LET OP: er wordt steeds op een ander woord (uit 10 zoekwoorden) gezocht. Klik op <F5> om de zoekopdracht te vernieuwen.

Voorbeeld van een zoekvraag: zoek alle inv.nrs. (in een negental archieven in het Streekarchief Midden Holland te Gouda) waarin het woord kerk voorkomt

45 records gevonden
GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 4279-(6119)
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiën en eigendommen
10.x Leningen (van derden)
omschrijving: Vervallen lijfrente-akten ten laste van de stad, 1430 - 1598, 1617, incidenteel met bijlagen. -- (243 + 16) charters
In veel gevallen staat de naam van de lijfrenteheffer op de zegelstaart en / of in dorso van het charter. In de 16e eeuw worden soms ook sterfdata en verwijzingen naar registratie in leggers in de marge vermeld. Als het geldbedrag in ponden is aangegeven, betreft het ponden Vlaams. De charters zijn gecancelleerd, met uitzondering van de charters die een correctie op de originele akten bevatten (de transfixen). Bij de charters met zegel gaat het steeds (tenzij anders aangegeven) om zegels in groene was.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Doorgaans beschadigd (waardoor deels tekstverlies), zeer vuil. De charters met zegels nog te vlakken en op te zetten op zuurvrij karton, daarom ALLEEN VOORZICHTIG RAADPLEEGBAAR!)


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2825
rubriek:
19 Kerkelijke zaken
omschrijving: Verzoekschrift van de pastoor van de St.-Janskerk te Gouda en de burgemeesters, schepenen en vroedschap aan de Paus om moordbranders, zelfmoordenaars en straatrovers in de kerk en op het kerkhof door wereldlijke gerechtsdienaars te mogen arresteren, 15e eeuw; minuut? -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2826
rubriek:
19 Kerkelijke zaken
omschrijving: Brief van de officiaal van het kapittel van Oudmunster te Utrecht aan de deken van Gouda met last om rustverstoringen in de kerk tegen te gaan, z.d. Afschrift, z.d. -- 1 stuk
Gedeeltelijk onleesbaar.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2813
rubriek:
19 Kerkelijke zaken
omschrijving: Verzoekschrift van de markiezin van Bergen op Zoom aan de landvoogdes om uitstel van de loterij ten bate van het herstel van de St.-Janskerk te Gouda tot na de loterij ten bate van de kerk van Bergen op Zoom, met bijlage, 1541. Afschriften. -- 2 stukken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2814
rubriek:
19 Kerkelijke zaken
omschrijving: Verzoekschrift van de kerkmeesters van de St.-Janskerk te Gouda aan de Keizer om gouden en zilveren munten als inleggeld voor de loterij ten bate van de kerk te mogen aannemen, ca. 1541. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2819
rubriek:
19 Kerkelijke zaken
omschrijving: Verzoekschrift van het stadsbestuur aan de Keizer om de memoriegelden en de inkomsten van de gilden te mogen gebruiken voor het herstel van de kerk, ca. 1552. Minuut. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 767
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiën en eigendommen
10.u Heerlijkheden
10.u.5 Land van Stein
omschrijving: Stukken betreffende een geschil over de benoeming van kerkmeesters van de kerk te Haastrecht door de ingezetenen van Stein, 1553. Afschriften, z.d. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4126
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.10 Archief van de burgemeesters als ambachtsheren van Capelle a/d IJssel en Nieuwerkerk a/d IJssel
27.10.2 Ambachtsheerlijkheid Capelle a/d IJssel
omschrijving: Stukken betreffende het patronaat van de kerk, 1558 - 1749 en z.d. -- 1 pak
De stukken van vóór 1666 zijn vermoedelijk overgedragen aan het gemeentearchief Rotterdam.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2821
rubriek:
19 Kerkelijke zaken
omschrijving: Brief van de Koning met verzoek om advies inzake het bijgevoegde request van de kerkmeesters van de St. Janskerk te Gouda om de gilden te verplichten tot geregelde bijdragen in de restauratie van de kerk, 1562. Afschrift. -- 2 stukken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 707
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiën en eigendommen
10.u Heerlijkheden
10.u.1 Bloemendaal
omschrijving: Stukken betreffende de kerk van Waddinxveen, 1582 - 1612. -- 1 omslag
Bloemendaal behoorde tot de parochie Waddinxveen.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 700
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiën en eigendommen
10.t Geannoteerde en geconfiskeerde goederen
omschrijving: Akte, waarbij Joachim Hocker, bezitter van een benefice in de kerk van St. Petrus en St. Andreas in Bustorp bij Paderborn, Johan Ridder machtigt om enige achterstallige inkomsten uit 4 morgen land in de Snelrewaard van de steden Rotterdam, Delft en Gouda in te vorderen, 1588. Authentiek afschrift van 1588. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 820
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiën en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte van transport van een kade naast de voormalige kerk van het klooster van St. Marie aan de westzijde van de Gouwe, met retroakte, 1611. -- 1 charter en 1 stuk
Hierop werd een huis voor de turftonsters gebouwd


