1012 -- Schoonhoven -- Secretarie-archief 1813-1932

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2017 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Inleiding

1. Geschiedenis van Schoonhoven in vogelvlucht

Langs het veenriviertje De Zevender, dat stroomt van de Lopikerwaard naar de Lek, vindt in de twaalfde en dertiende eeuw bebouwing plaats. Waarschijnlijk vormt dit het begin van Schoonhoven. Aangenomen wordt dat de eerste bebouwingen aan beide zijden van de huidige Haven te situeren zijn. Aan het begin van de dertiende eeuw verrijst langs het riviertje de Zevender een kasteel, waarschijnlijk gebouwd in opdracht van Johannes van de Leede in 1220. Dit bouwwerk brandt in 1518 vrijwel geheel af; de resten werden enkele decennia later geheel gesloopt. Op deze plek bevindt zich thans de accommodatie van atletiekvereniging Avantri.
In 1247 wordt de naam Schoonhoven voor het eerst vermeld. Rond 1280 heeft Schoonhoven het karakter van een stad. In de dertiende eeuw wordt begonnen met de bouw van de Grote Kerk.
Graaf Jan II van Holland verleent op 21 augustus 1300 aan Schoonhoven vergunning om een omwalling aan te leggen.
Verondersteld wordt dat men in de periode 1304 - 1310 de grachten heeft gegraven. Het is onduidelijk wanneer stadsrechten werden verleend. Halverwege de veertiende eeuw is Schoonhoven ommuurd en is een moeilijk te nemen vesting.
De middeleeuwse stadsmuren tellen negentien stenen torens, twee waterpoorten en vijf stadspoorten. De toren op de westhoek van de Lekdijk had de naam 'Stenborch', terwijl de toren, gebouwd op een eilandje in de gracht aan de oostzijde 'nieuw Slijkenborch' heette.
De middelen van bestaan in de veertiende eeuw: hennepteelt - in de Waag wordt voornamelijk hennep en vlas gewogen - veeteelt en visserij en scheepvaart. Ook huisvest Schoonhoven een bierbrouwerij en fungeert het als marktplaats voor de omgeving.

In de veertiende eeuw krijgt de vestingstad Schoonhoven gestalte: in de omwalling bevinden zich dan vijf stadspoorten. In 1396 is voor het eerst sprake van de Veerstalpoort. De oorspronkelijke poort werd afgebroken rond 1590 en herbouwd in 1601 ten zuiden van de oude.

Op het kruispunt Veerstraat / Scheepmakershaven vond men in 1985 bij rioleringswerkzaam-heden de funderingsmuren van de oorspronkelijke Veerpoort samen met restanten van de daarop aansluitende middeleeuwse stadsmuren.
De veerpoort is de enige poort die aan de slopershamer is ontsnapt.

In 1356 is er al een waaggebouw in Schoonhoven. Het gebouw wordt verhuurd door Jan van Blois, heer van Schoonhoven, aan de poorters van de stad. De Steenenbrug dateert van 1387.

Het begin van de vijftiende eeuw is de periode waarin de Hoekse en Kabeljauwse twisten plaatsvonden. Ook Schoonhoven speelde hierin een belangrijke rol. Met name de Goudse schout Albrecht Beyling speelde hierin een hoofdrol.
In 1452 wordt begonnen met de bouw van het stadhuis.
In 1518 vindt een grote stadsbrand plaats, waarbij onder meer de waag afbrandt.
Rond 1560 heeft Schoonhoven (inclusief het buitengebied) zo'n 3000 inwoners.
In 1572 wordt Schoonhoven ingenomen door de troepen van Lumey (beroemd aanvoerder van de watergeuzen bij de inname van Den Briel, eveneens in 1572). Deze Lumey -eigenlijk Willem van der Marck, heer van Lumey- was berucht om zijn wreedheden en onder meer verantwoordelijk voor de moord op Gorkumse geestelijken. Na een belegering door Spaanse troepen, valt de stad op 24 augustus 1575 weer in Spaanse handen. In 1577 is Schoonhoven weer onder controle van de Staten van Holland.

In de jaren tussen 1582 en 1601 worden verdedigingswerken aangelegd en verbeterd.
In de zeventiende eeuw wordt gebouwd de Veerpoort (1601), de Waag (1617), de Boterhal en het Doelenhuis (1618). Rond 1650 worden de Grote- of Bartholomeuskerk en de toren gerestaureerd en in 1696 wordt het stadhuis gerenoveerd.
In de zeventiende eeuw zijn er al betrekkelijk veel zilversmeden in Schoonhoven gevestigd; de zilverindustrie zal zich nog geruime tijd uitbreiden.
In 1672 (het rampjaar) vindt de Franse inval plaats. De Hollandse Waterlinie wordt dan met hernieuwd enthousiasme ter hand genomen. De periode tussen 1672 en 1750 kenmerkt zich door een afnemende economische activiteit, als gevolg waarvan de groei van de stad stagneert. De recessie gaat voorbij en in 1758 wordt de Waag uitgebreid, in 1775 wordt het stadhuis gemoderniseerd en in 1783 wordt een nieuw doelenhuis gebouwd.
In het jaar 1816 houdt de Vesting Schoonhoven op te bestaan: stadsmuren en bastions worden goeddeels gesloopt.

In Schoonhoven wonen in 1860 zo'n 2900 mensen. De economie wordt overheerst door de handel in hennep, kaas en graan. Er zijn dan verder tientallen goud- en zilverfabriekjes, er is een loodwitfabriek (die, naar pas veel later blijkt, de bodem flink vervuilt) er zijn koperslagerijen en blikwerkerijen.

Op 14 november 1914 rijdt de eerste trein tussen Gouda en Schoonhoven. De vergunning voor de aanleg van deze spoorlijn was al verleend in 1855, maar pas in 1901 had men voldoende geld bij elkaar om daadwerkelijk met de aanleg te beginnen.
Allereerst werd het stationsgebouw te Schoonhoven gebouwd, waarna men in de zomer van 1903 startte met de aanleg van de trambaan. Al na enkele maanden, in november 1903, kwamen de werkzaamheden wegens geldgebrek stil te liggen.
Er was een veel grotere hoeveelheid zand nodig dan was voorzien. Dit werd veroorzaakt door de zachte veenbodem, waarin veel zand -en dus veel geld- verdween.
Na veel politiek gehakketak op landelijk en provinciaal niveau, werd de aanleg in 1910 hervat.
In 1914 waren de werkzaamheden voltooid. Er was toen zo'n 880.0003 kubieke meter zand in de baan verwerkt: vijf maal zoveel als oorspronkelijk was berekend!

Onder de vele genodigden, die op 14 november 1914 de eerste rit maakten waren alle gemeenteraadsleden van de gemeenten over wiens grondgebied de trein reed.1
Ter gelegenheid van de officiële opening werd door leerlingen van de Teken- en Nijverheidsvereniging van goud en zilver de door hen vervaardigde ambtsketen aangeboden.2
Op 16 november 1914 reed de eerste trein voor het publiek.

In Gouda was het eindstation aanvankelijk gelegen aan de Karnemelksloot. Later werd het spoorlijntje achter de Boelekade langs, doorgetrokken naar "Gouda Centraal".
De route in de Krimpenerwaard ging via de voormalige hoge boezem van Stolwijk langs de Goudse Weg tot Stolwijk. Vervolgens zuidwaards, ten westen van de Tentweg en de Opweg naar Bergambacht. Het tracé liep ten westen en zuiden van dat dorp naar de Schoonhovense Kerkweg om te eindigen bij het Station van Schoonhoven.

Op 23 augustus 1942 werd de laatste rit gemaakt, waarna de Duitse bezetter de ijzeren rails in beslag nam. De omwonenden maakten zich later meester van de dan nutteloze bielzen en gebruikten die als brandhout. De spoorbaan werd afgegraven en veel zand werd gebruikt voor het ophogen van de begraafplaats aan de Goejanverwelledijk te Gouda. Zo stierf de spoorlijn een 'natuurlijke dood'.
Op het voormalige tracé van de spoorbaan ligt nu een deel van de Provinciale weg N 207, Gouda - Bergambacht en de weg N 210, tussen Bergambacht en Schoonhoven.

Als gevolg van het - in 1816 - opheffen van de vesting Schoonhoven werden bastions en omwalling grotendeels gesloopt. Deze vrijgekomen ruimte kreeg als nieuwe bestemming een begraafplaats en een park.

Tot ver in de 20e eeuw breidde Schoonhoven zich niet uit buiten de vroegere vesting. Pas na 1945 groeide de stad, voornamelijk in noord-westelijke richting en in de jaren 90 ook in oostelijke richting. Pas na de Tweede Wereldoorlog breidt Schoonhoven zich verder uit.

Overzicht van het aantal inwoners van Schoonhoven.3

14703500
14942900
15143000
15612900
1622/16332891
17342700
18152044
1831/18322530
18602900
18663477
18803918
18904215
19004529
19104825
19204775
19304475
19404540

Het hiervoor vermelde park, naar een ontwerp van de bekende tuinarchitect Leonard A. Springer uit Haarlem geniet tot in de 21e eeuw belangstelling, mede als gevolg van renovatie van het park.4

Schoonhoven is lange tijd garnizoensstad geweest. Zo is bekend dat al in 1627 op het terrein van het voormalige St.Eliabethsklooster een groot magazijn was voor opslag van wapens, munitie en voeding. Dit werd het Arsenaal genoemd, dat in 1827 eigendom van de stad werd en gebruikt voor huisvesting van een school. In 1862 vestigde de Artillerie Instructie Cpompagnie zich in het Oude Arsenaal totdat in 1933 de Minister van Oorlog zijn voornemen bekendmaakte tot opheffing van deze Compagnie.5

In Schoonhoven worden verschillende beroepen uigeoefend.
Aan de hand van opgave in de jaren 1843, 1848 en 1853 kon deze als statistiek in kaart gebracht worden (zie hierna pagina xxx).

In de tweede helft van de 19e eeuw breidde de bestaande industrie zich in Schoonhoven uit. Mechanisatie deed ook hier zijn intrede en er werden oa electromotoren geïnstalleerd. 5)
Naast perioden van vooruitgang begon begin 20e eeuw zich een achteruitgang af te tekenen.
Het zou jaren duren voordat gesproken kan worden van een economisch herstel.

Staat met overzicht van de beroepen in Schoonhoven in 1843, 1848 en 1853
Uit: Schoonhoven in bedrijf, pag. 19.

2. Geschiedenis van het archief

Ten aanzien van het geïnventariseerde archief van de gemeente Schoonhoven uit de periode 1813-1933 kan een aantal punten worden vermeld.

Dit archiefdeel bevond zich indertijd op het stadhuis. Daartoe waren de zolders boven de raadzaal aangewend en enkele andere bovenvertrekken in het stadhuis. Eerst na de inspanningen van H.J. Bijmolt werden bescheiden naar andere - nog geen brandvrije- ruimten.6
Met de Algemeen Rijksarchivaris was er correspondentie over archiefzorg en bewaring van het stadsarchief ten tijde van de restauratie van het stadhuis.7
In 1924 werd G.J. Lugard jr benoemd tot archivaris.7

De stadsarchivaris heeft met tal van onderwerpen te maken gehad. Zo deed hij vanaf 1924 gericht voorstellen over het wijzigen van het stadswapen dat leidde tot een besluit van de Hoge Raad van Adel.8
Voorts werden archiefbescheiden verkregen voor het stadsarchief. De poging om het archief van het Gereformeerd Weeshuis in beheer te krijgen leed echter schipbreuk. Het bestuur van dit Weeshuis meldde dat de archivaris inzage verkrijgt van het archief en "dat bewaring van dat archief bij het gemeentearchief niet nodig is".9

Hoewel de historische bescheiden 'onder de pannen' waren bleef men evenwel zorg houden voor de stukken die allengs in aantal toenamen.... Door de toenmalige secretaris werd een ontwerp van een archiefverordening gemaakt, wat in 1920 leidde tot vaststelling daarvan voor het archief van de gemeente Schoonhoven door de gemeenteraad.10

De gemeente Schoonhoven sloot zich rond 1922 aan bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, en mede op grond van aansluiting bij het Registratuurbureau van de VNG werd per 1 januari 1933 het zgn registratuurstelsel ingevoerd wat direct van invloed is geweest voor het aanbrengen van een secuur voor het archief.11

Hoe men met archiefzorg en -beheer in de periode tot ca. 1920 en daarna is omgegaan is niet zozeer bekend. Aan de hand van een rapportage van de oud-gemeentesecretaris, H.J. Bijmolt blijkt dat "er wel pogingen zijn gedaan van archiefherordening, inventarisatie en opschoning in de periode 1910-1960. Dit werd wegens personeels- en tijdgebrek steeds halverwege of eerder gestaakt, zodat het nuttig effect daarvan zeer gering is geweest". Van een inventaris is, voorzover dit door hem is nagegaan, niets gebleken.6

Voorts vermeldt hij dat: "het zuiveren van het archief heeft meer tijd in beslag genomen dan aanvankelijk was voorzien en was mede een gevolg van het in een nog al 'rommelige toestand' verkeren van het ouder archiefgedeelte o.m. ten gevolge van het meerdere malen verplaatsen van het archief". Voorts gaf hij aan dat "Vele stukken lagen nog door elkaar zodat de eerste taak was deze op de oorspronkelijke plaats terug te brengen. Al werkende bleek mij dat de ordening van het ouder archiefgedeelte nog minder goed was dan eerst was gedacht".6

Ten aanzien van het archief 1813-1933 kan voorts worden vermeld, zoals dit eerder werd aangegeven in de verantwoording door H.J. Bijmolt dat "de oorspronkelijk ordening van het archief over 1813-1907 is door hem voornamelijk chronologisch plaatsgevonden. Ten aanzien van de correspondentie in de periode 1907-1933 geschiedde dit middels en rubriekenstelsel".12

Het archief 1813-1933 kent vaste onderdelen nl. de series notulen van vergaderingen en van publicaties alsmede de hiervoor vermelde serie correspondentie van ingekomen en uitgaande stukken, voorzien van een lijst van onderwerpen voor de ordening daarvan. Daarnaast diverse stukken die een betrekking op elkaar hebben en, als gevolg van eerdere archiefwerkzaamheden bij elkaar werden gedaan in omslagen.

Van de notulen werden in bepaalde perioden indexen gemaakt.
Naast de series van de secretarie had de burgemeester stukken, die met name verband hielden met justitie en politie.

Het archief 1817-1933 bevat relatief veel stukken; desondanks kan niet van compleetheid worden uitgegaan. In het verleden zijn er zoals vermeld selectiewerkzaamheden uitgevoerd en daarnaast was sprake van diverse keren van verplaatsing van archiefgedeelten.
Ook werden, wegens gemis aan deze bescheiden, de gemeentebegrotingen 1853-1895 van de provincie Zuid-Holland in 1939 ontvangen die aldaar werden vernietigd.
In 1970 werd een serie gedrukte verordeningen van de gemeenteraad ontvangen van de politie ter completering van de verzameling verordeningen op de secretarie.13

Daarnaast geldt dat, vanwege het inbinden van de notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad, in deze inventaris de periode 1811-1931 is opgenomen. Daarentegen bevat deze inventaris de notulen van de besloten vergaderingen van de gemeenteraad tot en met 1940.14
De gemeente Schoonhoven heeft het archief gedurende decennia op het Streekarchief van de Krimpenerwaard doen beheren Als gevolg van de fusie van dit Streekarchief met het Streekarchief Midden-Holland zijn de bescheiden overgebracht naar Gouda.

3. Verantwoording van de inventarisatie

Deze archiefinventaris vormt vanaf 2009 de definitieve toegang op het archief van de gemeente Schoonhoven uit de periode 1813-1933. Het jaar 1813 sluit aan op de thans nog bestaande inventaris van het (oud) archief van Schoonhoven 1271-1813.15
De cesuur van dit archief was enerzijds gelegd bij 1813, als beginjaar, en anderzijds bepaald bij het jaar 1933 als gevolg van invoering van de archiefcode voor de dossiervorming.

Evenwel zijn er bescheiden uit de periode van vóór 1813. Naast de notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad uit 1811 betreft dit ook andere stukken. Als oudste stuk kan daartoe worden vermeld een akte van schuldbekentenis uit 1666, waarop aantekeningen van rentebetalingen over 1815-1856 en aflossingen over 1840-1856 zijn geplaatst.16 Eenzelfde feit doet zich ook voor bij een akten van schuldbekentenis uit 1779, 1782 en 1790.17

Na 1933 zijn er eveneens bescheiden in deze inventaris aan te treffen. Daartoe worden met name vermeld de registers van begraven tot en met 1954 als ook de kadastrale leggers die tot 1971 werden bijgewerkt.18

De opzet van de bestaande archiefinventaris, van de hand van de oud-gemeentesecretaris H.J. Bijmolt, van het archief 1813-1933 werd, ingevolge de bewerkingsopdracht, als uitgangspunt gehanteerd; daarbij diende de gehele serie van de ingekomen stukken uit de periode 1907-1933 een selectie te ondergaan op te bewaren (en op vernietigbaarheid van stukken) die vervolgens als afzonderlijke zaken dienden te worden gearchiveerd. Overige losliggende stukken dienden in dit archiefdeel worden geïncorporeerd.
In verband met specifieke aantekeningen, oa. door Bijmolt als gevolg van aanwijzingen van de provinciaal archiefinspecteur, zijn bescheiden bewaard die voor vernietiging vatbaar zijn.
Dit doet zich o.a voor bij verpachting in de periode 1907-1933 van het gemeentelijk viswater van de grachten.19

Verschillende stukken die op meer dan één rubriek hebben zijn als verwijzing opgenomen, dan wel als dit de duidelijkheid van het onderwerp ten goede komt, als blanco nummer vermeld.
De reeds bestaande beschrijvingen zijn als uitgangspunt genomen en - waarnodig - bijgesteld met name waar het de datering betreft.
De oude nummering van de bescheiden kon worden gehandhaafd; bescheiden die in de inventaris-Bijmolt een sub-aanduiding (a.b.c. of I, II, III e.d.) hadden, verkregen een nieuw inventarisnummer.

In afzonderlijke gevallen is tijdens deze inventarisatie gebleken dat onder één inventarisnummer meerdere afzonderlijke -zuurvrije- mappen waren opgenomen die als zodanig niet herkenbaar in de inventaris waren opgenomen. Met name heeft zich dat voorgedaan bij de serie ingekomen stukken in de jaren 1813-1818. Voor de duidelijkheid zijn die mappen derhalve voorzien van een aanduiding en afzonderlijk inventarisnummer.

Als gevolg van bronvermelding in enkele boekwerken werd in specifieke situaties het bestaande inventarisnummer gehandhaafd. Dit deed zich met name voor in verband met het archiefonderzoek naar het zgn Springerpark.20

De bestaande structuur van de voorgaande inventarisatie was eveneens uitgangspunt bij de inventarisatie. Bestaande rubrieken werden in veel gevallen gehandhaafd en op een aantal onderdelen uitgebreid met enkele nieuwe rubrieken. Daar waar nodig werden rubrieken verplaatst als dit de duidelijkheid ten goede komt.

Gebleken is dat een hoeveelheid stukken die in de archiefinventaris-Bijmolt waren vermeld niet meer werden aangetroffen. Daarvan is een afzonderlijke lijst gemaakt ten dienste van het Streekarchief.

Bescheiden verband houdend met hinderwetvergunningen werden afgezonderd. Hiervan bestaat namelijk een afzonderlijke archief op het Streekarchief.21
Dit geldt eveneens voor de bouwvergunningen, de bevolkingsregisters en de registers van de burgerlijke stand en de bevolkingsboekhouding.22

Het archief van de secretarie van Schoonhoven 1813-1933 bevat bescheiden die de neerslag vormen van bestuur en beleid van het gemeentebestuur. De bescheiden van de burgemeester, hoofd van de plaatselijke politie, zijn - voor zover aangetroffen - eveneens in deze inventaris opgenomen.

Uit de periode van vóór 1813 werden meerdere archiefstukken aangetroffen die in het oud archief van Schoonhoven een plaats verdienen; deze werden daartoe afgezonderd.
Ditzelfde betreft ook bescheiden na 1933 die onderdeel dienen uit te maken van het, middels de code geordend archief van Schoonhoven.23

In de laatste fase van de inventarisatie werd aan aantal stukken alsnog toegevoegd. Deze waren afkomstig uit een schenking door een particulier nl. over de Commissie van toezicht op het onderwijs en van in 2008 overgedragen archiefbescheiden door het Hoogheemraadschap Schieland.

In overleg met het Streekarchief werden een hoeveelheid archieven en archiefjes nader beoordeeld op zelfstandigheid. Als gevolg daarvan werd een aantal ondergebracht in de rubriek financiën dan wel, als gevolg van de specifieke taak die de gemeente verrichte op het onderdeel restauratie van stadhuis, toren en kerk, in een afzonderlijke nieuwe rubriek.

Van de dienstarchieven van de gemeente Schoonhoven zijn afzonderlijke inventarissen gemaakt:
1. Archief van de Gasfabriek, 1879-1933 = ac 1156
2. Archief van het Waterleidingsbedrijf, 1902-1931 = ac 1157
3. Archief van het Electriciteitsbedrijf, 1921-1931 = ac 1158
4. Archief van het Veerbedrijf, 1926-1957 = ac 1159
5. Archief van het Levensmiddelenbedrijf, 1914-1919 = ac 1160
6. Archief van de Distributiedienst, 1939-1948 = ac 1161
7. Archief van het Woningbedrijf, 1921-1933 = ac 1172
8. Archief van de Bad- en Zweminrichting, 1926-1953 = ac 1173

Daarnaast is een aantal zgn gedeponeerde archiefjes opgenomen, namelijk:
9. Archief van de Plaatselijke Steuncomité, 1914-1941 = ac 1162
10. Archief van de Plaatselijk Crisiscomité, 1931-1936 = ac 1163
11. Archief van de Combinatie en onderhoud Slangenweg, 1818-1861 = ac 1164
12. Archief van de Burgerlijk Armbestuur, 1847-1964 = ac 1165
13. Archief van de Vrijwillige Burgerwacht Schoonhoven, 1918-1938 = ac 116624
14. Archief van het Feestcomité Onafhankelijkheidsviering 1813, 1913 = ac 1167
15. Archief van de Gezondheidscommissie, 1902-1934 = ac 1168
16. Archief van de Commissie tot Wering van Schoolverzuim, 1901-1967 = ac 1169
17. Archief van de Commissie van plaatselijk schooltoezicht, 1833-1857, 1921-1935 = ac 1170
18. Archief van de Weerbaarheidsvereniging, 1904-1911 = ac 117124
19. Archief van de Feestcommissie herdenking 300 jaar onafhankelijkheid van Nederland 1572-1872, 1872 = ac 1174
20. Lijst van nog aangetroffen bescheiden van het Gereformeerd weeshuis ter aanvulling op de bestaande inventaris van het archief van dit weeshuis.25

Tijdens deze archiefinventarisatie vond selectie en vernietiging plaats met toepassing van de 'Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende bescheiden uit de archieven van gemeentelijke en intergemeentelijke organen van ná 1850, vastgesteld dd 1 december 1983 door de ministers van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en van Binnenlandse Zaken'.
De voor vernietiging vatbare bescheiden uit de periode na 1850 waaronder met name stukken uit de serie ingekomen en verzonden stukken, alsmede bijlagen van de rekening26 werden vermeld op afzonderlijke lijsten die de goedkeuring tot vernietiging verkregen.

