102 -- Moordrecht -- R.K. parochie Johannes' onthoofding

Openbaarheid
Archiefstukken jonger dan 10 jaar zijn NIET OPENBAAR.
De inventarisnummers zijn in dat geval rood en gemarkeerd met een asterisk (*).
 
 

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

.

Bijlage

Pastoors

18.. - 18.. J.J. van Rijsen (1836)
18.. - 18.. J.J. Groen (1847)
18.. - 18.. A. Feijen (1855)
18.. - 18.. A.J. van der Drift (1887 - 1893)
18.. - 18..P.A. le Jeune (1897 - 1898)
18.. - 19.. J.L.H. Stams
19.. - 19.. T. Ebbinkhuysen (1907)
.... - 19.. J.M.A. Bots (1913 - 1915)
19.. - 1919 S.A. de Boer
1919 - 19.. J.M.C. Nuijen (- 1921)
19.. - 1929 J.E.M. Brinkman (1926 - 1929)
1929 - 1934 Th.Th. van Outersterp
1934 - 193. G.D. van Emmerik (- 1935)
1936 - A.J. van Schaik (1936, 1937)
19.. - 1970 Grootscholte
1970 - 19.. Perquin

Voorzitters armbestuur

19.. - 19.. P.J. de Knegt (1929)

Hoofden lagere school

19.. - 19.. zr. Thérèse (ca. 1932)
19.. - 19.. zr. Bernarda (ca. 1936)
De school ging uit van de St.Joseph Stichting aan het Oosteinde, geleid door de Arme Zusters van het Goddelijk Kind.


Inventaris

samengesteld door Bert van der Saag

1 ARCHIEF VAN DE PASTOOR


1.1 Stukken van algemene aard


71. Circulaires van de aartspriesters van Holland en Zeeland resp. van de vice-superior van de Hollandse Zending, maart 1831 - april 1853. -- 1 omslag
Genummerd 1 - 23 (nr. 20 ontbreekt).

19. Circulaires van de aartsbisschop en de bisschoppen van Nederland, gedrukt. 1868 juli en 1911 - 1922. -- 1 omslag
Oud nr. 125.

20. Circulaires van de bisschop van Haarlem; gedrukt gestencild. 1897, 1915, 1919 - 1924, 1853 - 1854. -- 1 omslag

187-189. Jaarlijksche opgaven aan het bisdom Haarlem
Registers met gegevens over de leden van de parochie en kerkelijke verenigingen, 1926 - 1950 (hiaten); minuten. -- 3 katerns
Nadere toegang: 1994/56 - 58

1.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen


1.2.1 Oprichting, parochiegrenzen


1.2.2 Organisatie


145. Brief van de bisschop met het verzoek om een voordracht van personen voor de benoeming tot leden van het op te richten parochiaal armbestuur, 1855 juli 19. -- 1 stuk
Nadere toegang: 1994/08

72. Brief van de bisschop van Haarlem aan de pastoor met verzoek om de namen van tot kerkmeester benoembare personen op te geven i.v.m. de verheffing van Moordrecht tot parochie, 15 november 1856. -- 1 stuk

1.2.3 Eigendommen


79. Lijstje van aanwezige kerkelijke gewaden, z.d. (ca 1860 ?). -- 1 stuk

96. Brief van de pastoor aan zijn collega W. Jansen te Den Haag met verzoek om een lijstje van in de pastorie aanwezige boeken te controleren op toelaatbaarheid, augustus 1916. Met antwoordbrief van de geadresseerde. -- 1 stuk

1.2.4 Personeel


97. Foto's van pastoors, ca. 1880 - 1935; afdrukken. -- 3 stukken

169. Tekst van een feestlied ter gelegenheid van het 25-jarig priesterfeest van pastoor A.J. van der Drift; gedrukt, 1883. -- 1 stuk
Eigendom gemeente Gouda.

86. Stukken betreffende toeslagen op het traktement van de pastoor, 1918 - 1922. -- 3 stukken

94. Akte van benoeming door de bisschop van J.M.C. Nuijen tot pastoor als opvolger van S.A. de Boer, 29 november 1919. -- 1 stuk

--. Machtiging van de vicaris-generaal van het bisdom tot aanstelling van een koster, 1921.
ZIE: inv.nr. 75

93. Beschikkingen van de bisschop waarbij hij aan de pastoor voor de duur van een jaar toestaat om op die zon- en feestdagen waarop een mis zonder speciale vergoeding wordt gecelebreerd, voor de tweede mis een vergoeding uitbetaald te krijgen, 1923, 1924. -- 2 stukken

1.2.5 Zielzorg


1.2.5.1 Eredienst, devoties


73. Brief van de bisschop van Haarlem aan de pastoor met verzoek hem in te lichten over het verbod van kerkelijke begrafenisplechtigheden op het in 1852 aangelegde kerkhof i.v.m. het niet afgescheiden zijn van het kerkhof, 2 december 1856. -- 1 stuk

44. Akten van kerkelijke funktionarissen, bevattende verklaringen van echtheid van relikwieën, gedeeltelijk met hierop gestelde beschikkingen van de bisschop van Haarlem waarbij toestemming wordt verleend om deze relikwieën ten toon te stellen. 1854 - 1885. -- 1 omslag
Bevat een oud nr. 7.

46. Stukken betreffende de oprichting van een kruisweg, 1856, 1883, 1913 en 1914. -- 1 omslag

45. Stukken betreffende altaren, 1863, 1883, 1913, 1922 en z.d. -- 1 omslag

90. Stukken betreffende de bisschoppelijke toestemming tot het houden van een z.g. missie, te leiden door ordegeestelijken, 1896 - 1921. -- 1 omslag

43. Register met aantekeningen betreffende fundaties en bijbehorende verplichtingen, aangelegd ca. 1906, bijgehouden tot ca. 1912. -- 1 katern

95. Brieven waarbij de bisschop resp. de vicaris-generaal het tijdstip voor het aanbiddingsfeest resp. het veertigurengebed vaststelt, 1911, 1913. -- 2 stukken
Het eerste stuk betreft tevens de zegening van het z.g. missiekruis te Nieuwerkerk a/d IJssel.

47. Aantekening van pastoor A.J. van der Drift dat de relikwie met houder, geschonken door Henricus Tettero, en de gouden ketting, geschonken door Gertrudis Tettero, bij de oprichting van een afzonderlijke parochie Nieuwerkerk a/d IJssel daarheen moeten worden overgebracht; z.d.; met aantekening van de afstand door pastoor J.M.A. Bots (ca. 1912 ?). -- 1 stuk

138. Overzicht van de uitslag van de enquête over de aanvangstijd van de missen, gehouden juni 1966; doorslag. -- 1 stuk

1.2.5.2 Sacramenten


52. Circulaire van de maire van Moordrecht aan de pastores van de plaatselijke kerkgenootschappen met aanschrijving om de doop- en trouwregisters tot 1812 op het gemeentehuis in te leveren, 5 februari 1812. Met verklaring van ontvangst van twee registers van dopen en huwelijken over de periode 1659 tot 1811, 8 februari 1812. -- 2 stukken

13. Idem van registraties in het huwelijksregister, 1790 - 1810. -- 1 stuk
Als n.b. bij nr. 12.

12. Afschriften van registraties (uittreksels) in het doopregister, 1790 - september 1811. -- 1 omslag
Betreft ook gemeenten buiten Moordrecht die tot de statie Moordrecht behoren.

