LET OP: er wordt steeds op een ander woord (uit 10 zoekwoorden) gezocht. Klik op <F5> om de zoekopdracht te vernieuwen.

Voorbeeld van een zoekvraag: zoek alle inv.nrs. (in een negental archieven in het Streekarchief Midden Holland te Gouda) waarin het woord schipper voorkomt

3 records gevonden
GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2398
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.e Scheepvaart
omschrijving: Stukken van een proces van Raes van der Goude, schipper, en de burgemeesters van Gouda met de pachters van de vuurboet te Brielle over de betaling van kaap- en tonnegeld, 1563. -- 1 dossier en 1 charter


WADDINXVEEN -- ac40 Weeskamers 1540-1810

inv.nr. 14
rubriek: 2 ARCHIEF VAN DE WEESKAMER VAN ZUID-WADDINXVEEN
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.1 Boedelpapieren (stukken betreffende nalatenschappen van personen die weeskinderen achterlaten)
Jan Crijnen (of: Krijnen) Schipper (of: schipper te Zevenhuizen), 1679 - 1681, 1685 - 1689 (1690). -- 7 stukken
Veel tekstverlies.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Inktvraat, vraatschade.)


MIDDEN-HOLLAND -- ac96 Collectie Kemper

inv.nr. 148
Klik hier voor de klassieke inventaris
Inventaris van de huysen, erven en alle de stads publicque gebouwen, met al hetgeen daaraan annex is, de stad Gouda toebehoorende ...
Register met diverse gegevens over stadseigendommen, openbare werken, e.d. -- 1 deel
Bevat: Inhoudsopgave:
- fol. 2-6. Stadseigendommen.
- fol. 6-8. Bruggen.
- fol. 8-9. Sluizen.
- fol. 9-12. Straten en andere objecten binnen en buiten de stad in onderhoud bij de stad.
- fol. 12-15. Jaarlijkse tractementen wegens 't onderhoud van de wegen, consumtie van turf, kaarsen, brandhout ...
- fol. 17-18. Memorie van 't Jaagpad met hetgeen door de steden Amsterdam en Gouda moet werden onderhouden ...
- fol. 20. Memorie van de rakken in de Kromme Gouwe langs 't Jaagpad zoaals dezelve van de schippers werden genaamt ...
- fol. 22. Memorie van de ... willige en ypeboomen ... langs het Jaagpad ...
- fol. 24-26. Memorie van 't plantzoen en de quantiteyt ... boomen staande in en om de stad ...
- fol. 28-30. Memorie van de volgende bestekken.
- fol. 32-33. Memorie van begrootingen ...
- fol. 35-36. Diversa.
- fol. 38. Memorie van de tekeningen die de stad ... toebehooren.
- fol. 39-40. Inventaris van de goederen, de stad ... toebehoorende, die mij door de wed. Gerard Koen zijn ter hand gestelt ... 1741 ... --- Met aantekening betreffende aanvulling in 1752 door fabriekmeesters Cornelis Arkenbout en mr. Gualtherus de Moor.
- fol. 42-43. Inventaris van alle ... gereedschappen die de stad ... zijn toebehoorende ... op de stads timmerwerff ...
- fol. 45-46. Inventaris van het geweer en toebehooren ... op de stads wapenkamer ... 1768 met ... Willem van der Hoeven als fabrykmeester en Pascal Buffart, geweermaker, nageteld ...
- fol. 47. Nog op de zolder boven de wapenkaamer ... het volgende gevonden ...
- fol. 48-50. Memorie van de gewigten in de Waag. --- Met lijst van maten en gewichten onder beheer van de stadsijker Pieter de Kedts.
- fol. 50v. ... goederen in 't boterhuys bevonden.
- fol. 52. Inventaris van 'tgeene ik bevonden heb ... 1771 in den Doelen de stad toebehoorende ...
- fol. 53v. Inventaris van stadsgoederen ... in de Looyhal ... - fol. 54. Inventaris van stadsgoederen ... in de kruyttoren ...
- fol. 55-59. Inventaris gemaakt ... 1770 van alle de meubilen behoorende tot het stadsjagt ... ter hand gestelt aan den reysende bode Izak de Voys en de schipper Jan Boon ... --- In aanwezigheid van Boudewijk Jongkint.
- fol. 60-61. Inventaris van de meubilen in 't fabrycue jagtje ... aangekogt voor reekening van ... Dirk Verrijst en mr. Adriaan Prins als fabrykmeesteren van ... 1771 ...