91 -- Gouda -- Kloosterarchieven

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Inventaris

samengesteld door J. Taal (1955)

01 Het klooster van de Cellebroeders "Emmaus" (St.-Alexisconvent)


01.1 Algemeen


3. Rapport inzake een onderzoek, gedaan op last van burgemeesters van Gouda, omtrent het zedelijk gedrag van de Cellebroeders, 1556. -- 1 stuk
Nadere toegang: Regest nr. 922.

4. Akte van taxatie, vanwege burgemeesters van Gouda, van de waarde van het convent van de Cellebroeders met bijbehorend erf, 1566. -- 1 stuk
Nadere toegang: Regest nr. 969.

1. Akte van schenking door Godevaert Jelysz van een huis met erf, gelegen in Rozendaal, aan de Cellebroeders, 1395; afschrift, ca. 1573. -- 1 stuk
Nadere toegang: Regest nr. 162.

2. Regel voor de Cellebroeders te Gouda, gegeven door David van Bourgondië, bisschop van Utrecht, 1464; afschrift, ca. 1573. -- 1 katern
Nadere toegang: Regest nr. 531.

01.2 Beheer van financiën en goederen


5. Schuldbekentenis van Pater Pieter Jacobsz Leeu, namens het convent van de Cellebroeders, voor Cornelis Jacobsz Houtman, in verband met door deze geleverd houtwerk, 1562. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 947.

01.3 Geestelijke belangen


6. Stichtingsakte van een officie van vijf missen per week in de kerk van de Cellebroeders ten behoeve van Aelbrecht Hermansz, 1547. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 882.

02 Het klooster van de Minderbroeders (Franciscanen)


7. Vidimus van een bul van paus Martinus V, waarbij deze aan het stadsbestuur van Gouda toestemming verleent tot de stichting van een klooster van de Minderbroeders, (1418). -- 1 charter
NIET RAADPLEEGBAAR, eerst restaureren! (Zwaar beschadigd.)
Nadere toegang: Regest nr. 249.

8. Akte van overdracht door de kerkmeesters van de St.-Janskerk aan de Minderbroeders, van de veste achter het klooster, 1480. -- 1 stuk
Nadere toegang: Regest nr. 631.

03 Het fraterhuis van de Collatiebroeders (St.-Paulusconvent, fraters Hieronymianen)


03.1 Algemeen


9. Akte, waarbij de priesters Heyndrick van Erp, Thomas van Aernhem en Pieter van de Vere verklaren, dat zij van de Heilige-Geestmeesters te Gouda het Collatiehuis met toebehoren ontvangen hebben, 1447; afschrift, z.d. (ca. 19de eeuw). -- 1 stuk
Nadere toegang: Regest nr. 389.

12. Verklaring van David van Bourgondië, bisschop van Utrecht, dat de Collatiebroeders het recht hebben bij hun rector te biechten, (1462). -- 1 stuk
Nadere toegang: Regest nr. 524.

11. Losse aantekening omtrent de data (16 en 17 juni 1474) van wijding van koor en altaar in de kerk van de Collatiebroeders, z.d. -- 1 stuk

13. Bekrachtiging door David van Bourgondië, bisschop van Utrecht, van een akte, waarbij Adam de Kraenleide, pastoor van de St.-Janskerk, aan de Collatiebroeders een aantal geestelijke rechten toekent, 1478; gelijktijdig afschrift. -- 1 stuk
Nadere toegang: Regesten nrs. 611 en 621.

10. Overeenkomst tussen meester Allaert Heymansz en de pater van het Collatiehuis over een uitbreiding van het klooster achter het koor. Met bijlage, 1485. -- 2 stukken
Nadere toegang: Regest nr. 663.

14. Opsomming van de aflaten, die door de Collatiebroeders en hun weldoeners kunnen verdiend worden, ca. 1500; concept. -- 1 stuk
Omdat in het stuk sprake is van het altaar van de H.-Martinus, dat in 1476 werd gewijd, moet het dateren van nà 1475. Zie voor de aflaten ook regest nr. 520.

15. Bevel van Keizer Karel V aan de rechters om de afvallige religieuzen uit de fraterhuizen niet te helpen tot het terugbekomen van ingebrachte goederen, 1545; gelijktijdig afschrift. -- 1 stuk
Nadere toegang: Regest nr. 874.

03.2 Beheer van financiën en goederen


03.2.1 Algemeen


16. Lijsten van huisraad en boeken, met het Collatiehuis van de Heilige-Geestmeesters ontvangen, en een opsomming van huisrenten, toebehorende aan het Collatiehuis, ca. 1438 - 1447 / 1456. -- 3 stukken

17. Cartularium van het Collatiehuis, aangelegd ca. 1469 (vóór 1483), bijgehouden tot 25 mei 1528; met aantekeningen, meest van financiële aard, tot ca. 1 november 1543. -- 1 deel
In dat jaar begon Hendrik van Arnhem de kroniek op te stellen, die het laatste gedeelte van het handschrift uitmaakt. Verschillende oorkonden zijn met dezelfde hand geschreven. Achtte A.H.L. Hensen deze overwegeningen niet voldoende om te beslissen, dat wij hier met een autograaf van de genoemde rector van het Collatiehuis te doen hebben (zie zijn inleiding voor de uitgave van de kroniek in Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap, XX, p.3), voortgaand onderzoek doet deze aarzeling overwinnen. In jongere registers (o.a. inv.nr. 53, fol.5) wordt telkens verwezen naar het "Magnum registrum scriptum manu domini Henrici Aernhem, rectoris huius domus". Vergelijking van de aanhalingen brengt dan tot de conclusie, dat hiermede het onderhavige cartularium bedoeld moet zijn. Ook de notitie op fol. 30 van het cartularium, waar van Geertruud, echtgenote van Henricus van den Hage, die blijkens inv.nr. 53, fol. 5, in 1493 stierf, als van een nog levende persoon wordt uitgesproken, wijst er op, dat het handschrift van vroeger dan het begin van 16e eeuw moet dateren, waarop het door Dalm. van Heel (Catalogus van de handschriften, berustende in de Goudse Librye, p. 28) ten onrechte was gesteld. Een andere vraag is, of sommige oorkonden niet reeds vóór 1483 - het jaar, waarin de schrijver zijn kroniek begon - in het cartularium zijn geboekt. Hendrik van Arnhem aanvaardde zijn rectoraat in 1456: registrering van oorkonden tussen 1456 en 1483 is dus heel goed mogelijk. Zekerheid is hieromtrent niet verkregen: de datering van een oorkonde beslist nu eenmaal niets omtrent de datum van opname in een cartularium. Het manuscript is op ca. 1469 gesteld, al is het natuurlijk mogelijk, dat Hendrik van Arnhem eerst tegen het einde van zijn rectoraat met het werk is begonnen. Het is later door verschillende andere handen bijgewerkt. Wij vinden in inv.nr. 53, fol. 12vo, een notitie uit 1485 of 1486 aangeduid als "Asscriptum postea manu domini Mathie". Hiermede is bedoeld Matthias van Bocholt, die kort na 1483 Hendrik van Arnhem als rector is opgevolgd. De paginering is door een latere hand met potlood aangebracht. De aantekeningen zijn zoveel mogelijk in noten bij de regesten verwerkt.
Bevat: a) fol. 1 - 9: Stichtingsakte en privilege van het Collatiehuis. b) fol. 10 - 23: Rentebrieven, toekomende aan het Collatiehuis. c) fol. 24 - 27: Akten omtrent de eigendom van de huizen van de Collatiebroeders. d) fol. 28 - 36vo: Verkoop- en rentebrieven, door de Collatiebroeders of vanwege hen aan derden uitgereikt. e) fol. 37 - 45: Kroniek van het Collatiehuis.
Nadere toegang: Regesten nrs. 28, 39, 65, 70, 96, 118, 123, 128, 133, 156, 159, 168, 169, 199, 208, 265, 266, 267, 314, 351, 354, 366, 377, 386, 390, 397, 407, 448, 454, 482, 488, 489, 501, 502, 505, 506, 510, 513, 514, 516, 517, 518, 520, 528, 529, 530, 532, 536, 541, 542, 543, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 553, 554, 557, 561, 564, 567, 568, 570, 575, 580, 581, 585, 586, 587, 588, 590, 591, 594, 596, 603, 604, 605, 611, 616, 621, 635, 636, 640, 642, 643, 651, 657, 676, 677, 686, 706, 707, 708, 709, 713, 726, 740, 743, 746, 747, 754, 755, 756, 757, 758, 775, 801 en 813.

18. Cartularium van het Collatiehuis, ca. 1534; met een marginale aantekening, 31 Januari 1539. -- 1 deel
Op de omslag staat "Litterae fundationis, privilegia, proprietates Domorum". De laatste akte is van 7 september 1534. De stukken maken de indruk met dezelfde hand te zijn geschreven, zodat een datering van het deel op ca. 1534 verantwoord is te achten. De paginering is door een latere hand met potlood aangebracht.
Bevat: a) fol. 1 - 22vo: Stichtingsakten en privileges van het Collatiehuis. Ze zijn nagenoeg gelijkluidend met die, voorkomende in inv.nr. 17 en zijn afgedrukt door Ds. M.A.G. Vorstman in het Nederlandsch Archief voor Kerkelijke Geschiedenis VII (1847), p. 67 - 167, onder de titel "Stukken betrekkelijk de Broeders des Gemeenen Levens en inzonderheid die van Gouda" (afzonderlijk gepubliceerd onder dezelfde titel). b) fol. 23 - 28: Akten omtrent de eigendom van de huizen van de collatiebroeders, verder bijgehouden dan in inv.nr. 17.
Nadere toegang: Regesten nrs. 159, 208, 265, 266, 267, 279, 366, 386, 390, 395, 397, 412, 454, 473, 502, 516, 517, 518, 520, 529, 561, 587, 590, 596, 603, 611, 616, 621, 658, 666, 734, 742, 750, 757, 758, 786, 795 en 836.