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2832
rubriek:
19 Kerkelijke zaken
omschrijving: Verzoekschrift van de leden van de dolerende kerk aan de magistraat tot het houden van vrije openbare eredienst, ca. 1618. -- 1 stuk
Hieraan gehecht twee ledenlijsten


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2833
rubriek:
19 Kerkelijke zaken
omschrijving: Lijsten van ouderlingen en diakenen van de dolerende kerk, ca. 1618. -- 2 stukken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4160
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.10 Archief van de burgemeesters als ambachtsheren van Capelle a/d IJssel en Nieuwerkerk a/d IJssel
27.10.3 Ambachtsheerlijkheid Nieuwerkerk a/d IJssel
omschrijving: Stukken betreffende het patronaat van de kerk, 1644 - 1735. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4146
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.10 Archief van de burgemeesters als ambachtsheren van Capelle a/d IJssel en Nieuwerkerk a/d IJssel
27.10.3 Ambachtsheerlijkheid Nieuwerkerk a/d IJssel
omschrijving: Inventarissen van de stukken der secretarie, in de ambachtskist, in de weeskist en in de kerk, 1659. -- 1 pak


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2963
rubriek: 21 Waterstaatszaken
21.f 's-Heer-Aartsberg en Bergambacht
omschrijving: Rekeningen van de inkomsten en uitgaven en overige ongeordende stukken van schout en gezworenen van 's-Heeraartsberg en Bergambacht wegens de omslag van de binnenlandse lasten van de kerk, de school, enz. over de jaren 1695, 1696, 1698, 1738, 1740 - 1788; authentieke afschriften. -- 1 pak
Gecontroleerd door de ambachtsheer en de gedeputeerden van Dordrecht, Gouda en Schoonhoven.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2841
rubriek:
19 Kerkelijke zaken
omschrijving: Stukken betreffende de Waalse kerk, 1735 - 1811. -- 1 omslag
Zie ac 54 kaart 2201 F 34.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2842
rubriek:
19 Kerkelijke zaken
omschrijving: Lijst van de vaste zitplaatsen in de Waalse kerk, ca. 1755. -- 1 deel
Zie ac 54 kaart 2201 F 17.
Bevat:
Achterin een alfabetische index op de voornamen van de rechthebbenden op de zitplaatsen en een lijst van de onkosten van de deputaties naar de synoden 1700 - 1753.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2840
rubriek:
19 Kerkelijke zaken
omschrijving: Brief van de burgemeester van Gouda aan de kerkmeesters van de grote kerk aldaar over het ruimen van de graven, 1809. Minuut. -- 1 stuk


GOUDA -- ac2 Oud-rechterlijk archief tot 1811

inv.nrs. 528-(1049)
rubriek: 2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2 Taken
2.2.3 Civiele zaken
2.2.3.2 Civiele niet-contentieuse zaken
Erfhuisboek, 1638 - 1811. -- 532 katerns (gedeeltelijk in portefeuilles)
Het recht van de vendu, door de vroedschap in 1490 (of 1497 - vgl. KA 28) aan de kerk geschonken, werd sedert dat jaar door kerkmeesters van de St.-Janskerk verpacht. De pachter-vendumeester werd bijgestaan door de secretaris (of diens klerk) die de lijsten van de verkochte goederen moest opmaken en daarvoor een bepaalde beloning ontving. De genoemde lijsten vormen de inhoud van de "erfhuisboeken". Vanaf 1714 per kwartaal, van 1765 - 1798 per halfjaar bijgehouden.


