LET OP: er wordt steeds een willekeurige periode gezocht. Klik op <F5> om de zoekopdracht te vernieuwen.

Voorbeeld van een zoekvraag: zoek alle inv.nrs. tussen 1783 en 1801 (uit een negental archieven in het Streekarchief Midden Holland te Gouda)

64 records gevonden
GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 3631
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.02 Archief van de tresoriers respectievelijk de tresorier-ontvanger(s)
omschrijving: Kasboek van de ontvanger, 1783 februari-1787. -- 1 deel


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 3723-3732
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.05 Archief van de beheerder van de burgemeesterskas
omschrijving: Maet- en ijkboeken van de scheepen en schuyten voor de buytenomvaart van Gouda
1783 - 1794. -- 4 delen en 6 katerns
Aangelegd conform de instructie van 5 januari 1783.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 4274-4277
rubriek: 01 Resoluties, notulen en bijbehorende stukken
01.a Het stadsbestuur tot 1795
01.a.1 Besluiten van de vroedschap
omschrijving: Aantekeningen van M. Bisdom van Vliet van beraadslagingen van de vroedschap en de magistraat in de jaren 1784, 1786, 1787 en 1788, en van vergaderingen van "besognes" van de staten van Holland. Met afschriften van rapporten en brieven en andere bijlagen. -- 3 pakken, 1 omslag
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Enkele stukken zwak (vervilt).)


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 442
rubriek: 07 Functionarissen, personeel
07.a Algemeen
omschrijving: Prae-adviezen van de meerderheid en de minderheid van het college van burgemeesters betreffende de magistraatsbestelling, 1785. -- 1 omslag
Deze stukken zijn verzegeld aan de pensionaris mr. H. van Wijn in bewaring gegeven en na zijn dood in het archief gedeponeerd.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 443
rubriek: 07 Functionarissen, personeel
07.a Algemeen
omschrijving: Dossier met adviezen van verschillende leden van de vroedschap over het rapport van burgemeesters en oud-burgemeesters betreffende de begeving van ambten, 1785. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 596
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.c Brandemmer-, klap-, lantaarn- en straatgeld
omschrijving: Lijsten van de breedte van de huizen gemeten voor de berekening van de aanslag in het straatgeld ingevolge ordonnantie van 1 maart 1785, met aantekeningen, 1785. -- 1 pak


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 873
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte van transport van een weiland in de Oude Gouwe, 1785, met retroacta van 1772 - 1785. -- 3 charters en 1 omslag
Aangekocht voor de aanleg van een exercitieterrein voor de schutterij.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2709
rubriek: 14 Militaire zaken
14.b Plaatselijke verdediging
omschrijving: Stukken betreffende de aanschaffing van nieuw geschut, 1785 en z.d. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 3692
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.03 Archief van de fabricagemeesters
omschrijving: Bestek voor de inrichting van een exercitieterrein voor de schutterij in de Oude Gouwe, 1785. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 597
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.c Brandemmer-, klap-, lantaarn- en straatgeld
omschrijving: Legger van het straatgeld, 1785 - 1793. -- 1 deel
Ingericht volgens verpondingsnummers, met opgave van de breedte van de percelen.
Bevat:
Voorin een alfabetische index op de straten.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4266
rubriek: 07 Functionarissen, personeel
07.c Magistraat en vroedschap (tot 1795); gemeentebestuur (1795 - 1815)
omschrijving: Brief van president-burgemeester J. Boon van Ostade aan de vroedschap waarin hij bericht over het bezoek van een commissie uit de burgersociŽteit, die hem heeft verzekerd dat alle geruchten over een plan om een deel van de vroedschap af te zetten, onwaar zijn, en de vroedschap vraagt hoe hij hierin moet handelen, z.d. (oktober 1786); minuut. -- 1 stuk
Niet opgenomen in de minuut-resoluties van 30-10-1786, wel in de net-resoluties.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 174
rubriek: 01 Resoluties, notulen en bijbehorende stukken
01.a Het stadsbestuur tot 1795
01.a.3 Ingekomen en uitgaande stukken
omschrijving: Stukken ingekomen bij de burgemeesters, 1786 september - 1795 jan. 21. -- 1 band
Betreft brieven en afschriften van brieven betreffende landszaken.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 810
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte van verkoop bij decreet van een huis aan de Botermarkt aan de stad, 1788, met bijbehorende aantekening, 1788. -- 1 charter 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 444
rubriek: 07 Functionarissen, personeel
07.a Algemeen
omschrijving: Lijst van de functionarissen die volgens de resolutie van de Staten van Holland van 15 februari 1788 beŽedigd zijn, 1788 - 1789. -- 1 deel