19. Cartularium van het Collatiehuis, ca. 1550, bijgehouden tot 11 januari 1571. -- 1 deel
Op de band staat "Copiën rentebrieven". Het register is - naar het schrift te oordelen - waarschijnlijk omstreeks 1550 samengesteld. De oorkonden van nà 1550 zijn vermoedelijk door een latere hand bijgevoegd. De gebrekkige paginering is door dr. J. Taal veranderd en aangevuld.
Bevat: a) fol. 1 - 50: Los- of lijfrentebrieven, toekomende aan het Collatiehuis of aan één van zijn bewoners. De oudste bevinden zich ook in inv.nr. 17, doch de latere worden alleen in dit deel aangetroffen. Tussen fol. 51 en 52 is een blad ingevoegd, waarop de renten vermeld staan, welke de broeders in het jaar 1511 verkregen hebben tot onderhoud van de Jeruzalemskapel (zie inv.nr. 58). b) fol. 69 - 70: Overzicht van de renten, die de Collatiebroeders aan derden verschuldigd zijn, en van de lasten, waarmee de goederen van de broeders bezwaard zijn. c) fol. 71 - 78: Rentebrieven, door de Collatiebroeders aan derden uitgereikt.
Nadere toegang: Regesten nrs. 19, 39, 65, 70, 96, 118, 123, 128, 133, 156, 168, 169, 199, 254, 314, 351, 354, 359, 407, 448, 490, 530, 547, 573, 594, 636, 657, 667, 690, 700, 702, 714, 745, 748, 762, 763, 766, 779, 784, 785, 788, 790, 796, 797, 798, 799, 802, 803, 807, 809, 810, 812, 813, 814, 815, 823, 825, 826, 827, 830, 834, 835, 837, 844, 845, 846, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 862, 863, 866, 867, 869, 871, 880, 881, 887, 896, 901, 902, 906, 910, 913, 921, 935, 937, 938, 939, 940, 943, 945, 946, 970, 981 en 983.

20. Verklaring van Jan Minne Dircxsz inzake ontvangst van de stukken, vermeld in de geïnsereerde inventaris, 1570. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 978.

21. Inventaris van goederen, aangetroffen in het Collatiehuis, opgemaakt op verzoek van Heilige-Geestmeesters ten overstaan van schout en schepenen van Gouda, ca. 1572. -- 1 stuk

22. Lijst van de inkomsten en schulden van het convent van de Collatiebroeders. Met vermelding van de schade, door het klooster tijdens de troebelen geleden, ca. 1573. -- 1 katern

03.2.2 Huizen en landerijen


03.2.2.1 Gouda en direkte omgeving


31. Losse aantekening omtrent een huis aan de Tiendeweg, 1433. -- 1 stuk

25. Losse aantekening omtrent de eigendom van de helft van een huis in Oudelle, dat aan de broeders geschonken is door Geertruydt Aelbrechtsdr, vrouw van Heynric van den Haghe, (1465). -- 1 stuk
Zie ook regest nr. 395. In dorso staat een notariële notitie.

27. Stukken inzake de eigendom van een tuin, gelegen in de Sampsonsvenne, 1481. -- 1 charter en 1 stuk
Nadere toegang: Regesten nrs. 636 en 637.

28. Eigendomsbewijs van een viertel land in Stein, 1488. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 677.

29. Eigendomsbewijs van en vrijwaring van lasten voor anderhalf viertel land, gelegen in Stein, 1504. -- 2 charters
Nadere toegang: Regesten nrs. 746 en 747.

26. Akte van overdracht door Dirck van Bochkhovenen aan Goedert van Zuydoert van een huis in de Peperstraat, waarbij laatstgenoemde het huis aan de verkoper verhuurt, 1507; authentiek afschrift. -- 1 stuk
Nadere toegang: Regesten nrs. 760, 761.

30. Eigendomsbewijs van en vrijwaring van lasten voor anderhalf viertel land, gelegen in Stein, 1512. -- 2 charters
Zie ook inv.nrs. 29 en 37.
Nadere toegang: Regesten nrs. 780 en 782.

24. Stukken inzake de huur van een huis aan de Oosthaven, 1529 - 1539. -- 3 stukken
Nadere toegang: Regesten nrs. 820, 821 en 859.

23. Eigendomsbewijs van een huis in de Komijnsteeg, dat aan de verkoper wordt verhuurd, 1571. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 983.

03.2.2.2 Hoorn


32. Akte, waarbij het vonvent aan Coman Taems Pietersz en zijn echtgenote voor hun leven het gebruik van een half huis te Hoorn toekent, 1492. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 692.

03.2.3 Rentebrieven


33. Rentebrief van 4 schellingen 6 penning Hollands per jaar uit een huis, gelegen buiten de Potterspoort, ten behoeve van Kerstant Allaertsz, 1443. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 368.

34. Rentebrief van 1 pond Hollands per jaar uit een erf, gelegen buiten de Potterspoort, ten behoeve van Jan Aryaensz, 1448. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 396.

35. Rentebrief van 30 schellingen Hollands per jaar gevestigd op een huis in de Noodgodssteeg, ten behoeve van Aelbrecht Gerytz, 1453. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 430.

36. Akte van overdracht van een rente van 5 schilden per jaar uit twee aangrenzende huizen, gelegen in de Koestraat, ten behoeve van Margriet Geryt Pieterszoonsdr, 1491. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 690.

37. Rentebrief van 6 groten Vlaams uit twee stukken land in Stein, ten behoeve van Pau Bouwensz, (1512); concept. -- 1 stuk
Zie ook inv.nrs. 29 en 30.
Nadere toegang: Regest nr. 781.

38. Akte van verkoop van een rentebrief van 3 pond per jaar uit 18 morgen land in Moordrecht, ten behoeve van de Collatiebroeders, 1528. Met twee afschriften, 11 juni 1587. -- 2 stukken
Nadere toegang: Regesten nrs. 816 en 817.

38.a. Concept van een 'rentebrief' van 11 karolusgulden en 10 stuivers per jaar, met als onderpand 7 morgen land "Bovenkerck up die zuydtzijde van Bovekerck" (Stolwijk), (1540). -- 1 stuk
Nadere toegang: Regest nr. 862.

39. Rentebrief van 13 groten 6 myten Vlaams per jaar gevestigd op een huis aan de Gouwe, ten behoeve van de Collatiebroeders, 1552. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 905.

40. Akte van overdracht van een rentebrief van 7 groten per jaar uit landerijen, gelegen in Stolwijk, ten behoeve van de Collatiebroeders, 1553. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 912.

41. Akte van overdracht van een rentebrief van anderhalf pond uit een huis, gelegen in de Stoofsteeg, ten behoeve van de Collatiebroeders, 1562. -- 1 stuk
Nadere toegang: Regest nr. 948.

42. Rentebrief van 3 Carolusguldens per jaar uit een huis met 5,5 morgen land, gelegen in Bloemendaal, 1563. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 958.

03.2.4 Overeenkomsten inzake erflatingen en lijfrenten


43. Lijfrentebrief van 11 schilden per jaar, door de Collatiebroeders geschonken aan Barbaer Jansdr en Gryt Gijs die Vriendr, 1468. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 548.

44. Regeling tussen de Collatiebroeder Jan Jansz en zijn moeder Alijt enerzijds, en hun broeder Cornelis anderzijds, inzake de nalatenschap van hun man en vader, 1488. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 683.

45. Overeenkomst tussen Gijsbrecht Raet Willemsz en de pater van de Collatiebroeders, inzake de betaling aan de laatste 25 pond Vlaams voor het onderhoud van Jan Gherrytsz Coeninck, 1511. -- 1 chirograaf (papier)
Nadere toegang: Regest nr. 774.

46. Overeenkomst tussen Gherryt Gheerlofsz en de Collatiebroeder Cornelis Aertsz inzake de verstrekking van 5 pond per jaar tot aanschaf van hetgeen voor de gezondheid van laatstgenoemde noodzakelijk is, 1524. -- 1 stuk
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Beschadigd.)

47. Regeling tussen de Collatiebroeders en de voogden van de weeskinderen van Heynrick Ariensz, inzake een door Claes Ariensz nagelaten rentebrief, 1556 - 1563. -- 1 charter en 2 stukken
Nadere toegang: Regesten nrs. 923, 934, 952, 953 en 954.

03.2.5 Kwitanties voor door de Collatiebroeders betaalde gelden


48. Kwitantie van Jan Allertsz, proost van het klooster Bethlehem te 's-Gravenhage, inzake een vordering op een huis in de Vlamingstraat te Gouda, 1510. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 769.

49. Kwitantie van Jacob Cornelisz inzake de ontvangst van 12 pond Vlaams tot aflossing van een hypotheek, 1556. -- 1 stuk
Nadere toegang: Regest nr. 924.

50. Kwitantie van Aelken Griffaerdts inzake de ontvangst van 8 pond Vlaams tot uitkoop van een rentebrief, 1556. -- 1 stuk
Nadere toegang: Regest nr. 925.

03.2.6 Kwitanties voor door de Collatiebroeders ontvangen gelden


51. Kwitantie voor Heymen Claesz inzake een door broeder Cornelis Volpartsz geschilderd glas, 1529; concept. -- 1 stuk
Nadere toegang: Regest nr. 818.

03.3 Geestelijke belangen


03.3.1 Memoriën


52. Verklaring omtrent het onderhouden van de dagelijkse mis, die Cornelius, rector van het klooster St.-Hieronymusdal te Delft, in de kapel te Gouda gefundeerd heeft, 1482. Met kwitantie, 1492. -- 1 stuk (perkament)
Nadere toegang: Regesten nrs. 646, 694.