MIDDEN-HOLLAND -- ac96 Collectie Kemper

inv.nr. 11
Klik hier voor de klassieke inventaris
Uittreksels uit de kamerboeken betreffende de overeenkomsten van Hieronymus van Beverningk met de regenten van het weeshuis, 1673, en de kerkmeesters van de St.-Janskerk inzake de ijzeren kapel (met grafkelder), 1675, respectievelijk van Jacob van der Dussen met de kerkmeesters betreffende een door hem in de kerk te stichten kapel met grafkelder, 1695 en 1700. Ca. 1830. -- 3 stukken


MIDDEN-HOLLAND -- ac96 Collectie Kemper

inv.nr. 144
Klik hier voor de klassieke inventaris
Oud handschrift van het laatst de zeventiende eeuw over Gouda en de geleerde mannen aldaar geboren
Historische beschrijving van Gouda door (Franco de Vrije), ca. 1700. -- 1 band
Opschrift ontleend aan bijgebonden stuk. Voor de toeschrijving, zie de aantekeningen van drs. J.W.E. Klein bij de tentoonstelling "Gouda schrijft geschiedenis" (1999/2000).
Bevat: - fol. 1-6. Origo urbis (oorsprong van de stad).
- fol. 7-12. Denominatio (naam).
- fol. 13-18. Isala (IJssel).
- fol. 19-20. Gouwa (Gouwe).
- fol. 21-22. Magnito urbis (grootte van de stad).
- fol. 23-24. Arma (wapen).
- fol. 25-36. Arx (slot). --- Met lijst van kasteleins.
- fol. 37-38b. Domini urbis (heren van de stad).
- fol. 39-41. Lijste van bailluwen en schouten.
- fol. 42-45. Hofstedegelt.
- fol. 46-48. Platea (straten).
- fol. 49. Pontes (bruggen).
- fol. 50-51. Forum (Markt).
- fol. 52-55. Praetorium (stadhuis).
- fol. 56. Libra (Waag).
- fol. 57. Het boterhuys.
- fol. 58. Retorica (rederijkers).
- fol. 59. Telonium (tol). --- Niet beschreven.
- fol. 60-61. Macellum (vleeshal).
- fol. 62. Turres (torens).
- fol. 63. Ecclesia non privilegiata (niet bevoorrechte kerken). - fol. 64-67. Portae (poorten).
- fol. 68-71. Doele.
- fol. 71a-71d. Bibliotheca (stadslibrije).
- fol. 72-77. Templum (St.-Janskerk).
- fol. 78-83. Incendium templi (brand van de kerk).
- fol. 84-91. Vitra (glazen).
- fol. 92. Templa etc. (kerkelijke gebouwen).
- fol. 93-94. Templa monasteria etc. (kapellen, kloosterkerken).
- fol. 95-99. Templa (kerkelijke gebouwen).
- fol. 100-123. Convents (kloosters). - fol. 124-125. 't Oudemannenhuys.
- fol. 126-127. Convents (kloostergebouwen: scholen).
- fol. 128. L'hopital (gasthuis).
- fol. 129-137. Convents (kloostergebouwen: godshuizen).
- fol. 138-139. M.s. en losse papieren gasthuys.
- fol. 140-141. Convents (kloostergebouwen: bank van lening).
- fol. 141v. Convents (kloostergebouwen: Catharina-gasthuis). Bijgebonden:
- fol. 1-2. Extraits de la Reformation de G. Brand, Tom 3. & 4. Bijgebonden:
- fol. 1-32. Register van gedenckwaerdige mannen der stad Gouda soo in geleertheyd, konsten als anders. --- Letters A - L.
Hierin:
- fol. 2-3. Lijste van de Goudse predicanten, volgens 't kerkelijk register van Martinus Voermans.
- fol. 3v. Onder 't Goudse classis (lijst van plaatsnamen).
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Kwetsbaar papier!)


MIDDEN-HOLLAND -- ac96 Collectie Kemper

inv.nr. 9
Klik hier voor de klassieke inventaris
Verslag van een (gesprek) tussen keizer Napoleon en vertegenwoordigers van de gereformeerde en lutherse kerken en de rooms-katholieke kerk in (Nederland of een van de Nederlandse departementen), waarbij hij zijn ongenoegen over de houding van de rooms-katholieke geestelijkheid jegens hem laakt en haar de gehoorzaamheid van de protestanten ten voorbeeld stelt, z.d. (1812 ?). -- 1 stuk


MIDDEN-HOLLAND -- ac96 Collectie Kemper

inv.nr. 2
Klik hier voor de klassieke inventaris
Feestzang, ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Goudsche departement der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Gedicht door J. Kramers Jz., voorgedragen in de remonstrantse kerk, 1864; gedrukt bij G.B. van Goor. -- 1 katern


