LET OP: er wordt steeds op een ander woord (uit 10 zoekwoorden) gezocht. Klik op <F5> om de zoekopdracht te vernieuwen.

Voorbeeld van een zoekvraag: zoek alle inv.nrs. (in een negental archieven in het Streekarchief Midden Holland te Gouda) waarin het woord "schout en schepenen" voorkomt

113 records gevonden
GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

Inleiding (1965)

Het stadsbestuur

De Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven, samengesteld. door mrs. S. Muller, J.A. Feith en R. Fruin, welke bij het samenstellen van deze inventaris is gevolgd, stelt voorop dat het systeem van indeling van een archief gegrond moet worden op de oorspronkelijke organisatie van het archief, die in hoofdzaak overeenstemt met de inrichting van het bestuur, waarvan het afkomstig is. Daarom moet eerst iets worden medegedeeld over de bestuursorganisatie van Gouda.

Het stadsprivilege van 1272 laat ons over de toenmalige inrichting van het stadsbestuur in het onzekere. Voor de veertiende eeuw zijn wij evenmin goed ingelicht. Er is dan herhaaldelijk sprake van een raad, zander dat de samenstelling en de bevoegdheden daarvan duidelijk worden. Voor de opbouw van het archief speelt deze raad geen enkele rol, hij kan dus gevoegelijk buiten beschouwing blijven. De invloed van de heren van der Goude op het bestuur van hun stad mag om dezelfde redenen eveneens verwaarloosd worden. Blijven de in Hollandse steden gebruikelijke colleges van burgemeesters, vroedschap en schepenen. De archieven van schepenen zijn in 1811 afgescheiden van de overige stedelijke archieven. Deze operatie kon in Gouda tamelijk pijnloos geschieden omdat het gerecht daar allang een afzonderlijke secretarie had.

Het dagelijks bestuur werd gevoerd door twee - sedert 1477 vier - burgemeesters. In beginsel had de vroedschap het laatste woord, doch in de dagen van de republiek domineerden de burgemeesters steeds meer. Een zelfstandig archief heeft de vroedschap niet gevormd.

De financiŽle administratie werd sedert 1402 gevoerd door het college van tresoriers. Dit, en ook het in 1553 gevormde college van fabricagemeesters dat de dienst van gemeentewerken beheerde, hebben zelfstandige archieven gevormd. Deze archieven en ook die van andere min of meer zelfstandige functionarissen en commissies zijn beschreven na het archief van het stadsbestuur.

De gebeurtenissen van 1795 maakten een einde aan de heerschappij van de burgemeesters. Op 24 januari had zich een voorlopige municipaliteit geconstitueerd. Deze nam het gemeentebestuur in handen. Op 24 maart daaraanvolgende werd de door de burgerij gekozen municipaliteit geÔnstalleerd. Het voorzitterschap werd door de leden bij toerbeurt bekleed. De hoofdschout of hoofdofficier werd aanvankelijk maire genoemd, doch hij was niet meer dan de opvolger van de baljuw. De Staatsregeling van 1798 had een regeling van de organisatie en de verkiezing van de gemeentebesturen in het vooruitzicht gesteld. Deze is gepubliceerd op 6 februari 1801, doch heeft, naar de raadsnotulen te oordelen, in Gouda geen effect gehad. De Staatsregeling van 1801 herstelde de gemeentelijke autonomie. Dienovereenkomstig arresteerde de raad op 28 maart 1803 een reglement van gemeentebestuur voor de stad Gouda. Artikel III daarvan stelt vast, dat de raad het lichaam uitmaakt, waarbij het "radicale" van de gemeente berust. De voorzitter van de raad werd maandelijks gekozen.

Onder het Koninkrijk Holland vond een ingrijpende verandering plaats. De wet van 13 april 1807 gaf het gemeentebestuur aan een college van burgemeester en wethouders. De burgemeester stond aan het hoofd van dit college en van de gemeente. In plaats van de raad kwam een vroedschap, die weinig te betekenen had. Het nieuwe bestuur werd op 2 februari 1808 geÔnstalleerd.
In 1810 werd de titulatuur gewijzigd in die van maire, adjuncten van de maire en municipale raad.

Op 21 november 1813 nam een provisioneel bestuur de macht in handen. Dit fungeerde tot 22 maart 1815, toen een college van drie burgemeesters en een vroedschap het bestuur overnam. Krachtens het Stedelijk Reglement, dat door de koning op 5 november 1815 gearresteerd was, werd op 4 januari 1816 een nieuwe raad (vroedschap) geÔnstalleerd, waarmede aan het voorlopig bestuur een eind kwam.1

Lotgevallen van het archief; toegankelijkmaking

In 1438 brandde Gouda vrijwel geheel af. Het stadhuis, toen nog aan de Gouwe, bleef staan, maar het liep veel schade op. De charters konden gered worden, de overige bescheiden moeten verloren zijn gegaan. Dientengevolge begint de serie stadsrekeningen met het dienstjaar 1437 (opgemaakt in 1438!). Na de voltooiÔng van het stadhuis op het marktveld in 1450 werd het archief daarheen overgebracht. Onder invloed van de Bourgondische administratie nam het zo in omvang toe, dat het reeds omstreeks 1567 heel moeilijk was om de weg te vinden in de losse stukken. Burgemeester Jan Gerrit Heye Daemsz heeft toen vele stukken gebundeld en van een beschrijving voorzien. Deze "inventarissen" zijn kenbaar aan het karakteristieke handschrift.

Bijzonder verdienstelijk maakte zich Jan Florisz de Jager, die in 1578 in dienst van de secretaris Cornelis Jobsz was getreden. Hij werd secretaris in 1603. Hij heeft beter ordre ingevoert alsser oyt geweest was. Aan hem danken wij ongetwijfeld de eerste inventaris van de "secrete kast", de charterverzameling, welke omstreeks 1604 is vervaardigd. Deze inventaris is in 1706 vernieuwd. Afschriften daarvan en van de privilegeboeken werden aan nieuw gekozen burgemeesters ter hand gesteld. De gebonden archivalia werden in 1763 beschreven in de volgorde waarin zij stonden opgesteld. De pensionaris mr. H. van Wijn - hij werd in 1802 de eerste (algemeen) rijksarchivaris - bracht in 1780 rapport uit over de toestand van de archieven. Op zijn voorstel werd besloten om voor een betere bewaring zakken, kapstokken en loketten aan te schaffen. De nog niet beschreven stukken werden globaal gesorteerd en in zakken verpakt. In de dertiger jaren van de negentiende eeuw besteedde de klerk Dutilh enige zorg aan de oude stukken, doch van lieverlede verloren zij hun belang voor de administratie, zij werden verwaarloosd en naar de zolders verbannen, ten prooi aan stof en lekkages.beschreven in de volgorde waarin zij stonden opgesteld. De pensionaris Mr. H. van Wijn - hij werd in 1802 de eerste Rijksarchivaris -bracht in 1780 rapport uit over de toestand van de archieven. Op zijn voorstel werd besloten om voor een betere bewaring zakken, kapstokken en loketten aan te schaffen. De nog niet beschreven stukken werden globaal gesorteerd en in zakken verpakt. In de dertiger jaren van de negentiende eeuw besteedde de klerk Dutilh enige zorg aan de oude stukken, doch van lieverlede verloren zij hun belang voor de administratie, zij werden verwaarloosd en naar de zolders verbannen, ten prooi aan stof en lekkages.beschreven in de volgorde waarin zij stonden opgesteld. De pensionaris Mr. H. van Wijn - hij werd in 1802 de eerste Rijksarchivaris -bracht in 1780 rapport uit over de toestand van de archieven. Op zijn voorstel werd besloten om voor een betere bewaring zakken, kapstokken en loketten aan te schaffen. De nog niet beschreven stukken werden globaal gesorteerd en in zakken verpakt. In de dertiger jaren van de negentiende eeuw besteedde de klerk Dutilh enige zorg aan de oude stukken, doch van lieverlede verloren zij hun belang voor de administratie, zij werden verwaarloosd en naar de zolders verbannen, ten prooi aan stof en lekkages.

Naar aanleiding van het jaarverslag van de (algemeen) rijksarchivaris over 1871 waarin op de onvoldoende toestand van het oud-archief van Gouda werd gewezen, nodigde de minister van Binnenlandse Zaken het gemeentebestuur uit om verbetering aan te brengen. De brief kwam op een gunstig ogenblik; de voorbereiding van de herdenking van het 600-jarig bestaan als stad had belangstelling voor het verleden gewekt. Ds. J.N. Scheltema, remonstrants predikant, en dr. C.A. Tebbenhoff, leraar in de geschiedenis aan de Rijks HBS, kregen opdracht om het oud-archief te ordenen. In 1876 konden zij mededelen dat in de chaos enige orde was gebracht. Zij werden beloond met É 200 de man; de inventaris werd gedrukt in 100 exemplaren voor de civiele prijs van É 54,96.

In de Bijdragen voor vaderlandse geschiedenis en oudheidkunde (1877 blz. 65) werd hun werk ongunstig beoordeeld. De recensent, dr. P.L. Muller, meende o.a. dat zij teveel respect voor de oude orde hadden getoond. Een gebrek dat tegenwoordig juist als een verdienste zal worden aangemerkt. Een methode van ordening naar de smaak van dr. Muller en zijn tijdgenoten zou waarschijnlijk meer schade veroorzaakt hebben dan de passieve werkwijze van de bewerkers. In ieder geval hebben zij een bruikbare gids geleverd die vele jaren dienst heeft gedaan.

Ds. Scheltema werd in 1877 tot archivaris benoemd voor ťťn uur per week; twee jaar later werd hij wegens vertrek naar elders ontslagen. De gemeentesecretaris werd toen met de waarneming van de functie belast; deze heeft zich hierin niet druk gemaakt.

