886 -- Krimpen aan de Lek -- Oud-archief

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Inventaris

samengesteld door Th. van Rheyneck Leyssius (1939)

1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD.


1.1 Besluiten, notulen


1-2. Resoluties van vergaderingen van schout, heemraden en waarslieden, 1709 - 1774, 1775 - 1794. -- 2 delen
Bevat: Agenda.

3-20. Notulen van vergaderingen van het plaatselijk bestuur, 1794 - 1799, 1802 - 1813. -- 18 omslagen

21-25. Chronologische inhoudsopgaven van de notulen van de vergaderingen van het plaatselijk bestuur, 1802, 1803/1804, 1805, 1806, 1807. -- 5 stukken

1.2 Correspondentie


26-93. Brieven, ingekomen bij het plaatselijk bestuur, 1674, 1680 - 1683, 1687, 1695, 1704, 1730, 1733, 1734, 1742 - 1747, 1749, 1750, 1752, 1754, 1756, 1758 - 1767, 1771, 1773, 1779 - 1791, 1793 - 1813. -- 68 omslagen

97-123. Brieven, uitgegaan van het plaatselijk bestuur, 1683, 1732, 1734, 1780, 1781, 1784, 1785, 1787, 1788, 1795 - 1803, 1805 - 1813; minuten. -- 27 omslagen

94. Agenda van stukken ingekomen bij en uitgegaan van het plaatselijk bestuur, 1812. -- 1 band

95. Index op inv.nr. 94. -- 1 katern

154. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de maire, 1812. -- 1 omslag
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (vocht, schimmel)

1.3 Bekendmakingen


124-149. Bekendmakingen van het plaatselijk bestuur, 1693, 1709, 1710, 1780, 1783, 1784, 1785, 1786, 1788, 1789, 1794, 1795, 1796, 1798, 1799, 1801 - 1813. -- 26 omslagen
De bekendmakingen van de jaren 1709 en 1710 zijn geschreven in inv.nr. 1.

1.4 Akten


153. Register van akten verleden voor de schout, 1779 - 1811. -- 1 deeltje

2 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN


2.01 Bestuursinrichting, hulpmiddelen van de organisatie
Zie ook archief Del Court inv.nrs. 692 - 706.


--. Archiefinventaris, 1723.
Zie archief Del Court van Krimpen inv.nr. 692.

150. Huishoudelijk reglement, (ca. 1800). -- 1 stuk

151. Reglement voor het gemeentebestuur, 1804; afschrift, 1808. -- 1 stuk

2.02 Functionarissen en personeel


2.02.1 Algemeen
Zie ook archief Del Court (secretarissen: inv.nr. 683; schout: inv.nrs. 707-709; heemraden: inv.nrs. 710 - 725).


--. Nominatielijsten voor de verkiezing van burgemeesters, 1725, 1727, heemraden, 1705 - 17127 (hiaten) en waarslieden, 1725, 1727.
ZIE: inv.nr. 224(en inv.nr. 230)

152. Stukken betreffende de aanstellingen van heemraden, waarslieden, kerkmeesters, burgemeesters en geschierde mannen, 1712 - 1790. -- 1 omslag
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (vocht, schimmel)

155. Memorie betreffende een geschil over het betalen van verteringen in het rechthuis gedaan door het voormalig gerecht, 1796. -- 1 stuk

2.02.2 Veerschippers
Zie ook archief Del Court van Krimpen inv.nrs. 678, 682, 687, 748 - 792.


156. Verzoekschrift van Michiel Klinckenhuize aan schout en gerecht met verzoek om het veer op Rotterdam en Dordrecht tezamen met zijn zoon te mogen bedienen, 1745 -- 1 stuk

157. Aanstelling van Michiel Aalbersz tot veerschipper op Rotterdam, Dordrecht en Gouda, 1780. -- 1 stuk

158-159. Verordeningen voor de ordinaris veerschippers van Krimpen a/d Lek op Rotterdam en Dordrecht, 1806, -- 2 stukken

160. Verordening voor de veerschipper van Krimpen a/d Lek op De Hem, Ridderkerk en Slikkerveer, 1806. -- 1 stuk

161. Stukken betreffende de aanstelling van Frans Moret tot veerschipper op De Hem, Ridderkerk en Slikkerveer, 1806 - 1808. -- 1 omslag

2.02.3 Bode


162. Instructie voor de bode, 1803. -- 1 stuk

2.02.4 Vroedvrouw.


163. Besluit van schout en gerecht om aan de Staten van Holland een verzoekschrift te zenden met verzoek om een omslag te mogen heffen voor het salaris van de vroedvrouw, 1783. -- 1 stuk

