LET OP: er wordt steeds een willekeurige periode gezocht. Klik op <F5> om de zoekopdracht te vernieuwen.

Voorbeeld van een zoekvraag: zoek alle inv.nrs. tussen 1897 en 1925 (uit een negental archieven in het Streekarchief Midden Holland te Gouda)

118 records gevonden
GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nrs. 1325-1332
rubriek: 1 Stukken van algemene aard
1.5 Ingekomen en verzonden stukken
Indicateur, 1913 - 1920. -- 8 delen


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nrs. 1333-1340
rubriek: 1 Stukken van algemene aard
1.5 Ingekomen en verzonden stukken
Index op de indicateur, 1913 - 1920 -- 8 delen


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nrs. 2815-2819
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.16 Arbeid
Stukken ingekomen bij de directeur van de gemeentelijke arbeidsbeurs, respectievelijk de secretaris van de commissie van de werkloosheidsverzekering, 1913-1915, 1919, 1920. -- 5 omslagen
De gemeentelijke arbeidsbeurs bestond van mei 1910 t.m. 1915. In 1921 werd opnieuw een gemeentelijke arbeidsbeurs geopend. De commissie van de werkloosheidsverzekering functioneerde vanaf 1 september 1918.


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2983
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.14 Verkeer en vervoer
2.14.2 Kanalen, vaarten
Rapport in zake een nieuwe IJsselsluis bij Gouda voor de scheepvaartverbinding tusschen Hollandsche IJssel en Gouwe
Uitgebracht door de hoofdingenieur van provinciale waterstaat aan gedeputeerde staten, met bijlagen, 1914. Gedrukt. -- 1 omslag


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2987
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.12 Gezondheidszorg
2.12.6 Drinkwatervoorziening/riolering
Drinkwatervoorziening van Gouda
Rapport van de raadscommissie belast met onderzoek naar de verlenging van de concessie aan de Goudsche Waterleiding Maatschappij, met bijlagen, 1914. Gedrukt. -- 1 deel


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nrs. 3071-3085
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.09 Bevolkingsadministratie, verkiezingen
2.09.2 Bevolkingsregistratie
2.09.2.4 Ingekomen en vertrokken personen
Register van Belgische vluchtelingen, 1914-1918. -- kaartsysteem in 15 dozen
Alfabetisch geordend .


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nrs. 298-300
rubriek: 1 Stukken van algemene aard
1.1 Notulen en bijbehorende vergaderstukken
1.1.1 Gemeenteraad
"Register" op de notulen van de gemeenteraad en b. en w., 1916 - 1918. -- 3 delen


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2956
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.05 Functionarissen en personeel
2.05.3 Aanstelling, salaris, functioneren, pensioen, ontslag en overlijden
Staat van de salarissen van "ambtenaren, beambten en werklieden" in gemeentelijke dienst, over de periode 1914-1918, met voorstel voor de bezoldiging in 1919, 1918. Gedrukt. -- 1 katern


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nrs. 720-1324
rubriek: 1 Stukken van algemene aard
1.5 Ingekomen en verzonden stukken
Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken, 1913 - 1920. -- 604 pakken


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2984
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.14 Verkeer en vervoer
2.14.5 Tram- en spoorwegen
Begroting voor openbare werken in het gebied rond de spoorlijn: een te maken schutsluis in de Karnemelksloot en te graven verbinding naar de Graaf Florisweg, een te maken spoortunnel in de Spoorstraat, en een te maken schutsluisje res. steeksluisje aan de Ridder van Catsweg, (1911). -- 1 omslag


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2419
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.12 Gezondheidszorg
2.12.1 Algemene gezondheidszorg
Begrotingen van het Van Itersonziekenhuis, 1910-1912. Met bijlagen -- 1 omslag


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2383
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.17 Maatschappelijke zorg
2.17.2 Overige instellingen voor maatschappelijke zorg
Stukken betreffende de liquidatie van de fondsen van het voormalig armbestuur van Stein, 1910-1912. -- 1 omslag


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2420
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.12 Gezondheidszorg
2.12.1 Algemene gezondheidszorg
Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het Van Itersonziekenhuis, 1910, 1911. -- 1 omslag


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nrs. 1554-1556
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.09 Bevolkingsadministratie, verkiezingen
2.09.2 Bevolkingsregistratie
2.09.2.5 Huizenregistratie
Huisregister ca.1907 - ca.1909. -- 3 delen


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2896
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.18 Onderwijs
Stukken betreffende het pensioen van E.P.J. Jager, voormalig onderwijzeres aan de 1e Burgerschool voor meisjes, 1907-1920. -- 1 omslag


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2959
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.15 Economische aangelegenheden
2.15.1 Handel en nijverheid
Verordening op het leggen van buizen ten behoeve van o.a. nutsbedrijven, 1908. Gedrukt. -- 1 stuk


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2902
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.10 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
2.10.1 Ruimtelijke ordening
Raadsbesluit waarbij een bouwverbod wordt vastgesteld voor diverse percelen ten behoeve van de aanleg van openbare weg of water of voor bebouwing krachtens het uitbreidingsplan, sep. 1909. Met staat van percelen, alfabetisch geordend op naam van de eigenaar, 1908. Gedrukt. -- 1 katern


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nrs. 1557-1559
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.09 Bevolkingsadministratie, verkiezingen
2.09.2 Bevolkingsregistratie
2.09.2.5 Huizenregistratie
Huisregister ca. 1909 - ca.1922. -- 3 delen


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nrs. 2889-2890
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.09 Bevolkingsadministratie, verkiezingen
2.09.2 Bevolkingsregistratie
2.09.2.2 Volkstelling
Kladregisters van personen die in verband met de 9e algemene volkstelling per 1-1-1910 in de bevolkingsregisters bij- resp. afgeschreven moeten worden, (1910). -- 2 katerns
Alfabetisch ingericht. Verwezen wordt naar het bevolkingsregister over de periode 1900-1922.


