ac 848 -- Krimpen a/d IJssel -- Secr.archief 1930-1979

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2017 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisiedatum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Inventaris

1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD


1.1 Notulen en bijbehorende vergaderstukken


94-(1932). Agenda’s en openbare bekendmakingen betreffende gemeenteraadsvergaderingen, 1947 - 1974. -- 4 omslagen
Code VNG: -2.07.51

1217. Vergaderstukken betreffende de bijeenkomsten van de fractievoorzitters met de burgemeester (seniorenconvent), 1973 - 1975. -- 1 dossier
Code VNG: -.07.51

1.2 Ingekomen / uitgaande stukken


95-(1931). Lijsten van ingekomen stukken ten behoeve van de vergaderingen van de gemeenteraad, 1949 - 1979. -- 9 omslagen
Code VNG: -2.07.51

1.3 Gemeenteverslagen


1779. Verslag der gemeente, 1931- 1935.
Code VNG: -2.07

2372. Statistische verslagen, 1961-1969.
Code VNG: -2.07

1.4 Gemeentegidsen


2988. Gemeentegids, officiële gids voor Krimpen aan den IJssel, 1e, 2e en 3e uitgave, 1960-1969.
Code VNG: -2.07.353.31

3098. Gemeentegidsen, 4e, 5e en 6e uitgave, 1970-1979.
Code VNG: -2.07.353.31

2 GEMEENTELIJKE HUISHOUDING


2.1 INTERNE ORGANISATIE


2.1.1 Oprichting, wijziging en opheffing


699-700. Correspondentie en nota’s inzake het concept-ontwerp reorganisatie binnenlands bestuur, 1975-1977. -- 2 omslagen
Code VNG: -.07.155.1

2.1.1.1 Oprichting en opheffing


1020. Werkgroep Krimpen-700. Correspondentie, 1976 - 1978. -- 1 dossier
Code VNG: -.07.11

1019. Werkgroep Krimpen-700. Verslagen van vergaderingen van de werkgroep Krimpen-700 en van de subcommissie tentoonstelling, 1977. -- 1 dossier
Code VNG: -.07.11

1018. 700-jarig bestaan van de gemeente Krimpen aan den IJssel. Correspondentie betreffende officiele opening, instelling van de werkgroep 700 en afrekening van de kosten, 1977 - 1978. -- 1 dossier
Code VNG: -.07.11

2.1.1.2 Groei. Ontwikkeling


2373. Groei en ontwikkeling der gemeente, o.m. beleidsnota over de jaren 1962/1966; prognose over de te verwachten groei der gemeente, samengesteld door weth. A.C. Rolloos 1 juli 1965; mededelingen van burg. L.C.A. Lepelaars over de te verwachten groei van de gemeente d.d. 30-1-1970; woningbouwnota, 1930-1970.
Code VNG: -2.07.12

2374. Rapport van het E.T.I. m.b.t. de grondslagen voor de stedebouwkundige ontwikkeling van de gemeente d.d. november 1966, 1965-1969.
Code VNG: -2.07.12

693. Stukken betrerffende de groei en ontwikkeling van de gemeente ten aanzien van woningbouw en verkeer, 1972 - 1974. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.12

2.1.1.3 Wapen, vlag; straatnaamgeving


1086-(2424). Raadsbesluiten tot het geven van straatnamen, 1930-1977. -- 5 omslagen
Code VNG: -.07.155.2

8. Raadsverordening tot instelling van een vlag der gemeente, bij raadsbesluit van 06-09-1948, 1948. -- 1 omslag
Code VNG: -.07.12

3109. Straatnaamgeving, intrekking van de naam Nijverheidsstraat, 1975 .
Code VNG: -2.07.155.2

2.1.1.4 Grondgebied


1752. Wijziging gemeentegrens tussen Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel (Wet van 14 Juli 1954, Stb. 316), 1948 - 1954.
Code VNG: -2.07.151

2366. Stukken betreffende de begrenzing van het gebied, o.m. grenswijziging tussen Capelle / Krimpen, 1948; vaststelling van de grens nabij de Lansingh met Krimpen aan den Lek; grenswijziging met Rotterdam op de zuidelijke oever van de Nieuwe Waterweg 1948 t/m 1961, 1948-1971.
Code VNG: -2.07.151

168. Correspondentie inzake topografische aquarellen en het maken van luchtfoto’s, 1961 - 1972. -- 1 omslag
Inclusief kaartje gemeente Krimpen op den IJssel.
Code VNG: -2.07.15

696-(1085). Stukken betreffende de gemeentelijke herindeling van de Krimpenerwaard, 1964 - 1978. -- 3 omslagen
Code VNG: -2.07.151

701. Correspondentie en nota’s inzake gewestvorming en structuur van het openbaar lichaam Rijnmond, 1968 - 1973. -- 1 omslag
Code VNG: -.07.155.1

697. Correspondentie inzake gewestvorming in Zuid-Holland, met nota’s en structuurschets, 1970 - 1975. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.155.1

698. Kaarten en toelichting inzake de concept-structuurschets voor de bestuurlijke indeling, in het bijzonder gewestvorming Zuid-Holland, 1974. -- 1 omslag
Code VNG: -.07.155.1

695. Correspondentie en vergaderstukken van de studiegroep gewestvorming westhoek Krimpenerwaard, 1974 - 1975. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.155.1

2.1.2 Betrekking tot andere lichamen


1777-(2765). Koninklijk Huis, 1934-1979. -- 2 omslagen
Code VNG: -4.07

1691. De Duitse bezetting 1940-1945, Jodenvervolging.
Code VNG: -2.07.25

2507. Commissaris der Koningin, 1941-1945.
Code VNG: -3.07.531

679. Correspondentie en tekeningen inzake de huisvesting van het Technisch Bureau in de Krimpenerwaard, 1956 - 1971. -- 1 omslag
Code VNG: -.07.57

145-(702). Dossiers inzake werkbezoeken van de commissaris der koningin, 1958 - 1977. -- 3 omslagen
Code VNG: -2.07.261

2.1.3 Economische en rechtspositie van de gemeente


2.1.3.1 Eigendom en bezit


2.1.3.1.1 Algemeen


1595. Woningen in de Stormpolder: Stormpolderdijk 86: aankoop, verhuur, onderhoud en verzekering; Stormpolderdijk 88 en 90: aankoop, verhuur; Stormpolderdijk 104; Stormpolderdijk 110, 112, en 114: aankoop en verhuur; Stormpolderdijk 116; Stormpolderdijk 118; Sloop Stormpolderdijk 112 t/m 118, 1950-1964 .
Code VNG: -2.07.351

1497. De boerderij (diverse kad. secties) aan de IJsseldijk 332 van W. de Jong, alsmede verkoop van een perceeltje grond (kad. sectie A 2581) aan G. Boon, verpachting aan P. de Jong en betalen van een schadevergoeding aan P. de Jong, 1950-1965.

1495. Aan- en verkoop gronden aan de Lekdijk tussen Krom en noodsluis: van het Hoogheemraadschap Krimpenerwaard; van polder Krimpen aan de Lek; van Halewijn en Gouwens; van diverse dijkperceeltjes nabij de Krom; aan C. Heuvelman Hzn., 1950-1966.
Code VNG: -2.07.351

1597. Woningen in de Stormpolder: Stormpolderdijk 130: aankoop, belastingen; Stormpolderdijk 132: aankoop, belastingen, herbouwplicht; Stormpolderdijk 150 t/m 172: aankoop, onderhoud, verhuur, 1950-1968.
Code VNG: -2.07.351

1594. Woningen in de Stormpolder: Stormpolderdijk 46 t/m 60: aankoop, verhuur, onderhoud en verzekering; afbraak Stormpolderdijk 46 t/m 52; afgew. koop schuurtje Stormpolderdijk 60; Stormpolderdijk 72 t/m 78: aankoop, belasting, verhuur en verzekering, 1953-1967 .
Code VNG: -2.07.351

1517. Overdracht door de familie Van Gelder van een restant perceel grond (kad. sectie A 4532) en erfpacht behorende bij de gesloopte woningen Lekdijk 142, 144 alsmede aankoop van J. van der Voorden van het perceel Lekdijk 146 (kad. sectie A 4603), 1956-1958.
Code VNG: -2.07.351

1596. Woningen in de Stormpolder: Stormpolderdijk 106, 118a, 120, 122, 124, 126 en 128, o.m. aankoop, onderhoud, verhuur, belastingen, krotopruiming, verzekering, 1956-1964.
Code VNG: -2.07.351

2414. Aankoop van de boerderij IJsseldijk 268 (meerdere kad. sectienrs.) van W. van de Linde (raadsbesluit 3-8-1962) alsmede verkoop van het woonhuis met aansluitende veestal van de voormalige boerderij IJsseldijk 268 en twee naastgelegen bedrijfsgebouwen (kad. sectie A 2982 ged.) aan de firma Van der Wal's Groothandel "Walzo" (raadsbesluit 27-9-1963) en tevens medewerking aan bouw bungalow W. van der Linde, 1961-1972.
Bevat:

2529. Aankoop (t.b.v. uitbreidingsplan "Middenwetering") van het perceel IJsseldijk 252 en 254 met alle opstallen (kad. sectie A 5032) van H. van Kooten en grondruil met C. Kwakernaak, waarbij verkregen wordt een perceel grond nabij de IJsseldijk (kad. sectie A 6076 ged.) en afgestaan wordt een perceel grond ten noordoosten van het aan dhr. Kwakernaak verblijvende deel van kad. sectie A 6076 en een deel van het daarop aansluitende gedeelte van kad. sectie A 5032, 1964-1965.
Code VNG: -2.07.351

2404. Aankoop van huis en erf IJsseldijk 130 met bijbehorend land, water en steenglooiing en de woning IJsseldijk 128 (kad. sectie A 334, 2161, 2162, 2893, 2894 en 4139) van A.E. Loen (raadsbesluit 27-6-1968) alsmede verkoop aan W.J. Leeuwenburg van grond en opstallen aan de IJsseldijk 128, 130 (kad. sectie A 2894, 2893, 2161 en 2162 ged.), tevens uitgifte in erfpacht van de dijkglooiing (kad. sectie A 4139) aan W.J. Leeuwenburg (raadsbesluit 25-9-1970) en overdracht van de erfpacht in 1992, 1968-1992.
Code VNG: -2.07.351

2.1.3.1.2 Aankoop


1355. Aankoop van gronden van de familie Hoogendijk, 1929.
Code VNG: -2.07.351

1763. Aankoop van grond van diverse personen, 1931 - 1939.
Bevat:
aankoop van een perceel water van de Ned. Hout- en Heipalen Mij N.V. te Amsterdam in 1936; aankoop van een perceeltje grond aan de Lekdijk nabij de Tiendweg van W.C. Donker in 1931; aankoop van een perceeltje grond nabij de Tuinstraatstoep van N.V. J. Mijnlieff Fpzn in 1933; aankoop van grond langs de Lekdijk van diverse personen in 1934; aankoop van gronden nabij de Tiendweg van de familie Hoogendijk in 1939
Code VNG: -2.07.351

1356-(1483). Dossiers inzake de aankoop van grond aan en nabij de Tiendweg, 1939-1960. -- 6 omslagen
Code VNG: -2.07.351

79-(1850). Dossiers inzake de aankoop van grond aan de Lekdijk, 1941 - 1975. -- 5 omslagen
Code VNG: -2.07.351.11

722-(2422). Dossiers inzake de aankoop van grond aan en bij de IJsseldijk, 1941 - 1978. -- 7 omslagen
Code VNG: -2.07.351.11

1471. Aankoop van gronden in Kortland: van J. Halling (kad. sectie A 2686 en A 1734); van de polder Langeland en Kortland (kad. sectie A 4418 ged.); van J.L. Lans c.s.(kad. sectie A 2687); van Maatschappij tot exploitatie van gronden in de Stormpolder (kad. sectie A 4428, A 1707 en A 4431) alsmede bestek, voorwaarden en tekeningen voor het aanleggen van wegen en rioleringen, 1946-1956.
Code VNG: -2.07.351

1298-(1539). Dossiers inzake de aankoop van panden aan de Veerdam, 1948-1961. -- 3 omslagen
Code VNG: -2.07.351

1353. Aankoop van gronden tussen Noorderstraat en Middenwetering en toekenning schadevergoeding, hier o.m. aankoop van J. Halling; aankoop van L. Lans c.s.; schadevergoeding aan J.L. Pols; aankoop van F. van der Linde c.s.; schadevergoeding aan IJsclub; aankoop van P. van der Velden, 1949-1957.
Code VNG: -2.07.351

724-(2528). Dossiers inzake de aankoop van panden aan de IJsseldijk, 1949 - 1977. -- 21 omslagen
Code VNG: -2.07.351.11

1091-(2931). Dossiers inzake de aankoop van grond in de Stormpolder, 1949 - 1978. -- 4 omslagen

80-(2523). Dossiers inzake de aankoop van panden aan de Stormpolderdijk, 1951 - 1975. -- 11 omslagen
Code VNG: -2.07.351.11

1480. Aankoop van gronden (kad. sectie A 1754, 1755, 2451 en 3912) van A.G. en A. Benschop alsmede betaling van schadevergoeding aan pachter J.W. de Gier, 1952-1956.
Code VNG: -2.07.351

1478. Aankoop van gronden en boerderij gelegen tussen de Tiendweg en de landscheiding (kad. sectie A 1690 t/m A 1693) van K. van Wijngaarden, 1952-1959.
Code VNG: -2.07.351

1481. Aankoop van grond (kad. sectie A 939, 940 en 941) van A. Aantjes alsmede ruiling van de voornoemde gronden met percelen (kad. sectie A 1065, 1068, 2386, 2387 en 2758) van D. v.d. Broek, 1953-1954.
Code VNG: -2.07.351

1587. Aankoop van grond tussen de Middenwetering en Lansing (kad. sectie A 5036, A 5038 en A 5039) van W. v.d. Linde, 1954-1957.
Code VNG: -2.07.351

268-(2530). Dossiers inzake de aankoop van panden aan de Breekade, 1955 - 1978. -- 4 omslagen
Code VNG: -2.07.351

714-(2518). Dossiers inzake de aankoop van panden aan de Lekdijk, 1957 - 1972. -- 14 omslagen
Code VNG: -2.07.351.11

81-(2519). Dossiers inzake de aankoop van panden aan de Schaardijk, 1959-1977. -- 7 omslagen
Code VNG: -2.07.351.11

2393-(2515). Dossiers inzake de aankoop van panden aan de Poldersedijk, 1961-1967. -- 5 omslagen
Code VNG: -2.07.351

2399-2400. Dossiers inzake de aankoop van percelen water in de Sliksloot van het Hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard, 1962-1968. -- 2 omslagen
Code VNG: -2.07.351

1089-(2379). Dossiers inzake de aankoop van grond bij de Breekade e.o., 1963 - 1978. -- 3 omslagen

2407. Aankoop van een perceel grond met opstallen (kad. sectie A 5867) achter IJsseldijk 156 van A.W. Goudriaan (Rb 29-10-1965) alsmede aankoop van de polder Langeland en Kortland van enige percelen los land (meerdere kad. sectienrs.) (raadsbesluit 29-10-1965), 1965-1966.
Code VNG: -2.07.351

506. Raadsbesluiten van 30 augustus 1968 tot aankoop van grond, gelegen tussen de Lekdijk en de Tiendweg te Krimpen a/d Lek, van W. van der Hoog en van de boerderij, Noord 82, met het daarbij behorende land van W. Breedijk en N.C. Breedijk-van der Linden, met correspondentie i.v.m. de bouw van een rioolwaterzuiveringsinstallatie, 1965 - 1971. -- 1 omslag

269. Raadsbesluit van 5 november 1971 tot aankoop van Nijverheidstraat 1 t/m 32 van van der Giessen- de Noord N.V., met correspondentie, 1966 - 1975. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351

2381. Aankoop van percelen grond aan de Breestraat (kad. sectie A 6459) van J. Jansen, F. Slappendel, M. Gouwens en H. Noordegraaf, benodigd voor de aanleg van een riool (raadsbesluit 31-1-1969), 1967-1969.
Code VNG: -2.07.351

2385. Aankoop van Koningin Julianastraat 64 (kad. sectie A 5311) van P. Burggraaf; nr. 66 (kad. sectie A 5312) van P. Hoogendijk; nr. 68 (kad. sectie A 5313) van W. Addicks; nr. 70 (kad. sectie A 5314) van W. Hoogendijk, Kortlandstraat 97 (kad. sectie A 5306) van mvr. J. Verweerd-Florentinus; nr. 99 (kad. sectie A 5307) van A. v.d. Ent; nr. 101 (kad. sectie A 5308) van W. Lekkerkerker; nr. 103 (kad. sectie A 5309) van K. Vogelenzang de Jong, 1967-1971.
Code VNG: -2.07.351

708. Raadsbesluiten van 09-08-1973 en 12-10-1973 tot aankoop van grond van de erven van J.A. van Zwienen en de erven L. Oskam, met correspondentie, tekeningen en pachtontbindingsovereenkomst, 1967 - 1974. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.11

2382. Aankoop van een perceel bouwgrond (kad.sectie A 4795) aan de Burgerdijkstraat van G. Burger, 1968 .
Code VNG: -2.07.351

2384. Aankoop van een houten noodgebouw van AMRO-bank aan de Koekoekstraat (raadsbesluit 29-11-1968) t.b.v. gebruik door de gemeente voor sociale doeleinden en door de plaatselijke afdeling van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 1968-1969.
Code VNG: -2.07.351

2395. Aankoop van een perceel grond (kad. sectie A 4751 ged.) van A.W. Breijer benodigd voor de verbreding van de bocht op de hoek van de Weteringsingel en de Rotterdamseweg (zuidwestzijde) (raadsbesluit 28-3-1969), 1968-1969.
Code VNG: -2.07.351

716. Raadsbesluit tot aankoop van het woonhuis Noord 102 te Krimpen a/d Lek van de gemeente Krimpen a/d Lek voor de bouw van een rioolwaterzuiveringsinstallatie, met correspondentie en tekening, 1969 - 1971. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.11

516. Raadsbesluit van 25 november 1971 tot de aankoop van de woningen Steenbakkersstraat 28, 30, 32 en 34, met correspondentie en tekeningen, 1969 - 1972. -- 1 omslag
Code VNG: -1.777.811.223

2383. Aankoop van de damwand nabij perceel Griendstraat 10 (kad. sectie A 6588 ged.) van N.V. Intermetaal (raadsbesluit 23-7-1971), 1970-1971.
Code VNG: -2.07.351

707. Raadsbesluiten van 23 februari 1973 tot aankoop van gronden van de N.V. Hagelunie en tot toekenning van een schadevergoeding, alsmede het aangaan van een pachtontbindingsovereenkomst met de heer C.J. Hoogendijk, met correspondentie en tekeningen, 1971 - 1974. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.11

726. Raadsbesluit van 17-12-1971 tot aankoop van percelen weiland in Langeland, sectie A nrs. 479 en 6663, van G. Mourik, met correspondentie en tekeningen, 1971 - 1975. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.11

710. Raadsbesluit van 27 juni 1974 tot aankoop en ruiling van grond in Langeland van J. en K. Jansen en het aangaan van een pachtontbindingsovereenkomst met J. Jansen, 1971 - 1977. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.11

704. Raadsbesluit van 6 juni 1974 tot overname om niet van een strook grond, gelegen aan de Verbindingsweg, van de woningstichting “Gemeentebelang”, 1974. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.11

1092. Raadsbesluit van 6 juni 1974 tot aankoop van grond aan de Tournooi van J.W. van der Wijngaart, 1974. -- 1 dossier
Code VNG: -2.07.351.11

717. Raadsbesluit van 27-06-1974 tot aankoop van het perceel Parallelweg 10 van de N.V. Verenigd Streekvervoer Westnederland, met correspondentie en tekening, 1974 - 1976. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.11

711. Raadsbesluiten van 31-10-1975 tot aankoop van grond in Langeland bij het EZH-station van mevr. A.M. Hoogendijk van Capellen-Burs en tot het aangaan van een pachtontbindingsovereenkomst met P.A. Kool, alsmede een schadevergoeding, 1974 - 1979. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.11

705. Raadsbesluit van 2 mei 1975 tot aankoop van twee noodgebouwen aan de Industrieweg 10 van het Technisch Bureau in de Krimpenerwaard, met correspondentie, 1975. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.11

718. Raadsbesluit van 14-08-1975 tot aankoop van percelen grond aan de C.G. Roosweg van J.C. Noordegraaf, met correspondentie en tekening, 1975 - 1976. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.11

706. Raadsbesluit van 15 april 1977 tot aankoop van grond en water bij de Boveneindselaan van de heren P. en C.M. de Jong, met correspondentie, tekeningen en eigendomsbewijs, 1975 - 1977. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.11

1090. Raadsbesluit van 17 december 1976 tot aankoop van grond bij de hoek Nieuwe Tiendweg / Hobbemalaan van de Rooms-Katholieke parochie van Maria Koningin (“De Bron”), 1976 - 1977. -- 1 dossier
Code VNG: -2.07.351.11

1088. Raadsbesluit van 16 februari 1979 tot aankoop om niet van percelen grond aan de Atletiek van Gebr. Spindler B.V., met bewijs van eigendom, 1979 - 1980. -- 1 dossier
Code VNG: -2.07.351.11

2.1.3.1.3 Verkoop


1756-1762. Diverse grondtransacties, 1923 - 1980.
Code VNG: -2.07.351.12

1094. Verordening, houdende algemene voorwaarden waarop de gemeente grond verkoopt, vastgesteld bij raadsbesluit van 18 oktober 1928, met wijzigingen, 1928 - 1949. -- 1 dossier
Ingetrokken bij raadsbesluit van 28 september 1962.
Code VNG: -2.07.351.12

1765-(2933). Verkoop van grond aan diverse personen, 1930 - 1969 (hiaten). -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.12

2767. Verkoop van diverse percelen grond tezamen groot 403 m² (kad. sectie A nr. 4034, A nr. 4557 ged., A nr. 4509) aan de Tuinstraat aan stichting "Het Verenigingsgebouw" (raadsbesluit 21 februari 1947), 1931-1981.
Code VNG: -2.07.351.12

1764. Vaststelling prijs voor verkoop van gronden in uitbreidingsplan Kortland in 1948 en 1949.
Code VNG: -2.07.351.54

2333. Verkoop van een perceel grond (kad. sectie C 1950 ged.) aan de Rondweg aan de Stichting Kinderdagverblijf "Pinokkio" (raadsbesluit 28-5-1971), 1971-1972.
Code VNG: -2.07.351.12

2289-(2350). Verkoop van percelen grond in bestemmingsplan Kerkwijk, 1950-1973.
Code VNG: -2.07.351.12

54-(2334). Dossiers inzake de verkoop van grond aan de Parkzoom e.o., 1951 - 1977. -- 5 omslagen
Code VNG: -2.07.351.12

1957. Verkoop perceeltjes grond bij percelen Weteringsingel 2 en 8 aan J. Mudde, 1953 - 1961.
Code VNG: -2.07.351.12

1106. Raadsbesluiten van 1953 en 1954 tot uitgifte van gronden in erfpacht, alsmede een collegebesluit van B. en W. van 12 december 1978 tot verkoop van grond aan J.J. van Buuren, 1953 - 1978. -- 1 dossier
Code VNG: -2.07.351.12

1418. Verkoop van een perceel grond aan de IJsselstraat (kad. sectie A 5209 ged.) aan M. v.d. Blom, 1955-1963.
Code VNG: -2.07.351.12

407. Correspondentie inzake de verkoop van de woning Veerdam 7, 1958. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.12

1780. Verkoop van grond aan Fa. Van de Wetering en Van Dalen ten behoeve van de bewoners van het complex van 53 woningen aan de Hobbemalaan, 1958.
Code VNG: -2.07.351.12

1421. Verkoop van een perceel grond aan de Kortlandstraat, hoek Weteringsingel (kad. sectie A 4641) aan P. Dijkgraaf, metaaldraaier, 1958-1959.
Code VNG: -2.07.351.12

1423. Verkoop van een perceel grond aan de Rotterdamseweg (kad. sectie A 5275) aan J.C. van Vliet, 1959.
Code VNG: -2.07.351. I2

1781. Verkoop van grond t.b.v. de bewoners van de Burgemeester Aalberslaan, Breitnerstraat, Jacob Marisstraat, Jan van Goyenstraat, Jan Steenstraat en Mesdagstraat van het complex 63 woningen Delfland, 1959.
Code VNG: -2.07.351.12

1833-(2934). Dossiers inzake de verkoop van grond aan de Lansing t.b.v. de bouw van bungalows, 1959-1967. -- 3 omslagen
Code VNG: -2.07.351.12

52. Correspondentie inzake de verkoop van roerende eigendommen, 1959 - 1969. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.12

1093. Verordening op de grondverkoop, vastgesteld bij raadsbesluit van 28 september 1962, met wijziging, 1962 - 1963. -- 1 dossier
Code VNG: -2.07.351.12

1960. Verkoop van een perceel grond in de omgeving van de Meidoornstraat (kad. sectie C 1164) aan de "Woningstichting Gemeentebelang" ten behoeve van de bouw van een kantoor annex werkplaats en een opslagloods, 1962 - 1966.
Code VNG: -2.07.351.12

432. Raadsbesluit van 23-02-1968 tot verkoop van grond en water aan de Lekdijk / Sliksloot aan A. de Boom voor de aanleg van een jachthaven, met correspondentie en tekeningen, 1962 - 1969. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.12

1958. Verkoop van een perceel grond aan Scheffers' Kledingsbedrijven N.V. gelegen aan de oprit van de Burg. Aalberslaan / IJsseldijk, tussen de IJsseldijk en dokter W.M. Blomsingel (kad sectie C 699 ged.), 1963 - 1965.
Code VNG: -2.07.351.12

1959. Verkoop van een perceel grond aan de Pieter Lastmanstraat (kad. sectie C 1409 ged.) aan het Technisch Bureau Jinvero te Reeuwijk t.b.v. de bouw van 3 woningen, 1963 - 1966.
Code VNG: -2.07.351.12

1956. Verkoop van diverse perceeltjes grond, die bestemd zijn voor groenvoorziening, 1963 - 1970.
Bevat:
grond nabij Bogerd 1, 10, en 31, Rondweg 2 en 124; grond nabij Heemraadhof 17 en Bogerd 10 (Buningh en Tims); perceel grond aan Bogerd aan G.J. de Bruin;
Code VNG: -2.07.351.12

2531. Aan- en verkoop van kleine perceeltjes grond ten behoeve van sanering van eigendommen, 1964.
Code VNG: -2.07.351.11.12

2288. Verkoop van een perceel grond aan de Kerkdreef aan L. van den Adel (raadsbesluit 30-12-1966), 1964-1966.
Code VNG: -2.07.351.12

51. Adviezen, nota’s en raadsbesluit d.d. 24 september 1965 inzake het beleid betreffende uitgifte van gronden, 1965. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.21

1363. Openbare verkoop van het pand Veerpad 7 (kad. sectie A 6029), 1965-1966 .
Code VNG: -2.07.351.12

315-(331). Raadsbesluiten tot verkoop van grond aan Woningstichting Gemeentebelang t.b.v. de bouw van woningen, met correspondentie en tekeningen, 1967 - 1972. -- 3 omslagen
Code VNG: -2.07.351.12

220-(2420). Dossiers inzake de verkoop van panden aan de IJsseldijk, 1965 - 1986. -- 4 omslagen
Code VNG: -2.07.351.12

2300. Verkoop van een perceel grond (kad. sectie C 1450 ged.) aan de Zwaluwhof aan de Stichting "Het Vergeten Kind" ten behoeve van de bouw van een tehuis (raadsbesluit 23-2-1968), 1966-1972.
Code VNG: -2.07.351.12

2348. Verkoop van een perceel grond (kad. sectie C 1473 ged.) aan de Kerkdreef aan K. Vogelenzang de Jong (raadsbesluit 24-11-1967), 1967-1968.
Code VNG: -2.07.351.12

277-(2318). Dossiers inzake de verkoop van grond in bestemmingsplan Stad en Landschap voor de bouw van woningen, 1967 - 1971. -- 9 omslagen
Code VNG: -2.07.351.12

55-(108). Raadsbesluiten tot verkoop van stroken grond aan particulieren, doorgaans met tekeningen en correspondentie, 1967 - 1973.
Code VNG: -2.07.351.12

640. Raadsbesluiten van 27-10-1972 en 01-08-1974 tot verkoop van twee percelen grond, resp. aan de Nieuwe Tiendweg en in de Stormpolder aan M. de Koning NV t.b.v. een quickservicestation en een reparatiewerkplaats, met correspondentie en tekeningen, 1967 - 1977. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.12

216-(2305). Dossiers inzake de verkoop van grond aan de Binnenweg, 1967 - 1978. -- 4 omslagen
Code VNG: -2.07.351.12

2293. Verkoop van grond aan de Lekdijk aan garagebedrijf Gebr. Broere (Krimpen aan de Lek), 1968.
Code VNG: -2.07.351.12

2295. Verkoop van een perceel grond aan de Esdoornlaan aan J.F. Domhof (raadsbesluit 30-5-1968), 1968.
Code VNG: -2.07.351.12

2327. Verkoop en aankoop van een perceel grond (kad. sectie C 1795) aan de Kerkdreef aan en van H. Kroon (raadsbesluit 28-5-1971), 1968-1971.
Code VNG: -2.07.351.12

2302-(2343). Verkoop van strookjes grond aan particulieren, 1968-1972.
Code VNG: -2.07.351.12

208-(427). Dossiers inzake de verkoop van grond bij de Vijverlaan, 1968-1975. -- 3 omslagen
Code VNG: -2.07.351.12

209-(867). Dossiers inzake de verkoop van grond aan/bij de Zwanenkade, 1968 - 1976. -- 5 omslagen
Code VNG: -2.07.351.12

2310. Verkoop van een perceel grond (kad. sectie A 6332 ged.) aan de Jan Steenstraat / Alb. Cuypstraat aan de firma Gebrs. Zondervan voor de uitbreiding van de winkelruimte (raadsbesluit van 25-4-1969), 1969.
Code VNG: -2.07.351.12

2319. Verkoop van een perceel water, talud en zelling (kad. sectie B 6291 ged.) aan de Stormpolderdijk aan Gebr. Buys (raadsbesluit 5-11-1971), 1969-1972.
Code VNG: -2.07.351.12

2314. Verkoop van een perceel grond (kad. sectie A 6590 ged.) aan de Jan Steenstraat aan H.A. Schouten (raadsbesluit 25-9-1970), 1970.
Code VNG: -2.07.351.12

644. Raadsbesluit van 31-10-1975 tot verkoop van grond aan de Ambachtstraat 36 aan J.L. van der Linden, met correspondentie en tekeningen, 1970 - 1976. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.12

221-(871). Dossiers inzake de verkoop van grond in Langeland III t.b.v. woningbouw, 1970-1977. -- 5 omslagen
Code VNG: -2.07.351.12

639-(1163). Dossiers inzake de verkoop van grond aan/bij de Populierenlaan, 1970 - 1979. -- 5 omslagen
Code VNG: -2.07.351.12

2325. Verkoop van een perceel grond (kad. sectie C 1426 ged.) aan de Rondweg aan H. Klumpes (raadsbesluit 26-2-1971), 1971.
Code VNG: -2.07.351.12

2326. Verkoop van een perceel grond (kad. sectie A 6117) op het industrieterrein aan de Zellingstraat aan Machinefabriek "De Krom N.V." (raadsbesluit 2-7-1971), 1971.
Code VNG: -2.07.351.12

2330. Verkoop van een perceel grond (kad. sectie C 1821 ged.) bij het perceel Weegbree 139 aan drs.J. Noordhoek. (raadsbesluit 3-9-1971), 1971 .
Code VNG: -2.07.351.12

2339. Verkoop van een perceel grond (kad. sectie C 1821 ged.) bij perceel Weegbree 1 aan K. Tebbens (raadsbesluit 24-9-1971), 1971.
Code VNG: -2.07.351.12

2329. Verkoop van een perceel grond (kad. sectie A 6662 ged.) in het bestemmingsplan "Langeland" aan G. Mourik (raadsbesluit 17-12-1971), 1971-1972.
Code VNG: -2.07.351.12

2322. Verkoop van een perceel grond (kad. sectie C 1821 ged.) bij perceel Akkerwinde 29 aan A.J.M. Heerkens (raadsbesluit 24-9-1971), 1971-1973.
Code VNG: -2.07.351.12

422. Raadsbesluit van 16-03-1973 tot verkoop van grond bij de Marathon 9 aan de Coop. Vereniging Cooperatieve Raiffeisenbank “Ouderkerk-Krimpen”, met correspondentie en tekeningen, 1971 - 1974. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.12

222-(430). Dossiers inzake de verkoop van grond bij de Boezemdreef t.b.v. woningbouqw, 1971 - 1978. -- 5 omslagen
Code VNG: -2.07.351.12

228. Raadsbesluit van 17 mei 1973 tot verkoop van een perceel grond bij de Lekdijk aan M.P. Melgers, met correspondentie en tekening, 1971 - 1981. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.12

218-(1159). Dossiers inzake de verkoop van grond in de Stormpolder, 1971 - 1988. -- 22 omslagen
Code VNG: -2.07.351.12

217. Raadsbesluit van 16 maart 1973 tot verkoop van een perceel grond aan de Marathon aan prof. dr. A.C. Drogendijk, met correspondentie en tekeningen, 1972 - 1973. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.12

215. Raadsbesluit van 7 juni 1973 tot verkoop van een perceel grond in wijk II van Langeland (nabij de Olm) aan garagebedrijf gebr. Broere, met correspondentie en tekeningen, 1972 - 1974. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.12

235. Raadsbesluit van 14 december 1973 tot verkoop van een perceel grond aan de Haven aan Widek Metaalwarenfabriek C.V., met correspondentie en tekeningen, 1972 - 1976. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.12

844. Raadsbesluit van 05-08-1976 tot verkoop van grond, gelegen aan de Atletiek, voor de bouw van 16 bungalows, met correspondentie en tekeningen, 1972 - 1976. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.12

231-(643). Dossiers inzake de verkoop van grond aan de Sportsingel t.b.v. woningbouw, 1972 - 1977. -- 4 omslagen
Code VNG: -2.07.351.12

214-(1117). Dossiers inzake de verkoop van grond bij Tournooi, 1972 - 1978. -- 4 omslagen
Code VNG: -2.07.351.12

210. Raadsbesluit van 23 november 1973 tot verkoop van een perceel grond en dijktalud bij IJsseldijk 268 aan Bouw- en Aannemingsmij Boogaerdt & Schmidt B.V., met correspondentie, 1973 - 1974. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.12

424. Raadsbesluit van 04-10-1974 tot verkoop van een perceel grond bij Veld en Beemd / Stad en Landschap aan J. van Roon, met correspondentie , 1973 - 1974. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.12

428. Besluit van burgemeester en wethouders van 12-02-1974 tot verkoop van grond nabij Stad en Landschap 70 aan H.P.W. Boer, met correspondentie en tekeningen, 1973 - 1974. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.12

580. Besluit van B. en W. van 20-03-1973 tot verkoop van grond nabij de Van Eijcklaan aan BV Bouwonderneming “Ostade” voor de uitbreiding van tuinen, 1973 - 1974. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.12

416. Besluit van burgemeester en wethouders van 29-05-1974 tot verkoop van een perceel grond bij Olympiade 7 aan D. Griffin, met correspondentie en tekening, 1973 - 1975. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.12

421. Raadsbesluit van 01-08-1974 tot verkoop van grond bij de Olm aan J. Paul, met correspondentie en tekeningen, 1973 - 1975. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.12

635. Raadsbesluit van 14 maart 1975 tot verkoop van grond aan de Olympiade aan het Hoogheemraadschap Krimpenerwaard voor de bouw van een nieuw waardhuis, met correspondentie en tekeningen, 1973 - 1975. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.12

665. Raadsbesluit van 19-03-1976 tot verkoop van grond aan de Breekade / hoek Breestraat aan ir. R.W. Vermeer, met correspondentie en tekeningen, 1973 - 1976. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.12

655. Raadsbesluit van 10-01-1975 tot verkoop van grond aan de Van der Giessenweg aan Handelsonderneming J. Snoei BV, met correspondentie en tekeningen, 1973 - 1978. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.12

615-(2710). Dossiers betreffende de verkoop van grond in Langeland IX voor de bouw van woningen, 1973-1980. -- 10 omslagen
Code VNG: -2.07.351.12

1099-(1149). Dossiers inzake de verkoop van grond nabij de Boveneindselaan, 1973 - 1985. -- 10 omslagen
Code VNG: -2.07.351.12

413. Besluit van burgemeester en wethouders van 19-06-1974 tot verkoop van een perceel grond bij Arena 32 aan A.W. Bresser, met correspondentie en tekeningen, 1974. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.12

417. Raadsbesluit van 25-10-1974 tot verkoop van grond bij de Wielerbaan aan A. van ‘t Laar, met correspondentie en tekening, 1974. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.12

418. Besluit van burgemeester en wethouders van 12-11-1974 tot verkoop van grond bij Jan Steenstraat 54 aan G. Lingsveld, met correspondentie en tekening, 1974 - 1975. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.12

652. Raadsbesluit van 21-02-1975 tot verkoop van grond en het voormalig brandweergebouwtje bij Tuinstraat 56a aan J. den Ouden, met correspondentie en tekeningen, 1974 - 1975. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.12

429-(1146). Dossiers inzake de verkoop van grond bij de Sintelbaan, 1974-1977. -- 4 omslagen
Code VNG: -2.07.351.12

2709. Verkoop van een perceel grond gelegen aan de Van Utrechtweg 9 (kad. sectie B 1194) aan Technische Handelmaatschappij Trubim N.V. (r.b. 6 december 1974), 1974-1979.
Code VNG: -2.07.351.12

1097. Raadsbesluiten tot verkoop van percelen grond nabij Noord 80 te Krimpen a/d Lek aan Fa. Van de Berg, met tekeningen en correspondentie, 1974 - 1981. -- 1 dossier
Code VNG: -2.07.351.12

436. Raadsbesluit van 25-10-1974 tot verkoop van grond aan de Breekade 5 aan F.P. de Kroon, met correspondentie en tekeningen, 1974 - 1984. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.12

1096-(1168). Dossiers inzake de verkoop van grond nabij de Fresia e.o.,1974 - 1985. -- 27 omslagen
Code VNG: -2.07.351.12

624-(664). Dossiers inzake de verkoop van grond aan de Griendstraat, 1975. -- 3 omslagen
Code VNG: -2.07.351.12

617-(666). Dossiers inzake de verkoop en ruiling van grond aan de Slikslootstraat, 1975. -- 2 omslagen
Code VNG: -2.07.351.12

641. Raadsbesluit van 14-08-1975 tot verkoop van grond aan de Verbindingsweg aan A. Koolmees, met correspondentie, 1975. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.12

645. Besluit van B. en W. van 01-05-1975 tot verkoop van grond bij Roos 40 aan J.D. Luijten, met correspondentie en tekeningen, 1975. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.12

657. Besluit van B. en W. van 09-09-1975 tot verkoop van grond bij Rode Klaver 8 aan G. van Staal, met correspondentie en tekeningen, 1975. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.12

659. Besluit van B. en W. van 16-09-1975 tot verkoop van grond bij Vlinderslag 17 aan drs. R.J. Stroeker, 1975. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.12

668. Raadsbesluit van 02-05-1975 tot verkoop van grond aan de Zellingstraat aan fa. H. van Wijnen & co, 1975. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.12

616-(660). Besluiten van B. en W. tot verkoop van grond bij Schietbaan 7, 9 en 11, 1975 - 1976. -- 3 omslagen
Code VNG: -2.07.351.12

623. Besluit van B. en W. van 09-12-1975 tot verkoop van grond bij het pand Marathon 7 aan A. C. Drogendijk, 1975 - 1976. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.12

629. Besluit van B. en W. van 04-11-1975 tot verkoop van grond bij pand Vrijhof 5 aan W.G. Haije, 1975 - 1976. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.12

631. Raadsbesluit van 20-02-1976 tot verkoop van het pand Noord 88 te Krimpen a/d Lek aan M.L. van ‘t Hof, met correspondentie, 1975 - 1976. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.12

648. Raadsbesluit van 19-12-1975 tot verkoop van grond bij Raadhuisplein 115 (Crimpenhof) aan Nationaal Grondbezit NV, met correspondentie en tekeningen, 1975 - 1976. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.12

874. Raadsbesluit van 02-09-1976 tot verkoop van grond aan “Era Woningbouw BV” ten behoeve van de bouw van 75 premiekoop- en vrije sectorwoningen aan de Fresia in Langeland IV, 1975 - 1976. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.12

627. Raadsbesluit van 30-05-1975 tot verkoop van grond aan de Estafette voor de bouw van een kerk (Immanuelkerk) aan de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt), 1975 - 1977. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.12

651. Raadsbesluit van 17-12-1976 tot verkoop van grond aan de Jozef Israelsstraat aan H. van Nieuwkerk, met correspondentie en tekeningen, 1975 - 1977. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.12

625. Raadsbesluit van 19-03-1976 tot verkoop van het pand Lekdijk 120 aan J. Geelen, 1976. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.12

638. Besluit van B. en W. van 20 juli 1976 tot verkoop van grond bij Hyacint 54 aan F. Jungslager, 1976. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.12

618. Raadsbesluit van 26-11-1976 tot verkoop van het pand Zuiderstraat 2 aan G. Bokhorst, 1976 - 1977. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.12

1095. Stukken betreffende plannen tot grondverkoop aan B.V. Adviesbureau R.J. Arentsen/Bouwbedrijf Fraanje B.V. t.b.v. terreinontwikkeling nabij de rotonde Burgemeester Aalberslaan/Nieuwe Tiendweg, 1976 - 1977. -- 1 dossier
Code VNG: -2.07.351.12

1140. Raadsbesluit van 25 november 1977 tot verkoop van grond i.v.m. uitbreiding winkelpand Raadhuisplein 115 aan Nationaal Grondbezit, met correspondentie en tekeningen, 1976 - 1977. -- 1 dossier
Code VNG: -2.07.351.12

636-(2711). Dossiers inzake de verkoop van grond aan de Burg. Lepelaarssingel, 1976-1978. -- 6 omslagen
Code VNG: -2.07.351.12

622-(1165). Dossiers inzake de verkoop van grond bij de Rondo, 1976-1978. -- 4 omslagen
Code VNG: -2.07.351.12

1154. Besluit van het college van B. en W. van 18 oktober 1977 tot verkoop van grond nabij Stad en Landschap 71 aan G. Snoek, met correspondentie en tekening, 1977. -- 1 dossier
Code VNG: -2.07.351.12

1102. Besluit van het college van B. en W. op 26 juli 1977 tot vervreemding van gemeentegrond t.b.v. uitbreiding van de siertuin aan C.P. van den Bosch, met tekeningen en correspondentie, 1977 - 1978. -- 1 dossier
Code VNG: -2.07.351.12

1113. Raadsbesluit van 24 februari 1978 tot verkoop van grond nabij de Moderato aan de gemeente Dordrecht (G.E.B.) t.b.v. een te bouwen gasregelstation, met tekeningen en correspondentie, 1977 - 1978. -- 1 dossier
Code VNG: -2.07.351.12

1129. Besluit van het college van B. en W. van 4 oktober 1977 tot vervreemding van grond nabij de Rondweg 147 aan R. Kik, met correspondentie en tekening, 1977 - 1978. -- 1 dossier
Code VNG: -2.07.351.12

