LET OP: er wordt steeds een willekeurige periode gezocht. Klik op <F5> om de zoekopdracht te vernieuwen.

Voorbeeld van een zoekvraag: zoek alle inv.nrs. tussen 1671 en 1701 (uit een negental archieven in het Streekarchief Midden Holland te Gouda)

128 records gevonden
GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2606
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.m Lakennijveheid
omschrijving: Resoluties van het stadsbestuur betreffende de voortzetting van de draperie, met bijlagen, 1671. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2610
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.m Lakennijveheid
omschrijving: Kasboek van inkomsten en uitgaven betreffende de saaien voor de stad, 1671 juni-1675. -- 1 deel
Bevat:
Achterin maandstaten van inkomsten en uitgaven 1671 - juni 1682.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2611
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.m Lakennijveheid
omschrijving: Journaal van inkomsten en uitgaven betreffende de saaien voor de stad, 1671 juni-1682. -- 1 deel


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2612
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.m Lakennijveheid
omschrijving: Maandstaten van inkomsten en uitgaven, 1671 juni-1682. -- 1 lias
Zie ook inv.nr. 2610


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 482
rubriek: 07 Functionarissen, personeel
07.c Magistraat en vroedschap (tot 1795); gemeentebestuur (1795 - 1815)
omschrijving: Redenen ende consideratiŽn aengaende de reductie, verminderinghe ofte uytstervinghe van het getal van de raetspersonen deser stede
Ca. 1672. -- 1 katern


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 2013-2014
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.d 200e en 100e penning van het vermogen
omschrijving: Rekening van inkomsten en uitgaven van Jan Woutersz van Immerseel als ontvanger van de 200e penning in de stad Gouda over 1672, met bijlagen. -- 1 deel, 1 lias
Gesloten 1674 december 24


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2041
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.d 200e en 100e penning van het vermogen
omschrijving: Bijlagen van voornoemde rekeningen, 1672. -- 1 pak


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2708
rubriek: 14 Militaire zaken
14.b Plaatselijke verdediging
omschrijving: Stukken inzake het verzet van de boeren tegen inundatie van de omgeving van Gouda, 1672. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2717
rubriek: 14 Militaire zaken
14.c Landsverdediging
omschrijving: Monsterrol van de waardgelders van Gouda onder de kapitein Reynier Willemsz op het fort Crevecoeur, 24 mei 1672. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2707
rubriek: 14 Militaire zaken
14.b Plaatselijke verdediging
omschrijving: Stukken betreffende de verdediging van Gouda, 1672 en 1673. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 2039-2040
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.d 200e en 100e penning van het vermogen
omschrijving: Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de gecommitteerden tot de inning van de kapitale leningen van tweemaal de 200e penning van juli en augustus 1672. -- 2 delen
Afgehoord door de burgemeesters.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2718
rubriek: 14 Militaire zaken
14.c Landsverdediging
omschrijving: Stukken betreffende 's lands defensie, 1672 - 1678. -- 1 pak


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 765
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.u Heerlijkheden
10.u.5 Land van Stein
omschrijving: Stukken betreffende de inning van 's lands belastingen en leningen, 1672 - 1701. -- 1 pak
Gedeeltelijk overgedragen aan streekarchief Rijnstreek, juni 1992.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2887
rubriek: 21 Waterstaatszaken
21.b Schieland
omschrijving: Stukken betreffende de verhoging van de Wierikkerdijk in 1673. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 5051
rubriek: 15 Politie, openbare orde, openbare veiligheid
15.a Toezicht op de bevolking, politie en klapwaak
omschrijving: Verklaring van (herbergier) D.J. CŲrveth dat Johannes Gosweinus CŲrveth en zijn vrouw Gertrudis Steevens bij hem logeren en van plan zijn zich in de stad te vestigen, 1673. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 2015-2023
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.d 200e en 100e penning van het vermogen
omschrijving: Rekeningen van inkomsten en uitgaven van Joost Verschuere als ontvanger van de 200e penning in de stad Gouda over de jaren 1673 - 1676. -- 9 delen
Gesloten door de burgemeesters van Gouda


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2037
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.d 200e en 100e penning van het vermogen
omschrijving: Stukken betreffende de rekeningen van de ontvangers van de 200e penning over de jaren 1673 - 1689. -- 1 pak


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 2322-(2322)
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.n Diversen
omschrijving: Quohier van de aenteyckeninghe van de familiŽn binnen de stadt Gouda gedaen in den jare 1674
Januari 1674. -- 1 deel, 1 katern