Na lang aandringen van de minister van Binnenlandse Zaken werd in 1892 de voormalige Gasthuiskapel tot archiefbewaarplaats ingericht. Dr. L.A. Kesper, conrector van het gymnasium, werd tot archivaris aangesteld. Men had onder de gegeven omstandigheden geen betere keus kunnen doen. Ofschoon hij een amateur was, had hij begrip voor de beginselen van archiefordening zoals deze sedert juli 1892, de maand waarin hij benoemd werd, in de vergaderingen van de vereniging van archivarissen zijn geformuleerd.

Scheltema en Tebbenhoff hadden wel een en ander over het hoofd gezien, veel ook zal door de opstapeling van stukken voor hen ontoegankelijk zijn geweest. Na 1892 zijn meermalen grote hoeveelheden onbeschreven archiefstukken naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats overgebracht, vervuild en in onbeschrijfelijke wanorde. De toenmalige custos, S.H. van der Kraats, die voor het transport moest zorgen, heeft mij dikwijls hiervan verteld. Sommige stukken werden in de inventaris bijgeschreven, van de meeste werden lijsten gemaakt, die gekenmerkt werden door namen als lijst A, lijst B, rode en blauwe nummers. Tenslotte was er dan nog een verzameling "onbeschreven stukken". Een warboel waaruit niet meer wijs te worden was. Het oplappen van de oude inventaris had zijn grenzen.

Al spoedig na mijn indiensttreding zag ik in dat een radicale aanpak nodig was. Na mij geŲrienteerd te hebben, als resultaat waarvan een overzicht van de inhoud van het archiefdepot kon worden gepubliceerd, en nadat de vervanging van de onhandige en propvolle houten kasten door moderne rekken de overzichtelijkheid had bevorderd, heb ik allereerst het gemeentearchief 1816-1912 summier geordend, omdat daarin veel oude stukken waren terechtgekomen en omgekeerd het z.g. oud-archief veel van later datum bevatte. Om dezelfde redenen werden de verzamelingen van eigenbrieven, personalia en handschriften, van particuliere herkomst beschreven, en de inhoud van vier grote kisten gesorteerd. Daarna kwam aan de orde het afscheiden van de archieven welke geheel of ten dele met het oud-archief vermengd waren, zoals het archief van het Leproos- en Proveniershuis, de gildenarchieven, het archief van de bank van lening en het archief van het gymnasium. Dan waren er nog talrijke stukken, meest van schenkingen afkomstig, in het oud-archief gedeponeerd zonder daarmede iets uitstaande te hebben, alleen omdat de inventaris een gemakkelijke kapstok bood. Het speuren naar hun herkomst, waarvan dikwijls geen aantekening was gehouden, kostte veel tijd. Veel daarvan kon warden herkend als te behoren tot het "legaat Kemper" dat in 1873 over het archief en het Stedelijk Museum was verdeeld, en dat o.a. het werkapparaat van de Goudse historicus mr. C.J. de Lange van Wijngaarden bevatte. Omgekeerd moesten vele "interessante" archiefstukken welke gediend hadden om het museum aan te kleden, en die door de tegenwoordige directeur en zijn voorganger waren teruggegeven, worden ingevoegd. De kaartenverzameling blijft voorlopig in het museum, dat daarvoor een betere bergplaats heeft dan het archiefgebouw (in 1965) bieden kan3.

Nadat aldus schoon schip was gemaakt, kon met de beschrijving worden begonnen, waarbij bleek dat de heren Scheltema en Tebbenhoff nogal oppervlakkig te werk waren gegaan. Helaas was hun respect voor de oude orde (of gemakzucht?) later niet altijd geŽerbiedigd. Zo zijn van 1908-1914 de ingekomen en uitgaande stukken die van oudsher naar categoriŽn waren geordend (zie de oude nrs. II A 16, 33 en 37, II B 22 en III N 1), in chronologische orde samengevoegd. Dit gebeurde op werktuigelijke wijze, waarbij de ongedateerde stukken uit hun verband werden gerukt en op een hoop gegooid, zonder dat voor een ingang hierop werd gezorgd. Ook andere onderdelen van het archief werden op deze wijze bewerkt. Het was mij onmogelijk dit alles ongedaan te maken zonder de voltooiÔng van de inventaris in gevaar te brengen.

Na de beschrijving werd de oude orde in de onderdelen zoveel mogelijk hersteld of gereconstrueerd. Ook de oude orde van de "secrete kast" heb ik aanvankelijk hersteld, doch ik kon deze niet handhaven zonder de samenhang van de inventaris in gevaar te brengen. In verband hiermede is een concordans van de desbetreffende oude en nieuwe nummers aan de inventaris toegevoegd. De concordans van de overige nummers is door de vele splitsingen, samenvoegingen en aanvullingen zo omvangrijk geworden, dat de publicatie daarvan te kostbaar werd.

De grens tussen oud en nieuw archief werd in de oude inventaris getrokken tussen 1811 en 1812; men was daarbij evenwel niet consequent. Ik heb er de voorkeur aan gegeven om de caesuur te plaatsen op het tijdstip dat het voorlopig bestuur een einde nam. Het blijft immer een tamelijk willekeurige beslissing: de administratie reageert niet zo snel op revolutionaire veranderingen in het bestuur. Om praktische redenen heb ik een uitzondering gemaakt voor de archieven van de gecommitteerden van Gouda wegens de straatweg naar Rotterdam en van de commissarissen van de waterschappen.

De opzet van de inventaris is de thans algemeen gebruikelijke, waarbij uiteraard met plaatselijke eigenaardigheden rekening is gehouden. Voor het gemak van de gebruiker zijn aan de gedrukte inventaris een regestenlijst2 en een index toegevoegd. De index op de regesten werd vervaardigd door C.H.J. Helders, die zijn sporen op dit gebied verdiend heeft.

De archivalia bevinden zich over het algemeen in goede conditie. Opvallend is de grote hoeveelheid losse stukken; deze zijn kwetsbaarder dan banden en hebben daardoor meer geleden. Ik heb de indruk dat er meer verloren is gegaan door nonchalance dan door opzettelijke opruiming.


Noten

1. Uitvoeriger over de bestuursorganisatie van Gouda zijn C.J. de Lange van Wijngaerden, Geschiedenis en beschrijving der stad van der Goude, deel II (1817) (met reserve te raadplegen), de inleiding tot de Rechtsbronnen der stad Gouda ('s-Gravenhage 1917), van mr. A. Meerkamp van Embden, en mijn studie over de burgemeesters van Gouda in de 12e verzameling bijdragen van de oudheidkundige kring Die Goude (1963). Een studie over het "klerkenambacht" van Gouda is in bewerking.
2. Via het snelzoeksysteem op de website raadpleegbaar (2009). Er zijn nog geen regesten van (o.a.): - schepenoorkonde d.d. 2-2-1522 (in kopie bewaard in inv.nr. 469, laatste katern, laatste stuk); - oorkonde van Adriaen van Borsselen d.d. 2-1-1522 (in inv.nr. 469, voorlaatste katern, voorlaatste stuk). (Mededeling prof.dr. K. Goudriaan 1-6-1990.)
3. In 1978 is deze collectie weer teruggekeerd en opgenomen in de kartografische collectie van het streekarchief. Een lijst van die kaarten was aan de inventaris toegevoegd, maar inmiddels zijn de beschrijvingen via de website van het streekarchief te raadplegen, terwijl ook doorgaans afbeeldingen van de kaarten op de website zijn te vinden.

Bijlage
Concordantie van de oude en nieuwe inventarisnummers van de stukken in de secrete kast

oudnieuw
A 1452
A 2453
A 3455
A 4458
A 5459
A 6493
A 7454
A 8470
A 9473
A 10364
A 11367
A 12374
A 13375
A 14377
A 15498
A 16378
A 17497
A 182746
A 19379
A 20404
A 21481
A 22165
A 23481
A 24481
A 25481
A 26481
A 27405
  
B 1373
B 2395
B 3396
B 4397
B 5368
B 6369
B 7370
B 8371
B 9372
B 102686
B 112688
B 122703
B 132687
B 14345
B 15346
B 16347
B 17380
B 18380
B 19358
B 20560
B 21381
B 22382
B 23383
  
C 12355
C 22356
C 32357
C 4365
C 5365
C 6366
C 72662
C 8359
C 9360
C 102361
C 11671
C 12616
C 13552
C 14554
C 15555
C 16361
C 17965
C 181121
C 192676
C 202347
C 212348
C 22681
C 23357
C 24682
C 25851
C 26356
C 27684
C 28684
  
D 12471
D 2677
D 32706
D 42413
D 5144
D 62384
D 72579
D 82415
D 92387
D 102667
D 112669
D 122671
D 132670
D 142673
D 152674
  
E 12623
E 22624
E 32646
E 42629
E 52630
E 62617
E 72626
E 82627
E 92642
E 102665
E 112638
E 122640
E 132638
E 142648
E 152654
E 162636
  
F 1950
F 2951
F 3952
F 4953
F 5954
F 6955
F 7956
F 8957
F 9958
F 10959
F 11960
F 12961
F 13962
F 14963
F 15964
F 16976
F 17978
F 18977
F 19977
F 20988, 989
  
G 12349
G 22349
G 32680
G 42677
G 52680
G 62683
G 72683
G 82548
G 9348
G 10349
G 11350
G 12351
G 13352
G 14353
G 15354
G 16362
  
H 12476
H 22476
H 32476
H 4621
H 5621
H 6621
H 7621
H 8621
H 9621
  
I 1433
I 2434
I 3435
I 43552
I 53553
I 63554
I 73555
I 83557
I 93558
I 103559
I 113561
I 123562
I 133563
I 142719
I 153564
I 16398
  
K 12618
K 2409
K 3410
K 42376
K 52377
K 62378
K 7432
K 8411
K 9412
K 10413
K 11421
K 12414
K 13415
K 142378
K 152411
K 162383
K 172593
K 182383
K 192393
K 20416
K 212388
K 22417
K 23418
K 24419
K 25420
K 262496
K 27421
K 28422
K 29423
K 30424
K 31425
K 32426
K 33427
K 342449
  
