LET OP: er wordt steeds een willekeurige periode gezocht. Klik op <F5> om de zoekopdracht te vernieuwen.

Voorbeeld van een zoekvraag: zoek alle inv.nrs. tussen 1663 en 1690 (uit een negental archieven in het Streekarchief Midden Holland te Gouda)

149 records gevonden
GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 884
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Contract met de eigenaar van een huis oostelijk van het Boterhuis over enige servituten, 1663. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2857
rubriek:
19 Kerkelijke zaken
omschrijving: Formulieren van het gebed voor de overheid in de Nederlandse, Franse en Engelse taal. Gedrukt, 1663 en z.d. -- 5 stukken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 3561
rubriek: 22 Landszaken
22.b Staten van Holland en opvolgende besturen
omschrijving: Akte van impuniteit voor de leden van de staten van Holland, 1663. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 5045
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.l Gilden, neringen en bedrijven
omschrijving: Placaet ... aengaende den prijs daer op het goudt ende silver-werck ... sal mogen ... verkocht werden
Verordening van de staten van Holland op de prijsberekening van goud- en zilverwerk door goud- en zilversmeden, 1663; gedrukt. -- 1 band
Vermoedelijk ontbreken enkele bladzijden.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Band verloren gegaan; katerns liggen deels los; vuil.)


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 734
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.u Heerlijkheden
10.u.3 Gouderak
omschrijving: Boeck van Gouderack
1663 - 1685. -- 1 deel
Hierin afschriften van belangrijke besluiten, aanstellingen, enz. Bijgevoegd een moderne inhoudsopgave


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 382
rubriek: 04 Verhouding tot de landsheer en de Staten van Holland
04.a Privileges
omschrijving: Akte waarbij de Staten van Holland de stad machtigen om de bedelaars en vagebonden, die in de stad en omgeving worden gevonden, in het tuchthuis op te nemen, 1664. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 733
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.u Heerlijkheden
10.u.2 Broek, Thuyl, 't Weegje en Broekhuizen
omschrijving: Rekening van inkomsten en uitgaven van de baljuw van Broekhuizen over het jaar 1664. -- 1 stuk
Gesloten door de burgemeesters van Gouda 1666 oktober 29


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 741
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.u Heerlijkheden
10.u.3 Gouderak
omschrijving: Resolutie van schout en gezworenen van Gouderak inzake het verhuren van huizen aan onvermogende vreemdelingen, 1664. Authentiek afschrift van 1664. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 742
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.u Heerlijkheden
10.u.3 Gouderak
omschrijving: Contract van de ambachtsheren met de baljuw van Gouderak over de verdeling van de boeten, 1664. Afschrift, z.d. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 853
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte van verhuur van het Herthuis, 1664. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2548
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.l Gilden, neringen en bedrijven
omschrijving: Mandement van het Hof van Holland tegen het stellen van grutmolens op het platteland, 1664. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 3562
rubriek: 22 Landszaken
22.b Staten van Holland en opvolgende besturen
omschrijving: Akte waarbij de graaf van Kuilenburg (Culemborg) het recht van asiel voor ingezetenen van Holland opheft, 1664. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 3569
rubriek:
23 Diversen
omschrijving: Rapport van de secretaris van Gouda aangaande de nog hangende processen, 1664. -- 1 katern


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 5712
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.l Gilden, neringen en bedrijven
omschrijving: Keure ende ordonnantie op de back-neringe ...
Verordening op het brood bakken en verkopen; gedrukt, november 1664. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2753
rubriek: 15 Politie, openbare orde, openbare veiligheid
15.b Tuchthuis
omschrijving: Stukken betreffende de heffing van een omslag ten plattelande ten behoeve van het tuchthuis te Gouda, 1664 en 1665. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2469
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.g Aanleg en onderhoud van waterwegen
omschrijving: Stukken betreffende de geprojecteerde trekvaart van Gouda naar de Rijn langs de Platteweg en de Wierikke, 1664 - 1666 en z.d. -- 1 dossier
Zie ac 54 kaart 2224 C 2.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 783
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.u Heerlijkheden
10.u.5 Land van Stein
omschrijving: Rekening van inkomsten en uitgaven van de armmeester van het land van Stein over het tijdvak 18 december 1664 - 1668. -- 1 katern
Overgedragen aan streekarchief Rijnstreek, juni 1992. Gesloten door de burgemeesters van Gouda 3 januari 1669.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 3513-3520
rubriek: 22 Landszaken
22.b Staten van Holland en opvolgende besturen
omschrijving: Aantekeningen van mr. Jacob van der Tocht van het verhandelde in de vergaderingen van de Staten van Holland, 1664 - 1680. Met bijlagen. -- 8 pakken
Van der Tocht was van 1664 - 1671 secretaris, van 1672 - 1674 burgemeester en van 1675 - 1680 pensionaris van Gouda.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 404
rubriek: 05 Verhouding tot verschillende autoriteiten, instellingen en steden
05.b Oost- en West-Indische Compagnie
omschrijving: Akte waarbij de bewindhebbers van de Oost-Indische Compagnie het besluit van de gecommitteerden van de kamer te Amsterdam tot het toelaten van een bewindhebber namens Gouda bekrachtigen, 1665. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 842
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte van transport van een paardenstal en erf aan de Goudkade, 1665. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2576
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.l Gilden, neringen en bedrijven
omschrijving: Stukken van een proces met Lolle Nolkes te Joure, 1665. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2716
rubriek: 14 Militaire zaken
14.c Landsverdediging
omschrijving: Lijst van ingezetenen van Gouda die in Engeland gevangen zitten, 1665. -- 1 katern


