847 -- Krimpen a/d IJssel -- Secretarie-archief 1817-1929

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Inventaris

samengesteld door C.R. Schoute (1996); aanvullingen door Bert van der Saag (2008)

1 ALGEMEEN


1.1 Notulen


1-21. Notulen van de gemeenteraad, 1817 - 1819, 1822 - 1845, 1850 - 1931. -- 20 delen en 1 band

22. Raadsnotulen, 1818, 1821, 1822, 1845, 1923; concepten. -- 1 omslag

28-41. Notulen van burgemeester en assesoren, na augustus 1851 wethouders, 1845 - 1931. -- 12 delen en 2 banden

42-44. Registers op de notulen van burgemeester en wethouders, 1892 - 1931. -- 3 delen

23-27. Registers op raadsnotulen, 1894 - 1941. -- 5 deeltjes

1.2 Bekendmakingen


51. Teksten van bekendmakingen, 1817 - 1823. -- 1 omslag
Voor teksten van bekendmakingen gedaan zowel te Krimpen a/d IJssel als in Stormpolder, 1820 - 1824, 1850 - 1852, zie NA Stormpolder ac 878 inv.nr. 5.

45-50. Registers van bekendmakingen, 1817 - 1820, 1844 - 1895. -- 2 katernen en 5 delen

1.3 Ingekomen en uitgaande stukken


52-72. Ingekomen stukken, 1817 - 1827. -- 21 pakken
Ter wille van de raadpleegbaarheid zijn de gedrukte stukken gescheiden van de brieven, behalve voor het jaar 1822 dat door een agenda, inv.nr. 156, toegankelijk is.

174-206. Brievenboeken met afschriften van uitgaande brieven, 1817 - 1912. -- 33 delen
Vanaf maart 1895 (inv.nr. 199) met trefwoordenindex.

155-173. Registers van ingekomen stukken, 1819, 1822 - 1823, 1845 - 1913. Met registers van trefwoorden, 1822 - 1913. -- 19 delen
Voor de gebruikte trefwoorden zie bijlage 1.

73-141. Ingekomen stukken, 1828 - 1895. -- 69 pakken
Vanaf 1828 zijn er minder gedrukte stukken. Voor agenda's 1845 - 1895, zie inv.nrs. 157-170. Vanaf 1882 achterin ongenummerde stukken.

142-154. Ingekomen stukken. 1896 - 1903. 1909 - 1913. -- 13 omslagen
De ingekomen stukken vanaf 1896 zijn ontdaan van vernietigbare stukken als circulaires, ontvangstbevestigingen, begeleidingsbriefjes e.d. De ingekomen stukken 1904 - 1908 zijn volgens een aantekening in een inventaris (inv.nr. 346) in 1961 door een ongeval vernietigd. Zie voor agenda's, 1896 - 1913, inv.nrs. 170-173.

207. Kopieën van uitgaande brieven, 1913. -- 1 omslag

208-300. Ingekomen stukken en kopieën van uitgaande stukken, 1914 - 1929. -- 93 dozen
De ingekomen en uitgaande stukken werden elk jaar volgens een letter- en cijfercode ingeschreven op registerbladen en achter die bladen in een bundel bijeengevoegd. Zie voor de code bijlage 2. Voorlopig niet geschoond.

1.4 Gemeenteverslagen en statistische opgaven
Voor onderwijsverslagen, 1850 - 1878, zie inv.nr. 554. Voor landbouwverslagen, 1851 - 1917, zie inv.nrs. 640-642.


301-304. Gemeenteverslagen, 1822 - 1930. -- 4 pakken

305. Statistische opgaven betreffende Krimpen a/d IJssel en Stormpolder, 1827, 1836. -- 1 omslag

2 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN


2.01 Grenzen


306. Stukken betreffende de voorgenomen vereniging van Krimpen a/d IJssel met Krimpen a/d Lek, Ouderkerk a/d IJssel en Stormpolder, 1852 - 1854. -- 1 omslag

2.02 Bestuur


2.02.1 Algemeen
Voor het reglement voor het gemeentebesuur van Krimpen a/d IJssel, 1805 zie inv.nr. 316.


307. Stukken betreffende de samenstelling van het gemeentebesuur, 1830 - 1879. Met opgaven betreffende Stormpolder, 1836 - 1840, 1846. -- 1 omslag

