensz Groenevelt aan Ghijsbert Sweren de Wecker, 1677. -- 1 stuk (perkament).

253. Notariële akten betreffende de scheiding van de nalatenschap van Johan Walraven, 1680; afschriften. -- 1 omslag

254. Insinuatie, gedaan door notaris J. van der Putte aan Pieter van Groenendijk, op verzoek van Pieter van Erckel als echtgenoot van Clara Trouwert, 1680; afschrift. -- 1 stuk

255. Akte, verleden voor schout en schepenen van Willige Langrak, waarbij Cornelis de Coole, dijkbode van de Lopikerwaard of Lekdijk benedendams, daartoe gemachtigd door dijkgraaf en hoogheemraden, twee boomgaarden verkoopt aan Heyndrick Claesz Hoeck te Schoonhoven, 1681; afschrift. -- 1 stuk (perkament)

256. Brief van J. van Dalen te Amersfoort aan P. van Alen, apotheker te Utrecht, betreffende een niet nader aangeduid contract, waarbij de heren Hoola en Van Stralen te Schoonhoven betrokken zijn, 1681. -- 1 stuk
Waarschijnlijk is dit stuk als bijlage van een niet aanwezige brief van P. van Alen aan een van de beide Schoonhovenaren gekomen.

257. Akte van openbare verkoop ten overstaan van baljuw en schepenen van enige huizen en landerijen door de erfgenamen van Bastiaen Aertsz Zwart en Barbara Dircksz, 1673; afschrift, 1682. -- 1 stuk

258. Akte van verkoop, verleden voor schout en schepenen van Stolwijk, van een huis en een stuk land door Willem Maes, gemachtigde van Aert Cornelis Stolck, aan Cornelis Jansz Stolck c.s., 1684; afschrift. Met de vroegere transfixen. -- 1 stuk (perkament)

259. Borgtocht van Jan Ariens Kannichje te Haastrecht ten behoeve van Claes Buyck als voogd over de weeskinderen van Teunis Ariens Kannichje en Marrighje Klaes, 20 maart 1688. -- 1 stuk

261. Akte van transport van een schuur door Martinus de Graef en Gerrit van Breenen aan Cornelis Pieters van Buren en Maerten Groenevelt, 1690. -- 1 stuk (perkament)

262. Akte van transport van een huis door Wiggert van der Baeck aan Cornelis Vurens, 1691. -- 1 stuk (perkament)

263. Akte van transport van een huis en enige woningen door de erfgenamen van Cornelis Jansz Oosterbaan en Jannetie Claes Ruyghaver aan Godefridus Bullick, 1694. -- 1 stuk (perkament)

264. Akte van overdracht van een rentebrief uit de nalatenschap van Lamens Ariens de Lange aan M. Koopmans, 4 augustus 1694. -- 1 stuk (perkament)
Zie ook inv.nr. 260.

264.bis. Kwitantie van Benjamin Medicus, robijnslijper, voor Hendricus Magrelin, 1697. -- 1 stuk

265. Akte van onderhandse verkoop door Hendrik Leendertsz Sliedrecht te Zevender aan Ysaak van Liesvelt, predikant te Klimmen, van enige landerijen in Molenaarsgraaf, 1697; afschrift. -- 1 stuk

266. Akte van transport van een huis door de erfgenamen van Cornelis Foppe de Bruin aan Cornelis Boom, 1698. -- 1 stuk (perkament)

267. Akte van transport van een losrentebrief door Hendrik Smits van Johannes Weyts, 1698. -- 1 stuk (perkament)

268. Stukken aangaande een proces, gevoerd voor schepenen van Naarden tussen F.J. van den Bergh c.s. en C. Casperse over het uitbetalen van loon, 1698. -- 1 omslag

269. Stukken betreffende de nalatenschap van Aletta van der Sande, 1699 - 1700. -- 1 omslag

392. Brief van de matroos Gerrie W. te Rotterdam aan Leysie, waarschijnlijk dienstbode bij een van de magistraten van Schoonhoven, (18e eeuw). -- 1 stuk

393. Fragmen. van een akte van boedelscheiding tussen de erfgenamen van Harmen Vurens en Tanneke Oosterhout, (18e eeuw). -- 1 stuk

394. Brief van Adriaan de Kedts, notaris te Gouda, aan François van Hoogstraten, notaris en procureur te Schoonhoven, met verzoek om inlichtingen inzake een rentebrief in het bezit van zijn vrouw, (18e eeuw). -- 1 stuk

395. Inventaris van de nalatenschap van de weduwe D. Linschoten, (18e eeuw). -- 1 stuk

278. Aanschrijving voor Benjamin de Medico om zijn waak -en wekgeld te voldoen, 1701. -- 1 stuk
Zie ook inv.nr. 264 bis.

279. Kwitantie betreffende een aan de erven van L.A. de Lange toebehoord hebbende rentebrief. 1701. -- 1 stuk (perkament)
Zie ook inv.nrs. 260, 264.