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2719
rubriek: 14 Militaire zaken
14.c Landsverdediging
omschrijving: Brief van de stadhouder aan de burgemeesters van Gouda met last om de versterkingen aan de Goejanverwellesluis en te Driebruggen te slechten, 1674. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2808
rubriek:
18 Onderwijs, kunsten en wetenschappen
omschrijving: Uittreksel uit het informatieboek van de baljuw betreffende de schaking van Elisabeth Trist door de schoolmeester Dirck Janse Graeuw, ontvangen februari 1674. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 3564
rubriek: 22 Landszaken
22.b Staten van Holland en opvolgende besturen
omschrijving: Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland betreffende de instelling van het erfstadhouderschap, 1674. Gedrukt. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 803
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akten van transport van een huis in de St. Anthoniestraat, 1645 en 1675. -- 3 charters
Omstreeks 1690 door de stad gekocht.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 806
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akten van transport van erven aan de Blekerssingel, verpondingsnummer 3404, 1675. -- 5 charters
Door de stad met bomen beplant.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 817
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akten van transport van erven aan de Fluwelensingel, verpondingsnummer 3228, 1675. -- 3 charters
Door de stad met bomen beplant.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 832
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte van transport van een erf aan de zuidzijde van de Karnemelksloot, verp. nr. 3249, 1675. -- 1 charter
Door de stad met bomen beplant


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 833
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akten van transport van erven aan de Karnemelksloot op de hoek van de Blekerssingel, verp. nr. 3275, 1675. -- 3 charters
Door de stad met bomen beplant


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 3639-3641
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.02 Archief van de tresoriers respectievelijk de tresorier-ontvanger(s)
omschrijving: Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de tresoriers, februari 1675 - januari 1678. -- 3 delen


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2916
rubriek: 21 Waterstaatszaken
21.d Woerden
omschrijving: Stukken betreffende de verhoging van de Kromwijkerdijk, 1675 - 1680 en z.d. -- 1 pak
De steden Dordrecht, Gouda en Schoonhoven verwierven in 1423 en later grote invloed op het bestuur van dit hoogheemraadschap


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 472.a
rubriek: 07 Functionarissen, personeel
07.b Baljuw, schout en scherprechter
omschrijving: Stukken betreffende de aanstelling van Johan Rietvelt tot baljuw, 1676. -- 2 stukken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 807
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte van transport van een erf op de hoek van de Boelekade, verpondingsnummer 3345, 1676. -- 1 charter
Door de stad met bomen beplant.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 2024-2025
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.d 200e en 100e penning van het vermogen
omschrijving: Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de weduwe van Reinier Crabeth als ontvanger van de 200e penning in de stad Gouda, 1676, tweemaal de 200e penning. -- 2 delen
Gesloten 1678 januari 3


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 3706
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.03 Archief van de fabricagemeesters
omschrijving: Stukken betreffende de vernieuwing van het carillon van de St. Janstoren, 1676, 1677 (ingekomen 2 januari 1678) en z.d. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 1020
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.x Leningen (van derden)
omschrijving: Staten van de renten ten laste van de stad, 1676 - 1690. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 1945
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.d 200e en 100e penning van het vermogen
omschrijving: Minuten van uitgaande brieven van de burgemeesters en andere stukken betreffende de 200e penning, 1676 - 1695. -- 1 lias


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2325
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.n Diversen
omschrijving: Stukken betreffende het verzoek van de meebrouwers aan de Staten van Holland om de impost op de mee te verminderen, 1677. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 3696
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.03 Archief van de fabricagemeesters
omschrijving: Rapporten van de schouw van de brandemmers in 1677 en 1678. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2571
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.l Gilden, neringen en bedrijven
omschrijving: Verzoekschriften van het scheepmakersgilde, ca. 1677 en 1687. -- 2 stukken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 2026-2036
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.d 200e en 100e penning van het vermogen
omschrijving: Rekeningen van inkomsten en uitgaven van Joost Verschuere als ontvanger van de 200e penning in de stad Gouda over de jaren 1677 - 1689. -- 11 delen


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2454
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.g Aanleg en onderhoud van waterwegen
omschrijving: Peilboekje behorende bij de peilkaart van de Hollandsche IJssel tussen de Haastrechtse brug en Moordrecht door de landmeter mr. Nicolaes van der Heyden gemaakt in 1677, aangevuld tot 1697. -- 1 deel en 1 stuk
Van de kaart is slechts een omslag bewaard gebleven.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 496
rubriek: 07 Functionarissen, personeel
07.e Secretaris
omschrijving: Lijsten van het salaris en de emolumenten van de secretaris, 1677 - 1700. -- 1 deel
Zie ook inv.nr. 365.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2511
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.j Wegen en kaden
omschrijving: Stukken betreffende het bezanden van de weg van Stolwijkersluis naar Bergambacht, ca. 1679. -- 2 stukken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2565
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.l Gilden, neringen en bedrijven
omschrijving: Brief van overluiden en dekens van het Manden- en Bezemmakersgilde aan de burgemeesters van Gouda houdende de voordracht van dubbeltallen voor de electie van een nieuw bestuur voor 1679, z.d. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 5013
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.l Gilden, neringen en bedrijven
omschrijving: Verordening op het maken, wegen en ijken van vaatwerk voor boter, mei 1679; gedrukt. -- 1 katern