308. Reglement van orde voor de gemeenteraad met rooster van aftreden van raadsleden, 1855. -- 2 stukken

309. Adhesiebetuiging van de raad aan een verzoekschrift van de provinciale vereniging van burgemeesters om de gemeenten of te ontheffen van of te betalen voor de toenemende werkzaamheden voor het rijk, 1877. -- 1 stuk

310. Verzoekschrift aan de minister van justitie om Cappelle a/d IJssel als plaats van vestiging van een notaris te behouden, 1891. -- 2 stukken

311. Plaatselijke verordening ter bestrijding van corruptie, 1928. -- 1 stuk

2.02.2 Raadsleden, assessoren, wethouders en burgemeesters
Zie voor salarissen van burgemeester en wethouders, 1852 - 1898, ook inv.nr. 326.


315-317. Stukken betreffende een conflict tussen de nieuw benoemde burgemeester W. van Waning en zijn voorganger J. Weggeman Guldemont over de functies van polderschout, -secretaris en -penningmeester van het ambacht Krimpen a/d IJssel en dijkgraaf van Stormpolder, (1805) 1850 - 1852. -- 1 omslag, 2 katerns

313. Stukken betreffende de aanstelling van Maurits Weggeman Guldemont als schout en secretaris, 1817, en zijn beëdiging als burgemeester, 1825. -- 2 stukken

312. Relaas van verkiezing van candidaat-assessoren, 1822. -- 1 stuk

314. Aanstelling van Jan Weggeman Guldemont tot burgemeester en secretaris, 1838. -- 1 stuk

318. Stukken betreffende (her)benoeming en ontslag van W. van Waning tot gemeentesecretaris en burgemeester, 1852 - 1895. -- 1 omslag

319. Concepten van verzoekschriften, door burgemeester W. van Waning opgesteld ten behoeve van inwoners in zijn gemeenten, 1855 - 1882. -- 1 omslag

320. Brief waarbij J. Hoeflake zijn ontslag neemt als raadslid, 1894. -- 1 stuk

321. Vergunningen voor burgemeester B. Koker Jz buiten de gemeente te mogen wonen, 1910 - 1913. -- 1 omslag

322. Rooster van aftreden van raadsleden, 1911. -- 1 stuk

2.03 Personeel


2.03.1 Algemeen


326. Opgaven van salarissen van burgemeester, secretaris, wethouders en gemeenteontvanger, 1852 - 1898. -- 1 omslag

332. Instructie voor ambtenaren ter secretarie, 1912. -- 1 stuk

333. Opgave van ambtenaren ter secretarie, 1927. -- 1 stuk

2.03.2 Gemeenteontvanger


323. Borgstelling en jaarwedde, 1827, 1844, 1850, 1855, 1861. -- 1 omslag

324. Instructies, 1855, 1908, 1918, 1920. -- 1 omslag

325. Benoeming, 1908. -- 3 stukken

2.03.3 Gemeentesecretaris
Zie ook inv.nrs. 314, 318, 326.


328. Instructie, 1845 (concept, provinciaal), 1906, 1912. -- 3 stukken

327. Sollicitatie en benoeming, 1895, 1905. -- 1 omslag

329. Raadsbesluit tot verhuur van de voormalige ambtswoning van de gemeentesecretaris, 1927. -- 1 stuk

2.04 Verkiezingen


343. Stukken betreffende het houden en de uitslagen van verkiezingen, 1817 - 1849. -- 1 pak

334-342. Kiezerslijsten, 1817 - 1896, 1909. -- 4 pakken en 5 omslagen

427. Concept-lijst van kiezers bij een census van ƒ 50 in de personele- en grondbelasting, 1850. -- 1 stuk

344. Bijlagen bij de verkiezingen, zoals geloofsbrieven en processen-verbaal van stemopneming, 1851 - 1879, en aanwijzing stemlokaal, 1897. -- 1 pak

345. Uitslagen van gemeenteraadsverkiezingen, 1881 - 1895, 1909 - 1912. -- 1 omslag

2.05 Archief


346. Inventarissen van het archief van de gemeente, 1850, 1851 - 1867, 1872, (ca 1880 - 1931), 1944. -- 1 omslag

2.06 Bevolking
De registers van de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters zijn in afzonderlijke archiefbestanden opgenomen (respectievelijk ac 865 en ac 869).


