LET OP: er wordt steeds een willekeurige periode gezocht. Klik op <F5> om de zoekopdracht te vernieuwen.

Voorbeeld van een zoekvraag: zoek alle inv.nrs. tussen 1818 en 1863 (uit een negental archieven in het Streekarchief Midden Holland te Gouda)

199 records gevonden
GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4075
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.09 Archief van de commissarissen van de waterschappen
27.09.2 2e kwartier (tussen Donkere sluis, Kleiwegspoort en Tiendewegspoort)
omschrijving: Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de Commissarissen, 1827 - 1835. -- 1 deel
Na de opheffing heeft de beheerder van het fonds in hetzelfde deel in 1847 aan B. en W. rekening van zijn beheer van 1836 - 1846 afgelegd


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4198
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.11 Archief van de gecommitteerden wegens de straatweg naar Rotterdam
omschrijving: Bijlagen van voornoemde rekeningen over de jaren 1830, 1832, 1835 - 1837, 1839, 1840, 1844, 1853 en 1855 - 1857. -- 1 pak


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4200
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.11 Archief van de gecommitteerden wegens de straatweg naar Rotterdam
omschrijving: Inventarissen, 1836 - 1842. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4076
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.09 Archief van de commissarissen van de waterschappen
27.09.2 2e kwartier (tussen Donkere sluis, Kleiwegspoort en Tiendewegspoort)
omschrijving: Bijlagen van de rekeningen 1836 - 1846. -- 1 omslag


MIDDEN-HOLLAND -- ac96 Collectie Kemper

inv.nr. 21
Klik hier voor de klassieke inventaris
Convocatie voor een vergadering van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, afd. Gouda e.o., 1853. Met agenda voor de algemene vergadering. -- 2 stukken


MIDDEN-HOLLAND -- ac96 Collectie Kemper

inv.nr. 37
Klik hier voor de klassieke inventaris
Reglement van orde voor de vergaderingen van den gemeente-raad te Gouda
Vastgesteld 1854; gedrukt bij J. van Bentum. Met een penwijziging en voorin een aantekening van de datum van beŽdiging en installatie van K. in 1855. -- 1 katerntje


MIDDEN-HOLLAND -- ac96 Collectie Kemper

inv.nr. 33
Klik hier voor de klassieke inventaris
Jaarboekje voor de stad Gouda
Gedrukt bij G.B. van Goor, 1855. -- 1 deeltje


MIDDEN-HOLLAND -- ac96 Collectie Kemper

inv.nr. 23
Klik hier voor de klassieke inventaris
Onderhandse akte waarbij een vijftal grondeigenaren overeenkomen om gezamenlijk de kosten te dragen van een eventueel door de gemeente Gouda aangespannen rechtsgeding inzake de onderhoudskosten van kaden en wallen, 1852; afschrift. -- 1 stuk


MIDDEN-HOLLAND -- ac96 Collectie Kemper

inv.nr. 31
Klik hier voor de klassieke inventaris
Briefje van ds. M.A.G. Vorstman met citaat uit Walvis (Beschrijving der stad Gouda) inzake raadspenningen en de vraag waar die zijn gebleven, z.d. (ca. 1850). -- 1 stuk


MIDDEN-HOLLAND -- ac96 Collectie Kemper

inv.nr. 30
Klik hier voor de klassieke inventaris
Jongkindt Coninck
Aantekening met betrekking tot de in de gemeenteraad behandelde urgentie van het uitdiepen van de Hollandsche IJssel, z.d. (ca. 1849 ?). -- 1 stuk
Kennelijk gebruikt als geheugensteun tijdens een raadsvergadering. Mr. A. Jongkindt Coninck was burgemeester van Aarlanderveen.


MIDDEN-HOLLAND -- ac96 Collectie Kemper

inv.nr. 137
Klik hier voor de klassieke inventaris
De verwikkelingen tusschen de regeringspersonen, benevens de achteruitgang in de geldmiddelen der stad Gouda, beknoptelijk toegelicht door A.K. Kemper ...
1849; gedrukt bij G.B. van Goor "voor rekening van den schrijver". -- 1 deeltje
Exemplaar uit de bibliotheek van de Staten-Generaal.


MIDDEN-HOLLAND -- ac96 Collectie Kemper

inv.nr. 22
Klik hier voor de klassieke inventaris
Aantekening betreffende algemene uitgangspunten van gezond financieel beleid en noodzakelijke bezuinigingen (voor een armlastige gemeente), z.d. (ca. 1850). -- 1 stuk
Misschien gebruikt als geheugensteun tijdens een raadsvergadering?


MIDDEN-HOLLAND -- ac96 Collectie Kemper

inv.nr. 25
Klik hier voor de klassieke inventaris
Staat van aantallen fabrieken en ambachtelijke bedrijven in (Gouda ?), z.d. (ca. 1850). -- 1 stuk
Geadresseerd aan K.


MIDDEN-HOLLAND -- ac96 Collectie Kemper

inv.nr. 27
Klik hier voor de klassieke inventaris
Hekeldicht op NN, die "het volk tot tweedragt" opzet, z.d. (ca. 1850 ?). -- 1 stuk


MIDDEN-HOLLAND -- ac96 Collectie Kemper

inv.nr. 12
Klik hier voor de klassieke inventaris
Ingekomen stukken en minuten van uitgaande brieven betreffende de vrijstelling van A.K. (of: K.A.) Kemper van dient bij de schutterij in Den Haag, 1832. -- 12 stukken


MIDDEN-HOLLAND -- ac96 Collectie Kemper

inv.nr. 134
Klik hier voor de klassieke inventaris
Lidmaatschapsbewijs van het Goudasche departement der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen voor K.A. Kemper, 1834. -- 1 stuk
Met opgedrukt lakzegel.


MIDDEN-HOLLAND -- ac96 Collectie Kemper

inv.nr. 1
Klik hier voor de klassieke inventaris
Herinnering aan M. Imans ...
Gedicht door ... van Heyst op het overlijden van M. Imans, in leven medisch doctor en wethouder, 1835; gedrukt bij J. van Bentum. -- 1 katerntje


MIDDEN-HOLLAND -- ac96 Collectie Kemper

inv.nr. 18
Klik hier voor de klassieke inventaris
Circulaire van de grote kerkeraad van de Lutherse gemeente, waarin een hoofdelijke omslag onder de belijdende leden voor drie jaar wordt aangekondigd, 1836; gedrukt; met hierop het concept van de antwoordbrief van K. -- 1 stuk


MIDDEN-HOLLAND -- ac96 Collectie Kemper

inv.nr. 15
Klik hier voor de klassieke inventaris
Circulaire van J. Schouten, kostschoolhouder, waarin hij zijn kostschool aanprijst, z.d (ca. 1840 ?); gedrukt. -- 1 stuk


MIDDEN-HOLLAND -- ac96 Collectie Kemper

inv.nr. 17
Klik hier voor de klassieke inventaris
Verzoekschrift van FranÁois van Vollenhoven, hoofdingeland van Schieland, aan provinciale staten, waarin hij een nieuw reglement voor het hoogheemraadschap bepleit, met aandacht voor de belangen van de ingelanden, 1843; gedrukt. -- 1 stuk


MIDDEN-HOLLAND -- ac96 Collectie Kemper

inv.nr. 20
Klik hier voor de klassieke inventaris
Brief aan de rentmeester van de Lutherse gemeente, waarin K. zijn misnoegen uit over de manier waarop gepoogd wordt het tractement van de predikant te verhogen, 1848; concept. -- 1 stuk