L 12866
L 22867
L 32869
L 42874
L 52969
L 62925
L 72925
L 82873
L 92872
  
M 1991
M 21106
M 32604
M 42604
M 52773
M 63556
M 72830
M 83560
M 9844
M 10992
M 112320
M 122907
M 13711
M 142805
M 152775
  
 
N 1754
N 2436
N 3932
N 4933
  
O 14113
O 24128
O 34109
O 4938
O 5938
O 6918
O 7919
O 8938
O 9938
O 10919
O 11919
O 12919
O 13919
O 144108
O 154109
O 164109
O 174114
O 18715
O 19669
O 20670
O 21919
O 22919
O 24918
O 25918
  
AA 1637
AA 2638
AA 3639
AA 4641
AA 5640
AA 6645
AA 7642
AA 8643
AA 9657
AA 10658
AA 11662
AA 12646
AA 13647
AA 14648
AA 15649
AA 16650
AA 17651, 655
AA 18652
AA 19653, 654, 656
AA 20663
AA 21678
AA 22664
AA 23665
AA 24675, 683
AA 252522
  
BB 12417
BB 22910
BB 32419
BB 42498
BB 52418
BB 62480
BB 72432
BB 82432
BB 92432
BB 102432
BB 112432
BB 122442
BB 13920
BB 14920
BB 152442
BB 162445
BB 172445
BB 18676
  
CC 1719
CC 22487
CC 3659
CC 4363
CC 53588
CC 62498
CC 72481
CC 82421
CC 92489
CC 102489, 2490
CC 112491
CC 122491
CC 132500
CC 142502
CC 152504
CC 162504
CC 172503
CC 182463
CC 192435
CC 202435
CC 212506
CC 222506
CC 232506
CC 24841
CC 252504
CC 262504
CC 272464, 4031
CC 282494
CC 29937
CC 303588
CC 313588
CC 322464
CC 332494
CC 342494
CC 352493
CC 362505
CC 372494
CC 382494
CC 392494
CC 402494
CC 412472
CC 422507
CC 432434
CC 442492
  
DD 12702
DD 2915
DD 3892
DD 4892
DD 5901
DD 6908
DD 7869
DD 9813
DD 10813, 893
DD 11884
DD 12885
  
EE 1886
EE 2902
EE 3830
EE 4820
EE 5820
EE 6827
EE 7850
EE 8868
EE 9843
EE 10801
EE 11802
EE 12912
EE 13898
EE 17852
EE 18883
EE 19861
  
FF 12486
FF 2376
FF 3911
FF 4844
FF 5844
FF 6844
FF 7840
FF 8866
FF 9858
FF 10859
FF 11835
FF 12860
FF 13824
FF 14866
FF 15837
FF 16881
FF 17874, 894
FF 18850
FF 19895
FF 20ontbreekt
FF 21842
FF 22871
FF 23927
FF 24847
FF 25848
FF 26923
FF 272495
FF 28831
FF 29924
FF 30862
FF 31910
FF 32809
FF 33808
FF 34808
FF 35809
FF 36905
FF 37849
FF 38872
FF 39917
  
GG 12690-2700
GG 2821
GG 3ontbreekt
GG 4811
GG 5916
GG 6863
GG 7818
GG 8880
GG 9857
GG 10823, 887, 888
GG 11887
GG 12823
GG 13834
GG 14880
GG 15836
GG 16838
GG 17838
GG 18798
GG 19834
GG 20877
GG 21800
GG 22825
GG 23800
GG 24889
GG 25819
GG 26819
GG 27828
GG 28865
GG 29812
GG 30865
GG 31870
GG 32865
GG 33864
GG 34826
GG 35936
GG 36815
GG 37903
GG 38907
GG 39931
GG 40867
GG 41947
GG 42948
GG 43949
GG 44825, 855
GG 45822
GG 46854
  
HH 1941
HH 2941
HH 3979
HH 4980
HH 5941, 942
HH 6944
HH 7945
HH 8946
  
II 12778
II 22847
II 32848
II 42849
II 52850
II 62851
II 72852
II 82853
II 92854
II 102689
II 112855
II 122789
II 132804
II 142792
II 152793
II 162791
II 17890
  
KK 1852
KK 22510
KK 3600a
  
MM 14095
MM 24095
MM 34095
MM 44095
MM 54095
MM 64095
MM 74095
MM 84095
MM 94095
MM 104095
MM 114095
MM 124095
MM 134099
MM 144099
MM 154095

GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 447-(4242)
rubriek: 07 Functionarissen, personeel
07.a Algemeen
omschrijving: Compendium ofte cort begrip van de 40 raden en vroedschappen, mitsgaders de casteleynen, bailluwen, schouten, burgermeesteren, schepenen, tresoriers- ontfangers ende -fabrycken ...
Lijsten van de leden van de z.g. veertigraden en vroedschap over de periode vanaf 1390, en de leden van de magistraat (en andere functionarissen) sinds 1319. -- 2 katerns, 3 delen, 4 banden
Oorspronkelijk samengesteld door de klerk Johan Balbian in 1628. Afschriften daarvan werden aan nieuwe burgemeesters geschonken.
Bevat:
- Voorin de lijsten van leden van de vroedschap, voor de periode tot 1588 ontleend aan de vroedschapsboeken (vanaf 1468), en vervolgens jaarlijks bijgehouden.
- Achterin de jaarlijkse lijsten ("Namen van de casteleynen ...") van kasteleins, baljuwen, schouten, pensionarissen, burgemeesters, schepenen, thesauriers (vanaf 1599), fabriekmeesters (idem) en schepenmeesters (vanaf 1663).


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 445-446
rubriek: 07 Functionarissen, personeel
07.a Algemeen
omschrijving: Officiantenboeken
1319 - 1736. -- 2 delen


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 364
rubriek: 04 Verhouding tot de landsheer en de Staten van Holland
04.a Privileges
omschrijving: Akte waarbij graaf Willem VI belooft het gerecht niet te zullen verpachten, en jaarlijks twee burgemeesters en zeven schepenen te zullen aanstellen, 1414. -- 1 charter (zegel - los en licht beschadigd; staart gelijmd)
Nadere toegang: regest nr. 78


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 4279-(6119)
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.x Leningen (van derden)
omschrijving: Vervallen lijfrente-akten ten laste van de stad, 1430 - 1598, 1617, incidenteel met bijlagen. -- (243 + 16) charters
In veel gevallen staat de naam van de lijfrenteheffer op de zegelstaart en / of in dorso van het charter. In de 16e eeuw worden soms ook sterfdata en verwijzingen naar registratie in leggers in de marge vermeld. Als het geldbedrag in ponden is aangegeven, betreft het ponden Vlaams. De charters zijn gecancelleerd, met uitzondering van de charters die een correctie op de originele akten bevatten (de transfixen). Bij de charters met zegel gaat het steeds (tenzij anders aangegeven) om zegels in groene was.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Doorgaans beschadigd (waardoor deels tekstverlies), zeer vuil. De charters met zegels nog te vlakken en op te zetten op zuurvrij karton, daarom ALLEEN VOORZICHTIG RAADPLEEGBAAR!)


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 452
rubriek: 07 Functionarissen, personeel
07.b Baljuw, schout en scherprechter
omschrijving: Akte waarbij Johan van Uutkerc, ridder, kastelein van Gouda, het recht van de stad op de helft van de boeten erkent, 1440. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 124


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 4407-(6138)
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.x Leningen (van derden)
omschrijving: Afgeloste losrente-akten ten laste van de stad, 1448 - 1729 en 1803. -- 17 dozen
De lijfrenten zijn in een aparte verzamelbeschrijving beschreven (inv.nrs. 4279-4401 en 6000-6119).


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2825
rubriek:
19 Kerkelijke zaken
omschrijving: Verzoekschrift van de pastoor van de St.-Janskerk te Gouda en de burgemeesters, schepenen en vroedschap aan de Paus om moordbranders, zelfmoordenaars en straatrovers in de kerk en op het kerkhof door wereldlijke gerechtsdienaars te mogen arresteren, 15e eeuw; minuut? -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 453.a
rubriek: 07 Functionarissen, personeel
07.b Baljuw, schout en scherprechter
omschrijving: Akte waarbij hertog Filips van BourgondiŽ de stad Gouda de helft van de boeten toekent, 1451. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 145


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 456
rubriek: 07 Functionarissen, personeel
07.b Baljuw, schout en scherprechter
omschrijving: Stukken betreffende een geschil van de stad met de baljuw en kastelein Floris van Assendelft over de interpretatie van het privilege van 23 december 1451 (vnr. 453) betreffende de boeten op het vechten, 1545. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 454
rubriek: 07 Functionarissen, personeel
07.b Baljuw, schout en scherprechter
omschrijving: Akte waarbij koning Filips II het privilege van 23 december 1451 (zie inv.nr. 453) na wijziging bekrachtigt, 1566. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 427


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 455
rubriek: 07 Functionarissen, personeel
07.b Baljuw, schout en scherprechter
omschrijving: Akte van de sententie van het Hof van Holland inzake het recht van de stad Gouda op de helft van de boeten en op het recht van makelaardij, 1469. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 178


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2485
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.j Wegen en kaden
omschrijving: Lijst van de schouw van de singel tussen de IJsseldijk en de Tiendewegspoort op 14 juli 1491 door de schout en het gerecht van Gouda, 1491. -- 1 katern


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 458-462
rubriek: 07 Functionarissen, personeel
07.b Baljuw, schout en scherprechter
omschrijving: Akte waarbij Rommer Jacobsz, kastelein van Gouda, het baljuw- en schoutambt aan de stad overdraagt, 1494, met retroacta, 1491 en 1493. -- 4 charters en 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 457
rubriek: 07 Functionarissen, personeel
07.b Baljuw, schout en scherprechter
omschrijving: Contract van Cornelis van Berghe, ridder, en de stad Gouda, waarbij eerstgenoemde zich verbindt om tegen betaling van 1600 Rommer Jacobsz in plaats van zijn zoon aan te stellen tot schout en baljuw van Gouda, met bijlagen, 1492. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 463
rubriek: 07 Functionarissen, personeel
07.b Baljuw, schout en scherprechter
omschrijving: Akte waarbij Rooms koning Maximiliaan ridder Jacob, bastaard van Borselen, aanstelt tot kapitein en kastelein van Gouda in plaats van Jacob Leeuwen, 8 april 1495; afschrift, z.d. -- 1 stuk
Hiervan is geen regest gemaakt.
Nadere toegang: regest nr. 234


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 4402-(6122)
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.x Leningen (van derden)
omschrijving: Akten betreffende de inning van lijfrenten ten laste van de stad, 1494, 1502, 1508, 1515, 1516. -- 5 charters, 1 stuk
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Deels beschadigd (waardoor deels tekstverlies), zeer vuil. De charters met zegels nog te vlakken en op te zetten op zuurvrij karton, daarom ALLEEN VOORZICHTIG RAADPLEEGBAAR!)