28. Beschikkingen van de aartspriester van Holland en Zeeland resp. de vice-superior van de Hollandse Zending, waarbij dispensatie in huwelijksbeletselen wordt verleend. 1790 - 1849. -- 1 omslag
Oude nrs. 1 - 7.

14. Uittreksels (ged. authentiek) uit het doopregister, 1792 - 1797 en 1804 - 1809. -- 1 omslag
Als n.b. bij nr. 12; in het Nederlands.

51. Bekendmaking van het besluit van de provisionele representanten van het volk van Holland betreffende de burgerlijke huwelijkssluiting en eventuele kerkelijke bevestiging daarvan; gedrukt, 1795 mei 7. -- 1 stuk

170. Doop- en trouwboek, 1811 - 1858. -- 1 deel
Bevat: - doopboek, maart 1811 - mei 1858 (voorin); - lijst van gevormden, 1854; - trouwboek, december 1811 - september 1858 (achterin).

17-18. Uittreksels uit de register van huwelijksakten van diverse gemeenten, afgegeven ten behoeve van kerkelijke huwelijkssluiting, 29 september 1813 - 17 november 1911. -- 2 pakken

16. Liber confirmatorum
Register met de namen van de personen die gevormd zijn, over de periode 1833 - 1936 (aangelegd 1862). -- 1 deel

29. Beschikkingen van de bisschop van Haarlem in verband met verzoeken om dispensatie in huwelijksbeletselen. 1853 - 1910. -- 1 omslag
Begint met oude nrs. 8 - 12.

89. Beschikkingen van de bisschop waarbij hij toestemming verleent aan Wilhelmina van der Kubben resp. Margaretha van Hertum om ondanks het feit dat zij gescheiden van haar man leven ter communie te gaan, juli 1901, mei 1923. -- 2 stukken

85. Brief van de bisschop aan de pastoor inzake de eventuele overgang van een meisje naar het protestantisme en het tegengaan van z.g. gemengde huwelijken, 5 januari 1915. -- 1 stuk

91. Akte waarbij de bisschop de pastoor aanstelt tot gewoon biechtvader van de vrouwelijke religieuzen te Moordrecht, 29 november 1919. Met bijlage. -- 2 stukken

92. Akte waarbij de bisschop de pastoor en zijn helpers toestaat om in bijzondere gevallen op zon- en feestdagen tweemaal de mis te celebreren, 29 november 1919. -- 1 stuk

144. Register bevattende de namen van personen die tot de eerste communie zijn toegelaten; gedeeltelijk met aantekening van de doopdatum en de datum waarop zij gevormd zijn; met ingeplakte lijsten van personen die de plechtige geloofsbelijdenis en de hernieuwing van de doopbeloften hebben afgelegd (z.g. plechtige communie), aangelegd 1947, bijgehouden tot 1973. -- 1 deel
Tot en met 1954 zijn de geregistreerde personen doorlopend genummerd; over de periode 1947 - 1950 is een index op achternaam bijgehouden (achterin).

1.2.5.3 Bemoeienis met groepen parochianen


23. Reglement van de Broederschap van de eeuwigdurende aanbidding van het Allerheiligst Sacrament, 1844; gedrukt. Met beschikking van de vice-superior van de Hollandse Zending, waarbij hij toestemming tot de oprichting geeft, 1844. -- 1 katern en 1 stuk

24. Lijstje van de tot de kerk te Moordrecht behorende broederschappen (ca. 1861). -- 1 stuk

25. Stukken betreffende de Vereniging tot bevordering der verering van het Allerheiligst Sacrament ... (tweede afdeling). 1862 en z.d. -- 1 omslag

--. Akte waarbij de bisschop de pastoor aanstelt tot gewoon biechtvader van de vrouwelijke religieuzen te Moordrecht, 29 november 1919. Met bijlage.
ZIE: inv.nr. 91

27. Stukken betreffende het geestelijk adviseurschap van de pastoor bij diverse plaatselijke r.k. verenigingen; met bijlagen, 1919 - 1921. -- 1 omslag

22. Stukken betreffende de oprichting van de wereldlijke Derde Orde van de Heilige Franciscus (afd. Moordrecht), maart 1922. -- 3 stukken

1.2.5.4 Registratie


57. Authentiek uittreksel uit de notulen, bevattende het besluit van het gemeentebestuur van Moordrecht om de plaatselijke kerkgenootschappen schriftelijk opgave van hun ledental te laten doen; met aantekening van de pastoor van het zielental van de r.k. parochie, september 1798. -- 1 stuk

2 ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR


2.1 Stukken van algemene aard


137. Notulen van de vergaderingen van het kerkbestuur, gedeeltelijk samen met andere besturen en visitatoren, 1966 - mei 1969. -- 1 band

2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen


2.2.1 Oprichting, parochiegrenzen


8. Akte waarbij Innocentius Ferrieri, vice-superior van de Hollandse Zending, de grenzen van de staties Moordrecht en Waddinxveen vaststelt, (Latijn); met authentieke vertaling, 1846 oktober 27 (november 1). -- 2 stukken
Tot het gebied van de statie Moordrecht behoren Gouderak, Ouderkerk en Nieuwerkerk a/d IJssel, Berkenwoude, het Beijersche en Broek en Tuyl (ged.).

77. Akte waarbij de bisschop van Haarlem de grenzen van de parochie Moordrecht vaststelt, 14 november 1856. -- 1 stuk

74. Stukken betreffende de verheffing van de bijkerk te Nieuwerkerk a/d IJssel tot parochiekerk en de afsplitsing van een nieuwe parochie van de H. Jozef te Nieuwerkerk (omvattende de burgerlijke gemeenten Nieuwerkerk en Ouderkerk a/d IJssel) van het parochieel grondgebied van Moordrecht, 1912. -- 1 omslag

194. Brief van de bisschop met mededeling dat als bezuinigingsmaatregel de pastoor van Nieuwerkerk a/d IJssel tijdelijk zal fungeren als waarnemend pastoor ("deservitor") van Moordrecht en dat een kapelaan aan hem wordt toegevoegd; een en ander onder de verplichting de beide parochies administratief geheel gescheiden te houden, 3 oktober 1934. Met een brief van de rector van de Congregatie van de Arme Zusters van het Goddelijk Kind te Amsterdam over de taakverzwaring van de zusters van het St.-Jozefgesticht als gevolg van deze bezuiniging, 6 oktober 1934. -- 2 stukken
Nadere toegang: 1994/48 en 49

2.2.2 Organisatie


21. Beschikkingen van de vicaris-generaal van het bisdom Haarlem inzake de benoeming en het aftreden van kerkmeesters. 1905 - 1909 en 1920 - 1924. -- 1 omslag