280. Stukken betreffende de overdracht van een schip door Cornelis Smeer aan Sjoerd Cornelisse, 1703. -- 1 omslag

281. Kwitantie van A. Bullick voor Joachemus Sant voor afbetaling van de koopsom van een huis, 1705. -- 1 stuk (perkament)

282. Akte van transport van een stuk grond door Jan Maartense Komen aan de St. Jorisdoelen, 1706. -- 1 stuk (perkament)

283. Akte van transport van een huis, door Clara Trouwert aan Leendert Willemse Reyerkerk, 1707. -- 1 stuk (perkament)

284. Resolutie van burgemeesters en regeerders, waarbij A. Verhaar gecommitteerd wordt het belang van de stad waar te nemen in de nalatenschap van de oud-burgemeester Hugo van Arkel, 1707; afschrift. -- 1 stuk

285. Akte van transport van een huis door Abraham de Schepper aan Bartholomeus van der Plaat, 1709. -- 1 stuk (perkament)

286. Akte van transport van een huis door Bastiaan van Erkel aan Joost Gerritse Coolbergen, 1709. -- 1 stuk (perkament)

287. Akte van gerechtelijk transport van een huis aan Jan de Vries, 1710. -- 1 stuk (perkament)

288. Akte van transport van een huis door Dirk van Breenen aan Jannigje Coppenol en Beatris Jan van Linschoten, 1711. -- 1 stuk (perkament)

314. Stukken betreffende de nalatenschap van Jeremias Hoola, 1712 - 1735. -- 1 omslag

289. Brief van Pieter Jan Melse de Jongh aan boord van een schip, liggende voor Hellevoetsluis, ten afscheid aan zijn vrouw te Schoonhoven, 1714. -- 1 stuk

290. Akte van transport van een huis door Dirk Bel aan Jacobus Stukvis, 1718. Met een retroactum (transport door Hendrik van Loenen aan Dirk Bel), 1718. -- 1 stuk (perkament)

291. Akte van transport van een schuur door de erfgenamen van Anna van Burg aan Thomas van Kampen, 1719. -- 1 stuk (perkament)

292. Akte van transport van een huis door Pleun Reyerkerk aan Cornelis Boom, 1719. -- 1 stuk (perkament)

293. Machtiging van E. van Nes, wonende te Molenaarsgraaf, voor de bewindhebber van de kamer Rotterdam van de VOC, om gedurende zijn reis een gedeelte van zijn tractement aan zijn broer, G. van Nes, uit te betalen, 1719; met aantekening betreffende gedane betalingen, 1724. -- 1 stuk

294. Resolutie van de vroedschap betreffende het in eigendom geven van een huis aan Louis de Groet, 1720; afschrift. -- 1 stuk

295. Akte van transport van een huis aan Pieter Groenevelt, 1721. -- 1 stuk (perkament)

296. Akte van transport van een huis aan Jannigje Hangkam, 1721. -- 1 stuk (perkament)

297. Akte van transport van een huis door Ariaen van Evelingen aan Jacobus Danens, 1722. -- 1 stuk (perkament)

298. Dagvaarding door de gerechtsbode ten verzoeke van mr. Steven van den Hengel aan Corn. Maurack om ten rechtdage te verschijnen, 1724; afschrift. -- 1 stuk

299. Aanschrijving van de pachter van het zout-, zeep-, heren- en redemptiegeld voor Jacob Labberton om hetgeen bij verschuldigd is, te betalen. 1724. -- 1 stuk

300. Akte van transport van een huis door Jannette en Neeltje van den Hengel aan Pieter Reykerkerk, 1725. -- 1 stuk (perkament)
Zie ook inv.nrs. 304 en 292.