164. Reglement en instructie voor de vroedvrouw, 1803. -- 1 stuk

2.03 Plaatselijke financiën


2.03.1 Algemeen


166. Overzicht van de inkomsten en uitgaven van 1795 tot 15 november 1798. -- 1 stuk

165. Overzicht van de inkomsten, 1798. -- 1 stuk

170. Stukken betreffende schulden uit de jaren 1808 - 1811. -- 1 omslag

167-169. Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, 1811- 1813. -- 3 stukken

2.03.2 Inkomsten uit bezittingen e.d.


171-(179). Akten van openbare verpachtingen van de gemenelandslanderijen, door schout, heemraden, waarslieden en kerkmeesters, 1713 - 1721, 1671 - 1790, 1757 - 1789 en 1791 - 1807, 1810. -- 1 omslag en 4 delen
Voor de akten van 1713 - 1721 zie inv.nr. 224, fol. 33v, 34, 39, 52v, 55v, 60v, 66v, 69 en 73.

--. Akten van openbare verkoop van oud hout, door schout, heemraden en waarslieden, 1762, 1773.
ZIE: inv.nr. 172

--. Akten van openbare verpachtingen van het "zalmwater" in "de worpen", "het Gat" en "Akkerlijs", door schout, heemraden en waarsmannen, 1768, 1774.
ZIE: inv.nr. 172

175. Verzoekschrift van de ingezetenen van Krimpen a/d Lek, aan schout en heemraden, houdende verzoek om de haar das te verpachten en uit het batig saldo de kosten te bestrijden van het onderhoud van de brandspuit en het salaris van een aan te stellen vroedvrouw, 1778. -- 1 stuk

177. Akten van openbare verpachting van de haardas, 1778 - 1860. -- 1 omslag

385. Akte waarbij Leendert Pieterse Moret aan schout en heemraden een stuk grond in erfpacht geeft om daarop het ashok te bouwen, 1779. -- 1 stuk

96. Akten van verpachtingen van riet en houtgewas, 1779 - 1791, -- 1 omslag
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (vocht, schimmel)

176. Keur op het ophalen van de haardas, vastgesteld door schout, gerecht en brandmeesters, 1790. -- 1 stuk
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (vocht, schimmel)

178. Voorwaarden voor de verkoop van een rietgors door de municipaliteit en waarslieden aan de geïnterresseerden van de veenderij, z.d. (ca. 1802). -- 1 stuk

386. Aankondiging van een voorgenomen verpachting van visserij, hooi- en weiland, 1810. -- 1 stuk

2.03.3 Vaststelling en inning van de binnenlandse omslag


215-222. Gaderlijsten van de binnenlandse omslag, 1681, 1682, 1793, 1794, 1796, 1797, 1798, 1799. -- 8 stukken

180-182. Weerboeken van de landerijen, ten behoeve van de vaststelling van de omslag van de binnenlandse kosten, (ca. 1700), en de verponding, 1728 - 1743 / 1768. -- 1 katern, 2 delen

213-214. Akten van openbare aanbesteding van het innen van de binnenlandse omslag en de ordinaris en de extra-ordinaris verponding, 1779 - 1793, 1719 - 1802. -- 1 omslag, 1 deel

--. Akte van een openbare aanbesteding van het maken van een weerboek van de landerijen, ten behoeve van de vaststelling van de omslag van de binnenlandse kosten, 1728.
ZIE: inv.nr. 214

183-212. Kohieren van de binnenlandse omslag met lijsten van te innen haardstedegeld, 1773 - 1791, 1793 - 1803. -- 30 stukken

223. Stukken, gebruikt tot vaststelling van de plaatselijke belasting, 1800, 1801, 1811. -- 1 omslag

2.03.4 Rekeningen en bijlagen bij de rekeningen.


225-233. Rekeningen van de gaarder van de binnenlandse omslag, 1638 - 1645, 1646 - 1655, 1693, 1694, 1695, 1699 - 1709, 1718, 1719 - 1820. -- 6 omslagen, 3 delen
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. De controle heeft tot de Franse tijd plaats door schout en gerecht, van 1795 tot 1813 achtereenvolgens door de municipaliteit en gecommitteerden uit de burgerij.

234-313. Bijlagen bij de rekeningen van de gaarder van de binnenlandse omslag, 1655, 1679, 1699, 1714, 1718 - 1724, 1726, 1740 - 1742, 1744, 1745, 1746, 1749 - 1768, 1770 - 1813. -- 80 omslagen

314-384. Rekeningen van de gaarder van de binnenlandse omslag, 1699, 1701, 1707, 1708, 1720, 1723, 1738 - 1790, 1793-1802, 1811, 1812. (Dubbelen). -- 71 omslagen

224. Voorlopige rekeningen van de gaarder van de binnenlandse omslag, 1705, 1707 - 1718. Met nominaties, 1725, 1727. -- 1 band
Geschreven op blz. 1, 19, 21, 3, 8, 14v, 23v, 30, 36v, 41v, 54v, 58, 64v.