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 468
rubriek: 07 Functionarissen, personeel
07.b Baljuw, schout en scherprechter
omschrijving: Brief van de burgemeesters van Gouda aan het Hof van Holland betreffende hun weigering om de baljuw afschriften van de stadsrekeningen te geven. Minuut, met retroakte, z.d. -- 2 stukken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2641
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.n Bierbrouwerij
omschrijving: Stukken van een proces tussen de schout van Gouda en Geryt Herck, brouwer aldaar, wegens het nalaten van de aangifte van overgebrouwen bier, 1520 en z.d. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 1010
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.x Leningen (van derden)
omschrijving: Lijst van de schout, schepenen, vroedschappen en brouwers die de stad op 30 juli 1534 geld voorgeschoten hebben. -- 1 katern


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 464
rubriek: 07 Functionarissen, personeel
07.b Baljuw, schout en scherprechter
omschrijving: Contract van Floris van Assendelft met de stad Gouda betreffende het baljuw- en schoutambt, 1547. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 357


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 465
rubriek: 07 Functionarissen, personeel
07.b Baljuw, schout en scherprechter
omschrijving: Akte van aanstelling van Jan Geryt Hey Daemsz tot schout van Gouda, 1547. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 361


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 466
rubriek: 07 Functionarissen, personeel
07.b Baljuw, schout en scherprechter
omschrijving: Contract van de schout met de stad Gouda, o.a. vertegenwoordigd door Job Fransz Brouckhusen, schepen, inzake het innen van de boeten, met bijlage, 31 december 1554. -- 2 stukken
Beschadigd.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 467
rubriek: 07 Functionarissen, personeel
07.b Baljuw, schout en scherprechter
omschrijving: Declaratie van de substituut-schout Jan Hey Gerritsz wegens door de stad verschuldigd salaris, ca. 1552. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 469
rubriek: 07 Functionarissen, personeel
07.b Baljuw, schout en scherprechter
omschrijving: Stukken betreffende een geschil met de baljuw Otto van Assendelft over de aanstelling van een substituut-baljuw of stadhouder, 1555, 1557 en z.d. -- 1 charter, 1 dossier
Nadere toegang: regest nrs. 196, 207, 234, 246 en 291


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 2972-2976
rubriek: 21 Waterstaatszaken
21.g Haastrecht
omschrijving: Rekeningen van inkomsten en uitgaven van schout, burgemeesters en waarsmannen van Haastrecht wegens het buitenland van Haastrecht over de jaren 1555 - 1790. Afschriften. -- 5 pakken
De "gemene buytelantse" rekeningen van Haastrecht werden gesloten door de baljuw van Schoonhoven, Haastrecht en het land van Blois, en gecommitteerden van Gouda en Schoonhoven.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 474
rubriek: 07 Functionarissen, personeel
07.b Baljuw, schout en scherprechter
omschrijving: Brief van het Hof van Holland aan de schout van Gouda betreffende het dragen van wapenen door de dienaren van de schout en het tarief voor het bezegelen van certificaten, 1556, Authentiek afschrift, z.d. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2572
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.l Gilden, neringen en bedrijven
omschrijving: Akte waarbij ten overstaan van de burgemeesters, schepenen en raad van Brugge verklaard wordt dat de schippers van Brugge en Gouda wederkerig retourlading mogen innemen, 1557. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 763
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.u Heerlijkheden
10.u.5 Land van Stein
omschrijving: Stukken betreffende de baljuw, schout, dijkgraaf en secretaris. 1557 - 1614 en z.d. -- 1 omslag
Nadere toegang: regest nr. 392


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 730
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.u Heerlijkheden
10.u.2 Broek, Thuyl, 't Weegje en Broekhuizen
omschrijving: Stukken van een proces tussen mr. Lambrecht van Wijngaerden c.s. en de burgemeesters van Gouda enerzijds, en de schout van Moordrecht anderzijds over de inning van de verponding, 1559. -- 1 dossier, 1 lias


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 722
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.u Heerlijkheden
10.u.2 Broek, Thuyl, 't Weegje en Broekhuizen
omschrijving: Stukken inzake een geschil tussen schout en buren van Moordrecht enerzijds en Pieter Dircxsz anderzijds over het gebruik van de vaart door het land van laatsgenoemde bij 't Weegje, 1560. -- 1 katern


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4112
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.10 Archief van de burgemeesters als ambachtsheren van Capelle a/d IJssel en Nieuwerkerk a/d IJssel
27.10.2 Ambachtsheerlijkheid Capelle a/d IJssel
omschrijving: Verklaring van schout en schepenen van Capelle a/d IJssel, dat Jacob Cornelisz als inwoner van Capelle in het genot is van de tolvrijheid die eertijds door keizerin Margaretha van Beieren is verleend, 7 september 1563; met aantekening van de tollenaar van Oostende, dat deze tolvrijheid niet geldt voor het graafschap Vlaanderen. -- 1 stuk
Deze stukken zijn vermoedelijk overgedragen aan het gemeentearchief Rotterdam.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 504
rubriek: 07 Functionarissen, personeel
07.g Stadsdienaren
omschrijving: Stukken van een proces tussen de schout en burgemeesters van Gouda en Adriaan Heynricxsz, olieslager, wegens belediging van de bode met de roede Dirck Willemsz, 1566. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4145
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.10 Archief van de burgemeesters als ambachtsheren van Capelle a/d IJssel en Nieuwerkerk a/d IJssel
27.10.3 Ambachtsheerlijkheid Nieuwerkerk a/d IJssel
omschrijving: Stukken betreffende de schout, substituut-schout, secretaris en bode, 1568 - 1769 en z.d. -- 1 charter en 1 omslag
Nadere toegang: regest nr. 439


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2827
rubriek:
19 Kerkelijke zaken
omschrijving: Akte waarbij de pastoor Cornelis Schoonhoven en de kapelaan Dirck Cornelisz de Bruyn ten overstaan van de burgemeesters en schepenen van Gouda verklaren tijdens de kerstdagen niet te zullen prediken, 23 en 24 december 1572. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 475
rubriek: 07 Functionarissen, personeel
07.b Baljuw, schout en scherprechter
omschrijving: Tarief van de scherprechter, vastgesteld 11 februari 1575. Authentiek uittreksel uit het 1e Memoriaalboek van de Rekenkamer van Holland, z.d. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4117
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.10 Archief van de burgemeesters als ambachtsheren van Capelle a/d IJssel en Nieuwerkerk a/d IJssel
27.10.2 Ambachtsheerlijkheid Capelle a/d IJssel
omschrijving: Stukken betreffende de schout, de substituut-schout, de secretaris en de bode, 1577 - 1693 en z.d.
De stukken van vůůr 1666 zijn vermoedelijk overgedragen aan het gemeentearchief Rotterdam.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2673
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.o Winning en vervoer van turf
omschrijving: Vonnis van het Hof van Holland in het proces tussen Cornelis Gerritsz de Lange, poorter van Gouda, c.s., en de stad Gouda enerzijds, en Jan Claesz van Alphen, schout van Zevenhuizen, over de aanslag van het land van eerstgenoemde in de omslag van 1578. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 470
rubriek: 07 Functionarissen, personeel
07.b Baljuw, schout en scherprechter
omschrijving: Akte waarbij Jhr. Adriaan van Swieten, baljuw en schout van Gouda, voor de duur van zijn leven de schoutambten van Gouda, Bloemendaal en Gouderak aan de stad verpacht, 1579. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2665
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.n Bierbrouwerij
omschrijving: Akte waarbij de schepenen van de keur van Gent last geven om de heffing van vijf groten per ton Gouds bier te staken, 1582. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 476
rubriek: 07 Functionarissen, personeel
07.b Baljuw, schout en scherprechter
omschrijving: Instructie voor de officieren van justitie in criminele zaken, vastgesteld in de Rekenkamer van Holland 20 april 1582. Authentieke afschriften van 1582 en 1620. -- 2 stukken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2764
rubriek: 15 Politie, openbare orde, openbare veiligheid
15.c Toezicht op de voedingsmiddelen
omschrijving: Stukken van een proces tussen de procureur-generaal van het Hof van Holland en de burgemeesters en schepenen van Gouda wegens een overtreding van het verbod van voorkoop van levensmiddelen, 1583 en 1584. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 477
rubriek: 07 Functionarissen, personeel
07.b Baljuw, schout en scherprechter
omschrijving: Stukken betreffende een vordering van de stad op de baljuw Jhr. Adriaan van Swieten, 1590. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4217
rubriek: 01 Resoluties, notulen en bijbehorende stukken
01.a Het stadsbestuur tot 1795
01.a.2 Besluiten van de magistraat ("kamer")
omschrijving: Register, aangelegd ca. 1700 (?). -- 1 band
Bevat:
- Korte samenvattingen van resoluties van de magistraat, burgemeesters en schepenen (en de vroedschap) over allerlei zaken, 1613 - 1646.
- Een trefwoordenindex op het voorgaande.
- Aantekeningen uit de resoluties in de kamerboeken, 1590 - 1635 (1636) en 1698 - 1700.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 471
rubriek: 07 Functionarissen, personeel
07.b Baljuw, schout en scherprechter
omschrijving: Akte van aanstelling van Dirck Pietersz tot baljuw en schout van Gouda, Bloemendaal en Gouderak, 1594. Afschrift, z.d. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 731
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.u Heerlijkheden
10.u.2 Broek, Thuyl, 't Weegje en Broekhuizen
omschrijving: Stukken van een proces van enige ingelanden van Moordrecht en de burgemeesters van Gouda met de schout van Moordrecht over het pondgeld, 1598 en 1599. -- 1 pak, 2 charters