301. Akte van transport van een stuk tuin door Lucas Berman aan Cornelis Ros, 1725. -- 1 stuk (perkament)

355. Stukken betreffende de nalatenschap van C. Vermeulen, 1726-1756. -- 1 omslag

302. Akte van transport van een huis aan Hermanus Verwaerd, 1727. -- 1 stuk (perkament)

303. Brief van Joan Thierry te 's-Gravenhage aan het Hof van Holland inzake advies op een door Adriaan Bredius, burger te Schoonhoven, aan het Hof aangeboden verzoekschrift betreffende de administratie door Jacobus Erkelens over de goederen van de kinderen van A. Bredius, 1727. -- 1 stuk

304. Akte van transport van een huis aan Pieter Reyerkerk, 1729. -- 1 stuk (perkament)
Zie ook inv.nr. 300.

305. Kwitantie van J. Buys voor A. van Hilsbergen voor voldoening van een verschuldigde som gelds, 1729. -- 1 perkamenten stuk.

345. Rekeningen betreffende het beheer van de weesboedel van Willemijntje Pijl, weduwe van Jan Korff, 1729 - 1741 en 1741 - 1752. -- 2 stukken

306. Akte van transport van een huis door de erfgenamen van Maria Brouwer aan Pieter Vroen, 1730. -- 1 perkamenten stuk.

307. Akte van transport van een huis door de erfgenamen van Catharina van der Wey aan Maria Willems van der Kley, 1730. -- 1 stuk (perkament)

308. Akte van transport van een huis en tuin door mr. Diderick Richart Blootenburg aan Gijsbert Abeel, 1731. -- 1 perkamenten stuk.

309. Akte van transport van een huis met tuin door Abraham van Vlissingen aan Adriaen van Bruggen jr., 1731. -- 1 stuk (perkament)

310. Kwitantie van A. Criniaen voor Gerrit Pense, 1731. -- 1 stuk

311. Accoord tussen burgemeesters en Anna Maria Beenhakker of Van der Trip, weduwe van Johannes de Bruin, betreffende de vereffening van wederzijdse schulden, 1731. Met bijlagen. -- 1 omslag

315. Rekening van Paulus Lankhorst als administrateur over de goederen van wijlen zijn moeder Maria Cobbe, laatst weduwe Hendrik van Mekeren en voogd over Pieter Tredenap, zijn halfbroeder, en ten behoeve van de medevoogd Lamb. Haffacker, 1732 - 1735; met aantekening van afhoring door burgemeesters als weesmeesters in tegenwoordigheid van L. Hoffacker, 25 november 1735. -- 1 stuk

391. Verklaring van de secretaris der kamer Enkhuizen van de VOC, dat B. Stock van Schoonhoven op 8 december 1729 op Malakka is overleden, 1732; afschrift, 18e eeuw. -- 1 stuk

312. Stukken betreffende de nalatenschap van Willem Hendrik van Arkel en zijn vrouw Jacoba Elisabeth Beugholt, 1733. -- 1 omslag

313. Akte van transport van een stadserf met een muur door de stad aan Harmanus Verwaerd, 1734. -- 1 perkamenten stuk.

365. Stukken betreffende de nalatenschap van Gijsbert van Es en Arendje de Klijn, 1734 - 1760. -- 1 omslag

316. Akte van transport, verleden voor schout en schepenen van Woerden, door de erfgenamen van Jaspar Hoek te Schoonhoven van een huis en erf binnen Woerden aan Gijsbert Middelland, 1736. -- 1 stuk (perkament)
Zie ook inv.nrs. 36, 101, 204, 235, 238, 239, 255, 260 en 381.

317. Brief van P. van der Schelling en A. van Alkemade te Rotterdam aan mr. Van der Berg, burgemeester van Leiden, baljuw van Rijnland enz. met mededeling dat hun schoonvader en vader K. van Alkemade, eerste commies van de licenten en convooien ten comptoire te Rotterdam is overleden, 1737. -- 1 stuk

381. Stukken betreffende de nalatenschap van Jasper Hoek ten dienste van de administratie voor de minderjarige Nicolaas Hoek, 1737 - 1743 en van Jannetje Hoek, weduwe van Ary van Willigen e.a., 1781 - 1783. -- 1 omslag
Zie ook inv.nrs. 36, 101, 235, 239, 255, 260, 216.

318. Akte van huwelijksvoorwaarden, voogdijstelling en seclusie van de weeskamer tussen Mels Dircx en Maria Ariens Verhoog, 19 september 1738; afschrift.