De omvang van het te inventariseren archief besloeg voor aanvang ca. 76 m1. Als gevolg van selectie en vernietiging van daarvoor in aanmerking komende stukken, het verwijderen van duplicaten etc. en het afzonderen van bescheiden van vóór 1813 en ná 1933, alsook het efficiënter ompakken van bescheiden met groot formaat, beslaat het archief van de gemeente Schoonhoven, gevormd onder beheer van de secretaris, 1813-1933 thans 55 m. Voorts is er 7,5 m archieven van gemeentelijke diensten en gedeponeerde archieven aanwezig.
De archiefbescheiden bevinden zich in zuurvrije omslagen en zuurvrije archiefdozen.
Er zijn enkele foto aangetroffen. In de afzonderlijke correspondentie en de ingekomen stukken - te rekenen vanaf ca. 1925- zijn tekeningen aanwezig.

4. Aanwijzingen voor de onderzoeker

Het archief van de gemeente Schoonhoven 1813-1933 bevindt zich op het Streekarchief Midden-Holland te Gouda en is openbaar.27

Bij bronvermelding is de volledige titel: Streekarchief Midden-Holland, secretarie-archief Schoonhoven (1666) 1813-1933 (1970); ac 1012, inv.nr....
Bij een verkorte vermelding: SAMH, secr.arch. Schoonhoven 1813-1933; ac.1012. inv.nr. ...

De onderzoeker dient bij het raadplegen van deze inventaris erop bedacht te zijn dat ínformatie in verschillende rubrieken en bij verschillende inventarisnummers aanwezig kan zijn. Indexen op de notulen (overigens niet in de gehele periode bijgehouden) kunnen een handvat betekenen om de periode of jaren te traceren om vervolgens, met indicateurs, andere stukken te traceren.
Bij raadpleging van de inventaris valt niet aan de indruk te ontkomen dat (in de 20e eeuw), bepaalde stukken uit series - hierbij kan met name worden gedacht aan de serie ingekomen stukken - zijn gelicht en samengevoegd met stukken van hetzelfde onderwerp. Dit valt te constateren uit verschillende beschrijvingen van bv. aankoop, verhuur, verpachting ed.
De desbetreffende beschrijvingen zijn gehandhaafd. Het verdient derhalve aanbeveling, naast raadpleging van rubrieken tevens te zoeken op trefwoord (onderwerp, persoonsnaam of locatie).

In deze inventaris is in de kolom opmerkingen melding gemaakt van een relatie met andere stukken die zich eveneens in dit archief bevinden. In een aantal gevallen zijn opmerkingen overgenomen die door Bijmolt werden gemaakt. Indien sprake is van incompleetheid of van een groot formaat dan is dat eveneens in deze kolom vermeld.

In overleg met het Streekarchief werden een hoeveelheid archieven en archiefjes nader beoordeeld op zelfstandigheid. Als gevolg daarvan werd een aantal ondergebracht in de rubriek financiën dan wel, als gevolg van de specifieke taak die de gemeente verrichte op het onderdeel restauratie van stadhuis, toren en kerk, in een afzonderlijke nieuwe rubriek.

Als bijlage bij deze inventaris is een staat gevoegd, indertijd vervaardigd door Bijmolt, als index op gegevens over de toestand van wegen, bestekken en kostenbegrotingen voor aanleg van wegen, rioleringen, havens en grachten, ontvangen van de directie van gemeentewerken, 1907-1933.28

5. Slotopmerkingen

Deze archiefinventaris is het resultaat van de opdracht van de streekarchivaris van het Streekarchief Midden-Holland aan het Bureau Van Lee & Van Everdingen te Vlaardingen tot selectie, schoning en (aanvullende) inventarisatie van het archief van de gemeente Schoonhoven, 1813-1933.

6. Literatuur

1. A.J. van der Aa, Beschrijving van den Krimpenerwaard en den Lopikerwaard (facsimilé uitgave), Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1968.
2. Nico Rost, Reisdagboek uit de Krimpenerwaard (Rotterdam, Ad. Donker).
3. C.R. Schoute, Kadastrale Atlas Zuid-Holland 1832, Schoonhoven (Utrecht, Matrijs, ISBN 90-5345-042-4).
4. Bregje de Wit, Schoonhoven in bedrijf, deel 7 van de Groene Hart in bedrijf reeks, (Alphen aan den Rijn, Canaletto/Repro Holland, 2001).
5. Gens Nostra, maandblad der Nederlande genealogische Vereniging, jaargang XLIV, april/mei 1989 nr 4/5, met daarin o.a. een artikel over de geschiedenis en de lijst van burgemeesters en hun wapens van Schoonhoven.
6. P.A. Henderikx, Historische stedenatlas van Nederland. Schoonhoven en Nieuwpoort (Delft 1990).
7. Historische Encyclopedie Krimpenerwaard (tijdschrift van de Stichting HEK).
8. D. Mentinck, Schoonhoven. Vier eeuwen bezien en beschreven (Alphen aan den Rijn 1981).
9. J.C. Visser, De ruimtelijke ontwikkeling van een kleine stad in het rivierengebied gedurende de middeleeuwen (Delft 1964).
10. Herman A. van Duinen, Het doksaal van de Grote of St.Bartholomeuskerk te Schoonhoven (De Bataafsche Leeuw, 2004, ISBN 90-67-7-589-2).
11. H. van der Molen, Ordentelijck, stil ende manierlyck; het Schoonhovens weeshuis 1581-1940 (Rotterdam, Uitg. Oudedijk 144a, ISBN 90-5613-048X).
12. Het Stadspark in Schoonhoven, uitgave ter gelegenheid van de renovatie van het stadspark, door de Werkgroep Springerpark, 2009.

en voorts de sites van
- het Streekarchief Midden-Holland : www.groenehartarchieven.nl
- www.schoonhoven.nl
- www.geschiedenisvanzuidholland.nl/verhalen


Noten

1) Inv.nrs. 539-541, 577, 1342-1345 en 1804
2) Inv.nr. 541
3) Gegevens uit de Kadastrale Atlas Zuid-Holland 1832, pag..19.
4) Inv.nr..519 en Het Stadspark in Schoonhoven, uitgave ter gelegenheid van de renovatie van het stadspark, door de Werkgroep Springerpark, 2009.
5) Inv.nr..430 en pag..21-23 van Schoonhoven in bedrijf, deel 7 van de Groene Hart in bedrijf reeks, 2001.
6) Vermeld in de rapportage van opschoningswerkzaamheden en inleiding van de inventaris van H.J. Bijmolt, gemeentesecretaris tot medio 1960, op zijn bewerking van het archief gedurende de jaren 1960-1965. Deze inventaris is tot 2009 de toegang geweest op het grootste gedeelte van het archief van de gemeente Schoonhoven 1815-1933. De archiefwerkzaamheden werden uitgevoerd krachtens fiattering van burgemeester en wethouders van het voorstel van de toenmalige registrator De Ruiter om te komen tot vernietiging van de overcomplete stukken van het archief ná 1933. Zelf vond de secretaris uitdunning van het archief van 1813-1933 evenzeer noodzakelijk en, wegens personeelsgebrek, maakte dit eveneens onderdeel uit van zijn activiteiten na zijn pensionering. Als gevolg van de aandrang van de toenmalige provinciale archiefinspecteur prof.drs. J.L. van der Gouw werden zijn werkzaamheden uitgebreid met het opstellen van een inventaris. (pag.1, inleiding H.J. Bijmolt).
7) Inv.nr..348.
8) Inv.nr. 346.
9) Inv.nr. 1519.
10) Inv.nr.115.
11) Een en ander betekende dat per 1-1-1933 sprake was van dossiervorming met hantering van een decimale classificatie (code VNG) voor de verschillende zaken van organisatie, personeel en taakuitvoering.
12) Deze alfabetische rubriekenopzet doet denken aan het zgn Bloemendaalse stelsel dat in veel gemeenten werd ingevoerd als nieuwe ordeningsmethode van archiefbescheiden en werd gehanteerd tot de invoering van de archiefcode in 1933.
13) Inv.nr. 109.
14) Inv.nr. 36 resp 38.
15) ac 1011 (oud-archief 1271-1813).
16) Inv.nr.1075.
17) Inv,nrs. 633, 1782 en 1790.
18) Inv.nrs. 1297-1299 resp 1834-1846.
19) Inv.nr. 468.
20) Zie inv.nr. 519 en het boekwerk Het stadspark in Schoonhoven van de Werkgroep Springerpark 2009.
21) Hinderwetvergunningen 1905-1928, ac 1045.
22) Bouwvergunningen 1905-1965, ac 1015; archief ambtenaar van de burgerlijke stand 1811-1950, ac 1064; Burgerlijke stand; huwelijksbijlagen 1812-1933, ac 1066; Bevolkingsboekhouding 1911-1938, ac 1068.
23) Secretariearchief 1933-1960, ac 1013.
24) In deze archiefjes bevindt zich een zgn corporeel document.
25) Archief Gereformeerd weeshuis (1539) 1581-1973, ac 1017.
26) De serie bijlagen bij de rekening waren tot ca. 1900 al geselecteerd door Bijmolt in de jaren 1968-1970.
27) Uitvoering van nieuwe wetgeving kan, als gevolg van een nadere beoordeling door de streekarchivaris, ertoe leiden dat van een beperkt aantal bescheiden de openbaarheid wordt beperkt.
28) Inv.nr. 757.

Inventaris

1 Stukken van algemene aard


1.1 Notulen en besluiten


1-36. Notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad, 1811-1931. -- 36 delen
Vanaf medio 1851 betreft het openbare vergaderingen. Zie voor de namen van raadsleden de presentieregisters inv.nrs. 46-55.
Bevat: Bij inv.nrs. 2 en 3 een chronologische index en bij inv.nrs. 16-23, 27-36 een alfabetisch register op onderwerp.

56-106. Notulen van de vergaderingen van burgemeester en wethouders, 1816-1932. -- 52 delen

46-55. Presentielijsten van de vergaderingen van de gemeenteraad, 1824-1878, 1895-1931. -- 10 delen

108. Register van besluiten van burgemeester en wethouders, 1874-1896. -- 1 deel
Bevat: Alfabetisch register.

40-45. Registers van raadsbesluiten, 1874-1920. -- 1 omslag, 5 delen
Bevat: Alfabetische registers op onderwerp.

37-38. Notulen van besloten vergaderingen van de gemeenteraad, 1879-1940. -- 2 delen

1791. Register van stukken en voorstellen die door de gemeenteraad worden behandeld, met vermelding van afhandeling daarvan door burgemeester en wethouders en/of door commissies, januari 1885 - februari 1895. -- 1 deel

107. Alfabetisch register op de notulen van de vergaderingen van burgemeester en wethouders 2 oktober 1893 - (28 mei 1894). -- 1 deel

1.2 Verordeningen en reglementen


110. Model-reglement 1815 voor de regering van de stad, reglement van bestuur voor het platteland 1815/1816 en reglement op het bestuur van de stad Schoonhoven 1814, 1815-1816, 1824. -- 1 omslag
Veelal gedrukt.

--. Reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad, 1852, 1853, 1868, 1881.
ZIE: inv.nr. 111

--. Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders, 1853.
ZIE: inv.nr. 112

109. Verordeningen, vastgesteld door de gemeenteraad, 1900-1933. -- 1 omslag
In nov.1970 werden deze stukken ontvangen van de politie ter completering van de verzameling verordeningen op de secretarie. Gedrukt.

113. Register van reglementen voor belastingen, broodzetting, politie, gewicht op boter, bank van lening alsmede personeelsinstructies voor onderwijzers, politie en stadsmuziekmeester, 1924-1931. -- 1 deel
Bevat: Index.

1.3 Publicaties


117-133. Publcaties, 1814, 1816-1901, 1906-1907, 1909-1933. -- 4 pakken, 13 delen

134. Afgekondigde straf- en belastingverordeningen, 1918-1928. -- 1 omslag

1.4 Ingekomen en uitgaande stukken; agenda's en klappers


1.4.1 Ingekomen stukken bij het gemeentebestuur, 1813-1906.


1535-1536. Ingekomen stukken, 1813. -- 2 pakken
Hierin de overgang van de gemeenten Schoonhoven en Oudewater van de provincie Utrecht naar Zuid-Holland.

1537-1548. Ingekomen stukken, 1814. -- 12 omslagen

1549-1565. Ingekomen stukken, 1815. -- 17 omslagen, 1 pak

1566-1585. Ingekomen stukken, 1816. -- 18 omslagen, 2 pakken

1586-1604. Ingekomen stukken, 1817. -- 17 omslagen, 2 pakken

1605-1608. Ingekomen stukken, 1818. -- 3 pakken, 1 omslag

1609-1610. Ingekomen stukken, 1819. -- 1 pak, 1 omslag

1611-1612. Ingekomen stukken, 1820. -- 2 pakken

1613-1614. Ingekomen stukken, 1821. -- 2 pakken

1615-1617. Ingekomen stukken, 1822. -- 2 pakken, 1 omslag

1618-1621. Ingekomen stukken, 1823. -- 3 pakken, 1 omslag

1622-1623. Ingekomen stukken, 1824. -- 2 pakken

1624-1625. Ingekomen stukken, 1825. -- 2 pakken

1626-1628. Ingekomen stukken, 1826. -- 2 pakken, 1 omslag

1629-1632. Ingekomen stukken, 1827. -- 3 pakken, 1 omslag

156-(1643). Ingekomen stukken, 1828 - 1906. -- 93 pakken, 1 omslag

1.4.2 Uitgaande stukken van burgemeester en wethouders, 1815-1906.


240-285. Missiveboeken
Uitgaande stukken van burgemeester en wethouders, 1815-1901. -- 46 delen

286-291. Uitgaande stukken van burgemeester en wethouders, 1902-1906 -- 6 omslagen

1.4.3 Burgemeester


312-315. Missiveboeken
Ingekomen stukken bij de burgemeester, 1874-1901. -- 4 delen

661-668. Ingekomen stukken bij de burgemeester als hoofd van de politie, 1874-1901. -- 8 omslagen

669-671. Brievenboeken van de burgemeester als hoofd van de politie over 1874-1901. -- 3 delen
Bevat: Index.

292-311. Ingekomen stukken bij de burgemeester, 1875-1906. -- 20 omslagen

316-319. Uitgaande stukken van de burgemeester, 1902-1905. -- 4 omslagen

1.4.4 Registers, klappers, agenda's


1112-1113. Register en klapper van inkomende stukken, 1815-1818. -- 2 delen

682-703. Agenda's van ingekomen stukken, 1818-1831, 1836, 1837, 1844-1906. -- 22 delen
Bevat: Veelal voorin het betreffende deel een klapper.

708-712. Agenda's van ingekomen stukken van de burgemeester als hoofd van de politie en ambtenaar van het openbaar ministerie bij het kantongerecht te Schoonhoven, 1852-1858, 1875-1906. -- 5 delen

713-714. Agenda's van ingekomen stukken van de burgemeester als hoofd van de politie, 1874-1901. -- 2 delen

707. Klapper op missiveboek van burgemeester en wethouders, voor zover betreft de gasfabriek, 1894 - 1897. -- 1 deeltje

704-705. Klappers op de missiven van burgemeester en wethouders, 1894 - 1901. -- 2 deeltjes

706. Klapper op missiveboek van burgemeester en wethouders, 1900 - 1901. -- 1 deeltje

1.5 Gemeenteverslagen en statistieken


721-723. Gemeenteverslagen, 1836-1850, 1852-1855, 1857-1861, 1863-1864, 1880-1935. -- 3 pakken

456. Staten van jaarlijkse statistische opgave omtrent de toestand van de gemeente, 1905-1921. -- 1 omslag

406. Staten met opgaaf van statistische gegevens over openbare werken, landbouw en landbouwgewassen, drankwet, motor- en stoombootdiensten, 1910-1932. -- 1 omslag

2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen


2.01 Gemeentegrens; gemeentewapen


734. Overeenkomst tussen de gemeentebesturen van Schoonhoven en Bergambacht tot regeling van de grenzen van beide gemeenten, 14 december 1827. -- 1 stuk

482. Raadsbesluit tot het aangaan van een overeenkomst met de Staat der Nederlanden tot grensregeling met de gemeente Willige Langerak voor toekomstige aanwassen van de rivier de Lek en tot registratie daarvan in het kadaster, met bijlagen, 1909. -- 1 omslag

405. Brief van de technische dienst van de Domeinen, met uittreksel uit de akte van grensdeling langs de Lek onder Willige Langerak, 1912. -- 2 stukken

407. Stukken betreffende grensregeling met de gemeenten Bergambacht en Ammerstol resp de gemeente Willige Langerak, 1920-1932. -- 1 omslag

346. Brieven van de archivaris over het wapen van Schoonhoven en brief van de Hoge Raad van Adel tot herziening van het stadswapen, met bijlagen, 1924-1932. -- 1 omslag

2.02 Verkiezingen


735. Aantekening ten behoeve van de instructie voor stemgerechtigde burgers van de stad Schoonhoven tot benoeming en instelling van kiezers, met verslagen van vergaderingen van kiezers en bijlagen, (1815)-1816. -- 1 omslag

681. Afschrift kiezerslijst 1896, lijst van personen die wegens het genieten van onderstand niet op de kiezerslijst 1911-1912 voorkomen en suppletoire kiezerslijst 1914-1916. -- 1 omslag

477. Staten met overzicht van aantallen kiezers die deelnamen aan de verkiezingen en opgaven van niet-opgekomen kiezers, 1907-1932. -- 1 omslag

481. Processen-verbaal van uitslagen van de verkiezing van leden van de gemeenteraad, 1911-1931. -- 1 omslag

478. Koninklijk Besluit en besluit van gedeputeerde staten tot ongegrondverklaring van het beroep van W.F.H. Rechtdoorzee Greup in verband met de niet-toelating tot lid van de gemeenteraad, met bijlagen, 1917-1919. -- 1 omslag
Bevat: Boekje "Willem en ik; een dialoog met inleiding en naschrift" door een naneef an Socrates, opgedragen aan alle kiezers van Willem F.H. Regtdoorzee Greup en die 't nog mochten willen worden, (1917).

--. Raadsbesluiten tot verdeling van de gemeente in stemdistricten, 1918-1919.
ZIE: inv.nr. 45

480. Verordeningen op de verdeling van de gemeente in stemdistricten, met bijlagen, 1918-1931. -- 1 omslag

479. Besluit van gedeputeerde staten tot toelating van L. Bosch, tot lid van de gemeenteraad en brief over onderhandse verpachting aan de NV Fabriek van zilverwerken vh De Pleyt & De Wilde waarvan het raadslid J. de Wilde directeur is, met bijlagen, 1923-1928. -- 1 omslag

2.03 Gemeentebestuur, raadscommissies, functionarissen, personeel en diensten


2.03.1 Gemeenteraad, burgemeester en wethouders, burgemeester


736. Staten en register met overzicht van de samenstelling van het gemeentebestuur, het gemeentepersoneel en de gemeentepolitie, 1815-1904. -- 1 omslag

111. Reglementen van orde voor vergaderingen van de gemeenteraad, met ontwerp en bijlagen, 1852, 1868, 1881, 1919-1920. -- 1 omslag

112. Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders, 1853. -- 1 stuk

741-742. Registers met overzicht van leden van de gemeenteraad en van commissies, wethouders, burgemeesters, secretarissen, ambtenaren van de burgerlijke stand stembureaus en instellingen, 1901-1920, 1915-1943. -- 2 delen

320. Staten van het personeel, naamlijsten van leden van het gemeentebestuur, secretaris, ontvanger en ambtenaar van de burgerlijke stand, 1911-1932. -- 1 omslag

321. Stukken betreffende vaststelling van de hoogte van het presentiegeld voor raads- en commissieleden, 1912-1932. -- 1 omslag

1524. Afschriften van Koninklijke Besluiten tot benoeming en ontslag van F.H. van Kempen, mr. F.F. baron de Smeth, mr. F.L.J.E. Rambonnet, en A.M. Nieuwenhuisen als burgemeester, met bijlagen, 1915-1932. -- 1 omslag
F.H.van Kempen was tevens plaatsvervangend gemeentesecretaris; zie ook inv.nr. 45. Zie voor de ambtsketen inv.nr. 541.

329. Besluit van burgemeester en wethouders tot verdeling van de werkzaamheden, aanwijzing van de waarnemend burgemeester en samenstelling van de commissies van advies en bijstand, 1919-1931. -- 1 omslag

327. Pensioenverordening voor de wethouders, met bijlagen, 1920-1933. -- 1 omslag

2.03.2 Raadscommissies


2.03.2.1 Algemeen


--. Registers met overzicht van leden van de gemeenteraad en van commissies, wethouders, burgemeesters, secretarissen, ambtenaren van de burgerlijke stand, stembureaus en instellingen, 1901-1920, 1915-1943.
ZIE: inv.nr. 741

--. Besluit van burgemeester en wethouders tot verdeling van de werkzaamheden, aanwijzing van de waarnemend burgemeester en samenstelling van de commissies van advies en bijstand, 1919-1931. -- 1 omslag
ZIE: inv.nr. 329

2.03.2.2 Commissie voor financiën


1669. Notulen van vergaderingen, 1824-1844. -- 1 deel
Grotendeels ongebruikt.

1670-1673. Rapporten, 1851-1859, 1885-1910, 1920-1927. -- 1 omslag, 3 delen

2.03.2.3 Commissie voor fabricage


1674-1675. Notulen van vergaderingen, 1853 - 1875 -- 2 delen

1676-1678. Rapporten,1885-1927. -- 3 delen

2.03.2.4 Commissie voor de bedrijven


1679-1681. Notulen van vergaderingen, 1902-1910, 1919-1928 -- 3 delen

1682. Minuten van uitgaande stukken, 1919 - 1932. -- 1 pak

2.03.3 Personeel


2.03.3.1 Algemeen


--. Stukken betreffende de organisatie van de politie, 1909-1930.
Zie ook inv.nrs. 514 en 736.
ZIE: inv.nr. 516

2.03.3.2 Overzichten, benoemingen


--. Staten en register met overzicht van de samenstelling van het gemeentebestuur, het gemeentepersoneel en de gemeentepolitie, 1815-1904.
ZIE: inv.nr. 736

744. Reglement voor werklieden voor het lossen, laden, vervoeren, verwerken, meten en wegen van goederen binnen de stad en raadsbesluit tot handhaving van de benoeming van stadswerklieden voor deze werkzaamheden, 1827-1828. -- 1 omslag

745. Brief van M. Lagerwerff om in aanmerking te komen voor afslager en ontvanger van zalm en zeevis die binnen de stad ter markt gebracht wordt, 1828. -- 1 stuk

746. Besluit tot aanwijzing van vier ambtenaren voor de plaatselijke belastingen tot buitengewone commiezen voor de directe belastingen, in- en uitgaande rechten en accijnzen, 1833. -- 1 stuk

747. Akte van aanstelling van J. Nederberg tot sluiswachter van de buitensluis, 1836. -- 1 stuk

748. Akte van aanstelling van J.A. Verhoeff tot stads heel- en vroedmeester, tevens dienend als bewijs van ontslag van diens moeder mevr. S.C. Verhoeff-Mentz als stadsvroedvrouw, 1837. -- 1 stuk
Zie ook inv.nr. 447.