136. Algemeen reglement voor de parochiale kerkbesturen in het bisdom Haarlem; gedrukt, z.d.. Met uittreksel uit de synodale acta over nadere verplichtingen inzake vermogensbeheer; gedrukt, 1949. -- 2 stukken

133. Stukken betreffende aftreding en benoeming van leden van het kerkbestuur, 1967, 1970. -- 3 stukken

143. Concept-brief met mededeling aan parochianen van hun benoeming tot lid van het schoolbestuur (stichting St. Jozef), (ca. 1968). -- 1 stuk

150. Informatie over de leden van de parochieraad van Moordrecht
Rapport met verslagen van vraaggesprekken met leden van de nieuw benoemde parochieraad, oktober - november 1970. -- 1 katern

2.2.3 Vermogen


2.2.3.1 Algemeen


48. Stukken betreffende de afstand door de r.k. parochie van aanspraken op de eigendommen van de hervormde gemeente Moordrecht. 1800, 1808, 1809. -- 1 omslag

31-41. Inventarissen van de kerkelijke goederen, opgemaakt door het kerkbestuur krachtens het algemeen reglement voor de parochiële kerkbesturen in het bisdom Haarlem, 1856 - 1910 (1915). -- 11 omslagen
Betreft soms alleen roerende goederen. De inv.nrs. 35 - 38 en 40 bevatten tevens lijsten van archiefbescheiden.

9. Inventaris van onroerende en roerende goederen, toebehorende aan de parochie, z.d. (ca 1870 ?). -- 1 stuk

80. Inventarissen van de kerkelijke goederen ... (zie beschrijving van plaatsnrs. 31 - 41), 1897, aanvullingen tot 1912. -- 1 katern

75. Machtigingen van de vicaris-generaal van het bisdom tot verkoop van roerende goederen, aangaan van kasgeldleningen, verkoop van effekten, e.d.; met bijlagen, 1910 - 1915, 1921, 1930. -- 1 omslag
Het stuk uit 1921 bevat tevens de machtiging tot aanstelling van een koster.

125. Stukken betreffende de aanschaf van een butagasfornuis voor de pastorie, 1963 - 1964. -- 1 omslag

2.2.3.2 Onroerend goed


2.2.3.2.1 Algemeen


88. Kennisgevingen van hermeting en vernummering van kadastrale percelen en van schatting van belasting op onroerend goed, 1849 - 1916. -- 4 stukken

76. Machtigingen van de vicaris-generaal van het bisdom tot aan- resp. verkoop van onroerende goederen, 1864, 1882, 1912, 1920, 1929. -- 5 stukken
Van deze transacties zijn geen verdere archiefstukken aangetroffen.

81. Stukken betreffende onderhoud en kleine verbouwingen van kerk, pastorie en andere onroerende goederen (met uitzondering van het schoolgebouw), 1885 - 1923. -- 1 omslag

123. Stukken betreffende onroerende goederen, 1964 - 1966. Gedeeltelijk met tekeningen. -- 1 omslag
Betreft: - dempen sloot tussen percelen kad. B 1014 en B 1806, 1964; - begraafplaats (uitbreiding), 1964; - bouw garage pastorie, 1966.

127. Stukken betreffende regenafvoer, bestrating, riolering, 1966, 1971. -- 2 stukken

2.2.3.2.2 Kerk en pastorie


53. Overeenkomst tussen pastoor en kerkmeesters, waarbij de pastoor wordt gemachtigd om kleine reparaties aan de pastorie zonder voorkennis van de kerkmeesters te laten verrichten, 8 december 1760. -- 1 stuk

50. Stukken betreffende de bouw van een nieuw kerkgebouw, 1777. -- 1 omslag

55. Stukken betreffende vrijstelling van de verponding voor het kerkgebouw, 1796, 1797. -- 3 stukken

56. Brief van het gemeentebestuur van Moordrecht aan de kerkmeesters met aanschrijving namens het provinciaal bestuur om uit het kerkgebouw alle wapenborden en andere tekenen van ongelijkheid te verwijderen, 1798 maart 24. -- 1 stuk

49. Stukken betreffende het herstel van kerkgebouw en pastorie, 1830, 1831. -- 1 omslag
Bevat: Drie bouwtekeningen (details).

15. Stukken betreffende de toestemming en de verkrijging van overheidssubsidies voor de herbouw van de kerk, september 1857 - november 1860. -- 1 omslag

4-7. Stukken betreffende de herbouw van de kerk, 1859 - 1861. -- 4 omslagen

126. Stukken betreffende onderhoud aan kerk en pastorie, 1966 - 1971. -- 1 omslag

2.2.3.2.3 Huizen en grond
Zie ook 2.23.5 (fundaties)


65. Akte van transport door Claes Claes. Pauw aan Jan Rengerss. Visser van een huis en een erf met wei en bouwland daarachter, gelegen in het Dijkland, vanaf de dijk (wetering) tot het land van Jan Engelen Versnel, belend ten oosten de erfgenamen van Pieter IJsbrants. Cievit en ten westen de weduwe van Claes Cornelis Pauw, 8 juni1661. Met transcriptie, 1912. -- 1 charter, 1 stuk
Zegel ontbreekt. Retroactum bij ontbrekend (?) bewijs van eigendom voor de r.k. parochie.

66. Akte van transport door Willem Ariens. Verzee aan Reynier de Visscher van een stuk hooiland, gelegen in het Dijkland, vanaf het land van Pieter Dircxs. Hooymayer tot over de dijk, belend ten oosten de erfgenamen van Cornelis Claes. Paeuw en ten westen de erfgenamen van Jan Reyniers. Visscher en Frans Ariens. van Dam, 1707 april 30. Met transcriptie, 1912. -- 1 charter, 1 stuk
Zegel ontbreekt. Retroactum bij ontbrekend (?) bewijs van eigendom voor de r.k. parochie.

54. Kwitantie van het dorpsbestuur voor kerkmeesters wegens de betaling van (een afkoopsom voor ?) ongeld inzake land in het Dijksland, 1761 maart 26. -- 1 stuk

10. Akte waarbij het kerkbestuur met Willem IJserman, steenbakker, overeenkomt, dat deze t.b.v. het bedijken van rietlanden in het Oosteinde de betreffende dijk mag laten aansluiten op Schielands Hoge Zeedijk, ter plaatse waar het kerkbestuur onderhoudsplichtig is, in ruil voor het onderhoud van het betreffende dijkgedeelte, 1821 januari 1. -- 1 stuk

63. Akte van transport door Pieter Verham te Gouda aan het kerkbestuur van een stuk tuin-, wei- en hooiland aan het Oosteinde (Dijksland nr. 56 en 57), strekkende van het eigendom van de kerk tot de plassen (O en W = de kerk), kad. sectie B 1016 en 1367, tegen een lijfrente, 1836 oktober 27; grosse en authentiek afschrift. Met onderhandse akte waarbij door de verkoper een fundatie wordt gevestigd, 30 oktober 1836; afschrift, en een onderhandse akte waarbij de verkoper een aanvullende fundatie vestigt, 1 november 1836. Met retroacta, (1820) 1827, en bijlagen, 1836, 1837. Met stukken betreffende de hypotheek ten laste van de kerk wegens de genoemde lijfrente en het royement van deze hypotheek, als gevolg van het overlijden van de lijfrenteheffer, 1843 en 1847. -- 3 katerns, 15 stukken