MIDDEN-HOLLAND -- ac96 Collectie Kemper

inv.nr. 29
Klik hier voor de klassieke inventaris
Ingezonden stuk (in ...) als reactie op het ingezonden stuk van mr. A.H.J. Ravesteyn Medenblik inzake de spanningen in de gemeenteraad over financiŽle kwesties en een mars van de schutterij door de stad, onder leiding van kapitein (en wethouder) H. Smits Jzn., z.d. (ca. 1849); concept. -- 1 stuk


MIDDEN-HOLLAND -- ac96 Collectie Kemper

inv.nrs. 13-14
Klik hier voor de klassieke inventaris
Stukken betreffende het beheer van nalatenschappen door mr. B.A.C. de Lange van Wijngaarden over de periode 1827 - 1833. -- 2 omslagen


MIDDEN-HOLLAND -- ac96 Collectie Kemper

inv.nr. 39
Klik hier voor de klassieke inventaris
Vragt-lijst voor de beurtschippers op de steden Gouda en Zierikzee
Vastgesteld Zierikzee, 1819, en Gouda, 1820; gedrukt te Zierikzee. -- 1 katerntje


MIDDEN-HOLLAND -- ac96 Collectie Kemper

inv.nr. 38
Klik hier voor de klassieke inventaris
Verordeningen ("reglementen") op de heffing van de stedelijke belastingen, met een instructie voor de controleurs, 1823 - 1824; gedrukt bij J. van Bentum. -- 1 band
Bevat: - "Algemeen reglement voor de onderscheidene stedelijke middelen", 1823.
- "Reglement ter invordering der opcenten op ... het gemaal", 1823.
- "Reglement ter invordering der opcenten op ... het geslagt", 1823.
- "Reglement volgens hetwelk ... zal worden geheven eene stedelijke belasting op het gedisteleerd", 1823.
- "Reglement volgens hetwelk ... zal worden geheven eene stedelijke belasting op de wijnen", 1823.
- "Reglement volgens hetwelk ... zal worden geheven een belasting op de bieren", 1823.
- "Reglement voor den stedelijken impost op de turf en kolen", 1823.
- "Reglement volgens hetwelk ... zal worden geheven de huur voor het gebruik der turftonnen ...", 1823.
- "Reglement op het middel van het regt op de aardappelen ...", 1823.
- "Reglement volgens welk ... zal worden geheven een regt ... op de tufsteen, tras en kalk ...", 1823.
- "Instructie voor de toezieners der recherche, en peilders voor de accijsen", 1823.
- Bekendmaking van het "Reglement voor de broodbakkers en broodverkoopers ...", 1824.


MIDDEN-HOLLAND -- ac96 Collectie Kemper

inv.nr. 40
Klik hier voor de klassieke inventaris
Bekendmakingen en verordeningen ("ordonnantien") op de heffing van de stedelijke belastingen, 1818; gedrukt bij Wouter Verblaauw. -- 1 band
Doorschoten exemplaar, echter zonder aantekeningen.
Bevat: - "Publicatie ...". Bekendmaking van de vaststelling van de verordeningen op de belastingen op het gemaal, bestiaal, sterke dranken, wijnen, bieren, turf en kolen, 1818.
- "OrdonnantiŽn van stedelijke belastingen", 1818.
- "Ordonnantie, waarop ... zal worden geheven eene stedelijke belasting op het gemaal, van alle tarwe, rogge en spelt ...".
- "Ordonnantie, van de stedelijken impost op het beestiaal ...".
- "Ordonnantie, waarop ... zal worden geheven, eene stedelijke belasting op het middel van de sterke dranken".
- "Ordonnantie, waarop ... zal worden geheven eene stedelijke belasting op het middel van de wijnen".
- "Ordonnantie van de stedelijken impost op de bieren ...".
- "Ordonnantie, van den stedelijken impost op de turf en koolen".
- "Algemeen reglement voor de onderscheidene stedelijke middelen".


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2421
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.17 Maatschappelijke zorg
2.17.2 Overige instellingen voor maatschappelijke zorg
Stukken betreffende de rangschikking van het Wees- en aalmoezeniershuis en het Oudemannenhuis, 1857-1861. -- 1 omslag


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2393
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.17 Maatschappelijke zorg
2.17.2 Overige instellingen voor maatschappelijke zorg
Rekening van de inrichting van het Bestedlingshuis, 1854. -- 1 katern


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2315
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.18 Onderwijs
Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van de openbare tekenschool, 1854-1856. Met bijlagen -- 1 omslag


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2539
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.06 Archief
Proces-verbaal van overname van de notariŽle protocollen over de periode 1596-1809, afkomstig van de secretarie van de gemeente Gouda, opgemaakt door de notarisbewaarder te Rotterdam, 4 juli 1853. -- 1 stuk


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2968
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.18 Onderwijs
Prospectus en reglement van de Vereeniging voor Volksvlijt te Amsterdam, 1853. Gedrukt. -- 1 katern


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2040
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.21 Militaire zaken
2.21.2 Nationale militie, dienstplicht
Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van de agent van inkwartiering en kazernering, 1851, 1852, 1854-1857. -- 1 omslag


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2316
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.18 Onderwijs
Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van de stedelijke muziekschool, 1851-1858. -- 1 omslag
De muziekschool werd opgericht in 1851 en opgeheven in 1937.


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 1963
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.13 Waterstaat
Stukken betreffende het stoomgemaal bij de Hanepraaisluis, 1852-1855. -- 1 omslag


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2313
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.18 Onderwijs
Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van de curatoren van de latijnse school - sinds 1850 stedelijk gymnasium - over de jaren 1849-1858. -- 1 omslag


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 1385
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.09 Bevolkingsadministratie, verkiezingen
2.09.2 Bevolkingsregistratie
2.09.2.2 Volkstelling
Statistische opgaven per wijk, behorende bij de volkstelling van 1850. -- 1 omslag


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 1962
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.13 Waterstaat
Stukken betreffende het peil van de IJssel, 1850 en z.d. -- 1 omslag


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nrs. 1390-1418
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.09 Bevolkingsadministratie, verkiezingen
2.09.2 Bevolkingsregistratie
2.09.2.3 Wijk- en bevolkingsregisters 1826, 1846 - 1922
Bevolkingsregister 1850 - 1860. -- 29 delen
Volledig op microfiches te raadplegen!
Nadere toegang: Gedeeltelijk moderne index op achternamen. (WWW)


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 1700
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.04 Eigendommen en bezittingen
2.04.1 Algemeen
Rapporten betreffende de toestand van de stadseigendommen, 1849. -- 1 omslag


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nrs. 2322-2324
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.15 Economische aangelegenheden
2.15.1 Handel en nijverheid
Staat der fabryken, trafyken en bedrijven
1848, 1853 en 1858. -- 3 delen


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2338
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.14 Verkeer en vervoer
2.14.4 Scheepvaart
Stukken betreffende de vaststelling van een reglement voor het pontje aan de Vlamlingstraat, 1848 en 1849. -- 1 omslag


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nrs. 2590-2595
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.08 Belastingen
2.08.1 Gemeentelijke belastingen
Kohieren van de belasting op de huurwaarde van de gebouwde eigendommen, 1848-1857. -- 6 delen


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 1961
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.13 Waterstaat
Rapportage van een onderzoek betreffende de overdracht van de Hanepraaisluis aan het Rijk, 1848. Afschrift z.d. -- 1 stuk


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2382
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.16 Arbeid
Register van arbeidslonen in januari - april 1846 uitbetaald in werkverschaffing, met bijlagen. -- 1 pak