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2382
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.d Stapel- en Maasrecht van Dordrecht
omschrijving: Akte waarbij burgemeesters, schepenen, raden, oudraden, luiden van de acht dekens en de gemene nering van Dordrecht bepalen welke goederen gaande door de kil van Bonaventura vrij van stapelrecht zullen zijn, 1599. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 479
rubriek: 07 Functionarissen, personeel
07.b Baljuw, schout en scherprechter
omschrijving: Aantekeningen betreffende het salaris van de baljuw, z.d. -- 1 omslag
Zie ook inv.nrs. 364, 374 - 379 en 442.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 472
rubriek: 07 Functionarissen, personeel
07.b Baljuw, schout en scherprechter
omschrijving: Akte waarbij de burgemeesters van Gouda twee oud-burgemeesters machtigen om Henrick Harmansz Herberts voor te dragen als baljuw en schout in plaats van Dirck Pietersz, 1604. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 478
rubriek: 07 Functionarissen, personeel
07.b Baljuw, schout en scherprechter
omschrijving: Verzoekschrift van de baljuw en schout alsmede de burgemeesters van Gouda aan de Staten van Holland om kwijtschelding van de pacht van het baljuwambt. Minuut, ca. 1605. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4143
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.10 Archief van de burgemeesters als ambachtsheren van Capelle a/d IJssel en Nieuwerkerk a/d IJssel
27.10.3 Ambachtsheerlijkheid Nieuwerkerk a/d IJssel
omschrijving: Instructie voor de schout, ambachtsbewaarders, schepenen en andere functionarissen, z.d. Authentiek afschrift van 1605. -- 1 katern


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2503
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.j Wegen en kaden
omschrijving: Verzoekschrift van schout en ambachtsbewaarders van Zoetermeer aan de burgemeesters van Gouda om subsidie voor de verbetering van de Marcusweg in Wilsveen, 1610. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 195-219
rubriek: 01 Resoluties, notulen en bijbehorende stukken
01.a Het stadsbestuur tot 1795
01.a.4 Verzoekschriften ("requesten")
omschrijving: Requestboeken
Afschriften van bij de burgemeesters, magistraat, vroedschap en schepenen ingekomen verzoekschriften, met de daarop genomen beschikkingen. 1611 - 1795. -- 25 banden
De banden zijn gemerkt A - Z. Aangezien verzoekschriften niet gedagtekend plachten te worden, kunnen de begin- en einddata niet precies opgegeven worden. Voor de periode 1792 - januari 1795, zie: inv.nr. 274.
Nadere toegang: NT 1001 (WWW)


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 90
rubriek: 01 Resoluties, notulen en bijbehorende stukken
01.a Het stadsbestuur tot 1795
01.a.2 Besluiten van de magistraat ("kamer")
omschrijving: Resolutieboek van de magistraat (baljuw, burgemeesters en schepenen), 1613 - 1751. -- 1 band
Bevat:
Achterin een alfabetisch-chronologische zakenindex.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4158
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.10 Archief van de burgemeesters als ambachtsheren van Capelle a/d IJssel en Nieuwerkerk a/d IJssel
27.10.3 Ambachtsheerlijkheid Nieuwerkerk a/d IJssel
omschrijving: Kohier van het schoorsteengeld, opgemaakt door schout en ambachtsbewaarders van Nieuwerkerk in 1627. -- 1 katern


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4132
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.10 Archief van de burgemeesters als ambachtsheren van Capelle a/d IJssel en Nieuwerkerk a/d IJssel
27.10.2 Ambachtsheerlijkheid Capelle a/d IJssel
omschrijving: Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de schout en ambachtsbewaarders van Capelle a/d IJssel over 29 oktober 1646 - 25 november 1647, 17 mei 1666 - 3 juni 1667 en 17 september 1763 - 10 oktober 1794. -- 1 pak
De rekeningen zijn gesloten door vertegenwoordigers van de ambachtsheren ten overstaan van twee schepenen van Capelle.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4170
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.10 Archief van de burgemeesters als ambachtsheren van Capelle a/d IJssel en Nieuwerkerk a/d IJssel
27.10.3 Ambachtsheerlijkheid Nieuwerkerk a/d IJssel
omschrijving: Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de kerkmeesters van Nieuwerkerk over 1647 juli 4 - 1649 januari 4, 1669 juni 7 - 1671 juli 4, 1683 september 3 - 1671 juli 4, 1683 september 3 - 1685 juni 2, 1764 september 10 - 1765 september 25, 1766 december 19 - 1793 december 6. -- 1 pak
Gesloten door vertegenwoordigers van de ambachtsheren en schout en schepenen van Nieuwerkerk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 4163-4167
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.10 Archief van de burgemeesters als ambachtsheren van Capelle a/d IJssel en Nieuwerkerk a/d IJssel
27.10.3 Ambachtsheerlijkheid Nieuwerkerk a/d IJssel
omschrijving: Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de schout en ambachts- bewaarders van Nieuwerkerk over juni 1648 - augustus 1794. -- 5 pakken
Gesloten door vertegenwoordigers van de ambachtsheren


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 473
rubriek: 07 Functionarissen, personeel
07.b Baljuw, schout en scherprechter
omschrijving: Akte waarbij de Staten van Holland de baljuw verbieden gedurende zijn dienst in de vergadering van de vroedschap te compareren, 6 december 1662. Met ampliatie van 1788. -- 1 charter (katern met zegel) en 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 741
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.u Heerlijkheden
10.u.3 Gouderak
omschrijving: Resolutie van schout en gezworenen van Gouderak inzake het verhuren van huizen aan onvermogende vreemdelingen, 1664. Authentiek afschrift van 1664. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4137
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.10 Archief van de burgemeesters als ambachtsheren van Capelle a/d IJssel en Nieuwerkerk a/d IJssel
27.10.2 Ambachtsheerlijkheid Capelle a/d IJssel
omschrijving: Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de schout en kerkmeesters van Capelle over 1664 mei 25 - 1665 mei 21 en 1764 augustus 22 - 1794 augustus 6. -- 1 pak
Zie de aantekening bij inv.nr. 4132. De stukken van vůůr 1666 zijn vermoedelijk overgedragen aan het gemeentearchief Rotterdam.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2000
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.d 200e en 100e penning van het vermogen
omschrijving: Kohier van de tweede 200e penning voor Boskoop, 1667. -- 1 katern
Vastgesteld door de schout en schepenen van Boskoop 1667 oktober 12


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4114
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.10 Archief van de burgemeesters als ambachtsheren van Capelle a/d IJssel en Nieuwerkerk a/d IJssel
27.10.2 Ambachtsheerlijkheid Capelle a/d IJssel
omschrijving: Akte waarbij schout, ambachtsbewaarders en schepenen van Capelle a/d IJssel namens de ingezetenen van het ambacht zich verplichten aan de stad Gouda jaarlijks een recognitie van É 30,-- te betalen en het pondgeld van de visserij in de IJssel te voldoen, 15 oktober 1668. -- 1 charter
Afschrift hiervan in inv.nr. 4115, fol. 17.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 472.a
rubriek: 07 Functionarissen, personeel
07.b Baljuw, schout en scherprechter
omschrijving: Stukken betreffende de aanstelling van Johan Rietvelt tot baljuw, 1676. -- 2 stukken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4147
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.10 Archief van de burgemeesters als ambachtsheren van Capelle a/d IJssel en Nieuwerkerk a/d IJssel
27.10.3 Ambachtsheerlijkheid Nieuwerkerk a/d IJssel
omschrijving: Inventaris van de stukken die berust hebben onder de substituut-schout Pieter de Winter, 1688. Authentiek afschrift van 1688. -- 1 katern