1131. Raadsbesluit van 16 december 1977 tot verkoop van grond nabij de Jozef Israëlstraat 4 aan C.P. van der Kley, met tekeningen en correspondentie, 1977 - 1978. -- 1 dossier
Code VNG: -2.07.351.12

1161. Besluit van het college van B. en W. van 21 juni 1977 tot verkoop van grond nabij de Rode Klaver 34 aan W. Verheyden, met correspondentie, 1977 - 1978. -- 1 dossier
Code VNG: -2.07.351.12

1138. Raadsbesluit van 24 februari 1978 tot verkoop van grond t.b.v. uitbreiding van winkelpand Raadhuisplein 81, aan G.J. van Linschoten, met correspondentie en tekeningen, 1977 - 1991. -- 1 dossier
Code VNG: -2.07.351.12

1105. Raadsbesluit van 24 augustus 1978 tot verkoop van grond aan G. van der Burg, 1978. -- 1 dossier
Code VNG: -2.07.351.12

1110. Raadsbesluit van 23 augustus 1979 tot verkoop van grond aan de IJsseldijk aan het electriciteitsbedrijf Capelle-Krimpen, 1978 - 1979. -- 1 dossier
Code VNG: -2.07.351.12

3115. Beleidsnota over de uitgifte van boerderijen langs de IJsseldijk, 1978-1979.
Code VNG: -2.07.351

3102. Stukken betreffende de verkoop van een perceel grond aan de Noord 96 te Krimpen aan de Lek (kad. sectie Krimpen a/d Lek A 5760) aan J. Graveland, 1979 .
Code VNG: -2.07.351.12

2.1.3.1.4 Ruiling


1770. Ruiling van grond met diverse personen, 1932 - 1936..
Bevat:
ruiling van grond nabij de Tiendwegstoep met W.C. Donker in 1932; ruiling van grond met de fa. Mijnlieff in de Steenbakkersstraat in 1933; ruiling van een perceel grond aan de Lekdijk tegen een perceel grond aan de Waalstraat hoek Tiendweg met J. Gouwens in 1936; ruiling van grond met de Mij. tot Exploitatie van gronden in de Stormpolder van een perceel grond aan de Middenwetering voor een perceel aan de Burgerdijkstraat in 1938
Code VNG: -2.07.351.13

1778. Ruiling van grond aan de Lekdijk met M.C. Pannevis, 1936 - 1941.
Code VNG: -2.07.351.13

1364. Overeenkomst van ruiling met G. van Duijvendijk waarbij IJsseldijk 57 (kad. sectie A 4605) verkregen wordt in ruil voor een terrein groot ca. 27 aren aan de Tiendweg (ged. kad. sectie A 5278), 1953-1959.
Code VNG: -2.07.351.13

1839. Voornemen tot grondruil in de Stormpolder met Boele's Scheepswerven N.V., 1956 - 1961.
Code VNG: -2.07.351.13

1840. Ruiling grond in de Stormpolder met C. v.d. Giessen en Zonen Scheepswerven, 1956 - 1962.
Code VNG: -2.07.351.13

1425. Grondruil met de Shell t.b.v. het oprichten van een benzinestation aan de Provincialeweg door de Shell, waarbij verkregen wordt een perceel grond langs de hoek Tiendweg-Rotterdamseweg (kad. sectie A 5277) en afgestaan worden percelen grond aan de C.G. Roosweg (kad. sectie A 5731 ged. en A 5732 ged.), 1957-1961..
Code VNG: - 2.07.351.13

1424. Grondruil met de Kerkvoogdij van de Nederlands Hervormde Gemeente waarbij afgestaan wordt een perceel grond aan de Weteringsingel (kad. sectie A 5673) en verkregen wordt percelen grond aan de Weteringsingel en hoek Steenbakkerstraat / Rotterdamseweg (kad. sectie A 5716, A 5717 en A 5721), 1959-1960.
Code VNG: - 2.07.351.13

2353. Ruiling van grond aan de Weteringsingel (kad. sectie A 5210) tegen grond aan de Lansing 26 (kad. sectie C 392 ged.) met C. van der Giessen & Zonen's Scheepswerven ten behoeve van de bouw van een postkantoor, 1962-1968..
Code VNG: -2.07.351.13

2356. Grondruil aan de Breekade met J.W. de Jager (kad. sectie A 2029 en 6137 ged. tegen kad. sectie A 5858) en L.P.C. Noordegraaf (kad. sectie A 2029 en 6137 ged. tegen kad. sectie A 3083 ged.), 1964-1966..
Code VNG: -2.07.351.13

2354. Grondruil met Adr. Rolloos van een strookje grond aan de IJsseldijk (kad. sectie A 2080) tegen grond nabij IJsseldijk 148 (kad. sectie A 295, 3677), 1965-1967.
Code VNG: -2.07.351.13

2355. Ruiling van een perceel grond aan de IJsseldijk (kad. sectie C 756 ged.) met D. v.d. Broek, IJsseldijk 286A (kad. sectie C 1321 ged.), 1966-1967.
Code VNG: -2.07.351.13

2352. Ruil van woning Veerpad 7 (kad. sectie A 6029) tegen Poldersedijk 16a (kad. sectie A 5374) met A. van Holst, 1966-1968.
Code VNG: -2.07.351.13

2351. Ruiling van de boerderij IJsseldijk 332 (kad. sectie A 5886 ged.) tegen eigendommen van de fam. Van der Voorden, gelegen aan de Poldersedijk 4 -7 (kad. sectie A 3092, 3106, 3107, 3108, 3330), 1966 -1981..
Code VNG: -2.07.351.13

1170. Raadsbesluit van 5 augustus 1976 tot ruiling van grond aan de Populierenlaan 209 met C. de Vries, met correspondentie en een afschrift der akte van ruiling, 1976 - 1977. -- 1 dossier
Code VNG: -.07.351.13

1169. Raadsbesluit van 25 november 1977 tot ruiling van grond nabij het EZH-terrein met N.V. Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland, met correspondentie en tekeningen, 1976 - 1979. -- 1 dossier
Code VNG: -.07.351.13

1171. Raadsbesluit van 23 augustus 1979 tot ruiling van gronden aan de IJsseldijk, Kortlandstraat en de IJsselstraat met Jac. Goudriaan, met correspondentie, tekening en afschrift der akte van ruiling, 1978 - 1980. -- 1 dossier
Code VNG: -.07.351.13

2.1.3.1.5 Schenking


1771. Diverse schenkingen, 1929 - 1946.
Code VNG: -2.07.351.14

984. Raadsbesluit van 27 april 1973 tot overdracht van grond om niet aan de Stichting Christelijk Nationaal Onderwijs, 1972 - 1975. -- 1 omslag
Code VNG: -.07.351.14

2.1.3.1.6 Onteigening


1472. Onteigening van gronden in Kortland: M.P. van der Blom; N.M. van Leeuwen-de Jong; J. van Wijnen; P.J. van Wijnen; J. van der Schelling; J. de Bruijn; P. van Capellen; A. en K. Neven, 1946-1954.
Code VNG: -2.07.351

1477. Overeenkomsten omtrent beheer en genot van onteigende percelen in Kortland met P. van Cappellen en Joh. de Bruijn, 1950.
Code VNG: -2.07.351

2.1.3.1.7 Zakelijke rechten, o.a. erfpacht


1303. Rechten en verplichtingen t.a.v. eigendommen: afscheiding en talud stoep Steenbakkersstraat / IJsseldijk, J. Oosterwijk, 1932; toegang naar pand IJsseldijk 438 (C. Opschoor) vanaf Noorderstraat, 1934-1986; opheffen pad gedempte Onderzijdesloot langs Lekdijk, 1943; uitpad P. van Gog op Tuinstraatstoep, 1946-1952; trap Tuinstraatstoep t.b.v. de Vereniging "Het Verenigingsgebouw", 1954-1955.
Code VNG: -2.07.351.4

1430. Uitgifte van gronden in erfpacht aan de Parallelweg (kad. sectie A 5196), Noorderstraat (kad. sectie A 5363 en A 5362) en Molenvlietsingel (kad. sectie A 5359) aan Tans Metaalconstructie N.V. alsmede latere overdracht van de erfpacht door Tans aan J. Speksnijder van een perceel grond aan de Molenvlietsingel (kad. sectie A 5359); verkoop aan A.D. v.d. Veen van een perceel grond aan de Noorderstraat (kad.sectie A 5363); overdracht aan P. Nolen van een perceel grond aan de Noorderstraat (kad.sectie 5668); vervreemding erfpacht Noorderstraat 47, 51 en 53, 1957-1980.
Bevat:

Code VNG: -2.07.351.21

996. Raadsbesluit van 28-08-1964 tot uitgifte in erfpacht aan de v.o.f. Electrotechnisch Installatiebedrijf Endenburg van een perceel grond, gelegen aan de Lekdijk (Zellingstraat 6), met correspondentie, 1964 - 1981. -- 1 omslag
Code VNG: -.07.351.21

2713. Uitgifte in erfpacht van een perceel grond aan de Verbindingsweg (kad. sectie A 5845 ged.) aan W. Goedhart t.b.v. de bouw van een binnenmanege, (Rb 29-12-67), alsmede stukken betreffende overdracht van de erfpacht aan W. D. van Eck; ingebruikgeving van grasland van de boerderij van Breedijk te Krimpen aan de Lek en van het in de toekomst als concoursterrein aangewezen perceel op grondgebied van de gem. Krimpen a.d. Lek; uitbreiding van de manege; recht van overpad, 1966-1973..
Bevat:
d
Code VNG: -2.07.351.21

1181. Raadsbesluit van 5 september 1969 tot uitgifte in erfpacht van grond aan de Binnenweg aan C. Mahutte, met correspondentie en tekeningen, 1967 - 1974. -- 1 dossier
Code VNG: -.07.351.21

1183. Raadsbesluit van 20 december 1968 tot uitgifte in erfpacht van grond aan de Poldersedijk aan WEKA machinefabriek, met correspondentie en tekeningen, 1968 - 1976. -- 1 dossier
Code VNG: -.07.351.21

1173. Raadsbesluit van 5 september 1969 tot uitgifte van grond aan de Binnenweg in erfpacht aan Bekro N.V., met correspondentie, 1969 - 1972. -- 1 dossier
De erfpachtsovereenkomst is ontbonden bij raadsbesluit van 22 juni 1972.
Code VNG: -.07.351.21

2378. Stukken betreffende grond aan de Albert Schweitzerlaan benodigd voor de verbreding van de rijweg, ruiling van 2 strookjes erfpachtgrond en nieuwe uitgifte van een strook erfpachtgrond aan de Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente en aankoop van een perceel grond (kad. sectie A 5672 ged.) van de vereniging "Het Groene Kruis" (raadsbesluit 1-9-1969), 1969-1972.
Code VNG: -2.07.351

2712. Uitgifte in erfpacht van diverse perceeltjes grond aan de Melodie, Spiritoso en Toccata aan de Woningstichting "Gemeentebelang" voor de bouw van 24 garages, (raadsbesluit 13-8-1971), 1970-1986.
Code VNG: - 2.07.351.21

1178-(1182). Dossiers inzake de uitgifte in erfpacht van boerderijen aan de IJsseldijk, 1972 - 1982. -- 3 omslagen
Code VNG: -.07.351.21

1134-(1184). Dossiers inzake uitgifte in erfpacht van grond in de Stormpolder, 1973 - 1988. -- 7 omslagen
Code VNG: -.07.351.21

2.1.3.1.8 Huur en verhuur, verpachting, gebruik


1362. Verhuur en onderhoud van de woning aan het Veerpad 7, 1917-1967.
Bevat:

Code VNG: -2.07.351

1302. Verhuur van de landbouwerswoning met wei- en hooiland aan de IJsseldijk 434 (meerdere kad. secties) aan Adrs. Verstoep, H. Verstoep en H.W. Vuijk, 1930-1957 alsmede verkoop van de woning met bedrijfsruimte en andere opstallen aan H.W. Vuijk, 1957.
Bevat:

Code VNG: -2.07.351.12

1300. Verhuur van de woning IJsseldijk 158 (doodgraverswoning), 1943-1948.
Code VNG: -2.07.351

1299. Onderhoud en verhuur van de woning IJsseldijk 29 aan een in de gemeente dienstdoende ambtenaar van politie, 1948-1960.
Code VNG: -2.07.351

408. Raadsbesluiten tot verhuur van grond waarop noodwoningen zijn gebouwd, 1949 - 1976. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.32

1310. Verhuur van een perceel grond op de hoek van de Weteringsingel-Kortlandstraat aan Rotterdamse Bank N.V., 1953-1954 .
Code VNG: -2.07.351.32

1564. Verhuur en verpachting, o.m. van een perceel grond achter de Lekdijk 11 t/m 17; sanering verhuring Lekdijk (hier o.m. aankoop perceeltje grond (kad. sectie A 4753) van hoogheemraadschap alsmede ruiling van grond (kad. sectie A 4754 tegen kad. sectie A 4753) met de heer W.J. Ebeli, 1956-1960.
Code VNG: -2.07.351.32

728. Correspondentie inzake verbetering van de woning met brandweergarage en het gebruik ervan, 1959 - 1973. -- 1 omslag
Code VNG: -.07.351.24

84. Raadsbesluit d.d. 29-01-1960 tot verhuur van een perceel grond, gelegen aan de Lekdijk, aan de firma R. van Walsum voor het tijdvak van 01-09-1959 tot 01-01-1971, met correspondentie, 1960. -- 1 omslag
Code VNG: -.07.351.32

1190. Raadsbesluiten tot verhuur van de woningen Stormpolderdijk 82 en 84 aan diverse personen, met correspondentie, 1960 - 1966. -- 1 dossier
Code VNG: -.07.351.32

2282. Toestemming gebruik te mogen maken van het pad, liggende op gemeentegrond, aan de noordwestzijde van de Korte Stoep, 1961.
Code VNG: -2.07.351.4

91. Correspondentie inzake de verhuur van de woning IJsseldijk 29 aan W.J. Hanemaaijer en het gebruik van de garage door E.M. Scholzel, 1961 - 1968. -- 1 omslag
Code VNG: -.07.351.32

89. Raadsbesluit d.d. 02-10-1964 tot verhuur van een perceel grond, gelegen aan de Stormpolderdijk, aan M. de Koning, met correspondentie, 1964 - 1965. -- 1 omslag
Code VNG: -.07.351.32

86. Raadsbesluit d.d. 29-01-1965 tot verhuur van een perceel grond, gelegen aan de Parkzoom, aan J.L. van Jeveren t.b.v. de bouw van een noodwinkel, met correspondentie, 1964 - 1968. -- 1 omslag
Vervallen per 07-09-1968.
Code VNG: -.07.351.32

87. Raadsbesluit d.d. 31-07-1964 tot verhuur van een perceel grond, gelegen aan de Parkzoom, aan firma P. Boers t.b.v. de bouw van een noodwinkel, met tekeningen en correspondentie, 1964 - 1971. -- 1 omslag
Beeindigd per 07-09-1968
Code VNG: -.07.351.32

90. Raadsbesluiten van 28-04-1965, 28-08-1970 en 17-11-1972 tot verhuur van een perceel grond, gelegen aan de IJsseldijk 314 en 318, aan A. de Boom N.V., met tekeningen en correspondentie, 1964 - 1975. -- 1 omslag
Per 01-01-1976 beeindigd.
Code VNG: -.07.351.32

78. Raadsbesluit d.d. 30-07-1965 tot verhuur van een perceel grond aan het Gas- en Waterleidingbedrijf van de gemeente Dordrecht, gelegen aan de Meidoornstraat, met tekeningen en correspondentie, 1965 - 1971. -- 1 omslag
Verhuur vervallen per 01-08-1968.
Code VNG: -.07.351.32

88. Raadsbesluiten d.d. 29-12-1967 en 23-02-1968 tot verhuur van terreintjes, gelegen achter de Poldersedijk 10/18, aan A. Westbroek en C. de Kwant (WEKA), met tekeningen en correspondentie, 1966 - 1973. -- 1 omslag
Code VNG: -.07.351.32

85. Raadsbesluit d.d. 29-05-1967 tot verhuur van een perceel grond, gelegen aan de Nijverheidsstraat 27, aan T. Heijkoop, met correspondentie, 1967. -- 1 omslag
Vervallen per 01-01-1971
Code VNG: -.07.351.32

83. Raadsbesluit d.d. 29-05-1967 tot verhuur van een perceel grond, gelegen aan de Koekoekstraat, aan de AMRO-bank, met wijziging, tekeningen en correspondentie, 1967 - 1968. -- 1 omslag
Code VNG: -.07.351.32

681. Contract en correspondentie inzake de verhuur van het restaurant van sporthal “Groenendaal” aan W. Wesselo, 1967 - 1976. -- 1 omslag
Code VNG: -.07.351.32

167. Raadsbesluit van 30-05-1968 tot verhuur van een perceel grond naast de woning Bogerd 3 aan M.H. Mouw, met tekening en correspondentie, 1968 - 1973. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.32

403. Raadsbesluit van 05-09-1969 tot verhuur van grond, gelegen aan de Zwanenkade/Vijverlaan, aan N.V. A.J.M. van Well “De Spar”, t.b.v. de vestiging van een SPAR-supermarkt noodwinkel aan de Olm/Vijverlaan met correspondentie en tekeningen, 1968 - 1974. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.32

1191. Raadsbesluit van 27 februari 1970 tot verhuur van de garage Stormpolderdijk 82A aan M. de Koning, met correspondentie en akte van huurovereenkomst, 1968 - 1975. -- 1 dossier
Code VNG: -.07.351.32

109. Raadsbesluit van 17-12-1971 tot verpachting van grond bij IJsseldijk 88 aan G. Mourik, 1971 - 1972. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.32

729. Correspondentie inzake de ingebruikgeving van de boerderij IJsseldijk 290 aan de Stichting Streekmuseum “Crimpenerhof”, 1971 - 1973. -- 1 omslag
Code VNG: -.07.351.24

1187. Raadsbesluit van 14 september 1972 tot verhuur van grond nabij hotel “De Stuw” aan de Nieuwe Tiendweg aan J.F. Wesselo t.b.v. de aanleg van een parkeerterrein, met correspondentie en tekeningen, 1971 - 1978. -- 1 dossier
Code VNG: -.07.351.32

1192. Raadsbesluiten tot verhuur van grond aan J.L. Kroeze t.b.v. de plaatsing van een verkoopgelegenheid van frituren en frisdranken aan de Vijverlaan, correspondentie en tekeningen, 1972 - 1974. -- 1 dossier
Code VNG: -.07.351.32

410-412. Dossiers inzake de jaarlijkse verpachting van diverse percelen grond, 1972 - 1975. -- 3 omslagen
Code VNG: -2.07.351.32

3124. Verkoop van griend in de Stormpolder aan het Zuid-Hollands Landschap, 1972-1980.
uitgeleend 16-6-2009 gemeente KradIJ
Code VNG: -2.07.

1189. Raadsbesluit van 27 juni 1974 tot verhuur van grond nabij de Olympiade aan denAmrobank N.V. ten behoeve van het plaatsen van een stacaravan, met correspondentie en tekeningen, 1974. -- 1 dossier
Code VNG: -.07.351.32

1188. Raadsbesluit van 14 augustus 1975 tot verhuur van grond nabij de Nieuwe Tiendweg aan Langejan Bouw- en Ontwikkelingsmaatschappij B.V., met correspondentie en tekening, 1975 - 1976. -- 1 dossier
Code VNG: -.07.351.32

1185. Raadsbesluit van 13 mei 1977 tot verpachting van grond in Langeland, met overeenkomsten en tekeningen, 1976 - 1977. -- 1 dossier
Code VNG: -.07.351.32

1186. Raadsbesluit van 22 maart 1978 tot verpachting van grond in Langeland, met overeenkomsten en tekeningen, 1977 - 1978. -- 1 dossier
Code VNG: -.07.351.32

2.1.3.2 Financiën


2.1.3.2.1 Algemeen


1304. Financiële gegevens uit de jaren 1948-1955.
Code VNG: -2.07.352

3081. Financieel beheer, nota integrale beleidsplanning in Krimpen a/d IJssel (rb 26-10-1979), 1979.
Code VNG: -2.07.352.6

2.1.3.2.2 Begrotingen


46-(3095). Gemeentebegrotingen, gedeeltelijk met memories van toelichting en bijlagen, 1943 - 1986 (hiaten). -- xxx
Code VNG: -2.07.352.11

2.1.3.2.3 Rekeningen


2957-(3041). Grootboeken van inkomsten en uitgaven, 1938 - 1969.
Code VNG: -2.07.352.18

189-(2919). Gemeenterekeningen 1943 - 1984, gedeeltelijk met bijlagen. -- xxx
Code VNG: -2.07.352.18

3026-3037. Secretarieregisters van ontvangsten en uitgaven, 1963 - 1968.
Ompakken in omslagen!
Code VNG: -2.07.352.18

2.1.3.2.4 Leningen


1314. Geldlening bij de Nutsspaarbank Capelle/Krimpen aan den IJssel ƒ 15.770,— (lening nr. 53), 1934-1965.
Code VNG: -2.07.352.71

1312. Geldlening bij de Nutsspaarbank Capelle aan den IJssel ƒ 19.500.— voor de bouw van 8 woningen voor ontoelaatbare gezinnen (lening nr. 51), 1934-1971.
Code VNG: -2.07.352.71

1313. Geldlening bij de N.V. Mij. voor Gemeenten ƒ 442.590,— (lening nr. 52), 1934-1975.
Code VNG: -2.07.352.71

1315. Geldlening ƒ 150.000,— bij de N.V. Mij. voor Gemeente-Crediet (lening nr. 54), 1936-1975.
Code VNG: -2.07.352.71

1316. Geldlening ƒ 72.244,30 bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (lening nr. 55), 1937.
Code VNG: -2.07.352.71

1311. Geldlening ƒ 64.000 bij het Pensioenfonds voor Weduwen en Wezen van Burg. Ambtenaren (lening nr. 50) voor het stichten van een Waterleidingbedrijf in samenwerking met de gemeenten Lekkerkerk en Krimpen a/d Lek, 1937-1983.
Code VNG: -2.07.352.71

1317. Geldlening ƒ 80.000,— bij de Eerste Ned. Verz. Mij. op het leven en tegen invaliditeit (lening nr. 56), 1938-1942.
Code VNG: -2.07.352.71

1321. Geldlening ƒ 187.175,— bij de Centrale Arbeidersverzekering- en Depositobank (lening nr. 60), 1938-1963.
Code VNG: -2.07.352.71

1318. Geldlening ƒ 268.235,70 bij het Pensioenfonds Nederlandse Handel Maatschappij i.v.m. conversie woningbouwvoorschot (lening nr. 57), 1938-1966.
Code VNG: -2.07.352.71

1324-(1414). Geldleningen bij de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten, 1938-1968 . -- 25 omslagen
Code VNG: -2.07.352.71

1320. Geldlening (nr. 59) ƒ 211.184,20 bij de N.V. H.A.V. Bank i.v.m. conversie woningbouwvoorschot, 1938-1971.
Code VNG: -2.07.352.71

1319. Geldlening ƒ 148.822,56 bij de "Olveh van 1879" i.v.m. conversie woningbouwvoorschot (lening nr. 58), 1938-1978.
Code VNG: -2.07.352.71

1323. Geldlening ƒ 100.000,— bij de Spaar- en Bewaarbank Putten (lening nr. 62), 1943-1944.
Code VNG: -2.07.352.71

1322. Geldlening ƒ 175.000,— bij de Spaar- en Bewaarbank Putten (lening nr. 61), 1943-1951.
Code VNG: -2.07.352.71

1327. Geldlening ƒ 65.000,— bij de N.V. Rotterdamsche Verzekering Sociëteiten R.V.S. 1947 (lening nr. 66), 1947.
Code VNG: -2.07.352.71

1326. Geldlening ƒ 165.000,—bij de N.V. Algemene Levensverzekering Bank (lening nr. 65), 1947-1975.
Code VNG: -2.07.352.71

1329. Geldlening ƒ 238.000,— bij de Hollandse Sociëteit van Levensverzekeringen N.V. (lening nr. 68, raadsbesluit 11-06-1948), 1948-1968.
Code VNG: -2.07.352.71

1330. Geldlening ƒ 135.000,— bij de Rijksverzekeringsbank (lening nr. 69, raadsbesluit 28-04-1948), 1948-1978.
Code VNG: -2.07.352.71

1331. Geldlening ƒ 140.000,— bij het Pensioenfonds voor de Vervoer- en Havenbedrijven (lening nr. 70, raadsbesluit 23-12-1949), 1949-1979.
Code VNG: -2.07.352.71

1332. Geldlening bij de N.V. Levensverzekeringsmaatschappij Nillmij 1950 ƒ 500.000,— (lening nr. 71, raadsbesluit 03-03-1950), 1950-1952.
Code VNG: -2.07.352.71

1305. Kasgeldleningen (evt. zg. fixe-leningen) o/g, 1950-1955.
Code VNG: -2.07.352.75

1333. Geldlening ƒ 525.000,— bij de N.V. Amsterdamse Maatschappij van levensverzekering "Amstleven" (lening nr. 72, raadsbesluit 22-08-1951), 1951-1952.
Code VNG: -2.07.352.71

1334. Geldlening bij R.V.S. 135.000,— (lening nr. 73, raadsbesluit 14-12-1951), 1951-1977.
Code VNG: -2.07.352.71

1336. Geldlening ƒ 7.200,— (Nationale Woningbouwlening 1952) Voorkeurslening, (lening nr. 75, raadsbesluit 10-04-1952), 1952-1953.
Code VNG: -2.07.352.71

1340. Geldlening van Gebr. De Jong ƒ 30.000,— t.b.v. aankoop van de boerderij met land aan de IJsseldijk 314 (lening nr. 79, raadsbesluit 10-11-1952), 1952-1967.
Code VNG: -2.07.352.71

1515. Geldlening groot f 100.000,— verstrekt aan de gemeente Gouderak, 1952-1969.
Code VNG: -2.07.352.621

1514. Geldlening groot ƒ 650.000,— verstrekt aan de gemeente Lekkerkerk, 1952-1975.
Code VNG: -2.07.352.621

1337-(1339). Obligatieleningen, 1952-1982. -- 2 omslagen
Code VNG: -2.07.352.71

1335. Geldlening bij de N.V. Levensverzekering Maatschappij Nillmij van 1859 ƒ1.312.024,— (lening nr. 74), 1952-1983.
Code VNG: -2.07.352.71

1513. Kasgeldlening aan waterschap "Stormpolder" ten behoeve van het herstel van de dijk rond de overstroomde Stormpolder, 1953.
Code VNG: -2.07.352.621

1343. Geldlening bij de Postcheque- en Girodienst groot f I.000.000,— (lening nr. 82), 1954.
Code VNG: -2.07.352.71

1342. Geldlening bij de Levensverzekering Mij. "Utrecht" groot ƒ1.000.000,— (lening nr. 81), 1954-1967.
Code VNG: -2.07.352.71

1306. Kasgeldleningen, 1956.
Code VNG: -2.07.352.75

1350. Geldlening bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (lening nr. 89), 1956.
Code VNG: -2.07.352.71

1349. Geldlening bij deTwentse Bank met 7 geldgevers (lening nr. 88), 1956-1980.
Code VNG: -2.07.352.71

1398. Geldlening ƒ 57.970,— verstrekt door D. Gouwens, Kortlandstraat 14, Krimpen a/d IJssel (lening nr. 91, raadsbesluit 30-08-1957), 1957.
Code VNG: -2.07.352.71

1399. Geldlening ƒ 200.000,— verstrekt door J. Halling (lening nr. 92, raadsbesluit 29-11-1957), 1957-1960.
Code VNG: -2.07.352.71

1415. Geldlening ƒ 200.000,— verstrekt door J. Halling (lening nr. 107, raadsbesluit 26-09-1958), 1958.
Code VNG: -2.07.352.71

1416. Geldlening ƒ 53.000,— van de N.V. Exploitatie Maatschappij "De Stormpolder" (lening nr. 108, raadsbesluit 26-09-1958), 1958.
Code VNG: -2.07.352.71

1417. Geldlening ƒ 19.000,— van de Parochie H. Lambertus te Rotterdam (lening nr. 109, raadsbesluit19-12-1958), 1958-1959.
Code VNG: -2.07.352.71

1405. Geldlening ƒ 300.000,— van "De Nederlanden van 1845" (lening nr. 97, raadsbesluit 28-03-1958), 1958-1976.
Code VNG: -2.07.352.71

1560-(1979). Geldleningen o/g nrs. 110-149, 1959-1969. -- 3 omslagen
Code VNG: -2.07.352.71

2.1.3.2.5 Overige financiële aangelegenheden


1293. Bijzondere rekening-courantovereenkomst met de Bank voor Nederlandse Gemeenten, 1950-1952.
Code VNG: -2.07.352.626

165. Raadsbesluit van 5 juli 1951 tot vaststelling van regelen m.b.t. de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding van de ontvanger en andere ambtenaren, alsmede tot het onderzoek naar de deugdelijkheid van de rekeningen, met wijzigingen, 1951 - 1958. -- 1 omslag
Ingetrokken in 1963.
Code VNG: -2.07.352.65

1205. Stukken betreffende rekening-courantovereenkomsten met Algemene Bank Nederland N.V. (voorheen De Twentsche Bank N.V.), 1959 - 1973. -- 1 dossier
Code VNG: -.07.352.626

3101. Vergaderingen van de Commissie belast met het nazien van de rekeningen 1975 t/m 1979, 1978-1981.
Code VNG: -2.07.515

2.1.3.3 Hulpmiddelen


1080. Stukken betreffende archief van de gemeentelijke sociale dienst, 1965 - 1972. -- 1 dossier
Code VNG: -.07.353.22

2.1.3.4 Dienstgebouwen en -terreinen


2.1.3.4.1 Gemeentehuis


1565. Gemeentehuis, o.m. verbouw politiekamer en bouw kamertje op zolder t.b.v. afdeling eigendommen in 1956; secretariskamer; verbetering raadzaal 1957, 1948-1960.
Code VNG: -2.07.354.1

1914-1916. Dossiers inzak de bouw van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein, werkgedeelte, 1961 - 1967.
Code VNG: -2.07.354.1

1212-(2730). Dossiers betreffende de bouw van het representatieve gedeelte van het gemeentehuis, 1963 - 1981. -- 10 omslagen
Code VNG: -.07.354.1

2097. Bestek (nr. 168/1964) en voorwaarden voor de bouw van het administratief gedeelte van het nieuwe gemeentehuis met bijkomende werken aan de Weteringsingel (met gewichtsberekening en statische berekening van de staalconstructie), 1964-1966.

757. Begroting en berekening, met tekeningen, betreffende het administratief gedeelte van het nieuwe gemeentehuis aan het Raadhuisplein, 1964 - 1967. -- 1 omslag
Code VNG: -.07.354.1

1917. Voormalig gemeentehuis aan de Veerdam, 1964 - 1967.
Code VNG: -2.07.354.1

2099. Tekeningen betreffende het water- en gasleidingschema van het gemeentehuis, 1967.
Code VNG: -2.07.354.1

99. Correspondentie en tekeningen inzake de wijziging van de inrichting van het gemeentehuis, 1967 - 1972. -- 1 omslag
Code VNG: -.07.354.1

112. Raadsbesluit van 29 mei 1967 tot aanwijzing van het nieuwe gemeentehuis, gelegen aan het Raadhuisplein 2, als huis der gemeente en correspondentie inzake huisvesting, 1967 - 1972. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.354.1

1247. Stukken betreffende beplanting en afronding van het terrein rondom het gemeentehuis aan het Raadhuisplein, 1967 - 1976. -- 1 dossier
Code VNG: -.07.354.1

756-(1210). Dossiers inzake de uitbreiding van het administratieve gedeelte van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein, 1970 - 1977. -- 1 pak, 4 omslagen
Code VNG: -.07.354.1

1211. Stukken betreffende de verdeling van ruimten over de diensten en afdelingen binnen het gemeentehuis, 1972 - 1979. -- 1 dossier
Code VNG: -.07.354.1

1206. Stukken betreffende voorzieningen in, op of aan het gemeentehuis, 1973 - 1976. -- 1 dossier
Code VNG: -.07.354.1

2725. Commissie ad hoc voor de voltooiing van het gemeentehuis (raadsbesluit 28-10-1977), o.m. instelling; samenstelling; ontwikkeling; vergaderingen, 1977-1980.
Code VNG: -2.07.354.1

2098. Tekeningen betreffende de waterleiding (1153 W1-W4) en riolering (1153 R1-R3) van de uitbreiding van het gemeentehuis, 1978 - 1979.
Code VNG: -2.07.354.1

2100. Stukken betreffende het aanbrengen van een personen-goederenlift bij de uitbreiding van het gemeentehuis, 1978 - 1979.
Code VNG: -2.07.354.1

2714. Afwerken van het terrein rond het gemeentehuis en het nieuwe politiebureau in Plan "Centrum West" (tekeningen TB W 7149 bl. 1 en 2, TB W 7151 bl. 1 en 2), juli 1979-1981.
Code VNG: -2.07.351.511

2.1.3.4.2 Ambts- of dienstwoningen


169. Correspondentie inzake ambtswoningen en verordening van B. en W. van 20-10-1966 betreffende het gebruik van een dienstwoning, 1959 - 1975. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.354.2

170. Correspondentie inzake de bouw van een dienstwoning aan de Jan Tooropstraat en de aanwijzing van een dienstwoning aan de Jozef Israelstraat, 1961 - 1972. -- 1 omslag
Code VNG: -.07.354.2

171. Bestek en voorwaarden, correspondentie en tekeningen inzake de bouw van een burgemeesterswoning aan de Lansing 24, 1961 - 1972. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.354.2

1214. Bestek en voorwaarden, correspondentie en tekeningen inzake de bouw van twee dienstwoningen Waalplantsoen 2 en 4, 1963 - 1979. -- 1 dossier
Code VNG: -.07.354.2

2.1.3.4.3 Overige gebouwen en terreinen


1584. Inrichten van een werkplaats voor de gemeentetimmerman aan de IJsseldijk 434, 1952-1963.
Code VNG: -2.07.351

173. Correspondentie en tekeningen inzake de gemeentekwekerij in het Waalplantsoen, 1963 - 1980. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.354.3

2.1.4 Lichamen, organen, instellingen en functionarissen


2.1.4.1 Algemeen


2243. Register vermeldende de samenstelling van de gemeenteraad, van besturen, commissies, instellingen, stembureau's enz., 1919-1956.
Code VNG: -2.07.51

2.1.4.2 Gemeenteraad


2.1.4.2.1 Algemeen, Interne organisatie


2081. Vaststelling reglement van orde voor de gemeenteraadsvergaderingen (raadsbesluit 12-5-1947), 1947 - 1966.
Code VNG: -2.07.51

93. Correspondentie inzake diverse gemeenteraadsaangelegenheden, 1962 - 1973. -- 1 omslag
Code VNG: -.07.51

1215. Stukken betreffende de gemeenteraad, 1972 - 1978. -- 1 dossier
Code VNG: -.07.51

2.1.4.2.2 Leden van de gemeenteraad; gemeenteraadsverkiezingen


1776. Verkiezing gemeenteraad, 1949.
Code VNG: 07.41

1367. Processen-verbaal van de verkiezing van de gemeenteraad, 1953.
Code VNG: 07.41

1577. Toelating leden van de raad, 1953-1955.
Code VNG: -2.07.51

1576. Stukken betreffende de verkiezing van de gemeenteraad, o.m. aanduiding politieke groepering; proces-verbaal zitting (hoofd)stembureau; benoeming tot lid van de raad, 1958.
Code VNG: 07.41

1446. Toelating raadsleden vanaf 1958, 1958-1962.
Code VNG: -2.07.51

1445. Gemeenteraadsverkiezing 1962, 1961-1962.
Code VNG: 07.41

1873. Verkiezing leden van de Raad, 1962.
Code VNG: 07.41

2478. Stukken betreffende de benoeming van leden van de gemeenteraad, 1962-1966.
Code VNG: -2.07.51

1946. Verkiezing gemeenteraad 1966.
Code VNG: 07.41

2780. Verkiezing van leden van de gemeenteraad 1966, Centraal Stembureau, o.m. proces-verbaal zitting hoofd stembureau; procesverbaal zitting centraal stembureau; diverse kennisgevingen van benoeming tot lid van de raad, 1966.
Code VNG: 07.41

2479. Stukken betreffende de benoeming van leden van de gemeenteraad, 1967-1969.
Code VNG: -2.07.51

466. Processen-verbaal van de verkiezing van gemeenteraadsleden op 3 juni 1970, 1970. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.4

2124. Verkiezing gemeenteraad, 1970.
Code VNG: 07.41

2125. Verkiezing gemeenteraad 1970 (processen-verbaal), 1970.
Code VNG: 07.41

2781. Verkiezing van leden van de gemeenteraad op 3 juni 1970, o.m. lijst van kandidaten; verklaring van bewilliging in de kandidaatstelling; kennisgeving benoeming lid van de raad; bericht ontvangst aanneming benoeming; toewijzing zetels, 1970.
Code VNG: 07.41

376. Geloofsbrieven van gekozenen, die bij raadsbesluit van 31 juli 1970 als gemeenteraadsleden zijn toegelaten, 1970 - 1974. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.516

2830. Uitslagen van verkiezingen, 1970-1979.
Code VNG: 07.41

473. Processen-verbaal van verkiezing van de leden van de gemeenteraad op 29 mei 1974, 1974. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.4

775. Proces-verbaal van de uitslag en andere stukken betreffende de verkiezing van leden van de gemeenteraad 1974, 1974. -- 1 omslag
Code VNG: -.07.4

776. Geloofsbrieven van nieuw gekozen en benoemde gemeenteraadsleden, 1974 - 1975. -- 1 omslag
Code VNG: -.07.516

1248. Stukken betreffende benoeming en toelating tot leden van de gemeenteraad voor de periode van 1974 tot 1978, 1974 - 1977. -- 1 dossier
Code VNG: -.07.51

586. Processen-verbaal van het stembureau i.v.m. de gemeenteraadsverkiezing van 31 mei 1978, 1978. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.4

2787. Processen-verbaal van stembureaus inzake de gemeenteraadsverkiezingen van juni 1982, 1982.
Code VNG: -2.07.41

2790. Verkiezing van leden van de gemeenteraad juni 1982, o.m. registratie, kandidaatstelling en procesverbaal hoofdstembureau, 1982.
Code VNG: -2.07.41

2.1.4.2.3 Commissies uit gemeenteraad


252. Raadsbesluiten, notulen en correspondentie inzake de commissie voor de strafverordeningen, 1954 - 1972. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.515

1228. Raadsbesluit van 22 november 1954 tot vaststelling van de verordening regelende de samenstelling en de werkkring der commissie voor de strafverordeningen, met wijziging, 1954 - 1974. -- 1 dossier
Code VNG: -2.07.515

245. Raadsbesluiten en correspondentie inzake de instelling van raadscommissies, 1963 - 1973. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.515

185. Raadsbesluit van 31 maart 1967 tot de instelling van een adviescommissie subsidiebeleid, met notulen, 1967 - 1970. -- 1 omslag
Opgeheven in 1970.
Code VNG: -2.07.515

192. Raadsstukken inzake de instelling van een commissie ad hoc voor de behandeling van de begrotingen, 1971 - 1973. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.515

375. Raadsbesluiten tot de instelling van een ad hoc raadscommissie Gezondheidscentrum, met commissieverslagen en eindrapport., 1971 - 1973. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.515

195. Raadsstukken inzake de instelling van een commissie voor sport en recreatie, met vergaderstukken, 1971 - 1974. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.515

198. Stukken betreffende de commissie voor ruimtelijke ordening en verkeer, 1971 - 1974. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.515

199. Stukken betreffende de commissie voor het onderwijs, 1971 - 1974. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.515

193. Raadsstukken inzake de instelling van een commissie voor de behandeling van de gemeenterekeningen, 1972 - 1973. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.515

194. Raadsbesluit van 17 maart 1972 tot vaststelling van een verordening op de commissie voor de beroepschriften, 1972 - 1973. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.515

484. Raadsbesluit van 24-08-1972 tot vaststelling van de verordening op de vaste raadscommissies, met wijzigingen, 1972 - 1974. -- 1 omslag
Ingetrokken bij raadsbesluit van 19-03-1976.
Code VNG: -2.07.515

1231. Mededeling betreffende de commissie ad hoc voor de onroerend-goedbelastingen, 1973. -- 1 stuk
Code VNG: -2.07.515

200. Raadsbesluit van 22 februari 1974 tot vaststelling van de verordening commissie kunstzaken, alsmede instelling, benoeming en vergaderstukken, 1973 - 1974. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.515

1219. Stukken betreffende de raadscommissie voor Aglomeratiezaken, 1974 - 1976. -- 1 dossier
Code VNG: -2.07.515

1220. Stukken betreffende de raadscommissie voor de beroepschriften, 1974 - 1978. -- 1 dossier
Code VNG: -2.07.515

1221. Stukken betreffende de raadscommissie voor de Financien, 1974 - 1978. -- 1 dossier
Code VNG: -2.07.515

1223. Stukken betreffende de raadscommissie voor Kunstzaken, 1974 - 1978. -- 1 dossier
Code VNG: -2.07.515

1224. Stukken betreffende de raadscommissie voor Maatschappelijke voorzieningen en Volksgezondheid, 1974 - 1978. -- 1 dossier
Code VNG: -2.07.515

1225. Stukken betreffende de commissie voor onderwijszaken en culturele zaken, 1974 - 1978. -- 1 dossier
Code VNG: -2.07.515

1226. Stukken betreffende de commissie voor ruimtelijke ordening en economische zaken, 1974 - 1978. -- 1 dossier
Code VNG: -2.07.515

1227. Stukken betreffende de commissie voor sport en recreatie, 1974 - 1978. -- 1 dossier
Code VNG: -2.07.515

1230. Stukken betreffende de commissie voor de verkeerszaken, 1974 - 1978. -- 1 dossier
Code VNG: -2.07.515

2734. Raadscommissies, 1974-1979.
Code VNG: -2.07.515

2741. Raadscommissie ruimtelijke ordening, besloten vergaderingen, 1974-1979.
Code VNG: -2.07.515

1229. Stukken betreffende de commissie voor de strafverordeningen, 1975 - 1976. -- 1 dossier
Code VNG: -2.07.515

1222. Stukken betreffende de raadscommissie voor Jeugdzaken, 1975 - 1978. -- 1 dossier
Code VNG: -2.07.515

1218. Stukken betreffende de raadscommissie van Algemene Zaken, 1976 - 1978. -- 1 dossier
Code VNG: -2.07.515

1232. Stukken betreffende de begrotingscommissie, 1978. -- 1 dossier
Code VNG: -2.07.515

2735. Commissie voor de bezwaar- en beroepschriften, o.m. procedure behandeling bezwaarschriften, 1978-1979.
Code VNG: -2.07.515

2736. Raadscommissie voor financiën, beleidsplanning en personeelszaken, agenda's en verslagen, 1978-1979.
Code VNG: -2.07.515

2737. Commissie voor middenstandsaangelegenheden o.m. instelling; benoeming leden; vergaderingen, 1978-1979.
Code VNG: -2.07.515

2738. Raadscommissie welzijnszaken, sociale aangelegenheden en volksgezondheid o.m. agenda's, openbare bekendmakingen en verslagen, 1978-1979.
Code VNG: -2.07.515

