LET OP: er wordt steeds een willekeurige periode gezocht. Klik op <F5> om de zoekopdracht te vernieuwen.

Voorbeeld van een zoekvraag: zoek alle inv.nrs. tussen 1762 en 1776 (uit een negental archieven in het Streekarchief Midden Holland te Gouda)

34 records gevonden
GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4094
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.09 Archief van de commissarissen van de waterschappen
27.09.4 4e kwartier (ten weste van de Haven, tussen Potterspoort en Zwaansgat)
omschrijving: Inventaris van het archief, opgemaakt in 1762. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 3688
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.03 Archief van de fabricagemeesters
omschrijving: Stukken betreffende het onderhoud van het logement van de gedeputeerden van Gouda te 's-Gravenhage, 1762 - 1766 en z.d. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2496
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.j Wegen en kaden
omschrijving: Contract van de stad Gouda met Thomas Hardsprong en Hendrik van Troyen over het lozen van water door de sloten langs het Amsterdamse rijpad bij de Rijndijk, 1763. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4247
rubriek: 07 Functionarissen, personeel
07.c Magistraat en vroedschap (tot 1795); gemeentebestuur (1795 - 1815)
omschrijving: Aantekening betreffende de sterflieden die namens de stad gewestelijke beleningen aanvaarden, ca. 1765. -- 1 stuk
Bedoeld als correctie op de "calendrier" (inv.nr. 5038).


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 849
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Koopakte van een stukje land achter de beukmolen aan het einde van de Lazaruskade, 1765. -- 1 charter, 2 stukken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2810
rubriek:
18 Onderwijs, kunsten en wetenschappen
omschrijving: Aantekeningen van de beraadslagingen van de burgemeesters over een voorstel van de scholarchen om een armenschool op te richten, 1765. -- 2 stukken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2930
rubriek: 21 Waterstaatszaken
21.e Krimpenerwaard
omschrijving: Stukken van een geschil van de ambachten Lekkerkerk en Bergambacht met de dijkgraaf en hoogheemraden van de Krimpenerwaard over het onderhoud van de dijken, 1765. Authentieke afschriften van 1765. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2756
rubriek: 15 Politie, openbare orde, openbare veiligheid
15.b Tuchthuis
omschrijving: Rapport van de regenten van het tuchthuis aan de Magistraat van Gouda betreffende het gedrag van Maarten en Klaas de Hoog, 1766. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2765
rubriek: 15 Politie, openbare orde, openbare veiligheid
15.c Toezicht op de voedingsmiddelen
omschrijving: Stukken betreffende het keuren en wegen van hooi, 1766 en z.d. -- 1 omslag
Zie ook rubriek 27.12.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2757
rubriek: 15 Politie, openbare orde, openbare veiligheid
15.b Tuchthuis
omschrijving: Verzoekschrift van de regenten van het tuchthuis aan de burgemeesters van Gouda om goedkeuring van het reglement voor de proveniers; met apostille, 1767. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2843
rubriek:
19 Kerkelijke zaken
omschrijving: Ramingen van de kosten van herstel van de Gasthuiskerk en het opstellen van een orgel, 1768. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 486
rubriek: 07 Functionarissen, personeel
07.c Magistraat en vroedschap (tot 1795); gemeentebestuur (1795 - 1815)
omschrijving: Memorie van enige leden van de vroedschap aan de stadhouder wegens het lichten van de resolutie van 29 juli 1768 uit het secreet kamerboek, 16 april 1772. Afschrift, z.d. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 675
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.o Moortse verlaat
omschrijving: Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland betreffende de afkoop van het aandeel van de grafelijkheid in het sluisgeld van het Moortse verlaat en de pacht van het veer van Gouda op Bodegraven voor É 5.500, 1769. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 683
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.r Molens
omschrijving: Verzoekschrift van de burgemeesters van Gouda aan de gecommitteerde raden van de staten van Holland betreffende de afkoop van de erfpacht van het recht van de wind en van de visserij in de sluis naast het slot, met beschikking, 1769. -- 2 stukken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 839
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte van transport van drie huizen gelegen buiten de Kleiwegspoort, verp. nrs. 3411, 3412 en 3413, 1770, met retroacta van 1704, 1707, 1708, 1717, 1729, 1749 en 1770. -- 6 charters en 2 stukken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 946
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.w Obligaties en schuldbekentenissen (ten laste van derden)
omschrijving: Akte van transport van 18 obligaties ten laste van de provincie Holland door de regenten van het Tuchthuis aan de stad, 1770. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 3689
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.03 Archief van de fabricagemeesters
omschrijving: Stukken betreffende het herstel van het Pesthuis, 1770. -- 2 stukken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2586
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.l Gilden, neringen en bedrijven
omschrijving: Verzoekschrift van de stoeldraaiers, 1771. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2839
rubriek:
19 Kerkelijke zaken
omschrijving: Memorie van de landerijen behorende tot een vicarie op het St. Dirksaltaar in de St. Janskerk, eigendom van H.A. baron van Dam d'Audignies, ca. 1771. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 3667
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.03 Archief van de fabricagemeesters
omschrijving: Inventaris van de stadsgoederen, ca. 1771. -- 1 deel