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2964
rubriek: 21 Waterstaatszaken
21.f 's-Heer-Aartsberg en Bergambacht
omschrijving: Rekening van inkomsten en uitgaven van de schout en gezworenen van Bergambacht wegens het herstel van de dijk in 1692 - 1702. Afschrift. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4134
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.10 Archief van de burgemeesters als ambachtsheren van Capelle a/d IJssel en Nieuwerkerk a/d IJssel
27.10.2 Ambachtsheerlijkheid Capelle a/d IJssel
omschrijving: Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de schout en ambachtsbewaarders van Capelle a/d IJssel wegens de recognitie voor het slagturven in 1694 - 1703. -- 1 pak
Zie de aantekening bij inv.nr. 4132.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2963
rubriek: 21 Waterstaatszaken
21.f 's-Heer-Aartsberg en Bergambacht
omschrijving: Rekeningen van de inkomsten en uitgaven en overige ongeordende stukken van schout en gezworenen van 's-Heeraartsberg en Bergambacht wegens de omslag van de binnenlandse lasten van de kerk, de school, enz. over de jaren 1695, 1696, 1698, 1738, 1740 - 1788; authentieke afschriften. -- 1 pak
Gecontroleerd door de ambachtsheer en de gedeputeerden van Dordrecht, Gouda en Schoonhoven.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4228
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.07 Archief van de stadssecretarissen en de controleur van de vendumeester als collecteurs van de gemene middelen
omschrijving: Akte van taxatie door schout en schepenen van Bloemendaal van een boerderij en landerijen aan de Goudkade van Pieter Thonisz van der Wael in verband met de betaling van het recht van successie, 1696 okt. 18. -- 1 stuk
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4168
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.10 Archief van de burgemeesters als ambachtsheren van Capelle a/d IJssel en Nieuwerkerk a/d IJssel
27.10.3 Ambachtsheerlijkheid Nieuwerkerk a/d IJssel
omschrijving: Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de schout en ambachts- bewaarders van Nieuwerkerk wegens de recognitie voor het slagturven in 1697, 1698, 1700 - 1718 en 1720 - 1728. -- 1 pak
Zie de aantekening bij inv.nrs. 4163 e.v.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2966
rubriek: 21 Waterstaatszaken
21.f 's-Heer-Aartsberg en Bergambacht
omschrijving: Rekening van inkomsten en uitgaven van de schout, waarsluiden en gezworenen van Bergambacht wegens de herbouw van de hoge molen in 1717 - 1719. Authentiek afschrift. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4149
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.10 Archief van de burgemeesters als ambachtsheren van Capelle a/d IJssel en Nieuwerkerk a/d IJssel
27.10.3 Ambachtsheerlijkheid Nieuwerkerk a/d IJssel
omschrijving: Keur op de visserij, vastgesteld door schout, ambachtsbewaarders en schepenen van Nieuwerkerk a/d IJssel in 1736. Gedrukt, 1736. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4135
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.10 Archief van de burgemeesters als ambachtsheren van Capelle a/d IJssel en Nieuwerkerk a/d IJssel
27.10.2 Ambachtsheerlijkheid Capelle a/d IJssel
omschrijving: Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de schout en ambachtsbewaarders van Capelle a/d IJssel wegens de afkoop van de uit te venen landen en de verwaarborging van kaden en wegen in 1767 oktober 7 - 1793 september 21. -- 1 pak
Zie de aantekening bij inv.nr. 4132.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4169
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.10 Archief van de burgemeesters als ambachtsheren van Capelle a/d IJssel en Nieuwerkerk a/d IJssel
27.10.3 Ambachtsheerlijkheid Nieuwerkerk a/d IJssel
omschrijving: Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de schout en ambachts- bewaarders van Nieuwerkerk wegens de afkoop van de uit te venen landen en de verwaarborging van kaden en wegen over 1779 september 13 - 1794 augustus 29 en 1803. -- 1 pak
Zie de aantekening bij inv.nrs. 4163 e.v. Tevoren werden deze inkopmsten en uitgaven in de ambachtsrekening verantwoord.


GOUDA -- ac2 Oud-rechterlijk archief tot 1811

Inleiding

Sinds ongeveer het midden van de zestiende eeuw had men te Gouda twee belangrijke colleges de met de rechtspraak waren belast, namelijk dat van de vierschaar en dat van de magistraat. Het eerstgenoemde college bestond uit de baljuw of schout (sinds het jaar 1584 waren deze beide ambten in ťťn hand verenigd) en de zeven schepenen. De magistraat bestond uit dezelfde personen, maar met toevoeging van de vier burgemeesters.

De vierschaar hield op bepaalde dagen zitting voor criminele en civiele zaken. Plaats van bijeenkomst was oudtijds voor beide zaken het benedenplein van het stadhuis, welke plaats eveneens de naam van vierschaar droeg. Sinds 1621 echter werden de civiele zaken in de schepenkamer, die zich ook in het stadhuis bevond. De verhoren en onderzoeken in strafzaken vonden zeer dikwijls - en in de 18e eeuw werd dit regel - plaats in de schepenkamer van de Gevangenpoort (Tiendewegspoort), waar ook bij criminele zaken van minder ernstige aard de vonnissen werden uitgesproken en zeer dikwijls ook de executie plaats vond. Bij belangrijke zaken werden de vonnissen in de vierschaar belend gemaakt en had de executie plaats op het schavot achter het stadhuis.

De magistraat vergaderde eveneens op vastgestelde dagen ter behandeling van al die zaken, waarin schepenen niet mochten vonnissen zonder advies of aanwezigheid - dit hing af van de aard van de zaak - van de vier burgemeesters. Deze zaken waren vooral die betreffende weduwen en wezen, ree en roede, servituten, godshuizen, ambachten, gilden, enz. Ook in criminele zaken waarbij poorters of inwoners betrokken waren, mochten schepenen niets doen zonder presentie van burgemeesters. Voorts kon men bij de magistraat beroep aantekenen tegen de vonnissen die ter vierschaar waren gewezen. Plaats van bijeenkomst was de burgemeesters- of raadkamer in het stadhuis, meestal kortweg "kamer" genoemd. Als gevolg daarvan werd het college van de magistraat zelf in de regel met de naam van kamer aangeduid.


GOUDA -- ac2 Oud-rechterlijk archief tot 1811

inv.nrs. 318-321
rubriek: 2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2 Taken
2.2.3 Civiele zaken
2.2.3.2 Civiele niet-contentieuse zaken
Eigenboeken, 1451 - 1529. -- 4 delen (= 2 delen en 1 band ?)
Deze registers zijn aangelegd met het oog op een vroedschapsresolutie van 2 mei 1451, waarbij bepaald werd, dat ieder, die een huis verkocht had, verplicht was aan de klerk van de stad opgave te doen van de ligging van het huis, de naam van de koper en het bedrag van de op het huis rustende renten (verplichtingen). De klerk moest dan een en ander drie achtereenvolgende donderdagen van het stadhuis doen afkondigen, opdat een ieder, die nog enige niet afgekondigde renten op het huis had, zich zou kunnen aanmelden. Zo de rechthebbende zich na 2 jaar en 6 maanden niet had aangemeld, was elk recht, tenzij het op enige "waarbrief" berustte, vervallen (zie fol. 1 van het oudste eigenboek). In 1518 echter bepaalde de vroedschap, dat de verkoper kon volstaan met het huis "zijn drie kerkgeboden te geven", maar verplicht was, om, wanneer de koper zulks verlangde, onder ede te verklaren, dat op het huis niet meer renten stonden, dan die opgegeven waren. Spoedig daarop veranderde dan ook de bestemming van de "eigenboeken" en werden deze gebruikt als register voor de voor schepenen gepasseerde koopakten.


GOUDA -- ac2 Oud-rechterlijk archief tot 1811

inv.nr. 1205
rubriek: 2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2 Taken
2.2.3 Civiele zaken
2.2.3.2 Civiele niet-contentieuse zaken
Lijsten (cedullen) van in het openbaar (d.w.z. ten overstaan van schepenen) op rekening verkocht graan en hop, april 1472 en maart - november 1476. -- 10 stukken
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!


GOUDA -- ac2 Oud-rechterlijk archief tot 1811

inv.nrs. 1203-1204
rubriek: 2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2 Taken
2.2.3 Civiele zaken
2.2.3.2 Civiele niet-contentieuse zaken
Lijsten (cedullen) van in het openbaar (d.w.z. ten overstaan van schepenen) op rekening verkochte (erfhuis)goederen, 1476, 1531. -- 2 omslagen
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!


GOUDA -- ac2 Oud-rechterlijk archief tot 1811

inv.nrs. 146-147
rubriek: 2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2 Taken
2.2.2 Strafzaken
Getuigboeken van de schout, 1519 - 1556. -- 2 delen


GOUDA -- ac2 Oud-rechterlijk archief tot 1811

inv.nrs. 326-392
rubriek: 2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2 Taken
2.2.3 Civiele zaken
2.2.3.2 Civiele niet-contentieuse zaken
Eigen- (en verhuur-) boek, 1547 - 1811. -- 66 delen en 1 portefeuille
"Voorts is alhyer noch costume, dat men egeene huysen noch erf belasten en mach dan mits voor schoudt ende schepenen opgedragen den eygen, die weder in huyre uitgegeven wert voor al sulcke somme ende rente, daer men 't huys mede belasten wil, 'twelck in een registere geteekent wert, dat men noemt het eygenboek, berustende ter secretarie" ("Oude costumen" = stadsregister III, fol. 126). Na 1574 komen de hier bedoelde huurcontracten niet meer voor. De akten werden in deze tijd van te voren in het register ingeschreven om dan later, bij het afsluiten van de overeenkomst, gedateerd te worden. Vandaar dat er tussen de data van de verschillende elkaar opvolgende registers dikwijls zoveel verschil bestaat. Verpondingsnummers worden vermeld vanaf mei 1755. Wijknummers worden af en toe vermeld vanaf 31 december 1800. Index op de eigenboeken over de periode 1600 - 1 juni 1714 (inv.nrs. 336 - 370). Oud inv.nr. OA III F 36 = microfiches.


GOUDA -- ac2 Oud-rechterlijk archief tot 1811

inv.nrs. 393-406
rubriek: 2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2 Taken
2.2.3 Civiele zaken
2.2.3.2 Civiele niet-contentieuse zaken
Verleyboek
14 mei 1547 - 25 september 1810. -- 14 delen
Deze registers bevatten allerlei akten voor schepenen gepasseerd, als gerechtelijke borgstellingen, willige condemnaties, aantekeningen van appŤl, curatele, arrest, inventarissen, testamenten, schuldbekentenissen, visitaties, enz. Zie ook inv.nr. 165.


GOUDA -- ac2 Oud-rechterlijk archief tot 1811

inv.nrs. 1071-1088
rubriek: 3 Commissie-archieven inzake gemene middelen
3.1 Archief van gecommitteerde schepenen
Vonnisboeken of rollen van gecommitteerde schepenen, 1 april 1583 - 21 juni 1748. -- 18 delen
Tot het jaar 1610 bevatten deze registers slechts vonnissen. Een groot aantal van die vonnissen vindt men tot ongeveer het genoemde jaar ook in de minuutvonnisboeken (zie inv.nrs. 212-224 met de daarbij geplaatste aantekening). Een van de delen (inv.nr. 1081). is getiteld: "Vierschaar-bouk ofte rolle voor de heeren gecomm. schepene".