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2433
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.17 Maatschappelijke zorg
2.17.2 Overige instellingen voor maatschappelijke zorg
Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van de Volksgaarkeuken, 1906, 1908. -- 1 omslag


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2431
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.17 Maatschappelijke zorg
2.17.2 Overige instellingen voor maatschappelijke zorg
Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het Hoffman's-gesticht, 1906, 1908. -- 1 omslag


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2430
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.17 Maatschappelijke zorg
2.17.2 Overige instellingen voor maatschappelijke zorg
Begrotingen van het Hoffman's-gesticht, 1906, 1908. -- 1 omslag


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2953
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.04 Eigendommen en bezittingen
2.04.1 Algemeen
Verordening op de commissie van bijstand in het beheer van de gemeentewerken, 1906. Met wijziging, 1907. -- 2 stukken


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 1708
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.04 Eigendommen en bezittingen
2.04.1 Algemeen
Brandverzekeringspolis betreffende de eigendommen van de gemeente, 1906. -- 1 stuk


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nrs. 1981-1982
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.11 Openbare orde, openbare zedelijkheid en openbare veiligheid
2.11.1 Openbare orde
2.11.1.3 Toezicht op het alcoholgebruik en verdovende middelen
Register van verloven tot de verkoop van alcoholhoudende drank, anders dan sterke drank, 1905 - 1923. Met index op de namen van verlofhouders. -- 2 delen


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nrs. 1993-2002
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.10 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
2.10.2 Bouw- en woningtoezicht
Stukken betreffende de uitvoering van de Woningwet, 1903-1912. -- 10 pakken


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2955
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.05 Functionarissen en personeel
2.05.3 Aanstelling, salaris, functioneren, pensioen, ontslag en overlijden
Teks van de wijziging van de verordening op de samenstelling en de bezoldiging van het personeel ter secretarie, 1904. Gedrukt. -- 1 stuk


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2960
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.09 Bevolkingsadministratie, verkiezingen
2.09.1 Burgerlijke stand
Verordening op de burgerlijke stand, 1904. Gedrukt. -- 1 stuk


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2954
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.11 Openbare orde, openbare zedelijkheid en openbare veiligheid
2.11.1 Openbare orde
2.11.1.3 Toezicht op het alcoholgebruik en verdovende middelen
Verordening op het verlenen van vergunningen voor de verkoop van sterke drank, 1905. Gedrukt. -- 1 stuk


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2957
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.05 Functionarissen en personeel
2.05.3 Aanstelling, salaris, functioneren, pensioen, ontslag en overlijden
Verordening op de samenstelling en de bezoldiging van de gemeentepolitie, 1905. Gedrukt. -- 1 stuk


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2408
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.12 Gezondheidszorg
2.12.1 Algemene gezondheidszorg
Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van de dames E. en J. van Iterson, 1905, 1906. -- 1 pak


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2829
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.12 Gezondheidszorg
2.12.5 Ophalen en verwerken van afvalstoffen
Notulen van de vergaderingen van de commissie voor de verbetering van de vuilafvoer in de buitenwijken, 1903-1908. -- 1 deel


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2432
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.17 Maatschappelijke zorg
2.17.2 Overige instellingen voor maatschappelijke zorg
Begrotingen van de Volksgaarkeuken, 1903, 1908. -- 1 omslag


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2961
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.10 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
2.10.1 Ruimtelijke ordening
Bekendmaking van de burgemeester dat het ontwerp voor het gemeentelijk uitbreidingsplan ter inzage ligt, 1903. Gedrukt. -- 1 stuk


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2958
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.10 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
2.10.2 Bouw- en woningtoezicht
Raadsbesluit betreffende het aanbrengen van het kenteken "onbewoonbaarverklaarde woning", 1903. Gedrukt. -- 1 stuk


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2898
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.10 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
2.10.2 Bouw- en woningtoezicht
Bouw- en woningverordening voor de gemeente Gouda
Juni 1903. Gedrukt. -- 1 deel


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2951
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.15 Economische aangelegenheden
2.15.1 Handel en nijverheid
Instructie voor de eerste klerk van de gemeente-gasfabriek, 1902. Gedrukt. -- 1 stuk


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2945
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.05 Functionarissen en personeel
2.05.3 Aanstelling, salaris, functioneren, pensioen, ontslag en overlijden
Raadsbesluit inzake de maximumarbeidsduur en het minimumloon van de werklieden zoals deze in de bestekken voor gemeentewerken moeten worden vastgelegd, 1901. Met wijziging, 1912. Gedrukt. -- 2 stukken


