MIDDEN-HOLLAND
Collectie oorlogsdocumentatie, 1932 - 1950.
Beheerscode ac 196

Inventaris
samengesteld door R.A.M. ter Bogt; aanvullingen en correcties door B.J. van der Saag

Openbaarheid
Een gedeelte van de documenten is NIET OPENBAAR.
De inventarisnummers zijn in dat geval gemarkeerd met een *.
 
 

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2011 Streekarchief MIDDEN-HOLLAND (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 3-6-2011
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


 

INLEIDING

Geschiedenis van de collectievorming

In de oorlogsjaren legde de historisch geïnteresseerde Goudse onderwijzer A.R. van de Putte de basis voor het ontstaan van de nu omvangrijke collectie oorlogsdocumentatie bestaande uit foto's, affiches, archivalia, periodieken, brochures en boeken. Volgens zeggen verzamelde Van de Putte in de periode 1940-1946 documentair materiaal dat hij onder andere bij de plaatselijke Duitse instanties en aanverwante nationaal-socialistische instellingen ophaalde. Een broer van J.A. van den Steenhoven, onderwijzer, gebruikte samen met Bernard Verzijl een ruimte (nog niet gebruikte grafkelder) op de r.k. begraafplaats aan de Graaf Florisweg voor illegale activiteiten, o.a. voor het stencillen van De Vrije Pers en De Vrije Gedachte. (Men had deze kelder vanuit een andere kelder toegankelijk gemaakt.) In deze ruimte werd het affichemateriaal voor Van de Putte bewaard. Kort na de bevrijding is dit door Van de Putte daar weggehaald.

Door zijn vermogen om deze tijd, hoe gruwelijk ook, te relativeren en als het ware over dit tijdperk "heen te kijken" vormde hij een collectie die voor de bestudering van de geschiedenis van de oorlogsjaren in Midden Holland van aanzienlijk belang is. De later bekende historicus dr. L. de Jong onderkende de waarde van deze verzameling al in de jaren vijftig, toen hij een bezoek bracht aan het plaatselijk museum, waar toen de collectie werd bewaard, en - naar zeggen - enkele affiches en mogelijk nog ander uniek documentair materiaal meenam.

De opvattingen van Van de Putte over het nut van zijn verzamelwoede voor latere generaties werden na de bevrijding niet door iedereen gedeeld. Het schijnt dat ook de toenmalige burgemeester van Gouda, dr. mr. K.F.O. James, de waarde van deze collectie onderschatte. Niet ontmoedigd door deze afkeuring schonk Van de Putte de collectie in 1954 aan het plaatselijk museum, na zelf voor een niet onverdienstelijke inventarisatie te hebben gezorgd. Eind van de jaren '50 werd de verzameling overgebracht naar de daartoe geëigende plaats, het gemeentearchief. De toenmalige archivaris die zelf de oorlogsjaren had meegemaakt was wars van publiciteit voor de verzameling ling. Door zijn gebrek aan belangstelling raakte de collectie in het ongerede en ging de materiële toestand achteruit.

Aan die situatie kwam pas in het begin van de jaren tachtig verandering toen de aanzet tot de hernieuwde catalogisering en inventarisering plaatsvond, ingegeven door de succesvolle expositie die in 1980 ter gelegenheid van de herdenking van de bevrijding werd gehouden. Bij de voorbereiding van die expositie bleek overduidelijk dat de toegankelijkheid van de collectie (die qua omvang door schenkingen van particulieren nog aanzienlijk was toegenomen) veel te wensen overliet en dat pas de nodige publiciteit aan de zeer belangwekkende verzameling zou kunnen worden gegeven na vervaardiging van een nieuwe inventaris.

Over de omvang van de collectie direct na de bevrijding is weinig bekend. Het is aannemelijk dat afgezien van het verdwijnen van enige compromitterende archivalia betreffende de persoonlijke levenssfeer van Gouwenaars de collectie geleidelijk aan is toegenomen, met een duidelijke groei na 1978. In bijlage 1 is een lijst van schenkers van documenten opgenomen.

Samenstelling van de collectie

Het begrip document wordt bij deze inventarisatie in de ruime betekenis van het woord gebruikt en omvat geschreven (hierbij is informatie vastgelegd in tekst) of visuele documenten (hierbij is informatie geheel of grotendeels vastgelegd in beeld).

De collectie bestaat uit een aantal bestanden die deels los van elkaar zijn gevormd zijn onder te verdelen in: 1. - periodieken, brochures en boeken --- zie catalogus bibliotheek; 2. - affiches --- zie afzonderlijke inventaris; 3. - archiefstukken; 4. - foto's --- zie catalogus fotocollectie.

Gelet op de opbouw van de verzameling en de gebruikte terminologie bij de beschrijvingen van de affiches en archivalia, die niet altijd in overeenstemming is met het Lexicon van Nederlandse archieftermen (Den Haag, 1983), is het zinvol om de vier bovengenoemde bestanden kort toe te lichten.

ad 1 -- periodieken, brochures en boeken
De oorsprong is niet geheel te achterhalen. Naast schenkingen van particulieren wordt het voornaamste deel gevormd door in 1945 in beslag genomen materiaal afkomstig van het plaatselijk NSB-kantoor en overige nationaal-socialistische instellingen. De inhoud bestaat voor een niet onaanzienlijk deel uit landelijk materiaal. Onder periodiek wordt verstaan: een uitgave waarvan opeenvolgende afleveringen met regelmatige tussenpozen verschijnen; onder brochure: een qua omvang zeer beperkt boekwerkje waarin een standpunt uiteengezet wordt of een korte verhandeling over een bepaald onderwerp wordt gegeven.
De catalogus van dit gedeelte van de collectie is opgenomen in de digitale bibliotheekcatalogus.

ad 2 -- affiches
Dit bestand bestaat uit affiches, die vóór, tijdens en na de oorlog zijn bijeengebracht.1 Als begripsbepaling is gekozen voor de volgende term: een affiche is een geschrift/afbeelding bestemd om in een openbare ruimte te worden opgehangen en waardoor iets ter algemene kennis wordt gebracht. Deze term is afgeleid van het archivistische begrip bekendmaking. Daarnaast is er een aantal documenten die inhoudelijk en qua vorm te bestempelen zijn als een klein affiche, maar gezien de wijze waarop ze verspreid zijn, vaak door middel van vliegtuigen, in dit geval aangeduid worden als strooibiljet. Vanwege de doorgaans afzonderlijke berging en voor het gebruikersgemak zijn de affiches buiten het bestand van archiefstukken gehouden.
De catalogus van dit gedeelte van de collectie is opgenomen in een afzonderlijke (digitale) catalogus onder beheerscode ac 37. Op de website het van streekarchief zijn tevens - menukeuze beeldbank - de affiches als afbeelding te vinden.

ad 3 -- archiefstukken
De archivalia die verwerkt zijn in de collectie zijn na de bevrijding grotendeels met elkaar vermengd. De restanten van de archieven van Duitse en Nederlandse nationaal-socialistische instellingen werden samengevoegd met fragmenten van naoorlogse hulpverlenende instellingen en zelfs met plaatselijke overheidsarchieven. Archivistisch gezien een grote zonde en geheel in strijd met het bestemmings- en structuurbeginsel, maar daar staat tegenover dat de reconstructie van de diverse archieven, afgezien van het vele werk dat daarmee gemoeid is, onplezierige gevolgen voor de gebruiker met zich meebrengt.

ad 4 - foto's
Het fotobestand betreft voornamelijk afbeeldingen van de bevrijding die in 1955 door fotohandel Daems te Gouda werden geschonken, aangevuld met foto's van bombardementen, de mobilisatie en Duitse troepen in Gouda. Daarnaast zijn er nog veel algemene Duitse propagandafoto's betreffende het verloop van de oorlog en met afbeeldingen van wapens (vermoedelijk afkomstig uit het gebouw van de Ortskommandantur te Gouda.)
De catalogus van dit gedeelte van de collectie is opgenomen in de digitale fotocatalogus.

Gebruik van de collectie

Openbaarheid

In de verzameling bevindt zich een aantal archivalia waarvan de inhoud in meer of mindere mate de persoonlijke levenssfeer van nu nog levende personen of hun direkte nabestaanden kan aantasten. Om te voorkomen dat personen onevenredig in hun belangen kunnen worden geschaad heeft het dagelijks bestuur van het streekarchief bepaald dat de volgende inventarisnummers 11, 34, 40, 112, 135, 140, 144, 147, 249, 252, 254, 256, 258, 261, 263, 445 en 528 zonder schriftelijke toestemming van de streekarchivaris (of zijn gemachtigde) niet raadpleegbaar zijn tot het jaar 2020. Daarnaast is er nog een tweede categorie documenten, hoofdzakelijk bestaande uit wervingsfolders en staten met insignes afkomstig van de NSB, SS e.d., die, indien ze zonder meer ter inzage gegeven worden, misbruikt kunnen worden door mensen met extreem rechtse ideeën. De volgende nummers zijn dan ook slechts na schriftelijke toestemming van de streekarchivaris te raadplegen: 74, 75, 141, 155, 271 en 323.

Uitlening

Goed geoutilleerde musea en documentatiecentra kunnen voor expositiedoeleinden, voor zover de materiële toestand dat toelaat, originele exemplaren uit de collectie te leen krijgen. Potentiële bruikleennemers kunnen bij de archiefdienst de voorwaarden opvragen. In overleg met de streekarchivaris zijn in bepaalde gevallen kortdurende en met de nodige waarborgen omgeven exposities bij onderwijsinstellingen mogelijk.

Reproducties

Om te voorkomen dat er een wildgroei onstaat in beeld en geschrift van de bij ons berustende documenten, waardoor mensen die de oorlog bewust hebben meegemaakt gechoqueerd zouden kunnen raken, is besloten om slechts voor tentoonstellingen en wetenschappelijke publikaties reproducties te vervaardigen. De gebruikers zullen dus de documenten uitsluitend ter inzage krijgen en moeten de inhoud van de documenten desgewenst handmatig overnemen.

Tips voor verder onderzoek

Behalve de in deze catalogus beschreven documenten, beschikt het streekarchief over een grote hoeveelheid literatuur over Nederland in de Tweede Wereldoorlog.

Bovendien is het van belang te wijzen op de aanwezigheid van diverse archieven uit de periode 1940 - 1945. Daaronder kunnen met name genoemd worden de (openbare) secretarie-archieven van de gemeenten die aan het streekarchief deelnemen, maar ook:
- archief van de Ortskommandantur te Gouda (fragment);
- archief van de Distributiedienst;
- archief van het bureau Vluchtelingenzorg;
- archief van het hoofd van de Luchtbeschermingsdienst Gouda;
- archief van de Nederlandse Vereniging voor Luchtbescherming, afd. Gouda;
- archief van de Evacuatiecommissie Gouda;
- archief van het Nationaal Steunfonds, afd. Gouda;
- archief van het Comité voor kinderuitzending en -voeding;
- archief van het Nederlands Volksherstel, afd. Gouda;
- archief van de Stichting 1940-1945, district Gouda;
- archief van het 4 mei-comité (voormalige Binnenlandse Strijdkrachten, afd. Gouda) (openbaar sinds 2005);
- archief van het Gedenkcomité Gouda;
- archief van het Comité tot steun aan Nederlandse oorlogsgewonden "Ereschuld en Dankbaarheid", afd Gouda.

Gouda, mei 1990
drs. R.A.M. ter Bogt


Bijlage 1. Lijst van schenkers en/of bruikleengevers (tot 2007)

Zonder nadere vermelding: woonachtig te Gouda op het moment van schenking of bruikleengeving.

A. van Asten
mr. P.W. de Beun (Voorschoten)
A. Blok (Voorburg)
A.M. den Boer (Nieuwerkerk a/d IJssel)
G.J. Boot
M.J. Breeman (Haarlem)
F. Brenkman (Waddinxveen)
mw. Broekhuizen
J.A. de Bruijn
drs. R. de Bruijn (Moordrecht)
J.J. van Dam
M.J. van Dam (Dirksland)
N. van Dantzig
dr. J.L. van Eijk
P. Ernst
J.J. Feit Zoet
mr. J.E.J. Geselschap (Den Haag)
mw. B.P. Geverding-Turion (Reeuwijk)
mw. N. Goldstein-Meynema
Goudsche Courant
mw. J.J. de Haan-Pak (Reeuwijk)
mw. G.F. Haspels (Vught)
mw. H. den Hertog-Baak
L. Honkoop
J.M. van Hofweegen
dr. mr. K.F.O. James
A. de Jong
G.J.F. Kers
mw. T. Kraaij-Lommerde (Zwijndrecht)
E. Krom (Reeuwijk)
A.L. van der Maas
D. Meewezen
mw. J.A.M. Meewezen-Engelhard
H.R.M. Meindert
J. Middelburg
H.W.J. Nederhoff
P. den Ouden
drs. G.A.W.J.O.E. Paris
C. van der Pol
A.R. van de Putte
H.D. Questro
mw. M.J. Rem
C. Rodenberg
H.C. Runge
drs. B.J. van der Saag
dr. A. Scheygrond
J. Sluiter
mw.drs. M. Smeets-Biegman (Le Bar-sur-Loup, Frankrijk)
C.A.M. Spruyt
Stedelijk Museum Gouda
mw. drs. L.N. van Tongerloo (Utrecht)
J. Trooster (Alphen a/d Rijn)
J.R. Vingerling (Reeuwijk)
mr. C. de Vries
W. Vrijenhoeff

Bijlage 2. Lijst van afkortingen

ARAnti-Revolutionaire Partij
BBCBritisch Broadcasting Corporation
BSBinnenlandse Strijdkrachten
CPNCommunistische Partij van Nederland
HARKNationale Hulpactie Rode Kruis
IKBInterkerkelijk Bureau (Gouda)
KBKoninklijk Besluit
KPKnokploegen
LOLandelijke Organisatie tot hulp aan onderduikers
NSBNationaal Socialistische Beweging
NSDAPNationalsozialistische Deutsche Arbeiterspartei
NSFNationaal Steunfonds
NSVONationaal Socialistische Vrouwen Organisatie
NVBNederlandse Volksbeweging
NVDNederlandsche Volksdienst
NVHNederlands Volksherstel
NVVNederlands Verbond van Vakverenigingen
RAFRoyal Air Force
SASturmabteilung
SDAPSociaal-Democratische Arbeiderspartij
SSSchutz-Staffeln
USSRUnie der socialistische sovjetrepublieken, Rusland
V-1Vergeltung eins, V-wapen
WAWeerbaarheidsafdeling, Weerafdeling van de NSB

Noten

1. Telefonische mededeling 07-05-1994 door de heer J.A. van den Steenhoven te Bodegraven, oud hoofd affichecollecties van de Koninklijke Bibliotheek, deels gebaseerd op eigen waarneming (was koerier voor het verzet). Literatuur: J.A. van den Steenhoven, Ondergrondse krantjes : herinneringen van een loopjongen (Gouda 1995).
2. Bij de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag berust sinds verscheidene jaren de collectie affiches (ca. 6000 stuks) uit het NIOD, verzameld door L. de Jong. Deze collectie is beschreven in een kaartsysteem ("bibliografie").

Samengesteld door R.A.M. ter Bogt (1990)Inventaris0. ALGEMEEN

0.1. Krantenknipsels betreffende diverse onderwerpen469. Krantenknipsels betreffende diverse onderwerpen, 1939 - 1943. -- 1 deel

--. Dagboek van H.J. Barnard, Gravin Beatrixstraat 10 te Gouda, mei 1940 - 12 april 1943 (23 / 31 dec.); fotokopieën.
ZIE: rubriek 0.3 inv.nr. 622

--. Gouda 30 jaar bevrijd
Herdenkingsbijlage van de Goudsche Courant met o.a. interviews, 1975.
ZIE: rubriek 3.7 inv.nr. 324

574. Krantenknipsels betreffende de tweede wereldoorlog, 1964, 1967 - 1996. -- 1 omslag
T.z.t. nog te sorteren.

320. "GOUDA Bezetting -- bevrijding 1944 -- 1945". Scriptie van A.R.W. Meindert met ingeplakt enkele krantenknipsels, foto's en documenten uit 1944 en 1945; fotokopie. -- 1 bandje
Bevat o.a. zwarte handelsprijzen in januari 1945.0.2. Dagelijks leven--. On dit
Humoristische teksten, verzameld door mw. Maria Biegman te Utrecht, ca. 1940 - 1941.
ZIE: rubriek 0.3 inv.nr. 688

--. Levens schetsboek
Plakboeken van het gezin van H. Meindert jr. en zijn vrouw F.C. Seele, IJssellaan 2 te Gouda, bijgehouden van 1942 sept. tot 1946 sept.; fotokopieën.
ZIE: rubriek 0.3 inv.nr. 700

566. Register bevattende humoristische teksten (oorlogshumor), 1940 - 1942 en 1945; afschriften. -- 1 band
Verzameld door J.L. van Eijk te Gouda.

240. Wat zal 1941 brengen
Tekst van een voorspelling van een waarzegger (waarzegster) betreffende de afloop van de oorlog in 1941; doorslag. -- 1 stuk

657. Humoristische teksten, 1941 - 1943 en z.d.; gedeeltelijk getypt. -- 1 omslag
Verzameld door J.L. van Eijk te Gouda.

656. Verjaardagswensen voor Catharina Muit te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1943. -- 3 stukken met een envelop
Hierbij een brief(kaart) van haar broer Arie - tewerkgesteld in Bremen -, in enveloppe met stempels "Geöffnet" en "Geprüft Oberkommando der Wehrmacht".

667. Briefkaartje van .. Huydecoper van Nigtevecht, voorzitter van de Vereeniging tot Verbetering van Armenzorg, met mededeling dat de vereniging op last van de rijkscommissaris is ontbonden, 9 juni 1943; gedrukt. -- 1 stuk

--. Het papiertje is wat klein / het vleesch had vetter kunnen zijn ...
Inpakpapier van een slager met daarop een humoristische tekst over de hoeveelheid vlees die nog verkrijgbaar is, (mei) 1943; gedrukt.
ZIE: rubriek 5.2.0 inv.nr. 184

335. Wie wat waar? Jaarboek 1944 van de Goudsche Courant
Almanak voor het jaar 1944; gedrukt, 1943. -- 1 deeltje
Bevat naast landelijke informatie (o.a. uitgebreid over het Duitse bestuur, de NSB, e.d.) ook 15 bladzijden Goudse informatie (adresboek).
Materiële toestand matig.

--. (Open) brief aan de rijkscommissaris betreffende de leef- en werkomstandigheden in Nederland, oktober 1944; gestencild.
ZIE: rubriek 4.6.01 inv.nr. 501

--. Jaaroverzicht 1945
Krantenknipsel uit Groot Gouda (opvolger van het illegale blad De Vrije Pers) met een overzicht van Goudse gebeurtenissen in 1945, 31 december 1945.
ZIE: rubriek 0.4.2 inv.nr. 67

183. Verjaardagkalender van het dagblad Trouw met humoristische afbeeldingen uit de oorlogsjaren, (1946-1947); gedrukt. -- 1 stuk
De opbrengst van deze kalender was bestemd voor de oud-illegale werkers van Trouw.0.3. Dagboeken612. "Dagboek" van burgemeester mr.dr. K.F.O. James te Gouda over de periode 1938-1945; getypt. -- 1 band
Het dagboek is in 1968 en 1970 gemaakt en betreft aantekeningen die naderhand op schrift zijn gesteld.

468. Aantekeningen in de vorm van een dagboek van dr. A. Scheygrond te Gouda over de periode augustus 1939 - juni 1941. -- 1 omslag

688. On dit
Aantekeningen van mw. Maria Biegman te Utrecht over gebeurtenissen in de periode mei 1940 - ca. september 1941, gebaseerd op geruchten. -- 1 deeltje
Bevat: Achterin oorlogshumor.

622-628. Dagboek van H.J. Barnard, Gravin Beatrixstraat 10 te Gouda, mei 1940 - 12 april 1943 (23 / 31 dec.); fotokopieën. -- 7 banden
Bevat vele ingeplakte krantenknipsels, die niet altijd op de juiste datum zijn tussengeplakt. Het dagboek wordt in de loop van 1940 reeds minder persoonlijk van toon. In de loop van 1941 gaat het buitenlandse nieuws vrijwel volledig overheersen. Door waterschade is een belangrijk deel moeilijk leesbaar tot onleesbaar. De laatste band bevat uitsluitend Krantenknipsels.

377. Dagboek van H.D. Questro te Gouda over de periode mei 1940 en januari - juli 1944; afdruk. -- 1 omslag

419. Dagboek van A. ter Brugge te Waddinxveen, 29 april - 30 augustus 1941; afdruk. -- 1 bandje

687. Aantekeningen in de vorm van een dagboek van mw. Maria Biegman te Utrecht, 7 - 17 december 1941, juli 1942, januari - september 1943. -- 1 cahiertje en 9 stukken
Betreft vooral oorlogshandelingen. De aantekeningen uit 1942 betreffen ook jodenvervolgingen. De aantekeningen uit 1943 grotendeels ingeschreven in de Rode Kruis zakagenda voor 1941.

700-701. Levens schetsboek
Plakboeken van het gezin van H. Meindert jr. en zijn vrouw F.C. Seele, IJssellaan 2 te Gouda, bijgehouden van 1942 sept. tot 1946 sept.; fotokopieën. -- 2 banden
Bevat vele ingeplakte familie-annonces, krantenknipsels, archiefstukken en foto's. De eigenlijke dagboek-aantekeningen zijn beperkt in omvang.

601. Dagboek van P.W. de Beun te Gouda, februari - mei 1945; afdruk. -- 1 band0.4. Pers

0.4.1. Gelijkgeschakelde pro-Duitse pers in Nederland0.4.2. Nederlandse pers voor 14 mei 1940 en na 5 mei 1945

312. Exemplaar van Weekblad De Zuidplas (voor de gemeenten in de Zuidplaspolder); afdruk, 10 mei 1940. -- 1 stuk

67. Jaaroverzicht 1945
Krantenknipsel uit Groot Gouda (opvolger van het illegale blad De Vrije Pers) met een overzicht van Goudse gebeurtenissen in 1945, 31 december 1945. -- 1 stuk

--. Programma van de herdenkingsavond, georganiseerd door het dagblad Trouw, in de schouwburg te Gouda; gedrukt, juli 1945.
ZIE: rubriek 3.7 inv.nr. 547

--. Verjaardagkalender van het dagblad Trouw met humoristische afbeeldingen uit de oorlogsjaren, (1946-1947); gedrukt.
ZIE: rubriek 0.2 inv.nr. 1830.4.3. Nederlandse pers vanuit Londen0.4.4. Engelstalige pers; radio-omroep

633. Luistert naar de nieuwsberichten uit Londen!
Strooibiljet met oproep om naar de BBC-uitzendingen te luisteren, z.d. (ca. 1942?). Gedrukt in Engeland. -- 1 stuk0.4.5. Duitstalige pers

198. Brief van de Deutsche Zeitung in den Niederlanden aan een Gouwenaar met het verzoek om een abonnement te nemen, met bijlagen, 1941 en z.d.; gedeeltelijk gedrukt. -- 3 stukken

--. Krantenknipsels afkomstig uit de Deutsche Zeitung in den Niederlanden betreffende voornamelijk cultuur-historische onderwerpen, 1942 - 1943.
ZIE: rubriek 9.6 inv.nr. 4540.4.6. Franstalige pers0.5. Historiografie en documentatie van de tweede wereldoorlog578. Krantenknipsels betreffende dr. L. de Jong en het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (nu NIOD), 1954, 1967 - 1991. -- 1 omslag

651. Catalogus militariaveiling 1998 : verzameling historische affiches
Gedrukt; met index en verklarende woordenlijst. Met lijst van "opbrengstprijzen". -- 1 deel, 1 stuk
Bevat afbeeldingen en beschrijvingen van 291 affiches.1. ALGEMEEN BESTUUR

1.1. Bestuur van Nederland vóór mei 1940379. Instructie (vastgesteld door de ministerraad) voor ambtenaren en personeel in dienst van staatsbedrijven in geval van een vijandelijke inval, mei 1937; gestencild. -- 1 katern

485. Memorie met commentaar op aanwijzingen in geval van een vijandelijke inval door de ministerraad in mei 1937 vastgesteld, (na februari 1943); gedrukt. -- 1 stuk1.2. Nederlandse regering in Londen--. Tekst van een door koningin Wilhelmina gehouden rede, 25 mei 1940; afschrift.
ZIE: rubriek 4.6.13 inv.nr. 287

--. Teksten van door koningin Wilhelmina gehouden toespraken, 1941 - 1943; geschreven, doorslag, gedrukt, gestencild.
ZIE: rubriek 1.6 inv.nr. 291

--. Zuiveringsbesluit (K.B. van 13 januari 1944); doorslag.
ZIE: rubriek 4.5 inv.nr. 384

--. Besluit van de Nederlandse regering tot rechtsherstel van ontslagen ambtenaren (K.B. september 1944); doorslag.
ZIE: rubriek 4.5 inv.nr. 3851.3. Bestuur van Nederland tijdens de bezetting243. Circulaire van de secretaris-generaal van het departement van binnenlandse zaken betreffende het dragen van onderscheidingstekens en insignes, 1940 september; gestencild. -- 1 stuk

380. Circulaire met richtlijnen voor ambtenaren bij de uitoefening van hun functie onder Duits gezag, mei 1940; gestencild. -- 1 stuk

325. Wetboek voor het bezette Nederlandse gebied; gedrukt, 1940 - 1942. -- 1 deel

450. Beschikkingenblad van de commissaris-generaal voor de openbare veiligheid en de hogere SS- en politieleider voor het bezette Nederlandse gebied, december 1941. -- 1 stuk

378. Bijlagen bij het wetboek voor het bezette Nederlandse gebied, 1942; afschrift. -- 1 omslag

--. Bekendmaking van de rijkscommissaris betreffende het verplaatsen van bepaalde openbare diensten landinwaarts; gestencild.
ZIE: rubriek 3.3 inv.nr. 3291.4. Militair Gezag561. Publikatiebladen van het Militair Gezag, oktober 1944 - april 1945; gedrukt. -- 1 omslag

569. Verklaringen van politieke betrouwbaarheid voor een drietal Gouwenaars, 1945. -- 4 stukken

652. Herstelwetgeving
Bekendmaking van de "wettelijke regelingen uitgevaardigd met het oog op de bevrijding van Nederland", (1945); gedrukt. -- 1 deel
Deel 1.