387-419. Kladrekeningen van de gaarder van de binnenlandse omslag, 1739, 1741 - 1746, 1748 - 1756, 1758 - 1772, 1811, 1812. -- 33 stukken
Van het jaar 1745 zijn twee kladrekeningen aanwezig.

420. Rekening van de gaarder van een extra-ordinaris omslag, ten behoeve van het herstellen van de Vrouwensluis, 1773. -- 1 stuk
Gecontroleerd door schout, heemraden, waarsmannen en ingelanden op 15 maart 1776.

421-427. Rekeningen van de secretaris, betreffende de inkomsten en de uitgaven van de haardas, 1778, 1779, 1779 - 1782, 1783 - 1798, 1795-1797, 1805 - 1808, 1802, 1803, 1795 - 1798. -- 7 stukken
De controle van de eerste twee rekeningen vond plaats door schout en schepenen, de volgende rekeningen zijn afgehoord door gecommitteerden uit de burgerij, leden van de municipaliteit en leden van het gemeentebestuur.

428-430. Borderellen bij de rekeningen van de secretaris, betreffende de inkomsten en de uitgaven van de haardas, 1779, 1782, 1797 - 1803. -- 3 omslagen

2.04 Waterstaatkundige werken (incl. wegen, veer)


2.04.01 Algemeen


--. Register van openbare aanbestedingen van het onderhoud van gemenelandswerken, door schout, heemraden, waarslieden en kerkmeesters, 1791 - 1807.
ZIE: inv.nr. 173

2.04.02 Wegen


432. Verklaring van enige huurders van de Smallekade ten behoeve van schout en heemraden, betreffende het afsluiten van de Tiendweg, 30 mei 1624; afschrift, 1747. -- 1 stuk

431. Stukken, betreffende het onderhoud van de Tiendweg, 1677. -- 1 omslag

--. Akte van openbare aanbesteding van het verhogen en verbreden van de Molenweg, 1764.
ZIE: inv.nr. 172

2.04.03 Dijken


--. Akten van openbare aanbesteding van het onderhoud van de dijken, 1757, 1771, 1772, 1773 - 1777, 1779, 1781, 1782, 1783, 1784, 1786, 1787, 1788.
ZIE: inv.nr. 172

433. Beschikkingen van dijkgraaf en hoogheemraden van de Krimpenerwaard op verzoekschriften van schout en gerecht met verzoek om tijdens de schouw hoepen, rijshout en andere goederen langs de dijken te mogen laten liggen, 1794, 1806, 1809. -- 1 omslag
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (vocht, schimmel)

2.04.04 Kaden


434. Stukken betreffende geschillen tussen schout, heemraden en waarslieden van Krimpen a/d Lek enerzijds en dijkgraaf en hoogheemraden van de Krimpenerwaard anderzijds, inzake het afsluiten van de Bree- of Oostkade, 1632 - 1752. -- 1 omslag
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (vocht, schimmel)

435. Stukken betreffende het onderhoud van de Oostkade, 1726 - 1780. -- 1 omslag
Voor de akten van 1761 en 1777, zie inv.nr. 172 fol 34 en 211v.

436. Akten van openbare aanbesteding van het onderhoud van de boezemkaden, 1762, 1764 en 1784. -- 1 omslag
Voor de akten van 1762 en 1764, zie inv.nr. 171 fol. 62, 79v en 83.

2.04.05 Sloten


437. Verordening op het onderhoud van de sloten, 1687. Met bijlagen. -- 1 omslag
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (vocht, schimmel)

--. Akte van openbare aanbesteding van het graven van een dijksloot, 1767.
ZIE: inv.nr. 172

438. Akte van openbare aanbesteding van het graven van een sloot, 1785. -- 1 stuk

2.04.06 Sluis


439. Stukken, betreffende het onderhoud van de sluis, 1691 - 1796. -- 1 omslag

--. Akten van openbare aanbestedingen van enige reparaties aan de Vrouwensluis, 1773.
ZIE: inv.nr. 172

2.04.07 Bruggen


--. Akten van openbare aanbesteding van de vier bruggen, 1762, 1772.
ZIE: inv.nr. 172

2.04.08 Heulen en dammen


--. Akte van openbare aanbesteding van het leggen van dammen, 1762.
ZIE: inv.nr. 172

--. Akten van openbare aanbesteding van het onderhoud van de heulen, 1762, 1772.
ZIE: inv.nr. 172

440. Akte van openbare aanbesteding van het leggen van twee kistdammen, 1796. -- 1 stuk

2.04.09 Bemaling


441. Stembriefjes over het al dan niet overgaan op tweehoog malen, 1740 - 1741. -- 4 stukken
Zie ook archief Del Court van Krimpen inv.nr. 732.

