849 -- Krimpen a/d IJssel -- Commissie voor Weg en Brug

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Inventaris

samengesteld door mw. M. Kiemeneij-Hommes (1985)

1 Archief van de brugcommissie


1. Notulen, april 1922. -- 1 deel

2. Correspondentie, 24 februari 1922 - 8 mei 1924, met een brief inzake inbewaringgeving van het archief, 7 februari 1928. -- 1 omslag

2 Archief van de Commissie voor weg en brug


2.1 Oprichting


3. Stukken betreffende de vergadering van de afdeling Krimpen a/d IJssel van de Bond van Autobusondernemers, tijdens welke de Commissie voor Weg en Brug werd opgericht, 27 november 1929. -- 1 omslag

2.2 Samenstelling van de commissie


4. Stukken betreffende de benoeming van commissieleden, 4 december 1929 - 29 december 1934. -- 1 omslag

2.3 Financiering


5. Stukken betreffende toezegging van bijdragen aan de commissie door gemeenten in de Krimpenerwaard, 19 december 1929 - 17 september 1932. -- 1 omslag

2.4 Vergaderingen


2.4.1 Algemene vergadering


6-11. Stukken betreffende de algemene vergaderingen, 1929 - 1935. -- 6 omslagen

2.4.2 Dagelijks bestuur


12. Stukken betreffende de vergadering van het dagelijks bestuur met dijkgraaf en hoogheemraden van de Krimpenerwaard, 15 januari 1930. -- 1 omslag

19. Convocaties en berichten van verhindering voor vergaderingen van het dagelijks bestuur, 13 maart 1930 - 3 mei 1935. -- 1 omslag

13. Stukken betreffende de vergadering van het dagelijks bestuur inzake de instelling van een comité van actie, 26 november 1934. -- 1 omslag

14. Stukken betreffende de vergadering van het dagelijks bestuur inzake het tracé van de weg Krimpen a/d IJssel - Bergambacht, 3 mei 1935. -- 1 omslag

15. Stukken betreffende de vergadering van het dagelijks bestuur inzake een gemeenschappelijke regeling voor het wegenonderhoud in de Krimpenerwaard, 27 augustus 1935. -- 1 omslag

16. Stukken betreffende de vergadering van het dagelijks bestuur met vertegenwoordigers van provinciale waterstaat, rijkswerkverschaffing en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 6 november 1935. -- 1 omslag

17. Stukken betreffende de vergadering van het dagelijks bestuur inzake de oprichting van een wegschap, 6 juli 1936. -- 1 omslag

18. Presentielijst van de vergadering van het dagelijks bestuur met de colleges van burgemeesters en wethouders in de Krimpenerwaard, 27 juli 1936. -- 1 omslag

2.5 Voordrachten


20-22. Stukken betreffende voordrachten, tijdens vergaderingen gehouden, 1931 - 1935. -- 3 omslagen

23. Stukken betreffende verzoeken om voordrachten te houden op diverse vergaderingen, 7 december 1934 - 12 maart 1935. -- 1 omslag

2.6 Jaarverslagen


25-28. Jaarverslagen over 1929 - 1935. -- 3 banden, 1 omslag

24. Lijst van raadsleden voor toezending van de jaarverslagen, z.d. -- 1 omslag

2.7 Werkterrein


2.7.1 Wegen en verkeer


30. Stukken betreffende het provinciaal wegenplan, met kaarten, najaar 1927 - 24 juni 1936. -- 1 pak

29. Stukken betreffende het rijkswegenplan, met kaarten, 20 december 1929 - 14 juli 1936. -- 1 pak

33. Algemene beschouwingen over de verkeers- en wegensituatie in de Krimpenerwaard, 20 december 1929 - 8 mei 1936. -- 1 omslag

31. Correspondentie met de Kamer van Koophandel te Gouda inzake beide wegenplannen, 27 maart 1930 - 8 mei 1930. -- 1 omslag