--. Stukken betreffende het Militair Gezag, commissariaat noodvoorziening, mei - juli 1945.
ZIE: rubriek 5.2.2 inv.nr. 4201.5. Bestuur van Nederland na de bevrijding383. Stukken betreffende de bestuursvoorziening in Nederland na de capitulatie van de Duitsers, 1943 - 1944; voornamelijk gestencild. -- 1 omslag1.6. Oranjehuis284. Rijmprent (uitgegeven door de NSB) ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Juliana met Prins Bernhard, 1937 januari; gedrukt. -- 1 stuk

285. Rijmprent uitgegeven door de regering voor de Nederlandse jeugd ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Juliana met prins Bernhard, 1937; gedrukt. -- 1 stuk

286. Krantenknipsels betreffende het koninklijk huis, 1938, 1939, 1941 en z.d. -- 1 omslag

288. Persbericht uit het weekblad Time betreffende het vertrek van prinses Juliana en haar kinderen naar Canada, juni 1940; doorslag. -- 1 stuk

293. Tekst van een publicatie van minister E.N. van Kleffens in het dagblad de Daily Telegraph betreffende de aanslag op de koninklijke familie tijdens de meidagen van 1940, z.d. (1940 - 1941); afschrift. -- 1 stuk

291. Teksten van door koningin Wilhelmina gehouden toespraken, 1940 - 1943; geschreven, doorslag, gedrukt, gestencild. -- 1 omslag
Bevat: O.a. de bekende rede naar aanleiding van het verlies van Indië, maart 1942.
Op de achterkant van één tekst (december 1940) de tekst van het gedicht "Gebed voor 't vaderland" en "Wer fährt dor so spät ...".

295. Strooibiljet (door de RAF verspreid) met het portret van koningin Wilhelmina, z.d. (1940 - 1945). -- 1 stuk

--. Aanbieding van een torpedojager ...
Tekst van een radiotoespraak van prins Bernhard op 26 augustus 1941; met oproep om het Prins Bernhard Fonds financieel te steunen ten behoeve van een geschenk voor koningin Wilhelmina. Gedrukt.
ZIE: rubriek 3.1 inv.nr. 632

646. Moge God ons de kracht ...
Strooibiljetje met tekst van een spreuk van koningin Wilhelmina, z.d. (1941 - 1945). -- 1 stuk

294. Prinses Juliana op Curaçao
Foto-reisverslag van het bezoek van prinses Juliana aan de Nederlandse Antillen, (februari 1944); gedrukt. -- 1 stuk
Uitgeworpen door de geallieerde luchtmacht.

--. Programma van de buurtvereniging "De Zeugestraat" ter gelegenheid van het bevrijdingsfeest en de verjaardag van de koningin, augustus - september 1945; gedrukt.
ZIE: rubriek 3.7 inv.nr. 6192. POLITIEK

2.1. Nederlandse democratische politieke partijen, gedachten, stromingen279. Waar het fascisme regeert, sterft de vrijheid: kijk naar Duitschland
Strooibiljet afkomstig van (de SDAP?) met daarop aangegeven de concentratiekampen, gevangenissen en huizen van bewaring in Duitsland, 1936 november. -- 1 stuk

--. Protestvergadering tegen de jodenvervolging in Duitsland, georganiseerd door het bestuur van "Eenheid door democratie", afdeling Gouda, z.d. (1936 - 1940).
ZIE: rubriek 4.4 inv.nr. 224

608. Strooibiljet met verkiezingstekst van de R.K. Staatspartij, 1937; gedrukt. -- 1 stuk

307. Nationaal Centrum
Exemplaar van het eerste nummer van het tweewekelijkse blad van de stichting Nationaal Centrum, opgericht om saamhorigheid en nationale bewustzijn te bevorderen, 1939 juni; gedrukt. -- 1 katern

281. Memories betreffende het Nederlandse staatsbestel na de bevrijding; gedeeltelijk gedrukt, z.d. (ca. 1943 - 1945). -- 4 stukken

283. Memorie (van vermoedelijk een lid van de A.R.-partij) beteffende staat en kerk na de oorlog, (1943 - 1945); gedrukt. -- 1 stuk

465. Manifest
Memorie bestemd voor het Nederlandse volk met opvattingen over de na-oorlogse inrichting van de Nederlandse samenleving onder andere op politiek gebied, april 1944; doorslag. -- 1 stuk
Waarschijnlijk opvattingen van de redactie van illegale bladen (Parool en Vrij Nederland?).

282. Memories betreffende sociaal-democratische opvattingen over de inrichting van de samenleving na de bevrijding; gedeeltelijk gedrukt, z.d. (1944 - 1945). -- 4 stukken

313. Programma's van de Nederlandse Volksbeweging (N.V.B.); gedrukt, (1945). -- 2 katerns
Proefdruk en 2e druk.

579. Prospectus van de Nederlandse Volksbeweging; gedrukt, 1945. -- 1 katern2.2. NSB

2.2.0. Algemeen

253. Toegangsbewijs voor de vierde Landdag van de NSB te Den Haag; gedrukt, 1935. -- 1 stuk
Met aangehecht reisbiljet

114. Prospectus(sen) van het te bouwen "Nationaal tehuis" van de NSB in Lunteren, 1938 en 1940; gedrukt. -- 2 katernen

257. Toegangsbewijs voor de openbare vergadering van de NSB in het Nutsgebouw in Alphen a/d Rijn, april 1940; gedrukt. -- 1 stuk

* 258. Oorkonde
Bewijs dat men als NSB-er geïnterneerd is geweest tijdens de meidagen van 1940; gedrukt. -- 1 stuk

588. Portret van Anton Mussert, 1940; gedrukt (litho). -- 1 stuk

142. Oorkonde
Bewijs dat men de gelofte van trouw aan de NSB en de leider heeft afgelegd, z.d. (1940-1945); gedrukt. -- 1 stuk
Niet ingevuld.

272. Circulaire bestemd voor jarige NSB-ers met het verzoek om geld te storten voor het Strijdfonds, z.d. (1940-1945); gedrukt. -- 1 stuk

296. Oranje Boven / NSB vergift
Strooibiljet, (1940 - 1945). -- 1 stuk

--. Krantenknipsels met teksten van redevoeringen van Max Blokzijl, z.d. (1940 - 1945).
ZIE: rubriek 3.4 inv.nr. 453

--. Hekeldichten gericht tot Anton Mussert, z.d. (1940 - 1945); afschrift, doorslag.
ZIE: rubriek 4.6.01 inv.nr. 532

260. Toegangsbewijs voor de herdenkingsbijeenkomst van de NSB te Utrecht in verband met haar 10-jarig bestaan, december 1941; gedrukt. -- 1 stuk

662. Krantenknipsel met foto van de overhandiging van een exemplaar van Mein Kampf aan ir. Mussert door commissaris-generaal dr. Schmidt, z.d. (1941). -- 1 stuk

--. Circulaire van de rector van het gymnasium te Gouda aan de ouders van de leerlingen betreffende het plagen van kinderen (van NSB-ers) en tevens met het verzoek hen 's avonds van de straat te houden.
ZIE: rubriek 7.1 inv.nr. 245

--. Ook gij Brutus
Circulaire van het verzet betreffende het verraad van de NSB, geschreven in de vorm van de betreffende passage uit Shakespeare's werk: Julius Ceasar; gestencild.
ZIE: rubriek 4.6.01 inv.nr. 473

--. Oproep van het verzet aan rijks- en gemeenteambtenaren om zich duidelijk uit te spreken tegen de NSB, (voorjaar) 1941; gedrukt, doorslag en gestencild.
ZIE: rubriek 4.6.06 inv.nr. 474

--. Oproep aan de Nederlanders om de poging om te komen tot de vorming van een NSB-regering massaal te boycotten, juli 1941.
ZIE: rubriek 4.6.05 inv.nr. 475

--. De nieuwe orde
Strooibiljetten voor verspreiding in Gouda, gericht tegen respectievelijk het optreden van NSB, WA en een Duitsgezinde politieagent, (juni) 1941, en tegen de Duitse V-actie, met een spotlied op de NSB overgenomen uit De Luchtpost van 15 juli 1941; gestencild.
ZIE: rubriek 4.6.01 inv.nr. 479

* 261. Bewijs dat aan N.N. en N.N. het "eereteken strijd en offer" van de NSB is verleend, 14 december 1941 en 5 oktober 1942; gedrukt. -- 2 stukken

275. Toegangsbewijs voor een vergadering van de NSB in de schouwburg te Gouda, (1941 - 1944); gedrukt. -- 1 stuk

264. Oproep van de kringleider van de NSB aan de leden om te verschijnen op het "Dankfeest voor de Oogst" in de schouwburg te Gouda, 1943; gedrukt. -- 1 stuk

660. Beknopt verslag van de vergadering van de NSB op 5 juni (1943); doorslag. -- 1 stuk (2 bladen)
Betreft met name de machtsstrijd tussen Mussert en Feldmeyer.

266. Blad afkomstig uit een NSB-kalender met op de achterkant een levensloop van Anton Mussert, (1944); gedrukt. -- 1 stuk

--. Max Blokzijl spreekt tot de jeugd!
Strooibiljet met de bekendmaking dat Max Blokzijl tot de jeugd spreekt in zaal Kunstmin te Gouda, (1944) januari 24.
ZIE: rubriek 7.1 inv.nr. 248

--. Circulaire van Max Blokzijl bestemd voor de katholieken en inhoudelijk in het bijzonder gericht tegen het bolsjewisme, 1944; gedrukt.
ZIE: rubriek 3.4 inv.nr. 303

--. Oproep van de C.P.N. aan de Nederlandse arbeidersklasse in het bijzonder, om te protesteren tegen de vrijlating van landverraders (NSB-ers), (1945); gedrukt.
ZIE: rubriek 4.5 inv.nr. 558

--. Aquarel van het kamp Apollo te Gouda (interneringskamp voor NSB-ers en andere collaborateurs), 1945.
ZIE: rubriek 4.5 inv.nr. 5902.2.1. Houding t.o.v. de parlementaire democratie in Nederland2.2.2. Ideologie en programma

--. Partijprogramma van de NSB met toelichting (alsmede bronnen van het "Nederlandsche Nationaal Socialisme"), 1933; gedrukt.
ZIE: rubriek 2.2.6 inv.nr. 111

137. Godsvertrouwen
Strooibiljet betreffende de eerste bron van het Nederlandse nationaal-socialisme: het Godsvertrouwen, met tevens een oproep om eens te gaan praten met de colporteurs van de NSB in Gouda, (1933 - 1944). -- 1 stuk

--. Plan voor het lager- en middelbaar onderwijs "in den nationaal-socialistische staat", 1938; gedrukt.
ZIE: rubriek 7.1 inv.nr. 166

143. Vormingslessen voor nieuwe leden
Samenvatting van het programma en de bronnen van de NSB, z.d. (1941 - 1944); gedrukt. -- 1 stuk2.2.3. Liederen2.2.4. WA

149. Instructie voor de gemotoriseerde WA, 1940; gedrukt. -- 2 katernen

150. Instructie voor de exercitie van de WA, 1940; gedrukt. -- 1 katern

* 155. Stukken betreffende de rangen, het uniform en de insignes in de WA, (1940 - 1944); gestencild. -- 3 stukken

153. Kladaantekeningen betreffende de organisatie van de WA, (1940 - 1945). -- 2 stukken

154. Overzicht van de organisatie van de WA ten behoeve van de kaderopleiding bij Heerban drie, (1940 - 1945); gestencild. -- 1 stuk

156. Instructie ten behoeve van de vorming van de leden van de WA, (1940 - 1945); gestencild. -- 1 stuk

157. Spaarbewijs ten behoeve van het uniformfonds van de WA, (1940 - 1945); gedrukt. -- 1 stuk

591. Portret van J.E. Feenstra, WA-banleider te Den Haag, 1941; kleurenlitho. -- 1 stuk
F. leidde op 26 mei 1941 een WA-mars door Gouda.

151. Tuchtreglement voor de WA, 1942; gestencild. -- 1 stuk

152. Kladaantekeningen voornamelijk betreffende de WA, 1943. -- 1 stuk2.2.5. Organisatie

* 147. "Colportage-boekje". Bewijs voor een lid van de NSB dat men gecolporteerd heeft; gedrukt, z.d. (ca. 1932 - 1944). -- 1 katern

146. Instructie voor huisbezoekers van de NSB, z.d. (1932 - 1945); gedrukt. -- 1 deel

148. Briefpapier en enveloppe van de NSB, z.d. (ca. 1932 - 1945). -- 3 stukken

276. Formulieren van de NSB; gedrukt, gestencild, (1932-1945). -- 3 stukken

* 140. Spaarbewijs ten behoeve van het huizen- en propagandafonds van de NSB, z.d. (1933 - 1944); gedrukt. -- 1 stuk

* 252. Contributiebewijs van de NSB voor N.N.; gedrukt, 1934. -- 1 stuk

* 112. Lidmaatschapsbewijzen van de NSB, 1934 en 1942; gedrukt. -- 2 stukken

* 254. Gildekaart
Lidmaatschapsbewijs van het gilde der voortrekkers van kring 42 (59) "Rijnstreek" van de NSB voor N.N., 1937, met een instructie. -- 1 stuk

* 145. Van het lidmaatschap der Nationaal-Socialistische Beweging ...
Instructieboekje ("lidmaatschapsboekje") voor de leden van de NSB, met een voorwoord door Anton Mussert en achterin een overzicht van de onderscheidingstekens van gezagsdragers, z.d. (ca. 1938); gedrukt. -- 1 katerntje
Voorin tenaamstelling op naam van NN, z.d. (ca. 1940).

255. Mussert's strijd is de mijne
Contributiekaart van de NSB met dit opschrift; gedrukt, (1939). -- 1 stuk
Niet ingevuld.

* 256. Contributiekaart voor het "Bouwplan Lunteren" van de NSB; gedrukt, (1939). -- 1 stuk

* 271. Overzicht van de van de onderscheidingstekens van de NSB, z.d. (1940-1943); gedrukt. -- 1 katern
Bevat tevens een instructie betreffende houding en eerbewijzen.

* 141. Staten met de insignes van de diverse afdelingen van de NSB, de SS, de S.A. en de Nederlandse Arbeidsdienst; gestencild, z.d. (ca. 1940 - 1944). -- 2 stukken

* 144. Brief van de groepsleider, groep Reeuwijk, van de NSB aan de kringvormingsleider betreffende het tijdstip van de groepsvergadering, (1940-1945). -- 1 stuk

273. Staatjes van te innen gelden voor de Fondsclub van de NSB, z.d. (1940-1945); gedrukt. -- 1 katern
Niet ingevuld.

65. Volk sluit aaneen
Strooibiljet van de NSB met de mededeling dat tot nader order geen nieuwe leden worden aangenomen met ingang van 19 juli 1941; gedrukt. -- 1 stuk

118. Instructie voor het werk in de "groep", met bijlagen, 1941; gedrukt. -- 1 deel
Een aantal groepen vormden een kring.

119. Instructie voor de kringleiders van de NSB, met bijlagen, 1941; gedrukt en gestencild. -- 1 deel

120. Instructie voor personen betrokken bij de vorming binnen de NSB, 1941; gedrukt. -- 1 katern

666. Volk sluit aaneen
Strooibiljet van de NSB met oproep om naar het antwoord van dr. Van Genechten te luisteren, z.d. (ca. 1941); gedrukt. -- 1 stuk

369. Het lidmaatschap der Nationaal-Socialistische Beweging ...
Instructieboekje ("lidmaatschapsboekje") voor de leden van de NSB; gedrukt, z.d. (ca. 1941). -- 1 katerntje
Vooring een formulier voor tenaamstelling.

71. Bewijsje dat men ƒ 2,50 als bijdrage aan het verjaardagsgeschenk voor Anton Mussert heeft geschonken, 1942; gedrukt. -- 1 stuk

125. Staten van voorradig propagandamateriaal van de NSB, juni - juli 1942; gedrukt. -- 2 stukken

127. Circulaire van het hoofd van de afdeling financiën aan de leden en sympathisanten van de NSB betreffende de contributie over 1943, 1942; gedrukt. -- 1 stuk

129. Instructie voor de kringorganisator en voor de organisatie-inspecteur van de NSB, met bijlagen, 1942 - 1943; gedrukt en gestencild. -- 1 omslag

131. Facturen (met mededelingen) van de materiaalbeheerder van de kring van de NSB aan een (groepsleider?) in verband met de levering van propagandamateriaal, 1942 - 1943. -- 1 omslag

132. Tuchtreglement van de NSB, 1943; gedrukt. -- 1 stuk

133. Instructie voor leden van de NSB die zich met statistische werkzaamheden bezighouden, 1943; gedrukt. -- 1 deel

* 263. Begeleidend schrijven van de gewestelijke organisatieleider van de kring IJsselstreek van de NSB in verband met het toezenden van richtlijnen en een handleiding, februari 1943. -- 1 stuk

134. Instructie voor de NSB-bureauleider in de kring, met bijlagen, 1944; gedrukt en gestencild. -- 1 omslag

* 135. Het Tienjarenteken
Bewijs dat men tien jaar lang onafgebroken lid is geweest van de NSB; gedrukt, 1944. -- 1 stuk

265. Aantekening dat de landwachter N.N. 's nachts dienst heeft, 26 mei 1944. -- 1 stuk2.2.6. Propaganda

111. Partijprogramma van de NSB met toelichting (alsmede bronnen van het "Nederlandsche Nationaal Socialisme"), 1933; gedrukt. -- 1 deel

274. Wervingsfolder en tevens aanmeldingsformulier voor een abonnement op het NSB-maandblad Ontwakend Volk, z.d. (1933 - 1945); gedrukt. -- 1 stuk

181. Oproep van de NSB om niet bij grootwinkelbedrijven te kopen, maar bij de middenstand, (ca. 1937); gedrukt. -- 1 stuk
Bevat tevens een aanmeldingsformulier om lid te worden.

270. Mussert of Moskou
Strooibiljet met verkiezingstekst, (1937). -- 1 stuk

--. Rijmprent (uitgegeven door de NSB) ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Juliana met Prins Bernhard, januari 1937; gedrukt.
ZIE: rubriek 1.6 inv.nr. 284

115. Propaganda-fotoserie van hoofdzakelijk Anton Mussert, (1938 - 1939); gedrukt. -- 5 stukken

136. Propagandaspreuken van de NSB, (1940 - 1943); gedrukt. -- 1 omslag

139. Sluitzegels van de NSB, 1941 - 1942 en z.d.; gedrukt. -- 1 omslag
Gedeeltelijk opgeplakt.

268. Met Duitschland tegen het kapitalisme
Strooibiljet van de NSB met de oproep om samen met Duitsland het kapitalisme te bestrijden, (1940 - 1944). Ontwerp: Van Altena. -- 1 stuk

91. Nederlanders, gij hebt wraak gezworen!!
Strooibiljet van de NSB met de oproep om de Engelse tyrannie te bestrijden, (1940 - 1945). -- 1 stuk

689. Indien 't hier in het vaderlant soo geleegen is ...
Tekst van een spreuk van Michiel Adriaenszoon de Ruyter, z.d. (ca. 1941); gedrukt. -- 1 stuk
Vermoedelijk door de NSB voor propagandadoeleinden gebruikt.

116. Schoonmaak houden
Oproep van Anton Mussert om opschriften die inlijving bij Duitsland propageren te verwijderen, (september?) 1941; gedrukt. -- 1 stuk

117. Propagandablad (in de vorm van een circulaire) met de oproep om samen te werken met de NSB, 1941; gedrukt. -- 1 stuk

121. Dat is de leider
Propagandatekst ter ere van Anton Mussert, december 1941; gedrukt. -- 1 stuk
Uitgegegven in verband met het 10-jarig leiderschap.

297. Eens met bloed en zweet verworven voor ons volk. Nu verraden en verkwanseld
Strooibiljet van de NSB met anti-geallieerde propaganda in verband met de legering van onder andere Amerikaanse soldaten in de Nederlandse Antillen en Suriname, (1941 december). -- 1 stuk

--. Circulaire van de NSB aan de rooms-katholieken naar aanleiding van het bisschoppelijk verbod om lid te zijn van de NSB of een van haar organisaties, 1941; gedrukt.
ZIE: rubriek 8.2 inv.nr. 42

93. Met Duitschland tegen het bolsjewisme
Strooibiljet van de NSB met de oproep om samen met Duitsland het bolsjewisme te bestrijden, (1941 - 1944). -- 1 stuk

269. Met Duitschland voor nieuw Europa
Strooibiljet van de NSB met de oproep om samen met Duitsland voor een nieuw Europa te strijden, (1941 - 1944). -- 1 stuk

663. Met Duitschland voor vrij Nederland
Strooibiljet van de NSB met de oproep om samen met Duitsland voor de vrijheid van Europa en daarmee van Nederland te strijden, (1941 - 1944). -- 1 stuk

123. Zinloos geofferd
Tekst van een rede van Anton Mussert over de vernietiging van Nederlandse kruisers in de slag in de Java-zee, 1942; gedrukt. -- 1 stuk
Overdruk uit Volk en Vaderland van 15 februari 1942.

124. Oostfront en thuisfront
Tekst van een rede van Anton Mussert, 1942; gedrukt. -- 1 stuk
Overdruk uit Volk en Vaderland van 31 juli 1942.

675. De schim uit het verleden : de "brochure" van den oud-minister-president De Geer
Tekst van Anton Mussert, 1942; gedrukt. -- 1 stuk
Overdruk uit Volk en Vaderland van 17 april 1942.

130. Propagandablaadjes met de oproep om lid te worden van de NSB, 1942 - 1943; gedrukt. -- 2 stukken2.2.7. NSVO

223. Werksterskaart van de NSVO, z.d. (1940 - 1945); gedrukt. -- 1 stuk
Niet ingevuld

* 34. Lidmaatschapsbewijzen van de NSVO, 1941 - 1942; gedrukt. -- 2 stukken2.2.8. Jeugdstorm

35. Instructies voor de leden van de Nationale Jeugdstorm, 1940 - 1942 en 1944; gedrukt. -- 7 delen in één omslag

292. Sluitzegels van de Nationale Jeugdstorm, (1940-1944); gedrukt. -- 2 zegels in één omslag

37. Bijlage bij de instructie "Statuut, opbouw en leiding van den Nationale Jeugdstorm", 1941; gedrukt. -- 1 stuk

247. Programma van het jeugd zangfeest (van de Nationale Jeugdstorm) op het Plein te Den Haag, augustus 1941; gedrukt. -- 1 katern

* 40. Lidmaatschapsbewijzen van de Nationale Jeugdstorm, 1943; gedrukt. -- 2 stukken

* 249. Oorkonde van de Nationale Jeugdstorm, gewest Zuid-Holland, voor de kampioen kastiebalwerpen, 1944; gedrukt. -- 1 stuk2.2.9. Nederlands Agrarisch Front

280. Sluitzegel van het Nederlands Agrarisch Front, (1940-1945); gedrukt. -- 1 stuk2.3. Overige Nederlandse fascistische organisaties en anti-democratische groeperingen en personen592. Krantenknipsels betreffende de "zaak Aantjes" (het vertrek van mr. W. Aantjes als fractievoorzitter van het CDA wegens collaboratie in de tweede wereldoorlog), 1978. -- 1 omslag2.4. Nederlandse Unie162. Programma van de Nederlandse Unie, (1940); gedrukt. -- 1 stuk

165. Propagandablad en tevens aanmeldingsformulieren van de Nederlandse Unie, (1940-1941); gedrukt. -- 1 stuk

189. Humoristisch strooibiljet gericht aan de Alphense klanten van de zaak in tweedehands artikelen (Uniewinkel) met de mededeling dat alle beginselen tegen spotprijzen opgeruimd worden, (1940 - 1941). -- 1 stuk

611. Sluitzegels van de Nederlandse Unie, (1940 - 1941); gedrukt. -- 9 zegels in één omslag

--. Lofdicht op de Nederlandse Unie door J. van Heyningen, (1940 - 1941); gedrukt.
ZIE: rubriek 9.3 inv.nr. 164

163. Circulaire aan de lezers van het weekblad "De Unie" betreffende de stopzetting van het blad, 1941; gedrukt. -- 1 stuk2.5. Nationaal-socialisme, fascisme en andere anti-democratische groeperingen buiten Nederland

2.5.0. Algemeen

538. Sluitzegel met propagandistische tekst van het Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV), z.d.; gedrukt. -- 1 stuk2.5.1. Fascisme in Italië2.5.2. Nationaal-socialisme

* --. Staten met de insignes van de diverse afdelingen van de NSB, de SS, de S.A. en de Nederlandse Arbeidsdienst; gestencild, z.d. (ca. 1940 - 1944).
ZIE: rubriek 2.2.5 inv.nr. 141

371. Aanmeldingsformulieren voor de NSDAP, (1940-1945); gedrukt. -- 3 stukken

122. Hakenkruis-confetti, 1941; gedrukt. -- 7 stukken in één enveloppe
Met aantekening van oud-burgemeester K.F.O. James.