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 942
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.w Obligaties en schuldbekentenissen (ten laste van derden)
omschrijving: Aantekeningen betreffende de in 1789 en 1791 uit de Secrete kast gelichte obligaties ten laste van de provincie Holland, z.d. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 804
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte van transport van een huis in de St. Anthoniestraat, verp. nr. 1611, 1791, met retroacta van 1632, 1663, 1701, 1712 en 1790. -- 5 charters, 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 499
rubriek: 07 Functionarissen, personeel
07.f Tresoriers en sleutelbewaarders
omschrijving: Instructie voor de ontvanger, vastgesteld 30 januari 1792. Afschrift, z.d. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 520
rubriek:
09 Bevolking, verkiezingen, burgerlijke stand
omschrijving: Opgave door de wijkmeesters van het aantal inwoners van Gouda op 16 mei 1792. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 940
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.10 Zevenhuizen
omschrijving: Plan tot het droogmaken van de gecombineerde Zuidplas, opgesteld door Jan Evenblij te Gouda, 1792 en 1793. Met schetskaarten. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2258
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.d 200e en 100e penning van het vermogen
omschrijving: Stukken betreffende de oproeping tot betaling van tweemaal de 100e penning als bedoeld in de resolutie van de Staten van Holland van 3 april 1793, 1794. -- 1 pak


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2259
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.d 200e en 100e penning van het vermogen
omschrijving: Akten van procuratie tot het afleggen van de eed als bedoeld in de resolutie van de Staten van Holland van 3 april 1793,1794. -- 1 pak


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 3672
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.03 Archief van de fabricagemeesters
omschrijving: Rekening van inkomsten en uitgaven van de opzichter van de fabricage als beheerder van het veer gedurende de vernieuwing van de Haastrechtse brug, 1794 mei 20 - november 8, met bijlagen. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 2329-(2334)
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.n Diversen
omschrijving: Assignaten ingeleverd in 1795. -- 10 dozen


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2731
rubriek: 14 Militaire zaken
14.d Garnizoen
omschrijving: Memorie van het proviand door het Weeshuis aan de Franse troepen verstrekt, 1795. -- 2 stukken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 3548-3550
rubriek: 22 Landszaken
22.b Staten van Holland en opvolgende besturen
omschrijving: Dagbladen van het verhandelde ter vergadering van de provisionele repraesentanten van het volk van Holland
1795; gedrukt. -- 3 banden


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 3551
rubriek: 22 Landszaken
22.b Staten van Holland en opvolgende besturen
omschrijving: Decreten van de representanten van het volk van Holland, 1795 januari-april 15. Gedrukt. -- 1 band


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4260
rubriek: 01 Resoluties, notulen en bijbehorende stukken
01.a Het stadsbestuur tot 1795
01.a.2 Besluiten van de magistraat ("kamer")
omschrijving: Index op het kamerboek van januari 1795, vervaardigd ca. 1825. -- 1 katern
Zie rubriek 01.b (inv.nr. 248). Betreft de letters B - W.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 5009
rubriek:
09 Bevolking, verkiezingen, burgerlijke stand
omschrijving: Bekendmaking van de provisionele burger-commissie met oproep aan "alle weldenkende burgers" om deel te nemen aan een bijeenkomst waarin het voorlopig stadsbestuur ("provisioneel comitť") zal worden gekozen, (1795 jan. 24); gedrukt. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 525
rubriek:
09 Bevolking, verkiezingen, burgerlijke stand
omschrijving: Lijst van handtekeningen ter bekrachtiging van de verklaring door de leden van de grondvergadering, 1795 september 28 1796 juli 7. -- 1 katern


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 4204-4206
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.13 Archief van het comitť van waakzaamheid en de commissie van binnenlandse correspondentie
omschrijving: Notulen, 11 maart 1795 - 30 maart 1796. -- 1 omslag, 1 deel en 1 band