347. Ingekomen stukken betreffende de registers der burgerlijke stand, 1819 - 1888. -- 1 omslag

348. Opgaven betreffende de bevolking, 1834 - 1848. Met opgave over Stormpolder, 1837. -- 1 omslag

349. Verordening op het nummeren der huizen en de vestiging en verandering van woonplaats in de gemeente, 1852. Vervallen 1856. -- 1 stuk

350. Tekst van een toespraak door de ambtenaar van de burgerlijke stand (burgemeester Van Waning?) voor het bruidspaar, z.d. (ca 1860). -- 1 stuk

331. Benoeming ambtenaar van de burgerlijke stand, 1908, 1914. -- 3 stukken

2.07 Eigendommen en bezit


2.07.1 Algemeen


351. Voorwaarden voor de verpachting van de haardas in Krimpen a/d IJssel en Stormpolder, 1823. -- 1 stuk

352. Staten van hetgeen naar burgerlijk recht eigendom is van de gemeente, 1851, 1853 (waarin ook opgenomen de gemeente Stormpolder) en 1856 (na vereniging met Stormpolder). -- 3 stukken

353. Lijst van gebouwen bestemd voor de eredienst, onderwijs en ziekenverpleging, 1875 en z.d. -- 2 stukken

354. Raadsbesluiten betreffende aankoop, verkoop, verhuur en ruiling van gemeente-eigendommen, 1917 - 1929. Met inhoudsopgave. -- 1 pak

355. Raadsbesluiten betreffende het uitgeven van grond in erfpacht, 1919 - 1929. Met inhoudsopgave. -- 1 omslag

356. Akten van verhuur door de gemeente van een woning en grond, 1921, 1924 en 1927. -- 3 stukken

2.07.2 Raadszaal en gemeentehuis


360. Stukken betreffende de aankoop van het koffiehuis waar de gemeenteraad vergadert, 1893 - 1894, met voorstukken, 1739, 1783, 1784, 1827, 1833. -- 1 omslag
Zie voor de lening in verband met aankoop en verbouwing van het koffiehuis inv.nr. 431.

357. Akte van hypotheek groot ƒ 2000 à 4% 's jaars ten laste van Petronella Buggenum, weduwe van Simon van Nulten, kastelijnse en pachter van het grote veer op Cappelle, gevestigd o.a. op het logement annex de oude rechtkamer aan de Veerdam, 1814. -- 1 stuk

358. Huurcontract waarbij de gemeente van Henricus Kusters, timmerman en tapper, voor drie jaren een bovenkamer huurt in huis nr 1 aan de Veerdam voor gemeente-, polder- en ambachtsvergaderingen, en voor het sluiten van huwelijken, 1845. -- 1 stuk
Voor het plan raadzaal en secretarie onder te brengen op de zolder van de school, 1868, zie inv.nr. 587.

359. Aankondigingsbiljet van de verkoop door de erven Kusters van o.a. het logement aan de Veerdam met raadzaal en sociëteit, 1893. (Gekocht door de gemeente.) -- 1 stuk

361. Stukken betreffende het gemeentehuis annex koffiehuis: exploitatie, 1894 - 1897, en verkoop, 1902. -- 1 omslag

2.08 Financiën


2.08.1 Rekeningen en begrotingen


362-368. Begrotingen, 1817 - 1928. -- 7 dozen

369-375. Jaarrekeningen, 1817 - 1928 (1929). -- 7 pakken
Van de rekeningen zijn dikwijls zowel de gemeenterekening als het (identieke) exemplaar van de ontvanger bewaard, met de uittreksels uit de besluiten van gedeputeerde staten waarbij ze worden goedgekeurd.

376-411. Bijlagen bij de jaarrekeningen, 1817 - 1929. -- 36 pakken
Vanaf 1897 zijn de bijlagen geschoond behalve die van 1906 en 1916. Die van 1926 waren (vóór 1996) al vernietigd.

2.08.2 Boekhouding


412. Journalen van ontvangsten en uitgaven, 1845 - 1848. -- 1 omslag

413-(514). Grootboeken van inkomsten en uitgaven, 1846 - 1848, 1872 - 1880, 1915, 1917 - 1923. -- 1 omslag, 2 pakken, 8 delen

414. Journalen van ontvangsten, 1856, 1859. -- 2 katernen

417. Journalen van ontvangsten en uitgaven, 1872 - 1880. -- 1 pak

421. Journaal van ontvangsten, 1924. -- 1 katern

424-(521). Grootboeken van uitgaven, 1924 - 1929. -- 6 delen

422-(517). Grootboeken van inkomsten, 1925 - 1929. -- 5 delen

2.08.3 Controle


426. Processen-verbaal van kasopneming, 1848 - 1896. -- 1 pak

428. Processen-verbaal van overdracht van kas en administratie-boeken, 1850 - 1852. -- 1 omslag

2.08.4 Leningen aangegaan door de gemeente


429. Stukken betreffende het uitgeven en aflossen van obligaties ten behoeve van de aanleg van de begraafplaats, 1829 - 1839. -- 1 omslag
Zie voor aanleg en aankoop van de begraafplaats inv.nr. 539.

