LET OP: er wordt steeds een willekeurige periode gezocht. Klik op <F5> om de zoekopdracht te vernieuwen.

Voorbeeld van een zoekvraag: zoek alle inv.nrs. tussen 1737 en 1781 (uit een negental archieven in het Streekarchief Midden Holland te Gouda)

113 records gevonden
GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2304
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.k 100e en 200e penning van de ambten
omschrijving: Stukken betreffende de restitutie van een deel van het betaalde ambtgeld aan de baljuw mr. Willem van den Kerckhoven, 1737. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4038
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.08 Archief van de gecomitteerden van Gouda wegens de trekvaart en het jaagpad naar Amsterdam
omschrijving: Stukken betreffende de verwijding van de Hoge brug onder slag Boskoop, 1737. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 1927-1929
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.b Verponding
omschrijving: Kasboeken van de ontvanger van de verponding en het lantaren- en klapgeld over 1737 - 1740 en 1764 - 1767. -- 3 delen


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2862
rubriek: 21 Waterstaatszaken
21.a Algemeen
omschrijving: Stukken betreffende de hoge waterstand van de Merwede, 1738. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 1930-1931
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.b Verponding
omschrijving: Kasboeken van de ontvanger van de extraordinaris verponding over 1738 - 1740 en 1765 - 1767. -- 2 delen


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 5707
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.k Schuit- en wagenveren
omschrijving: Bekendmaking van het stadsbestuur waarbij wordt bepaald dat na 19.30 uur geen goederen aangetekend via het schuitenveer op Amsterdam kunnen worden verzonden, 1739 april 20; gedrukt. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2483
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.h Sluizen en bruggen
omschrijving: Stukken betreffende de vernieuwing van de grote sluis te Muiden, 1739 - 1740. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2781
rubriek:
17 Armenzorg
omschrijving: Register van fundatiŽn ten gunste van het Oudemannenhuis, vervaardigd in 1739 en aangevuld tot 1742. -- 1 deel
Bevat:
Een inhoudsopgave.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2389
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.e Scheepvaart
omschrijving: Stukken van een proces met het groot- en kleinbinnenlandsvaardersgilde te Amsterdam, 1740 - 1753. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 383
rubriek: 04 Verhouding tot de landsheer en de Staten van Holland
04.a Privileges
omschrijving: Authentiek uittreksel uit een resolutie van de Staten van Holland waarbij het stadsbestuur wordt toegestaan om de aanbrengers van de tuindieven bij medeplichtigheid straffeloosheid te beloven, 1742. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2458
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.g Aanleg en onderhoud van waterwegen
omschrijving: Verbaal van inspectie van een rijshoofd in het Swanegat op het eiland Fijenoord, 1742. Afschrift. -- 2 stukken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2461
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.g Aanleg en onderhoud van waterwegen
omschrijving: Verbaal van de wijdte van de sluizen en bruggen tussen de IJssel en de Gouwe, 1742. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2554
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.l Gilden, neringen en bedrijven
omschrijving: Ledenlijsten van het kleinschippersgilde, 1742, 1743 en z.d. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 924-925
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.04 Bloemendaal
omschrijving: Koopakte en akte van transport van een stuk land langs de Brugweg in Bloemendaal, 1743. -- 1 charter en 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2312
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.l Personele quotisatie
omschrijving: Stukken betreffende de vaststelling van het kohier van de personele quotisatie in Gouda, 1743. -- 1 dossier
Een exemplaar van dit kohier bevindt zich in GA Rotterdam (oorspr. collectie Meyners, nu oud-archief inv.nr. 4169).
Nadere toegang: NT 1758


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2373
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.c Tollen
omschrijving: Lijst van aan ingezetenen van Gouda afgegeven tolbrieven, 1743 - 1754. -- 1 katern


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4084
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.09 Archief van de commissarissen van de waterschappen
27.09.4 4e kwartier (ten weste van de Haven, tussen Potterspoort en Zwaansgat)
omschrijving: Kohier van de aanslag wegens het diepgeld en de asraperij. 1745. -- 1 deel
In 1694 werd het recht om te baggeren en de asraperij aan het Weeshuis tegen vergoeding onttrokken en aan de Commissarissen van de waterschappen gegeven
Bevat:
Een alfabetische index op de voornamen van de contribuanten.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2352
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.a Markten
omschrijving: Memorie van de besognes van de commissarissen tot het houden van de paardenmarkt en de daaraan verbonden harddraverij, 1746. -- 1 katern