53. Uittreksels uit oudere registers van de missen en memoriën, waartoe de Collatiebroeders verplicht zijn, met een overzicht van alle landerijen, die aan het Collatiehuis toebehoren of toebehoord hebben, ca. 1534, bijgehouden tot ca. 1555. -- 1 deel
Op de omslag staat: "De officiis missarum, ad quas tenemur, de agris tam aliquando venditis quam nunc ad nos pertinentibus." Op fol. 10 wordt uitdrukkelijk het jaar 1534 genoemd als nadere aanduiding van het eerder gebruikte woord "nunc", zodat datering van het deel op ca. 1534 verantwoord is te achten. Er zijn 2 oorkonden in vermeld uit latere tijd: de jongste is van 12 augustus 1555 (fol. 9vo). De paginering is door een latere hand met potlood aangebracht.
Bevat: a) fol 1 - 9: Akten, door de Collatiebroeders aan derden uitgereikt, omtrent de missen, waartoe de broeders verplicht hebben. Tussen de oorkonden uitgebreide aantekeningen inzake giften van weldoeners en over de wijze, waarop de ontvangen gelden besteed werden. De meeste oorkonden staan ook in inv.nr. 17. b) fol. 10 - 21: Akten omtrent landerijen, die de Collatiebroeders in 1534 bezitten of die zij vroeger verkocht hebben. Tussen de akten aantekeningen omtrent tijd van verwerving, verkoop, vorige eigenaars enz. Sommige oorkonden staan ook in inv.nr. 17 of zijn in originali aanwezig, doch enkele komen alleen in dit deel voor.
Nadere toegang: Regesten nrs. 155, 482, 541, 546, 550, 575, 585, 614, 683, 691, 708, 726, 739, 743, 746, 747, 777, 780, 782, 893 en 921.

03.3.2 Fraterniteitsverklaringen


54. Verklaring van de Collatiebroeders, dat zij Agatha, dochter van Johannes Arnoldus, aan al hun geestelijke werken deelachtig maken, 1483; afschrift. -- 1 stuk (perkament)
Nadere toegang: Regest nr. 652.

55. Verklaring van de Collatiebroeders, dat zij Marritgen Claesdr en Jan Heynricz. aan al hun geestelijke werken deelachtig maken, 1507; minuut (?). -- 1 stuk
Nadere toegang: Regest nr. 759.

04 De Jeruzalemkapel


04.1 Algemeen


56. Belofte van de Collatiebroeders aan Gijsbert Raet, dat zij de door hem te stichten kapel zullen onderhouden en er de officies in zullen waarnemen, 1497. -- 1 stuk
Concept?
Nadere toegang: Regest nr. 721.

04.2 Beheer van financiën en goederen


04.2.1 Algemeen


57. Lijsten van land- en huisrenten, door Gijsbert Raet bestemd voor het onderhoud van de Jeruzalemskapel, (ca. 1505). -- 2 stukken
De stukken zijn blijkbaar geschreven door Gijsbert Raet en kunnen gedateerd worden omstreeks de tijd, waarin hij zijn testament heeft gemaakt: 1505. (Zie inv.nr. 54, fol. 3vo-5.)

58. Cartularium van de Jeruzalemskapel, (ca. 1517). -- 1 deel
Op de omslag staat: "De fundatione et redditibus capelle domini Gysberti". Op fol. 1 spreekt de rector van het huis, Gerbrand van Egmond, in de eerste persoon: dit kàn er op wijzen dat hij de schrijver van het deel is. Op dezelfde bladzijde lezen wij - met een andere hand geschreven - "ego Iohannes Embrice, qui haec scripsi": hiermede is bedoeld de latere rector Johannes van Emmerick. Het jaar 1516 wordt genoemd als een verleden tijd (fol. 2vo); de jongste oorkonde dateert ook uit dit jaar (fol.6). Heer Gerbrand van Egmond wordt nog in 1519 als rector aangeduid (zie inv.nr. 53, fol. 11). Een datering van het deel op ca. 1517 ligt voor de hand. Wellicht zijn later enkele notities toegevoegd. De paginering is door een latere hand met potlood aangebracht.
Bevat: a) fol. 1 - 1v: Aantekeningen omtrent de verwerving van de kapel en omtrent de eigendommen, die er aan toebehoren: afgedrukt door M.A.G. Vorstman in het Nederlandsch Archief voor Kerkelijke Gechiedenis VII (1847), p. 140 - 142. Zie ook: De Lange van Wijngaarden III 147. b) fol. 3vo - 5: Testament van Gijsbert Raet. Afgedrukt door M.A.G. Vorstman, idem, p. 143 - 149. c) fol. 6 - 8vo: Akten van schenkingen en aankopen. Eén is afgedrukt door M.A.G. Vorstman, idem, p. 148; d) fol. 9 - 13vo: Akten omtrent huisrenten. e) fol. 14 - 17vo: Akten omtrent landrenten.
Nadere toegang: Regesten nrs. 13, 46, 102, 109, 117, 142, 143, 183, 187, 205, 294, 295, 297, 308, 361, 371, 419, 455, 456, 512, 521, 574, 578, 618, 671, 703, 716, 752, en 791.

04.2.2 Huizen en landerijen


04.2.2.1 Gouda en direkte omgeving


59. Eigendomsbewijs van 1,25 viertel land in Broekhuizen, 1493. -- 1 stuk
Nadere toegang: Regest nr. 697.

63. Stukken betreffende de verhuur van 5 morgen land in Stolwijk, ca. 1494, ca. 1511. -- 1 chirograaf en 1 stuk
Nadere toegang: Regesten nrs. 705 en 778.

62. Eigendomsbewijs van een huis in de Spieringstraat, 1496. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 716.

61. Vrijwaring van lasten voor een huis in de Naaierstraat, 1501. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 738.

64. Contract betreffende de verhuur van 4 morgen en 4 hond land in Stolwijk, ca. 1508. -- 1 chirograaf
Nadere toegang: Regest nr. 764.

60. Eigendomsbewijs van 1 viertel land in Broekhuizen, 1516. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 791.

04.2.2.2 Oudewater en Montfoort


65. Aantekening van Gijsbert Raet over de aankoop van 10 morgen land tussen Oudewater en Montfoort, ca. 1487. -- 1 stuk

04.2.3 Rentebrieven


66. Rentebrief van 5 pond 10 schellingen Hollands per jaar uit een huis, gelegen aan de Westhaven, ten behoeve van Nelen Brouwers en haar kinderen, 1364. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 46.

67. Rentebrief van 3 pond Hollands per jaar uit een huis gelegen in Vogelenzang, ten behoeve van Bruin Claesz, 1376. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 102.

68. Rentebrief van 3 oude schilden per jaar gevestigd op een huis in Honscoop, ten behoeve van Herman Kerstinenz, 1378. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 109.

69. Rentebrief van 30 schellingen Hollands per jaar gevestigd op een huis in de Keizerstraat, ten behoeve van Catharina Klaasdr, 1380. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 117.

70. Rentebrieven van 5 schellingen Hollands en van 1 pond Hollands per jaar gevestigd op een huis aan de Oude Vismarkt, respectievelijk ten behoeve van Catharina Jans van der Goude Jacobsdr en van Beatrijs Jans van der Goude Jacobszoons weduwe, 1390. -- 2 charters
Nadere toegang: Regesten nrs. 142 en 143.

71. Rentebrief van 40 schellingen Hollands per jaar gevestigd op een huis in de Hofstraat, ten behoeve van Geertruida Jansdr en een zusterklooster, 1400. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 187.

83. Verklaring van ontvangst van een rentebrief uit 1429, ter waarde van 1 nobel per jaar, uit een erf, gelegen buiten de Potterspoort, ten behoeve van Henric Jansz, 1501. Met afschrift. -- 1 charter en 1 stuk
Nadere toegang: Regest nr. 736.

72. Rentebrief van 2 Engelse nobels per jaar gevestigd op een huis in de Wijdstraat, ten behoeve van Dirk Jacobsz, 1435. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 297.

73. Rentebrief van 1 Engelse nobel per jaar uit een stuk land tussen de Tiendeweg en de IJssel, ten behoeve van Jan Dircxsz, 1443. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 361.

74. Rentebrief van 1 Engelse nobel per jaar gevestigd op een huis aan de Molenwerf, ten behoeve van Elsborch Claes Hugenszoon's weduwe, 1444. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 371.

75. Rentebrief van 1 pond Hollands per jaar uit een tuin, gelegen buiten de Vlamingspoort, ten behoeve van Jacob Symonsz, 1452. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 419.

76. Rentebrief van 1 Engelse nobel per jaar gevestigd op een huis in de Regenboog, ten behoeve van Aagt Dirk Gerritszoons dochter, 1455. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 456.

77. Rentebrief van 1 Engelse nobel per jaar gevestigd op een huis aan de Tiendeweg, en gevestigd op de helft van een huis in de Zeugstraat, ten behoeve van Klaas Jansz, 1455. Met concept. -- 1 charter en 1 stuk
Nadere toegang: Regest nr. 455.

78. Rentebrief van anderhalf Engelse nobel per jaar gevestigd op een huis aan de Tillebrug, ten behoeve van Jacob Muel, 1462. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 521.

79. Akte van overdracht van een rentebrief van 5 pond Hollands 10 schellingen per jaar gevestigd op een huis aan de Westhaven, ten behoeve van Gijsbert Raet, 1494. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 703.

80. Akte van overdracht aan Gijsbert Raet van drie rentebrieven, samen ter waarde van 2 Engelse nobels per jaar uit een huis en 2 molens, gelegen buiten de Potterspoort, 1495. Met de 3 rentebrieven van 1435, 1435 en 1437. -- 3 charters en 1 stuk
Nadere toegang: Regesten nrs. 294, 295, 308 en 712.