--. Krantenknipsels met humoristische teksten en afbeeldingen over voornamelijk de distributie, de atoombom, Duitse militairen en het nationaal-socialisme, 1941, 1945 en z.d.
ZIE: rubriek 5.2.0 inv.nr. 2392.5.3. Hitler en andere nazi-leiders

422. Unsere Hoffnung
Sluitzegel met een afbeelding van Adolf Hitler, z.d.; gedrukt. -- 1 stuk

367. Serviceboekje van een Mercedes-Benz auto ten name van onder anderen A. Seyss-Inquart, 1939; gedrukt. -- 1 deel

372. Enveloppe afkomstig van de rijkscommissaris in Nederland, z.d. (1940-1945). -- 1 stuk
Niet gebruikt

--. Humoristische afbeelding van Adolf Hitler, z.d. (1940 - 1945).
ZIE: rubriek 4.6.01 inv.nr. 242

483. Wij danken U, Hitler, voor het clandestiene slachten van Duitschland
Strooibiljet van het verzet, (1942). -- 1 stuk

--. Strooibiljet met uitspraken van Adolf Hitler die gericht zijn tegen Engeland en waarin hij suggereert dat de verovering van de Sovjet-Unie de levensstandaard van de Europeanen ten goede zal komen, 1942.
ZIE: rubriek 3.4 inv.nr. 88

589. Portretten van Adolf Hitler en Benito Mussolini, (1943 - 1944); gedrukt (kleur). -- 3 stukken

--. Krantenknipsel betreffende de berechting van personen die de aanslag op Adolf Hitler pleegden, 1944.
ZIE: rubriek 4.6.01 inv.nr. 543

--. Humoristische overlijdensberichten van Adolf Hitler, mei 1945; gedrukt.
ZIE: rubriek 4.6.01 inv.nr. 187

--. Der Führer in Berlin!
Strooibiljet met de bekendmaking dat Adolf Hitler "gevallen" is en met een oproep aan de Duitse soldaten om door te vechten, (mei 1945).
ZIE: rubriek 3.3 inv.nr. 3173. OORLOGVOERING

3.1. Nederlandse militaire zaken, inclusief Indië (in overleg met de Nederlandse regering)344. Stukken betreffende de (bijzondere) vrijwillige Landstorm, 1934 - 1940 en z.d.; gedrukt. -- 1 omslag

78. Circulaire van de bataljonscommandant van het 3e regiment-infanterie, III bataljon, met richtlijnen voor het bouwen en inrichten van een gevechtsstelling en loopgraven; afschrift. 1939. -- 1 stuk

345. Geheime aankondiging van de aanstaande mobilisatie bestemd voor een dienstplichtig officier, (1939); gedrukt. -- 1 stuk

346. Oproep van het departement van defensie aan J. Smit om in werkelijke dienst op te komen, (1939); gedrukt. -- 1 stuk

28. Tekening in kleurendruk van Nederlandse oorlogsschepen die gezonken zijn tijdens de meidagen van 1940. -- 1 stuk

52. Brief van de opperbevelhebber van land- en zeemacht, H.G. Winkelman, aan het gemeentebestuur van Rotterdam, waarin hij reageert op een rede van de rijkscommissaris betreffende de gedeeltelijke schuld van de Nederlandse regering en de militairen voor het bombardement van Rotterdam op 14 mei 1940, (1940); afschrift. -- 1 stuk

79. Telegram van de opperbevelhebber van het Nederlandse leger aan de commandant van het veldleger betreffende de situatie aan de grens op 9 mei 1940 en het dragen van Nederlandse uniformen door Duitse parachutisten; 9 en 10 mei 1940; afdruk. -- 1 stuk

347. Krantenknipsel betreffende het hoogste militaire gezag in Gouda tijdens de afgekondigde staat van beleg, mei 1940. -- 1 stuk

348. Bekendmaking van het algemeen hoofdkwartier van het Nederlandse leger in de NRC betreffende de Duitse aanval op Nederland, 10 mei 1940; afdruk. -- 1 stuk

349. Tekst van een radiotoespraak, gehouden door burgemeester K.F.O. James van Gouda, betreffende evacuaties en de militaire toestand, 13 mei 1940; gedrukt. -- 1 stuk

350. Bekendmaking van de opperbevelhebber van land- en zeemacht, H.G. Winkelman, betreffende de militaire toestand en het vertrek van de koningin en de ministers naar Engeland, 14 mei 1940; gedrukt. -- 1 stuk

636. Brief van een officier van het Nederlandse leger aan de bevelhebber van de Duitse weermacht in Nederland met oproep om de leugen betreffende de Nederlandse schending van de neutraliteit te herroepen, met als bijlage de verklaring van de opperbevelhebber van land- en zeemacht, H.G. Winkelman, inzake zijn memorandum van 23 maart 1940 aan de Nederlandse gezant te Brussel; (1940); gestencild. -- 2 stukken (3 bladen aan elkaar geniet)

--. Brief van de opperbevelhebber van het Duitse leger aan de commandant van de stad Utrecht met de oproep de strijd te staken, 14 mei 1940; afdruk.
ZIE: rubriek 3.3 inv.nr. 50

--. Oproep van de Duitsers aan de Nederlandse soldaten om de strijd te staken, 14 mei 1940; gedrukt.
ZIE: rubriek 3.3 inv.nr. 51

--. Circulaire van de Nederlandse Werkgemeenschap aan "alle goede Vaderlanders" met de oproep om geld te storten ten behoeve van de bouw van tehuizen voor de Nederlandse oorlogsinvaliden, (1940); gedrukt.
ZIE: rubriek 6.2.7 inv.nr. 259

414. Frans Johan Hubert van Eijk 19 november 1918 - 14 februri 1945 : het te korte en bewogen leven van een jachtvlieger bij de Royal Air Force
Biografische aantekeningen, grotendeels ontleend aan de zakagenda's en logboeken van F.H.J. van Eijk, samengesteld door zijn broer dr. J.L. van Eijk, 1993. Met aankondiging van een tv-documentaire over F.H.J. van E., 1999, en een krantenknipsel hierover, 1999. -- 1 band, 2 stukken
Tijdens de meidagen van 1940 was F. van Eijk vaandrig bij de luchtafweer te IJmuiden. Hij stak op 14 mei over naar Engeland, waar hij in november 1941 op eigen verzoek werd ingedeeld bij de Royal Air Force, later als 1e lt.-vlieger bij het "Nederlandse" 322-squadron. Hij sneuvelde in 1945 tijdens een missie in de omgeving van Kleef. In de band zijn enkele fotografische afdrukken van foto's opgenomen, waaronder een portret van Jan Leendert Plesman (geb. 18-12-1919 te Gouda, gesneuveld 01-09-1944 boven Frankrijk).

632. Aanbieding van een torpedojager ...
Tekst van een radiotoespraak van prins Bernhard op 26 augustus 1941; met oproep om het Prins Bernhard Fonds financieel te steunen ten behoeve van een geschenk voor koningin Wilhelmina. Gedrukt. -- 1 stuk

--. Nederlanders!
Oproep om de meidagen van 1940 te gezamenlijk te herdenken, met o.a. aanwijzingen voor christenen van alle gezindten, mei 1941; doorslag.
ZIE: rubriek 4.6.01 inv.nr. 643

648. De overweldiging der Nederlanden (The rape of the Netherlands)
Illegaal gepubliceerde vertaling van het in 1940 verschenen boek van minister E.N. van Kleffens, ca. 1941; gestencild -- 1 bandje
Zowel de oorspronkelijke uitgave als de gedrukte vertaling zijn in onze bibliotheekcollectie aanwezig.

--. Krantenknipsel met een bekendmaking van de opperbevelhebber van het Duitse leger in Nederland, dat de leden van het voormalige Nederlandse leger opnieuw in krijgsgevangenschap zullen worden geïnterneerd; afdruk, april 1943.
ZIE: rubriek 3.3 inv.nr. 63

--. Circulaire van het hoofdbestuur van het Nederlandse Rode Kruis te Den Haag, aan familieleden of gevolmachtigden van de sinds 7 mei 1943 naar Duitsland getransporteerde Nederlandse krijgsgevangenen, betreffende de verzending van pakketten aan de gevangenen, juli 1944; gedrukt.
ZIE: rubriek 6.2.6 inv.nr. 438

351. Circulaire van M.R. de Bruine, kolonel van de mariniers, aan de reserve-officieren van het voormalige Nederlandse leger betreffende een nieuw te vormen leger en tevens met mededelingen omtrent de Duits-Zwitserse betrekkingen en marinevrijwilligsters, (1944 - 1945); doorslag. -- 1 stuk

352. Enquêteformulier betreffende het actief deelnemen van het Nederlandse volk aan de bevrijding van Indië; gedrukt. z.d. (1945). -- 1 stuk

565. Bevelschriften van de minister(s) van marine en / of oorlog aan de voormalige militairen van de Nederlandse strijdkrachten om zich ter registratie aan te melden in de regio Gouda, juni - juli 1945; gedrukt. -- 4 stukken

--. Bevrijding van Indië. Feestelijke viering ...
Programma van de feestviering op het Marktplein te Gouda ter gelegenheid van de bevrijding van Indië, 1945 augustus; gedrukt.
ZIE: rubriek 3.7 inv.nr. 549

--. De Wehrmachtsbezirkverwaltung te Gouda in bezettingstijd
Aantekeningen van H. Meindert (Kobus Kool) en J.L.A. Mimpen (Leo) betreffende het ditrict Gouda van de Wehrmachtsbezirkverwaltung, z.d. (1945). Met een krantenknipsel uit Het Parool met uittreksel uit deze aantekeningen, (1945); fotokopie.
ZIE: rubriek 3.3 inv.nr. 434

571. Krantenknipsels betreffende Gouwenaars in Indië, 1946. -- 1 omslag

572. Vergunning van de minister voor C.A. Geverding te Gouda tot het dragen van het mobilisatie-oorlogskruis, 1949; gedrukt. -- 1 stuk3.2. Geallieerde oorlogvoering (inclusief USSR)357. Wojenny biljet
Russisch militair paspoort, (1939-1945); gedrukt. -- 1 katern
Onvolledig ingevuld

--. Kindestragödie durch Englische Bombe
Tekst van een verslag in het Hamburger Fremdenblatt van 7 augustus 1940 inzake de gevolgen van een Engels bombardement op een kraamvrouwenkliniek; gestencild.
ZIE: rubriek 3.4 inv.nr. 640

--. Kampgeld bestemd voor gebruik in Duitse krijgsgevangenkampen, 1940 - 1945; gedrukt.
ZIE: rubriek 3.3 inv.nr. 54

--. Frans Johan Hubert van Eijk 19 november 1918 - 14 februri 1945 : het te korte en bewogen leven van een jachtvlieger bij de Royal Air Force
Biografische aantekeningen, grotendeels ontleend aan de zakagenda's en logboeken van F.H.J. van Eijk, samengesteld door zijn broer dr. J.L. van Eijk, 1993. Met aankondiging van een tv-documentaire over F.H.J. van E., 1999, en een krantenknipsel hierover, 1999.
ZIE: rubriek 3.1 inv.nr. 414

--. Mededeeling van het Comitee voor Vrij Nederland
Aanwijzingen van een illegale groepering hoe te handelen bij het terugtrekken van de Duitse troepen of een strijd op Nederlands grondgebied door een geallieerde bevrijdingsmacht, ca. 1941. Met afschrift van een brief aan de rijkscommissaris waarin maatregelen tot herstel van de democratische vrijheden worden geëist. Getypt.
ZIE: rubriek 4.6.01 inv.nr. 642

533. Stukken betreffende het afwerpen van materieel door de geallieerden; afdrukken, z.d. (1941 - 1945). -- 2 stukken

--. Krantenknipsels met humoristische teksten en afbeeldingen over voornamelijk de distributie, de atoombom, Duitse militairen en het nationaal-socialisme, 1941, 1945 en z.d.
ZIE: rubriek 5.2.0 inv.nr. 239

353. Kaart van Rotterdam en omgeving bestemd voor bombardementsdoeleinden, 1942; gedrukt. -- 1 stuk

358. Dringende waarschuwing tot het Nederlandsche volk / Verzwaring van lucht-bombardementen
Oproep van het geallieerde opperbevel, ondersteund door de Nederlandse regering, aan de Nederlandse bevolking (en vooral de arbeiders) om in verband met bombardementen uit de buurt te blijven van fabrieken die werken voor de oorlogsindustrie, (1942 - 1945); gedrukt. -- 1 stuk

672. Aluminium strips, uitgeworpen door geallieerde vliegtuigen om de Duitse radar te misleiden, z.d. (ca. 1943 - 1945). -- 2 stukken

354. Bekendmaking van het verzet aan de bevolking betreffende een door het geallieerde opperbevel gegeven instructie in geval van bombardementen, (1944); getypt. -- 1 stuk

599. Lijst van bij het Amerikaanse bombardement van 22 februari 1944 in Enschede en Nijmegen getroffen lokaties, met aantekeningen, ook inzake Arnhem en Coevorden; getypt. -- 1 stuk

--. Geallieerde troepen landen! / Mannen en vrouwen van Nederland
Strooibiljet met een bekendmaking / instructie van minister P.S. Gerbrandy aan de bevolking van Nederland naar aanleiding van de landing in Normandië en met de tekst van een door generaal Dwight D. Eisenhouwer uitgesproken rede gericht tot de bevolking van bezet Europa, juni 1944.
ZIE: rubriek 4.6.03 inv.nr. 498

77. Fotokopieën van luchtfoto's van Gouda en omgeving, 1944 sept. 11 en 1945 jan. 22. -- 3 stukken
Slecht leesbaar. Door inkleuren van wegen en water is de situering verduidelijkt.

685. Spoorwegkaart van Nederland en Midden-Europa, met daarop aangegeven de opmars van de geallieerde troepen in 1944 - 1945; gedrukt (1935). -- 1 stuk
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Gescheurd op de vouwen.)

355. Kanadische Wache !; Eintritt für Deutsche Wehrmachtsangehörige untersagt
Aanplakbiljet, (10 mei 1945). -- 1 stuk

--. A hearty welcome
Strooibiljet uitgegeven door het illegale blad "Trouw" waarin de geallieerde soldaten welkom worden geheten, (1945).
ZIE: rubriek 3.7 inv.nr. 615

573. Dankbetuiging, namens de regeringen en strijdkrachten van het Britse Gemenebest, aan N. Turion wegens het helpen achterhalen van het lot van neergeschoten vliegtuigbemanningen, (1945-1950); gedrukt. -- 1 stuk3.3. Duitse oorlogvoering--. Geboorteregister van Gouda over 1926.
ZIE: rubriek 4.3 inv.nr. 456

76. Vrijstellingsbewijzen voor krijgsgevangenschap, z.d. (ca. 1940 - 1945); gedrukt. -- 2 stukken
Eén exemplaar vervalst.

50. Brief van de opperbevelhebber van het Duitse leger aan de commandant van de stad Utrecht met de oproep de strijd te staken, 14 mei 1940; afdruk. -- 1 stuk

51. Oproep van de Duitsers aan de Nederlandse soldaten om de strijd te staken, 14 mei 1940; gedrukt. -- 1 stuk

82. Nederlanders! Soldaten! Uw bevrijding is gekomen!
Duits strooibiljet dat de Nederlanders en de Nederlandse soldaten oproept om de strijd te staken, mei 1940. -- 1 stuk
Het strooibiljet is uit een vliegtuig geworpen en op 11 mei 1940 in Gouda gevonden.

306. Waarschuwing van de Duitsers aan de Nederlandse bevolking om geen sabotagehandelingen te verrichten, mei 1940; gedrukt. -- 1 stuk

308. Briefkaart met kerstgroet van een Duitse militair, december 1940. -- 1 stuk
Niet verzonden

--. Telegram van de opperbevelhebber van het Nederlandse leger aan de commandant van het veldleger betreffende de situatie aan de grens op 9 mei 1940 en het dragen van Nederlandse uniformen door Duitse parachutisten; 9 en 10 mei 1940; afdruk.
ZIE: rubriek 3.1 inv.nr. 79

--. Rekening van Sigismund Cohn aan de firma W. Reijnders te Rotterdam, 14 mei 1940.
ZIE: rubriek 5.4 inv.nr. 161

210. Bekendmaking van de directie van de Nederlandse Spoorwegen betreffende het verplicht opmaken van proces-verbaal tegen personen die zich bevinden in gedeelten van treinstellen die gereserveerd zijn voor Duitse militairen of ambtenaren, z.d. (1940-1944); gedrukt. -- 1 stuk
Tweetalig.

54. Kampgeld bestemd voor gebruik in Duitse krijgsgevangenkampen, 1940 - 1945; gedrukt. -- 1 stuk
Gedeeltelijk opgeplakt.

69. Lied der S.S.-trouw
Gestencild, z.d. (1940 - 1945). -- 1 stuk

73. Wervingsfolders van de Duitse marine, z.d. (1940 - 1945); gedrukt. -- 3 stukken

* 74. Wervingsfolders van de Nederlandse SS en de SS-Standarte Westland, z.d. (1940 - 1945); gedrukt. -- 2 stukken

* 75. Wervingsfolders met aanmeldingsformulieren voor de Waffen-SS, z.d. (1940-1945); gedrukt. -- 2 stukken

309. Landkaarten, (1940-1945); gedrukt. -- 1 omslag

* 323. Wervingsfolder en tevens aanmeldingsformulier voor het "Wachtbataljon der Waffen-SS in Nederland"; gedrukt, z.d. (1940 - 1945). -- 1 stuk

431. Levensmiddelen-distributiekaart en tabaksbonnen voor het Duitse leger in Nederland, (1940 - 1945); gedrukt. -- 2 stukken

55. Circulaire van de bevelhebber van het Vrijwilligers-Legioen Nederland, H.A. Seyffardt, met een kerstgroet voor de manschappen aan het Oostfront, 1941; gedrukt. -- 1 stuk

310. Bekendmaking van de burgemeester van Gouda, dat gevonden militaire voorwerpen eigendom zijn van het Duitse leger, 1941 oktober; gestencild. -- 1 stuk

311. Exercitie-instructie voor de Nederlandse SS; gedrukt. 1941. -- 1 deel

--. Formulier met dankbetuiging van de Reichspropagandaleiter voor de schenking van winterkleding voor het front, kerstmis 1941; gedrukt.
ZIE: rubriek 6.2.1 inv.nr. 96

--. De waarheid
Tekst van een journalist met beschrijving van de werkelijke toestand in het Duitse Rijngebied als gevolg van de Engelse bombardementen, 21 april 1941; doorslag.
ZIE: rubriek 4.6.01 inv.nr. 644

70. Oproep aan de Nederlanders om dienst te nemen in het Vrijwilligerslegioen Nederland, (1941 - 1945); gedrukt. -- 1 stuk

110. De sneeuw daalt zacht
Propagandablad van het verzorgingsfonds van het Vrijwilligerslegioen Nederland, (1941-1945); gedrukt. -- 1 katern

--. Blanco stukken met afdrukken van authentieke stempels gebruikt door de Ortskommamdantuur en stempels gebruikt door de Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers, (1941 - 1945).
ZIE: rubriek 4.6.04 inv.nr. 539

329. Bekendmaking van de rijkscommissaris betreffende het verplaatsen van bepaalde openbare diensten landinwaarts, december 1942; gestencild. -- 1 stuk
In het Duits.

659. Krantenknipsel met kennisgeving van een huwelijksinzegening aan het Oostfront in januari 1942. -- 1 stuk

--. Oproep van het verzet aan de bevolking om geen metalen voorwerpen in te leveren ten behoeve van de Duitse oorlogvoering, (1942 - 1945); afdruk.
ZIE: rubriek 4.6.05 inv.nr. 535

63. Krantenknipsel met een bekendmaking van de opperbevelhebber van het Duitse leger in Nederland, dat de leden van het voormalige Nederlandse leger opnieuw in krijgsgevangenschap zullen worden geïnterneerd; afdruk, april 1943. -- 1 stuk

466. Plakboek met krantenknipsels voornamelijk betreffende het verloop van de oorlog, 1943 - 1944. -- 1 deel

368. Flinke kerels voor ...!
Folder met oproep om zich aan te melden bij de Waffen-SS of het Vrijwilligerslegioen; gedrukt, z.d. (ca. 1944). -- 1 stuk

--. Belegungsliste für den Kriegerfriedhof in Gouda
Lijst van Duitse militairen die in de periode 28 september tot 4 november 1944 in het lazaret te Gouda of tijdens transport zijn gestorven en op het oorlogskerkhof zijn begraven; doorslag. -- 1 stuk (2 bladen)
Het "Kriegerfriedhof" was een afzonderlijk deel van de nieuwe begraafplaats aan de Goejanverwelledijk. De betreffende militairen zijn na de oorlog herbegraven te Ysselstein.
ZIE: ac 198 inv.nr. 47

--. Oproep van het verzet om te voorkomen dat de Duitsers bij hun terugtocht Nederland verwoesten, met richtlijnen, (1944); gedrukt.
ZIE: rubriek 4.6.01 inv.nr. 215

--. Brief van de Commissie van advies betreffende aangelegenheden rakende het belang der volksgezondheid bij noodtoestand, aan de leden van de commissie, betreffende de vergaderplaats na de vordering van het Van Iterson-ziekenhuis door het Duitse leger, 1944 december; doorslag.
ZIE: rubriek 6.2.5 inv.nr. 440

670. Schluss
Strooibiljet met oproep aan de Duitse bevolking om een eind te maken aan de voorrechten van de NSDAP en de oorlog te beëindigen, z.d. (ca. 1944 - 1945); gedrukt. -- 1 stuk
In het Duits.

--. Kaartje van het inundatiegebied in Zuid-Holland, z.d. (1944 - 1945).
ZIE: rubriek 4.6.01 inv.nr. 514

--. Bekendmaking van het verzet over de gevolgen van het eventueel onder water zetten van Nederland door de Duitsers, (1944 - 1945); gestencild.
ZIE: rubriek 4.6.01 inv.nr. 515

68. Der Kampf geht weiter
Strooibiljetten met de oproep aan Duitse soldaten om door te vechten, april 1945. -- 2 stukken
Niet identiek.

316. Bekendmaking van de rijkscommissaris betreffende de wapenstilstand in Nederland en tevens met een oproep om orde en rust te bewaren, 5 mei 1945; gestencild. -- 1 stuk

317. Der Führer in Berlin!
Strooibiljet met de bekendmaking dat Adolf Hitler "gevallen" is en met een oproep aan de Duitse soldaten om door te vechten, (mei 1945). -- 1 stuk

319. Dagorder van de opperbevelhebber van het Duitse leger aan de soldaten betreffende het voortzetten van de strijd tegen het communisme; gedrukt, mei 1945. -- 1 stuk

467. Bekendmaking van het Deense blad "Politiken" betreffende de wapenstilstand in Holland, Noordwest Duitsland en Denemarken, 4 mei 1945; gedrukt. -- 1 stuk

434. De Wehrmachtsbezirkverwaltung te Gouda in bezettingstijd
Aantekeningen van H. Meindert (Kobus Kool) en J.L.A. Mimpen (Leo) betreffende het ditrict Gouda van de Wehrmachtsbezirkverwaltung, z.d. (1945). Met een krantenknipsel uit Het Parool met uittreksel uit deze aantekeningen, (1945); fotokopie. -- 1 katern, 1 stuk
De Wehrmachtsbezirkverwaltung fungeerde als opvolger van de geniedienst van het Nederlandse leger en had tot taak de instandhouding van de eigendommen van de Nederlandse staat. Onder deze dekmantel werd veel werk verricht ten behoeve van de illegaliteit, o.a. sabotage van vorderingen.3.4. Duitse propaganda (inclusief periodieken bestemd voor militairen)298. Strooibiljet van de Duitsers betreffende het hardhandige optreden van de Polen tegen de etnische Duitse minderheid in dat land, (1939). -- 1 stuk

640. Kindestragödie durch Englische Bombe
Tekst van een verslag in het Hamburger Fremdenblatt van 7 augustus 1940 inzake de gevolgen van een Engels bombardement op een kraamvrouwenkliniek; gestencild. -- 1 stuk

690. Brief van "je vriend Heinrich" te Berlijn aan NN, met dankzegging voor het toegezonden voedselpakket, dat overbodig was vanwege de uitstekende voedselvoorziening in Duitsland - ondanks geruchten die het tegendeel beweren, 29 juni 1940. -- 1 stuk
Vermoedelijk gefingeerd. (Of bedoeld als anti-Duitse propaganda, gezien de datering (verjaardag prins Bernhard).