442. Overeenkomst met de eigenaren van de afgesneden boezem, gelegen ten westen van de Hogenboezemkade, betreffende de bemaling, 1742. -- 1 stuk

444. Stukken betreffende het onderhoud van de watermolens, 1744, 1762 - 1791, 1805. -- 1 omslag
Voor enkele akten van de jaren 1762, 1763, 1772, 1774 zie inv.nr. 172 fol. 39, 57, 70v, 135, 177 en 184v. De akte van 1805 heeft mede betrekking op het onderhoud van het schoolhuis.

443. Akten van openbare aanbesteding van het bemalen van de gemenelandswatermolens, 1761 - 1811. -- 1 omslag
Voor de akten van de jaren 1761 en 1764, zie inv.nr. 172 fol. 23v en 86v.

2.04.10 Het veer naar de zuidoever van de Lek


622. Voorwaarden voor de koop van het veerpad aan het Elshout, door de rentmeester van de heer van de Lek, 1605; afschrift van een afschrift, 1664. -- 3 stukken

623. Stukken betreffende het pachten van het veer en de veerstoepen door de veerlieden van de heer van de Lek, 1624 - 1636, 1660 - 1674, 1680, 1705 - 1721. -- 1 omslag

624. Reglementen op het veer, gegeven door de heer van de Lek, 1630, (1681), 1704. -- 4 stukken en 2 perkamenten stukken

625. Afrekeningen tussen de veerlieden en de heer van de Lek, 1654 - 1697. -- 1 omslag

626. Akte van transport door Pieter Thonissen Visscher aan Lodewijk van Nassau van een stukje grond buitendijks bij het veerpad, 1658. -- 1 charter (zegel verloren)

627. Klacht van de veerlieden van Krimpen aan de Lek en Capelle aan den IJssel bij Gecommitteerde Raden over de pachters van het passagegeld van Dordrecht, Rottedam en Schoonhoven, die hen willen dwingen ook passagegeld te innen, met gunstige beschikking, 1667; afschrift. -- 1 stuk

2.05 Onderwijs
Zie ook archief Del Court inv.nrs. 820 - 828.


445. Stukken betreffende een arbitrale uitspraak in een proces tussen de ambachtsheer en Bastyaen de Oude, schoolmeester en voorzanger, betreffende de vergoeding voor het schoolmeester-, koster-, voorzanger- en doodgraversambt, 1735, 1736. -- 1 omslag

446. Stukken betreffende de vaststelling van een instructie voor de schoolmeester, 1774. -- 1 omslag

447. Stukken betreffende de benoeming van Pieter Vermeulen tot schoolmeester, 1785. -- 1 omslag
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (vocht, schimmel)

448. Stukken betreffende de benoeming van Aart Spaan tot schoolmeester, 1795. -- 1 omslag
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (vocht, schimmel)

449. Akte van aanstelling van Krijn Otzer tot provisioneel schoolmeester, koster, voorzanger, doodgraver en kerkbode door de municipaliteit, 1795. -- 1 stuk

450. Schoolreglement; concept, (ca. 1795). -- 1 stuk

451. Notulen van vergaderingen van het comité ter verzorging van de onderwijsbelangen, 1795, 1796. -- 1 omslag

452. Verklaring van ingezetenen om een jaarlijkse bijdrage te storten ten behoeve van het onderwijs van kinderen van onvermogenden, (ca. 1810.) -- 1 stuk

2.06 Bevolking


453. Formulieren van bevestiging van de huwelijksstaat, (ca. 1750.) -- 1 omslag

454. Register van aangegeven lijken, 1806 - 1811. -- 1 omslag
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (vocht)

2.07 Economische zaken
Voor stukken betreffende een oliemolen en andere molene, zie archief Del Court inv.nrs. 675 en 793 - 797.