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4120
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.10 Archief van de burgemeesters als ambachtsheren van Capelle a/d IJssel en Nieuwerkerk a/d IJssel
27.10.2 Ambachtsheerlijkheid Capelle a/d IJssel
omschrijving: Stukken betreffende de brandschouw, 1746 en 1747. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2313
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.l Personele quotisatie
omschrijving: Stukken betreffende de inning van een liberale gift, 1747. -- 1 pak


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 440-441
rubriek: 07 Functionarissen, personeel
07.a Algemeen
omschrijving: Stukken betreffende de begeving van ambten, 1749. -- 1 deel, 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2720.a
rubriek: 14 Militaire zaken
14.c Landsverdediging
omschrijving: Resoluties van de Staten van Holland betreffende de bewapening van de ingezetenen en het aannemen van waardgelders, 1747 - 1749. Met monsterrollen van waardgelders en lijsten van de schutters, 1747. -- 1 band


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 2891-2894
rubriek: 21 Waterstaatszaken
21.b Schieland
omschrijving: Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de rentmeester van Schieland wegens de verhoging van de Wierikkerdijk in 1747 - 1754, gesloten 1749 - 1755; afschriften. -- 4 katerns


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2315
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.m Provisioneel middel
omschrijving: Lijsten van de opbrengst van het provisioneel middel, 1748 augustus 12 - oktober 29. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 3683
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.03 Archief van de fabricagemeesters
omschrijving: Stukken betreffende het zanden van de Hoge Schielandse zeedijk, 1748. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 569
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.b Accijnzen
omschrijving: Gaderboek van de korenaccijns, 1748 augustus 20 - 1749. -- 1 deel
Netexemplaar


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2314
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.m Provisioneel middel
omschrijving: Notulen van de vergaderingen van de commissie tot vaststelling van de aanslagen in het provisioneel middel tot vervanging van de verpachte belastingen en stedelijke accijnzen, 1748 september 3 - 1749 juni. -- 1 katern
De burgemeesters waren met de inning belast. De stad ontving 4%, vanaf 1749 5%, van de opbrengst


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2721
rubriek: 14 Militaire zaken
14.c Landsverdediging
omschrijving: Stukken betreffende de verzorging van de vluchtelingen uit Bergen op Zoom en Staats-Vlaanderen, 1748 en 1749. -- 2 stukken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 625
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.h Waag en makelaardij
omschrijving: Register van de maandelijkse ontvangsten en uitgaven van de collecteur van de waag, 1748 juni - 1753 maart. -- 1 deel


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 599-600
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.d Recognities op de ambten
omschrijving: Staten van de ontvangsten wegens de recognitiŽn op de ambten, 1748 - 1774. -- 2 delen
Deze belasting werd geheven krachtens resolutie van de vroedschap van 18 december 1747
Nadere toegang: NT 1602 (grootschippers) (WWW)


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4224
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.m Provisioneel middel
omschrijving: Memorie van doleantie
Bezwaarschrift van Jan Leendert Stolwijk uit Broek, Thuyl en 't Weegje, tegen de aanslag in de z.g. taux of provisioneel middel ter vervanging van de verpachte belastingen en accijnzen, 1749. Met formulieren van bezwaarschriften, 1749. -- 4 stukken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 392-393
rubriek: 04 Verhouding tot de landsheer en de Staten van Holland
04.a Privileges
omschrijving: Inhoudsopgaven van het "houteboek", het "groot privilegieboek" en de secrete kast, 1749 en z.d. -- 2 katerns
Opgemaakt ter voorbereiding van de publicatie van de handvesten van Gouda, die niet heeft plaatsgevonden.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 5038
rubriek: 07 Functionarissen, personeel
07.c Magistraat en vroedschap (tot 1795); gemeentebestuur (1795 - 1815)
omschrijving: Calandrier van de ordinaris besoignes, daer op de heeren burgermeesteren der stad Gouda jaerlijcks te letten hebben
Jaarlijkse "kalender" van vaste aandachtspunten voor en werkzaamheden door burgemeesters; gedrukt ca. 1750, met aantekening in de marge, 1765. -- 1 bandje
Bevat:
- "Recueil uyt eenige resolutiŽn, rakende de begeevinge der ampten ...". Overzicht van besluiten met betrekking tot de begeving van ambten genomen in de periode 1675 - 1758.
- "ResolutiŽn raakende eenige poincten van ordre". Overzicht van besluiten inzake diverse procedurele onderwerpen, genomen in de periode 1729 - 1765.
- "Notitie van de maanden waarin jaarlijks de gildens ... veranderd worden".
- "Register van de ampten ..., waarbij de vaste tractementen en emolumenten werden aangetoont ...".
- "Lijste van het montant der tractementen ...".
- "Lijste van de tractementen die de stad Gouda betaald ...".
- Alfabetische lijsten van ambten en functies met de daaraan verbonden salariŽring en de eventueel aan de stad te betalen recognitie.
- "Lijste geformeert bij haar ed. gr.mog. commissarissen omme daaruyt een quohier, zoo voor 't amptgeld als den tweehonderste penning ...".
- Staat met berekening van oude en nieuwe ambtgelden en 200e penning op de ambten, 1752.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 628
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.j Boterhuis
omschrijving: Stukken betreffende het recht van de burgers-vetweiders om in het boterhuis te slachten, 1750. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2298
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.h Zout-, zeep-, heren- en redemptiegeld
omschrijving: Stukken betreffende de vergunning aan de kleine kramers in zout te Gouda om een halve zak zout ineens te mogen uitslaan, 1750. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4203
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.12 Archief van de commissarissen van de vleeshal
omschrijving: Ingekomen stukken, 1750. -- 2 stukken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2402
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.e Scheepvaart
omschrijving: Stukken betreffende de vaart op Gorinchem, 1751 - 1760. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2926
rubriek: 21 Waterstaatszaken
21.e Krimpenerwaard
omschrijving: Stukken betreffende de financiŽle afwikkeling van het herstel van de Lekdijk na de doorbraak bij Bergambacht en de overstroming van de Krimpenerwaard in 1760 (of 1751?). -- 5 pakken (a - e)
--- controleren ---


