LET OP: er wordt steeds op een ander woord (uit 10 zoekwoorden) gezocht. Klik op <F5> om de zoekopdracht te vernieuwen.

Voorbeeld van een zoekvraag: zoek alle inv.nrs. (in een negental archieven in het Streekarchief Midden Holland te Gouda) waarin het woord school voorkomt

13 records gevonden
GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2795
rubriek:
18 Onderwijs, kunsten en wetenschappen
omschrijving: Stukken betreffende de Grote en Latijnse school, en de kosterij van de St. Janskerk, ca. 1521 - 1815 en z.d. -- 1 omslag
Bijgevoegd is een opgave van de stukken die door L.A. Kesper zijn afgedrukt in zijn Geschiedenis van het Gymnasium te Gouda.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 2799-2803
rubriek:
18 Onderwijs, kunsten en wetenschappen
omschrijving: Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de rector Wijbrant Bornstra, 1554 november-1564 juli. -- 5 katerns
Afgehoord door gecommitteerden van de burgemeesters voor de school. Vier katerns zijn gebonden in perkamenten omslagen met tekst.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2794
rubriek:
18 Onderwijs, kunsten en wetenschappen
omschrijving: Stukken van een proces tussen Aert Hermansz, priester, en de burgemeesters van Gouda over de heffing van een bijdrage van de scholieren van de bijscholen voor de rector van de grote school, 1558 - 1560. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2806
rubriek:
18 Onderwijs, kunsten en wetenschappen
omschrijving: Verzoekschrift van Frans van Schooten te Leiden om te verkrijgen een aanstelling tot landmeter en vergunning voor de oprichting van een mathematische school, ca. 1610. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2963
rubriek: 21 Waterstaatszaken
21.f 's-Heer-Aartsberg en Bergambacht
omschrijving: Rekeningen van de inkomsten en uitgaven en overige ongeordende stukken van schout en gezworenen van 's-Heeraartsberg en Bergambacht wegens de omslag van de binnenlandse lasten van de kerk, de school, enz. over de jaren 1695, 1696, 1698, 1738, 1740 - 1788; authentieke afschriften. -- 1 pak
Gecontroleerd door de ambachtsheer en de gedeputeerden van Dordrecht, Gouda en Schoonhoven.


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2314
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.18 Onderwijs
Stukken betreffende de stadstekenschool, 1820-1899. -- 1 omslag
Deze school werd op 1 feb. 1819 geopend en in 1866 vervangen door de burgeravondschool.


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2313
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.18 Onderwijs
Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van de curatoren van de latijnse school - sinds 1850 stedelijk gymnasium - over de jaren 1849-1858. -- 1 omslag


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

Bijlage

Pastoors

18.. - 18.. J.J. van Rijsen (1836)
18.. - 18.. J.J. Groen (1847)
18.. - 18.. A. Feijen (1855)
18.. - 18.. A.J. van der Drift (1887 - 1893)
18.. - 18..P.A. le Jeune (1897 - 1898)
18.. - 19.. J.L.H. Stams
19.. - 19.. T. Ebbinkhuysen (1907)
.... - 19.. J.M.A. Bots (1913 - 1915)
19.. - 1919 S.A. de Boer
1919 - 19.. J.M.C. Nuijen (- 1921)
19.. - 1929 J.E.M. Brinkman (1926 - 1929)
1929 - 1934 Th.Th. van Outersterp
1934 - 193. G.D. van Emmerik (- 1935)
1936 - A.J. van Schaik (1936, 1937)
19.. - 1970 Grootscholte
1970 - 19.. Perquin

Voorzitters armbestuur

19.. - 19.. P.J. de Knegt (1929)

Hoofden lagere school

19.. - 19.. zr. Thérèse (ca. 1932)
19.. - 19.. zr. Bernarda (ca. 1936)
De school ging uit van de St.Joseph Stichting aan het Oosteinde, geleid door de Arme Zusters van het Goddelijk Kind.

MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 207
rubriek: 2 ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.3 Vermogen
2.2.3.5 Fundaties
Testament van oud-pastoor A.J. van der Drift, overleden in 1900, waarbij hij de parochie tot universeel erfgenaam benoemt, onder vestiging van een fundatie en een fonds tot stichting van een school, 1897; authentiek afschrift. Met afschrift van de boedelinventaris, 1900, en stukken betreffende de aanvaarding van dit legaat, 1900 - 1901. -- 2 katerns, 3 stukken
Nadere toegang: 1994/30 - 32


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 111
rubriek:
4 ARCHIEF VAN HET SCHOOLBESTUUR
Correspondentie met het departement van onderwijs en de inspecteur van het lager onderwijs inzake de reden waarom het hoofd van de school niet is ontslagen krachtens besluit van de secretaris-generaal van 21 februari 1941, mei - juni 1941. -- 1 omslag


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 112
rubriek:
4 ARCHIEF VAN HET SCHOOLBESTUUR
Verklaring van de secretaris-generaal van het departement van onderwijs dat de oprichting van een school voor VGLO niet mogelijk is en de school 8 leerjaren mag blijven tellen, 16 augustus 1943. -- 1 stuk


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 140
rubriek: 2 ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.3 Vermogen
2.2.3.2 Onroerend goed
2.2.3.2.3 Huizen en grond
Stukken betreffende de financiering van de bouw van een nieuwe school, 1969. -- 4 stukken


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 168
rubriek:
5 ARCHIEF VAN DE PAROCHIERAAD
Ingezonden brief, bestemd voor het parochieblad, van W.J. Willemsen, kandidaat voor de parochieraad, over de kandidaatstelling voor de definitieve parochieraad en over de roddelpraat i.v.m. de bouw van een nieuwe school; doorslag, (september 1970). -- 1 stuk