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4207
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.13 Archief van het comitť van waakzaamheid en de commissie van binnenlandse correspondentie
omschrijving: Stukken ingekomen van het Algemeen Comitť, 1795 mei 30 - 1796 april 12. -- 1 band


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4208
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.13 Archief van het comitť van waakzaamheid en de commissie van binnenlandse correspondentie
omschrijving: Overige ingekomen stukken, 1795 mei 8 - 1796 maart 18. -- 1 band


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4209
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.13 Archief van het comitť van waakzaamheid en de commissie van binnenlandse correspondentie
omschrijving: Conceptmissives
29 mei 1795 - 15 maart 1796. -- 1 band


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4223
rubriek: 14 Militaire zaken
14.a Schutterij
omschrijving: Ontwerp ter organizatie van de Bataafsche gewapende burgermacht
Ontwerp voor de organisatie van de gewapende burgermacht in de provincie Holland; gedrukt, 1795. Met een aanvullend ontwerp van een landelijke commissie voor de gewapende burgermacht in de Bataafse republiek, 1796; met een model voor het vaandel; gedrukt. -- 2 katerns, 1 stuk
Het tweede ontwerp is aanvullend ten opzichte van een ander (later) Hollands ontwerp.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 321
rubriek:
02 Keuren, ordonnanties en publicaties
omschrijving: Publicaties van de municipaliteit van Gouda, 1795 - 1797 sept. -- 1 band


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 248
rubriek: 01 Resoluties, notulen en bijbehorende stukken
01.b Het gemeentebestuur 1795 - 1807
omschrijving: Notulen van de vergaderingen van het comitť civiel, 29 jan. 1795 - 10 maart 1798. -- 1 band
In deze band zijn tevens gebonden de minuutnotulen van de vergaderingen van de burgemeesters, 1 - 22 jan. 1795, en van de vroedschap 1 jan. 1795.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 249
rubriek: 01 Resoluties, notulen en bijbehorende stukken
01.b Het gemeentebestuur 1795 - 1807
omschrijving: Notulen van het comitť van financiŽn, 31 maart 1795 - 27 febr. 1798. -- 1 deel


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 5006
rubriek: 15 Politie, openbare orde, openbare veiligheid
15.d Grondrechten, vrijheden
omschrijving: Bekendmaking van de municipaliteit, dat - tot betere uitvoering van het besluit van het gewestelijk bestuur van 8 juni 1795 - alle burgers, ook in hun hoedanigheid van bestuurders van publiek- en privaatrechtelijke instellingen, binnen 14 dagen alle familiewapens moeten verwijderen van de gevels van en uit kerken, liefdadige instellingen, enz., 1798 maart; gedrukt. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 526
rubriek:
09 Bevolking, verkiezingen, burgerlijke stand
omschrijving: Kiezerslijsten voor de grondvergadering ter verkiezing van een representant in de Nationale Vergadering, 1796. -- 1 pak


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2537
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.l Gilden, neringen en bedrijven
omschrijving: Stukken betreffende pogingen tot instandhouding van de gilden, 1796. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4210
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.13 Archief van het comitť van waakzaamheid en de commissie van binnenlandse correspondentie
omschrijving: Ingekomen brieven en minuten van uitgaande brieven van de commissie van binnenlandse correspondentie, 1796 mei - 1799 februari. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 2335-2336
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.n Diversen
omschrijving: Declaratoiren ingeleverd krachtens de publicatie van de Nationale Vergadering van 12 oktober 1797 betreffende de heffing van een 80e penning. -- 10 dozen
De declaratoiren zijn niet geopend. Gedeeltelijk alfabetisch op achternaam.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 5018
rubriek: 22 Landszaken
22.a Staten-Generaal en opvolgende besturen
omschrijving: Ontwerp van constitutie voor het Bataafsche volk ...
Juni 1797; gedrukt. Met circulaire betreffende correcties, juli 1797. -- 1 deel, 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 2337-2338
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.n Diversen
omschrijving: Declaratoiren ingeleverd krachtens de publicatie van de Nationale vergadering van 18 januari 1798 betreffende de heffing van een tweede 80e penning. -- 10 dozen
De declaratoiren zijn niet geopend. Gedeeltelijk alfabetisch op achternaam.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2538
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.l Gilden, neringen en bedrijven
omschrijving: Publicaties betreffende de opheffing van de gilden, 1798. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 5005
rubriek: 22 Landszaken
22.a Staten-Generaal en opvolgende besturen
omschrijving: Ontwerp van staatsregeling voor het Bataafsche volk
Maart 1798; gedrukt. -- 1 deeltje