81. Aantekeningen van Gijsbert Raet betreffende een rentebrief van 3 nobels per jaar uit een molen, staande buiten de Potterspoort, die hij van Pieter Jacobsz gekocht had, ca. 1500. -- 1 stuk

82. Aantekeningen van Gijsbert Raet betreffende rentebrieven uit een huis, gelegen aan de Westhaven, toebehorende aan Willebrord Gheritz, ca. 1500. -- 2 stukken

04.2.4 Diversen


84. Aantekeningen van Gijsbert Raet over de betaling van 32 pond Vlaams aan Timan Henricz. van Delft voor schilderwerk, van "die taeffel" in de Jeruzalemkapel, ca. 1500. -- 1 stuk

85. Kwitantie van Gijsbert Raet voor de terminarius van de orde van de Predikheren wegens voldoening van de jaarlijkse census over 1504 en 1505, ca. 1504; afschrift (?). -- 1 stuk
Nadere toegang: Regest nr. 749.

86. Aantekening van Gijsbert Raet inzake afrekeningen met verschillende personen, ca. 1505. -- 1 stuk

04.3 Geestelijke belangen


87. Akte van goedkeuring door David van Bourgondië, bisschop van Utrecht, van de fundatie van een officie, gesticht door Gijsbert Raet, 1473. -- 1 charter
Stichtingsakte ("fundatiebrief") weeshuis 17-03-1473. Zegel ontbreekt.
Nadere toegang: Regest nr. 579.

88. Akte van teruggave door het klooster St. Maria Magdalena van de collatie van een officie, dat Gijsbert Raet in de kerk van dat klooster had gefundeerd, 1488. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 678.

05 Het Arme-fraterhuis


05.1 Algemeen


89. Akte van schenking door Armbout Gerytz. van een huis met erf, gelegen aan de Groeneweg, ten behoeve van de arme klerken van de Collatiebroeders, 1475. Met afschrift, 19e eeuw. -- 1 charter en 1 stuk
Nadere toegang: Regest nr. 595.

05.2 Beheer van financiën en goederen


90. Rentebrief van 3,5 schellingen 1 penning per jaar gevestigd op een huis in de Blinde Bettensteeg, ten behoeve van de Arme Fraters, 1485. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 660.

91. Akte van overdracht van een rentebrief van 6 schilden per jaar, gevestig op een stuk land in Gouderak, ten behoeve van de Arme Fraters, tot het houden van een jaarlijkse vigilie voor Willem Vroesen en zijn vrouw, 1544; afschrift. -- 1 stuk
Nadere toegang: Regest nr. 873.

92. Akte van overdracht van een rentebrief van 1 pond groten per jaar, gevestigd op een stuk land in Oudshoorn, ten behoeve van de Arme Fraters, tot het wekelijks zingen van een mis voor Willem Vroesen en zijn vrouw, 1548; afschrift. -- 1 stuk
Nadere toegang: Regest nr. 886.

93. Cartularium van het Arme-Fratershuis, ca. 1550, bijgehouden tot ca. 1563. -- 1 deel
Op de rug staat: "Fundatie frater-huys en huysrenten". De akten zijn alle met dezelfde hand geschreven: de jongste, tevens de laatste ingeschrevene, is van 1563 (fol. 60 - 61vo). Enkele bijschriften zijn met een andere hand aangebracht o.a. een aantekening op fol. 36vo die het jaar 1564 betreft. Onder de meeste afschriften staat genoteerd, dat ze door notaris Daemsz met de originelen zijn gecollationneerd: de oorspronkelijke akten zijn bijna alle verloren gegaan. De paginering is door dr. J. Taal met potlood aangebracht.
Bevat: a) fol. 1 - 3: De fundatieakte van het Fraterhuis (zie inv.nr. 84). b) fol. 4 - 15: Verkoopakten van huizen, erven, en renten aan de Arme Fraters of aan derden. c) fol. 16 - 27: Huisrenten. d) fol. 33 - 61vo: Landrenten.
Nadere toegang: Regesten nrs. 85, 106, 113, 131, 170, 244, 325, 341, 384, 413, 423, 444, 466, 504, 511, 523, 539, 545, 595, 619, 654, 660, 725, 783, 793, 808, 811, 847, 855, 860, 865, 876, 877, 879, 84, 885, 888, 911, 915, 956 en 957.

94. Legger en manuaal van renten, toebehorende aan de Arme Fraters, 1565. -- 1 deel
De aantekeningen van ontvangst lopen voor sommige renten slechts door tot 1573; voor andere renten zijn zij door de Heilige-Geestmeesters bijgehouden tot uiterlijk 1591.

06 Het St.-Margarethaklooster


06.1 Beheer van financiën en goederen: algemeen


95. Cartularium van het St.-Margaretaklooster, 1453, bijgehouden tot 1522. -- 1 deel
De kroniek van het klooster, waarmee het cartularium aanvangt, is op verzoek van Heyman Florisz, overste van het klooster, in 1453 door zijn socius, Lambert Willemsz, geschreven. (Zie H. van Heussen, Historie ofte Beschryving van 't Utrechtsche Bisdom, III, 1719, p. 452). De oudere akten maken de indruk met dezelfde hand te zijn geschreven, die de kroniek schreef. Latere oorkonden zijn blijkbaar door verschillende personen ingeschreven: de jongste akte is van 4 augustus 1522 (fol. XXXII). De paginering I tot XXVIII is origineel, die van XXVIIIa tot XXXIVv is door dr. J. Taal met potlood aangebracht. De inhoudsopgave voor in het deel is ongepagineerd.
Bevat: a) Inhoudsopgave (12 bladzijden). b) fol. I-VIvo: De kroniek van het klooster, lopende van 1386 tot 1453. Bijwerkingen van deze kroniek vindt men op fol. VII (lopende van 1485 tot ongeveer 1549; geschreven door rector Robert Jansz Goris), fol. VIIIvo (onderaan). In de kroniek zijn stichtingsakten en privileges van het convent ingelast. c) fol. VII vo-VIII vo: Varia (rentebrieven, memoriën en notities). d) fol. IX-XXVvo: Rentebrieven, door weldoeners aan het klooster geschonken, onder verplichting tot het houden van memoriën. Boven de afschriften staan vaak bijzonderheden omtrent de schenkers vermeld; deze notities zijn goeddeels bij de regesten weergegeven. Na fol. IX zijn 4 bladen uitgesneden. e) fol. XXVI-XXXIVvo: Koopakten van en rentebrieven op huizen en landerijen, aan welker bezit geen bepaalde verplichtingen verbonden waren. Op fol. XXX staat de officiële vermelding van de aansluiting van het klooster bij het kapittel van de reguliere kanunniken, later genoemd het Generaal Kapittel van Sion, op 24 februari 1424.
Nadere toegang: Regesten nrs. 4, 7, 10, 11, 14, 15, 20, 29, 30, 31, 36, 37, 40, 43, 44, 47, 48, 49, 58, 61, 62, 63, 67, 69, 71, 76, 87, 91, 92, 98, 108, 119, 130, 132, 134, 137, 139, 147, 158, 160, 165, 166, 178, 180, 181, 182, 184, 185, 189, 190, 192, 193, 194, 197, 198, 201, 202, 203, 204, 209, 210, 211, 212, 214, 220, 221, 222, 223, 225, 227, 229, 230, 232, 234, 235, 237, 240, 242, 247, 248, 257, 258, 261, 262, 263, 264, 271, 274, 276, 298, 301, 302, 311, 312, 316, 321, 324, 329, 331, 333, 335, 338, 356, 357, 363, 364, 380, 391, 392, 398, 399, 402, 418, 445, 471, 477, 494, 496, 497, 503, 508, 522, 556, 562, 659, 664, 670, 674, 688, 704, 722, 751, 787, 792 en 804.

96. Verzoekschrift van de administrateurs van de goederen van het klooster aan de Rekenkamer van Holland; met beschikking in de kantlijn, 1573. -- 1 stuk
NIET RAADPLEEGBAAR, eerst restaureren! (Ernstig beschadigd.)
Nadere toegang: Regest nr. 985.

06.2 Huizen en landerijen


97. Akte, waarbij het klooster 2 morgen land in Den Hem verkoopt, 1435. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 293.

98. Akte van verhuur door het klooster van 9 morgen land met een huis en nog 6 morgen in het ambacht Bodegraven, 1559; concepten. -- 2 stukken
Nadere toegang: Regest nr. 942.

06.3 Rentebrieven


99. Rentebrief van 22 groten en 1 oortje Vlaams gevestigd op een huis aan de sluis, 1485. -- 1 charter
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Beschadigd, zegel ontbreekt.)
Nadere toegang: Regest nr. 661.

100. Rentebrief van 6 Karolusguldens per jaar uit 2 viertel land in de Willems, ten behoeve van Alijt Cornelis Aertzoon's weduwe, 1546; afschrift. -- 1 stuk
Nadere toegang: Regest nr. 878.

101. Lijst van rentebrieven die aan het convent zullen worden overgedragen, (1558). -- 1 stuk

06.4 Diversen


102. Akte van volmacht voor zuster Lysbet Thonendr om namens het klooster een vordering van 15 Rijnse guldens te innen, 1500. -- 1 stuk
Nadere toegang: Regest nr. 733.

103. Testament van Haesgen Jacob Zassendr en Lysbet Anthonisdr, zusters in het St.-Margaretaklooster, waarbij zij elkaar als erfgenamen aanwijzen, 1580. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 986.

07 Het klooster van St. Marie (Mariaconvent, nonnen op de Gouwe)


07.1 Algemeen


104. Constituties van de zusters kanunnikessen van St. Augustinus, bestemd voor het klooster van St. Marie, z.d. -- 1 katern
Handschrift van 32 bladzijden, geschreven op Bourgondisch papier; merk; ossekop met ster. In het Latijn geschreven: het eerste en laatste gedeelte ontbreekt. Tot heden waren deze constituties slechts (onvolledig) in een vertaling bekend, afkomstig van het Amsterdamse Maria Magdalenaklooster. Deze vertaling werd uitgegeven door B.J.M. de Bont in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis, Nieuwe Serie VI (1908), p. 52-120; zie E. Ypma, Het Generaal Kapittel van Sion (Nijmegen - Utrecht, 1949), p. 73, en I.H. van Eeghen, Vrouwenkloosters en Begijnhof in Amsterdam (Amsterdam, 1941), p. 220.