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4153
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.10 Archief van de burgemeesters als ambachtsheren van Capelle a/d IJssel en Nieuwerkerk a/d IJssel
27.10.3 Ambachtsheerlijkheid Nieuwerkerk a/d IJssel
omschrijving: Stukken betreffende het beheer van het vermogen van de weeskinderen van Adriaen Claesz Mammesuyger en Maritgen Dircx, 1665 en 1666. -- 3 stukken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 759
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.u Heerlijkheden
10.u.5 Land van Stein
omschrijving: Register der notulen van 'tgene jaarlijcx voorvalt op de gemeenlantsreeckeninghe, beginnende metten jare 1666
Bevat slechts enkele aantekeningen en afschriften uit de jaren 1667, 1668, 1683, 1686, 1700 en 1732.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 801
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte van transport van een huis naast de bank van lening, met retroakte, 1666. -- 1 charter en 1 stuk
Aangekocht om bij de bank getrokken te worden.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2436
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.f Gecostumeerde binnenvaart
omschrijving: Stukken betreffende de onderhandelingen over de aankoop van de ambachtsheerlijkheid van Noord-Waddinxveen, 1666. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4100
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.10 Archief van de burgemeesters als ambachtsheren van Capelle a/d IJssel en Nieuwerkerk a/d IJssel
27.10.1 Algemeen
omschrijving: Stukken betreffende de uitoefening van de hoge jurisdictie, 1666. -- 2 stukken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4261
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.k Schuit- en wagenveren
omschrijving: Memorie ... om het contract te perfectioneren tussen de stede Leiden, Amsterdam, Gouda, Woerden en Utrecht
Concept-contract betreffende de verplichtingen van deze steden in verband met het schuitenveer tussen Leiden en Amsterdam, (1666). -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4264
rubriek: 22 Landszaken
22.a Staten-Generaal en opvolgende besturen
omschrijving: Memorie inzake de besteding van een deel van de door de staten van Holland "genegotieerde" 5 miljoen gulden voor subsidies aan buitenlandse mogendheden en militaire kosten en de problematische dekking daarvan, 1666. -- 1 stuk
Behandeld in de statenvergadering van 23-03-1666.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 5703
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.d 200e en 100e penning van het vermogen
omschrijving: Bekendmaking van de Staten van Holland betreffende de betaling van de 200e penning, geheven op het vermogen en het bezit van ambten, 1666 febr.; gedrukt. -- 2 stukken
Betreft vermoedelijk de in 1665 toegestane heffing.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 737
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.u Heerlijkheden
10.u.3 Gouderak
omschrijving: Stukken van een geschil met de gezworenen van Gouderak over de aanstelling van officianten, 1666 en 1667. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 738
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.u Heerlijkheden
10.u.3 Gouderak
omschrijving: Stukken van een geschil met de gezworenen van Gouderak over het sluiten van de ambachtsrekening, 1666 en 1667. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4098
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.10 Archief van de burgemeesters als ambachtsheren van Capelle a/d IJssel en Nieuwerkerk a/d IJssel
27.10.1 Algemeen
omschrijving: Stukken inzake de aankoop van de heerlijkheden door Gouda, 17 maart 1666 - 1671 en z.d. -- 1 pak


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2925
rubriek: 21 Waterstaatszaken
21.e Krimpenerwaard
omschrijving: Stukken van een geschil van de steden Dordrecht, Gouda en Schoonhoven met de vier kavelen van de Krimpenerwaard, 1666 - 1675. -- 1 pak


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2875
rubriek: 21 Waterstaatszaken
21.b Schieland
omschrijving: Aantekening betreffende het sluiten van de rekeningen van het hoogheemraadschap Schieland, 1666 - 1679. -- 1 deel


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4104
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.10 Archief van de burgemeesters als ambachtsheren van Capelle a/d IJssel en Nieuwerkerk a/d IJssel
27.10.1 Algemeen
omschrijving: Stukken betreffende de steenplaats te Capelle, 1666 - 1680. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4102
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.10 Archief van de burgemeesters als ambachtsheren van Capelle a/d IJssel en Nieuwerkerk a/d IJssel
27.10.1 Algemeen
omschrijving: Stukken betreffende de leenkamer van de hoge heerlijkheid van Capelle, 1666 - 1682 en z.d. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4077
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.09 Archief van de commissarissen van de waterschappen
27.09.3 3e kwartier (tussen Potterspoort en Kleiwegspoort)
omschrijving: Notulen van de handelingen van de Commissarissen, 1666 - 1685. -- 1 deel