430. Stukken betreffende het aangaan van een geldleningen ten behoeve van de aankoop van het veer over de Sliksloot en het bouwen van een nieuwe school, 1882 en 1883. -- 1 omslag
Zie voor het veer inv.nr. 599; voor de school inv.nr. 588.

431. Stukken betreffende het aangaan van een lening ten behoeve van aankoop en verbouwingvan het koffiehuis annex gemeentehuis, 1893 - 1894. -- 1 omslag
Zie voor aankoop en verbouwing van het koffiehuis inv.nrs. 359-360.

2.08.5 Vrijwillige en gedwongen oorlogsleningen door burgers aan het rijk in Krimpen a/d IJssel en Stormpolder


439. Registers van inschrijving in de vrijwillige lening, 1831.

440. Kohieren van de gedwongen lening, 1831.

441. Registers van inschrijving in de vrijwillige lening, 1832.

2.08.6 Plaatselijke belastingen
Inclusief opcenten op rijksbelastingen.


2.08.6.1 Algemeen


450. Voorstellen van kandidaten voor het college van zetters in de direkte belastingen, 1844 - 1847, 1870 - 1878. -- 1 omslag

452. Overzichten van plaatselijke belastingen, 1849 - 1893. -- 1 omslag

459. Lijst van verordeningen op plaatselijke belastingen, vastgeseld in de jaren (ca 1920), 1922 - 1929. -- 1 stuk

2.08.6.2 Personele en hoofdelijke omslag


432-435. Kohieren, 1817 - 1922. -- 4 pakken

436. Stukken betreffende bezwaren tegen de hoofdelijke omslag, 1848, 1850, 1851. -- 1 omslag

437. Verordening op de hoofdelijke omslagen, 1855, met wijzigingen, 1855 - 1867, 1909. -- 1 omslag

2.08.6.3 Patentbelasting


438. Alphabetische lijst van de beroepen en bedrijven vermeld bij de Wet op het regt van patent van 21 Mei 1819
Gedrukt. -- 1 deel

2.08.6.4 Gemaal, gedistilleerd


442. Reglement op het heffen van opcenten op de belasting van het gemaal, 1838. -- 3 stukken

443. Stukken betreffende de plaatselijke belasting op gedistilleerd, (1840), 1844 - 1864. -- 1 omslag

453. Overzicht van de opbrengst van de plaatselijke belasting op het gemaal, 1852, en raadsbesluit tot afschaffing daarvan, 1855. -- 2 stukken

2.08.6.5 In- en uitvoerrechten


444-446. Registers van consenten voor uitvoer of vervoer van belastbare artikelen, 1841 - 1849, (1860). -- 3 katernen

447-449. Registers van ontvangsten op de invoer in Krimpen a/d IJssel, 1842 - 1851. -- 3 katernen

2.08.6.6 Hondenbelasting


451. Kohieren van de hondenbelasting, 1846 - 1849, 1903, 1916 - 1929. -- 1 omslag

2.08.6.7 Grondbelasting


454. Verordening op het heffen van opcenten op de grondbelasting, 1855, met wijziging, 1861. -- 3 stukken

455. Verordening op het heffen van leges, 1855, met wijziging, 1896. -- 1 omslag

2.08.6.7 Leges


454. Verordening op het heffen van opcenten op de grondbelasting, 1855, met wijziging, 1861. -- 3 stukken

455. Verordening op het heffen van leges, 1855, met wijziging, 1896. -- 1 omslag

2.08.6.8 Opcenten geheven van de rijks personele belasting


456. Verordening, 1855, met wijzigingen, 1861 - 1897. -- 1 omslag

457. Lijsten van schattingen, 1858 - 1878. -- 1 omslag

2.08.6.9 Zakelijke belasting op het bedrijf
Een belasting per arbeider bij de grotere bedrijven.


458. Kohieren , 1921 - 1929. -- 1 omslag

2.08.7 (Pré) Kadaster
De gemeente Krimpen aan den IJssel bestond in 1832 uit één kadastrale sectie. Na de vereniging van Krimpen met Stormpolder werd Krimpen sectie A en Stormpolder sectie B. Stormpolder werd zeker tot 1936 apart geadministreerd. Zie voor de kadastrale registers van Stormpolder, 1832 - 1936, secretarie-archief Stormpolder ac 878 inv.nrs. 151-157.


