986 -- Ouderkerk a/d IJssel -- Oud-archief

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Inventaris

samengesteld door C.R. Schoute (1989)

1 ALGEMEEN


1.1 Resoluties en notulen


1. Kladden van resoluties, 1672, 1689, 1701. -- 3 stukken

2-6. Resolutieboeken, 1699 - 1811. -- 5 delen

7. Resolutieboek van de gecombineerde vergaderingen van de colleges van schout en heemraden (vanaf 1795 municipaliteiten, vanaf 1805 gemeentebesturen) van Ouderkerk a/d/IJssel, Krimpen a/d IJssel en Stormpolder, 25 september 1774 - 22 juni 1811. -- 1 deel

1.2 Ingekomen stukken


8-9. Ingekomen brieven en afschriften van uitgaande brieven, 1711 - 1803, 1808. -- 2 pakken

10-11. Aanschrijvingen en circulaires van de provinciale en landsoverheid, 1795 - 1803, 1811. Meest gedrukt.

2 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN


2.01 Bestuursorganisatie


13. Reglement voor baljuw en mansmannen van Zuid-Holland, 11 maart 1533; afschrift, 1544. -- 1 perkamenten katerntje
Transcriptie aanwezig. Afgedrukt in: J. van der Eyck, Hantvesten van Zuyt-Hollandt, blz. 246.

12. Akte waarbij Floris V aan die van Ouderkerk een keur geeft, 15 juni 1294; vertaling van een authentiek afschrift in het Latijn door notaris Henrick van Haestrecht, 1 mei 1548. -- 1 stuk
Kruisheer, De oorkonden en de kanselarij van de graven van Holland, nr. 716, dateert de akte op 15 juni 1287. Zie ook inv.nr. 195.

14. Ordonnantiën, usantiën, costumen
Rechtsgebruiken te Ouderkerk voor het jaar 1572, 13 februari 1581. -- 1 katern
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Beschadigd.)

15. Reglement op het bestuur van Ouderkerk, met goedkeuring van de rekenkamer van de prins van Oranje afgekondigd, 29 mei 1616. Met afschriften, 17e en 18e eeuw. -- 5 katernen

16. Plakaat van de Staten van Holland betreffende het beëindigen van politieke twisten, 1 oktober 1749; gedrukt. -- 1 stuk

17. Reglement op het bestuur van Ouderkerk, op verzoek van ingezetenen door de Staten van Holland aangepast, 17 maart 1791. Met 2 gedrukte exemplaren. -- 3 katernen
Voor het reglement op het schout- en secretarisambt, 1791, zie inv.nr.31.

18. Reglement op de drie gecombineerde grondvergaderingen (kiesvergaderingen) van Ouderkerk, 1796. -- 1 stuk

19. Stukken betreffende grondvergaderingen te Ouderkerk, 1797 - 1801. -- 1 omslag

20. Reglement voor het departement Holland, (ca. 1798); gedrukt. -- 1 katerntje

21. Reglement op het bestuur van de gemeente en de polders, 22 mei 1805. -- 1 katern

2.02 Burgemeesters, heemraden, schout en secretaris
Voor stukken betreffende Samuel Guldemont, schout en secretaris, 1699, 1721 - 1734, zie ook inv.nrs. 45 en 318.


22. Lijsten van personen die door schout en heemraden zijn voorgesteld aan de heer van Ouderkerk om daaruit 2 burgemeesters en 7 heemraden te benoemen, 1604, 1668 - 1688, 1697, 1709, 1713, 1733, 1739, 1747 - 1763, 1767, 1769 - 1793. -- 1 pak

23. Jaarlijkse akten van aanstelling van burgemeesters en heemraden door de heer van Ouderkerk, 1626 - 1793. -- 1 pak
Bevat: - Lodewijk van Nassau, 1626 - 1664.
- Maurits van Nassau, 1665 - 1682.
- Anna Isabella van Beijeren van Schaegen, wed. Maurits van Nassau, 1684 - 1692.
- Maurits Lodewijk van Nassau, 1694 - 1722.
- Florentius Canper, 1723 - 1748.
- Mr. Gerbrand Jacob Camper, 1749.
- Willem Maurits van Nassau, 1749 - 1753.
- Willem Hendrik van Nassau, 1754 - 1762.
- Hendrik Carel van Nassau als voogd voor Lodewijk Theodorus van Nassau, 1763 - 1766.
- Lodewijk Theodorus van Nassau, 1767 - 1772.
- Jan Floris van Nassau, 1774 - 1782.
- Jan Smits Jansz, 1783 - 1792.
- Jan Mijnlief, 1793.

24. Stukken betreffende de benoeming door de ambachtsheer van een secretaris en bode, 1629 - 1652 en z.d. -- 1 charter en 1 omslag

25. Stukken gediend hebbend in een proces voor de Hoge Raad van Holland tussen heemraden van Ouderkerk en Lodewijk van Nassau over het aanstellen van heemraden, 1658 - 1660, met vonnis waarbij Lodewijk van Nassau veroordeeld wordt als vanouds uit het drietal, door elke afgaande heemraad voorgesteld, er één te kiezen per kwartier (Hoge Nesse 1, Lage Nesse 1, Krorme 2, Geer 1, Zijde 2), 1660. -- 1 pak

26. Stuk gediend hebbend in een geschil voor de Hoge Raad van Holland tussen schout en kerkmeesters van Ouderkerk over de zitplaats van de schout in de kerkmeestersbank, 1660. Met transcriptie, 1964. -- 1 stuk
NIET RAADPLEEGBAAR, eerst restaureren! (Zwaar beschadigd na 1881 (inventarisatie Hingman).)

27. Nadere lijst van alle de ampten"
Met traktement en emolumenten, 1751. -- 1 stuk

28. De schikking van de heemraden Ao 1758 en 1759
Taakverdeling van heemraden, 26 mei 1758. -- 1 stuk

29. Voorwaarden waaronder de heer van Ouderkerk het schout- en secretarisambt en het notariaat te Ouderkerk gegeven heeft aan Hendrik Christiaan Göbel, 21 mei 1781; afschrift. -- 1 stuk

30. Stuk betreffende het aanstellen van een bode, 1781. -- 1 stuk

31. Reglement op het schout- en secretarisambt van Ouderkerk, 17 maart 1791; gedrukt. -- 1 katerntje
Voor het reglement op het bestuur, 17 maart 1791, zie inv.nr. 17.

2.03 Archief


32. Verklaring van waarsluiden van de polders Kromme, Geer en Zijde dat zij van de schout en secretaris van Ouderkerk een aantal stukken hebben ontvangen betreffende het twee-hoog malen, (1739, 1740), 1754. -- 1 stuk

33. Inventaris van het archief, 1781; afschrift. -- 1 katern

2.04 Relatie met de ambachtsheer
Voor aanstellingen door de ambachtsheer, 1604 - 1793, zie inv.nrs. 22-25.


34. Octrooien om over leengoederen te mogen beschikken, 1629 - 1793. -- 5 charters
Bevat: a. Bartje Gijsberts, wed. Paulus Gerritsz, 1629. Zegel verloren.
b. Hendrik Grantham, 1753; gedrukt. Zegel zwaar beschadigd.
c. Jan Floris van Nassau, 1775; gedrukt.
d. Cornelis Ruysch, 1778; gedrukt.
e. Jan Mijnlief, 1793; gedrukt.

35. Verzoekschrift van Michiel Bonte, winkelier te Den Haag, aan het Hof van Holland, om betaling door de vrouwe van de Lek, 1699; afschrift. -- 1 stuk

36. Kladaantekening van de jaarlijkse opbrengst van de Stormpolder en van de zalmvisserij, (ca. 1700). -- 1 stuk

37. Stukken betreffende gelden beheerd door Samuel Guldennont ten behoeve van Anna Isabella van Beieren en Schagen, gravin douarière van Nassau la Lek en haar zuster Maria Catharina, 1712, z.d. en 1716. -- 4 stukken

38. Stukken betreffende de Zeeuwse bezittingen van de graaf van Nassau la Lek en betalingen daaruit te doen aan Samuel Guldemont en Joan Soermans, 1722, 1724. -- 2 stukken

--. Keur op wijn- en bieraccijns, vastgesteld door de ambachtsheer, 1723.
ZIE: inv.nr. 100

--. Stukken betreffende het aanstellen van een marktschipper, 1734, 1794.
ZIE: inv.nr. 208

39. Voorwaarden voor de veiling van de ambachtsheerlijkheid door de erfgenamen van Florentius Camper, op 22 februari 1749; gedrukt. -- 1 katern

40. Akten van transport van tienden in de Nesse en "t Nieuwe Land" door de erfgenamen van Florentius Camper aan Jan Osij, 1749, en door de erfgenamen van Jan Osij aan Jan Smits Jansz, 1791. -- 1 charter (zegel verloren), 1 perkamenten stuk en 3 stukken

--. Stukken betreffende het recht van wind voor de korenmolen, 1751 - 1777.
ZIE: inv.nr. 215

41. Transportakten en akte van verlij van de ambachtsheerlijkheid van Ouderkerk, 1754 - 1793. -- 6 charters en 1 stuk
Bevat: a. 8 juli 1754.
b. 9 juli 1764 / 11 november 1768.
c. 30 juni 1773. (2 ex.)
d. 22 augustus 1782. Met akte van veiling, 5 oktober 1782.
e. 20 maart 1783.
f. 2 februari 1793.

42. Correspondentie tussen schout en ambachtsheer, 1769, 1775 - 1781 en z.d. -- 1 omslag
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Twee folio's beschadigd.)

43. Hypotheekakte waarbij Jan Smits Jansz van Simon Broeders f 10.000 leent onder verband van de ambachtsheerlijkheid van Ouderkerk a/d IJssel, 1783. Gecanceleerd, 1793. -- 1 charter (zegel verloren)

2.05 Relaties met omliggende ambachten


2.05.1 Krimpen aan den IJssel en Stormpolder
Voor notulen van de gezamenlijke vergaderingen 1774 - 1811, zie inv.nr. 9.


44. Memories betreffende de verdeling van de lasten tussen Ouderkerk, Krimpen a/d IJssel en Stormpolder en de moeilijkheden die het bestuur van Ouderkerk heeft gehad met Laurens van der Wal, schout van Krimpen a/d IJssel en Stormpolder, (ca. 1773). -- 2 stukken

2.05.2 Lekkerkerk


45. Stukken van Samuel Guldemont, schout en secretaris van Ouderkerk, aangesteld met Willem Romein, hoogheemraad, can administratie te voeren ter oplossing van de geschillen te Lekkerkerk, 1721 - 1734. -- 1 band
Bevat: a. Rekening over de reparatie van de kerk van Lekkerkerk, 1723.
b. Rekening over de uitgaven van het polderdeel den Hoek, 1711 - 1720, en over aflossing van een kapitaal daarvoor geleend van f 8200, met de bijbehorende obligaties, 1721, 1722 - 1734.
c. Idem voor Schuwagt, een kapitaal van f 7200, 1721, 1722 - 1734.
d. Idem voor het ambacht Lekkerkerk, een omslag van f 6 per morgen voor uitgaven 1714 - 1720 en geleend kapitaal voor uitgaven 1710 - 1720, van f 29.300, 1721, 1722 - 1734.
e. Ingekomen stukken en afschriften van uitgaande stukken, 1726 - 1734.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Deels in slechte staat.)

2.06 Bevolking


46. Sterfcedulen
Lijsten van begravenen, 1619 - 1778. -- 1 pak
Bevat: a. 1619, 1624, 1626/1627 - 1628/1629, 1641/1642 - 1643/1644.
b. Uit de Nesse, 1673 - 1697.
c. Uit Ouderkerk, Krimpen a/d IJssel en Stormpolder, 1766, 1769, 1778.

47. Lijsten van gezinshoofden, 1795 en 1799. -- 2 katernen
De eerste lijst met opgave van aantal mannen, vrouwen en kinderen.