755. Raadsbesluit tot verhoging van de jaarwedde voor de gemeenteontvanger, 1862. -- 1 stuk

751. Stukken betreffende afwikkeling van het ontvangersschap van de per 9 september 1889 ontslagen gemeenteontvanger F.H. Jongkindt, 1866-1869. -- 1 omslag

754. Register van afgelegde eden door gemeentepersoneel, 1875-1902. -- 1 deel
Bevat: Klapper.

514. Staat met overzicht van het politiepersoneel (over dienstjaren 1885 - 1906) en staten met opgave van het politiepersoneel, z.d., 1908-1933. -- 1 omslag
Incompleet; zie ook inv.nr. 736.

1847. Proces verbaal van overdracht van aanwezige gelden en geldswaardig papier door de in april 1890 eervol ontslagen gemeenteontvanger, P. Greup, met inventaris van archiefstukken van de ontvanger, 1890. -- 3 stukken

739. Staat met overzicht van ambtenaren en bedienden, 1891. -- 1 stuk

1792. Register met overzicht voor de pensioenen van de gemeenteambtenaren en bedienden in de gemeente in de periode 1891 tot aan de pensioenwet ambtenaren 1913, 1891-1913. -- 1 band

--. Registers met overzicht van leden van de gemeenteraad en van commissies, wethouders, burgemeesters, secretarissen, ambtenaren van de burgerlijke stand, stembureaus en instellingen, 1901-1943.
ZIE: inv.nr. 741

737. Personeelsstaten 1905-1909. -- 1 omslag

756. Rapporten over het personeel opgemaakt door de directie van Gemeentewerken, 1907-1908. -- 1 omslag

--. Stukken betreffende de benoeming van G.J. Lugard jr als archivaris, 1907-1932.
ZIE: inv.nr. 348

1521. Stukken betreffende benoeming en ontslag van G. van Duijl resp. J. van Gelderen als gemeenteontvanger, 1908-1930. -- 1 omslag
Zie ook ac 1156 (archief van het Gasbedrijf 1879-1933).

343. Raadsbesluiten tot borgtocht en zekerheidsstelling van de gemeenteontvanger en de havenmeester/veercommissaris en opgaven aan de Vereniging van tot zekerheidsstelling verplichte gemeenteambtenaren, met bijlagen, 1908-1931. -- 1 omslag

340. Stukken betreffende verhoging van de jaarwedde van de burgemeester, secretaris, wethouders, ontvanger en ambtenaren van de burgerlijke stand, 1908-1933. -- 1 omslag
Zie ook inv.nr. 355.

1522. Stukken betreffende benoeming en ontslag van I.J. Ballegoyen de Jong resp. benoeming van A.C. Boogaart tot secretaris, 1910-1918. -- 1 omslag
Benoeming van A.C.Boogaart door de raad geschiedde tegen de wil van de meerderheid van het college.

--. Staten van het personeel, naamlijsten van leden van het gemeentebestuur, secretaris, ontvanger en ambtenaar van de burgerlijke stand, 1911-1932
ZIE: inv.nr. 320

494. Besluit tot benoeming van J. Dubbeldam tot marktmeester, toekennen gratificatie en vaststellen van de door gedeputeerde staten niet-noodzakelijk geachte instructie voor de waagmeester, 1915-1918. -- 1 omslag

--. Raadsbesluit tot benoeming en ontslag van F.H. van Kempen, burgemeester, tot plaarsvervangend gemeentesecretaris, resp. benoeming van A.C. Boogaart tot secretaris, 1918-1919.
Zie ook inv.nr. 1522.
ZIE: inv.nr. 45

339. Brieven aan de ministeries van Binnenlandse Zaken resp Financiën over het indelen van de gemeente in de 3e klasse voor bezoldiging van rijks- en gemeentepersoneel, 1919-1920; afschriften. -- 1 omslag

424. Stukken betreffende classificatie van gemeenten en het verzoek van het gemeentebestuur om voor de bezoldiging de gemeente te plaatsen in de 2e klasse, 1922-1925. -- 1 omslag

1523. Stukken betreffende benoeming van D. Visser tot gemeente architect, toestemming tot het hebben van een nevenbetrekking als leraar bouwkundig tekenen alsmede het uitvoeren van opdrachten voor bouwadviezen aan particulieren, 1924-1930. -- 1 omslag

2.03.3.3 Instructies
Zie ook inv.nrs.113, 494 en 597.


--. Instructie voor de sluiswachter, 1842.
ZIE: inv.nr. 789

114. Instructie voor de gemeentebode, 1843. -- 1 stuk

750. Instructies voor ambtenaren van de belasting binnen de gemeente resp. voor de commies chef ter recherche van de accijnzen in Schoonhoven, 1852. -- 3 stukken

752. Register van instructies voor ambtenaren van de gemeente, 1884-1899. -- 1 deel

630. Instructies voor de boekhouder, tevens kassier van de Gasfabriek en Waterleiding, 1901, 1904. -- 2 stukken

753. Instructie voor de keurmeester in de gemeente, 1904. -- 1 stuk

338. Instructies voor de gemeenteontvanger, klokkenist, ambtenaren ter secretarie, gemeentebode, veearts/keurmeester en architect, 1909-1929. -- 1 omslag

--. Raadsbesluiten tot vaststelling resp wijziging van de instructie van de gemeente-ontvanger, veearts-keurmeester, waagmeester, kassier van de gasfabriek en waterleiding, gemeente-deurwaarder, 1918-1920.
ZIE: inv.nr. 45

2.03.3.4 Rechtspositieregelingen


341. Stukken betreffende herzieningen van het salaris van het gemeentepersoneel, 1907-1933. -- 1 pak

518. Pensioenverordening en verordening op het verhaal van pensioen en staten van inkomsten van het pensioenfonds resp het personeel, met wijzigingen en bijlagen, 1907-1933. -- 1 omslag

337. Ontwerp-raadsbesluit tot delegatie aan b en w van de benoeming van het uitvoerend personeel van de gasfabriek en waterleiding resp bediening van het veer en de havens, alsmede het personeel in een aantal functies, met bijlage, 1914. -- 2 stukken
Zie ook inv.nr. 1856.

344. Stukken betreffende het toekennen van een rijwieltoelage aan dienaren van politie, havenmeester/veercommissaris, en gratificaties en vacantietoeslag aan ambtenaren, 1914-1931. -- 1 omslag

--. Raadsbesluiten tot verhoging van de wedde van de burgemeester, secretaris, ontvanger en wethouders, 1918-1919.
ZIE: inv.nr. 45

--. Raadsbesluiten tot vaststelling resp wijziging van bezoldigingsverordeningen voor het gemeentepersoneel en voor het personeel bij de openbare lagere school, 1918-1919.
ZIE: inv.nr. 45

333. Stukken betreffende verlaging van het salaris van de gemeentegeneesheren, 1920-1933. -- 1 omslag

345. Stukken betreffende de keuring van vast en tijdelijk personeel door in Schoonhoven wonende geneeskundigen en vaststelling van het honorarium, 1924-1933. -- 1 omslag

342. Ambtenaren- en werkliedenregelment, met wijzigingen en bijlagen, 1925-1932. -- 1 omslag

2.03.3.5 Georganiseerd overleg


336. Brief van de Sociaal Democratische Fractie afd. Schoonhoven met voorstel tot instelling van een commissie voor georganiseerd overleg, met verordening tot regeling van het overleg voor ambtenaren en werklieden, wijzigingen en bijlagen, 1919, 1925-1933. -- 1 omslag

335. Brieven van de burgemeester over het instellen van een gewoon georganiseerd overleg voor de politie, met bijlage, 1927. -- 1 omslag

1685. Presentielijst van vergaderingen van het overleg politie, 1927-1935 en 6 februari 1940, met lijst van uitgaande stukken in deze jaren, 1927, 1935, 1940. -- 1 omslag
Lijst uitgaande stukken betreft slechts vermelding van vier stukken.

1684. Presentielijst van vergaderingen van het overleg voor ambtenaren en werklieden, 1927 - 1936, 1947 en lijst van ingekomen en uitgaande stukken in de periode 1927-1955, -- 1 omslag

2.03.3.6 Scheidsgerechten


334. Stukken betreffende samenstelling van het scheidsgerechten voor ambtenaren en werklieden, 1928-1930. -- 1 omslag

1686. Notulen van de vergadering van het scheidsgerecht ambtenaren, met presentielijst en afschriften uitgaande stukken, februari 1930. -- 1 omslag

1687. Notulen van de vergaderingen van het scheidsgerecht werklieden, met presentielijsten, alsmede ingekomen en afschriften van uitgaande stukken, februari 1930. -- 1 omslag

2.03.3.7 Diensten en bedrijven
Zie voor het archief van de afzonderlijke gemeentelijke diensten het desbetreffende archief.


632. Verordening op de bedrijven en de werking van de commissie van bijstand in het bestuur van de bedrijven, 1907. -- 1 stuk

634. Verordening op het beheer van de Gasfabriek en van de Waterleiding, met wijziging, 1910. -- 2 stukken

439. Verordeningen op het beheer van de gemeentebedrijven i.c. de gasfabriek, waterleiding- en elektriciteitsbedrijf alsmede het woningbedrijf, veerbedrijf en het tijdelijk restauratiebedrijf, met verordening op de commissie van bijstand, 1910-1932. -- 1 omslag
Verordeningen deels gedrukt. Zie ook inv.nrs. 435, 630 en 707. Zie voor restauratie van stadhuis, toren en kerk: inv.nrs. 652-660, 1644-1653 en 1826-1832.

450. Verordening op het grondbedrijf, met ontwerp en wijziging alsmede brief aan gedeputeerde staten tot opheffing, met bijlagen, 1912-1923. -- 1 omslag
Zie voor de financiële administratie van het grondbedrijf inv.nrs.1659-1659.

1655. Verordening op het plantsoenfonds, gesticht uit de gedeeltelijke opbrengst van de bomen op de Trompertswal, 1917. -- 1 stuk
De verordening heeft gewerkt tot 1931; zie voor de administratie van dit fonds inv.nrs.1656-1658.

1525. Stukken betreffende oprichting van een gemeentelijk woningbedrijf, vaststelling en wijziging van de beheersverordening en verordening op de commissie van bijstand voor het beheer van het Woningbedrijf, 1920-1932. -- 1 omslag

595. Raadsbesluiten tot instellen van een gemeentelijk veerbedrijf en vaststelling van een beheersverordening, met wijzigingen en bijlagen, 1925, 1928-1933. -- 1 omslag

467. Stukken betreffende oprichting en opheffing van de gemeentelijke Hypotheekbank en vaststelling van de balans, verlies- en winstrekening van de jaren 1927-1929, 1926-1929. -- 1 omslag

1529. Verordening op het beheer van de gemeentelijke Bad- en Zweminrichting, met wijziging en bijlagen, 1926, 1931. -- 1 omslag

1528. Stukken betreffende het voorstel van de SDAP-fractie en de Schoonhovense Bestuurders Bonden tot oprichting van een gemeentelijke dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon naast of in de plaats van het Burgerlijk Armbestuur, 1931-1932. -- 1 omslag

452. Ontwerp-verordening voor de financiële administratie van de dienst gemeentewerken, met bijlage, 1932. -- 1 omslag

2.04 Eigendommen van de gemeente


2.04.01 Algemeen


1507-1516. Akten van aanbesteding, verhuur en verpachting, met bijlagen, 1835-1837, 1844-1896, 1901-1939. -- 1 omslag, 9 pakken
Zie ook inv.nrs. 376, 810, 1326 alsook 573-576.

555. Koopovereenkomst van de helft van het recht van veer over de Lek tussen Schoonhoven en Gelkenes, van de Staat der Nederlanden, eerder toebehorend aan de baronnesse van Liesveld, en de veerdam op de linkeroever onder Gelkenes, 1896. -- 1 stuk

826. Staten met overzicht van onroende zaken en effecten wat naar burgerlijk recht eigendom van de gemeente is, (1906)-1919. -- 2 stukken

757. Stukken betreffende rapporten van de toestand van wegen, bestekken en kostenbegrotingen voor aanleg van wegen, rioleringen, havens en grachten, ontvangen van de directie van gemeentewerken, 1907-1932. -- 1 omslag
Bevat: Klapper.

758. Rapporten van door de directie van gemeentewerken gevoerde schouw, 1908-1915. -- 1 omslag

2.04.02 Eigendomsbewijzen


760-764. Akten van aankopen, verkopen, ruilingen en in gebruik geven van eigendommen, 1825-1932, met retroacta. -- 1 omslag. 4 pakken
Niet traceerbare retroacta waren afzonderlijk met een B nummer voorzien en op een lijst vermeld.
Bevat: Met lijst van akten in chronologische volgorde.

2.04.03 St.Joris Doelen
Zie ook inv.nrs. 633 en 1080.


766. Akten van verhuur van het logement St.Joris Doelen, 1814-1819. -- 1 omslag

768. Overeenkomst tot wijziging van het huurcontract van 3 november 1824 van St.Joris Doelen aan C.Ph. Stolberg, 1827. -- 1 stuk

767. Brief van C.Ph. Stolberg, huurder van St.Joris Doelen, met verzoek om vermindering van de huur, 1826. -- 1 stuk

769. Akten van verhuur van een gedeelte van het Doelenhuis ten behoeve van huisvesting van het Kantongerecht, 1908-1928. -- 1 omslag

770. Akten van verhuur van een gedeelte van het Doelenhuis ten behoeve van huisvesting van de Waarborg, 1909-1929. -- 1 omslag

771. Akten van verhuiur van een gedeelte van het Doelenhuis ten behoeve van huisvesting van het Rijksontvangerskantoor, 1929. -- 1 stuk

2.04.04 Grote kerk en de toren
Zie voor restauratie van grote toren, kerk en stadhuis, inv.nrs. 573-576, 1644-1653 en 1826-1832.


772. Rapporten van het onderzoek naar verzakkingen van de St.-Bartolomeuskerk en -toren, 1813, 1864. -- 2 stukken

775. Stukken betreffende eigendomsoverdracht van de Grote of St.-Bartholomeuskerk van de burgerlijke gemeente naar de hervormde gemeente, alsmede de regeling van eigendom en onderhoud van de graven, 1815-1817. -- 3 stukken
Zie ook inv.nr. 1651.

774. Bestek voor werkzaamheden aan de grote toren, 1822. -- 1 stuk
Zie ook inv.nrs. 1805 en 1806.

776. Rapport van burgemeester en wethouders over eigendom en gebruik van de grond ten noorden van de St.-Bartholomeuskerk, 1882. -- 1 stuk

773. Rapport van een loding van de kerktoren, 1902. -- 1 stuk

2.04.05 Stadhuis
Zie voor restauratie van grote toren, kerk en stadhuis, inv.nrs. 573-576, 1644-1653 en 1826-1832. Zie ook inv.nr. 1208.


818. Rekeningen en kwitanties van het onderhoud aan de klokken van de toren en van het stadhuis, 1814. -- 1 omslag

2.04.06 Poorten en vestingwerken


781. Akte van overeenkomst met de Ontvanger van de Domeinen te Montfoort tot overname en slechting van de vestingwerken, 1826, met retroacta 1816-1822. -- 1 omslag

779. Akte van borgstelling van de aannemer voor sloop van het tolhuis aan de Voorhaven, 1827. -- 1 stuk

780. Akten voor onderhoud en opruimen van de vestingwerken, 1827-1829. -- 1 omslag

778. Raadsbesluit tot afbraak van de Vrouwenpoort en de Kruispoort, 1862. -- 1 stuk

2.04.07 Het Heerenlogement


782. Akte van verhuur van het Heerenlogement aan Arie van Elk, herbergier, 1833. -- 1 stuk

2.04.08 Proveniershuis


786. Akte van taxatie van het Proveniershuis met bijbehorende huisjes en grond, 1818. -- 1 stuk

1848. Rapportages van de Commissie van Fabricage met overzichten van de verhuur van de 17 woningen van het Proveniershuis, met bijlage, 1818-1819. -- 3 stukken
Zie voor steun aan de proveniers: ingekomen stukken 1814-1817 en bijlagen van de rekeningen 1817-1819.

2.04.09 Aankoop en ruiling van onroerende zaken
Zie ook inv.nr. 588.


409. Raadsbesluiten tot aankoop resp. ruiling van grond, 1907-1932. -- 1 omslag
Veelal zijn de besluiten voorzien van goedkeuring van Gedeputeerde Staten.

2.04.10 Verkoop van roerende zaken


799. Akte tevens proces verbaal van de voorwaarden voor publieke verkoop van het schaarhout van de bomen op de wallen en singels, met uitslag van de verkoop, 1821. -- 1 stuk

800. Akten van verkoop van bomen, snoei- en hakhout, fruit en noten, 1838-1917. -- 1 omslag

440. Brieven over het pachten van de faecaliën en bestek en voorwaarden voor de verkoop van de faecaliën, 1907-1921. -- 1 omslag

2.04.11 Verkoop van onroerende zaken


797. Akten van verkoop van gemeentelijke landerijen en gebouwen, 1816-1838. -- 1 omslag

798. Akte van verkoop van de brug buiten de Kruispoort, 1835. -- 1 stuk

431-432. Raadsbesluiten tot verkoop van grond, met tekeningen, 1908-1933. -- 2 omslagen
De besluiten zijn veelal voorzien van goedkeuring van gedeputeerde staten; tekeningen zijn niet altijd aanwezig.

2.04.12 Verhuur van gebouwen en gronden
Zie ook inv.nrs. 766-771, 782, 804, 809, 1507-1515 en 1848.


807. Akten van ingebruikgeving van stukjes gemeentegrond en van een terras aan de Lekdijk aan de Sociëteit 'De Vereniging', 1901-1927. -- 1 omslag

801. Akten van verhuur van woonhuizen en het Waaggebouw als pakhuis en het pand voor het Groene Kruisgebouw, 1921-1932. -- 1 omslag

808. Akte van verhuur van grond voor een tennisveld, 1928. -- 1 stuk

2.04.13 Verhuur en verpachting van viswater
Zie ook inv.nrs. 804, 1507-1515.


803. Akten van verpachting van het viswater van de stad, 1814-1908. -- 1 omslag

802. Akte tevens proces-verbaal van de voorwaarden voor openbare verpachting van de visserij in de wateren en grachten om en bij de stad, met uitslag van de verpachting, 1826. -- 1 stuk

468. Stukken betreffende verpachting van gemeentelijk viswater van de grachten, 1907-1933. -- 1 omslag

2.04.14 Verpachting van land , gras- en rietgewas
Zie ook inv.nrs. 1507-1515.


804. Akten van verpachting van land-, gras- en rietgewas van de wallen, tuingrond, gras- en weiland, boomgaard en een bouwmanswoning, 1818-1862. -- 1 omslag

805. Brief van Joh. van Ipenburg Azn met verzoek om vermindering van de vergoeding voor het gebruik van de visbank, 1834. -- 1 stuk

806. Akte van afstand ingebruikneming van grond voor militaire doeleinden, 1901. -- 1 stuk

--. Akten van ingebruikgeving van stukjes gemeentegrond en van een terras aan de Lekdijk aan de Sociëteit 'De Vereniging', 1901-1927.
ZIE: inv.nr. 807

2.04.15 Gecombineerde verpachtingen


--. Stukken betreffende verpachting van het pontveer, het veerhuis en daarbij behorende land, 1812-1893, 1912-1932.
ZIE: inv.nr. 1860

809. Akten voor de verpachting van het waaggebouw en de wik- en weeggelden, het sluisgeld, en gedeelte van het voormalige Rijksarsenaal, het land bij het veerhuis, alsmede het straatvuil, 1853-1839. -- 1 omslag
Zie ook inv.nrs. 495 en 783.
Bevat: Klapper.

2.04.16 Schenking
Zie ook inv.nrs. 348 en 562.


408. Bedankbrief aan de firma Gerrit Greup DHzn voor zijn aanbod tot restauratie van de kraag van Jacoba van Beieren en brief aan Directeur Stoonhoutzagerij en -schaverij 'De Lek' tot aanvaarding van het schilderij 'intocht HM de Koningin in Amsterdam 1898', met bijlagen, 1912-1917; afschriften. -- 1 omslag

--. Stukken betreffende de aanbieding van de ambtsketen door leerlingen van de Teken- en Nijverheidsvereniging van goud en zilver bij de officiële opening van de tramlijn op 14 november 1914, 1914.
ZIE: inv.nr. 541

--. Stukken betreffende het aanvaarden van schenkingen, 1921-1933.
ZIE: inv.nr. 401

2.04.17 Erfpacht
Zie ook inv.nrs. 1797-1800.


759. Staten met overzicht van inkomsten uit jaarlijkse erfpacht of grondrente toekomende aan de stad, (1815), 1819, (1825), 1834. -- 1 omslag

--. Akte waarbij het Rijk een terein aan de Lek in erfpacht geeft aan de gemeente, 1916
ZIE: inv.nr. 1336

2.04.18 Aanbesteding onderhoudswerk eigendommen, wegen en borstweringen
Zie ook inv.nr. 788.


811. Akten van aanbesteding van onderhoudswerk van gemeente-eigendommen en -gebouwen en bruggen, 1816-1835. -- 1 omslag
Bevat: Klapper.