457. IJkregister van de maten en gewichten, 1704 - 1808. -- 1 deel
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (vocht)

455. Stukken, betreffende bemoeiingen van schout en heemraden met het bepalen van de broodprijs, 1789. -- 1 omslag

456. Memorie, betreffende het houden van de afslag van de zalm te Krimpen a/d Lek. (ca. 1800). -- 1 stuk

2.08 Plaatselijke veiligheid


460. Stukken betreffende de aanschaf van een slangbrandspuit, 1723, 1724. -- 1 omslag

458-459. Keuren, resoluties, publicaties, enz. betreffende de brandspuit, 1723, 1748 - 1794. -- 1 omslag en 1 bandje

462. Naamlijsten van personen, aangewezen door schout, heemraden en waarslieden en burgemeesters voor de bediening van de brandspuit, (ca. 1723), 1805, 1806. -- 1 omslag

461. Resolutie van schout en gerecht, betreffende het houden van een collecte ten behoeve van het herstel van de brandspuit, 1782. -- 1 stuk

2.09 Betrekkingen met het hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard
Voor het aanleggen van een wachtheul, 1744, en Breekade, 1750 - 1753, zie archief Del Court inv.nrs. 688 - 690.


463-464. Verordeningen van dijkgraaf en hoogheemraden van de Krimpenerwaard, 1632 - 1661, 1760 - 1804; afschriften. -- 2 delen

465. Overeenkomst tussen dijkgraaf en hoogheemraden van de Krimpenerwaard enerzijds en de schout van Krimpen a/d Lek anderzijds, betreffende het schouwen, 1650. -- 1 stuk

469. Stukken betreffende het benoemen van kavelmeesters van de Krimpenerwaard, 1716 - 1794. -- 1 omslag

466. Stukken betreffende het vervenen in de Krimpenerwaard, 1782 - 1797. -- 1 omslag

468. Stukken betreffende de aanstelling van hoogheemraden van de Krimpenerwaard, 1784. -- 1 omslag
Tekstverlies.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (vocht)

467. Stukken betreffende vergaderingen van gecommitteerden van de ambachten in de Krimpenerwaard, 1795 - 1798. -- 1 omslag
Zie ook inv.nr. 492.

470. Naamlijst van geschierde mannen van de Krimpenerwaard, 1803. -- 1 stuk

629. Overzicht van de polders in de Krimpenerwaard, hun dijk- en molenmorgens, dijk- en boezemgeld en polderlasten, 1809. -- 1 stuk

2.10 Bemoeiingen met kerkelijke zaken
Zie ook archief Del Court inv.nrs. 676 en 798 - 828.


2.10.1 Algemeen


471. Resoluties van schout en gerecht betreffende kerkelijke zaken, 1755 - 1794. -- 1 deel

2.10.2 Kerkmeesters


472. Stukken betreffende het beroepen van predikanten in de jaren 1791 en 1805, 1792, 1794 en 1805. -- 1 omslag

473. Reglement voor de kerkmeesters, vastgesteld door het plaatselijk bestuur, (ca. 1800). -- 1 stuk

474. Stukken betreffende de aanstelling van kerkmeesters, 1807. -- 1 omslag
Zie ook inv.nr. 152.

2.10.3 Onderhoud van kerk en kerktoren


475. Stukken betreffende de reparatie van de kerk en de kerktoren, (ca. 1730) - 1783. -- 1 omslag

476. Akte van een openbare aanbesteding van het herstellen van het buitenerf van de kerk door het gemeentebestuur, 1805. -- 1 stuk
Zie voor de kerktoren ook inv.nr. 351.

2.10.4 Financiën


477. Reglement op het begraven in de kerk, vastgesteld door schout, heemraden en kerkmeesters, 1666, 1705. -- 1 omslag

--. Akten van openbare verpachtingen van de kerklanden, door schout, heemraden en kerkmeesters, 1671 - 1807.
ZIE: inv.nr. 224(en inv.nrs. en 172, 173)

479-480. Rekeningen van de administrerende kerkmeesters betreffende de inkomsten en uitgaven van de kerk, 1709/1710 en 1806/1807. -- 2 omslagen
De controle van deze rekeningen vond plaats op 2 mei 1711 en op 2 april 1807.

478. Stukken, betreffende vergunning van de municipaliteit voor de kerkeraad om een collecte te houden ten behoeve van de predikant, 1795. -- 1 omslag

481. Rekening van Jacobus Johannes Schrijver, schout en secretaris, als administrateur van het fonds van de toren aldaar, 1802/1806. -- 1 katern
Gecontroleerd ten overstaan van de leden van het gemeentebestuur op 28 april 1806.