48. Ingekomen verklaring door de secretaris van Stolwijk betreffende de ondertrouw van Gerrit van Wijnen en Gougje van der Graaff, 1808. -- 1 stuk

2.07 Eigendommen


49. Akte verleden voor schout en heemraden van Krimpen aan de Lek waarbij Willem Pietersz verklaart aan heemraden van Ouderkerk verkocht te heben de 3 schilden per jaar die hij op de buren van Ouderkerk bezat, 1455. -- 1 charter

50. Contract van schout en heemraden van Ouderkerk en van Krimpen aan den IJssel met de kopers van gemenelands erven over de afbetaling daarvan, 1617. -- 1 stuk

51. Akte verleden voor schout en heemraden van Ouderkerk waarbij Vincent Komersz verklaart een eeuwige rente van 35 stuiver per jaar, verhypothekeerd op een erf in het dorp Ouderkerk, schuldig te zijn aan de ambachten Ouderkerk, Krimpen aan den IJssel en Stompolder, 1625. -- 1 charter (zegel beschadigd)

2.08 Financiën


2.08.1 Dorpsrekeninq, reële omslag en parate executie


52-53. Rekeningen van de dorpskosten die worden cangeslagen over de landerijen (de "reële" omslag) van de jaren 1625 - 1804, 1811. 2 pakken

55. Stukken betreffende het innen van schouwboetes, belastingschulden e.d. bij parate executie, 1656 - 1808. -- 1 pak

56. Akten van aanbesteding van het garen van de reële omslag en het cavelgeld over het voorafgaande jaar, 1692 - 1760, 1770 - 1780, 1784 - 1811. -- 1 pak

54. Enkele bijlagen bij de dorpsrekeningen, 1759 - 1794, 1804, 1810 en z.d. -- 1 omslag

2.08.2 Personele omslaq of familiegeld


57. Omslag van kosten van het beroepen van een nieuwe predikant, 1651, 1682, 1694, 1705, 1776, 1778, 1781, 1786. -- 1 pak

58. Rekeningen van buitengewone kosten, omgeslagen over de huisgezinnen, 1672 - 1794. -- 6 katernen
Bevat: - Mannen die gewapend naar de IJssel zijn gegaan cm aan de versterking van Schoonhoven te werken, 1672.
- Inkwartiering van ruiters, 1673.
- Het maken en repareren van dijkplanken, 1720, 1732.
- Kosten die in de jaren 1785 - 1791 in de personele en reële omslag zijn gebracht door schout en heemraden en die door gecommitteerde raden op 25 maart 1794 met de helft zijn verminderd.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Deels in slechte staat.)

59. Kohier, waarschijnlijk van de omslag van kosten van het beroep van Ds Taets, (ca. 1680). -- 1 katerntje
Zie ook inv.nr. 237.

61-64. Jaarrekening van kosten die volgens het octrooi van 1706 over de huisgezinnen worden ongeslagen, 1705 - 1808. -- 4 dozen

60. Octrooi van de Staten van Holland voor schout en heemraden van Ouderkerk om in plaats van een omslag over de landerijen een personele omslag te doen van verschillende kosten, 1706: -- 1 charter
Bevat: - Het windgeld van de molen.
- Het tractement van de schoolmeester.
- Predikants- en schoolhuis.
- Het beroepen van de predikant.

65. Akten van aanbesteding van het garen van de personele omslag en de quotisatie, 1706 - 1760, 1770 - 1779, 1781, 1793 - 1805, 1807, 1808, 1810. -- 1 pak

66. Octrooi van het provinciaal bestuur van Holland voor de municipaliteiten van Ouderkerk, Krimpen aan den IJssel en Stormpolder om een omslag over de huisgezinnen te mogen heffen ten behoeve van de Heilige Geest-armen, 24 september 1796. -- 1 charter (zegel beschadigd)

67. Jaarlijkse omslag van het tekort op de armenrekeningen over de huisgezinnen van Ouderkerk, Krimpen aan den IJssel en Stompolder, 1797 - 1802, 1804 - 1807. -- 1 pak

2.08.3 Landsbelastingen


2.08.3.1 Algemeen


68. Relaas van de deurwaarder aan het parlement van Mechelen over de executie van die van Ouderkerk wegens achterstalligheid in de bede van 24 juni 1476. -- 1 perkamenten stuk
Franstalig. ONTBREEKT 2-10-2007.

69. Lijst van inwoners van Ouderkerk die de eed hebben afgelegd in verband met het opbrengen van de 25e penning, 1789. -- 1 katern

2.08.3.2 Verponding


2.08.3.2.1 Algemeen


70. Verzoekschrift betreffende de verponding van de boezemlanden van de Hoge en Lage Nesse, 1648, met afschrift van de taxatie van de verponding van Ouderkerk, 1631. -- 1 katern

71. Redres
Herberekening van de verponding van Ouderkerk, 1673. -- 1 stuk

72. Plakaten en aanschrijvingen van de Staten van Holland betreffende de verponding e.d., 1674 - 1784; gedrukt. -- 1 omslag

73. Resolutie van de Staten van Holland waarbij schout en heemraden van Ouderkerk toestemming krijgen de abuizen in de verponding en het gaarboek te herstellen, 1724. -- 1 stuk

74. Akte van inbeslagneming van landerijen in verband met schulden in de verponding, molengeld e.d., 1757. -- 1 katern

75. Instructie voor de taxateurs van de verponding, 1806; gedrukt. -- 1 stuk

2.08.3.2.2 Aanslag en kohieren


76. Stukken betreffende de de halve verponding, kohieren, 1652, 1688, sommatiecedulle, 1680, rekening, 1720. -- 1 omslag

77. Aanschrijvingen van de ontvanger-generaal met de aomslag van Ouderkerk in de verponding, 1656 - 1658, 1660 - 1664, 1666 - 1669, 1673, 1735 - 1783; gedrukt. -- 1 doos

78-81. Registers van eigenaren en hoeveel hun landerijen en huizen in de verponding opbrengen, 1673 - ca. 1801. -- 3 delen en 1 omslag

82. Akten van aanbesteding van de garing van de verponding, 1687 - 1759, 1769 - 1805, en van de garing van de personele quotisatie, 1746 - 1749. -- 1 doos

83. Gaarboeken van de verponding, 1739, 1740, 1746, 1750 - 1753 (extraordinaris), 1756 en z.d. -- 1 pak

84. Stukken betreffende veranderingen in de kohieren in verband met met het afbreken of overdragen van huizen, 1740 - 1778. -- 1 omslag

2.08.3.2.3 Weerboek


85. Weerboek van de landerijen gelegen onder de jurisdictie van Ouderkerk op d'IJssel en quohier van alle de huisen en andere in de verponding contribuerende goederen aldaar. Na 't redres van den 23 septenber 1733
Met gegevens over de jaren 1724 - 1806. -- 1 deel
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Uit de band.)
Nadere toegang: NT 3230

86. Aantekeningen betreffende wijzigingen van posten in inv.nr. 85. -- 1 omslag

2.08.3.3 Personele quotisatie en familiegeld
Voor aanbesteding van de garing, 1746 - 1748, zie inv.nr. 82.


87. Verklaring van schout en heemraden over het afdragen van gelden uit de personele quotisatie over de jaren 1674 - 1702, 22 januari 1702. -- 1 stuk

88-91. Kohieren, 1715 - 1748.

92. Aanschrijvingen van de Staten van Holland over de personele quotisatie, 1742 - 1749. -- 1 omslag

93. Stukken betreffende de samenstelling van het kohier, 1742 - 1750. -- 1 omslag

2.08.3.4 Het provisioneel middel, 1748 - 1755.


96. Balans van de taxatie
Per polder, (ca. 1748). -- 2 stukken

97. Kohieren van de omslag of taxatie over alle families in plaats van de afgeschafte middelen, juni 1748 - december 1749. -- 1 pak
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Deels in slechte staat.)

98. Stukken betreffende het innen van restanten van de verpachte belastingen en van het voorlopig middel, 1748 - 1750. -- 1 pak

94. Aanschrijvingen van de Staten van Holland en publicaties in couranten over de vervanging van de afgeschafte verpachte middelen, 1748 - 1751. -- 1 omslag

95. Stukken betreffende de garing, 1748 - 1751. -- 1 omslag

99. Afrekening van het "Provisioneel remplacant der afgeschafte pachten", 1750 - 1752, 1755. -- 1 omslag

--. Lijst van ambten met de inkomsten, 1751.
ZIE: inv.nr. 27

2.08.3.5 Accijns en impost


100. Keur van de ambachtsheer op de wijn- en bieraccijns, 1723. -- 1 stuk

101. Kohieren van het zout- zeep-, heren- en redontiegeld, 1732, met koffie en thee: gezinshoofden, getaxeerd als kapitalisten, 1733. -- 2 katernen

102. Stukken betreffende de inrichting van de kohieren en de "doleantie" (bezwaar) tegen het middel op koffie en thee, zout en zeep, personele quoti-satie etc, 1733 - 1767. -- 1 omslag

103. Kohier van restanten van de impost op het gemaal, de bieren, rondemaat en karossengeld over 1746 - 1748. -- 1 katern

--. Stukken betreffende het verbruik van turf, 1749 en 18e eeuw.
ZIE: inv.nr. 211

--. Stukken betreffende aanstelling van een teller op de molen en een schatter, 1750.
ZIE: inv.nr. 214

104. Lijst van de heel en half gequotiseerden in het middel op het gemaal, 1760. -- 1 stuk

2.08.3.6 Belasting op erfenissen


105. Voorschriften van de Staten van Holland betreffende de belastingen op erfenissen, 1728 - 1778. -- 1 pak

2.08.3.7 Belastingen in de periode 1795 - 1811


106. Lijsten van mensen aan wie biljetten zijn gestuurd in verband met geldleningen, 1795, 1796, 1800, 1801, 1803. -- 1 omslag

107. Instructie van het provinciaal bestuur van Holland ten behoeve van onderzoek naar de betaling in de laatste heffing, 1796; gedrukt. -- 1 katerntje

2.09 Armenzorg door Heilige Geestmeesters en diakenen


2.09.1 Algemeen


108-110. Stukken betreffende de nalatenschap van bedeelden, 1612 - 1770. -- 2 omslagen, 1 charter

111. Stukken betreffende de aanstelling van Heilige Geestmeesters en kerkmeesters, 1657 - 1792. Met lijstje van kerk- en ammeesters, 1747 - 1767. -- 1 pak
NIET RAADPLEEGBAAR, eerst restaureren! (Door vocht zwaar beschadigd na 1881.)

112. Tekst van de eed van Heilige Geestmeesters, voor 1660. -- 1 stuk

113. Besluit van schout en heemraden van Ouderkerk dat in verband met de slechte toestand van de armenkas de door Heilige Geestmeesters onderhouden armen een teken daarvan zullen moeten dragen, 1693, met afschriften, 17e eeuw en 1749. -- 3 stukken

2.09.2 Akten van indemniteit


114. Plakaat van de Staten van Holland gelastende dat personen langer dan een jaar afwezig uit hun plaats van herkomst, niet meer ten laste van die plaats kunnen komen in geval van armoede, 1682; gedrukt. Met waarschuwing van schout en heemraden geen vreenden in huis te nemen zonder akte van indemniteit, 1778. -- 2 stukken

115. Ingekomen akten van indemniteit, 1713 - 1811. -- 1 doos

116. Register van afgegeven akten van indemniteit, 1770 - 1810. -- 1 deel

117. Formulier van een af te geven akte van indonniteit, (ca. 1795). -- 1 stuk

2.09.3 Onderstand


118. Stukken betreffende onderstand voor armen en krankzinnigen, te Ouderkerk en elders, 1681 - 1800. -- 1 omslag

119. Akte van aanbesteding door H.G.-meesters om een zoon van Jan Leendertsz Spruyt te leren schoenmaken gedurende drie jaren, 1715. -- 1 stuk

120. Lijst van armen in Ouderkerk, Krimpen aan den IJssel en Stormpolder waaraan armmeesters turf leveren, 1768. -- 1 stuk

121. Alfabetisch register van ondersteunden, 1800 - 1805. -- 1 deel
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Band weg, geheel los.)