11. Vergunning van de minister van binnenlandse zaken aan het kerkbestuur om een stal aan de buitenzijde van Schielands Hoge Zeedijk te vergroten; met voorwaarden, 1865 juni 29. -- 2 stukken

180. Stukken betreffende de verhuur van het kerkeland (later: kerkeland en schoolland) aan het Oosteinde, 1887 - 1923. -- 10 stukken, 1 katern
Bevat: Een minuutbrief met verzoek om toestemming tot verlenging van de verhuur van twee stukken land te Nieuwerkerk a/d IJssel, geschonken door A. Tettero, aan H. de Bruijn, weiboer, (1907). Het schoolland was het in 1910 bijgekochte land en werd in 1917 omschreven als gelegen achter het St.-Jozefgesticht, tot aan het kanaal (ZW = de Oostpoldersloot; NO = land van de kerk en de moestuin van de pastorie). Het kerkeland (enerzijds = kerk, pastorie, kerkhof, moestuin, schoolland; anderzijds = land van het armbestuur), kad. sectie B 1010, 1016, 1024, 1365, 1366, 1367, (1612 = later: 1807) en 1613. Huurders: Arnoldus Kool Jz., landbouwer; P. Segers - Kool; Petrus Segers, bouwman; Theodorus Kaaij, tuinder te Gouda; Cornelis Segers Petruszoon, landbouwer
Nadere toegang: 1994/44 en 66 b

83. Onderhandse akte waarbij het kerkbestuur volmacht verleent aan Arnoldus Kool Johz. om het inzake de bezittingen in de Oostpolder van Schieland te vertegenwoordigen, 1889 mei 21. -- 1 stuk

174. Akte van transport van een perceel weiland in de Oostpolder onder Schieland, van de dijkwetering tot de Ringvaart van de Zuidplaspolder (NO = de kerk, ZW = de Oostvliet), kad. sectie B 1007 en 1365, door Johannes Kool, particulier, aan het kerkbestuur, 1910 maart 8. Met retroacta, 1906, 1910, bisschoppelijke machtiging, 1910, en een bijlage, 1910. -- 4 katerns, 3 stukken
Nadere toegang: 1994/63

204. Ontwerptekening voor de verbouwing van een woonhuis aan het Oosteinde P ..., z.d. (ca. 1920?); calque (potlood). -- 1 stuk
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Gescheurd.)
Nadere toegang: 1994/51

82. Brieven van de secretaris van de bisschop aan de pastoor resp. met verzoek op te geven welke landerijen in de Zuidplaspolder t.n.v. het bisdom staan en met toestemming deze t.n.v. de parochie te laten overschrijven, mei 1911. -- 2 stukken

173. Akte van transport van een huis, verdeeld in drie percelen, nrs. 10, 11 en 16, "op het dorp" op de hoek van het Buurpad en de Vissesteeg, kad. C 1321, door Abraham Wilhelmus Post aan het kerkbestuur, 8 augustus 1912. Met retroacta, 1889, 1899, en bisschoppelijke machtiging, 1912. -- 2 katerns, 2 stukken
Nadere toegang: 1994/62

181. Akte van transport van een perceel bouwgrond aan het Oosteinde, kad sectie B 1024 ged., aan Cornelius Henricus Steenbergen, tuinder, met recht van terugkoop (inclusief eventuele opstal), 1950 juli 6; afschrift. -- 1 stuk
Nadere toegang: 1994/67 a

183. Pachtcontract met Th.A. Segers, tuinder, betreffende een perceel los weiland in de Oostpolder aan de Schielands Hoge Zeedijk, kad. sectie B 1366 en 1367, 31 oktober 1952. -- 1 stuk
Nadere toegang: 1994/68

182. Pachtcontract met Cornelius Henricus Steenbergen, tuinder, Oosteinde 15a, betreffende een perceel tuinland achter diens woonhuis, kad. sectie B 1995, 13 oktober 1952. Met een akte van cessie van eventuele vorderingen voortvloeiend uit dit contract door de pachter aan de Coöp. Boerenleenbank Moordrecht, 26 oktober 1955. -- 1 katern, 1 stuk
Nadere toegang: 1994/67 b en c

185. Overeenkomst waarbij aan de gemeente Moordrecht het recht wordt verleend tot het aanleggen en hebben van een persleiding in de percelen kad. sectie B 1365 t/m 1367, z.d. (ca. 1960). -- 1 stuk
Nadere toegang: 1994/70

135. Brief aan de vicaris-generaal met verzoek om toestemming tot verkoop van het pand Oosteinde 4; doorslag, 1967 juni 10. -- 1 stuk

128. Stukken betreffende de verhuur en verkoop van het voormalige St.-Jozef Pensionaat, 1967 - 1971. -- 1 omslag

140. Stukken betreffende de financiering van de bouw van een nieuwe school, 1969. -- 4 stukken

2.2.3.2.4 Begraafplaatsen


62. Vergunning van b. en w. van Moordrecht om achter het kerkgebouw een begraafplaats aan te leggen, 7 september 1852. -- 1 stuk

2.2.3.2.5 Schoolgebouw


203. Schetstekening van de riolering van de St.-Jozefstichting en het schoolgebouw, z.d. (ca. 1920 ?); calque (potlood, kleurpotlood). -- 1 stuk
Nadere toegang: 1994/51

199-202. Stukken betreffende de verbouwing en uitbreiding van de St.-Jozefstichting en het schoolgebouw, 1930 - (1932). -- 4 omslagen
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Een van de calques is gescheurd.)
Nadere toegang: 1994/46, 47d, 51

2.2.3.3 Roerend goed


30. Inventaris van roerende goederen van de kerk te Moordrecht, (ca. midden 18e eeuw); met aantekening van pastoor H.G. van Delden en (kerkmeesters ?), z.d. -- 1 stuk

134. Brief aan de vicaris-generaal met verzoek om toestemming tot verkoop van enkele roerende goederen, afkomstig uit de kapel van het St. Jozef Pensionaat; doorslag, 21 augustus 1967. -- 1 stuk

2.2.3.4 Vorderingen en schulden


2.2.3.4.1 Algemeen


176. Akte van hypotheek ten laste van J.G.A.H.M. Luykx te Wouw, onder verband van de boerderij Cornelia's Hoeve aan de Middelweg E 10, met twee arbeiderswoningen E 11 en 12, schuur, hooibergen, erf, tuin en boomgaard, en verschillende percelen wei-, hooi- en bouwland, ter uitvoering van het legaat van Petronella Josepha Blankers, 1920 juni 24. Met correspondentie en bijlagen, 1919 - 1920. -- 1 katern, 11 stukken
De hypotheekgever behoudt het levenslang vruchtgebruik van de rente van de hypotheek.
ZIE:
Nadere toegang: 1994/65 b en c