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 565
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.b Accijnzen
omschrijving: Kohier van het stads-zout- en zeepgeld voor het tweede kwartier van Gouda, ca. 1680. -- 1 deel
Beschadigd


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 2296-2297
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.h Zout-, zeep-, heren- en redemptiegeld
omschrijving: Kohier van het zout-, zeep-, heren- en redemptiegeld, 1680.1) -- 2 delen


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2324
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.n Diversen
omschrijving: Kohieren van de impost op het gemaal in het kwartier van Gouda, 1680; minuten. -- 1 band
Nadere toegang: NT 104


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2326
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.n Diversen
omschrijving: Stukken betreffende de bierimpost, 1680. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2539
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.l Gilden, neringen en bedrijven
omschrijving: Lijst van reglementen van gilde- en knechtsbussen in het ordonnantieboek Y (inv. nr. 298), ca. 1680. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2777
rubriek:
17 Armenzorg
omschrijving: Stukken betreffende een onderzoek naar de finantiŽn van het Aelmoezeniershuis, ca. 1680. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2323
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.n Diversen
omschrijving: Lijsten van de vleeshouwers, varkensslagers, molenaars, bierdragers en wijntappers te Gouda, en van de bakkers in het kwartier van Gouda, die ingevolge de placaten beŽedigd zijn, 1680 en 1681. -- 1 katern


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 3744
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.05 Archief van de beheerder van de burgemeesterskas
omschrijving: Aantekeningen betreffende de vaart buitenom, 1680 - 1700. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 871
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte van transport van een huis aan de Oosthaven, 1681. -- 1 charter
Verkocht in 1682.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 904
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte van transport van de buitenvesten tussen het Waterpoortje tegenover de Drapierstraat en de buitenvesten van Lambert van Merum, 1681. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2276
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.e 1000e, 500e en 400e penning van het vermogen
omschrijving: Kohier van de 400e penning voor de stad Gouda, geconsenteerd door de Staten van Holland 1681 december 11. -- 1 deel


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2277
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.e 1000e, 500e en 400e penning van het vermogen
omschrijving: Aantekeningen betreffende de invordering van de 400e penning van 1681 december 11. -- 1 lias


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2278
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.e 1000e, 500e en 400e penning van het vermogen
omschrijving: Rekening van inkomsten en uitgaven van de ontvanger van de 400e penning van 1681. -- 1 deel
Gesloten door de burgemeesters 1691 januari 5


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4107
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.10 Archief van de burgemeesters als ambachtsheren van Capelle a/d IJssel en Nieuwerkerk a/d IJssel
27.10.1 Algemeen
omschrijving: Akte waarbij Jacob van Obdam, baanderheer van Wassenaar, de overdracht van de manschap van de zwanen tussen Rotterdam en Gouda aan Dirk Groenhout bekrachtigt, 2 juli 1681. Met een afschrift, z.d. -- 1 charter
Zie inv.nr. 4099.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4099
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.10 Archief van de burgemeesters als ambachtsheren van Capelle a/d IJssel en Nieuwerkerk a/d IJssel
27.10.1 Algemeen
omschrijving: Stukken betreffende de verkoop van het huis te Capelle met de hoge jurisdictie, de landerijen, de erfpachten, de steenplaats, de herberg, het kleine veer, de manschap van de zwanen, enige tienden en het recht van vrije tol aan Dirck Groenhout, 1681 en 1682. -- 2 stukken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4265
rubriek: 07 Functionarissen, personeel
07.d Pensionaris
omschrijving: Uittreksels uit de vroedschapsresoluties betreffende de benoeming van mr. Johan van der Does tot pensionaris en diens instructie, 1681; met aantekeningen waaruit blijkt dat de instructie vervolgens is gebruikt voor diens opvolger mr. Bruno van der Dussen, ca. 1689. -- 1 stuk (2 bladen)
Op de achterzijde een aantekening over uitkering van nog verschuldigd tractement aan de zoon van de overleden pensionaris mr. Jacob van der Tocht.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2895
rubriek: 21 Waterstaatszaken
21.b Schieland
omschrijving: Rekening van inkomsten en uitgaven van de rentmeester van Schieland wegens het herstel van Schielands hoge zeedijk in 1682, gesloten in 1682. Afschrift. -- 1 katern


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 3092-3094
rubriek: 22 Landszaken
22.a Staten-Generaal en opvolgende besturen
omschrijving: Afschriften van ingekomen en uitgaande stukken van de Staten-Generaal, 1682 - 1687. -- 2 pakken
--- uiterlijke vorm controleren ---