2739. Commissie voor onderwijszaken, agenda's en verslagen, 1978-1979.
Code VNG: -2.07.515

2740. Raadscommissie ruimtelijke ordening, agenda's en verslagen, 1978-1979.
Code VNG: -2.07.515

2742. Raadscommissie sport en recreatie, agenda's en verslagen, 1978-1979.
Code VNG: -2.07.515

2743. Raadscommissie verkeerszaken, agenda's en verslagen, 1978-1979.
Code VNG: -2.07.515

2.1.4.3 College van burgemeester en wethouders


97. Correspondentie inzake benoeming en ontslag van wethouders, 1933 - 1966. -- 1 omslag
Code VNG: -.07.526

96. Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders d.d. 07-07-1938 en taakverdeling, 1938 - 1972. -- 1 omslag
Code VNG: -.07.52

175. Besluiten en correspondentie inzake de bezoldiging van de wethouders, 1954 - 1972. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.526

2222. Verordening inzake het toekennen van pensioenen aan wethouders, met wijzigingen, 1957-1969.
Code VNG: -2.07.526

2.1.4.4 Burgemeester


1538. Herbenoeming van burgemeester Aalbers in 1958 en afscheid op 30-6-1961, 1958-1961.
Code VNG: -2.07.531

98. Stukken betreffende benoeming en ontslag van burgemeester L.C.A. Lepelaars, 1961 - 1971. -- 1 omslag
Code VNG: -.07.531

2068. Comité afscheid burgemeester Lepelaars, 1971.
Code VNG: -2.07.531

675. Correspondentie en krantenknipsels betreffende de installatie van burgemeester F.A. Bulder, 1972. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.531

2.1.4.5 Gemeentelijke diensten en afdelingen


2.1.4.5.1 Algemeen; gemeentesecretarie


2733. Verordening op de organisatie van de gemeentesecretarie d.d. 16-3-1962 (ingetrokken per 1-1-1973), 1961 -1962.
Code VNG: -2.07.355.5

254-(2731). Agenda’s en notulen van stafvergaderingen, 1971-1979. -- 2 omslagen
Code VNG: -2.07.355.1

2732. Verordening op de organisatie van de gemeentesecretarie en de gemeentelijke sociale dienst (d.d. 27-12-1972), 1972-1980.
Code VNG: -2.07.355.5

2849. Centrale Administratie der Bedrijven, jaarrekening 1984.
xxxx overschrijdt tijdvak!!!
Code VNG: -2.07.352.1

2841. Centrale Administratie der Bedrijven, begroting 1986.
xxxx overschrijdt tijdvak!!!
Code VNG: -2.07.352.1

2.1.4.5.2 Grondbedrijf


3042. Benoeming van leden van de schattingscommissie van het grondbedrijf, 1947-1968.
Code VNG: -2.07.351.11

3043. Verordening regelende de schattingen van gronden op basis van art. 10 van de beheersverordening van het grondbedrijf, met 5 wijzigingen, 1950-1968 .
Code VNG: -2.07.351.11

385-(2017). Verzameldossiers inzake het inbrengen en uitnemen van gronden in en uit het Grondbedrijf, 1950-1971. -- 2 omslagen
Code VNG: -2.07.351.54

1575-(1579). Diverse stukken betreffende de jaarrekening van het Grondbedrijf over 1951-1962. -- 2 omslagen
Code VNG: -2.07.55

438-(2872). Jaarrekeningen, 1952 - 1984. -- xxx
Code VNG: -2.07.55.1

48-(3064). Begrotingen, 1954 - 1986 (hiaten).. -- xxx
Code VNG: -2.07.352.11

177-(2746). Verordeningen op het beheer van het grondbedrijf, met wijzigingen, 1955-1975. -- 3 omslagen
Code VNG: -.07

2935-(3077). Begrotingswijzigingen, 1963 - 1979.
Code VNG: -2.07.55

2747. Financieel beheer van het Grondbedrijf, o.m controle administratie, 1977-1980.
Code VNG: 2.07.55

2.1.4.5.3 Gemeentelijke Dienst van Openbare werken


1358. Bestek, tekeningen en correspondentie m.b.t. het bouwen van een garage voor Gemeentewerken aan de Parallelweg 8, 1955-1957.
Code VNG: -2.07.354.396

1689. Verkoop (raadsbesluit van 3 juli 1959) van de garage van gemeentewerken aan de Parallelweg 8 aan firma Fabricom N.V., 1957-1962.
Code VNG: -2.07.354.396

179. Raadsbesluit van 27 april 1962 tot de instelling van een dienst openbare werken, met een beheersverordening en voorbereidende correspondentie, 1958 - 1962. -- 1 omslag
De beheersverordening is ingetrokken bij raadsbesluit van 28 september 1962.
Code VNG: -.07

172-(1838). Dossiers inzake de bouw van een nieuwe gemeentegarage / gemeentewerkp;laats aan de Jozef Israelstraat, 1959 - 1963. -- 4 omslagen
Code VNG: -2.07.354.3

180. Raadsbesluiten van 28 september 1962 en 31 mei 1963 tot de vaststelling van een verordening op het beheer van de dienst openbare werken, 1962 - 1964. -- 1 omslag
Code VNG: -.07

181. Correspondentie inzake de organisatie en de inrichting van de werkplaats van de dienst openbare werken, 1962 - 1971. -- 1 omslag
Code VNG: -.07

182. Correspondentie, rapport en tekening inzake een onderzoek naar de doelmatigheid van de dienst van openbare werken, 1967 - 1970. -- 1 omslag
Code VNG: -.07.355.2

188-(2871). Jaarrekeningen, 1967 - 1984 (hiaten). -- 15 omslagen
Code VNG: -2.07.352.18

47-(2889). Begrotingen, 1967 - 1986 (hiaten). -- xxx
Code VNG: -.07.352.11

2720. Controle op de financiele administratie van de dienst Openbare Werken, 1973-1979.
Code VNG: -2.07.352.65

2748. Beheersverordening van de Dienst van Openbare Werken, 1974, met wijziging, 1974-1977.
Code VNG: -2.07.55

2.1.4.5.4 Gemeentepolitie


1233. Stukken betreffende het gemeentelijk politiekorps, 1975 - 1977. -- 1 dossier
Code VNG: -.07.55

2724-(2766). Dossiers inzake de bouw van een politiebureau / noodbestuurspost aan de Albert Schweitzerlaan, 1977-1980. -- 8 omslagen
Code VNG: -2.07.354.1

2.1.4.5.5 Gemeentelijke sociale dienst


2952. Jaarverslagen van de gemeentelijke dienst voor Maatschappelijke aangelegenheden, later gemeentelijke sociale dienst, 1934-1935, 1937-1938, 1952-1953, 1960-1964.
Code VNG: -2.07.55

2064. Gemeentelijke Sociale Dienst, beheersverordening (raadsbesluit van 27-9-1957) met verlengingen van de werkingsduur, 1957-1971.
Code VNG: -2.07.55

187-(2953). Jaarrekeningen, 1960 - 1984 (hiaten) . -- 20 omslagen
Code VNG: -.07.352.18

49-(3065). Begrotingen, 1964 - 1986 (hiaten). -- xxx
Code VNG: -.07.352.11

183. Correspondentie en tekeningen inzake de tijdelijke huisvesting van de gemeentelijke sociale dienst en het kantoor van de gemeente-ontvanger, 1971 - 1972. -- 1 omslag
Code VNG: -.07.354.1

373. Raadsbesluit van 15-10-1971 tot vaststelling van een verordening op het beheer van de Gemeentelijke Sociale Dienst, 1971 - 1975. -- 1 omslag
Vervallen per 28-11-1975
Code VNG: -2.07.55

2756. Beheersverordening voor de gemeentelijke Sociale Dienst (raadsbesluit 28 november 1975), 1975.
Code VNG: -2.07.55

2.1.4.5.6 Gemeentelijke Dienst voor sportzaken


374. Raadsbesluit van 27-11-1970 tot vaststelling van een verordening op het beheer van de gemeentelijke dienst voor Sportzaken, 1969 - 1971. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.55

186-(2884). Jaarrekeningen, 1971 - 1984. -- 11 omslagen
Code VNG: -.07.352.18

50-(3112). Begrotingen, 1971 - 1986 (hiaten). -- xxx
Code VNG: -.07.352.11

2755. Beheersverordening voor de Dienst voor Sportzaken, 1975-1980.
Code VNG: -2.07.55

2.1.4.5.7 N.V. Exploitatiemaatschappij "De Stormpolder"


2784. N.V. Exploitatiemaatschappij "De Stormpolder", statuten, 1918-1971.
Code VNG: -2.07.55

2782. N.V. Exploitatiemaatschappij "De Stormpolder", diverse financiële overzichten, o.m. balans/verlies- en winstrekeningen 1953/1961, 1952-1961.
Code VNG: -2.07.55

2783. N.V. Exploitatiemaatschappij "De Stormpolder", agenda's en notulen van vergaderingen van de Raad van beheer alsmede van vergaderingen van aandeelhouders, 1953-1976.
Code VNG: -2.07.55

1923. Exploitatiemaatschappij "De Stormpolder", Bouw en verkoop van de woningen Fuutstraat 1 - 10 en Gruttostraat 1 - 12, 1961 - 1965.
Code VNG: -2.07.55

2.1.5 Uitoefening van de dienst


2757. Overdracht van bevoegdheden (delegatie), 1964-1978.
Code VNG: -2.07.63

678. Correspondentie en rapporten betreffende organisatieonderzoek van de secretarie, het kantoor van de gemeente-ontvanger en van de sociale dienst, 1969 - 1976. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.355.5

2.1.6 Beleid, beleidsplanning; representatief optreden


600. Correspondentie inzake het investeringsprogramma en de planning voor de jaren 1971-1978, 1970 - 1974. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.352.6

2715. Commissie beleidsplanning, o.m samenstelling commissie, vergaderingen, verslagen, 1972-1974.
Code VNG: -2.07.352.6

1203-1204. Stukken betreffende de beleidsplanning voor de jaren 1975-1983, 1974-1979. -- 2 omslagen
Code VNG: -2.07.352.6

1202-(2716). Notulen en vergaderstukken van vergaderingen van de werkgroep Planning, 1978-1979. -- 2 omslagen
Code VNG: -2.07.352.6

2.2 PERSONEEL


2.2.1 Personeel algemeen


113. Correspondentie inzake volontairs, gemeente-arts en bode-concierge, 1932 - 1972. -- 1 omslag
Code VNG: -2.08.

1484. Personeel, o.m. capitulantenbesluit; krijgsgevangenschap, 1940-1945; uitzending naar Duitsland; verbod dragen insignes e.d. in oorlog, 1940-1945; jodenvervolging; zuivering 1945, 1934-1946.
Code VNG: -2.08

1236. Stukken betreffende personeelsaangelegenheden, 1970 - 1977. -- 1 dossier
Code VNG: -.08.

2.2.2 Rechtspositie algemeen


1580. Ambtenarenreglement 1931, met wijzigingen, 1931-1955.
Code VNG: -2.08.17

1588. Arbeidsovereenkomstenbesluit met wijzigingen, 1937-1954.
Code VNG: -2.08.17

1985-1988. Algemeen Ambtenaren Reglement september 1955, met wijzigingen, 1955 - 1967. -- 4 omslagen
Code VNG: -2.08.17

1983-1984. Arbeidsovereenkomstenverordening d.d. 29 maart 1956, met wijzigingen, 1956 - 1967. -- 2 omslagen
Code VNG: -2.08.17

392-(2758). Notulen en gedeeltelijk vergaderstukken van de vergaderingen van de commissie voor het georganiseerd overleg, 1957-1979. -- 4 omslagen
Code VNG: -2.08.172

2.2.3 Benoeming, bevordering, ontslag


2.2.4 Plichten en verplichtingen van personeel; gezag over het personeel


114. Raadsbesluit van 26-02-1930 tot vaststelling van een instructie voor de schoonmaakster van het raadhuis, met werkprogram en wijzigingen van de instructie voor de ambtenaren ter secretarie in 1943 door de burgemeester, 1930 - 1943. -- 1 omslag
Code VNG: -2.08.31

115. Stukken betreffende de werkzaamheden door de gemeentewerklieden, 1956 - 1968. -- 1 omslag
Code VNG: -2.08.

1980. Vakantieregeling personeel, 1957 - 1968.
Code VNG: -2.08.35

2759. Verordening betreffende de regeling van variabele werktijden, met wijziging (B&W 04-04-1978), 1977-1978.
Code VNG: -2.08.353

2.2.5 Personeelsformatie


2.2.6 Rechten van het personeel


2.2.6.1 Loon; bezoldiging


118-(2760). Bezoldigingsverordeningen, 1946 - 1980. -- 25 omslagen
Code VNG: -2.08.741

116. Voorschriften en correspondentie inzake de bezoldiging van het personeel, 1948 - 1971. -- 1 omslag
Code VNG: -2.08.741

2182. Salarisverordening 1955 II, 1958.
Code VNG: -2.08.741

117. Raadsbesluit van 25 april 1958 tot vaststelling van de herzieningsverordening 1957 in verband met de bezoldiging van het personeel, 1958. -- 1 omslag
Code VNG: -2.08.741

92. Verordeningen, vastgesteld door de gemeenteraad inzake nacalculatie trend, uitkering ineens en duurtetoeslag, 1967 - 1969. -- 1 omslag
Code VNG: -.08.741

124. Stukken betreffende de inpassing van gemeentepersoneel in de salarisschalen per 1 juli 1971 door herziening van de Bezoldigingsverordening per 1 juli 1971, 1971 - 1972. -- 1 omslag
Code VNG: -2.08.741

2.2.6.2 Tegemoetkomingen en schadeloosstellingen


121. Raadsbesluiten tot vaststelling van tijdelijke ziektekostenregelingen van het gemeentepersoneel, met correspondentie, 1950 - 1972. -- 1 omslag
Code VNG: -2.08.742

1990. Uitkeringsverordening (i.v.m. werkloosheidswet) 1952, t/m 9e wijziging, 1952 - 1966.
Code VNG: -2.08.741

2763. Verordening regeling kindertoelage (raadsbesluit 1-9-1955), met wijziging, 1955-1956.
Code VNG: -2.08.742.32

2368-2369. Regelingen Verplaatsingskostenbesluit, 1955-1966. -- 2 omslagen
Code VNG: -2.08.742.2

1989. Wachtgeldregeling 1955, t/m 10e wijziging, 1955 - 1967.
Code VNG: -2.08.741.7

2370-2371. Studietoelageregelingen, 1957-1973. -- 2 omslagen
Code VNG: -2.08.86

2761. Uitkeringsverordening (raadsbesluit 20-12-1968), met wijzigingen, 1968-1981.
Code VNG: -2.08.741

2762. Wachtgeldverordening (raadsbesluit 20-12-1968), met 6 wijzigingen, 1968-1982.
Code VNG: -2.08.741

2.2.6.3 Pensioen. Verzekering. Bijstand


123. Correspondentie inzake toetreding tot de bedrijfsvereniging voor overheidsdiensten, 1946 - 1971. -- 1 omslag
Code VNG: -2.08.743

1589. Verordening verhaal bijdragen inkoop pensioen, 1948-1949.
Code VNG: -2.08.743.11

1991. Spaarverordening 1960, 1960 - 1967.
Code VNG: -2.08.83

122. Raadsbesluit van 29 juni 1967 tot vaststelling van een verordening tot het toekennen van een uitkering ineens aan het daarvoor in aanmerking komend gemeentepersoneel i.v.m. de verlate inwerkingtreding van de nieuwe regeling van het pensioenverhaal, met correspondentie, 1965 - 1971. -- 1 omslag
Code VNG: -2.08.743

2764. Spaarregeling (d.d. 20 december 1968), met wijzigingen, 1968-1970.
Code VNG: -2.08.83

2.2.7 Overige personeelsaangelegenheden


3111. Verordening studiefaciliteiten (raadsbesluit 09-09-1973) met 2 wijzigingen, 1973-1979.
Code VNG: -2.08.86

3 UITOEFENING VAN DE EXTERN GERICHTE TAKEN


3.01 Bevolkingsadministratie; burgerlijke stand; verkiezingen


3.01.1 Bevolkingsadministratie; woningregistratie


1267. Woonschepenregister, 1927 - 1977. -- 1 pak (kaartsysteem)
Code VNG: -1.755.3

1702. Invoering gezinspersoonskaartenstelsel in Krimpen aan den IJssel, 1930-1943..
Code VNG: -1.755.33

1544-(1705). Bevolkingsstatistiek, 1930-1956. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.755.36

1981. Huisnummering, 1933 - 1967.
Code VNG: -1.755.35

1703. Bevolkingsboekhouding in buitengewone omstandigheden + reconstructie 1945, 1940-1947.
Code VNG: -1.755.33

1706-(2786). Stukken betreffende de volkstellingen, 1947-1971. -- 4 omslagen
Code VNG: -1.755.361

369. Lijsten bevattende de leeftijdsopbouw en de loop der bevolking van de gemeente, 1956 - 1970. -- 1 omslag
Code VNG: -1.755.3

2216-(2504). Verzameldossiers inzake de vaststelling van huisnummers, 1968-1971. -- 4 omslagen
Code VNG: -1.775.35

53. Lijsten, bevattende overzichten van leeftijdsopbouw over de jaren 1860 tot en met 1979, 1971. -- 1 omslag
Code VNG: -1.755.36

498. Overzichten en correspondentie inzake de leeftijdsopbouw, de loop der bevolking en statistische opgaven, 1971 - 1975. -- 1 omslag
Code VNG: -1.755.36

236. Correspondentie, adviezen en schetsen betreffende de huisnummering van woningen, scholen, sporthal, quick-service-station, praktijkruimten en ontmoetingscentrum van de parochie Heilige Maria Koningin, 1972 - 1978. -- 1 omslag
Code VNG: -1.755.35

433-(783). Correspondentie inzake de vaststelling van huisnummers, gedeeltelijk met tekeningen, 1973-1979. -- 3 omslagen
Code VNG: -1.755.3

2558. Bevolkingsstatistiek, o.m. leeftijdsopbouw; loop der bevolking; statistiek "hoofdbewoners"; leegstandonderzoek niet bewoonde woningen; onderzoek leefsituatie van de Nederlandse bevolking; onderzoek t.b.v. vakantie en uitgaan, 1979; leefsituatieonderzoek onder jongeren, 1979, 1976-1979.
Code VNG: -1.755.36

3.01.2 Burgerljjke stand


1872-(2555). Verordeningen betreffende het aantal ambtenaren van de burgerlijke stand en hun werkverdeling, 1926-1980. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.755.21

2554. Stukken betreffende benoeming, ontslag en handtekeningen van ambtenaren van de burgerlijke stand, 1928-1979.
Code VNG: -1.755:22

1695. Namen, titels, controle dubbele geslachtsnamen (hier o.m. Vogelenzang de Jong), 1939-1948.
Bevat:
-
Code VNG: -1.755.1

475-(1704). Verklaringen van overlijden, 1940-1979. -- 3 omslagen
Code VNG: -1.755.2

2557. Kennisgeving van overlijden in het buitenland, 1941-1948..
Code VNG: -1.755.27

781. Bijlagen bij de burgerlijke stand. Kennisgevingen van kantmeldingen, 1948 - 1978. -- 1 omslag
Code VNG: -1.755.231

103. Correspondentie en rapporten inzake de adoptie van buitenlandse pleegkinderen, 1968 - 1973. -- 1 omslag
Code VNG: -1.755.2

2796. Naamsverandering, 1976.
Code VNG: -1.755.25

759. Bewijsstukken behorende bij de huwelijksakten, 1976 - 1977. -- 1 omslag
Code VNG: -1.755.2

3.01.3 Verkiezingen


3.01.3.1 Verkiezingen algemeen


2077. Regeling tot toekenning van presentiegeld aan leden van de stembureaus (raadsbesluit 10-4-1952), met 3 wijzigingen, 1952 - 1965.
Code VNG: 07.446

2076-(2791). Dossiers inzake de verdeling van de gemeente in stemdistricten en de aanwijzing van stemlokalen, 1962-1977. -- 2 omslagen
Code VNG: 07.443.51

585. Besluit van B. en W. van 22-11-1977 tot aanwijzing van stemlokalen, met overige correspondentie, 1978. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.4

3.01.3.2 Verkiezingen Provinciale Staten


467-(2034). Processen-verbaal van de verkiezing van de leden van provinciale staten van Zuid-Holland, 1962-1978. -- 6 omslagen
Code VNG: -3.07.4

3.01.3.3 Verkiezingen Tweede Kamer der Staten-Generaal


469-(2550). Processen-verbaal van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1956-1986. Gedeeltelijk met andere stukken. -- 10 omslagen
Code VNG: -4.07.4

3.01.3.4 Verkiezingen overige openbare lichamen


471-(1848). Processen-verbaal van de verkiezing van de leden van de Raad van Rijnmond, 1965-1978. -- 4 omslagen
Code VNG: -.07.572

2123. Verkiezing Raad van Rijnmond in 1970, 1969 - 1970.

777. Uitslag van de verkiezing van leden van de Raad van Rijnmond, 1974 - 1976. -- 1 omslag

3.02 Belastingen


1693. Verordeningen regelende de heffing en invordering van vergunningsrechten inzake de verkoop van alcoholhoudende dranken, 1904-1935 alsmede opgaven van het vergunningsrecht, 1930-1950.
overschrijdt periode !!
Code VNG: -1.719.521

1690. Verordeningen en correspondentie betreffende gemeentelijke belastingen, o.m. gemeentefondsbelasting, 1930 t/m 1940; grondbelasting, 1920; personele belasting, 1920 t/m 1944; straatbelasting, 1947 t/m 1949; vermakelijkheidsbelasting, 1933 t/m 1946; vermogensbelasting, 1921 t/m 1935, woonforensenbelasting, 1920-1946..
overschrijdt periode !!
Code VNG: -1.713/719

496-(2553). Legesverordeningen, doorgaans met wijzigingen, 1920 - 1979. -- 8 omslagen
Code VNG: -1.718.7

1696. Verordeningen op de heffing van zakelijke bedrijfsbelasting, 1921-1935.
Code VNG: -1.719.91

1542. Verordening op de heffing van een woonforensenbelasting, 1932-1959.
Code VNG: -1.714.397

2079. Personele belasting, klasse-indeling en verordening op de heffing van opcenten, 1938 - 1967.
Code VNG: -1.714.31

491-(2078). Verordeningen op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de grondbelasting, 1943-1955 en 1971. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.714.11

2128-(2552). Verordeningen op de hondenbelasting, 1947-1979 . -- 2 omslagen
Code VNG: -1.714.38

1870-(2071). Verordeningen op de vermakelijkhedenbelasting, 1948 - 1971. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.714.35

2072. Verordeningen regelende de heffing van het vergunningsrecht en verlofrecht, 1950 - 1951.
Code VNG: -1.719.521

492-(1868). Verordeningen op de straatbelasting, met wijzigingen, 1950 - 1967. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.714.1

493. Verordeningen op de heffing van rioolgelden, met wijzigingen, 1957 - 1977. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.714.1

490. Raadsbesluit van 6 november 1959 tot vaststelling van de verordening op de heffing van een bouwterreinbelasting, 1959 - 1960. -- 1 omslag
Code VNG: -1.714.1

3116. Drank- en horecaverordening (raadsbesluit 29-12-1967) alsmede verordening op de heffing en invordering van een belasting wegens het verstrekken van sterke drank als bedoeld in art. 24 van de Drank- en Horecawet, met wijziging, 1967-1968.
Code VNG: -1.761.11

497. Raadsbesluit van 29 december 1967 tot vaststelling van de verordening op de heffing en invordering van een belasting wegens verstrekken van sterke drank, 1967 - 1976. -- 1 omslag
Vervallen bij raadsbesluit van 1 oktober 1976
Code VNG: -1.719.5

2127. Verordening op de heffing en invordering van een belasting op waterverontreiniging (raadsbesluit 7-1-1972), 1971 - 1972.
Code VNG: -1.714.12

495. Raadsbesluit van 23 april 1971 tot vaststelling van de verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de personele belasting, 1971 - 1973. -- 1 omslag
Code VNG: -1.714.31

494-(2551). Verordeningen op de onroerend goedbelasting, met wijzigingen, 1971 - 1980. -- 3 omslagen
Code VNG: -1.714.1

2797. Verordening op de heffing en invordering van een belasting wegens het verstrekken van sterke drank (raadsbesluit 1 oktober 1976), met 3 wijzigingen, 1976-1981. .
vervallen 9-10-1981
Code VNG: -1.719.521

3.03 Openbare orde, openbare zedelijkheid


3.03.1 Openbare orde


1697-1699. Registers van aangevraagde en uitgereikte buitenlandse paspoorten, 1919-1945. -- 3 omslagen
Code VNG: -1.755.612

1700-1701. Portretten ingeleverd voor paspoorten en bewijzen van Nederlanderschap, ca. 1920-1950. -- 2 omslagen
NIET openbaar !!
Code VNG: -1.755.612

1543. Verordening op de heffing van precariorechten, met wijziging en raadsbesluit tot intrekking, 1933-1959 .
Code VNG: -1.754.2

1554. Aanstelling van onbezoldigde gemeenteveldwachters, 1934-1959.
Code VNG: -1.759.66

1498-(1715). Afgevoerde vreemdelingen, 1934-1960. -- 3 omslagen
Code VNG: -1.756

1694. Beschikking van de burgemeester waarbij het verboden is aan jeugdige personen zich in de gemeente gedurende bepaalde tijd buiten op te houden, 1943.
Code VNG: -1.75

1545. Bewijzen van onvermogen en van goed gedrag, 1947-1956 .
Code VNG: -1.755.65

1553. Steun Wettig Gezag, 1950-1965.
Code VNG: -1.759.63

201-(1244). Stukken betreffende de rijkspolitie, 1950 - 1978. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.75

784. Correspondentie en kennisgevingen inzake naturalisatie van vreemdelingen tot Nederlander, 1956 - 1978. -- 1 omslag
Code VNG: -1.756.1

207. Raadsbesluit van 8 augustus 1958 tot het vaststellen van een algemene poltieverordening, met wijzigingen 1 t/m 18, 1958 - 1973. -- 1 omslag
Code VNG: -1.75

2115. Naturalisatie, 1961 - 1971.
Bevat:
F. Bala; A.A. Boham; J. Creco; C. Kassuly; K.D. Liem en I.N. Tan; M. Makaloey; D. Passalbessy; R. Vallina Ruiz; M. de Pilar; F. Castanera; diverse personen; C.M. Passalbessy.
Code VNG: -1.756.1

786. Stukken betreffende benoeming en ontslag van onbezoldigde ambtenaren van de rijkspolitie, 1964 - 1978. -- 1 omslag
Code VNG: -1.759.66

2792. Vernieling en beschadiging door baldadigheid, o.m. beschadiging bouwmaterialen van in aanbouw zijnde woningen tegenover woonwijk Ambonese gezinnen; vernieling door Ambonezenkinderen, 1965-1968.
Code VNG: -1.759.561

785. Stukken betreffende de reserve rijkspolitie, 1965 - 1975. -- 1 omslag
Code VNG: -1.759.63

1919. Reispapieren voor in deze gemeente gevestigde Ambonezen, 1967.
Code VNG: -1.756.612

1982. Ordeverstoringen, conflict met Ambonese jongeren in augustus 1968.
Code VNG: -1.754.3

1245. Kwartaalverslagen van de rijkspolitie en jaarrapport over 1971, 1971 - 1975. -- 1 dossier
Code VNG: -1.75

1081. Stukken betreffende inbraken, 1972 - 1973. -- 1 dossier
Code VNG: -1.872

2556. Ordeverstoring in Zuid-Molukse woonwijk, problematiek rond de Molukse bevolkingsgroep met o.m. verslagen van besprekingen en instellen van commissie van overleg; 1974-1978.
Code VNG: -1.754.3

2542. Verordening inzake het register ter bestrijding van heling, 1978-1979.
Code VNG: -1.759.51

2560. Verkrijging en verlies van het Nederlanderschap, o.m. naturalisatieverzoeken, 1979.
Code VNG: -1.756.1

3.03.2 Openbare zedelijkheid


1555. Vaststelling maximum aantal vergunningen en verloven voor de verkoop van sterke drank, 1930-1950.
Code VNG: -1.761.11

1556. Verordening inzake eisen voor vergunnings- en verlofslokaliteiten (art. 9 Drankwet 1931), 1933.
Code VNG: -1.761.116

1557. Verordening inzake een vestigingsverbod van lokaliteiten in bepaalde wijken, buurten of straten (art. 10 Drankwet 1931), 1933.
Code VNG: -1.761.13

1953. Drankwet, stukken betreffende wijkmaximum Drankwetvergunningen, 1950 - 1961.
Code VNG: -1.761.11

130. Vergunning aan H. Schouten tot het uitoefenen van een cafebedrijf in het perceel Tuinstraat 4 (Verenigingsgebouw), met correspondentie, 1967 - 1976. -- 1 omslag
Code VNG: -1.761.1

131. Vergunning aan C. Rietveld tot het uitoefenen van een cafebedrijf in het perceel Breekade 20, met correspondentie, 1967 - 1976. -- 1 omslag
Code VNG: -1.761.1

137. Vergunning aan de voetbal- en atletiekvereniging “D.C.V.” tot het uitoefenen van een cafebedrijf in het perceel Waalplantsoen 3 (clubgebouw), met correspondentie, 1967 - 1976. -- 1 omslag
Code VNG: -1.761.1

125. Vergunningen aan W. Wesselo tot het uitoefenen van een restaurantbedrijf in het perceel Nieuwe Tiendweg 2 en een cafebedrijf in het perceel Parkzoom 45, met correspondentie, 1968 - 1969. -- 1 omslag
Code VNG: -1.761.1

127. Vergunning aan C.M. Wesselo tot het uitoefenen van een cafebedrijf in het perceel Veerdam 13, met correspondentie, 1968 - 1970. -- 1 omslag
Code VNG: -1.761.1

139. Vergunning aan mevr. T. den Boer-Muilwijk tot het uitoefenen van een slijtersbedrijf in het perceel Raadhuisplein 46A, met correspontie, 1968 - 1975. -- 1 omslag
Code VNG: -1.761.1

128. Vergunning aan mevr. M.S. van der Voorden-Schippers tot het uitoefenen van een slijtersbedrijf in het perceel IJsseldijk 332, met correspondentie, 1968 - 1976. -- 1 omslag
Code VNG: -1.761.1

140. Vergunning aan H. Noordegraaf en P.G. Baanen tot het uitoefenen van een cafebedrijf in het perceel Raadhuisplein 61, met correspontie, 1968 - 1989. -- 1 omslag
Vervallen per 01-08-1989
Code VNG: -1.761.1

133. Vergunning aan de N.V. Exploitatie Mij “Montilla” tot het uitoefenen van een slijtersbedrijf in het perceel noodkerk aan de Nieuwe Tiendweg en Hobbemalaan 1, met correspondentie, 1970 - 1971. -- 1 omslag
Code VNG: -1.761.1

129. Vergunning aan Ch. Tang tot het uitoefenen van een restaurantbedrijf in het perceel Raadhuisplein 83, met correspondentie, 1970 - 1972. -- 1 omslag
Code VNG: -1.761.1

132. Vergunning aan R.K. Kerkbestuur Maria Koningin tot het verstrekken van alcoholhoudende drank in het perceel noodkerk aan de Nieuwe Tiendweg en Hobbemalaan 1, met correspondentie, 1970 - 1973. -- 1 omslag
Code VNG: -1.761.1

138. Vergunning aan de Cooperatieve Verbruiksvereniging “Co-op. Vooruitgang” tot het uitoefenen van een slijtersbedrijf in het perceel Raadhuisplein 104, met correspondentie, 1970 - 1975. -- 1 omslag
Code VNG: -1.761.1

136. Vergunning aan de kerkeraad van de Gereformeerde kerk tot het uitoefenen van een cafebedrijf in het perceel Burgemeester Aalberslaan 41, met correspondentie, 1971 - 1974. -- 1 omslag
Code VNG: -1.761.1

141. Vergunning aan G. Enzlin, A. van der Meulen en R. de Rijk tot het verstrekken van alcoholhoudende drank in het perceel Burgemeester Aalberslaan 41, met correspondentie, 1971 - 1974. -- 1 omslag
Ingetrokken per 01-03-1974.
Code VNG: -1.761.1

134. Vergunning aan H. Kolling tot het uitoefenen van een cafebedrijf in het perceel IJsseldijk 19, met correspondentie, 1972 - 1973. -- 1 omslag
Code VNG: -1.761.1

135. Vergunning aan de christelijke korfbalvereniging “K.O.A.G.” tot het uitoefenen van een cafebedrijf in het perceel Olympiade (kantine), met correspondentie, 1972 - 1973. -- 1 omslag
Code VNG: -1.761.1

126. Vergunning aan J.C. de Wit tot het uitoefenen van een cafebedrijf in het perceel IJsseldijk 233, met correspondentie, 1973 - 1974. -- 1 omslag
Code VNG: -1.761.1

787. Drank- en horecawetvergunningen, 1974 - 1988. -- 1 omslag
Code VNG: -1.761.11

3.04 Openbare gezondheid, milieu


3.04.1 Algemene gezondheidszorg; organisatie van de gezondheidszorg


1716. Verslagen van de Gezondheidscommissie, 1929-1932.
Code VNG: -1.771

1558. Uitoefening geneeskunde, 1930-1955.
Code VNG: -1.772

1669. Verordening en instructie van de gemeentegeneesheer, tevens belast met de armenpraktijk, alsmede stukken betreffende aanstelling en ontslag, 1932-1954.
Code VNG: -1.842.1

1559. Verordening bescherming titel kraamverzorgster en gelijksoortige benamingen, 1948.
Code VNG: -1.772.6

378-384. Stukken betreffende de stichting van een gezondheidscentrum aan de Nieuwe Tiendweg, 1969 - 1975. -- 7 omslagen
Code VNG: -1.772.2

2540-(2562). Rapporten en correspondentie inzake preventieve bevolkingsonderzoeken (cervix, mammacarcinoom, hypertensie), 1975-1979. -- 3 omslagen
Code VNG: -1.772.2

2561. Vergaderingen, verslagen en krantenknipsels betreffende preventieve bevolkingsonderzoeken (cervix, mammacarcinoom, hypertensie en kankeronderzoek), 1975-1980.
Code VNG: -1.772.2

3.04.2 Toezicht op voedsel; drinkwater


1707. Gemeenschappelijke regeling Vleeskeuringsdienst, 1937-1955.
Code VNG: -1.773.12

184. Raadsbesluit van 28 september 1937 tot deelname in de gemeenschappelijke regeling Waterleiding “Lek en IJssel”, met wijzigingen en correspondentie, 1937 - 1972. -- 1 omslag
Code VNG: -1.778.3

31. Verordening betreffende het bewaren en ter beschikking stellen van afval van levensmiddelen en het ter beschikking stellen van dierlijk afval en van cadavers van honden en katten d.d. 20 november 1940, met vergunningen, 1940 - 1966. -- 1 omslag
Code VNG: -1.777.2

2800. Overeenkomst met destructiebedrijf N.V. "GEKRO", 1941-1954.
Code VNG: -1.773.125

1717. Vleeskeuringsdienst, samenvoeging van de kringen Krimpen aan de Lek en Schoonhoven tot één kring Lekkerkerk, 1951-1954.
Code VNG: -1.773.12

2793. Deelname aan de Keuringskring Lekkerkerk, een gemeenschappelijke regeling ter uitvoering van de Vleeskeuringswet, 1955.
Code VNG: -1.773.12 07.23

1604. Verordening op de keuringsdienst van vee en vlees, 1956.
Code VNG: -1.773.12 07.35

2794. Reglement van orde voor de Commissie van advies van de Keuringskring Lekkerkerk, 1956.
Code VNG: -1.773.12 07.515

2795. Verordening op de keuring van waren in de gemeente (raadsbesluit 29-3-56), met wijziging, 1965, 1956-1989..
ingetrokken 11-5-1989
Code VNG: -1.773.11 07.35

2080. Verordening op de heffing van keurloon en recht gebruik gemeentelijke slachtplaats, met wijzigingen, 1957 - 1970.
Code VNG: -1.773.121

2831. Verordening op de keuringsdienst van slachtdieren en van vlees (raadsbesluit 12-5-58), met wijziging 1959, 1958-1959.
Code VNG: -1.773.12

2799. Verordening op de destructie (raadsbesluit 30-5-58), met wijziging 1963, 1958-1963.
Code VNG: -1.773.125

680. Raadsbesluit van 27 juni 1974 tot opheffing van de regeling waterleiding “Lek en IJssel” en deelname in de Goudse Waterleiding Maatschappij, met correspondentie, 1967 - 1976. -- 1 omslag
Code VNG: -1.778.3

162. Correspondentie en tekeningen inzake het leggen van transportleidingen in Langeland door het waterleidingbedrijf Lek en IJssel, 1969 - 1971. -- 1 omslag
Code VNG: -1.778.3

2834. Vleeskeuringsdienst, rekeningen 1969-1981.
Code VNG: -1.773.12 07.352.18

500. Raadsbesluit van 26 maart 1971 tot vaststelling van de verordening op de heffing van keurloon en recht voor het gebruik van de gemeentelijke slachtplaats, met wijzigingen, 1971 - 1978. -- 1 omslag
Ingetrokken bij raadsbesluit van 26 januari 1978.
Code VNG: -1.773.1

2833. Vleeskeuringsdienst, begrotingen 1971-1979.
Code VNG: -1.773.12 07.352.11

2798. Verordening op de heffing en invordering van keurloon ten behoeve van de Keuringsdienst van slachtdieren en van vlees in de gemeente (raadsbesluit 26 jan. 1978), 1977-1978.
Code VNG: -1.773.121

3.04.3 Bestrijding van besmetelijke ziekten


2460-(2801). Verordeningen op de heffing en invordering van besmettelijke ziektegelden, 1929-1937, 1973-1975. -- 2 omslagen

478. Correspondentie en overzichten betreffende inentingen, 1945 - 1961. -- 1 omslag
Code VNG: -1.774.7

370-(2852). Verordeningen ter voorkoming, wering of beteugeling van besmettelijke ziekten in scholen en kinderbewaarplaatsen, 1948-1958. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.774.4

479. Statistiek en correspondentie inzake inentingen, 1957 - 1976. -- 1 omslag
Code VNG: -1.774.7

730. Notulen van vergaderingen en jaarverslagen van de entgemeenschap Krimpen a/d IJssel, 1958 - 1975. -- 1 omslag
Code VNG: -1.774.7

2196. Jaarverslagen van de entgemeenschap, 1959-1964.
Code VNG: -1.774.7

476-477. Verklaringen van bezwaar in verband met inenting tegen pokken, 1963 - 1975. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.774.7

3.04.4 Begraven


5-(2566). Verleende vergunningen voor het plaatsen van graftekens op de begraafplaats, 1930 - 1979. -- 15 omslagen
Code VNG: -1.776.11

166-(2565). Uitgifte van koopgraven, 1931 - 1979. -- 4 omslagen
Code VNG: -1.776.11

2224. Aanwijzing van geneeskundigen belast met het verrichten van de doodschouw, 1932-1959.
Code VNG: -1.776.7

1606. Bestek en tekeningen voor de uitbreiding van de nieuwe algemene begraafplaats en ophoging van de bestaande begraafplaats, 1940-1961.
Code VNG: -1.776.11

1605. Beplanting van de oude begraafplaats (met plattegrondtekening 1891), 1946-1954.
Code VNG: -1.776.11

148. Correspondentie inzake de bestemming van een gedeelte van de algemene begraafplaats voor de begraving van rooms-katholieken, 1955 - 1969. -- 1 omslag
Code VNG: -1.776.1

100. Bestek, tekeningen en correspondentie inzake de verbouw van de dienstwoning op de begraafplaats aan de IJsseldijk tot aula, 1956 - 1965. -- 1 omslag
Code VNG: -1.776.1

2223. Opgraving en vervoer van lijken, 1957-1969..
Code VNG: -1.776.11

499-(2563). Verordeningen op de heffing en invordering van begrafenisrechten, 1957-1964, 1972 - 1979. -- 3 omslagen
Code VNG: -1.776.1

1972-(2564). Huurgraven, 1957 - 1979. -- 3 omslagen
Code VNG: -1.776.11

142. Correspondentie en tekeningen inzake diverse voorzieningen ten behoeve van de algemene begraafplaats aan de IJsseldijk, 1962 - 1969. -- 1 omslag
Code VNG: -1.776.1

1883. Aankoop van gronden t.b.v. uitbreiding begraafplaats, 1963.
Code VNG: -1.776.11

1879. Geslotenverklaring van de "Oude begraafplaats" aan de IJsseldijk, 1963 - 1964.
Code VNG: -1.776.11

2056-2058. Stukken betreffende de uitbreiding van de begraafplaats, 1963 - 1967. -- 3 omslagen
Code VNG: -1.776.11

2835. Aanwijzing van lijkschouwers, 1965-1974.
Code VNG: -1.776.7

2567-2569. Stukken betreffende de aanleg van een begraafplaats (op grondgebied van de gemeente Krimpen aan de Lek), 1972 - 1978. -- 3 omslagen

2802. Bestek (45/1974) en tekeningen (TBW 6037 bl. 2, 3, 4) ten behoeve van de verbouwing en inrichting van de aula op de algemene begraafplaats aan de IJsseldijk, 1973-1976.
Code VNG: -1.776.11

3.04.5 Hygiene van lucht, bodem en water (o.a. hinderwet)


1709. Raadsbesluit dat alleen in bepaalde wijken inrichtingen, genoemd in art. 2 der Hinderwet 1875, gesticht mogen worden, 1921-1951.
Code VNG: -1.777.51

1711. Hinderwetvergunning voor het oprichten van een vuilstortplaats en vuilverbrandingsinrichting aan de Tiendweg, 1935-1939.
Code VNG: -1.777.61

149. Correspondentie, kaarten ten aanzien van gevoelige gebouwen en voorschriften, 1941 - 1973. -- 1 omslag
Code VNG: -1.777.51

1562. Correspondentie inzake verontreiniging van sloten in Stormpolder, 1950-1955.
Code VNG: -1.777.63

1473. Hinderwetvergunning voor het oprichten en uitoefenen van een kistenfabriek door Steph. van Logchem aan de IJsseldijk (kad. sectie A 5371), 1958.
Code VNG: -1.777.51

2481. Afvalwater van fabrieken, correspondentie betreffende lozingsvergunningen (Van der Lee; WIDEK; diverse bedrijven aan Parallelweg; Zalmrokerij van Wijnen Lekdijk; C.P. Duiven t.b.v. wasserette Buys Ballotstraat), 1961-1967.
Code VNG: -1.777.684

150. Raadsbesluit van 30-11-1962 tot vaststelling van de zoneverordening hinderwet, ingetrokken bij raadsbesluit van 23-03-1989, 1962 - 1989. -- 1 omslag
Code VNG: -1.777.51

6. Door het college van Burgemeester en wethouders verleende hinderwetvergunning aan en correspondentie met Chemische Industrie Uithoorn N.V. (CINDU), 1964 - 1971. -- 1 omslag
Met foto’s.
Code VNG: -1.777.13

151. Raadsbesluit van 29-04-1966 tot vaststelling van de verordening benzinepompen Krimpen aan den IJssel, 1966 - 1967. -- 1 omslag
Code VNG: -1.777.5