177. Akte van hypotheek ten laste van J.G.A.H.M. Luykx te Wouw, onder verband van een boerderij te Stampersgat, ter vervanging van de hypotheek in 1920 gevestigd op de boerderij aan de Middelweg, 18 oktober 1950. Met correspondentie en bijlagen, 1950. -- 1 katern, 7 stukken
De hypotheekgever behoudt het levenslang vruchtgebruik van de rente van de hypotheek.
Nadere toegang: 1994/65 d en e

178. Onderhandse akte waarbij de hypotheek ten laste van J.G.A.H.M. Luykx te Roosendaal wordt afgelost tegen een lijfrente, 1962. Met correspondentie, 1962, 1964, 1965. -- 9 stukken
ZIE:
Nadere toegang: 1994/65 f

2.2.3.4.2 Vorderingen


42. Lijsten van effecten. ca. 1910 (met wijzigingen tot ca. 1916) en z.d. (ca. 1920 ?). -- 2 stukken

214. Brieven van M.J.Ogier & Co., bankiers te Gouda, betreffende de verkoop van ƒ 2200 pandbrieven Utr. Hypotheekbank, 1915. -- 2 stukken
Nadere toegang: 1994/43 b

186. Brieven van M.J.Ogier & Co., bankiers te Gouda, betreffende uitkeringen op een belegging in pandbrieven Mij. v. Buitenl. Hyp. Kerkel. Crediet, 1935, 1940; met bijlagen, 1940. -- 4 stukken
Nadere toegang: 1994/52

120. Stukken betreffende het beheer van effekten en kasgeld, 1962 - 1964, 1971. -- 1 omslag

2.2.3.4.3 Schulden


217. Stukken betreffende de uitgegeven 5% obligatielening ad ƒ 25000 ten behoeve van de verbouwing en uitbreiding van de St.-Jozefstichting, 1932. -- 1 omslag
Nadere toegang: 1994/47 b en c

122. Stukken betreffende de lening van ƒ 14000 bij De Onderlinge Kerkelijke Brandwaarborg Maatschappij St. Donatus te Amsterdam tegen onderpand van effecten, 1932 - 1935. -- 1 omslag

218. Onderhandse akte van schuldbekentenis ad ƒ 27000 ten gunste van het armbestuur, 1935; met aantekeningen betreffende de aflossing, 1945 - 1953. -- 1 stuk
Nadere toegang: 1994/50

2.2.3.5 Fundaties
Zie ook rubriek 1.25.1 en 2.23.2.3


2. Staat bevattende een overzicht van schenkingen (fundaties) met bijbehorende verplichtingen, over de periode 1778 - 1838, opgemaakt ca. 1856. -- 1 stuk
Gedeeltelijk beschadigd (tekstverlies).

1. Register der fundatie-brieven
Register bevattende authentieke afschriften van akten waarbij een fundatie wordt gesticht, 1778 - 1883; met een beknopte inhoudsopgave bij elke akte, aangelegd ca. 1865, bijgehouden tot 1883. -- 1 deel

--. Akte van transport door Pieter Verham te Gouda aan het r.k. kerkbestuur van een stuk tuin-, wei- en hooiland ... met vestiging van een fundatie, (authentieke afschriften, ged.), 1836 oktober 27 resp. oktober 30 - november 1.
ZIE: inv.nr. 63

61. Codicil van Alida Vermond betreffende een Oostenrijkse staatsobligatie, na te laten ten behoeve van de stichting van een fundatie, 1862; met aantekening van de pastoor betreffende de conversie van de betreffende obligatie, 1872. -- 1 stuk

67. Codicil van Cornelia Bouwman betreffende een Oostenrijkse staatsobligatie, na te laten t.b.v. de vestiging van een fundatie, 1863; met aantekening van de pastoor over de inwerkingtreding van het codicil en de conversie van de betreffende obligatie, 1872. -- 1 stuk

68. Codicil van Anna Vermond betreffende een Oostenrijkse staatsobligatie, na te laten t.b.v. de vestiging van een fundatie, 1863, met aantekening van de pastoor inzake de conversie en een wijziging van de begunstiging, 1872. -- 1 stuk

69. Stukken betreffende de vestiging van een fundatie door Johanna Petronella Schoonderwoerd, 1894 - 1899. -- 1 omslag

--. Stukken betreffende (de aanvaarding van) het legaat van Arie Tettero ten behoeve van de stichting van o.a. een fundatie, 1897, 1898.
ZIE: inv.nr. 60

207. Testament van oud-pastoor A.J. van der Drift, overleden in 1900, waarbij hij de parochie tot universeel erfgenaam benoemt, onder vestiging van een fundatie en een fonds tot stichting van een school, 1897; authentiek afschrift. Met afschrift van de boedelinventaris, 1900, en stukken betreffende de aanvaarding van dit legaat, 1900 - 1901. -- 2 katerns, 3 stukken
Nadere toegang: 1994/30 - 32

198. Authentiek uittreksel uit het testament uit 1893 van Maria de Jong, weduwe van Machiel van der Wegt, overleden in 1902, waarbij zij aan het kerkbestuur ƒ 1000 legateert, (1902). Met een aantekening van de pastoor inzake de beschikbaarstelling van kapitaal voor een fundatie vóór het overlijden van de *** erflaatster *** en de regeling van de begrafenis, 1902; met aantekening betreffende de belegging, 1907 - 1908. Met stukken betreffende de aanvaarding van dit legaat, 1902, en een aantekening betreffende de uitvoering van de fundatie, 1911 - 1914. -- 6 stukken
Nadere toegang: 1994/22 - 24

70. Aantekeningen van de pastoor betreffende de fundatie van Adriana Compier, echtgenote van Gerrit Straver, 1902. -- 1 stuk

212. Machtiging van de vicaris-generaal van het bisdom tot aanvaarding van een schenking van Helena M.A. Bots, tegen een lijfrente en na overlijden van de schenkster een lijfrente voor Menta Asseler, dienstbode, onder stichting van een fundatie, 8 februari 1913. Met machtiging om uit het saldo van de schoolkas ƒ 2170,08 toe te voegen aan het Fonds Van der Drift, tevens als onderpand van de fundatie-Helena M.A. Bots, 20 augustus 1913. -- 2 stukken
Nadere toegang: 1994/41 - 42

213. Machtiging van de vicaris-generaal van het bisdom tot aanvaarding van een schenking van pastoor J.M.A. Bots, tegen een lijfrente, onder stichting van een eeuwigdurende fundatie, 8 februari 1913. Met akte waarbij het kerkbestuur verklaart de schenking te aanvaarden, 20 april 1913. -- 2 stukken
Nadere toegang: 1994/40, 43

84. Authentiek uittreksel uit het testament van Petronella Josepha Blankers, overleden te Oud-Gastel in 1914, waarbij zij aan het kerkbestuur legateert de helft van de blote eigendom van een boerderij met toebehoren aan de Middelweg nr. 737, kad. sectie A bis 662 t/m 670, 672, 673, 1272, 1436, 1437, 1492, 1493, 1875 en 1876, onder vestiging van een fundatie en onder bezwaar van vruchtgebruik door J.G.A.H.M. Luykx te Wouw, 1914. Met stukken betreffende de aanvaarding van dit legaat, 1914 - 1915. -- 1 katern, 11 stukken