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 627
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.j Boterhuis
omschrijving: Verzoekschrift van de pachter van het boterhuis om vermindering van pacht; met beschikking, 1684. -- 1 dossier
Afschrift of kennelijk niet uitgereikt.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 5012
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.l Gilden, neringen en bedrijven
omschrijving: Verordening betreffende de vleeshouwerij, met inhoudsopgave; gedrukt, sept. 1684. -- 1 deeltje


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 900
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte van transport van een huis aan de Veerstal op de hoek van de Vest, 1692, met retroakte van 1684. -- 2 charters
Gekocht voor de commissarissen van het wagenveer.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 937
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.09 Waddinxveen
omschrijving: Akte van transport van enige veenakkers aan de Dorrekade, 1686. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 5905
rubriek:
17 Armenzorg
omschrijving: Reglement waar naar de Oudemannen haar hebben te reguleren
Vastgesteld door regenten van het Oudemannenhuis; gedrukt, 8 mei 1686. -- 1 stuk
Kennelijk toegezonden aan het stadsbestuur.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 771
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.u Heerlijkheden
10.u.5 Land van Stein
omschrijving: Stukken van een proces tussen de baljuw van het land van Stein en Jan Stevensz Crul en Jacobus Focx, 1686 en 1687. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2568
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.l Gilden, neringen en bedrijven
omschrijving: Stukken van een proces tussen de stad Gouda en de ambachtsheer van Oudshoorn en de Gnephoek wegens de stichting van een pottenbakkerij aldaar, 1686 en 1687. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 566
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.b Accijnzen
omschrijving: Stukken betreffende een verzoek van de bierbrouwers van Gouda aan de vroedschap om de accijns op het door hen gebrouwen bier te verlagen, 1687. -- 2 stukken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 947
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.w Obligaties en schuldbekentenissen (ten laste van derden)
omschrijving: Schuldbekentenis groot É 2.300,-- van Leendert Jansz van der Winden, 1687. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2001
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.d 200e en 100e penning van het vermogen
omschrijving: Sommatiecedulen tot invordering van de 200e penning voor 1688. -- 1 lias


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4147
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.10 Archief van de burgemeesters als ambachtsheren van Capelle a/d IJssel en Nieuwerkerk a/d IJssel
27.10.3 Ambachtsheerlijkheid Nieuwerkerk a/d IJssel
omschrijving: Inventaris van de stukken die berust hebben onder de substituut-schout Pieter de Winter, 1688. Authentiek afschrift van 1688. -- 1 katern


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2437
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.f Gecostumeerde binnenvaart
omschrijving: Stukken betreffende de verkoop van de heerlijkheid van Benthuizen aan Rotterdam, 1688 - 1695. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 3680
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.03 Archief van de fabricagemeesters
omschrijving: Bestek voor het slaan van dammen naast het Moortse verlaat, 1689. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2720
rubriek: 14 Militaire zaken
14.c Landsverdediging
omschrijving: Stukken betreffende 's lands defensie, 1689 en 1690. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 398
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.a Algemeen
omschrijving: Authentiek uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland betreffende de executie van vonnissen in belastingzaken, 1690. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 764
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.u Heerlijkheden
10.u.5 Land van Stein
omschrijving: Stukken betreffende het hoogdijksbestuur van Stein en Willens, ca. 1690. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 3707
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.03 Archief van de fabricagemeesters
omschrijving: Ontwerp voor een overeenkomst met Frederik van den Bergh over de levering van een nieuwe ton voor het carillon, 1690. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2950
rubriek: 21 Waterstaatszaken
21.e Krimpenerwaard
omschrijving: Rekeningen van inkomsten en uitgaven van Cornelis Koen, boekhouder van het Oudevrouwenhuis te Schoonhoven, wegens het zanden van het postpad tussen Schoonhoven en de Vrouwenbrug aan de Vlist in 1690 en 1691. -- 1 stuk
Afgehoord door de burgemeesters van Gouda en Schoonhoven 1693 juni 11


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 740
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.u Heerlijkheden
10.u.3 Gouderak
omschrijving: Stukken van een geschil van de ingelanden van Gouderak met B. Tuynenberg c.s. over de aanstelling van gezworenen, 1691. -- 4 stukken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 910
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Koopakte en akte van transport van een huis aan de Wachtelstraat, verp. nr. 3705, 1755, met retroakte van 1691. -- 2 charters en 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 536
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.a Algemeen
omschrijving: Overzicht van de inkomsten en uitgaven van Gouda in 1691 - 1694, z.d. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 896
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akten van transport van twee erven aan de Vlaamse haven, verp. nr. 3429, 1692. -- 2 charters
Door de stad met bomen beplant.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2523
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.k Schuit- en wagenveren
omschrijving: Stukken betreffende een vordering van de impostmeester van het passage- of veergeld op de directeur van het postwagenveer op 's Hertogenbosch, 1694. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4118
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.10 Archief van de burgemeesters als ambachtsheren van Capelle a/d IJssel en Nieuwerkerk a/d IJssel
27.10.2 Ambachtsheerlijkheid Capelle a/d IJssel
omschrijving: Inventaris van de stukken ter secretarie opgemaakt in verband met het overlijden van de secretaris, 1694. -- 1 katern