2.11 Bemoeiingen met het armwezen


483. Rekeningen van de administrerende armmeester, betreffende de inkomsten en de uitgaven van de Heilige Geestarmen, 1631 - 1646, 1647/1648, 1649/1650. -- 1 omslag
Tot 1646 valt het boekjaar tezamen met het kalenderjaar, van de rekeningen 1647/8 en 1649/50 loopt het boekjaar over twee kalenderjaren. De controle vond enkele maanden na het afsluiten van de rekeningen plaats door schout, heemraden en gemene buren.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (vocht)

484-488. Bijlagen bij de rekeningen van de administrerende armmeester betreffende de inkomsten en uitgaven van de Heilige Geestarmen, 1644, 1654, 1653, 1655 en 1710. -- 5 omslagen

--. Akten van openbare verpachting van de armenlanden door schout, heemraden, waarslieden en kerkmeesters, 1759, 1789, 1791 - 1807.
ZIE: inv.nr. 172(en inv.nr. en 173)

482. Kohier van een plaatselijke belasting ten behoeve van de armen, 1802. -- 1 katern

2.12 Bemoeiing met het landsbestuur


489. Formulier voor de eed op de "constitutie der hoge regering en het erfstadhoudersschap", vastgesteld door de Staten van Holland, 1788; gedrukt. -- 1 stuk

491. Naamlijsten van stemgerechtigde burgers, 1795 - (ca. 1803). -- 1 omslag

492. Notulen van een vergadering te Schoonhoven van vertegenwoordigers van de grondvergaderingen in de Krimpenerwaard en Lopikerwaard betreffende het organiseren van verkiezingen, 1796. -- 1 stuk
Zie ook inv.nr. 467.

493. Stukken betreffende de verkiezing van vertegenwoordigers in de grondvergadering door stemgerechtigden, 1798 - 1801. -- 1 omslag

490. Eed, afgelegd door stemgerechtigde burgers, op de trouw aan de constitutionele regering, 1798 - 1803. -- 1 omslag

494. Stembiljetten voor het verkiezen van ringkiezers van de grondvergaderingen, 1803. -- 1 omslag

2.13 Landsverdediging


2.13.1 Inkwartiering


495. Verzoekschrift van schouten en heemraden van Krimpen a/d Lek en Krimpen a/d IJssel aan Gecommitteerde Raden met verzoek om gezamenlijk 1/3 van het voet- en paardenvolk te mogen inkwartieren en schouten en heemraden van Lekkerkerk en Ouderkerk a/d IJssel voor 2/3, (ca. 1672); minuut. -- 1 stuk

496. Verzoekschrift van schout en gerecht aan de stadhouder met verzoek om voor het volgend seizoen verschoond te mogen blijven van inkwartiering, 1678; minuut. Met bijlagen. -- 1 omslag
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (vocht)

497. Inkwartieringslijsten, 1697. -- 1 omslag

498. Beschikking van Gecommitteerde Raden op een verzoekschrift van schouten en heemraden van Krimpen a/d Lek en Krimpen a/d IJssel met verzoek om gezamenlijk voor 1/3 bij eventuele inkwartiering te zorgen en Lekkerkerk en Ouderkerk a/d IJssel voor 2/3, 1706. -- 1 stuk

499. Stukken betreffende de inkwartiering van militairen te Krimpen a/d Lek, 1763 - 1795. -- 1 omslag

2.13.2 Uitgaven betreffende de defensiemaatregelen


500. Memorie van kosten en schaden geleden aan landerijen, dijken, huizen, molens enz. door de oorlog, 1578. -- 1 omslag
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (vocht)

501. Lijsten van inkwartieringsuitgaven van ingezetenen, 1696. -- 1 omslag

502. Aantekeningen van geleverde paarden, wagens, schepen en personen ten dienst van de Pruisische troepen, 1787. -- 1 omslag

503. Stukken betreffende de onkosten van de inkwartiering van de Franse troepen, 1795. -- 1 omslag

504. Aantekening van het heffen van een omslag wegens de levering van manschappen voor de vrijwillige dienst, 1810. -- 1 omslag

505. Rekening van inkomsten en uitgaven van de gaarder van de omslag wegens de geleverde manschappen voor de vrijwillige dienst, 1810. -- 1 stuk
De rekening is gecontroleerd door gecommitteerden uit de burgerij op 31 augustus 1810.

506. Stukken betreffende de vrijwillige leveranties ten behoeve van het leger, 1813. -- 1 omslag

2.13.3 Burgerbewapening


508-511. Naamlijsten van de weerbare mannen, 1672 - 1673, 1747 - 1785, 1795, 1797. -- 4 omslagen

507. Reglement van de Bataafse gewapende burgermacht, 1796; gedrukt. -- 1 stuk

512. Aantekeningen van het afleggen van beloften voor de burgerbewapening door inwoners, 1800. -- 1 omslag

2.13.4 Conscriptie


513. Conscriptielijsten, 1808. -- 1 omslag

2.14 Landsbelastingen


2.14.01 Verponding


517-523. Gaderlijsten van de ordinaris en de extra-ordinaris verponding, 1653, 1733, 1736, 1738, 1739, 1740, 1747. -- 7 omslagen
Voor de gaderlijsten van de jaren 1793, 1794, 1795, 1797, 1798, 1799, zie achter de gaderlijsten van de binnenlandse omslag in inv.nrs. 217, 218, 219, 220, 221 en 222.