--. Brief van de opperbevelhebber van land- en zeemacht, H.G. Winkelman, aan het gemeentebestuur van Rotterdam, waarin hij reageert op een rede van de rijkscommissaris betreffende de gedeeltelijke schuld van de Nederlandse regering en de militairen voor het bombardement van Rotterdam op 14 mei 1940, (1940); afschrift.
ZIE: rubriek 3.1 inv.nr. 52

--. Brief van een officier van het Nederlandse leger aan de bevelhebber van de Duitse weermacht in Nederland met oproep om de leugen betreffende de Nederlandse schending van de neutraliteit te herroepen, met als bijlage de verklaring van de opperbevelhebber van land- en zeemacht, H.G. Winkelman, inzake zijn memorandum van 23 maart 1940 aan de Nederlandse gezant te Brussel; (1940); gestencild.
ZIE: rubriek 3.1 inv.nr. 636

453. Krantenknipsels met teksten van redevoeringen van Max Blokzijl, z.d. (1940 - 1945). -- 1 omslag

586. Briefkaarten met een afbeelding van een S-boot (Schnell-boot) en spoorweggeschut, (1940 - 1945); gedrukt. -- 2 stukken

56. Ver van huis
Gedicht van Joost van der Valk opgedragen aan de Waffen-SS, Vrijwilligers-Legioen, NSKK en de Nachrichten-Truppen, 1941; gedrukt. -- 1 stuk

83. Victorie
Propagandakrant waarin de prestaties van het Engelse leger belachelijk worden gemaakt, augustus 1941. -- 1 stuk

299. Yankee - Engelsman - Bolsjewiek dansen naar de pijpen van de Jodenkliek
Strooibiljetjes (groot resp. klein formaat), (augustus) 1941. -- 2 stukken

300. Parole der Woche
Strooibiljetten met anti-Engelse teksten, 1941; gedrukt. -- 3 stukken

301. Proletariërs en Plutocraten aller landen vereenigt U! en In het teeken van de moreele en geestelijke herbewapening hebben wij elkaar gevonden
Strooibiljetje, gericht tegen het "bondgenootschap" tussen het Oranjehuis en de Sovjet-Unie, (augustus 1941). -- 1 stuk

676. Blokkade : de strijd voor onze voedselvoorziening
Propagandakrant, oktober 1941. -- 1 katern

57. Duitse strooibiljetten met V-tekens, (1941 - 1942). -- 3 stukken

92. Bolsjewistische massa-moord
Strooibiljet waarin de communistische massamoorden, die na 1917 in de Sovjet-Unie plaatsvonden, aan de kaak worden gesteld, (1941 - 1942). -- 1 stuk

302. Stukken betreffende V-biljetten (te Gouda), (1941); gedeeltelijk gedrukt. -- 1 omslag

59. Statt Unmut, Grobheit, Zank und Streit, Mehr Rücksicht und mehr Höflichkeit
Oproep aan de Duitse burgers om tijdens de oorlog vriendelijk te blijven, (1941 - 1945). -- 1 stuk
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Nog doubleren.)

322. Confetti bestemd om propaganda te maken voor het Vrijwilligerslegioen Nederland; gedrukt, (1941 - 1945). -- 1 stuk

84. Briefkaart waarop de mislukte raid van de geallieerden op Dieppe belachelijk wordt gemaakt, 1942; gedrukt. -- 1 stuk

85. Engelands verraad aan Europa onthuld
Strooibiljet van de Duitsers gericht tegen Engeland in verband met het bondgenootschap met de Sovjet-Unie, 1942. -- 1 stuk

86. Tekst voor een persbericht (van W. Wichers) betreffende het oorlogsdoel van het Joods-Amerikaanse verbond, 1942; gedrukt. -- 1 stuk

87. Tekst voor een persbericht (van C.E. Freiherr von Merck) gericht tegen de bemoeienis van de Verenigde Staten met de Braziliaanse binnenlandse politiek, 1942; gedrukt. -- 1 stuk
In het Duits.

88. Strooibiljet met uitspraken van Adolf Hitler die gericht zijn tegen Engeland en waarin hij suggereert dat de verovering van de Sovjet-Unie de levensstandaard van de Europeanen ten goede zal komen, 1942. -- 1 stuk

669. Great Britain, Ltd. Profit and loss account, 3rd september 1942
Strooibiljet waarin wordt berekend dat de Engelse verliezen op alle gebieden groter zijn dan de winsten, 1942; gedrukt. -- 1 stuk

677. Toekomst : gewijd aan de toekomst van de Nederlandsche werkers
Propagandakrant, maart 1942. -- 1 katern

673. Groeten uit Engeland - de komende invasie
Strooibiljet met ogenschijnlijk Engelse progaganda, z.d. (ca. 1943); gedrukt. -- 1 stuk

64. Onward, christian soldiers! / Voorwaarts, christensoldaten!
Duits strooibiljet met de oproep om te gaan vechten tegen de communistische dreiging, z.d. (ca. 1943 - 1945). -- 1 stuk

303. Circulaire van Max Blokzijl bestemd voor de katholieken en inhoudelijk in het bijzonder gericht tegen het bolsjewisme, 1944; gedrukt. -- 1 stuk

304. Strooibiljet betreffende het Atlantisch Handvest (Atlantic Charter), met tevens een opsomming van de handelingen van de westelijke geallieerden die in strijd zijn met dit handvest, 1944. -- 1 stuk
Tweetalig.

305. Strooibiljet - met een uittreksel uit de Hongaarse periodiek Esti Ujsag - betreffende de uitlating van Winston Churchill over de succesvolle werking van de V-1, (1944). -- 1 stuk

90. Bekendmaking van de rijkscommissaris aan de Nederlanders waarin hij zijn afkeuring uitspreekt over het afwerpen van voedsel door de geallieerden, dat hij ziet als een propagandastunt met militaire bijbedoelingen; gestencild, 1945 april. -- 1 stuk3.5. Geallieerde propaganda359-363. Strooibiljetten uitgeworpen door geallieerde vliegtuigen met hoofdzakelijk oproepen aan Duitse soldaten en de bevolking om de strijd te staken, 1939 - 1945. -- 5 omslagen

--. Strooibiljet (door de RAF verspreid) met het portret van koningin Wilhelmina, z.d. (1940 - 1945).
ZIE: rubriek 1.6 inv.nr. 295

563. Wer Haß sät wird Rache ernten! / Unverdunkelt!
Strooibiljet van de geallieerden waarin Duitse gruweldaden worden opgesomd en erop wordt gewezen dat in de Verenigde Staten zonder verduistering de wapenindustrie op volle toeren draait, 1941. -- 1 stuk
In het Duits. Genummerd: 507.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

365. Hunnen-manieren
Strooibiljet met een opsomming van de door Duitsers gepleegde wandaden, (1941 - 1945). -- 1 stuk

364. Strooibiljet van de NSDAP-leiders betreffende de te verwachten lange duur van de oorlog en de daaraan verbonden gevaren voor de burgerbevolking, in het bijzonder door luchtaanvallen, (1942). -- 1 stuk
In het Duits. Misschien een vervalsing?

262. Humoristische teksten betreffende de Engelse luchtbombardementen, (1942 - 1945). -- 2 stukken
Eén stuk in het Duits.

169. Manifest der Münchner Studenten
Strooibiljet door de RAF boven Duitsland afgeworpen, 1943. -- 1 stuk
In het Duits.

250. Die heimat grüßt
Zakagenda voor Duitse soldaten, 1944. -- 1 katern
Door de geallieerden verspreid met de bedoeling de soldaten aan te zetten tot insubordinatie.

567. Legitimatiebewijs van de Nood-evacuatie Gouda voor mevrouw A.W. Barnard-Bakker als helpster EHBO, 2 juni 1944. -- 1 stuk
Fotokopie.

--. Foto-reisverslag van het bezoek van prinses Juliana aan de Nederlandse Antillen, (1944); gedrukt.
ZIE: rubriek 1.6 inv.nr. 2943.6. Luchtbescherming en evacuaties, bescherming burgerbevolking e.d.173. Wervingsfolder van de Nederlandse vereniging voor Luchtbescherming, afdeling Rotterdam-West, (1936 - 1939); gedrukt. -- 1 stuk

546. Krantenknipsels uit het Rotterdamsch Nieuwsblad betreffende de voorbereiding van een eventuele evacuatie, februari - maart 1940. -- 3 stukken

--. Tekst van een radiotoespraak, gehouden door burgemeester K.F.O. James van Gouda, betreffende evacuaties en de militaire toestand, 13 mei 1940; gedrukt.
ZIE: rubriek 3.1 inv.nr. 349

175. Legitimatiebewijs en Z-kaart voor A.R. Gardenier als lid van de Luchtbeschermingsdienst, afdeling Gouda, 1941 - 1944; gedrukt. -- 2 stukken

176. Circulaires van de Luchtbeschermingsdienst bestemd voor de bewoners van blok 55 te Gouda, 1942, (1944) en 1945; gestencild. -- 4 stukken
Betreft: Joubertstraat, P. Maritzstraat, Herzogstraat, Krugerlaan, Zoutmansstraat, Dutoitstraat, Burg. Martenssingel, Johan de Haenstraat en Karnemelksloot.

177. Bevelschrift van de Luchtbeschermingsdienst Gouda tot het bijwonen van een instructie ten behoeve van zelfbeschermingsmaatregelen, mei - juni 1943; gedrukt. -- 1 stuk

179. Contributiebewijzen van de Nederlandse vereniging voor Luchtbescherming, afdeling Gouda, 1943; gedrukt. -- 3 stukken in één enveloppe

564. Oproep voor H.J. Barnard om deel te nemen aan een oefening van de Luchtbeschermingsdienst Kring III (Karnemelksloot e.o.), februari 1943. -- 1 stuk
Fotokopie.

180. Stukken verzonden door de evacuatie-commissaris van de gemeente Gouda, 1943 - 1944 en z.d.; gedrukt. -- 1 omslag3.7. Bevrijding (inclusief herdenkingen)554. Greetings from liberated Holland / Groeten uit bevrijd Nederland
Briefkaart met tekst, z.d. (1944 - 1945). -- 1 stuk

16. Programma met tevens de tekst van de liederen ter gelegenheid van de herdenking van de bevrijding door de Goudse jeugdorganisaties in de St.-Janskerk, juli 1945; gedrukt. -- 1 stuk

174. Programma met tevens de tekst van de liederen ter gelegenheid van de herdenking van de bevrijding in de schouwburg te Gouda; gedrukt, augustus 1945. -- 1 katern

232. Dankstond voor de bevrijding !
Programma van een dankdienst ter gelegenheid van de bevrijding te Gouda; gedrukt, 5 mei 1945. -- 1 stuk

233. Uitnodiging van het bestuur van de vereniging van Vrijzinnig Hervormden aan de leden te Gouda om deel te nemen aan een dankdienst ter gelegenheid van de bevrijding; gedrukt, 6 mei 1945. -- 1 stuk

356. De Kleiweg verwelkomt onze mannen
Strooibiljet, 10 juni 1945. -- 1 stuk

544. Tekst van een door burgemeester K.F.O. James van Gouda gehouden toespraak, 5 mei 1945; doorslag. -- 1 stuk

545. Programma van de eerste beiaardbespeling in Gouda na de bevrijding, met toelichting, 5 mei 1945. -- 2 stukken

547. Programma van de herdenkingsavond, georganiseerd door het dagblad Trouw, in de schouwburg te Gouda; gedrukt, juli 1945. -- 1 stuk

548. Uitnodiging met tevens het programma van een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd door de Landelijke Organisatie voor hulp en steun aan onderduikers (LO), district Gouda, juli 1945; gedrukt . -- 1 stuk

549. Bevrijding van Indië. Feestelijke viering ...
Programma van de feestviering op het Marktplein te Gouda ter gelegenheid van de bevrijding van Indië, augustus 1945; gedrukt. -- 1 stuk

562. Stukken betreffende de begroeting van de geallieerde soldaten te Gouda, mei 1945; gedrukt. -- 3 stukken

593. Programma van een concert in de St.-Janskerk te Gouda, juli 1945; gedrukt. -- 1 stuk

615. A hearty welcome
Strooibiljet uitgegeven door het illegale blad "Trouw" waarin de geallieerde soldaten welkom worden geheten, (1945). -- 1 stuk

617. Circulaire (met intekenstrook) van de Commissie voor Oranje- en andere Openbare Feesten om geld te schenken ten behoeve van de herdenking van de bevrijding, mei 1945; gedrukt. -- 1 stuk

619. Programma van de buurtvereniging "De Zeugestraat" ter gelegenheid van het bevrijdingsfeest en de verjaardag van de koningin, augustus - september 1945; gedrukt. -- 1 stuk

621. Nederland en Indonesië bevrijd
Programma van de door de Commissie van Oranje- en andere Openbare Feesten georganiseerde feestelijkheden en herdenkingen van de bevrijding van Nederland en Indië, augustus - september 1945; gedrukt. -- 1 katern

637. Herdenking ter nagedachtenis aan hen die gevallen zijn voor het Vaderland
Programma van een voordrachtsavond door Charlotte Köhler ter gelegenheid van de herdenking van de bevrijding, met voorwoord van Anton van Duinkerken, (1945); gedrukt. -- 1 katern
Materiële toestand matig. (Gebruind.)

639. Oproep tot het Nederlandsche volk
Oproep van de algemene synode van de Nederlandse Hervormde Kerk om een einde te maken aan zwarte handel en corruptie, de uit Duitsland teruggekeerde dwangarbeiders weer in het arbeidsproces in te schakelen en niet terug te keren naar de vooroorlogse klassentegenstellingen, (na mei 1945); gedrukt. -- 1 stuk

--. Oproep van de burgemeester van Gouda om de voormalige zogenaamde "moffenmeiden" die optrekken met geallieerde soldaten niet te molesteren, daar dit de betrekkingen met de geallieerden in de stad kan verstoren, 23 mei 1945; gestencild.
ZIE: rubriek 4.5 inv.nr. 556

594. Programma van de K.P.-revue (afdeling Boskoop), (na mei 1945); gedrukt. -- 1 katern

679. Hollands bevrijding
Lied (tekst en muziek) van Geertruida de Leeuw ter herinnering aan de laatste oorlogswinter, 1946; gedrukt (Nice). -- 1 stuk

553. Verklaring (aan toonder) van de Nationale Monumentencommissie voor Oorlogsgedenktekens, dat een financiële bijdrage is geleverd voor het monument op de Dam te Amsterdam, (1945-1949); gedrukt. -- 1 stuk

72. Krantenknipsel (uit Het Vrije Volk) met interviews over de bevrijding in Gouda, 3 mei 1955. -- 1 omslag

324. Gouda 30 jaar bevrijd
Herdenkingsbijlage van de Goudsche Courant met o.a. interviews, 1975. -- 1 katern

551. Programma van "Revue 1940 - 1945" in de schouwburg te Gouda, 1946; gedrukt. -- 1 katern

552. Programma van de herdenking van de bevrijding te Gouda, georganiseerd door de Commissie voor Oranje- en andere Openbare Feesten en het bestuur van de centrale buurtverenigingen, 1946; gedrukt. -- 1 stuk

614. Weerbare democratie
Catalogus ("handleiding") en toegangsbewijs voor de gelijknamige tentoonstelling van het verzet in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, 1946. -- 1 katerntje, 1 stuk
Het toegangsbewijs in de vorm van een "Ausweis" met op de achterzijde voorbeelden van vervalste stempels door de Amsterdamse Grafische School.

649. Programma van de "Krugerlaan Kinder Revue Holland Indië" door de buurtvereniging Oranje Vereniging Krugerlaan (met Dutoitstraat en Zoutmanstraat) in de schouwburg te Gouda, september 1945; gedrukt. -- 1 katerntje

683. Herdenking Zweeds wittebrood
Papieren broodzak van stoom-meelfabriek Holland N.V. te Amsterdam ter gelegenheid van de herdenking van de bevrijding, z.d. (1946 - 1950). -- 1 stuk

222. Krantenknipsel betreffende de herdenking van de ruim 300 joodse slachtoffers uit Gouda, januari 1947. -- 1 stuk
Opgeplakt op karton.

630. Herdenkingsaflevering van de "Schakel tussen Gezin en School", schoolkrant van de Prinses Julianaschool, 1 (1955) nr. 8, 1955 mei; fotokopie. -- 1 katern
Bevat o.a. een gedeelte over de school tijdens de bezettingstijd.

631. "De donkere oorlogsjaren". Hoofdstuk uit het gedenkboek "De Technische School voor Gouda en Omstreken 75 jaar" (Gouda, 1985); fotokopie. -- 1 katern

568. Krantenknipsels betreffende de herdenking van 50 jaar bevrijding, 1995. -- 1 omslag
Betreft vnl. Goudse advertentieweekbladen. Bevat ook enkele gegevens over het verzet in Gouda.

629. Gouda in de tweede wereldoorlog : aanvullingen en correcties" door M.J. van Dam. Artikel in "Tidinge van Die Goude" 14 (1996) 25-36. -- 1 katern
Betreft aanvullingen op het gelijknamige overzichtswerk uit 1995.4. OPENBARE ORDE, JURIDISCHE ZAKEN

4.1. Nederlandse politie340. Verklaring van de korpscommandant van politie te Gouda dat N.N. belast is met de railwacht in de gemeente Gouda en zich daarom in de spertijd op straat mag begeven, (1940-1945). -- 1 stuk

433. Aantekeningen van hoofdagent A. Schrijvers betreffende de Goudse politie gedurende de bezettingstijd, 1940 - 1945; afschrift. -- 1 omslag

373. Circulaire van de Goudse commissaris van politie betreffende de bewaking van de V-biljetten, juli 1941; gestencild. -- 1 stuk

--. Lijsten van verboden boeken die op last van de commissaris van politie te Gouda ingeleverd moeten worden en tevens de mededeling dat het verschijningsverbod van een aantal boeken en tijdschriften is opgeheven; doorslag, 1941.
ZIE: rubriek 9.3 inv.nr. 197

* --. Aantekeningen betreffende een drietal Goudse provocateurs, 1941-1946; afdruk.
ZIE: rubriek 4.2 inv.nr. 528

267. Stukken verzameld door de vader van de BS'er en hoofdagent A. Schrijvers van de Goudse politie, betreffende zijn zoon, het verzet in Gouda, collaborateurs en de plaatselijke politie; afdrukken. z.d. (1945-1947) en 1955. -- 1 omslag4.2. Duitse politie374. Briefhoofd en stempel van de bevelhebber van de Sicherheitspolizei en -dienst, afdeling Rotterdam, z.d. (1940-1945). -- 1 stuk
Mogelijk vals?

--. Beschikkingenblad van de commissaris-generaal voor de openbare veiligheid en de hogere SS- en politieleider voor het bezette Nederlandse gebied.
ZIE: rubriek 1.3 inv.nr. 450

375. Staat van (Nederlandse) personen die werken voor de Gestapo; doorslag. z.d. (ca. 1942 / 1943?). -- 1 stuk

--. Circulaire van het verzet betreffende de aankomst van Duitse politie en de verplichte inlevering van kleding, z.d. (1941 - 1945); afdruk.
ZIE: rubriek 4.6.01 inv.nr. 529

* 528. Aantekeningen betreffende een drietal Goudse provocateurs, 1941 - 1946; afdruk. -- 1 stuk

--. Telegram aan de commandant van de Sicherheitsdienst en de SS betreffende stakingen in Hengelo (Overijssel), 29 april 1943; afdruk.
ZIE: rubriek 4.6.05 inv.nr. 6

--. Circulaire van de commandant van de Sicherheitsdienst aan alle plaatselijke afdelingen om bij stakingen of aanzet daartoe met keihard geweld op te treden, mei 1943; afdruk.
ZIE: rubriek 4.6.05 inv.nr. 7

--. Circulaire van de chef van de vervoersdienst van de Noord / Zuid-Hollandse Tramwegmij. te Haarlem, aan collega's in Amsterdam en Leiden, betreffende jongens beneden de 18 jaar, in dienst van de Gestapo, die over vrij vervoer beschikken, oktober 1943; gestencild.
ZIE: rubriek 4.6.01 inv.nr. 487

318. "Signalementenblad No. 2". Lijst van personen die werken voor de Gestapo, bekend staand als verraders, e.d.; gedrukt, 1943 december. Met een afschrift van de brief aan een mevrouw die ten onrechte in de lijst is opgenomen als Gestapo-agente, jan. 1944; gedrukt. -- 1 katern en 1 stuk
Bevat ook aanvullingen op aflevering 1.

--. Stukken betreffende het proces tegen H.A. Rauter (commissaris-generaal voor de openbare veiligheid en hogere SS- en politieleider in Nederland), 1948; gestencild.
ZIE: rubriek 4.5 inv.nr. 2164.3. Bevolkingsregistratie456. Geboorteregister van Gouda over 1926. -- 1 deel
Het door een granaatinslag te Rotterdam beschadigde duplicaat is afkomstig uit de bewaarplaats van de arrondissementsrechtbank.

457. Stukken betreffende identiteitsbewijzen, z.d. (1940 - 1945); gedrukt. -- 1 omslag

461. Beroepenlijst; afschrift, z.d. (1940 - 1945). -- 1 stuk.

463. Registratie- en aanmeldingsformulieren voor overnachtingen, z.d. (1940 - 1945); gedrukt. -- 1 stuk

366. Krantenknipsel (uit de Goudsche Courant) betreffende de start van de uitreiking van persoonsbewijzen in Gouda, 3 mei 1941. -- 1 stuk

--. Persoonsbewijzen van de onderduiker J.C. Langeraar uit Gouda; gedrukt, 1941.
ZIE: rubriek 4.6.04 inv.nr. 476

458. Persoonsbewijzen, 1941 - 1944; gedrukt. -- 1 omslag
één voorzien van een verklaring van politieke betrouwbaarheid en gedeeltelijk niet ingevuld

459. Stukken van de afdeling bevolking betreffende militairen, zeevarenden, gesneuvelden en bezettingsschade, 1941 - 1946; afschriften. -- 1 omslag

460. Voorschriften voor de bevolkingsboekhouding in buitengewone omstandigheden, met bijlagen, 1942; gedrukt. -- 1 katern

--. Oproep aan de bevolkingsambtenaren van Nederland om geen gegevens te verstrekken over mannen uit leeftijdsgroepen die in aanmerking komen voor de arbeidsinzet, (1943); gestencild.
ZIE: rubriek 4.6.06 inv.nr. 490

225. Formulier gericht aan de ambtenaar van de burgerlijke stand met het verzoek om informatie te verstrekken ten behoeve van afstammingsonderzoek, (1944); gedrukt. -- 1 stuk4.4. Anti-semitisme, rassenleer, jodenvervolging en concentratiekampen--. Waar het fascisme regeert, sterft de vrijheid: kijk naar Duitschland
Strooibiljet afkomstig van (de SDAP?) met daarop aangegeven de concentratiekampen, gevangenissen en huizen van bewaring in Duitsland, 1936 november.
ZIE: rubriek 2.1 inv.nr. 279

224. Protestvergadering tegen de jodenvervolging in Duitsland, georganiseerd door het bestuur van "Eenheid door democratie", afdeling Gouda, z.d. (1936 - 1940). -- 1 stuk

--. Nederlands geestelijke vrijheid en de jodenvervolging
Tekst van een artikel in het illegale blad "'t Bulletin" van 17 december 1940; doorslag.
ZIE: rubriek 4.6.01 inv.nr. 641

--. Aantekengen van Maria Biegman van de protestrede van prof.dr. V.J. Koningsberger, hoogleraar plantkunde te Utrecht, tegen de uitsluiting van joodse docenten uit het wetenschappelijk onderwijs, 25 november 1940. Met een circulaire van het dagelijks bestuur van de Nederlandsche Studenten Frederatie aan het college van secretarissen-generaal met protest tegen dezelfde maatregel, 23 november 1940; gestencild.
ZIE: rubriek 7.2 inv.nr. 170

668. Gesprekken met Nederlanders (II). Over de jodenvervolging in ons land
Z.d. (ca. 1941); gestencild. -- 1 stuk

221. Joden zijn hier niet gewenscht
Aanplakbiljet, z.d. (1940 - 1945). -- 1 stuk

209. Oproep om, in verband met het verbod van de Duitsers dat de joden geen bioscoop meer mogen bezoeken, af te zien van bioscoopbezoek gedurende de maand februari, januari 1941; gestencild. -- 1 stuk

211. Programma van de "eindfuif" van de maandagavondclub, februari 1941; gedrukt. -- 1 stuk
Betreft een joodse dansschool, waarschijnlijk van M. van Tijn aan de Groeneweg, bekend staande als de nette (burger) dansschool in Gouda.