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nrs. 2074-2075
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.21 Militaire zaken
2.21.2 Nationale militie, dienstplicht
Register van echtparen en hun zonen, opgemaakt t.b.v. de dienstplicht, ca. 1846 en ca. 1863. -- 2 delen


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2025
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.21 Militaire zaken
2.21.2 Nationale militie, dienstplicht
Kohier van inkwartiering, 1846. -- 1 deel


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 1742
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.08 Belastingen
2.08.1 Gemeentelijke belastingen
Register van ontvangen leges, 1843-1860 -- 1 deel


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2897
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.12 Gezondheidszorg
2.12.1 Algemene gezondheidszorg
Instructie voor de stads vroedvrouwen binnen Ö Gouda
Maart 1843. Gedrukt. -- 1 katern


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2407
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.12 Gezondheidszorg
2.12.1 Algemene gezondheidszorg
Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van de stadsapotheek, 1842-1858. -- 1 pak


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 1707
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.04 Eigendommen en bezittingen
2.04.1 Algemeen
Stukken betreffende een proces met de Brandverzekeringsmij te Tiel, 1842, 1843. -- 1 omslag


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2932
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.04 Eigendommen en bezittingen
2.04.2 Gebouwen voor de dienst bestemd
Monster kunstlood, 1842. -- 1 stuk
Was gevoegd bij een prospectus van de fabriek van C. Soetens te Den Haag, ingekomen 22 juli 1842 (zie bijlagen bij de kamerboeken 1842, inv.nr. 322).


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2406
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.12 Gezondheidszorg
2.12.1 Algemene gezondheidszorg
Instructie van de stadsapotheker. Minuut, met bijlagen, 1842. -- 1 omslag


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2317
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.18 Onderwijs
Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van de istraŽlitische schoolcommissie, 1841, 1843-1861. -- 1 pak


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2438
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.17 Maatschappelijke zorg
2.17.2 Overige instellingen voor maatschappelijke zorg
Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van de regentessen van het Oudemannenhuis, 1841-1851. -- 1 omslag


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2325
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.15 Economische aangelegenheden
2.15.1 Handel en nijverheid
Alfabetische lijst van fabrikanten en werkbazen die goederen ter verzending naar Nederlands IndiŽ vervaardigen, 1841-1854. -- 1 katern


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2772
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.08 Belastingen
2.08.1 Gemeentelijke belastingen
Processen-verbaal wegens overtredingen van de stedelijke belasting op het binnenlands gedistilleerd, 1841-1846. -- 1 omslag


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 1966
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.13 Waterstaat
Stukken betreffende de benoeming van een hoogheemraad van Schieland, 1841-1843. -- 1 omslag


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2072
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.21 Militaire zaken
2.21.4 Schutterij
Staat van personen aan wie het bewijs van dienst is uitgereikt, 1841. Met bijlagen, 1839. -- 1 omslag


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2073
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.21 Militaire zaken
2.21.4 Schutterij
Staat van personen gerechtigd tot het dragen van de onderscheiding voor het deelnemen aan de tiendaagse veldtocht, 1846. Met bijlagen, 1839. -- 1 omslag


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 1983
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.12 Gezondheidszorg
2.12.2 Toezicht op waren
Stukken betreffende besmettelijke veeziekten, 1839 - 1849. -- 1 deel


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2893
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.09 Bevolkingsadministratie, verkiezingen
2.09.2 Bevolkingsregistratie
2.09.2.2 Volkstelling
Staatje van de bevolking per 1 januari 1840, met een vergelijking ten opzichte van 1830. -- 1 stuk


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2312
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.18 Onderwijs
Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van de schoolcommissie, 1840-1858. -- 1 pak


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nrs. 2666-2698
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.08 Belastingen
2.08.1 Gemeentelijke belastingen
Contrarollen van kwitanties afgegeven door de ontvanger van de sluisgelden aan de Mallegatsluis, 1841-1842. -- 33 delen


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nrs. 2372-2373
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.17 Maatschappelijke zorg
2.17.1 Armenzorg
2.17.1.1 Algemeen
Registers van declaraties betreffende bedeling of verpleging van personen die elders onder de bedeling vallen, 1837-1841. -- 1 deel, 1 omslag


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2333
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.15 Economische aangelegenheden
2.15.1 Handel en nijverheid
Notities betreffende de broodzetting, 1836 en 1837. -- 1 omslag


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2026
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.21 Militaire zaken
2.21.2 Nationale militie, dienstplicht
Stukken betreffende de agent van inkwartiering en kazernering, 1835-1860. -- 1 omslag


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nrs. 2762-2763
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.08 Belastingen
2.08.1 Gemeentelijke belastingen
Stukken ingekomen bij de ontvanger van de stedelijke accijnzen, het gemaal betreffend, 1835-1856. -- 2 pakken


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nrs. 2521-2525
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.05 Functionarissen en personeel
2.05.2 Instructies en reglementen
Verzameling van modellen en aanschrijvingen met diverse instructies, ca. 1835-1845. Met inhoudsopgave. -- 5 omslagen


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2596
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.08 Belastingen
2.08.1 Gemeentelijke belastingen
Maandstaten van ontvangsten en uitgaven van de stedelijke ontvanger, 1835-1838. -- 1 pak


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nrs. 1922-1926
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.08 Belastingen
2.08.2 Rijksbelastingen
2.08.2.1 Directe belastingen
2.08.2.1.2 Patenrecht
Registers van de patentschuldigen, 1836 - 1842. -- 5 delen


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 1974
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.11 Openbare orde, openbare zedelijkheid en openbare veiligheid
2.11.2 Openbare zedelijkheid
Lijst van publieke vrouwen, 1834 - 1846. Met bijlagen. -- 1 omslag


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nrs. 2764-2766
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.08 Belastingen
2.08.1 Gemeentelijke belastingen
Brievenboeken van de ontvanger van de stedelijke accijnzen, 1834-1855 -- 3 delen


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2384
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.17 Maatschappelijke zorg
2.17.1 Armenzorg
2.17.1.2 Burgerlijk Armbestuur
Stukken betreffende de oprichting van een burgerlijk armbestuur, 1834, 1835. -- 1 omslag


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nrs. 2699-2752
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.08 Belastingen
2.08.1 Gemeentelijke belastingen
Maandstaten van ontvangsten op de doorvaart door de Mallegatsluis, 1833, 1834, 1838-1841, 1843, 1848, 1849. -- 54 delen


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2071
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.21 Militaire zaken
2.21.3 Landstorm
Inschrijvingsregister van ongehuwde personen en weduwnaars zonder kinderen, alsmede der vrijwilligers voor de landstorm
1833. -- 1 band


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nrs. 679-680
rubriek: 1 Stukken van algemene aard
1.5 Ingekomen en verzonden stukken
Lijsten van uitgaande stukken, 1833 - 1843. -- 2 banden


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 3033
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.08 Belastingen
2.08.2 Rijksbelastingen
2.08.2.1 Directe belastingen
2.08.2.1.1 Kadaster
Oorspronkelijke aanwijzende tafel der grond-eigenaren Ö
Register van kadastrale percelen in de secties A t/m E, in volgorde van de secties en perceelnummers, 1832. -- 1 deel
Sectie A = de Cingels (Bloemendaal = Kattensingel en achterliggend gebied, Blekerssingel / Kadebuurt tot Breevaart, Fluwelensingel en Kort Haarlem), Sectie B = Stadserf (noordwestelijk deel van de binnenstad), Sectie C = de Markt (oostelijk deel van de binnenstad), Sectie D = het Proveniershuis (zuidwestelijk deel van de binnenstad), sectie E = Korte Akkers (polder Broek, Korte Akkeren).