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 171
rubriek: 3 ARCHIEF VAN HET ARMBESTUUR
3.3 Vermogen
Akte van transport van een huis, erf, loods of schuurtje en anderhalf morgen land, met een houtakkertje groot ca. twee hond, aan het Oosteinde, strekkende van de buitendijkse zelling en de weduwe van Leendert Boer (Boerath?) tot aan het eigendom van Gerrit de Wit (O = Dirk Paauw; W = de r.k. kerk), door Adriaan Guenellon, schout van Kralingen en secretaris van Moordrecht, en zijn vrouw Margaretha Laan, weduwe van mr. Mattheus Sonmans, Pieter Verbrugge te Gouda en Bartholomeus Verhoek, koopman, aan de r.k. armen, 22 december 1756. Met retroacta, 1728, 1736, 1746. -- 4 charters
Het oudste charter is bezegeld met het beschadigde zegel van de overleden schout, 1728.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (charters te vlakken en conserveren)
Nadere toegang: 1994/03 - 06


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 53
rubriek: 2 ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.3 Vermogen
2.2.3.2 Onroerend goed
2.2.3.2.2 Kerk en pastorie
Overeenkomst tussen pastoor en kerkmeesters, waarbij de pastoor wordt gemachtigd om kleine reparaties aan de pastorie zonder voorkennis van de kerkmeesters te laten verrichten, 8 december 1760. -- 1 stuk


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 119
rubriek: 3 ARCHIEF VAN HET ARMBESTUUR
3.3 Vermogen
Akte van transport van twee hoekjes tuinland in het Dijkland, strekkende van het eigendom van de r.k. armen tot het land van de r.k. kerk (O = de r.k. armen; W = Willem Tuynder), door de weduwe van Leendert Slobben te Nieuwerkerk a/d IJssel aan de r.k. armen, 4 januari 1770. Met retroactum, 1746. -- 2 charters
In het retroactum van 1746 is nog sprake van twee houtakkertjes.
Nadere toegang: 1994/01 - 02


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 50
rubriek: 2 ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.3 Vermogen
2.2.3.2 Onroerend goed
2.2.3.2.2 Kerk en pastorie
Stukken betreffende de bouw van een nieuw kerkgebouw, 1777. -- 1 omslag


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 55
rubriek: 2 ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.3 Vermogen
2.2.3.2 Onroerend goed
2.2.3.2.2 Kerk en pastorie
Stukken betreffende vrijstelling van de verponding voor het kerkgebouw, 1796, 1797. -- 3 stukken


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 56
rubriek: 2 ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.3 Vermogen
2.2.3.2 Onroerend goed
2.2.3.2.2 Kerk en pastorie
Brief van het gemeentebestuur van Moordrecht aan de kerkmeesters met aanschrijving namens het provinciaal bestuur om uit het kerkgebouw alle wapenborden en andere tekenen van ongelijkheid te verwijderen, 1798 maart 24. -- 1 stuk


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 30
rubriek: 2 ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.3 Vermogen
2.2.3.3 Roerend goed
Inventaris van roerende goederen van de kerk te Moordrecht, (ca. midden 18e eeuw); met aantekening van pastoor H.G. van Delden en (kerkmeesters ?), z.d. -- 1 stuk


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 49
rubriek: 2 ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.3 Vermogen
2.2.3.2 Onroerend goed
2.2.3.2.2 Kerk en pastorie
Stukken betreffende het herstel van kerkgebouw en pastorie, 1830, 1831. -- 1 omslag
Bevat: Drie bouwtekeningen (details).


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 63
rubriek: 2 ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.3 Vermogen
2.2.3.2 Onroerend goed
2.2.3.2.3 Huizen en grond
Akte van transport door Pieter Verham te Gouda aan het kerkbestuur van een stuk tuin-, wei- en hooiland aan het Oosteinde (Dijksland nr. 56 en 57), strekkende van het eigendom van de kerk tot de plassen (O en W = de kerk), kad. sectie B 1016 en 1367, tegen een lijfrente, 1836 oktober 27; grosse en authentiek afschrift. Met onderhandse akte waarbij door de verkoper een fundatie wordt gevestigd, 30 oktober 1836; afschrift, en een onderhandse akte waarbij de verkoper een aanvullende fundatie vestigt, 1 november 1836. Met retroacta, (1820) 1827, en bijlagen, 1836, 1837. Met stukken betreffende de hypotheek ten laste van de kerk wegens de genoemde lijfrente en het royement van deze hypotheek, als gevolg van het overlijden van de lijfrenteheffer, 1843 en 1847. -- 3 katerns, 15 stukken