87. Machtiging van de vicaris-generaal van het bisdom tot aanvaarding van een legaat van Helena M.A. Bots, overleden in 1919, en de stichting van een fundatie, 1920 juli 28. Met aantekening (van de pastoor) inzake deze fundatie, (1920). -- 2 stukken

191. Testament van Dirk de Knegt te Gouda, overleden te 's-Hertogenbosch in 1928, waarbij hij aan het kerkbestuur ƒ 1000 legateert, onder vestiging van een fundatie, 1918; authentiek afschrift (ca. 1929). Met stukken betreffende de opbrengst en aanvaarding van dit legaat, 1929 - 1931, en retroacta, 1925 - 1928. -- 1 omslag
Nadere toegang: 1994/54 - 55

172. Testamenten van Jacobus Cornelis Schinkel en zijn vrouw Anna Maria van Vliet, waarbij zij het kerkbestuur en het armbestuur elk voor de helft het huis met erf en land aan de Zuidelijke Dwarsweg, kad. sectie A bis 1726, nalaten, onder verplichting van zielemissen gedurende 25 jaar, 17 januari 1939; authentieke afschriften. Met retroactum inzake het perceel weiland, 1929. -- 3 katerns
De erflaters overleden resp. op 2-3-1939 en 29-11-1944, laatstgenoemde bij een bombardement, dat het genoemde huis tot een ruine maakte.
Nadere toegang: 1994/61

184. Machtiging van de bisschop tot aanvaarding van een schenking van ƒ 1000 door het echtpaar Joannes Wilhelmus de Jong en Joanna Cornelia Steenbergen ten behoeve van een fundatie, 16 december 1943. Met een doorslag bestemd voor de deken. -- 2 stukken
Nadere toegang: 1994/69

139. Brief aan notaris J. Pothoven te Nieuwerkerk a/d IJssel met mededeling dat het legaat van A.L. van Gennep onder verplichting van misintenties aanvaard wordt; doorslag, 1971 april 24. -- 1 stuk

2.2.3.6 Schenkingen, erfstellingen ***
Zie ook rubriek 2.23.5


64. Kwitantie van het dorpsbestuur voor kerkmeesters wegens betaling van de aanslag in de collaterale successie, 1771. -- 1 stuk

3. Stukken betreffende de toestemming tot het aanvaarden van legaten en schenkingen, deels met bijlagen, 1863 - 1883. -- 1 omslag

58. Stukken betreffende (aanvaarding van) het legaat van A. van Det, 1894. -- 4 stukken

60. Stukken betreffende (de aanvaarding van) het legaat van Arie Tettero ten behoeve van de stichting van een bijkerk te Nieuwerkerk a/d IJssel, en een fundatie, 1897, 1898. -- 1 omslag

59. Stukken betreffende het legaat en de fundatie van Dirkje Blanken, weduwe van Dirk Moerings, te Gouderak, 1904. -- 4 stukken

2.2.4 Financiën


2.2.4.1 Algemeen


130. Stukken betreffende de plannen tot reorganisatie van de kerkelijke financiering in het bisdom, 1967 - 1969. -- 1 omslag

2.2.4.2 Jaarstukken


132. Rekening van inkomsten en uitgaven over 1966; gedrukt; met op de achterzijde een oproep om financiële medewerking i.v.m. onderhoud van de kerk, september 1967. -- 1 stuk

2.2.4.3 Boekhouding


2.2.4.4 Overige financiële bescheiden


121. Bijlagen bij de jaarrekening over 1964. -- 1 omslag
Als voorbeeld van jaarlijkse uitgaven te bewaren.

131. Roosters van kollektantenbeurten, 1968, 1969. -- 2 stukken

2.2.5 Administratieve hulpmiddelen


--. Lijsten van archiefbescheiden, 1870 - ca. 1910.
ZIE: inv.nr. 31

124. Brieven aan de desbetreffende diensten van de P.T.T. met verzoek om opheffing van de telefoonaansluiting en de postrekening ten name van het St.-Jozef Pensionaat; doorslagen, oktober - december 1964. -- 2 stukken

2.2.6 Personeel


141. Brieven aan het bestuur van het bisdom betreffende de salariëring van de pastoor; doorslagen, 1966, 1970. -- 2 stukken

142. Afschriften van brieven van het bestuur van het bisdom aan pastoor Grootscholte resp. pastoor Perquin inzake hun ontslag als resp. benoeming tot pastoor te Moordrecht, 1970 juni 16. -- 2 stukken

2.2.7 Bemoeienis met instellingen binnen de parochie


215. Overeenkomst met de Congregatie van de Arme Zusters van het Goddelijk Kind te Amsterdam met betrekking tot het opnemen van wezen in het St.-Jozefgesticht en het geven van kleuter- en lager onderwijs, 1913. Met brief van oud-pastoor Bots aan pastoor Nuijen waarin hij zijn teleurstelling uitspreekt over het niet opnemen van meisjes, zoals de bedoeling was, 1921. Met een vervangende overeenkomst, 1922. -- 3 stukken
Nadere toegang: 1994/43 a, 45, 45 a

--. Brief van de bisschop met mededeling dat als bezuinigingsmaatregel de pastoor van Nieuwerkerk a/d IJssel tijdelijk zal fungeren als waarnemend pastoor ("deservitor") van Moordrecht en dat een kapelaan aan hem wordt toegevoegd, 3 oktober 1934. Met een brief van de rector van de Congregatie van de Arme Zusters van het Goddelijk Kind te Amsterdam over de taakverzwaring van de zusters als gevolg van deze bezuiniging, 6 oktober 1934.
ZIE: inv.nr. 194

129. Minuten van uitgaande stukken betreffende de huisvesting van een padvinders-kaboutergroep, 1967. -- 1 omslag

2.2.8 Bemoeienis met instellingen buiten de parochie


26. Circulaires met bijlagen betreffende de aktie ten behoeve van de stichting van een r.k. universiteit; gedrukt. 1921 - 1922. -- 1 omslag

3 ARCHIEF VAN HET ARMBESTUUR


3.1 Algemeen


147. Brief van het gemeentebestuur met verzoek om een formulier ten behoeve van de statstiek van het armwezen in te vullen, 22 februari 1855. -- 1 stuk
Nadere toegang: 1994/10

3.2 Organisatie


146. Brief van het gemeentebestuur met bericht dat het kennis heeft genomen van de oprichting van een parochiaal armbestuur, 28 februari 1855. -- 1 stuk
Nadere toegang: 1994/09

195. Brief van de bisschop met het verzoek om met spoed een reglement voor het parochiaal armbestuur vast te stellen, in verband met verplicht aftreden van een deel van de leden, 18 januari 1856. -- 1 stuk
Nadere toegang: 1994/12

100. Brief van de bisschop waarbij toestemming wordt verleend om de bestuursvakature voorlopig niet te vervullen, 1 augustus 1912. -- 1 stuk