812. Akten van aanbesteding van het onderhoud aan wegen en borstweringen, 1825-1836. -- 1 omslag
Bevat: Klapper.

2.04.19 Verzekering van eigendommen


814. Polissen van brandverzekering van gemeente-eigendommen, met taxatierapport 1931 van eigendommen voor de brandverzekering, 1867-1932. -- 1 omslag

813. Proces-verbaal voor inschrijving voor verzekering van eigendommen tegen brandschade, met bijlagen, 1899. -- 1 omslag

451. Brief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten met overzicht voor de samenwerking van gemeenten ten behoeve van verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid, met bijlage, 1920; afschrift. -- 1 omslag

2.05 Financiën


2.05.01 Algemeen


819. Mandaten tot betaling en rekeningen, 1805-1815. -- 1 omslag

822. Staat van ontvang en uitgaaf gedaan door de gemeenteontvanger over de dienstjaren 1813-1817 en de gesteldheid van de kas op 10 september 1817, 1817. -- 1 stuk

1796. Reglement of staat van ontvang en uitgaaf voor 1814 en de middelen tot bestrijding van het tekort, 1814. -- 1 stuk

1794. Staat van de achterstand
Rapport van de speciale financiële commissie van onderzoek, over de toestand van de gemeentefinanciën, met staten E, F en G alsmede twaalf kwitanties, 1814-1817. -- 1 pak

821. Staat met opgaven van nog te vereffenen rekeningen over de jaren 1814 en 1815 van de 'Commissie tot het werk van de achterstand van de stad Schoonhoven', 1821. -- 1 stuk

--. Staten met overzicht van inkomsten uit jaarlijkse erfpacht of grondrente toekomende aan de stad, (1815), (1825), 1834.
ZIE: inv.nr. 759

820. Stukken betreffende de uitbetaling van gelden als gevolg van de liquidatie met Frankrijk, 1817. -- 1 omslag

823. Rekening en verantwoording van ontvang en uitgaaf van de periode sepember 1817 - februari 1818 door de provisionele ontvanger van de stad, 1818. -- 1 stuk

816. Stukken betreffende de liquidatie van de achterstand van de stadsfinanciën, 1817-1832. -- 1 pak

824. Rapport van de raadscommissie van het onderzoek van de rekening van de ontvanger over het dienstjaar 1812, 1820. -- 1 stuk

825. Aantekening wat de stad verschuldigd is door de boedel na het overlijden van de oud-burgemeester mr. Otto Braet en diens echtgenote W. Pereboom, 1824. -- 1 stuk

827. Overeenkomst tussen de erfgenamen van het overleden raadslid G.M. van Leeuwen Berkman en het gemeentebestuur over een uitkering van ƒ 6.000 wegens gedane uitgaven door dat raadslid ten behoeve van de stad, 1838. -- 1 stuk

828. Staat van oninbare posten van grondrenten en kapitaal-interest ten laste van het rijk over het dienstjaar 1844, opgemaakt door de stedelijke ontvanger, 1848. -- 1 stuk

1351. Lijsten met overzicht van ontvangsten en uitgaven van de jaren 1909-1920 en stand van de schulden in de periode 1871-1921, opgemaakt ten behoeve van het Centraal Bureau voor de Statistiek, 1910-1921. -- 1 omslag

829. Spaarbankboekjes ten name van de gasfabriek van de jaren 1898-1908, van de waterleiding 1906-1907 en van het pensioenfonds gemeenteambtenaren van de jaren 1892-1909, 1892-1908. -- 3 stukken

--. Staten met overzicht van onroerende zaken en effecten wat naar burgerlijk recht eigendom van de gemeente is, (1906)-1919.
ZIE: inv.nr. 826

830. Akte van verpanding van een aanneemsom door aannemer H.J. Scholten Jzn te Ammerstol voor een bankkrediet bij de Boaz-bank te Schoonhoven, 1918. -- 1 stuk

2.05.02 Gemeentebegrotingen


831-915. Gemeentebegrotingen, met bijlagen, 1814, 1819, 1824, 1828, 1836-1839, 1843-1895, 1901-1926, 1932. -- 4 stukken, 81 omslagen
Niet in alle gevallen zijn de begrotingswijzigingen aanwezig en/of compleet.

2.05.03 Gemeenterekeningen


920-(1785). Gemeenterekeningen, 1814-1931. -- 24 omslagen, 162 pakken

2.05.04 Schulden en leningen


1080. Aantekeningen van betaalde renten over 1800-1854 en aflossingen in 1842-1854 aangegeven op de recepisse van 4 februari 1782 van 500 ponden van een geldlening van ƒ 5.000 voor de aanbouw van vleugelgebouwtjes aan het nieuwe Doelenhuis, 1782, 1800-1854. -- 1 stuk

633. Aantekeningen van betaalde renten over 1815-1825 en aflossingen in 1821, 1823 en 1826 aangegeven op de recepisse van 30 mei 1779 van 500 ponden van een geldlening van ƒ 15.000 voor de bouw van een nieuw Doelenhuis, 1779, 1815-1826. -- 1 stuk

1081. Stukken betreffende inschrijving in het Grootboek der Nationale Schuld, z.d. 1815, 1828, 1839-1849. -- 1 omslag

1079. Aantekeningen van betaalde renten over 1815-1842 en aflossingen van ieder ƒ 100 in 1841-1853 aangegeven op de recepisse van 1 mei 1790 van 1.000 ponden van een geldlening voor reparatie van de Gereformeerde kerk, 1790, 1800-1853. -- 1 stuk

1075. Akte met schuldbekentenis ten laste van de stad van 22 april 1666, met - op de achterkant - aantekeningen van rentebetalingen over 1815-1856 en aflossingen over 1840-1856, 1666, 1815-1856. -- 1 stuk
Uithangend zegel ontbreekt.

1808. Register van de schuld van de gemeente over de periode (1820)-1857. -- 1 omslag

1083. Schuldbekentenis van een door het Burgerweeshuis verstrekte geldlening, 1838. -- 1 stuk

1084. Besluit van burgemeester en wethouders tot opheffing van twee hypothecaire verbanden, 1838. -- 1 stuk

1085. Staat met overzicht van uitloting en aflossing van de tweede afdeling van de gevestigde schuld, 1839-1851. -- 1 stuk

1077. Onderhandse akten van verkoop en koop van recepissen van geldleningen van 1840. -- 2 stukken

1078. Onderhandse akten tot het in ontvangst nemen van renten en aflossingen op recepissen, 1846. -- 3 stukken

1086. Raadsbesluiten tot het aangaan van geldleningen, met bijlagen, 1860-1878. -- 1 stuk

1087. Staten met overzicht van de gemeentelijke financiën, uitgevoerde werken en geheven belastingen over de perioden 1861-1900, in verband met het aangaan van geldleningen, met bijlagen, 1861-1900. -- 1 omslag

1088. Aandeel van ƒ 500 in de Maatschappij voor Gemeentecrediet, 1871. -- 1 stuk

438. Rapporten over de financiële huishouding, het aangaan van rekening-courant overeenkomsten, raadsbesluiten tot aankoopvan effecten en staten over de uitkering van de oorlogswinstbelasting, 1907-1933. -- 1 omslag
Zie ook inv.nrs. 442 en 444.

1090. Aantekeningen van de conversie van gemeentelijke schuld in 1908 en overzicht van schulden in 1914, met bijlagen, 1908, 1914. -- 1 omslag

1091. Rekeningen-courant overeenkomst met de Coöperatieve Spaar- en Voorschotbank Boaz te Schoonhoven, 1916. -- 1 stuk

392. Stukken betreffende vaststelling en wijziging van de rioolbelastingverordening alsmede behandeling van bezwaren tegen deze heffing van eigenaren langs de Botersloot, 1917-1932. -- 1 omslag
Zie ook inv.nr. 1184.

738. Stukken betreffende het nemen van aandelen in de NV Centrale Bouwmaterialen Voorziening (CBV) en liquidatie van de CBV, 1918-1929. -- 1 omslag

445. Raadsbesluiten tot het aangaan van geldleningen, 1930-1933. -- 1 omslag

2.05.05 Administratie van de stedelijke ontvanger resp gemeenteontvanger


1068. Correspondentie van de gemeenteontvanger over controle van de gemeenterekeningen door het Hoger Gezag, 1813-1814, 1817. -- 1 omslag

1093. Onderhandse akte met verklaring van ontvangst van het kasboek van de gewezen stadsontvanger over 1816-1836, opgemaakt door W.J. Goudriaan (1836). -- 1 stuk

1097. Register van afgegeven documenten voor de stedelijke indirecte middelen en van ontvangen gelden van Piek van Langen, stedelijk ontvanger, 1819. -- 1 omslag

1070. Borderel op de rekening en verantwoording van de stedelijk ontvanger Jan Piek over de periode 1 januari 1828 - 12 oktober 1832. -- 1 stuk

1807. Kasboek van de stedelijk ontvanger over de periode 2 januari - 6 juni 1830, 1830. -- 1 stuk

1099-1100. Registers van mandaten op de stedelijke ontvanger van begrotingen 1830-1832, 1835-1837. -- 2 delen

1092. Proces-verbaal van continuatie en ontzegeling, verband houdend met het financiële overzicht en achterstand van de overleden gemeenteontvanger, opgemaakt door de plaatsvervangend vrederechter van het kanton Schoonhoven, 1833. -- 1 stuk

1094. Processen-verbaal van kasopname bij de gemeenteontvanger, 1837-1851. -- 1 omslag

1095. Akten van borgtocht afgegeven door de stedelijk ontvanger resp. de gemeenteontvanger, 1838-1916. -- 1 omslag

1101. Grootboek van ontvangsten en uitgaven, 1867 - 1872. -- 1 deel

1102-1103. Registers van recognities uit verhuur, met staat van recognities van vergunningen, 1876 - 1923/ 1927. -- 2 delen

473. Proces-verbaal van opneming van kas en boeken van de gemeenteontvanger en raadsbesluit tot delegatie van kasopname aan een lid van het college van burgemeester en wethouders i.c. de portefeuillehouder financiën, met bijlagen, 1929-1933. -- 1 omslag

2.05.06 Administratie van het grondbedrijf


1660-1662. Stukken betreffende de financiële administratie van het grondbedrijf, 1913-1923. -- 1 pak, 2 omslagen

1659. Brieven aan het ministerie van Arbeid en gedeputeerde staten over opbrengst uit grondverkoop, 1925-1932; afschriften. -- 1 omslag

2.05.07 Administratie van het plantsoenenfonds


1656-1658. Stukken betreffende de financiële administratie van het plantsoenfonds, z.d., 1917-1931. -- 1 stuk, 2 omslagen

2.05.08 Belastingen


2.05.08.1 Plaatselijke belastingen


2.05.08.1.1 Verordeningen, besluiten en tarieven
Zie ook de keurloonverordening inv.nr. 388, en schoolgeldverordening inv.nr. 1392.


1105. Publicatie van de heffing van impost als plaatselijke belasting ter vervanging van het octooi, 1814. -- 1 stuk

1106. Brief aan gedeputeerde staten van Holland over het recht van afslag en pondgeld van de vis door koning Filips II toegekend in 1557, december 1814; concept. -- 1 stuk

1119. Reglement op de stedelijke belastingen binnen de stad voor het jaar 1814, 1814. -- 1 stuk

1104. Besluit op de heffing van de plaatselijke impost op boter, met reglement en publicatie, 1818. -- 3 stukken

1110. Staten met overzicht van de tarieven van accijns op het geslacht, z.d. -- 2 stukken

1108. Reglementen op het heffen van stadsaccijnzen van gemaal, geslacht, turf en steenkolen, met bijlagen, 1822-1823; gedrukt. -- 1 omslag

1114. Stukken betreffende de heffing van belasting op het geslacht, 1822-1823, 1852, 1859, -- 1 omslag

1115. Stukken betreffende de belasting op het gemaal, 1822, 1830-1834, 1852-1855, 1865-1876. -- 1 pak
Zowel voor rijksaccijns als stadsaccijns.

1125. Stukken betreffende de heffing van belasting op turf en steenkolen, 1823, 1834-1835, 1856-1857. -- 1 omslag

1123. Reglement op de heffing van belasting op steenkolen, z.d. -- 1 stuk

1137. Stukken betreffende het heffen van belastingen, 1823, 1824, 1825, 1830, 1834, 1856, 1857, 1865, 1868, 1872, 1881, 1994, 1897, 1900. -- 1 omslag

1121. Stukken betreffende de belasting op bier, wijn en gedistilleerd, 1824-1832, 1856-1864. -- 1 omslag

1107. Besluiten voor omslag van de kosten van het onderhoud aan straten en wegen, lantaarns, brandspuiten en wachtdiensten, 1825, 1827. -- 2 stukken

1109. Reglementen op het heffen van accijnzen en belastingen, met supplementen, 1825-1828. -- 1 omslag

1116. Reglement op de heffing van stedelijke opcenten op de hoofdsom van de rijksaccijns voor het gemaal, op de in uit- en doorvoer van brood, meel en gebak, 1834. -- 1 stuk

1129. Stukken betreffende de belasting naar de huurwaarde van de eigendommen, 1842, 1843, 1845, 1850, 1856, 1857, 1858 -- 1 omslag

1130. Koninklijk Besluit tot goedkeuring van het raadsbesluit tot wijziging van het reglement op de heffing van plaatselijke belasting volgens de huurwaarde der gebouwde eigendommen, 1844 -- 1 stuk

1126. Stukken betreffende de heffing van secretarieleges, 1847, 1856, 1861. -- 1 omslag

1122. Publicatie tot heffing van de belasting op wijnen binnen de stad, 1848. -- 1 omslag

1128. Stukken betreffende de heffing van opcenten op de grondbelasting, 1852, 1853 -- 1 omslag

1127. Stukken betreffende de heffing van opcenten op de personele belasting, 1852, 1872, 1877. -- 1 omslag

1131. Reglementen op het haven- en kadegeld en verordeningen op de marktgelden, haven-, kade- en sluisgelden, waagrechten, z.d., 1856, 1863, 1878, 1883, 1900. -- 1 omslag

1118. Koninklijk besluit tot goedkeuring van de verordening op de invordering van plaatselijke belasting op het gemaal, met verordening, 1857. -- 2 stukken

1120. Verordeningen op de heffing van gemeentelijke opcenten en plaatselijke belastingen, met bijlagen, 1857-1858, 1863. -- 1 omslag

1133. Stukken betreffende het heffen van hondenbelasting, 1859, 1865, 1899 -- 1 omslag

1132. Stukken betreffende de hoofdelijke omslag, 1859, 1868, 1872, 1877, 1895, 1902. -- 1 omslag

1134. Stukken betreffende het heffen van begrafenisrechten, 1869, 1870, 1900 -- 1 omslag

1111. Notitie van bewijsmiddelen van oude accijns en thijnsen en van de bewijskracht van rekening-bescheiden, (1875). -- 1 stuk

1135. Stukken betreffende de heffing voor gebruik van gemeentegrond en -water, 1878, 1883 -- 1 omslag

1136. Stukken betreffende de heffing van vergunningsrecht voor de kleinhandel in sterke drank, 1895, 1904 -- 1 omslag

385. Marktgeldverordening, met wijziging en bijlagen, 1907-1915. -- 1 omslag

377. Verordening op het heffen van opcenten op de hoofdsom van de grondbelasting, met bijlagen, 1907-1933. -- 1 omslag

387. Verordening op de heffing van sluis-, haven- en kadegelden, alsmede brieven over inning en vrijstelling van deze heffingen, 1908-1933. -- 1 omslag

382. Verordening op het heffen van hondenbelasting, met wijzigingen en bijlagen, 1909-1927. -- 1 omslag

390. Stukken betreffende vaststelling en wijziging van de verordening op de heffing van kadegeld, 1911-1929. -- 1 omslag

391. Stukken betreffende vaststelling en wijziging van de legesverordening, 1912-1929. -- 1 omslag
Zie ook inv.nr. 45.

389. Verordeningen op de heffing van begrafenisrechten, met bijlagen,1912-1919, 1931-1932. -- 1 omslag

378-380. Stukken betreffende vaststelling en wijziging van de verordening op de heffing naar inkomen bij wijze van hoofdelijke omslag en op de hoofdsom van de rijksinkomstenbelasting, 1917-1933. -- 3 omslagen

--. Raadsbesluiten betreffende de Waag en de heffing van waaggelden, 1918-1919.
ZIE: inv.nr. 45

442. Notities over eventuele invoering van een vermakelijkheidsbelasting, 1925; afschriften. -- 1 omslag

1069. Brief aan de minister van Financiën waarin bezwaren kenbaar worden gemaakt over het wetsontwerp tot invoering van een belasting op goud en zilver, de zgn weeldeverteringsbelasting, 1926; afschrift. -- 1 stuk

1074. Stukken betreffende het opstellen van een verordening tot heffing van een vermakelijkheidsbelasting op toneelvoorstellingen en andere vermakelijkheden alsmede de niet-invoering van deze belasting, 1931-1932. -- 1 omslag

444. Brieven aan gedeputeerde staten over de financiële positie en vaststelling van verordeningen tot heffing van opcenten op de vermogensbelasting, personele belasting en classificatie van de gemeente voor heffing van gemeentefondsbelasting, 1931-1933. -- 1 omslag

2.05.08.1.2 Kohieren en registers van belastingheffing


1797-1800. Registers van belastingplichtigen van burgergeld, straatgeld, nachtwacht-, brand- en landtaarngeld, havelgeld, erfpacht, huurwaarde vaste goederen, repartitie fr.12.000, repartitie algemene armen over de jaren 1809 - 1815. -- 4 delen

1190. Repertoire van gezegelde akten "de la mairie de la Ville de Schoonhoven", 1812-1818. -- 1 katern

1144. Lijsten van omslag geheven ter bestrijding van politiekosten over 1813 en 1814, vastgesteld door de burgemeester, 1814. -- 1 omslag

1158. Kohier, tevens ontvangstregister, van klap-, lantaarn- en brandspuitgelden over 1814. -- 1 deel

1145. Register met omschrijving van percelen, naam van eigenaaren, bewoners of gebruikers, alsmede kadastrale omslag, naamrecht-, brand-, gereedschap- en lantaarngeld en weg- en straatgeld (1814 of 1815). -- 1 omslag

1159. Registers van de gemeenteontvanger van ontvangen stadsbelasting op de waag, rondemaat, gemaal, wijn, genever en brandewijn, turf, kolen, beesten, nuchtere kalveren en in de stad gebrouwen en van buiten ingevoerd bier, 1814, 1815. -- 1 omslag

1795. Lijsten van belastingplichtingen volgens huurwaarden van vaste panden, 1814, 1815 en 1816. -- 1 omslag

1801. Kohieren betreffende omslag van lantaarn-, brandspuit- en klapgelden en weg- en straatgeld, 1814-1821 -- 1 pak
Bevat: - jaar 1814, lantaarn-, brand- en klapgeld (a);
- jaar 1820 lantaarn-, brand-, klap-, straat- en veeggeld (b);
- jaar 1816 lantaarn-, brand- en klapgeld ( c);
- jaar 1817 lantaarn-, brand-, klapgeld (d);
- jaar 1817 straat- en veeggeld (d);
- jaar 1818 lantaarn-, brand- en klapgeld en straat- en veeggeld (g);
- jaar 1819 lantaarn-, brand- en klapgeld, straat- en veeggeld (h);
- jaar 1820 lantaarn-, brand- en klapgeld, straat- en veeggeld (i);
- jaar 1820 lantaarn-, brand- en klapgeld en straat- en veeggeld (j);
- jaar 1821 lantaarn-, brand- en klapgeld en straat- en veeggeld (k).

1850. Kohier 1815 met overzicht van betalingen voor nachtwakers, brandgereedschap en lantaarngeld, 1816. -- 1 katern

1160-1163. Kohieren, tevens ontvangstregister van de personele omslag, huuwaarde vaste panden, lantaarn-, brandspuit- en klapgeld en weg- en straatgeld, 1816-1818. -- 4 katernen

1803. Kohieren personele omslag over de jaren 1816 - 1819. -- 1 omslag

1178. Afschrift van een brief van de stedelijke deurwaarder aan de stedelijke ontvanger over vervolging en oninbaarverklaring van belastingen, 1817. -- 1 stuk

1786-1790. Leggers en staten van belasting over gebouwde en ongebouwde eigendommen. 1817-1830. -- 2 omslagen, 10 katernen

1176. Stukken betreffende de invordering en vervolging ter zake van plaatselijke belastingen, 1817-1837 -- 1 omslag

1164-1167. Ontvangstregister, tevens kohier, van de gewone en buitengewone personele omslag, 1818-1819. -- 4 katernen

1181. Processen-verbaal van beslag op onroerend goed in verband met achterstallige belasting en verdere stukken vervolging en transactie belastingschuldigen, 1818-1842 -- 1 omslag

1179. Deurwaardersexploit over invordering en vervolging plaatselijke belastingen, 1819. -- 1 stuk

1185. Aantekening van burgemeester Koetsveld van Ankeren met bedenkingen tegen de voorgestelde veranderingen in de condities van verpachting van stedelijke middelen en de daarmee in verband staande wijziging der ordonnantiën, (1819). -- 1 stuk

1168-1170. Ontvangst-journaal/-register, tevens kohier, van de gemeente-ontvanger van: het lantaarn-, brandspuit en klapgeld en weg- en straatgeld over 1819-1820. -- 3 katernen

1191. Repertoire van de gemeente-secretaris ten behoeve van het registratierecht, met staat van de 18 repertoires waarop tijdvakken en nummering is aangegeven, 1819-1917. -- 1 omslag

1192. Brief van de gemeenteraad aan de minister van Financiën om vermindering van de grondbelasting en de belasting op het personeel en meubilair over 1820, (1820). -- 1 stuk

1851-1853. Kohieren voor het lantaarn-, brandspuit- en klapgeld en weg- en straatgeld, 1821, 1827, 1829-1833, 1836. -- 1 katern, 2 omslagen

1805-1806. Kohier personele omslag en ontvangstjournaal voor reparatie aan de kerktoren, 1822. -- 2 katernen

1180. Brief met klacht van de aardappelmeters over het ongemeten opslaan van de aardappels in pakhuizen, 1823. -- 1 stuk

1171. Register van ontvangst van belasting en accijns op in- en uitvoer van brood of meel, vlees of spek en levend vee, over 1824 en 1825. -- 1 katern

1172. Register van ontvangst van belasting op turf en steenkolen, 1824-1825. -- 1 katern

1173. Register van ontvangst van accijnzen op het gedistilleerd, oktober 1824- december 1825. -- 2 stukken

1802. Register van in- en uitslag van binnenlands gedistilleerd en bedrag betaalde opcenten voor de bergplaats van doorlopend krediet van G. Lasonder, G. Stekelenburg, D. Ponsioen en H.E. Groeneveld van der Kopover, 1825, 1826. -- 1 katern

1147. Kohieren van het lantaarn-, brandspuit en klapgeld en weg- en straatgeld, 1825-1830, 1832-1842. -- 1 pak
Bevat: - Dienst 1826 (2 ex.) (a en b);
- dienst 1826 ( c);
- dienst 1828 (d);
- dienst 1829 (e);
- dienst 1830 (f);
- dienst 1832 (g);
- dienst 1833 (2 ex.) (h en i);
- dienst 1834 (j);
- dienst 1835 (3 ex.) (k, l en m);
- dienst 1836 (n);
- dienst 1837 (o);
- dienst 1838 (p);
- dienst 1839 (q);
- dienst 1840 (r);
- dienst 1841 (s);
- dienst 1842 (t).

1177. Brief van kolenhandelaren met verzoek om vrijstelling en vermindering van de belasting op de steenkolen, z.d. -- 1 stuk

1150. Kohieren belastingplichtingen volgens huurwaarde gebouwde eigendommen over de jaren 1843-1856. -- 1 omslag

1182. Processen-verbaal van belastingambtenaren van overtredingen belastingvoorschriften, 1845-1849. -- 1 omslag

1183. Staten van oninbare posten op het kohier van de huurwaarde van de gebouwde eigendommen binnen de stad, opgemaakt door de stedelijke ontvanger, 1845, 1847-1848, 1850-1852, 1855. -- 1 omslag

1153-1154. Kohieren hoofdelijke omslag over de jaren 1856-1877, 1879. -- 2 pakken

1152. Kohieren hondenbelasting over de jaren 1857 - 1861, 1884, 1910, 1911. -- 1 omslag

1155-1156. Kohieren hoofdelijke omslag over de jaren 1882-1896, 1898-1904, 1906-1922. -- 2 pakken
Primitieve en suppletoire kohieren en navorderingskohieren.

1184. Stukken betreffende de inning door de ontvanger van de rioolbelasting voor de panden aan de Opweg grenzend aan de Botersloot van C. Koutstaal, H. Kramer en A. Zijderlaan, 1929-1930. -- 1 omslag
Bekend als de zgn. Boterslootkwestie, zie ook inv.nr. 392.