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nrs. 2830-2831
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.12 Gezondheidszorg
2.12.5 Ophalen en verwerken van afvalstoffen
Ingekomen stukken betreffende de verbetering van de vuilafvoer in de buitenwijken, 1901-1908. -- 2 omslagen


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2948
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.15 Economische aangelegenheden
2.15.2 Gas- en elektriciteitsvoorziening
Verordening op het beheer van de gemeente-gasfabriek resp. de gemeente lichtfabrieken, 1901, 1909. Gedrukt. -- 2 katerns


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2950
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.15 Economische aangelegenheden
2.15.2 Gas- en elektriciteitsvoorziening
Verordeningen op de commissie van bijstand in het beheer van de gemeente-gasfabriek resp. de commissie ter controle van het geleverde gas, 1901, 1902. Gedrukt. -- 2 stukken


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2350
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.14 Verkeer en vervoer
2.14.5 Tram- en spoorwegen
Stukken betreffende de onteigeningen t.b.v. de stoomtramweg tussen Gouda en Schoonhoven, 1901 en 1902. -- 1 omslag


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nrs. 1499-1550
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.09 Bevolkingsadministratie, verkiezingen
2.09.2 Bevolkingsregistratie
2.09.2.3 Wijk- en bevolkingsregisters 1826, 1846 - 1922
Bevolkingsregister 1900 - 1922 -- 52 delen
Volledig op microfiches te raadplegen! Van deze serie zijn inv.nrs. 1510 - 1548 ongeveer alfabetisch op achternaam van de hoofdbewoner ingedeeld.


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2946
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.18 Onderwijs
Verordeningen en reglementen voor andere (d.w.z. naast het lager onderwijs) gemeentelijke onderwijsinstellingen, 1900-1912. Gedrukt. -- 1 omslag
Betreft de stadsmuziekschool, de ambachtsavondschool, de handelscursus en de opleiding tot onderwijzer(es).


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2952
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.14 Verkeer en vervoer
2.14.5 Tram- en spoorwegen
Verordening op het stoomtramverkeer binnen de bebouwde kom Ö
Vastgesteld 1900, goedgekeurd 1901. Gedrukt. -- 1 stuk


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nrs. 1551-1553
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.09 Bevolkingsadministratie, verkiezingen
2.09.2 Bevolkingsregistratie
2.09.2.5 Huizenregistratie
Huisregister 1900 - ca.1907. -- 3 delen
De straten zijn per wijk geordend.


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2943
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.08 Belastingen
2.08.1 Gemeentelijke belastingen
Verordeningen betreffende de heffing en invordering van plaatselijke belastingen, 1900-1909. Gedrukt. -- 1 omslag


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nrs. 1984-1985
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.12 Gezondheidszorg
2.12.2 Toezicht op waren
Stukken betreffende de voorbereidingen tot de oprichting van een abattoir, 1900. -- 2 pakken


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2903
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.17 Maatschappelijke zorg
2.17.2 Overige instellingen voor maatschappelijke zorg
Reglement voor de bank van lening, 1899-1911. Gedrukt. -- 1 omslag


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nrs. 705-719
rubriek: 1 Stukken van algemene aard
1.5 Ingekomen en verzonden stukken
Index op de brievenboeken, 1898 - 1912. -- 15 banden


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2944
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.05 Functionarissen en personeel
2.05.3 Aanstelling, salaris, functioneren, pensioen, ontslag en overlijden
Verordening betreffende het verlenen van pensioenen aan gemeente-ambtenaren, vastgesteld 1898, bijgewerkt tot 1910. Gedrukt. -- 1 katern


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nrs. 2914-2931
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.09 Bevolkingsadministratie, verkiezingen
2.09.3 Verkiezingen
Lijsten van de kiezers in de gemeente Gouda, 1897-1914 (1917). Gedrukt. Gedeeltelijk met lijsten van inwoners (lijst B) die in aanmerking kunnen komen voor plaatsing op de kiezerslijst, maar die wegens het genieten van bijstand niet op de lijst zijn geplaatst. Met bijbehorende circulaires van de burgemeester aan de besturen van de instellingen van weldadigheid met verzoek om opgave van de op deze lijsten voorkomende personen die in het afgelopen jaar daadwerkelijk bijstand hebben genoten en met lijsten van definitief om die reden niet op de keizerslijst geplaatste personen (lijst A). -- 18 omslagen
Alfabetisch ingericht.
Bevat: Opgave van geboorteplaats en -datum en het adres.


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2912
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.09 Bevolkingsadministratie, verkiezingen
2.09.3 Verkiezingen
Lijst van inwoners van Gouda die in aanmerking komen voor plaatsing op de kiezerslijst in 1897. Gedrukt, met kladlijstjes. -- 1 omslag


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2827
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.20 Cultuur; feestelijkheden
Notulen van de vergaderingen van de commissie ter voorbereiding van de ontvangst van de Koningin en de Koningin-Regentes, 1897. -- 1 omslag
Het bezoek vond plaats d.d. 24 april 1897.