460-461. Relevés
Overzichten van ongebouwde eigendommen, gemaakt ten dienste van de grondbelasting, 1817, 1822 - 1832. -- 2 delen

--. Register van eigendomsovergang
Register van overdracht van onroerend goed, gemaakt ten dienste van de grondbelasting, 1820 - 1827.
ZIE: ac 861 inv.nr. 1.

--. Perceelsgewijze kadastrale registers van de gemeente Stormpolder (na 1855 Krimpen a/d IJssel sectie B) verwijzende van het perceelnummer naar de eigenaar of vruchtgebruiker, 1832 - 1863.
ZIE: ac 878 inv.nrs. 151 en 152

463-464. Perceelsgewijze kadastrale registers van de gemeente Krimpen a/d IJssel (na 1855 Krimpen a/d IJssel sectie A), verwijzend van het perceelnummer naar de eigenaar of vruchtgebruiker, 1832 - 1863. -- 2 delen

467-(472). Artikelsgewijze kadastrale leggers van Krimpen a/d IJssel (na 1855 Krimpen a/d IJssel sectie A) vermeldende per artikel de eigenaar of vruchtgebruiker en de door hem bezeten percelen, 1832 - ca. 1945. -- 7 delen

476. Opgave van veranderingen in kadastrale omschrijvingen, 1840. -- 1 stuk

474-475. Registers van aangiften tot bekoming van tijdelijken vrijdom van grondbelasting
1849 - 1871.

2.09 Orde en veiligheid


2.09.1 Algemeen


477. Verordening op loslopende honden, ganzen en eenden, 1852. Vervallen 1856. -- 1 stuk

478. Verordening op de openbare orde en veiligheid, 1856. Concept, met nota van bedenkingen van de commissaris des Konings. -- 2 stukken

479. Aankondigingen van het vervoer van buskruit per schip langs de gemeente, 1876 - 1881. -- 1 pak
Vóór die tijd zitten die aankondigingen bij de ingekomen stukken.

2.09.2 Nachtwacht en politie


480-482. Processen-verbaal van aangiften, 1819 - 1919. -- 1 omslag, 2 delen

483. Reglementen op de nachtwacht, 1830, 1831. -- 1 omslag

484. Stukken betreffende benoeming en ontslag van de gemeente-veldwachter, 1838 - 1864, 1886 - 1889. -- 1 omslag

485. Jaarverslagen betreffende de gemeente-veldwachter, 1850 - 1884. -- 1 omslag

486. Stukken betreffende het uiteendrijven van een oproerige menigte door militairen, 27-3-1872. -- 2 stukken

487. Instructiën voor de gemeente-veldwachters in de provincie Zuid-Holland
1892, 1911; gedrukt. -- 1 katerntje

488. Foto's van vingerafdrukken genomen bij een inbraak, 1909, met aanschrijven van een onderzoeksbureau, 1910. -- 1 omslag

2.09.3 Brandweer


489. Stukken betreffende de scheiding tussen de brandweer van Krimpen a/d IJssel en die van Ouderkerk, 1857. -- 3 stukken

491. Stukken betreffende de overeenkomst met de scheepsbouwers Otto dat de brandspuit op hun werf mag staan, 1859, 1891, 1894. -- 1 omslag

490. Stukken betreffende personeel, 1859, 1890 - 1895. -- 1 omslag

492. Stukken betreffende branden, 1860, 1861, 1871, 1873, 1874, 1878. -- 1 omslag

493. Stukken betreffende brandweer-materiaal, 1871, 1892 - 1895. -- 1 omslag

2.09.4 Hinderwet
Voor de hinderwetvergunningen, zie ac 912.


494. Processen-verbaal 'de commodo et incommodo', verslagen van hoorzittingen naar aanleiding van plannen gebouwen of werktuigen te stichten die aanleiding kunnen geven tot hinder, 1852 - 1880. -- 1 omslag