2.09.4 Eigendommen en inkomsten


2.09.4.1 Heilige Geest


122. Akte verleden voor schout en heemraden van Ouderkerk waarbij Matthijs Dircksz en Marken Engelsdr aan de Heilige Geest te Ouderkerk acht morgen land in de Geer overdragen, waarvoor eeuwigdurend wekelijks een mis gezongen zal worden op het St.-Anna-altaar te Ouderkerk, 1514. -- 1 charter (zegel verloren)

123. Akte verleden voor schout en heemraden van Ouderkerk waarbij Mathijs Dirksz en Maritge na dood van de langstlevende aan Heilige Geestmeesters al hun goederen nalaten, waarvoor elke dinsdag "als men Sinte Anna misse singhet" een lof gehouden zal worden, 1522. -- 1 charter (zegel beschadigd)

125. Akte waarbij kerkmeesters van Ouderkerk van Heilige Geestmeesters geld lenen, verzekerd op kerkegoederen, 1551; afschrift, 1615. Met transcriptie, 1964. -- 1 stuk
ONTBREEKT, 1989.
NIET RAADPLEEGBAAR, eerst restaureren! (Zwaar beschadigd na 1881.)

124. Verzoekschrift van Heilige Geestmeesters van Ouderkerk aan de Staten van Holland om een oortje per gulden uit de verpachting van de accijnzen en het hoorngeld te mogen hebben. Met gunstige beschikking, 1582. -- 1 stuk

132. Stukken betreffende het vererven en transporteren van een obligatie ten laste van Holland groot f 800,- d.d. 26 mei 1635, in de jaren 1723 - 1768; afschriften, 1768. -- 1 omslag

126. Resolutie van schout en heemraden van Ouderkerk dat Heilige Geestmeesters zonder hun toestarming geen geld van de armen meer zullen mogen uitlenen, 1671. -- 1 stuk

127. Akte van hypotheek op een huis aan de westzijde van de Kerkstraat, groot f 75, a 4%, ten behoeve van de Heilige Geestarmen van Ouderkerk, 1672. Mst aantekening van betaling der renten, 1693 - 1709 en dat het huis door H.G. meesters uit dit verband ontslagen wordt, 1749. -- 1 stuk

128. Besluit van schout en heemraden van Ouderkerk om de H.G.-meesters te machtigen rentebrieven en hypotheken af te lossen tegen 4%, 1699. -- 1 stuk

129. Akte van transport aan H.G.-armen van een obligatie ten laste van Holland, groot f 240 d.d. 16 september 1672, 1736. Met voorstuk, 1724. -- 2 stukken

130. Akte van transport van H.G.armen van 2 losrentebrieven, groot f 700 d.d. 7 december 1636 en f 600 d.d. 18 januari 1672, 1738. Met voorstukken, 1728, 1731. -- 3 charters en 1 stuk

131. Ingekomen brieven van de makelaar A. Martinius betreffende verkoop van rentebrieven van de antien, 1762. -- 1 omslag

2.09.4.2 Diakonie


133. Stukken betreffende obligaties en losrenten toebehorend aan de diakonie, 1755 - 1779 en z.d. -- 1 omslag

2.09.4.3 Rekeningen


149. Lijsten en gaarcedulen van de inkomsten van de Heilige Geest, 16e eeuw - 1782. -- 1 perkamenten strook en 1 pak
Bevat: - "Dit sint die Heylich Geest jaerlicxe renten", (1557 of eerder).
- "Niemant / sonder vyeant", 1616.
- 1619 - 1782.

150. Rekeningen van H.G.meesters, 1617, 1618, 1620 - 1627, 1652, 1677, 1692. -- 1 omslag

151-154. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van H.G.-meesters, 1628 - 1801. -- 4 delen

155. Stukken aangetroffen in de jaarrekeningen, 1731 - 1761. -- 4 stukken
Bevat: - Aantekeningen van de opbrengst van het kerkezakje, 1731 - 1761.
- Aantekeningen van de opbrengst van het oortjesgeld voor de H.G.-armen, 1752 - 1757, 1759.
- Borderel van de H.G.-armenrekening, 1761, met aantekening van de uitgaven sinds 1753.

156. Afrekening tussen H.G.-armmeesters en de schout van Ouderkerk, 1758. -- 1 stuk

--. Stukken betreffende de omslag van de tekorten van de Heilige Geest-armen, 1796 - 1807.
ZIE: inv.nr. 66

2.09.4.4 Beheer van land e.d.


134. Akte van veiling door Heilige Geestmeesters van een huisje aan de Nieuwe Dijk in de Hoge Nesse, 1616. -- 1 stuk

135. Akten van verhuur door Heilige Geest- of armmeesters van 3 kampen hooiland in de Geer, 1639 - 1661. Met voorblad van een verbroken lias, "Conditien van kerckmeesters ende Heiligeestmeesters metsgaders borgemeesters ende polders, beginnende metten jare 1618, N 24". -- 1 omslag

136. Besluit van de vierschaar van Ouderkerk om aan de H.G.meesters geen toestemming te geven om 1/2 morgen land in Kortland te verkopen, maar hen te helpen daarvoor toestemming te krijgen van de Hoge Raad, 1647. -- 1 stuk

137. Opdracht van H.G.-meesters aan de gerechtsbode van de huurder van een stuk land dubbele pacht te vorderen omdat hij zijn vee daarop lang na 1 oktober heeft laten weiden, 1709. -- 1 stuk

138. Aantekeningen betreffende de jaarlijkse verhuring van de H.G. hooilanden, 1710 - 1758. -- 1 omslag

139. Stukken betreffende de boedel van wijlen Willem Cornelisz Lans en zijn weduwe Annigje Janse Proos, o.a. betreffende een huis en erf aan de Groenedijk, die later eventueel aan de H.G.-armen kunnen komen, 1742, (1747). -- 3 stukken

140. Akten van verpachting van 3 morgen land in Kortland onder Krimpen aan den IJssel door diakonie en H.G.armmeesters, 1752 - 1773. -- 4 stukken

141. Aankondigingen van het verhuren van hennipwerven door H.G.armmeesters, 1753, 1761, 1769. -- 3 stukken

142. Aankondiging van verkoop van 3 kampen hooiland in de Geer door H.G.-armmeesters, 1756. -- 1 stuk

143. Aankondigingen van verkoop van rijs, hout en riet, o.a. door de H.G.-armen, 1769, 1781, 1787. -- 3 stukken

144. Register van verhuur van de 3 kampen land van de H.G.-armen in de Geer, 1791 - 1797. -- 1 katern

2.09.4.5 Overige inkomsten


145. Stukken betreffende collecten voor de armen, 1694, 1752, 1761, 1762, 1764, 1765. -- 1 omslag

146. Verzoekschrift van diakenen van Ouderkerk en Krimpen a/d IJssel aan schout en heemraden van Ouderkerk om te mogen beschikken over een som van f 110,- die twee door hen gealimenteerde kinderen hebben geërfd. Met gunstige beschikking, 1742. -- 1 stuk

147. Aankondiging van verkoping door H.G.- (of buiten-)armmeesters van Ouderkerk en Krimpen a/d IJssel van enige meubelen uit het sterfhuis van Grietje Frans te Krimpen a/d IJssel, 1770. -- 1 stuk

148. Stukken betreffende de inkomsten van H.G.meesters, 1776 - 1780, 1798. -- 3 stukken
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Vochtschade (2 folio's).)

2.10 Openbare werken, orde en veiligheid


2.10.1 Algemeen


157. Akte waarbij de prins van Oranje, heer van de Lek, de inwoners van Ouderkerk en hun eigendcsmien in zijn bescherming neemt, 1552, met een bevestiging , 1572. -- 1 charter (zegel beschadigd) en 1 stuk

158. Akte waarbij de graaf van Leicester de ambachten Ouderkerk, Krimpen aan den IJssel en de (Storm)polder onder zijn bescherming neant, 1586. -- 1 charter (opgedrukte zegel verloren)

159. Verordeningen op het rijden met wagens door Ouderkerk,1638 - 1671. -- 1 omslag

160. Keur op het weren van bedelaars, 1699. -- 1 stuk

161. Ondervraging van o.a. twee herbergiers betreffende een vechtpartij, 1708. -- 1 stuk
NIET RAADPLEEGBAAR, eerst restaureren! (Beschadigd.)

162. Afschrift van een brief aan de baljuw van Zuid-Holland over een gewapende bende bedelaars, 1731. -- 1 stuk

163. Waarschuwing tegen het werpen van voetzoekers e.d., 1782. -- 1 stuk

2.10.2 Wegen en paden


164. Octrooi van de Staten van Holland voor schout en heemraden van Ouderkerk om ter bestrijding van de kosten van bestrating accijns te heffen op wijn en bier en 1' stuiver op elke wagen van buiten, 1615. -- 1 charter (zegel verloren)

165. Stukken betreffende de kosten van bestrating van de dijk, 1617, 1618. -- 3 stukken

166. Reglement op het maken van het zandpad op de dijk van Gouderak tot Krimpen, 1639, met afschriften, 1644, en vernieuwingen, 1771, 1778. -- 1 csnslag

167. Keuren op het onderhoud van het zandpad, 1645 - 1690, 1777, 1793 - 1801. -- 1 pak

168-169. Jaarlijkse keuren op het onderhoud van wegen, 1648 - 1805. -- 2 pakken

170. Stukken betreffende het herstellen van de Kerkstoep, 1661 - 1662. -- 3 stukken

171. Keuren op het schouwen van de zandpaden en het brandgereedschap, 1670 - 1774. -- 1 omslag

172. Toestemming van dijkgraaf en hoogheemraden voor de schout om bij zijn huis een trap tegen de dijk te leggen, 1678. -- 1 stuk

173. Stukken betreffende het onderhoud van de Buren-, Kerk- of Ambachtsweg en het afluiten ervan met een hek of draaiboom en betreffende een hek op het wegje van Boerslenen, 1695, 1696, met afschriften, 1782. -- 1 omslag

174. Keur op het ophogen en bestraten van de Kalverstraat, 1715. -- 1 stuk

175. Laakcedule
Opsomming van door schout en gerecht afgekeurde werken, 1749. -- 1 stuk

176. Aankondiging van een schouw over wegen, bruggen en heulen, 1769. -- 1 stuk

177. Keur op het schoonhouden van de stenen straat, 1778. -- 1 stuk

2.10.3 Nachtwacht


178. Reglementen van schout en heemraden op de nachtwacht, 1619, 1699, 1731. -- 1 omslag

179. Stukken betreffende de aanstelling van een klapwaker en lijsten van contribuanten in het klapwakersgeld, 1660 - 1775 en z.d. Met instructie, 1795. -- 1 omslag

180. Stukken betreffende het houden van nachtwacht binnen Ouderkerk, 1672, 1673. -- 4 stukken

--. Stukken betreffende het omslaan van de kosten van de klapwaker, 1761 - 1762.
ZIE: inv.nr. 302

2.10.4 Brandweer


181. Keuren en reglementen op brandgevaar, 1659 - 1778. -- 1 omslag

182. Keuren op het hakken van bijten in de winter, met lijsten van degenen die bijten moeten maken, 1660 - 1772. -- 1 omslag

183. Keuren op het voorhanden hebben van brandgereedschap, 1668, 1669. -- 1 stuk
Voor keuren 1670 - 1774 zie inv.nr. 171.