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2828
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.20 Cultuur; feestelijkheden
Ingekomen stukken betreffende het bezoek van de Koningin en de Koningin-Regentes, 1897. -- 1 omslag


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 206
rubriek: 3 ARCHIEF VAN HET ARMBESTUUR
3.3 Vermogen
Testament van Arie Tettero, overleden in 1897, waarbij hij aan het armbestuur É 1500 legateert, onder vestiging van een fundatie, 1897; authentiek afschrift. Met stukken betreffende de aanvaarding van dit legaat, 1897. -- 1 katern, 3 stukken
Nadere toegang: 1994/28 - 29


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 60
rubriek: 2 ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.3 Vermogen
2.2.3.6 Schenkingen, erfstellingen ***
Stukken betreffende (de aanvaarding van) het legaat van Arie Tettero ten behoeve van de stichting van een bijkerk te Nieuwerkerk a/d IJssel, en een fundatie, 1897, 1898. -- 1 omslag


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 207
rubriek: 2 ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.3 Vermogen
2.2.3.5 Fundaties
Testament van oud-pastoor A.J. van der Drift, overleden in 1900, waarbij hij de parochie tot universeel erfgenaam benoemt, onder vestiging van een fundatie en een fonds tot stichting van een school, 1897; authentiek afschrift. Met afschrift van de boedelinventaris, 1900, en stukken betreffende de aanvaarding van dit legaat, 1900 - 1901. -- 2 katerns, 3 stukken
Nadere toegang: 1994/30 - 32


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 80
rubriek: 2 ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.3 Vermogen
2.2.3.1 Algemeen
Inventarissen van de kerkelijke goederen ... (zie beschrijving van plaatsnrs. 31 - 41), 1897, aanvullingen tot 1912. -- 1 katern


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 101
rubriek: 3 ARCHIEF VAN HET ARMBESTUUR
3.3 Vermogen
Machtiging van de bisschop tot aanvaarding van een bedrag van É 750, afkomstig uit de nalatenschap van pastoor Van der Drift, mits gebruikt voor extra bedelingen, 26 november 1913. -- 1 stuk


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 20
rubriek: 1 ARCHIEF VAN DE PASTOOR
1.1 Stukken van algemene aard
Circulaires van de bisschop van Haarlem; gedrukt gestencild. 1897, 1915, 1919 - 1924, 1853 - 1854. -- 1 omslag


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 198
rubriek: 2 ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.3 Vermogen
2.2.3.5 Fundaties
Authentiek uittreksel uit het testament uit 1893 van Maria de Jong, weduwe van Machiel van der Wegt, overleden in 1902, waarbij zij aan het kerkbestuur É 1000 legateert, (1902). Met een aantekening van de pastoor inzake de beschikbaarstelling van kapitaal voor een fundatie vůůr het overlijden van de *** erflaatster *** en de regeling van de begrafenis, 1902; met aantekening betreffende de belegging, 1907 - 1908. Met stukken betreffende de aanvaarding van dit legaat, 1902, en een aantekening betreffende de uitvoering van de fundatie, 1911 - 1914. -- 6 stukken
Nadere toegang: 1994/22 - 24


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 89
rubriek: 1 ARCHIEF VAN DE PASTOOR
1.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
1.2.5 Zielzorg
1.2.5.2 Sacramenten
Beschikkingen van de bisschop waarbij hij toestemming verleent aan Wilhelmina van der Kubben resp. Margaretha van Hertum om ondanks het feit dat zij gescheiden van haar man leven ter communie te gaan, juli 1901, mei 1923. -- 2 stukken


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 70
rubriek: 2 ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.3 Vermogen
2.2.3.5 Fundaties
Aantekeningen van de pastoor betreffende de fundatie van Adriana Compier, echtgenote van Gerrit Straver, 1902. -- 1 stuk


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 216
rubriek: 3 ARCHIEF VAN HET ARMBESTUUR
3.3 Vermogen
Authentiek uittreksel uit het testament uit 1893 van Maria de Jong, weduwe van Machiel van der Wegt, overleden in 1902, waarbij zij aan het armbestuur É 1000 legateert. Met stukken betreffende de aanvaarding van dit legaat, 1902. -- 3 stukken
Nadere toegang: 1994/25 - 27


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 59
rubriek: 2 ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.3 Vermogen
2.2.3.6 Schenkingen, erfstellingen ***
Stukken betreffende het legaat en de fundatie van Dirkje Blanken, weduwe van Dirk Moerings, te Gouderak, 1904. -- 4 stukken


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 21
rubriek: 2 ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.2 Organisatie
Beschikkingen van de vicaris-generaal van het bisdom Haarlem inzake de benoeming en het aftreden van kerkmeesters. 1905 - 1909 en 1920 - 1924. -- 1 omslag


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 208
rubriek: 3 ARCHIEF VAN HET ARMBESTUUR
3.3 Vermogen
Authentiek uittreksel uit het testament van oud-pastoor J.L.H. Stams, overleden in 1906 (?), waarbij hij aan het armbestuur É 1000 legateert, 1906. Met stukken betreffende de aanvaarding van dit legaat en de aankoop van het huis uit de nalatenschap, 1907. -- 1 katern, 4 stukken
Nadere toegang: 1994/33 - 36


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 43
rubriek: 1 ARCHIEF VAN DE PASTOOR
1.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
1.2.5 Zielzorg
1.2.5.1 Eredienst, devoties
Register met aantekeningen betreffende fundaties en bijbehorende verplichtingen, aangelegd ca. 1906, bijgehouden tot ca. 1912. -- 1 katern