2.05.08.1.3 Verpachting van belastingen


1186. Reglementen, condities en akten van verpachtingen van de opbrengst van de stedelijke belastingen, 1819, 1824-1827, 1829, 1896. -- 1 omslag

2.05.08.1.4 Patentenregister


1187. Alfabetisch register van beroepen en bedrijven op de Patentenwet 1819. -- 1 deel
Gedrukt

1188. Lijst van declatoiren van het patentrecht, met bijlage, 1819. -- 2 stukken

1189. Patentenregister, 1819-1826. -- 1 deel

2.05.08.2 Rijksbelastingen; kadastrale stukken
Zie ook inv.nrs.379-380


1821-1822. Oospronkelijke en suppletoire aanwijzende tafels van grondeigenaren en van ongebouwde en gebouwde vaste eigendommen, in secties A, B en C, 1832, 1837-1863. -- 2 delen
Sectie A is genaamd 'het Hofland', sectie B 'de Oostzijde' en sectie C 'de Westzijde' van de stad.

1817-1820. Oorspronkelijke artikelsgewijze kadastrale leggers 1832, met latere aantekeningen tot wijziging tot ca 1875, 1832-1875. -- 4 delen

1825. Verzameling van de slotsommen van artikelen van de oorspronkelijke kadastrale legger (eerste gedeelte) van de gemeente, z.d. -- 1 omslag

1823. Alfabetische naamlijst van eigenaren die voorkomen in de kadastrale leggers, met wijzigingen, 1833-1875. -- 1 deel
Register is vervolg op inv.nr. 1817.

1824. Register nr. 71 met verwijzing naar de nummers op de kadastrale plans naar de artikelen van de perceelsgewijze leggers, verdeeld in secties A, B en C, 1833-1915. -- 1 deel

1203. Staten van de veranderingen en de gesteldheid van de vaste eigendommen binnen de gemeente, 1840-1855. -- 1 omslag

1206. Staat van belastingschulden op de kohieren der directe belastingen (grondbelasting, personele belasting en patentrecht), die op 15 februari 1851 tot de lopende dienst behoren, opgemaakt door de Ontvanger der directe belastingen,1851. -- 1 katern

1205. Kennisgevingen van meting en schatting ten behoeve van kadaster en grondbelasting, 1854, 1904-1920. -- 1 omslag

1834-1846. Perceelsgewijze kadastrale leggers, met aantekeningen tot wijziging, 1877-1970. -- 13 delen
Met aantekeningenstempel 'vervallen'en 'gewijzigd, zie reproductie'.

1849. Staat met overzicht van alle manlijke inwoners die volgens het kohier van de personele belasting en het kohier van de grondbelasing zijn aangeslagen over het dienstjaar 1887/1888, 1888. -- 1 katern

1204. Registers van aangifte van nieuwe, veranderde of gesloopte gebouwen, ten behoeve van het kadaster en de grondbelasting, z.d. (1925). -- 1 omslag

2.05.08.3 College van zetters


645. Stukken betreffende de samenstelling van het college van zetters, roosters van aftreden in de periode 1880-1926 alsmede afschaffing van het college van zetters, z.d, 1907-1927. -- 1 omslag

2.05.09 Subsidies
Zie ook inv.nr. 381.


534-536. Stukken betreffende het toekennen van subsidies aan organisaties in en buiten Schoonhoven, 1907-1932. -- 3 omslagen

2.05.10 Lidmaatschappen


412. Brief van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad over toetreding tot de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) resp. de afdeling Zuid-Holland van de VNG, met bijlagen, 1915. -- 1 omslag

2.06 Achief, inventarissen
Zie ook inv.nr. 1847.


724. Inventaris van datgene wat tot de maire van Schoonhoven behoort, opgemaakt door dr. Paulus Wilhelmus Keuchenius, 18 februari 1814. -- 1 stuk

725-729. Inventarissen van registers en stukken op de secretarie van de stad, 1851, 1858, 1897-1898, (1909). -- 1 omslag, 2 delen, 2 katernen

348. Stukken betreffende de zorg voor het stadsarchief, benoeming van G.J. Lugard jr als archivaris, raadpleging van het archief, huisvesting ten tijde van restauratie van het stadhuis en het verkrijgen van archiefbescheiden resp. overbrengen van bescheiden naar het Rijksarchief, 1907-1932. -- 1 omslag

115. Archiefverordening, met concept en bijlage, (1920). -- 4 stukken
Verordening ongetekend.

1519. Brief van het Gereformeerd weeshuis dat de archivaris inzage verkrijgt van het archief en dat bewaring van dat archief bij het gemeentearchief niet nodig is, met besluit minister OKW tot goedkeuring Koestraat 80 als bewaarplaats, 1926; afschrift. -- 1 omslag

2.07 Openbare orde
Zie voor straatnaamgeving inv.nr. 620 en voor huisnummering inv.nrs. 350 en 635.


2.07.1 Algemeen


1207. Akte met verklaring van de handtekeningen van benoemde notarissen te Schoonhoven, 1834, 1837. -- 2 stukken

1208. Bestek en voorwaarden voor het inrichten van gevangenissen of bewaarplaatsen onder het stadhuis, 1842. -- 1 stuk

672. Processen-verbaal wegens het snijden van gras resp biljart- en kaartspel in de herberg, opgemaakt door de agent van politie, 1846. -- 2 stukken

1209. Reglement op het sluiten en openen van de poorten en de bomen van de havens, 1849. -- 1 stuk

1210. Keur op het loslopen van honden bij voorkomende hondsdolheid, 1850. -- 2 stukken

487. Verordening op de logementen en slaapsteden en vergunningen van burgemeester en wethouders, alsmede register van logementhouders, met bijlagen, 1911-1932. -- 1 omslag

506. Vergunningen tot het houden van varkens binnen de gemeente en wijziging van de algemene politieverordening, 1914-1923. -- 1 omslag
Raadsbesluiten tot wijziging APV niet aanwezig.

515. Brief aan gedeputeerde staten met informatie over de toestand van de arrestantenlokalen, met bijlagen, 1920; afschrift. -- 3 stukken

2.07.2 Algemene Politieverordening


1211. Afschrift van het raadsbesluit tot wijziging van de algemene politieverordening 1856 en Algemene Politieverordeningen 1878 en 1920, met ontwerp van latere toevoegingen en wijzigingen, 1870, 1878, 1922. -- 1 omslag
APV 1878 en 1920 gedrukt; zie ook inv.nr. 506.

1212. Verordening ex art.178 Gemeentewet met vermelding van de titels van de nog geldende verordeningen waarop bij overtreding straf staat, 1872. -- 2 stukken
Een stuk is afschrift.

2.07.3 Burgerlijke stand, bevolkingsboekhouding


2.07.3.1 Burgerlijke stand
Zie ook ac 1064 (archief Burgerlijke Stand).


1213. Brieven en verklaringen ingekomen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, 1813 - 1942 -- 1 omslag
Deels in het Frans.

730-733. Registers met verklaringen, afgegeven door het gemeentebestuur, over verschillende onderwerpen van en ten behoeve van ingezetenen van Schoonhoven, 1826-1860. -- 4 delen
Verklaringen werden aangeduid als 'certificaten' of akten'.

352. Stukken betreffende het benoemen en ontslaan van ambtenaren van de burgerlijke stand, 1908-1931. -- 1 omslag

356. Brieven van de officier van justitie tot bijstelling van akten van de burgerlijke stand, 1908-1931. -- 1 omslag

353. Stukken betreffende het bijwerken van registers van geboorten, van huwelijk en echtscheiding en van overlijden ten vervolg op de aan de ambtenaar van de burgerlijke stand schriftelijk gemelde wijzigingen, 1908-1933. -- 1 omslag

354. Verordening betreffende de burgerlijke stand, met bijlagen, 1912-1913. -- 1 omslag

355. Stukken betreffende vaststelling van de jaarwedde van ambtenaren van de burgerlijke stand, 1912-1920. -- 1 omslag
Zie ook inv.nrs. 320 en 741.

2.07.3.2 Bevolkingsboekhouding; volkstellingen
Zie ook ac 1068 (archief bevolkingsboekhouding, volkstellingen en woningkaarten).


1268. Testament van J. Hardenberg, vrouw van Jacobus Brans, zonder beroep, wonende in het Proveniershuis binnen de gemeente, waarbij hij tot enige wettige erfgenaar wordt aangewezen, 1814. -- 1 stuk

1267. Stukken betreffende bevolkingsstatistiek, 1815, 1901-1922. -- 1 omslag

1269. Akte met verklaring van gegoedheid omtrent de Gebr. Canters te Delft, afgegeven door burgemeester en wethouders van Delft, 1841. -- 1 stuk

1271. Register van afgegeven binnenlandse paspoorten, 1855-1905. -- 1 katern

1270. Akten verklaringen omtrent inwoners, certificaten van goed gedrag, attestaties de vita, akte van admissie, 1860, 1863, 1865; afschriften. -- 1 omslag

349. Staten met overzicht van de loop van de bevolking, 1907-1928. -- 1 omslag

508. Stukken betreffende naturalisatie, Nederlanderschap en afgifte van paspoorten, 1907-1933. -- 1 omslag
Bevat: Foto's.

600. Staten met statistische gegevens van de volkstellingen in 1909, 1920 en 1930, 1909-1931. -- 1 omslag

351. Stukken betreffende naturalisatie, verhuizing en verblijfplaats van inwoners, 1911-1930. -- 1 omslag

2.07.4 Rijkspolitie; burgerwacht
Zie ook ac 1166 (archief Vrijwillige Burgerwacht).


1272. Afschrift van het Koninklijk Besluit van ondergeschiktheid aan burgemeester en wethouders van directeuren, commissarissen en andere politieambtenaren, belast met opzicht van zaken die de gewone plaatselijke politie betreffen, 1836. -- 1 stuk

516. Stukken betreffende de organisatie van de politie, 1909-1930. -- 1 omslag
Zie ook inv.nrs. 514 en 736.

418. Stukken betreffende de oprichting van een burgerwacht en de vaststelling van een verordening op de gemeentelijke vrijwillige burgerwacht tot handhaving van de openbare orde, 1919-1921. -- 1 omslag

2.07.5 Huisnummering
Zie ook inv.nr. 600.


635. Verordening tot indeling van de gemeente, toekennen van huisnummers van de gebouwen en verplichtingen als inwoner van de stad, 1909; gedrukt. -- 1 stuk

350. Raadsbesluiten tot indeling van de gemeente en nummering van de gebouwen, met lijst van vernummerde percelen in de Oranjestraat, Eerste Olivier van Noortstraat, Opweg en Veerstraat, met bijlagen, 1913-(1923). -- 1 omslag

2.07.6 Uithangborden, reclameborden
Zie ook inv.nr. 520.


579. Brieven van particulieren en ondernemers voor het aanbrengen van een uithangbord of lichtreclame, 1907-1932. -- 1 omslag
Bevat: 1 foto.

2.07.7 Loterijen en collecten
Zie ook inv.nrs. 497 en 1364.


485. Vergunningen van burgemeester en wethouders en Koninklijk Besluit voor verlotingen en loterijen alsmede brieven van de collectrice van de Staatsoterij, 1907-1933. -- 1 omslag

743. Collectevergunningen voor Stichting Jeruel te Leiden, besluit tot weigeren van vergunning aan de Nationale Vredescentrale en aansluiting bij het Centraal Archief en Inlichtingenbureau voor Maatschappelijk Hulpbetoon, met bijlagen, 1929-1932. -- 1 omslag

2.07.8 Grondrechten; toneel en bioscoop


426. Brieven van het gemeentebestuur over het plan voor een openbare vergadering van de Communistische Partij, weigeren van vergunning voor toneelvoorstelling 'Allerzielen' resp niet-verlenen van dispensatie voor bioscoopvoorstellingen op zondag, 1919-1930. -- 1 omslag

543. Stukken betreffende het houden van een lezing door ds. P. Eldering, lid van de Bond van Revolutionair Socialistische Intellectuelen, over 'Nederland-Vredeland', 1923-1924. -- 1 omslag

427. Stukken betreffende oprichting en samenstelling an een plaatselijke commissie van toezicht ex art. 18 van de Bioscoopwet, 1928. -- 1 omslag

428. Brief aan de ontvanger van registratie en domeinen van koninklijk goedgekeurde verenigingen in de gemeente Schoonhoven, met bijlagen, 1928; afschrift. -- 3 stukken

2.08 Openbare zedelijkheid


2.08.1 Regeling van het alcoholgebruik


1273. Register drankwetvergunningen en verkoop sterke drank in het klein, met staten van vergunningen in de jaren 1881 en 1882, 1881-1904. -- 1 band

1286. Register van schatters voor het vergunningsrecht van Drankwet over 8 april 1882 - 1 mei 1889 -- 1 band

1275-1278. Registers van besluiten, waarbij voor een jaar of een gedeelte daarvan een vergunning voor de verkoop van sterke drank is verleend, 1882-1892. -- 4 banden

1289-1291. Registers met besluiten tot vaststelling van de hoogte van het te betalen vergunningsrecht, 1882-1892. -- 3 delen

1282-1285. Registers van jaarlijkse aanwijzing van schatters voor de huurwaarde van lokaliteiten, 1886-1892. -- 4 delen

1279. Vergunningen voor de verkoop verkoop van sterke drank, alsmede besluiten tot weigering van de vergunning, 1886 - 1909. -- 1 omslag

1280. Vervallen vergunningen verleend in de periode 1886 - 1926. -- 1 omslag

1295. Staten met overzicht van statistische gegevens van vergunningen en verloven Drankwet, 1904 - 1908 -- 1 omslag

1274. Register van vergunningen voor de verkoop van sterke drank in het klein, 1904-(1941). -- 1 band

1294. Besluiten tot het verlenen en weigeren van de vergunning tot verkoop van drank anders dan sterke drank, 1905-1909, 1905-(1932). -- 1 omslag

1292. Register van verloven voor de verkoop van andere dan sterke drank, 1905 - (1946). -- 1 band

1287. Staten met overzicht van gegevens van schatting van de huurwaarde van dranklokaliteiten, over 1906-1909. -- 1 omslag

393-397. Stukken betreffende verleende drankwetvergunningen, 1907-1933. -- 5 omslagen

1296. Register en lijst van ingekomen kennisgevingen van veroordelingen met betrekking tot de Drankwet, 1909-(1934). -- 1 omslag

1288. Rapporten van de schatter dranklokaliteiten, over vergunningsjaren 1910, 1911 - 1932, 1933. -- 1 omslag

1281. Besluiten tot het weigeren van de gevraagde drankvergunning wegens het bereikt zijn van het maximum aantal vergunningen, 1912-1913. -- 1 omslag

2.08.2 Bescherming van dieren


578. Staten met opgaven van aantal trekhonden en brieven aan de provincie Zuid-Holland over keuring resp herkeuring van trekhonden, met bijlagen, 1926-1932. -- 1 omslag

2.09 Openbare gezondheid en volkshuisvesting


2.09.1 Openbare gezondheid


2.09.1.01 Algemeen


448. Stukken betreffende samenstelling en beëdiging van leden van de Gezondheidscommissie en het houden van vergaderingen, 1907-1932. -- 1 omslag
Zie ook ac 1168 (archief Gezondheidscommissie).

447. Stukken betreffende het benoemen van gemeentegeneesheren en opgave aan de hoofdinspecteur van de Volksgezondheid van geneeskundigen, tandartsen, apothekers, drogisten en vroedvrouwen, 1907-1933. -- 1 omslag

--. Raadsbesluit tot vaststelling resp wijziging van de verordening tot beteugeling van het roken of het gebruik van tabak door kinderen, 1918.
ZIE: inv.nr. 45

414. Brieven van de afd. Schoonhoven van de Vereniging Volksonderwijs, gedeputeerde staten en de Gezondheidscommissie over de verordening tot beteugeling van het roken of het gebruik van tabak door kinderen, 1918. -- 1 omslag

2.09.1.02 Ophalen van haardas, vuilnis en privaattonnen; vuilnisbelt


376. Akten voor verpachting: mest, straatvuil en haardas; onderhoud gebouw tot berging van haardas en rijden as- en vuilniskar, 1817-1841. -- 1 omslag

386. Lijsten van te innen bedragen voor het ophalen van privaattonnen en -emmers en brieven over het toekennen van een vergoeding daarvoor, 1907-1913, (1927)-1928. -- 1 omslag

1096. Rapportage van de gemeenteopzichter tot vastlegging van de dienstregeling van de vuil- en asophaaldienst, 1909. -- 1 stuk

507. Stukken betreffende het nemen van maatregelen als gevolg van klachten over mestvaalten alsmede het verplaatsen van de vuilnisbelt, 1922-1929. -- 1 omslag

2.09.1.03 Begraven; begraafplaats


1300. Register van uitgegeven graven en begraven van lijken, met register van begraven kinderen in de periode 1856-1883, 1829-1887. -- 1 deel
Als beginjaar van enkele graven komt 1829 voor, laatste vermeldingen in 1887.

1297-1299. Registers van begraven, 1850-1954. -- 3 delen
Met vermelding datum begraven, leeftijd, klassen van begraven en betaalde rechten.

787. Bestek en voorwaarden voor gedeeltelijke afbraak en herstel van gebouwen en muur van de algemene begraafplaats, 1857. -- 1 stuk

1301. Akten van uitgifte van graven op de algemene begraafplaats, 1871, 1874, 1875 -- 1 omslag

1314. Register van voor bepaalde of voor onbepaalde tijd uitgegeven grafruimten in de periode 16 december 1881 - 7 november 1905. -- 1 deel

1309-1312. Registers van overboeking van uitgegeven grafruimten, 1882-1933. -- 4 delen

1302. Registers van voor bepaalde en onbepaalde tijd uitgegeven graven, overgangen van lijken, tijd van ruiming op de algemene burgerlijke begraafplaats en het register van algemene graven voor volwassen- en kinderlijken, aangelegd vanaf 10 november 1887. -- 1 pak
In het eerste register zijn uitgiften vermeld van 1829 en 1844.
Bevat: Alfabetische klappers.

1307. Plattegrond van de algemene begraafplaats, opgemaakt 1888, met latere veranderingen en toevoegingen, z.d. -- 1 stuk
Gevouwen op linnen.

1303-1306. Register van graven op de algemene begraafplaats, 1888-1961. -- 4 delen

370-374. Vergunningen voor het plaatsen van grafzerken en beplanting op graven van de algemene begraafplaats, 1907-1933. -- 5 omslagen

375. Correspondentie met de doodgraver over het onderhouden van de algemene begraafplaats en bewaarloon van het lijkkleed en het ter beschiking stellen van het wachtlokaal, 1908-1931. -- 1 omslag

1308. Stokregister van vergunningen voor graftekens op de algemene begraafplaats, 1923-1935. -- 1 deel

2.09.1.04 Hinderwet
Zie ook ac 1045 (archief van verleende hinderwetvergunningen).


1313 . Register van verleende hinderwetvergunningen in de periode 1875-1900. -- 1 deel
De laatste genummerde vergunningen zijn dijkwijls niet ingeschreven
Bevat: Vóórin een alfabetisch register, niet volledig bijgehouden.

2.09.1.05 Waterleiding


609-611. Correspondentie met het Gas-, Water en Elektriciteitsbedrijf over de drinkwatervoorziening, het verlenen van een concessie voor het leggen van waterbuizen, alsmede brieven over waterbronnen, -meters en - gebouwen en het wateronderzoek, 1907-1933. -- 3 omslagen

2.09.1.06 Slachten van vee en vlees; keuring van vlees en waren


1073. Ontwerp-verordening op de keuring van vlees, vis en andere levensmiddelen, met aanvulling en bijlagen, 1906, 1914. -- 1 omslag
Deels gedrukt.

580. Brieven van de veearts-keurmeester met opgaven van het keuren en het slachten van vee en de controle van melk, alsmede benoeming door gedeputeerde staten van de veearts en diens plaatsvervanger, 1907-1931. -- 1 omslag

388. Stukken bereffende vaststelling en wijziging van de keurloonverordening van vee en vlees, 1908-1931. -- 1 omslag

581. Instructie voor de veearts-keurmeester,met bijlagen, 1913. -- 1 omslag

504. Instructie voor de hulpkeurmeester van vis, met bijlage, 1915. -- 2 stukken

582. Stukken betreffende het oprichten (in 1918) van een slachthuis aan de Havenstraat en opheffing per 1 februari 1919, alsmede vaststelling van het reglement op de controle van de slachtplaats, 1918-1920. -- 1 omslag

1532. Verordening op de keuring van waren, met wijziging en bijlagen, 1921, 1929. -- 1 omslag

601-606. Stukken betreffende de gemeenschappelijke regeling voor vee en vlees voor de gemeenten Schoonhoven, Bergambacht, Stolwijk, Ammerstol, Langerak, Nieuwpoort en Vlist, 1921-1933. -- 2 pakken, 4 omslagen

607. Stukken betreffende de slachtlokaliteiten aan de Korte Weistraat, de Koestraat en Haventraat 37 en 40 en over noodslachtingen en slagerijen, 1922-1931. -- 1 omslag

642. Stukken betreffende de keuring van vis, 1925-1928. -- 1 omslag

608. Brieven van de Nederlandse Thermo-Chemische Fabriek over eventuele vestiging in Schoonhoven en overeenkomst met het Destructiebedrijf Overschie voor het ophalen van kadavers, 1925-1932. -- 1 omslag

2.09.1.07 Bestrijden van besmettelijke ziekten, vaccinatie
Zie ook inv.nr. 1530.


1072. Verordening tot het nemen van maatregelen bij besmettelijke ziekte, in het bijzonder pokken, 1856. -- 1 stuk

503. Brieven van Het Groene Kruis, afd. Schoonhoven, regenten Van Iterson Ziekenhuis te Gouda en Stads- en Academisch Ziekenhuis te Utrecht over het beschikbaar stellen van materialen en het opnemen van lijders aan besmettelijke ziekten, 1903-1933. -- 1 omslag

584. Staten met overzicht van vaccinaties en kosteloze vaccinaties, 1904-1933. -- 1 omslag

501. Stukken betreffende vaccinatie tegen besmettelijke ziekten en opgaven van inentingen, 1910-1922. -- 1 omslag

502. Verordening op de heffing van besmettelijke ziektegelden, met wijziging en bijlagen, 1930-1931. -- 1 omslag

2.09.1.08 Plantsoenen
Zie voor het plantsoenenfonds inv.nrs. 1655-1658.


519. Stukken betreffende aanleg en onderhoud van plantsoenen en groenvoorzieningen alsmede de financiële bijdrage voor het jubileum van tuinarchitect Leoard A. Springer te Haarlem, 1908-1933. -- 1 omslag

740. Staat met overzicht van aanwezige plantsoenen, weg- en straatbeplantingen en brief aan de Inspecteur van het Staatsbosbedrijf te Utrecht, 1922; afschrift. -- 2 stukken

2.09.1.09 Riolering; rioolaansluitingen


810. Akten van aanbesteding van rioleringswerkzaamheden, 1900. -- 1 omslag

521-523. Stukken betreffende leggen en verbeteren van rioleringen,aansluiten op het riool en plaatsen van urinoirs, 1908-1933.. -- 1 pak, 2 omslagen
Zie ook inv.nrs. 520, 680 en 757.