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2964
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.08 Belastingen
2.08.1 Gemeentelijke belastingen
Overzicht van de tarieven voor de plaatselijke belasting op het gemaal, 1832. Gedrukt. -- 1 stuk


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2066
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.21 Militaire zaken
2.21.4 Schutterij
Staat van indeling en samenstelling van de rustende schutterij in de provincie Zuid-Holland, zuidelijk gedeelte. Gedrukt, ca. 1832. -- 1 deel


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nrs. 1354-1355
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.05 Functionarissen en personeel
2.05.3 Aanstelling, salaris, functioneren, pensioen, ontslag en overlijden
Naamlijsten van de ambtenaren, colleges, commissies, enz., met bijlagen, 1831 - 1845. -- 1 deel, 1 pak


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nrs. 1358-1359
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.05 Functionarissen en personeel
2.05.3 Aanstelling, salaris, functioneren, pensioen, ontslag en overlijden
Processen-verbaal van beŽdiging van ambtenaren en beambten, 1831-1849. -- 1 band, 1 katern


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nrs. 2566-2568
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.08 Belastingen
2.08.1 Gemeentelijke belastingen
Brievenboeken van de stedelijke ontvanger, 1831-1849. -- 3 delen


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 1988
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.12 Gezondheidszorg
2.12.4 Bestrijding besmettelijke ziekten
Register van koepokstof-inenting gedaan door W.F. BŁchner, 1831-1834. -- 1 pak


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2569
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.08 Belastingen
2.08.1 Gemeentelijke belastingen
Stukken betreffende de afwikkeling van de administratie van ontvanger N.Ph. Van Beusechem, 1831-1835. -- 1 omslag
Van B. (sinds 1816) liet de administratie in wanorde achter. Dit inventarisnr. ontbreekt!


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nrs. 1949-1952
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.08 Belastingen
2.08.2 Rijksbelastingen
2.08.2.1 Directe belastingen
2.08.2.1.3 Overige
Stukken betreffende de inschrijving voor de rijkslening, 1831, 1832. Betreft voornamelijk getekende inschrijfbiljetten. -- 4 pakken


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2311
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.21 Militaire zaken
2.21.4 Schutterij
Stamboek voor de eerste kompagnie, ca. 1830-1847. -- 1 deel


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 1744
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.20 Cultuur; feestelijkheden
Lijst van genodigden ter gelegenheid van het feest van de verjaardag van de koning, met verantwoording van de kosten, 1831. -- 1 omslag


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 1970
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.12 Gezondheidszorg
2.12.1 Algemene gezondheidszorg
Aantekeningen betreffende de plaatselijke geneeskundige commissie, 1830-1833, 1837, 1838, 1841-1843. -- 1 omslag


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nrs. 1388-1389
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.09 Bevolkingsadministratie, verkiezingen
2.09.2 Bevolkingsregistratie
2.09.2.2 Volkstelling
Volkstellingsregisters, 1830, 1840. -- 2 delen
Met klappers.
Nadere toegang: Moderne index op achternamen (1830 ook WWW). (WWW)


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nrs. 1349-1350
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.09 Bevolkingsadministratie, verkiezingen
2.09.3 Verkiezingen
Uittreksels uit de kohieren van de Rijksbelastingen ten behoeve van het kiesrecht, 1830-1836. -- 1 band, 1 omslag
Alfabetisch ingericht.


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2068
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.21 Militaire zaken
2.21.4 Schutterij
Staten van de kostwinnersvergoedingen m.b.t. de dienstdoende schutterij, 1830-1838. -- 1 omslag


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nrs. 2597-2602
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.08 Belastingen
2.08.1 Gemeentelijke belastingen
Journalen van de stedelijke ontvanger, 1830-1835. -- 6 delen


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2064
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.21 Militaire zaken
2.21.3 Landstorm
Lijst van inschrijving voor de landstorm, 1830-1833. -- 1 band


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 1948
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.08 Belastingen
2.08.2 Rijksbelastingen
2.08.2.1 Directe belastingen
2.08.2.1.3 Overige
Kohier van de rijksgeldlening, 1830. -- 1 band


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2067
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.21 Militaire zaken
2.21.4 Schutterij
Naamlijst van de dienstdoende schutterij, 1830. -- 1 omslag


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nrs. 2069-2070
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.21 Militaire zaken
2.21.4 Schutterij
Rekeningen, declaraties en quitanties betreffende de schutterij, 1830-1832. -- 2 omslagen


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2331
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.15 Economische aangelegenheden
2.15.1 Handel en nijverheid
Stukken betreffende de markten, 1829 en 1830. -- 1 omslag


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2332
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.15 Economische aangelegenheden
2.15.1 Handel en nijverheid
Publicaties m.b.t. de broodzetting, 1829-1854. -- 1 omslag
De broodzetting is bij raadsbesluit van 9 mei 1854 afgeschaft.


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nrs. 2060-2063
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.21 Militaire zaken
2.21.4 Schutterij
Lijsten van vrijwillige inschrijvingen voor de schutterij, 1830. -- 4 katernen


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2519
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.05 Functionarissen en personeel
2.05.2 Instructies en reglementen
Kalender van periodieke werkzaamheden en modellen van brieven, 1829. -- 1 omslag


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 1678
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.04 Eigendommen en bezittingen
2.04.4 Verkrijging, verlies
Transportakte betreffende een tuin aan de stadsgracht tussen de IJsseldijk en de Doelensteeg met twee koepels, 1829. Met retroacta uit de periode 1615 - 1807, o.a. 7 charters. -- 1 pak


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nrs. 2344-2345
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.14 Verkeer en vervoer
2.14.2 Kanalen, vaarten
Stukken betreffende de heffing van sluisgelden aan de grote of Mallegatsluis en de Donkere Sluis, 1828-1855. -- 1 pak, 1 omslag


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nrs. 2051-2059
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.21 Militaire zaken
2.21.4 Schutterij
Lijsten van schutterplichtigen, met bijlagen (voornamelijk extracten uit doopregisters), 1828-1854. -- 9 pakken


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 1347
rubriek: 1 Stukken van algemene aard
1.6 Gemeenteverslagen
Jaarverslagen, 1827 - 1850. -- 1 pak
Onvolledig. De verslagen van de jaren 1821-1825 bevinden zich in de inventarisnrs. 656 en 657. De verslagen over 1851-1920 zijn gedrukt en opgenomen in de bibliotheek.


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nrs. 2603-2611
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.08 Belastingen
2.08.1 Gemeentelijke belastingen
Grootboeken van de stedelijke ontvanger, 1828, 1831-1837. -- 9 delen


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 1648
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.01 Grondgebied
2.01.1 Begrenzing
Stukken betreffende wijzinging van de grenzen tussen de gemeenten Broek c.a. en Zuid-Waddinxveen, en tussen de gemeente Stein en omliggende gemeenten, 1827 en z.d.. -- 1 omslag


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 1959
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.13 Waterstaat
Stukken betreffende het onderhoud van Schieland's Hoge zeedijk, 1827 en z.d. -- 1 omslag


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2937
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.08 Belastingen
2.08.2 Rijksbelastingen
2.08.2.1 Directe belastingen
2.08.2.1.2 Patenrecht
Register van aan schippers afgegeven aangifteformulieren voor het patentrecht, 1827. -- 1 katern


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 1647
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.01 Grondgebied
2.01.1 Begrenzing
Proces-verbaal van de grensbepaling van het grondgebied van de gemeente Gouda, 23 april 1827. -- 1 katern
Het betreft een bijlage van de brief van de gouverneur van Zuid-Holland van 27 april 1829. De grensbepaling hield verband met de invoering van het kadaster.