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 872
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte van transport van een huis genaamd "de Witte Leeuw" aan de Oosthaven, verp. nr. 138, 1778, met retroacta van 1751, 1756 en 1778. -- 3 charters en 5 stukken
Gekocht in 1778, verkocht in 1786.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 626
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.h Waag en makelaardij
omschrijving: Rekening van inkomsten en uitgaven van de collecteur van de waag in 1752. -- 1 stuk
Gesloten 1753 april 21.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2399
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.e Scheepvaart
omschrijving: Stukken betreffende de Friese schippers, 1752 en 1753. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2403
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.e Scheepvaart
omschrijving: Stukken betreffende de vaart op Hamburg en Altona, 1752 - 1754. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4036
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.08 Archief van de gecomitteerden van Gouda wegens de trekvaart en het jaagpad naar Amsterdam
omschrijving: Advies van de gecommitteerde raden van de Staten van Holland terzake van de continuatie van de heffing van sluisgeld aan het verlaat onder Korteraar, 1753. Afschrift. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 862
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akten van transport van twee huizen aan de zuidzijde van de Nieuwehaven, 1754, met retroacta van 1682, 1711 en 1752. -- 5 charters
Aangekocht voor de restauratie van de Onze Lieve Vrouwetoren.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 3684
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.03 Archief van de fabricagemeesters
omschrijving: Stukken betreffende het herstel van de Vrouwentoren, 1754 en 1755. -- 2 stukken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 220
rubriek: 01 Resoluties, notulen en bijbehorende stukken
01.a Het stadsbestuur tot 1795
01.a.4 Verzoekschriften ("requesten")
omschrijving: Verzoekschriften aan het stadsbestuur inzake het proces tussen S.M. van der Burch-Bachmann en de andere erfgenamen van haar broer Johann Diederich Bachmann, 1754 - 1763. -- 1 dossier ***


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2809
rubriek:
18 Onderwijs, kunsten en wetenschappen
omschrijving: Naamlijst van de schoolmeesters, schoolvrouwen en bewaarvrouwen, opgemaakt door de censeurs van de scholen, 1755. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2842
rubriek:
19 Kerkelijke zaken
omschrijving: Lijst van de vaste zitplaatsen in de Waalse kerk, ca. 1755. -- 1 deel
Zie ac 54 kaart 2201 F 17.
Bevat:
Achterin een alfabetische index op de voornamen van de rechthebbenden op de zitplaatsen en een lijst van de onkosten van de deputaties naar de synoden 1700 - 1753.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 1468
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.z Stadsrekeningen en de bijlagen daarvan
omschrijving: Afschriften van de borderellen op de rekeningen over de jaren 1755 - 1769. -- 1 deel
Bevat:
Voorin een lijst van suppoosten.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 685
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.s Haardas
omschrijving: Stukken betreffende de verpachting van de haardas, 1755, 1771 en z.d.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 3685
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.03 Archief van de fabricagemeesters
omschrijving: Stukken betreffende het herstel van de hamei buiten de Potterspoort, 1757. -- 3 stukken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4039
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.08 Archief van de gecomitteerden van Gouda wegens de trekvaart en het jaagpad naar Amsterdam
omschrijving: Stukken betreffende de vergroting van de Duivelsbrug onder Nieuwveen, 1757. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 808
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte van transport van een oofttuin aan de Boelekade, verpondingsnummer 3375, 1758. Met retroacta van 1668, 1674, 1706, 1744 en 1758. -- 5 charters en 3 stukken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 809
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte van transport van een stuk warmoesland aan de Boelekade, verp. nr. 3406, 1758, met retroacta van 1669, 1675, 1682, 1720 en 1758. -- 5 charters en 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 2927-2928
rubriek: 21 Waterstaatszaken
21.e Krimpenerwaard
omschrijving: Stukken betreffende de hulpverlening wegens de overstroming van de Krimpenerwaard in 1760.
--- controleren ---