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 5704
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.c Tollen
omschrijving: Bekendmaking van de Staten-Generaal aan de schippers die van plan zijn op Noorwegen te varen dat zij, krachtens gewijzigde overeenkomst met de koning van Denemarken, Noorwegen, etc., verplicht zijn hun schepen te laten meten opdat in ScandinaviŽ de juiste tol betaald kan worden, 1666 maart; gedrukt. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4074
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.09 Archief van de commissarissen van de waterschappen
27.09.2 2e kwartier (tussen Donkere sluis, Kleiwegspoort en Tiendewegspoort)
omschrijving: Notulen van de handelingen van de Commissarissen, 1666 - 1688. -- 1 deel


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2000
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.d 200e en 100e penning van het vermogen
omschrijving: Kohier van de tweede 200e penning voor Boskoop, 1667. -- 1 katern
Vastgesteld door de schout en schepenen van Boskoop 1667 oktober 12


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2387
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.e Scheepvaart
omschrijving: Akte van complainte gelicht door de schippers van Gouda en de burgemeesters aldaar tegen het grootschippersgilde en de burgemeesters van Amsterdam, 1667. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 3563
rubriek: 22 Landszaken
22.b Staten van Holland en opvolgende besturen
omschrijving: Eeuwig edict
Besluit van de Staten van Holland inzake de regering en de opheffing van het stadhoudersambt, 1667. -- 1 charter (katern)


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4106
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.10 Archief van de burgemeesters als ambachtsheren van Capelle a/d IJssel en Nieuwerkerk a/d IJssel
27.10.1 Algemeen
omschrijving: Akte van verpachting van het kleine veer over de IJssel ten oosten van Capelle, 1667. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4125
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.10 Archief van de burgemeesters als ambachtsheren van Capelle a/d IJssel en Nieuwerkerk a/d IJssel
27.10.2 Ambachtsheerlijkheid Capelle a/d IJssel
omschrijving: Stukken betreffende de impost op de turf, en het slagturven, 1667, 1671 en 1679. -- 4 stukken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 746
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.u Heerlijkheden
10.u.3 Gouderak
omschrijving: Rekening van inkomsten en uitgaven van de gezworenen van Gouderak wegens de koop van de korenmolen staande in het Kattendijksblok van Gouderak, gesloten 21 februari 1668. -- 1 stuk
Gesloten door vertegenwoordigers van de ambachtsheren.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4114
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.10 Archief van de burgemeesters als ambachtsheren van Capelle a/d IJssel en Nieuwerkerk a/d IJssel
27.10.2 Ambachtsheerlijkheid Capelle a/d IJssel
omschrijving: Akte waarbij schout, ambachtsbewaarders en schepenen van Capelle a/d IJssel namens de ingezetenen van het ambacht zich verplichten aan de stad Gouda jaarlijks een recognitie van É 30,-- te betalen en het pondgeld van de visserij in de IJssel te voldoen, 15 oktober 1668. -- 1 charter
Afschrift hiervan in inv.nr. 4115, fol. 17.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4262
rubriek: 22 Landszaken
22.a Staten-Generaal en opvolgende besturen
omschrijving: Tractaat tussen Frankrijk, Engeland en de Republiek inzake de beŽindiging van de oorlog tussen Frankrijk en Spanje, 1668; afschrift. -- 1 katern


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4101
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.10 Archief van de burgemeesters als ambachtsheren van Capelle a/d IJssel en Nieuwerkerk a/d IJssel
27.10.1 Algemeen
omschrijving: Stukken betreffende het huis te Capelle, 1668 - 1673 en z.d. -- 4 stukken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 405
rubriek: 05 Verhouding tot verschillende autoriteiten, instellingen en steden
05.b Oost- en West-Indische Compagnie
omschrijving: Stukken betreffende de aanstelling van een bewindhebber van de West-Indische Compagnie door de stad Gouda, 1669. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 802
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte van transport van het erf (aan de St. Anthoniestraat) waarop de calandermolen gestaan heeft, met retroakte, 1669. -- 1 charter en 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2549
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.l Gilden, neringen en bedrijven
omschrijving: Stukken betreffende de grutters, 1669 en z.d. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 3705
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.03 Archief van de fabricagemeesters
omschrijving: Rapport van Cornelis Faber van Bloemendaal en Laurens Boll, horlogemakers, over het uur- en speelwerk van de St. Janstoren, 1669. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 739
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.u Heerlijkheden
10.u.3 Gouderak
omschrijving: Stukken van een geschil met de gezworenen van Gouderak over de aanstelling van een secretaris, 1670. -- 2 stukken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 883
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akten van transport, met retroacta, van huizen en erven die zijn aangekocht voor het bouwen van de nieuwe Waag, 1585 - 1670. -- 43 charters en 5 stukken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 885
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Contract met de eigenaar van de Oude Zalm waarin de voorwaarden voor de herbouw van dat gebouw worden vastgesteld, 1670. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 3521
rubriek: 22 Landszaken
22.b Staten van Holland en opvolgende besturen
omschrijving: Stukken van mr. Jacob van der Tocht betreffende zijn missie naar Brussel, januari - maart 1670. -- 1 pak
Voornamelijk minuten van uitgaande brieven.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 3591
rubriek:
25 Stukken waarvan het verband met het stadsarchief niet gebleken is
omschrijving: Reglement voor de schoolmeester en koster van Moerkapelle, 1670. -- 1 katern