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 1377
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.09 Bevolkingsadministratie, verkiezingen
2.09.2 Bevolkingsregistratie
2.09.2.1 Algemeen
Naamlijsten der wijkmeesters en voorgedragen wijkmeesters, 1826-1832, 1846-1862. -- 1 omslag
De functie van wijkmeester werd op 24 oktober 1902 afgeschaft ter gelegenheid van de behandeling van de begroting 1903.


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2979
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.11 Openbare orde, openbare zedelijkheid en openbare veiligheid
2.11.3 Openbare veiligheid
Brief van A. Verschoor, opzichter van de fabricage, betreffende de kosten van het beschikbaarstellen van de stadsbrandspuiten bij de brand in de Voorwillens in 1825, 1826. -- 1 stuk


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 1973
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.12 Gezondheidszorg
2.12.7 Begraafplaats
Stukken betreffende de stichting van een nieuwe begraafplaats, 1826 - 1829. -- 1 omslag


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 1386
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.09 Bevolkingsadministratie, verkiezingen
2.09.2 Bevolkingsregistratie
2.09.2.3 Wijk- en bevolkingsregisters 1826, 1846 - 1922
Staten der bevolking volgens de wijken, september 1826. -- 1 pak
Opgemaakt ingevolge een aanschrijving van de gouverneur van Zuid-Holland van 29 augustus 1826, nr. 1744/15497.


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2965
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.12 Gezondheidszorg
2.12.1 Algemene gezondheidszorg
Bekendmaking van b&w betreffende maatregelen om drenkelingen weer tot leven te wekken, jun. 1826. Gedrukt. -- 1 stuk


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nrs. 2774-2790
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.08 Belastingen
2.08.1 Gemeentelijke belastingen
Registers van de impost op het gemaal, wijn, sterke drank, kolen, beestiaal en diverse inkomende goederen, 1825-1843. -- 17 delen


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2899
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.12 Gezondheidszorg
2.12.4 Bestrijding besmettelijke ziekten
Reglement ter bevordering van de koepokinenting in Zuidholland
Augustus 1825. Gedrukt. -- 1 katern


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2330
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.15 Economische aangelegenheden
2.15.1 Handel en nijverheid
Stukken betreffende de zakkendragers, 1825-1828. -- 1 omslag


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 1689
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.04 Eigendommen en bezittingen
2.04.3 Overige eigendommen
Agenda van verpachtingen, ca. 1825-1842. -- 1 katern


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2065
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.21 Militaire zaken
2.21.3 Landstorm
Voordracht van officieren voor de landstorm, ca. 1825. -- 1 stuk


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 1384
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.09 Bevolkingsadministratie, verkiezingen
2.09.2 Bevolkingsregistratie
2.09.2.1 Algemeen
Opgave van het aantal inwoners op 22/23 januari 1825. -- 1 omslag


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2381
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.17 Maatschappelijke zorg
2.17.1 Armenzorg
2.17.1.1 Algemeen
Stukken betreffende de uitdeling van levensmiddelen en turf, 1823. -- 1 pak


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 1740
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.07 FinanciŽn
2.07.4 Schulden en leningen
Stukken betreffende de uitloting van obligaties ten laste van de stad, 1823 - 1829. -- 1 pak


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 1958
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.13 Waterstaat
Stukken betreffende het onderhoud van de Mallegatssluis, 1823, 1829. -- 1 omslag


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2008
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.11 Openbare orde, openbare zedelijkheid en openbare veiligheid
2.11.1 Openbare orde
2.11.1.2 Toezicht in de wijken
Stukken betreffende het reglement voor de klapwakers en betreffende het huisje van de klapwakers naast de Gasthuiskerk, 1823, 1829 en z.d. -- 1 omslag


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 1921
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.08 Belastingen
2.08.2 Rijksbelastingen
2.08.2.1 Directe belastingen
2.08.2.1.2 Patenrecht
Stukken betreffende de uitvoering van de wet van 21 mei 1819 op het patentrecht, 1823 - 1838. -- 1 omslag


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nrs. 2770-2771
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.08 Belastingen
2.08.1 Gemeentelijke belastingen
Verzameling van reglementen betreffende het gemaal en andere stedelijke en rijksbelastingen, 1823-1832, 1842. -- 1 band, 1 omslag


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 1705
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.04 Eigendommen en bezittingen
2.04.3 Overige eigendommen
Stukken betreffende de overdracht van het voormalig tuchthuis, ca. 1824. -- 1 omslag


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2463
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.05 Functionarissen en personeel
2.05.2 Instructies en reglementen
Reglement voor het bestuur der stad Gouda, 1824. Met aantekeningen. -- 1 deel


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2820
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.14 Verkeer en vervoer
2.14.2 Kanalen, vaarten
Contract tussen Amsterdam en Gouda enerzijds en de polders Amstel en Nieuwer Amstel anderzijds betreffende de overname van het jaagpad tussen de Rijnbrug tegenover de Goudse sluis en de Amstel, 2 februari 1824. -- 1 stuk


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2913
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.13 Waterstaat
Notitie van hetgeen sinds 1667 van de Staten van Holland (later: het rijk) jaarlijks is ontvangen aan vergoeding van onkosten wegens het uitdiepen van de Hollandse IJssel, 1824. Met uittreksel uit de beschikking van eht Amortisatiesyndicaat dat voortaan de vergoeding weer door de provincie moet worden betaald, aangezien de Mallegatsluis sinds 1 januari 1820 aan de provincie is overgedragen. -- 1 stuk


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nrs. 2824-2825
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.14 Verkeer en vervoer
2.14.2 Kanalen, vaarten
Register van ontvangst van de gabel voor de nieuwe vaart aan de Goudsche sluis
Tolgeldregisters van de Goudse sluis, 1824, 1825. -- 2 delen


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nrs. 1341-(1344)
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.03 Bestuursorganen
2.03.1 Algemeen
Reglementen voor het bestuur der stad Gouda, 1824, 1832. -- 3 delen


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 1706
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.04 Eigendommen en bezittingen
2.04.3 Overige eigendommen
Stukken betreffende het onderhoud van de Dorrekenskade, 1824, 1839, 1841. -- 1 omslag
Zie ook ac 1(oud-archief) inv.nr. 935.