GOUDA -- ac2 Oud-rechterlijk archief tot 1811

inv.nr. 1050
rubriek: 2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2 Taken
2.2.3 Civiele zaken
2.2.3.2 Civiele niet-contentieuse zaken
Register van verschillende akten, vooral op visitaties en "beledingen" betrekking hebbende, 2 maart 1585 - 12 maart 1590. -- 1 katern
Bij dreigende of slechts mogelijke geschillen tussen buren over het onderhoud van gemeenschappelijke muren en dergelijke, kon de belanghebbende persoon de zaak in kwestie door twee schepenen doen opnemen en door hen een akte laten opmaken van de bestaande toestand. Ook ten opzichte van andere zaken, bijvoorbeeld onvoldoende arbeid van werklieden, verwaarlozing van een huis van de zijde van huurder of verhuurder, kon men dergelijke akten laten opmaken. Alle akten van die aard noemde men akten van beleding. Voorts bevat dit register nog allerlei akten betreffende presentaties, eveneens opgemaakt na persoonlijk bezoek van twee schepenen. Een vervolg op dit register vindt men in inv.nrs. 1052, 1053 en 1051. Het register bevat ook beslagen!


GOUDA -- ac2 Oud-rechterlijk archief tot 1811

inv.nrs. 212-224
rubriek: 2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2 Taken
2.2.3 Civiele zaken
2.2.3.1 Civiele contentieuse zaken
Minuutvonnisboeken, 1590 - 1794. -- 13 delen
Deze registers bevatten hoofzakelijk datgene, wat in de "Kamer" werd behandeld en hetzelfde, wat uitgebreider, in de vonnisboeken (zie rubriek 3 vnrs. 225 en volgende) vermeld staat. Tot het jaar 1610 bevatten de minuutvonnisboeken louter de vonnissen, later werden zij als rol ingericht. Zie OA Gouda (ac 1), kamerboek 1610, fol. 81 vv. "Is mede verstaen ende geresolveert, dat men voortaen ter camer mede rollen zal houden, te weten clachten doen teyckenen ende overteyckenen in vougen als men ter vyerschaer doet ende daervan betalen gelijck salaris". De oudste delen bevatten het klad van allerlei soorten vonnissen. Vandaar dat daarin ook gevonden worden de vonnissen van preferentie, die door schepenen werden gewezen, zonder dat daarbij de tegenwoordigheid van de burgemeesters vereist werd. Tot het jaar 1610 vindt men hierin, om dezelfde reden, ook opgetekend de vonnissen van gecommitteerde schepenen, die men in de voor deze vonnissen afzonderlijk aangelegde registers (zie rubriek xxx vnrs. 1071 en volgende) terug vindt. Betreffende de criminele zaken in deze registers: zie rubriek 2 inv.nr. 187.


GOUDA -- ac2 Oud-rechterlijk archief tot 1811

inv.nr. 1070
rubriek: 3 Commissie-archieven inzake gemene middelen
3.1 Archief van gecommitteerde schepenen
Verhoren voor gecommitteerde schepenen, 21 september 1595 - 19 december 1595. -- 1 lias


GOUDA -- ac2 Oud-rechterlijk archief tot 1811

inv.nr. 4.b
rubriek:
1 Algemeen
Brieven van en aan schepenen, 1607 - 1757 en 1776 - 1778. -- 1 portefeuille
Afkomstig uit de z.g. collectie Beeldsnijder.


GOUDA -- ac2 Oud-rechterlijk archief tot 1811

inv.nrs. 1228-(1230)
rubriek: 2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.1 Interne organisatie
Ordonnantie van de vierschare
Registers bevattende afdrukken van verordeningen inzake de vierschaar, politiemeesters, formulieren en diverse andere archiefstukken, 1607 - 1624 en 1633 - 1779; gedrukt. -- 3 bandjes


GOUDA -- ac2 Oud-rechterlijk archief tot 1811

inv.nrs. 408-458
rubriek: 2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2 Taken
2.2.3 Civiele zaken
2.2.3.2 Civiele niet-contentieuse zaken
Voorwaardenboek, 9 februari 1610 - 16 mei 1811. -- 51 delen
Deze registers bevatten koopakten van huizen die niet voor schepenen zijn gepasseerd. Deze akten moesten op de secretarie worden geregistreerd. De inv.nrs. 408-418 bevatten voorin een index op straatnamen. De inv.nrs. 426-456 bevatten voorin een alfabetisch index op de voornamen van de verkopers en vanaf inv.nr. 446 achterin een alfabetische index op de voornamen van de kopers. De inv.nrs. 457 en 458 bevatten voorin een alfabetische index op de familienamen van de verkopers en achterin een alfabetische index op de familienamen van de kopers. De datum van registratie wordt zelden vermeld. De dateringen zijn die van de ondertekening van de akte. Daarom is er ogenschijnlijk een grote overlap tussen de registers.


GOUDA -- ac2 Oud-rechterlijk archief tot 1811

inv.nr. 317.a
rubriek: 2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2 Taken
2.2.3 Civiele zaken
2.2.3.1 Civiele contentieuse zaken
Instructies voor schepenen-commissarissen van de huwelijkszaken.


GOUDA -- ac2 Oud-rechterlijk archief tot 1811

inv.nrs. 208-211
rubriek: 2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2 Taken
2.2.3 Civiele zaken
2.2.3.1 Civiele contentieuse zaken
Comparitieboeken, 1634 - 1807. -- 4 delen
In sommige zaken werden partijen door de vierschaar verwezen naar twee met name genoemde schepenen, voor wie zij op een vastgestelde dag moesten compareren (verschijnen), ten einde te trachten een akkoord aan te gaan. Partijen waren tot dergelijke comparities verplicht. Kwam er geen akkoord tot stand, dan werd er opnieuw geprocedeerd. Datgene nu, wat voor de beide hier bedoelde schepenen (commissarissen) behandeld werd, maakt de inhoud van de comparitieboeken uit. Zie de ordonnantie op de vierschaar van 1581, fol. 2, en die van 1725, fol. 34.


GOUDA -- ac2 Oud-rechterlijk archief tot 1811

inv.nr. 1
rubriek:
1 Algemeen
Resolutieboek van schepenen en van het comitť judicieel, 4 mei 1635 - 27 februari 1811. -- 1 deel
Behalve resoluties bevat dit register ook enige verbalen van terechtstellingen uit de 18e eeuw. Met onvolledige index.


GOUDA -- ac2 Oud-rechterlijk archief tot 1811

inv.nrs. 494-495
rubriek: 2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2 Taken
2.2.3 Civiele zaken
2.2.3.2 Civiele niet-contentieuse zaken
Transportboek van meubile goederen, 22 april 1656 - 31 oktober 1810. -- 2 delen
Deze registers bevatten niet voor schepenen gepasseerde, maar ter secretarie geregistreerde (vrijwel alle) notariŽle akten, betreffende overdracht van roerende goederen. Veelal ter voldoening van of als zekerheid vůůr schulden.


GOUDA -- ac2 Oud-rechterlijk archief tot 1811

inv.nrs. 260-263
rubriek: 2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2 Taken
2.2.3 Civiele zaken
2.2.3.1 Civiele contentieuse zaken
Minuutboeken van onwillige decreten, 1699 - 1810. -- 4 delen
Deze registers bevatten akten, waarbij schout en schepenen verklaren, dat zij de bij executie plaats gehad hebbende verkoop bekrachtigen.


GOUDA -- ac2 Oud-rechterlijk archief tot 1811

inv.nr. 458.a
rubriek: 2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2 Taken
2.2.3 Civiele zaken
2.2.3.2 Civiele niet-contentieuse zaken
Register betreffende de verkoop van onroerende goederen, niet voor schepenen gepasseerd, 1734 - 1811. -- 1 deel


GOUDA -- ac2 Oud-rechterlijk archief tot 1811

inv.nr. 1097.a
rubriek: 3 Commissie-archieven inzake gemene middelen
3.2 Archief van schepenen-commissarissen
Kamerboek van de gemene middelen, 28 december 1750 - 26 januari 1804. -- 1 deel


GOUDA -- ac2 Oud-rechterlijk archief tot 1811

inv.nrs. 1090-1091
rubriek: 3 Commissie-archieven inzake gemene middelen
3.2 Archief van schepenen-commissarissen
Rol van schepenen-commissarissen, 8 januari 1750 - 14 februari 1811. -- 2 delen


GOUDA -- ac2 Oud-rechterlijk archief tot 1811

inv.nr. 1096
rubriek: 3 Commissie-archieven inzake gemene middelen
3.2 Archief van schepenen-commissarissen
Examinatieboek van de gemene middelen, 9 februari 1750 - 16 oktober 1795. -- 1 deel


GOUDA -- ac2 Oud-rechterlijk archief tot 1811

inv.nr. 1099
rubriek: 3 Commissie-archieven inzake gemene middelen
3.2 Archief van schepenen-commissarissen
Brievenboek van schepenen-commissarissen, 7 februari 1750 - 22 september 1797. -- 1 deel
Dit deel bevat afschriften van brieven aan en van schepenen-commissarissen. Behalve deze afschriften vindt men in dit deel ook nog enkele originele stukken.