2480. Vergaderingen van de Commissie waterverontreiniging Krimpenerwaard, 1968-1969.
Code VNG: -1.777.68

7. Correspondentie inzake de aanvraag om een hinderwetvergunning door N.V. Exploitatie Mij Krimpen (EMK), 1970 - 1971. -- 1 omslag
Met foto’s.
Code VNG: -1.777.13

790. Raadsbesluit van 09-08-1973 tot overdracht van hinderwetbevoegdheden aan het Openbaar Lichaam Rijnmond, met correspondentie, 1970 - 1979. -- 1 omslag
Code VNG: -1.777.51

9. Correspondentie inzake de aanvraag om een hinderwetvergunning voor een inrichting aan de Schaardijk 1 door N.V. Exploitatie Mij Krimpen, 1971 - 1972. -- 1 omslag
Code VNG: -1.777.13

10. Correspondentie inzake de sluiting van de inrichting aan de Schaardijk 1 van de N.V. Exploitatie Mij Krimpen, 1972. -- 1 omslag
Code VNG: -1.777.13

2505. Meegezonden stukken bij het beroepschrift van B.V. Exploitatie Maatschappij Krimpen (E.M.K.) tegen de onmiddellijke sluiting van de inrichting op 10-5-1972, dat op 30 juni 1972 is doorgezonden aan H.M. de Koningin, 1972.
Code VNG: -1.777.51

11. Correspondentie en raadsbesluit d.d. 6-10-1972 inzake het treffen van een dadingsovereenkomst met BV Exploitatie Maatschappij Krimpen wegens de sluiting van de inrichting aan de Schaardijk 1, 1972 - 1973. -- 1 omslag
Code VNG: -1.777.1

3088. Verordening op de heffing en invordering van een waterverontreinigingsbijdrage (raadsbesluit 27-10-1972), 1972-1973.
Code VNG: -1.714

2537-2539. Controlerapporten op terreinen van de Exploitatie Maatschappij Krimpen (E.M.K.), mei 1972-1974. -- 3 omslagen
Code VNG: -1.777.13

2578. Verontreiniging rijkswateren o.m. heffingen en vergunningen, 1972-1978.
Code VNG: -1.777.8

2571. B.V. Exploitatie Maatschappij Krimpen (E.M.K.), Hinderwetvergunning Schaardijk 1, correspondentie, 1973-1976.
Code VNG: -1.777.51

792. Correspondentie met B.V. Exploitatie Maatschappij Krimpen inzake de bedrijfsinstallatie en de opslag van schadelijke stoffen, 1973 - 1979. -- 1 omslag
Code VNG: -1.777.5

793. Controlerapporten op de terreinen van B.V. Exploitatie Maatschappij Krimpen, 1975 - 1976. -- 1 omslag
Code VNG: -1.777.5

2570. Verleende hinderwetvergunningen aan de gemeente: Mavoschool aan de Groenendaal; het oprichten en inwerking houden van een openluchtzwembad en een overdekt instructiebad; uitbreiding van een openluchtzwembad en overdekt instructiebad aan de Van Ostadelaan en de Nieuwe Tiendweg; dienst Openbare Werken, Parallelweg 10; Raadhuisplein 2, gemeentehuis; Industrieweg 8, Huishoud- en Nijverheidsschool, 1976-1979.
Code VNG: -1.777.51

794. Stukken betreffende overtreding van de dadingsovereenkomst door B.V. Exploitatie Maatschappij Krimpen, 1977 - 1979. -- 1 omslag
Code VNG: -1.777.5

2572. B.V. Exploitatie Maatschappij Krimpen (E.M.K.), Hinderwetvergunning Schaardijk 1, correspondentie, 1977-1979.
Code VNG: -1.777.51

2803. B.V. Exploitatie Maatschappij Krimpen (E.M.K.), Controle door de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond 1979.
Code VNG: -1.777.51

3.04.6 Afvalverwerking


1713. Stukken betreffende het ophalen, vervoeren en verbranden van vuilnis, 1930-1946.
Code VNG: -1.777.611

371-(2575). Verordeningen op de heffing en invordering van reinigingsrechten, 1932-1980. -- 10 omslagen
Code VNG: -1.777.611

1710. Gemeenschappelijke regeling met de gemeente Krimpen aan de Lek inzake het ophalen van vuilnis, 1948-1954.
Code VNG: -1.777.61

1884. Vuilnisstortplaatsen, 1949 - 1959.
Bevat:
nota inzake vuilverwijderingsvraagstuk; vuilstortplaats aan IJsseldijk; vuilstortplaats aan de Lekdijk; inrichting; vergunning Hoogheemraadschap; hinderwetvergunning; vuilnisstortplaats aan de Provincialeweg; vuilnisstortplaats aan de Provincialeweg nabij Breekade (nieuwe); tijdelijke vuilstortplaats
Code VNG: -1.777.61

791. Stukken betreffende de aanbieding van huisvuil, de afvoer naar vuilnisstortplaatsen en het verwerken van huisvuil, 1963 - 1979. -- 1 omslag
Code VNG: -1.777.611

2015-(2573). Deelneming in N.V. Afvalverwerking Rijnmond, 1965 - 1978. -- 3 omslagen
Code VNG: -1.777.611

796. Rapporten, correspondentie en tekening inzake onderzoek door de Stichting Krimpenerwaard naar de vuilverwerking in de Krimpenerwaard, 1966 - 1971. -- 1 omslag
Code VNG: -1.777.26

795. Correspondentie en tekening inzake de districtsindeling door het Hoogheemraadschap Krimpenerwaard t.b.v. containervervoer naar diverse stortplaatsen in de Krimpenerwaard, 1970 - 1971. -- 1 omslag
Code VNG: -1.777.611

797. Stukken betreffende plannen voor een gemeentelijke verbrandingsinstallatie, 1971. -- 1 omslag
Code VNG: -1.777.26

196. Besluit van burgemeester en wethouders van 2 januari 1973 tot vaststelling van de regeling tot het uitvoeren van reinigingsdiensten, 1972 - 1973. -- 1 omslag
Code VNG: -1.777.611

1067. Provinciale puinafvoerplannen, met correspondentie, 1972 - 1977. -- 1 dossier
Code VNG: -1.855.4

2821. Vuilafvoerregeling (raadsbesluit 22-8-74), met wijziging 1980, 1975-1981.
Bevat:

Code VNG: -1.777.611

582. Raadsbesluit van 1 oktober 1976 tot vaststelling van de verordening op de heffing en invordering van reinigingsrechten, 1976 - 1977. -- 1 omslag
Vervallen bij raadsbesluit dd. 30-09-1977.
Code VNG: -1.719.5

3.04.7 Riolering


1611. Stukken betreffende de bouw van een rioolgemaal aan de Tuinstraat, o.m. aankoop benodigde grond; vergunning hinderwet; vergunning Hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard; vergunning rijkswaterstaat; contract met G.E.B, stroomlevering; bediening; verlengen persleiding, 1930-1956.
Code VNG: -1.777.612

1613. Stukken betreffende de aanleg van rioleringen: Tuinstraat; uitbreidingsplan Kortland; tussen Weteringsingel en Tiendweg, 1931-1954.
Code VNG: -1.777.612

1718. Dempen van een sloot tussen Lekdijk en Tuinstraat en aanleg riolering, 1932.
Code VNG: -1.777.612

2431. Verbetering van de riolering nabij de Nijverheidstraat en correspondentie inzake verontreiniging door afvalstoffen van de Utrechtse Asphaltfabriek / NV Teerunie / Chemische Industrie NV "Cindu", 1932-1966.
Code VNG: -1.811.111

1651. Verbetering van de riolering en de achterpaden in de Waalstraat, 1951-1955.
Code VNG: -1.811.111

2430. Aanvaarding van de schenking van de in de Noorderstraat geplaatste klok van het jubileumcomité Burgemeester Aalbers alsmede de aanleg van een riolering (tekening TB 2436 bl.1) in de Verlengde Noorderstraat, 1954-1969.
Code VNG: -1.811.111

1614. Aansluiting op de riolering van woningen aan de Waalstraat en Tuinstraat, 1955-1956.
Code VNG: -1.777.612

1612. Aanbrengen van een nooduitlaat in de hoofdriolering langs de Weteringsingel, 1956-1957.
Code VNG: -1.777.612

1499. Tekeningen m.b.t. rioleringsplan, rioolgemaal, hoofdriool, persleiding en zuiveringsinstallatie (Kortland), 1956-1958.
Code VNG: -1.777.612

2434. Bestek (14-1957), voorwaarden en tekeningen (TB 1777 bl. 1, 2) voor de aanleg van een riolering en verbreding van de rijweg van de Koningin Julianastraat, 1956-1958.
Code VNG: -1.811.111

1645. Bestek, voorwaarden en tekening t.b.v. herstraten en aanleggen van een riolering in de Vermeerstraat, Paulus Potterstraat, Jan van Goyenstraat en Vincent van Goghlaan (63 woningen Van der Giessen), 1957-1958.
Code VNG: -1.811.111.1

2055. Rioolgemaal Tuinstraat, uitbreiding met een derde pomp, 1957 - 1958.
Code VNG: -1.777.612

1619. Bestek en tekeningen van de aanleg van een hoofdriool en rioolgemaal, 1958.
Code VNG: -1.777.612

1885. Aankoop van gronden t.b.v. bouw rioolzuiveringsinstallatie en aanleg hoofdriool, 1958.
Code VNG: -1.777.612

1500. Toestemming van de eigenaren van diverse percelen grond voor het leggen van persleidingen en riolering aan de Lekdijk, 1958-1959.
Code VNG: -1.777.612

2428. Correspondentie en tekening (TB 2036 bl.1) voor de aanleg van riolering in de Ferdinand Bolstraat, 1958-1959 .
Code VNG: -1.811.111

1886. Aanschaf van een pompinstallatie t.b.v. van rioolgemaal nabij de Lansing, 1958 -1961.
Code VNG: -1.777.612

504-505. Dossiers inzake de bouw van een rioolwaterzuiveringsinstallatie te Krimpen a/d Lek, 1958 - 1973. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.777.612

2426. Overname om niet door de gemeente van gedeelten sloot nabij de Breekade (raadsbesluit 4-3-1960) alsmede tekeningen (TB 2040, bl. 1, 2, 3) voor het dempen van voornoemde sloot en de aanleg van een riolering achter de woningen Breekade 11 t/m 17, 1959-1960 .
Code VNG: -1.811.111

1801. Bestek en tekening voor het dempen van de sloot en de aanleg van een riool langs de Verbindingsweg, 1961 - 1962.
Code VNG: -1.777.612

2435. Bestek (1-1968), voorwaarden en tekeningen (TB 3062 bl. 2a en 3a) alsmede correspondentie betreffende het maken van rioleringen en verdere reconstructie van de Van Ostadelaan, 1963-1968.
Code VNG: -1.811.111

507. Correspondentie en tekeningen betreffende voorbereidende werkzaamheden i.v.m. de bouw van een rioolwaterzuiveringsinstallatie, 1963 - 1972. -- 1 omslag
Code VNG: -1.777.612

2094. Uitbreidingsplan Middenwetering, Bestek nr. 27/1965 (tekeningen 2910 blad 1 en 2911 blad 1) voor het maken van riolering e.d. in Middenwetering ten zuidoosten van de Burgemeester Aalberslaan en tussen de Sleedoornlaan en Meidoornstraat, 1965 - 1966 .
Code VNG: -2.07.351.511

2532. Bestek (54-1968), voorwaarden en tekeningen (TB 5157 bl. 1 t/m 5, TB 5204 bl. 1, 2, TB 5157, bl. 15) voor de bouw van een rioolgemaal in Langeland en de aanleg van een persleiding van dit gemaal naar dat aan de Lansing, 1968.
Code VNG: -1.777.612

2283. Bestek (20-1972), voorwaarden en tekeningen (TB W 5611 bl. 1, 2) ten behoeve van het herstraten en het leggen van een nieuwe hoofdriolering in de Oosterstraat, 1969-1972.
Code VNG: -1.811.111.3

2577. Vergunningen verleend door Rijkswaterstaat aan de gemeente tot het maken en behouden van een riooluitmonding aan de noordoostelijke oever van de Sliksloot, 1970-1977.
Code VNG: -1.777.612

152. Correspondentie inzake het aanleggen en verbeteren van rioleringen, 1971 - 1973. -- 1 omslag
Code VNG: -1.777.6

508-(799). Correspondentie en tekeningen inzake de voorbereiding van de bouw van een rioolwaterzuiveringsinstallatie, 1973-1977. -- 3 omslagen
Code VNG: -1.777.612

503. Bestek en voorwaarden, tekeningen en correspondentie inzake het aanleggen en verbeteren van rioleringen, 1974 - 1977. -- 1 omslag
Code VNG: -1.777.612

2576. Correspondentie inzake het aanleggen en verbeteren van rioleringen: Vijverlaan 567; Anemoon 36; Breekade; Allegro (dhr. Suykerbuyk); Boveneindselaan; Zellingstraat 3; rioleringsplan Langeland; Kortlandstraat; Jan Steenstraat; Jozef Israëlstraat 7; Toumooi 19 en 25; IJsseldijk; IJsselstraat; Zomereik 45 (dhr. Th.C. Noordzij); garages Nabomij (Wilgenhof); industrieterrein Stormpolder; huisaansluiting Hendriks, 1976-1979.
Code VNG: -1.777.612

3.04.8 Overige aangelegenheden betreffende de volksgezondheid


1723. Zwembad "De IJssel", 1933-1943.
Code VNG: -1.778.41

1617. Stukken betreffende het stichten van een zwembad, o.m. instelling commissie; ontworpen plannen; begroting, expl. opzet, tekeningen; raadsbesluit 7-2-1956; medewerking K.N.Z.B.; steun preventiefonds; urgentieverklaring; waterzuiveringsinstallatie; eerste paal 29-7-1958; voortgang van de bouw, 1951-1959.
Code VNG: -1.778.41

1618. Stukken betreffende de stichting van een zwembad, o.m. plannen in 1957; kiosk bij het zwembad; slopen Tiendweg 32; naam zwembad; officiële opening, 1957-1960.
Code VNG: -1.778.41

1624. Bestek en tekeningen voor de aanleg van een zwembad in het uitbreidingsplan Kortland, 1958.
Code VNG: -1.778.41

2502. Exploitatie van het zwembad door de Krimpense Zwem Vereniging (K.Z.V.), o.m. statuten en huishoudelijk reglement KZV; samenstelling van het bestuur alsmede exploitatieovereenkomst d.d. 26 febr. 1959, met wijzigingen 1961 en 1963, 1958-1971.
Code VNG: -1.778.41

2499. Financiële jaarstukken (ook jaarverslagen) van het zwembad "De Lansingh", 1966-1969.
Code VNG: -1.778.41

2498. Uitbreiding van de zonneweide op het zwembad "De Lansingh", 1967-1969.
Code VNG: -1.778.41

2501. Uitbreiding van zwembad "De Lansingh" met het bouwen van een overdekt instructiebad, correspondentie en uitvoering, 1967-1972.
Code VNG: -1.773.41

533. Controlerapporten van de exploitatierekeningen van zwembad “de Lansingh”, 1969 - 1971. -- 1 omslag
Code VNG: -1.778.41

2500. Bestek (30-1969), voorwaarden en tekeningen (TB 5095 bl. 3, 6 t/m 9, 695 S 1 t/m S 7, 2002 bl. 1) voor het bouwen van een overdekt instructiebad met bijkomende werken, 1969-1972.
Code VNG: -1.778.41

826. Raadsbesluit van 30-08-1973 tot beschikbaarstelling van een krediet voor de uitbreiding van het buitenbad van zwembad “De Lansingh”, 1972 - 1973. -- 1 omslag
Code VNG: -1.778.41

825. Correspondentie inzake het instructiebad van zwembad “De Lansingh”, 1972 - 1978. -- 1 omslag
Code VNG: -1.778.41

830. Raadsbesluit van 27-04-1973 tot beschikbaarstelling van een krediet voor de tuin van het zwembad “De Lansingh”, 1973. -- 1 omslag
Code VNG: -1.778.41

828. Raadsbesluit van 15-03-1974 tot beschikbaarstelling van een krediet voor het aanbrengen van een verwarmingsinstallatie in het buitenbad, 1973 - 1974. -- 1 omslag
Code VNG: -1.778.41

831. Raadsbesluit van 21-01-1977 tot uitbreiding en renovatie van het instructiebad van zwembad “De Lansingh”, 1975 - 1977. -- 1 omslag
Code VNG: -1.778.41

827. Raadsbesluit van 01-10-1976 tot beschikbaarstelling van een krediet voor diverse voorzieningen, w.o. de bouw van een machinegebouw voor het zwembad “De Lansingh”, met bestek en voorwaarden, tekeningen en correspondentie, 1976 - 1977. -- 1 omslag
Code VNG: -1.778.41

832. Raadsbesluit van 30-09-1977 tot renovatie van kleedaccomodatie, vervanging kleuterbad en de bouw van een verenigings- en personeelsruimte, alsmede een warmte-terugwininstallatie, met bestek en voorwaarden, tekeningen en correspondentie, 1977 - 1979. -- 1 omslag
Code VNG: -1.778.41

3.05 Ruimtelijke ordening; volkshuisvesting


3.05.1 Ruimtelijke ordening algemeen (o.a. structuur- en bestemmingsplannen)


3.05.1.1 Ruimtelijke ordening algemeen; structruur- en bestemmingsplannen


2482. Vaststellen van rooilijnen, met 3 kaarten, 1921-1927.
Code VNG: -1.777.813

1719. Uitbreidingsplan "Kortland West" d.d. 15 oktober 1929, 1929-1930.
Code VNG: -1.777.811.22

1308-(1721). Dossiers inzake het uitbreidingsplan Kortland, 1935 - 1953. -- 3 omslagen
Code VNG: -1.777.811.22

1722. Uitbreidingsplan "Tiendweg" d.d. 28 augustus 1941.
Code VNG: -1.777.811.22

2509. Vaststellen van de grenzen van de bebouwde kom (raadsbesluit 18 juli 1941), 1941.
Code VNG: -1.777.811

2822. Verordening regeling bebouwde kom (raadsbesluit 27 juni 1942), met wijziging 1944, 1941-1961.
Code VNG: -1.777.811

101. Kaart met toelichting en voorschriften betreffende het bestemmingsplan in onderdelen Stormpolder, vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 31-10-1949, 1949 - 1962. -- 1 omslag
Code VNG: -1.731.2

2508. Structuurplan Krimpen aan den IJssel, 1956-1962.
Code VNG: -1.777.811.21

1881-(2812). Dossiers inzake het bestemmingsplan in onderdelen Groot Kortland, 1958-1975. -- 3 omslagen
Code VNG: -1.777.811.22

2129. Vaststelling van het "Uitbreidingsplan in Hoofdzaak" (24 maart 1961, goedgekeurd 11 september 1961), 1960-1962.
Code VNG: -1.777.811.22

2130. Vaststelling van het bestemmingsplan in onderdelen "Begraafplaats" (11 augustus 1961, goedgekeurd 15 augustus 1962), 1960-1962.
Bevat:
bezwaren
Code VNG: -1.777.811.22

1802-(1889). Streekplan voor de Krimpenerwaard, 1960-1966. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.777.811.3

2131. Vaststelling van het bestemmingsplan in hoofdzaak "Middenwetering" (23 februari 1962, goedgekeurd 20 maart 1963), 1961-1963.
Code VNG: -1.777.811.22

1880. Notulen van de Commisie voor de Uitbreidingsplannen, 1961 - 1964.
Code VNG: -1.777.811.21

2510. Verordening regelende het gebruik van gronden alsmede van gebouwen en hun aanhorigheden, (raadsbesluit 8 sept. 1961), 1961-1966.
Code VNG: -1.777.814

2419. Vaststelling van het bestemmingsplan in onderdelen "Middenwetering" (8 maart 1963, goedgekeurd 22 januari 1964), hier o.m. wijziging bebouwing van de noord-oost grens van het plan, 1962-1968 (n.b. kaart in slechte materiele toestand!).
Code VNG: -1.777.811.22

1882. Bezwaarschrift tegen het uitbreidingsplan in onderdelen Middenwetering, 1963.
Code VNG: -1.777.811.22

2133. Vaststelling van het bestemmingsplan in onderdelen "Kerkwijk" (31 mei 1965, goedgekeurd 27 oktober 1965), 1963-1965.
Code VNG: -1.777.811.22

2134. Wijziging van de bebouwingsvoorschriften behorende bij a. bebouwingsregeling bebouwde kom; b. uitbreidingsplan i.o. Groot Kortland; c. uitbreidingsplan i.o. Middenwetering, 1963-1967.
Code VNG: -1.777.811.22

2135. Vaststelling van het bestemmingsplan in onderdelen "Stad en Landschap" (26 maart 1965, goedgekeurd 6 april 1966), 1963-1969.
Bevat:
bezwaren tegen dit uitbreidingsplan
Code VNG: -1.777.811.22

528-(2987). Bestemmingsplan Langeland, 1963-1972.
Code VNG: -1.777.811.22

2986. Bestemmingsplan "Boveneind", bebouwingsvoorschriften, 1964.
Code VNG: -1.731.212

2506. Voorbereidingsbesluiten inzake bestemmingsplan "Langeland", bebouwingsregeling Bebouwde Kom, sanering Tuinstraat en omgeving, "Kortland" (dossier I), 1965-1970.
Code VNG: -1.777.811.22

518-(2581). Notulen van de Commissie voor de bestemmingsplannen, 1965-1979 . -- 5 omslagen
Code VNG: -1.777.811.22

2580. Commissie voor de bestemmingsplannen, instelling, ontwikkeling en werkzaamheden, 1968-1974.
Code VNG: -1.777.811.22

514-(2600). Bestemmingsplan Stormpolder, 1968 - 1979. -- 5 omslagen
Code VNG: -1.777.811.212

2491. Opneming van de IJsseldijk in bestemmingsplan "Langeland", 1969.
Code VNG: -1.777.811.22

510. Correspondentie, verslagen van besprekingen en rapport met modellen inzake de totstandkoming van een intergemeentelijk structuurplan, 1969 - 1973. -- 1 omslag
Code VNG: -1.777.811.21

527-(2583). Bestemmingsplan Krimpenerbosweg, 1969 - 1979. -- 4 omslagen
Code VNG: -1.777.811.22

2585. Voorbereidingsbesluiten "Gebied gelegen aan de zuidzijde van de Hollandsche IJssel", 1970-1974.
Code VNG: -1.777.811.22

517. Correspondentie en tekeningen inzake bestemmingsplannen in het algemeen, 1970 - 1976. -- 1 omslag
Code VNG: -1.777.811.22

513. Deelrapporten van het Nederlands Economisch Instituut betreffende een intergemeentelijk structuurplan voor de Westhoek van de Krimpenerwaard, 1971 - 1973. -- 1 omslag
Code VNG: -1.777.811.21

2597. Bestemmingsplan "Langeland", ontwikkeling wijk VII (o.m. uitwerking), 1971-1975.
Code VNG: -1.777.811.22

530. Kaarten, met toelichting en voorschriften inzake uitwerkingen van de wijken III, IV, VI en IX van het bestemmingsplan Langeland, 1972 - 1974. -- 1 omslag
Code VNG: -1.777.811.221

817. Correspondentie en kaarten inzake de voorbereiding van wijziging van het bestemmingsplan Langeland - onderdeel IJsseldijk, 1972 - 1975. -- 1 omslag
Code VNG: -1.777.811.221

519-(2589). Dossiers inzake bestemmingsplan Kortland, 1972 - 1978. -- 10 omslagen
Code VNG: -1.777.811.22

3119. Bestemmingsplan "Langeland", uitwerking buurt VI, 1973.
Code VNG: -1.731.212

800. Stukken betreffende tijdschema’s van stedebouwkundige werkzaamheden door bureau voor stedebouw ir. F.J. Zandvoort BV, 1973 - 1974. -- 1 omslag
Code VNG: -1.777.811

2592. Bestemmingsplan "Langeland", uitwerkingen wijken V en VIII, 1973-1974.
Code VNG: -1.777.811.22

2818. Goedgekeurde uitwerkingen Buurt III, IV, VI en IX van bestemmingsplan "Langeland", 1973-1976.
Code VNG: -1.777.811.22

813. Installatie en verslagen van de stuurgroep ontwikkeling gebied Rotterdam-noord-oost, 1974. -- 1 omslag
Code VNG: -1.777.811.3

511. Correspondentie, verslagen van besprekingen en beleidsnota inzake de totstandkoming van een intergemeentelijk structuurplan, 1974 - 1975. -- 1 omslag
Code VNG: -1.777.811.21

2593. Bestemmingsplan "Langeland", uitwerking terrein scholencomplex, gelegen tussen de Nieuwe Tiendweg, Groenendaal en Olympiade, 1974-1975.
Code VNG: -1.777.811.22

2810. Voorbereidingsbesluiten bestemmingsplan "Langeland" wijken IV (oostelijk ged.) VII, IX en X, 1974-1975.
Code VNG: -1.777.811.22

2816. Uitwerking Recreatiegebied I, 2e gedeelte van het bestemmingsplan "Langeland" (volkstuinencomplex), 1974-1975.
Code VNG: -1.777.811.22

386-(816). Streekplan Rijnmond van het Openbaar Lichaam Rijnmond, 1974-1977. -- 3 omslagen
Code VNG: -1.777.811.3

812-(815). Correspondentie en rapport inzake de ontwikkeling van het gebied Rotterdam-noord-oost, 1974-1977. -- 3 omslagen
Code VNG: -1.777.811.3

2815. Procedureverordening planschadevergoeding 1974 (raadsbesluit 1 aug. 1974), o.m. benoeming leden schadebeoordelingscommissie, 1974-1979.
Code VNG: -1.777.811

2594. Bestemmingsplan "Langeland", uitwerking terrein scholencomplex, gelegen tussen de Nieuwe Tiendweg, Groenendaal en Olympiade, 1975, Tekeningen.
Code VNG: -1.777.811.22

818. Correspondentie en kaarten inzake de voorbereiding van wijziging van het bestemmingsplan Langeland - onderdeel IJsseldijk, 1975 - 1976. -- 1 omslag
Code VNG: -1.777.811.221

2590. Bestemmingsplan "Langeland", uitwerkingen wijken IV (ged.), VII, IX en X, 1975-1976.
Code VNG: -1.777.811.22

2825. Uitwerking bestemmingsplan "Tuincentrum", onderdeel van bestemmingsplan "Langeland", 1975-1977.
Code VNG: -1.777.811

804. Raadsbesluit van 13-05-1977 tot vaststelling van het bestemmingsplan Langeland, buurt III, 2e gedeelte, met kaarten, voorschriften, toelichting en correspondentie, t.b.v. de bouw van 16 bungalows door gebr. Spindler, 1976 - 1977. -- 1 omslag
Code VNG: -1.777.811.22

2595. Bestemmingsplan "Langeland", uitwerking van het gebied nabij het volkstuinencomplex en het E.Z.H.-terrein, 1976-1977.
Code VNG: -1.777.811.22

819. Raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan tot wijziging van het bestemmingsplan Langeland, met tekening, correspondentie, voorschriften en toelichting, 1976 - 1978. -- 1 omslag
Code VNG: -1.777.811.221

2591. Bestemmingsplan "Langeland", uitwerkingen wijken IV (ged.), VII en X, 1977.
Code VNG: -1.777.811.22

2811. Voorbereidingsbesluiten ten behoeve van buitendijks gelegen gronden in Langeland, 1977-1978.
Code VNG: -1.777.811.22

3099. Bestemmingsplan "Langeland", uitwerking en wijziging buurt IX, "Boveneind", bezwaarschriften en vaststelling, 1977-1978.
Code VNG: -1.731.212

2820. Wijziging van de voorschriften betreffende de artikelen mbt. voor- en achtertuinen en achtererven in bestemmingsplan "Langeland", 1977-1979.
Code VNG: -1.777.811

2596. Bestemmingsplan "Langeland", uitwerking van het gebied van het "Sportcomplex Krimpenerhout" gelegen westelijk van het volkstuincomplex en het tracé van de Krimpenerbosweg, 1978.
Code VNG: -1.777.811.22

2813. Wijziging in bestemmingsplan "Kortland" ten behoeve van de bouw van een K.B.O. school aan de Weteringsingel, 1978.
Code VNG: -1.777.811.22

2817. Uitwerking en wijziging Buurt X, 1e deel van het bestemmingsplan "Langeland", 1978.
Code VNG: -1.777.811.22

3120. Bestemmingsplan "Langeland", Sportcomplex Krimpenerhout, toelichting en voorschriften, 1978.
Code VNG: -1.731.212

2814. Wijziging van de voorschriften van bestemmingsplan "Kortland" betreffende de artikelen 33 "Tuinen" en 34 "Erven", 1978-1979.
Code VNG: -1.777.811.22

2827. Uitwerking en wijziging "Sportschool Heeck", onderdeel van bestemmingsplan "Langeland", 1978-1979.
Code VNG: -1.777.811

2579. Planschadevergoeding, uitvoering o.m. D. Biesheuvel; A.J.C.M. Spruit; J. Verschoor, 1978-1980.
Code VNG: -1.777.811

2819. Ontwerpwijziging Cultureel centrum in bestemmingsplan "Kortland", 1979.
Code VNG: -1.777.811.22

3122. Bestemmingsplan "Kortland", vaststelling herziening artikelen 33 "Tuinen" en 34 "Erven" (raadsbesluit 23-11-1979), 1979-1980.
Code VNG: -1.731.212

2826. Uitwerking van het gebied van het "Sportcomplex Krimpenerhout" (gelegen westelijk van het volkstuinencomplex en het tracé van de Krimpenerbosweg), onderdeel van bestemmingsplan "Langeland", 1979-1983.
Code VNG: -1.777.811

2598. Bestemmingsplan "Langeland", uitwerking/ wijziging buurt VII (1e deel) en buurt IX (1e deel), 1980-1981.
Code VNG: -1.777.811.22

3.05.1.2 Planologische regelingen op wijkniveau, stratenplannen, e.d.


102. Correspondentie en tekeningen inzake tuinaanleg in de Ambonezenwijk, 1962 - 1966. -- 1 omslag
Code VNG: -1.734

824. Correspondentie en tekeningen inzake de uitbreiding van het terrein van H.P. Heuvelman NV aan de IJsseldijk, 1966 - 1971. -- 1 omslag
Code VNG: -1.777.814

805. Correspondentie en tekeningen inzake de verbetering van het woonmilieu van de Tuinstraat, met nota verbetering Kortland-West, 1969 - 1973. -- 1 omslag
Code VNG: -1.777.811.22

807. Correspondentie en tekeningen inzake het aanbrengen van een voetgangersbrug over de C.G. Roosweg nabij de Weteringsingel i.v.m. de verbetering van het woonmilieu van de Tuinstraat, 1970 - 1975. -- 1 omslag
Code VNG: -1.777.811.22

806. Correspondentie en tekeningen inzake inrichting braakliggende terreinen (r.b.s. dd. 16 mei 1974) en de bouw van een voliere aan de Tuinstraat, 1973 - 1978. -- 1 omslag
Code VNG: -1.777.811.223

808. Stukken betreffende de inspraak-procedure i.v.m. de verbetering van het woonmilieu van de Tuinstraat en omstreken, 1973 - 1979. -- 1 omslag
Code VNG: -1.777.811.22

809. Bestek en voorwaarden, tekeningen en correspondentie betr. de reconstructie van de Waalstraat, de Oosterstraat, de Zuiderstraat en de Blijdendijkstraat, 1974 - 1976. -- 1 omslag
Code VNG: -1.777.811.223

810. Tekeningen en correspondentie betr. de reconstructie van de Waalstraat, de Oosterstraat, en de Tuinstraat, 1974 - 1976. -- 1 omslag
Code VNG: -1.777.811.223

820. Correspondentie, verslagen, rapporten en tekeningen inzake de problematiek rondom het bedrijf Metaalhandel en Sloopwerken Heuvelman BV, 1974 - 1977. -- 1 omslag
Code VNG: -1.777.811.221

2828. Verbetering woonmilieu Tuinstraat e.o., verbetering gedeelte Waalstraat-Weteringsingel, 1974-1980.
Code VNG: -1.777.811.223

2829. Verbetering woonmilieu Tuinstraat e.o., reconstructie gedeelte Waalstraat tussen de Verbindingsweg met de Tuinstraat en de Weteringsingel, 1978.
Code VNG: -1.777.811.223

3.05.1.3 Parken en plantsoenen


1637-1638. Beplantingscommissie, diversen, 1937-1954. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.777.83

1639-(2511). Vergaderingen van de Beplantingscommissie, 1937-1963.
Code VNG: -1.777.83

246-247. Correspondentie betreffende de beplantingscommissie), 1937 - 1963. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.777.83

1640. Beplantingsplannen (tekeningen), o.m. plantsoen-speelterrein; De Krom; Weteringsingel; terrein langs Wetering, 1949.
Code VNG: -1.777.83

1431. Beplantingsplannen van: het terrein tussen Buys Ballotstraat en Albert. Schweitzerlaan; het terrein tussen Weth. Brouwerstraat en Molenvlietsingel; Molenvlietsingel, Kon. Julianalaan en Noorderstraat, 1954-1957.
Code VNG: -1.777.83

1783. Raadhuispark, 1954 - 1966.
Bevat:
verwijzingen; egaliseren van het terrein; voorbereiding; dienst aanvullende werken; begin uitvoering
Code VNG: -1.777.83

1432. Beplantingsplannen van Tuin- en Zuiderstraat; Weteringsingel; groenstrook langs Sliksloot; Rembrandtlaan, Ruysdaelstraat en Frans Halslaan, 1955-1959.
Code VNG: -1.777.83

1782. Parken en plantsoenen, 1958 - 1962.
Bevat:
Rotterdamseweg en Wilhelminaplein; bomen voor pand van Geleedts; groenstrook langs Rotterdamseweg; beplanting langs de Tiendweg; beplanting bij 119 woningen Lansing, Jan Steenstraat, Van Goghlaan en Hobbemalaan; oprit Tiendweg en gedeelte Lekdijk; beplanting rondom rioolgemaal bij Lansing; beplanting rondom gebouwen aan Alb. Schweitzerlaan en toekomstige gemeentehuis; plantsoenen Molenvlietsingel en Wilhelminaplein; opdracht aan Wamau plan voor verschillende punten; algemene correspondentie
Code VNG: -1.777.83

2492. Waalplantsoen, o.m. toestemmimg voor de bouw van een bungalow in tuin van mevr. Noorlander-Van Omme, 1960-1961 alsmede aankoop van stroken grond en water (kad. sectie A 4318 ged.) van Machinefabriek "Bolnes" ter uitvoering van uitbreidingsplan "Groot-Kortland", 1962-1964; 1960-1964.
Code VNG: -1.777.83

2496-2497. Dossiers inzake de aanleg van het park Middenwetering, 1962-1969. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.777.83

524. Correspondentie en tekeningen inzake beplanting rondom het E.Z.H.-station, 1962 - 1969. -- 1 omslag
Code VNG: -1.777.83

2493-2495. Dossiers inzake de aanleg van het Waalplantsoen, 1963-1968. -- 3 omslagen
Code VNG: -1.777.83

523. Correspondentie en tekeningen inzake beplantingsplannen voor de wijken 1 t/m 4 van Langeland, 1971 - 1973. -- 1 omslag
Code VNG: -1.777.83

2601. Aanleg van een heempark, met tekeningen, 1972-1976.
Code VNG: -1.777.83

515. Correspondentie en tekeningen inzake beplanting aan de Moderato, Kerkdreef en Vijverlaan, 1973 - 1975. -- 1 omslag
Code VNG: -1.777.83

532. Correspondentie en tekeningen inzake de beplanting van terreinen nabij de flats aan de Albert Schweitzerlaan, 1974 - 1975. -- 1 omslag
Code VNG: -1.777.83

522. Correspondentie en tekeningen inzake beplantingsplannen, 1974 - 1977. -- 1 omslag
Code VNG: -1.777.83

3.05.2 Ontsluiting en exploitatie van gronden


1469. Aankoop van gronden (kad. sectie A 4196 ged. en A 1586 ged.) alsmede het bouwrijpmaken van het speelveld nabij de Noorderstraat; Rotterdamseweg ten zuidwesten van viaduct Algerabrug; Noorderstraat vanaf Tuinstraatstoep tot Rotterdamseweg; IJsselstraat vanaf Noorderstraat tot viaduct Algerabrug en stukje weg naast Boerenleenbank aan de Weteringsingel, 1930-1943.
Code VNG: -1.811.111.1

1496. Grond aan de Lekdijk tussen Krom en noodsluis, o.m. vergunningen van het Hoogheemraadschap en Rijkswaterstaat tot het ophogen van het terrein en het uitbaggeren van de Sliksloot, dossier II, 1953-1957.
Code VNG: -2.07.351

1540. Opspuiting van gronden aan de IJsseldijk alsmede vergunningen van Rijkswaterstaat tot het behouden van ophogingen en oevervoorzieningen en van het Hoogheemraadschap tot het ophogen van het terrein, 1956-1957.
Code VNG: -2.07.351

598. Kostprijsberekening, exploitatieopzet, correspondentie en tekeningen betreffende de gronden in de Stormpolder, 1958 - 1974. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.54

1678. Bouwrijp maken van het terrein ten noordoosten van de Randweg (Burg. Aalberslaan), 1959-1960.
Code VNG: -1.811.111

1679. Bestekken (nrs. 34-1959, 8-1960) voor het bouwrijp maken van gronden ten oosten van de Burg. Aalberslaan, 1959 -1960.
Code VNG: -1.811.111

1785. Bestek en tekening voor het bouwrijpmaken van het terrein t.b.v. de bouw van een café-restaurant aan de Tiendweg, 1960 - 1961.
Code VNG: -2.07.351.511

1680. Bestek (nr. 12-1960), voorwaarden en tekeningen t.b.v. het bouwrijp maken van terreinen ten behoeve van de bouw van Ambonezenwoningen, alsmede het afwerken van het terrein rondom de woningen en het plaatsen van speelwerktuigen, 1960-1962.
Code VNG: -1.811.111

1682. Bestek (nr. 38-1960), voorwaarden en tekeningen t.b.v. het bouwrijp maken van gronden ten zuidwesten van de Burg. Aalberslaan tussen Buys Ballotsingel, Tiendweg, Randweg en verlengde Weteringsingel, 1960-1962.
Code VNG: -1.811.111

1837. Bestekken, voorwaarden en tekeningen voor 1) het bouwrijpmaken van terrein gelegen tussen Molenvlietsingel, Nachtegaalstraat, Burg. Aalberslaan en Noorderstraat; 2) het afwerken van het terrrein rondom de Oud Gereformeerde Kerk; 3) het afwerken van het terrrein rondom woningwetwoningen in complex Kortland V, 1960 - 1963.
Code VNG: -2.07.351.511

1912. Bouwrijpmaken en afwerken bungalowpark aan de Lansing, 1960 - 1965.
Code VNG: -1.811.111.I

1842. Bestek, voorwaarden en tekening voor het bouwrijpmaken van terrein ten noordoosten van de Burg. Aalberslaan tussen Dr. W.M. Blomsingel en Parkzoom, 1961 - 1962.
Code VNG: -2.07.351.511

2041. Bouwrijpmaken tweede gedeelte bungalowpark Lansing, 1962 - 1964.
Code VNG: -1.811.111.1

2043. Bouwrijpmaken en afwerken van het terrein tussen Hobbemalaan en Burgemeester Aalberslaan rondom het scholencomplex, 1962 - 1965.
Code VNG: -2.07.351.511

2042. Bouwrijpmaken van een terrein tussen de Rubenslaan en J. Jordaensstraat ten behoeve van de bouw van 64 woningen, 1963.
Code VNG: -1.811.111.3

2045-(2093). Dossiers inzake bouwrijpmaken plan Middenwetering, 1963 - 1967. -- 7 omslagen
Code VNG: -1.811.111.4

2044-(2050). Dossiers inzake het bouwrijpmaken van bungalowpark Kerkwijk, 1963 - 1968. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.811.111.1

601-(2086). Dossiers inzake bouwrijp maken van Langeland, 1968 - 1976. -- 8 omslagen
Code VNG: -2.07.351.54

590-597. Kostprijsberekeningen, exploitatieoverzichten, tekeningen en correspondentie betreffende de complexen in Langeland, 1964 - 1976. -- 8 omslagen

2049. Bouwrijpmaken plan Stad en Landschap, 1965 - 1969.
Code VNG: -1.811.111.1

2054. Bouwrijpmaken terrein voor Sporthal, 1967.
Code VNG: -1.811.111.1

2280. Tekening (TB W 5396 bl. 1) van het bouwrijpmaken van het terrein rondom de noodlokalen van het Rotterdams Lyceum aan de Parkzoom / Groenendaal / Olympiade, 1970.
Code VNG: -1.851.363.05.1

589. Kostprijsberekeningen, tekeningen en correspondentie betreffende het complex Kortland VI, 1970 - 1976. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.54

608. Correspondentie en tekeningen inzake het aanleggen van een gronddepot en het graven van singels bij de Populierenlaan, 1971 - 1973. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.51

611. Correspondentie en tekeningen inzake het bewerken van gronden langs de IJsseldijk / Boezemdreef t.b.v. particuliere woningbouw, 1971 - 1973. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.51

485. Bestek en voorwaarden, tekeningen en correspondentie inzake het bewerken van gronden rondom garage van Roon aan de Veld en Beemd, Binnenweg en Stad en Landschap, 1972 - 1973. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.511

588. Raadsbesluiten, correspondentie en tekeningen inzake het inbrengen en uitnemen van gronden, 1972 - 1974. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.54

599. Kostprijsberekening, correspondentie en tekeningen betreffende het bouwterrein tussen de Rode Klaver en Stad en Landschap (voormalig volkstuinencomplex), 1973. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.54

609. Correspondentie en tekeningen inzake het graven van een singel tussen de Nieuwe Tiendweg en de Allegro, 1973 - 1974. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.51

612. Correspondentie en tekeningen inzake het bewerken van gronden van terrein aan de Nieuwe Tiendweg - Groenendaal t.b.v. de bouw van een quick-servicestation en de openbare MAVO, 1973 - 1976. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.51

613. Correspondentie en tekeningen inzake het bewerken van gronden aan de Sintelbaan, t.b.v. particuliere woningbouw, 1976. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.51

1200. Stukken betreffende de hercalculatie van het complex Kortland VI en Kortland III, 1976. -- 1 dossier
Code VNG: -.07.351.54

1197. Stukken betreffende het afwerken van terrein rondom 5 woningen aan de Boveneindselaan, 1976 - 1978. -- 1 dossier
Code VNG: -.07.351.511

1196. Stukken betreffende het afwerken van terrein rondom 2 bungalows aan de Breekade, 1977. -- 1 dossier
Code VNG: -.07.351.511

1195. Stukken betreffende het afwerken van het terrein nabij Raadhuisplein 115, in verband met de uitbreiding van de winkel van Van Linschoten, 1977 - 1978. -- 1 dossier
Code VNG: -.07.351.511

1198. Stukken betreffende het afwerken van de berm langs de Sportsingel nabij de Nieuwe Tiendweg, 1977 - 1978. -- 1 dossier
Code VNG: -.07.351.511

3106. Stukken betreffende de zandophoging van het terrein Nijverheidsstraat en langs de Schaardijk (nabij Van der Giessen) in de Stormpolder, 1977-1979..
Code VNG: -1.824.1