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 174
rubriek: 2 ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.3 Vermogen
2.2.3.2 Onroerend goed
2.2.3.2.3 Huizen en grond
Akte van transport van een perceel weiland in de Oostpolder onder Schieland, van de dijkwetering tot de Ringvaart van de Zuidplaspolder (NO = de kerk, ZW = de Oostvliet), kad. sectie B 1007 en 1365, door Johannes Kool, particulier, aan het kerkbestuur, 1910 maart 8. Met retroacta, 1906, 1910, bisschoppelijke machtiging, 1910, en een bijlage, 1910. -- 4 katerns, 3 stukken
Nadere toegang: 1994/63


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 42
rubriek: 2 ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.3 Vermogen
2.2.3.4 Vorderingen en schulden
2.2.3.4.2 Vorderingen
Lijsten van effecten. ca. 1910 (met wijzigingen tot ca. 1916) en z.d. (ca. 1920 ?). -- 2 stukken


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 203
rubriek: 2 ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.3 Vermogen
2.2.3.2 Onroerend goed
2.2.3.2.5 Schoolgebouw
Schetstekening van de riolering van de St.-Jozefstichting en het schoolgebouw, z.d. (ca. 1920 ?); calque (potlood, kleurpotlood). -- 1 stuk
Nadere toegang: 1994/51


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 82
rubriek: 2 ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.3 Vermogen
2.2.3.2 Onroerend goed
2.2.3.2.3 Huizen en grond
Brieven van de secretaris van de bisschop aan de pastoor resp. met verzoek op te geven welke landerijen in de Zuidplaspolder t.n.v. het bisdom staan en met toestemming deze t.n.v. de parochie te laten overschrijven, mei 1911. -- 2 stukken


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 95
rubriek: 1 ARCHIEF VAN DE PASTOOR
1.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
1.2.5 Zielzorg
1.2.5.1 Eredienst, devoties
Brieven waarbij de bisschop resp. de vicaris-generaal het tijdstip voor het aanbiddingsfeest resp. het veertigurengebed vaststelt, 1911, 1913. -- 2 stukken
Het eerste stuk betreft tevens de zegening van het z.g. missiekruis te Nieuwerkerk a/d IJssel.


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 47
rubriek: 1 ARCHIEF VAN DE PASTOOR
1.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
1.2.5 Zielzorg
1.2.5.1 Eredienst, devoties
Aantekening van pastoor A.J. van der Drift dat de relikwie met houder, geschonken door Henricus Tettero, en de gouden ketting, geschonken door Gertrudis Tettero, bij de oprichting van een afzonderlijke parochie Nieuwerkerk a/d IJssel daarheen moeten worden overgebracht; z.d.; met aantekening van de afstand door pastoor J.M.A. Bots (ca. 1912 ?). -- 1 stuk


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 74
rubriek: 2 ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.1 Oprichting, parochiegrenzen
Stukken betreffende de verheffing van de bijkerk te Nieuwerkerk a/d IJssel tot parochiekerk en de afsplitsing van een nieuwe parochie van de H. Jozef te Nieuwerkerk (omvattende de burgerlijke gemeenten Nieuwerkerk en Ouderkerk a/d IJssel) van het parochieel grondgebied van Moordrecht, 1912. -- 1 omslag


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 99
rubriek: 3 ARCHIEF VAN HET ARMBESTUUR
3.3 Vermogen
Beschikking van de bisschop waarbij een verdeling wordt gemaakt ten aanzien van de goederen van het Moordrechtse parochiale armbestuur i.v.m. de oprichting van een afzonderlijke parochie Nieuwerkerk a/d IJssel, 1912 juli 17. -- 1 stuk


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 100
rubriek: 3 ARCHIEF VAN HET ARMBESTUUR
3.2 Organisatie
Brief van de bisschop waarbij toestemming wordt verleend om de bestuursvakature voorlopig niet te vervullen, 1 augustus 1912. -- 1 stuk


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 173
rubriek: 2 ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.3 Vermogen
2.2.3.2 Onroerend goed
2.2.3.2.3 Huizen en grond
Akte van transport van een huis, verdeeld in drie percelen, nrs. 10, 11 en 16, "op het dorp" op de hoek van het Buurpad en de Vissesteeg, kad. C 1321, door Abraham Wilhelmus Post aan het kerkbestuur, 8 augustus 1912. Met retroacta, 1889, 1899, en bisschoppelijke machtiging, 1912. -- 2 katerns, 2 stukken
Nadere toegang: 1994/62


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 115
rubriek:
4 ARCHIEF VAN HET SCHOOLBESTUUR
Stukken betreffende de lening van gelden en de aflossing van leningen, 1912, 1916. -- 3 stukken


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 211
rubriek: 3 ARCHIEF VAN HET ARMBESTUUR
3.3 Vermogen
Machtiging van de vicaris-generaal van het bisdom tot aankoop van een woonhuis voor É 2000, 1913 juni 20. Met polis van de brandverzekering van een huis (bewoond door twee gezinnen) met schuur "op het dorp" wijk K 67, 1913 juli 9. -- 2 stukken
Nadere toegang: 1994/38