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nrs. 2794-2797
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.08 Belastingen
2.08.1 Gemeentelijke belastingen
Dagstaten van ontvangsten door de ontvanger van de stedelijke accijnzen, 1824, 1839-1843. -- 4 katernen


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nrs. 59-61
rubriek: 1 Stukken van algemene aard
1.1 Notulen en bijbehorende vergaderstukken
1.1.1 Gemeenteraad
Presentielijsten, 1824 - 1851. Conform art. 85 van het Stedelijk regeringsreglement van 1824. -- 3 banden


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nrs. 2798-2806
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.08 Belastingen
2.08.1 Gemeentelijke belastingen
Maandstaten van ontvangsten door de ontvanger van de stedelijke accijnzen, 1824, 1827-1831, 1835, 1845-1854. -- 9 omslagen


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nrs. 56-58
rubriek: 1 Stukken van algemene aard
1.1 Notulen en bijbehorende vergaderstukken
1.1.1 Gemeenteraad
Index op de notulen van de raadsvergaderingen, 1822 - 1857. -- 2 banden, 1 pak


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nrs. 2767-2769
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.08 Belastingen
2.08.1 Gemeentelijke belastingen
Ordonanties betreffende stedelijke belastingen, gedrukt, 1818. -- 3 delen


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2464
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.19 Kerkelijke aangelegenheden
Stukken betreffende een godsdienstige sekte te Waddinxveen, 1818. -- 1 omslag


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 1737
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.07 FinanciŽn
2.07.4 Schulden en leningen
Register van kwijting van de "achterstand" van 1813 en vroeger, met akten van volmacht, 1818 - 1821. -- 1 deel


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 1683
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.04 Eigendommen en bezittingen
2.04.3 Overige eigendommen
Verhuurboek
Register van overeenkomsten van verhuur van gemeente-eigendommen, 1818-1820. -- 1 deel


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2941
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.08 Belastingen
2.08.2 Rijksbelastingen
2.08.2.1 Directe belastingen
2.08.2.1.2 Patenrecht
Ingekomen brieven over de heffing van het patentrecht bij reizende kramers resp. "ondernemers van spelen en vermakelijkheden", 1919, 1921. -- 2 stukken


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2936
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.08 Belastingen
2.08.2 Rijksbelastingen
2.08.2.1 Directe belastingen
2.08.2.1.2 Patenrecht
Lijsten van nader (o.a. door de deurwaarder) afgegeven patenten, 1819-1823. -- 1 omslag


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 1960
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.13 Waterstaat
Stukken betreffende de droogmaking van de Zuidplaspolder, 1819-1829. -- 1 omslag


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2935
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.08 Belastingen
2.08.2 Rijksbelastingen
2.08.2.1 Directe belastingen
2.08.2.1.2 Patenrecht
Verklaringen en aantekeningen inzake afgedragen onafgehaalde patenten, ca. 1819-1832. -- 1 omslag


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 1986
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.12 Gezondheidszorg
2.12.4 Bestrijding besmettelijke ziekten
Staten met gevaccineerden, 1819 - 1942. -- 1 band


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2041
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.21 Militaire zaken
2.21.2 Nationale militie, dienstplicht
Naamlijsten van mannen van 18-60 jaar, wijksgewijs geordend, met vermelding van huisnummer en beroep, 1820. -- 1 omslag


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2588
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.08 Belastingen
2.08.1 Gemeentelijke belastingen
Lijst van huiseigenaren, ca. 1820. -- 1 band
Met vermelding van wijknummers.


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2813
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.09 Bevolkingsadministratie, verkiezingen
2.09.1 Burgerlijke stand
Index op de akten van aangifte van geboorten in 1820. -- 1 katern
Kladexemplaar.


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2814
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.09 Bevolkingsadministratie, verkiezingen
2.09.1 Burgerlijke stand
Index op de akten van aangifte van overlijden in 1820. -- 1 katern
Kladexemplaar.


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2942
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.08 Belastingen
2.08.2 Rijksbelastingen
2.08.2.1 Directe belastingen
2.08.2.1.2 Patenrecht
Formulier voor een maandstaat van ontvangsten door de ontvanger der directe belastingen (waaronder patenten), ca. 1820. -- 1 stuk


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2986
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.11 Openbare orde, openbare zedelijkheid en openbare veiligheid
2.11.3 Openbare veiligheid
Reglement op het blusschen van brand, benevens de instructie tot het behandelen der brandspuiten, binne de stad Gouda
1820. Gedrukt. Met een verordening op het gebied van de brandpreventie en brandbestrijding, ter vervanging van de verordening uit 1695, 1826. Gedrukt. Met een reglement op de vuurschouwerij, met lijst van kwartieren (wijken) waarin de stad op dit gebied is verdeeld, 1826. Gedrukt. -- 3 katerns


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2894
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.08 Belastingen
2.08.1 Gemeentelijke belastingen
Aanslagbiljetten en aanmaningen wegens verschuldigd klap-, lantaarn- en straatgeld over de dienstjaren 1821-1825. -- 1 omslag
Het betreft vermoedelijk gesloopte panden en/of verhuisde eigenaars.


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nrs. 2444-2452
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.17 Maatschappelijke zorg
2.17.2 Overige instellingen voor maatschappelijke zorg
Staten van beleende, afgeloste en verkochte panden, 1821, 1824-1831. -- 9 omslagen


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2938
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.08 Belastingen
2.08.2 Rijksbelastingen
2.08.2.1 Directe belastingen
2.08.2.1.2 Patenrecht
Gekwiteerde aanslagbiljetten wegens betaling van het patentrecht, 1821-1831. -- 1 omslag


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nrs. 1715-1721
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.07 FinanciŽn
2.07.4 Schulden en leningen
Stukken betreffende de inschrijving van obligaties in het grootboek van de stad, ca. 1822. Met diverse retroacta. -- 7 omslagen


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 1738
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.07 FinanciŽn
2.07.4 Schulden en leningen
Register van diverse obligaties ten laste van de stad die ingewisseld zijn tegen nieuwe, ca. 1822. -- 1 katern


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 1745
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.07 FinanciŽn
2.07.2 Begrotingen, rekeningen en bijlagen, grootboeken
2.07.2.2 Rekeningen en bijlagen
Aantekeningen betreffende het afsluiten van de rekeningen over 1811 - 1814 van mr. J.A. van der Burch, 1822. -- 1 dossier


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2337
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.14 Verkeer en vervoer
2.14.4 Scheepvaart
Stukken betreffende de vaststelling van een lijst van vrachtlonen voor de schippers tussen Amsterdam en Gouda, 1822 en 1823. -- 1 omslag


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 1739
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.07 FinanciŽn
2.07.4 Schulden en leningen
Register van de aflossing van obligaties ten laste van de stad, 1822 - 1826. -- 1 deel


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2773
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.08 Belastingen
2.08.1 Gemeentelijke belastingen
Dwangbevelen, opgemaakt op last van de ontvanger van de stedelijke accijnzen, 1822-1838. -- 1 omslag


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nrs. 54-55
rubriek: 1 Stukken van algemene aard
1.1 Notulen en bijbehorende vergaderstukken
1.1.1 Gemeenteraad
Netnotulen van de raadsvergaderingen, 1822 - 1840. -- 2 banden


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2374
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.17 Maatschappelijke zorg
2.17.1 Armenzorg
2.17.1.1 Algemeen
Stukken betreffende personen ten laste van de gemeente opgenomen in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid, 1822-1843. -- 1 pak
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (bandschade)


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nrs. 643-653
rubriek: 1 Stukken van algemene aard
1.5 Ingekomen en verzonden stukken
Agenda van ingekomen stukken, 1822 - 1847. -- 9 banden, 2 pakken


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nrs. 660-678
rubriek: 1 Stukken van algemene aard
1.5 Ingekomen en verzonden stukken
KopiŽen van verzondene staten, tabellen, voordragten enz.
1822 - 1850. -- 19 pakken


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 10
rubriek: 2 ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.3 Vermogen
2.2.3.2 Onroerend goed
2.2.3.2.3 Huizen en grond
Akte waarbij het kerkbestuur met Willem IJserman, steenbakker, overeenkomt, dat deze t.b.v. het bedijken van rietlanden in het Oosteinde de betreffende dijk mag laten aansluiten op Schielands Hoge Zeedijk, ter plaatse waar het kerkbestuur onderhoudsplichtig is, in ruil voor het onderhoud van het betreffende dijkgedeelte, 1821 januari 1. -- 1 stuk


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 49
rubriek: 2 ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.3 Vermogen
2.2.3.2 Onroerend goed
2.2.3.2.2 Kerk en pastorie
Stukken betreffende het herstel van kerkgebouw en pastorie, 1830, 1831. -- 1 omslag
Bevat: Drie bouwtekeningen (details).