319. Akten van transport van twee huizen door Guillam Verhaer aan Barent Kloot, 1738. -- 1 stuk (perkament) en stukken.

320. Akte van transport van een tuin door Gillis van Salen aan Huyg van den Dool, 1738. -- 1 stuk (perkament)

321. Akte van transport van een huis door Neeltje Appeldoorn aan Ary van der Kroon, 1738. -- 1 stuk (perkament)

322. Akte van transport van een huis door Louis Lazonder en Jacobus van Eck aan Johannes van Kempen. 1738. -- 1 stuk (perkament)

322.a. Akte van transport voor schepenen van Schoonhoven, waarbij Jan Corevaar, beenhakker te Gouda, in tegenwoordigheid van Jacob van Dalem en Joh. van Vlierden te Schoonhoven, zijn gewezen voogden en administrateurs van de goederen, hem nagelaten door zijn grootmoeder Elsje van Mourik en zijn oom Frederik Jongbloed, verkoopt aan de oud-burgemeester Joh. van Kempen een losrentebrief groot ƒ 400, rentende ƒ 16 per jaar, ten laste van het kantoor der gemene middelen te Gouda, welke met deze opdrachtsbrief is getransfigeerd geweest, 2 augustus 1738; grosse. -- 1 stuk (perkament)

323. Akte van transport van een huis, verleden voor schepenen, door Coenraad Mulder aan Cornelis Ruytevelt, 1739; afschrift. -- 1 stuk (perkament)

324. Stukken betreffende de scheiding van de nalatenschap van Willem Drost, 1740. -- 1 omslag

325. Akte van transport van een huis door Frans Nieuwenhuysen en Petronella Wildschut aan Jan Dirksz de Ruter, 1740. -- 1 stuk (perkament)

326. Akte van transport van een huis door Dirck van Ossenbruggen aan Marcelis van Drunen, 1740. -- 1 stuk (perkament)

327. Stukken betreffende de nalatenschap van Gerrit van Ras, 1741. -- 1 omslag

328. Rekening van Pieternella de Leeuw, weduwe en boedelhoudster van Jacob de Vos, in leven administrateur over de goederen van Maria de Vos, weduwe van Hendrik van Olphen, 1741 - 1742; dubbel. Met aantekening van afhoring door burgemeesters, 8 juni 1742. -- 1 stuk
Hoewel het stuk zich aandient als afschrift, bevat het de originele handtekeningen van de afhoorders.

329. Akte van transport van een huis door Gijsbert van Es aan Jacobus Moris, 1743. -- 1 stuk (perkament)

330. Akte van transport van een huis door Ary Goverse Broer aan Willem Rijerkerk, 1743. -- 1 stuk (perkament)
Zie ook inv.nr. 304.

331. Akte van transport van een huis door Maria Catharina Hoola aan Adriana Nieusteeg, 1744. -- 1 stuk (perkament)

332. Volmacht, waarbij Reynier Casius aan Johannes de Gids last geeft tot het transporteren van een huis aan Jasper Brakels, 1744. -- 1 stuk

333. Akte van transport van een huis door de erfgenamen van Willem Reyerkerk aan Pieter Reyerkerk, 1746. -- 1 stuk (perkament)

334. Onderhandse akte van verhuur van een stuk land door Adriana van Gakel aan Dirck de Jongh, 1746. -- 1 stuk

335. Stukken betreffende de weesboedel van Jan Cornelisz van Eck en zijn vrouw Cornelia van Castell, 1746. -- 1 omslag

335.a. Toestemmende beschikking van burgemeesters op een verzoekschrift van Cornelia Maria Veer van Loo, apothekeres, om de ƒ 300 gedeponeerd ter weeskamer op te mogen nemen ten behoeve van haar kinderen uit haar huwelijk met wijlen Pieter Carnier, met instemmende brief van de bloedvoogden van die kinderen, 1746. -- 2 stukken

336. Akte van transport van een tuin door Johannes Casparus Sagtleven en Geertruy van den Andel aan Hendrik Wigwam, 1747. -- 1 stuk (perkament)

337. Stukken betreffende de nalatenschap van Johan Vultejus, 1747 - 1748. -- 1 omslag

338. Akte van transport van een huis door Adrianus du Vall aan Teunis Siakes, 1748. -- 1 stuk (perkament)

339. Akte van transport van een huis door Jan Braat aan Dirk Muys, 1748. -- 1 stuk (perkament)

340. Stukken uit de nalatenschap van J. van Lindt, advocaat te Schoonhoven, betreffende de nalatenschap van D. Boogert en Catharina van der Meer te Rotterdam, 1748. -- 1 omslag

341. Onderhandse akte van verhuur van een huis van de erfgenamen van Sara Smits, vrouw van L. Groedt, aan Cornelis van Mourack, 1748. -- 1 stuk