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2929
rubriek: 21 Waterstaatszaken
21.e Krimpenerwaard
omschrijving: Memorieboek van gedaane leverantiŽn aan de in- en opgezetenen van de Crimpenerwaard in den jare 1760
Afschrift, z.d. -- 1 deel


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 3686
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.03 Archief van de fabricagemeesters
omschrijving: Prijsopgave van Hendrik Kuyter te Amsterdam voor het rechtzetten van de Barberatoren, het Harperspoortje en een vleugel van de stal in de Stadsdoelen, 1760. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 2426-2429
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.f Gecostumeerde binnenvaart
omschrijving: Stukken van een proces van Gouda, Haarlem en Dordrecht met Delft en Leiden over een verlaat in de Leidschendam, 1760 - 1772. -- 4 pakken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 905
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte van transport van een huis aan de Vest bij het Zwaansgat, verp. nr. 2585, 1761. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 3687
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.03 Archief van de fabricagemeesters
omschrijving: Stukken betreffende de aanbesteding van het onderhoud van de muren, torens en ander metselwerk rondom de stad, 1761. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4150
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.10 Archief van de burgemeesters als ambachtsheren van Capelle a/d IJssel en Nieuwerkerk a/d IJssel
27.10.3 Ambachtsheerlijkheid Nieuwerkerk a/d IJssel
omschrijving: Stukken betreffende de vestiging van een derde herberg aan de 's-Gravenweg, 1761. -- 2 stukken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4094
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.09 Archief van de commissarissen van de waterschappen
27.09.4 4e kwartier (ten weste van de Haven, tussen Potterspoort en Zwaansgat)
omschrijving: Inventaris van het archief, opgemaakt in 1762. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 3688
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.03 Archief van de fabricagemeesters
omschrijving: Stukken betreffende het onderhoud van het logement van de gedeputeerden van Gouda te 's-Gravenhage, 1762 - 1766 en z.d. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4091
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.09 Archief van de commissarissen van de waterschappen
27.09.4 4e kwartier (ten weste van de Haven, tussen Potterspoort en Zwaansgat)
omschrijving: Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de Commissarissen, 1762 - 1779. -- 1 deel


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2496
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.j Wegen en kaden
omschrijving: Contract van de stad Gouda met Thomas Hardsprong en Hendrik van Troyen over het lozen van water door de sloten langs het Amsterdamse rijpad bij de Rijndijk, 1763. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4247
rubriek: 07 Functionarissen, personeel
07.c Magistraat en vroedschap (tot 1795); gemeentebestuur (1795 - 1815)
omschrijving: Aantekening betreffende de sterflieden die namens de stad gewestelijke beleningen aanvaarden, ca. 1765. -- 1 stuk
Bedoeld als correctie op de "calendrier" (inv.nr. 5038).