184. Lijsten van gezinshoofden met het brandgereedschap dat ze voorhanden moeten hebben, 1676 - 1766. -- 1 pak

185. Verordening, reglement en keur op de brandspuit en het verhoeden van brand in Ouderkerk, Krimpen aan den IJssel en Stompolder, 1708. Met aanvulling, 1727, en het reglement van Zegwaard, 1703, gedrukt. -- 1 perk.stuk, 4 stiokken (1 exemplaar gedrukt)

186. Registertje van contribuanten in de aankoop van een brandspuit, 1708. -- 1 katerntje

187. Lijsten van personeel van de brandspuit, 1711 - 1782 en z.d. -- 1 pak

188. Stukken betreffende onderhoud en inspectie van de brandspuit, 1729 - 1732, 1769 - 1776 en z.d. -- 1 omslag

2.10.5 Haardas


189. Verzoekschrift van inwoners aan schout en heemraden over te gaan tot inzamelen van de haardas. Met instemmend besluit, 1776. -- 1 katern

190. Stukken betreffende de aanleg van het ashok en een buitenkade, 1776 - 1777. -- 2 stukken

191. Jaarrekeningen over het ophalen van de as, 1776 - 1793. -- 1 pak

192. Stukken betreffende het ophalen en verkopen van de as, 1776 - 1801. -- 1 omslag

193. Besluit van schout en heemraden over de betaling van het ashok, met aantekeningen over de afbetaling, 1777 - 1795. -- 1 stuk

2.11 Economische aangelegenheden


2.11.1 Stapelrecht, tolvrijheid en waagrecht


194. Verordening van de stad Dordrecht voor de dorpen in de Krimpenerwaard dat gewas, graan enz. geteeld in Zuid-Holland in Dordrecht ter markt gebracht moet worden, dat er geen bier mag worden in- of opgeslagen enz., 1543. -- 1 stuk met zegel

195. Afschriften van het privilege uit 1287 in het Latijn, met vertaling, 1598, en een verklaring van drie inwoners dat zij op vertoon van een tolbrief indertijd tolvrij voeren, 1598. Met 2 tolbrieven, 1545, 1547. -- 1 charter, 2 perkamenten stukken en 1 stuk
Zie ook inv.nr. 12.

198. Stukken die gediend hebben in enkele processen over het recht van de waag die de schout van Ouderkerk volgens getuigen al van voor 1558 bij zich thuis houdt, 1600 - 1601. -- 1 pak

196. Verzoekschrift van schout en heemraden van Ouderkerk aan de rekenkamer van de grafelijkheid om vrijdcm van tol, met afwijzende beschikking, 1598 - 1599. -- 1 stuk
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Twee folio's beschadigd.)

197. Verzoekschrift van schout en heemraden van Ouderkerk aan de Staten van Holland cm tolvrijdom, met (onleesbaar) advies van de rekenkamer, 1641. -- 1 stuk
NIET RAADPLEEGBAAR, eerst restaureren! (Deels in slechte staat.)

2.11.2 Visserij


199. Stukken betreffende de visserij in de IJssel, de zellingen en sloten buitendijks, 1617, 1619, 1641, 1643, (17e eeuw) en 1779. -- 1 omslag

--. Aantekening van de opbrengst van de zalmvisserij, (ca. 1700).
ZIE: inv.nr. 36

200. Plakaat van de Staten van Holland op het vissen in rivieren, meren en binnenwateren, met afbeeldingen van maaswijdten en vissen, 1709; gedrukt. -- 1 katerntje

2.11.3 IJken van maten en gewichten


205. Prijslijst voor het ijken, (18e eeuw). -- 1 stuk

206. Registertjes van verrichte ijkingen, 1737, 1750 - 1760, 1764, 1775, 1782. -- 1 omslag

207. Lijsten van ijkgereedschap te Ouderkerk, vóór 1755 - 1760. -- 3 stukken

2.11.4 Marktschipper op Rotterdam


208. Akte van aanstelling door de heer van Ouderkerkerk van een schipper en "schipster" met één schuit, 1731. -- 1 stuk

209. Mandement penaal van het Hof van Holland voor Jan Mijnlief, ambachtsheer van Ouderkerk, om Arie Kok, door de vorige heer aangesteld tot veerschipper op Rotterdam, uit dat ambt te mogen zetten, 1794. -- 1 perkamenten katern met 1 stuk

210. Akte van aanstelling door Jan Mijnlief van Willem Versnel tot schipper op Rotterdam, 1806. -- 1 stuk

2.11.5 Gebruik van turf


211. Memorie van de turf verbruikt door de 6 steenbakkers te Ouderkerk in de periode juli - november 1749.

212. Verklaring van de weduwe F.van Swieten 63 ton turf te hebben opgedaan ten behoeve van de hoedenmakerij, (18e eeuw).

213. Instructie voor de turftonsters, 1805.

2.11.6 Korenmolen
Voor de omslag van het windgeld, 1705 - 1808, zie inv.nrs. 60-64.


214. Aantekeningen betreffende de aanstelling van een teller op de korenmolen en een priseerde (schatter), 1750. 2 stukken

215. Waarschuwingen van de schout in zijn kwaliteit als rentmeester van de ambachtsheer van Ouderkerk aan ingezetenen on bomen enz. rond de korenmolen af te hakken of te snoeien, 1751 - 1777. -- 1 omslag

2.11.7 Landbouw


201. Akte van openbare verkoop door burgemeesters van een zwerm bijen, 1651. -- 1 stuk

219. Correspondentie met gecommitteerde raden over de uitvoer van hooi ten behoeve van de prins-gouverneur van de Oostenrijkse Nederlanden, 1712. -- 1 omslag

217. Gedrukte aanschrijvingen, plakaten en ongebruikte formulieren betreffende de veeziekte, 1769 - 1773. -- 1 omslag

216. Lijsten van besmette, gestorven en gebeterde runderen, 1769 - 1780. -- 1 omslag

218. Correspondentie over de veeziekte, 1770 - 1779 en z.d. -- 1 omslag

2.11.8 Broodzetting (plaatselijke of regionale vaststelling van de broodprijs)


220. Stukken betreffende de broodzetting, 1772 - 1790. -- 1 omslag

221. Overeenkomst tussen bakkers uit Ouderkerk, Krimpen a/d IJssel en Stormpolder om tot een gezamelijke broodzeting te konen, 1808. Klad. -- 1 stuk

2.11.9 Overige aangelegenheden


204. Stukken betreffende onderzoek naar een "kniprente" (henneprente ?), op 16 december 1456 door bisschop David van Bourgondië gevestigd op land in Ouderkerk, 1721. -- 3 stukken

202. Plakaat van de Staten van Holland tegen het venten, 1679, met afschriften van de essentie van enkele plakaten van 1586, 1588 en 1595 tegen marktkramers, 18e eeuw. -- 2 stukken

203. Akte van veiling van hennep ten overstaan van de schout van Ouderkerk, 1701. -- 1 stuk

222. Brief aan de provinciale overheid over het inwisselen van Franse assignaten, (1795); afschrift. -- 1 stuk

529. Lijst van de kramen op de kermis 1805
Authentiek afschrift. -- 1 stuk

2.12 Veer


223. Stukken betreffende het veer, 1629, 1630, 1683, 1704, 1756. -- 1 omslag

2.13 Kerk en school


2.13.1 Algemeen


224. Testament van schout Luydt Ghenezn, waarbij hij op 8 morgen land en een erf een aantal missen vestigt op het St Pietersaltaar te Ouderkerk, 1514. -- 1 charter (zegel beschadigd)

225. Akte waarbij Pieter van Calslagen verklaart met schout en kerkmeesters van Ouderkerk overeengekomen te zijn dat de laatsten jaarlijks op 11 november aan de bezitter van Onzer Vrouwe vicarie in de kerk van Ouderkerk 4 rijnsguldens zullen uitkeren, 1517. -- 1 charter (zegel verloren)

226. Testament van Machtelt Genen, weduwe van Pieter Daemsz, waarbij zij een wekelijkse gezongen mis sticht op het St Barbara altaar in de kerk van Ouderkerk en een dagelijks Vrouwenlof en waarbij zij een kazuifel en een miskelk bekostigt, 1518. Met dorsale aantekening dat 1 morgen land in Krimpen a/d IJssel verkocht is, 1553. -- 1 charter

227. Keuren van schout en heemraden en kerkmeesters tegen het gebruik van het kerkhof als speel- of bergplaats e.d., 1651 - 1768. -- 1 omslag

228. Stukken betreffende een collecte ten behoeve van de verwoeste kerk van Bergen op Zoon, 1749. -- 1 omslag

229. Ingekomen brieven van de Staten van Holland betreffende het houden van bidstonden, 1749 - 1783. Meest gedrukt. -- 1 pak

230. Stukken bestreffende geschillen tussen de colleges van schout en heemraden van Ouderkerk en Krimpen a/d IJssel over kerk, schoolhuis en uurwerk, 1768 - 1778. -- 1 pak

231. Notulen van schout en heemraden over kerkelijke zaken, 1769 - 1775. -- 1 omslag

2.13.2 Predikanten
Betreft meestal het beroepen, de kosten van dat beroep en het vertrek naar elders; tussen haakjes de jaren te Ouderkerk. In de jaren 1687 - 1691 en 1700 - 1705 was de predikantsplaats vacant. Voor de omslag van de kosten van de predikantsberoepingen, 1651 - 1786, zie inv.nrs. 57, 59-64.


232. Thomas Brunscherius (1585 - 1624), beroepen in plaats van de afgezette Albertus Johannes, 1585; afschrift. Afrekeningen, 1619, 1624. De laatste posthuum. -- 3 stukken

233. Henricus Fabricius (1624 - 1631). Int geld voor het predikantshuis, 1627. -- 1 stuk

234. Isaac Wassenberch. Waarschijnlijk nooit naar Ouderkerk beroepen. Predikant te Bodegraven. Handtekeningen van schout en heemraden en lidmaten van Ouderkerk, Krimpen a/d IJssel en Stormpolder voor hem, 1632. Protest van de kerkeraad tegen hem, 1634. -- 14 stukken

235. Casparus Velthuizen (1646 - 1650). Tevoren predikant in Brazilië. Beroepen in plaats van ds. Backer, 1646. Geschil met schout en heemraden van Krimpen a/d IJssel over zijn classicale kosten, 1648 - 1650. Beroep naar Oudewater, 1650. -- 1 omslag

236. Egbertus Janzonius (1651 - 1679). Beroepen, 1651. -- 3 stukken

237. Cornelius Taets (1680 - 1687). Tevoren predikant te Waddenoijen. Preekbeurten, augustus 1679 - maart 1680. Beroep, 1680. Stukken betreffende de kosten, 1679 - 1685. -- 1 omslag

238. Cornelis van Beveren (1691 - 1700). Stukken betreffende de kostenvan het beroep, 1687 - 1694. Beroepen van Jaarsveld, 1691. Beroep naar Gouda, 1700. -- 1 omslag

239. Aegidius Binnevest (1705 - 1728). Handopening, 1701. Beroep (op anderen, door de artibachtsheer geweigerd), 1703. Beroepen van Jaarsveld, 1705. Stukken betreffende de kosten, 1701 - 1705. -- 1 omslag

240. Adrianus van Bol-Es (1729 - 1730). Beroepen van Oosthuizen, 1729. Beroep naar Zwolle, 1730. -- 1 omslag

241. Georgius Alexander Lenfring (1730 - 1774). Beroepen van Etershem, 1730. Kosten, 1730 - 1731. Emeritus, 1774. -- 1 omslag

242. Theodorus Isaac van Essen (1775 - 1778). Beroep van Groot-Ammers, 1774 - 1775. Kosten, 1774 - 1776. Beroep naar Amsterdam, 1778. -- 1 omslag

243. Joan van Schagen (1778 - 1780). Beroepen van Wilnis, 1778. Kosten, 1778, 1779. Beroep naar Monnikendam, 1780. -- 1 omslag

244. Johannes Bernardus Noordink (1781 - 1785). Beroepen van Puttershoek, 1780, 1781. Kosten, 1780 - 1782. -- 1 omslag

245. Hendrik Donker (1785 - 1821). Kosten beroep, 1786. -- 2 stukken

2.13.3 Predikantshuis
Voor de kosten van het predikantshuis, 1619 - 1622, 1626, 1706 - 1800, zie inv.nrs. 295, 233, 60-64.