342. Onderhandse akte van verhuur door Coenraad Roelofse aan Trijntje Nieusteeg, weduwe van A. de Pater, van een huis, schuur en erf, 1749; duplicaat. -- 1 stuk

382. Familie- en koopmanspapieren van Hendrik Willem Uhlman, koopman en vice-consul van de Staten-Generaal te Santa Cruz in Barbarije, later gevestigd in West-Indië, 1749 - 1784. -- 1 omslag
Persoonlijke relaties zowel als die van vennoot van het handelshuis Selhof Uhlman en Comp. (eerder Schade en Sehlhof Uhlman en Comp., eerder Schade en Sehlhof te Santa Cruz). Weduwe en kinderen testeren later met uitsluiting van de weeskamer. De aanwezigheid van de stukken op deze plaats moet verklaard worden uit een door de weeskamer behandelde moeilijkheid inzake voogdijstelling, toen de door erflaters aangewezen voogd ontbrak.

343. Akte van transport van een stalling door Leendert de Bruyn aan Pieter Reyerkerk, 1750. -- 1 stuk (perkament)

344. Akte van transport, verleden voor schepenen, van een huis, pakhuis, erf en stalling door de executeurs van de nalatenschap van Sara Houweling, weduwe van Jacobus van Immerseel aan Cornelis den Blommert en Adriana Nieusteeg, 1750; afschrift. -- 1 stuk (perkament)

357. Stukken betreffende een proces, gevoerd voor de Hoge Krijgsraad der Verenigde Nederlanden tussen J.B. van Dollen, onderluitenant, en Jannetje Erkelens, wonende te Schoonhoven, aangaande de uitbetaling van een som gelds door eerstegenoemde aan de andere, 1750 - 1757. -- 1 omslag

346. Akte van transport van een huis door Jan van Os aan Gijsbert Bloet, 1752. -- 1 stuk (perkament)

347. Onderhandse akte van verhuur van een huis door Pleun Labberton aan A. en J. Cockleyns, 1752. -- 1 stuk

348. Onderhandse akte van verhuur van een huis door Johannes van den Broek aan Christoffel Beverveurde, 1753. -- 1 stuk

349. Kwitantie van Jan van Maurick, executeur van de nalatenschap van de weduwe Cornelis Ruytevelt voor aan de secretaris voldane gelden wegens de heffing op de collaterale successie, 1753. -- 1 stuk

350. Akte van transport van een huis door Cornelis Cock aan Jan Meelhooft, 1754. -- 1 stuk (perkament)

351. Akte van transport van een huis door Jan Groeneveld aan Pieter Verhoeff, 1754. -- 1 stuk (perkament)

352. Rekening van een ongenoemde ten laste van Jan Houweling, 1754. -- 1 stuk

353. Stukken betreffende de zoon van de oud-burgemeester Roels, 1755; afschriften. -- 1 omslag

354. Akte van transport van een huis door Frans Nieuwenhuizenh en Pieternella Wildschut aan Jan de Gids, 1755. -- 1 stuk (perkament)

356. Notariële boedelscheiding tussen de erfgenamen van Pieternella van Egmond, in leven weduwe en boedelhoudster van Job Disselwerf te Bleiswijk, 1756; grosse. -- 1 stuk

358. Lijst van roerende zaken in het sterfhuis van Adriaen Hissing, 1757. -- 1 stuk

371. Rekening van Cornelis Kok als voogd over de weeskinderen van Jan Breukelman en als zodanig erfgenaam van 2/3 van de nalatenschap van hun grootmoeder Anna Zale, weduwe van Jan Breukelman, 1757 - 1770. -- 1 stuk

359. Akte van transport van een huis door Huyubert van den Donge aan Jan Maurak, 1758. -- 1 stuk (perkament)

360. Akte van transport van een huis door Johan van Kampen aan Piet Vos, 1758. -- 1 stuk (perkament)

361. Akte van transport van een huis door Jan Braat aan Johan van Zalen, 1758. -- 1 stuk (perkament)

362. Kwitantie van armmeesters van de algemene - en diakoniearmen te Willige Langerak voor Dirck Nuys voor afdoening van een schuld, 1759. -- 1 stuk (perkament)

363. Inventaris van de nalatenschap van Cornelis Conincx, 1760; afschrift. -- 1 stuk

364. Rekening betreffende het beheer van de nalatenschap van Cornelis de Leeuw, 1760; met aantekening van afhoring door burgemeesters-weesmeesters. Met bijlagen. -- 1 omslag