3.3 Vermogen


171. Akte van transport van een huis, erf, loods of schuurtje en anderhalf morgen land, met een houtakkertje groot ca. twee hond, aan het Oosteinde, strekkende van de buitendijkse zelling en de weduwe van Leendert Boer (Boerath?) tot aan het eigendom van Gerrit de Wit (O = Dirk Paauw; W = de r.k. kerk), door Adriaan Guenellon, schout van Kralingen en secretaris van Moordrecht, en zijn vrouw Margaretha Laan, weduwe van mr. Mattheus Sonmans, Pieter Verbrugge te Gouda en Bartholomeus Verhoek, koopman, aan de r.k. armen, 22 december 1756. Met retroacta, 1728, 1736, 1746. -- 4 charters
Het oudste charter is bezegeld met het beschadigde zegel van de overleden schout, 1728.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (charters te vlakken en conserveren)
Nadere toegang: 1994/03 - 06

119. Akte van transport van twee hoekjes tuinland in het Dijkland, strekkende van het eigendom van de r.k. armen tot het land van de r.k. kerk (O = de r.k. armen; W = Willem Tuynder), door de weduwe van Leendert Slobben te Nieuwerkerk a/d IJssel aan de r.k. armen, 4 januari 1770. Met retroactum, 1746. -- 2 charters
In het retroactum van 1746 is nog sprake van twee houtakkertjes.
Nadere toegang: 1994/01 - 02

98. Akten van verhuur van percelen weiland aan het Oosteinde, 1879 - 1887. Met minuut van de huurvoorwaarden, 1862 (met wijzigingen tot 1881). -- 4 stukken

196-197. Stukken betreffende het legaat van Maria Margarethe Catharina IJserman, weduwe van Johannes Drost Adrianuszoon, steenfabrikante, overleden in 1876, (1871) 1876 - 1900. -- 2 omslagen
Nadere toegang: 1994/13 - 18a

205. Onderhandse akte van schenking van ƒ 500 door Arie Tettero aan het armbestuur, onder vestiging van een fundatie, (1883). Met machtiging van de bisschop tot aanvaarding van deze schenking, 1883. -- 2 stukken
Nadere toegang: 1994/20

209. Huurcontract met Petrus Kool, bouwman te Nieuwerkerk a/d IJssel, betreffende enkele perceeltjes weiland aan het Oosteinde achter het huis van het armbestuur, en de tuin, daarnaast gelegen en aan de andere kant begrensd door het land van het kerkbestuur, 1893; met aantekening van registratie, 1894. -- 1 stuk
Nadere toegang: 1994/21

210. Huurcontract met Mathijs Albertus Vergeer te Nieuwerkerk a/d IJssel betreffende een perceel land en een huisje met schuur, 1908. -- 1 stuk
Nadere toegang: 1994/37

206. Testament van Arie Tettero, overleden in 1897, waarbij hij aan het armbestuur ƒ 1500 legateert, onder vestiging van een fundatie, 1897; authentiek afschrift. Met stukken betreffende de aanvaarding van dit legaat, 1897. -- 1 katern, 3 stukken
Nadere toegang: 1994/28 - 29

101. Machtiging van de bisschop tot aanvaarding van een bedrag van ƒ 750, afkomstig uit de nalatenschap van pastoor Van der Drift, mits gebruikt voor extra bedelingen, 26 november 1913. -- 1 stuk

216. Authentiek uittreksel uit het testament uit 1893 van Maria de Jong, weduwe van Machiel van der Wegt, overleden in 1902, waarbij zij aan het armbestuur ƒ 1000 legateert. Met stukken betreffende de aanvaarding van dit legaat, 1902. -- 3 stukken
Nadere toegang: 1994/25 - 27

208. Authentiek uittreksel uit het testament van oud-pastoor J.L.H. Stams, overleden in 1906 (?), waarbij hij aan het armbestuur ƒ 1000 legateert, 1906. Met stukken betreffende de aanvaarding van dit legaat en de aankoop van het huis uit de nalatenschap, 1907. -- 1 katern, 4 stukken
Nadere toegang: 1994/33 - 36

99. Beschikking van de bisschop waarbij een verdeling wordt gemaakt ten aanzien van de goederen van het Moordrechtse parochiale armbestuur i.v.m. de oprichting van een afzonderlijke parochie Nieuwerkerk a/d IJssel, 1912 juli 17. -- 1 stuk

211. Machtiging van de vicaris-generaal van het bisdom tot aankoop van een woonhuis voor ƒ 2000, 1913 juni 20. Met polis van de brandverzekering van een huis (bewoond door twee gezinnen) met schuur "op het dorp" wijk K 67, 1913 juli 9. -- 2 stukken
Nadere toegang: 1994/38

175. Authentiek uittreksel uit de akte van veiling, waarbij: a) twee woonhuizen, verdeeld in vier percelen, nrs. P 44, 45, 46 en 47, met vier schuurtjes, erf, tuin, aan het Oosteinde bij de kerk, strekkende van de wetering tot P. Segers (NO = de Oostvliet; ZW = P. Kool), kad. B 1628 en 1005, en b) enkele percelen binnen- en buitendijks weiland aldaar, kad. B 1482 t/m 1487, uit de nalatenschap van Jacoba Ouwerkerk, weduwe van resp. Willem en Hendrik de Jong, worden toegewezen aan het armbestuur, 8 september 1915; met kwitantie, 1915. Met retroacta, 1854 en 1888, bisschoppelijke machtiging, 1915, en een bijlage, 1915. -- 3 katerns, 4 stukken
Nadere toegang: 1994/64

193. Lege enveloppe, afgegeven door notaris Nic. Treurniet, met aantekening inzake een huis aan de Dorpsstraat ("huis Post"), kad. sectie B 1276, koopprijs ƒ 2000, z.d. (ca. 1925). -- 1 stuk
Nadere toegang: 1994 z.nr.

179. Huurcontract met Cornelis Segers, bouwman, betreffende enkele percelen weiland aan het Oosteinde achter het huis van het armbestuur en een aangrenzend perceel hooiland, 1918; met kladaantekeningen (ten behoeve van wijziging en verlenging). -- 1 stuk
Nadere toegang: 1994/66 a

192. Aanslagbiljetten in de grondbelasting, 1927, 1928, 1931, waterschapslasten, 1927, en polderlasten, 1927, 1929; grotendeels gekwiteerd of voorzien van betalingsbewijzen. -- 1 omslag
Nadere toegang: 1994 z.nr.