521-528. Bestekken en bijbehorende stukken, 1610 - 1771. -- 8 omslagen

247. Akte van verhuur van de tuin aan de predikant, 1647. -- 1 stuk

248. Verklaring van schout en heemraden van Ouderkerk en die van Krimpen aan den IJssel dat het predikants- of ambachtshuis recht van overpad heeft naar de sloot erachter, 1723. -- 1 stuk

2.13.4 Kerk, toren, e.a.
Voor betaling van het uurwerk, 1589, zie inv.nr. 276.


249. Stukken betreffende onderhoud van het kerkdak, 1726 - 1767. -- 4 stukken
Bevat: - Memoriën van betalingen aan leidekkers, 1726 - 1767.
- Aanbesteding van het onderhoud voor 10 jaar, 1750.

250. Stukken betreffende het bestraten en onderhouden van de kerkdijk aan de Groenedijk, 1777, 1782, 1798. -- 4 stukken

251. Stukken betreffende de vraag of de kerk gerepareerd of vemieuwd moet worden, 1780 - 1793. -- 1 omslag
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Deels in slechte staat.)

252. Bestekken e.d. van de werken aan kerk en toren, 1793 - 1796. Met schets van het dak van de toren en schetsjes van het gebruikte ijzerwerk. -- 1 pak
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Vichtschade.)

253. Bestek van het repareren van de kerkmuur aan de dijk, de vuilnisput, het maken van de nieuwe muur langs de Kal verstraat etc, 1796. -- 2 stukken

2.13.5 Vermogen en financieel beheer


254. Akte waarbij Johan Selbach, pastoor, in erfpacht geeft aan Pieter Peyensz en Anna Wouter Jansdr, tot profijt van de pastorie, de dijk gelegen voor het pastorieland onder Ouderkerk, met verlof daarop te bouwen en onder voorwaarde die dijk te onderhouden, 1528. Met afschrift, 20e eeuw. -- 2 stukken
NIET RAADPLEEGBAAR, eerst restaureren! (Zwaar beschadigd sedert 1881.)

256. Akte van transport van 20 morgen voormalig pastorieland door de Staten van Holland aan Joris Smout te Rotterdam, met verklaring dat de etting (recht van beweiding) van de Kerkweg aan de buren van Ouderkerk blijft behoren in verband met het onderhoud van de Kerkweg, 1595. Met verklaring van Cornelis Jansz, oud c. 80 jaar, over de herkomst van dit pastorieland, 1595; afschriften, 1695. -- 2 stukken

255. Stukken betreffende verhuur en beheer van de tienden die de kerk bezit, 1598 - 1665, 1736. -- 1 omslag
NIET RAADPLEEGBAAR, eerst restaureren! (Deels in slechte staat.)

257. Stukken betreffende de verkoop van land en huizen toebehorend aan de kerk van Ouderkerk, 1601, 1602. -- 3 stukken
NIET RAADPLEEGBAAR, eerst restaureren! (Zwaar beschadigd sedert 1881.)

260. Akten van verhuur van een erf onder de Zijde voor 33 jaar, 1611, en van 3 kanpen hooiland in de Geer, 1622 - 1630. -- 1 omslag

258-259. Akten van verhuur van de Kerkeloet en -dijk, in de Hoge Nesse, 1611 - 1774. -- 1 pak, 1 omslag

261. Kohieren van inkomsten van de kerk, 1617 - 1782. -- 1 doos

262-265. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van kerkmeesters, 1618 - 1798.

266. Stukken betreffende de verkoop aan de schout van Ouderkerk van 2 erven aan de Kerkweg, met afrekening, 1619. -- 3 stukken

267. Stukken betreffende verkoop van hout, grasgewas, aarde, "rommelingen" etc, 1661 - 1668, 1769 - 1771, 1795. -- 1 omslag

268. Stukken betreffende transport van landerijen belast met een "besprok" ten behoeve van de kerk van Ouderkerk, 1712 - 1795. -- 1 omslag

269. Obligaties waarbij voor het nieuw gebouwde predikantshuis wordt geleend f 1000, f 500, f 2000, 1750; afschriften. -- 4 stukken

270. Stukken betreffende verkoop van de afbraak van 2 huizen aan de Groene dijk, 1752, 1777. -- 3 stukken

271. Gaarcedulen van de vrouwenstoelen in de kerk, 1760, 1764, 1767 - (ca. 1770). -- 1 omslag

272. Lijst van obligaties, toebehorend aan de kerk van Ouderkerk, 1761, met aanvulling, 1772. -- 2 stukken

273. Register van verhuring van kerkegoederen (de Kerke- of Groenedijk, gras- en rietgewas, visserij en de Kerkeloet), 1792 - 1820. -- 1 deel

274. Octrooi van de Staten van Holland voor schout en heemraden van Ouderkerk, Krimpen aan den IJssel en Stormpolder om geld te lenen voor het herstel van de kerk onder vrijstelling van de 100e en 200e penning, 1794. -- 1 charter (zegel verloren)

275. Verklaring aan het provinciaal commité van Holland over de kerke- en diakoniegoederen, 1797. -- 1 stuk

2.13.6 Organisatie van het onderwijs


276. Uitspraak van de Hoge Vierschaar van Zuid-Holland in een geschil tussen heemraden van Krimpen a/d IJssel en die van Ouderkerk waarbij die van Krimpen veroordeeld worden 1/3 deel te dragen in de kosten van het nieuwe schoolhuis en het uurwerk e.d., als vanouds, 1589. -- 1 perkamenten stuk

277. Verklaring van drie oud-heemraden van Ouderkerk dat in het verleden de schoolmeester is aangesteld door schout en heemraden van Ouderkerk en schout en heemraden van Krimpen a/d IJssel, 1608. -- 1 stuk

278. Protest van heemraden van Krimpen a/d IJssel waarbij zij het recht van heemraden van Ouderkerk bestrijden de schoolmeester te ontslaan, 1630. -- 1 stuk

279. Stukken betreffende het houden van bijscholen, 1656, 1657, 1663, 1666, 1667, 1720, 1724, 1756. -- 1 omslag

280. Stukken betreffende een geschil tussen schout en heemraden van Ouderkerk, van Krimpen a/d iJssel en van Stompolder over het aanstellen van een koster en schoolmeester, 1773 - 1774 (na het overlijden van Aalbert Westbroek, schoolmeester 1719 - 1773). -- 1 pak

281. Stukken betreffende eenzelfde geschil tot voor het Hof van Holland, 1779 - 1780. -- 1 pak

282. Memorie betreffende de positie van de drie ambachten bij het aanstellen van de schoolmeester, klad, (18e eeuw). -- 1 stuk

2.13.7 Schoolmeester, koster, doodgraver


283. Jan Besemer. Ontslag, 1626. -- 1 stuk

284. Mels van Etterson. Aanstelling en voorwaarden, 1626. -- 1 stuk

285. Jan Janz Besaner. Aanstelling en voorwaarden, 1633, 1634. -- 2 stukken

286. Seger Nering. Ontslag, 1655. -- 1 stuk

287. Wouter Dirksz, aanstelling en voorwaarden, 1655, en Jan Houtijn, 1656 - 1670. Verzoekschrift om hoger loon, 1669, kwitanties voor begrafenissen, 1669, 1670. -- 1 omslag

288. Cornelis Janse Brouwer. Aanstellingen, 1673, 1686, 1687. -- 1 omslag

289. Aalbert Joostensz Westbroek. Aanstelling en voorwaarden, 1719. -- 3 stukken

290. Johannes Sloos. Aanstelling als waarnener in school en kerk voor meester Aalbert Westbroek. -- 1 stuk

291. Paulus van Velsen. Stuk betreffende zijn aanstelling, 1774. -- 2 stukken

292. Sollicitatiebrieven, 1779, 1780 en z.d. -- 1 omslag

293. Uittreksel uit het register van vergaderingen van schout en heemraden van Ouderkerk over de koster/voorzanger Gijsbert Buys, 8 juli 1785. -- 1 stuk

2.13.8 Schoolhuis
Voor het nieuwe schoolhuis, 1589, zie inv.nr. 276. Voor de omslag van de kosten van het schoolhuis, 1705 - 1808, zie inv.nrs. 60-67.


294. Akte van verkoop van het oude schoolhuis met bestek van het nieuwe, 1619. -- 2 stukken

295. Rekeningen van de verkoop van het oude schoolhuis en de bouw van het nieuwe en verbeteringen aan het predikantshuis, 1619 - 1622, met akte van liquidatie tussen de drie ambachten, 1625. -- 1 lias en 1 stuk

296. Bestek van het maken van een stenen muur bij het schoolhuis, 1725. -- 1 stuk

297. Notulen van vergaderingen van schout en heemraden van Ouderkerk en Krimpen aan den IJssel over reparatie van het schoolhuis, 1763. -- 1 stuk

298. Bestekken van een tuinmuur bij het schoolhuis, z.d. (18e eeuw). -- 1 stuk

2.14 Vroedvrouw


299. Naantje Pieters, van Texel, getuigschrift, 1734. -- 1 stuk

300. Vervanging van Antje Dekker, verhuisd naar Voorburg, 1754. -- 1 stuk

301. Berendina Hatanink, sollicitatie en aanstelling, 1760 - 1761. -- 1 omslag

302. Stukken betreffende een rekest aan de Staten van Holland te mogen omslaan de kosten van de vroedvrouw en van de klapwaker, 1761 - 1762, -- 1 omslag

303. Grietje de Vries, sollicitatie en aanstelling, 1763. -- 1 omslag

304. Maria Margareta de Lak, sollicitatie en aanstelling, 1766. -- 1 omslag

305. Vacature, 1771. -- 3 stukken

306. Maria van Vliet, sollicitatie, 1774. -- 1 omslag

307. Judith van Eijk, sollicitatie en aanstelling, 1802 - 1803. -- 1 omslag

2.15 De polders


2.15.1 Algemeen


308. Akten van aanbesteding van onderhoud van een stuk dijk onder Krimpen a/d Lek, eigendom van Ouderkerk, 1636, 1719, 1737, 1777. -- 1 omslag

310. Stukken betreffende het verkrijgen van zo'n octrooi voor Ouderkerk, 1739 - 1749. -- 1 omslag

311. Specificaties van de kosten van het octrooi van vrijstelling, 1742 - 1753. -- 1 omslag

309. Octrooi van de Staten van Holland voor Kruipen aan de Lek waarbij vrijstelling van verponding gegeven wordt voor 10 jaar in verband met het twee-hoog malen, 1743; afschrift. -- 1 stuk

312. Octrooi van de Staten van Holland voor de polders Kromme, Geer en Zijde en de Hoge en Lage Nesse, waarbij vrijstelling van de verponding gegeven wordt voor 4 jaar in verband met het twee-hoog malen, 1751. -- 1 stuk

313. Stukken betreffende een geschil tussen de polderdelen Kromme, Geer en Zijde en de Hoge en Lage Nesse over de verdeling van de gelden van de vrijstelling van verponding, 1752 - 1755. -- 1 pak

2.15.2 De Hoge en Lage Nesse


2.15.2.1 Algemeen


314. Akte waarbij rekenmeesters van de grafelijkheid van Holland en de rentmeester van de heerlijkheid van de Lek verpachten aan gemene buren van de Nesse de henneptienden van de werven onder de dijkwetering, 1614. -- 1 perkamenten stuk

315. Keuren gemaakt door schout (sans met heemraden) en waarsluiden van de Nesse voor de Nessepolder, 1656 - 1781. -- 1 pak

316. Stukken betreffende het aanstellen van waarsluiden in plaats van overleden voorgangers, 1661, 1716, 1779. -- 1 omslag

317. Teksten van afkondigingen door waarsluiden, 1687 - 1690. -- 3 stukken

318. Overeenkomst tussen waarsluiden en Samuel Guldemont, schout, secretaris en bode, over zijn jaarlijkse vergoeding, 1699. -- 1 stuk

319. Eed van waarsluiden van de Hoge en Lage Nesse; afschrift, 1716. -- 1 stuk

320. Stukken betreffende buurstemmen in de Nessepolder, 1716, 1749 - 1780. -- 1 omslag

321. Notulen van vergaderingen van waarsluiden met schout en heemraden van Ouderkerk, 1756, 1776 - 1781, 1785. -- 1 omslag

322. Laakcedulen voor de Nessepolder, 1774, 1777, 1780. -- 1 omslag

2.15.2.2 Bemaling


323. Onderlinge overeenkcmist tussen buren van de Nesse over garing van molengeld, aanleg en onderhoud van een wetering en darrmen e.d., in verband met een molen die zij gebouwd hebben, 1411. Met een vidimus van dit stuk door schout en heairaden van Ouderkerk, 1556. -- 2 charters
ONTBREEKT 2-10-2007.