366. Verklaring, dat mr. A.N. van Overvelt, benoemd tot meesterknaap van de jacht in de heerlijkheid van Ameide, de desbetreffende eed in handen van Arnout Leers, heer van Ameide, heeft afgelegd. 1760. -- 1 stuk

367. Bewijs van lidmaatschap voor Trijntje Kruyt van de Societeit Stut des Ouderdoms, 1764. -- 1 stuk

368. Akte van transport van een huis door Anthonie Hamelton aan Willem Groenen, 1765. -- 1 stuk (perkament)

369. Brief van J. ten Hage aan A. van Baan met verzoek haar rekening te willen voldoen, 1768. -- 1 stuk

370. Brief van C. Nozeman aan de remonstrantse predikant A. Koemerding te Schoonhoven aangaande onderhoudsplichten en de taak van de weeskamer in een aangeduid geval, 1769. -- 1 stuk

372. Verklaring van de boekhouder van de kamer Rotterdam van de VOC dat het schip Rademacker, waarop H.J. Luzenet uit Schoonhoven zich bevond, op de thuisreis naar Holland sedert zes jaar wordt vermist, 1770. -- 1 stuk

390. Stukken betreffende het geschil wegens de nalatenschap van de zilversmid Abraham Herens en zijn eerste vrouw Maria Koppenol en tweede vrouw Hermina Weggelaar, tussen Hermina Weggelaar en de kinderen uit het eerste huwelijk Cornelis, Abraham, Marco Hendrik, Jan en Sara Herens en de minderjarige kleinkinderen, vertegenwoordigd door de weesmeesters, 18e eeuw (na 1770). -- 1 omslag

373. Scheiding van de nagelaten nalatenschap van Ary Hoogendoorn en Dirkje Slingerland door hun erfgenamen, 1771. -- 1 stuk

374. Mandement van appèl van het Hof van Holland tegen het vonnis van schepenen van Schoonhoven, gewezen in een zaak tussen G. Lazonder en Anna Mahonor betreffende het betalen van een vergoeding door eerstgenoemde, 1771; afschrift. -- 1 stuk

380. Stukken betreffende de nalatenschap van Pieter Vos, 1773, 1777, 1782. -- 1 omslag

375. Kerstgedicht van Casparys Lijffman, 1774. -- 1 stuk

376. Rekeningboek, waarschijnlijk van een smid, (ca. 1775). -- 2 delen

377. Notaiële en gerechtelijke volmachten voor Frans van Drunen tot afwikkeling van de nalatenschap van Adrianus van Drunen, 10 - 14 mei 1777. -- 1 omslag

378. Akte van openbare verkoop van obligatiën door notaris L. Boer jr. op last van zijn principalen, 1778; grosse. -- 1 stuk

380.a. Akte waarbij Cornelis Smitman belooft zijn dochter Maria Adriana uit zijn huwelijk met wijlen Lijntje van der Pijl te zullen opvoeden en onderhouden en haar ƒ 10 te zullen uitkeren, 1779. -- 1 stuk

379. Extract uit het doopboek van het jaar 1715 van Woerden betreffende het kind van Jacob Cornelisz van Vliet en Tuuntje Willemsdr Corlie, 1781. -- 1 stuk

383. Onderhandse akte van boedelscheiding tussen de erfgenamen van Anna Maria Theresia baronesse Hacfort, douairière mr. Wessel Joseph Godefried van Eyll, 1785. -- 1 stuk

384. Stukken aangaande het beheer door burgemeesters als oppervoogden van de weesboedel van Hendrik Ruyghaver, 1794. -- 1 omslag

385. Brief van de executeurs van het testament van Th. van Kempen aan het stadsbestuur aangaande de vereffening van de boedel, 1794; afschrift. -- 1 stuk

386. Uittreksel uit het doopregister over het jaar 1795 van Sluipwijk betreffende het kind van Hermanus van Wilgen en Elisabeth de Wilde, 1795. -- 1 stuk

387. Schuldbekentenis afgegeven door Jan Timmerman te 's-Gravendeel ten gunste van Mattheus Boonders, groot ƒ 3000, 13 juni 1796. -- 1 stuk

389. Voorwaarden voor de publieke verkoop van een hennepakker aan de Lopikerwetering, door de erven Paulus van Bijleveld, 6 juli 1796. Met kwitanties voor de gezusters Ponsioen wegens voldane kooppenningen, 28 oktober 1798. -- 1 katern

