LET OP: er wordt steeds op een ander woord (uit 10 zoekwoorden) gezocht. Klik op <F5> om de zoekopdracht te vernieuwen.

Voorbeeld van een zoekvraag: zoek alle inv.nrs. (in een negental archieven in het Streekarchief Midden Holland te Gouda) waarin het woord brug voorkomt

25 records gevonden
GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 637-656
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.m Haastrechtse brug en IJsselveer
omschrijving: Akten van verlei van het Haastrechtse veer en de helft van de visserij in de IJssel tussen de Gouwe en de Wierikke, 1325 - 1632. -- 19 charters en 2 stukken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 657
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.m Haastrechtse brug en IJsselveer
omschrijving: Akte waarbij hertog Filips de Goede aan Gouda vergunt om het Haastrechtse veer te vervangen door een brug, 1467. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 174


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 658
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.m Haastrechtse brug en IJsselveer
omschrijving: Koopakte van een erf aan de Veerstal te Haastrecht, 1467. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 175


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 662
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.m Haastrechtse brug en IJsselveer
omschrijving: Akte waarbij hertog Karel de Stoute de overeenkomst van de stad Gouda met de eigenaar van het veer over de IJssel vůůr Gouda bekrachtigt, met vertaling, 1471. -- 1 charter en 1 stuk
Nadere toegang: regest nr. 179


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2472
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.h Sluizen en bruggen
omschrijving: Koopakte van de brug en het banwerk van de Waddinxveense wetering bij de Mallemolen, 1555, met retroacta van 1535 - 1537. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nrs. 320, 326 en 384


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 668
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.m Haastrechtse brug en IJsselveer
omschrijving: Verschillende stukken betreffende het IJsselveer, 1535, 1562 en z.d. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 659
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.m Haastrechtse brug en IJsselveer
omschrijving: Contract betreffende het onderhoud van de Haastrechtse brugweg, 1540. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 331


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 660
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.m Haastrechtse brug en IJsselveer
omschrijving: Verklaring van enige ingezetenen van Haastrecht betreffende de onderhoudsplicht voor de steiger en de Brugstraat aldaar, 1554. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2501
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.j Wegen en kaden
omschrijving: Akte waarbij Stephana van Rossum, abdis van Rijnsburg, aan de burgemeesters van Gouda toestemming geeft om de bomen op de Reyerskoperdijk tussen de Claes Meusz's brug en de Boskoperbrug te doen omhakken, met bijlagen, 1570. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 901
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte, waarbij de eigenaars van de windmolen bij de Sluistoren aan de Vest beloven de brug bij de molen te zullen onderhouden, 1590. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 667
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.m Haastrechtse brug en IJsselveer
omschrijving: Stukken betreffende de eigendom van de bomen op de Gouderakse dijk langs het veerpad, z.d. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2434
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.f Gecostumeerde binnenvaart
omschrijving: Stukken betreffende wijzigingen van de Leimuider brug bij Vriezekoop, 1611 - 1671. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 870
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte, waarbij de eigenaar van een huis aan de Oosthaven zich verbindt om de stad een recognitie te betalen voor het hebben van een brug over het water van de Spieringstraat, 1614. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 661
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.m Haastrechtse brug en IJsselveer
omschrijving: Stukken betreffende het onderhoud en de verpachting van de Haastrechtse brug, 1621 - 1812 en z.d. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2454
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.g Aanleg en onderhoud van waterwegen
omschrijving: Peilboekje behorende bij de peilkaart van de Hollandsche IJssel tussen de Haastrechtse brug en Moordrecht door de landmeter mr. Nicolaes van der Heyden gemaakt in 1677, aangevuld tot 1697. -- 1 deel en 1 stuk
Van de kaart is slechts een omslag bewaard gebleven.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 663-666
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.m Haastrechtse brug en IJsselveer
omschrijving: Akten van verlei van het veer over de IJssel te Gouda, met bijbehorende stukken, 1695 en 1750. -- 3 charters en 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 912
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte van transport van een huis tegenover de Uiterste brug, 1703. -- 1 charter
Dit huis is in 1711 verkocht.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 669-670
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.n Hoge Waddinxveense brug
omschrijving: Akten van transport van 1/12 resp. 1/6 aandeel in de Hoge Waddinxveense brug, 1718 en 1720. -- 2 charters


