LET OP: er wordt steeds een willekeurige periode gezocht. Klik op <F5> om de zoekopdracht te vernieuwen.

Voorbeeld van een zoekvraag: zoek alle inv.nrs. tussen 1852 en 1865 (uit een negental archieven in het Streekarchief Midden Holland te Gouda)

37 records gevonden
MIDDEN-HOLLAND -- ac96 Collectie Kemper

inv.nr. 21
Klik hier voor de klassieke inventaris
Convocatie voor een vergadering van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, afd. Gouda e.o., 1853. Met agenda voor de algemene vergadering. -- 2 stukken


MIDDEN-HOLLAND -- ac96 Collectie Kemper

inv.nr. 37
Klik hier voor de klassieke inventaris
Reglement van orde voor de vergaderingen van den gemeente-raad te Gouda
Vastgesteld 1854; gedrukt bij J. van Bentum. Met een penwijziging en voorin een aantekening van de datum van beŽdiging en installatie van K. in 1855. -- 1 katerntje


MIDDEN-HOLLAND -- ac96 Collectie Kemper

inv.nr. 33
Klik hier voor de klassieke inventaris
Jaarboekje voor de stad Gouda
Gedrukt bij G.B. van Goor, 1855. -- 1 deeltje


MIDDEN-HOLLAND -- ac96 Collectie Kemper

inv.nr. 2
Klik hier voor de klassieke inventaris
Feestzang, ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Goudsche departement der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Gedicht door J. Kramers Jz., voorgedragen in de remonstrantse kerk, 1864; gedrukt bij G.B. van Goor. -- 1 katern


MIDDEN-HOLLAND -- ac96 Collectie Kemper

inv.nr. 23
Klik hier voor de klassieke inventaris
Onderhandse akte waarbij een vijftal grondeigenaren overeenkomen om gezamenlijk de kosten te dragen van een eventueel door de gemeente Gouda aangespannen rechtsgeding inzake de onderhoudskosten van kaden en wallen, 1852; afschrift. -- 1 stuk


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2933
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.09 Bevolkingsadministratie, verkiezingen
2.09.2 Bevolkingsregistratie
2.09.2.4 Ingekomen en vertrokken personen
Kladregister van naar elders vertrokken personen, 1865. Met verklaringen van andere gemeenten inzake vestiging van uit Gouda afkomstige personen aldaar. -- 1 omslag


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2966
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.05 Functionarissen en personeel
2.05.3 Aanstelling, salaris, functioneren, pensioen, ontslag en overlijden
Bekendmaking van b&w van de benoeming van mr. A.A. van Bergen IJzendoorn tot burgemeester in plaats van N. IJzendoorn, 1 juni 1864. Gedrukt. -- 1 stuk


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2348
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.14 Verkeer en vervoer
2.14.5 Tram- en spoorwegen
Stukken betreffende de spoorlijn naar Den Haag, 1864. -- 1 omslag


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2900
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.15 Economische aangelegenheden
2.15.2 Gas- en elektriciteitsvoorziening
Contract met de gasfabriek
Overeenkomst met de NV Maatschappij voor nieuwe geoctroijeerde Gaz-bereiding te Gouda waarbij deze de straatverlichting met z.g. lopend gas zal verzorgen, juli 1864. Gedrukt. -- 1 deel


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2934
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.09 Bevolkingsadministratie, verkiezingen
2.09.2 Bevolkingsregistratie
2.09.2.1 Algemeen
Aantekeningen betreffende twee mutaties in de bevolking, 1862, 1864. -- 2 stukken
Bewaard als voorbeeld.


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2421
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.17 Maatschappelijke zorg
2.17.2 Overige instellingen voor maatschappelijke zorg
Stukken betreffende de rangschikking van het Wees- en aalmoezeniershuis en het Oudemannenhuis, 1857-1861. -- 1 omslag


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2393
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.17 Maatschappelijke zorg
2.17.2 Overige instellingen voor maatschappelijke zorg
Rekening van de inrichting van het Bestedlingshuis, 1854. -- 1 katern


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2315
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.18 Onderwijs
Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van de openbare tekenschool, 1854-1856. Met bijlagen -- 1 omslag