226. Oproepen, van vermoedelijk de CPN, om te staken als reactie op de nazi-terreur en jodenvervolgingen, (februari 1941); afdrukken. -- 2 stukken

381. Circulaire van de waarnemend secretaris-generaal van Sociale Zaken aan de artsen, tandartsen, vroedvrouwen, apothekers en apothekers-assistenen, waarin joodse beroepsbeoefenaars per 1 mei een beroepsverbod wordt opgelegd, 5 februari 1941. Met formulier ter invulling en terugzending door joodse beroepsbeoefenaars. -- 2 stukken

645. De pogrom in Amsterdam
Beschrijving van een mislukt pogrom van de WA in Amsterdam in februari 1941, met oproep om eensgezind verzet te plegen tegen de jodenvervolgingen; doorslag. -- 1 stuk (2 bladen)

--. Brief van de secretaris van de algemene synode der Nederlandse Hervormde kerk aan het college van secretarissen-generaal van de departementen naar aanleiding van het optreden tegen joden, maart 1941; doorslag.
ZIE: rubriek 4.6.12 inv.nr. 41

--. Yankee - Engelsman - Bolsjewiek dansen naar de pijpen van de Jodenkliek
Strooibiljetjes (groot resp. klein formaat), (augustus) 1941.
ZIE: rubriek 3.4 inv.nr. 299

370. Formulier voor de toezending van een pakket levensmiddelen en brieven aan gevangenen in het concentratiekamp Vught, z.d. (ca. 1942); gedrukt. -- 1 stuk

103. Jodenster, 1942. -- 1 stuk
Textiel.

212. Bekendmaking van de commissaris-generaal voor de openbare veiligheid betreffende het dragen van de jodenster, april 1942; afdruk. -- 1 stuk

213. Extra editie van het Joodsche Weekblad betreffende door de Duitsers bekend gemaakte maatregelen tegen de joden, 1942 augustus; afdruk. -- 1 stuk

214. Strooibiljet met een anti-joodse afbeelding, 1942. -- 1 stuk

654. Brief van Spit & Van Catz' touwfabrieken N.V. aan St. Meijer te Gouda met mededeling dat hij ontslagen is wegens stillegging van het bedrijf door de bezetter, 1942. -- 1 stuk
Het briefhoofd bevat een afbeelding van het complex aan de Fluwelensingel 95 - 97.

--. Tekst voor een persbericht (van W. Wichers) betreffende het oorlogsdoel van het Joods-Amerikaanse verbond, 1942; gedrukt.
ZIE: rubriek 3.4 inv.nr. 86

45. Brief van de gezamenlijke protestants-christelijke kerken in Nederland aan de rijkscommissaris betreffende de behandeling van de joodse burgers, mei 1943; afdruk. -- 1 stuk

218. Briefkaart van het bestuur van de Postcheque- en Girodienst aan een inwoner van Gouda, met het verzoek om als houder van een postrekening te verklaren niet-jood te zijn, 1943; gedrukt. -- 1 stuk

219. Stukken betreffende de joodse jeugdfarm aan de Ridder van Catsweg, 1943. Met Krantenknipsels uit 1947 en 1975. -- 7 en 3 stukken

--. Des christens houding ten opzichte van verschillende vragen ...
Eerste blad van een oproep uit protestants-christelijke kring om een principiële houding aan te nemen, onder andere betreffende de behandeling van de joodse burgers, ca. 1943; gestencild.
ZIE: rubriek 4.6.12 inv.nr. 635

217. Kampgeld dat werd gebruikt in het concentratiekamp Theresienstadt en doorgangskamp Amersfoort, 1943 - 1944; gedrukt. -- 5 stukken in één omslag

--. Formulier gericht aan de ambtenaar van de burgerlijke stand met het verzoek om informatie te verstrekken ten behoeve van afstammingsonderzoek, (1944); gedrukt.
ZIE: rubriek 4.3 inv.nr. 225

--. Protestbrief van een tiental Nederlandse kerkgenootschappen aan de opperbevelhebber van het Duitse leger in Nederland, betreffende het wegvoeren van joden naar Duitsland, april 1944; afdruk.
ZIE: rubriek 4.6.12 inv.nr. 231

* 616. Stukken betreffende het verblijf van H.J. van Collem in kamp Westerbork, 1944 - 1945.

674. Lijst van uit Theresienstadt bevrijde Joden, die zich thans in Zwitserland bevinden
(1945); gestencild. -- 1 stuk (2 bladen)

--. Krantenknipsel betreffende de herdenking van de ruim 300 joodse slachtoffers uit Gouda, januari 1947.
ZIE: rubriek 3.7 inv.nr. 2224.5. Rechtspraak (ook bijzondere) en perszuivering602-607. Stukken betreffende het gedrag van burgemeester F. Jas van Nieuwerkerk a/d IJssel tijdens de oorlog, (1940) 1941 - 1945. -- 5 omslagen

555. Strooibiljet van de geallieerden waarin zij mededelen de voor de oorlogsmisdaden verantwoordelijke Duitsers te zullen berechten, 1942. -- 1 stuk
Uitgeworpen op 28 januari 1942 door Engelse vliegtuigen boven Gouderak.

382. Stukken betreffende het zuiveringsbesluit, 1943; voornamelijk gestencild. -- 1 omslag
Betreft de politieke zuivering.

384. Zuiveringsbesluit (K.B. van 13 januari 1944); doorslag. -- 1 stuk

385. Besluit van de Nederlandse regering tot rechtsherstel van ontslagen ambtenaren (K.B. september 1944); doorslag. -- 1 stuk

386. Stukken betreffende de perszuivering en -censuur, 1944; gestencild. -- 1 omslag

560. Formulier met vragen betreffende het functioneren van de burgemeester en de gemeentesecretaris in verband met de zuivering van het ambtenarencorps, (1944-1945); gedrukt. -- 1 stuk

610. Rapport over het ontslag van ... In 't Veld als administrateur bij de distributiedienst te Capelle a/d IJssel door (het hoofd van de dienst?) ... Brandsma, en andere onvaderlandslievende gedragingen van laatstgenoemde in o.a. 1944, z.d. (1945). -- 1 stuk

647. Blad met foto's van 16 oorlogsmisdadigers, z.d. (1944 - 1945). -- 1 stuk
Mogelijk ter waarschuwing illegaal verspreid.

556. Oproep van de burgemeester van Gouda om de voormalige zogenaamde "moffenmeiden" die optrekken met geallieerde soldaten niet te molesteren, daar dit de betrekkingen met de geallieerden in de stad kan verstoren, 23 mei 1945; gestencild. -- 1 stuk

558. Oproep van de C.P.N. aan de Nederlandse arbeidersklasse in het bijzonder, om te protesteren tegen de vrijlating van landverraders (NSB-ers), (1945); gedrukt. -- 1 stuk

590. Aquarel van het kamp Apollo te Gouda (interneringskamp voor NSB-ers en andere collaborateurs), 1945. -- 1 stuk

557. Stukken betreffende de zuivering, 1945 - 1947 en z.d. -- 1 omslag

559. Stukken betreffende de liquidatie van het Bureau Nationale Veiligheid en de zaak Sanders (hoofd van de opsporingsdienst van bovengenoemd bureau), 1946; gestencild. -- 1 omslag

596. Verslag in de Goudsche Courant van de uitspraak van het Haagse bijzondere gerechtshof tegen J.C. Balvert uit Moordrecht wegens oorlogsmisdaden in Gouda e.o. gepleegd, 1946; afdruk. -- 1 stuk

634. Documentatie : status en werkzaamheid van organisaties en instellingen uit de tijd der Duitse bezetting van Nederland
Samengesteld ten behoeve van de bijzonder rechtspleging op last van de procureur-fiscaal, ca. 1947; gedrukt. -- 1 deel

216. Stukken betreffende het proces tegen H.A. Rauter (commissaris-generaal voor de openbare veiligheid en hogere SS- en politieleider in Nederland), 1948; gestencild. -- 2 stukken

595. Krantenknipsels betreffende de opsporing en berechting van oorlogsmisdadigers, die in bezet Nederland hebben gewerkt. ca. 1967 - 1978. -- 1 omslag
O.a. Pieter Menten.

--. Krantenknipsels betreffende de "zaak Aantjes" (het vertrek van mr. W. Aantjes als fractievoorzitter van het CDA wegens collaboratie in de tweede wereldoorlog), 1978.
ZIE: rubriek 2.3 inv.nr. 5924.6. Verzet

4.6.01. Algemeen

641. Nederlands geestelijke vrijheid en de jodenvervolging
Tekst van een artikel in het illegale blad "'t Bulletin" van 17 december 1940; doorslag. -- 1 stuk (2 bladen)

193. Satirische spreuk in de vorm van een briefkaart van Jacob Cats (1577-1660), z.d. (1940 - 1945); gedrukt. -- 1 stuk

242. Humoristische afbeelding van Adolf Hitler, z.d. (1940 - 1945). -- 1 stuk

532. Hekeldichten gericht tot Anton Mussert, z.d. (1940 - 1945); afschrift, doorslag. -- 2 stukken

598. Gedichten geschreven door ... (?) in de gevangenis (strafgevangenis te Scheveningen?), z.d.; doorslag. -- 1 katern (15 bladen)
Eigendomsetiket van M.J. Laurusse Hoogendijk te Gouda.

196. Gedichten, 1940 - 1946; gedrukt, gestencild, afschriften en doorslagen. -- 1 omslag
Hoofdzakelijk anti-Duits / anti-NSB en pro-geallieerd / pro-Oranjehuis; merendeels zogenoemde rijmprenten. Gedeeltelijk gedrukt in Gouda en Schoonhoven.
Bevat: 13 Maart 1941.
A.B.C.- in dichtvorm.
De achttien dooden / Jan Campert.
Anton van Werkendamme.
Antwoord op het "Koninginnelied 1940".
Ballad of the Allied bombers that brought food to hungered Holland.
Bevrijdingsdag / B. Aafjes.
Binnenkomst / J. Prins.
Boven de stromen.
Censuur.
Concentratiekamp / Anton van Duinkerken.
Dichters van later tijd / B. Aafjes.
De doden / Muus Jacobse.
Erlkönig.
Gedicht gemaakt n.a.v. de geboorte van prinses Margriet.
Hallo, Hallo.
(Hekeldicht) opgedragen aan zijne excellentie Dr. Seyss-Inquart.
Herdenken en herbouwen / D. Voller.
Hoe Duitschland wonden heelt.
Holland is weer vrij / W. van Iependaal.
Ik snak ... (Uit het diepst van mijn hart).
In de stille Siegfriedlinie.
Indien.
In memoriam president Roosevelt / F. Schurer.
Je weet wel boven; Waar de blanke top der duinen; Voor Duitschland een vloek
Judas: een brief aan H.W. v.d. Vaart-Smit, predikant op wiens aanklacht
K. Schilder te Kampen in hechtenis is genomen / H. van Oranje.
Het kleine land bij zee.
Koninginnedag 1940 / Marnix.
Lied bij de terugkeer in het Vaderland / G.J. van der Keuken.
Het lied van de opbouw.
Marcheerpotpourri.
Moed, Eer en Trouw / H. van Oranje.
Nederland bevrijd / D. Voller.
Nederlands bevrijding / G. Stuiveling.
De nieuwe orde / Vrijbuiter.
O hoe salig is 't duycken etc. / J. van den Vondel.
Onder de Helm.
Ondergeloopen land.
Ooooh dat was een schrik voor de Duce.
Op de grote stille Heide. Zeg, heb je 't al gehoord.
Open brief aan Rost van Tonningen.
Oranje boven.
Oranje boven leve de koningin.
Over het water / E. van Maasdijk.
Overpeinzing van een rasechten Rotterdammer op den avond van 14 mei 1940.
De Rechtzaak.
Sijsjeslied.
Song of liberty / G.J. van der Keuken.
Tekst van een gedicht gericht tegen Anton Mussert en Adolf Hitler, met
tevens lofuitingen voor koningin Wilhelmina.
Tot de gevallenen / M. Nijhoff.
De V kwam weer / J. Pearl; (afschrift ca. 1990).
Vliegers die genade kennen / H. van Oranje.
Voor God en den Koning.
De vrouwen in de oorlog / Reinold Kuipers.
Waar de blanke top der duinen / In naam van Oranje; de Moffen eruit.
Wanneer de mof is, arm en kaal / oorspronkelijk een gedicht van
Jacob Cats (1577-1660).
Wij leefden vrij en zullen vrij leven.
Wij zijn vrij / M. Nijhoff.
Wilhelmina van Nassauwe.
Wilhelmus van Nassouwe.

473. Ook gij Brutus
Circulaire van het verzet betreffende het verraad van de NSB, geschreven in de vorm van de betreffende passage uit Shakespeare's Julius Caesar, maart 1941; gestencild. -- 1 stuk

479. De nieuwe orde
Strooibiljetten voor verspreiding in Gouda, gericht tegen respectievelijk het optreden van NSB, WA en een Duitsgezinde politieagent, (juni) 1941, en tegen de Duitse V-actie, met een spotlied op de NSB overgenomen uit De Luchtpost van 15 juli 1941; gestencild. -- 2 stukken
Verscheen misschien periodiek? Het tweede stuk ontbreekt per 29-3-2005.

638. Gesprek in bezet gebied
Bespreking van de houding tegenover de bezetter in de vorm van een twistgesprek tussen "Van het Oosten" (pro-Duits), "Piet Hein" (anti-Duits) en "Christiaans" (Christen), februari 1941; gedrukt. -- 1 stuk

642. Mededeeling van het Comitee voor Vrij Nederland
Aanwijzingen van een illegale groepering hoe te handelen bij het terugtrekken van de Duitse troepen of een strijd op Nederlands grondgebied door een geallieerde bevrijdingsmacht, ca. 1941. Met afschrift van een brief aan de Rijkscommissaris waarin maatregelen tot herstel van de democratische vrijheden worden geëist. Getypt. -- 2 stukken (4 bladen)

643. Nederlanders!
Oproep om de meidagen van 1940 te gezamenlijk te herdenken, met o.a. aanwijzingen voor christenen van alle gezindten, mei 1941; doorslag. -- 1 stuk (2 bladen)

644. De waarheid
Tekst van een journalist met beschrijving van de werkelijke toestand in het Duitse Rijngebied als gevolg van de Engelse bombardementen, 21 april 1941; doorslag. -- 1 stuk (2 bladen)

658. Betere weerstand
Oproep om mentaal meer weerstand te bieden tegen de bezetters en zich niet bij de situatie neer te leggen, ook al zal de oorlog nog lang duren, februari 1941; gedrukt. -- 1 stuk

678. Kritische kanttekeningen van een journalist die op uitnodiging van het departement van Volksvoorlichting en kunsten met collega's naar Duitsland is gereisd en geen gehoor heeft gegeven aan de druk van de autoriteiten om een rooskleurig beeld te schetsen van het dagelijks leven in de steden in het Ruhrgebied en langs de Rijn, 1941; getypt. -- 1 stuk (2 bladen)
"Overgenomen uit de Residentiebode van 22 april 1941".

--. Oproep om, in verband met het verbod van de Duitsers dat de joden geen bioscoop meer mogen bezoeken, af te zien van bioscoopbezoek gedurende de maand februari, januari 1941; gestencild.
ZIE: rubriek 4.4 inv.nr. 209

--. Circulaire van de Goudse commissaris van politie betreffende de bewaking van de V-biljetten, 1941 juli; gestencild.
ZIE: rubriek 4.1 inv.nr. 373

477. Krantenknipsels betreffende het gebruik van verboden (doop)namen, van vreemde namen en het verbod op het bevestigen van rood-wit-blauwe fietsvlaggetjes, 1941 - 1942. -- 1 omslag

192. Strooibiljet met de afdruk van een stempel met daarop de spreuk "Ave Germania, morituri te Salutant", (1941 - 1945). -- 1 stuk

241. Humoristische afbeelding van een Duitser in de vorm van een prentbriefkaart, (1941-1945). -- 1 stuk

524. Circulaire van het verzet met mededelingen betreffende de arbeidsinzet, de bevolkingsregisters, het onderwijs en de levering van vee, z.d. (1941 - 1945); gestencild. -- 1 stuk

529. Circulaire van het verzet betreffende de aankomst van Duitse politie en de verplichte inlevering van kleding, z.d. (1941 - 1945); afdruk. -- 1 stuk

540. Memorie betreffende de door de Duitsers ontketende aanval op ons economische, culturele, en godsdienstige leven, z.d. (1941 - 1945); gestencild. -- 1 stuk

--. Staat van (Nederlandse) personen die werken voor de Gestapo; doorslag. z.d. (ca. 1942 / 1943?).
ZIE: rubriek 4.2 inv.nr. 375

--. Krantenknipsels met humoristische teksten en afbeeldingen over voornamelijk de distributie, de atoombom, Duitse militairen en het nationaal-socialisme, 1941, 1945 en z.d.
ZIE: rubriek 5.2.0 inv.nr. 239

600. Brieven van Jan Versfelt, oud commandant van de 2e compagnie van de Goudse illegale jongerenorganisatie VNV (Voor Nederlands Vrijheid), aan Wijnand van der Lecq, oud "onderleider" van VNV, 1992, 1993; met bijlagen (in fotokopie), 1946 - 1948, en krantenknipsels, 1990 - 1992. -- 1 omslag
Bevat kritiek op de doctoraalscriptie van H.J. Maarsingh, De illegaliteit in Gouda van 1940 tot 1945 (Rotterdam, 1993). VNV werd in 1941 opgericht.

--. Wij danken U, Hitler, voor het clandestiene slachten van Duitschland
Strooibiljet van het verzet, (1942).
ZIE: rubriek 2.5.3 inv.nr. 483

487. Circulaire van de chef van de vervoersdienst van de Noord / Zuid-Hollandse Tramwegmij. te Haarlem, aan collega's in Amsterdam en Leiden, betreffende jongens beneden de 18 jaar, in dienst van de Gestapo, die over vrij vervoer beschikken, oktober 1943; gestencild. -- 1 stuk

491. Memorie van een medewerker van een illegaal blad betreffende hoofdzakelijk: het imperialisme, de Nederlandse regering in vredestijd en de invasie, (1943); gestencild. -- 1 stuk

--. "Signalementenblad No. 2". Lijst van personen die werken voor de Gestapo, bekend staand als verraders, e.d.; gedrukt, 1943 december. Met een afschrift van de brief aan een mevrouw die ten onrechte in de lijst is opgenomen als Gestapo-agente, jan. 1944; gedrukt.
ZIE: rubriek 4.2 inv.nr. 318

583. Memorie betreffende de na-oorlogse problemen in de wereld en in Nederland, (1943 - 1945); afschrift. -- 1 stuk
De eerste 2 pagina's ontbreken.

--. Memories betreffende het Nederlandse staatsbestel na de bevrijding; gedeeltelijk gedrukt, z.d. (ca. 1943 - 1945).
ZIE: rubriek 2.1 inv.nr. 281

--. Memorie (van vermoedelijk een lid van de A.R.-partij) beteffende staat en kerk na de oorlog, (1943 - 1945); gedrukt.
ZIE: rubriek 2.1 inv.nr. 283

215. Oproep van het verzet om te voorkomen dat de Duitsers bij hun terugtocht Nederland verwoesten, met richtlijnen, (1944); gedrukt. -- 1 stuk

501. (Open) brief aan de rijkscommissaris betreffende de leef- en werkomstandigheden in Nederland, oktober 1944; gestencild. -- 1 stuk

507. Formulier van het verzet met het verzoek (aan verzetsstrijders?) om bestuurlijke, militaire en infra-structurele inlichtingen, september 1944; gestencild. -- 1 stuk

508. Oproep van het verzet aan het Nederlandse volk om te zwijgen over illegale acties en het verzet te voorzien van geld, 1944; doorslag. -- 1 stuk

543. Krantenknipsel betreffende de berechting van personen die de aanslag op Adolf Hitler pleegden, 1944. -- 1 stuk

--. Manifest
Memorie bestemd voor het Nederlandse volk met opvattingen over de na-oorlogse inrichting van de Nederlandse samenleving onder andere op politiek gebied, april 1944; doorslag.
ZIE: rubriek 2.1 inv.nr. 465

514. Kaartje van het inundatiegebied in Zuid-Holland, z.d. (1944 - 1945). -- 1 stuk

515. Bekendmaking van het verzet over de gevolgen van het eventueel onder water zetten van Nederland door de Duitsers, z.d. (1944 - 1945); gestencild. -- 1 stuk

--. Memories betreffende sociaal-democratische opvattingen over de inrichting van de samenleving na de bevrijding; gedeeltelijk gedrukt, z.d. (1944 - 1945).
ZIE: rubriek 2.1 inv.nr. 282

187. Humoristische overlijdensberichten van Adolf Hitler, mei 1945; gedrukt. -- 2 stukken

188. Prentbriefkaarten met humoristische teksten en afbeeldingen betreffende voornamelijk maatregelen van de Duitsers, (1945-1947); gedrukt. -- 1 omslag
Herdruk.

--. Weerbare democratie
Catalogus ("handleiding") en toegangsbewijs voor de gelijknamige tentoonstelling van het verzet in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, 1946.
ZIE: rubriek 3.7 inv.nr. 614

--. Krantenknipsels betreffende de herdenking van 50 jaar bevrijding, 1995.
ZIE: rubriek 3.7 inv.nr. 5684.6.02. Verzetsstrijders, onderduikers

--. Persoonsbewijzen van de onderduiker J.C. Langeraar uit Gouda; gedrukt, 1941.
ZIE: rubriek 4.6.04 inv.nr. 476

478. Krantenknipsels betreffende de terechtstelling van voornamelijk verzetsstrijders, 1941 - 1945. -- 1 omslag

523. Vragenformulier van het Nationaal Steunfonds betreffende financiële hulp e.d. aan onderduikers, z.d. (1941 - 1945). -- 1 stuk
Dit formulier diende als voorbeeld.

482. Krantenknipsels (opgeplakt) betreffende aanslagen op personen en goederen van Duitsers en collaborateurs, 1942 en 1944. -- 1 stuk

220. Dagvaarding van de Deutsche Generalstaatsanwalt aan L. Honkoop te Gouda om in verband met het verstoren van de openbare orde te verschijnen voor de rechtbank in Utrecht, 1944; gedrukt. -- 1 stuk

496. Verslag van het verhoor van de verzetsstrijder D. Kleiman voor het Deutsches Obergericht te Utrecht, april 1944; afschrift. -- 1 stuk

502. Instructie voor een verzetsstrijder in het geval dat hij op clandestiene wijze op het elektrische net blijft aangesloten, november 1944. -- 1 stuk

506. Krantenknipsels betreffende het vonnis en de terechtstelling van (o.a.) de Goudse verzetsstrijder Adriaan de Rijke, (juni) 1944. Met een bericht van de familie inzake de herbegrafenis op 7 december 1944. -- 4 stukken

510. Instructie voor illegale werkers, (1944); gedrukt. -- 1 stuk

537. Enquêteformulier van de gezamenlijke illegale organisaties met als doel na de oorlog hulp te verlenen aan voormalige onderduikers, z.d. (1944 - 1945); gedrukt. -- 1 stuk in 2 bladen

521. Stukken betreffende de geschiedenis van de LO, afdeling Gouda, tijdens de tweede wereldoorlog, met bijlagen, z.d. (na mei 1945); doorslagen. -- 1 omslag
Van het "Financieel verslag" bevindt zich het origineel in vnr. 128.

522. Aantekeningen van P. Haaksman (commies bij de Goudse PTT) over de illegaliteit, z.d. (1945 - 1946). -- 1 stuk

--. Stukken verzameld door de vader van de BS'er en hoofdagent A. Schrijvers van de Goudse politie, betreffende zijn zoon, het verzet in Gouda, collaborateurs en de plaatselijke politie; afdrukken. z.d. (1945-1947) en 1955.
ZIE: rubriek 4.1 inv.nr. 267

315. Briefje van admiraal baron Van Asbek aan M.A. de Korte met oproep om te worden gehoord door de commissie militaire onderscheidingen, z.d. (1947 of 1952). -- 1 stuk

542. Aantekeningen betreffende een door verzetsstrijders uit de Reeuwijkse plassen gehaalde karabijn, 1980; afdruk. -- 1 stuk4.6.03. Oproepen van de Nederlandse regering en de geallieerden

--. Oproep van het geallieerde opperbevel, ondersteund door de Nederlandse regering, aan de Nederlandse bevolking (en vooral de arbeiders) om in verband met bombardementen uit de buurt te blijven van fabrieken die werken voor de oorlogsindustrie, (1942 - 1945); gedrukt.
ZIE: rubriek 3.2 inv.nr. 358

493. Bekendmaking van de Nederlandse regering aan de officieren en soldaten van het voormalige Nederlandse leger naar aanleiding van de hernieuwde krijgsgevangenschap; met de oproep om te weigeren, (1943); gedrukt. -- 1 stuk

--. Strooibiljet met de opdracht van de Nederlandse regering aan het personeel in overheidsdienst om Duitse maatregelen tegen te werken, 1943 februari.
ZIE: rubriek 4.6.06 inv.nr. 484

19. Circulaire van de geallieerde opperbevelhebber, gericht aan alle buitenlandse arbeiders, met de oproep om onder te duiken; bevat tevens een oproep aan de buitenlandse arbeiders die zich georganiseerd hebben om tot actie over te gaan, 1944 september; afschrift. -- 1 stuk

498. Geallieerde troepen landen! / Mannen en vrouwen van Nederland
Strooibiljet met een bekendmaking / instructie van minister P.S. Gerbrandy aan de bevolking van Nederland naar aanleiding van de landing in Normandië en met de tekst van een door generaal Dwight D. Eisenhouwer uitgesproken rede gericht tot de bevolking van bezet Europa, juni 1944. -- 1 stuk

--. Bekendmaking van het verzet aan de bevolking betreffende een door het geallieerde opperbevel gegeven instructie in geval van bombardementen, (1944); getypt.
ZIE: rubriek 3.2 inv.nr. 354

516. Circulaire van de gezamenlijke verzetsbewegingen betreffende een door de regering afgegeven verklaring betreffende het strafbaar stellen van medewerking aan de Duitse mensenroof, en met een dringende oproep aan de bevolking om geen "Ausweise" aan te vragen, januari 1945; doorslag. -- 1 stuk4.6.04. Vervalsingen

--. Vrijstellingsbewijzen voor krijgsgevangenschap; gedrukt, z.d. (ca. 1940-1945).
ZIE: rubriek 3.3 inv.nr. 76

--. Formulier van de algemene commissaris voor financiën en economie, hoofdafdeling verkeer, voor het verkrijgen van vrije doorvaart van een schip, (1940 - 1945); gedrukt.
ZIE: rubriek 5.4 inv.nr. 238

--. Briefhoofd en stempel van de bevelhebber van de Sicherheitspolizei en -dienst, afdeling Rotterdam.
ZIE: rubriek 4.2 inv.nr. 374

476. Persoonsbewijzen van de onderduiker J.C. Langeraar uit Gouda, 1941; gedrukt. -- 2 stukken
Eén exemplaar vals.

539. Blanco stukken met afdrukken van authentieke stempels gebruikt door de Ortskommamdantuur en stempels gebruikt door de Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers, z.d. (1941 - 1945). -- 1 omslag

--. Ontvangstbewijzen van de Hauptabteilung Wirtschaft voor D.A. Buitelaar en M.A. Smit te Reeuwijk wegens inlevering van Z-kaarten voor de arbeidsinzet, (1941 - 1945); gedrukt.
ZIE: rubriek 6.1.3 inv.nr. 32

--. Formulieren betreffende vrijstellingen voor de arbeidsinzet, (1942 - 1945); gedrukt.
ZIE: rubriek 6.1.3 inv.nr. 33

492. Inlegvellen bestemd ter verkrijging van nieuwe bonkaarten en (of) nieuwe distributiestamkaarten, (1943); gedrukt. -- 2 stukken
Eén exemplaar vervalst.