GOUDA -- ac2 Oud-rechterlijk archief tot 1811

inv.nr. 1095
rubriek: 3 Commissie-archieven inzake gemene middelen
3.2 Archief van schepenen-commissarissen
Informatieboek van de gemene middelen, 11 februari 1750 - 1 november 1794. -- 1 deel


GOUDA -- ac2 Oud-rechterlijk archief tot 1811

inv.nr. 1097
rubriek: 3 Commissie-archieven inzake gemene middelen
3.2 Archief van schepenen-commissarissen
Criminele vonnisboek van schepenen-commissarissen, 16 februari 1750 - 10 mei 1794. -- 1 deel
De criminele vonnissen van voor het jaar 1750 vindt men deels in de vonnisboeken van gecommitteerde schepenen (inv.nrs. 176 - 181).


GOUDA -- ac2 Oud-rechterlijk archief tot 1811

inv.nr. 1089
rubriek: 3 Commissie-archieven inzake gemene middelen
3.2 Archief van schepenen-commissarissen
Criminele rol van schepenen-commissarissen, 16 april 1750 - 10 december 1750. -- 1 deel


GOUDA -- ac2 Oud-rechterlijk archief tot 1811

inv.nr. 1098
rubriek: 3 Commissie-archieven inzake gemene middelen
3.2 Archief van schepenen-commissarissen
Rekestboek van schepenen-commissarissen, 18 november 1751 - 29 oktober 1795. -- 1 deel
Dit deel bevat afschriften van aan schepenen-commissarissen gerichte verzoekschriften.


GOUDA -- ac2 Oud-rechterlijk archief tot 1811

inv.nrs. 1092-1093
rubriek: 3 Commissie-archieven inzake gemene middelen
3.2 Archief van schepenen-commissarissen
Tuigboeken van schepenen-commissarissen, 25 november 1751 - 8 april 1802. -- 2 delen


GOUDA -- ac2 Oud-rechterlijk archief tot 1811

inv.nr. 1094
rubriek: 3 Commissie-archieven inzake gemene middelen
3.2 Archief van schepenen-commissarissen
JudiciŽle aktenboek van schepenen-commissarissen, 28 september 1752 - 13 februari 1806. -- 1 deel


GOUDA -- ac2 Oud-rechterlijk archief tot 1811

inv.nr. 2
rubriek:
1 Algemeen
Rekest- en brievenboek van schepenen, 31 januari 1770 - 18 februari 1801. -- 1 deel
Bevat afschriften en originelen van brieven en verzoekschriften aan schepenen, vaak met bijvoeging van een afschrift van het antwoord.


GOUDA -- ac2 Oud-rechterlijk archief tot 1811

inv.nr. 3
rubriek:
1 Algemeen
Brievenboek van schepenen, 23 februari 1801 - 24 juni 1809. -- 1 deel
Bevat afschriften van verzonden brieven.


GOUDA -- ac2 Oud-rechterlijk archief tot 1811

inv.nrs. 4-(4)
rubriek:
1 Algemeen
Registers van brieven aan schepenen, 1806 - 1811. -- 2 delen
Bevat de originele brieven. xxx


WADDINXVEEN -- ac40 Weeskamers 1540-1810

Aanwijzingen voor de gebruikers

Bij de omschrijving van de boedelrekeningen is alleen de naam van de beheerder (administrateur, curator) van de nalatenschap genoemd, niet steeds diens hoedanigheid.
Toelichting bij enkele gebruikte termen

Een fideicommissaire nalatenschap is een nalatenschap, waarbij de begunstigden hun aandeel niet rechtstreeks ontvangen, maar "over de hand", d.w.z. eerst na het overlijden van een eerst aangewezen erfgenaam.

Een akte van seclusie bevat een verklaring van personen die bij testament tot voogden over weeskinderen zijn benoemd, dat de weeskamer van het toezicht wordt uitgesloten en dat zij de voogdij aanvaarden.

Een akte van uitkoop bevat een overeenkomst, waarbij de langstlevende ouder het vruchtgebruik van de gehele nalatenschap behoudt, onder verplichting om de weeskinderen te onderhouden en op te voeden. Het laten opmaken van de akte werd wel "het doen van bewijs" genoemd.

Een akte van vertichting is een akte waarbij afstand wordt gedaan van een deel van de nalatenschap ten gunste van een van de andere erfgenamen.


Schout van Groenswaard en Peuleyen in 1557 = Dirck Cornelisz; buurlieden = Cornelis Gherlofsz en Jacob Dircksz.

WADDINXVEEN -- ac40 Weeskamers 1540-1810

inv.nrs. 1-2
rubriek: 1 ARCHIEF VAN DE WEESKAMER VAN (NOORD- EN ZUID-) WADDINXVEEN
1.1 Algemeen
Weesbouck
Registers met minuten en afschriften van allerhande stukken (grotendeels akten), gepasseerd voor of bewaard door de weeskamer en betrekking hebbend op de nalatenschappen waarop door de weeskamer toezicht werd gehouden, 1576 - 1638. -- 2 delen
Nadere toegang: NT 8101


WADDINXVEEN -- ac40 Weeskamers 1540-1810

inv.nr. 44
rubriek: 2 ARCHIEF VAN DE WEESKAMER VAN ZUID-WADDINXVEEN
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.1 Boedelpapieren (stukken betreffende nalatenschappen van personen die weeskinderen achterlaten)
Herman van der Linde (of: Linden), schout, en zijn vrouw Sibilla van der Wilp, 1706 - 1718. -- 1 pak
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Gedeeltelijk zwak, enig tekstverlies.)


MIDDEN-HOLLAND -- ac96 Collectie Kemper

inv.nr. 44
Klik hier voor de klassieke inventaris
Formulier voor de eden voor nieuw benoemde leden van de vroedschap, burgemeesters en schepenen, z.d. (1653 - 1672 of 1702 - 1748); gedrukt. -- 1 stuk


MIDDEN-HOLLAND -- ac96 Collectie Kemper

inv.nr. 152
Klik hier voor de klassieke inventaris
Goudana
Register met aantekeningen over, verwijzingen naar en afschriften van allerlei zaken en documenten, aangelegd ca. 1765, gedeeltelijk bijgewerkt tot ca. 1775. -- 1 deel
Betreft voor een belangrijk deel de samenstelling van het stadsbestuur en de positie van vroedschapsleden in de periode na ca. 1750.
Bevat: Inhoudsopgave (met verwijzing naar de bladzijdenummers):
1-10. Lijste van de armgelden die betaalt zullen moeten werden voor het consent om buiten om te varen ... --- Met gegevens over sluisgelden en besluiten met betrekking tot de scheepvaart door / langs de stad.
15-21. Ordonnantie ofte lijste van 't salaris van de secretarye der stad ...
22-23. Lijste van 't salaris van schepenen.
31-36. Memorie van 't Jaegpadt.
37-39. Notitie van eenige wijtens vanm sluysen in Hollandt en Sticht van Utrecht alsmede van eenige bruggens.
40. Generale borderel van de verpondingen der huyzen, thuynen, molens in en omme Gouda.
41. Amsterdamse rijpad.
42. Armen cautie stellen. Bleykers.
43. Brug in de stadt. Brouwerijen niet ten plattelanden.
44. Bank van leeningh.
45-46. Cingels.
47. Crimpenrewaerd. 48. Curateurs, insolvente boedels. Commissaris van de Rotterdamse binneschuyten.
49-49. Aentekengeld van goederen.
49. Kruyers. Briefport van commissarissen.
50. Vlas kruyen. Binneschuyten op Rotterdam.
51. Harthuys. Opveylinge.
52. Onkosten van overdaging.
53. Cley laden IJssel. IJssel diepen.
54. Diepen van de haven. Dorrekaede.
55. Hondert mergen. Galgevelt. Peul in de Gouwe. Schutting niet bruykbaer.
56. Collaterael.
57. Gouderak secretaris. Gouderak leen.
58. Erfpachten.
59. Elisabeths gasthuys. Priesters geen sieken aen te spreken.
63-81. Exue, issue off pontgeld.
85-86. Eenige excerpta uyt het Groot Placcaetboek rakende de predikanten.
87-92. Memorie rakende het weduwetractement ... 95-104. Poincten van menage.
111-126. Logement in 's Hage.
127-134. Stadswagen of -jagt te gebruyken.
137. Onkosten stadsjagt.
143-158. Octroy den bailliu geduyrende sijn functie niet te compareren in de vroedschap.
159-171. Bailliuwsampt.
175-209. Remarques omtrent de demissie van den baillu Hoogwerff. (Met: Contra-aantekening van elf leden tot vindicatie ...)
210-213. Nominatie tot aenstelling van een ander bailliu. 216-217. Secretariaet van de weeskamer. 223-263. Voorschriften voor het bijeenroepen van de vroedschap, de orde van de vergaderingen, de verplichtingen van leden van de vroedschap, enz.
267-277. Vroedschapsplaets dhr. Boon.
278-285. Rakende de rang in de magistraat.
291-305. Propositie tot het maken van een vrindelijke ... schikking in de regering. (Met aantekeningen van daaropvolgende vergaderingen van de betreffende "correspondentie".)
307-317. Reglement op het houden der besoignes van de correspondentie ontworpen ... december 1760 ...
(Na 330.) Index op dit register.


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 171
rubriek: 3 ARCHIEF VAN HET ARMBESTUUR
3.3 Vermogen
Akte van transport van een huis, erf, loods of schuurtje en anderhalf morgen land, met een houtakkertje groot ca. twee hond, aan het Oosteinde, strekkende van de buitendijkse zelling en de weduwe van Leendert Boer (Boerath?) tot aan het eigendom van Gerrit de Wit (O = Dirk Paauw; W = de r.k. kerk), door Adriaan Guenellon, schout van Kralingen en secretaris van Moordrecht, en zijn vrouw Margaretha Laan, weduwe van mr. Mattheus Sonmans, Pieter Verbrugge te Gouda en Bartholomeus Verhoek, koopman, aan de r.k. armen, 22 december 1756. Met retroacta, 1728, 1736, 1746. -- 4 charters
Het oudste charter is bezegeld met het beschadigde zegel van de overleden schout, 1728.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (charters te vlakken en conserveren)
Nadere toegang: 1994/03 - 06