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2539
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.06 Archief
Proces-verbaal van overname van de notariŽle protocollen over de periode 1596-1809, afkomstig van de secretarie van de gemeente Gouda, opgemaakt door de notarisbewaarder te Rotterdam, 4 juli 1853. -- 1 stuk


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2968
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.18 Onderwijs
Prospectus en reglement van de Vereeniging voor Volksvlijt te Amsterdam, 1853. Gedrukt. -- 1 katern


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 1963
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.13 Waterstaat
Stukken betreffende het stoomgemaal bij de Hanepraaisluis, 1852-1855. -- 1 omslag


MIDDEN-HOLLAND -- ac96 Collectie Kemper

inv.nr. 41
Klik hier voor de klassieke inventaris
Voorstel van K. aan de gemeenteraad om terug te komen op het besluit om op de bestaande burgerschool alleen meisjes toe te laten en een nieuwe jongensschool voor uitgebreid lager onderwijs op te richten, en in plaats daarvan de bestaande burgerschool te laten bestaan en een jongens- resp. meisjesschool voor uitgebreid lager onderwijs met een iets hoger schoolgeld - als voorbereiding op de Rijks HBS - op te richten, 1865; gedrukt. -- 1 stuk


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 62
rubriek: 2 ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.3 Vermogen
2.2.3.2 Onroerend goed
2.2.3.2.4 Begraafplaatsen
Vergunning van b. en w. van Moordrecht om achter het kerkgebouw een begraafplaats aan te leggen, 7 september 1852. -- 1 stuk


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 73
rubriek: 1 ARCHIEF VAN DE PASTOOR
1.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
1.2.5 Zielzorg
1.2.5.1 Eredienst, devoties
Brief van de bisschop van Haarlem aan de pastoor met verzoek hem in te lichten over het verbod van kerkelijke begrafenisplechtigheden op het in 1852 aangelegde kerkhof i.v.m. het niet afgescheiden zijn van het kerkhof, 2 december 1856. -- 1 stuk


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 145
rubriek: 1 ARCHIEF VAN DE PASTOOR
1.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
1.2.2 Organisatie
Brief van de bisschop met het verzoek om een voordracht van personen voor de benoeming tot leden van het op te richten parochiaal armbestuur, 1855 juli 19. -- 1 stuk
Nadere toegang: 1994/08


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 146
rubriek: 3 ARCHIEF VAN HET ARMBESTUUR
3.2 Organisatie
Brief van het gemeentebestuur met bericht dat het kennis heeft genomen van de oprichting van een parochiaal armbestuur, 28 februari 1855. -- 1 stuk
Nadere toegang: 1994/09


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 147
rubriek: 3 ARCHIEF VAN HET ARMBESTUUR
3.1 Algemeen
Brief van het gemeentebestuur met verzoek om een formulier ten behoeve van de statstiek van het armwezen in te vullen, 22 februari 1855. -- 1 stuk
Nadere toegang: 1994/10


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 72
rubriek: 1 ARCHIEF VAN DE PASTOOR
1.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
1.2.2 Organisatie
Brief van de bisschop van Haarlem aan de pastoor met verzoek om de namen van tot kerkmeester benoembare personen op te geven i.v.m. de verheffing van Moordrecht tot parochie, 15 november 1856. -- 1 stuk


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 77
rubriek: 2 ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.1 Oprichting, parochiegrenzen
Akte waarbij de bisschop van Haarlem de grenzen van de parochie Moordrecht vaststelt, 14 november 1856. -- 1 stuk


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 148
rubriek: 3 ARCHIEF VAN HET ARMBESTUUR
3.5 Bemoeienis met individuele armlastigen
Brief van het gemeentebestuur met verzoek om de kosten van verpleging van twee parochianen te betalen, 1856 juli 14. -- 1 stuk
Nadere toegang: 1994/11


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 195
rubriek: 3 ARCHIEF VAN HET ARMBESTUUR
3.2 Organisatie
Brief van de bisschop met het verzoek om met spoed een reglement voor het parochiaal armbestuur vast te stellen, in verband met verplicht aftreden van een deel van de leden, 18 januari 1856. -- 1 stuk
Nadere toegang: 1994/12


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 15
rubriek: 2 ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.3 Vermogen
2.2.3.2 Onroerend goed
2.2.3.2.2 Kerk en pastorie
Stukken betreffende de toestemming en de verkrijging van overheidssubsidies voor de herbouw van de kerk, september 1857 - november 1860. -- 1 omslag