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 15
rubriek: 2 ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.3 Vermogen
2.2.3.2 Onroerend goed
2.2.3.2.2 Kerk en pastorie
Stukken betreffende de toestemming en de verkrijging van overheidssubsidies voor de herbouw van de kerk, september 1857 - november 1860. -- 1 omslag


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nrs. 4-7
rubriek: 2 ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.3 Vermogen
2.2.3.2 Onroerend goed
2.2.3.2.2 Kerk en pastorie
Stukken betreffende de herbouw van de kerk, 1859 - 1861. -- 4 omslagen


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 24
rubriek: 1 ARCHIEF VAN DE PASTOOR
1.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
1.2.5 Zielzorg
1.2.5.3 Bemoeienis met groepen parochianen
Lijstje van de tot de kerk te Moordrecht behorende broederschappen (ca. 1861). -- 1 stuk


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 81
rubriek: 2 ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.3 Vermogen
2.2.3.2 Onroerend goed
2.2.3.2.1 Algemeen
Stukken betreffende onderhoud en kleine verbouwingen van kerk, pastorie en andere onroerende goederen (met uitzondering van het schoolgebouw), 1885 - 1923. -- 1 omslag


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 180
rubriek: 2 ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.3 Vermogen
2.2.3.2 Onroerend goed
2.2.3.2.3 Huizen en grond
Stukken betreffende de verhuur van het kerkeland (later: kerkeland en schoolland) aan het Oosteinde, 1887 - 1923. -- 10 stukken, 1 katern
Bevat: Een minuutbrief met verzoek om toestemming tot verlenging van de verhuur van twee stukken land te Nieuwerkerk a/d IJssel, geschonken door A. Tettero, aan H. de Bruijn, weiboer, (1907). Het schoolland was het in 1910 bijgekochte land en werd in 1917 omschreven als gelegen achter het St.-Jozefgesticht, tot aan het kanaal (ZW = de Oostpoldersloot; NO = land van de kerk en de moestuin van de pastorie). Het kerkeland (enerzijds = kerk, pastorie, kerkhof, moestuin, schoolland; anderzijds = land van het armbestuur), kad. sectie B 1010, 1016, 1024, 1365, 1366, 1367, (1612 = later: 1807) en 1613. Huurders: Arnoldus Kool Jz., landbouwer; P. Segers - Kool; Petrus Segers, bouwman; Theodorus Kaaij, tuinder te Gouda; Cornelis Segers Petruszoon, landbouwer
Nadere toegang: 1994/44 en 66 b


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 174
rubriek: 2 ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.3 Vermogen
2.2.3.2 Onroerend goed
2.2.3.2.3 Huizen en grond
Akte van transport van een perceel weiland in de Oostpolder onder Schieland, van de dijkwetering tot de Ringvaart van de Zuidplaspolder (NO = de kerk, ZW = de Oostvliet), kad. sectie B 1007 en 1365, door Johannes Kool, particulier, aan het kerkbestuur, 1910 maart 8. Met retroacta, 1906, 1910, bisschoppelijke machtiging, 1910, en een bijlage, 1910. -- 4 katerns, 3 stukken
Nadere toegang: 1994/63


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 175
rubriek: 3 ARCHIEF VAN HET ARMBESTUUR
3.3 Vermogen
Authentiek uittreksel uit de akte van veiling, waarbij: a) twee woonhuizen, verdeeld in vier percelen, nrs. P 44, 45, 46 en 47, met vier schuurtjes, erf, tuin, aan het Oosteinde bij de kerk, strekkende van de wetering tot P. Segers (NO = de Oostvliet; ZW = P. Kool), kad. B 1628 en 1005, en b) enkele percelen binnen- en buitendijks weiland aldaar, kad. B 1482 t/m 1487, uit de nalatenschap van Jacoba Ouwerkerk, weduwe van resp. Willem en Hendrik de Jong, worden toegewezen aan het armbestuur, 8 september 1915; met kwitantie, 1915. Met retroacta, 1854 en 1888, bisschoppelijke machtiging, 1915, en een bijlage, 1915. -- 3 katerns, 4 stukken
Nadere toegang: 1994/64


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 132
rubriek: 2 ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.4 Financiën
2.2.4.2 Jaarstukken
Rekening van inkomsten en uitgaven over 1966; gedrukt; met op de achterzijde een oproep om financiële medewerking i.v.m. onderhoud van de kerk, september 1967. -- 1 stuk


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 126
rubriek: 2 ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.3 Vermogen
2.2.3.2 Onroerend goed
2.2.3.2.2 Kerk en pastorie
Stukken betreffende onderhoud aan kerk en pastorie, 1966 - 1971. -- 1 omslag


GOUDA -- ac494 Familie Noothoven van Goor 1808-1907

Bijlage
Concept-genealogie (Noothoven) van Goor (1779 - 1906).