78. Polis van de brandverzekering van de huizen, 1930. -- 1 stuk

--. Testamenten van Jacobus Cornelis Schinkel en zijn vrouw Anna Maria van Vliet, waarbij zij het kerkbestuur en het armbestuur elk voor de helft het huis met erf en land aan de Zuidelijke Dwarsweg, kad. A bis 1726, nalaten, 17 januari 1939; authentieke afschriften. Met retroactum inzake het perceel weiland, 1929.
ZIE: inv.nr. 172

3.4 Financiën


102. Brief aan de vicaris-generaal van het bisdom met verzoek om toestemming tot begrotingswijziging om meer geld aan charitatieve uitgaven te kunnen besteden; minuut, 18 februari 1966. -- 1 stuk

3.5 Bemoeienis met individuele armlastigen


149. Akte van indemniteit, afgegeven door het armbestuur, ten behoeve van Ary van der Klijn, 1810 april 30; authentiek afschrift. -- 1 stuk
Ingenomen door het armbestuur?
Nadere toegang: 1994/07

148. Brief van het gemeentebestuur met verzoek om de kosten van verpleging van twee parochianen te betalen, 1856 juli 14. -- 1 stuk
Nadere toegang: 1994/11

190. Stukken betreffende de kosten van verpleging van Gerrit Compier in het gasthuis van de Vereniging "Alles voor Allen" te Breda, 1927 - 1930. -- 11 stukken
Nadere toegang: 1994/53

4 ARCHIEF VAN HET SCHOOLBESTUUR


--. Testament van oud-pastoor A.J. van der Drift, overleden in 1900, waarbij hij de parochie tot universeel erfgenaam benoemt, onder vestiging van o.a. een fonds tot stichting van een school, 1897; authentiek afschrift. Met afschrift van de boedelinventaris, 1900, en stukken betreffende de aanvaarding van dit legaat, 1900 - 1901.
ZIE: inv.nr. 207

115. Stukken betreffende de lening van gelden en de aflossing van leningen, 1912, 1916. -- 3 stukken

105. Stukken betreffende onderhoud aan en uitbreiding / verbouwing van het schoolgebouw, 1915 - 1923. -- 4 stukken

106. Voorwaarden waarop het schoolbestuur het gras op het z.g. schoolland achter het St. Jozefgesticht verkoopt, juni / september 1916. -- 1 stuk
Vermoedelijk ondertekend door de koper.

108. Stukken betreffende de (medewerking tot) aanschaf van leermiddelen (door de gemeente Moordrecht) ex art. 72 van de L.O. -wet 1920, 1942, 1943. -- 4 stukken

104. Beschikkingen van / namens de minister van onderwijs inzake (het voorschot op) de rijksvergoedingen krachtens de L.O. -wet 1920, 1923, 1924, 1944, 1946. -- 1 omslag

103. Stukken betreffende de vaststelling van de gemeentelijke vergoedingen krachtens de L.O. -wet 1920, 1921 - 1924, 1936 - 1947. -- 1 omslag

107. Stukken betreffende het onderwijzend personeel, o.a. inzake pensioengrondslagen, vergoedingen, e.d., 1922, 1923, 1937, 1941, 1944 - 1946. -- 1 omslag

110. Circulaires van het departement van onderwijs (en opvolgende departementen), van het rijks schooltoezicht en van instellingen op onderwijsgebied, mei 1939 - augustus 1942, juni 1945. -- 1 omslag

111. Correspondentie met het departement van onderwijs en de inspecteur van het lager onderwijs inzake de reden waarom het hoofd van de school niet is ontslagen krachtens besluit van de secretaris-generaal van 21 februari 1941, mei - juni 1941. -- 1 omslag

113. Brief van het gemeentebestuur van Moordrecht met verzoek om een opgave van het aantal Joodse leerlingen, met afschrift van de betreffende circulaire van het departement van onderwijs, augustus 1941. -- 2 stukken

114. Brief van de pastoor aan het onderwijzend personeel over het toelaten dat leerlingen uitgebreid "Oranjeboven" roepen; met ondertekening voor gezien door het personeel, (1941 juli 3 ?). -- 1 stuk

112. Verklaring van de secretaris-generaal van het departement van onderwijs dat de oprichting van een school voor VGLO niet mogelijk is en de school 8 leerjaren mag blijven tellen, 16 augustus 1943. -- 1 stuk

109. Gespecificeerde staten van uitgaven over 1946 en 1947. -- 2 stukken

117. Brief van de oudervereniging "St.-Jozefschool" met uitnodiging tot het bijwonen van de jaarvergadering, 11 september 1967. -- 2 stukken

116. Statuten van de stichting (R.K. Schoolbestuur) "Sint Jozef" ter bevordering van het gewoon lager onderwijs in Moordrecht; gestencild, (ca. 1968). -- 1 katern

118. Circulaires van de deken en de dekenaal katecheet met betrekking tot nieuwe plannen voor de katechese binnen het onderwijs, september 1970. -- 2 stukken

5 ARCHIEF VAN DE PAROCHIERAAD


163. Memorie over de funktie van de parochieraad t.a.v. diverse onderwerpen die in de parochie aan de orde zijn; doorslag, z.d. (ca. 1969). -- 1 stuk

166. Circulaire met enquêteformulier van de diocesane pastorale raad betreffende het ambt van priester en de religieuzen binnen de kerkgemeenschap, 15 november 1969. -- 2 stukken

158. Agenda's, verslagen en rapporten van dekenale raden, commissies en bijeenkomsten en correspondentie i.v.m. enquêtes, 1969 - 1970. -- 1 omslag

160. Notulen en aantekeningen van vergaderingen van de (voorlopige) parochieraad, 1969 - 1970 en z.d. -- 1 omslag

165. Jaarverslag van de voorlopige parochieraad over 1969, 1970, augustus 1970. -- 1 stuk

152. Agenda's, uitnodigingen en andere stukken ter voorbereiding voor de vergaderingen van de (voorlopige) parochieraad (gedeeltelijk samen met het kerkbestuur) en voor parochie-avonden, 1969 - 1971. -- 1 omslag

153. Stukken betreffende de financiering van het parochieblad en de parochieraad, 1969 - 1971. -- 1 omslag

151. Lijsten met de wijkindeling t.b.v. het comité van kontaktpersonen; met een aantekening over de taak van deze funktionarissen, 1970. -- 1 omslag

154. Stukken betreffende de verkiezing en samenstelling van de parochieraad, 1970. -- 1 omslag

155. Statuten van de parochieraad; met concepten, 1970. -- 1 omslag

157. Contactblad van de parochie Moordrecht, 1970. -- 2 katerns
Afl. 1 en 3 (=jrg. 2).

159. Liederen en andere teksten voor de eucharistieviering; gestencild, ca. 1970. -- 1 stuk, 2 katerns

162. Enquêteformulier met vragen over diverse onderwerpen met betrekking tot liturgie en pastorale zorg; gestencild, (1970). -- 1 katern
In tweevoud.

164. Circulaire van twee priesters met verzoek om adhesie bij een "permanente aktie" als protest tegen de benoeming van dr. Simonis tot bisschop, (ca. 1970). -- 1 stuk

167. Stukken betreffende liturgische zaken, 1970. -- 3 stukken

168. Ingezonden brief, bestemd voor het parochieblad, van W.J. Willemsen, kandidaat voor de parochieraad, over de kandidaatstelling voor de definitieve parochieraad en over de roddelpraat i.v.m. de bouw van een nieuwe school; doorslag, (september 1970). -- 1 stuk

156. Stukken betreffende bijeenkomsten van parochianen in Gouderak, (1970) 1971. -- 1 omslag

161. Correspondentie inzake een gemeenschappelijk verenigingsgebouw met andere kerkgenootschappen en eventueel medegebruik van het kerkgebouw van de hervormde gemeente, 1970 - 1971. -- 1 omslag