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 5014
rubriek:
17 Armenzorg
omschrijving: Verordening op het verpachten of innen van het mande- en zakgeld, geheven ten behoeve van het Aalmoezeniershuis bij het tonnen en vervoeren van turf, met een conversietabel voor de afdracht van een kwart van de heffing aan de zakkedragers, juli 1694; gedrukt. -- 1 katern


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 136
rubriek: 01 Resoluties, notulen en bijbehorende stukken
01.a Het stadsbestuur tot 1795
01.a.2 Besluiten van de magistraat ("kamer")
omschrijving: Minuut-kamerboek, 1694 - 12 dec. 1696. -- 1 deel
Afkomstig van de pensionaris B. van der Dussen. In 1911 geschonken door de algemeen rijksarchivaris.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 948
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.w Obligaties en schuldbekentenissen (ten laste van derden)
omschrijving: Schuldbekentenis groot É 400,-- van Pieter de Lange, tapitsier, 1695. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 949
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.w Obligaties en schuldbekentenissen (ten laste van derden)
omschrijving: Schuldbekentenis groot É 600,-- van Jannitge Louris, weduwe van Jan Onklaer, tapitsier, 1695. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2775
rubriek:
17 Armenzorg
omschrijving: Octrooi van de Staten van Holland voor een loterij ten behoeve van de gasthuizen en het aalmoezeniershuis te Gouda, 1695. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4228
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.07 Archief van de stadssecretarissen en de controleur van de vendumeester als collecteurs van de gemene middelen
omschrijving: Akte van taxatie door schout en schepenen van Bloemendaal van een boerderij en landerijen aan de Goudkade van Pieter Thonisz van der Wael in verband met de betaling van het recht van successie, 1696 okt. 18. -- 1 stuk
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2542
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.l Gilden, neringen en bedrijven
omschrijving: Stukken betreffende de glasblazerij, 1696 - 1699 en z.d. -- 1 pak
In 1696 werd door Nicolaas Jacquet en Nicolaes Knijf met financiŽle steun van de stad een glasblazerij opgericht die in 1699 heeft opgehouden te bestaan.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 897
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte van transport van een oofttuin tussen de dijk en de Vlaamse haven, 1697, met retroakte van 1682. -- 2 charters


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 1922
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.b Verponding
omschrijving: Lijst van de gebouwen die voorkomen in het kohier van het lantaren- en klapgeld, doch niet in het kohier van de verponding, ca. 1697. -- 1 katern


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2585
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.l Gilden, neringen en bedrijven
omschrijving: Rapport van enige steenbakkers aan de gecommitteerde raden van de Staten van Holland betreffende de normalisatie van de stenen en pannen. Afschrift, ca. 1699. -- 1 katern


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2497
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.j Wegen en kaden
omschrijving: Stukken betreffende het geprojecteerde jaag- en rijpad van Gouda naar Bodegraven, 1700 en z.d. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2509
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.j Wegen en kaden
omschrijving: Lijst van de verhoefslaagden in de Kort-Haarlemse weg, 17e eeuw. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2587
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.l Gilden, neringen en bedrijven
omschrijving: Lijsten van de stadsgoederen in gebruik gegeven aan de tapijtwevers Sacharias van Arck en Alexander Baart, ca. 1700. -- 2 stukken
Afgedrukt door dr. G. van Ysselsteyn in haar dissertatie "Geschiedenis der tapijtweverijen, 1936, bijlage nr. 851.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2812
rubriek:
18 Onderwijs, kunsten en wetenschappen
omschrijving: Inventaris van de bezittingen van de Rederijkerskamer "de Goudsblom", 17e eeuw. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 3577
rubriek:
24 Oude inventarissen
omschrijving: Fragmenten van inventarissen van de secrete kast, ca. 1700. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 3597
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.01 Archief van de secretaris van de burgemeesters
omschrijving: Formulierenboek van de secretaris, 17e eeuw. -- 1 deel
Bevat:
Een zakenindex.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 484
rubriek: 07 Functionarissen, personeel
07.c Magistraat en vroedschap (tot 1795); gemeentebestuur (1795 - 1815)
omschrijving: Calendrier van de ordinaris besoignes daarop de heeren van der Gouda jaarlijks te letten hebben
Z.d. -- 1 stuk
Getrokken uit de kalender gedrukt te Gouda in 1701.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 3599
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.01 Archief van de secretaris van de burgemeesters
omschrijving: Stukken afkomstig van de substituut-secretaris Magnus Everswinkel, 1701. -- 2 stukken