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 849
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Koopakte van een stukje land achter de beukmolen aan het einde van de Lazaruskade, 1765. -- 1 charter, 2 stukken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2810
rubriek:
18 Onderwijs, kunsten en wetenschappen
omschrijving: Aantekeningen van de beraadslagingen van de burgemeesters over een voorstel van de scholarchen om een armenschool op te richten, 1765. -- 2 stukken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2930
rubriek: 21 Waterstaatszaken
21.e Krimpenerwaard
omschrijving: Stukken van een geschil van de ambachten Lekkerkerk en Bergambacht met de dijkgraaf en hoogheemraden van de Krimpenerwaard over het onderhoud van de dijken, 1765. Authentieke afschriften van 1765. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2756
rubriek: 15 Politie, openbare orde, openbare veiligheid
15.b Tuchthuis
omschrijving: Rapport van de regenten van het tuchthuis aan de Magistraat van Gouda betreffende het gedrag van Maarten en Klaas de Hoog, 1766. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2765
rubriek: 15 Politie, openbare orde, openbare veiligheid
15.c Toezicht op de voedingsmiddelen
omschrijving: Stukken betreffende het keuren en wegen van hooi, 1766 en z.d. -- 1 omslag
Zie ook rubriek 27.12.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2757
rubriek: 15 Politie, openbare orde, openbare veiligheid
15.b Tuchthuis
omschrijving: Verzoekschrift van de regenten van het tuchthuis aan de burgemeesters van Gouda om goedkeuring van het reglement voor de proveniers; met apostille, 1767. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2843
rubriek:
19 Kerkelijke zaken
omschrijving: Ramingen van de kosten van herstel van de Gasthuiskerk en het opstellen van een orgel, 1768. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 486
rubriek: 07 Functionarissen, personeel
07.c Magistraat en vroedschap (tot 1795); gemeentebestuur (1795 - 1815)
omschrijving: Memorie van enige leden van de vroedschap aan de stadhouder wegens het lichten van de resolutie van 29 juli 1768 uit het secreet kamerboek, 16 april 1772. Afschrift, z.d. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 675
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.o Moortse verlaat
omschrijving: Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland betreffende de afkoop van het aandeel van de grafelijkheid in het sluisgeld van het Moortse verlaat en de pacht van het veer van Gouda op Bodegraven voor É 5.500, 1769. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 683
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.r Molens
omschrijving: Verzoekschrift van de burgemeesters van Gouda aan de gecommitteerde raden van de staten van Holland betreffende de afkoop van de erfpacht van het recht van de wind en van de visserij in de sluis naast het slot, met beschikking, 1769. -- 2 stukken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 839
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte van transport van drie huizen gelegen buiten de Kleiwegspoort, verp. nrs. 3411, 3412 en 3413, 1770, met retroacta van 1704, 1707, 1708, 1717, 1729, 1749 en 1770. -- 6 charters en 2 stukken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 946
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.w Obligaties en schuldbekentenissen (ten laste van derden)
omschrijving: Akte van transport van 18 obligaties ten laste van de provincie Holland door de regenten van het Tuchthuis aan de stad, 1770. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 3689
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.03 Archief van de fabricagemeesters
omschrijving: Stukken betreffende het herstel van het Pesthuis, 1770. -- 2 stukken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2586
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.l Gilden, neringen en bedrijven
omschrijving: Verzoekschrift van de stoeldraaiers, 1771. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2839
rubriek:
19 Kerkelijke zaken
omschrijving: Memorie van de landerijen behorende tot een vicarie op het St. Dirksaltaar in de St. Janskerk, eigendom van H.A. baron van Dam d'Audignies, ca. 1771. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 3667
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.03 Archief van de fabricagemeesters
omschrijving: Inventaris van de stadsgoederen, ca. 1771. -- 1 deel


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 5039
rubriek: 07 Functionarissen, personeel
07.a Algemeen
omschrijving: Aantekening betreffende besluiten inzake benoemingen van wagenaars, turftonsters, beurtlieden op Rotterdam en zakkendragers, 1771. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4151
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.10 Archief van de burgemeesters als ambachtsheren van Capelle a/d IJssel en Nieuwerkerk a/d IJssel
27.10.3 Ambachtsheerlijkheid Nieuwerkerk a/d IJssel
omschrijving: Stukken betreffende de broodzetting, 1772 en 1773. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4152
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.10 Archief van de burgemeesters als ambachtsheren van Capelle a/d IJssel en Nieuwerkerk a/d IJssel
27.10.3 Ambachtsheerlijkheid Nieuwerkerk a/d IJssel
omschrijving: Stukken betreffende de burgernachtwacht, 1810. -- 3 stukken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2570.a
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.l Gilden, neringen en bedrijven
omschrijving: Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de pottenbakkersknechtsbus over 1773. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 3698
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.03 Archief van de fabricagemeesters
omschrijving: Rapporten betreffende de brandschouw, 1773 en 1775. -- 2 stukken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 3587
rubriek:
24 Oude inventarissen
omschrijving: Lijste van kaarten berustende op 't bovensecretarye der stad Gouda
Met bijlagen, ca. 1775. -- 1 omslag
Zie de inleiding.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 3588
rubriek:
24 Oude inventarissen
omschrijving: Ontvangstbewijzen van stukken die aan de onderprefect te Rotterdam zijn uitgeleend en nog niet terugontvangen, 1812. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 3690
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.03 Archief van de fabricagemeesters
omschrijving: Contract inzake het onderhoud van de stads(deur)sloten, 1777. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 3691
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.03 Archief van de fabricagemeesters
omschrijving: Rapport van de stadsbouwmeester omtrent de ontbrekende hoefslagen in het land van Stein, 1779. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4234
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.03 Archief van de fabricagemeesters
omschrijving: Overeenkomst van (thesauriers) fabricagemeesters met IJsbrand Hogendoorn, waard en eigenaar van een huis in Stolwijkersluis en een uiterwaard langs de IJssel ten westen van de Haastrechtse Brugweg, inzake de verhoging en verbreding van, alsmede het onderhoud van de Brugweg van de Haastrechtse burg tot de kruin van de Stolwijkse dijk, 1779 april 17. Deze overeenkomst is aanvullend ten opzichte van de overeenkomst die op 29 april 1540 hierover is gesloten. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2526
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.k Schuit- en wagenveren
omschrijving: Stukken betreffende de oprichting van een wagenveer op Schoonhoven, 1780 en 1781. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 3584
rubriek:
24 Oude inventarissen
omschrijving: Inventaris van alle hetgeene berustende is op de beide bovensecretaryen ... in de jaaren 1780 en 1781