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 3598
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.01 Archief van de secretaris van de burgemeesters
omschrijving: Stukken afkomstig van de secretaris mr. Jacob van der Tocht, 1670 en 1671. -- 1 pak


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2577
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.l Gilden, neringen en bedrijven
omschrijving: Stukken van een proces van Cornelis Kooy met de erfgenamen van Jacob Stoopenburch, 1670 - 1680. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2473
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.h Sluizen en bruggen
omschrijving: Stukken betreffende het Reeuwijkse verlaat, 1670 en 1686. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2606
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.m Lakennijveheid
omschrijving: Resoluties van het stadsbestuur betreffende de voortzetting van de draperie, met bijlagen, 1671. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2610
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.m Lakennijveheid
omschrijving: Kasboek van inkomsten en uitgaven betreffende de saaien voor de stad, 1671 juni-1675. -- 1 deel
Bevat:
Achterin maandstaten van inkomsten en uitgaven 1671 - juni 1682.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2611
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.m Lakennijveheid
omschrijving: Journaal van inkomsten en uitgaven betreffende de saaien voor de stad, 1671 juni-1682. -- 1 deel


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2612
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.m Lakennijveheid
omschrijving: Maandstaten van inkomsten en uitgaven, 1671 juni-1682. -- 1 lias
Zie ook inv.nr. 2610


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 482
rubriek: 07 Functionarissen, personeel
07.c Magistraat en vroedschap (tot 1795); gemeentebestuur (1795 - 1815)
omschrijving: Redenen ende consideratiŽn aengaende de reductie, verminderinghe ofte uytstervinghe van het getal van de raetspersonen deser stede
Ca. 1672. -- 1 katern


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 2013-2014
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.d 200e en 100e penning van het vermogen
omschrijving: Rekening van inkomsten en uitgaven van Jan Woutersz van Immerseel als ontvanger van de 200e penning in de stad Gouda over 1672, met bijlagen. -- 1 deel, 1 lias
Gesloten 1674 december 24


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2041
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.d 200e en 100e penning van het vermogen
omschrijving: Bijlagen van voornoemde rekeningen, 1672. -- 1 pak


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2708
rubriek: 14 Militaire zaken
14.b Plaatselijke verdediging
omschrijving: Stukken inzake het verzet van de boeren tegen inundatie van de omgeving van Gouda, 1672. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2717
rubriek: 14 Militaire zaken
14.c Landsverdediging
omschrijving: Monsterrol van de waardgelders van Gouda onder de kapitein Reynier Willemsz op het fort Crevecoeur, 24 mei 1672. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2707
rubriek: 14 Militaire zaken
14.b Plaatselijke verdediging
omschrijving: Stukken betreffende de verdediging van Gouda, 1672 en 1673. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 2039-2040
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.d 200e en 100e penning van het vermogen
omschrijving: Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de gecommitteerden tot de inning van de kapitale leningen van tweemaal de 200e penning van juli en augustus 1672. -- 2 delen
Afgehoord door de burgemeesters.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2718
rubriek: 14 Militaire zaken
14.c Landsverdediging
omschrijving: Stukken betreffende 's lands defensie, 1672 - 1678. -- 1 pak


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2887
rubriek: 21 Waterstaatszaken
21.b Schieland
omschrijving: Stukken betreffende de verhoging van de Wierikkerdijk in 1673. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 5051
rubriek: 15 Politie, openbare orde, openbare veiligheid
15.a Toezicht op de bevolking, politie en klapwaak
omschrijving: Verklaring van (herbergier) D.J. CŲrveth dat Johannes Gosweinus CŲrveth en zijn vrouw Gertrudis Steevens bij hem logeren en van plan zijn zich in de stad te vestigen, 1673. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 2015-2023
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.d 200e en 100e penning van het vermogen
omschrijving: Rekeningen van inkomsten en uitgaven van Joost Verschuere als ontvanger van de 200e penning in de stad Gouda over de jaren 1673 - 1676. -- 9 delen
Gesloten door de burgemeesters van Gouda


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2037
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.d 200e en 100e penning van het vermogen
omschrijving: Stukken betreffende de rekeningen van de ontvangers van de 200e penning over de jaren 1673 - 1689. -- 1 pak


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 2322-(2322)
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.n Diversen
omschrijving: Quohier van de aenteyckeninghe van de familiŽn binnen de stadt Gouda gedaen in den jare 1674
Januari 1674. -- 1 deel, 1 katern


