LET OP: er wordt steeds op een ander woord (uit 10 zoekwoorden) gezocht. Klik op <F5> om de zoekopdracht te vernieuwen.

Voorbeeld van een zoekvraag: zoek alle inv.nrs. (in een negental archieven in het Streekarchief Midden Holland te Gouda) waarin het woord dijk voorkomt

13 records gevonden
GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 667
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.m Haastrechtse brug en IJsselveer
omschrijving: Stukken betreffende de eigendom van de bomen op de Gouderakse dijk langs het veerpad, z.d. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 812
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte, waarbij de eigenaar van een scheepstimmerwerf buiten Dijkspoort zich jegens de stad verbindt tot het onderhoud van de dijk ter plaatse, 1612. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 864
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte van erfpacht van de buitenvesten tussen de dijk en de kasteeltoren, 1615. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 2888-2889
rubriek: 21 Waterstaatszaken
21.b Schieland
omschrijving: Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de rentmeester van Schieland wegens het onderhoud van de Wierikkerdijk over de jaren 1675/1676 - 1808/1810; afschriften. -- 2 pakken
Schieland droeg bij in het onderhoud van deze dijk. Zie voor de rekening over 1812 - 1815 ac 56 inv.nr. 1967.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2964
rubriek: 21 Waterstaatszaken
21.f 's-Heer-Aartsberg en Bergambacht
omschrijving: Rekening van inkomsten en uitgaven van de schout en gezworenen van Bergambacht wegens het herstel van de dijk in 1692 - 1702. Afschrift. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 897
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte van transport van een oofttuin tussen de dijk en de Vlaamse haven, 1697, met retroakte van 1682. -- 2 charters


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2965
rubriek: 21 Waterstaatszaken
21.f 's-Heer-Aartsberg en Bergambacht
omschrijving: Declaraties van uitgaven wegens de kering van de dijk, 1702 - 1704. Afschrift. -- 1 katern


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 678
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.q Visrechten
omschrijving: Akte van transport van het visrecht in de stadsgrachten tussen de dijk en de kolk van de Gouwe, 1713. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4234
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.03 Archief van de fabricagemeesters
omschrijving: Overeenkomst van (thesauriers) fabricagemeesters met IJsbrand Hogendoorn, waard en eigenaar van een huis in Stolwijkersluis en een uiterwaard langs de IJssel ten westen van de Haastrechtse Brugweg, inzake de verhoging en verbreding van, alsmede het onderhoud van de Brugweg van de Haastrechtse burg tot de kruin van de Stolwijkse dijk, 1779 april 17. Deze overeenkomst is aanvullend ten opzichte van de overeenkomst die op 29 april 1540 hierover is gesloten. -- 1 stuk


MOORDRECHT -- ac101 Hervormde gemeente Bethel 1930-1983

inv.nr. * 104
rubriek: 2 AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN
2.3 Beheer van vermogen
Stukken betreffende de verhuur van een gedeelte van het verenigingsgebouw aan de Kerklaan 2, respectievelijk aan P. de Bruin, meubelfabrikant, 1952, aan Fa. A. van Dijk te Rotterdam, (1960), 1961, aan N.V. Handelmaatschappij Practisch te Rotterdam, 1962 - 1969, en aan Fa. Van Gelderen woninginrichting, (1968) - 1969. -- 1 omslag


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 65
rubriek: 2 ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.3 Vermogen
2.2.3.2 Onroerend goed
2.2.3.2.3 Huizen en grond
Akte van transport door Claes Claes. Pauw aan Jan Rengerss. Visser van een huis en een erf met wei en bouwland daarachter, gelegen in het Dijkland, vanaf de dijk (wetering) tot het land van Jan Engelen Versnel, belend ten oosten de erfgenamen van Pieter IJsbrants. Cievit en ten westen de weduwe van Claes Cornelis Pauw, 8 juni1661. Met transcriptie, 1912. -- 1 charter, 1 stuk
Zegel ontbreekt. Retroactum bij ontbrekend (?) bewijs van eigendom voor de r.k. parochie.


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 66
rubriek: 2 ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.3 Vermogen
2.2.3.2 Onroerend goed
2.2.3.2.3 Huizen en grond
Akte van transport door Willem Ariens. Verzee aan Reynier de Visscher van een stuk hooiland, gelegen in het Dijkland, vanaf het land van Pieter Dircxs. Hooymayer tot over de dijk, belend ten oosten de erfgenamen van Cornelis Claes. Paeuw en ten westen de erfgenamen van Jan Reyniers. Visscher en Frans Ariens. van Dam, 1707 april 30. Met transcriptie, 1912. -- 1 charter, 1 stuk
Zegel ontbreekt. Retroactum bij ontbrekend (?) bewijs van eigendom voor de r.k. parochie.


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 10
rubriek: 2 ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.3 Vermogen
2.2.3.2 Onroerend goed
2.2.3.2.3 Huizen en grond
Akte waarbij het kerkbestuur met Willem IJserman, steenbakker, overeenkomt, dat deze t.b.v. het bedijken van rietlanden in het Oosteinde de betreffende dijk mag laten aansluiten op Schielands Hoge Zeedijk, ter plaatse waar het kerkbestuur onderhoudsplichtig is, in ruil voor het onderhoud van het betreffende dijkgedeelte, 1821 januari 1. -- 1 stuk