MIDDEN-HOLLAND -- ac96 Collectie Kemper

inv.nr. 151
Klik hier voor de klassieke inventaris
Aantekening uit Simon van Leeuwen, "Batavia illustrata" betreffende Nicolaas van Cats en nakomelingen, ca. 1750. -- 1 stuk


MIDDEN-HOLLAND -- ac96 Collectie Kemper

inv.nr. 154
Klik hier voor de klassieke inventaris
Concept-convocatie van het stadsbestuur aan de vroedschapsleden Van Zeeberg, Suys, Dirk de Lange, Dekker en Quarles voor het bijwonen van twee belangrijke vroedschapsvergaderingen, 1750. -- 1 stuk


MIDDEN-HOLLAND -- ac96 Collectie Kemper

inv.nr. 153
Klik hier voor de klassieke inventaris
Calandrier van de ordinaris besoignes, daer op de heeren burgermeesteren der stad Gouda jaerlijcks te letten hebben
Jaarlijkse "kalender" van vaste aandachtspunten voor en werkzaamheden door burgemeesters; gedrukt ca. 1750. Hierbij gebonden: register met aantekeningen over, verwijzingen naar en afschriften van allerlei zaken en documenten, aangelegd ca. 1763, voorafgegaan door een index ("repertorium"). -- 1 band
Betreft voor een belangrijk deel de samenstelling van het stadsbestuur en de positie van vroedschapsleden in de periode na ca. 1750. Opgemaakt door een regent die in 1756 voor het eerst burgemeester werd (zie blz. 55), dus Franco Gerard de Vrije of mr. Frederik van der Hoeve.
Bevat: Inhoudsopgave van het bijgebonden gedeelte (na het "repertorium") (met verwijzing naar de bladzijdenummers):
1-13. Ampten. --- Met lijst van ambten / functies die door de burgemeesters worden vergeven.
14-18. AdmissiŽn.
19-33. Rendement. Staat van de tractementen verbonden aan stedelijke ambten en functies, met de opbrengst (eenmalig bij de begeving?) voor de stad.
34-39. ResolutiŽn rakende eenige poincten van ordre die ... bij het aanvaarden van het burgemeesterschap werden voorgelezen. --- Betreft o.a. betaling van boden, inspectie van sluizen, het geven van vrijbriefjes om de Mallegatsluis te passeren, het afgeven van gezegelde akten, het niet verlenen van poorterschap aan joden, het verminderen van de kosten van de dagvaart.
40-52. Memorie rakende het reyzen ter dagvaart ... zo met het jagt als de stadswagen, etc.
53-54. Memorie van de schrijfbehoeftens die een burgermeester ter dagvaart ... bij den staaten drukker kan laten haalen.
55. Burgermeester opgehaalt 1756.
56. Inkomsten en emolumenten van ... burgermeesteren voor den jaare.
57-60. Lijste van het kruyd ofte specerijen van de ... kamers der O.I. Compagnie zijnde voor yder burgermeester zijn portie.
61-64. AnnotatiŽn op het begeven van de ampten.
65-66. Eed der regenten.
67-68. Rapport 18 july 1752.
69-70. ObservantiŽn omtrent substituten.
71-76. Besoignes in Holland ...
77. Kontributies paapse kerken.
78-79. Overnemen scheepen van veermannen.
80-83. Gildens jaarlijks veranderingen.
84. Schrijfbehoeftens ontvangen in mijn quartaal ... july 1779.
97-123. Vroedschap gehouden ... 15 december 1762 ... --- Betreft de opvolging van pensionaris mr. Jacob Snels.