07.2 Beheer van financiën en goederen


105. Cartularium van het klooster St. Marie, 1483, voortgezet in 1484, 1486 en bijgehouden tot 1488; met marginale aantekeningen uit 1497, 1517, 1535 en een zeer groot aantal uit 1569. -- 1 deel
Register van renten, in later aangebrachte perkamenten band, bestaande uit 70 perkamenten bladen in folio. De schrijver van het deel is niet bekend. De stichtingsakte van het klooster is er niet in opgenomen. De marginale aantekeningen zijn zoveel mogelijk bij de regesten verwerkt. Hoofdletters in rood zijn aan de kant aangebracht, misschien verwijzingen naar een vroegere indeling. De paginering is door dr. J. Taal met potlood aangebracht.
Bevat: a) fol. 1 - 14vo: "Ewige nobels" t.w. afschriften van rentebrieven, waarin de de rente aangegeven wordt in "gouden Engelse nobelen", welke niet losbaar zijn; b) fol. 16 - 24vo: "Nobelen ter los" t.w. afschriften van rentebrieven als voren, doch welke losbaar zijn; c) fol. 25 - 55: "Ponden" t.w. afschriften van rentebrieven, waarin de rente aangegeven wordt in ponden, schilden of schellingen. Er is één los blad, dat waarschijnlijk als concept gediend heeft voor de beide akten, vermeld op fol. 54vo en tevens het begin bevat van een overigens niet bekende akte. Op fol. 55 bevindt zich een aantekening van - R(?) - Crabet uit het jaar 1666; d) fol. 57 - 60vo: "Tuynrenten" t.w. rentebrieven, op landerijen, gelegen buiten de Potterspoort. e) fol. 61 - 61vo: Opsomming van de aan het klooster toebehorende landrenten. f) fol. 62: opsomming van de landerijen, die het klooster zelf in gebruik heeft. g) fol. 65 - 68vo: Opsomming van de lijfrenten, die het klooster ontvangt, meest met vermelding van de namen van de zusters voor wie ze bestemd zijn.
Nadere toegang: Regesten nrs. 1, 5, 8, 9, 12, 17, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 32, 34, 38, 41, 42, 45, 51, 54, 59, 64, 72, 74, 77, 78, 86, 88, 90, 93, 94, 95, 97, 100, 101, 103, 115, 116, 122, 125, 126, 127, 129, 138, 141, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 163, 164, 171, 176, 186, 188, 191, 195, 196, 200, 206, 207, 213, 215, 216, 226, 228, 231, 241, 245, 246, 250, 251, 255, 259, 260, 269, 273, 283, 284, 286, 287, 288, 289, 292, 296, 299, 300, 303, 304, 305, 306, 307, 310, 313, 315, 318, 323, 326, 328, 330, 337, 339, 340, 342, 344, 347, 348, 349, 352, 353, 358, 362, 372, 374, 375, 382, 383, 385, 387, 388, 406, 408, 415, 416, 417, 420, 421, 422, 425, 426, 431, 432, 434, 435, 436, 437, 438, 441, 442, 449, 450, 451, 452, 460, 462, 463, 467, 468, 478, 479, 484, 486, 491, 495, 498, 519, 527, 533, 534, 535, 537, 544, 552, 563, 569, 572, 576, 577, 582, 583, 592, 593, 597, 601, 602, 606, 610, 620, 622, 623, 625, 630, 633, 641, 645, 647, 648, 650, 653 en 741.

106. Akte, waarbij het klooster een aangrenzende tuin in pacht krijgt, 1532. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 828.

108. Verklaring van de pater van het klooster betreffende de sinds het jaar 1534 aangewonnen en verloren rentebrieven, 1554; afschrift (?). -- 1 stuk
Nadere toegang: Regest nr. 918.

107. Kwitantie voor Jan Claesz van Haarlem, voor betaalde rente op een huis, gelegen aan de Gouwe, 1538. -- 1 charter
Beschadigd.
Nadere toegang: Regest nr. 857.

109. Rentebrief van 6 Karolusguldens per jaar, uit 6,5 morgen land, ten behoeve van Hubert Meesz, 1555. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 920.

110. Register van huis- en tuinrenten, toebehorende aan het klooster, 1565; met aantekeningen betreffende inkomsten aan losrenten, eeuwigdurende renten en lijfrenten per maand, ca. 1570. -- 1 deeltje
Perkamenten band. Zie voor het feit, dat het register inderdaad van het klooster St. Marie afkomstig is, fol.45 en 52vo. De paginering is door dr. J. Taal aangebracht. Op het schutblad en op fol. 1 notities van mr. H. van Wijn.

08 Het St.-Catharinaklooster (Zuster Idaconvent)


08.1 Beheer van financiën en goederen


111. Cartularium van het St.-Catharinaklooster, ca. 1480. -- 1 deel
Register in perkamenten band (deze is uit latere tijd), bestaande uit 24 perkamenten bladen in folio. De schrijver van het deel is niet bekend; vermoedelijk zijn de akten door eenzelfde hand geschreven. Het schrift is 15e eeuws: sierlijke letter. De beginletters van de akten zijn rood-zwart. In margine zijn Romeinse cijfers aangebracht, die eveneens onder elke akte staan, misschien verwijzingen naar een vroegere indeling. De paginering is door mij met potlood aangebracht. Het register bevat hoofdzakelijk rentebrieven op huizen en erven: de jongste dateert uit het jaar 1480.
Nadere toegang: Regesten nrs. 18, 19, 33, 52, 53, 57, 60, 73, 75, 79, 81, 84, 105, 111, 112, 114, 120, 121, 135, 136, 140, 144, 161, 173, 175, 217, 236, 238, 239, 252, 253, 256, 275, 278, 281, 309, 319, 320, 322, 327, 334, 336, 343, 345, 346, 350, 360, 369, 370, 373, 376, 381, 393, 400, 401, 403, 424, 428, 439, 440, 447, 459, 461, 469, 476, 480, 481, 483, 485, 487, 499, 507, 509, 526 en 626.

112. Cartularium van het St.-Catharinaklooster, ca. 1533. -- 1 deel
Register in perkamenten band (deze is uit latere tijd), bestaande uit 17 perkamenten bladen en folio. De schrijver van het deel is niet bekend. Het schrift is 16e eeuws: duidelijke letter. De meeste akten zijn met dezelfde hand geschreven. De eerste is van 1533: jongere oorkonden worden niet aangetroffen. Er ontbreken fol. 4, 5, 17 - 26 en wellicht een aantal slotpagina's. De paginering is oorspronkelijk, doch hier en daar door mij aangevuld. Het register bevat door elkander koop-, verkoop-, pacht-, leen- en rentebrieven, alle betrekking hebbende op landerijen, meest gelegen in de omgeving van Gouda.
Nadere toegang: Regesten nrs. 218, 224, 233, 365, 612, 613, 615, 624, 632, 634, 662, 672, 679, 680, 681, 682, 684, 685, 687, 689, 693, 695, 696, 699, 701, 723, 724, 728, 729, 731, 735, 768, 771, 776, 800, 822, 829 en 831.

114. Verklaring van Pieterken Jansdr, zuster in het St. Catharinaklooster, betreffende een akte van 1 oktober 1546 van 6 gulden per jaar, ten laste van het klooster van St. Margareta, 1622. -- 1 stuk
Nadere toegang: Regest nr. 992.

113. Lijst van goederen en renten van het St.-Catharinaklooster, ca. 1564. -- 1 katern

09 Het St.-Maria Magdalenaklooster


09.1 Algemeen


09.1.1 Verhouding tot de geestelijke overheid


115. Akte, waarbij Galterus de Mandra, pastoor van de St.-Janskerk, aan het klooster het recht verleent een eigen biechtvader te kiezen, 1454. Met bevestiging door de pastoors van de St.-Janskerk Petrus Enguechin, 1470, en Arthur van Bourbon, 1475. Met een afschrift. -- 3 charters en 1 stuk
Nadere toegang: Regesten nrs. 443, 559 en 591.

117. Aflaatbrief van Jodocus, bisschop van Ieropolis, voor het klooster, 1455. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 453.

116. Akte, waarbij Rudolf van Diepholt, bisschop van Utrecht, aan de zusters van het St.-Maria Magdalenaklooster de regel van St. Augustinus geeft, benevens allerlei voorrechten, 1455. Met bevestiging door Filips II, 1569. -- 1 charter en 2 stukken
Nadere toegang: Regesten nrs. 446 en 975.

118. Akte, waarbij David van Bourgondië, bisschop van Utrecht, de priesters van zijn diocees toestaat om ten behoeve van de zusters van het klooster op een draagbaar altaar de mis te lezen, 1465. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 540.

119. Aflaatbrief van David van Bourgondië, bisschop van Utrecht, en Koenraad van Diepholt, bisschop van Osnabrück, 1476. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 599.

120. Vidimus, verleend door Theodericus de Reno, deken van het dekenaat tussen IJssel en Lek, inzake twee privileges voor het klooster uit het jaar 1480, 1482. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 644.

121. Akte van verlening van deelgenootschap aan de goede werken van het klooster van de H. Maagd Maria te Haarlem, door frater Adrianus de Mera, vicaris-generaal van de Hollandse congregatie van de orde der Predikheren, 1501. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 737.

09.1.2 Verhouding tot het stadsbestuur


122. Akte, waarbij het klooster van de stad Gouda vrijdom van accijnzen en andere voorrechten ontvangt, 1457. Met bevestiging door Filips de Schone, 1496. -- 1 charter
Zie ook inv.nr. 167.
Nadere toegang: Regesten nrs. 474 en 715.