MIDDEN-HOLLAND -- ac96 Collectie Kemper

inv.nr. 144
Klik hier voor de klassieke inventaris
Oud handschrift van het laatst de zeventiende eeuw over Gouda en de geleerde mannen aldaar geboren
Historische beschrijving van Gouda door (Franco de Vrije), ca. 1700. -- 1 band
Opschrift ontleend aan bijgebonden stuk. Voor de toeschrijving, zie de aantekeningen van drs. J.W.E. Klein bij de tentoonstelling "Gouda schrijft geschiedenis" (1999/2000).
Bevat: - fol. 1-6. Origo urbis (oorsprong van de stad).
- fol. 7-12. Denominatio (naam).
- fol. 13-18. Isala (IJssel).
- fol. 19-20. Gouwa (Gouwe).
- fol. 21-22. Magnito urbis (grootte van de stad).
- fol. 23-24. Arma (wapen).
- fol. 25-36. Arx (slot). --- Met lijst van kasteleins.
- fol. 37-38b. Domini urbis (heren van de stad).
- fol. 39-41. Lijste van bailluwen en schouten.
- fol. 42-45. Hofstedegelt.
- fol. 46-48. Platea (straten).
- fol. 49. Pontes (bruggen).
- fol. 50-51. Forum (Markt).
- fol. 52-55. Praetorium (stadhuis).
- fol. 56. Libra (Waag).
- fol. 57. Het boterhuys.
- fol. 58. Retorica (rederijkers).
- fol. 59. Telonium (tol). --- Niet beschreven.
- fol. 60-61. Macellum (vleeshal).
- fol. 62. Turres (torens).
- fol. 63. Ecclesia non privilegiata (niet bevoorrechte kerken). - fol. 64-67. Portae (poorten).
- fol. 68-71. Doele.
- fol. 71a-71d. Bibliotheca (stadslibrije).
- fol. 72-77. Templum (St.-Janskerk).
- fol. 78-83. Incendium templi (brand van de kerk).
- fol. 84-91. Vitra (glazen).
- fol. 92. Templa etc. (kerkelijke gebouwen).
- fol. 93-94. Templa monasteria etc. (kapellen, kloosterkerken).
- fol. 95-99. Templa (kerkelijke gebouwen).
- fol. 100-123. Convents (kloosters). - fol. 124-125. 't Oudemannenhuys.
- fol. 126-127. Convents (kloostergebouwen: scholen).
- fol. 128. L'hopital (gasthuis).
- fol. 129-137. Convents (kloostergebouwen: godshuizen).
- fol. 138-139. M.s. en losse papieren gasthuys.
- fol. 140-141. Convents (kloostergebouwen: bank van lening).
- fol. 141v. Convents (kloostergebouwen: Catharina-gasthuis). Bijgebonden:
- fol. 1-2. Extraits de la Reformation de G. Brand, Tom 3. & 4. Bijgebonden:
- fol. 1-32. Register van gedenckwaerdige mannen der stad Gouda soo in geleertheyd, konsten als anders. --- Letters A - L.
Hierin:
- fol. 2-3. Lijste van de Goudse predicanten, volgens 't kerkelijk register van Martinus Voermans.
- fol. 3v. Onder 't Goudse classis (lijst van plaatsnamen).
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Kwetsbaar papier!)


MIDDEN-HOLLAND -- ac96 Collectie Kemper

inv.nr. 145
Klik hier voor de klassieke inventaris
Stukken aangetroffen in inv.nr. 144. -- 3 stukken
De twee charters met zegels zijn reeds in 1958 niet meer aangetroffen.
Bevat: - Een uittreksel door W. van Dam, uit een gedrukte kroniek van Holland betreffende de stadsbrand van 1438.
- Een aantekening betreffende "Arminisme protťgť ...", 1611.
- Een aantekening betreffende een strenge winter in Philadelphia, ca. 1700.


WADDINXVEEN -- ac40 Weeskamers 1540-1810

inv.nr. 54
rubriek: 2 ARCHIEF VAN DE WEESKAMER VAN ZUID-WADDINXVEEN
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.1 Boedelpapieren (stukken betreffende nalatenschappen van personen die weeskinderen achterlaten)
Sijvert Dircksz Pits, 1698, 1700. -- 2 stukken
Gerestaureerd, enig tekstverlies.


WADDINXVEEN -- ac40 Weeskamers 1540-1810

inv.nr. 45
rubriek: 2 ARCHIEF VAN DE WEESKAMER VAN ZUID-WADDINXVEEN
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.2 Boedelpapieren (overige nalatenschappen)
Arien Krijnen Mick en zijn vrouw Annitje Ariens, 1698 - 1699 (1722) en z.d. Met retroactum, 1698. -- 1 omslag
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Gedeeltelijk zwak, enig tekstverlies.)