499. Brieven van de Gezondheidscommissie over verontreiniging van het riviertje de Zevender en het vervoer van faecaliën, 1911-1913. -- 1 omslag
Bevat: Lijst van privaattonnen en beerputten.

617. Stukken betreffende toestemming tot het maken van beerputten, het afvoer van faeces middels leidingen en het leggen van riolering, 1917-1932. -- 1 omslag

2.09.1.10 Bad- en zweminrichting; badhuis
In ac 1092 (collectie Bijmolt) bevindt zich diens notitie over de geschiedenis van de zwembaden (verscheen in de Schoonhovense Krant dd 8 mei 1968 als artikel). Daarbij werd gebruik gemaakt van stukken die afkomstig waren uit de (thans gekende) inv.nrs. 198, 203, 204, 206 en 381.


381. Stukken betreffende het oprichten van een bad- en zweminrichting in de Lek door de Schoonhovense Bad- en Zweminrichting toekennen van subsidie, alsmede onderzoek naar het oprichten van een gemeentelijke badinrichting, 1907-1925. -- 1 omslag
Zie inv.nr. 1529 en ac 1173 (archief Bad- en Zweminrichting).

1712. Notulen van vergaderingen van de commissie voor onderzoek van het plan tot oprichting van een volksbadhuis, brieven van de inspecteur van de volksgezondheid, met bijlagen en tekening,1916-1917. -- 1 omslag

1530. Brieven aan Bad- en Zweminrichting, Schoonhovense Zwem- en Poloclub, minister van Defensie, Gas-en Waterleidingbedrijf, Inspecteur Volksgezondheid, technisch ambtenaar Rijkswaterstaat over investeringen en voorzieningen, met bijlagen, 1926-1933. -- 1 omslag

2.09.2 Volkshuisvesting
Zie voor bouwvergunningen: ac 1015.


2.09.2.1 Algemeen


1089. Brief van H. van Dorssen met verzoek om vergunning voor het oprichten van een ros- of paardenkorenmolen, 1 mei 1832. -- 1 stuk

612. Raadsbesluiten tot wijziging van de bouwverordening, met bijlagen, 1912-1931. -- 1 omslag

2.09.2.2 Bouw en verbetering van woningen; sloop
Zie ook ac 1172 (archief Woningbedrijf) inv.nr. 4.


1317. Besluit van burgemeester en wethouders tot afbraak van een woning, met bijlage, 1823. -- 2 stukken

1318. Deurwaardersexploit tot afbraak van een bouwvallige woning, 1831. -- 1 stuk

1833. Tekeningen van het woonhuis van Van der Dussen, 1871. -- 2 stukken

1321. Register met besluiten betreffende uitvoering van de Woningwet, 12 maart 1906-23 juni 1910 -- 1 deel
Bevat: Index.

1320. Beredeneerd verslag
Verslagen van verbetering van volkshuisvesting over de jaren 1906-1925 en 1927-1932, 1907-1933. -- 1 pak

680. Rapporten over bouwpolitie van woonaangelegenheden, toestemmingen tot het hebben van stoepen, aanleg riolering, plaatsen poort, bouwen schoorstenen en maken betonnen brug over de Havensloot, 1907-1932. -- 1 pak
Bevat: Enkele tekeningen.

613. Stukken betreffende woningonderzoek, het onttrekken en slopen van woningen, 1907-1933. -- 1 pak
Zie ook ac 1172 (archief Woningbedrijf).

614. Brieven en vergunningen waarbij toestemming wordt verleend voor bouw cq verbouw van woningen en schuurtjes, 1907-1933. -- 1 pak
Tekeningen en schetsen beperkt aanwezig.
Bevat: Foto's achterzijde Koestraat 68.

524. Stukken betreffende het vaststellen en wijzigen van rooilijnen, 1909-1928. -- 1 omslag

615. Volkshuisvestingverslagen en staten met gegevens van woningbouw en woningtelling, 1918, 1920, 1922, 1926. -- 1 omslag
Zie voor woningkaarten ac 1068 (archief bevolkingsboekhoudeing, volksteling en woningkaarten).

639. Stukken betreffende de bouw van 89 woningwetwoningen en aanleg van steigers voor aanvoer van bouwmaterialen, 1919-1923. -- 1 omslag
Zie ook ac 1172 (archief Woningbedrijf).

640. Huurreglement van gemeentelijke woningen, met bijlage, 1920. -- 2 stukken

2.09.2.3 Woningbouwverenigingen


616. Afschrift van het Koninklijk Besluit tot toelating van de woningbouwvereniging 'Ons Belang' als vereniging in het belang van de volkshuisvesting, met bijlagen, 1912-1913. -- 1 omslag

641. Brieven aan de minister van Volksgezondheid en de provincie Zuid-Holland dat de woningbouwverenigingen 'Ons Belang' voor onderofficieren en 'Nieuw Leven' niet meer bestaan, met bijlagen, 1926-1927. -- 1 omslag

2.09.3 Uitbreidingsplannen


620. Stukken betreffende het uitbreidingsplan en advisering van H. Paul, civiel ingenieur te Den Haag, en goedkeuring van de bebouwingsverordening, het plan voor de bouw van woningen alsmede straatnaamgeving, 1911-1933. -- 1 omslag

2.09.4 Woonruimteverdeling; huurcommissie


1717-(1725). Stukken betreffende vergaderingen van de huurcommissie, 1917-1923. -- 1 deel, 2 pakken, 5 omslagen

465. Stukken betreffende instellen en opheffen van een gemeentelijke huurcommissie, samenstelling van de commissie en vaststellen van de jaarrekeningen periode 1918-1922, 1917-1924. -- 1 omslag

2.10 Openbare veiligheid; brandweer


2.10.1 Algemeen


366. Stukken betreffende brandkranen, 1908-1933. -- 1 omslag

517. Naamlijst van houders van dreggen, 1912. -- 1 stuk

2.10.2 Brandweer


1323. Reglement ter voorkoming en afwending van brand, 1816. -- 1 stuk

1324. Reglement en instructie op de dienst en het behandelen van de brandspuiten binnen de stad, 1820. -- 1 stuk

1735. Reglement en instructie op de dienst en het behandelen van de brandspuiten en verdere brandblusmiddelen binnen de stad, 1837. -- 3 stukken
Twee exemplaren gedrukt.

1326. Akte van aanbesteding voor herstel en vernieuwing van brandspuiten, 1839. -- 1 stuk

1322. Verordening voor de dienst en de behandeling van de brandspuiten en de handhaving van de openbare orde in geval van brand, 1859, 1860, 1878, 1897. -- 1 omslag
Deels gedrukt.

1327. Inventaris van het materiaal van de brandblusmiddelen, 1862. -- 1 stuk

1328. Huurcontract met de Kerkmeesters van de Hervormde Gemeente voor brandspuitbergplaatsen, 1899. -- 1 stuk

1329. Akte van aanbesteding van onderhoud en verandering brandspuithuizen, 1899. -- 1 stuk

367. Stukken betreffende berging van brandweermateriaal, huur en ontruiming van spuithuizen, 1904-1932. -- 1 omslag

361. Jaarverslagen van de brandweer, 1906-1920, 1929. -- 1 omslag

363. Rapporten over brandweeroefeningen, 1907-1919, 1927. -- 1 omslag

360. Brandrapporten, 1907-1930. -- 1 omslag

365. Correspondentie met de Brandweerraad over het functioneren van de brandwer en aanschaf van brandweermateriaal, 1907-1931. -- 1 omslag

368. Verordening regelende de persoonlijke diensten bij het brandweerwezen en verordening op het brandwezen, met wijzigingen en bijlagen, 1907-1931. -- 1 omslag
Zie voor de verordening op het brandweerwezen ook inv.nr.45 (losse stukken als bijlage bij een register van raadsbesluiten).

369. Stukken betreffende het brandweerpersoneel, 1907-1931. -- 1 omslag

362. Begrotingen van de brandweer, 1909-1925. -- 1 omslag

364. Stukken betreffende het overleg over onderlinge gemeentelijke hulpverlening bij brand met de gemeenten Bergambacht, Willige Langerak en Lopik en het aangaan van een gemeenschappelijke regeling met Bergambacht, 1920-1933. -- 1 omslag

2.10.3 Brandspuitraad


1728-1730. Notulenboeken van vergaderingen van het college van brandmeesters, 1860-1895, 1898-1946. -- 3 delen

1734. Reglementen voor de vergaderingen van het college van brandmeesters en het college van opzieners, onderopzieners, spuitmeesters en hoofdleden, met ontwerp, z.d., 1898. -- 1 omslag

1726. Register van leden van de brandweer, van 1 januari 1898 - (1908). -- 1 deel

1731. Registers van ingekomen en uitgaande stukken van het college van brandmeesters, 1898 - 1908 -- 1 omslag

1727. Register van leden van de brandweer, (1908) -(1913). -- 1 deel

1732. Register van van ingekomen en uitgaande brieven van de brandspuitraad, 1908 - 1909 en register van uitgaande brieven van de brandspuitraad, 1910 - 1917. -- 1 omslag

1733. Afschriften van uitgaande brieven, 1912 - 1924. -- 1 deel

2.11 Waterstaat


1331. Stukken betreffende transacties tussen de gemeenteraad van Schoonhoven en de polderbesturen van Lopik, Willige Langerak en Cabauw, Zevender en Jaarsveld tot regeling van de waterstand in de Voorzevender en de Lopikervoorwetering, 1806, 1807, 1808, 1824. -- 1 omslag
Bij het contract van 1816 werd onder meer overeengekomen onder de Dam bij het koffiehuis een schuif aan te brengen. In verband met de afbraak van het koffiehuis is bij contract van 1824 overeengekomen de schuif te vervangen door schotbalken. Ook is geregeld de in- en uitlaten van water door de heulen of duikers van de Havensloot en Zevender.

1330. Brieven betreffende het recht van benoeming van leden en secretaris van het bestuur van het Waterschap van de Krimpenerwaard door de steden Dordrecht, Gouda en Schoonhoven, 15 en 16 december 1815. -- 2 stukken

1332. Overeenkomst tussen de polders Vlist en Bonrepas, Bergambacht, Noord- en Zuid-Polsbroek en Keulevaar en de gemeente Schoonhoven over de zijl of heul liggend in de Nieuwe Singel buiten de Kruispoort tot het doorlaten van water uit de gracht, 1824. -- 1 stuk

1333. Grosse van notariële akten over zekerheidsstelling van de rentmeester G.L. van Oosten Slingeland van het Waterschap den Hoogenboezem achter Haastrecht, 1841. -- 1 stuk
Voorzien van een nog in goede staat verkerend lakzegel opgemaakt door notaris Cambier van Nooten te Lopik.

1334. Brieven met voordracht en benoeming van een boezemmeester van het Waterschap den Hoogenboezem achter Haastrecht, met reglementen en correspondentie, (1856). -- 1 omslag

1335. Overeenkomst tussen het Waterschap den Hoogenboezem achter Haastrecht en burgemeester en wethouders over lozing van het water van de Beerengracht en omliggende percelen, 1895. -- 1 stuk

498. Vergunning verleend aan de gemeente Willige Langerak voor het leggen van een duiker in de Singelgracht tot in de sloot van de Moordenaarslaan en het dempen van deze sloot, 1907-1910. -- 1 omslag

1336. Akte waarbij het Rijk een terein aan de Lek in erfpacht geeft aan de gemeente, 1916. -- 1 stuk

2.12 Verkeer en vervoer


2.12.1 Straatverlichting; bewegwijzering


1337. Akten aanbesteding van de straatverlichting en levering van olie daarvoor, 1811-1842. -- 1 omslag
Bevat: Een fraai lakzegel van de "Maire de la Ville de Schoonhoven".

1338. Concessie, concept-contract 1856 en contracten voor straatverlichting met gas, 1856, 1870, 1881. -- 1 omslag

1339. Plan met prijsopgaaf voor een elektrische straatverlichting, met plattegrondtekening, 1894. -- 1 omslag
De tekening geeft een indruk van de toenmalige toestand van o.a. de grachten en havens (later veel gedempt), de plaats van de oude stadspoorten en de bruggen daarvóór over de stadsgrachten.

528. Stukken betreffende aanbrengen van lichtpunten en het verbeteren van de straatverlichting, 1907-1933. -- 1 omslag

529. Jaarstaat met overzicht van de tijden van het aansteken en blussen van de straatverlichting, (1910). -- 1 stuk

530. Vergunning aan de ANWB tot het plaatsen van bewegwijzeringsborden, met bijlage, 1913; afschrift. -- 2 stukken

2.12.2 Wegen
Zie ook inv.nrs. 757 en 812.


525-527. Stukken betreffende verbeteren van wegen en stoepen, herstel van bestrating, het doortrekken van wegen, treffen van voorzieningen aan bruggen en het leggen van kabels, 1907-1933. -- 3 omlagen
Zie voor kabellegging tevens inv.nr. 538.

618. Staat met overzicht en beredeneerd verslag van de toestand van wegen, voetpaden en kunstwerken, met bijlage, 1910, 1926 -- 3 stukken

461. Plan voor de aanleg van wegen en een spoorwegnet in de Krimperwaard en de Alblasserwaard, 1919. -- 1 omslag

2.12.3 Wagen- en bootdiensten; veer Schoonhoven - Gelkenes
Zie ook inv.nr. 555, alsmede ac 1159 (archief Veerbedrijf).


1689. Ordonnantie op het veerloon van het veer tussen Schoonhoven en Gelkenes, alsmede Koninklijke Besluiten tot verhoging van het veertarief (1812)-1878, 1884, 1887, 1890, 1893, 1897. -- 1 omslag

1860. Stukken betreffende verpachting van het pontveer, het veerhuis en daarbij behorende land, 1812-1893, 1912-1932. -- 1 omslag
In sommige stukken zijn ook veertarieven opgenomen.

1856. Stukken betreffende het veerhuis, veerpont, commissie voor het veer en het veerpersoneel, 1820-1822. -- 1 omslag

1859. Akten van taxatie van ponten, schuiten en gereedschappen van het veer, 1833 - 1840, 1896. -- 1 omslag

1341. Regeling en voorwaarden tot het brengen en afhalen van personen en goederen naar en van voorbijvarende stoomboten op de Lek, 1846 -- 1 stuk

1688. Reglementen op het veer, z.d., 1848 - 1868. -- 1 omslag

1340. Stukken betreffende concessies voor wagendiensten tussen Schoonhoven - Utrecht en Schoonhoven - Gouda, 1859, 1861, 1866, 1870, 1874, 1875. -- 1 omslag

1858. Register van de wekelijkse ontvangen en uitgaven van het veer over de Lek in de periode 1 januari 1897 - 31 december 1904. -- 1 deel

1857. Inventarislijsten van aanwezig veermateriaal, 1905, 1908, 1922, 1923, 1925-1935. -- 1 omslag

462. Stukken betreffende de autobusdienst van Schoonhoven naar Utrecht, 1907-1908, 1923-1932. -- 1 omslag

585-594. Stukken betreffende het veer over de Lek en de veerverbinding Schoonhoven - Gelkenes, het overzetten van personen, vaststelling van tarieven alsmede het onderhoud van de veerstoep te Gelkenes, 1907-1933. -- 10 omslagen

596. Reglement op het veer tussen Schoonhoven en Gelkenes, met wijziging, 1913. -- 1 omslag

1861. Stukken betreffende de veerstoep te Gelkenes, met tekeningen, 1922-1929. -- 1 omslag

1692. Ingekomen en afschriften van uitgaande stukken van de veercommissie, 1929 - 1934. -- 1 omslag

597. Instructie voor de veercommissaris, met bijlagen, 1931. -- 3 stukken
Niet getekend.

598. Verordening op de instelling, samensteling en werkkring van de commissie van bijstand van het veerbedrijf, met bijlagen, 1932-1933. -- 1 omslag
Zie ook inv.nr. 1524.

1862. Bestek en tekeningen voor aanschaf van een nieuwe veerpont, 1935. -- 1 omslag

2.12.4 Spoorwegen; tram
Zie ook inv.nr.461


1342. Stukken betreffende het door de gemeente Schoonhoven ondersteund plan voor de aanleg van een spoorweg 's-Gravenhage - Gouda - Schoonhoven - Gorinchem - Geertuidenberg - Oosterhout - Breda, 1859. -- 1 omslag

1343. Vergunning aan A. Kaptijn te Gouda voor aanleg van een stoomtramweg Gouda - Schoonhoven en vergunning aan de IJssel-Stoomtramweg Maatschappij voor een stoomtramweg Utrecht - Schoonhoven, met onderzoeksrapport over rentabiliteit en bijlagen, 1882-1884. -- 1 omslag

1344. Stukken betreffende ontwerp stoomtramweg Gouda - Schoonhoven, 1891. -- 1 omslag
Het ontwerp kent vijf delen: 1.Memorie van toelichting; 2. Situatie; 3. Lengteprofiel; 4. Kunstwerken; 5. Bovenbouw.

1345-(1804). Stukken betreffende plannen tot de aanleg van een spoorlijn Gouda - Schoonhoven en het contact daarover met de Maatschappij tot exploitatie van tramwegen te Voorburg, 1893, 1899-1905. -- 2 omslagen

539-542. Stukken betreffende de tramverbinding Gouda - Schoonhoven, het tracé van de spoorweg en de concesssieovereenkomst, 1907-1932. -- 3 omslagen, 4 stukken

577. Plannen voor de aanleg van een tramverbinding Schoonhoven - Utrecht, 1911-1922. -- 1 omslag

2.12.5 Bruggen, steigers, sluizen
Zie ook inv.nrs. 525-527, 455, 638 en 680.


520. Vergunningen voor het leggen van steigers, bruggen, loopplanken, aansluiting op gemeenteriool, gebruik van grondstroken en het heffen van recognities van eigenaren van zonneschermen en reclameborden, met bijlagen, 1907-1933. -- 1 pak

509. Stukken betreffende het verbeteren van de brug over de Lopikerwetering en de Scheluwebrug, alsmede het bedienen van het sluisje aan de Uitweg en de regeling van de waterstand in de Lopikerwetering, 1921-1931. -- 1 omslag

466. Stukken betreffende het aanbrengen van een schutsluis in de Botersloot door de gemeente Polsbroek, 1923. -- 1 omslag

510. Vergunningen voor het aanbrengen van steigers en houten stoepen, 1923-1930. -- 1 omslag

2.12.6 Haven, kade- en sluiswerken


788. Akten van aanbesteding van aanbrengen van schotbalken en maken van sluizen, duikers, havens en grachten, alsmede het plegen van onderhoud daaraan, 1820-1901. -- 1 omslag

789. Stukken betreffende vervanging van de grote buitensluis door een duiker en de daarover ontstane geschillen met het provinciebestuur, 1853-1858, met retroacta 1842. -- 1 omslag

794. Proces-verbaal van eerste steenlegging op 30 augustus 1850 van de keer- en doorvaartsluis aan de mond van de Haven, met bijlagen, 1850. -- 1 omslag

790. Vonnis van het gerechtshof te 's-Gravenhage dat de gemeente Schoonhoven, eigenaar van de gracht en uiterwaard buiten de Veerpoort, is gestoord door de provincie door vergraving en aardhaling bij het opruimen van de sluiswerken, met bijlage, 1858. -- 2 stukken

791. Stukken betreffende het maken van een nieuwe keersluis, 1859. -- 1 omslag

792. Tekening van de civiel-ingenieur Evers van de nieuwe keer- en doorvaartsluis resp van de bazaltmuur aan de havenmond, (1859). -- 2 stukken

793. Bestek en voorwaarden voor de bouw van een keer- en doorvaartsluis in de noorder-Lekdijk aan de havenmond en het maken van een bazaltmuur, met proces-verbaal van aanbesteding, 1860. -- 1 stuk

795. Lijst van bouwwerkgereedschappen en van in voorraad zijnde schotbalken die eigendom zijn van de gemeente, opgemaakt bij vertrek van de gemeentearchitect W.A. Bäumer, 1861. -- 1 stuk

796. Begroting van nieuwe sluisdeuren en puntstuk van de Visbrug, opgemaakt door gemeentebouwkundige Redeker, 1869. -- 1 stuk

638. Stukken betreffende het verbeteren van de toegankelijkheid van de haven, plaatsen van aanlegsteigers en ligplaatsen voor stoomboten, alsmede herstel van de aanvaarschade, 1907-1933. -- 1 pak

455. Stukken betreffende het onderzoek naar de lage waterstand en de geringe vaardiepte in de Voorzevender en de Lopikerwetering, het verbeteren van de bruggen daarover en het plaatsen van sluisdeuren in de haven, 1908-1926. -- 1 omslag

2.12.7 Posterijen, telegraaf en telefoon; radio
Zie ook inv.nrs.757, 1209 en 1331.


538. Stukken betreffende aansluiting van het stadhuis op het telefoonnet, het plaatsen van telefoonpalen en het leggen van kabels, 1908-1930. -- 1 omslag

460. Stukken betreffende deelname door de gemeente aan de Post-, Cheque- en Girodienst, 1917-1918. -- 1 omslag

423. Stukken betreffende opheffing van de zondagsbestelling en de tweede postbestelling alsmede regeling van de openingstijden van het postkantoor, 1925-1933. -- 1 omslag

402. Stukken betreffende het verkrijgen van een vergunning van het ministerie van Waterstaat voor een radiodistributieinrichting, 1927-1932. -- 1 omslag

2.13 Economische aangelegenheden


2.13.01 Landbouw en veeteelt


1690-1691. Landbouwverslagen over de jaren 1866-1923, 1930. -- 2 pakken

464. Staten met overicht van landbouwgewassen, het landgebruik en de veestapel, 1908, 1910. -- 2 stukken

626. Stukken betreffende de plaatselijke commissie voor de ongevallenverzekering, het uitvoering geven aan de Land- en Tuinbouwongevallenwet en de werkzaamheden van de Stichting tot het geven van toeslagen op bepaalde ongevallenrenten en pensioenen, 1909-1931. -- 1 omslag

749. Brieven van het gemeentebestuur over vergunningen tot het vangen van mollen verleend aan J.A. en H.H. Ballering en de gebrs. Schenk 1920, 1928-1931. -- 1 omslag

2.13.02 Bank van lening
Zie ook inv.nr. 467.


674. Contracten verpachting en voorwaarden verpachting, z.d., 1810-1855. -- 1 omslag

676. Reglementen op het verpachten en in eigen beheer houden, 1834-1848. -- 1 omslag

675. Correspondentie over verpachting en/of in eigen beheer nemen van de bank, 1834-1857. -- 1 omslag

2.13.03 Spaarbank voor Schoonhoven


677. Reglement voor de Spaarbank te Schoonhoven en kwitantie wegens van de Spaarbank terugontvangen geld, 1821, 1847. -- 2 stukken

678. Staat met financieel overzicht van de Spaarbank over 1862 en staat met gegevens van de Spaarbank over 1880, 1863, 1881. -- 2 stukken
De staat is een bijlage van uitgaande brief aan gedeputeerde staten dd 25 april 1881 (nr 1222 missiveboek).