123. Akte, waarbij het klooster van de stad Gouda vrijstelling ontvangt van de belasting op het varkensschouwen, 1570. Met afschrift van de desbetreffende keur van 25 maart 1558. -- 1 stuk
Nadere toegang: Regest nr. 980.

09.2 Beheer van financiën en goederen


09.2.1 Algemeen


124. Lijst van aalmoezen, door de moeder van het klooster uitgedeeld aan de met name genoemde zusters, 1590. -- 1 stuk

09.2.2 Huizen en landerijen


09.2.2.1 Bloemendaal


125. Eigendomsbewijs van 9 morgen land in Bloemendaal, 1470. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 560.

126. Eigendomsbewijs van een viertel land in Bloemendaal, 1496. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 719.

127. Stukken betreffende een stuk land aan de Winterdijk in het ambacht Bloemendaal, 1497 en 1500. -- 2 charters
Nadere toegang: Regesten nrs. 720 en 732.

128. Eigendomsbewijs van 2 morgen land in Bloemendaal, 1498. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 727.

129. Eigendomsbewijs van 2,5 morgen land in Bloemendaal, 1504. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 744.

130. Eigendomsbewijs van 5 viertel land in Bloemendaal, 1510. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 773.

131. Eigendomsbewijs van 3,5 morgen land in Bloemendaal, een rente van 1 pond, een halve Engelse nobel en 2 pond Hollands, 1535. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 841.

132. Eigendomsbewijs van 3,5 morgen land in Bloemendaal, 1536. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 843.

133. Eigendomsbewijs van de helft van een schoeiing, gelegen aan de Bloemendaalse wetering, 1569. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 976.

09.2.2.2 Gouda


134. Eigendomsbewijs van een huis en de helft van een steeg, gelegen aan de Kleiweg, 1454. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 433.

135. Eigendomsbewijs van een huis aan de Kleiweg, 1456. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 470.

142. Eigendomsbewijs van twee bleekvelden, gelegen in de Vogelenzang, 1457. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 475.

143. Eigendomsbewijs van een huis in de Vogelenzang, 1460. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 500.

136. Verklaring van het St.-Agnietenklooster inzake de eigendom van een stuk land aan de Kleiweg, 1465. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 538.

137. Eigendomsbewijs van een stuk land aan de Kleiweg, 1471. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 566.

140. Eigendomsbewijs van een erf, gelegen aan de Tiendeweg, 1486. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 669.

145. Eigendomsbewijs van een griend, gelegen in de Willens, 1488. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 675.

138. Eigendomsbewijs van een tuin, gelegen aan de Kleiweg, 1493. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 698.

144. Eigendomsbewijs van een huis in de Vogelenzang, 1495. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 711.

139. Overeenkomsten tussen het St.-Maria Magdalenaklooster en het St.-Agnietenklooster inzake een stuk land, strekkende van de Kleiweg tot achter aan de Vogelenzang, 1495 en 1545. -- 2 charters
Nadere toegang: Regesten nrs. 710 en 875.

146. Akte, waarbij het klooster van St. Margareta te Gouda aan het klooster van St. Maria Magdalena 3,5 viertel land verhuurt, gelegen in de Willens, 1563. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 960.

141. Uitspraak van schepenen van Gouda in het geschil tussen het klooster en de kerkmeesters van de St.-Janskerk, als eisers enerzijds, tegen Sybrant Adriaensz met Harman Sterre anderzijds, over het gebruik van de buitenvesten van de stad, beginnende bij de Tiendewegspoort. Met dingtalen van de eisers, 1569. -- 2 stukken
Nadere toegang: Regest nr. 974.

147. Akte, waarbij het klooster een rente van 2 ponden Vlaams en 8 stuivers vestigt op een stuk land in de Willens, 1570. -- 1 stuk
Nadere toegang: Regest nr. 982.

09.2.3 Rentebrieven


148. Rentebrief van 1 gouden Wilhelmusschild per jaar uit de goederen van de H.-Geestmeesters te Gouda, 1459. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 492.

149. Rentebrief van 5 stuivers per jaar uit een viertel land in Bloemendaal, 1496. -- 1 charters
Nadere toegang: Regest nr. 718.

150. Rentebrief van 10 schellingen groten Vlaams per jaar ten behoeve van Maritgen Willem Pieterszoonsdr van Pinakel, geprofeste zuster van het klooster, 1524. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 805.

151. Rentebrief van 12 Carolusguldens per jaar uit 3,5 morgen land, gelegen in Bloemendaal, ten behoeve van Gheryt Fransz, 1530. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 824.

152. Rentebrief van 7,5 Carolusguldens per jaar, gevestigd op 4 morgen min 1 hond land in Bloemendaal, 1534. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 833.

153. Rentebrief van 2 pond per jaar uit een huis met 9,5 morgen land, gelegen in Peuluwe (Peuleyen) onder Waddinxveen, 1552. Met oudere akten uit 1535 en 1541. -- 3 charters (getransfigeerd)
Nadere toegang: Regesten nrs. 839, 864 en 908).

159. Rentebrief van 6 Carolusguldens per jaar uit een weer land, gelegen onder Mijdrecht, 1570. Met oudere akten uit 1552 en 1556. -- 3 charters (getransfigeerd)
Nadere toegang: Regesten nrs. 909, 933 en 979.

154. Rentebrief van 3 pond per jaar ten behoeve van Anna Vlamincks, zuster in het St.-Maria Magdalenaklooster, 1560; afschrift, z.d. -- 1 stuk
Nadere toegang: Regest nr. 944.

155. Rentebrief van 15 stuivers per jaar uit het gemeneland van Gravekoop, Nieuwenbroek e.a., 1562. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 951.

156. Akte van borgtocht voor het klooster wegens een rente van 4 pond per jaar gevestigd op een huis in de Tevekoop, 1565. -- 1 stuk
Nadere toegang: Regest nr. 963.

157. Rentebrief van twee Carolusguldens per jaar gevestigd op een huis met twee morgen land in de Willens, 1566. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 966.

158. Rentebrief van 4 Carolusguldens per jaar uit een huis te Antwerpen, benevens van 2 renten ten behoeve van de in het klooster opgenomen Maria Anthonisdr uit Rozendaal, 1569. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 977.

09.2.4 Erflatingen


160. Testament van Adrianus Theodrici de Riet, biechtvader van het klooster, 1496. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 717.

161. Testament van Maerten Ellertsz, 1536; afschrift. -- 1 stuk
Nadere toegang: Regest nr. 842.

162. Stukken betreffende het legaat van Elysabeth Mathijs' weduwe, 1547 - 1565. -- 1 charter en 2 stukken
Nadere toegang: Regesten nrs. 883, 961 en 964.

163. Akte van erfstelling door Adriaen Gorisz voor zijn kleindochter, zuster in het klooster, 1567. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 971.

164. Testament van Hillegont Gerritsdr, weduwe van mr. Willem Willemsz, 1568. -- 1 katern
Nadere toegang: Regest nr. 972.

09.2.5 Kwitanties voor door het klooster betaalde gelden


165. Kwitantie van het klooster van de regulieren in het land van Stein wegens zielemissen voor Jan Adam Heyensz, rector van het St. Maria-Magdalena- klooster, 1535. Met afschrift, 1559. -- 1 charter en 1 stuk
Nadere toegang: Regest nr. 840.

09.2.6 Kwitanties van door het klooster ontvangen gelden


166. Kwitantie voor de H.-Geestmeesters in Den Haag, inzake een lijfrente van 10 pond Hollands ten behoeve van een zuster in het klooster, 1568; afschrift. -- 1 stuk
Nadere toegang: Regest nr. 973.

09.3 Geestelijke belangen


167. Stukken betreffende het officie, gesticht in de kerk van het klooster door mr. Lambert Willemsz, pastoor van de Oude kerk te Delft, 1553, 1554, 1562. Met afschriften van stukken, 1486 - 1562, 1580. -- 2 charters, 1 stuk en 1 katern
Nadere toegang: Regesten nrs. 474, 668, 715, 904, 914, 916, 917, 949 en 950.

09.4 Stukken afkomstig van Willem Tybus, eerste biechtvader van het klooster


168. Advies van het stadsbestuur aan de suffragaan-bisschop van Utrecht om mr. Willem Pietersz, neef van Willem Tybus, tot de priestelijke staat toe te laten, 1451. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 411.

169. Eigendomsbewijs van een huis in de Raamstraat, 1451. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 410.

170. Eigendomsbewijs van een huis in de Blauwstraat, 1456. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 464.

171. Akte, waarbij Adriaen Tybus en Adrian Jacob Gerytszoonsdr, echtgenoten, bepalen dat de langstlevende van hen hun huis in de Blauwstraat zal blijven bewonen, zolang hij of zij niet hertrouwt, 1456. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 465.

10 Het St.-Agnietenklooster


10.1 Algemeen


172. Stukken betreffende de overdracht van de baten en schulden van het klooster aan Gasthuismeesters of Heilige-Geestmeesters, en de voorgenomen verandering ervan in een falie-bagijnhof, 1556. -- 1 charter en 8 stukken
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (deels zwaar beschadigd)
Nadere toegang: Regesten nrs. 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, en 936.

10.2 Beheer van financiën en goederen


10.2.1 Algemeen


173. Staat van bezittingen en schulden van het St.-Agnietenconvent, opgemaakt door Gerardus Simonis, rector van het klooster, ca. 1515. -- 1 stuk
Nadere toegang: Regest nr. 789.

174. Staat van bezittingen en schulden van het St.-Agnietenconvent, 1556. -- 1 katern
De staat wordt voorafgegaan door een register van los- en buitenrenten op de stad Gouda, 1549.