128. Register van ontvangsten wegens leverantie van goederen op valse "Bescheinigungen", 1943 - 1945. -- 1 deel
Dit register werd bijgehouden door H. Meindert en het geld werd afgedragen aan J. Scharloo (administrateur GEB) die dit boekte ten gunste van L.O. en N.S.F.; de administratie was "verborgen" in die van de Gemeente Lichtfabrieken. Een doorslag hiervan bevindt zich in vnr. 521.

--. Vrijstellingsbewijzen voor fietsen; gestencild.
ZIE: rubriek 5.5 inv.nr. 5054.6.05. Sabotagehandelingen / stakingen in bedrijven, studentenverzet, boycotacties (ook van particulieren) e.d.

--. Waarschuwing van de Duitsers aan de Nederlandse bevolking om geen sabotagehandelingen te verrichten, mei 1940; gedrukt.
ZIE: rubriek 3.3 inv.nr. 306

536. Oproep om geen geld te geven aan de Winterhulp, z.d. (1940-1944); afdruk. -- 1 stuk

541. Oproep aan de arbeiders om de Duitse oorlogsproduktie te saboteren; gestencild, z.d. (1943 - 1945). -- 1 stuk

472. Bekendmaking van de opperbevelhebber van het Duitse leger in Nederland dat hij in verband met de politieke toestand (februaristaking) het gezag in Noord-Holland heeft overgenomen en alle personeelsleden van bedrijven beveelt om op 27 februari het werk te hervatten, februari 1941; afdruk. -- 1 stuk

475. Oproep aan de Nederlanders om de poging om te komen tot de vorming van een NSB-regering massaal te boycotten, juli 1941. -- 1 stuk
Bevat tevens een soortgelijke oproep aan de opperbevelhebber van het Duitse leger in Nederland.

664. Waarschuwing aan woning- en kamerverhuurders
Krantenknipsel met waarschuwing van de burgemeester van Utrecht om mee te werken aan het verhuren van woonruimte aan Nederlanders die "met de Duitsche weermacht in verbinding staan", 22 augustus 1941. -- 1 stuk

--. Stukken betreffende V-biljetten (te Gouda); gedeeltelijk gedrukt.
ZIE: rubriek 3.4 inv.nr. 302

--. Stukken betreffende de reacties op de Duitse maatregelen tegen studenten (met name de zogenoemde loyaliteitsverklaring), december 1942 - juli 1943.
ZIE: rubriek 7.2 inv.nr. 168

535. Oproep van het verzet aan de bevolking om geen metalen voorwerpen in te leveren ten behoeve van de Duitse oorlogvoering, z.d. (1942 - 1945); afdruk. -- 1 stuk

6. Telegram aan de commandant van de Sicherheitsdienst en de SS betreffende stakingen in Hengelo (Overijssel), 29 april 1943; afdruk. -- 1 stuk

7. Circulaire van de commandant van de Sicherheitsdienst aan alle plaatselijke afdelingen om bij stakingen of aanzet daartoe met keihard geweld op te treden, mei 1943; afdruk. -- 1 stuk
In het Duits.

--. Brief van een bestuurslid van een Utrechtse studentenfaculteit aan de plaatselijke studenten met de oproep om zich te verzetten tegen de schorsing van studenten, 1943; doorslag.
ZIE: rubriek 9.4 inv.nr. 171

--. Oproep van de commissaris van politie te Gouda aan W. Dercksen om zijn reeds ingeleverde radiotoestel speelklaar te maken, juni 1943.
ZIE: rubriek 5.5 inv.nr. 486

681. Aantekeningen van mw. Maria Biegman over stakingen in de Amsterdamse metaalindustrie in april / mei (1943 ?) tegen met name de gedwongen deportatie van arbeiders naar Duitsland, z.d. -- 1 stuk (2 bladen)

--. Oproep van het verzet aan burgemeesters en ambtenaren om de invoering van de tweede distributie-stamkaartenbeschikking 1943 te saboteren, 1943 december; afschrift.
ZIE: rubriek 4.6.06 inv.nr. 488

499. Stukken van de Duitse "Fachberater" van het Leidse arbeidsbureau, bijkantoor Gouda, betreffende het aanvragen van een directe telefoonaansluiting in verband met het afluisteren van zijn telefoongesprekken, juni 1944; doorslagen. -- 2 stukken

--. Circulaire van de geallieerde opperbevelhebber, gericht aan alle buitenlandse arbeiders, met de oproep om onder te duiken; bevat tevens een oproep aan de buitenlandse arbeiders die zich georganiseerd hebben om tot actie over te gaan, 1944 september; afschrift.
ZIE: rubriek 4.6.03 inv.nr. 19

--. Verklaring van het hoofd van het districts-consultatiebureau van de Zuid-Hollandse vereniging tot bestrijding van de tuberculose, dat C. Rodenberg door een longziekte aangetast is en voor opname in aanmerking komt, maar dat dit gezien de tijdsomstandigheden niet tot de mogelijkheden behoort, 1944 november.
ZIE: rubriek 4.6.13 inv.nr. 4394.6.06. Burgerlijk overheidspersoneel

527. Oproep aan ambtenaren om verzet te plegen, z.d. (1940 - 1945). -- 1 stuk

474. Oproep van het verzet aan rijks- en gemeenteambtenaren om zich duidelijk uit te spreken tegen de NSB, (voorjaar) 1941; gedrukt, doorslag en gestencild. -- 3 stukken

484. Strooibiljet met de opdracht van de Nederlandse regering aan het personeel in overheidsdienst om Duitse maatregelen tegen te werken, februari 1943. -- 1 stuk

490. Oproep aan de bevolkingsambtenaren van Nederland om geen gegevens te verstrekken over mannen uit leeftijdsgroepen die in aanmerking komen voor de arbeidsinzet, (1943); gestencild. -- 1 stuk

--. Circulaire van een onbekende bevolkingsambtenaar aan zijn collega's, met de oproep om niet mee te werken aan de deportatie van de mannelijke bevolking ten behoeve van de Duitse oorlogsindustrie, 1943; gedrukt.
ZIE: rubriek 6.1.3 inv.nr. 3

488. Oproep van het verzet aan burgemeesters en ambtenaren om de invoering van de tweede distributie-stamkaartenbeschikking 1943 te saboteren, december 1943; afschrift. -- 1 stuk

531. Aantekening betreffende de houding en de te nemen maatregelen van ambtenaren na de invasie, z.d. (1943 - 1944); doorslag. -- 1 stuk

500. Van toen, van nu... en van straks
Oproep van een ambtenaar aan collega's om Duitse maatregelen te saboteren, juli 1944; gedrukt. -- 1 stuk

511. Een laatste waarschuwing!
Brief van het verzet aan de loco-burgemeester van Nieuwerkerk a/d IJssel met de oproep om zijn (vermeende) pro-Duitse houding te laten varen. Met tevens een oproep aan het personeel van de gemeente, de spitters en het spoorwegpersoneel om zich te verzetten, (1944/1945); gestencild. Met een krantenknipsel uit Het Kanaal van 7 mei 2008 met een artikel van A.M. den Boer ("Nieuwerkerks verzetspamflet 'beetje dom'?"). -- 2 stukken

--. De Wehrmachtsbezirkverwaltung te Gouda in bezettingstijd
Aantekeningen van H. Meindert (Kobus Kool) en J.L.A. Mimpen (Leo) betreffende het ditrict Gouda van de Wehrmachtsbezirkverwaltung, z.d. (1945). Met een krantenknipsel uit Het Parool met uittreksel uit deze aantekeningen, (1945); fotokopie.
ZIE: rubriek 3.3 inv.nr. 4344.6.07. Militairen

489. Oproepen (van het verzet) aan de voormalige militairen van het Nederlandse leger om zich niet opnieuw in krijgsgevangenschap te begeven, 1943; doorslag / gestencild. -- 2 stukken

--. Bekendmaking van de Nederlandse regering aan de officieren en soldaten van het voormalige Nederlandse leger naar aanleiding van de hernieuwde krijgsgevangenschap; met de oproep om te weigeren; gedrukt.
ZIE: rubriek 4.6.03 inv.nr. 4934.6.08. Arbeidsinzet

530. En wat zegt gij Nederlandse vrouwen?
Oproep aan de Nederlandse vrouwen om de arbeidsplaatsen van mannen niet in te nemen, z.d. (1942 - 1945); gedrukt. -- 1 stuk

--. Oproep aan de bevolkingsambtenaren van Nederland om geen gegevens te verstrekken over mannen uit leeftijdsgroepen die in aanmerking komen voor de arbeidsinzet, (1943); gestencild.
ZIE: rubriek 4.6.06 inv.nr. 490

494. Oproep van het Nationaal Comité aan de werkgevers om geen of zo min mogelijk informatie te verschaffen over de mannelijke werknemers van 18 tot 45 jaar, z.d. (1943 - 1944). -- 1 stuk

534. Oproep van de Raad van Verzet aan de Nederlandse bevolking om zich te verzetten tegen het wegvoeren van Nederlandse arbeidskrachten naar de Duitse oorlogsindustrie, z.d. (1943 - 1945); afdruk. -- 1 stuk

512. Memorie van (een Gouwenaar?) betreffende het gebrek aan karakter bij diverse Goudse instellingen om weerstand te bieden aan de Duitse eisen met betrekking tot het leveren van arbeidskrachten voor opruimingswerkzaamheden na bombardementen op het Goudse station, (1944); doorslag. -- 1 stuk
Onvolledig. In iets fellere bewoordingen dan het artikel dat in de Vrije Pers van 1 december 1944 werd gepubliceerd.

504. Oproepen van de gezamenlijke Nederlandse verzetsorganisaties aan alle mannen om zich niet aan te melden voor werk in Duitsland, 1944, 1945 en z.d.; afdruk / gedrukt. -- 4 stukken

513. Welkom Thuis
Circulaire van het verzet naar aanleiding van het graafwerk dat de Nederlanders uitvoeren voor de Duitsers, z.d. (1944 - 1945); gedrukt. -- 1 stuk

517. Bekendmaking van de gezamenlijke verzetsbewegingen in Nederland betreffende de arbeidsinzet, januari 1945; doorslag. -- 1 stuk

519. Oproep van de gezamenlijke verzetsbewegingen aan de Goudse mannen die een Rijkssteunregeling ontvangen om niet voor de Duitsers te gaan graven, april 1945; doorslag. -- 1 stuk4.6.09. Binnenlandse strijdkrachten

321. Doorgangsbewijs van de gewestelijk commandant van de NBS voor H. Meindert, 7 mei 1945.; fotokopie. -- 1 stuk

570. Stukken betreffende de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten, 1945. -- 1 omslag

--. Oproep van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten en de Landelijke Organisatie tot hulp aan onderduikers (L.O.) aan de veehouders om melk te leveren aan de melkfabrieken; gedrukt.
ZIE: rubriek 5.2.0 inv.nr. 416

--. Stukken verzameld door de vader van de BS'er en hoofdagent A. Schrijvers van de Goudse politie, betreffende zijn zoon, het verzet in Gouda, collaborateurs en de plaatselijke politie; afdrukken. z.d. (1945-1947) en 1955.
ZIE: rubriek 4.1 inv.nr. 2674.6.10. Oranjehuis (verzet tegen anti-orangistische maatregelen)

289. Oproep om op de verjaardag van koningin Wilhelmina tussen 17.00 en 18.00 uur thuis te blijven om zo de Duitsers te tonen dat de Nederlanders hun eigen identiteit wensen te behouden, z.d. (1940 - 1941); geschreven (in envelop gericht aan ir. K.A. Biegman te Utrecht) en doorslag. Met een stukje (verkleurd) oranje lint. -- 3 stukken

--. Oranje Boven / NSB vergift
Strooibiljet, (1940 - 1945).
ZIE: rubriek 2.2.0 inv.nr. 296

290. Afbeeldingen van de koninklijke familie, met tevens een felicitatie aan koningin Wilhelmina in verband met haar 61e verjaardag, 31 augustus 1941; gedrukt. -- 1 stuk

480. Bekendmaking van de waarnemend burgemeester van Gouda met de waarschuwing om geen sympathie voor de koninklijke familie tot uiting te brengen, (1941); gestencild. -- 1 stuk

--. Krantenknipsels betreffende het gebruik van verboden (doop)namen, van vreemde namen en het verbod op het bevestigen van rood-wit-blauwe fietsvlaggetjes, 1941 - 1942.
ZIE: rubriek 4.6.01 inv.nr. 4774.6.11. Illegale pers, radio

470. Bekendmaking van de "Geuzenactie" betreffende haar doelstellingen en de intenties van de Duitsers, 18 mei 1940; afdruk. -- 1 stuk

653. Tekst van twee radiotoespraken door (minister-president Gerbrandy ?) vanuit Londen, naar aanleiding van een jaar bezetting respectievelijk de Duitse inval in Rusland, (1941); doorslagen. -- 2 stukken (in 3 bladen)

495. Stukken betreffende de illegale uitgave van de Schoonhovensche Courant, april 1944; gedrukt. -- 2 stukken
Bevat: - Schoonhovensche Courant (51 x 38).
- Bekendmaking (42 x 30).

497. Manifest
Bekendmaking van de illegale bladen het Parool en Vrij Nederland aan het Nederlandse volk betreffende hun gemeenschappelijke opvattingen omtrent het verzet, de overgangstijd en de toekomst, 15 april 1944; gedrukt. -- 1 stuk

503. Brief van P. Mul te Gouda aan de redactie van het illegale blad De Vrije Pers betreffende tendentieuze berichtgeving en fouten op taalkundig en stilistisch gebied, november 1944. -- 1 stuk

584. Prospectus van het weekblad Vrij Nederland, 1944; gedrukt. -- 1 stuk

520. Circulaire van het illegale blad "F1" aan alle medewerkers betreffende bonkaartenverstrekking, arrestaties van medewerkers, bijvoeding en opgave van L.O.-medewerkers, april 1945; gestencild. -- 1 stuk

576. Plakzegels van de Vrije Pers, 1945; gedrukt. -- 7 zegels in één omslag
De opbrengst was bestemd voor de krant.4.6.12. Kerken

41. Brief van de secretaris van de algemene synode der Nederlandse Hervormde kerk aan het college van secretarissen-generaal van de departementen naar aanleiding van het optreden tegen joden, 1941 maart; doorslag. -- 1 stuk

43. Stukken betreffende preken gehouden door de bisschop van Münster in 1941; doorslagen en gestencild, 1941. -- 1 omslag
Tweetalig.

227. Oproep van een protestants-christelijk kerkgenootschap om 14 mei 1940 thuis te herdenken, 1941 mei; gestencild. -- 1 stuk

--. Gesprek in bezet gebied
Bespreking van de houding tegenover de bezetter in de vorm van een twistgesprek tussen "Van het Oosten" (pro-Duits), "Piet Hein" (anti-Duits) en "Christiaans" (Christen), februari 1941; gedrukt.
ZIE: rubriek 4.6.01 inv.nr. 638

--. Nederlanders!
Oproep om de meidagen van 1940 te gezamenlijk te herdenken, met o.a. aanwijzingen voor christenen van alle gezindten, mei 1941; doorslag.
ZIE: rubriek 4.6.01 inv.nr. 643

44. Circulaires (herderlijke brieven) van de aartsbisschop en de bisschoppen van Nederland aan de geestelijkheid en de gelovigen, 1941 - 1944; doorslagen en gestencild. -- 1 omslag

--. Strooibiljet van de Jehova's getuigen met bijbelse teksten die anti-Duits geïnterpreteerd dienen te worden, 1942 januari; gestencild.
ZIE: rubriek 8.3 inv.nr. 481

635. Des christens houding ten opzichte van verschillende vragen ...
Eerste blad van een oproep uit protestants-christelijke kring om een principiële houding aan te nemen, onder andere betreffende de behandeling van de joodse burgers, ca. 1943; gestencild. -- 1 stuk

--. Brief van de gezamenlijke protestants-christelijke kerken in Nederland aan de rijkscommissaris betreffende de behandeling van de joodse burgers, mei 1943; afdruk.
ZIE: rubriek 4.4 inv.nr. 45

231. Protestbrief van een tiental Nederlandse kerkgenootschappen aan de opperbevelhebber van het Duitse leger in Nederland, betreffende het wegvoeren van joden naar Duitsland, april 1944; afdruk. -- 1 stuk

--. Oproep tot het Nederlandsche volk
Oproep van de algemene synode van de Nederlandse Hervormde Kerk om een einde te maken aan zwarte handel en corruptie, de uit Duitsland teruggekeerde dwangarbeiders weer in het arbeidsproces in te schakelen en niet terug te keren naar de vooroorlogse klassentegenstellingen, (na mei 1945); gedrukt.
ZIE: rubriek 3.7 inv.nr. 6394.6.13. Artsen

100. Brieven waarin het "Centrum" van het Medisch Contact aan de rijkscommissaris zijn afkeer van de artsenkamer uitspreekt, 1942; afschrift en gedrukt. -- 2 stukken
Bedoeld om te laten circuleren onder de Nederlandse bevolking.

101. Brief waarin het "Centrum" van het Medisch Contact de rijkscommissaris, wijst op de toenemende onrust onder de bevolking ten gevolge van de tewerkstelling in Duitsland en de verslechterende voedselsituatie, juni 1943; doorslag. -- 1 stuk

--. Aantekeningen van twee artsen betreffende het ziektebeeld van W.P. de Jong en W. Ouweneel, 1943 - 1944.
ZIE: rubriek 6.2.5 inv.nr. 436

287. Brief van (het artsenverzet) aan de rijkscommissaris, waarin de noodklok wordt geluid inzake de precaire voedselsituatie, (na 12 november)1944; doorslag. -- 1 stuk

439. Verklaring van het hoofd van het districts-consultatiebureau van de Zuid-Hollandse vereniging tot bestrijding van de tuberculose, dat C. Rodenberg door een longziekte aangetast is en voor opname in aanmerking komt, maar dat dit gezien de tijdsomstandigheden niet tot de mogelijkheden behoort, november 1944. -- 1 stuk
Met opzet verstrekt.4.6.14. Verzetsbewegingen na 5 mei 1945

--. Enquêteformulier van de gezamenlijke illegale organisaties met als doel na de oorlog hulp te verlenen aan voormalige onderduikers, z.d. (1944 - 1945); gedrukt.
ZIE: rubriek 4.6.02 inv.nr. 537

--. Uitnodiging met tevens het programma van een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd door de Landelijke Organisatie voor hulp en steun aan onderduikers (L.O.), district Gouda; gedrukt, 1945 juli.
ZIE: rubriek 3.7 inv.nr. 548

--. Programma van de K.P.-revue (afdeling Boskoop), (na mei 1945); gedrukt.
ZIE: rubriek 3.7 inv.nr. 5945. ECONOMIE

5.1. Algemeen692. Verordeningen-bibliotheek
Verordeningen, zoals die zijn gepubliceerd in het Verordeningenblad voor het bezette Nederlandse gebied, met betrekking tot economische zaken; gedrukt, 1940 - 1943. -- 1 band5.2. Distributie

5.2.0. Algemeen

387. Bekendmakingen van de burgemeester van Gouda betreffende de distributiekaarten, 1939 - 1941 en 1945; voornamelijk gedrukt. -- 1 omslag

388. Stukken betreffende distributiestamkaarten, 1939, 1943 en z.d.; gedrukt. -- 1 omslag

417-418. Aantekeningen betreffende de Distributiedienst Gouda over de periode 1939-1945, in 1988 - 1989 op schrift gesteld door G. Punt (voormalig leider van de Distributiedienst te Gouda.) -- 2 banden

428. Opbergboekjes voor bonnen, (1939 - 1952). -- 2 stukken

429. Staat van de bevolking der Nederlandse gemeenten verdeeld naar distributiekringen, (1939 - 1952); gedrukt. -- 1 katern

389. Vergunningen van het Rijksbureau voor aardolieprodukten voor E. Krom om motorbrandstof te gebruiken, 1940; gedrukt. -- 1 omslag

390. Instructies behorend bij de aanvraagformulieren voor distributiekaarten voor boter, margarine, vet, olie en textiel, 1940; gedrukt. -- 2 stukken

391. Circulaires van de firma D.G. van Vreumingen, winkel in tabakswaren te Gouda, aan haar klanten betreffende de distributie van tabak over de perioden oktober 1940 - januari 1941 resp. februari - mei 1941 ; gestencild. -- 2 stukken
Door de betreffende winkel gebruikt als distributiekaarten.

392. Textielkaart; gedrukt, 1940 - 1941. -- 1 stuk

518. Lijst van namen van "vaste" klanten van sigarenwinkel C. Gouka (Van Persijnstraat 10) in verband met de distributie van tabaksartikelen, ca. 1941. -- 1 stuk

393. Formulieren betreffende de distributie, 1940, 1945 en z.d.; gedrukt. -- 1 omslag

432. Distributiestamkaarten voor in Nederland wonende Duitsers, (1940 - 1945); gedrukt. -- 3 stukken
In het Duits.

--. Formulier van de directeur van het gewestelijk arbeidsbureau te Gouda, bestemd voor de leider van de Distributiedienst Gouda, dat tegen de afgifte van distributiebescheiden geen bezwaar bestaat, (1940 - 1945); gestencild.
ZIE: rubriek 6.1.0 inv.nr. 341

--. Levensmiddelen-distributiekaart en tabaksbonnen voor het Duitse leger in Nederland, (1940 - 1945); gedrukt.
ZIE: rubriek 3.3 inv.nr. 431

394. Krantenknipsels betreffende de distributie, 1940 - 1948 en z.d. -- 1 omslag

395. Stukken betreffende de distributie van gas, electriciteit en vaste brandstoffen, 1940 - 1949 (met hiaten); gedrukt. -- 5 stukken

403-408. Distributiebonnen, 1940 - 1950 en z.d.; gedrukt. -- 5 delen en 1 omslag

--. Blokkade : de strijd voor onze voedselvoorziening
Propagandakrant, oktober 1941.
ZIE: rubriek 3.4 inv.nr. 676

398. Circulaire van de Nederlandse Radio-omroep (NRO), aan alle bezitters van een radiotoestel of aansluiting op een radiodistributie-inrichting, betreffende de aangifteplicht van hun installatie, (1941); gedrukt. -- 1 stuk

194. Prentbriefkaarten met humoristische teksten en afbeeldingen betreffende de distributie en de zwarte markt, (1941 - 1945); gedrukt. -- 1 omslag
Teksten: Clinge Doorenbos / tekeningen: T.H. Lensen.

239. Krantenknipsels met humoristische teksten en afbeeldingen over voornamelijk de distributie, de atoombom, Duitse militairen en het nationaal-socialisme, 1941, 1945 en z.d. -- 1 omslag

402. Stukken betreffende de stichting Goudse Fabriekskeuken, (1941) 1942 - 1945. -- 1 omslag

400. Distributiekaart van de Nederlandse Oostcompagnie N.V., in verband met de toewijzing van extra sigaretten ten behoeve van de leden, (1942); gedrukt. -- 1 stuk

401. Stukken betreffende de vordering van rijwielen; gedeeltelijk gedrukt en gedeeltelijk in fotokopie, 1942 - 1944. -- 1 omslag

185. Vloeibladen met humoristische teksten en afbeeldingen betreffende de distributie, 1942 en z.d.; gedrukt. -- 4 stukken

184. Het papiertje is wat klein / het vleesch had vetter kunnen zijn ...
Inpakpapier van een slager met daarop een humoristische tekst over de hoeveelheid vlees die nog verkrijgbaar is, (mei) 1943; gedrukt. -- 1 stuk

409. Het waardelooze dat groote waarde kreeg...
Strooibiljet met de oproep om in verband met de grondstoffenschaarste niet meer alle afval weg te gooien, september 1943. -- 1 stuk

410. Circulaires van de Rijksdienst voor Werkverruiming betreffende het afstempelen van distributiestamkaarten, 1943. Gestencild. -- 2 stukken
Eén stuk in het Duits.