324. Keur, gegeven door het Hof van Holland voor de Krimpenerwaard (behalve de beide Krimpens), op de kaden en het malen van water daartegen, 27 april 1518; afschrift, "omme die van de Hooge en de Lage Nesse". 1 stuk

325. Uitspraak van scheidsrechters in een geschil tussen gemene buren van de Nesse en belanghebbenden in de Nesser boezon over het zetten van een nieuwe molen en het malen op de boezem, 31 augustus 1571. -- 1 charter (1 zegel verloren, 1 ernstig beschadigd)

326. Akte waarbij twee waarsluiden met de schout en twee gezworenen van Ouderkerk de nieuwe molenkaden tussen de molens verhoefslagen, 1579. -- 1 charter (zegel verloren)

327. Uitspraak van scheidsrechters in een geschil over het leggen van een duiker in de boezemkade van de Nesse om de boezem droog te kunnen laten vallen, 1584. -- 1 perkamenten stuk

328. Verkleuring van getuigen over de aardhaling ten behoeve van de oude Nessermolen, 1602. -- 1 charter (zegel ernstig beschadigd)

329. Verzoek van gemene buren van de Nesse aan waarsluiden om dijkgraaf en hoogheemraden te verzoeken het binnenlandse (inlaat-) sluisje van de Lage Nesse te mogen dempen, 1662; afschrift. -- 1 stuk

330. Stukken betreffende reparaties van het binnenlandse (inlaat-) sluisje van de Lage Nesse, 1662, 1727, 1730, 1731, 1747, 1759. -- 1 omslag
Voor de kosten, 1759, zie inv.nr. 364.

535-540. Stukken betreffende reparaties van de boezemsluis, 1667 - 1744. -- 6 omslagen
Voor de kosten, 1744, zie inv.nr. 362.

--. Stukken betreffende de kosten van het omhoog brengen van de oude watermolen, 1668. -- zie inv.nr. 359.

333. Stukken betreffende het tot standkomen van dit octrooi en oppositie ertegen, 1710 - 1716. -- 1 pak

332. Octrooi op het in tweeën delen van de boezem en het afhakken van bomen rond de watermolens, bevestigd door de Staten van Holland, 13 november 1711. Met afschriften, 1728, 1737. Met veranderingen, 1728, 1739.
1 perkamenten katern (zegel beschadigd) en 4 stukken

334. Stukken betreffende het maken van een schotdeur en duiker in de boezem, met omslag van kosten, 1712, 1713. -- 1 omslag
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Een katern in zeer slechte staat.)

335. Stukken betreffende de kosten van het geschil over het al of niet blijven van de schotdeur in de boezem, 1719, 1720. 3 stukken

336. Verzoek aan dijkgraaf en hoogheemraden schotdeuren in de boezemkade te mogen leggen om het inundatiewater kwijt te raken, met gunstige beslissing, 1726. -- 1 stuk

337. Stukken betreffende het omhoog brengen van de grote molen en het verhogen van de kaden van de kleine boezem, 1728, 1729. -- 1 omslag

338. Akte van veiling van een watermolen, 1733. -- 1 stuk

339. Stukken betreffende de werken, nodig om 2 hoog te malen, 1739 - 1741. -- 1 pak

340. Stukken betreffende het leggen van een dam in de Kawetering in de Oude Boezen van de Nesse, 1753. -- 3 stukken

341. Verzoekschrift aan dijkgraaf en hoogheemraden een molenas en -roede over de dijk of door de sluis te mogen brengen, met gunstige beschikking, 1760. -- 1 stuk

342. Akte van aanbesteding van het timmerwerk aan de Lage molen, bruggen en boezemsluis, 1791. -- 1 katern

2.15.2.3 Wegen en dammen


2.15.2.3.1 Schaapjeszijde
Voor een begroting van verbreden en verhogen van Schaapjeszijde (18e eeuw), zie inv.nr. 366.


343. Overeenkomst tussen Willem Jansz en zijn nakomelingen enerzijds en waarsluiden van de Nesse, waarbij de eersten voor altijd aannemen het onderhoud en beheer van de kade Schaapjeszijde van de IJssel tot de Landscheiding, 1467; afschrift, (18e eeuw). -- 1 stuk

344. Stuk betreffende de verhering (aanwijzing van eigenaars) van de weren nr. 18, 19 en 20 in de Nesse die onderhoud moeten plegen aan Schaaapjeszijde, (ca. 1780). -- 1 stuk

345. Akte van aanbesteding van het maken van eindjes kade in Schaapjeszijde, 1804. -- 1 stuk

2.15.2.3.2 Dijkstoep beoosten de Berkenwoudse boezem


346. Uitspraak van Jan van Naaldwijk, dijkgraaf van de Krimpenerwaard, in een geschil over de eigendan van de dijkstoep, 25 juni 1485; afschriften, 1585, 1676. -- 1 charter (zegel verloren) en 1 stuk

347. Uitspraak van scheidsrechters in een geschil tussen die van de Nesse en van Berkenwoude over de dijkstoep waarbij de uitspraak van Jan van Naaldwijk bevestigd wordt, 1499. Met afschrift, 1561. -- 1 charter (zegels verloren) en 1 perkamenten stuk

348. Stukken betreffende afpaling van de dijkstoep en aardhaling voor het onderhoud, 1775, 1776. -- 1 omslag

2.15.2.3.3 Overige


349. Stukken betreffende een geschil tot voor de Hoge Raad tussen schout en heemraden van Ouderkerk en de eigenaars van een buitenlandje bij de Schinkeldijk in de Nesse over het recht van aardhaling ten behoeve van de Schinkeldijk, 1611 - 1613. Met afschrift, 1727. -- 4 stukken en 2 charters

350. Blookcedulen van de Nesse waarbij onderhoud van wegen, kaden en vlieten verdeeld wordt over de 51 weren land, 1723 - 1766. -- 1 omslag
Bevat: - Het weegje bij Boerslenen, 1723, 1760, 1766.
- Kade en weg op Schaapjeszijde, 1726, 1765 en z.d.
- De Vliet van de Kleine molen van de Hoge Nesse, 1737.
- De kades van de hoge en de lage boezem, 1740.

351. Stukken betreffende de reparatie van de brug in de Lage weg, 1749, 1754, en het opbrengen van puin en zand, 1773. -- 4 stukken

352. Akte van aanbesteding van reparatie van de gemenelands stoepen en oprellen, 1761. -- 3 stukken

2.15.2.4 Financiën


353-354. Jaarrekeningen, 1642, 1662 - 1804. -- 1 doos, 1 pak

355-357. Stukkken betreffende het garen van de omslag, 1643 - 1804. -- 3 omslagen

--. Voor de verponding van de boezemlanden, 1648.
ZIE: inv.nr. 70

358. Stukken betreffende het invorderen van boeten en achterstallige betalingen, 1656 - 1657, 1732. -- 1 omslag

359. Rekening en omslag van de kosten van het omhoog brengen van de oude watermolen, 1668. -- 1 katern

360. Aantekeningen van de jaarlijkse verpachting van de visserij en het aanbesteden van de onwerken (werk aan wegen, kaden en watergangen) van de polder, 1686, 1687, 1708 - 1763. -- 1 pak

361. Rekeningen en omslagen van de kosten van het twee-hoog gaan malen, 1739 - 1741. -- 1 omslag

362. Rekening en omslag van het repareren van de boezemsluis, 1744. -- 1 stuk

363. Akten van verkoping door waarsluiden van rijsgewas, hout e.d., 1753, 1774, 1777. -- 4 stukken

364. Rekening en omslag van het repareren van de binnenlandse sluis, 1759. -- 1 stuk

365. Akte van verpachting door waarsluiden van een rijsakkertje voor 12 jaar, 1797. -- 1 stuk

366. Begroting van het verbreden en verhogen van Schaapjeszijde, (18e eeuw). -- 1 stuk

367. Nota van namen en grootte van de 51 weren in de Nessepolder, (18e eeuw). -- 1 stuk

2.15.3 Kromme en Geer


2.15.3.1 Algemeen


368. Teksten van de eed van waarsluiden van Kromme en Geer, (17e eeuw). -- 2 stukken

369. Buurstemmen, 1716 - 1760. -- 1 omslag
Bevat: - Over de betaling van kosten van de procedure met Berkenwoude, 1716.
- Over ingebroken kaden, 1720.
- Over het afsluiten met een hek van de Achterkade, 1734.
- Over de Tiendweg, 1760.

370. Overeenkomst tussen schout en heemraden van Berkenwoude en waarsluiden van Kromme en Geer over de westelijke boezemkade van Berkenwoude, 1722; gedrukt. -- 1 stuk

2.15.3.2 Bemaling


371. Verzoek aan dijkgraaf en hoogheararaden schotdeuren in de boezemkade te mogen leggen om het inundatiewater kwijt te raken, met gunstige beslissing, 1726. -- 1 stuk

372. Stukkken betreffende herstellen of afdammen van de binnenlandse sluis (voorheen een ontlast-, thans slechts een inlaatsluis), 1727 - 1728, en de betaling van het herstel (ten dele door de waard), 1731, 1732. -- 1 omslag

373. Verzoek aan dijkgraaf en hoogheemraden een nieuwe molenas en - roede over de dijk of door de sluis te mogen brengen, met toestemming, 1729. -- 1 stuk

--. Stukken betreffende de afgebrande watermolen, 1734, en de bouw van een nieuwe molen, 1735.
ZIE: inv.nr. 389

374. Verzoek aan dijkgraaf en hoogheemraden de "gemeenen buijten Dam" te mogen repareren, met toestemming, 1747. -- 1 stuk

375. Laakcedule
Lijst van overtredingen in de schouw, 1764. -- 1 stuk

376. Keur van waarsluiden op de hoge boezemkaden en schouwaankondiging van de Oudelandswetering en de Veenwetering, 1780, 1781. -- 2 stukken

377. Aanzeggingen voor dijkgraaf en hoogheemraden dat de Geersluis en de Krcatme binnensluis gereed zijn voor inspektie, 1788, 1789.Copieën. -- 1 stuk

2.15.3.3 Financiën


378. Akte van schuldbekentenis door waarsluiden van Kroitme en Geer aan Heilige Geestarmen van f 13-10- op 8 morgen land waar hun molens op staan, 1561; afschrift, 1615. Met aantekening van aflossing, 162(-). -- 1 stuk

379. Akte waarbij waarsluiden van Kromme en Geer bevestigen de akte van 28 maart (15)43 waarbij aan Heilige Geestmeesters van Ouderkerk in erfpacht werd uitgegeven de boezemkamp voor 4 1/2 schild per jaar, 11 mei 1586. -- 1 stuk

380. Akten van verhuur van gemenelandsgoederen, 1633, 1644, 1661. -- 3 stukken

381. Stukken betreffende het innen van schouwboeten, 1644 - 1720. -- 1 omslag

382-383. Jaarrekeningen en omslagen, 1675 - 1804.

384-386. Stukken betreffende verhuring van land, rijs en riet en aanbesteding van onderhoud van dijken etc, 1696 - 1813.