2864. Renovatie en herkaveling van het terrein E.M.K. (Unicer), 1979.
Code VNG: -1.777.5

1199. Stukken betreffende de inrichting van het binnenterrein van Veld en Beemd, 1979 - 1980. -- 1 dossier
Code VNG: -.07.351.511

3.05.3 Volkshuisvesting


3.05.3.1 Algemeen


1635. Woningbouwvolume, o.m. pendelwoningen; watersnood contingent, 1943-1954.
Code VNG: -1.778.53

3100. Regels omtrent de toepassing van art. 1 der Woonruimtewet 1947, de Woonruimteverordening 1975 en Regels voor de inschrijving van woningzoekenden en de verdeling van woongelegenheid + aanhangsel, 1947-1977.
Code VNG: -1.733.35

2628. Verordening houdende regelen omtrent de toepassing van artikel 1 van de Woonruimtewet 1947 alsmede vaststelling van regels voor de inschrijving van woningzoekenden en de verdeling van woongelegenheid (raadsbesluit 30-5-1975, per 01-01-1980 vervallen), 1975-1980 .
Code VNG: -1.778.545

82. Schadevergoedingsverordening, vastgesteld bij raadsbesluit van 31 oktober 1949, 1949. -- 1 omslag
Code VNG: -1.733.1

1636. Woningbouwvolume, o.m. vervangend bouwvolume voor woningen Steenplaats i.v.m stormvloedkering; z.g. "Contract-woningen"; richtcontingent 1954-1956; extra contingent i.v.m. verbetering Tiendwegstoep; 1953-1957.
Bevat:

Code VNG: -1.778.53

2008. Bouwvolume, 1959 - 1967.
Code VNG: -1.778.53

833. Raadsbesluit van 30-11-1965 tot aanwijzing van een welstandscommissie, met correspondentie, 1962 - 1969. -- 1 omslag
Code VNG: -1.778.511

3123. Woningbouwstatistieken, 1963-1977.
Code VNG: -1.733.12

153. Correspondentie inzake woningbouwplannen en de verdeling van woningbouwcontingenten, 1968 - 1971. -- 1 omslag
Code VNG: -1.778.53

896. Stukken betreffende woningmarktonderzoek 1968, 1968 - 1974. -- 1 omslag
Code VNG: -1.778.561

454-(1266). Registers van aanvragen om een bouwvergunning, 1968 - 1976. -- 2 katerns, 1 deel
Code VNG: -1.733.1

255. Correspondentie inzake bouwprogrammering, woningbouwoverzichten en -statistieken, 1972 - 1973. -- 1 omslag
Code VNG: -1.733.6

694. Correspondentie en nota inzake bouw- en huisvestingsbeleid, 1974 - 1975. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.12

898. Stukken betreffende programmering woningbouw, 1974 - 1978. -- 1 omslag
Code VNG: -1.778.562

897. Stukken betreffende woningbehoefte-onderzoek Rijnmond 1974-1975, 1975 - 1979. -- 1 omslag
Code VNG: -1.778.561

3045. Verdeling van woonruimte, woningtoewijzing aan Molukse ingezetenen, 1977-1981.
Code VNG: -1.733.35

3.05.3.2 Eisen aan woningen, gebouwen, erven en terreinen te stellen


1724-(2823). Bouwverordeningen, met wijzigingen, 1931-1981.
Code VNG: -1.778.51

1590. Bouwverordening en besluit aangevende de begrenzing van de bebouwde kom, 1941.
Code VNG: -1.778.51

1591-1592. Verleende vergunningen ingevolge het Ketenbesluit, 1943-1957. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.778.516

1466. Correspondentie inzake bouwvergunningen: 1957 Meischke, Rotterdamseweg, woningen; J. Vuijk, Breestraat 2 garages; 1958 A. Blok, Steenbakkerstraat 52, schuur; W. van Genderen, Rotterdamseweg 4, garage; F. Loeve, IJsseldijk 423, loods met etalageruimte; D.G. Mourik, IJsseldijk 76, bungalow; 1959 G. van Buuren, B. Ballotstraat 43, duivenhok; H. van Gelder, Noorderstraat 35, garage; J. Romeijn, IJsseldijk 324, varkensschuur; J. v.d. Voorden, Poldersedijk 5, afscheiding, 1957-1959.
Code VNG: -1.778.511

1467. Correspondentie inzake bouwvergunningen: N. Bieze, Rotterdamseweg 48, verbouw garage; C. de Bruin, IJsseldijk, woning; E.C.K. IJsseldijk, transformatorhuisje; IJsseldijk 318, verbouwing; N.V. Hollandia, Mesdaglaan 1, garage; J.W. de Jager, Kortlandstraat 2, verbouw woning; H.J. Wijnen, Tuinstraat 67, schuur, 1960.
Code VNG: -1.778.511

1468. Correspondentie inzake bouwvergunningen: fa. de boer, Noorderstraat, 4 woningen; gebr. de Laat, bungalowpark, dubbele bungalow; J. v.d. Linden, Wulpstraat 10, duivenhok; J.J. Petersen, Lansing, woning met kantoor; P. Schouten, Oosterstraat 3, loods; A.v.d.Wal, IJsseldijk 181 A, garage en duivenhok; G. Boon, Lekdijk 82, bedrijfsruimte, 1961.
Code VNG: -1.778.511

38. Standaardplannnen, tekeningen en correspondentie inzake de regels tot uitvoering van de bouwverordening, 1962 - 1970. -- 1 omslag
Code VNG: -1.778.511

158. Correspondentie en besluiten betreffende de afbraak van woningen, 1971 - 1972. -- 1 omslag
Code VNG: -1.778.519.2

3097. Verordening op de verblijfsgebouwen (rb 30-08-1973) met 1 wijziging, 1972-1975.
Code VNG: -1.733.2

2602. Ontheffingen van het verbod tot het gebruiken van bouwwerken, open erven en terreinen in afwijking van de bestemming (art. 352 Bouwverordening), 1972 - 1979.
Bevat:
- Akkerwinde 15a; - Arena; - Bogerd 25; Burgemeester Aalberslaan 94a; - Jozef Israëlstraat 5; - Marathon 46 ; - Olm 6; Olympiade; - Poldermeesterhof 7/9; - Rondo 118; - Rondweg 66 ; - Rotterdamseweg 35 - Rotterdamseweg 39 - Rotterdamseweg 47 - Rotterdamseweg 49 - Rotterdamseweg 63 - Tuinstraat 7; - Vijverlaan 442; - Weegbree 9c ; - Weegbree 111a ; - Weegbree 73a ; Zilverschoon 30a; - Weegbree 9c; - Weegbree 111a; - Weegbree 73a; Zilverschoon 30a.
Code VNG: -1.778.511

2613. Afbraak van woningen, 1974-1980.
Code VNG: -1.778.519.2

3096. Bouwverordening logiesgebouwen (rb 30-05-1975) met drie wijzigingen, 1974-1981.
Code VNG: -1.733.2

3.05.3.3 Verbetering van woontoestanden, bouwwerken, erven en terreinen


2209. Saneringsplannen, o.m. onderzoek naar aantal krotwoningen; krotopruiming i.v.m. woningwetbouw; bestemming terrein na krotopruiming; sanering Poldersedijk en omgeving; sanering van achtererven, 1932-1967.
Code VNG: -1.778.52

2614. Opgaven en overzichten van onbewoonbaar verklaarde woningen, 1934-1979.
Code VNG: -1.778.522

1541. Oorlogsschade en wederopbouw, o.m. herbouw van woningen Molenvlietsingel 44, 46 en 48, 1944-1956.
Code VNG: -1.778.527

12. Raadsbesluiten van 28-4-1948 en 20-7-1954 tot toepassing van de premieregelingen woningverbetering en splitsing, met kredietverlening, 1948 - 1954. -- 1 omslag
Code VNG: -1.778.527

1435. Onbewoonbaar verklaarde woningen: Schaardijk 38; Stormpolderdijk 18; huisvesting bewoners; IJsseldijk 152 en 154; IJsseldijk 231; IJsseldijk 238; IJsseldijk 472, 1953-1958.
Code VNG: -1.778.522

1366. Afbraak van de voormalige boerderij Halling aan de IJsseldijk 310, 1958-1959.
Code VNG: -1.733.323

1600. Afwerking van het terrein rondom 16 woningen (laatste complex 119) aan de Hobbemalaan, 1959.
Code VNG: -1.811.111.1

1526. Afwerking, riolering en beplanting ten behoeve van woningen tussen Lansing, Van Ostadestraat, Jan Steenstraat en Vincent van Goghlaan, 1959-1962.
Code VNG: -1.811.111.1

2210. Saneringsplannen, o.m. saneringsplan Lekdijk; sanering bebouwing langs de Lekdijk tussen Korte Stoep en Oude Tiendweg, de Tuinstraat en de zuidwestzijde van de Waalstraat, 1959-1969.
Code VNG: -1.778.52

1681. Bestek (nr. 32-1960), voorwaarden en tekeningen t.b.v. de afwerking van het terrein rondom particuliere woningen aan de Burg. Aalberslaan, 1960.
Code VNG: -1.811.111.1

1784. Bestek, voorwaarden en tekening t.b.v. het afwerken van het terrein rondom de gemeentegarage, 1960 - 1961.
Code VNG: -1.811.111.1

1786. Bestek, voorwaarden en tekening voor het afwerken van terreinen rondom particuliere woningen aan de Tiendweg (bestek no. 3 - 1961), 1961.
Code VNG: -1.811.111.2

1787. Bestek en tekening voor het afwerken van de uitbreiding ten oosten van de Burg. Aalberslaan (2e gedeelte) (bestek no. 32), 1961.
Code VNG:

829. Raadsbesluit van 25-01-1963 tot instelling van een krotopruimingsfonds, 1962 - 1963. -- 1 omslag
Code VNG: -1.778.52

1788. Afwerken van het terrein rondom particuliere woningen aan de Jan Steenstraat, Hobbemalaan, Lansing en Burg. Aalberslaan, 1962-1964.
Code VNG: -1.811.111.1

2262. Tekeningen (TB W 2852 bl. 1, 2) voor het afwerken van het terrein rondom een complex van 63 Eurowoningen tussen de Dijkgraafstraat en Ambachtstraat, 1965-1967.
Code VNG: -1.811.111.1 -1.778.532.2

2286. Bestek (7-1967) en tekening (TB W 3235 bl. 1) voor het afwerken van het terrein rondom de kantoorruimte en werkplaatsen van de Woningstichting "Gemeentebelang" aan de Binnenweg, 1967.
Code VNG: -2.07.351.511

2250. Bestek (36-1968), voorwaarden en tekening (TB W 5097 bl. 1) voor het afwerken van het terrein rondom het complex van 13 eengezinswoningen tussen de Gaarderhof en de Poldermeesterhof, 1967-1968.
Code VNG: -1.811.111.1

2284. Bestek (39-1968) en tekening (TB W 5155, bl. 1) voor het afwerken van terreinen rondom de bebouwing tussen Parkzoom en Gaarderhof, 1968.
Code VNG: -2.07.351.511

2259. Tekening (TB W 5228 bl. 1) voor het afwerken van het terrein rondom 46 Eurowoningen aan de Ratelaar, Weegbree en Akkerwinde, 1969.
Code VNG: -1.811.11.1

821-823. Raadsbesluiten tot onbewoonbaarverklaring van woningen, 1969 - 1993. -- 3 omslagen
Code VNG: -1.778.522

531. Correspondentie en tekeningen inzake de afbraak van de woningen IJsseldijk 129 t/m 151 en een opgave van gesloopte woningen in 1973, 1971 - 1975. -- 1 omslag
Code VNG: -1.778.519.2

2524. Aankoop (t.b.v. sanering Tuinstraat e.o.) van de percelen Tuinstraat 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 (kad. sectie A 3867 ged., A 3869 ged., A 5134 ged.) van de Woningstichting "Gemeentebelang", 1972 .
Code VNG: -2.07.351

3.05.3.4 Voorziening in de woningbehoefte. Bevordering van de woningbouw


1561. Stichting "Nieuw Leven", o.m. benoeming bestuursleden; jaarverslagen (1932-1942), 1922-1948 .
Code VNG: -1.778.535

1441. Bestek, voorwaarden en tekeningen van de bouw van 24 arbeiderswoningen aan de Steenbakkersstraat door woningstichting "Patrimonium" alsmede stukken inzake financiële medewerking, 1929-1939.
Code VNG: -1.778.532.1

40. Correspondentie en benoemingen van leden van de adviescommissie ingevolge de woonruimtewet, met raadsbesluit d.d. 19 december 1946 tot toekenning van een vergoeding, 1946 - 1972. -- 1 omslag
Code VNG: -1.778.545

239. Statuten van de Stichting Woningstichting Gemeentebelang, met correspondentie inzake leden en personeel van de stichting, 1947 - 1969. -- 1 omslag
Code VNG: -1.778.532.1

1369. Bouw van 24 woningen aan de Kleine Vlietstraat nrs. 2-24 en 5-27 (Complex VII PB 2099), o.m. tekeningen; garantie lening en verstrekken kasgeldlening aan de woningstichting "Gemeentebelang"; financiering van het complex, 1948-1959.
Code VNG: -1.778.532.1

1383. Overdracht van grond (kad. sectie 5008 ged.) aan de stichting "Gemeentebelang", alsmede bestek, voorwaarden en tekeningen m.b.t. de bouw van 8 woningen aan de Boezemstraat 1-15 (oneven) en 4 woningen aan de Molenvlietsingel 2-8 (even) (complex VIII, V 9431), 1949-1969.
Code VNG: -1.778.532.1

1386. Verkoop van grond (kad. sectie A 5016 en 1733 ged.) aan stichting "Gemeentebelang" alsmede bouw van 96 woningen aan de Pr. Beatrixstraat 1-48 en de Pr. Irenestraat 1-48, (complex flat 1-II, V 10662), 1949-1969.
Code VNG: -1.778.532.1

1384. Bestek, voorwaarden en tekeningen m.b.t. de bouw van 70 woningen in de Wethouder Brouwerstraat en IJsselstraat alsmede overdracht van 55 woningen aan woningstichting "Gemeentebelang" en 15 woningen aan woningstichting "Patrimonium" (V 10491, complex IX), 1950-1969.
Code VNG: -1.778.532.2

1387. Overdracht van grond (kad. sectie 1733, 1746, 1747, 1758 en 5040 ged.) aan de stichting "Gemeentebelang" alsmede bestek, voorwaarden en tekeningen m.b.t. de bouw van 40 woningen aan de Pr. Margrietstraat 1-40, (V 12091, Flat III), 1950-1969.
Code VNG: -1.778.532.1

1437. Correspondentie met de stichting "Gemeentebelang" m.b.t. de financiering van 36 woningen met 2 winkelhuizen aan de Tuinstraat nrs. 67-105 en nrs. 92-122 (complex II V 1319), 1950-1969.
Code VNG: -1.778.532.1

1436. Correspondentie met de stichting "Gemeentebelang" m.b.t. de financiering van 20 woningen aan de Tuinstraat nrs. 107-127 (oneven) en 124-140 (even) (complex I, V 1242) alsmede verlenging van de erfpacht van grond (kad. sectie A 3872 en 6357 ged.), 1950-1971.
Code VNG: -1.778.532.1

1385. Overdracht van grond (kad. sectie A 5040 ged.) aan de stichting "Gemeentebelang", alsmede bestek, voorwaarden en tekeningen m.b.t. de bouw van 9 woningen in de Kon. Julianastraat nrs. 2-18 (even) (complex X, V 11908), 1951-1959.
Code VNG: -1.778.532.1

1392. Overdracht van grond (kad. sectie A 1701 en 5040 ged.) aan de stichting "Gemeentebelang", alsmede bestek, voorwaarden en tekeningen m.b.t. de bouw van 11 woningen in de Kon. Julianastraat 20 - 40 (even) (complex Xll a, H.V. 35), 1951-1969.
Code VNG: -1.778.532.1

160-(2832). Jaarrekeningen van de woningstichting Gemeentebelang, gedeeltelijk met controlerapporten, 1951-1980. -- 4 omslagen
Code VNG: -1.778.532.1

1563. Aansluiting bij N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten, o.m. aandelen; verhoging deelneming aandelenkapitaal 30-11-1962; idem 29-7-1966; plaatselijke commissie, 1952-1966 .
Code VNG: -1.778.538

1391. Overdracht van grond (kad. sectie A 5086 ged.) aan de stichting "Gemeentebelang", alsmede bestek, voorwaarden en tekeningen m.b.t. de bouw van 24 woningen aan de Kon. Julianastraat 41a en 41b t/m 63a en 63b (oneven) (V 13989, complex XI b), 1952-1968.
Code VNG: -1.778.532.1

1394. Overdracht van grond (kad. sectie A 5151 ged.) aan de stichting "Gemeentebelang", alsmede bestek, voorwaarden en tekeningen m.b.t. de bouw van 10 woningen in de IJsselstraat 51-69 (oneven) (H.V. 97, complex XIII), 1952-1968.
Code VNG: -1.778.532.1

1388. Overdracht van grond (kad. sectie A 5086 ged.) aan de stichting "Gemeentebelang" alsmede bestek, voorwaarden en tekeningen m.b.t. de bouw van 40 woningen aan Pr. Marijkestraat 1-40, (V 13203, complex flat IV), 1952-1969.

1390. Overdracht van grond (kad. sectie A 5086 ged.) aan de stichting "Gemeentebelang", alsmede bestek, voorwaarden en tekeningen m.b.t. de bouw van 40 woningen aan de Kon. Julianastraat 1a en 1b t/m 39a en 39b (oneven) (complex Xl a, V 13178), 1952-1969 .

1440. Verkoop van de opstal van woningwetwoning Tuinstraat 27 door woningstichting "Gemeentebelang" en verkoop door de gemeente van de grond (kad. sectie A 3862 ged.) aan D. Duiven, 1952-1969.
Code VNG: -1.778.532.1

1393. Overdracht van grond (kad. sectie A 5103 ged.) aan de stichting "Gemeentebelang", alsmede bestek, voorwaarden en tekeningen m.b.t. de bouw van 11 woningen in de Kon. Julianastraat nrs. 42-62 (even) (complex Xll b, H.V. 166), 1953-1969.
Code VNG: -1.778.532.1

1395. Overdracht van grond (kad. sectie A 1786 en 2411) aan de stichting "Gemeentebelang", alsmede bestek, voorwaarden en tekeningen m.b.t. de bouw van 60 woningen in de Boerhaavelaan 1-49 (oneven) en in de Buys Ballotstraat 10-44 (alle) (HV 176, complex XV), 1953-1969.
Code VNG: -1.778.532.1

1396. Bestek, voorwaarden en tekeningen m.b.t. de bouw van 40 woningen in de Boerhaavelaan 18 t/m 48 (even), Dr. Thysselaan 1 t/m 19 (alle) en Tiendweg 33 t/m 43 (oneven) (HV 24, complex bejaarden), 1953-1970.
Code VNG: -1.778.532.1

1433. Voorbereiding en plannen voor woningbouw: 20 middenstandswoningen aan de Rotterdamseweg; 200 goedkope woningen; 127 premie-woningen; 50 woningen stichting "Gemeentebelang", 1954-1957.
Code VNG: -1.778.532.1

1397. Beheer van het complex Bejaarden (40 woningen), 1954-1962.
Code VNG: -1.778.532.1

1549. Beschikbaarstelling en verkoop van percelen grond aan fa. Zondervan, R.A. Schouten, C.W. Schouten en kapsalon "Modern" (oorspronkelijk Schouten en De Boom) ten behoeve van de bouw van 4 winkels in de Jan Steenstraat, 1954-1963.
Bevat:

Code VNG: -1.778.532.1

1546-1547. Dossiers inzake de bouw van 144 woningen (complex XVI) door de stichting "Gemeentebelang": 72 woningen in de Frans Halslaan 1-36 (alle) ( H.P. 1054); 22 woningen in de v. Ruysdaelstraat 1-71 (oneven) (H.P. 1188); 8 woningen in de v. Ruysdaelstraat 2-72 (even) (H.P. 1168); 28 woningen in de Rembrandtlaan 1-36 (alle) (H.P. 1583); 14 woningen( H.P. 2824), 1954-1966. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.778.532.1

1439. Modernisering en verbetering van 12 woningen (van de stichting "Gemeentebelang") aan de Waalstraat nrs. 23-29 (oneven), Oosterstraat nrs. 30-32, Noorderstraat nrs. 2-8 (even), Tuinstraat nrs. 7 en 9 (complex IV, V 2769) alsmede afstand aan de gemeente van de erfpacht van de voortuintjes in de Noorderstraat, 1954-1969 .
Code VNG: -1.778.532.1

1581. Bouw van 64 woningen door Woningstichting "Gemeentebelang" in het uitbreidingsplan "Kortland" ten zuiden van de Tiendweg (complex Kortland IV), o.m. raadsbesluit 27-12-56 inzake verkoop t.b.v. de bouw van 63 woningen; grondkosten bouwplan 63 woningen; exploitatieopzet; wijziging in het complex van 63 naar 64 woningen, 1956-1957.
Code VNG: -1.778.532.1

1653. Verkoop van percelen grond (kad. sectie A 5290) aan Woningbouwmaatschappij C. van der Giessen N.V. t.b.v. de bouw van 63 woningen ten zuiden van de Tiendweg, 1956-1957 .
Code VNG: -1.778.532.2

1474. Particuliere woningbouw (i.k.v. premie- en bijdrageregeling woningbouw) dossier no. V: A. de Boom, bouwplan 1 woning aan de Parallelweg; A van de Put en H. Boezaard aan de Noorderstraat, 1956-1959.
Code VNG: -1.778.532.2

1550. Bouw van 55 woningen tussen Lansing en Jan Steenstraat (complex XVlla, HV 594 NB '57), o.m. oorspronkelijk plan voor de bouw van 42 woningen, raadsbesluit 29-5-56 inzake verkoop van grond t.b.v. 42 woningen, aanvulling van het complex met 13 woningen, samenvoeging van de 42 en 13 woningen tot één complex van 55 woningen en verkoop van grond van het complex, 1956-1971.
Code VNG: -1.778.532.1

842-(2824). Jaarrekeningen van de woningstichting Patrimonium, gedeeltelijk met controlerapporten, 1956-1979. -- 3 omslagen
Code VNG: -1.778.532.1

1475. Verkoop van grond (kad. sectie A 5298) aan Lubbers Constructiewerkplaats en Machinefabriek "Hollandia" NV t.b.v. bouw van een bungalow aan de Lansing door G. de Kluyver, 1957-1958.
Code VNG: -1.778.532.2

1376. Verkoop grond aan de Rotterdamse Bank N.V. en bouwvergunning voor een bankkantoor met woning op de hoek Raadhuisplein en het verlengde van de Weteringsingel, 1957-1959.
Code VNG: -1.778.532.2

1377. Verkoop van percelen grond ten noordoosten van de Frans Halslaan tussen de Tiendweg en de Landscheiding (kad. sectie A 1036, 5039 en 1051) aan W. Dersjant (Bouwbedrijf Delfland) en de bouw van 63 woningen door firma Delfland ten oosten van de Hobbemalaan, 1957-1960 .
Code VNG: -1.778.532.2

1378. Verkoop grond (kad. sectie A 5614) en bouw van 13 woningen aan de Rotterdamseweg door fa. Willemse en de Vroedt, 1957-1960.
Code VNG: -1.778.532.2

1548. Stukken inzake de bouw van een complex van 119 woningen en 4 winkels tussen Lansing en Jan Steenstraat, het welk bestaat uit 4 winkels, 55 woningen (complex XVlla), 48 woningen (complex XVllb) en 16 woningen (complex XVllc), 1957-1960.
Code VNG: -1.778.532.1

1551. Bouw van 48 woningen tussen Lansing en Jan Steenstraat (complex XVllb, HV 720 - NB '58), o.m. bestek, verkoop grond en samenvoeging met complex van 16 woningen, 1957-1962.
Code VNG: -1.778.532.1

1654. Verkoop van percelen grond (kad. sectie A 1036, 5039, 1051 en 1063) ten noordoosten van de Frans Halslaan aan Fa. Wetering + Van Dalen t.b.v. woningbouw, 1957-1962 .
Code VNG: -1.778.532.2

39. Regeling aangaande het verlenen van een vergoeding bij vrijwillige beschikbaarstelling van woonruimte, ingesteld bij raadsbesluit van 27 juni 1958 met correspondentie, 1957 - 1966. -- 1 omslag
Code VNG: -1.778.545

1615. Verkoop van percelen grond (kad. sectie A 5358) t.b.v. de bouw van een drietal woningen aan de Molenvlietsingel 16, 18 en 20 door G. van Staveren en J. Boer en Zn., 1958 .
Code VNG: -1.778.532.2

1375. Bestek en voorwaarden, tekeningen voor de bouw van 18 woningen aan de Vincent van Goghlaan, Jan Steenstraat en v.d. Veldestraat door N.V. Exploitatiemij "De Stormpolder", 1958-1959 -- 1 omslag
Code VNG: -1.778.532.1

1380. Verkoop grond (kad. sectie A 5653 en 5654) en bouw van een dubbele woning door E.K.H. Wulkan en E. Tammes aan de Jan Steenstraat, 1958-1959.
Code VNG: -1.778.532.2

1533. Beschikbaarstelling van grond (kad. sectie A 5359) t.b.v. de bouw van twee woningen door Joh. Speksnijder en J. Duyvendijk aan de Molenvlietsingel, 1958-1959.
Code VNG: -1.778.532.2

1379. Verkoop grond aan de Kleine Vlietstraat / hoek Boezemstraat (kad. sectie A 5365 (ged.) en bouw van 2 woningen door P. Jaspers en C. Perdaan, 1958-1960.
Code VNG: -1.778.532.2

1381. Verkoop grond (kad. sectie A 5465 ged.) en bouw van 12 woningen door fa. Ponsen aan de Boerhaavelaan / hoek Tiendweg, 1958-1960.
Code VNG: -1.778.532.2

1532. Beschikbaarstelling van grond (kad. sectie 5651 en 5652) t.b.v. de bouw van twee woningen aan de Lansing door E. Scheidema en W. Heger, 1958-1960.
Code VNG: -1.778.532.2

1536. Beschikbaarstelling van grond (kad. sectie C 213 t/m C 242) t .b.v. de bouw van 20 woningen aan de Randweg / Burg. Aalberslaan door Fa. Ponsen, 1958-1962.
Code VNG: -1.778.532.2

1749. Overdracht percelen grond aan Aannemingsbedrijf v.d. Wetering en Van Dalen in de Burgemeester Aalberslaan en Jan Steenstraat t.b.v. de bouw van 56 woningen, 1958 - 1962.
Code VNG: -1.778.532.2

1687. Beschikbaarstelling van grond aan deelnemers Bouwfonds Ned. Gemeenten t.b.v. bouw van woningen aan de Lansing, 1958-1963.
Code VNG: -1.778.532.2

1501. Ruiling van grond (kad. sectie A 5885 tegen A 5720) met Aannemingsbedrijf Van de Wetering & Van Dalen t.b.v. de bouw van 20 winkels en 20 woningen aan het Raadhuisplein door architect De Laat, 1958-1965.
Code VNG: -1.778.532.2

1552. Bouw van 16 woningen tussen Lansing en Jan Steenstraat (complex XVllc), o.m. bestek en tekeningen, huisnummering en samenvoeging met een complex van 48 woningen, 1958-1969.
Code VNG: -1.778.532.1

1530. Verkoop van een perceel grond (kad. sectie A 5803) op de hoek C.G. Roosweg - Tiendweg aan J.F. Wesselo t.b.v. de bouw van een café-restaurant aan de Tiendweg alsmede ingebruikgeving van een strook grond aan de C.G. Roosweg tegen betaling van recognitie, 1958-1971.
Code VNG: -1.778.532.2

1389. Stukken betreffende onderhoud aan en verbetering van flats van de stichting "Gemeentebelang", o.m. het aanbrengen van liftinstallaties, 1958-1972.
Code VNG: -1.778.532.1

2615. Woningstichting "Gemeentebelang", statuten en huishoudelijk reglement, 1958-1979.
Code VNG: -1.778.532.1

2836. Woningstichting "Gemeentebelang", jaarverslagen 1958-1981.
Code VNG: -1.778.532.1

1534. Beschikbaarstelling van grond (kad. sectie A 5674) t.b.v. de bouw van een dokterswoning aan de Tiendweg door G. Demoed, 1959 .
Code VNG: -1.778.532.2

1537. Beschikbaarstelling van grond (kad. sectie A 5716) t.b.v. de bouw van een woning aan de Weteringsingel hoek Rotterdamseweg door W. Kreuk, 1959-1960.
Code VNG: -1.778.532.2

1531. Verkoop van percelen grond (kad. sectie C 261 t/m C 268) aan fa. Bouwbedrijf v.h. J.M. de Vroedt t.b.v. bouw van 8 woningen aan de Tiendweg alsmede correspondentie inzake het bouwplan, 1959-1961.
Code VNG: -1.778.532.2

1748. Overdracht aan de Staat der Nederlanden van een perceel grond in de polder Groot Kortland (kad. sectie A 5799, A 5800 en A 5801) t.b.v. de bouw van 50 woningen voor Ambonezen alsmede stukken betreffende de bouw, 1959-1962 .
Code VNG: -1.778.532.2

1803. Beschikbaarstelling grond t.b.v. de bouw van 18 woningen aan de Vincent van Goghlaan door Bohan Bouwgemeenschap N.V., 1959 - 1968.
Bevat:
kwestie over gebruik huurpad; premie-aanvraag; correspondentie met de expl. mij "De Stormpolder"; tekeningen
Code VNG: -1.778.532.2

1683-1685. Dossiers inzake de bouw van 60 woningen nabij de Vincent van Goghlaan (complex XVIII), 1959-1970.
Code VNG: -1.778.532.1

1800. Beschikbaarstelling grond ten behoeve van de bouw van 160 woningen door A.S.B. aan de Reigersingel c.s., 1959 - 1970 -- 1 omslag
Bevat:
teruggave van grond door A.S.B.; correspondentie inzake plan; premie; premie t.b.v. de eigenaren; N.V. Exploitatiemaatschappij "De Stormpolder"; vaststelling van de huurprijs; inlichtingen over de indeling der woningen; diversen
Code VNG: -1.778.532.2

2237. Stukken betreffende de Woningstichting "Gemeentebelang", o.m. naam; krediet voor bouwplannen; reservering van grond voor woningwetbouw; bouw van particuliere woningen voor verhuur; grossen en borderellen betr. hypotheken ten laste van de stichting, 1959-1970.
Code VNG: -1.778.532.1

1438. Modernisering en verbetering van 51 woningen (van de stichting "Gemeentebelang") aan de Tuinstraat nrs. 12-90 (even) en nrs. 45-65 (oneven) (complex III, V 2343) alsmede afstand aan de gemeente van de erfpacht van 3 woningen aan de Tuinstraat (kad. sectie A 3867, 3869 en 5134), 1959-1974 .
Code VNG: -1.778.532.1

1535. Beschikbaarstelling van grond (kad. sectie A 5675) t.b.v. de bouw van 4 dubbele villa's aan de Tiendweg door H. van der Kraan's Bouwbedrijf, 1960-1962.
Code VNG: -1.778.532.2

1750. Overdracht percelen grond ten noordoosten van de Randweg (kad. sectie C 193) aan de Fa. L. Ponsen t.b.v. de bouw van 64 woningen, 1960 - 1962.
Code VNG: -1.778.532.2

1804. Beschikbaarstelling grond t.b.v. de bouw van 12 woningen aan de Hobbemalaan door fa. Van de Wetering en Van Dalen, 1960 - 1963.
Code VNG: -1.778.532.2

1822. Beschikbaarstelling van grond (kad. sectie A 5837) t.b.v. de bouw van een kappersbedrijf door D. Duiven aan de Nachtegaalstraat, 1960 - 1963.
Code VNG: -1.778.532.2

1799. Beschikbaarstelling grond t.b.v. de bouw van 18 woningen nabij de Jan Steenstraat en de Hobbemalaan t.b.v. "Hollandia" N.V. alsmede correspondentie inzake de bouw, 1960 - 1964.
Bevat:

Code VNG: -1.778.532.2

1686. Bestek, voorwaarden en tekeningen t.b.v. de bouw van 7 bejaardenwoningen ten noordzijde van de Molenvlietsingel (Complex XIX), o.m. verkoop grond; verstrekking voorschotten; gunning; huurvaststelling; woningwetvoorschotten; financiering, 1960-1970.
Bevat:

Code VNG: -1.778.532.1

1861. Bestek, voorwaarden en tekeningen t.b.v. de bouw van 32 keuzeplanwoningen "Gemeentebelang" 1e serie (Complex XX, HV 1425), 1961 .
Bevat:
Lijsterstraat 1/19 (oneven); Mezenstraat 11/19 (oneven); Putterstraat I/1I (oneven); Vinkenstraat 2/20 (even)
Code VNG: -1.778.532.1

1847. Beschikbaarstelling grond t.b.v. de bouw van 14 woningen door Van de Wetering & Van Dalen op een terrein omgrensd door de Lansing, Burg. Aalberslaan, Jan Steenstraat en Hobbemalaan, 1961 - 1962.
Code VNG: -1.778.532.2

2151. Bestek (6/1961), voorwaarden en tekeningen (TB 2276, bl. 1 en 2A) voor de bouw van 32 Keuzeplanwoningen (kad. sectie C 697, 698) door Woningstichting "Gemeentebelang" (2e serie Complex XXII, HV 1572), 1961-1962.
Code VNG: -1.778.532.1

2153. Bestek (48/1961), voorwaarden en tekeningen (TB 2366 bl. 5, TB 2276 bl. 2A) voor de bouw van 14 woningen in Kortland V (kad. sectie C 687) door woningstichting "Gemeentebelang" (Complex XXIII), 1961-1962.
Code VNG: -1.778.532.1

2150. Verkoop van grond (kad. sectie A 5398) en verstrekken van voorschotten aan Woningstichting "Gemeentebelang" t.b.v. de bouw van 35 bejaardenwoningen (Complex XXI Lijsterstraat 2 - 64 en Noorderstraat 54, 56 en 58, HV 1444/1574) alsmede bestek (12/1961) en 3 tekeningen (TB 2158 bl. 6, 7, 8) 1961 - 1964.
Code VNG: -1.778.532.1

1969. Verkoop van een perceel grond op de hoek Tiendweg - Van Ostadelaan (kad. sectie A 6140) aan de Nederlandsche Handel Maatschappij N.V., 1961 - 1966 .
Code VNG: -1.778.532.2

577-(2003). Dossiers inzake de bouw van 46 eengezinswoningen en 36 patiobungalows aan de Van Ostadelaan door NV Bouwonderneming “Ostade”, 1961 - 1973. -- 5 omslagen
Code VNG: -2.07.351.12

304-(308). Dossiers inzake de bouw van 123 woningen aan de dokter W.M. Blomsingel, Schepenstraat en Schoutstraat, 1961 - 1975. -- 3 omslagen
Code VNG: -1.778.532.2

2154. Verkoop van grond en verstrekking van voorschotten aan woningstichting "Gemeentebelang" t.b.v. de bouw van 32, 14 en 11 woningwetwoningen (Complex resp. XXII, XXIII en XXI) (m.b.t. 11 bejaardenwoningen HV 1574), 1962-1964.
Code VNG: -1.778.532.1

2136. Beschikbaarstelling aan N.V.Bouwbedrijf v.h. J.M. de Vroedt van grond gelegen tussen de Nieuwe Vliet, Rondweg en Bogerd (kad. sectie A 6143 en C 665) t.b.v. het bouwen van een complex van 82 woningen, 1962 - 1966.
Code VNG: -1.778.532.2

1853-(2149). Dossiers inzake de bouw van 66 woningen en 10 garages aan de Burg. Aalberslaan (complex 25) door Woningstichting Gemeentebelang, 1962-1969. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.778.532.1

2246. Beschikbaarstelling grond, omgrensd door Tiendweg, Sleedoornhof, Meidoornstraat en Vrijhof (kad. sectie C 956 ged. en C 1049 ged.) aan N.V. Bouwfonds Ned. Gemeenten voor de bouw van 86 eengezinswoningen aan de Nieuwe Tiendweg (raadsbesluit 27-5-1966) en gedeeltelijke terugkoop voor de bouw van een apotheek door P.K. Schot (raadsbesluit 21-11-1969), 1962-1970.
Code VNG: -1.778.532.2

691-(2266). Dossiers inzake arbeidsbesparende van 126 woningen en 65 garages en 132 woningen en 83 garages door Eurowoningen NV, 1963 - 1964. -- 2 omslagen
Code VNG: -2.07.351.12

1887. Beschikbaarstelling grond voor de bouw van 21 woningen aan de Burgemeester Aalberslaan, 1963 - 1964.
Code VNG: -1.778.532.1

1903. Regionale woningbouwcommissie "De Krimpenerwaard", 1 november 1963 - 1964.
Code VNG: -1.778.53

2137. Verkoop van grond tussen de J. Jordaensstraat en de Rubenslaan respectievelijk Jan Steenstraat en De Lairessestraat (kad.sectie C 655) aan de Fa. Van de Wetering en Van Dalen t.b.v. de bouw van een complex van 68 woningen, 1963-1967.
Code VNG: -1.778.532.2

2144. Beschikbaarstelling van grond aan de Rondweg (kad. sectie A 6143) voor de bouw van 11 patio's door "Bouwcombinatie patiobouw Krimpen aan den IJssel", 1964-1966..
Bevat:
-
Code VNG: -1.778.532.2

2147. Beschikbaarstelling van grond aan de Lansing (kad. sectie C 956) voor de bouw van 5 patio's t.b.v. Bakker en Scheffer, 1964-1966.
Code VNG: -1.778.532.2

2148-(2268). Dossiers inzake de bouw van 240 Wissingwoningen door Woningstichting Gemeentebelang (complex 26 Meidoornhof e.o.) in uitbreidingsplan Middenwetering (kad. sectie C 665, A 6143), 1964-1968. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.778.532.1

2141. Beschikbaarstelling van grond aan de Esdoornlaan en Zilverschoon (kad.sectie C 956) voor de bouw van 23 patio-bungalows door firma Bakker en Van der Kooij, 1964 - 1969.
Code VNG: -1.778.532.2

2138. Beschikbaarstelling van grond gelegen tussen dr.W.M. Blomsingel en de Vroedschap en verder begrensd door Burg. Aalberslaan en Schoutstraat (kad. sectie C 688) t.b.v. de bouw van 40 woningen door aannemingsbedrijf De Vroedt (oorspronkelijk door aannemingsbedrijf "Concordia"), 1964 - 1970.
Code VNG: -1.778.532.2

1904. Regionale woningbouwcommissie "De Krimpenerwaard", 1965 en 1966.
Code VNG: -1.778.53

2096. Bouw van 77 woningen en 9 patiowoningen door N.V. Bouwfonds Ned. Gemeenten (werk 63008, tekeningen 1-5), 1965 - 1966 .
Bevat:
1 tekening (garage boxen); 1 tekening (garage met schuur en zonder schuren); bestektekening 25 woningen type B, bestektekeningen type A 40 woningen; bestektekeningen type C 12 woningen
Code VNG: -1.778.532.2

2146. Beschikbaarstelling van grond aan de Lansing (kad. sectie C 956) voor de bouw van 7 patio's door Bakker en Van der Kooij, 1965 - 1966.
Code VNG: -1.778.532.2

2142. Beschikbaarstelling van grond aan de Heemraadhof, begrensd door Heemraadsingel en Ingelandstraat, (kad. sectie C 1150 en 1163) voor de bouw van 22 eensgezinswoningen door firma De Langen en Van den Berg i.o.v. stichting Pensioenfonds Van der Giessen-de Noord, 1965-1967.
Code VNG: -1.778.532.2

2263. Bestek (25-1965), voorwaarden en tekening (TB W 2875 bl. 1) voor het afwerken van het terrein rondom een complex van 69 Eurowoningen en 82 woningen binnen de Rondweg en Nieuwe Vliet, 1965-1971.
Code VNG: -1.778.532.2

2152-(2255). Dossiers inzake de bouw van 29 bejaardenwoningen aan de Jozef Israëlstraat door Woningstichting Gemeentebelang (complex 27), 1965 - 1972. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.778.532.1

892-895. Raadsbesluit tot verlening van gemeentegarantie voor de betaling van rente en aflossing van leningen voor het in eigendom verkrijgen van een bestaande of nieuwe woning, 1965-1976. -- 4 omslagen
Code VNG: -1.778.538

359-(2095). Dossiers inzake de bouw van 288 flatwoningen (galerijwoningen) aan de Middenwetering, 1965 - 1978. -- 5 omslagen
Code VNG: -1.778.532.2

293. Correspondentie en tekeningen inzake de bouw van 59 garages aan de Wilgenhof en de Bogerd door Eurowoningen BV, 1965 - 1978. -- 1 omslag
Code VNG: -1.778.532.2

2244-(2261). Dossiers inzake de bouw van 54 eengezinswoningen en 19 garages aan de dr. W.M. Blomsingel, Heemraadhof, Dijkgraafstraat en Poldermeesterhof (tussen de dr. W.M. Blomsingel en de Ingelandstraat) (kad. sectie C 1244, 1247 t/m 1261) door Eurowoningen N.V., 1966-1967. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.778.532.2

2140-(2253). Dossiers inzake de bouw van 24 woningen aan de Veld en Beemd (kad. sectie C 1364) door Bouwtechnisch bureau Jinvero, 1966-1969. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.778.532.2

2139. Beschikbaarstellen van percelen grond aan de Esdoornlaan, Veld en Beemd en Vuurdoornlaan (kad. sectie C 1435) t.b.v. de bouw van 33 woningen door NV Eurowoningen, 1966-1969.
Code VNG: -1.778.532.2

2264. Bestek (21-1968), voorwaarden en tekening (TB W 5146, bl. 1) voor het afwerken van het terrein rondom een complex van 21 woningen aan de Nieuwe Tiendweg en tekening (TB W 5349 bl. 1) voor het afwerken van het terrein rondom 52 woningen aan de Vrijhof, Meidoornstraat, Sleedoornhof en Stad en Landschap, 1966 - 1970.
Code VNG: -1.778.532.2

159-(2260). Dossiers inzake de bouw van 46 eengezinswoningen aan de Allegro, Melodie en Da Capo en 70 eengezinswoningen aan de Melodie en Staccato in Langeland I door Woningstichting Gemeentebelang, 1966 - 1975. -- 6 omslagen
Code VNG: -1.778.532.2

353-(2087). Dossiers inzake de bouw van 420 flatwoningen aan de Vijverlaan (de Vijverflat in Langeland II), 1968 - 1986. -- 8 omslagen

2112. Technische omschrijving voor de bouw van 40 flatwoningen type A en 2 flatwoningen type B in bouwblok 1 alsmede de bouw van 18 flatwoningen type C in bouwblok 2 van het winkelcentrum aan het Raadhuisplein, 1967.