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 212
rubriek: 2 ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.3 Vermogen
2.2.3.5 Fundaties
Machtiging van de vicaris-generaal van het bisdom tot aanvaarding van een schenking van Helena M.A. Bots, tegen een lijfrente en na overlijden van de schenkster een lijfrente voor Menta Asseler, dienstbode, onder stichting van een fundatie, 8 februari 1913. Met machtiging om uit het saldo van de schoolkas É 2170,08 toe te voegen aan het Fonds Van der Drift, tevens als onderpand van de fundatie-Helena M.A. Bots, 20 augustus 1913. -- 2 stukken
Nadere toegang: 1994/41 - 42


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 213
rubriek: 2 ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.3 Vermogen
2.2.3.5 Fundaties
Machtiging van de vicaris-generaal van het bisdom tot aanvaarding van een schenking van pastoor J.M.A. Bots, tegen een lijfrente, onder stichting van een eeuwigdurende fundatie, 8 februari 1913. Met akte waarbij het kerkbestuur verklaart de schenking te aanvaarden, 20 april 1913. -- 2 stukken
Nadere toegang: 1994/40, 43


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 215
rubriek: 2 ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.7 Bemoeienis met instellingen binnen de parochie
Overeenkomst met de Congregatie van de Arme Zusters van het Goddelijk Kind te Amsterdam met betrekking tot het opnemen van wezen in het St.-Jozefgesticht en het geven van kleuter- en lager onderwijs, 1913. Met brief van oud-pastoor Bots aan pastoor Nuijen waarin hij zijn teleurstelling uitspreekt over het niet opnemen van meisjes, zoals de bedoeling was, 1921. Met een vervangende overeenkomst, 1922. -- 3 stukken
Nadere toegang: 1994/43 a, 45, 45 a


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 84
rubriek: 2 ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.3 Vermogen
2.2.3.5 Fundaties
Authentiek uittreksel uit het testament van Petronella Josepha Blankers, overleden te Oud-Gastel in 1914, waarbij zij aan het kerkbestuur legateert de helft van de blote eigendom van een boerderij met toebehoren aan de Middelweg nr. 737, kad. sectie A bis 662 t/m 670, 672, 673, 1272, 1436, 1437, 1492, 1493, 1875 en 1876, onder vestiging van een fundatie en onder bezwaar van vruchtgebruik door J.G.A.H.M. Luykx te Wouw, 1914. Met stukken betreffende de aanvaarding van dit legaat, 1914 - 1915. -- 1 katern, 11 stukken


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 85
rubriek: 1 ARCHIEF VAN DE PASTOOR
1.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
1.2.5 Zielzorg
1.2.5.2 Sacramenten
Brief van de bisschop aan de pastoor inzake de eventuele overgang van een meisje naar het protestantisme en het tegengaan van z.g. gemengde huwelijken, 5 januari 1915. -- 1 stuk


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 175
rubriek: 3 ARCHIEF VAN HET ARMBESTUUR
3.3 Vermogen
Authentiek uittreksel uit de akte van veiling, waarbij: a) twee woonhuizen, verdeeld in vier percelen, nrs. P 44, 45, 46 en 47, met vier schuurtjes, erf, tuin, aan het Oosteinde bij de kerk, strekkende van de wetering tot P. Segers (NO = de Oostvliet; ZW = P. Kool), kad. B 1628 en 1005, en b) enkele percelen binnen- en buitendijks weiland aldaar, kad. B 1482 t/m 1487, uit de nalatenschap van Jacoba Ouwerkerk, weduwe van resp. Willem en Hendrik de Jong, worden toegewezen aan het armbestuur, 8 september 1915; met kwitantie, 1915. Met retroacta, 1854 en 1888, bisschoppelijke machtiging, 1915, en een bijlage, 1915. -- 3 katerns, 4 stukken
Nadere toegang: 1994/64


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 214
rubriek: 2 ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.3 Vermogen
2.2.3.4 Vorderingen en schulden
2.2.3.4.2 Vorderingen
Brieven van M.J.Ogier & Co., bankiers te Gouda, betreffende de verkoop van É 2200 pandbrieven Utr. Hypotheekbank, 1915. -- 2 stukken
Nadere toegang: 1994/43 b


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 105
rubriek:
4 ARCHIEF VAN HET SCHOOLBESTUUR
Stukken betreffende onderhoud aan en uitbreiding / verbouwing van het schoolgebouw, 1915 - 1923. -- 4 stukken


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 96
rubriek: 1 ARCHIEF VAN DE PASTOOR
1.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
1.2.3 Eigendommen
Brief van de pastoor aan zijn collega W. Jansen te Den Haag met verzoek om een lijstje van in de pastorie aanwezige boeken te controleren op toelaatbaarheid, augustus 1916. Met antwoordbrief van de geadresseerde. -- 1 stuk


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 106
rubriek:
4 ARCHIEF VAN HET SCHOOLBESTUUR
Voorwaarden waarop het schoolbestuur het gras op het z.g. schoolland achter het St. Jozefgesticht verkoopt, juni / september 1916. -- 1 stuk
Vermoedelijk ondertekend door de koper.