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2719
rubriek: 14 Militaire zaken
14.c Landsverdediging
omschrijving: Brief van de stadhouder aan de burgemeesters van Gouda met last om de versterkingen aan de Goejanverwellesluis en te Driebruggen te slechten, 1674. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2808
rubriek:
18 Onderwijs, kunsten en wetenschappen
omschrijving: Uittreksel uit het informatieboek van de baljuw betreffende de schaking van Elisabeth Trist door de schoolmeester Dirck Janse Graeuw, ontvangen februari 1674. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 3564
rubriek: 22 Landszaken
22.b Staten van Holland en opvolgende besturen
omschrijving: Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland betreffende de instelling van het erfstadhouderschap, 1674. Gedrukt. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 803
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akten van transport van een huis in de St. Anthoniestraat, 1645 en 1675. -- 3 charters
Omstreeks 1690 door de stad gekocht.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 806
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akten van transport van erven aan de Blekerssingel, verpondingsnummer 3404, 1675. -- 5 charters
Door de stad met bomen beplant.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 817
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akten van transport van erven aan de Fluwelensingel, verpondingsnummer 3228, 1675. -- 3 charters
Door de stad met bomen beplant.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 832
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte van transport van een erf aan de zuidzijde van de Karnemelksloot, verp. nr. 3249, 1675. -- 1 charter
Door de stad met bomen beplant


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 833
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akten van transport van erven aan de Karnemelksloot op de hoek van de Blekerssingel, verp. nr. 3275, 1675. -- 3 charters
Door de stad met bomen beplant


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 3639-3641
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.02 Archief van de tresoriers respectievelijk de tresorier-ontvanger(s)
omschrijving: Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de tresoriers, februari 1675 - januari 1678. -- 3 delen


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2916
rubriek: 21 Waterstaatszaken
21.d Woerden
omschrijving: Stukken betreffende de verhoging van de Kromwijkerdijk, 1675 - 1680 en z.d. -- 1 pak
De steden Dordrecht, Gouda en Schoonhoven verwierven in 1423 en later grote invloed op het bestuur van dit hoogheemraadschap


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 472.a
rubriek: 07 Functionarissen, personeel
07.b Baljuw, schout en scherprechter
omschrijving: Stukken betreffende de aanstelling van Johan Rietvelt tot baljuw, 1676. -- 2 stukken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 807
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte van transport van een erf op de hoek van de Boelekade, verpondingsnummer 3345, 1676. -- 1 charter
Door de stad met bomen beplant.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 2024-2025
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.d 200e en 100e penning van het vermogen
omschrijving: Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de weduwe van Reinier Crabeth als ontvanger van de 200e penning in de stad Gouda, 1676, tweemaal de 200e penning. -- 2 delen
Gesloten 1678 januari 3


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 3706
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.03 Archief van de fabricagemeesters
omschrijving: Stukken betreffende de vernieuwing van het carillon van de St. Janstoren, 1676, 1677 (ingekomen 2 januari 1678) en z.d. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 1020
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.x Leningen (van derden)
omschrijving: Staten van de renten ten laste van de stad, 1676 - 1690. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2325
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.n Diversen
omschrijving: Stukken betreffende het verzoek van de meebrouwers aan de Staten van Holland om de impost op de mee te verminderen, 1677. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 3696
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.03 Archief van de fabricagemeesters
omschrijving: Rapporten van de schouw van de brandemmers in 1677 en 1678. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2571
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.l Gilden, neringen en bedrijven
omschrijving: Verzoekschriften van het scheepmakersgilde, ca. 1677 en 1687. -- 2 stukken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 2026-2036
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.d 200e en 100e penning van het vermogen
omschrijving: Rekeningen van inkomsten en uitgaven van Joost Verschuere als ontvanger van de 200e penning in de stad Gouda over de jaren 1677 - 1689. -- 11 delen


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2511
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.j Wegen en kaden
omschrijving: Stukken betreffende het bezanden van de weg van Stolwijkersluis naar Bergambacht, ca. 1679. -- 2 stukken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2565
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.l Gilden, neringen en bedrijven
omschrijving: Brief van overluiden en dekens van het Manden- en Bezemmakersgilde aan de burgemeesters van Gouda houdende de voordracht van dubbeltallen voor de electie van een nieuw bestuur voor 1679, z.d. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 5013
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.l Gilden, neringen en bedrijven
omschrijving: Verordening op het maken, wegen en ijken van vaatwerk voor boter, mei 1679; gedrukt. -- 1 katern


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 565
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.b Accijnzen
omschrijving: Kohier van het stads-zout- en zeepgeld voor het tweede kwartier van Gouda, ca. 1680. -- 1 deel
Beschadigd


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 2296-2297
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.h Zout-, zeep-, heren- en redemptiegeld
omschrijving: Kohier van het zout-, zeep-, heren- en redemptiegeld, 1680.1) -- 2 delen


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2324
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.n Diversen
omschrijving: Kohieren van de impost op het gemaal in het kwartier van Gouda, 1680; minuten. -- 1 band
Nadere toegang: NT 104