--. Inlegvellen bestemd ter verkrijging van nieuwe bonkaarten en (of) nieuwe distributiestamkaarten, (1943); gedrukt.
ZIE: rubriek 4.6.04 inv.nr. 492

411. Uitnodigingen voor een stamppotmaaltijd in zaal Kunstmin te Gouda, 1943, 1944; gedrukt. -- 2 stukken

--. Oproep van het verzet aan burgemeesters en ambtenaren om de invoering van de tweede distributie-stamkaartenbeschikking 1943 te saboteren, december 1943; afschrift.
ZIE: rubriek 4.6.06 inv.nr. 488

66. Mededelingen van het Rijksbureau voor Papier, papierverwerkende en grafische industrie, augustus 1943, (mei), juni 1945; gedrukt. -- 2 stukken

587. Reichskarte fur Urlauber
Voedselbonnen bestemd voor gebruik in Duitsland, 1943 en z.d.; gedrukt. -- 1 omslag
kennelijk ten behoeve van Duitsers die met verlof gingen

--. Register van ontvangsten wegens leverantie van goederen op valse "Bescheinigungen", 1943 - 1945.
ZIE: rubriek 4.6.04 inv.nr. 128

--. Brief van (het artsenverzet) aan de rijkscommissaris, waarin de noodklok wordt geluid inzake de precaire voedselsituatie, (na 12 november) 1944; doorslag.
ZIE: rubriek 4.6.13 inv.nr. 287

415. Aantekeningen betreffende de prijzen van levensmiddelen in de hongerwinter, 1944 - 1945. -- 2 stukken

426. Bonnen van het Rijksbureau voor het verkrijgen van ijzer en staal; gedrukt. z.d. (ca. 1944 - 1948). -- 1 omslag

376. Inschrijvingsbewijs van het Comité Voedselverstrekking Waddinxveen voor G.F. Haspels; met bijlage, februari - mei 1945. -- 2 stukken

413. Bekendmaking van de Centrale Keukens Massavoeding Gouda betreffende de beperkingen die zijn ontstaan bij de voedselbereiding door het uitvallen van de electrische stroom, april 1945. -- 1 stuk

416. Oproep van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten en de Landelijke Organisatie tot hulp aan onderduikers (L.O.) aan de veehouders om melk te leveren aan de melkfabrieken, februari 1945; gedrukt. -- 1 stuk

421. Bekendmakingen van de directeur-generaal van de voedselvoorziening betreffende de geldigheid van bonnen voor het district Gouda, juni - juli 1945; gedrukt, gestencild. -- 1 omslag

425. Stukken betreffende de voedseldroppings, april - mei 1945; gedeeltelijk gedrukt. -- 1 omslag
Bevat: O.a. Etiketten van Elkes biscuits (fabriek in Uttoxeter, Staffordshire) en Wild Vherry Lifesavers (fabriek in Hamilton, Ontario).

424. Sigarettenverpakkingen, z.d. (1945-1946). Met bijlagen. -- 1 omslag

691. 23 april 1945 de eerste vliegmachines met levensmiddelen boven Nederland
Legpuzzel in ca. 500 stukjes, ca. 1948. -- 1 stuk (in passepartout)5.2.1. Zwarte markt

278. Memorie betreffende voornamelijk de zwarte handel, (1941 - 1945); afschrift. -- 1 stuk

--. Prentbriefkaarten met humoristische teksten en afbeeldingen betreffende de distributie en de zwarte markt, (1941 - 1945); gedrukt.
ZIE: rubriek 5.2.0 inv.nr. 194

--. Aantekeningen betreffende de prijzen van levensmiddelen in de hongerwinter, 1944 - 1945.
ZIE: rubriek 5.2.0 inv.nr. 415

--. "GOUDA Bezetting -- bevrijding 1944 -- 1945". Scriptie van A.R.W. Meindert met ingeplakt enkele krantenknipsels, foto's en documenten uit 1944 en 1945; fotokopie.
ZIE: rubriek 0.1 inv.nr. 3205.2.2. Voedselvoorziening na 5 mei 1945

420. Stukken betreffende het Militair Gezag, commissariaat noodvoorziening, mei - juli 1945. -- 1 omslag

550. Distributiestamkaart voor P.J. Hersbach, liggend met een woonschuit te Gouda, 1946. -- 1 stuk
NIET RAADPLEEGBAAR, eerst restaureren!

427. Distributiekaart te gebruiken bij slijterij De Wijnkelder te Gouda, 1948 - 1950; gedrukt. -- 1 stuk5.3. Landbouw--. Distributiekaart van de Nederlandse Oostcompagnie N.V., in verband met de toewijzing van extra sigaretten ten behoeve van de leden; gedrukt.
ZIE: rubriek 5.2.0 inv.nr. 400

277. Aanmeldingsformulier voor de Germaanse Landdienst, ca. 1943 mei; gedrukt. -- 1 stuk

--. Oproep van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten en de Landelijke Organisatie tot hulp aan onderduikers (L.O.) aan de veehouders om melk te leveren aan de melkfabrieken; gedrukt.
ZIE: rubriek 5.2.0 inv.nr. 416

582. Instructie van het Militair Commissariaat voor het Rechtsherstel voor beheerders van land- en tuinbouwbedrijven, met tevens een niet ingevulde arbeidsovereenkomst, (1945-1946); gedrukt. -- 1 stuk5.4. Overige economische zaken, prijsbeleid--. Oproep van de NSB om niet bij grootwinkelbedrijven te kopen, maar bij de middenstand, (ca. 1937); gedrukt.
ZIE: rubriek 2.2.6 inv.nr. 181

161. Rekening van Sigismund Cohn aan de firma W. Reijnders te Rotterdam, 14 mei 1940. -- 1 stuk
Als gevolg van het bombardement van Rotterdam op 14 mei 1940 neergedwarreld in Gouda en gevonden op de Bogen.

235. Vragenformulier voor Duitsers in Nederland in verband met geleden boycotschade, 1940; gedrukt. -- 1 stuk

682. Reclamekaartje van J. & A.C. van Rossem N.V. te Rotterdam (voor pijptabak ?) ter gelegenheid van het voorlopig herstel van de productie na de vernietiging van de fabriek bij het Duitse bombardement van 14 mei, september 1940. -- 1 stuk

686. Toegelaten tot het verkeer ...
Vergunning om deel te nemen aan het autoverkeer in Utrecht en omgeving, afgegeven door het provinciaal bestuur, z.d. (ca. 1940 - 1941). -- 1 stuk
Voorgedrukt, zonder tenaamstelling. Het voorgedrukte gedeelte is nog gesteld "namens den Commissaris der Koningin ...".

238. Formulier van de algemene commissaris voor financiën en economie, hoofdafdeling verkeer, voor het verkrijgen van vrije doorvaart van een schip, (1940 - 1945); gedrukt. -- 1 stuk
Waarschijnlijk met valse stempels.

342. Aanvraagformulier ter verkrijging van een rijvergunning voor een motorvoertuig, (1940 - 1945); gedrukt. -- 1 stuk

447. Memorie, op de circulaire van de waarnemend secretaris-generaal van het departement van Sociale zaken, betreffende hulp aan kleine zelfstandigen, (1940 - 1945). -- 1 stuk

158. Krantenknipsel met bekendmaking van het departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart betreffende de instelling van een bedrijfsgroep voor de steen-, cement-, glas- en fijnkeramische industrie, 1941. -- 1 stuk

396. Stukken betreffende de inschrijving als schoenmaker van J. van Dam te Gouda bij het Rijksbureau voor Huiden en Leder, 1941; gedrukt. -- 2 stukken

680. Prospectus voor een 4% staatslening, 1941; gedrukt. -- 1 stuk
Stempel van Patijn, Van Notten & Co. te Amsterdam.

399. Prijsbeschikking voor diverse vissoorten, 1941 - 1942; gestencild. -- 1 katern

--. Brief van Spit & Van Catz' touwfabrieken N.V. aan St. Meijer te Gouda met mededeling dat hij ontslagen is wegens stillegging van het bedrijf door de bezetter, 1942.
ZIE: rubriek 4.4 inv.nr. 654

--. Strooibiljet met uitspraken van Adolf Hitler die gericht zijn tegen Engeland en waarin hij suggereert dat de verovering van de Sovjet-Unie de levensstandaard van de Europeanen ten goede zal komen, 1942.
ZIE: rubriek 3.4 inv.nr. 88

236. Verklaring van de kapitein van het schip Kentucky, dat hij van het Rheinisch-Westfälisches Kohlen-Syndikat uit Essen cokes ontvangen heeft, 1943; gedrukt. -- 1 stuk
Op de achterkant van het stuk een omzetberekening.

412. Reclameplaatjes voor levensmiddelen, 1943 en z.d.; gedrukt. -- 2 stukken

159. Staat met een overzicht van de maximumprijzen voor het herstellen van schoenen, 1944; gedrukt. -- 1 stuk

160. W = Weg met de winst
Strooibiljet gericht tegen de oorlogwinsten, (1944 - 1945). -- 1 stuk

237. Rapport van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zuid-Holland, kantoor Gouda, betreffende de economische toestand in het district na de bevrijding; gestencild, mei 1945. -- 1 stuk

423. Ontvangstbewijs voor een ingenomen geldkaart, oktober 1945. -- 1 stuk

577. Stukken van het Nederlands comité voor gebiedsuitbreiding, afdeling Gouda, 1945; gedrukt. -- 3 stukken

597. Krantenknipsel uit de Nieuwe Zuid-Hollander betreffende de geldsanering, 13 september 1945; fotokopie. -- 1 stuk

--. De Wehrmachtsbezirkverwaltung te Gouda in bezettingstijd
Aantekeningen van H. Meindert (Kobus Kool) en J.L.A. Mimpen (Leo) betreffende het ditrict Gouda van de Wehrmachtsbezirkverwaltung, z.d. (1945). Met een krantenknipsel uit Het Parool met uittreksel uit deze aantekeningen, (1945); fotokopie.
ZIE: rubriek 3.3 inv.nr. 4345.5. Vorderingen--. Circulaire van de Nederlandse Radio-omroep (NRO), aan alle bezitters van een radiotoestel of aansluiting op een radiodistributie-inrichting, betreffende de aangifteplicht van hun installatie, (1941); gedrukt.
ZIE: rubriek 5.2.0 inv.nr. 398

430. Ontvangstbewijs, afgegeven door de commissaris van politie te Gouda aan A.R. van de Putte, wegens de inlevering van een radio, (1941 - 1943). -- 1 stuk

--. Circulaire van het verzet betreffende de aankomst van Duitse politie en de verplichte inlevering van kleding, z.d. (1941 - 1945); afdruk.
ZIE: rubriek 4.6.01 inv.nr. 529

89. Luistervergunning voor een radiotoestel voor het jaar 1942 voor M.A. de Korte; met opgeplakte radiozegels. -- 1 stuk

--. Stukken betreffende de vordering van rijwielen; gedeeltelijk gedrukt en gedeeltelijk in fotokopie, 1942 - 1944.
ZIE: rubriek 5.2.0 inv.nr. 401

486. Oproep van de commissaris van politie te Gouda aan W. Dercksen om zijn reeds ingeleverde radiotoestel speelklaar te maken, juni 1943. -- 1 stuk

505. Vrijstellingsbewijzen voor fietsen, 1944 en z.d.; gestencild. -- 2 stukken
één vals

575. Aanplakbiljet met waarschuwing van de gemachtigde voor het ministerie van financiën dat goederen in het betreffende perceel door het rijk in beslag zijn genomen, (mei) 1945; gedrukt. -- 1 stuk

--. De Wehrmachtsbezirkverwaltung te Gouda in bezettingstijd
Aantekeningen van H. Meindert (Kobus Kool) en J.L.A. Mimpen (Leo) betreffende het ditrict Gouda van de Wehrmachtsbezirkverwaltung, z.d. (1945). Met een krantenknipsel uit Het Parool met uittreksel uit deze aantekeningen, (1945); fotokopie.
ZIE: rubriek 3.3 inv.nr. 4346. SOCIALE ZAKEN

6.1. Arbeid

6.1.0. Algemeen

509. Circulaire van de hoofdingenieur van het bouwbureau aan het personeel op arbeidsovereenkomst betreffende hun te verwachten ontslag, juni 1940; gestencild. -- 1 stuk

126. Landelijke verordening (collectieve arbeidsovereenkomst) voor de bouwbedrijven voor de jaren 1940 - 1941, 1940; gedrukt. -- 1 deel

341. Formulier van de directeur van het gewestelijk arbeidsbureau te Gouda, bestemd voor de leider van de Distributiedienst Gouda, dat tegen de afgifte van distributiebescheiden geen bezwaar bestaat, (1940 - 1945); gestencild. -- 1 stuk

--. Toekomst : gewijd aan de toekomst van de Nederlandsche werkers
Propagandakrant, maart 1942.
ZIE: rubriek 3.4 inv.nr. 677

331. Circulaire van de Rijksdienst voor Werkverruiming, aan de hoofden der inspecties en afdelingen van deze dienst, betreffende het niet doorbetalen van loon aan werknemers bij afwezigheid zonder geldige reden, 1943 maart; gestencild. -- 1 stuk

337. Vergunningen voor G.J. Boot en G. Ouweneel te Gouda om zich buiten spertijd op straat te begeven; gedrukt, 1943 - 1944. -- 2 stukken

334. Beschikking van de gemachtigde voor de arbeid betreffende de regeling van arbeidsvoorwaarden bij slecht weer gedurende de wintermaanden voor werknemers in dienst van bouwondernemingen die werken voor de Duitsers, 1944; gedrukt. -- 1 stuk6.1.1. Beroepsscholing6.1.2. Arbeidsdienst (ook vrijwillig)

* --. Staten met de insignes van de diverse afdelingen van de NSB, de SS, de S.A. en de Nederlandse Arbeidsdienst; gestencild, z.d. (ca. 1940 - 1944).
ZIE: rubriek 2.2.5 inv.nr. 141

452. Programma van de zwem- en zangdemonstratie van de opbouwdienst, district I, sportschool Gouda, maart 1941; gedrukt. -- 1 katern

330. Circulaire van de Rijksdienst voor Werkverruiming aan de hoofden der inspecties en afdelingen van deze dienst betreffende het arbeidsdienstplicht-besluit, december 1942; gestencild. -- 1 stuk

--. Stukken van de Duitse "Fachberater" van het Leidse arbeidsbureau, bijkantoor Gouda, betreffende het aanvragen van een directe telefoonaansluiting in verband met het afluisteren van zijn telefoongesprekken, juni 1944; doorslagen.
ZIE: rubriek 4.6.05 inv.nr. 4996.1.3. Arbeidsinzet (ook vrijwillig) en gedwongen werkzaamheden

--. Verklaring van de korpscommandant van politie te Gouda dat N.N. belast is met de railwacht in de gemeente Gouda en zich daarom in de spertijd op straat mag begeven.
ZIE: rubriek 4.1 inv.nr. 340

314. Reglement voor de huisvesting van arbeiders, werkzaam bij de droogmaking van de Noordoostpolder, in barakken; gestencild, 1941. -- 1 stuk (2 bladen)

--. Brief van een onbekende Nederlandse arbeider in Duitsland aan de burgemeester van Maarssen betreffende de erbarmelijke arbeidsomstandigheden daar, januari 1941; doorslag.
ZIE: rubriek 6.1.6 inv.nr. 2

29. Verklaring dat J. Sluiter als chef-boekhouder werkzaam is bij de N.V. Koninklijke plateelbakkerij Zuid-Holland te Gouda, (1941 - 1945). -- 1 stuk

32. Ontvangstbewijzen van de Hauptabteilung Wirtschaft voor D.A. Buitelaar en M.A. Smit te Reeuwijk wegens inlevering van Z-kaarten voor de arbeidsinzet, (1941 - 1945); gedrukt. -- 2 stukken
Vermoedelijk zijn beide exemplaren vals, hoewel op één exemplaar een etiket "Echt" is geplakt. (Beoordeling drs. A. Siebelt, 2003.)

244. Humoristische tekst vermoedelijk betreffende de arbeidsinzet; doorslag, (1941-1945). -- 1 stuk

26. Verklaring van de burgemeester van Gouda, namens de voedselcommissaris voor Zuid-Holland, dat B.L.R. Slegt werkzaam is voor de voedselvoorziening en uit hoofde van zijn functie onmisbaar is, (1942 - 1945). -- 1 stuk

30. Verklaring van de directeur van de N.V. Koninklijke plateelbakkerij Zuid-Holland te Gouda, dat J. Sluiter in het bezit is van een Z3-kaart met de aantekening: "vrijgesteld tot nader order", (1942 - 1945); gedrukt. -- 1 stuk

33. Formulieren betreffende vrijstellingen voor de arbeidsinzet, (1942 - 1945); gedrukt. -- 1 omslag
Gedeeltelijk vervalst.

81. Formulier van de P.T.T. betreffende vrijstelling van personeelsleden voor de arbeidsinzet, (1942 - 1945); gedrukt. -- 1 stuk

3. Circulaire van een onbekende bevolkingsambtenaar aan zijn collega's, met de oproep om niet mee te werken aan de deportatie van de mannelijke bevolking ten behoeve van de Duitse oorlogsindustrie, 1943; gedrukt. -- 1 stuk

10. Instructie van het Rijksarbeidsbureau voor J.A. Spa in verband met zijn plaatsing als arbeider in Duitsland, 1943; gedrukt. -- 1 deel
Met persoonlijke aantekeningen.

12. Legitimatiebewijs van P. Idenburg te Gouda als landarbeider voor de arbeidsinzet, 1943; gedrukt. -- 1 stuk

80. Verklaring dat L. van der Leeuw te Zoetermeer werkzaam is als magazijnmeester bij garage D. Franx, 1943; gedrukt. -- 1 stuk
In het Duits.

332. Formulier met een aanwijzing tot het verrichten van diensten, 1943; gedrukt. -- 1 stuk.

--. Circulaire van de chef van de afdeling personeelszaken van de PTT aan alle hoofden van dienst betreffende wijzigingen in de voorwaarden van tewerkstelling in Duitsland, 1943 maart; gedrukt.
ZIE: rubriek 6.1.6 inv.nr. 13

--. Brief waarin het "Centrum" van het Medisch Contact de rijkscommissaris, wijst op de toenemende onrust onder de bevolking ten gevolge van de tewerkstelling in Duitsland en de verslechterende voedselsituatie, 1943 juni; doorslag.
ZIE: rubriek 4.6.13 inv.nr. 101

--. Verjaardagswensen voor Catharina Muit te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1943.
ZIE: rubriek 0.2 inv.nr. 656

15. Beschikking van het gewestelijk arbeidsbureau (z.g. Z3-kaart, bestemd voor de werkgever) dat E. Krom te Gouda tot 29 juni 1944 vrijgesteld is voor de arbeidsinzet in verband met zijn economische onmisbaarheid voor de firma J.H. Krom & Zn., maart 1944; gedrukt. -- 1 stuk

17. Verklaring van de N.V. stearine kaarsenfabrieken Gouda-Apollo dat C. Rodenberg bij dit bedrijf werkzaam is, 1944 augustus. -- 1 stuk

18. Stukken betreffende de oproep aan C. Rodenberg te Gouda om glasscherven van de straten te verwijderen, 1944 september; gedrukt. -- 2 stukken

20. Krantenknipsel waarin de algemeen gemachtigde voor de totale oorlogsinspanning bepaalt dat alle mannelijke Nederlanders behorende tot de lichtingen 1895 t/m 1928 verplicht zijn te werken voor de arbeidsinzet, 1944 december. -- 1 stuk

23. Bevelschrift van (de opperbevelhebber) van het Duitse leger dat alle mannen tussen 17 t/m 40 jaar zich voor de arbeidsinzet moeten melden, 1944; gedrukt. -- 1 stuk

24. Verklaring van de burgemeester van Gouda dat G.J. Boot economisch onmisbaar is voor het gas- en electriciteitsbedrijf, 1944; gedrukt. -- 1 stuk

336. Vrijstellingsbewijzen voor de arbeidsinzet (z.g. Z1-kaarten, bestemd voor het gewestelijk arbeidsbureau), 1944; gedrukt. -- 3 stukken
Vermoedelijk vals. (Beoordeling drs. A. Siebelt, 2003.)

338. Bewijzen van persoonlijke onmisbaarheid van G.J. Boot en A.R. van de Putte te Gouda, 1944; gedrukt. -- 2 stukken

339. Legitimatiebewijs van J. Engelhard werkzaam bij de N.V. Holland Nautic scheepswerf & machinefabriek, filiaal Waddinxveen, 1944; gedrukt. -- 1 stuk

--. Briefkaarten van A. Broekhuizen, tewerkgesteld in Duitsland, aan de familie G.H. Huurman, februari - augustus 1944.
ZIE: rubriek 6.1.6 inv.nr. 14

--. Brieven van B. van Tongerloo (werkzaam in Duitsland) aan C. van Tongerloo te Gouda betreffende de leef- en werkomstandigheden in Duitsland.
ZIE: rubriek 6.1.6 inv.nr. 397

--. Verslag van een bestuursvergadering van het Rode Kruis, afd. Gouda, ter bespreking van eventuele hulp aan ca. 1000 dwangarbeiders op transport van Delft naar Waddinxveen, 1944 nov. 18; fotokopie.
ZIE: rubriek 6.2.6 inv.nr. 462

--. Circulaire van de geallieerde opperbevelhebber, gericht aan alle buitenlandse arbeiders, met de oproep om onder te duiken; bevat tevens een oproep aan de buitenlandse arbeiders die zich georganiseerd hebben om tot actie over te gaan, 1944 september; afschrift.
ZIE: rubriek 4.6.03 inv.nr. 19

--. Stukken van de Duitse "Fachberater" van het Leidse arbeidsbureau, bijkantoor Gouda, betreffende het aanvragen van een directe telefoonaansluiting in verband met het afluisteren van zijn telefoongesprekken, juni 1944; doorslagen.
ZIE: rubriek 4.6.05 inv.nr. 499

25. Spotprent op degene die zich aanmelt voor werk in Duitsland, 1945 januari; gedrukt. -- 1 stuk

650. Aufenthaltsanzeige eines Ausländers
Formulier voor een aanmelding voor een verblijf(svergunning) als buitenlander, z.d. (ca. 1945); gedrukt. -- 1 stuk6.1.4. Arbeidsfront (in Nederland en Duitsland)

1. Overzicht van de rechten en plichten verbonden aan het lidmaatschap van leden van het Duitse Arbeidsfront in het buitenland, (1936); gedrukt. -- 1 katern
In het Duits.

22. Instructies voor de leidinggevenden van het Nederlands Arbeidsfront, 1944 en z.d.; gedrukt. -- 1 deel en 1 katern in één omslag

326. Circulaire van de uitgeverij van het Duitse Arbeidsfront (Verlag der Deutschen Arbeitsfront A.G.) aan de plaatselijke leiders betreffende het verzoek arbeiders te werven voor het blad Arbeitertum, 1941; gestencild. -- 1 stuk
In het Duits.

328. Stukken betreffende het Duitse Arbeidsfront (afdeling Nederland), (1941 - 1942); gedeeltelijk gedrukt. -- 1 omslag
In het Duits.