514. Kohier van de extra-ordinaris verponding, 1678. -- 1 katern

530-540. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de gaarder van de ordinaris en de extra-ordinaris verponding, 1683 - 1693, 1706, 1707. -- 11 omslagen
Voor de rekeningen van 1709 en 1710, zie inv.nr. 224 fol. 46 en 48v; voor de rekeningen van 1738 - 1746, 1748, 1752 - 1758, 1759/1760, 1768 en 1769, zie achter de rekeningen van de gaarder van de binnenlandse omslag, inv.nrs. 210 - 219, 223, 224, 225; voor de rekeningen van de jaren 1771 - 1790 en 1793 - 1802, zie achter de rekeningen van de gaarder van de binnenlandse omslag inv.nrs. 370 - 401.

516. Akten van openbare aanbesteding van de inning van de ordinaris en de extra-ordinaris verponding, 1691 - 1801. -- 1 omslag
Voor verschillende akten zie ook inv.nrs. 213 en 214.

541-560. Bijlagen bij de rekeningen van inkomsten en uitgaven van de gaarder van de ordinaris en de extra-ordinaris verponding, 1722, 1730, 1733, 1739, 1740, 1742 - 1750, 1752, 1754, 1755, 1760, 1761 en 1794. -- 20 omslagen

515. Stukken gebruikt voor het bijhouden van de kohieren van de ordinaris en de extra-ordinaris verponding, 1723 - 1803. -- 1 omslag
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (vocht, schimmel)

528. Sommatiesedullen van de ontvanger-generaal van Holland voor schout en gerecht wegens het voldoen van de ordinaris en de extra-ordinaris verponding, 1731 - 1794. -- 1 omslag

524. Stukken gebruikt voor het bijhouden van de gaderlijsten van de ordinaris en de extra-ordinaris verponding, 1734, 1741. -- 1 omslag

527. Stukken betreffende een geschil tussen schout en gerecht enerzijds en Dirk Eerland, gadermeester van de ordinaris verponding anderzijds, betreffende het afdragen van gelden, 1775 - 1777. Met bijlagen. -- 1 omslag

525-526. Restantenlijsten van de ordinaris en de extra-ordinaris verponding, 1793 en z.d. (ca. 1794). -- 2 omslagen

529. Staat van inkomsten en uitgaven van de ordinaris en de extra-ordinaris verponding, 1794. -- 1 omslag

2.14.02 Haardstedengeld


--. Gaderlijsten van het haardstedengeld, 1705 - 1707, 1709, 1710, 1712 - 1718.
ZIE: inv.nr. 230(en inv.nr. en 224)

2.14.03 Familiegeld


561. Kohier van het familiegeld, 1742. -- 1 katern

2.14.04 Zout-, zeep-, heren- en redemptiegeld


577. Borderellen bij de rekeningen van inkomsten en uitgaven van de gaarder van het zout-, zeep-, heren- en redemptiegeld, 1680 - 1690. -- 1 omslag

578-582. Bijlagen bij de rekeningen van inkomsten en uitgaven van de gaarder van het zout-, zeep-, heren- en redemptiegeld, 1680, 1690, 1691, 1694, 1695. -- 5 omslagen

569. Stukken gebruikt voor het bijhouden van de gaderlijsten van het zout-, zeep-, heren- en redemptiegeld, 1680 - 1734. -- 1 omslag

574-576. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de gaarder van het zout-, zeep-, heren- en redemptiegeld, 1689, 1690 en 1692. -- 3 stukken
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. De controle vond plaats door schout en heemraden.

562-568. Gaderlijsten van het zout-, zeep-, heren en redemptiegeld, 1689, 1690, 1691, 1693, 1694, 1733 en 1734. -- 7 omslagen

570. Restantenlijsten van het zout-, zeep-, heren- en redemptiegeld, 1689 - 1734. -- 1 omslag

572. Memories van de inkomsten van het zout-, zeep-, heren- en redemptiegeld, 1693, 1694. -- 1 omslag

573. Sommatiecedullen van de deurwaarder van het kantoor van de gemenelandsmiddelen te Gouda voor schout en gerecht betreffende de afrekening van de geïnde gelden van het zout-, zeep-, heren- en redemptiegeld, 1694, 1695. -- 1 omslag