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nrs. 4-7
rubriek: 2 ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.3 Vermogen
2.2.3.2 Onroerend goed
2.2.3.2.2 Kerk en pastorie
Stukken betreffende de herbouw van de kerk, 1859 - 1861. -- 4 omslagen


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 79
rubriek: 1 ARCHIEF VAN DE PASTOOR
1.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
1.2.3 Eigendommen
Lijstje van aanwezige kerkelijke gewaden, z.d. (ca 1860 ?). -- 1 stuk


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 24
rubriek: 1 ARCHIEF VAN DE PASTOOR
1.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
1.2.5 Zielzorg
1.2.5.3 Bemoeienis met groepen parochianen
Lijstje van de tot de kerk te Moordrecht behorende broederschappen (ca. 1861). -- 1 stuk


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 25
rubriek: 1 ARCHIEF VAN DE PASTOOR
1.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
1.2.5 Zielzorg
1.2.5.3 Bemoeienis met groepen parochianen
Stukken betreffende de Vereniging tot bevordering der verering van het Allerheiligst Sacrament ... (tweede afdeling). 1862 en z.d. -- 1 omslag


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 11
rubriek: 2 ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.3 Vermogen
2.2.3.2 Onroerend goed
2.2.3.2.3 Huizen en grond
Vergunning van de minister van binnenlandse zaken aan het kerkbestuur om een stal aan de buitenzijde van Schielands Hoge Zeedijk te vergroten; met voorwaarden, 1865 juni 29. -- 2 stukken


GOUDA -- ac494 Familie Noothoven van Goor 1808-1907

inv.nr. 63
rubriek: 2 Gerrit Benjamin van Goor (en gezin)
2.2 Overige stukken
Correspondentie betreffende de productie van enkele boeken, 1852, 1856. -- 4 stukken
O.a. met Chr. Kramm betreffende diens boek over de Goudse glazen (De Gousche glazen ... Gouda, Van Goor, 1853).


GOUDA -- ac494 Familie Noothoven van Goor 1808-1907

inv.nr. 15
rubriek: 2 Gerrit Benjamin van Goor (en gezin)
2.1 Verwerving en beheer van onroerende zaken
Akte van transport (eigendomsbewijs) van een huisje en erf aan de Kleiweg wz, kad. B 566 (achter tot de eigendom van Van Leent) door Willem Pannevis, schoenmaker, aan Gerrit Benjamin van Goor, boekhandelaar, 1854. Met bijlagen. -- 1 katern, 2 stukken


GOUDA -- ac494 Familie Noothoven van Goor 1808-1907

inv.nr. 18
rubriek: 2 Gerrit Benjamin van Goor (en gezin)
2.1 Verwerving en beheer van onroerende zaken
Akte van transport (eigendomsbewijs) van een huis, ingericht als stal, aan de Kleiweg wz (= nu nr. 23 - 21), wijk E 100, kad. B 1145 (voorheen: B 565) (achter tot de eigendom van P. van Werkhoven) (Z = de koper; N = de koper) door Jacobus Hendricus van Leent aan Gerrit Benjamin van Goor, boekhandelaar, 1855. Met voorstukken, 1764, 1809, 1842, bijlagen en banderol. -- 2 katerns, 2 charters (zegels ontbreken), 3 stukken


GOUDA -- ac494 Familie Noothoven van Goor 1808-1907

inv.nr. 28
rubriek: 2 Gerrit Benjamin van Goor (en gezin)
2.2 Overige stukken
Brief van de bibliothecaris van de particuliere bibliotheek van koning Willem III met dankbetuiging namens de koning voor de schenking van de eerste afleveringen en band van de "prachtbijbel", 1857. -- 1 stuk
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!


GOUDA -- ac494 Familie Noothoven van Goor 1808-1907

inv.nr. 1
rubriek: 2 Gerrit Benjamin van Goor (en gezin)
2.2 Overige stukken
Onderhandse akte van cessie door Jacoba Mijnarda van Goor aan haar broer G.B. van een schuldbekentenis ten laste van Gerardus Sterk te Veghel ad É 660,69, 1863. -- 1 stuk