2143. Beschikbaarstelling van grond aan de Gaarderhof (kad. sectie C 1262) voor de bouw van 13 goedkope woningen, 1967.
Code VNG: -1.778.532.2

2273. Bestek (24-1967), voorwaarden en tekening (TB W 5017 bl. 1) voor het afwerken van het terrein rondom een complex van patiowoningen aan de Lansing, 1967.
Code VNG: -1.778.532.2

2145. Beschikbaarstelling van grond aan de Kerkdreef (kad. sectie C 1163) voor de bouw van 8 eengezinswoningen, 1967 - 1968.
Code VNG: -1.778.532.2

2247. Bestek (19-1968), voorwaarden en tekeningen (TB W 5094 bl. 1, 2) voor het afwerken van het terrein rondom het complex van 9 patiobungalows aan de Esdoornlaan, 1967-1968.
Code VNG: -1.778.532.2

2257. Bestek (22-1968), voorwaarden en tekening (TB W 5109 bl. 1) voor het afwerken van de terreinen rondom 36 Eurowoningen tussen dr. W.M. Blomsingel en de Vroedschap, 1967.
Code VNG: -1.811.111.1

2274. Tekening (TB W 5043 bl. 1) voor het afwerken van het terrein rondom 22 particuliere woningen in de omgeving van de Heemraadhof, 1967-1968.
Code VNG: -1.778.532.2

2251. Dossiers inzake de bouw van 14 patio-bungalows aan de Esdoornlaan door Bouw-en Aannemingsmij Bakker en Van der Kooij, 1967 - 1970. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.778.532.2

2248. Bestek (25-1967), voorwaarden en tekeningen (TB W 5030 bl. 1) voor het afwerken van het terrein rondom een complex van 10 particuliere woningen en Bestek (20-1968), voorwaarden en tekeningen (TB W 5111 bl. 1, 2) voor het afwerken van het terrein rondom 58 woningen, allen aan de Rubenslaan, 1967-1970.
Code VNG: -1.778.532.2

2245-(2265). Dossiers inzake de bouw van 154 Eurowoningen - deels met deels zonder garage - tussen Weegbree, Rode Klaver en Ratelaar, 1967-1972. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.778.532.2

297-(307). Dossiers inzake de bouw van 60 bejaardenwoningen aan de Rondweg / Tiendweg door de Stichting Hervormd Verzorgingstehuis voor bejaarden, 1967-1974. -- 4 omslagen
Code VNG: -1.778.532.2

2104. Tekeningen (NB B2, B3, B6-B8 en TBW 5105, bl.3) voor de bouw van 6 woningen (bouwblok I) in winkelcentrum Raadhuisplein, 1968 - 1969.

2256. Tekening (TB W 5229 bl. 1) voor het afwerken van terreinen rondom 30 woningwetwoningen en 33 Eurowoningen tussen de Esdoornlaan, Vuurdoornlaan, Veld en Beemd en Meidoornstraat, 1968-1969.
Code VNG: -1.811.111.1

2252. Tekening (TB W 5271 bl. 1) voor het afwerken van het terrein rondom 14 patiobungalows aan Veld en Beemd, 1968-1970.
Code VNG: -1.811.111.1

280-(534). Dossiersinzake de bouw van 187 woningen gelegen aan de Zwanenkade door Bouw- en Aannemingsbedrijf J.M. Bakker N.V., 1968 - 1971. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.778.532.2

317-318. Dossiers inzake de bouw van 6 woningen voor maatschappelijk onaangepaste gezinnen aan de Verbindingsweg door Woningstichting Gemeentebelang, 1968 - 1971. -- 2 omslagen

309-(314). Dossiers inzake de bouw van een complex van 202 woningen aan de Middenwetering / Weegbree door Eurowoningen NV, 1968 - 1973. -- 5 omslagen
Code VNG: -1.778.532.2

890-891. Dossiers inzake de bouw van 180 woningen, 188 garages en 11 winkels in Langeland II door Eurowoningen NV, 1968 - 1976. -- 2 omslagen

863-866. Dossiers inzake de bouw van 67 woningen en 49 garages aan Linde, Plataan, Zomereik en Vijverlaan door NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten, 1968 - 1977. -- 4 omslagen

838-839. Dossiers inzake onderhoud en verbetering van 131 vooroorlogse woningwetwoningen van Woningstichting Gemeentebelang, 1968 - 1979. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.778.532.1

316-(319). Dossiers inzake de bouw van 33 eengezinswoningen aan de Staccato door Woningstichting Gemeentebelang, 1969. -- 2 omslagen

2107. Tekeningen (NB B12, NB S75, NB S83) en technische omschrijving voor de bouw van 6 woningen (bouwblok I) in winkelcentrum Raadhuisplein (behoort bij premiebeschikking d.d. 29-4-1969). .

2254. Tekening (TB W 5291 bl. 1) voor het afwerken van het terrein rondom 28 woningen tussen de Parkzoom, Ingeland- en Dijkgraafstraat, 1969-1970.
Code VNG: -1.778.532.2

284-(290). Dossiers inzake de bouw van 36 woningen aan de Vroedschap door bouwbureau Roelofsen, 1969 - 1971. -- 3 omslagen
Code VNG: -1.778.532.2

327-330. Dossiers inzake de bouw van 58 woningen aan de Vijverlaan, Populierenlaan en Acacia door Patrimonium’s Woningstichting, 1969 - 1973. -- 4 omslagen
Code VNG: -1.778.532.2

336-337. Dossiers inzake de bouw van 76 eengezinswoningen aan de Spiritoso en Toccata door Woningstichting Gemeentebelang, 1969 - 1973. -- 2 omslagen

869-870. Dossiers inzake de bouw van 74 woningen met garages en 14 praktijkruimten door NV Bouw- en Adviesbureau Roelofsen aan de Vijverlaan, Olm en Zomereik, 1969-1973. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.778.532.2

276-(281). Dossiers inzake de bouw van 17 patiowoningenaan de Boksdoorn / Vijverlaan door Eurowoningen NV, 1969 - 1973. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.778.532.2

843. Correspondentie inzake de verkaveling aan het terrein Burg. Aalberslaan / Parkzoom en het terrein Burg. Aalberslaan / rotonde, met foto’s, 1969 - 1974. -- 1 omslag
Code VNG: -1.778.532.2

546-551. Dossiers inzake de bouw van 81 bejaardenwoningen aan de Goudenregen door woningstichting Gemeentebelang, 1969 - 1976. -- 6 omslagen

294-(300). Dossiers inzake de bouw van 52 woningen aan de Vrijhof, Meidoornstraat en Stad- en Landschap door Bouwfonds Nederl. Gemeenten, 1970 - 1971. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.778.532.2

2249. Tekening (TB W 5438, bl. 1) voor het afwerken van het terrein rondom 11 bungalows aan de Vrijhof, 1970-1971.
Code VNG: -1.778.532.2

2267. Bestek (20-1970), voorwaarden en tekeningen (TB W 5420 bl. 1, 2, 3) voor het afwerken van terreinen rondom 142 woningwetwoningen in Langeland wijk I, 1970-1972 .
Code VNG: -1.778.532.1

2275. Bestek (22-1970), voorwaarden en tekening (TB W 5437 bl. 1) voor het afwerken van terreinen rondom de bungalows aan Stad en Landschap, 1970-1972.
Code VNG: -1.778.532.2

295-(301). Dossiers inzake de bouw van 52 eengezinswoningen en 52 garages aan de Populierenlaan en Zomereik door de Nederl. Investerings- en Bouwcombinatie NV, 1970 - 1972. -- 3 omslagen
Code VNG: -1.778.532.2

321-(346). Dossiers inzake de bouw van 36 keuze-woningen aan de Vijverlaan, Linde en Els en 73 woningen tussen Schuttersveld en Marathon (109 woningwetwoningen) in Langeland, wijk II en III, door Woningstichting “Gemeentebelang” , 1970 - 1974. -- 8 omslagen

286-(292). Dossiers inzake de bouw van 36 woningen aan de Spiritoso, Zwanenkade en Vijverlaan door Staalproject NV, 1970 - 1973. -- 3 omslagen

338-341. Dossiers inzake de bouw van 84 eengezinswoningen aan de Olympiade, Concours, Tournooi en Tienkamp, 1970 - 1975. -- 4 omslagen
Code VNG: -1.778.532.2

539-543. Dossiers inzake de bouw van 55 bejaardenwoningen in Langeland III door woningstichting “Gemeentebelang”, 1970 - 1975. -- 5 omslagen
Code VNG: -1.778.532.1

570-(868). Dossiers inzake de bouw van 20 woningen aan de Zwanenkade, Rondo en Toccata door NV Bouwbedrijf van Geest, 1971 - 1973. -- 4 omslagen
Code VNG: -2.07.351.13

563-(566). Dossiers inzake de bouw van 16 eengezinswoningen aan de Tournooi in Langeland III door Bouw- en Exploitatiemij Kindrecht NV, 1970- 1975. -- 3 omslagen

348-352. Dossiers inzake de bouw van 150 eengezinswoningen (woningwetwoningen) aan de Vijverlaan, Tulp, Roos, Orchidee, Narcis, Lelie en Dahlia,door Woningstichting “Gemeentebelang”, 1970 - 1976. -- 5 omslagen
Code VNG: -1.778.532.2

573-576. Dossiers inzake de bouw van 28 bejaardenwoningen aan de Nieuwe Tiendweg door de Stichting Hervormd Verzorgingstehuis voor bejaarden, 1970 - 1976. -- 4 omslagen
Code VNG: -2.07.351.12

851-853. Dossiers inzake de bouw van 39 bungalows aan de Stad en Landschap door Langejan Bouw- en Ontwikkelingsmaatschappij BV, 1970 - 1978. -- 3 omslagen
Code VNG: -2.07.351.12

837. Correspondentie en tekeningen betreffende bouwplannen van woningwetwoningen, 1970 - 1978. -- 1 omslag
Code VNG: -1.778.532.1

2258. Bestek (10-1971), voorwaarden en tekeningen (TB W 5455, bl. 1, 2) voor het afwerken van het terrein rondom 40 particuliere woningen tussen de Burgemeester Aalberslaan en Schoutstraat, 1971.
Code VNG: -1.778.532.2

278. Correspondentie en tekeningen inzake het afwerken rondom 7 woningen aan de Burg. Aalberslaan, 1971 - 1972. -- 1 omslag
Code VNG: -1.778.532.2

279. Correspondentie en tekeningen inzake het afwerken rondom 12 villa’s aan Stad en Landschap, 1971 - 1972. -- 1 omslag
Code VNG: -1.778.532.2

296-(302). Dossiers inzake de bouw van 46 woningen gelegen tussen de Vijverlaan, Moderato en Spiritoso door J.M. Bakker NV., 1971 - 1973. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.778.532.2

306-(1869). Dossiers inzake de bouw van 103 woningen aan de Vuurdoornlaan / Duindoorn door Eurowoningen, 1971 - 1973. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.778.532.2

856-857. Dossiers inzake de bouw van 47 eengezinswoningen aan de Arena, Estafette en Nieuwe Tiendweg door Bouw- en Aannemingsbedrijf Stallprojekt NV, 1971 - 1973. -- 2 omslagen
Code VNG: -2.07.351.12

565. Correspondentie en tekeningen inzake het bewerken van gronden t.b.v. de bouw van 16 particuliere woningen aan de Zwanenkade van NV Bouwbureau J.P. Stam, 1971 - 1974. -- 1 omslag
Code VNG: -1.778.532.2

285-(291). Dossiers inzake de bouw van 46 woningen aan de Allegro door J.M. Bakker NV, 1971 - 1973. -- 3 omslagen

835-836. Correspondentie en rapporten inzake woningbouw in het Rijnmondgebied, 1971-1977. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.778.53

872-873. Dossiers inzake de bouw van 97 eengezinswoningen aan de Fresia door G.W. van Engelen Aannemersbedrijf BV, 1971 - 1977. -- 2 omslagen

887-889. Dossiers inzake de bouw van 113 woningen in Langeland wijk V door Dura Woningbouw BV, 1971 - 1978. -- 3 omslagen
Code VNG: -2.07.351.12

1382. Bestek, voorwaarden en tekeningen m.b.t. de bouw van zestien bungalows aan de Verbindingsweg (kad. sectie A 5834) nrs. 21-26, alsmede overdracht aan de stichting "Gemeentebelang" (V 6320),1946-1972.
Bevat:

Code VNG: -1.778.532.1

846-847. Dossiers inzake de bouw van 37 woningen tussen Andante en Nieuwe Tiendweg, Langeland wijk I, door Alg. Bouwmij Groenendijk-Nodelijk, 1972-1974. -- 2 omslagen
Code VNG: -2.07.351.12

834. Verslagen van de vergaderingen van de Stuurgroep Woningbouw Rijnmond, 1972 - 1974. -- 1 omslag
Code VNG: -1.778.53

2618. Grondverkoop (kad. sectie nrs. A 321, 322, 2786, 2788, 4291 en 6616) ten behoeve van de bouw van 59 woningen in Langeland wijk I aan de Algemene Bouwmaatschappij Groenendijk - Nodelijk N.V., 1972-1975 .
Code VNG: -1.778.532.2

567-569. Dossiers inzake de bouw van 20 eengezinswoningen en 5 garages aan de Roos door Bouwbedrijf Frans Vink en Zn. BV, 1972 - 1976. -- 3 omslagen

854-855. Dossiers inzake de bouw van 46 woningen, gelegen tussen Tournooi en Tienkamp door Bouw- en Aannemingsmij Boogaerdt & Schmidt BV, 1972-1976. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.778.532.2

858-859. Dossiers inzake de bouw van 49 eengezinswoningen tussen Tournooi en Nieuwe Tiendweg door Bouwbedrijf Frans Vink en zn. BV, 1972 - 1976. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.778.532.2

841. Correspondentie inzake diverse beheersaangelegenheden van de Woningstichting Gemeentebelang, 1972 - 1977. -- 1 omslag
Code VNG: -1.778.532.1

860-862. Dossiers inzake de bouw van een verzorgingstehuis (Crimpenersteyn) en 59 bejaardenwoningen aan de Sportsingel / Zandrak door de Stichting Bejaardenhuisvesting Rotterdam, 1972 - 1978. -- 3 omslagen
Code VNG: -2.07.351.12

347. Correspondentie en tekeningen betreffende het bouwrijpmaken van gronden t.b.v. de bouw van 98 woningwetwoningen in Langeland, wijk VI, door Woningstichting Patrimonium, 1973. -- 1 omslag
Code VNG: -1.778.532.2

2804. Garantie hypothecaire leningen bestaande woningen (raadsbesluit 17-5-1973) in het kader van bevordering eigen-woningbezit, 1973 .
Code VNG: -1.778.538

535-538. Dossiers inzake de bouw van 54 woningwetwoningen aan de Fresia in Langeland wijk IV door de woningstichting “Gemeentebelang”, 1973 - 1976. -- 4 omslagen
Code VNG: -1.778.532.1

552-555. Dossiers inzake de bouw van 114 woningwetwoningen (oorspr. 90) aan de Fresia in Langeland IV door woningstichting Gemeentebelang, 1973-1976. -- 4 omslagen

885-886. Dossiers inzake de bouw van 111 eengezinswoningen en 41 garages in Langeland wijk III aan de Marathon door Bouw- en Aannemingsmij Boogaerdt & Schmidt NV, 1973-1976. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.778.532.2

544-545. Dossiers inzake de bouw van 55 (44) bejaardenwoningen in Langeland IV door woningstichting Gemeentebelang, 1973 - 1976. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.778.532.1

556-560. Dossiers inzake de bouw van 117 woningwetwoningen aan de Lavendel in Langeland IV door Patrimonium’s woningstichting, 1973 - 1987. -- 5 omslagen
Code VNG: -1.778.532.1

736. Nota’s, verslagen en correspondentie inzake het woningmarktonderzoek in het Rijnmondgebied, 1974 - 1975. -- 1 pak
Code VNG: -1.733.4

848-850. Dossiers inzake de bouw van 38 woningen aan de Fresia, Aster en Hyacint door G.W. van Engelen Aannemersbedrijf BV, 1974 - 1975. -- 3 omslagen

2619. Grondverkoop (kad. sectie nrs. 6654, 6655, 5913 t/m 5923 en 606) aan Bouw- en Aannemingsmaatschappij K. van der Kooy ten behoeve van de bouw van 68 particuliere woningen gelegen in bestemmingsplan Langeland wijk VIII (raadsbesluit 27 iuni 1974), 1974-1979.
Code VNG: -1.778.532.2

2620. Afwerken van gronden ten behoeve van de bouw van 17 bungalows in het bestemmingsplan Langeland wijk VIII (TB W 6396. bl. 1 t/m 4), hier o.m aanleg hoofdriolering vanaf de Fresia, 1975-1976.
Code VNG: -1.778.532.1

2625. Tekeningen behorende bij de bouw van 34 woningwetwoningen voor Woningstichting "Gemeentebelang" 1976-1977.
Code VNG: -1.778.532.2

2626. Bouw van 122 woningen in Langeland wijk I door de Algem. Bouwmaatschappij Groenendijk N.V., hier ook stukken betreffende wijziging "Buurt I" van het bestemmingsplan "Langeland", juni 1976 -1977.
Code VNG: -1.778.532.2

845. Correspondentie en tekeningen inzake bouwrijpmaken, beplanting, verlichting en afwerken van gronden t.b.v. de bouw van 16 woningen aan de Atletiek door Gebr. Spindler B.V, 1976 - 1981. -- 1 omslag
Code VNG: -1.778.532.2

875-879. Dossiers inzake de bouw van 115 participatie-woningen in Langeland wijk IV aan de Fresia, 1976 - 1982. -- 5 omslagen
Code VNG: -1.778.532.2

880-(1249). Dossiers inzake de bouw van 94 woningen aan de Fresia (participatiewoningen) in Langeland wijk IV, 1976 - 1982. -- 6 omslagen

2621. Afwerken van gronden ten behoeve van 14 bungalows in het bestemmingsplan Langeland wijk VIII (TB W 6742 bl. 1 en 2), hier o.m aanleg hoofdriolering, 1977.
Code VNG: -1.778.532.2

2624. Bestek (W 2438-1977) en voorwaarden voor de bouw van 34 woningwetwoningen (deel uitmakend van 94 zgn. participatie-woningen in Langeland wijk IV (2e fase)) in opdracht van Woningstichting "Gemeentebelang", 1977.
Code VNG: -1.778.532.2

2617. Grondverkoop (kad. sectie A 6639)(530 m2) voor de bouw van 54 flat-woningen nabij de Prins Bernhardstraat door bouwbedrijf Fraanje B.V. (raadsbesluit 22-03-1978), 1977-1979.
Code VNG: -1.778.532.2

2622. Afwerken van gronden ten behoeve van 23 bungalows aan de Burg. Lepelaarssingel in het bestemmingsplan Langeland wijk VIII (TB W 6852 bl. 1 en 2), hier o.m aanleg hoofdriolering, 1977-1979.
Code VNG: -1.778.532.2

737-739. Dossiers inzake het onderzoek huisvesting alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens, 1978. -- 1 omslag, 2 pakken
Code VNG: -1.733.4

2616. Woningstichting "Gemeentebelang", begroting 1979, 1978-1979.
Code VNG: -1.778.532.1

2805. Garantie hypothecaire leningen nieuwe woningen (raadsbesluit 21-06-1979) in het kader van bevordering eigen-woningbezit, 1979.
Code VNG: -1.778.538

2623. Afwerken van gronden ten behoeve van 12 bungalows aan de Burg. Lepelaarssingel in het bestemmingsplan Langeland wijk VIII (TB W 7142 bl. 1 en 2), hier o.m aanleg hoofdriolering, 1979-1980.
Code VNG: -1.778.532.2

2627. Stichting Bejaardenhuisvesting N.V.V. Rotterdam, hypothecaire inschrijving en garantiestelling door de gemeente ten behoeve van het bejaardencomplex "Crimpenersteijn", 1979-1980.
Code VNG: -1.778.535

3.05.3.5 Overige aangelegenheden betreffende de volkshuisvesting


2633. Stukken betreffende woonwagens en woonschepen, hier o.m verordening op de woonschepen, verplaatsing ligplaats woonschepen (i.v.m. de recreatieve bestemming Sliksloot z.o.) naar de zelling in de Hollandsche IJssel (1972); inventarisatie woonschepen per 1 maart 1971; vaststelling landelijk deel der gemeente voor toepassing van de woonschepenverordening; kwestie over ligplaatsen woonschepen in de Sliksloot; overzicht woonwagens; processen-verbaal van schouw van woonschepen, 1945-1974.
Code VNG: -1.778.591

1725. Woningonderzoek Kortlandstraat en Lekdijk, 1946.
Code VNG: -1.778.562

1726. Woningonderzoek Weteringsingel, IJsselstraat, Kruisstraat en Noorderstraat, 1946.
Code VNG: -1.778.562

1727. Woningonderzoek Poldersedijk, Rotterdamseweg en Steenbakkersstraat, 1946.
Code VNG: -1.778.562

1657. Vergunningen voor het bewonen van woonwagens en woonschepen verleend aan: G.J. van Asselt; L. van den Berg; G.P. Blom; H. Boezaard; W. Boudestijn; P. Bouman; P. Ehlhardt; H. Geerling; L. Haisma; A.M. Heijkoop; J.F. van der Hilst; W.J. Jonker; F.P. de Kluijver; A. van der Kooy; H.J. Kwakman; J.H.J. Lachnit; H. van Lambalgen; L. Lignac; J.H. de Maar; H. van der Meulen; B. Meijer; F. Fost; D. Ritskes; G. Rijpkema; P.W. Visser; C. van Vuuren; K. Weber; H. de Wit; T.P. van. Zwienen; P. Zwaak, 1948-1958.
Code VNG: -1.778.591

1898. Vergunningen voor het bewonen van woonwagens en schepen, 1951 - 1966.
Code VNG: -1.778.591

1656. Woningtelling, 1956.
Code VNG: -1.778.562

2808. Aanleg van het woonwagenkamp Slikslootstraat, o.m. verordening op het gebruik van de standplaats en op de heffing en invordering van staangeld voor woonwagens (Rb- 30-8-68); aanwijzing toezichthouder standplaats woonwagens; inventarisatie woonwagens op woonwagenkamp; overbezetting woonwagenkamp, 1968..
Bevat:

Code VNG: -1.778.591

2631. Gemeenschappelijke regeling regionaal woonwagencentrum Gouwsluis (raadsbesluit 21 november 1969), 1968-1975.
Code VNG: -1.778.591

2031. Bijdrageregeling doorstroming (rb d.d. 23 februari 1969), 1969 - 1970.
Code VNG: -1.778.54

2174. Verordening inzake geldelijke steun bij krotontruiming en doorstroming (raadsbesluit 25-9-1970, ingetrokken bij raadsbesluit van 17-12-1971), 1970-1971 .
Code VNG: -1.778.54

2632. Correspondentie inzake de realisering van het regionaal woonwagencentrum Gouwsluis, 1970-1979.
Code VNG: -1.778.591

2630. Verbetering van de outillage van het woonwagenkamp Slikslootstraat, 1973-1978.
Code VNG: -1.778.591

2629. Verordening inzake geldelijke steun bij woningverbetering, krotontruiming en doorstroming (raadsbesluit 26 april 1974, ingetrokken 4 sept. 1975), met wijziging, 1974-1975 .
Code VNG: -1.778.54

2809. Gemeenschappelijke regeling inzake de inrichting van een openbaar centrum voor woonwagens (aan te gaan door de gemeente Lekkerkerk, Krimpen aan de Lek en Krimpen aan den IJssel), 1974-1978.
Code VNG: -1.778.591

2806. Verordening geldelijke steun bejaarden bij verhuizing 1975 (raadsbesluit 19-3-1976), met wijziging, 1979, 1976-1979 .
Code VNG: -1.778.545

3070. Verordening geldelijke steun huisvesting gehandicapten (raadsbesluit 03-05-1979), 1978-1980.
Code VNG: -1.733.33

3.06 Openbare veiligheid


3.06.1 Hulpverlening bij rampen


1658. Te Krimpen aan den IJssel plaats gehad hebbende redding van drenkelingen, 1932-1960 .
Code VNG: -1.781.1

2067. Bescherming Bevolking, gemeenschappelijke regeling, 1952 - 1965.
Code VNG: -1.782.07.23

110. Correspondentie, voorschriften en tekeningen inzake bedrijfszelfbeschermingsplannen van N.V. Hollandia, v.d. Giessen & Zn. Scheepswerven en Teerunie N.V., 1954 - 1969. -- 1 omslag
Code VNG: -1.782.1

2635. Bescherming Bevolking, Hoofd zelfbescherming, hier o.m instructie en rechtspositie, 1954-1981.
Code VNG: -1.783 07.531

2066. Zelfbescherming, 1961 - 1970 .
Bevat:
circulaires; organisatie; alarmering bevolking; Fall-out-enquête 1970, sirenes; modelschuilplaats
Code VNG: -1.782.07.55

2065. Bescherming Bevolking, correspondentie inzake noodwachters, 1962 - 1969 .
Bevat:
- noodtestamenten; - onderscheidingstekens; - ontslag; - diversen
Code VNG: -1.782.08

2634. Bescherming Bevolking, inrichting en gebruik van een noodbestuurspost In de boerderij IJsseldijk 308, 1962-1970 .
Code VNG: -1.782 07.354.1

2062. Bescherming Bevolking, gemeenschappelijke regeling, 1965-1972.
Code VNG: -1.782.07.23

899. Nota betreffende de organisatie van hulpverlening bij rampen, 1977. -- 1 omslag
Code VNG: -1.78

2636. Bescherming Bevolking, Correspondentie inzake de noodwachten, o.m. inlijving, ontslag, jaartekens, 1978-1979.
Code VNG: -1.782.08

3.06.2 Bewaring, verkoop, vervoer enz. van ontvlambare en ontplofbare stoffen


45. Verordening betreffende het vervoer van benzine per ketelwagen over openbare wegen in de gemeente, vastgesteld bij raadsbesluit van 14 oktober 1932, met voorschriften en correspondentie, 1932 - 1967. -- 1 omslag
Code VNG: -1.783.1

1952. Explosie Raadhuisplein 8 mei 1968.
Code VNG: -1.777.51

3.06.3 Brandbestrijding en -preventie


2363. Brandweer, brandkranen en ijsbijten, 1928-1969.
Code VNG: -1.784.31

1625. Huur van een bergplaats in het Boveneinde aan de IJsseldijk 162a t.b.v. de stalling van de motorspuit van de brandweer, 1934 - 1954 -- 1 omslag
Code VNG: -1.784.07

2358. De Vrijwillige Brandweervereniging, o.m. statuten, jaarverslagen en ontbinding van de vereniging, 1937-1968 .
Code VNG: -1.784.07

2357. Regeling inzake hulpverlening door de bedrijfsbrandweer van Van der Giessen en Zonen's Scheepswerven aan de gemeente, 1942.
Code VNG: -1.784

1626. Benoeming, bevordering en ontslag van brandweerpersoneel, 1942-1957.
Code VNG: -1.784.08

2364. Instructies voor het brandweerpersoneel, 1942-1958 .
Code VNG: -1.784.08.3

2024. Vrijwillige brandweer, benoeming en ontslag personeel, 1943.
Code VNG: -1.784.08.2

2025-2026. De Vrijwillige Brandweervereniging, Correspondentie, 1948-1957. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.784

2051-2053. Organisatieverordeningen, 1954 - 1976. -- 3 omslagen
Code VNG: -1.784.07

449-(3104). Verordeningen vergoedingsregeling brandweerpersoneel, 1963-1977. -- 3 omslagen
Code VNG: -1.784

2638-2639. Gemeentelijke vrijwillige brandweer, ontslagen personeel van het korps, 1963-1980. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.784.08

2365. Bouw van de brandweergarage aan de Nieuwe Tiendweg alsmede versiering op de toren van de garage, 1966-1970.
Code VNG: -1.784.07

240. Polis en correspondentie inzake een ongevallenverzekering voor vrijwillig brandweerpersoneel, 1967 - 1969. -- 1 omslag
Code VNG: -1.784.3

41-(2640). Brandrapporten, 1967-1979. -- 8 omslagen
Code VNG: -1.784.2

2285. Tekening (TB W 5319 bl. 1) voor het afwerken van het terrein rondom de brandweergarage aan de Nieuwe Tiendweg, 1968-1969.
Code VNG: -2.07.351.511

161-(3113). Gemeenschappelijke regeling regionale brandweer Midden-Holland, 1969 - 1978. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.784.1

902. Correspondentie inzake de aankoop van brandweermateriaal, 1970 - 1978. -- 1 omslag
Code VNG: -1.784.34

2637. Brandweerpersoneel, algemeen, 1970-1979.
Code VNG: -1.784.08

901. Stukken betreffende brandmelding en alarmering, 1972 - 1977. -- 1 omslag
Code VNG: -1.784.2

2850. Brandbeveiligingsverordening (Rb 30 augustus 1973) met 2 wijzigingen, 1973-1978 .
Code VNG: -1.784.13

903. Raadsbesluit van 01-09-1977 tot aanschaf van een nieuwe brandweerwagen, merk DAF, type FA 1600 DT 360, 1975 - 1978. -- 1 omslag
Code VNG: -1.784.34

3.07 Waterstaat


4. Correspondentie en tekeningen inzake verbetering van de Weteringsingel en het slaan van een bron ten behoeve van een fontein, 1947 - 1968. -- 1 omslag
Code VNG: -1.791.1

1566. Afkoop van rabeelrechten door de gemeente verschuldigd aan het hoogheemraadschap, 1956-1960.
Code VNG: -2.07.36

3. Correspondentie en tekeningen inzake verbetering van de Molenvliet langs de Molenvlietsingel en de Middenwetering, 1958 - 1960. -- 1 omslag
Code VNG: -1.791.1

904. Rapport betreffende de waterhuishouding in de uitbreidingsplannen Midden-Wetering en Langeland, alsmede correspondentie, 1971. -- 1 omslag
Code VNG: -1.791.1

2642. Verkoop van het perceel Lekdijk 37 met woning en diverse houten opstallen (kad. sectie A 5820) aan het Hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard ten behoeve van de reconstructie van de waterkering langs de Parallelweg, 1971-1974.
Code VNG: -1.793.11

2641. Stukken betreffende waterkeringen, o.m. het binnenwaarts omleggen van de ringdijk van de Stormpolder, 1973 .
Code VNG: -1.793

3.08 Verkeer en vervoer; (tele)communicatie


3.08.1 Algemeen


905. Rapporten en correspondentie inzake verkeers- en vervoerstellingen in de gemeente, 1969 - 1975. -- 1 omslag
Code VNG: -1.811/.812

906-(2016). Verslagen van vergaderingen van de werkgroep verkeer en vervoer, 1970-1975. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.811/.812

910. Stukken betreffende verkeersafvoer en -problematiek tussen Krimpen a/d IJssel en Rotterdam, 1970 - 1975. -- 1 omslag
Code VNG: -1.811/.812

2643. Verkeers- en vervoersplan, 1971-1973.
Code VNG: -1.811/812

926. Rapport inzake de inventarisatie van verkeers- en vervoersvraagstukken van het Intergemeentelijk Overlegorgaan Midden-Holland, 1973 - 1974. -- 1 omslag
Code VNG: -1.811/.812

3.08.2 Verkeer en vervoer over wegen en waterovergangen


1442. Aanleg van de Kortlandstraat, 1927-1937.
Code VNG: -1.811.111

1733. Bestek, voorwaarden en tekening voor de aanleg van het tweede gedeelte van de Steenbakkersstraat en een gedeelte van de Weteringsingel, 1928-1930.
Code VNG: -1.811.111

1732. Bestek, voorwaarden en tekening voor de aanleg van het eerste gedeelte van de Steenbakkersstraat, 1928-1931.
Code VNG: -1.811.111

1650. Verwerving van percelen grond (kad. sectie A 4242, A 4435 en A 4460) aan de Waalsingel alsmede het daarbij horende onderhoud van de weg, 1928-1953.
Code VNG: -1.811.111

1731. Overname grond (kad. sectie A 3485 ged.) aan de Poldersedijk en bestek, voorwaarden en tekening voor het bestraten van de dijk, 1930-1947.
Code VNG: -1.811.111

1662. Verwerving van diverse percelen grond t.b.v. de verbetering van de Kortlandstraat, 1930-1957.
Code VNG: -1.811.111

1627. Verlichting van wegen, o.m. verlichting nabij NH-kerk IJsseldijk; verbetering straatverlichting in 1955; verlichting langs dijkwegen; modernisering straatverlichting; verlichting complex I44 woningen; verlichting 63 woningen Van der Giessen, 1930-1958.
Code VNG: -1.811.111.5

1354-(1798). Dossiers inzake de bouw van de brug en stormvloedkering in de benedenmond van de Hollandsche IJssel, 1930-1959 . -- 4 omslagen

1734-(2469). Verslagen van de staat van wegen (en kunstwerken), 1930-1969. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.811.12

2926-2928. Stukken van de Commissie weg en brug, 1931-1936. -- 3 omslagen
Code VNG: -1.811.111.1

1671. Stukken betreffende de aanleg van de C.G. Roosweg, de provinciale weg door de Krimpenerwaard tussen Krimpen-Bergambacht, o.m. voorbereiding; onteigening; gemeenschappelijke regeling inzake een bijdrage aan de provincie in de kosten van het onderhoud, 1931-1951.
Code VNG: -1.811.111

2427. Overname van Jan Boer Czn. van het eigendom en het onderhoud van de Breestraat (kad. sectie A 4258) alsmede bestek (nr. 6-1967), voorwaarden en tekeningen (TB 3079 bl. 1, 2) voor het dempen van de bermsloot, het leggen van rioleringen en het bestraten van de rijweg van de Breestraat, 1933-1967 .
Code VNG: -1.811.111

2470. Vaststelling van de leggers der wegen, met 1e en 2e wijziging, 1934-1964.
Code VNG: -1.811.121.1

1938. Betonnen brug over de Sliksloot, 1936 - 1965.
Code VNG: -1.811.112

1736. Bestek, voorwaarden en tekening voor de aanleg van de IJsselstraat, het gedeelte tussen de Steenbakkersstraat en Kortlandstraat, alsmede de overname van een perceel grond (kad. sectie A 4555 ged. en A 4663 ged.) van NV Jan Mijnlieff Fopsz.'s Steen- en Rietmattenfabrieken, 1937-1943.
Code VNG: -1.811.111

2440. Verwerving om niet van een perceel grond (kad. sectie A 4555, 4712) ten behoeve van de aanleg (verlenging) en onderhoud van de IJsselstraat, 1938 .
Code VNG: -1.811.111

1643. Verbeteren van het wegdek van de Stormpolderdijk, o.m. overname onderhoud, 1938-1957 .
Code VNG: -1.811.111

1359. Onttrekking van de houten Poldersebrug over de Sliksloothaven aan het openbaar verkeer in 1941 en sloop in 1954, 1941-1955.
Code VNG: -1.811.112

1670. Stukken betreffende onderhoud en verbetering van de Lekdijk, o.m. verkeersplein in de Krom; riolering door de dijk; bochtverbetering in de Krom, 1941-1957.
Code VNG: -1.811.111

1642. Wethouder Brouwerstraat, o.m. demping van sloten; aanleg; riolering; z.g. "Stoep van Evegroen", 1946-1955.
Code VNG: -1.811.111

1648. Vestiging erfdienstbaarheid op percelen van G. van Limburgh, G. van Staveren en A. Groenendijk (kad. sectie A 3953, 3954 en 3955) t.b.v. de aanleg en onderhoud van rioolbuizen in de Korte Tuinstraatstoep alsmede bestek, voorwaarden en tekening t.b.v. het verbreden van de Tuinstraatstoep, 1946-1956.
Code VNG: -1.811.111

1521. Bestek (no. 34 /1959), voorwaarden en tekeningen (T.B. no.1946 blad 1-12) voor het maken van de verbindingsweg IJsseldijk - Lansing / aanleg oprit IJsseldijk, 1959.
Code VNG: -1.811.111

1737. Bestek, voorwaarden en tekening voor de aanleg van de Boezemstraat, Kleine Vlietstraat, Molenvlietsingel en verlenging van de Noorderstraat en IJsseldijk, 1947-1951.
Code VNG: -1.811.111

1659. Bestek, voorwaarden en tekening voor de aanleg van de verlengde Rotterdamseweg, 1947-1956.
Code VNG: -1.811.111

1649. Bestek, voorwaarden en tekening t.b.v. de verbetering van de Verbindingsweg, 1948-1952.
Code VNG: -1.811.111

1644. Bestek, voorwaarden en tekening t.b.v. het bestraten van de oprit naar de Stormpolderbrug, 1948-1953.
Code VNG: -1.811.111

2429. Aankoop van een perceel grond (kad. sectie A 4419) ten zuiden van de IJsseldijk van de polder Langeland en Kortland ten behoeve van de aanleg van een verbindingsweggetje Molenvlietsingel - IJsseldijk, met tekening van de situatie van het pad, 1950.
Code VNG: -1.811.111

1666. Bestek, voorwaarden en tekening voor het verharden van het verlengde van de Molenvlietsingel alsmede voor de aanleg van riolering en bestrating van de Molenvlietsingel en een gedeelte van de Noorderstraat, 1950-1954.
Code VNG: -1.811.111

1667. Stukken betreffende onderhoud en verbetering van de Noorderstraat, o.m. gebruik gemeentegrond E.C.K.; verkeersmaatregelen Noorderstraat; afkoop erfpachtsrecht; verkaveling bouwterrein; beplanting; bochtverbetering met Steenbakkerstraat, 1950-1957.
Code VNG: -1.811.111

1668. Stukken betreffende de aanleg van de Parallelweg, o.m. riolering; wegje naar "De Hoop" zandzeverij; beklinkering; wegje naar het terrein van Tan's Metaalconstructies NV, 1950-1958.
Code VNG: -1.811.111

1937. Bestek, voorwaarden en tekening t.b.v. de aanleg van een houten bruggetje over de Molenvliet vormend een verbindingspad van de Molenvlietsingel naar de IJsseldijk, 1950 - 1966.
Code VNG: -1.811.112

1661. Bestek, voorwaarden en tekeningen voor de aanleg van de Koningin Julianastraat alsmede demping van sloten; doortrekken als noodweg tot Weteringsingel; herstraten in 1954, 1951-1957.
Code VNG: -1.811.111

1844. Bestek, voorwaarden en tekeningen voor de doortrekking van de IJsselstraat, 1952 - 1963.
Bevat:
vergunning aan H. van Zwanen; cessie vorderingen; financiering; langzame uitvoering werkzaamheden door de aannemer
Code VNG: -1.811.111

2436. Overname om niet van het eigendom van of het zakelijk recht op de Kokerstraat en het Veerpad en het ten laste van de gemeente brengen van het onderhoud, 1953 -1956.
Code VNG: -1.811.111

1373. Aanleg en herstraten van wegen tussen Middenwetering en Nieuwe Tiendweg (ged. Weteringsingel; Raadhuisplein; Boerhaavelaan; ged. Tiendweg; Alb. Schweitzerlaan; Buys Ballotstraat), 1953-1957.
Code VNG: -1.811.111

13. Correspondentie en tekeningen inzake het maken van inritten in IJsseldijk en IJsselstraat, 1953 - 1976. -- 1 omslag
Code VNG: -1.811.111.91

1675. Oude Tiendweg, omlegging van de stoep naar de Lekdijk, o.m. financiering; advies A.N.W.B.; vergunning van het Hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard; het graven van een singel nabij de Tiendweg; afwerken "verbeteren Tiendweg" en aanleg van een toegangsweg t.b.v. de Roei- en Zeilvereniging, 1954-1960.
Code VNG: -1.811.111

1374. Aanleg van wegen ten zuiden van de Nieuwe Tiendweg (Van Ostadelaan; ged. Lansing; Vincent van Goghlaan; ged. Jan Steenstraat; ged. Jan Goyenstraat; ged. Tiendweg; ged. Hobbemalaan; Frans Halslaan; Van Ruysdaelstraat; Rembrandtlaan), 1954-1964.
Code VNG: -1.811.111

1641. Weteringsingel, o.m. dempen gedeelte singel in 1955; graven van een nieuwe singel over de provinciale weg; duiker onder provinciale weg, 1955-1956.
Code VNG: -1.811.111

1609. Diverse verbeteringen aan de Oude Tiendweg, 1955-1957.
Code VNG: -1.811.111

1607. Onteigening van diverse eigendommen ten behoeve van de reconstructie van de Oude Tiendweg, o.m. correspondentie met A. Hoogendijk en P. Verschoor; schadeloosstelling pachter D. de Groot; tegemoetkoming in verhuiskosten bewoners van aangekochte en onteigende woningen; verhuur Tiendweg 4, 6 en 8, 1955-1961.
Code VNG: -1.811.111

915-(1610). Stukken betreffende de verbetering en reconstructie van de Nieuwe Tiendweg, 1955-1980. -- 11 omslagen
Code VNG: -1.811.111

2437. Overname van het onderhoud van de Schaardijk en de Stormpolderdijk van het waterschap Stormpolder, 1956.
Code VNG: -1.811.111

1647. Aanleg van een noodwegje ten zuiden van de Oude Tiendweg (Vermeerstraat), 1957.
Code VNG: -1.811.111

1598. Bestek, voorwaarden en tekeningen voor de aanleg van wegen ten behoeve van 119 woningen (eerste complex van 55 woningen) tussen Lansing en Jan Steenstraat, alsmede de afwerking van het terrein rondom 55 woningen, 1957-1959.
Code VNG: -1.811.111

1520. Voorbereiding, aanbesteding en gunning van de aanleg van de verbindingsweg IJsseldijk - Lansing, Burg. Aalberslaan alsmede vergunningen van het Hoogheemraadschap en de polder Langeland en Kortland voor het maken van een oprit Randweg naar IJsseldijk en voor het hebben van losplaats woning IJsseldijk 310 a en de werkzaamheden bij de oprit van de Randweg, 1957-1960.
Code VNG: -1.811.111

1646. Bestek, voorwaarden en tekening t.b.v. de aanleg van diverse wegen ten oosten van de Frans Halslaan (Hobbemalaan ca.), o.m goedkeuring raad, gunning; correspondentie m.b.t. uitvoering; goedkeuring; overdracht werkzaamheden J. Visscher naar G. Visscher, 1957-1960.
Code VNG: -1.811.111

1660. Bestek, voorwaarden en tekeningen voor de verbetering van de Rotterdamseweg, 1957-1962.
Code VNG: -1.811.111

1676. Verbetering kruising Tiendweg en C.G.Roosweg, o.m. verlichting; verkeersintensiteit, 1957-1962.
Code VNG: -1.811.111

1599. Bestek, voorwaarden en tekeningen voor de aanleg van wegen ten behoeve van 119 woningen en de afwerking van terreinen rondom 48 woningen nabij Lansing, 1958-1959.
Code VNG: -1.811.111

2425. Bestek (TB 18-1959), voorwaarden en tekening (TB nr. 2004 bl.1) voor de aanleg en de riolering van een gedeelte van de parallelweg aan de Boerhaavelaan, 1958-1959 .
Code VNG: -1.811.111

1845. Verlichting van wegen, 1958 - 1961.
Bevat:
complex 119 woningen; complex 53 woningen v.d. Wetering en van Dalen; verlichting IJsselstraat- Rotterdamseweg; Weteringsingel en Raadhuisplein; verlichting complex Hobbemalaan, Burg. Aalberslaan, Jan van Goyenstraat en Jan Steenstraat; complex A.S.B.- woningen tussen de Tiendweg, Burg. Aalberslaan, Nachtegaallaan en Buys-Ballotstraat; verlichting Jan van Goyenstraat, Van Ostadelaan, Jan Steenstraat en Vincent van Goghlaan (Complex 28 en 32 woningen); complex Molenvlietsingel, Burg. Aalberslaan, Noorderstraat en Nachtegaalstraat; verlichting e.d. Randweg, Lairessestraat, Lastmanstraat en ged. Tiendweg
Code VNG: -1.811.111.5