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 5039
rubriek: 07 Functionarissen, personeel
07.a Algemeen
omschrijving: Aantekening betreffende besluiten inzake benoemingen van wagenaars, turftonsters, beurtlieden op Rotterdam en zakkendragers, 1771. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4151
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.10 Archief van de burgemeesters als ambachtsheren van Capelle a/d IJssel en Nieuwerkerk a/d IJssel
27.10.3 Ambachtsheerlijkheid Nieuwerkerk a/d IJssel
omschrijving: Stukken betreffende de broodzetting, 1772 en 1773. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4152
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.10 Archief van de burgemeesters als ambachtsheren van Capelle a/d IJssel en Nieuwerkerk a/d IJssel
27.10.3 Ambachtsheerlijkheid Nieuwerkerk a/d IJssel
omschrijving: Stukken betreffende de burgernachtwacht, 1810. -- 3 stukken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2570.a
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.l Gilden, neringen en bedrijven
omschrijving: Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de pottenbakkersknechtsbus over 1773. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 3698
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.03 Archief van de fabricagemeesters
omschrijving: Rapporten betreffende de brandschouw, 1773 en 1775. -- 2 stukken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 3587
rubriek:
24 Oude inventarissen
omschrijving: Lijste van kaarten berustende op 't bovensecretarye der stad Gouda
Met bijlagen, ca. 1775. -- 1 omslag
Zie de inleiding.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 3588
rubriek:
24 Oude inventarissen
omschrijving: Ontvangstbewijzen van stukken die aan de onderprefect te Rotterdam zijn uitgeleend en nog niet terugontvangen, 1812. -- 1 omslag