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 71
rubriek: 1 ARCHIEF VAN DE PASTOOR
1.1 Stukken van algemene aard
Circulaires van de aartspriesters van Holland en Zeeland resp. van de vice-superior van de Hollandse Zending, maart 1831 - april 1853. -- 1 omslag
Genummerd 1 - 23 (nr. 20 ontbreekt).


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 63
rubriek: 2 ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.3 Vermogen
2.2.3.2 Onroerend goed
2.2.3.2.3 Huizen en grond
Akte van transport door Pieter Verham te Gouda aan het kerkbestuur van een stuk tuin-, wei- en hooiland aan het Oosteinde (Dijksland nr. 56 en 57), strekkende van het eigendom van de kerk tot de plassen (O en W = de kerk), kad. sectie B 1016 en 1367, tegen een lijfrente, 1836 oktober 27; grosse en authentiek afschrift. Met onderhandse akte waarbij door de verkoper een fundatie wordt gevestigd, 30 oktober 1836; afschrift, en een onderhandse akte waarbij de verkoper een aanvullende fundatie vestigt, 1 november 1836. Met retroacta, (1820) 1827, en bijlagen, 1836, 1837. Met stukken betreffende de hypotheek ten laste van de kerk wegens de genoemde lijfrente en het royement van deze hypotheek, als gevolg van het overlijden van de lijfrenteheffer, 1843 en 1847. -- 3 katerns, 15 stukken


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 23
rubriek: 1 ARCHIEF VAN DE PASTOOR
1.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
1.2.5 Zielzorg
1.2.5.3 Bemoeienis met groepen parochianen
Reglement van de Broederschap van de eeuwigdurende aanbidding van het Allerheiligst Sacrament, 1844; gedrukt. Met beschikking van de vice-superior van de Hollandse Zending, waarbij hij toestemming tot de oprichting geeft, 1844. -- 1 katern en 1 stuk


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 8
rubriek: 2 ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.1 Oprichting, parochiegrenzen
Akte waarbij Innocentius Ferrieri, vice-superior van de Hollandse Zending, de grenzen van de staties Moordrecht en Waddinxveen vaststelt, (Latijn); met authentieke vertaling, 1846 oktober 27 (november 1). -- 2 stukken
Tot het gebied van de statie Moordrecht behoren Gouderak, Ouderkerk en Nieuwerkerk a/d IJssel, Berkenwoude, het Beijersche en Broek en Tuyl (ged.).


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 62
rubriek: 2 ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.3 Vermogen
2.2.3.2 Onroerend goed
2.2.3.2.4 Begraafplaatsen
Vergunning van b. en w. van Moordrecht om achter het kerkgebouw een begraafplaats aan te leggen, 7 september 1852. -- 1 stuk


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 73
rubriek: 1 ARCHIEF VAN DE PASTOOR
1.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
1.2.5 Zielzorg
1.2.5.1 Eredienst, devoties
Brief van de bisschop van Haarlem aan de pastoor met verzoek hem in te lichten over het verbod van kerkelijke begrafenisplechtigheden op het in 1852 aangelegde kerkhof i.v.m. het niet afgescheiden zijn van het kerkhof, 2 december 1856. -- 1 stuk


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 145
rubriek: 1 ARCHIEF VAN DE PASTOOR
1.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
1.2.2 Organisatie
Brief van de bisschop met het verzoek om een voordracht van personen voor de benoeming tot leden van het op te richten parochiaal armbestuur, 1855 juli 19. -- 1 stuk
Nadere toegang: 1994/08


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 146
rubriek: 3 ARCHIEF VAN HET ARMBESTUUR
3.2 Organisatie
Brief van het gemeentebestuur met bericht dat het kennis heeft genomen van de oprichting van een parochiaal armbestuur, 28 februari 1855. -- 1 stuk
Nadere toegang: 1994/09


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 147
rubriek: 3 ARCHIEF VAN HET ARMBESTUUR
3.1 Algemeen
Brief van het gemeentebestuur met verzoek om een formulier ten behoeve van de statstiek van het armwezen in te vullen, 22 februari 1855. -- 1 stuk
Nadere toegang: 1994/10


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 72
rubriek: 1 ARCHIEF VAN DE PASTOOR
1.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
1.2.2 Organisatie
Brief van de bisschop van Haarlem aan de pastoor met verzoek om de namen van tot kerkmeester benoembare personen op te geven i.v.m. de verheffing van Moordrecht tot parochie, 15 november 1856. -- 1 stuk


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 77
rubriek: 2 ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.1 Oprichting, parochiegrenzen
Akte waarbij de bisschop van Haarlem de grenzen van de parochie Moordrecht vaststelt, 14 november 1856. -- 1 stuk


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 148
rubriek: 3 ARCHIEF VAN HET ARMBESTUUR
3.5 Bemoeienis met individuele armlastigen
Brief van het gemeentebestuur met verzoek om de kosten van verpleging van twee parochianen te betalen, 1856 juli 14. -- 1 stuk
Nadere toegang: 1994/11


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 195
rubriek: 3 ARCHIEF VAN HET ARMBESTUUR
3.2 Organisatie
Brief van de bisschop met het verzoek om met spoed een reglement voor het parochiaal armbestuur vast te stellen, in verband met verplicht aftreden van een deel van de leden, 18 januari 1856. -- 1 stuk
Nadere toegang: 1994/12


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 15
rubriek: 2 ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.3 Vermogen
2.2.3.2 Onroerend goed
2.2.3.2.2 Kerk en pastorie
Stukken betreffende de toestemming en de verkrijging van overheidssubsidies voor de herbouw van de kerk, september 1857 - november 1860. -- 1 omslag


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nrs. 4-7
rubriek: 2 ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.3 Vermogen
2.2.3.2 Onroerend goed
2.2.3.2.2 Kerk en pastorie
Stukken betreffende de herbouw van de kerk, 1859 - 1861. -- 4 omslagen


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 79
rubriek: 1 ARCHIEF VAN DE PASTOOR
1.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
1.2.3 Eigendommen
Lijstje van aanwezige kerkelijke gewaden, z.d. (ca 1860 ?). -- 1 stuk


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 24
rubriek: 1 ARCHIEF VAN DE PASTOOR
1.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
1.2.5 Zielzorg
1.2.5.3 Bemoeienis met groepen parochianen
Lijstje van de tot de kerk te Moordrecht behorende broederschappen (ca. 1861). -- 1 stuk


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 25
rubriek: 1 ARCHIEF VAN DE PASTOOR
1.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
1.2.5 Zielzorg
1.2.5.3 Bemoeienis met groepen parochianen
Stukken betreffende de Vereniging tot bevordering der verering van het Allerheiligst Sacrament ... (tweede afdeling). 1862 en z.d. -- 1 omslag


GOUDA -- ac494 Familie Noothoven van Goor 1808-1907

inv.nr. 27
rubriek:
1 Dirk van Goor
Authentiek uittreksel uit het doopboek van de hervormde gemeente Kerk-Avezaath betreffende de geboorte en doop van Dirk van Goor in 1779, 1818. -- 1 stuk


GOUDA -- ac494 Familie Noothoven van Goor 1808-1907

inv.nr. 20
rubriek: 2 Gerrit Benjamin van Goor (en gezin)
2.2 Overige stukken
Testament van Jacob Meinard Noothoven, hervormd predikant te Amsterdam, waarbij hij de kinderen van zijn nicht Benjamina Maria van Goor-Lulius tot universele erfgenamen benoemt, 1828. Met akte waarbij zij en haar man Dirk van Goor instemmen met de in het testament genoemde voorwaarden, 1828. Met een exemplaar van het Zondagsblad van het Nieuws van den Dag waarin JMN genoemd wordt, 1904. -- 2 katerns, 1 stuk