1601. Aanleg van wegen tussen Vincent van Goghlaan en Van Ostadelaan, o.m. tekeningen; afwerking rondom complex 28 woningen; afwerking rondom 32 woningen; afwerking wegen rondom 18 woningen Bohan, 1958-1963.
Code VNG: -1.811.111

2471. Vaststelling van de bebouwde kom door G.S., met tekeningen, 1958-1969.
Code VNG: -1.811.122

1608. Bestek, voorwaarden en tekeningen t.b.v. de omlegging van de stoep naar Lekdijk / Oude Tiendweg, 1959.
Code VNG: -1.811.111

1846. Herstel van schade ten gevolge van bouw van een stormvloedkering in de IJsselstraat, Weth. Brouwerstraat, Boezemstraat, Kleine Vlietstraat, Molenvlietsingel, Noorderstraat en Kon. Julianastraat, 1959 - 1961.
Code VNG: -1.811.111.2

1527. Aanleg van een expeditiestraat achter 20 winkels en woningen aan het Raadhuisplein, 1960.
Code VNG: -1.811.111

1677. Bestek, voorwaarden en tekeningen voor de aanleg van een verbindingsweg Nieuwe Tiendweg - Randweg (Burg. Aalberslaan), 1960.
Code VNG: -1.811.111

2438. Bestek (23-1963), voorwaarden en tekeningen (TB 2590 bl. 1, 2, 3) voor de reconstructie (incl. vernieuwing van de riolering) van de Steenbakkersstraat, 1960-1965.
Code VNG: -1.811.111

2439. Overname om niet van delen percelen grond (meerdere kad. nrs.) zijnde de openbare weg van het Veerpad, 1961-1962.
Code VNG: -1.811.111

2433. Overdracht om niet aan de Provincie Zuid-Holland van een strook grond (kad. sectie A 5882 ged.) gelegen langs en ten noordoosten van de C.G. Roosweg ten behoeve van de aanleg van een rijwielpad, 1961-1964.
Code VNG: -1.811.111

1843. Bestek, voorwaarden en tekening voor de aanleg en afwerken van straten tussen IJsseldijk, Burg. Aalberslaan, Noorderstraat en Molenvliet ondermeer t.b.v. de Christelijke ULO-school, 1961 - 1965.
Code VNG: -1.811.111

1933-1935. Verleggen Weteringsingel, aanleg verbindingsweg Weteringsingel Alb. Schweitzerlaan en andere werkzaamheden ten behoeve van de bouw van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein, 1961-1967.
Code VNG: -1.811.111

938. Stukken betreffende verkeersmaatregelen voor het kruispunt C.G. Roosweg-Nieuwe Tiendweg, 1962 - 1977. -- 1 omslag
Code VNG: -1.811.122

1936. Aanleg van een brug over de Molenvliet, 1963 - 1965.
Code VNG: -1.811.112

2047. Kunstwerken in Middenwetering, 1964 - 1966.
Code VNG: -1.811.111.1

2376. Verlenging, verlichting en riolering (bestek 36-1968, tekening TB 3200 bl. 1) van de Griendstraat, 1964-1968.
Code VNG: -1.811.111

2467. Vergunning verleend door de polder Langeland en Kortland voor het maken van drie bruggen over het water bij de dr. W.M. Blomsingel, 1965-1966.
Code VNG: -1.811.112

2377. Bestek (8-1966), voorwaarden en tekeningen (TB 2806 bl. 2-6) voor het maken van een oprit van de Groenendaal naar IJsseldijk, 1966.
Code VNG: -1.811.111

2468. Stukken betreffende de dam in de Sliksloot, o.m. bezwaren tegen aanleg en nota aan gemeenteraad inzake de dam, 1966-1969.
Code VNG: -1.811.112

368. Correspondentie inzake tervisielegging van provinciale ontwerp-wegenplannen, 1968. -- 1 omslag
Code VNG: -1.811.1

2048. Aanleg van een viertal duikers in Middenwetering, 1968.
Code VNG: -1.811.111.1

163. Correspondentie inzake de verkeersregelingen voor autovervoer en scheepvaartverkeer ten aanzien van de Algerabrug, 1968 - 1972. -- 1 omslag
Code VNG: -1.811.112

934-937. Dossiers inzake de verbreding en reconstructie van de brug over de Sliksloot, 1969-1978. -- 4 omslagen
Code VNG: -1.811.112

164. Correspondentie, rapport en tekeningen inzake de aanleg van een dam in de Sliksloot, 1970 - 1972. -- 1 omslag
Code VNG: -1.811.112

1954. Vrijhof, handhaving aansluiting aan de zijde van de Nieuwe Tiendweg, 1970 - 1972.
Code VNG: -1.811.111

243. Raadsbesluiten tot kredietverlening, alsmede correspondentie en tekeningen inzake openbare verlichting van wegen, 1970 - 1973. -- 1 omslag
Code VNG: -1.811.111.5

909. Stukken betreffende een tweede oeververbinding over de Hollandsche IJssel, 1970 - 1978. -- 1 omslag
Code VNG: -1.811/.812

930. Stukken betreffende parkeergelegenheden voor grote voertuigen, 1970 - 1978. -- 1 omslag
Code VNG: -1.811.111

1964. Stormpolderdijk, onttrekking aan het openbaar verkeer van een gedeelte van de dijk over een lengte van 359 meter (t.b.v. scheepswerf v.d. Giessen-De Noord), 1971-1972.
Code VNG: -1.811.111

929. Stukken betreffende verbetering van de Vijverlaan, 1971 - 1977. -- 1 omslag
Code VNG: -1.811.111

933. Stukken betreffende de aanleg van een oprit naar de IJsseldijk ten oosten van de begraafplaats in Langeland wijk III, 1972 - 1977. -- 1 omslag
Code VNG: -1.811.111

2658. Reconstructie van de Algerabrug in verband met een betere verkeersafwikkeling van en naar Rotterdam, dossier I, 1972-1978 .
Code VNG: -1.811.122

2651. Bestek (41-1974), voorwaarden en tekeningen (TB W 5883 bl. 1 t/m 4) voor het verbeteren van de Verbindingsweg (raadsbesluit 6-6-74), 1973-1974.
Code VNG: -1.811.111

927. Stukken betreffende de aanleg van een aantal rijwielpaden in de gemeente, 1973 - 1975. -- 1 omslag
Code VNG: -1.811.111

925. Stukken betreffende reconstructie, beplanting en verlichting van de Parallelweg, 1973 - 1977. -- 1 omslag
Code VNG: -1.811.111

928. Stukken betreffende de aanleg van rijwielpaden in de Stormpolder, 1973 - 1978. -- 1 omslag
Code VNG: -1.811.111

914. Stukken betreffende verbetering fietsroute naar Ouderkerk, 1974 - 1975. -- 1 omslag
Code VNG: -1.811.111

913. Stukken betreffende een fiets- en voetgangersverbinding (-brug) tussen Duindoorn, Zwanenkade en Nieuwe Tiendweg, 1974 - 1976. -- 1 omslag
Code VNG: -1.811.111

2646. Reconstructie van de Groenendaal o.m. de aanleg van vrijliggende fietspaden, 1974-1977.
Code VNG: -1.811.111

911. Stukken betreffende aansluiting van de Weteringsingel met de C.G. Roosweg, 1974 - 1980. -- 1 omslag
Code VNG: -1.811.111

931. Stukken betreffende de aanleg van een parkeerterrein aan de Poldersedijk voor groete voertuigen, 1975 - 1977. -- 1 omslag
Code VNG: -1.811.111

2652. Bestek (10-1979) en voorwaarden voor de reconstructie van de Industrieweg vanaf de provinciale weg nr. 30 tot aan de Stormpolderdijk (asfalteren, aanleg van een derde rijstrook en de aanleg van vrijliggende fietspaden), 1975-1983.
Code VNG: -1.811.111.3

1948. Leggen van buizen voor gasvoorziening door G.E.B. Dordrecht, 1976 - 1977.
Bevat:
Hoge drukgasleiding in Burg. Aalberslaan en de Fuutstraat; Gasleiding langs de Noord, Molendijk en Middelland te Krimpen a/d Lek; gastransportleidlng Langeland; leggen van een gasleiding van de Populierenlaan naar de Edisonstraat; -leggen van 200-110 mm PVC gasleiding (lagedruk 0,1 bar) langs de IJsseldijk
Code VNG: -1.811.111.91

2647. Bestek (13-1976), voorwaarden en tekeningen (TB W 5770 bl. 12 t/m 15) voor de aanleg van de Krimpenerbosweg, hier o.m. voorbereiding en eerste fase, augustus 1976-maart 1978.
Code VNG: -1.811.111

2653. Reconstructie van de Industrieweg vanaf de provinciale weg nr. 30 tot aan de Stormpolderdijk (asfalteren, aanleg van een derde rijstrook en de aanleg van vrijliggende fietspaden), tekeningen, 1976-1979.
Code VNG: -1.811.111.3

912. Stukken betreffende de effecten van de afsluiting van de Nijverheidsstraat en de Ketensedijk te Capelle a/d IJssel, 1977 - 1979. -- 1 omslag
Code VNG: -1.811

2645. Aanleg en verbetering van rijwielpaden in de gemeente: verbreding langs de Nieuwe Tiendweg nabij het busstation (raadsbesluit 22-9-1978); aanleg tussen de Albert Schweitzerlaan en de Boerhaavelaan (raadsbesluit 27-11-1978); aanleg bromfietsverbinding tussen de Tiendweg en de secundaireweg nr. 30 (Krimpen a/d Lek); Nieuwe Tiendweg; verdubbeling langs de Nieuwe Tiendweg tussen de Zwanenkade en de Groenendaal (raadsbesluit15-12-1978); reconstructie van de Groenendaal o.m. vrijliggende fietspaden; verbetering tussen Stad en Landschap en Rubenslaan; aansluiting op Groenendaal; aanleg op Industrieweg van C.G. Roosweg tot aan de Lekdijk; aanleg in het recreatiegebied tussen wijk VIII en het terrein van de E.Z.H. tot aan de volkstuinen; interwijkelijk fiets/voetpad van de Zilverschoon naar de Stad en Landschap; aanleg langs de Nieuwe Tiendweg, 1977-1979.
Code VNG: -1.811.111

2648. Bestek (14-1978), voorwaarden en tekeningen (TB W 6026 bl. 11 en TB W 5770 bl. 17 t/m 23) voor de aanleg van de Krimpenerbosweg, hier o.m. tweede fase, 1978.
Code VNG: -1.811.111

2649. Aanleg van de Krimpenerbosweg, april 1978 - december 1978.
Code VNG: -1.811.111

2650. Aanleg van de Krimpenerbosweg, o.m. aansluiting op de secundaire weg nr. 30 C.G. Roosweg (Krimpen a/d IJssel - Schoonhoven) en overeenkomsten, januari 1979-december 1979.
Code VNG: -1.811.111

2659. Reconstructie van de Algerabrug in verband met een betere verkeersafwikkeling van en naar Rotterdam, dossier II, 1979-1980 .
Code VNG: -1.811.122

3.08.3 Verkeer en vervoer te water


1855. Stukken betreffende het voetveer aan het Boveneind tussen Capelle en Krimpen a/d IJssel ("Kleine Veer") geexploiteerd door P. de Vries, 1922 - 1965.
Bevat:
vaststelling tarieven; telling; subsidie in exploitatie; voortzetting veerdienst
Code VNG: -1.811.112

1621. Aankoop en ophoging van een zelling t.b.v. de gemeentelijke los- en laadsteiger aan de Poldersedijk alsmede herbouw van de aanlegsteiger in 1949, 1929-1950.
Code VNG: -1.813.117

1470. Tarieven van het "Nieuwe Veer" (Ondernemers Gebr. van der Ruit) op Capelle a/d IJssel, (opgeheven 22 oktober 1958 bij de ingebruikneming van de Algerabrug), 1933-1953.
Code VNG: -1.811.112

1620. Verordening op de heffing van lig-, los-, overslag- en kadegelden, 1934-1951.
Code VNG: -1.813.11

1286. Stukken betreffende de dagelijkse stoombootdienst Krimpen aan den IJssel - Rotterdam door D. Rehorst met het stoomschip "Lotus", 1936-1938.
Code VNG: -1.813.132

1285. Instelling van een havengewest voor het Beneden-Maasgebied, 1938.
Code VNG: -1.813.13

2465. Stukken betreffende de veerdienst Krimpen aan den IJssel - Bolnes (onderhouden door J. Vos Hzn), o.m. tarieven; veiligheidsmiddelen, 1948-1955.
Code VNG: -1.811.112

205. Correspondentie en tekeningen inzake de huur en verhuur van en verbeteringen aan de gemeentelijke los- en laadplaats, met steiger aan de Poldersedijk, 1949 - 1969. -- 1 omslag
Code VNG: -1.813.1

2466. Keuring en jaarlijkse opgaven van mutaties inzake overzetveren, 1951-1969.
Code VNG: -1.811.112

273. Correspondentie betreffende het toezicht op tank- en zeescheepvaart, 1953 - 1959. -- 1 omslag
Code VNG: -1.813.23

1622. Aanleg van een lig- en losplaats bij het schippersinternaat aan de Sliksloot, 1954-1957.
Code VNG: -1.813.117

2120. Verordeningen op de heffing van havengeld, met wijzigingen, 1956-1967.
Code VNG: -1.813.11

146. Stukken betreffende de aanwijzing van de waterschout van Rotterdam tot ambtenaar van aanmonstering voor Krimpen a/d IJssel, 1965. -- 1 omslag
Code VNG: -1.813

1949. Veerdienst Krimpen a/d IJssel - Bolnes, overeenkomst met Boele's Scheepswerven en Machinefabriek, 1967.
Code VNG: -1.811.112

948. Stukken betreffende uitbreiding van de havenaccommodatie van de schippershaven in de Sliksloot, 1969 - 1973. -- 1 omslag
Code VNG: -1.813.12

947. Stukken betreffende de ligplaatsaccommodatie in de Hollandsche IJssel en de Sliksloot, 1970 - 1974. -- 1 omslag
Code VNG: -1.813.11

2661. Verordening op de heffing en invordering van havengeld (raadsbesluit 8 december 1972) met 7 wijzigingen, 1972-1979.
Code VNG: -1.813.12

949. Stukken betreffende uitbreiding en verbetering van de havenaccommodatie van de schippershaven in de Sliksloot, 1974 - 1975. -- 1 omslag
Code VNG: -1.813.12

950. Verslagen van bouwvergaderingen en weekrapporten betreffende uitbreiding en verbetering van de havenaccommodatie van de schippershaven in de Sliksloot, 1974 - 1975. -- 1 omslag
Code VNG: -1.813.12

3103. Stukken betreffende een onderzoek naar de mogelijkheden de autobusverbinding over de Algerabrug tussen Krimpen aan den IJssel en Rotterdam te verbeteren, 1974-1978 .
Code VNG: -1.811.112

3.08.4 Openbaar vervoer; toezicht op personenvervoer


2175. Busverbinding Krimpen aan den IJssel - Rotterdam via brug over de Hollandsche IJssel, 1956-1961.
Code VNG: -1.811.123.1

2. Correspondentie en rapporten inzake personenvervoer, 1956 - 1971. -- 1 omslag
Code VNG: -1.811.123.1

2018. Autobushalten Vervoermaatschappij "De Twee Provinciën", 1958-1968.
Code VNG: -1.811.123.1

1. Correspondentie inzake de bouw van een autobusstation aan de Albert Schweitzerlaan, 1963 - 1971. -- 1 omslag
Code VNG: -1.811.123.1

367. Correspondentie inzake de exploitatie van een plaatselijke autobusdienst, 1968 - 1972. -- 1 omslag
Code VNG: -1.811.1

363. Correspondentie en tekeningen inzake autobushalten of abris t.b.v. de plaatselijke busdienst, 1970 - 1975. -- 1 omslag
Code VNG: -1.811.1

945. Correspondentie inzake de busverbinding met Rotterdam, 1970 - 1978. -- 1 omslag
Code VNG: -1.811.123.1

364. Stukken betreffende fietsenstalling, chauffeurstoilet en plaatsing geleidehekken op het autobusstation, 1971 - 1974. -- 1 omslag
Code VNG: -1.811.1

365. Correspondentie inzake routewijzigingen van de plaatselijke autobusdienst, 1971 - 1975. -- 1 omslag
Code VNG: -1.811.1

944. Rapporten inzake het openbaar vervoer naar en van Rotterdam, 1971 - 1978. -- 1 omslag
Code VNG: -1.811.123.1

939. Stukken betreffende de aanleg van een busbaan van het busstation naar de C.G. Roosweg, aanpassing verkeerslichteninstallatie en reconstructie van het kruispunt C.G. Roosweg-Nieuwe Tiendweg, 1971 - 1979. -- 1 omslag
Code VNG: -1.811.111

946. Verslagen van de werkgroep autobusverbinding Krimpen / Capelle - Rotterdam, met rapporten, 1972 - 1974. -- 1 omslag
Code VNG: -1.811.123.1

366. Raadsbesluit van 20-09-1973 en correspondentie inzake de verlenging van de overeenkomst met “De Twee Provincien” t.b.v. de plaatselijke busdienst, 1973 - 1975. -- 1 omslag
Code VNG: -1.811.1

942-943. Stukken betreffende de aanleg van een vrije busbaan naar Rotterdam, 1973 - 1982. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.811.123.1

941. Stukken betreffende de integratie van de stadsbusdienst in de interlokale diensten, 1974 - 1975. -- 1 omslag
Code VNG: -1.811.123.1

940. Stukken betreffende de plaatsing van autobushalten en abris in de gemeente, 1975 - 1977. -- 1 omslag
Code VNG: -1.811.123.1

3.08.5 Verkeer


14. Raadsbesluiten, correspondentie en tekeningen inzake gemeentelijke verkeersmaatregelen, 1955 - 1965. -- 1 omslag
Code VNG: -1.811.122

15. Raadsbesluiten, correspondentie en tekeningen inzake gemeentelijke verkeersmaatregelen, 1966. -- 1 omslag
Code VNG: -1.811.122

16. Raadsbesluiten, correspondentie en tekeningen inzake gemeentelijke verkeersmaatregelen, 1967 - 1969. -- 1 omslag
Code VNG: -1.811.122

907. Stukken betreffende een verkeerscirculatieplan voor de gemeente, 1968 - 1974. -- 1 omslag
Code VNG: -1.811/.812

271. Raadsbesluiten tot het nemen van gemeentelijke verkeersmaatregelen, met tekeningen en correspondentie, 1970 - 1971. -- 1 omslag
Code VNG: -1.811.122

272. Raadsbesluiten tot het nemen van gemeentelijke verkeersmaatregelen, met tekeningen en correspondentie, 1972 - 1973. -- 1 omslag
Code VNG: -1.811.122

1965. Oude Tiendweg, geslotenverklaring voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen, 1975.
Code VNG: -1.811.111

908. Stukken betreffende het verkeersplan 1976 voor de gemeente, 1975 - 1977. -- 1 omslag
Code VNG: -1.811/.812

2644. Verkeersplan juli 1976, 1976.
Code VNG: -1.811/812

1950. Verkeersmaatregelen Kortland: Rotterdamseweg, Steenbakkersstraat, Kortlandstraat en Koningin Julianastraat (raadsbesluit 23-11-1979), 1978 - 1979.
Code VNG: -1.811.122

3105. Richtlijnen voor voetgangersoversteekplaatsen, 1978-1979.
Code VNG: -1.811.31

3.08.6 (Tele)communicatie


1730. Radiodistributie, 1930-1938.
Code VNG: -1.817.6

1728. Inlevering van radiotoestellen, 1940-1945.
Code VNG: -1.817.6

249-(2657). Kabellegging PTT, 1953-1979.
Code VNG: -1.811.111.91

104. Correspondentie en tekeningen inzake het plaatsen van openbare telefooncellen, 1958 - 1971. -- 1 omslag
Code VNG: -1.817.5

42. Correspondentie en tekeningen inzake het plaatsen van kabelverdeelkasten door de PTT, 1959 - 1969. -- 1 omslag
Code VNG: -1.817.5

206. Raadsbesluit van 29 juli 1966, alsmede correspondentie en tekeningen inzake de verhuur van grond wegens de stichting van een nieuw postkantoor, 1960 - 1971. -- 1 omslag
Code VNG: -1.816

951. Stukken betreffende deelname aan en garantieverlening aan de Stichting Kabeltelevisie Krimpen a/d IJssel, i.v.m. een centrale antenne-inrichting, 1971 - 1976. -- 1 omslag
Code VNG: -1.817

658. Raadsbesluit van 30-05-1975 tot verkoop van grond aan de Populierenlaan aan Staatsbedrijf PTT, t.b.v. de bouw van een telefooncentrale, met correspondentie en tekeningen, 1973 - 1975. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.12

1945. Stichting "Kabeltelevisie Krimpen a/d IJssel ", notulen bestuursvergaderingen, 1973-1979.
Code VNG: -1.817

2660-(2662). Centrale Antenne Inrichting, Kabellegging, 1976-1979. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.817.4

610. Correspondentie en tekeningen inzake het afwerken rond het PTT-gebouw aan de Populierenlaan, 1977. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.51

3.08.7 Verkeer en vervoer: overig


1287. Plan voor de aanleg van een landings- en startterrein in de Stormpolder, 1947-1951.
Code VNG: -1.814.1

3.09 Economische aangelegenheden


3.09.1 Algemeen


1738. Sluiting van bedrijven in oorlog en opgave van door de Duitsers gevorderde en afgevoerde materialen, 1940-1945.
Code VNG: -1.824.1

1630. Plaatselijke prijzencommissie, 1946-1948.
Code VNG: -1.824.53

37. Correspondentie, tekening en uitslagen inzake de derde algemene bedrijfstelling 1963, 1963 - 1967. -- 1 omslag
Code VNG: -1.824.1

952. Stukken betreffende economische aangelegenheden, 1972 - 1977. -- 1 omslag
Code VNG: -1.82

3.09.2 Handel; toezicht op maten en gewichten


17-(2276). Dossiers bouw (hoofd)winkelcentrum aan het Raadhuisplein, 1951 - 1971. -- 19 omslagen

77. Raadsbesluiten tot instelling van een week- en jaarmarkt, alsmede verordening bij raadsbesluit d.d. 31-01-1958 tot regeling van de markt, 1956 - 1958. -- 1 omslag
Code VNG: -1.824.511.2

2063-(2851). Verordeningen op de heffing en invordering van marktgelden, 1957-1986. -- 4 omslagen
Code VNG: -1.824.511.2

32. Bekendmakingen en correspondentie inzake ijk en herijk van maten, gewichten en meetwerktuigen, 1958 - 1968. -- 1 omslag
Code VNG: -1.821.14

1899. Verkoop en verhuur grond (kad. sectie A 5767) t.b.v. de vestiging van een Quick-service station Shell aan de Burg. Aalberslaan, 1959 - 1984.
Code VNG: -1.824.6

44-(2114). Dossiers inzake de bouw van een winkelcentrum aan de Parkzoom, 1963 - 1972. -- 2 omslagen
Code VNG: -2.07.351.12

43-(969). Dossiers inzake de bouw van een winkelcentrum aan Stad en Landschap, 1967 - 1972. -- 3 omslagen
Code VNG: -2.07.351.12

399-402. Dossiers inzake de bouw van het winkelcentrum aan de Olm in Langeland wijk II, 1968-1974. -- 4 omslagen
Code VNG: -1.824.6

970-971. Dossiers inzake de bouw van het hoofdwinkelcentrum Crimpenhof, 1968 - 1979. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.824.6

1888. Plaats en verplaatsing van de markt, 1972 - 1973.
Code VNG: -1.824.511.2

964-(1123). Dossiers inzake de bouw van het winkelcentrum De Korf in Langeland wijk III, 1972 - 1979. -- 5 omslagen
Code VNG: -1.824.6

968-(2676). Dossiers inzake de bouw van winkelcentrum De Brink aan de Vijverlaan in Langeland wijk IV, 1972 - 1979. -- 3 omslagen
Code VNG: -1.824.6

962. Raadsbesluit van 15-03-1974 tot vaststelling van de verordening regelende het marktwezen in de gemeente Krimpen a/d IJssel, 1973 - 1974. -- 1 omslag
Code VNG: -1.824.511.2

963. Correspondentie en rapporten inzake de toekomst van de winkelvoorzieningen in Krimpen a/d IJssel, alsmede verslagen van de werkgroep ter bespreking van het C.I.M.K.-rapport, 1974 - 1976. -- 1 omslag
Code VNG: -1.824.6

3.09.3 Land- en tuinbouw, bosbouw, jacht; mijnbouw;


486. Register van aangevraagde jachtakten, 1924 - 1946. -- 1 katern
Code VNG: -1.827.554

1735. Landbouwverslag, 1930-1933.
Code VNG: -1.823

487. Register van aangevraagde jachtakten, 1947 - 1973. -- 1 katern
Code VNG: -1.827.5

35. Correspondentie inzake publikaties betreffende uitbreiding van de mijnconcessie Rijswijk verleend aan de N.V. Nederlandse Aardolie Maatschappij voor de ontginning van bitumina, 1956 - 1957. -- 1 omslag
Code VNG: -1.823.32

33. Correspondentie, kaart en naamlijst inzake het plan tot ruilverkaveling “Krimpenerwaard-zuid”, omvattende de polder Den Hoek en Schuwagt, 1959. -- 1 omslag
Plan is verworpen bij proces-verbaal dd. 26 oktober 1959
Code VNG: -1.823.116.5

34. Verleende ontheffingen door het college van Gedeputeerde Staten aan de gemeente van de verplichting tot vaststelling van de grens van de bebouwde kom ingevolge de Boswet en correspondentie daaromtrent, 1963 - 1970. -- 1 omslag
Code VNG: -1.823.2

954. Stukken betreffende het verrichten van seismisch onderzoek op gronden in de polder Langeland door de NV Nederlandse Aardolie Maatschappij, 1971. -- 1 omslag
Code VNG: -1.823.332

953. Stukken betreffende de bestrijding van aardappelmoeheid en de opheffing van besmetverklaring van het volkstuinencomplex bij de Molenvlietsingel/IJsseldijk, 1971 - 1972. -- 1 omslag
Code VNG: -1.823.15

3.09.4 Industrie. Energie


3.09.4.1 Industrie


23-(2672). Dossiers inzake de aanleg van industrieterreinen in de Stormpolder en de uitgifte van percelen, 1928 - 1985. -- 34 omslagen
Code VNG: -1.824.1

1427-(2423). Dossiers inzake de aanleg van het industrieterrein aan de IJsseldijk en de uitgifte van percelen, 1941-1965 . -- 6 omslagen
Code VNG: -2.07.351

1419-(1831). Dossiers inzake de aanleg van een industrieterrein aan de Sliksloot / Parallelweg en de uitgifte van percelen, 1946 - 1985. -- 7 omslagen
Code VNG: -2.07.351

1629. Gemeentelijke regeling kredietverstrekking bij bouw industriegebouwen, 1950-1951.
Code VNG: -1.824

1628. Bestek, voorwaarden en tekeningen t.b.v. de bouw van een industriehal aan de Parallelweg, 1954.
Code VNG: -1.824.1

36. Correspondentie omtrent algemene informatie over industrieterreinen en gevestigde bedrijven, 1958 - 1969. -- 1 omslag
Code VNG: -1.824.1

1864-(2459). Dossiers inzake de aanleg van een industrieterrein aan de Lekdijk (De Krom) en de uitgifte in erfpacht, nadien doorgaans verkoop, van grond, 1959-1989.
Code VNG: -2.07.351.12

955. Stukken betreffende industrievestiging en selectief investeringsbeleid bij gronduitgifte, 1970 - 1978. -- 1 omslag
Code VNG: -1.824.1

105. Nota’s, adviezen, correspondentie en overeenkomst van 26-07-1972 inzake een selectief investerings- en vestigingsbeleid van industrieen in het Rijnmondgebied, 1972. -- 1 omslag
Code VNG: -1.824.1

229-(434). Dossiers inzake de doorverkoop van een perceel grond door aannemingsbedrijf M. Ponsen aan Bemach metaalbewerking, t.b.v. bedrijfsvestiging in de Stormpolder, 1972-1975. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.824.1

956. Stukken betreffende industriële bedrijvigheid langs de rivieroevers, met bedrijveninventarisatie, 1974 - 1976. -- 1 omslag
Code VNG: -1.824.1

957-(961). Dossiers inzake zandophoging van het terrein Nijverheidsstraat en langs de Schaardijk nabij het bedrijf van Van der Giessen, 1974 - 1978. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.824.1

3.09.4.2 Energievoorziening


1652-(2654). Dossiers inzake kabellegging door Elektriciteitsbedrijf Dordrecht (GEB), 1930-1978.
Code VNG: -1.811.111.91

3110. Instelling en wiiziging van de gemeenschappelijke regeling Electriciteitsbedrijf Capelle-Krimpen (E.C.K.), 1939-1947.
Code VNG: -1.824.22

176. Gemeenschappelijke regeling van het Electriciteitsbedrijf Capelle-Krimpen, met correspondentie en wijzigingen, 1939 - 1948. -- 1 omslag
Code VNG: -1.824.1

2463. Legging van een laagspanningskabel vanaf de traforuimte bij de oprit naar de Stormpolder tot de betonnen brug over de Sliksloot door Elektriciteitsbedrijf Capelle-Krimpen (E.C.K.), 1955.
Code VNG: -1.811.111.91

2160. Aardgasleiding GEB Dordrecht en Capelle-Krimpen, 1955-1967.
Code VNG: -1.824.111

1422-(2462). Dossiers inzake de verkoop van diverse percelen grond aan het Electriciteitsbedrijf Capelle-Krimpen (E.C.K.) ten behoeve van de bouw van trafogebouwtjes, 1956-1972. -- 4 omslagen
Code VNG: -1.811.111.5

1836. Verkoop van grond aan de Verbindingsweg (kad. sectie A 5789) aan G.E.B. Dordrecht t.b.v. de bouw van een schakelstation, 1959 - 1961.
Code VNG: -2.07.351.12

1968. Hoogspanningsleidingen Elektriciteitbedrijf Zuid-Holland (E.Z.H.), 1960-1967.
Code VNG: -1.824.112

1835. Verkoop van grond in Langeland (kad. sectie A 703 t/m 706 alle ged.) aan de N.V. Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland t.b.v. de bouw van een schakelstation, 1961 - 1969.
Code VNG: -2.07.351.12

157. Correspondentie inzake de aanleg van gasleidingen, 1962 - 1964. -- 1 omslag
Code VNG: -1.824.1

30. Correspondentie en tekeningen betreffende de technische voorbereiding van gasvoorziening in de gemeente, 1964 - 1969. -- 1 omslag
Code VNG: -1.824.1

29. Overeenkomst d.d. 1 april 1965 met de gemeente Dordrecht tot het leveren van gas bij raadsbesluit van 26 februari 1965, alsmede vergunning verleend d.d. 10 augustus 1971 aan de N.V. Nederlandse Gasunie voor het leggen enz. van gasleidingen, 1964 - 1972. -- 1 omslag
Code VNG: -1.824.1

2156. Aardgasleiding Rijndijk - Barendrecht, 1965 - 1970.
Code VNG: -1.824.111

2157. Aardgasleiding Krimpen a/d IJssel - Krimpen a/d Lek, 1966-1970.
Code VNG: -1.824.111

2219. Verkoop van diverse perceeltjes grond aan het G.E.B. Dordrecht voor aardgasregulateur-stations, 1966-1970.
Code VNG: -2.07.351.12

2161. Lagedruk gasleiding van regulateurstation aan Verbindingsweg naar distributienet, met tekeningen, 1968.
Code VNG: -1.824.111

2225. Stukken inzake elektriciteitsvoorziening, o.m. aanleg van een 380 KV hoogspanningsverbinding Maasvlakte/Europoort en een 380 KV hoogspanningslijn Krimpen a/d IJssel-Dordrecht, 1970-1971.
Code VNG: -1.824.112

932. Stukken betreffende de aanleg van gasleidingen ten behoeve van gasvoorziening door Gemeentelijk Energiebedrijf Dordrecht (GEB), 1970 - 1975. -- 1 omslag
Code VNG: -1.824.111

2674. Stukken betreffende elektriciteitstarieven voor kleinverbruik en wijziging van de verordening regelende de voorwaarden voor de levering van elektrische energie door G.E.B. Dordrecht, 1972-1981.
Code VNG: -1.824.112

2673. Overeenkomst (grootverbruikerscontract) met het GEB Dordrecht tot het leveren van gas, 1973-1979.
Code VNG: -1.824.111

1947. Kabellegging door N.V. Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland (150 KV-kabelverbinding Rotterdam-Ommoord / Krimpen aan den IJssel; 380 KV-verbinding Krimpen aan den IJssel / Zoetermeer), 1974-1978.
Code VNG: -1.811.111.91

2744. Electriciteitsbedrijf Capelle-Krimpen (E.C.K.), Notulen van bestuursvergaderingen, 1975-1980.
Code VNG: -1.82.2.07.55

2745. Electriciteitsbedrijf Capelle-Krimpen (E.C.K.), begroting 1979, 1978-1979.
Code VNG: -2.07.55

3.09.5 Bank- en kredietwezen


143. Stukken betreffende het Rotterdams Borgstellingsfonds, 1936 - 1969. -- 1 omslag
Code VNG: -1.825.7

3.10 Arbeid


1739. Arbeidsbemiddeling, 1930-1942.
Code VNG: -1.839.61

144. Stukken betreffende de aanwijzing als hoofd of bestuurder van een onderneming, 1936 - 1955. -- 1 omslag
Code VNG: -1.83

1891. Verordeningen ingevolge de Winkelsluitingswet 1951 artikel 4, eerste lid; artikel II, eerste lid en artikel II, tweede lid, 1952 - 1960.
Code VNG: -1.838.1

1890. Verordening als bedoeld in artikel 5 lid 1 der Winkelsluitingswet 1951, met wijzigingen, 1959 - 1964 .
Code VNG: -1.838.1

2677. Verordeningen inzake de aanwijzing van detaillisten waarvoor de normale avondsluiting niet geldt (raadsbesluit 18 december 1953, vervallen m.i.v. 1-11-1978) alsmede de aanwijzing van het aantal dagen waarvoor de normale avondsluiting niet geldt (raadsbesluit 30-3 1962, vervallen m.i.v. 1-11-1978), 1953-1978.
Code VNG: -1.838.1

405. Raadsbesluit van 25-11-1960 tot het aangaan van een gemeenschappelijke regeling betreffende de werkplaats “De IJsselstreek”, met wijzigingen, 1960 - 1978. -- 1 omslag
Code VNG: -1.835.9

1926-(2214). Verordeningen betreffende de halvedagsluiting van winkels, met wijziging en intrekking, 1961-1978 . -- 2 omslagen
Code VNG: -1.838.1

1913-(2215). Verordeningen betreffende de vakantiesluiting van winkels, met wijzigingen, 1966-1978. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.838.1

1925. Verordening Winkelsluitingswet 1976 (inwerkingtreding 01-11-1978), met wijziging (raadsbesluit 25-04-1980), 1976 - 1980.
Code VNG: -1.838.1

3048. Stukken betreffende de werkloosheidsproblematiek onder Zuid-Molukse jongeren in Krimpen aan den IJssel, 1978-1980.
Code VNG: -1.833.4

3.11 Sociale zorg


1623. Lijst van instellingen van Weldadigheid (art. 3 Armenwet), 1927-1948.
Code VNG: -1.842.1

2947. Samenstelling van het bestuur van de gemeentelijke Instelling voor maatschappelijke zorg, 1931-1964.
Code VNG: -1.844.5

2036. Zorg voor getroffenen bij oorlog, oorlogsschade, 1941 - 1958.
Code VNG: -1.842.913

202. Correspondentie inzake de subsidiëring van de bloedtransfusiedienst van het Rode Kruis, 1944. -- 1 omslag
Code VNG: -1.842.1

2040. Zorg voor Nederlanders in en uit de vreemde, 1945 - 1958.
Code VNG: -1.842.917

3046. Lijst van instellingen van weldadigheid, 1949-1974.
Code VNG: -1.842.2

3044. Verordening betreffende de behandeling van aanvragen om bijstand en de behandeling van bezwaarschriften, met wijzigingen, 1950-1974.
Code VNG: -1.844.5

2037. Zorg getroffenen bij watersnood, 1952-1962.
Code VNG: -1.842.91

1502. Beschikbaarstelling van grond aan het Raadhuisplein (kad. sectie A 5672) aan het "Het Groene Kruis" afd. Krimpen a/d IJssel t.b.v. de bouw van een nieuw wijkgebouw annex badhuis en drie dienstwoningen alsmede garantstelling voor de af te sluiten geldlening, 1955-1959.
Code VNG: -1.842.11

203. Correspondentie en tekeningen inzake kinderspeelplaatsen, 1956 - 1969. -- 1 omslag
Code VNG: -1.842.7

204. Correspondentie en tekeningen inzake kinderspeelplaatsen van de Ambachtstraat t/m Stormpolder, 1957 - 1969. -- 1 omslag
Code VNG: -1.842.7

1940. Garantstelling voor de lening t.b.v. het stichten van een verzorgingshuis aan de Nieuwe Tiendweg door de Stichting Hervormd Verzorgingstehuis voor bejaarden, 1959-1965.
Code VNG: -1.842.6

1448. Aankoop van het beeldhouwwwerk "De arbeider" van Sonja Meyer en aanbieding als geschenk t.g.v. het nieuwe Groene Kruisgebouw, 1960.
Code VNG: -1.842.11

264-266. Jaarrekeningen van de Gemeentelijke Instelling voor Maatschappelijke Zorg 1960 - 1962. -- 3 omslagen
Code VNG: -1.841.8

262-263. Begrotingen van de Gemeentelijke Instelling voor Maatschappelijke Zorg 1963 - 1964. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.841.8

406. Correspondentie en tekeningen inzake de stichting van een kindercrèche “Pinokkio”, 1969 - 1974. -- 1 omslag
Code VNG: -1.842.7

3052. Vergaderingen en verslagen van het bestuur van de stichting Dienstencentrum voor Bejaarden, 1971-1978.
Code VNG: -1.844.22

974. Stukken betreffende de oprichting en de subsidie t.b.v. de exploitatie van kinderdagverblijf “De Goudvis”, 1972 - 1975. -- 1 omslag
Code VNG: -1.842.7

972. Stukken betreffende subsidiering van de Vereniging t.b.v. het geestelijk gehandicapte kind “De Brug”, met financiele overzichten, 1972 - 1976. -- 1
Code VNG: -1.842.3

973. Correspondentie, met suggesties van schoolgaande jeugd inzake inspraak bij het realiseren van speelplaatsen, 1973 - 1978. -- 1 omslag
Code VNG: -1.842.71

2930. Jubilea bij de Ambulancedienst, o.m. de ingebruikstelling van de Mercedes Benz ambulance (20-1-1973); 10 jarig jubileum (18 mei 1976); alsmede afscheid van de medewerksters (16 januari 1981) in verband met opheffing van de (vrijwillige) ambulancedienst per 31-12-1980.
Code VNG: -1.842.198/5

2788-2789. Agenda's en notulen van de Commissie voor maatschappelijke voorzieningen en volksgezondheid, 1974-1976. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.842.5

731. Correspondentie inzake de aktie Vluchteling door het plaatselijk Comite Vluchteling 1976, 1976. -- 1 omslag
Code VNG: -1.842.9

3114. Subsidieverordening jeugd- en jongerenwerk (raadsbesluit 01-10-1976), 1976.
Code VNG: -1.843.32

3054. Instelling van en verordening van een plaatselijke Indicatiecommissie bejaardenoorden, 1977 .
Code VNG: -1.844.221

3047. Instellen van een centrale opnamecommissie bejaardenoorden, 1977-1978.
Code VNG: -1.844.221

3053. Instelling van een plaatselijke commisie van de stichting Coordinatie Bejaardenwerk in de Krimpenerwaard, 1977-1979.
Code VNG: -1.844.22

3051. Stukken betreffende de oprichting, benoeming van leden en ontbinding van de stichting Dienstencentrum voor Bejaarden, 1979-1980.
Code VNG: -1.844.22

3.12 Onderwijs


3.12.1 Algemeen; toezicht


2180. Leerplicht, verordening regelende het landbouwverlof voor schoolgaande kinderen, 1920-1959.
Code VNG: -1.851.2.04.5

2193. Instructie voor de schoolschoonmaaksters, 1921-1943.
Code VNG: -1.851.2.06.12

1282. Schoolgrens, 1931-1953.
Code VNG: -1.851.2.02

2183. Vaststelling vermenigvuldigingscijfer schoolgeld (hier o.m. verordening op de heffing en invordering van schoolgeld 1938), 1938 - 1956.
Code VNG: -1.851.2.02.2

1272. Correspondentie inzake het verbod tot het dragen van insignes op de scholen, 1940-1945.
Code VNG: -1.851.2.05

2194. Oprichting van de stichting Schooltandverzorging "Lek en IJssel" en samenstelling van het bestuur, 1942-1968.
Code VNG: -1.851.09.12

2021-(2023). Commissie tot wering van schoolverzuim: overzichten van het verzuim, 1944-1968. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.851.04.6

2855. Instructie voor de schoolarts van de Schoolartsendienst Lek en IJssel, 1944-1982.
Code VNG: -1.851.09.1

1966. Commissie tot Wering van schoolverzuim, rooster van aftreden, benoeming van leden en opheffing, 1946 - 1968.
Code VNG: -1.851.04.6

2678-(2853). Gemeenschappelijke regeling Schoolartsendienst Lek en IJssel, 1951-1986. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.851.09.12

2200. Toetreding tot de stichting "Genootschap tot bevordering van het leerlingenstelsel in Rotterdam e.o.", 1956-1957.
Code VNG: -1.851.3

1967. Commissie tot Wering van schoolverzuim, Jaarverslagen 1959 - 1969.
Code VNG: -1.851.04.6

2186. Verordening betreffende het verlenen van gemeentelijke studietoelagen, 1962 - 1970.
Code VNG: -1.851.2.04.1

978. Besluiten van het college van B. en W. tot aanwijzing van ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet 1969, alsmede verslagen, 1968 - 1979. -- 1 omslag
Code VNG: -1.851

975. Onderwijsnota 1969, m.b.t. voorzieningen t.b.v. het kleuter-, basis- en voortgezet onderwijs in Krimpen a/d IJssel, 1969 - 1972. -- 1 omslag
Code VNG: -1.851

977. Nota m.b.t. de onderwijsvoorzieningen in bestemmingsplan Langeland, 1970 - 1971. -- 1 omslag
Code VNG: -1.851

2854. Commissie van beheer van de Schoolartsendienst Lek en IJssel, 1970-1982.
Code VNG: -1.851.09.1

976. Onderwijsnota 1975, m.b.t. voorzieningen t.b.v. het kleuter-, basis- en voortgezet onderwijs in Krimpen a/d IJssel, 1975. -- 1 omslag
Code VNG: -1.851

3121. Toetreding tot de stichting Onderwijsbegeleidingsdienst Rijnmond-Zuid (raadsbesluit 31-01-1975), 1975.
Code VNG: -1.851.09.14

979. Correspondentie inzake de discussienota “Contouren van een toekomstig onderwijsbestel”, 1975 - 1977. -- 1 omslag
Code VNG: -1.851