MIDDEN-HOLLAND -- ac96 Collectie Kemper

inv.nr. 152
Klik hier voor de klassieke inventaris
Goudana
Register met aantekeningen over, verwijzingen naar en afschriften van allerlei zaken en documenten, aangelegd ca. 1765, gedeeltelijk bijgewerkt tot ca. 1775. -- 1 deel
Betreft voor een belangrijk deel de samenstelling van het stadsbestuur en de positie van vroedschapsleden in de periode na ca. 1750.
Bevat: Inhoudsopgave (met verwijzing naar de bladzijdenummers):
1-10. Lijste van de armgelden die betaalt zullen moeten werden voor het consent om buiten om te varen ... --- Met gegevens over sluisgelden en besluiten met betrekking tot de scheepvaart door / langs de stad.
15-21. Ordonnantie ofte lijste van 't salaris van de secretarye der stad ...
22-23. Lijste van 't salaris van schepenen.
31-36. Memorie van 't Jaegpadt.
37-39. Notitie van eenige wijtens vanm sluysen in Hollandt en Sticht van Utrecht alsmede van eenige bruggens.
40. Generale borderel van de verpondingen der huyzen, thuynen, molens in en omme Gouda.
41. Amsterdamse rijpad.
42. Armen cautie stellen. Bleykers.
43. Brug in de stadt. Brouwerijen niet ten plattelanden.
44. Bank van leeningh.
45-46. Cingels.
47. Crimpenrewaerd. 48. Curateurs, insolvente boedels. Commissaris van de Rotterdamse binneschuyten.
49-49. Aentekengeld van goederen.
49. Kruyers. Briefport van commissarissen.
50. Vlas kruyen. Binneschuyten op Rotterdam.
51. Harthuys. Opveylinge.
52. Onkosten van overdaging.
53. Cley laden IJssel. IJssel diepen.
54. Diepen van de haven. Dorrekaede.
55. Hondert mergen. Galgevelt. Peul in de Gouwe. Schutting niet bruykbaer.
56. Collaterael.
57. Gouderak secretaris. Gouderak leen.
58. Erfpachten.
59. Elisabeths gasthuys. Priesters geen sieken aen te spreken.
63-81. Exue, issue off pontgeld.
85-86. Eenige excerpta uyt het Groot Placcaetboek rakende de predikanten.
87-92. Memorie rakende het weduwetractement ... 95-104. Poincten van menage.
111-126. Logement in 's Hage.
127-134. Stadswagen of -jagt te gebruyken.
137. Onkosten stadsjagt.
143-158. Octroy den bailliu geduyrende sijn functie niet te compareren in de vroedschap.
159-171. Bailliuwsampt.
175-209. Remarques omtrent de demissie van den baillu Hoogwerff. (Met: Contra-aantekening van elf leden tot vindicatie ...)
210-213. Nominatie tot aenstelling van een ander bailliu. 216-217. Secretariaet van de weeskamer. 223-263. Voorschriften voor het bijeenroepen van de vroedschap, de orde van de vergaderingen, de verplichtingen van leden van de vroedschap, enz.
267-277. Vroedschapsplaets dhr. Boon.
278-285. Rakende de rang in de magistraat.
291-305. Propositie tot het maken van een vrindelijke ... schikking in de regering. (Met aantekeningen van daaropvolgende vergaderingen van de betreffende "correspondentie".)
307-317. Reglement op het houden der besoignes van de correspondentie ontworpen ... december 1760 ...
(Na 330.) Index op dit register.


MIDDEN-HOLLAND -- ac96 Collectie Kemper

inv.nr. 36
Klik hier voor de klassieke inventaris
Bibliothecae Goudanae publicae catalogus
Catalogus van de stadslibrije, 1766; gedrukt bij Joannes van der Klos. Met supplement in drievoud, ca. 1775. -- 1 deel, 3 stukken
De supplementen zijn door drie verschillende personen opgesteld; twee zijn identiek, het derde bevat ťťn boek meer dan de beide andere.


MIDDEN-HOLLAND -- ac96 Collectie Kemper

inv.nr. 149
Klik hier voor de klassieke inventaris
Lijsten van gewestelijke ambten en overheidsfuncties in (Zuid-)Holland met bijbehorende "ambtgelden" en tractementen, (ca. 1770). -- 1 deel
Gouda vermeld op fol. 39 - 41.


GOUDA -- ac2 Oud-rechterlijk archief tot 1811

inv.nr. 1234
rubriek: 2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.1 Interne organisatie
Overzichten van verdiende tractementen door de politiemeesters in 1769 respectievelijk 1770. -- 2 stukken


GOUDA -- ac2 Oud-rechterlijk archief tot 1811

inv.nr. 1233
rubriek: 2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2 Taken
2.2.3 Civiele zaken
2.2.3.1 Civiele contentieuse zaken
Concept-vonnissen van politiemeesters, 1773 - 1776 en z.d. (ca. 1775). -- 4 stukken


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 119
rubriek: 3 ARCHIEF VAN HET ARMBESTUUR
3.3 Vermogen
Akte van transport van twee hoekjes tuinland in het Dijkland, strekkende van het eigendom van de r.k. armen tot het land van de r.k. kerk (O = de r.k. armen; W = Willem Tuynder), door de weduwe van Leendert Slobben te Nieuwerkerk a/d IJssel aan de r.k. armen, 4 januari 1770. Met retroactum, 1746. -- 2 charters
In het retroactum van 1746 is nog sprake van twee houtakkertjes.
Nadere toegang: 1994/01 - 02


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 64
rubriek: 2 ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.3 Vermogen
2.2.3.6 Schenkingen, erfstellingen ***
Kwitantie van het dorpsbestuur voor kerkmeesters wegens betaling van de aanslag in de collaterale successie, 1771. -- 1 stuk