32. Lijsten van autobezitters in de Krimpenerwaard, z.d. -- 1 omslag

35. Stukken betreffende het onderhoud van tertiaire wegen in de Krimpenerwaard, 21 februari 1930 - 9 maart 1936. -- 1 omslag

34. Stukken betreffende de aanleg van een weg door de Krimpenerwaard in het kader van het Werkfonds, 18 december 1933 - 14 november 1935. -- 1 omslag

36. Stukken betreffende de oprichting van een wegschap Krimpenerwaard, 2 september 1933 - 27 april 1936. -- 1 omslag

37. Staat van gemeentewegen in het wegschap op te nemen, z.d. -- 1 omslag

38. Begroting en toelichting op de begroting inzake aanlegkosten en exploitatie van een wegschap, oktober 1935 -- 1 omslag

39. Stukken betreffende de wegverbinding Schoonhoven - Utrecht, 27 juni 1935 - 18 februari 1936. -- 1 omslag

2.7.2 Pontveren, tol en bruggen


41. Stukken betreffende verkeerstellingen bij het pontveer, 10 november 1930 - 3 juni 1931. -- 1 pak

40. Stukken betreffende het pontveer tussen Krimpen a/d IJssel en Capelle a/d IJssel, 20 maart 1930 - 6 februari 1933, met diverse tarieflijsten, ontwerp van wet inzake pontveren 1917 en memorie van antwoord inzake pontveren, 1920 - 1921. -- 1 omslag

42. Stukken betreffende de tol bij de Haastrechtse brug te Gouda, 24 november 1930 - 9 maart 1936. -- 1 omslag

43. Stukken betreffende het wetsontwerp Versnelde Bruggenbouw met Tolheffing, 18 januari 1933 - 29 november 1935. -- 1 omslag

2.7.3 Werkwijze


44. Stukken betreffende audiënties van het dagelijks bestuurbij de minister van Verkeer en waterstaat, 5 maart 1930 - 2 maart 1934. -- 1 omslag

47. Stukken betreffende het gebruik van een sluitzegel, 15 april 1930 - 20 maart 1936. -- 1 omslag

45. Stukken betreffende een comité van actie binnen de commissie, 28 maart 1934 - 24 december 1934. -- 1 omslag

46. Stukken betreffende ontwerp en toezending van strooibiljetten, 29 november 1934 - 5 december 1934. -- 1 omslag

2.7.4 Afvaardiging naar andere vergaderingen


48. Tekst van de voordracht, gehouden op de vergadering van directeuren van gemeentewerken in Nederland, 15 maart 1930. -- 1 katern

49. Stukken betreffende de vergadering van de Bond van Bedrijfsautohouders, 11 februari 1932. -- 1 omslag

50. Stukken betreffende de vergadering van de Commissie ter Bevordering van een spoedige totstandkoming van de weg Gorinchem - Elst, 6 juni 1932. -- 1 omslag

51. Uitnodiging voor de vergadering van de afdeling Gouda van de Nederlandsche Bond van Autobusondernemers, 15 mei 1933. -- 1 omslag

52. Oproep tot de vergadering ter bespreking van het door de regering ingediende wetsontwerp tot instelling van een Verkeersfonds, 5 februari 1934. -- 1 katern

53. Stukken betreffende de vergadering van de Bond van Kaasproducenten te Gouda, 25 april 1934. -- 1 omslag

2.8 Documentatie


58. Verslag van de Betuwsche Kanaalvereeniging, 8 januari 1927. -- 1 omslag

55. Autobusdienst. Tijdschrift, 15 maart 1931. -- 1 band

56. Wegen. Tijdschrift, 10 october 1931 en 16 april 1932. -- 1 omslag

57. Brochures van onderhoudsmaterialen voor wegen, z.d. -- 1 omslag

54. Publicaties van de Algemene Verkeersfederatie ANVF inzake het wetsontwerp Tolheffing, 5 november 1934, 8 februari 1935 en 9 april 1935. -- 1 omslag