GOUDA -- ac494 Familie Noothoven van Goor 1808-1907

inv.nr. 55
rubriek: 2 Gerrit Benjamin van Goor (en gezin)
2.2 Overige stukken
Inventaris van de nalatenschap van Jacob Meinard Noothoven, in leven hervormd predikant te Amsterdam, 1828; afschrift; met latere potloodaantekeningen in de kantlijn bij de opsomming van de effecten. -- 1 deel


GOUDA -- ac494 Familie Noothoven van Goor 1808-1907

inv.nr. 58
rubriek: 2 Gerrit Benjamin van Goor (en gezin)
2.1 Verwerving en beheer van onroerende zaken
Akte van transport (eigendomsbewijs) van een huis en erf met tuin en vrije uitgang aan de noordzijde aan de Kleiweg wz (= nu nr. 27), wijk L 15, kad. B 563 (Z = Cornelis de Jong; N = erven Pieter Koeman) door Jacob Schouten, kostschoolhouder, aan Gerrit Benjamin van Goor, boekhandelaar, 1841. Met voorstukken, 1754, 1782, 1797, 1828 en 1829. -- 2 katerns, 3 charters (een fragment van een zegel bewaard), 4 stukken
In 1828 was dit wijk L 14.


GOUDA -- ac494 Familie Noothoven van Goor 1808-1907

inv.nr. 61
rubriek: 2 Gerrit Benjamin van Goor (en gezin)
2.1 Verwerving en beheer van onroerende zaken
Overeenkomst van Gerrit Benjamin van Goor met Jan Felix, waarbij eerstgenoemde toestemming krijgt tot het plaatsen van ramen in de noordmuur van de bestaande en uit te bouwen drukkerij achter het huis aan de Kleiweg wz, wijk L 15, kad. B 563, met zicht op het perceel kad. B 561 van laatstgenoemde, 1845. -- 1 stuk


GOUDA -- ac494 Familie Noothoven van Goor 1808-1907

inv.nr. 17
rubriek: 2 Gerrit Benjamin van Goor (en gezin)
2.1 Verwerving en beheer van onroerende zaken
Akte van transport (eigendomsbewijs) van een huis en erf met daarnaast een vrije toegangspoort en daarachter een tuin aan de Kleiweg wz, wijk E 99, kad. B 564 (achter tot de eigendom van B. Brouwer) (Z = J.H. van Leent en G.L. Descheijmer; N = de koper en de zijl) door Teunis Hoogenboom aan Gerrit Benjamin van Goor, boekhandelaar, 1846. Met voorstuk, 1843. -- 1 katern
In 1843 was dit wijk L 16.


GOUDA -- ac494 Familie Noothoven van Goor 1808-1907

inv.nr. 59
rubriek: 2 Gerrit Benjamin van Goor (en gezin)
2.1 Verwerving en beheer van onroerende zaken
Akte van transport (eigendomsbewijs) van een stuk grond achter percelen aan de Kleiweg wz (nu nr. 31), wijk E 97 en 96, kad. B 561 ged. (deels over de gehele breedte van de achtermuur van het huis van wed. Koeman en deels idem van het huis van de verkoper ) (Z = de koper; N = deels de verkoper en deels de vrouw van De Ruiter) door Jan Felix, gevangenisbewaarder, aan Gerrit Benjamin van Goor, boekhandelaar, 1846. Met voorstuk, 1822. -- 1 katern, 1 stuk
In 1822 was dit een deel van wijk L 12.


GOUDA -- ac494 Familie Noothoven van Goor 1808-1907

inv.nr. 60
rubriek: 2 Gerrit Benjamin van Goor (en gezin)
2.1 Verwerving en beheer van onroerende zaken
Akte van transport (eigendomsbewijs) van een huis en erf aan de Kleiweg wz (nu nr. 29), wijk E 97, kad. B 562, door de erfgenamen van het echtpaar Pieter Koemans en Johanna Paulissen aan Gerrit Benjamin van Goor, boekhandelaar, 1851. Met voorstuk, 1826. -- 1 katern, 1 stuk
In 1826 was dit wijk L 13.


GOUDA -- ac494 Familie Noothoven van Goor 1808-1907

inv.nr. 62
rubriek: 2 Gerrit Benjamin van Goor (en gezin)
2.1 Verwerving en beheer van onroerende zaken
Overeenkomst van Klaas van Vliet, kleermaker, met Gerrit Benjamin van Goor, waarbij eerstgenoemde tijdelijk toestemming krijgt tot het afwateren en rioleren van zijn woning aan de Kleiweg wz, wijk E 96, kad. B 1190, op een put van laatstgenoemde op het perceel kad. B 561 ged., 1851. -- 1 stuk


GOUDA -- ac494 Familie Noothoven van Goor 1808-1907

inv.nr. 63
rubriek: 2 Gerrit Benjamin van Goor (en gezin)
2.2 Overige stukken
Correspondentie betreffende de productie van enkele boeken, 1852, 1856. -- 4 stukken
O.a. met Chr. Kramm betreffende diens boek over de Goudse glazen (De Gousche glazen ... Gouda, Van Goor, 1853).


GOUDA -- ac494 Familie Noothoven van Goor 1808-1907

inv.nr. 15
rubriek: 2 Gerrit Benjamin van Goor (en gezin)
2.1 Verwerving en beheer van onroerende zaken
Akte van transport (eigendomsbewijs) van een huisje en erf aan de Kleiweg wz, kad. B 566 (achter tot de eigendom van Van Leent) door Willem Pannevis, schoenmaker, aan Gerrit Benjamin van Goor, boekhandelaar, 1854. Met bijlagen. -- 1 katern, 2 stukken


GOUDA -- ac494 Familie Noothoven van Goor 1808-1907

inv.nr. 18
rubriek: 2 Gerrit Benjamin van Goor (en gezin)
2.1 Verwerving en beheer van onroerende zaken
Akte van transport (eigendomsbewijs) van een huis, ingericht als stal, aan de Kleiweg wz (= nu nr. 23 - 21), wijk E 100, kad. B 1145 (voorheen: B 565) (achter tot de eigendom van P. van Werkhoven) (Z = de koper; N = de koper) door Jacobus Hendricus van Leent aan Gerrit Benjamin van Goor, boekhandelaar, 1855. Met voorstukken, 1764, 1809, 1842, bijlagen en banderol. -- 2 katerns, 2 charters (zegels ontbreken), 3 stukken


GOUDA -- ac494 Familie Noothoven van Goor 1808-1907

inv.nr. 28
rubriek: 2 Gerrit Benjamin van Goor (en gezin)
2.2 Overige stukken
Brief van de bibliothecaris van de particuliere bibliotheek van koning Willem III met dankbetuiging namens de koning voor de schenking van de eerste afleveringen en band van de "prachtbijbel", 1857. -- 1 stuk
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!


GOUDA -- ac494 Familie Noothoven van Goor 1808-1907

inv.nr. 1
rubriek: 2 Gerrit Benjamin van Goor (en gezin)
2.2 Overige stukken
Onderhandse akte van cessie door Jacoba Mijnarda van Goor aan haar broer G.B. van een schuldbekentenis ten laste van Gerardus Sterk te Veghel ad É 660,69, 1863. -- 1 stuk