10.2.2 Rentebrieven


175. Afschriften uit 1574 van: een rentebrief van 40 schellingen Hollands per jaar uit een huis in de Koningstraat (Raam), ten behoeve van Wouter Gherrytsz, (1380), een rentebrief van 1 pond Hollands per jaar gevestigd op een huis aan de singel, ten behoeve van Jacob Symonsz, 1453, een rentebrief van 1 pond Hollands per jaar gevestigd op de goederen van Heilige-Geestmeesters te Gouda, 1459 en een rentebrief van 15 Rijnse guldens per jaar gevestigd op de helft van 8 morgen land in Bloemendaal, 1558. -- 1 stuk
Nadere toegang: Regesten nrs. 124, 427, 493 en 941.

176. Afschriften uit 1574 van een rentebrief van 3 Karolusguldens per jaar gevestigd op 10 morgen land in Berkenwoude, ten behoeve van Cornelis Jan Meesz, 1535, en een rentebrief van 16 gulden 5 stuivers per jaar gevestigd op 2 viertel land in Bloemendaal, 1571. -- 1 stuk
Nadere toegang: Regesten nrs. 838 en 984.

10.2.3 Kwitanties voor door het klooster betaalde gelden


181. Kwitanties van de keizerlijke regering inzake betaling van de jaarlijkse heffing op de geestelijke goederen, 1543 - 1544. -- 2 stukken
Nadere toegang: Regesten nrs. 868 en 872.

10.2.4 Schuldbekentenissen


182. Schuldbekentenis van 20 stuivers per jaar ten behoeve van zuster Anna Sanders, 1565. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 962.

11 Het Brigittenklooster (Mariënsterre)


11.1 Algemeen


183. Beschrijving van de stichting en de eerste levensjaren van het klooster, lopende van 1476 (of 1477) tot 1494, 1494. -- 1 katern
Hieraan is verbonden een overzicht omtrent inkomsten en uitgaven van het klooster, lopende van 1486 tot 1503.

184. Mandement van George van Egmond, bisschop van Utrecht, aan het Brigitten- klooster te Gouda, om zonder zijn toestemming geen kerkegoed te vervreemden of te bezwaren, 1544. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 870.

185. Voorlopige overeenkomsten tussen Brigitten en de regulieren van Stein, inzake de overname door laastgenoemden van het Brigittenklooster, 1549. -- 4 stukken
Nadere toegang: Regesten nrs. 889, 890, 891 en 892.

186. Stukken betreffende weigering door Nicolaus a Novaterra, vanwege de bisschop van Utrecht, tot goedkeuring van de overeenkomst, gemaakt tussen Brigitten en regulieren, inzake de overname van het Brigittenklooster door laastgenoemden, en voorstel tot een andere regeling, 1549. -- 2 stukken
Nadere toegang: Regesten nrs. 894 en 895.

187. Concept-overeenkomst tussen de Brigitten en de regulieren van Stein, in zake de overname van het Brigttenklooster door laatstgenoemden, (1550). -- 1 stuk
Nadere toegang: Regest nr. 897.

188. Akte van overdracht van het Brigittenklooster aan de Regulieren met afschrift van de taxatie van huis, erf en goederen van de Brigitten, benevens een overzicht van hun ontvangsten en uitgaven, 1551. -- 1 katern en 2 stukken
Nadere toegang: Regest nr. 900.

11.2 Beheer van financiën en goederen


189. Eigendomsbewijs van een huis op de Raam, afkomstig van Pieter Dircxz, 1478. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 617.

12 Het Clarissenklooster


12.1 Algemeen


190. Overeenkomst tussen Petrus Enguechin, pastoor van de St.-Janskerk, en de tertiarissen in het klooster van St. Clara, inzake goedkeuring van hun stichting en de verlening van gunsten aan het klooster, 1470. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 558.

191. Bevestiging door Adam de Kraenleide, pastoor van de St.-Janskerk, van de gunsten, door zijn voorgangers aan de tertiarissen in het klooster van St. Clara toegestaan, onder toevoeging van enige voorwaarden. Met goedkeuring daarvan door bisschop David van Bourgondië, 1477. -- 2 charters (getransfigeerd)
Nadere toegang: Regesten nrs. 608 en 609.

192. Brief van paus Innocentius VIII aan Pater Hendrik de Berca, vicaris- provinciaal van de Observanten van de Keulse provincie, waarbij de tertiarissen in het klooster van St. Clara te Gouda wordt toegestaan de regel van St. Clara aan te nemen, 1486. Met een vidimus van Bonaventura van Mechelen, provinciaal van de Observanten in de Nederlandse provincie, 1533. -- 2 charters
Nadere toegang: Regesten nrs. 665 en 832.

13 Het St.-Barbaraklooster
Hiervan zijn geen archiefstukken overgebleven.


14 Varia


14.1 Huizen en landerijen


14.1.1 Bloemendaal


193. Eigendomsbewijs van een stuk land in Bloemendaal, 1451. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 414.

194. Eigendomsbewijs van 6 morgen land in Bloemendaal, 1475. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 589.

14.1.2 Gouda en onmiddellijke omgeving


203. Eigendomsbewijs van 8 roeden land, strekkende van de gracht voor de Vogelenzang tot aan de Raamstraat, 1379. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 110.

200. Eigendomsbewijs van 3 roeden land achter de Raamstraat, 1397. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 172.

204. Eigendomsbewijs van 3 kamers aan de Vesten op het einde van de Vogelenzang, 1425. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 268.

205. Eigendomsbewijs van een huis aan de Vogelenzang, 1434. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 291.

201. Eigendomsbewijs van 1 roede land aan de Tiendeweg, 1438. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 317.

195. Eigendomsbewijs van een erf, gelegen aan de Kleiweg, 1439. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 332.

202. Eigendomsbewijs van anderhalf roede land in de Vissteeg, 1446. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 379.

196. Eigendomsbewijs van een huis aan de Kleiweg, 1448. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 394.

206. Eigendomsbewijs van een huis aan de Vogelenzang, 1453. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 429.

207. Eigendomsbewijs van een tuin aan de Vogelenzang, 1462. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 515.

197. Eigendomsbewijs van een erf, gelegen aan de Kleiweg, 1471. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 565.

210. Eigendomsbewijs van een stuk land tussen eigendommen van het Zuster-Idaklooster en het St.- Agnietenklooster, 1473. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 584.

211. Eigendomsbewijs van een wijngaard, gelegen buiten aan de stadsmuur, 1505. -- 1 stuk
Nadere toegang: Regest nr. 753.

198. Eigendomsbewijs van een huis aan de Kleiweg, 1509. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 765.

208. Eigendomsbewijs van 2 kamers en erven in de Vuilsteeg, 1510. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 772.

199. Eigendomsbewijs van een tuin, gelegen tussen de Potterspoort en de Kleiwegspoort, 1608. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 989.

209. Eigendomsbewijs van een huis aan de Westhaven, 1616. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 991.

14.2 Rentebrieven


212. Akte, waarbij Agatha Bruin Schoutendr c.s. afstand doet van een rente van 1 pond Hollands gevestigd op een huis in de Koestraat, 1331. Met een oudere akte uit 1324. -- 2 charters
Nadere toegang: Regesten nrs. 2 en 3.

213. Rentebrief van 10 schellingen Hollands per jaar gevestigd op een huis aan de Kleiweg, ten behoeve van jonge Florens Houtman, 1339. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 6.

214. Rentebrief van 9 schellingen Hollands per jaar gevestigd op een huis achter heer Jan van der Ghoude, ten behoeve van Alijd van den Zande, 1360. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 24.

215. Rentebrief van 45 schellingen Hollands per jaar uit 4 morgen land in Bloemendaal, 1362. Met een oudere akte uit 1354. -- 2 charters
Nadere toegang: Regesten nrs. 16 en 35.

216. Rentebrief van 40 schellingen Hollands per jaar gevestigd op een huis aan de Kleiweg, ten behoeve van Coen Heerboert, 1366. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 55.

217. Rentebrief van 18 schellingen Hollands per jaar gevestigd op een huis aan de Keizerstraat, ten behoeve van Jan Brant Dirxsz van den Zande, 1366. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 56.

218. Akte van verkoop van een rentebrief van 6 pond Hollands per jaar gevestigd op een huis in de Wijdstraat, ten behoeve van jonkvrouw Katelinen Ysereels, 1367. Met een oudere akte uit 1365. -- 2 charters
Nadere toegang: Regesten nrs. 50 en 66.

219. Rentebrief van 1 pond Hollands per jaar gevestigd op een huis in de Zeugstraat, ten behoeve van Gryete Clais Ludolfszoonsdr, 1367. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 68.

220. Rentebrief van 12 schellingen Hollands per jaar gevestigd op een huis aan de Gouwe, ten behoeve van Gheertruut Jacob Voppenzoonsdr, 1371. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 80.

221. Rentebrief van 1 pond Hollands per jaar gevestigd op een huis in de Koningstraat, ten behoeve van Fye Dirc Roelofszoon's weduwe, 1371. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 82.

222. Rentebrief van 4 pond Hollands per jaar gevestigd op een huis aan de Gouwe, ten behoeve van Fye Dirc Roelofszoon's weduwe, 1373. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 83.

223. Rentebrief van 40 schellingen Hollands per jaar gevestigd op een huis aan de Tiendeweg, ten behoeve van Gheraert Aerntsz, 1374. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 89.

224. Rentebrief van 6 pond Hollands per jaar gevestigd op 2 roeden land aan de Gouwe, ten behoeve van Jan van Cralinghe, 1375. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 99.

225. Rentebrief van 40 schellingen Hollands per jaar gevestigd op een huis aan de Gouwe, ten behoeve van Pieter Pieter Voppenzoonsz, 1376. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 104.

226. Rentebrief van 1 pond Hollands per jaar gevestigd op een huis in de Groenendaal, ten behoeve van Jan Ghijsbrechtsz, 1377. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 107.