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 5706
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.z Stadsrekeningen en de bijlagen daarvan
omschrijving: Bekendmaking van de provisionele raad waarbij de stemgerechtigde burgers worden opgeroepen om in grondvergaderingen vertegenwoordigers te kiezen, die uit hun midden vijf gecommitteerden zullen aanwijzen tot het vaststellen van de rekening van inkomsten en uitgaven over 1795 tot 1797 (of 1797/1798), 30 november 1798; gedrukt. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 527-(527)
rubriek:
09 Bevolking, verkiezingen, burgerlijke stand
omschrijving: Naamlijst der stemgerechtigde burgers der stad Gouda voor den jare 1798, tot ultimo februari 1799
Gedrukt; met geschreven aanvullingen. -- 1 stuk, 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 5002
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.a Algemeen
omschrijving: Publikatie van het bestuur van de Bataafse republiek betreffende de conversie van alle obligaties, losrenten en andere vormen van schuldbekentenissen ten laste van de generaliteit en generaliteitsorganen en de voormalige gewesten in nationale schuldbrieven, juli 1799; gedrukt. -- 1 katern


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 5901
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.a Algemeen
omschrijving: Publikatie van het Uitvoerend Bewind der Bataafse republiek betreffende een belasting op het inkomen over 1799 en betreffende de aflossing van gedwongen geldleningen, december 1800; gedrukt. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2339
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.n Diversen
omschrijving: Stukken afkomstig van de commissie van onderzoek naar de opbrengst van de geldheffingen van 8, 5, 10, 4 en 1 percent in de zesde ring van het Departement de Delf te Gouda, 1799 - 1801. -- 1 pak


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2535
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.l Gilden, neringen en bedrijven
omschrijving: Formulieren voor de nominatie van gildebesturen, 18e eeuw. -- 1 pak


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 5019
rubriek: 22 Landszaken
22.a Staten-Generaal en opvolgende besturen
omschrijving: Ontwerp van staatsregeling voor het Bataafsche volk
(1801). Gedrukt. -- 1 katern


MIDDEN-HOLLAND -- ac96 Collectie Kemper

inv.nr. 6
Klik hier voor de klassieke inventaris
Brief van mr. Hendrik van Wijn aan (mr. C.J. de Lange van Wijngaarden) waarin hij hem gelukwenst met de verkrijging van het emeritaat voor de predikant van Wijngaarden, en voorts mededelingen doet over zaken in de vergadering van de Staten van Holland, o.a. kwesties met Rotterdam en Amsterdam, 1784. -- 1 stuk
Van de voorzijde is bijna een kwart afgescheurd, waardoor veel tekstverlies.


MIDDEN-HOLLAND -- ac96 Collectie Kemper

inv.nr. 35
Klik hier voor de klassieke inventaris
Mengelwerken der kamer van rhetorica, genaemd De Goudsbloemen, daer men schrijft: Uit jonste begrepen
Convoluut, 1785 - 1796; gedrukt. -- 1 deel
Bevat: - Schikkingen en wetten voor de kamer van rhetorica, genaemd de Goudsbloemen ... te Gouda opgerigt in den jaere 1437 en hernieuwd in den jaere 1785. Gouda, Wouter Verblaauw, (1785).
- Mengelwerken. Gouda, W. Verblaauw, 1792.
- Meivers voor 't jaer MDCCXCII ... / door G.C.C. Vatebender. Gouda, Johannes van der Klos, 1792.
- Meivers voor 't jaer MDCCXCIII ... / door Abraham Verheul. Gouda, Johannes van der Klos, 1793.
- Meivers voor 't jaer MDCCXCIV ... / door Jan Bessan. Gouda, Johannes van der Klos, 1794.
- Heilwensch van de leden der ... kamer der Goudsbloemen ... bij den aenvang des jaers MDCCXCIII / door Adriana van Overstraten. Gouda, Johannes van der Klos, (1792).
- Heil-wensch van de leden der ... kamer ... genaemd de Goudsbloemen ... bij den aenvang des jaers MDCCXCVI / door Leonard Grendel. Gouda, Wouter Verblaauw, (1795).