2.13.04 Broodzetting
Zie ook inv.nr. 113.


1347. Register van de broodzettingen, 1817-1853. -- 1 deel
Periode 1817-1828 tevens van Oudewater.

1349. Uittreksel uit verbaal van gedeputeerde staten over broodzetting, met staat voor de mogelijke prijs, alsmede marktberichten van Mensing en De Kuyper van broodprijzen december 1852 - januari 1853, 1823, 1828, 1852-1853. -- 1 omslag

1348. Reglement op de broodzetting binnen de stad, 1843; gedrukt. -- 1 stuk

2.13.05 Handel en nijverheid


1350. Staten van fabrieken, trafijken en bedrijven in de gemeente, 1843, 1848, 1853. -- 1 omslag

475. Lijst van bestuurders van de Kamer van Koophandel, jaarrekeningen en jaarverslagen uit de periode 1925-1932, met bijlagen, 1907-1932. -- 1 omslag
Zie ook het afzonderlijk archief van de Kamer van Koophandel.

505. Brief aan de Controleur Waarborg Goud- en Zilversmeden met brief aan het Algemeen Rijksarchief over afwezigheid van bescheiden van het opgeheven goud- en zilversmidsgilde, 1912-1913. -- 3 stukken

463. Stukken betreffende initiatieven van de gemeente voor het behartigen van belangen van de zilverindustrie, 1915-1925. -- 1 omslag
Bevat: Lijst van werkgevers.

421. Brief aan de Voorbereidingscommissie van de Kamer van Koophandel met opgaven van de 73 ondernemers in de gemeente, 1921; afschriften. -- 1 omslag

457. Stukken betreffende initiatieven van de gemeente tot industrievestiging en de vestiging van de plateelbakkerij in Schoonhoven, 1926-1930. -- 1 omslag

2.13.06 Melkhandel, vishandel
Zie ook inv.nr. 580.


636. Verordening op de openbare verkoop van vis, 1910. -- 2 stukken
Eén exemplaar gedrukt.

637. Ontwerp-verordening op de melkhandel en verkoop van melk in de gemeente, met bijlage, 1910. -- 2 stukken

500. Stukken betreffende keuring van levensmiddelen, vaststelling en wijziging van de melkverordening, 1912-1913. -- 1 omslag

420. Naamlijsten van melkslijters die bereid zijn tot verlaging van de verkoopprijs van melk, 1921. -- 3 stukken

--. Stukken betreffende de keuring van vis, 1925-1928.
ZIE: inv.nr. 642

2.13.07 Markten, kermis


492. Stukken betreffende het marktwezen in de gemeente en het houden van kaasmarkten en veemarkten, 1904-1928. -- 1 omslag

493. Staten met overzicht van aangevoerde runderen en schapen op de weekmarkt, 1905-1909, 1914, 1915; afschriften. -- 1 omslag

491. Verordening op de heffing van staangeld op markten, met wijzigingen en bijlagen, 1907-1921. -- 1 omslag

489. Raadsbesluiten tot het houden van een jaarmarkt en kermis alsmede tot het afschaffen daarvan, 1908, 1918. -- 1 omslag

583. Verordening op de veemarkt, met bijlagen, 1914, 1922-1923. -- 1 omslag

537. Brief aan de vereniging Schoonhovens Belang tot afwijzing van het verzoek om verlaging van het markt- en veertarief, met bijlagen, 1921; afschrift. -- 1 omslag

496. Stukken betreffende instelling en opheffing van de marktcommissie alsmede het financieel beheer van deze commissie, 1928-1930. -- 1 omslag

497. Stukken betreffende het houden van verlotingen op de markt en de grote verloting oa van een auto alsmede activiteiten van de commissie van toezicht daarop, 1930-1931. -- 1 omslag

2.13.08 Weegbrug; Waag
Zie ook inv.nrs. 801, 804, 809 en 1507-1515.


777. Inventarissen van aanwezig weegmateriaal in het Waaggebouw dat ten gebruike is van de marktmeester, 1912, 1923. -- 2 stukken

495. Stukken betreffende vaststelling van de (eerste) verordening op de Waag en de vernietiging daarvan wegens strijd met het algemeen belang alsmede vaststelling van een nieuwe verordening op de Waag en verpachting, 1914-1922. -- 1 omslag

--. Raadsbesluit tot vaststelling resp wijziging van de verordening op het gebruik van weegwerktuigen, 1918.
ZIE: inv.nr. 45

413. Ontwerp-verordening op het gebruik van weegwerktuigen en verbod tot het gebruik van unsters en familieschalen, 1918. -- 2 stukken

532. Vergunning verleend aan P. Heijneman tot het maken van een weegbrug in de Kruispoortstraat, met bijlagen, 1923-1925. -- 1 omslag
In 1951 is de vergunning ingetrokken en de brug verwijderd.

2.13.09 Voedseldistributie


511. Afschrift van het reglement van instelling tot uitdeling van warme spijs en brandstof aan behoeftigen, 1832. -- 2 stukken
1 exemplaar gedrukt.

512. Staten met overzichten van voorraden voedingsmiddelen en kaas- en melkhandelaren, bakkers en winkeliers, met verordening tot verbod van het voeden van vee met roggebrood en rogge, met bijlagen, 1914-1916. -- 1 omslag
Verordening ongetekend.

398-399. Stukken betreffende de distributie van levensmiddelen, het levensmiddelenbedrijf, de brandstoffencommissie en de controle op rantsoenering van levensmiddelen, 1914-1923. -- 2 omslagen
Zie ook ac 1160 (archief Levensmiddelenbedrijf).

330. Besluit van burgemeester en wethouders tot vaststelling van de regeling voor het beschikbaarstellen van levensmiddelen, met bijlagen, 1915. -- 3 stukken

332. Stukken betreffende aanvragen door de burgemeester en distributie van boter, olie, brood, meel, melk, kaas, eieren, vet, groenten, rijst, schapenvlees, varkens en vis, 1915-1916; afschriften. -- 1 omslag

422. Brief aan het Regeringsbureau voor de uitvoering van de Tarwewet 1931, met opgave van de graanmolenaars en bakkers in de gemeente, 1931; afschriften. -- 2 stukken

2.13.10 Elektriciteitsvoorziening
Zie ook ac 1158 (archief Elektriciteitsbedrijf).


454. Brief aan de provincie Zuid-Holland met adhesie aan het voorstel van het statenlid Gevers Deijnoot c.s. tot het oprichten van een provinciaal elektriciteitsbedrijf, met bijlagen, 1916; afschrift. -- 1 omslag

433-434. Stukken betreffende de elektriciteitsvoorziening, 1916-1933. -- 1 pak en 1 omslag

2.14 Arbeid


2.14.1 Algemeen


359. Staten met opgaven aan de hoofdinspecteur van de arbeid te 's-Gravenhage van afgegeven arbeidskaarten en staten van naleving van de Arbeidswet, 1907-1933; afschriften. -- 1 omslag

357. Stukken betreffende het uitvoering geven aan de Arbeidswetgeving en de uitvoering van de Zondagswet, met opgaven van de Vereniging van Werkgevers en de Vereniging van Arbeiders, 1908-1926. -- 1 omslag

488. Brieven aan de provincie Zuid-Holland over de Vereniging 'Landarbeidersgrond' en de bestuurssamenstelling, met bijlagen, 1919, 1928; afschriften. -- 1 omslag

2.14.2 Arbeidstijden; winkelsluitingswet


556. Brieven van brood- beschuit- en banketbakkers over het in het leven roepen van een verordening tot het verbieden van nachtarbeid door bakkers, met bijlagen, 1917. -- 1 omslag

643. Stukken betreffende vaststelling en intrekking van een winkelsluitingsverordening 1917-1932. -- 1 omslag

--. Raadsbesluiten tot vaststelling resp wijziging van de Winkelsluitingsverordening, 1918-1919.
ZIE: inv.nr. 45

358. Vergunningen tot het verrichten van bakkersnachtarbeid, met lijst van bakkers in Schoonhoven en bijlagen, 1920-1930. -- 1 omslag

2.14.3 Arbeidsbemiddeling


325. Stukken betreffende benoeming van Jac.G.J. Niekerk, fabrikant, dr. R. Miedema, predikant, en P. Schoon-Thim tot correspondent van de arbeidsbemiddeling en subsidiëring van de Districts-Arbeidsbeurs met ƒ 0,01 per inwoner, 1915-1921. -- 1 omslag

621-625. Stukken betreffende arbeidsbemiddeling en werkverschaffingsprojecten alsmede steun aan werklozen, met name sigarenmakers, goud- en zilversmeden, 1917-1933. -- 1 pak, 4 omslagen

2.14.4 Commissie voor de werkverschaffing


1701-(1709). Stukken betreffende de werkverschaffing voor het vakwerk goud- en zilversmeden, 1914-1915. -- 2 omslagen, 4 delen

1711. Dag- en weeklijsten, alsmede loonlijsten, 1914 - 1915 -- 1 omslag

1710. Lijsten van personen die bij de werkverschaffingsprojecten zijn geplaatst geweest, met bijlagen, 1934-1941. -- 1 pak

2.15 Armenzorg en toezicht op instellingen van weldadigheid


2.15.1 Instellingen van weldadigheid


2.15.1.1 Algemeen


322. Verslagen over de werking van de Armenwet 1906, goedkeuring van begrotingen en rekeningen van instellingen van weldadigheid, alsmede verslagen aan gedeputeerde staten over verrichtingen van het Burgerlijk Armbestuur, 1907-1933. -- 1 omslag
Bevat: Enkele lijsten van de opbrengst van collecten.

323. Stukken betreffende het verkrijgen van toestemming door kerken, scholen, diaconieën en andere instelingen van weldadigheid tot het aanvaarden van legaten en schenkingen bestemd voor de armen, 1908-1932. -- 1 omslag

2.15.1.2 Burgerlijk Armbestuur
Zie ook inv.nr. 322.


1356. Brieven aan de burgemeester over ondersteuning van armlastigen, 1815, 1817, 1835. -- 4 stukken

1358. Staten, opgemaakt voor de burgemeester, van over de jaren 1855-1859 betaalde, ontvangen en verschuldigde voor verstrekte en volgens art. 41 der wet van 28 juni 1854 teruggevorderde onderstanden, met kladaantekeningen, november 1860. -- 1 omslag

1359. Concepten van het reglement van het gemeentelijk of Burgerlijk Armbestuur en reglement 1914 van het Burgerlijk Armbestuur, met bijlagen, 1856, 1913-1914, 1927-1928. -- 1 omslag

1364. Proces-verbaal opgemaakt door de burgemeester van de trekking van nummers en prijzen van een verloting ten behoeve van de Dorcasverening te Schoonhoven, 20 oktober 1859. -- 1 katern

1360-1361. Staten met opgaven van statistische gegevens omtrent het armwezen door de instellingen van weldadigheid, z.d., 1861-1875, 1886-1887, 1904 - 1917 -- 1 omslag, 1 pak
Zie ook ac 1165 (archief Burgerlijk Armbestuur) inv.nr. 73.

1362. Staat met overzicht van maximum te genieten onderstand voor het dienstjaar 1870, vastgesteld door de raad, 1869. -- 1 stuk

1363. Lijsten van instellingen van weldadigheid, met bijlagen, 1899, 1911, 1914, 1920, 1927, 1931. -- 1 omslag

1352-1354. Correspondentie met het Burgerlijk Armbestuur en voorstellen aan de raad, 1907-1933. -- 3 omslagen

1520. Afschrift van de brief aan de commissaris der koningin over bedeling van A. Bijl en brief van J. van der Spek aan burgemeester en wethouders over bijstand door het Burgerlijk Armbestuur van de kinderen van de overleden inwoner P. de Jong, 1910, 1913. -- 2 stukken

2.15.1.3 RK Armbestuur


1366. Rekeningen van het RK Armbestuur over de jaren 1839, 1850, 1852-1853. -- 1 omslag
In de rekeningen zijn subidies van de stad Schoonhoven vermeld. Op sommige exemplaren van de rekeningen is de goedkeuring van de gemeenteraad vermeld.

2.15.1.4 Gereformeerd weeshuis
Zie ook ac 1017 (archief Gereformeerd weeshuis).


459. Ingekomen en afschriften van uitgaande brieven aan de regenten van het Gereformeerd weeshuis, 1907-1933. -- 1 pak

458. Stukken betreffende wijzigingen van het reglement van het Gereformeerd weeshuis, 1914-1918. -- 1 omslag

2.15.2 Zorg voor vluchtelingen, zieken, gehandicapten en werklozen


474-(476). Stukken betreffende de zorg voor krankzinnigen en plaatsing in verpleeginrichtingen, 1907-1933. -- 2 omslagen

471. Brieven aan de provincie Zuid-Holland en de Raad van Arbeid over samenstelling van de Districtscomissie ter uitvoering van de Invaliditeitswet, 1913-1919; afschriften. -- 1 omslag

328. Stukken betreffende het verschaffen van werk aan werklozen en activiteiten van de Commissie Werkverschaffing alsmede de verrichtingen van het spijscomité, 1914-1915. -- 1 omslag

679. Brief van de burgemeester aan het Burgerlijk Armbestuur en het Plaatselijk Steuncomité met staten van dienstplichtigen van militie en landweer tot verhoging van hun vergoeding, met bijlagen, 1914-1915; afschriften. -- 1 omslag

324. Brieven van ministerie Financiën, Nederlandse RK Metaalwerkersbond en de SDAP, afd.Schoonhoven, Chr. Bond van Sigaren- en Tabakswerkers, Algemene Bond van Goud- en Zilversmeden om niet toe te treden tot een werkloosheidsverzekering, 1914-1916; afschriften. -- 1 omslag

411. Stukken betreffende opgaven en financiële steun aan vluchtelingen uit België en activiteiteiten van het plaatselijk steuncomité, 1914-1916. -- 1 omslag

1518. Brief van de SDAP afd. Schoonhoven en de Schoonhovense Bestuurders Bonden met petitie tot het door de gemeente verstrekken van levensmiddelen aan inwoners, alsmede voorstel aan de raad tot het nemen van andere maatregelen daartoe, 1915. -- 2 stukken
Zie ook ac 1162 (archief van het Plaatselijk Steuncomité).

472. Stukken betreffende de huisvesting van twee Belgische soldaten, het verstrekken van goederen aan deze geïnterneerde soldaten, alsmede hun terugkeer naar België, 1918-1919. -- 1 omslag

326. Brieven van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Commissie voor steunverlening aan 'uitgetrokken sigarenmakers', met bijlagen, 1920-1921. -- 1 omslag

400. Stukken betreffende het plan van het Roode Kruis tot het bruikbaar maken van het Militair Hospitaal tot een ziekeninrichting, 1923-1926. -- 1 omslag

2.16 Volksontwikkeling en -opvoeding, religie


2.16.1 Onderwijs


2.16.1.1 Bewaarscholen; kleinkinderenscholen en kleuterschool


1367. Staat met overzicht van de bewaar- en kleinkinderscholen over 1876 en 1877, 1877. -- 1 stuk

1809-1812. Leerlingenstaten van op de bewaarschool toegelaten kinderen in 1899-1915. -- 4 delen

1368. Inventarissen van schoolboeken, leermiddelen en schoolbehoeften van de bewaarschool over 1905-1913. -- 1 omslag

564. Stukken betreffende opgaven van bewaar- en kleinkinderenscholen, de bewaarschool, de Schoonhovense kleuterschool, de RK bewaarschool en de begroting van de Vereniging van voorbereidend lager onderwijs op Christelijke grondslag, 1907-1931. -- 1 omslag

2.16.1.2 Openbaar lager onderwijs


2.16.1.2.1 Algemeen


1397. Akten van aanbesteding bouwen en onderhoud schoolgebouwen en leverantie schoolmeubelen en brandstof voor de gemeente, 1827-1907. -- 1 omslag
Bevat: Bestek verbouwing 1907.

1373. Verordening op het lager schoolwezen, 1850. -- 1 stuk

1374. Verordening voor de openbare school voor gewoon lager onderwijs, 1861. -- 1 stuk

1375. Verordening voor de openbare school, waarop meer uitgebreid lager onderwijs wordt gegeven, 1861. -- 1 stuk

419. Afschrift van de verordening van de plaatselijke schoolcommissie, 1864. -- 1 omslag

1376. Leerplan, lesroosters en boekenlijsten van openbare lagere school I, 1880, 1899-1927. -- 1 omslag
OLS I werd ook aangeduid als "school 1e soort".

1381. Inventaris van schoolboeken, leermiddelen en schoolbehoeften van de openbare lagere school I, 1906. -- 1 katern

550. Jaarverslagen van het hoofd van de openbare lagere school, 1907-1914. -- 1 omslag

569. Stukken betreffende het verstrekken van voeding en kleding aan schoolgaande kinderen, 1907-1920. -- 1 omslag

545. Stukken betreffende schoolgebouwen voor openbaar lager en uitgebreid lager onderwijs, 1907-1929. -- 1 omslag
Bevat: Bestekken.

547. Stukken betreffende het leerplan voor openbare lagere scholen en de toelatingsdatum van leerlingen, 1907-1929. -- 1 omslag
Zie ook inv.nrs. 1379 en 1382.

548. Brieven aan het departement Schoonhoven van de Vereniging tot Nut van het Algemeen dat wegens afwijzing van de Instructie Compagnie er geen terrein beschikbaar is voor handbal door leerlingen en jeugd, met bijlagen, 1908; afschriften. -- 1 omslag

544. Verordening op het openbaar lager onderwijs, met bijlagen, 1908-1909, 1913-1919. -- 1 omslag

552. Staten met overzicht van de kosten van het lager onderwijs ten behoeve van het rijksonderwijsverslag, 1908-1931; afschrift. -- 1 omslag
Incompleet.

570. Stukken betreffende de invoering van het vak gymnastiek en onderzoek naar verbetering van de gymlokaliteit. 1910-1921. -- 1 omslag

1531. Reglement voor de commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs in de gemeente, 1912. -- 1 stuk
Gedrukt.

531. Stukken betreffende het verzoek van inwoners om speelplaatsen en sportterreinen voor jeugd en leerlingen van de vakschool resp. de Schoonhovense Sportclub en het gebruik daartoe van het excercitieterrein met wal en bastion, 1912-1928. -- 1 omslag

551. Jaarverslagen van de cursussen van de Vereniging 'Volksonderwijs', afdeling Schoonhoven, 1915-1917. -- 1 omslag

484. Jaarverslagen van de Commissie tot wering van schoolverzuim en lijst van commissieleden, met lijst van commissieleden en bijlagen, 1916-1932. -- 1 omslag
Zie ook ac 1169 (archief van deze commissie).

--. Raadsbesluiten tot vaststelling van de verordening tot regeling van het openbaar lager onderwijs, 1918.
ZIE: inv.nr. 45

563. Brief aan het bestuur van De Spaarbank te Schoonhoven met toestemming tot het plaatsen van schoolbussen voor spaarpenningen in o.l.s.- I, met bijlagen, 1919; afschrift. -- 1 omslag

557. Huishoudelijk reglement van de oudercommissie o.l.s. I en II, verslag van een ouderavond o.l.s. II, met bijlagen, 1920-1921 -- 1 omslag
Gedrukt.

558. Ontwerp-verordening van de plaatselijke Commissie van toezicht op het lager onderwijs, brieven over en benoemingsbesluiten als gevolg van reorganisatie van de commissie, 1920-1921, 1928-1931. -- 1 omslag
Zie ook ac 1170 (archief van de commissie van toezicht), inv.nr. 6.

561. Ontwerp-verordening op het verlenen van een studiebeurs, met bijlagen, 1921-1923. -- 1 omslag

572. Stukken betreffende het geneeskundig schooltoezicht en deelname in de gemeenschappelijke regeling schoolartsendienst, 1922, 1928-1930. -- 1 omslag

562. Brieven van de redactie van De Gids voor Schoolreizen over het maken van een ets van 'de scheve kerktoren te Schoonhoven' en het ten geschenke aanbieden aan de gemeente, 1927. -- 1 omslag

554. Brief aan het hoofd van de openbare lagere school dat er geen bezwaar is tegen het geven van godsdienstonderwijs door de Remonstrants predikant Roijen, met bijlagen, 1929; afschrift. -- 3 stukken

2.16.1.2.2 Onderwijzend personeel
Zie ook inv.nr. 113.


1384. Verordening voor de openbare school voor gewoon lager lager onderwijs, 12 september 1861. -- 1 stuk

1385. Instructie voor de onderwijzers op de openbare school, waarop meer uitgebreid lager onderwijs wordt gegeven, 1861 -- 1 stuk

1383. Instructies voor de onderwijzers op de openbare school, met bijlagen, 26 februari 1861, 23 december 1908. -- 1 omslag

1386. Raadbesluit tot regeling van de jaarwedde van onderwijzers, 1897. -- 1 stuk

553. Verordening tot verdeling van het personeel over de openbare lagere scholen en de bezoldiging van het personeel, 1906-1920. -- 1 omslag
Zie ook inv.nr. 45.

2.16.1.2.3 Leerlingen openbare scholen
Zie hierna de rubriek Schoolgeld.


1813-1816. Leerlingenlijsten, 1874-1880, 1889-1921. -- 4 delen

546. Stukken betreffende het bepalen van de minimum leeftijd voor de toelating van leerlingen en van leerlingen van buiten de gemeente, 1907-1914. -- 1 omslag
Met leerlingenlijst 1913

384. Stukken betreffende vaststelling en wjziging van de gemeenschappelijke regelng voor het toelaten van kinderen die buiten Schoonhoven wonen op openbare lagere scholen, 1922-1929. -- 1 omslag

549. Brieven aan gedeputeerde staten met opgave van het aantal leerlingen van het openbaar lager onderwijs, 1923-1933; afschriften. -- 1 omslag

2.16.1.2.4 Schoolgeld
Zie ook inv.nr.1813


1393-1396. Kohieren schoolgeld, (1901-1924). -- 4 omslagen
Zie ook inv.nr. 1387.

