1032 -- Schoonhoven -- Binnenlandsche Strijdkrachten

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Inventaris

1 Algemeen


1. Dagrapporten van de plaatselijke commandant aan de commandant te Gouda, 5 mei - 27 mei 1945. -- 1 omslag

2. Register van ingekomen en verzonden stukken, 5 mei - 26 juli 1945. -- 1 deel
De letters in de marge verwijzen naar de alfabetische ordening van de inv.nrs. 3 en 4.

3. Ingekomen stukken, mei - juli 1945. -- 1 omslag
Alfabetisch geordend, zie inv.nr. 2.

4. Kopieën van uitgaande stukken, mei - juli 1945. -- 1 omslag
Alfabetisch geordend, zie inv.nr. 2.

5. Niet geregistreerde ingekomen en uitgaande stukken, 1945 - 1946. -- 1 omslag

6. Lijstjes en aantekeningen van adressen en telefoonnummers, z.d. -- 1 omslag

7. Kladaantekeningen, z.d. -- 1 omslag

2 Organisatie


2.1 Personeel


8. Kaartsysteem van leden, aangelegd tussen 5 en 22 mei 1945. -- 1 omslag

13. Stukken betreffende bewapening en armbanden, mei - augustus 1945. -- 1 omslag

9. Kladblaadjes voor kaartsysteem inv.nr. 8. -- 1 omslag

10. Lijsten van leden en van de samenstelling van de groepen, z.d.. -- 1 omslag

11. Stukken betreffende de sterkte en de betaling, z.d. -- 1 omslag

12. Zuiverheidsverklaring
Verklaring van de commandant betreffende leden, z.d.; kopie. -- 1 stuk

14. Armbanden. -- 1 bundel

15. Register van leden die schoeisel, kleding of dergelijke in bruikleen hebben ontvangen. -- 3 bladen

16. Stukken betreffende de herbegrafenis te Schoonroven van Heinz Wilhelm Lettink, in mei 1945 gesneuveld te Veenendaal, 1945 - 1947. -- 1 onslag

2.2 Financiën
Voor betaling van de leden, zie inv.nr. 11.


18. Lijsten en aantekeningen van rekeningen te betalen voor de inwendige dienst, mei - juli 1945. -- 1 omslag

17. Kasboekje, 7 mei 1945 - 17 juli 1946. -- 1 deeltje

19. Ontvangen kwitanties e.d. -- 1 omslag

2.3 Hulpmiddelen


33. Dubbele exemplaren van circulaires en administratieve formulieren, z.d. -- 1 pak

3 Uitvoering van de taak


3.1 Ordehandhaving


21. Registertje van afgegeven en terugontvangen bewijzen van vrije doorgang, 7 mei - 4 juli 1945. -- 5 blaadjes

23. Stukken betreffende het oprichten van een nieuw nieuwsblad, ca. 19 mei 1945. -- 2 stukken

20. Consignes en instructies, waarschijnlijk uitgegeven door de plaatselijke commandant, z.d. -- 3 stukken
Bevat: - Consignes voor posten aan de grens der gemeente. - Instructies voor bewakers der arrestanten. - Tien geboden voor thans.

22. Terugontvangen bewijzen van vrije doorgang. -- 1 omslag

3.2 Het vorderen en ter beschikking stellen van goederen


26. Stukken betreffende de exploitatie (door de NBS) van een badinrichting, juni - augustus 1945. -- 1 omslag

27. Bewijzen van afgifte van meel door de NBS, mei - juli 1945. -- 1 omslag

28. Stukken betreffende het vorderen en ter beschikking stellen van vaartuigen e.d., mei - juli 1945. -- 1 omslag

24. Stukken betreffende het vorderen en ter beschikking stellen van goederen. -- 1 omslag

25. Aanvragen om schoeisel, kleding e.d. -- 1 omslag
Zie ook inv.nr. 15.

3.3 Stukken betreffende gevangenen en verdachte personen


30. Stukken betreffende enkele onderzoeken, mei - juni 1945. -- 1 omslag

29. Lijsten van gezochte of verdachte personen. -- 2 stukken

31. Stukken betreffende het in ontvangst nemen van geld en goederen door weer losgelaten gevangenen. -- 1 omslag

3.4 Oorlogsvrijwilligers


32. Stukken betreffende het dienst nemen van oorlogsvrijwilligers, mei - juli 1945. -- 1 omslag