4. Verordeningen van het Nederlands Arbeidsfront betreffende lonen en arbeidsvoorwaarden in de landbouw, de industrie en de vervoerssector, met bijlagen, 1941 - 1944; gedrukt. -- 14 katernen in één omslag

31. Vragen- en aanmeldingsformulier van het Nederlands Arbeidsfront, respectievelijk in verband met financiële steun in geval van tijdelijke werkloosheid en aanmelding als nieuw lid, (1942 - 1945); gedrukt. -- 2 stukken

333. Stukken betreffende de werving van nieuwe leden voor het Nederlands Arbeidsfront en andere propagandistische aktiviteiten, (1942 - 1945); gedrukt. -- 1 omslag

--. Ziekenfondsbesluit van het Nederlands Arbeidsfront betreffende de Nederlandse arbeider, (1942 - 1945); gedrukt.
ZIE: rubriek 6.2.4 inv.nr. 27

5. Verordening betreffende de ordening van de arbeid, met toelichting, 1943; gedrukt. -- 1 katern

9. Huishoudelijk reglement (met aanvullende bepalingen) van het Nederlands Arbeidsfront, 1943; gedrukt. -- 1 katern

* 11. Lidmaatschapsbewijs van het Nederlands Arbeidsfront voor N.N., 1943; gedrukt. -- 1 katern

8. Stukken betreffende culturele aktiviteiten van het Nederlands Arbeidsfront en de afdeling Vreugde en Arbeid, 1943 - 1944; gedeeltelijk gedrukt. -- 4 stukken6.1.5. Overige vakverenigingen

--. Landelijke verordening (collectieve arbeidsovereenkomst) voor de bouwbedrijven voor de jaren 1940 - 1941, 1940; gedrukt.
ZIE: rubriek 6.1.0 inv.nr. 126

327. Stukken betreffende propagandistische activiteiten van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (N.V.V.); gedrukt. z.d. (1940-1942). -- 1 omslag

343. Wervingsfolder van de Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond; gedrukt, (1940 - 1942). -- 1 stuk6.1.6. Arbeidsomstandigheden

2. Brief van een onbekende Nederlandse arbeider in Duitsland aan de burgemeester van Maarssen betreffende de erbarmelijke arbeidsomstandigheden daar, januari 1941; doorslag. -- 1 stuk

--. Verordeningen van het Nederlands Arbeidsfront betreffende lonen en arbeidsvoorwaarden in de landbouw, de industrie en de vervoerssector, met bijlagen, 1941 - 1944; gedrukt.
ZIE: rubriek 6.1.4 inv.nr. 4

191. Alles gaat goed, alleen...
Humoristische tekst over de leef- en werkomstandigheden van de Nederlanders, (1941-1945); getypt. -- 1 stuk

13. Circulaire van de chef van de afdeling personeelszaken van de PTT aan alle hoofden van dienst betreffende wijzigingen in de voorwaarden van tewerkstelling in Duitsland, 1943 maart; gedrukt. -- 1 stuk

--. Verordening betreffende de ordening van de arbeid, met toelichting, 1943; gedrukt.
ZIE: rubriek 6.1.4 inv.nr. 5

14. Briefkaarten van A. Broekhuizen, tewerkgesteld in Duitsland, aan de familie G.H. Huurman, februari - augustus 1944. -- 1 omslag

397. Brieven van B. van Tongerloo (werkzaam in Duitsland) aan C. van Tongerloo te Gouda betreffende de leef- en werkomstandigheden in Duitsland, 1944. -- 2 stukken

--. Beschikking van de gemachtigde voor de arbeid betreffende de regeling van arbeidsvoorwaarden bij slecht weer gedurende de wintermaanden voor werknemers in dienst van bouwondernemingen die werken voor de Duitsers; gedrukt.
ZIE: rubriek 6.1.0 inv.nr. 3346.2. Sociale - en gezondheidszorg

6.2.0. Algemeen

464. Vragenlijst betreffende de sociale en economische omstandigheden van de bevolking (sociografisch onderzoek), 1943; gedrukt. -- 1 stuk6.2.1. Winterhulp

94. Bekendmakingen van het kledingcomite van de Winterhulp, afdeling Gouda, betreffende de inlevering van kleding, 1940; gedrukt. -- 2 stukken

451. Formulier van de Winterhulp Nederland voor een verklaring van schenking, met bijlage, z.d. (1940 - 1944); gedrukt. -- 2 stukken

471. Sluitzegel van de Winterhulp Nederland, z.d. (1940 - 1944); gedrukt. -- 1 stuk

--. Oproep om geen geld te geven aan de Winterhulp, z.d. (1940-1944); afdruk.
ZIE: rubriek 4.6.05 inv.nr. 536

109. Strooibiljetten van de Winterhulp Nederland, (1941 - 1944). -- 2 stukken

95. Circulaire van de Winterhulp Nederland aan het bedrijfsleven met het verzoek om geld te schenken, met bijlagen, (1941); gedrukt. -- 3 stukken

96. Formulier met dankbetuiging van de Reichspropagandaleiter voor de schenking van winterkleding voor het front, kerstmis 1941; gedrukt. -- 1 stuk

97. Circulaire van de Winterhulp Nederland aan de banken betreffende het verzilveren van de waardebonnen van de Winterhulp, met bijlagen, 1941; gedrukt. -- 1 omslag

446. Formulieren van het Winterhilfswerk (Winterhulp Duitsland), z.d. (1941 - 1945); gedrukt. -- 4 stukken
In het Duits.

98. Bewijs dat men een premielot van de Winterhulp Nederland heeft gekocht, 1942; gedrukt. -- 1 stuk

99. Instructies voor het buurtschapshoofd en andere buurtschapsfunctionarissen van de Winterhulp en de Nederlandse Volksdienst, 1942; gedrukt. -- 5 katernen in één omslag

443. Bonboekje van de Winterhulp Nederland (provinciaal bureau Zuid-Holland) ten behoeve van de toegang tot de eenpansmaaltijd, (1943 - 1945); gedrukt. Met een los blanco toegangsbewijs. -- 1 afscheurboekje en 1 stuk6.2.2. Nederlandse Volksdienst, Amt für Volkswohlfahrt

444. Kerstwens van de National Sozialistische Volkswohlfahrt (afdeling Zuid-Holland), z.d. (1940 - 1944); gedrukt. -- 1 stuk
In het Duits.

106. Lidmaatschap-instructie voor de wijk- en blokhoofden van de Nederlandse Volksdienst, (1941 - 1945); gedrukt. -- 1 katern
De Nederlandse Volksdienst is de pendant van het Duitse Amt für Volkswohlfahrt.

107. Lidmaatschap-instructie voor de wijk- en blokhoofden van het Amt für Volkswohlfahrt, (1941 - 1945); gedrukt. -- 1 katern
In het Duits.

108. Bekendmakingen van het Amt für Volkswohlfahrt betreffende uitvoeringsmaatregelen van leningen aan gehuwde Duitse staatsburgers in Nederland, z.d. (1941 - 1945); gedrukt. -- 2 katernen
In het Duits.

* 445. Voorlopig lidmaatschapsbewijs met couponkaart van de Nederlandse Volksdienst, z.d. (1941 - 1945); gedrukt. -- 2 stukken

449. Strooibiljetten van de Nederlandse Volksdienst, (1941-1945). -- 4 stukken

38. Verordening en instructie (van het Amt für Volkswohlfahrt) betreffende kinderbijslag voor Duitse burgers in Nederland, 1942 ; gedrukt. -- 1 deel
In het Duits.

435. Oproep van het Amt für Volkswohlfahrt, Kreis Süd-Holland, om de oorlogshulp van het Duitse Rode Kruis in 1942 financieel te ondersteunen, (1942); gedrukt. -- 1 stuk
In het Duits.

--. Instructies voor het buurtschapshoofd en andere buurtschapsfunctionarissen van de Winterhulp en de Nederlandse Volksdienst, 1942; gedrukt.
ZIE: rubriek 6.2.1 inv.nr. 99

39. Brief van het Amt für Volkswohlfahrt (N.S.V.) aan de afdeling Gouda, met het verzoek om notie te nemen van een brochure over jeugdtandverzorging van de Nederlandse Volksdienst, 1943; gedrukt. -- 1 stuk

102. Instructie betreffende de uitvoering van de sociale zorg voor Duitse staatsburgers in Nederland door het Amt für Volkswohlfahrt, 1943 maart; gedrukt. -- 1 katern
In het Duits.

104. Lidmaatschapsbewijs van de Nederlandse Volksdienst, 1943; gedrukt. -- 1 stuk

437. Formulieren van de National Sozialistische Volkswohlfahrt, 1943, 1945 en z.d; gedrukt. -- 1 omslag
In het Duits.

105. Instructie voor de buurtschapspenningmeester van de Nederlandse Volksdienst, 1944; gedrukt. -- 1 katern6.2.3. Buitenlandse voedselhulp, droppings

--. Stukken betreffende de voedseldroppings; gedeeltelijk gedrukt.
ZIE: rubriek 5.2.0 inv.nr. 4256.2.4. Ziekenfonds, sociale verzekeringen

--. Verordening en instructie (van het Amt für Volkswohlfahrt) betreffende kinderbijslag voor Duitse burgers in Nederland, 1942 ; gedrukt.
ZIE: rubriek 6.2.2 inv.nr. 38

27. Ziekenfondsbesluit van het Nederlands Arbeidsfront betreffende de Nederlandse arbeider, (1942 - 1945); gedrukt. -- 1 katern6.2.5. Gezondheidszorg

178. Verordening van de secretaris-generaal van het departement van sociale zaken betreffende maatregelen tegen de verbreiding van geslachtsziekten, met toelichting, oktober 1940; gedrukt. -- 1 katern

--. Circulaire van de waarnemend secretaris-generaal van Sociale Zaken aan de artsen, tandartsen, vroedvrouwen, apothekers en apothekers-assistenen, waarin joodse beroepsbeoefenaars per 1 mei een beroepsverbod wordt opgelegd, 5 februari 1941.
ZIE: rubriek 4.4 inv.nr. 381

671. Tekst van een brief van besturen en directies van ziekenhuizen verzonden aan de rijkscommissaris met protest tegen nationaal-socialistische bemoeienis met (confessionele) ziekenhuizen, z.d. (ca. 1942); gestencild. -- 1 stuk

--. Brief van het Amt für Volkswohlfahrt (N.S.V.) aan de afdeling Gouda, met het verzoek om notie te nemen van een brochure over jeugdtandverzorging van de Nederlandse Volksdienst, 1943; gedrukt.
ZIE: rubriek 6.2.2 inv.nr. 39

436. Aantekeningen van twee artsen betreffende het ziektebeeld van W.P. de Jong en W. Ouweneel, 1943 - 1944. -- 2 stukken

440. Brief van de Commissie van advies betreffende aangelegenheden rakende het belang der volksgezondheid bij noodtoestand, aan de leden van de commissie, betreffende de vergaderplaats na de vordering van het Van Iterson-ziekenhuis door het Duitse leger, december 1944; doorslag. -- 1 stuk

441. Notulen van de Commissie van advies betreffende aangelegenheden rakende het belang van de volksgezondheid bij noodtoestand, december 1944; doorslag. -- 1 stuk6.2.6. Rode Kruis, HARK, Volksherstel e.a. hulpverlenende instellingen

--. Oproep van het Amt für Volkswohlfahrt, Kreis Süd-Holland, om de oorlogshulp van het Duitse Rode Kruis in 1942 financieel te ondersteunen; gedrukt, (1942).
ZIE: rubriek 6.2.2 inv.nr. 435

438. Circulaire van het hoofdbestuur van het Nederlandse Rode Kruis te Den Haag, aan familieleden of gevolmachtigden van de sinds 7 mei 1943 naar Duitsland getransporteerde Nederlandse krijgsgevangenen, betreffende de verzending van pakketten aan de gevangenen, juli 1944; gedrukt. -- 1 stuk

462. Verslag van een bestuursvergadering van het Rode Kruis, afd. Gouda, ter bespreking van eventuele hulp aan ca. 1000 dwangarbeiders op transport van Delft naar Waddinxveen, 18 november 1944; fotokopie. -- 1 stuk

613. Kinder-legitimatiebewijs Het Nederlandsche Roode Kruis
Bestemd voor Gerardus Wientjes, Keizerstraat 16 - 18, (1945). -- 1 stuk

21. Zuid helpt Noord
Adresetiket van het Nederlandse Rode Kruis, (1945). -- 1 stuk
Betreft een door het Rode Kruis georganiseerde hulpactie, waarbij het Zuiden van Nederland het Noorden helpt

442. Bericht via het centrale informatiebureau van het Nederlandse Rode Kruis te Eindhoven, van Ishoven aan De Mol te Gouda, januari 1945. -- 1 stuk

448. Folders betreffende de werkzaamheden van het Rode Kruis, (1945); gedrukt. -- 2 stukken

580. Geef gereedschap voor den opbouw van Nederland aan Volksherstel - H.A.R.K.
Strooibiljet van Volksherstel - HARK met de oproep gereedschap te geven voor de wederopbouw van Nederland, 1945. -- 1 stuk

609. Herkenningsteken van het Rode Kruis, (1945 april - mei). -- 1 stuk
Zelf vervaardigd, vermoedelijk ten behoeve van een uitdeelpost.

655. Gouda helpt Venlo
Exemplaar van de Gazet van Limburg met bericht over de hulp vanuit Gouda aan de bevolking van Venlo, 24 september 1945. -- 1 stuk

190. Opgeplakte sluitzegels van Nederlands Volksherstel, (1945 - 1946); gedrukt. -- 1 stuk

581. Stukken betreffende het programma en de activiteiten van de stichting Nederlands Volksherstel, 1945 - 1946; gedrukt. -- 1 omslag6.2.7. Oorlogslachtoffers (hulp aan -)

259. Circulaire van de Nederlandse Werkgemeenschap aan "alle goede Vaderlanders" met de oproep om geld te storten ten behoeve van de bouw van tehuizen voor de Nederlandse oorlogsinvaliden, (1940); gedrukt. -- 1 stuk

618. Prospectus van de Stichting 1940-1945, met tevens een oproep om geld te schenken door middel van bijgevoegd intekenformulier, 1945; gedrukt. Met oproep om geld over te maken op postgiro 194045, z.d. (1945). -- 3 stukken

--. Verjaardagkalender van het dagblad Trouw met humoristische afbeeldingen uit de oorlogsjaren, (1946-1947); gedrukt.
ZIE: rubriek 0.2 inv.nr. 1837. ONDERWIJS, EDUCATIE, OPVOEDING

7.1. Jeugd166. Plan voor het lager- en middelbaar onderwijs "in den nationaal-socialistische staat", 1938; gedrukt. -- 1 katern
Met een voorwoord door Anton Mussert.

251. Memorie van een onbekende Nederlander betreffende de jeugdvorming en politiek, (1940-1945); doorslag. -- 1 stuk

36. Circulaire van de secretaris van het Opvoedersgilde aan de leden betreffende een propagandanummer van de Nederlandse Jeugdherbergcentrale, 1941 november; gedrukt. -- 1 stuk

245. Circulaire van de rector van het gymnasium te Gouda aan de ouders van de leerlingen betreffende het plagen van kinderen (van NSB-ers) en tevens met het verzoek hen 's avonds van de straat te houden, mei 1941. -- 1 stuk

246. Formulier (te gebruiken door een schoolbestuur) voor een verzoek aan de ouders of verzorgers van schoolgaande kinderen om aan te geven of zij Volksduitse kinderen hebben, 1941; gedrukt. -- 1 stuk

248. Max Blokzijl spreekt tot de jeugd!
Strooibiljet met de bekendmaking dat Max Blokzijl tot de jeugd spreekt in zaal Kunstmin te Gouda, (1944) januari 24. -- 1 stuk

--. Programma met tevens de tekst van de liederen ter gelegenheid van de herdenking van de bevrijding door de Goudse jeugdorganisaties in de St. Janskerk; gedrukt, juli 1945.
ZIE: rubriek 3.7 inv.nr. 16

--. Herdenkingsaflevering van de "Schakel tussen Gezin en School", schoolkrant van de Prinses Julianaschool, 1 (1955) nr. 8, 1955 mei; fotokopie.
ZIE: rubriek 3.7 inv.nr. 630

--. "De donkere oorlogsjaren". Hoofdstuk uit het gedenkboek "De Technische School voor Gouda en Omstreken 75 jaar" (Gouda, 1985); fotokopie.
ZIE: rubriek 3.7 inv.nr. 6317.2. Volwassenen170. Aantekeningen van Maria Biegman van de protestrede van prof.dr. V.J. Koningsberger, hoogleraar plantkunde te Utrecht, tegen de uitsluiting van joodse docenten uit het wetenschappelijk onderwijs, 25 november 1940. Met een circulaire van het dagelijks bestuur van de Nederlandsche Studenten Frederatie aan het college van secretarissen-generaal met protest tegen dezelfde maatregel, 23 november 1940; gestencild. -- 2 stukken

167. Krantenknipsel uit het Utrechtsch Nieuwsblad betreffende de opheffing van Utrechtse studentenverenigingen, augustus 1940. Met een "vlugschrift" van de afdeling Utrecht van het Nationaal Socialistisch Studentenfront, september 1941; gedrukt. -- 2 stukken

168. Stukken betreffende de Duitse maatregelen tegen studenten (met name de zogenoemde loyaliteitsverklaring) en de reacties daarop, december 1942 - juli 1943. -- 1 omslag
Reacties van de rector magnificus en andere bestuursorganen van de Rijksuniversiteit te Utrecht en van de Utrechtse studenten.8. RELIGIE

8.1. Protestantse kerkgenootschappen228. Circulaire van een aantal Goudse predikanten met de oproep om niet naar de kermis te gaan, maar te leven naar Gods woord, september 1941; gedrukt. -- 1 stuk

229. Geloofsbelijdenis van een aantal theologen, onder andere: J. Koopmans, K.H. Miskotte en ds. K.H. Kroon, 1941; gedrukt. -- 1 stuk

48. Circulaire van de classis Utrecht van de gereformeerde kerken aan alle classes betreffende de weinig bevredigende houding van de kerk en haar gelovigen in Nederland; doorslag, (1941-1942). -- 1 stuk

230. Krantenknipsels van ds. J. Smit betreffende godsdienstige onderwerpen, 1942 en z.d. -- 3 stukken

47. Programma van de feestvergadering voor de gereformeerde jeugd in verband met de viering van de bevrijding, mei 1945; gedrukt. -- 1 stuk

--. Dankstond voor de bevrijding !
Programma van een dankdienst ter gelegenheid van de bevrijding te Gouda; gedrukt, 5 mei 1945.
ZIE: rubriek 3.7 inv.nr. 232

--. Uitnodiging van het bestuur van de vereniging van Vrijzinnig Hervormden aan de leden te Gouda om deel te nemen aan een dankdienst ter gelegenheid van de bevrijding; gedrukt, 6 mei 1945.
ZIE: rubriek 3.7 inv.nr. 2338.2. Rooms-katholieke kerk42. Circulaire van de NSB aan de Rooms-Katholieken naar aanleiding van het bisschoppelijk verbod om lid te zijn van de NSB of een van haar organisaties, 1941; gedrukt. -- 1 stuk

46. Circulaire van pastoor R. Hazebroek O.F.M. (te ...?) aan zijn parochianen betreffende de vastentijd, 1944; gedrukt. -- 1 stuk

--. Circulaire van Max Blokzijl bestemd voor de katholieken en inhoudelijk in het bijzonder gericht tegen het bolsjewisme, 1944; gedrukt.
ZIE: rubriek 3.4 inv.nr. 3038.3. Overige religieuze groeperingen234. Bekendmaking van de Jehova's Getuigen naar aanleiding van een besluit tijdens hun congres te Detroit (U.S.A.) genomen, z.d. (1941-1945); gedrukt. -- 1 stuk

481. Strooibiljetjes van de Jehova's getuigen met bijbelse teksten die anti-Duits geïnterpreteerd dienen te worden, januari 1942 en z.d.; gedrukt en gestencild. -- 4 stukken9. CULTUUR

9.1. Geschiedenis, heemkunde, monumenten, volkenkunde, cultuurgeschiedenis, reis- en plaatsbeschrijvingen525. Besuchet Wien
Opgeplakte sluitzegels - uitgegeven door de VVV in Wenen - met afbeeldingen van plaatselijke historische gebouwen, z.d. (1940 - 1944); gedrukt. -- 2 stukken

199. Statuten van de stichting Nederlandsch-Duitsche Kultuurgemeenschap te Den Haag, 1941; gedrukt. -- 1 katern
Tweetalig.

455. Overzicht met de afbeeldingen van de in Nederland uitgegeven postzegels, z.d. (1941 - 1942); gedrukt. -- 1 stuk

49. Enkele aantekeningen om en in de St. Jan op 5 mei 1945
Herinneringen van beiaardier en organiste Maria Blom aan de klokkenroof, het verbieden van muziekstukken, organist De Man, onderduikers in de kerk, het gebruik van de kerk door Duitsers (o.a. bij de razzia te Rotterdam in november 1944) en de bevrijdingsdienst op 5 mei 1945, opgesteld ca. 1980. -- 1 dtuk (7 bladen)

--. Verklaring (aan toonder) van de Nationale Monumentencommissie voor Oorlogsgedenktekens, dat een financiële bijdrage is geleverd voor het monument op de Dam te Amsterdam, (1945-1949); gedrukt.
ZIE: rubriek 3.7 inv.nr. 5539.2. Kultuurkamer, Kultuurraad200. Stukken betreffende de Nederlandse Kultuurkamer, 1942; gedrukt, afdrukken. -- 4 stukken9.3. Uitgave van boeken--. Wervingsfolder en tevens aanmeldingsformulier voor een abonnement op het NSB-maandblad Ontwakend Volk, z.d.; gedrukt.
ZIE: rubriek 2.2.6 inv.nr. 274

--. Rijmprent uitgegeven door de regering voor de Nederlandse jeugd ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Juliana met prins Bernhard, 1937; gedrukt.
ZIE: rubriek 1.6 inv.nr. 285

--. Rijmprent (uitgegeven door de NSB) ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Juliana met Prins Bernhard, januari 1937; gedrukt.
ZIE: rubriek 1.6 inv.nr. 284

661. Begeleidende circulaire van Uitgeversbureel Op Korte Golf bij de toezending van een exemplaar van de brochure van J.H. Scheps, "Het misverstand der Nede. Soc. Werkgemeenschap", z.d. (1940); gestencild. -- 1 stuk

164. Lofdicht op de Nederlandse Unie door J. van Heyningen, z.d. (1940 - 1941); gedrukt. -- 1 stuk

665. Circulaire met verzoek om de wens om toezending van een exemplaar van het extra nummer van "Die Aktion - Kampfblatt für das neue Europa" kenbaar te maken aan het kringhuis van de NSNAP te Utrecht, z.d. (ca. 1941 ?). -- 1 stuk

585. Prospectus (tevens bestelkaart) betreffende het boek van J. Winschuh: "Geen angst voor het nieuwe Europa", z.d. (1940 - 1944); gedrukt. -- 1 stuk

172. Opvoeding, Wetenschap, Kultuurbescherming
Aanmeldingsformulier voor een abonnement op het tijdschrift van het gelijknamige departement, z.d. (1940-1945); gedrukt. -- 1 stuk

206. Circulaire van Nordland Verlag te Berlijn betreffende de kosteloze toezending van achtergrondinformatie over nieuw verschenen boeken, z.d. (1940 - 1945); gedrukt. -- 1 stuk

207. Prospectus van W. Kohlhammer Verlag uit Stuttgart-Berlijn betreffende het boek: "Urkunden und Gestalten der Germanisch Deutschen Glaubensgeschichte", z.d. (1940 - 1945); gedrukt. -- 1 stuk

208. Bladwijzer van Nordland-Verlag te Berlijn, z.d. (1940 - 1945); gedrukt. -- 1 stuk
Met achtergrondinformatie over nieuw verschenen boeken.

197. Lijsten van verboden boeken die op last van de commissaris van politie te Gouda ingeleverd moeten worden en tevens de mededeling dat het verschijningsverbod van een aantal boeken en tijdschriften is opgeheven, 1941; doorslag. -- 2 stukken

205. Bestelkaart voor boeken van de boekhandel De Boekenschouw, met een overzicht van de te verkrijgen boeken, z.d. (1941-1945); gedrukt. -- 2 stukken

201. Circulaire van het hoofdbureau van het Rechtsfront, dat aan haar leden diverse boeken, vermeld in die circulaire, kunnen worden uitgeleend, 1942; gestencild. -- 1 stuk

202. Boekencatalogus van uitgeverij Westland te Amsterdam, (1942); gedrukt. -- 1 katern9.4. Theater, cabaret, muziek195. Programma en toegangsbewijs voor de avond voor Finland in zaal Kunstmin te Gouda, 1940; gedrukt. -- 2 stukken

171. Brief van de Ober-Theater und Tanz-Abteilungsleiter van de Beauftragte für das Kulturwesen aan het bestuur van de Utrechtse Indische studentenvereniging Kambing Lari met opdracht om mee te werken aan een Indische Matinee op 5 april 1941. Met programma van deze matinee; gedrukt. -- 2 stukken

684. Uittreksel uit een circulaire van het Residentie Tooneel te Den Haag met oproep om geen toneelvoorstellingen "ïn de provincie" te boycotten, 1942; gestencild. -- 1 stuk

203. Programma's van het optreden van de danseres Anika in de schouwburg te Gouda, 1943 december; gedrukt. -- 2 stukken

204. Stukken betreffende concerten in de schouwburg te Gouda en de St.-Janskerk, 1943 - 1944; gedrukt. -- 1 omslag

186. The washing on the Siegfriedline
Tekst met bijbehorende noten van dit lied, februari 1945; gestencild. -- 1 stuk

620. Programma van het te houden orgelconcert door A. Schellevis en B. van Luijn in de St.-Janskerk te Gouda, 1945 augustus; gedrukt. -- 1 stuk

--. Programma met tevens de tekst van de liederen ter gelegenheid van de herdenking van de bevrijding door de Goudse jeugdorganisaties in de St. Janskerk; gedrukt, juli 1945.
ZIE: rubriek 3.7 inv.nr. 16

--. Programma met tevens de tekst van de liederen ter gelegenheid van de herdenking van de bevrijding in de schouwburg te Gouda; gedrukt, augustus 1945.
ZIE: rubriek 3.7 inv.nr. 174

--. Programma van de eerste beiaardbespeling in Gouda na de bevrijding, met toelichting, 5 mei 1945.
ZIE: rubriek 3.7 inv.nr. 545

--. Programma van een concert in de St.-Janskerk te Gouda, 1945 juli; gedrukt.
ZIE: rubriek 3.7 inv.nr. 593

526. De Watergeus vaart!!!
Verzetsliedjes uit de radio-Oranje programma's "De vrije zaterdagavond", (na mei 1945); gestencild. -- 1 katern9.5. Beeldende kunst (inclusief exposities)

9.6. Literatuur; belletrie182. Aanmeldingsformulier voor een abonnement op het maandblad Hamer, (1940); gedrukt. -- 1 stuk

454. Krantenknipsels afkomstig uit de Deutsche Zeitung in den Niederlanden betreffende voornamelijk cultuur-historische onderwerpen, 1942 - 1943. -- 1 katern

--. Herdenking ter nagedachtenis aan hen die gevallen zijn voor het Vaderland
Programma van een voordrachtsavond door Charlotte Köhler ter gelegenheid van de herdenking van de bevrijding, met voorwoord van Anton van Duinkerken, (1945); gedrukt.
ZIE: rubriek 3.7 inv.nr. 637

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2011 Streekarchief MIDDEN-HOLLAND (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 3-6-2011
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.