383. Schoolgeldverordening, met wijzigingen en bijlagen, 1908-1924. -- 1 omslag

1391. Staten van leerlingen van alle openbare en bijzondere scholen in de gemeente over 1922-1924, 1930-1933 ten behoeve van de aanslag in het schoolgeld, 1922-1933. -- 1 pak

2.16.1.2.5 Schoolvergaderingen


1398. Notulen van vergaderingen van burgemeester en wethouders en het onderwijzend personee van de openbare lagere school I, 1899-1901. -- 1 deel

2.16.1.2.6 Statistiek lager onderwijs


1533. Staten met overzicht van statistische gegevens over het lager onderwijs ten behoeve van het Centraal Bureau van de Statistiek, 1910-1921. -- 1 pak

2.16.1.3 Bijzondere kleuter, lager en voortgezet onderwijs


565-566. Stukken betreffende de bijzondere scholen voor kleuter-, lager en voortgezet onderwijs, 1918-1933. -- 2 omslagen

441. Brieven van de VNG en de minister van Onderwijs over de gevolgen van de wijziging van de LO-wet 1920 en de uitbreiding van het aantal leerkrachten van de u.l.o.-school van vier naar zes, 1922-1924. -- 1 omslag

2.16.1.4 Openbaar voortgezet onderwijs; m.u.l.o.-school


1378. Leerplannen voor de school over 1882, 1890, 1896. -- 1 omslag

1380. Lijst van boeken gebruikt op de m.u.l.o.-school, met gewijzigde lijst, 1890-1892. -- 1 katern

1379. Leerplannen, lesroosters en boekenlijsten van school III, later II Franse school - m.u.l.o.school, 1903, 1914, 1917, 1926. -- 1 omslag

1382. Lijst van Inventarisatie van schooboeken, leermiddelen en schoolbehoeften op de openbare lagere school III, later school II Franse of m.u.l.o. school over 1906, 1907-1908, 1910. -- 1 omslag

571. Stukken betreffende leerplannen van de m.u.l.o.school, 1910-1926. -- 1 omslag
Incompleet.

559. Stukken betreffende de organisatie van het onderwijs aan de m.u.l.o-school, 1912-1914, 1921. -- 1 omslag

2.16.1.5 Tekenschool voor goud- en zilversmeden


627-628. Stukken betreffende de tekenschool van de Nijverheidsvereniging voor Goud- en Zilversmeden en de commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs, 1907-1919. -- 2 omslagen

629. Stukken betreffende overname door het Rijk van de tekenschool en oprichting van de Eerste Nederlandse Vak- en Kunstnijverheidsschool tot opleiding van goud- en zilversmeden en horlogemakers, 1919-1933. -- 1 omslag

513. Brief van de burgemeester aan schoolbesturen en hoofden van scholen over het belang van de Rijksvak- en Kunstnijverheidsschool in Schoonhoven, met bijlagen, 1926-1937; afschrift. -- 1 omslag

2.16.1.6 Kweekschool; rijksnormaalschool


785. Akten van verhuur van gebouwen voor rijksnormaallesen en de Rijkskweekschool, 1906-1924. -- 1 omslag

560. Brieven aan de Inspecteur van het Lager Onderwijs in de inspectie Gouda over oprichting van een Rijksnormaalschool, de kweekschool, 1914, 1923. -- 1 omslag

429. Bestek en tekening voor de verbouw van de voormalige kantine aan het Doelenplein tot Rijksnormaalschool, met kostenoverzicht, 1925. -- 3 stukken

2.16.1.7 Herhalingsonderwijs


567-568. Stukken betreffende het herhalingsonderwijs, 1907-1924. -- 2 omslagen

2.16.2 Kunst en cultuur


2.16.2.1 Kunst


1534. Programma kunsttentoonstelling Amsterdam, 1816; gedrukt. -- 1 stuk

483. Brieven over het aanschaffen van een muziektent, 1913. -- 1 omslag
Incompleet.

403. Stukken betreffende het oprichten van een permanente muziektent, 1923-1925. -- 1 omslag

2.16.2.2 Cultuur; restauratie van toren, kerk en stadhuis


1651. Contracten tussen de hervormde gemeente en de gemeente Schoonhoven, 10 april 1818, 4 maart 1909, 24 december 1913, 9 november 1918, 19 januari 1924, 21 oktober 1926, met retroaktum 22 oktober 1798. -- 1 omslag
Contract 1798 is in gedrukte vorm en van 1818 in getypte vorm.

573-576. Stukken betreffende het voornemen tot sloop van de toren alsmede restauratie van de toren en het verkrijgen van subsidie van rijk en provincie, 1907-1933. -- 4 omslagen

652-660. Stukken betreffende restauratieplannen van de kerk en toren vóór 1926, 1908-1911. -- 3 stukken, 8 omslagen
Zie ook inv.nr. 562.

--. Register van bezoekers van het stadhuis, 1920-1972.
ZIE: ac 1013 (secr.archief na 1933)

401. Stukken betreffende restauratie van het stadhuis, het aanvaarden van schenkingen alsmede de opening van het gerestaureerde stadhuis op 19 december 1929, 1921-1933. -- 1 pak

1644-1648. Stukken betreffende de commissie voor restauratie van de Nederlands Hervormde Kerk en de toren, 1925-1935. -- 5 omslagen

1826-1831. Stukken betreffende de financiële administratie van het restauratiebedrijf, 1925 - 1939 -- 6 delen

1832. 12 tekeningen, nrs. 13-24, van de restauratie van het schip van de kerk, 1929-1930. -- 1 pak

1650. Correspondentie met de firma Braat te Delft en architect Kromhout over de centrale verwarming in de kerk, 1930. -- 1 omslag

1649. Stukken betreffende het orgel, 2 februari 1931- 2 januari 1935. -- 1 omslag

1652. Aantekening van kerkvoogd J.J. van der Ende over de verhouding tussen de hervormde gemeente en de gemeente Schoonhoven, (1936). -- 1 omslag

1653. Notulen en aantekeningen van vergaderingen met vertegenwoordigers van de kerkvoogdij over een nieuw contract tussen de hervormde en de burgerlijke gemeente, 1938-1939 -- 1 omslag

2.16.2.3 Sport
Zie ook inv.nrs. 381, 531 en 548.


1854. Statuten en huishoudelijk reglement van de Bad- en Zwemvereniging te Schoonhoven, 1890. -- 1 stuk
Gedrukt. Zie voor de Bad- en Zweminrichting inv.nrs. 384 en 1530 en het archief van de Bad- en Zweminrichting.

619. Stukken betreffende de Schoonhovense Weerbaarheidsvereniging, alsmede de gewapende landstorm, de Schietvereniging Albrecht Beijling en de gymnastiek- en schermvereniging Aldolph Spiess, 1907-1922. -- 1 omslag

644. Stukken betreffende het geschikt maken van grachten, gemeentelijke terreinen en terrein Jonkers Both als ijsbaan, de afgifte van vergunningen en maatregeken in verband met wateroverlast afkomstig van de ijsbaan, 1907-1933. -- 1 omslag

486. Staat met overzicht van sport- en gymnastiekverenigingen, met bijlagen, 1913-1914. -- 3 stukken

2.16.2.4 Feesten en herdenkingen


449. Brieven van het 'Comité ter herdenking van Nederlands onafhankelijkheid in 1813' over de te organiseren feesten, 1913. -- 1 omslag
Zie ook ac 1174 (archief Feestcomité Onafhankelijkheidsviering).

599. Brieven over de feestelijkheden ter gelegenheid van de geboorte van prinses Juliana, het planten van de Julianaboom en de viering van koninginnefeest, 1908-1913. -- 1 omslag

490. Brief aan de burgemeester van Bergambacht over het te houden concours van T.A.V.E.N.U. in die gemeente, alsmede brieven over de feestweek in Schoonhoven, 1919, 1929. -- 1 omslag

446. Stukken betreffende de viering van koninginnefeesten in 1921 en 1922 alsmede het 25-jarig jubileum van HM Koningin Wilhelmina in 1923, 1921-1923. -- 1 omslag
Bevat: Receptieboek en gids feestelijkheden.

2.16.2.5 Religie
Zie ook inv.nrs. 576, 652-660, 772-776, 1644-1653 en 1832.


1517. Brief van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk van Schoonhoven over het samengaan van de Gereformeerde Kerk Schoonhoven A en de Gereformeerde Kerk Schoonhoven B, november 1915. -- 1 stuk
Ondertekend door ouderlingen, diakenen en de predikanten J. Osinga en A. Andree.

416. Brief aan de commissaris der koningin dat er geen bezwaren bestaan tegen het verlenen van machtiging door de Remonstrants gereformeerde gemeente van het aannemen van een legaat geschonken door H.L. Henstedt, met bijlage, 1917; afschrift. -- 2 stukken

415. Brieven van de burgemeester aan de kerken en hoofden van openbare lagere scholen in Schoonhoven met uitnodiging tot het houden van bid- en dankuur op 28 november 1918, met publicatie daarvoor en het uitsteken van de vlag, met bijlagen, november 1918. -- 1 omslag

417. Uitnodigingsbrief van het Comité tot bijwoning van het 25-jarig jubileum van de eerwaarde zusters in het RK parochiaal Verenigingsgebouw op 5 juni 1932, met programma, 1932. -- 2 stukken

2.17 Landsverdediging


2.17.1 Algemeen


1157. Inschrijvingsregister voor de persoonlijke militaire diensten, 1888. -- 1 deel

2.17.2 Dienstplicht


2.17.2.1 Schutterij


1399. Reglement voor de wachten van de schutter, z.d. -- 1 stuk

1400. Register van ingeschreven manschappen voor de schutterij die op 1 januari 1815 tussen de 18 en 51 zijn, (1815). -- 1 deel

1427. Inschrijvingsregister voor de schutterij van schutplichtigen geboren inde periode 14 december 1771 - 11 mei 1804. -- 1 deel

1421. Correspondentie, geboortebewijzen, verklaringen naamlijsten, lotingslijsten, staten en registers, alsmede kladaantekeningen met betrekking tot de schutterij, 1827-1843. -- 1 pak

1422. Uittreksels uit geboorte-akten en doopakten ten behoeve van de inschrijving voor de schutterij, 1827-1874. -- 1 omslag
Incompleet.

1423. Verklaringen van andere gemeentebesturingen omtrent verhouding ten opzichte van de schutterij, 1827-1874. -- 1 omslag
Incompleet.

1424. Renseignementsstaten ten behoeve van de schutterij bij vestiging in de gemeente Schoonhoven, 1827-1874. -- 1 omslag
Incompleet.

1401-1411. Inschrijvings- en lotingsregisters voor de rustende schutterij, 1828-1867. -- 11 pakken

1425. Naamstaten van de schutterijplichtigen van de eerste ban, 1844-1852. -- 1 omslag

1426. Naamstaten van de schutterijplichtigen van de 2e en 3e ban, 1844-1852. -- 1 omslag

1420. Publicatie inschrijving voor de schutterij, 17 mei 1859. -- 1 stuk

1412-1419. Inschrijvings- en lotingsregisters voor de dienstdoende schutterij, 1868-1874. -- 8 pakken

1428. Notulen van de schuttersraad, met inliggend register van beroep van beslissingen van de schuttersraad op gedeputeerde staten, kleding- en wapenlijst, begroting en rekeningen van de schutterij, alsmede enkele ingekomen en verzonden brieven, 1868-1899. -- 1 deel

533. Stukken betreffende de opheffing van de schutterij, ontslag van officieren en het inleveren van wapens en uitrusting, 1907-1909. -- 1 omslag

347. Brief van de directeur van het Krijgskundig Archief van de Generale Staf te 's-Gravenhage met ingekleurde tekening van het vaandel van de Schoonhovense schutterij, 1922. -- 2 stukken
Bijzondere illustratie.

2.17.2.2 Nationale Militie


1443-1446. Lotingsregisters Nationale Militie, 1813-1884. -- 1 deel, 1 pak, 1 omslag. 1 band

1526. Staat van personen die tijdens de Franse overheersing in militaire dienst zijn getreden en in maart 1815 teruggekomen danwel alsnog vermist, 1815. -- 1 stuk

1433-1437. Inschrijvingsregisters Nationale Militie, 1815-1911. -- 5 pakken

1439-(1743). Alfabetische registers Nationale Militie 1815-1911. -- 6 pakken

1448. Nominatieve staten van personen die door de Militieraad voor één jaar of voor altijd van de dienst van de Nationale Militie zijn vrijgesteld betreffende lichtingsjaren in het tijdvak 1817-1861. -- 1 pak

1452. Nominatieve staten van manschappen die door een Militieraad voor de dienst zijn gedesigneerd en die aan de Gouverneur der Provincie worden aangeboden in mindering van het contingent van manschappen aan de gemeente opgelegd, lichtingsjaren 1817-1862. -- 1 pak

1744-1745. Registers van de manschappen van de Nationale Militie die met verlof van hun korpsen binnen de gemeente zijn aangekomen, jaren 1817- 1910. -- 2 pakken

1478. Correspondentie en inschrijfregister betreffende de Nationale Militie, 1821-1873. -- 1 omslag

1475. Uittreksels van geboorte-akten ten behoeve van de Nationale Militie en van de Marine, 1827-1865. -- 1 omslag

1451. Nominatieve staat van een vrijwilliger die door het gemeentebestuur in mindering van het voor 1829 opgelegde contingent wordt aangeboden aan de gouverneur van Zuid-Holland, 1828. -- 1 stuk

1527. Reglement voor onderstand van betrekkingen van vrijwilligers, 1830; gedrukt. -- 1 stuk

1461. Lijst en nominatieve staten van miliciens die zich bij hun korpsen moeten vervoegen, lichtingen 1830, 1845, 1852, 1857, 1860, 1864. -- 1 omslag

1430. Attesten van activiteit van manschappen die in 1832 voor de Nationale Militie moeten worden ingeschreven, 1831. -- 1 omslag

1476. Attesten en verklaringen van plaatselijke besturen, departementen, militaire commandanten en geneeskundigen naar aanleiding van loting of goedkeuring voor de Nationale Militie, 1831-1871. -- 1 omslag

1455. Nominatieve staten van manschappen die door de Militieraad voor de dienst zijn gedesigneerd, die aan de gouverneur der provincie worden aangeboden in mindering van het contingent aan de gemeente opgelegd, lichtingen 1837-1842, met bijlage.1836-1842. -- 1 omslag

1472. Register van alle manschappen van de Nationale Militie die met verlof van hun korpsen binnen de gemeente zijn aangekomen, alsmede die van de schutterij geformeerd in 1837. -- 1 deel

1447. Inventarissen en lijsten van ingeleverde bewijsstukken tot het verkrijgen van vrijstelling van dienst bij de Nationale Militie door lotelingen, lichtingen 1837, 1844, 1846, 1859, 1860, 1865, 1868, 1869. -- 1 pak

1477. Beschikkingen van militieraden, waterschouten, gedeputeerde staten, Commissaris des Konings ten aanzien van personen voor de Nationale Militie, uittreksels uit stamboek en naamlijst vanvrijstellingen,1840-1898. -- 1 omslag

1473. Registers van manschappen van de Nationale Militie van de jaarklassen 1841-1860. -- 1 pak
Betreft het 8e bataljon (jaarklasse 1819), de 1e-8e regimenten Infanterie (jaarklassen 1841-1860), regiment Grenadiers en Jagers (jaarklassen 1842-1857), het 1e-4e regiment Dragonders (jaarklassen 1845-1854), regiment Rijdende Artillerie (jaarklassen 1844-1858), 1e Regiment Artillerie (jaarklassen 1844-1854), het 12e (eerder 3e) Regiment Artillerie en 2e Regiment Vesting Artillerie (jaarklassen 1842-1856).

1449. Nominatieve staten van zeevarende personen aan wie voor de dienst van de Nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend, van lichtingsjaren in het tijdvak 1844-1857. -- 2 stukken

1432. Publicaties voor inschrijving Nationale Militie, 1845-1855. -- 1 pak

1460. Nominatieve staat van manschappen die op 1 januari 1846 aan korpsen ontbreken wegens overlijden, 1846. -- 1 stuk

1463. Nominatieve staten van verlofgangers, ter opkomst aangeboden aan de Gouverneur der provincie met verklaring van overname, 1846. -- 1 omslag

1464. Uittreksels uit nominatieve staten van met groot verlof terugkerende manschappen, z.d. -- 1 omslag

1474. Verlofpassen van manschappen van de Nationale Militie, (1850-1870). -- 1 omslag

1459. Nominatieve staat van een manschap dat niet is opgekomen, lichting 1852. -- 1 omslag

1481-1482. Registers van uitgaande stukken van Nationale Militie en Schutterij, 1854-1891 -- 2 delen

1462. Nominatieve staten van verlofgangers Nationale Militie die niet zijn opgekomen om in werkelijke dienst te worden gesteld. 1857. -- 1 omslag

1453. Staten van manschappen, begrepen in het aandeel der gemeente in de lichting voor de Nationale Militie, ter aflevering aangeboden, lichtingen 1863-1869, 1874, 1886-1901. -- 1 pak

1431. Naamlijsten van personen, dienende bij diverse korpsen die voor de Nationale Militie moeten worden ingeschreven in de jaren 1866, 1868, 1869, 1899, 1900 en 1905 -- 1 omslag

1466. Registers van elders wonende verlofgangers van de Nationale Militie, lichtingen 1901-1914. -- 1 omslag

1454. Staten van manschappen, begrepen in het gedeelte door de gemeente in de lichting voor de Nationale Militie te dragen, lichtingen 1902-1907. -- 1 omslag

1471. Lijst van dienstplichtigen in verband met inspectie, lichtingen 1902-1908. -- 1 deeltje
Zie annotatie bij inv.nr. 1438.

1457. Staat van af te leveren manschappen, lichting 1911. -- 1 stuk
Zie ook bij inv.nr. 1437.

1467. Lijst van verlofgangers die elders zijn ingeschreven, lichtingen 1911-1925. -- 1 deel

1458. Staat van af te leveren manschappen, lichting 1912. -- 1 stuk

1456. Staten van ingelijfde dienstplichtigen, lichtingen 1912-1922. -- 1 omslag
Zie ook bij inv.nr. 1438.

1470. Register van opgaven en verzoeken tot oproeping voor herhalingsoefeningen, lichting 1913 en 1914. -- 1 deeltje

1479. Naamlijst van ingeschrevene voor het korps rijdende artillerie, met bijlage, 1914. -- 2 stukken

1469. Lijst van personen die met klein verlof huiswaarts zijn gezonden, november 1915 -- 1 stuk

1438. Losbladige inschrijvingsregisters voor de militie, lichtingen 1916-1929. -- 1 pak
Deze verzameling is sinds 1965 als te bewaren aangemerkt in verband met het feit dat de Militieregisters over meerdere jaren niet meer aanwezig zijn. Ze zijn in de bezettingsjaren 1940 - 1945 spoorloos verdwenen.

1450. Register van tijdelijke vrijstellingen van de dienstplicht, 1922-1928. -- 1 deel

1468. Kennisgevingen van vertrek en vestiging van verlofgangers, december 1926-juni 1929. -- 1 omslag

2.17.2.3 Landstorm; landstormcommissie


1483. Besluiten betreffende de formatie en indeling bij de landstorm, keuring en vrijstelling alsmede aanwijzing van officieren, 1832-1833. -- 1 omslag

1484. Inschrijvingsregisters voor de Landstorm (waarschijnlijk circa 1833) -- 1 omslag

1485. Keuringsregisters Landstorm, jaarklassen 1896-1917 -- 1 omslag

1488. Losbladige registers Landstormers, jaarklaasen 1897-1906 -- 1 omslag
Aanhangsel

1489. Losbladige registers Landstormers, jaarklaasen 1907-1914 (modellen 1 en 2) -- 1 omslag
Aanhangsel

1491. Staten B van in dienst gestelde landstormers, jaarklassen 1908-1917 -- 1 omslag

1492. Losbladige klapper op de landstormers, z.d. -- 1 bandje

1490. Losbladige registers landstormers (aanhangsel), (herkeuring afgekeurden), jaarklassen 1914-1918 -- 1 omslag

1487. Register betreffende verhuizing van landstormplichtigen over 1914-1921 -- 1 deel

1486. Keuringsregisters van voor de krijgsdienst ongeschikt verklaarde personen, bestemd voor de Landstorm, jaarklassen 18916-1918 -- 1 omslag

631. Notulen van vergaderingen van de Landstorm-commissie, december 1929 - 29 december 1939, met jaarverslagen en bijlagen, 1929-1939. -- 1 omslag

1855. Ingekomen brieven van de Nationale Landstormcommissie resp.de secretaris van de Gewestelijke Landstormcommissie, alsmede van leden, maart 1936 - augustus 1940. -- 1 omslag

2.17.2.4 Landweer


1493. Brieven met opgaaf van de landweer-verlofgangers in de gemeente wonende behorende tot de Vesting-artillerie, lichtingen 1915, 1916 en 1917 -- 1 stuk

2.17.3 Inkwartiering, levering en vordering van goederen


1495. Stukken betreffende de door de stad en ingezetenen gedane leveranties aan de geallieerde legers (Russische en Pruisische troepen), in de jaren 1813 en 1814. -- 1 pak
Zie ook de serie ingekomen stukken inv.nrs. 1555, 1572 en 1591.

1494. Memorie van reclame wegens pretensiën ten laste van de brigade Gendarmerie, gestationeerd te Schoonhoven, geformeerd bij de stad Schoonhoven, 1814. -- 1 stuk

1497. Kopie van het Koninklijk Besluit met voorschriften over huisvesting, kazernering en verzorging van de op mars zijnde onderdelen van de landmacht, 1814. -- 1 katern

1496. Stukken betreffende vordering ten behoeve van Russische en Pruisische troepen, 1815-1818 -- 1 omslag
Zie ook de serie ingekomen stukken inv.nrs. 1555, 1572 en 1591.

1498. Akten en condities voor levering en herstelling fournitures voor de stads-militaire kazerne en levering kleding en schoeisel voor de mobiele schutterij, 1820-1831. -- 1 omslag

1499. Staat van aannemers van strozakken en peluwen ten dienst van de schutterij, 29 november 1830. -- 1 stuk

1500. Declaraties van voorschotten ten dienste van de plattelands rustende schutterij in garnizoen te Schoonhoven, met bijlagen, 1831-1832 -- 1 omslag

1501. Brief van de Directeur-Generaal van Oorlog en de Garnizoensadministrateur van het 3e Bataljon over ingediende declaraties van de in garnizoen liggende schutterij, 1832. -- 2 stukken

469-470. Stukken betreffende maatregelen voor inkwartiering van manschappen en officieren uit de legerplaats Oldebroek, inrichten van onderkomens in de hulpkazerne en benodigdheden voor paarden, alsmede vordering van gebouwen en goederen, 1912-1932. -- 2 omslagen

1503. Stukken betreffende vordering van voertuigen en paarden in 1914. -- 1 omslag

1502. Stukken betreffende de inkwartiering in 1914-1917. -- 1 omslag

1504. Inkwartieringslijsten,(1928 - 1934). -- 1 deel

2.17.4 Demobilisatie-commissie


331. Brieven over de oprichting en samenstelling van een demobilisatiecommissie, 1918-1919; afschriften. -- 3 stukken

1738. Ingekomen en verzonden stukken, januari - november 1919. -- 1 omslag
Bevat: Index.

1739. Kasboekje, 1919. -- 1 katern

1740. Brieven met verzoeken om uitkering, alsmede uitkeringslijsten, januari-februari 1919. -- 1 omslag

2.17.5 Rijksarsenaal en kazerne


783. Akte van verhuur van het benedengedeelte van het voormalige Rijksarsenaal, 1833. -- 1 stuk

784. Inschrijvingsbiljet voor het maken en inrichten van gebouwen voor huisvesting van artilleristen, alsmede het afbreken van poorten en het maken van buitenmuren, 1862. -- 1 stuk

404. Afschrift brief aan het Rijksbureau voor Monumentenzorg met korte notitie over de geschiedenis van kazerne, hospitaal, laboratorium en executieterrein, 1921; afschriften. -- 2 stukken

430. Brieven aan de minister van Oorlog om van het voornemen tot opheffing van de Instructiecompagnie af te zien, met bijlagen, 1933; afschrift. -- 3 stukken

2.18 Justitie


1505. Register van de gevangenen te Schoonhoven, 1825-1837. -- 1 deel

1506. Ingekomen stukken voor en correspondentie van de burgemeester als hulpofficier van Justitie, 1836, 1862, 1863. -- 1 omslag

425. Stukken betreffende initiatieven tot het behouden van het kantongerecht in Schoonhoven, 1924-1926. -- 1 omslag
Zie ook inv.nr. 769.