MIDDEN-HOLLAND -- ac96 Collectie Kemper

inv.nr. 136
Klik hier voor de klassieke inventaris
Eenige brieven en stukken zedert 25 september 1787 tot 8 maart 1788 geschreeven en ontvangen by mr. Cornelis Nicolaas Plemper van Bree, raad in de vroedschap ...
Gedrukt te Amsterdam. -- 1 deel
Met opdracht aan mr. C.J. de Lange van Wijngaarden.


WADDINXVEEN -- ac40 Weeskamers 1540-1810

inv.nr. 99
rubriek: 3 ARCHIEF VAN DE WEESKAMER VAN NOORD-WADDINXVEEN
3.1 Reglementering
Beschikking van het Hof van Holland, waarbij de (in de tekst opgenomen) concept-verordening op de weeskamer wordt goedgekeurd, 1791. Met authentiek afschrift. -- 2 katerns


GOUDA -- ac2 Oud-rechterlijk archief tot 1811

inv.nr. 194
rubriek: 2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2 Taken
2.2.2 Strafzaken
InformatiŽn van het comitť van waakzaamheid, 26 november 1795 - 3 maart 1796. -- 1 deel
Behoort in het archief van het comitť (OA Gouda = ac 1 vnrs. 4204 - 4210).


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 51
rubriek: 1 ARCHIEF VAN DE PASTOOR
1.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
1.2.5 Zielzorg
1.2.5.2 Sacramenten
Bekendmaking van het besluit van de provisionele representanten van het volk van Holland betreffende de burgerlijke huwelijkssluiting en eventuele kerkelijke bevestiging daarvan; gedrukt, 1795 mei 7. -- 1 stuk


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 55
rubriek: 2 ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.3 Vermogen
2.2.3.2 Onroerend goed
2.2.3.2.2 Kerk en pastorie
Stukken betreffende vrijstelling van de verponding voor het kerkgebouw, 1796, 1797. -- 3 stukken


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 56
rubriek: 2 ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.3 Vermogen
2.2.3.2 Onroerend goed
2.2.3.2.2 Kerk en pastorie
Brief van het gemeentebestuur van Moordrecht aan de kerkmeesters met aanschrijving namens het provinciaal bestuur om uit het kerkgebouw alle wapenborden en andere tekenen van ongelijkheid te verwijderen, 1798 maart 24. -- 1 stuk


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 57
rubriek: 1 ARCHIEF VAN DE PASTOOR
1.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
1.2.5 Zielzorg
1.2.5.4 Registratie
Authentiek uittreksel uit de notulen, bevattende het besluit van het gemeentebestuur van Moordrecht om de plaatselijke kerkgenootschappen schriftelijk opgave van hun ledental te laten doen; met aantekening van de pastoor van het zielental van de r.k. parochie, september 1798. -- 1 stuk


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 30
rubriek: 2 ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.3 Vermogen
2.2.3.3 Roerend goed
Inventaris van roerende goederen van de kerk te Moordrecht, (ca. midden 18e eeuw); met aantekening van pastoor H.G. van Delden en (kerkmeesters ?), z.d. -- 1 stuk


GOUDA -- ac494 Familie Noothoven van Goor 1808-1907

inv.nr. 56
rubriek:
1 Dirk van Goor
Register van ontvangsten en uitgaven door A.T. van Lijnden ten behoeve van zijn broer J.N.S. van Lijnden, wegens hem van hun moeder Adriana Cornelia baronesse Van Lijnden van Blitterswijk geboren baronesse Van Lijnden van de Marck "aangeŽrvde" en anderszins toekomende gelden, 1788 - 1792. Bevat tevens: - aantekeningen betreffende obligaties en daarop ontvangen renten, 1788 - 1796; - rekening-courant met H. van 's-Gravenweert te Amsterdam, 1789 - 1795 (1796). -- 1 deel
De relatie met de familie Van Goor is niet duidelijk.