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4037
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.08 Archief van de gecomitteerden van Gouda wegens de trekvaart en het jaagpad naar Amsterdam
omschrijving: Stukken betreffende de brug tegenover de Gouwsluis, 1733 - 1757. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4038
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.08 Archief van de gecomitteerden van Gouda wegens de trekvaart en het jaagpad naar Amsterdam
omschrijving: Stukken betreffende de verwijding van de Hoge brug onder slag Boskoop, 1737. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 671
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.n Hoge Waddinxveense brug
omschrijving: Octrooi voor de heffing van tol op de Hoge Waddinxveense brug, 1750. Met een akte van verlenging, 1790. -- 1 charter en 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 672
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.n Hoge Waddinxveense brug
omschrijving: Stukken betreffende de heffing van tol op de Hoge Waddinxveense brug, 1750 - 1815. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 3672
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.03 Archief van de fabricagemeesters
omschrijving: Rekening van inkomsten en uitgaven van de opzichter van de fabricage als beheerder van het veer gedurende de vernieuwing van de Haastrechtse brug, 1794 mei 20 - november 8, met bijlagen. -- 1 omslag


WADDINXVEEN -- ac40 Weeskamers 1540-1810

inv.nr. 42
rubriek: 2 ARCHIEF VAN DE WEESKAMER VAN ZUID-WADDINXVEEN
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.1 Boedelpapieren (stukken betreffende nalatenschappen van personen die weeskinderen achterlaten)
Marritge Gerritsdr (Pothoff), getrouwd met Willem Lenaertsz of (Leendertsz) (Butter) (de turfdrager / de wever aan de Kerkweg / bij de Waddinxveense brug), 1627 - 1629, 1631, 1634, 1636, 1640, 1641 en z.d. -- 1 omslag


MIDDEN-HOLLAND -- ac96 Collectie Kemper

inv.nr. 152
Klik hier voor de klassieke inventaris
Goudana
Register met aantekeningen over, verwijzingen naar en afschriften van allerlei zaken en documenten, aangelegd ca. 1765, gedeeltelijk bijgewerkt tot ca. 1775. -- 1 deel
Betreft voor een belangrijk deel de samenstelling van het stadsbestuur en de positie van vroedschapsleden in de periode na ca. 1750.
Bevat: Inhoudsopgave (met verwijzing naar de bladzijdenummers):
1-10. Lijste van de armgelden die betaalt zullen moeten werden voor het consent om buiten om te varen ... --- Met gegevens over sluisgelden en besluiten met betrekking tot de scheepvaart door / langs de stad.
15-21. Ordonnantie ofte lijste van 't salaris van de secretarye der stad ...
22-23. Lijste van 't salaris van schepenen.
31-36. Memorie van 't Jaegpadt.
37-39. Notitie van eenige wijtens vanm sluysen in Hollandt en Sticht van Utrecht alsmede van eenige bruggens.
40. Generale borderel van de verpondingen der huyzen, thuynen, molens in en omme Gouda.
41. Amsterdamse rijpad.
42. Armen cautie stellen. Bleykers.
43. Brug in de stadt. Brouwerijen niet ten plattelanden.
44. Bank van leeningh.
45-46. Cingels.
47. Crimpenrewaerd. 48. Curateurs, insolvente boedels. Commissaris van de Rotterdamse binneschuyten.
49-49. Aentekengeld van goederen.
49. Kruyers. Briefport van commissarissen.
50. Vlas kruyen. Binneschuyten op Rotterdam.
51. Harthuys. Opveylinge.
52. Onkosten van overdaging.
53. Cley laden IJssel. IJssel diepen.
54. Diepen van de haven. Dorrekaede.
55. Hondert mergen. Galgevelt. Peul in de Gouwe. Schutting niet bruykbaer.
56. Collaterael.
57. Gouderak secretaris. Gouderak leen.
58. Erfpachten.
59. Elisabeths gasthuys. Priesters geen sieken aen te spreken.
63-81. Exue, issue off pontgeld.
85-86. Eenige excerpta uyt het Groot Placcaetboek rakende de predikanten.
87-92. Memorie rakende het weduwetractement ... 95-104. Poincten van menage.
111-126. Logement in 's Hage.
127-134. Stadswagen of -jagt te gebruyken.
137. Onkosten stadsjagt.
143-158. Octroy den bailliu geduyrende sijn functie niet te compareren in de vroedschap.
159-171. Bailliuwsampt.
175-209. Remarques omtrent de demissie van den baillu Hoogwerff. (Met: Contra-aantekening van elf leden tot vindicatie ...)
210-213. Nominatie tot aenstelling van een ander bailliu. 216-217. Secretariaet van de weeskamer. 223-263. Voorschriften voor het bijeenroepen van de vroedschap, de orde van de vergaderingen, de verplichtingen van leden van de vroedschap, enz.
267-277. Vroedschapsplaets dhr. Boon.
278-285. Rakende de rang in de magistraat.
291-305. Propositie tot het maken van een vrindelijke ... schikking in de regering. (Met aantekeningen van daaropvolgende vergaderingen van de betreffende "correspondentie".)
307-317. Reglement op het houden der besoignes van de correspondentie ontworpen ... december 1760 ...
(Na 330.) Index op dit register.