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 179
rubriek: 3 ARCHIEF VAN HET ARMBESTUUR
3.3 Vermogen
Huurcontract met Cornelis Segers, bouwman, betreffende enkele percelen weiland aan het Oosteinde achter het huis van het armbestuur en een aangrenzend perceel hooiland, 1918; met kladaantekeningen (ten behoeve van wijziging en verlenging). -- 1 stuk
Nadere toegang: 1994/66 a


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 86
rubriek: 1 ARCHIEF VAN DE PASTOOR
1.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
1.2.4 Personeel
Stukken betreffende toeslagen op het traktement van de pastoor, 1918 - 1922. -- 3 stukken


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 91
rubriek: 1 ARCHIEF VAN DE PASTOOR
1.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
1.2.5 Zielzorg
1.2.5.2 Sacramenten
Akte waarbij de bisschop de pastoor aanstelt tot gewoon biechtvader van de vrouwelijke religieuzen te Moordrecht, 29 november 1919. Met bijlage. -- 2 stukken


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 92
rubriek: 1 ARCHIEF VAN DE PASTOOR
1.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
1.2.5 Zielzorg
1.2.5.2 Sacramenten
Akte waarbij de bisschop de pastoor en zijn helpers toestaat om in bijzondere gevallen op zon- en feestdagen tweemaal de mis te celebreren, 29 november 1919. -- 1 stuk


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 94
rubriek: 1 ARCHIEF VAN DE PASTOOR
1.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
1.2.4 Personeel
Akte van benoeming door de bisschop van J.M.C. Nuijen tot pastoor als opvolger van S.A. de Boer, 29 november 1919. -- 1 stuk


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 176
rubriek: 2 ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.3 Vermogen
2.2.3.4 Vorderingen en schulden
2.2.3.4.1 Algemeen
Akte van hypotheek ten laste van J.G.A.H.M. Luykx te Wouw, onder verband van de boerderij Cornelia's Hoeve aan de Middelweg E 10, met twee arbeiderswoningen E 11 en 12, schuur, hooibergen, erf, tuin en boomgaard, en verschillende percelen wei-, hooi- en bouwland, ter uitvoering van het legaat van Petronella Josepha Blankers, 1920 juni 24. Met correspondentie en bijlagen, 1919 - 1920. -- 1 katern, 11 stukken
De hypotheekgever behoudt het levenslang vruchtgebruik van de rente van de hypotheek.
ZIE:
Nadere toegang: 1994/65 b en c


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 27
rubriek: 1 ARCHIEF VAN DE PASTOOR
1.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
1.2.5 Zielzorg
1.2.5.3 Bemoeienis met groepen parochianen
Stukken betreffende het geestelijk adviseurschap van de pastoor bij diverse plaatselijke r.k. verenigingen; met bijlagen, 1919 - 1921. -- 1 omslag


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 87
rubriek: 2 ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.3 Vermogen
2.2.3.5 Fundaties
Machtiging van de vicaris-generaal van het bisdom tot aanvaarding van een legaat van Helena M.A. Bots, overleden in 1919, en de stichting van een fundatie, 1920 juli 28. Met aantekening (van de pastoor) inzake deze fundatie, (1920). -- 2 stukken


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 26
rubriek: 2 ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.8 Bemoeienis met instellingen buiten de parochie
Circulaires met bijlagen betreffende de aktie ten behoeve van de stichting van een r.k. universiteit; gedrukt. 1921 - 1922. -- 1 omslag


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 22
rubriek: 1 ARCHIEF VAN DE PASTOOR
1.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
1.2.5 Zielzorg
1.2.5.3 Bemoeienis met groepen parochianen
Stukken betreffende de oprichting van de wereldlijke Derde Orde van de Heilige Franciscus (afd. Moordrecht), maart 1922. -- 3 stukken


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 93
rubriek: 1 ARCHIEF VAN DE PASTOOR
1.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
1.2.4 Personeel
Beschikkingen van de bisschop waarbij hij aan de pastoor voor de duur van een jaar toestaat om op die zon- en feestdagen waarop een mis zonder speciale vergoeding wordt gecelebreerd, voor de tweede mis een vergoeding uitbetaald te krijgen, 1923, 1924. -- 2 stukken


GOUDA -- ac494 Familie Noothoven van Goor 1808-1907

inv.nr. 33
rubriek: 4 Jacob Meinard Noothoven van Goor (en gezin)
4.2 Vorderingen van derden
Kwitantie van J.L. Leyds-Lulius van Goor wegens ontvangen rente op een schuldbekentenis ad É 3.200,-- (of groter), 1897. -- 1 stuk
De schuldbekentenis is niet aangetroffen.


GOUDA -- ac494 Familie Noothoven van Goor 1808-1907

inv.nr. 7
rubriek: 4 Jacob Meinard Noothoven van Goor (en gezin)
4.2 Vorderingen van derden
Kwitanties van A.E.H. Riesz-Noothoven van Goor wegens ontvangen rente op een schuldbekentenis ad É 3000,-- (of groter), 1901 - 1905. -- 6 stukken
De schuldbekentenis is niet aangetroffen.


GOUDA -- ac494 Familie Noothoven van Goor 1808-1907

inv.nr. 10
rubriek: 4 Jacob Meinard Noothoven van Goor (en gezin)
4.2 Vorderingen van derden
Onderhandse schuldbekentenis van Jacob Meinard NvG aan H. Groenendaal, notaris, ad É 6.000,--, 1891. Met kwitanties wegens betaalde rente, 1902 - 1905. -- 5 stukken


GOUDA -- ac494 Familie Noothoven van Goor 1808-1907

inv.nr. 9
rubriek: 4 Jacob Meinard Noothoven van Goor (en gezin)
4.2 Vorderingen van derden
Kwitanties van G.B. Noothoven van Goor wegens ontvangen rente op een schuldbekentenis ad É 5000,--, 1902, 1904. -- 3 stukken
De schuldbekentenis is niet aangetroffen.