WADDINXVEEN -- ac40 Weeskamers 1540-1810

inv.nr. 66
rubriek: 2 ARCHIEF VAN DE WEESKAMER VAN ZUID-WADDINXVEEN
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.1 Boedelpapieren (stukken betreffende nalatenschappen van personen die weeskinderen achterlaten)
Cornelia Ysebrants in 't Hout, getrouwd met Pieter Dirkse Verniel, 1697 - 1699. -- 4 stukken (waarvan 1 op perkament)


WADDINXVEEN -- ac40 Weeskamers 1540-1810

inv.nr. 53
rubriek: 2 ARCHIEF VAN DE WEESKAMER VAN ZUID-WADDINXVEEN
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.2 Boedelpapieren (overige nalatenschappen)
Pieter Dircksz Poot en zijn vrouw Grietie Huybertsdr, 1697. -- 1 katern
Hoewel er geen weeskinderen worden genoemd, is er wel sprake van bemoeienis van de weeskamer.


WADDINXVEEN -- ac40 Weeskamers 1540-1810

inv.nr. 74
rubriek: 2 ARCHIEF VAN DE WEESKAMER VAN ZUID-WADDINXVEEN
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.1 Boedelpapieren (stukken betreffende nalatenschappen van personen die weeskinderen achterlaten)
Aert Gerritsz Verschure (of: Verschuyr), getrouwd met Ariaantje Ariens van Oosten, 1702. -- 3 stukken
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Gedeeltelijk zwak.)


WADDINXVEEN -- ac40 Weeskamers 1540-1810

inv.nr. 71
rubriek: 2 ARCHIEF VAN DE WEESKAMER VAN ZUID-WADDINXVEEN
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.1 Boedelpapieren (stukken betreffende nalatenschappen van personen die weeskinderen achterlaten)
Fop Pietersz van Leeuwen en zijn eerste vrouw Geertie Gijsberts, 1696. -- 1 katern (los)
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Gedeeltelijk vervilt.)


WADDINXVEEN -- ac40 Weeskamers 1540-1810

inv.nr. 60
rubriek: 2 ARCHIEF VAN DE WEESKAMER VAN ZUID-WADDINXVEEN
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.2 Boedelpapieren (overige nalatenschappen)
Cornelia Stochius en haar man Joris Gerritsz Nieuwerkerk, 1691. -- 1 katern, 1 stuk
Hoewel er geen weeskinderen worden genoemd, is er wel sprake van bemoeienis van de weeskamer.


WADDINXVEEN -- ac40 Weeskamers 1540-1810

inv.nr. 83
rubriek: 2 ARCHIEF VAN DE WEESKAMER VAN ZUID-WADDINXVEEN
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.1 Boedelpapieren (stukken betreffende nalatenschappen van personen die weeskinderen achterlaten)
Jan Cornelisz Jongejan, 1691. -- 1 stuk


WADDINXVEEN -- ac40 Weeskamers 1540-1810

inv.nr. 46
rubriek: 2 ARCHIEF VAN DE WEESKAMER VAN ZUID-WADDINXVEEN
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.2 Boedelpapieren (overige nalatenschappen)
Hendrik Krijnen Mick en zijn vrouw Ingetje Bastiaans, 1692, 1693. -- 1 omslag
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Gedeeltelijk zwak, enig tekstverlies.)


WADDINXVEEN -- ac40 Weeskamers 1540-1810

inv.nr. 28
rubriek: 2 ARCHIEF VAN DE WEESKAMER VAN ZUID-WADDINXVEEN
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.1 Boedelpapieren (stukken betreffende nalatenschappen van personen die weeskinderen achterlaten)
Agnes Hoogenboom, getrouwd met Matthijs van Bruggen, en haar broer Urbanus Hoogenboom, 1694, 1695. -- 1 katerns, 3 stukken


WADDINXVEEN -- ac40 Weeskamers 1540-1810

inv.nr. 26
rubriek: 2 ARCHIEF VAN DE WEESKAMER VAN ZUID-WADDINXVEEN
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.1 Boedelpapieren (stukken betreffende nalatenschappen van personen die weeskinderen achterlaten)
..... Groenevelt, 1691. -- 1 stuk
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Zwak.)


WADDINXVEEN -- ac40 Weeskamers 1540-1810

inv.nr. 21
rubriek: 2 ARCHIEF VAN DE WEESKAMER VAN ZUID-WADDINXVEEN
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.1 Boedelpapieren (stukken betreffende nalatenschappen van personen die weeskinderen achterlaten)
Jan Hendricx van Eyck, 1685, 1686. -- 2 stukken


WADDINXVEEN -- ac40 Weeskamers 1540-1810

inv.nr. 58
rubriek: 2 ARCHIEF VAN DE WEESKAMER VAN ZUID-WADDINXVEEN
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.1 Boedelpapieren (stukken betreffende nalatenschappen van personen die weeskinderen achterlaten)
Cornelis Dirx van der Tholen, weduwnaar van Trijntie Claesdr Hoogeveen en van Grietie Jacobsdr, 1684, 1686. -- 1 katern, 4 stukken
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Gedeeltelijk zwak.)