MIDDEN-HOLLAND -- ac96 Collectie Kemper

inv.nr. 152
Klik hier voor de klassieke inventaris
Goudana
Register met aantekeningen over, verwijzingen naar en afschriften van allerlei zaken en documenten, aangelegd ca. 1765, gedeeltelijk bijgewerkt tot ca. 1775. -- 1 deel
Betreft voor een belangrijk deel de samenstelling van het stadsbestuur en de positie van vroedschapsleden in de periode na ca. 1750.
Bevat: Inhoudsopgave (met verwijzing naar de bladzijdenummers):
1-10. Lijste van de armgelden die betaalt zullen moeten werden voor het consent om buiten om te varen ... --- Met gegevens over sluisgelden en besluiten met betrekking tot de scheepvaart door / langs de stad.
15-21. Ordonnantie ofte lijste van 't salaris van de secretarye der stad ...
22-23. Lijste van 't salaris van schepenen.
31-36. Memorie van 't Jaegpadt.
37-39. Notitie van eenige wijtens vanm sluysen in Hollandt en Sticht van Utrecht alsmede van eenige bruggens.
40. Generale borderel van de verpondingen der huyzen, thuynen, molens in en omme Gouda.
41. Amsterdamse rijpad.
42. Armen cautie stellen. Bleykers.
43. Brug in de stadt. Brouwerijen niet ten plattelanden.
44. Bank van leeningh.
45-46. Cingels.
47. Crimpenrewaerd. 48. Curateurs, insolvente boedels. Commissaris van de Rotterdamse binneschuyten.
49-49. Aentekengeld van goederen.
49. Kruyers. Briefport van commissarissen.
50. Vlas kruyen. Binneschuyten op Rotterdam.
51. Harthuys. Opveylinge.
52. Onkosten van overdaging.
53. Cley laden IJssel. IJssel diepen.
54. Diepen van de haven. Dorrekaede.
55. Hondert mergen. Galgevelt. Peul in de Gouwe. Schutting niet bruykbaer.
56. Collaterael.
57. Gouderak secretaris. Gouderak leen.
58. Erfpachten.
59. Elisabeths gasthuys. Priesters geen sieken aen te spreken.
63-81. Exue, issue off pontgeld.
85-86. Eenige excerpta uyt het Groot Placcaetboek rakende de predikanten.
87-92. Memorie rakende het weduwetractement ... 95-104. Poincten van menage.
111-126. Logement in 's Hage.
127-134. Stadswagen of -jagt te gebruyken.
137. Onkosten stadsjagt.
143-158. Octroy den bailliu geduyrende sijn functie niet te compareren in de vroedschap.
159-171. Bailliuwsampt.
175-209. Remarques omtrent de demissie van den baillu Hoogwerff. (Met: Contra-aantekening van elf leden tot vindicatie ...)
210-213. Nominatie tot aenstelling van een ander bailliu. 216-217. Secretariaet van de weeskamer. 223-263. Voorschriften voor het bijeenroepen van de vroedschap, de orde van de vergaderingen, de verplichtingen van leden van de vroedschap, enz.
267-277. Vroedschapsplaets dhr. Boon.
278-285. Rakende de rang in de magistraat.
291-305. Propositie tot het maken van een vrindelijke ... schikking in de regering. (Met aantekeningen van daaropvolgende vergaderingen van de betreffende "correspondentie".)
307-317. Reglement op het houden der besoignes van de correspondentie ontworpen ... december 1760 ...
(Na 330.) Index op dit register.


MIDDEN-HOLLAND -- ac96 Collectie Kemper

inv.nr. 36
Klik hier voor de klassieke inventaris
Bibliothecae Goudanae publicae catalogus
Catalogus van de stadslibrije, 1766; gedrukt bij Joannes van der Klos. Met supplement in drievoud, ca. 1775. -- 1 deel, 3 stukken
De supplementen zijn door drie verschillende personen opgesteld; twee zijn identiek, het derde bevat ťťn boek meer dan de beide andere.


MIDDEN-HOLLAND -- ac96 Collectie Kemper

inv.nr. 149
Klik hier voor de klassieke inventaris
Lijsten van gewestelijke ambten en overheidsfuncties in (Zuid-)Holland met bijbehorende "ambtgelden" en tractementen, (ca. 1770). -- 1 deel
Gouda vermeld op fol. 39 - 41.