GOUDA -- ac494 Familie Noothoven van Goor 1808-1907

inv.nr. 8
rubriek: 4 Jacob Meinard Noothoven van Goor (en gezin)
4.2 Vorderingen van derden
Kwitanties van A.W. Eijssell-Noothoven van Goor wegens ontvangen rente op een schuldbekentenis ad É 5000,--, 1902 - 1905. -- 4 stukken
De schuldbekentenis is niet aangetroffen.


GOUDA -- ac494 Familie Noothoven van Goor 1808-1907

inv.nr. 30
rubriek: 4 Jacob Meinard Noothoven van Goor (en gezin)
4.2 Vorderingen van derden
Aantekeningen wegens betaalde rente op schuldbekentenissen aan familieleden, 1902, 1904, en uitstaande schulden, z.d. en ca. 1905 / 1906. Met lijstjes van eigendommen en schulden resp. van resterende schulden, 1906. Met aantekeningen hoe de zware schulden ontstaan zijn vanaf het begin van het compagnonschap met DD LvG in 1868, z.d. -- 7 stukken in 10 bladen


GOUDA -- ac494 Familie Noothoven van Goor 1808-1907

inv.nr. 43
rubriek: 4 Jacob Meinard Noothoven van Goor (en gezin)
4.3 Overige stukken
Exemplaren van de Goudsche en de Wageningsche Courant met advertentie van het huwelijk van Isašk Noothoven van Goor, 1903. -- 2 stukken


GOUDA -- ac494 Familie Noothoven van Goor 1808-1907

inv.nr. 29
rubriek: 4 Jacob Meinard Noothoven van Goor (en gezin)
4.1 Verwerving en beheer van onroerende zaken
Begroting door H.J. Nederhorst jr. voor de bouw van een serre ten behoeve van KM NvG, 1904. Met gekwiteerde faktuur voor de bouwkosten, 1905. -- 2 stukken


GOUDA -- ac494 Familie Noothoven van Goor 1808-1907

inv.nr. 31
rubriek: 4 Jacob Meinard Noothoven van Goor (en gezin)
4.2 Vorderingen van derden
Onderhandse schuldbekentenis van Jacob Meinard NvG aan fa. Wed. Knox en Dortland, ad É 4.000,--, 1905. -- 1 stuk
Afgelost?
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!


GOUDA -- ac494 Familie Noothoven van Goor 1808-1907

inv.nr. 3
rubriek: 4 Jacob Meinard Noothoven van Goor (en gezin)
4.1 Verwerving en beheer van onroerende zaken
Stukken betreffende de verbouwing van het pand Kleiweg E 92 tot winkelhuis met bovenwoning, 1905 - 1906. -- 1 katerntje, 15 stukken


GOUDA -- ac494 Familie Noothoven van Goor 1808-1907

inv.nr. 11
rubriek: 4 Jacob Meinard Noothoven van Goor (en gezin)
4.2 Vorderingen van derden
Stukken betreffende de opgeŽiste vorderingen van G.B. en M.E. Lulius van Goor op hun oom J.M. NvG, 1905 - 1906. -- 13 stukken
Zie ook de correspondentie van JMNvG met Marie LvG. (vnr. 35).


GOUDA -- ac494 Familie Noothoven van Goor 1808-1907

inv.nrs. 44-47
rubriek: 4 Jacob Meinard Noothoven van Goor (en gezin)
4.3 Overige stukken
Stukken betreffende de nalatenschap van JM NvG, 1906. -- 4 omslagen


GOUDA -- ac494 Familie Noothoven van Goor 1808-1907

inv.nr. 25
rubriek: 4 Jacob Meinard Noothoven van Goor (en gezin)
4.3 Overige stukken
Authentieke uittreksels uit het overlijdensregister betreffende het overlijden van JM NvG, 1906. -- 2 stukken


GOUDA -- ac494 Familie Noothoven van Goor 1808-1907

inv.nr. 37
rubriek: 4 Jacob Meinard Noothoven van Goor (en gezin)
4.3 Overige stukken
Exemplaren van het Dagblad van Gouda en een exemplaar van de Wereldkroniek met necrologieŽn van JM NvG, 1906. -- 3 stukken


GOUDA -- ac494 Familie Noothoven van Goor 1808-1907

inv.nr. 48
rubriek: 4 Jacob Meinard Noothoven van Goor (en gezin)
4.3 Overige stukken
Gekwiteerde fakturen wegens kosten van begrafenis, rouwbetoon en grafonderhoud in verband met het overlijden van JM NvG, 1906, (1907). -- 7 stukken


GOUDA -- ac494 Familie Noothoven van Goor 1808-1907

inv.nr. 49
rubriek: 4 Jacob Meinard Noothoven van Goor (en gezin)
4.3 Overige stukken
Gekwiteerde fakturen wegens onderhoud, belastingen, verzekering en incasso, welke niet onder de nalatenschap van JM NvG zijn gebracht, 1906, (1907). -- 7 stukken