3107. Bijeenkomsten met de hoofden van openbare basisscholen en directies van het voortgezet onderwijs, 1975-1978.
Code VNG: -1.851.2.02.81

3.12.2 Kleuteronderwijs


3.12.2.1 Kleuteronderwijs algemeen


1729. Bouw van een kleuterschool aan de Molenvlietsingel, o.m. gemeentelijke garantie bouwkrediet; uitgifte grond in erfpacht gemeente, 1951-1952.
Code VNG: -1.851.1.06.1

2278. Tekening (TB W 5147 bl. 1) voor het afwerken van het terrein rondom de kleuterschool in Kerkwijk, 1963.
Code VNG: -1.851.11.06.1

2170. Kleuterschool "De Kleine Wereld" aan de Els, Bestek (567-47) voorwaarden en 4 tekeningen (bl. A2, B1, B2, B3) voor de bouw van een 2-klassige school, 1969 - 1970.
Code VNG: -1.851.1.06.1

3.12.2.2 Openbaar kleuteronderwijs


2158-(2173). Dossiers inzake de stichting van de eerste openbare kleuterschool De Blokhut aan de Molenvlietsingel, 1962-1963. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.851.1.06

1955-(2679). Verordeningen op de heffing en invordering van schoolgelden aan de openbare scholen voor kleuteronderwijs, met wijzigingen, 1962-1966. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.851.1.02.2

2166-(2277). Dossiers inzake de stichting van de openbare kleuterschool De Woelwaters aan de De Lairessestraat, 1962 - 1970. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.851.1.06.1

2856. Verordening op het openbaar kleuteronderwijs, 1965.
Code VNG: -1.851.1. 02

2167. Openbare kleuterschool "'t Hummelhof" aan de Kerkdreef, montage van 10 Variël-elementen voor een tweeklassige kleuterschool, bestek (10/1968) voorwaarden en tekeningen (TB 3212 bl. 1 en 2) t.b.v. bouw van een steppenberging, fundering en buitenberging, 1965 - 1968.
Bevat:
aanwijzing terrein in Kerkwijk
Code VNG: -1.851.1.06.1

982-(2169). Dossiers inzake de stichting van de openbare kleuterschool ‘t Zwanenest aan de Zwanenkade, 1969-1975. -- 3 omslagen
Code VNG: -1.851.1

980. Raadsbesluiten inzake exploitatievergoeding t.b.v. het openbaar kleuteronderwijs, 1971 - 1975. -- 1 omslag
Code VNG: -1.851.1

2683. Uitbreiding van openbare lagere school "Klim Op" (III) met kleuterschool Robbedoes (Sleedoornlaan/Vuurdoomlaan), tekeningen (arch. Albers TP-DO-1 t/m 4, arch. Lelieveldt K-44 E, G) 1977-1978.
Code VNG: -1.851.2.06.1

994. Correspondentie inzake ontheffing van het bouwbesluit t.b.v. de kleuterschool “de Schakel”, Hyacint 35, 1977 - 1979. -- 1 omslag
Code VNG: -1.851.1

3.12.2.3 Bijzonder kleuteronderwijs


987-(2176). Dossiers inzake de sticvhting en het gebouw van de christelijke kleuterschool “De Karekiet” aan de Rembrandtlaan, 1959 - 1977. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.851.1

2159. Correspondentie inzake de stichting van de eerste christelijke kleuterschool, 1962.
Code VNG: -1.851.1.06

988-(2177). Dossiers inzake de stichting en het gebouw van de christelijke kleuterschool “De Wielewaal” aan de Zilverschoon, 1964 - 1978. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.851.1

985. Stukken betreffende de bouw van de Christelijke kleuterschool “De Graspieper” aan de Gaarderhof, 1964 - 1979. -- 1 omslag
Code VNG: -1.851.1

995. Correspondentie en tekeningen inzake tijdelijke huisvesting, grondruil en bouw van de R.K. kleuterschool “Harlekijntje”aan de Nieuwe Tiendweg/ Burgemeester Aalberslaan, 1964 - 1979. -- 1 dossier
Code VNG: -1.851.1

983. Stukken betreffende de bouw van de christelijke kleuterschool “De Leeuwerik” aan het Koningin Wilhelminaplein, tussen de Oosterstraat en de Burgerdijkstraat, 1968 - 1975. -- 1 omslag
Code VNG: -1.851.1

989-991. Dossiers inzake de stichting en het gebouw van de christelijke kleuterschool De Tureluur aan de Staccato 9a, 1969 - 1978. -- 3 omslagen
Code VNG: -1.851.1

981. Raadsbesluiten inzake exploitatievergoeding t.b.v. het bijzonder kleuteronderwijs, 1971 - 1975. -- 1 omslag
Code VNG: -1.851.1

992-993. Dossiers inzake de bouw van de R.K. kleuterschool Speeldoos aan de Moderato 1, 1971 - 1979. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.851.1

986. Raadsbesluit van 07-06-1973 om medewerking te verlenen tot de stichting van de tweeklassige christelijke kleuterschool “De Tuinfluiter” in het bestemmingsplan Langeland, 1972 - 1974. -- 1 omslag
Code VNG: -1.851.1

999-1000. Dossiers inzake de stichting van een 2-klassige christelijke kleuterschool Samuël aan de Burg. Aalberslaan 98a, 1975-1979. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.851.1.06.1

3.12.3 Basisonderwijs


3.12.3.1 Basisonderwijs algemeen


2185. Ouderraad, 1942 - 1970.
Code VNG: -1.851.2.02.92

1976. Bestek, voorwaarden en tekeningen voor de bouw van een gymnastiekzaal aan de Tiendweg / Buys Ballotsingel, 1953 - 1955.
Code VNG: -1.851.2.06.1

1973-(2279). Dossiers inzake de bouw van een gymnastieklokaal aan de Burgemeester Aalberslaan, 1966-1968. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.851.2.06.1

241-(2103). Dossiers inzake de bouw van een 24-lokalige school en een gymnastieklokaal in plan Langeland I, 1968 - 1975. -- 5 omslagen
Code VNG: -1.851.2

2102. Bestek (1604/1971), voorwaarden en tekeningen (bladnrs. 1CV-3CV, 1W) voor een gasgestookte centrale verwarmingsinstallatie in de nieuwbouw van de lagere scholen in Langeland, 1971.
Bevat:

Code VNG: -1.851.2.06.1

1011. Stukken betreffende het bewerken van gronden rondom de 24-klassige basisschool aan de Da Capo, 1971 - 1974. -- 1 omslag
Code VNG: -1.851.2.06.1

242-(1014). Dossiers inzake de bouw van sportzaal De Populier in wijk IV van Langeland aan de Populierenlaan 1, 1972 - 1978. -- 4 omslagen
Code VNG: -1.851.2.06.1

1002. Raadsbesluiten en correspondentie inzake de vergoeding van vakonderwijs, 1974 - 1978. -- 1 omslag
Code VNG: -1.851.2.07-2

2682. Gemeenschappelijke regeling stichting "Onderwijsbegeleidingsdienst Rijnmond-Zuid", met 1 wijziging, 1976-1979.
Code VNG: -1.851.2.02.96

3.12.3.2 Openbaar basisonderwijs


1357-(1743). Dossiers inzake de bouw en uitbreiding van de openbare lagere school III aan de Oosterstraat, 1928-1952. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.851.2.06.1

1742. Bestek, voorwaarden en tekening voor de bouw van een onderwijzerswoning bij de Openbare Lagere School III in de Oosterstraat, 1930-1931.
Code VNG: -1.851.2.06.1

2179-(2985). Verordeningen op het openbaar lager onderwijs, 1931 - 1960. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.851.2.02

1740-(2181). Dossiers inzake de bouw van de nieuwe Openbare Lagere School I aan de IJsseldijk 260, 1932-1935. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.851.2.06.1

1908. Stichting openbare lagere school IV aan de Jozef Israëlsstraat, 1953 - 1962.
Code VNG: -1.851.2.06.1

1874. Openbare Lagere school III, 1954 - 1962.
Bevat:
verbouwing; verwarming; aanbrengen van een schuifwand; ambtswoning hoofd v.d. school; aansluiting ambtswoning hoofd der school; onderhoud; het maken van een kamertje op de zolder; bouwen van een rijwielstalling; speelplaats; wijziging verwarmingsinstallatie
Code VNG: -1.851.2.06.1

1975. Verbouwing van het gymnastieklokaal bij openbare lagere school III, 1955 - 1961.
Code VNG: -1.851.2.06.1

1909. Verbouwing openbare lagere school II, 1958 - 1960.
Code VNG: -1.851.2.06.1

1974. Verbouwing van het gymnastieklokaal bij openbare lagere school I, 1959.
Code VNG: -1.851.2.06.1

1875. Openbare Lagere school nr. 4, bouw noodlokalen, 1960 - 1961.
Code VNG: -1.851.2.06.1

1852. Afwerken van het terrein rondom de openbare lagere school 4 aan de Jozef Israëlstraat, 1962.
Code VNG: -2.07.351.511

2188. Besluit tot stichting en aanwijzing van een terrein voor de bouw van openbare lagere school III aan de Sleedoornlaan alsmede bestek (NF-1965), voorwaarden en tekeningen (NF B1, B2, B3, S1, S2) voor de bouw van een zevenklassige school, 1963-1965.
Code VNG: -1.851.2.06.1

2178. Personeel lagere school, delegatie benoeming onderwijzend personeel aan B&W, 1964.
Code VNG: -1.851.2.01.08

2012-(2187). Dossiers inzake de stichting van een openbare lagere school 5 (Dubbeldekker) aan de Heemraadhof 43, 1965 . -- 4 omslagen
Code VNG: -1.851.2.06.1

1005-1008. Dossiers inzake de bouw van de openbare basisschool De Springplank aan de Sportsingel, 1968 - 1979. -- 4 omslagen
Code VNG: -1.851.2.06.1

450. Bestek en voorwaarden, correspondentie en tekeningen inzake de bouw van een 7-klassige openbare basisschool “De Bongerd” aan de Berk doorbouwteam Midden-Holland, 1970 - 1975. -- 1 omslag
Code VNG: -1.851.2

1010. Stukken betreffende de bouw van de openbare kleuter/basisschool 8 “Sam Sam” aan de Hyacint/Zonnebloem, 1971 - 1975. -- 1 omslag
Code VNG: -1.851.2.06.1

2680. Openbaar lager onderwijs, schooltijden, vakanties en leerplan, 1971-1979.
Code VNG: -1.851.2.02.4

1009. Correspondentie betreffende de groenvoorziening rondom de openbare lagere school 3 “Klim Op” aan de Sleedoornlaan, 1972. -- 1 omslag
Code VNG: -1.851.2.06.1

3.12.3.3 Bijzonder basisonderwijs


1273. Weigering tot medewerking tot het stichten en inrichten van een schoolgebouw t.b.v. de Vereniging tot het verstrekken van lager onderwijs op Gereformeerde grondslag,1938-1940. Beschikbaarstelling schoolruimte in de nieuw gebouwde vleugel van de openbare school III, 1952-1955..
Bevat:

Code VNG: -1.851.2.06

2195. Statuten en reglement van orde van het Internaat voor Schipperskinderen (uitgaande van de stichting "De Driemaster", Prot. Chr. Internaten op Reformatorische grondslag voor schipperskinderen), 1948-1954.
Code VNG: -1.851.24

1001-(2190). Dossiers inzake de bouw en uitbreiding van de Johannes Calvijnschool (lager onderwijs op gereformeerde grondslag) aan de Buys Ballotsingel 45, 1948-1980. -- 8 omslagen
Code VNG: -1.851.2.06.1

2192. Medewerking van de gemeente en overdracht van een perceel grond (kad. sectie A 628) aan het Genootschap tot bevordering van Katholiek onderwijs in de parochie van de Heilige Lambertus te Rotterdam ten behoeve van de stichting van een lagere (St. Jozef) school aan de Frans Halslaan alsmede bestek (nr. 428), voorwaarden en tekeningen (bl.3, 4), 1956-1967.
Code VNG: -1.851.2.06.1

2189. Voorbereiding van de bouw van School III aan de Jan van Goyenstraat van de vereniging "Een school met de Bijbel", o.m. medewerking m.b.t. bouw school; plaats van de school; beschikbaarstelling grond; overdracht ondergrond van de school aan de Vereniging (raadsbesluit 15-3-1974), 1957-1974.
Code VNG: -1.851.2.06.1

1911. Noodschool t.b.v. R.K. lagere school, 1958 - 1964.
Code VNG: -1.851.2b.06.1

1032-1034. Dossiers inzake de bouw van een internaat voor schipperskinderen De Driemaster aan de Boezemdreef 2, 1958 - 1977. -- 3 omslagen
Code VNG: -1.851.2

1025-(1246). Dossiers inzake de bouw van de vierde protestants-christelijke Koningin Wilhelminaschool aan de Nieuwe Tiendweg, 1965 - 1974. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.851.2 06.1

1023. Stukken betreffende de bouw van de eerste protestants-christelijke school aan de Kerkdreef, met bestek en voorwaarden en tekeningen, 1966 - 1977. -- 1 dossier
Code VNG: -1.851.2

1003-1004. Raadsbesluiten en correspondentie inzake de exploitatievergoeding van bijzonder lager onderwijs, 1968-1975. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.851.2.07-2

1035. Raadsbesluiten en correspondentie inzake een exploitatievergoeding aan de Schippersschool, 1968 - 1977. -- 1 dossier
Code VNG: -1.851.2

1024. Raadsbesluiten inzake de aanschaf van leer- en hulpmiddelen, telefoonaansluiting en verbetering van de verwarmingsinstallatie ten behoeve van de tweede protestants-christelijke Groen van Prinstererschool aan de Tuinstraat 43, 1969 - 1975. -- 1 dossier
Code VNG: -1.851.2

1026. Stukken betreffende de stichting van de vijfde protestants-christelijke lagere Immanuelschool aan de Da Capo, alsmede de tijdelijke huisvesting, 1970 - 1975. -- 1 dossier
Code VNG: -1.851.2 06.1

1031. Stukken betreffende tijdelijke huisvesting van de RK Langelandschool aan de Da Capo, 1970 - 1975. -- 1 dossier
Code VNG: -1.851.2

998-(1022). Dossiers inzake de bouw van de christelijke basisschool Jacobus Koelmanschool aan de Vijverlaan 513, 1970-1979. -- 4 omslagen
Code VNG: -1.851.1.06.1

1027. Raadsbesluiten inzake de aanschaf van leer- en hulpmiddelen ten behoeve van de vijfde protestants-christelijke basisschool, Immanuelschool aan de Da Capo, 1972 - 1974. -- 1 dossier
Code VNG: -1.851.2

2681. Besprekingen met schoolbesturen en hoofden van het bijzonder lager onderwijs, 1972-1979.
Code VNG: -1.851.2.02.82

1028-1029. Dossiers inzake de bouw van de zesde protestants-christelijke basisschool De Schakel aan de Hyacint, 1973 - 1979. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.851.2

2684. Uitbreiding van de Schippersschool met 2 noodlokalen, 1974.
Code VNG: -1.851.24.06.1

1030. Raadsbesluiten inzake de aanschaf van leer- en hulpmiddelen en meubilair ten behoeve van de eerste inrichting van de zesde protestants-christelijke kleuter- en basisschool “De Schakel” aan de Hyacint, 1974 - 1975. -- 1 dossier
Code VNG: -1.851.2

3.12.4 Voortgezet onderwijs


3.12.4.1 Algemeen


2201. Statuten / huishoudelijk reglement van de Bond van verenigingen tot het geven van nijverheidsonderwijs en aansluiting van de gemeentelijke lagere technische school en de gemeentelijke nijverheidsschool voor meisjes, 1956-1957.
Code VNG: -1.851.342.1.02.95

2685. Toetreding tot de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Rijnmond en overdracht van de bevoegdheden m.b.t. de planning van het gemeentelijk voortgezet onderwijs, 1967-1972.
Code VNG: -1.851.3

755. Notulen, vergaderstukken en correspondentie van de Kunstcommissie Voortgezet Onderwijs, 1968 - 1975. -- 1 omslag
Code VNG: -1.851.3

2226. Intrekking van verordeningen op de heffing en invordering van schoolgelden van diverse soorten voortgezet onderwijs, 1973 .
Code VNG: -1.851.3.02.2

3.12.4.2 Gemeentelijke Lagere technische school


1288. Oprichting en instandhouding van een gemeentelijke ambachtschool (lagere technische school), 1947-1955.
Code VNG: -1.851.341.1

1745-(2009). Dossiers inzake de bouw van een gemeentelijke lagere technische school, 1947-1968. -- 5 omslagen
Code VNG: -1.851.341.1.06.1

2687. Commissie van toezicht van de gemeentelijke technische school, o.m. instelling en ontwikkeling; huishoudelijk reglement, 1948-1952.
Code VNG: -1.851.341.1.02.72

2476. Commissie van toezicht technische school, notulen van vergaderingen, 1950-1969.
Code VNG: -1.851.341.1.02.72

2475. Commissie van toezicht technische school, o.m. agenda's van vergaderingen, 1950-1973.
Code VNG: -1.851.341.1.02.72

2688. Commissie van toezicht van de gemeentelijke technische school, o.m. benoeming leden, rooster van aftreden en opheffing, 1950-1973.
Code VNG: -1.851.341.1.02.72

1289-1290. Gemeentelijke lagere technische school: vergoeding van gemeenten ex art. 25 Nijverheidsonderwijswet over de jaren 1951-1959. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.851.341.1.07.2

1593. Jaarverslagen van de gemeentelijke Lagere Technische school, 1952-1961.
Code VNG: -1.851.341.1.02.98

2477. Commissie van toezicht technische school, reglement, instructie directeur en leraren, agenda's van vergaderingen, 1952-1968.
Code VNG: -1.851.341.1.02.72

709-(2204). Dossiers inzake de uitbreiding van de gemeentelijke lagere technische school aan de Verbindingsweg, 1954 - 1978. -- 8 omslagen
Code VNG: -1.851.3

1808-(2231). Begrotingen van de gemeentelijke LTS, 1955 - 1969. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.851.341.1.07

1632. Werkplannen en lesroosters voor de gemeentelijke lagere technische school, 1956-1959.
Code VNG: -1.851.342.1.02.4

1809-(2778). Jaarrekeningen van de gemeentelijke LTS, 1956 - 1976. -- 5 omslagen
Code VNG: -1.851.341.1.07

1523. Vestiging van een dependance van de gemeentelijke Lagere Technische School in een industriehal aan de Parallelweg, 1957-1959.
Code VNG: -1.851.341.1.06.1

1944. Lesrooster Gemeentelijke Lagere technische school, 1959 - 1967.
Code VNG: -1.851.341.1.02.4

1978. Gemeentelijke lagere technische school, verslagen, 1960 (Noodtoestand), 1962 - 1967.
Code VNG: -1.851.341.1.02.98

2088. Bestek (1240a), voorwaarden en tekeningen voor het verbouwen en het herstellen van brandschade van de gemeentelijke lagere technische school aan de Verbindingsweg, 1963.
Code VNG: -1.851.341.1.06

3079. Leerplan van de gemeentelijke lagere technische school, 1971-1973 .
Code VNG: -1.851.3

3.12.4.3 Gemeentelijke huishoud- en nijverheidsschool en avondnijverheidsschool


2211. Personeel Avondnijverheidsschool, 1941-1955.
Code VNG: -1.851.342.1.01.08

2205. Reglement en vakken van het onderwijs van de Avondnijverheidsschool (Vaktekenschool) (uitgaande van de vereniging "Volksonderwijs"), 1943-1957.
Code VNG: -1.851.342.1.02

1755. Bestek, voorwaarden en tekeningen t.b.v. de bouw van een gemeentelijke nijverheidsschool voor meisjes, 1949 - 1957.
Code VNG: -1.851.342.1.06.1

2227. Commissie van toezicht op de gemeentelijke nijverheidsschool voor meisjes, instelling, reglement, benoeming van leden, 1952-1963.
Code VNG: -1.851.342.1.02.7

2202. Verordening op de heffing en invordering van schoolgeld voor de lagere nijverheidsdagscholen (raadsbesluit d.d. 30-6-1952) met wijziging 1953, 1952-1973.
Code VNG: -1.851.342.1.02.2

1291-1292. Gemeentelijke Nijverheidsschool voor meisjes: vergoeding van andere gemeenten ex art. 25 Nijverheidsonderwijswet over de jaren 1953-1959. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.851.342.1.07.2

1962. Jaarverslagen Gemeentelijke Nijverheidsschool voor meisjes, 1953 - 1966.
Code VNG: -1.851.342.1.02.98

1633. Werkplan en lesroosters van de gemeentelijke Nijverheidsschool voor meisjes, 1954-1958.
Code VNG: -1.851.342.1.02.4

2212. Avondnijverheidsschool, begrotingen en rekeningen, 1954-1961.
Code VNG: -1.851.342.1.07

1810-(2228). Begrotingen van de gemeentelijke nijverheidsschool voor meisjes, 1955 - 1969. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.851.342.1.07

1811-(2779). Jaarrekeningen van de gemeentelijke nijverheidsschool voor meisjes, 1955 - 1976. -- 3 omslagen
Code VNG: -1.851.342.1.07

1509. Werkplan gemeentelijke nijverheidsschool voor meisjes, 1 augustus 1958-31 juli 1961.
Code VNG: -1.851.342.1.02.4

2206. Vakken van onderwijs van de Avondnijverheidsschool (algemene ontwikkeling, autogeen en elektrisch lassen), 1958-1966.
Code VNG: -1.851.342.1.02.45

770-(2208). Dossiers inzake de uitbreiding van de gemeentelijke huishoud- en nijverheidsschool aan de Industrieweg 8, 1960 - 1977. -- 7 omslagen
Code VNG: -1.851.342.1

1943. Lesrooster gemeentelijke nijverheidsschool voor meisjes, 1961 - 1967.
Code VNG: -1.851.342.1.02.4

1050-1051. Dossiers inzake de bouw en inrichting van een gymnastieklokaal aan de Verbindingsweg ten behoeve van de gemeentelijke huishoud- en nijverheidsschool, 1970 - 1979. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.851.342.1 06.1

2689. Bestek (12-1978) en tekeningen (TB 6879 bl. 8, 9, 10) voor de verbouwing van de gemeentelijke Huishoud- en Nijverheidsschool in verband met de integratie van de lagere technische school, 1978-1980.
Code VNG: -1.851.342.1.06.1

3.12.4.4 Overig voortgezet onderwijs in de gemeente


1744. Bestek, voorwaarden en tekeningen voor de verbouw van de Openbare Lagere School II en de ULO-school aan de Tuinstraat, 1937-1938.
Code VNG: -1.851.2.06.1

1741. Oprichting van een school voor voortgezet gewoon lager onderwijs (VGL0), 1943-1953.
Code VNG: -1.851.321

1274. Gebouwen en terreinen van de openbare school voor voortgezet gewoon lager onderwijs aan de Weteringsingel 12, inrichten schoolplein, 1946-1950 alsmede verhuur aan de Vereniging tot het verstrekken van lager onderwijs op Gereformeerde grondslag, 1949-1952.
Code VNG: -1.851.2.06.1

1672-1674. Dossiers inzake de bouw van een nieuwe Uloschool, 1953-1959. -- 3 omslagen
Code VNG: -1.851.322.06.1

1046-1047. Dossiers inzake de bouw en uitbreiding van de bijzondere Prins Willem van Oranjeschool voor MAVO aan de Boezemdreef, 1959 - 1974. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.851.322

1876. Bouw en inrichting van een noodgebouw voor de Chr. Uloschool nabij de IJsseldijk van de vereniging "Een school met de bijbel", 1960 - 1961.
Code VNG: -1.851.322.06.1

1036-(2686). Dossiers inzake de bouw van een openbare Mavoschool aan de Groenendaal, 1967 - 1979. -- 8 omslagen
Code VNG: -1.851.322 06.1

1043-1044. Dossiers inzake de tijdelijke huisvesting van de openbare mavoschool aan de Hobbemalaan, 1968 - 1975. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.851.322 06.1

1048-1049. Dossiers inzake de stichting van de scholengemeenschap De Krimpenerwaard voor VWO en HAVO, 1971 - 1979. -- 2 omslagen
Voorheen “Het Rotterdamsch Lyceum”.
Code VNG: -1.851.323 06.1

1045. Stukken betreffende onderhoud en overdracht van het gebouw en terrein van de openbare mavoschool aan de Hobbemalaan aan de school voor schipperskinderen, 1972 - 1977. -- 1 dossier
Code VNG: -1.851.322

3117-3118. Dossiers inzake de bouw van de MAVO/LEAO school Diederik van Alkemade aan de Nieuwe Tiendweg en het Groenendaal, 1975. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.851.2

3.12.4.5 Overige aangelegenheden


2199. Verslagen van de gemeentelijke Middelbare Handels Avondschool te Lekkerkerk, 1966-1971.
Code VNG: -1.851.3

3.13 Welzijn


3.13.1 Algemeen; bevordering van gemeenschapszin (incl. eretekenen en eervolle onderscheidingen)


457-(1079). Correspondentie inzake eretekenen en eervolle onderscheidingen, 1930 - 1978. -- 11 omslagen
Code VNG: -1.856.8

2512. Commissie Jeugdzorg, 1947-1949.
Code VNG: -1.856.14

1309. Notulen en correspondentie inzake commissie voor jeugdzorg (opgeheven 1952), 1947-1952.
Code VNG: -1.856.14

1234. Raadsbesluit van 6 september 1948 tot vaststelling van de verordening tot instelling van een erepenning der gemeente, 1948. -- 1 dossier
Code VNG: -.07.8

1582. Stukken betreffende de Jeugdraad, o.m. vergaderingen, notulen; subsidie; opheffing, 1951-1974.
Code VNG: -1.856.12

1235. Stukken betreffende de uitreiking van de gemeentelijke erepenning aan diverse personen, 1953 - 1979. -- 1 dossier
Code VNG: -.07.8

1476. Jeugdparlement Krimpenerwaard, 1954-1956.
Code VNG: -1.856.12

690. Correspondentie inzake activiteiten, exploitatierekeningen en -begrotingen van gebouwen in beheer bij het departement Krimpen van de Mij. tot Nut van ‘t Algemeen, ten behoeve van subsidies, 1960 - 1972. -- 1 omslag
Code VNG: -1.856.1

2861. Instelling, ontwikkeling en statuten van de stichting Fonds 1813, 1963-1964.
Code VNG: -1.856.11

1072. Correspondentie, tekeningen en besprekingen inzake de voorbereiding voor de bouw van een cultureel centrum, 1965 - 1976. -- 1 dossier
Code VNG: -1.856.113

197. Correspondentie met tekening inzake subsidieverlening in verband met de bouw van een jeugdhonk van de Gereformeerde Kerk aan de Burgemeester Aalberslaan, 1968 - 1973. -- 1 omslag
Code VNG: -1.856.1

1074. Correspondentie en tekening inzake de exploitatie van het noodgebouw aan de Koekoekstraat door de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen, 1969 - 1975. -- 1 dossier
Code VNG: -1.856.113

1073. Instelling, opheffing en verslagen van vergaderingen van de commissie ad hoc betreffende de stichting van een cultureel centrum, 1972 - 1976. -- 1 dossier
Code VNG: -1.856.113

2707. "Stichting Jeugd en Samenleving", 1972-1979.
Code VNG: -1.856.14

2708. "Stichting Jeugd en Samenleving", vergaderingen/besprekingen en verslagen, 1973-1979.
Code VNG: -1.856.14

692-(2863). Dossiers inzake de subsidiering en huisvesting van stichting UMAM ten behoeve van de Zuid-Molukse jeugd, 1973 - 1982. -- 3 omslagen
Code VNG: -1.856.1

1076. Stukken betreffende de plaatsing van een semi-permanent gebouw nabij de Nieuwe Tiendweg/Marathon/Schietbaan voor vergaderruimte en onderwijsdoeleinden, 1974 - 1976. -- 1 dossier
Code VNG: -1.856.113

2705. Beleidsnota jeugdzaken, 1975-1976.
Code VNG: -1.856.14

2859. Jaarverslagen van de stichting Untuk Menggabungkan Anak Maluku (UMAM) ten behoeve van Zuid-Molukse jeugd, 1975-1977 .
Code VNG: -1.856.14

663-(1075). Dossiers inzake de bouw van een sociaal-cultureel centrum aan de Meerkoetstraat / Fazantstraat ten behoeve van de stichting UMAM, 1975-1978. -- 2 omslagen
Code VNG: -2.07.351.12

2698-2703. Dossiers inzake de Werkgroep Ontmoetingscentrum en de bouw van een ontmoetingscentrum op het Koekoeksplein, 1975-1979. -- 6 omslagen
Code VNG: -1.856.113

1071. Correspondentie en verslagen van vergaderingen van het gemeentebestuur met een delegatie van de Molukse gemeenschap, 1977. -- 1 dossier
Code VNG: -1.856.1

3078. Correspondentie en verslagen van vergaderingen van de Werkgroep welzijn, 1978.
Code VNG: -1.841

2697. Commissie van overleg Molukkers, 1978-1979.
Code VNG: -1.856.1

2704. Jeugdvorming, groep Oud Krimpen 1978-1979.
Code VNG: -1.856.14

2706. Eretekenen en eervolle onderscheidingen, 1978-1979.
Code VNG: -1.856.8

3.13.2 Cultuur


2197. Archieven, o.m. naar het rijksarchief overgebrachte archieven of archiefgedeelten; archiefberging kelder Pr. Margrietflat, 1949-1970.
Code VNG: -1.852.12

2413. Correspondentie en aanhangsel bij bestek (330-411) en voorwaarden inzake de restauratie van de toren behorende bij de Ned. Herv. kerk IJsseldijk 264 (gelijktijdig met de restauratie van het kerkgebouw door de Ned. Herv. Gemeente) alsmede stukken betreffende de vernieuwing van het uurwerk en de luidinstallatie in toren, 1952-1971.
Bevat:

Code VNG: -2.07.351

2233. Christelijk Jongeren Verbond, Bibliotheek "De Heere is onze banier", (financiele) jaarverslagen, 1956-1970.
Code VNG: -1.852.11

2234-(2692). Plaatsen van kunstvoorwerpen in de gemeente, 1956-1979. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.854.1

1060. Stukken betreffende de oprichting, ontwikkeling, organisatie, structuur en huisvesting van de Nutsmuziekschool, 1963 - 1974. -- 1 dossier
Code VNG: -1.854.18

1053-1054. Dossiers inzake de bouw en uitbreiding van de openbare bibliotheek aan de Nachtegaalstraat, 1965 - 1973. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.852.11

1265. Stukken betreffende monumenten in Krimpen a/d IJssel, 1966 - 1975. -- 1 dossier
Code VNG: -1.853.1

1055-(2857). Dossiers inzake de restauratie van de boerderij aan de IJsseldijk 314 ten behoeve van de Stichting Streekmuseum Crimpenerhof, 1966 - 1978. -- 3 omslagen
Code VNG: -1.852.13

1061-(2239). Begrotingen, jaarrekeningen en correspondentie inzake subsidie en controle van de jaarrekeningen van de nutsmuziekschool, 1968 - 1976. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.854.18

2238. Subsidiëring van muziek- en zangverenigingen: Concordia; Kunst en Strijd; Door Inspanning Uitspanning; l' Esperance; Kerkkoor Krimpen; Zangver. Juliana; De stem des Volks; Mannenkoor Zanglust; Geref. Kerkkoor Jubilate Deo; wijziging en aanvulling subsidieverordening (raadsbesluit 18-2-1972), 1970-1972.
Code VNG: -1.854.18

3108. Subsidieverordening restauratie monumenten (raadsbesluit 27-06-1974), 1973-1985.
Code VNG: -1.853.3

2693. Stichting Gemeentelijke Muziekschool, Begrotingen, 1974-1980.
Code VNG: -1.854.18

1062-(2858). Dossiers inzake de huisvesting van stichting Gemeentelijke muziekschool Krimpen a/d IJssel, 1975 - 1979. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.854.18

2807. Restauratie boerderij IJsseldijk 202 (monument), 1976-1981.
Code VNG: -1.853.1

2691. Werkgroep Kunstzaken, 1978-1980.
Code VNG: -1.854.1

3.13.3 Natuur


1294. Instituut Stad en Landschap van Zuid-Holland, 1930-1943.
Code VNG: -1.853.2

2690. Provinciale verordening bescherming landschap Zuid-Holland en vaststelling landelijk deel der gemeente, 1966-1976.
Code VNG: -1.853.2

1939. Kapverordening alsmede vaststelling van een bebouwde kom, 1970 - 1977.
Bevat:
kapverordening d.d. 22 juni 1972 + 1e wijz. d.d. 8 december 1972; Kapverordening ingetrokken bij Rb. 18-12-1980; wijziging bebouwde kom grens in verband met het behoud van de griend in de Stormpolder
Code VNG: -1.823.2

2544. Rapport P. Werksma: De buitendijkse gronden tussen Krimpen aan den IJssel en Krimpen aan de Lek Februari 1971.
Code VNG: -1.853.21

3.13.4 Feestelijkheden


2198. Plechtigheden en herdenkingen, o.m. herdenking eeuwfeest Oranje; viering koninginnedag; herdenking 5 mei; twaalf en een half regeringsjubileum koningin; herdenking 1813-1963, 1933-1970.
Code VNG: -1.855.2

2694. Plechtigheden en herdenkingen, o.m. viering Koninginnedag; nationale herdenking op 4 mei; 5 mei viering 1975; comité van oud-militairen 1940-1945; Zuidmolukse Nationale Dag op 25 april 1975, 1971-1978.
Code VNG: -1.855.2

2929. Comite viering Bevrijdingsdag 1965, 1965-1966.
Code VNG: -1.854.1

111. Stukken betreffende het zilveren regeringsjubileum van koningin Juliana op 05-09-1973, 1973. -- 1 omslag
Code VNG: -1.855.2

3.13.5 Sport en recreatie; toerisme


1634. Aanleg van sportvelden, o.m. voetbalterrein D.C.V.; aanleg tennisbaan, 1947-1959.
Code VNG: -1.8S5.3;

1297. Verhuur van een strook grond aan zuidwestzijde van de Tiendweg aan de Voetbal- en Athletiekvereniging D.C.V., 1948.
Code VNG: -2.07.351.32

3080. Stukken betreffende huisvesting van de Padvinderij Jan Willem Friso groep, o.m. aankoop van de Belgische spits "Siana" in 1976, 1950-1977 .
Code VNG: -1.843.32

1529. Speeltuinen, o.m. garantie geldlening aan Speeltuinvereniging "Krimpen aan den IJssel" t.b.v. bouw van een clubgebouw aan Weteringsingel; liquidatie van de Speeltuinvereniging ; verhuur aan Culturele Gemeenschap, 1954-1963.
Code VNG: -1.842.71

1823-(1827). Dossiers inzake de aanleg van het sportveldencomplex aan de Verbindingsweg, 1958 - 1964. -- 3 omslagen
Code VNG: -1.855.3

1918. Jaarverslagen Krimpense Zwemvereniging KZV, 1959 - 1965.
Code VNG: -1.778.41

394. Correspondentie en tekeningen inzake het volkstuinencomplex aan Stad en Landschap, 1960 - 1972. -- 1 omslag
Code VNG: -1.855.4

2860. Verordening op de volkstuinen (raadsbesluit van 28-9-1962) met wijzigingen, 1961-1975.
Code VNG: -1.855.44

2172. Aankoop van een terrein aan de Noord buitendijks (Krimpen a/d Lek kad. sectie A 5752) t.b.v de aanleg van een jachthaven nabij de Lekdijk, 1963-1967.
Code VNG: -1.855.34

2695. Gemeenschappelijke regeling "Recreatieschap Krimpenerwaard" (raadsbesluit 26-3-1971, ingetrokken raadsbesluit 6-6-1974), 1965-1974.
Code VNG: -1.855.44

2271. Correspondentie en tekening (TB W 5278 bl. 1) betreffende de aanleg van tennisbanen en een clubhuis in plan Kerkwijk, 1966-1972.
Code VNG: -1.855.3

2272. Tennis-clubhuis in Kerkwijk, bestek (W 6904), voorwaarden en tekeningen (ontbreken 18.3.08), 1966-1972.
Code VNG: -1.855.3

2281. Bestek (32-1967), voorwaarden en tekening (TB W 5014 bl. 1) voor het afwerken van het terrein rondom de sporthal aan de Groenendaal, 1967-1968.
Code VNG: -1.855.3

2269-2270. Dossiers inzake de aanleg van korfbalvelden in Langeland, 1968-1972. -- 2 omslagen
Code VNG: -1.855.3

395-(1069). Dossiers inzake de aanleg en de verhuur van een volkstuinencomplex aan de Populierenlaan in Langeland, 1968 - 1975. -- 4 omslagen
Code VNG: -1.855.4

3069. Verlenging van de vergunning door Dienst der Domeinen tot het plaatsen en behouden van twee zitbanken op de dijk aan de linkeroever van de Hollandsche IJssel, 1970-1975.
Code VNG: -1.854.21

1068. Verslagen van de vergaderingen van de werkgroep micro-recreatie, 1970 - 1976. -- 1 dossier
Code VNG: -1.855.4

1057-1059. Dossiers inzake de aanleg van een caravan-camping aan de Breekade, alsmede de landschappelijke inpassing van het EZH/SEP-station, 1970 - 1982. -- 3 omslagen
Code VNG: -1.853.2

1065. Correspondentie en nota betreffende de ontwikkeling van Stormpolder en buitendijkse gronden, 1971 - 1973. -- 1 dossier
Code VNG: -1.855.4

682. Correspondentie en tekeningen inzake verbetering van het tweede sportveld aan de Verbindingsweg, 1971 - 1975. -- 1 omslag
Code VNG: -1.855.3

686. Correspondentie en tekeningen inzake het bewerken van gronden, verlichting, alsmede uitbreiding en onderhoud van het clubgebouw van de K.O.A.G. aan de Olympiade, 1971 - 1975. -- 1 omslag
Code VNG: -1.855.3

687. Correspondentie en tekeningen inzake de aanleg van een jeugdrecreatieterrein aan de Stad en Landschap (voorheen volkstuinencomplex), 1971 - 1976. -- 1 omslag
Code VNG: -1.855.4

683. Correspondentie en tekeningen inzake de aanleg van een trimbaan aan de Olympiade, 1972 - 1973. -- 1 omslag
Code VNG: -1.855.34

688. Correspondentie, voorstudie en nota inzake de ontwikkeling van openluchtrecreatie in de Krimpenerwaard, 1972 - 1973. -- 1 omslag
Code VNG: -1.855.4

684. Correspondentie en tekeningen inzake de aanleg van hockeyvelden, met beplanting aan de Olympiade, 1972 - 1975. -- 1 omslag
Code VNG: -1.855.34

703. Raadsbesluit van 25 oktober 1974 tot aankoop van een binnenvaartschip ter beschikbaarstelling aan de zeeverkennersgroep Jan Willem Friso, 1974. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.11

1063. Stukken betreffende uitbreiding van het club/kleedgebouw van de voetbal- en atletiekvereniging “D.C.V.”, 1974. -- 1 dossier
Code VNG: -1.855.3

1066. Provinciaal recreatieplan voor de Krimpenerwaard, 1974. -- 1 dossier
Code VNG: -1.855.4

2696. Overdracht van bevoegdheden inzake de buitenstedelijke openluchtrecreatie aan de Raad van Rijnmond (raadsbesluit van 6-6-1974), 1974.
Code VNG: -1.855.44

685. Correspondentie en tekeningen inzake het uitbreiden en verbouwen van het club-kleedgebouw bij de hockeyvelden aan de Olympiade, alsmede het afwerken van het terrein rond het gebouw, 1975 - 1979. -- 1 omslag
Code VNG: -1.855.34

1064. Correspondentie en tekeningen inzake uitbreiding van de kantine van D.C.V. aan de Verbindingsweg, 1977 - 1978. -- 1 dossier
Code VNG: -1.855.3

2543. Tekeningen (710.9 bl. 1, 2) betreffende de onder- en bovenwapening van de fundering van de tennisbanen in Langeland, 1979-1980.
Code VNG: -1.855.3

3.13.6 Religie


2296. Verkoop van een perceel grond aan de Burg. Aalberslaan aan de Gereformeerde Kerk voor de bouw van een kerkelijk centrum met pastorie (raadsbesluit 29-3-1968), 1950-1969.
Code VNG: -2.07.351.12

626. Raadsbesluit van 18-12-1974 tot verkoop van grond aan de Weteringsingel / Kon. Wilhelminaplein voor de bouw van een kerk (Sebakerk) aan de Gereformeerde Gemeente, met correspondentie en tekeningen, 1953 - 1982. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.12

2367. Verkoop van percelen grond voor de bouw van een Rooms-katholiek Ontmoetingscentrum aan de Nieuwe Tiendweg / Hobbemalaan alsmede subsidie voor het stichten van een Jeugdhuis als onderdeel van het ontmoetingscentrum, 1956-1974.
Code VNG: -1.857

1602. Bestek en tekeningen voor het bouwrijpmaken van terreinen t.b.v. Rooms-Katholieke Centrum aan de Tiendweg, o.m. beschikbaarstelling van krediet door de raad; watergangen op het terrein van het centrum, 1958.
Code VNG: -1.857

1824. Beschikbaarstelling grond (kad. sectie A 5398, 5271 en 5768) aan de Molenvlietsingel alsmede tekeningen voor de bouw van een kerk t.b.v. Oud-Gereformeerde Gemeente, 1958 - 1960.
Code VNG: -1.857

1825. Stukken betreffende het garant staan voor de betaling van rente en aflossing van een lening door de hervormde gemeente t.b.v. de restauratie van de kerk (en toren), 1961 - 1964.
Bevat:
kostenramingen en tekening
Code VNG: -1.857

2297. Verkoop van een perceel grond (kad. sectie C 1464 ged.) aan de Nieuwe Tiendweg aan de Hervormde Buitengewone Wijkgemeente voor de bouw van een kerk (raadsbesluit 20-12-1968), 1967-1969.
Code VNG: -2.07.351.12

630. Raadsbesluiten van 23-01-1976 en 15-04-1977: aan de Hervormde en Gereformeerde kerk t.b.v. de bouw van een kerkelijk centrum (De Wingerd), met correspondentie en tekeningen, 1970 - 1977. -- 1 omslag
Code VNG: -2.07.351.12

1193. Raadsbesluit, correspondentie en tekeningen inzake het afwerken van het terrein rondom het kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) aan Estafette en Tournooi, 1976 - 1977. -- 1 dossier
Code VNG: -1.857

3.15 Justitie


2785. Rijkspolitie, kwartaal- en jaarverslagen, 1946-1970.
Code VNG: -4-07.55

1082. Stukken betreffende gratieverzoeken, 1966 - 1976. -- 1 dossier
Code VNG: -1.874

3.16 Buitenlandse aangelegenheden


763. Correspondentie en processen-verbaal inzake de verkiezing van het Europees Parlement 1978, 1977 - 1979. -- 1 omslag
Code VNG: -1.882

1083. Raadsbesluit van 26 janbuari 1978 tot toetreding tot de Raad der Europese Gemeenten, 1978. -- 1 dossier
Code VNG: -1.882

1070. Processen-verbaal van de verkiezing voor de leden van het Europese Parlement op 7 juni 1979, 1979. -- 1 omslag
Code VNG: -1.882

6 Vacante inventarisnummers


662. Vacant

2235. vacant.

2236. vacant.