388. Stukken betreffende de weesboedel van Beatrix Legra, 1797. -- 1 omslag

396. Stukken betreffende de nalatenschap van Jacomijntje Kloot, achtereenvolgens getrouwd met Teunis van Werden, Pieter Vos en Joh. de Jager, 1801. -- 1 omslag

397. Verklaring van goed gedrag, afgegeven door de maire van Aardenburg voor het echtpaar K. Rijkenboer, 1801. -- 1 stuk

398. Notariële volmacht, afgegeven door Willemijnte van Vliet, weduwevan Gerrit Wantenaar, aan haar behuwdkleinzoon Cornelis Nederberg, om uit haar naam op te treden inzake erflating van haar dochter Teuntje Wantenaar, gehuwd geweest met L. Snel te Woerden, 28 september 1801. Met kwitantie van W. van Vliet betreffende voor haar ontvangen gelden, oktober 1801.

399. Rekening betreffende de weesboedel door H. Duwel en mr. Otto Braet, als executeurs-testamentair en voogden over zijn erfgenamen aangesteld door W. van Solinge, 1802 - 1803. -- 1 stuk

409. Stukken betreffende de nalatenschap van notaris en procureur Penning, 1802, 1805, 1806, 1813. -- 1 omslag
Hoofdzakelijk stukken betreffende zaken, waarin hij als notaris of als procureur optrad: F.A. Hondorff Blok contra F. van der Straaten; Verhagen c.s. voor de polderbesturen Lopik, Willige Langerak, Cabauw, Zevender en Jaarsveld contra de raad van Schoonhoven; boedel van wijlen Hendrik van Aken en Johanna de Jongh.

400. Kwitantie ten name van Adriaan Nederberg wegens een door hem gekocht graf in de kerk, 9 juni 1803. -- 1 stuk

401. Consent van de voogden voor de kinderen van Gijsbert Kapoen en Teuntje Griek ten behoeve van de kinderen van Pieter de Hoog en Teuntje Kapoen om het ouderlijk huis dezer laatste kinderen te mogen verkopen, 23 mei 1803. -- 1 stuk

402. Brief van G. de Koer uit Utrecht aan C. van den Bosch te Schoonhoven met inlichtingen betreffende een ongenoemde, die een winkel houdt. 1804. -- 1 stuk

403. Erfhuiscedul van verkochte goederen van wijlen Frederik Verspuy, 1805. -- 1 stuk

404. Erfhuisscedul van verkochte goederen ten huize van Michiel Engelhart, 1805. -- 1 stuk

405. Erfhuiscedul van verkochte goederen van Jacob Dieprijcx, 1805. -- 1 stuk

406. Broodlijst
Lijst van schuldenaren van bakker NN wegens geleverd brood, 1808. -- 1 stuk

407. Stukken betreffende de nalatenschap van Milius, schout van Langerak, woonachtig te Schoonhoven en lid van de raad aldaar, 1809 - 1810. -- 1 omslag

408. Overeenkomst gesloten voor schepenen tussen gecommitteerden uit de raad en de erfgenamen van Gerardus Jacobus van den Bosch, in leven boekhouder van de Grote - of St. Bartholmeuskerk, betreffende de afhoring en sluiting der door de overledene nagelaten rekeningen, 1810; afschrift. -- 1 stuk

410. Kwitantie voor R. Breedveld, bakker, afgegeven door de ontvanger wegens betaald patentgeld, 1813. -- 1 stuk

411. Akte van machtiging, opgemaakt voor notaris Bordewijk, van H. van Ingen, weduwe van G. Kool te Rotterdam, voor Van Gelen te Schoonhoven, om haar aldaar liggende goederen te administreren, 1813. Grosse. -- 1 stuk

8 Geschillen en processen


413. Kwitantie door David Martensz deurwaarder van het Hof van Holland, voor Pieter Brantsz wegens aan verschillende personen gedane sommaties, 28 juli 1559. -- 1 stuk

414. Stukken betreffende processen gevoerd voor schepenen van Amsterdam en voor het Hof van Holland tussen Truy Douwes en Hans Ingenhaeg van Goch betreffende het onderhoud van een kind van eerstgenoemde, 1592 - 1593. -- 1 omslag
Procureur van een der partijen was Slichtenhorst, woonachtig te Schoonhoven, zodat deze stukken met de boedelpapieren van die familie blijkbaar in het archief van deze weeskamer zijn beland.