MIDDEN-HOLLAND -- ac96 Collectie Kemper

inv.nr. 5
Klik hier voor de klassieke inventaris
Brief van ... aan zijn broer .. van Strijen, baljuw en dijkgraaf van Oudewater, betreffende vindplaatsen van een voorschrift inzake de verkrijging van bewijs in strafzaken, 1777. -- 1 stuk


MIDDEN-HOLLAND -- ac96 Collectie Kemper

inv.nr. 8
Klik hier voor de klassieke inventaris
Borderel (staat met totaalcijfers) van de aantallen huizen, tuinen en molens in de vier stadswijken en het buitenkwartier van Gouda die zijn aangeslagen in de verponding, z.d. (ca. 1780 ?). -- 1 stuk


GOUDA -- ac2 Oud-rechterlijk archief tot 1811

inv.nr. 1214
rubriek: 2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2 Taken
2.2.2 Strafzaken
Vonnis waarbij Jan van Santen wegens roofmoord en andere misdrijven ter dood wordt veroordeeld, 1756 nov.; gedrukt. -- 1 katern


GOUDA -- ac2 Oud-rechterlijk archief tot 1811

inv.nr. 1234
rubriek: 2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.1 Interne organisatie
Overzichten van verdiende tractementen door de politiemeesters in 1769 respectievelijk 1770. -- 2 stukken


GOUDA -- ac2 Oud-rechterlijk archief tot 1811

inv.nr. 1233
rubriek: 2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2 Taken
2.2.3 Civiele zaken
2.2.3.1 Civiele contentieuse zaken
Concept-vonnissen van politiemeesters, 1773 - 1776 en z.d. (ca. 1775). -- 4 stukken


GOUDA -- ac2 Oud-rechterlijk archief tot 1811

inv.nr. 162
rubriek: 2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2 Taken
2.2.2 Strafzaken
InformatiŽn en examinatiŽn van de baljuw, 22 september 1777 - 9 februari 1778. -- 1 deel
Dit register is speciaal aangelegd voor een zeer omvangrijk proces, betrekking hebbende op misdrijven tegen de zeden.


GOUDA -- ac2 Oud-rechterlijk archief tot 1811

inv.nr. 1089
rubriek: 3 Commissie-archieven inzake gemene middelen
3.2 Archief van schepenen-commissarissen
Criminele rol van schepenen-commissarissen, 16 april 1750 - 10 december 1750. -- 1 deel


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 171
rubriek: 3 ARCHIEF VAN HET ARMBESTUUR
3.3 Vermogen
Akte van transport van een huis, erf, loods of schuurtje en anderhalf morgen land, met een houtakkertje groot ca. twee hond, aan het Oosteinde, strekkende van de buitendijkse zelling en de weduwe van Leendert Boer (Boerath?) tot aan het eigendom van Gerrit de Wit (O = Dirk Paauw; W = de r.k. kerk), door Adriaan Guenellon, schout van Kralingen en secretaris van Moordrecht, en zijn vrouw Margaretha Laan, weduwe van mr. Mattheus Sonmans, Pieter Verbrugge te Gouda en Bartholomeus Verhoek, koopman, aan de r.k. armen, 22 december 1756. Met retroacta, 1728, 1736, 1746. -- 4 charters
Het oudste charter is bezegeld met het beschadigde zegel van de overleden schout, 1728.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (charters te vlakken en conserveren)
Nadere toegang: 1994/03 - 06


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 53
rubriek: 2 ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.3 Vermogen
2.2.3.2 Onroerend goed
2.2.3.2.2 Kerk en pastorie
Overeenkomst tussen pastoor en kerkmeesters, waarbij de pastoor wordt gemachtigd om kleine reparaties aan de pastorie zonder voorkennis van de kerkmeesters te laten verrichten, 8 december 1760. -- 1 stuk


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 54
rubriek: 2 ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.3 Vermogen
2.2.3.2 Onroerend goed
2.2.3.2.3 Huizen en grond
Kwitantie van het dorpsbestuur voor kerkmeesters wegens de betaling van (een afkoopsom voor ?) ongeld inzake land in het Dijksland, 1761 maart 26. -- 1 stuk


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 119
rubriek: 3 ARCHIEF VAN HET ARMBESTUUR
3.3 Vermogen
Akte van transport van twee hoekjes tuinland in het Dijkland, strekkende van het eigendom van de r.k. armen tot het land van de r.k. kerk (O = de r.k. armen; W = Willem Tuynder), door de weduwe van Leendert Slobben te Nieuwerkerk a/d IJssel aan de r.k. armen, 4 januari 1770. Met retroactum, 1746. -- 2 charters
In het retroactum van 1746 is nog sprake van twee houtakkertjes.
Nadere toegang: 1994/01 - 02


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 64
rubriek: 2 ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.3 Vermogen
2.2.3.6 Schenkingen, erfstellingen ***
Kwitantie van het dorpsbestuur voor kerkmeesters wegens betaling van de aanslag in de collaterale successie, 1771. -- 1 stuk


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 50
rubriek: 2 ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.3 Vermogen
2.2.3.2 Onroerend goed
2.2.3.2.2 Kerk en pastorie
Stukken betreffende de bouw van een nieuw kerkgebouw, 1777. -- 1 omslag