387. Rekeningen en omslagen van de kosten van processen met Berkenwoude, 1716, 1723. -- 2 katernen

388. Gaarboekjes, 1734, 1735. -- 2 katerntjes

389. Rekening en omslag van de kosten van de nieuwe watermolen, inplaats van degeen die in 1734 is afgebrand, 1735, met bijlagen, 1734 - 1735. -- 1 omslag

390. Akte van aanbesteding van de omslag van kosten van het voortaan twee-hoog malen, 1739; afschrift. -- 1 katern

2.15.4 Zijde


2.15.4.1 Algemeen
Voor de betrekkingen met Lekkerkerk zie inv.nrs. 430-443.


392. Eed van waardsmannen van de polder de Zijde, (17e of 18e eeuw). -- 1 stuk

391. Vonnis waarbij het Hof van Holland de secretaris van Ouderkerk en waarsluiden van de Zijde veroordeelt rekening en omslag te doen over 1687, 28 juli 1690; afschrift. Met rekening van kosten over de jaren 1687 - 1691, 1697. -- 2 stukken

2.15.4.2 Bemaling


393. Akte waarbij waarsluiden van de Zijde de halve Geerboezem, groot 2 morgen, kopen, 7 september 1559. -- 1 charter

394. Akten van aanbesteding van het bannalen van de 2 watermolens van de polder de Zijde, 1618, 1649. -- 3 stukken

395. Akten van aanbesteding van waterstaatswerken, 1662 - 1778. -- 1 omslag
Bevat: - Het maken van een muur in de binnenlandse sluis van de Zijde, 1662.
- Het repareren van een stuk dijk bij de sluis, 1663.
- Het maken van een stenen heul in de Kerkweg, 1706. --- Voor de kosten zie inv.nr. 406.
- Het maken van een duiker door de boezan met Kromme en Geer, 1724. --- Voor de kosten zie inv.nr. 407.
- Het afbreken van de oude watermolen en het maken van een nieuwe, achtkante watermolen, 1727. --- Voor de kosten zie inv.nr. 408.
- Het werk aan de stenen heul door de dijkwetering bij de Kalverstraat, 1778.

396. Keuren gemaakt door waarsluiden van de Zijde, 1708 - 1769, met laakcedulen, 1769, {c.1777). -- 1 omslag

397. Verzoekschrift van waarsluiden van de Zijde aan dijkgraaf en hoogheararaden on in de kaden van de Lekkerkerkse boezon schotdeuren te mogen leggen cm het iniondatiewater kwijt te raken. Met toestemming, 1726. -- 1 stuk

398. Stukken betreffende werken in verband met het 2-hoog malen, 1739. -- 2 stukken

399. Overeenkomst tussen waarsluiden van de Zijde en Arie Hendrikse Opschoor over het bevissen en bevaren van de sloten in en rond de nieuw te maken hoge boezem, 1740. -- 1 stuk

2.15.4.3 Financiën


400. Bekendmaking van de inning van een schouv±)oete, 1666. -- 1 stuk

401-402. Jaarrekeningen en omslagen, 1677 - 1804. -- 2 pakken

403-404. Stukken betreffende de verpachting van land en kaden, 1687 - 1781.

405. Akten van verkoop van rijs, hout e.d., 1697, 1733 - 1767. -- 1 omslag

406-409. Rekeningen en omslagen van kosten van waterstaatswerken, 1706 - 1740.

410. Gaarboekje, 1734. -- 1 katerntje

411. Akte van aanbesteding van het garen van de kosten van het twee-hoog gaan malen, 1739. -- 1 katern

2.15.5 Kromme, Geer en Zijde


2.15.5.1 Algemeen


412. Akte van overeenkonst tussem Kromme en Geer en de Zijde om gezamelijk af te wateren, 25 juni 1470. Met afschriften, 1516, 1601, 1661. -- 1 charter en 3 stukken
NIET RAADPLEEGBAAR, eerst restaureren! (Het charter in slechte staat, beschadigd, zegel verloren.)

413. Overeenkomst tussen de polders Kromme en Geer en de Zijde gezamelijk twee-hoog te gaan malen, 25 mei 1739; met een gedrukt exemplaar. -- 2 stukken

414. Buurstemmen, 1739 - 1764. -- 1 omslag
ONTBREEKT
Bevat: - De hoge boezan, 1739.
- Overlast van het water van Lekkerkerk, 1752.
- Herstel van een doorgebroken boezemkade, 1764.

415. Aankondigingen van omslag en schouw, 1777, 1779. -- 4 stukken

2.15.5.2 Bemaling


416. Stukken betreffende reparaties aan de boezansluis, 1638 - 1788. -- 1 omslag
Voor de kosten, 1680, 1695, 1725, zie inv.nr. 426.

417. Blookcedulen
Lijsten waarbij de onderhoudsplicht wordt verdeeld over de onderhoudsplichtige landerijen, en schouwboekje van de boezemkade van de polder de Zijde, de polder Kromme en Geer en van de polder Kromme, Geer en Zijde, waarbij het onderhoud van de boezeptikade verdeeld wordt , 1726, 1733, 1740, en z.d. -- 1 omslag

418. Stukken betreffende het twee-hoog gaan malen, 1739, 1740. -- 1 omslag
Voor raadpleging van archivalia daarover, 1754, zie inv.nr. 32. Voor de kosten zie inv.nr. 427.

419. Akten van aanbesteding van het benalen van de molens, 1740, 1749, 1751, 1760, 1764, 1775. -- 1 omslag

420. Stukken betreffende het leggen van een nieuwe dwarsdam door de boezem, 1764. -- 3 stukken

421. Bestekken en akten van aanbesteding van het onderhouden van de hoge molen, de lage achtkante molen en de Krimpense lage molen, 1785, 1791. -- 5 katernen

2.15.5.3 Financiën


422-424. Stukken betreffende verhuur van de visserij in de Geerboezem, 1638 - 1764. -- 2 omslagen, 1 deeltje

425. Bekendmaking van de invordering van schouwboeten, 1666, 1695. -- 3 stukken

426. Rekeningen en omslagen van de kosten van werken aan de boezemsluis, 1680, 1695, 1725. -- 3 stukken

427. Rekening en omslag van de kosten van het twee-hoog nalen, 1740. -- 3 exemplaren

428. Jaarrekeningen en omslagen van de polder Kromme, Geer en Zijde, 1740 - 1804. Ontbreken 1773, 1778 - 1780. -- 1 pak

429. Stukken betreffende veiling van houtgewas ten overstaan van schout en heemraden, 1764, 1768 - 1770. -- 1 omslag

2.16 Relatie met andere waterschappen


2.16.1 Lekkerkerk


434. Overeenkomst tussen schout en heemraden van Ouderkerk en die van Lekkerkerk om in een proces dat zij voor het Hof van Holland hebben tegen dijkgraaf en hoogheemraden van de Krimenerwaard "expeditie van justitie" te vragen, 31 oktober 1620. -- 1 stiok

435. Klacht van waarsluiden van de Zijde aan hun ambachtsheer Lodewijk van Nassau (tevens ambachtsheer van Lekkerkerk) over hun achterkade, 1636; afschrift. -- 1 stuk

430-433. Afschriften van akten betreffende de Lekkerkerkse boezem, 1329 - 1655: -- 3 katerns en 1 stuk
Bevat: a. Akte waarbij Pieter, heer van de Lek, aan zijn ambacht van Oud-Lekkerland (Lekkerkerk) en dat van Zuidbroek geeft een watergang door "onsen tochte" van Ouderkerk tot in de IJssel, 29 juni 1329.
b. Uitspraak van prins Maurits in een geschil tussen Ouderkerk en Lekkerkerk over de schouw van de Lekkerkerkse boezemkade, 30 augustus 1603.
c. Uitspraak van de Hoge Raad in een proces tussen waarsluiden van de Zijde en schout en heemraden van Lekkerkerk over de oosterboezemkade van Lekkerkerk, 20 maart 1655.

436. Vonnis van de Hoge Raad in een zaak tussen schout en heemraden van Lekkerkerk en die van Ouderkerk over de kaden tussen beide ambachten, 1652; afschrift. -- 1 katern

437. Stukken gediend hebbend in een geschil voor het Hof van Holland en de Hoge Raad tussen waarsluiden van de Zijde en schout en heemraden van Lekkerkerk over de kaden tussen beiden, 1654 - 1658. -- 1 omslag

438. Stukken betreffende het schouwen (door Ouderkerk) en het onderhouden (door Lekkerkerk) van de kaden van de Lekkerkerkse boezem tussen Lekkerkerk en Ouderkerk, 1716 - 1774. -- 1 pak

439-440. Stukken betreffende de processen tussen Ouderkerk en Lekkerkerk over de kaden van de Lekkerkerkse boezem, 1752 - 1770. -- 1 band, 1 pak

441. Proces-verbaal van het slaan van peilnagels in de boezemsluizen van Lekkerkerk door dijkgraaf en hoogheemraden van de Krimenerwaard, 1762; afschrift. -- 1 stuk

442. Stukken betreffende besprekingen tussen waarsluiden van Kromme, Geer en Zijde en de baljuw van Lekkerkerk over het plan van Lekkerkerk twee-hoog te gaan malen, 1774 - 1775. -- 1 omslag

443. Akten van verhuring door schout en heemraden van Lekkerkerk van de Smalle boezemkade liggende in de Zijde, 1784 - 1790. -- 1 omslag

2.16.2 Berkenwoude
Voor de kosten van processen tussen Kromme en Geer en Berkenwoude, 1716, 1723, zie inv.nrs. 369, 387.


444. Akte waarbij Jan, heer van de Lek, aan Gerrit Snoei van Berkenwoude een watergang geeft tot in de IJssel (de Berkenwoudse boezem) en zeven roeden dijk, met bepalingen over de schoijw e.d., 1370 (1371?); afschrift, 1722. -- 1 stuk
Voor het akkoord tussen Kromme en Geer en Berkenwoude, 1722, zie inv.nr. 370.

445. Vonnis van de Grote Raad van Mechelen in een zaak tussen schout en buren van Berkenwoude en die van Ouderkerk over het maken en onderhouden van de kaden van de Berkenwoudse boezem, 12 november 1511. Met afschrift, 1622. -- 1 perkamenten stuk en 1 stuk

446. Stukken betreffende overlast ondervonden van het boezemwater van Berkenwoude, 1551, 1571, 1637, 1658, 1690, 1701, 1750, 1760. -- 1 omslag

2.16.3 Gouderak


447. Juridisch advies aangaande het privilege van Karel de Stoute voor Stolwijk van 7 oktober 1476 betreffende de watergang van Stolwijk door Gouderak, waarbij in geval zij te hoog malen die van Gouderak 2 heemraden van de Nesse en 2 gezworenen van Ouderkerk kunnen oproepen om die van Stolwijk daarover te bekeuren, 2 april 1624. -- 1 stuk

2.16.4 Hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard


2.16.4.1 Algemeen


451-453. Schieringen en keuren, voorschriften voor onderhoud van dijken, sluizen en wegen, gegeven door dijkgraaf en hoogheemraden, 1617 - 1801.