571. Stukken betreffende de bezwaarschriften tegen de heffing van het zout-, zeep-, heren- en redemptiegeld, 1734 - 1747. -- 1 omslag

2.14.05 Koffie en theegeld


584. Stukken betreffende de inning van het koffie- en theegeld, 1727 - 1729. -- 1 omslag

583. Akte van aanstelling tot pachter van de impost van koffie- en theegeld, chocolade, servet- en bronwater, limonade en andere dranken met water gemengd, 1728. -- 1 stuk

586. Stukken betreffende de bezwaarschriften tegen de heffing van het koffie- en theegeld, 1742 - 1753. -- 1 omslag
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (vocht, schimmel)

585. Restantenlijst van het koffie- en theegeld, 1747. -- 1 stuk

2.14.06 Taux of "provisioneel middel tot remplacement der afgeschafte pachten"
Voorlopige heffing ter vervanging van de afgeschafte belastingpachten.


591. Stukken betreffende de inning, 1748. -- 1 omslag

589-590. Gaderlijsten, 1748, 1749. -- 2 omslagen

587. Kohier, 1748/1749. -- 1 omslag

588. Stukken gebruikt voor de vaststelling van het gaderboek, 1749. -- 1 omslag

592. Lijst van bezwaarschriften, 1749. -- 1 omslag

2.14.07 Impost op zalm en steur


593. Stukken betreffende de aanstelling door Gecommitteerde Raden van een gaarder van de 9e penning op de zalm en steur in het rechtsgebied van Krimpen a/d Lek, 1779. -- 1 omslag

594-598. Overzichten van de jaarlijkse bedragen van de impost op de zalm en steur te Krimpen a/d Lek, 1790, 1791, 1793 - 1795. -- 5 stukken

2.14.08 Gedwongen geldlening


599. Stukken betreffende deelname van Krimpen a/d Lek in de door de landsregering uitgeschreven gedwongen geldlening, 1795, 1796. -- 1 omslag

2.14.09 Personele quotisatie


604-606. Bijlagen bij de rekeningen van inkomsten en uitgaven van de van de gaarder van de personele quotisatie, 1807 - 1809. -- 3 omslagen

600-603. Rekeningen van inkomsten en de uitgaven van de gaarder van de personele quotisatie, 1807 - 1810. -- 4 stukken
Het boekjaar viel samen met het kalenderjaar. De controle vond plaats door gecommitteerden uit de burgerij ongeveer driekwart jaar na het afsluiten van de rekeningen.

607-610. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de gaarder van de personele quotisatie, 1807 - 1810; dubbelen. -- 4 stukken

2.14.10 Patentbelasting


611. Register van uitgegeven patenten, 1806 - 1811. -- 1 deel
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (vocht, schimmel)

2.14.11 Belasting op de gebouwde eigendommen (deuren en vensters) en de ongebouwde eigendommen


612-613. Kohieren van de belasting op deuren en vensters (gebouwde eigendommen), 1810, 1812. -- 2 omslagen

614. Stukken betreffende de invordering van de belasting op de gebouwde eigendommen, 1811 - 1813. -- 1 omslag

615. Register van veranderingen van deuren en vensters, 1812. -- 1 katern

616. Register van veranderingen van ongebouwde eigendommen, 1812. -- 1 katern

2.14.12 Belasting van drie millioen


617. Kohier, 1808. -- 1 katern

2.14.13 Recht van klein zegel
O.a. verkoop van bier, zeep, enz.


618. Leidraad waarnaar de akten van admissie voor het uitoefenen van beroepen behoren te worden opgemaakt, (ca. 1770). -- 1 stuk

620. Verleende akten van admissie, 1776 - 1805, gedeeltelijk formulieren en minuten. -- 1 omslag

619. Aanvragen voor akten van admissie, 1800 - 1806. -- 1 omslag

2.15 Verhouding tot de ambachtsheer


628. Toestemming van Nassau la Lecq om - in verband met een geschil over de executoriale verkoop van de heerlijkheid - de leenregisters van de Lek (op kosten van eisers) over te brengen naar Den Haag, 1721. -- 1 stuk

2.16 Varia


621. Historische beschrijving van Krimpen a/d Lek, (ca. 1779). -- 1 stuk

3 ONTBREKENDE STUKKEN


--. Aangiften van ondertrouw, 1749 - 1797. -- 1 omslag
ONTBREEKT 29-11-1991

--. Overeenkomst met schout en heemraden van Lekkerkerk en Willem Bak betreffende het maken en onderhouden van een gedeelte landscheidingskade en het leggen van een heul, 1776. -- 1 stuk

--. Aangiften van overledenen, 1795 - 1797. -- 1 omslag
ONTBREEKT 29-11-1991