227. Rentebrief van 1 pond Hollands per jaar gevestigd op een huis aan de Vogelenzang, ten behoeve van Ave Renbrants' weduwe, 1392. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 154.

228. Rentebrief van 1 pond Hollands per jaar gevestigd op 2 roeden land en een huis in de Dirk van der Goudensteeg, ten behoeve van Godevaert Dirxz, 1393. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 157.

229. Rentebrief van 40 schellingen Hollands per jaar gevestigd op een huis in de Papensteeg, ten behoeve van Coman Gijsbert Sparwaer, 1396. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 167.

230. Rentebrief van 40 schellingen Hollands per jaar gevestigd op een huis in de Groenendaal, ten behoeve van Aelbrecht Jacobsz, 1398. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 174.

231. Rentebrief van 1 pond Hollands per jaar gevestigd op een huis in de Vogelenzang, ten behoeve van Jan Gherydsz, 1399. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 177.

232. Rentebrief van 1 pond Hollands per jaar gevestigd op een huis in de Vogelenzang, ten behoeve van Willam Gherydsz, 1399. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 179.

233. Rentebrief van een halve Engelse nobel per jaar uit de helft van een huis, gelegen aan de Oosthaven, ten behoeve van Lyclaes Kerstantsz, 1409. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 219.

234. Rentebrief van 2 Engelse nobel per jaar gevestigd op een huis bij de Tilbrug, ten behoeve van Willem Allaertsz, 1417. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 243.

235. Rentebrief van 1 Engelse nobel per jaar gevestigd op een huis aan de Westhaven, ten behoeve van Lauwe Claesz, 1426. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 270.

236. Rentebrief van 1 pond Hollands per jaar gevestigd op een huis aan de Korte Gouwe, ten behoeve van Willem Willemsz, 1427. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 272.

237. Rentebrief van 20 schellingen 5 penningen per jaar uit een huis, gelegen aan de Gouwe, ten behoeve van Huge Lyclaesz, 1430. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 277.

238. Rentebrieven van 1 Engelse nobel en een halve Engelse nobel per jaar gevestigd op een huis aan de Keizerstraat, ten behoeve van Willem Pietersz, 1432. -- 2 charters
Nadere toegang: Regesten nrs. 280, 285.

239. Rentebrief van 1 pond Hollands per jaar gevestigd op een huis aan de Kleiweg, ten behoeve van Symon Dircxz, 1432. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 282.

240. Rentebrief van 3 Johannes Beierse guldens per jaar uit een huis, gelegen in de Vogelenzang, ten behoeve van Claes Jacobsz, 1434. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 290.

241. Rentebrief van een halve Engelse nobel per jaar gevestigd op een huis aan de Tiendeweg ten behoeve van Beerte Florys Wenbrechtszoons weduwe, 1441. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 355.

242. Rentebrief van 1 Engelse nobel per jaar gevestigd op een huis aan de Kleiweg, ten behoeve van Heerbrant Gerytsz, 1443. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 367.

243. Rentebrief van 2 pond Hollands per jaar gevestigd op een huis aan de Kleiweg, ten behoeve van Jan Pietersz, 1446. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 378.

244. Rentebrief van 1 Engelse nobel per jaar gevestigd op 3 viertel land aan de Oude Goude, ten behoeve van Aernt Gijsbrechtsz, 1449. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 404.

245. Rentebrief van 1/8 Engelse nobel, 1/40 Engelse nobel en 6 schellingen Hollands per jaar gevestigd op een huis aan de Kleiweg, ten behoeve van Adryaen Allaertsz, 1450. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 409.

246. Rentebrief van 1 pond Hollands per jaar gevestigd op 3 viertel land aan de Oude Goude, ten behoeve van Aernt Ghijsbrechtsz, 1456. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 458.

247. Rentebrief van 14 plakken per jaar gevestigd op een huis aan de Vogelenzang, ten behoeve van Mathijs Claesz, 1457. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 472.

248. Rentebrief van 1 pond Hollands per jaar gevestigd op een huis aan de Vogelenzang, ten behoeve van Geryt van Berckoude, 1463. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 525.

249. Rentebrief van 16 schilden per jaar gevestigd op een huis in de Vlamingstraat, ten behoeve van Robbrecht Jansz, 1469. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 555.

250. Rentebrief van 11 1/2 schild per jaar gevestigd op een huis in de Keizerstraat, 1472. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 571.

251. Rentebrief van 70 schilden per jaar uit een tuin en erf, gelegen buiten de Kleiwegspoort, ten behoeve van Gheertruut Pietersdr en Marritgen Pietersdr, 1476. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 600.

253. Rentebrief van 21 groten Vlaams per jaar gevestigd op een huis aan de Kleiweg, ten behoeve van de kerkmeesters van Waddinxveen, 1481. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 639.

252. Rentebrieven van 5 schellingen 6 penningen per jaar gevestigd op een huis in de Matgen Dapperssteeg, respectievelijk ten behoeve van Heyl Coman Jans' weduwe, 1481, en Adriaen Geryt Woutersz, 1482. -- 2 charters
Nadere toegang: Regesten nrs. 629, 638 en 649.

254. Rentebrief van 10 schilden per jaar gevestigd op een huis in de Vlamingstraat, 1484. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 655.

255. Rentebrief van 21 stuivers per jaar, ten behoeve van Adriaan Claesz de Voel, 1484. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 656.

256. Rentebrief van 40 schilden per jaar gevestigd op een huis tussen Tiendewegs- en Kleiwegspoort, ten behoeve van Geertruudt Gijsbertsdr, 1509. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 767.

257. Lijfrentebrief van 1 pond Vlaams per jaar, ten behoeve van Alijt Floris Minnendr, 1539. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 861.

258. Rentebrief van 12 Carolusguldens per jaar, ten behoeve van Jan Bos Florisz Minnen, 1563. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 959.

259. Rentebrief van 1 pond Vlaams per jaar, ten behoeve van Floris Cornelisz, 1565. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 965.

260. Schuldbekentenis van 3402 guldens 12 stuivers onder verband van een huis aan de Gouwe, ten behoeve van Pieter Adriaansz Rijswijck en Willem Cornelisz Doncker, 1632. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 994.

14.3 Diversen


261. Verklaring van Dirc Zybrantsz en Maritgen Jacobsdr betreffende hun huwelijksvoorwaarden, 1456. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 457.

262. Overeenkomst tussen Willem Willemsz en Arien Geritsz betreffende de waterloop en de heining tussen hun aan elkaar grenzende huizen en de Matgen Dapperssteeg, 1476. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 598.

263. Verklaring van drie inwoners van Gouda betreffende twee huizen bij de sluis, die vroeger één geheel uitgemaakt hebben, 1487. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 673.

264. Akte waarbij Willem Aerntsz verklaart, dat hij zijn aandeel in de erfenis van zijn zoon Geryt heeft ontvangen van diens weduwe Katrijn, 1499. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 730.

265. Getuigenverklaring betreffende de levering van een scheepslading kerkpalen in ruil voor een hoeveelheid steenkolen, te leveren in Dordrecht, 1510. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 770.

266. Akte, waarbij een drietal personen de helft van een huis aan de sluis, verbinden ten behoeve van Symon Mol, 1517. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 794.

267. Overeenkomst tussen de grafelijkheid en de stad Gouda over het land van Stein, ontworpen door de procureur-generaal van het Hof van Holland, 1529; gelijktijdig afschrift (?). -- 1 stuk
Nadere toegang: Regest nr. 819.

279. Testament van Catrijn Jansdr, vrouw van Jacob Pietersz, waarbij omder andere aan de kloosters van de Clarissen en de Minderbroeders geld gelegateerd wordt, 3 maart 1531; met akte van huwelijksvoorwaarden, gepasseerd voor schepenen, 26 april 1522; authentiek afschriften. -- 1 stuk

268. Overeenkomst gesloten tussen Willem Fransz en Frans Fransz over de nalatenschap van Joris Mattheeusz, 1537. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 854.

269. Arrest van het Hof van Holland, waarbij een vonnis, door het gerecht van Gouda gewezen in een proces tussen Frans Fransz en Willem Vroez, wordt vernietigd, 1538. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 856.

270. Verklaring van enige personen over de ligging van een stuk land bij Gouda, ca. 1550. -- 1 stuk
Nadere toegang: Regest nr. 898.

271. Fragment van een overeenkomst tussen Adriaan Andriesz en de andere erfgenamen van Andries Barthoutsz, ca. 1550. -- 1 charter
Voor de helft aanwezig.
Nadere toegang: Regest nr. 899.

272. Bevelschrift van de kamer van justitie te Gouda inzake uitbetaling van rente aan Gheryt Baertsz, 1555; gelijktijdig afschrift. -- 1 stuk
Nadere toegang: Regest nr. 919.

273. Akte van scheiding en deling van de nalatenschap van Adriaen Jacob Jansz tussen diens weduwe en zoon, 1563. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 955.

274. Akte van willige condemnatie door het Hof van Holland inzake een overeenkomst tussen de erfgenamen van mr. Arent Willemsz en Maritgen Pietersdr, 1566. -- 1 charter
Nadere toegang: Regesten nrs. 967, 968.

275. Lijst opgemaakt door NN van jaarrenten, te Gouda te innen en te betalen, ca. 1572. -- 1 stuk

276. Akte van huwelijksvoorwaarden tussen Floris Cornelisz en Anna Foppendr, 1592. -- 1 charter
Nadere toegang: Regest nr. 987.

277. Testament van Gherrit Willemsz en Catherina Franssendr, 1597. Met codicil, 15 mei 1615. -- 2 charters
Nadere toegang: Regesten nrs. 988, 990.

278. Testament van Heyltgen Franssen en Brachgen Franssen, 1625. Met codicil, 24 december 1635; afschrift, 6 maart 1636. -- 1 charter en 1 stuk
Nadere toegang: Regesten nrs. 993, 995.