448-450. Reglementen, (1468) - 1780. -- 3 omslagen

454. Stukken betreffende het aanstellen van dijkgraaf en hoogheemraden, die in de waard gegoed en woonachtig moeten zijn, 1707 - 1708, 1738, 1754 - 1755, 1757. -- 1 pak

455. Reedenen en motiven
Memorie waarom de dijkgraaf in Schoonhoven behoort te wonen, (ca. 1741 of 1754). -- 1 stuk

456. Inhoudsopgave van het resolutieboek van het hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard, 1768 - 1776. -- 1 katern

2.16.4.2 Dijken en kaden


457. Lijsten van geschierde mannen uit Ouderkerk (leden van het dijkleger die in tijd van nood de dijk moeten bewaken), 1645 - 1793. -- 1 pak

458. Jaarlijkse rekesten van schout en heemraden van Ouderkerk aan dijkgraaf en hoogheeanraden om langs de dijk te mogen leggen rijs, riet, hoepen, hooi e.d., 1727 - 1804.Met toestemming. -- 1 pak

459. Verzoekschriften van dijkgraaf en hoogheemraden aan de Staten van Holland over de killen (zijrivieren) van de Merwede, 1738, en over het leggen van 2 rijshoofden tussen Streefkerk en Groot-Ammers, 1742; gedrukt. -- 2 stukken

460. Beschouwingen over de toestand van de benedenrivieren en de waterlozing van de Krimpenerwaard, 1745, 1756, (ca. 1770). -- 1 omslag

461. Rapporten van waterpassing van dijken: - van de Krimpenerwaard, 1758; - van Krimpenerwaard en Alblasserwaard, 1759; - van Ouderkerk, 1776; afschrift, 1777. -- 3 stukken

462. Tekeningen van profielen van de Lekdijk tussen Schoonhoven en Bergambacht, (ca. 1760). Waarvan 1 gekleurd. -- 2 stukken

463. Stukken betreffende verzet van de ambachten van de Krimpenerwaard tegen een plan om tegenover Lekkerkerk 2 rijsdammen te leggen, 1766 - 1769. -- 1 omslag

464. Lijsten van manschappen die in geval van overstrcaning hulpgaten in de boezemkaden moeten graven, 1766 - 1771, 1793. -- 1 omslag

465. Opgaaf van de kosten in de jaren 1760 - 1781 besteed aan de dijk van de Krimpenerwaard, (ca. 1782). -- 1 stuk

2.16.4.3 Kavelen van de Krimpenerwaard
Voor de omslag van kavelgeld, 1692 - 1804, zie inv.nr. 56.


466. Overeenkomst tussen kavelen en dijkgraaf en hoogheemraden in een geschil over de uitvlieten en het Rebeel, 1 september 1589; afschrift, 1602. -- 1 stuk

467. Stukken gediend hebbend in een zaak tussen schout en heemraden van Ouderkerk contra dijkgraaf en hoogheemraden over de kosten van een proces over het leggen van een keur door dijkgraaf en hoogheemraden op de Loosloot bij het kerkhof van Lekkkerkerk, met vonnis van het Hof van Holland, 1599, 1606. -- 1 omslag

468. Stukken betreffende aanstelling en ontslag van kavels, 1622 - 1805. -- 1 pak

469. Overeenkomst tussen Lekkkerk, Ouderkerk en Gouderak over het bij toerbeurt aanstellen van een kavel door die drie ambachten voor respectievelijk 4, 4 en 2 jaren, 16 september 1643. -- 1 stuk

470. Akten van aanstelling voor de secretaris-penningmeester van kavelen, met instructie, 1647 - 1728. -- 5 stukken
Bevat: - Jan Govertsz Welle, secretaris van Bergambacht, 1647.
- Adriaan Bisdom, in plaats van wijlen Barent Verlek, 1696.
- Samuel Guldemont in plaats van Adriaan Bisdom, 1728.

471-472. Ingekomen stukken van en uitgaande stukken aan kavels, 1707, 1727 - 1803. -- 2 pakken

473. Stukken betreffende een geschil tussen kavels en dijkgraaf en hoogheemraden over het afsluiten van de binnenwegen met draaibomen, 1708. -- 1 omslag

474. Stukken betreffende het maken en onderhouden van de weg Schoonhoven-Haastrecht langs de Vlist, op kosten van de Krimpenerwaard, 1722 - 1727, 1732, 1751. -- 1 omslag

475. Ingekomen verslagen en afschriften van uitgaande verslagen van vergaderingen van schout en heemraden van Ouderkerk, van de ambachten in de Krimpenerwaard, van de vertegenwoordigers van de drie steden, 1727 - 1779. -- 1 pak

476. Register van daggelden, schrijfdiensten en voorschotten toekomende aan Samuel Guldemont als secretaris-penningmeester van de Krimpenerwaard, 1728 - 1734. -- 1 deel

477-478. Financiële stukken, 1748 - 1793.

479. Stukken betreffende het - al dan niet op kosten van de gehele waard - herstellen van een stuk dijk van Willem Ariensz Lagerwaard in de Geer onder Ouderkerk, waarin bij het hoge water van 20 november 1776 een lek is gekomen, 1775 - 1779. -- 1 pak

2.16.4.4 Overstromingen


--. Verzoekschriften aan dijkgraaf en hoogheemraden om schotdeuren in de boezems te mogen maken, (1726).
ZIE: inv.nr. 336

480. Stukken betreffende de overstroming van 21 januari 1726. -- 1 pak

481. Verzoekschrift aan de Staten van Holland verzoekende om vrijstelling van de verponding voor de dorpen in de waard, met gunstig besluit, 1726. -- 3 stukken

482. Stukken betreffende de overstroming van 23 maart 1751, 1751 - 1752. -- 1 pak

485. Verslagen van de watersnood van maart 1751 en van het hoge water van december 1753, met stukken betreffende de nasleep. -- 1 band
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Deels in slechte staat.)

484. Stukken betreffende de kwijtschelding van de verponding wegens de overstroming van 1751 en het hoogwater in 1753, 1751 - 1755. -- 1 omslag

483. Uitvoerige memoriën van de geleden schade, 1752. -- 1 omslag

486. Stukken betreffende de overstroming van 26 januari 1760. -- 1 pak.

487. Stukken betreffende ondersteuning van noodlijdenden in Ouderkerk, Lekkerkerk, Zuidbroek en Krimpen aan de Lek, 1760. -- 1 pak

488. Memoriën van de schade, 1760. -- 1 omslag
Zie ook inv.nr. 3.

489. Verzoekschriften aan de Staten van Holland om vrijstelling van belastingen in verband met de schade door de overstroming en het verhogen van de dijken, met octrooien, 1760 - 1771. -- 1 pak

2.16.4.5 De geoctroyeerde vervening


490. Stukken met overwegingen over het plan tot vervening, waaronder afwijzend commentaar van schout en heeraraden van Ouderkerk, 1776 - 1783 en z.d. -- 1 pak

491. Lijst van eigenaren van landerijen gelegen onder Ouderkerk, (eind 18e eeuw). -- 1 stuk

492. Afschriften van brieven van dijkgraaf en hoogheemraden aan de drost van het kwartier van Rotterdam over de vervening, 1808. -- 1 omslag

2.17 Landsverdediging


493. Kerfcedulle van de brantschattingen
Lijst van inwoners van Ouderkerk met het aantal kerven dat zij moeten bijdragen in de brandschatting, 1507. -- 1 perkamenten stuk
1 kerf betekent ca. 250 schilden bezit. De brandschatting werd waarschijnlijk opgelegd door de Geldersen.

494. Commissie van de Staten van Holland voor de schout van Ouderkerk om de schans aldaar te bezetten en te bewaren, 23 januari 1577. -- 1 stuk

495. Monsterrol van de gewapende mannen te Ouderkerk, 7 augustus 1629. -- 2 stukken

496. Stukken betreffende arbeiders uit Ouderkerk, Krimpen a/d IJssel en Stormpolder die bij 's-Hertogenbosch en Utrecht in het leger gewerkt hebben, 1629, 1630. -- 1 omslag

497. Stukken betreffende arbeiders die in 1637 bij Breda in het leger gewerkt hebben, 1637, 1638. -- 1 omslag

498. Stukken betreffende het onder de wapenen brengen van de bevolking, 1672, 1673. Met lijsten van mannen. -- 1 omslag

499. Stukken betreffende arbeiders uit Ouderkerk die aan de IJssel, aan de Vecht en aan de Vlist gewerkt hebben, 1672, 1673. -- 1 omslag
Voor de omslag van kosten zie inv.nr. 58.

500. Lijst van boeren met hoeveelheden vee, paarden en hooi, (ca. 1672, 1673). -- 1 stuk

501. Stukken gediend hebbend in een proces tussen schout en heemraden van Ouderkerk en die van Capelle over verkoop van hooi naar buiten de Krimpenerwaard in verband met de oorlogstoestand, 1673. -- 1 omslag

502. Stukken betreffende het aannemen van het maken van een schans bij Goejanverwelle door Jan Cornelisz uit Ouderkerk, 1673, en zijn betaling, 1673 - 1678. -- 1 omslag

503. Omslag van de kosten van zes legerwagens met paarden voor vier dagen in dienst van het leger, 1675. -- 1 katern

504. Stukken betreffende de inkwartiering van troepen, 1706 - 1708, 1748, 1763, 1769, 1782, 1796 - 1803. -- 1 pak

505-506. Lijsten van weerbare mannen van 16 tot 60 jaar, met aantekening of zij vermogend of onvermogend zijn, met bijkomende stukken, 1747, 1784. -- 2 omslagen

507. Stukken betreffende het vorderen van paarden en wagens door de stad Schoonhoven ten behoeve van de Pruissiche troepen, met afrekening, 1787, 1790. -- 1 omslag

508. Plan van de organisatie voor de gewapende burgermacht, 1795; gedrukt. -- 1 katerntje

509. Reglement op de contributie ten behoeve van de gewapende burgennacht, 1796; gedrukt. -- 1 katerntje

510. Verklaringen van onwillige burgers bij de invordering van de contributie voor de gewapende burgerwacht, 1796. -- 1 omslag

511. Lijst van wapendragende burgers, met leeftijd, aantal kinderen en beroep, 1801. -- 1 katern

2.18 Gedeponeerde archieven


2.18.1 Raad van discipline over de gewapende burgermacht van Ouderkerk, Krimpen a/d IJssel, Krimpen a/d Lek, Lekkerkerk, Gouderak, Moordrecht en Capelle aan den IJssel, 1797 - 1800.
Na de onwenteling van 1795 werden overal in het land burgers onder de wapenen gebracht. Het zal niet altijd even eenvoudig geweest zijn onder hen enige discipline te handhaven. Vandaar dat eind 1797 een Raad van discipline werd opgericht over de gewapenede burgerwacht van de dorpen Ouderkerk, Krimpen a/d IJssel, Krimpen a/d Lek, Lekkerkerk,Gouderak, Moordrecht en Capelle. Uit en door de gewapende Burgermacht ter plaatse werd een lid van de raad van discipline gekozen. De Raad functioneerde gedurende twee jaren, tot de ontbinding van de plaatselijke korpsen.


512. Resolutie van de Commissie tot algemenen direktie van de Bataafsche gewapende burgermacht betreffende de oprichting van de Raad, 2 december 1797. -- 1 stuk

514. Aanstellingen en instructies van een auditeur (officier van justitie), een secretaris en een bode, 1797 - 1798. -- 1 omslag

515. Stukken betreffende aanstelling van leden, 1797 - 1798. -- 1 omslag

513. Notulen, december 1797 - september 1800. -- 2 katernen
Waarschijnlijk onvolledig.

516. Reglement van orde, 10 januari 1798. -- 1 stuk

517. Ingekomen stuken, 1798. -- 1 omslag

518. Rapport van de auditeur over drie leden van de burgermacht, 14 februari 1798. -- 1 stuk

519. Begroting voor 1798. -- 1 stuk

520. Rekening van inkomsten en uitgaven over 1798 - 1800, met bijlagen. -- 1 omslag

2.18.2 Stukken afkomstig van C. Weggeman Guldemont, 1799 - 1835.
Cornelis Weggeman Guldemont (geboren Krimpen a/d IJssel 1775, overleden Ouderkerk 1855) was landeigenaar, lid van Provinciale Staten, vrederechter en hoogheemraad van de Krimpenerwaard.


531. Stukken betreffende het leggen van de de noodsluis van de geoctroyeerde vervening op de grens van Krimpen a/d IJssel en Krimpen a/d Lek tegenover Stormpolder (waar C. Weggeman Guldemont als landeigenaar bezwaar tegen had), 1799. -- 1 omslag

532. Omslagbiljetten en dergelijke van de vervening voor C. Guldemont, 1801, 1806. -- 1 omslag

533. Register van handelingen en besluiten van dijkgraaf en hoogheemraden van de Krimpenerwaard, van Cornelis Weggeman Guldemont, houdende reglementen, notulen, 1805 - 1810, en beknopte rekeningen, 1805 - 1835. -- 1 deel
NIET RAADPLEEGBAAR, eerst restaureren! (Deels slecht. Band los.)

534. Reglement op de beheering der dijken ...
Met instructie voor de leden van de ringcommissies en lijst van benoemde leden, waaronder Cornelis Weggeman Guldemont, 1810; gedrukt. -- 1 katern