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2326
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.n Diversen
omschrijving: Stukken betreffende de bierimpost, 1680. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2539
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.l Gilden, neringen en bedrijven
omschrijving: Lijst van reglementen van gilde- en knechtsbussen in het ordonnantieboek Y (inv. nr. 298), ca. 1680. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2777
rubriek:
17 Armenzorg
omschrijving: Stukken betreffende een onderzoek naar de finantiŽn van het Aelmoezeniershuis, ca. 1680. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2323
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.n Diversen
omschrijving: Lijsten van de vleeshouwers, varkensslagers, molenaars, bierdragers en wijntappers te Gouda, en van de bakkers in het kwartier van Gouda, die ingevolge de placaten beŽedigd zijn, 1680 en 1681. -- 1 katern


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 871
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte van transport van een huis aan de Oosthaven, 1681. -- 1 charter
Verkocht in 1682.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 904
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte van transport van de buitenvesten tussen het Waterpoortje tegenover de Drapierstraat en de buitenvesten van Lambert van Merum, 1681. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2276
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.e 1000e, 500e en 400e penning van het vermogen
omschrijving: Kohier van de 400e penning voor de stad Gouda, geconsenteerd door de Staten van Holland 1681 december 11. -- 1 deel


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2277
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.e 1000e, 500e en 400e penning van het vermogen
omschrijving: Aantekeningen betreffende de invordering van de 400e penning van 1681 december 11. -- 1 lias


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2278
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.e 1000e, 500e en 400e penning van het vermogen
omschrijving: Rekening van inkomsten en uitgaven van de ontvanger van de 400e penning van 1681. -- 1 deel
Gesloten door de burgemeesters 1691 januari 5


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4107
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.10 Archief van de burgemeesters als ambachtsheren van Capelle a/d IJssel en Nieuwerkerk a/d IJssel
27.10.1 Algemeen
omschrijving: Akte waarbij Jacob van Obdam, baanderheer van Wassenaar, de overdracht van de manschap van de zwanen tussen Rotterdam en Gouda aan Dirk Groenhout bekrachtigt, 2 juli 1681. Met een afschrift, z.d. -- 1 charter
Zie inv.nr. 4099.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4099
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.10 Archief van de burgemeesters als ambachtsheren van Capelle a/d IJssel en Nieuwerkerk a/d IJssel
27.10.1 Algemeen
omschrijving: Stukken betreffende de verkoop van het huis te Capelle met de hoge jurisdictie, de landerijen, de erfpachten, de steenplaats, de herberg, het kleine veer, de manschap van de zwanen, enige tienden en het recht van vrije tol aan Dirck Groenhout, 1681 en 1682. -- 2 stukken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4265
rubriek: 07 Functionarissen, personeel
07.d Pensionaris
omschrijving: Uittreksels uit de vroedschapsresoluties betreffende de benoeming van mr. Johan van der Does tot pensionaris en diens instructie, 1681; met aantekeningen waaruit blijkt dat de instructie vervolgens is gebruikt voor diens opvolger mr. Bruno van der Dussen, ca. 1689. -- 1 stuk (2 bladen)
Op de achterzijde een aantekening over uitkering van nog verschuldigd tractement aan de zoon van de overleden pensionaris mr. Jacob van der Tocht.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2895
rubriek: 21 Waterstaatszaken
21.b Schieland
omschrijving: Rekening van inkomsten en uitgaven van de rentmeester van Schieland wegens het herstel van Schielands hoge zeedijk in 1682, gesloten in 1682. Afschrift. -- 1 katern


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 3092-3094
rubriek: 22 Landszaken
22.a Staten-Generaal en opvolgende besturen
omschrijving: Afschriften van ingekomen en uitgaande stukken van de Staten-Generaal, 1682 - 1687. -- 2 pakken
--- uiterlijke vorm controleren ---


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 627
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.j Boterhuis
omschrijving: Verzoekschrift van de pachter van het boterhuis om vermindering van pacht; met beschikking, 1684. -- 1 dossier
Afschrift of kennelijk niet uitgereikt.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 5012
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.l Gilden, neringen en bedrijven
omschrijving: Verordening betreffende de vleeshouwerij, met inhoudsopgave; gedrukt, sept. 1684. -- 1 deeltje


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 937
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.09 Waddinxveen
omschrijving: Akte van transport van enige veenakkers aan de Dorrekade, 1686. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 5905
rubriek:
17 Armenzorg
omschrijving: Reglement waar naar de Oudemannen haar hebben te reguleren
Vastgesteld door regenten van het Oudemannenhuis; gedrukt, 8 mei 1686. -- 1 stuk
Kennelijk toegezonden aan het stadsbestuur.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 771
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.u Heerlijkheden
10.u.5 Land van Stein
omschrijving: Stukken van een proces tussen de baljuw van het land van Stein en Jan Stevensz Crul en Jacobus Focx, 1686 en 1687. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2568
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.l Gilden, neringen en bedrijven
omschrijving: Stukken van een proces tussen de stad Gouda en de ambachtsheer van Oudshoorn en de Gnephoek wegens de stichting van een pottenbakkerij aldaar, 1686 en 1687. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 566
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.b Accijnzen
omschrijving: Stukken betreffende een verzoek van de bierbrouwers van Gouda aan de vroedschap om de accijns op het door hen gebrouwen bier te verlagen, 1687. -- 2 stukken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 947
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.w Obligaties en schuldbekentenissen (ten laste van derden)
omschrijving: Schuldbekentenis groot É 2.300,-- van Leendert Jansz van der Winden, 1687. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2001
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.d 200e en 100e penning van het vermogen
omschrijving: Sommatiecedulen tot invordering van de 200e penning voor 1688. -- 1 lias