415. Stukken betreffende de nalatenschap van Cornelis Tonisz Nuys en Japken Stoopen te Dordrecht, 1619 - 1621. -- 1 omslag
Deze stukken hebben blijkbaar gediend in een proces gevoerd te Dordrecht tussen Bartholomeus Willemsz als man van Ariaentgen Cornelisdr Nuys tegen de andere kinderen en erfgenamen.

417. Stukken betreffende een proces, gevoerd voor schepenen van Middelburg en de Hoge Raad van Holland, tussen Maria Nicolay, weduwe van de heer Reigersbergh, wonende te Veere, en mr. Cornelis van Nispen, wonende te Middelburg, aangaande de erfenis van mr. Nicolaas Meyros, 1620 - 1636. -- 1 omslag
Misschien woonde de hier genoemde procureur van die naam te Schoonhoven, waardoor de aanwezigheid van deze stukken verklaarbaar is.

416. Uitspraak van het Hof van Holland in een proces tussen de kinderen en erfgenamen van Hanning Florisz Clouck en de burgemeesters als oppervoogden, 22 december 1629. -- 1 stuk

418. Akte, verleden voor notaris Adriaen Maes te Rotterdam, waarbij Gerrit Jacobsdr Spaen aldaar als man en voogd van Grietje Jans Tevey deze machtigde namens haar op te treden tegen weesmeesters van Schoonhoven tot uitkering van haar toekomende gelden, 23 augustus 1675; grosse. -- 1 stuk

419. Uitspraak van schepenen in een proces tussen Joost van den Ham, weduwnaar van Maria Vermeulen als voogd over zijn kinderen en Cornelis Vermeulen betreffende de weesboedel, ( ca. 1700). -- 1 stuk

420. Stukken betreffende het proces om de nalatenschap van Jan Gerrits Stok, overleden 1719, gehuwd geweest met (1) Grietje Willems Tyunenburg (1709) en (2) Helena Teunis Backers (1739), tussen Jacobus Heerens als executeurs-testamentair enerzijds, als gehuwd met Jannigje Stok, en de erfgenamen van de eerste vrouw, 1711 - 1764. -- 1 omslag
Bijliggend een bundel theologische strijdschriften van Jacobus Herens, na zijn dood met de andere stukken ter weeskamer beland, die o.m. oorzaak werden van een in 1751 gerezen geschil met de kerkenraad van de gereformeerde gemeente, dat op 5 december 1752 eindigde met zijn excommunicatie. Zie ook inv.nrs. 390 en 424.

9 Uitkering van beheerde nalatenschappen


421. Verklaring van Aerst Gerytzoen, dat hij uit handen van burgemeesters heeft ontvangen een in de weeskist berustende rentebrief, toekomende de erven van Pieter Gesler, 1578 maart 20. -- 1 stuk

422. Akte, verleden voor burgemeesters, schepenen en raden van Delft, waarbij Neeltgen Arnoutsdr aan Michiel Arnoutsz machtiging verleent om uit haar naam uit handen van weesmeesters van Schoonhoven een rentebrief te lichten, 11 april 1590. -- 1 stuk

423. Kwitantie van de vrouw van Reyer van Capelle voor burgemeesters wegens uitbetaling van in de weeskist berust hebbende weesgelden, 19 juni en 5 november 1658. -- 1 stuk

423.a. Verklaring van De Bruyn, voogd over de kinderen van Cornelis Kersbergen en Agatha Gardijn, waarbij hij aan burgemeesters meedeelt bereid te zijn de ouders op hun verzoek om een som geld uit te keren die de kinderen uit een erfenis is toebedeeld, 1728. -- 1 stuk

423.b. Verklaring van de broers en zusters van wijlen Carl Cristiaan Stertzenbach dat zij afzien van de ƒ 25 hem toekomend van zijn moeders kant t.b.v. hun vader Jan Jacob, 1760; met verklaring van Hermanus Stertzenbach dat hij zijn ƒ 25 heeft ontvangen, 1762. -- 1 stuk

424. Kwitantie voor burgemeesters-weesmeesters door Johannes van den Bergh, zilversmid te Schoonhoven, wegens ontvangen legaat uit de weeskist van Johannes van Galen, toen te Amsterdam, hem aangekomen uit de nalatenschap van zijn grootvader Abraham Heerens, 26 maart 1792. -- 1 stuk

425. Onderhandse machtiging van Hendrik Mellegers en Servaes Bloem als echtgenoot van Bergetta Mellegers te Rotterdam, voor Cornelis Mellegers, om namens hen uit handen van de secretaris van Schoonhoven een som gelds te ontvangen, 1800. -- 1 stuk