WADDINXVEEN -- ac40 Weeskamers 1540-1810

inv.nr. 57
rubriek: 2 ARCHIEF VAN DE WEESKAMER VAN ZUID-WADDINXVEEN
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.1 Boedelpapieren (stukken betreffende nalatenschappen van personen die weeskinderen achterlaten)
Hendrik Dirksz Koot, 1700. -- 1 stuk
Zie ook inv.nr. 107.


WADDINXVEEN -- ac40 Weeskamers 1540-1810

inv.nr. 139
rubriek: 2 ARCHIEF VAN DE WEESKAMER VAN ZUID-WADDINXVEEN
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.1 Boedelpapieren (stukken betreffende nalatenschappen van personen die weeskinderen achterlaten)
Annetje Poulus, getrouwd met Ary Claesz Buyteweg, 1683. -- 1 charter (zegel beschadigd)


WADDINXVEEN -- ac40 Weeskamers 1540-1810

inv.nr. 65
rubriek: 2 ARCHIEF VAN DE WEESKAMER VAN ZUID-WADDINXVEEN
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.1 Boedelpapieren (stukken betreffende nalatenschappen van personen die weeskinderen achterlaten)
Arien Cornelisz van Venhoek en zijn vrouw Grietje Maartens, 1681 - 1694 en z.d. -- 1 omslag
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Veel inktvraat.)


WADDINXVEEN -- ac40 Weeskamers 1540-1810

inv.nrs. 38-(110)
rubriek: 2 ARCHIEF VAN DE WEESKAMER VAN ZUID-WADDINXVEEN
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.1 Boedelpapieren (stukken betreffende nalatenschappen van personen die weeskinderen achterlaten)
Pieter Damen Coot (of: Koot), 1681, 1690 - 1698, met retroacta, 1662, 1665, 1670, en zijn vader Daam Fransz Coot, 1672 - 1678, 1681, 1683 - 1685, 1691, 1695, 1697, 1699, met retroacta, 1656, 1664 - 1666, 1671. -- 1 pak, 2 charters


WADDINXVEEN -- ac40 Weeskamers 1540-1810

inv.nr. 14
rubriek: 2 ARCHIEF VAN DE WEESKAMER VAN ZUID-WADDINXVEEN
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.1 Boedelpapieren (stukken betreffende nalatenschappen van personen die weeskinderen achterlaten)
Jan Crijnen (of: Krijnen) Schipper (of: schipper te Zevenhuizen), 1679 - 1681, 1685 - 1689 (1690). -- 7 stukken
Veel tekstverlies.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Inktvraat, vraatschade.)


WADDINXVEEN -- ac40 Weeskamers 1540-1810

inv.nrs. 16-(138)
rubriek: 2 ARCHIEF VAN DE WEESKAMER VAN ZUID-WADDINXVEEN
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.1 Boedelpapieren (stukken betreffende nalatenschappen van personen die weeskinderen achterlaten)
Dirck Dircksz Droogh en zijn vrouw Barbara Jansdr, hun zoon Huybert Dircksz en hun dochter Neeltge Dirx, (1681), 1682, 1685. Met retroacta, 1647, 1650, 1655, 1658, 1667. -- 1 omslag en 2 charters (met zegels)


GOUDA -- ac2 Oud-rechterlijk archief tot 1811

inv.nr. 1222
rubriek: 2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2 Taken
2.2.3 Civiele zaken
2.2.3.1 Civiele contentieuse zaken
Inventaris van de boedel van Aeffje Hola, weduwe van Nanne de Graeff, 1678 okt. -- 1 stuk


GOUDA -- ac2 Oud-rechterlijk archief tot 1811

inv.nr. 1223
rubriek: 2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2 Taken
2.2.3 Civiele zaken
2.2.3.1 Civiele contentieuse zaken
Gekwiteerde declaratie van Willem Doncker, advocaat voor Anthonis Jansse Verveen, inzake diens vordering op de nalatenschap van Cornelis van Meerlo, secretaris van Haastrecht, 1688 jan. -- 1 stuk


GOUDA -- ac2 Oud-rechterlijk archief tot 1811

inv.nr. 273
rubriek: 2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2 Taken
2.2.3 Civiele zaken
2.2.3.1 Civiele contentieuse zaken
Stukken betreffende de desolate boedel van Jan van Dam, 13 februari 1690 - 13 december 1691. -- 1 omslag


GOUDA -- ac2 Oud-rechterlijk archief tot 1811

inv.nr. 1231
rubriek: 2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2 Taken
2.2.2 Strafzaken
Verklaringen van schouw van de lijken van twee verdronken personen, 1699. -- 1 stuk