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4147
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.10 Archief van de burgemeesters als ambachtsheren van Capelle a/d IJssel en Nieuwerkerk a/d IJssel
27.10.3 Ambachtsheerlijkheid Nieuwerkerk a/d IJssel
omschrijving: Inventaris van de stukken die berust hebben onder de substituut-schout Pieter de Winter, 1688. Authentiek afschrift van 1688. -- 1 katern


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 3680
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.03 Archief van de fabricagemeesters
omschrijving: Bestek voor het slaan van dammen naast het Moortse verlaat, 1689. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2720
rubriek: 14 Militaire zaken
14.c Landsverdediging
omschrijving: Stukken betreffende 's lands defensie, 1689 en 1690. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 398
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.a Algemeen
omschrijving: Authentiek uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland betreffende de executie van vonnissen in belastingzaken, 1690. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 764
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.u Heerlijkheden
10.u.5 Land van Stein
omschrijving: Stukken betreffende het hoogdijksbestuur van Stein en Willens, ca. 1690. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 3707
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.03 Archief van de fabricagemeesters
omschrijving: Ontwerp voor een overeenkomst met Frederik van den Bergh over de levering van een nieuwe ton voor het carillon, 1690. -- 1 stuk


MIDDEN-HOLLAND -- ac96 Collectie Kemper

inv.nr. 34
Klik hier voor de klassieke inventaris
Het oude Goudtsche kronycxken of historie van Hollandt ... door Petrus Scriverius ... verbetert alsmede met een byvoeghsel en toet-steen vermeerdert
(6e uitgave), 1663; gedrukt te Amsterdam. -- 1 deel
Oorspronkelijke uitgave: Gouda 1478.


WADDINXVEEN -- ac40 Weeskamers 1540-1810

inv.nr. 21
rubriek: 2 ARCHIEF VAN DE WEESKAMER VAN ZUID-WADDINXVEEN
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.1 Boedelpapieren (stukken betreffende nalatenschappen van personen die weeskinderen achterlaten)
Jan Hendricx van Eyck, 1685, 1686. -- 2 stukken


WADDINXVEEN -- ac40 Weeskamers 1540-1810

inv.nr. 58
rubriek: 2 ARCHIEF VAN DE WEESKAMER VAN ZUID-WADDINXVEEN
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.1 Boedelpapieren (stukken betreffende nalatenschappen van personen die weeskinderen achterlaten)
Cornelis Dirx van der Tholen, weduwnaar van Trijntie Claesdr Hoogeveen en van Grietie Jacobsdr, 1684, 1686. -- 1 katern, 4 stukken
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Gedeeltelijk zwak.)


WADDINXVEEN -- ac40 Weeskamers 1540-1810

inv.nr. 57
rubriek: 2 ARCHIEF VAN DE WEESKAMER VAN ZUID-WADDINXVEEN
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.1 Boedelpapieren (stukken betreffende nalatenschappen van personen die weeskinderen achterlaten)
Hendrik Dirksz Koot, 1700. -- 1 stuk
Zie ook inv.nr. 107.


WADDINXVEEN -- ac40 Weeskamers 1540-1810

inv.nr. 139
rubriek: 2 ARCHIEF VAN DE WEESKAMER VAN ZUID-WADDINXVEEN
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.1 Boedelpapieren (stukken betreffende nalatenschappen van personen die weeskinderen achterlaten)
Annetje Poulus, getrouwd met Ary Claesz Buyteweg, 1683. -- 1 charter (zegel beschadigd)


WADDINXVEEN -- ac40 Weeskamers 1540-1810

inv.nr. 14
rubriek: 2 ARCHIEF VAN DE WEESKAMER VAN ZUID-WADDINXVEEN
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.1 Boedelpapieren (stukken betreffende nalatenschappen van personen die weeskinderen achterlaten)
Jan Crijnen (of: Krijnen) Schipper (of: schipper te Zevenhuizen), 1679 - 1681, 1685 - 1689 (1690). -- 7 stukken
Veel tekstverlies.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Inktvraat, vraatschade.)


WADDINXVEEN -- ac40 Weeskamers 1540-1810

inv.nrs. 16-(138)
rubriek: 2 ARCHIEF VAN DE WEESKAMER VAN ZUID-WADDINXVEEN
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.1 Boedelpapieren (stukken betreffende nalatenschappen van personen die weeskinderen achterlaten)
Dirck Dircksz Droogh en zijn vrouw Barbara Jansdr, hun zoon Huybert Dircksz en hun dochter Neeltge Dirx, (1681), 1682, 1685. Met retroacta, 1647, 1650, 1655, 1658, 1667. -- 1 omslag en 2 charters (met zegels)


WADDINXVEEN -- ac40 Weeskamers 1540-1810

inv.nr. 130
rubriek: 2 ARCHIEF VAN DE WEESKAMER VAN ZUID-WADDINXVEEN
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.1 Boedelpapieren (stukken betreffende nalatenschappen van personen die weeskinderen achterlaten)
Jan Pontiaensz Soet en zijn vrouw Annetjen Ariensdr, 1670. -- 1 charter (met zegel)


WADDINXVEEN -- ac40 Weeskamers 1540-1810

inv.nr. 78
rubriek: 2 ARCHIEF VAN DE WEESKAMER VAN ZUID-WADDINXVEEN
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.2 Boedelpapieren (overige nalatenschappen)
Willem Jansz van Claveren, 1667. -- 1 stuk
Er is wel sprake van voogden, maar niet van weeskinderen.