A 1. Gerrit van Goor, tr. 17.. met Theuntje Verbeek. Uit dit huw.: Dirk (A 2).

A 2. Dirk van Goor, geb. Kerk-Avezaath (Zoelen) 02-08-1779, landbouwer, tr. 18.. met Benjamina Maria Lulius (geb. Buren (?)). Uit dit huw.: Gerrit Benjamin (A 3), Maria Aletta Petronella (geb. Buren 01-06-1821), Jacoba Mijnarda (geb. Buren 01-12-1822, tr. 18.. met Willem Theodorus Godefridus Mann, apotheker te Haarlem), Albartha Teuntje (geb. Buren 19-09-1824), Dirk (geb. Buren 08-10-1827).

A 3. Gerrit Benjamin van Goor, geb. Buren 23-10-1815, boekhandelaar en uitgever, ov. 05-06-1871 te Bad Nieder Wildungen (Waldeck, D), tr. 18.. met Anna Walradina Noman (ov. 21-05-1888). Uit dit huw.: Benjamina Maria (A 4.a), Jacob Meinard Noothoven vG (A 4.b), Dirk Dirk Lulius vG (A 4.c).

A 4.a. Benjamina Maria van Goor, ov. 27-09-1889.

A 4.b. Dirk Dirk Lulius van Goor, geb. Gouda 17-01-1842, uitgever, ov. 04-05-1882, tr. 01-09-1864 met Elisabeth Romeijn (geb. 07-10-1842, ov. ca. 1896). Uit dit huw.: Gerard Benjamin (A 5.ba), Maria Elizabeth (A 5.bb), Anna Walradina (geb. 1868 overl. 1870), Cornelis Wilhelmus (geb. 1868 overl. 1871) en Adriana (A 5.bc).

A 4.c. Jacob Meinard (= Ko) Noothoven van Goor, geb. Gouda 15-08-1847, boekdrukker, uitgever, wethouder, lid van provinciale staten, ov. 18-02-1906, tr. 11-07-1872 met Jacqueline Anne Françoise Roest van Limburg (geb. Rotterdam 06-08-1847). Uit dit huw.: Gerard Benjamin (A 5.ca), A.E.H. (Agnes) (A 5.cb), A.W. (Tine) (A5.cc) en Isaäk (A 5.cd).

A 5.ba. Gerard Benjamin Lulius van Goor, geb. Gouda 26-06-1865.

A 5.bb. Maria Elisabeth (= Marie) Lulius van Goor, geb. Gouda 05-09-1866, onderwijzeres.

A 5.bc. Adriana Lulius van Goor, geb. Gouda 27-04-1869.

A 5.ca. Gerard Benjamin Noothoven van Goor, geb. Gouda 30-01-1874.

A 5.cb. Agnetta Elizabeth Hendrika (= Agnes) Noothoven van Goor, geb. Gouda 09-10-1875, tr. met F.G. Riesz.

A 5.cc. Anna Walradina (= Tine) Noothoven van Goor, geb. Gouda 11-08-1877, tr. met M.M. Eijssell.

A 5.cd. Isaäk Noothoven van Goor, geb. Gouda 22-02-1879, tr. Hilversum 27-08-1903 met Charlotte Pauline Wunder (geb. Wageningen 12-02-1881).


Op 17-02-1868 is door Dirk Dirk Lulius van Goor en zijn broer Jacob Meinard Noothoven van Goor de fa. G.B. van Goor Zonen aangegaan. Deze firma is ontbonden 1882.

GOUDA -- ac494 Familie Noothoven van Goor 1808-1907

inv.nr. 27
rubriek:
1 Dirk van Goor
Authentiek uittreksel uit het doopboek van de hervormde gemeente Kerk-Avezaath betreffende de geboorte en doop van Dirk van Goor in 1779, 1818. -- 1 stuk