WADDINXVEEN -- ac40 Weeskamers 1540-1810

inv.nr. 115
rubriek: 2 ARCHIEF VAN DE WEESKAMER VAN ZUID-WADDINXVEEN
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.1 Boedelpapieren (stukken betreffende nalatenschappen van personen die weeskinderen achterlaten)
Chieltgen Cornelisdr, getrouwd met Dirck Pietersz van Leeuwen, 1665. -- 1 charter (met zegel)


WADDINXVEEN -- ac40 Weeskamers 1540-1810

inv.nr. 23
rubriek: 2 ARCHIEF VAN DE WEESKAMER VAN ZUID-WADDINXVEEN
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.1 Boedelpapieren (stukken betreffende nalatenschappen van personen die weeskinderen achterlaten)
NN NN, getrouwd met Fop Jansz van Neerbergh, en hun zoon Cornelis Foppen, 1665 - 1667. -- 1 katern, 3 stukken
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Gedeeltelijk zwak.)


WADDINXVEEN -- ac40 Weeskamers 1540-1810

inv.nr. 104
rubriek: 2 ARCHIEF VAN DE WEESKAMER VAN ZUID-WADDINXVEEN
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.1 Boedelpapieren (stukken betreffende nalatenschappen van personen die weeskinderen achterlaten)
Maria Michielsdr, getrouwd met Dirck Leendertsz van Gelder, 1665. -- 1 charter (met beschadigd zegel, voorzijde los van de staart)
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Aangetast door vocht, waardoor enig tekstverlies.)


WADDINXVEEN -- ac40 Weeskamers 1540-1810

inv.nr. 32
rubriek: 2 ARCHIEF VAN DE WEESKAMER VAN ZUID-WADDINXVEEN
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.1 Boedelpapieren (stukken betreffende nalatenschappen van personen die weeskinderen achterlaten)
Cornelis Cornelisz Jongejan, 1663 - 1672, en zijn vader Cornelis Cornelisz Jongejan, 1667 - 1668. -- 1 omslag
Bevat ook aantekeningen betreffende gelden in de weeskist van de weeskinderen van Willem Cornelisz Jongejan en Jan Claes Bouwensz.


WADDINXVEEN -- ac40 Weeskamers 1540-1810

inv.nrs. 27-(105)
rubriek: 2 ARCHIEF VAN DE WEESKAMER VAN ZUID-WADDINXVEEN
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.1 Boedelpapieren (stukken betreffende nalatenschappen van personen die weeskinderen achterlaten)
Grietge Ariensdr, haar man Thonis Cornelisz Guyr (of: Guer) en diens weduwe Grietje Pietersdr Sijpesteyn (hertrouwd met Klaas Pietersz Verkade), 1664, 1681, 1685, (1683) 1687. -- 1 charter, 1 omslag
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Inktvraat en gedeeltelijk zwak, waardoor tekstverlies.)


GOUDA -- ac2 Oud-rechterlijk archief tot 1811

inv.nr. 1220
rubriek: 2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2 Taken
2.2.3 Civiele zaken
2.2.3.2 Civiele niet-contentieuse zaken
Akte van willige condemnatie van het hof van Holland, waarbij mr. Floris Cincq, lid van de vroedschap, bekrachtiging verkrijgt van de hem door Adriaen Willems Tasman uit Rosendaal verstrekte obligatie, 1668 juli; grosse. Met aangehecht bevel aan de deurwaarder van het hof om deze akte aan de baljuw te betekenen. -- 1 katern en 1 charter
Het afhangend zegel beschadigd.


GOUDA -- ac2 Oud-rechterlijk archief tot 1811

inv.nr. 1222
rubriek: 2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2 Taken
2.2.3 Civiele zaken
2.2.3.1 Civiele contentieuse zaken
Inventaris van de boedel van Aeffje Hola, weduwe van Nanne de Graeff, 1678 okt. -- 1 stuk


GOUDA -- ac2 Oud-rechterlijk archief tot 1811

inv.nr. 1223
rubriek: 2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2 Taken
2.2.3 Civiele zaken
2.2.3.1 Civiele contentieuse zaken
Gekwiteerde declaratie van Willem Doncker, advocaat voor Anthonis Jansse Verveen, inzake diens vordering op de nalatenschap van Cornelis van Meerlo, secretaris van Haastrecht, 1688 jan. -- 1 stuk