499-500. Stukken betreffende het weigeren van een hinderwetvergunning, 1901, 1925. -- 2 omslagen

2.10 Volksgezondheid


2.10.1 Gezondheidszorg


501. Stukken betreffende het verplegen van krankzinnigen, 1824 - 1890. -- 1 omslag

502. Opgaven van verrichte koepok-inentingen, 1826 - 1896. -- 1 pak

503. Opgaven betreffende de plaatselijke gezondheidszorg, 1837, 1838, 1891. -- 3 stukken

504. Verordeningen op de openbare reinheid, 1856, 1875. -- 3 stukken

507. Proces verbaal van beëdiging van twee gemeentelijke doodschouwers met een aantal verklaringen van doodsoorzaak, 1869. -- 1 omslag

505. Verordening ter voorkoming van de uitbreiding van besmettelijke ziekten, 1871, 1875. -- 3 stukken

506. Instructie voor de plaatselijke genees-, heel- en verloskundige, 1879. -- 3 stukken

508. Declaraties van kosten van het waken bij zieken, 1882. -- 1 omslag

509. Prijscouranten e.d. voor een eventueel aan te schaffen ziekenbarak, 1885, 1893. -- 1 omslag

510. Verzoek van de plaatselijke verloskundige om voor zijn armenpraktijk een toelage te krijgen om een vroedvrouw aan te kunnen stellen, 1890. -- 1 stuk

511. Aangiften van besmettelijke ziekten, 1891, 1893, 1894. -- 1 omslag

330. Instructies voor de gemeentegeneesheer, 1898, 1903. -- 2 stukken

512. Verklaringen van overlijden met vermoedelijke doodsoorzaak, 1901, 1902. -- 1 omslag

2.10.2 Woningbouw
Voor bouwvergunningen, zie ac 840.


524. Register van aanvragen van bouwvergunningen, 1905 - 1906. -- 1 deeltje

528-532. Raadsbesluiten in het kader van de woningwet, 1911 - 1927. -- 5 omslagen

533-535. Stukken betreffende het uitbreidingsplan, ca 1917 - 1919. -- 3 omslagen

536. Preadvies van burgemeester en wethouders aan de raad inzake het dempen van de sloot langs de Onderzijde met rioolaanleg, 1925. -- 1 katern

2.10.3 Drankverkoop


537. Koninklijk Besluit om het aantal vergunningen tot verkoop van sterke drank binnen de gemeente te verminderen tot zes, 1901. -- 1 stuk

538. Tekening van de "Bierhalle" in aanbouw waarvoor J. Verwaal vergunning vraagt om sterke drank te mogen verkopen, 1903. -- 1 stuk

2.10.4 Begraven


539-(544). Stukken betreffende bouw en uitbreiding van de begraafplaats, 1828 - 1899. -- 6 omslagen

545. Begrafenistarieven, 1829 - 1900. -- 1 omslag

546. Verzoeken om grafruimten e.d., 1871 - 1880, 1909. -- 1 omslag

547. Plattegrond van de algemene begraafplaats, 1900. Schaal 1 : 50. -- 1 rol
Materiële toestand matig. (In matige staat.)

548. Stukken betreffende de bouw van een baarhuisje met doodgraverswoning, 1915. -- 3 stukken

549. Register van graven op de begraafplaats IJsseldijk, 1915 - 1944. -- 1 deel

2.11 Onderwijs


2.11.1 Algemeen


550. Opgave van de uitgaven ten behoeve van het lager onderwijs in Krimpen a/d IJssel en Stormpolder over 1836. -- 1 stuk

551. Stukken betreffende het plan een bijzondere lagere school op te richten in Krimpen a/d IJssel, 1844. -- 3 stukken

552. Concept-verordening op het lagere schoolwezen in de gemeente Ouderkerk, Krimpen a/d IJssel en Stormpolder, z.d. (1847). -- 1 stuk

553. Stukken betreffende de scheiding tussen Krimpen a/d IJssel met Stormpolder en Ouderkerk a/d IJssel op het gebied van lager onderwijs en betreffende de aankoop van de bijzondere school te Krimpen a/d IJssel, 1850 - 1853. -- 1 omslag

554. Jaarverslagen betreffende het onderwijs, 1850 - 1851, 1858 - 1860, 1862 - 1865, 1867 - 1878. -- 1 pak

555. Ingekomen stukken betreffende het onderwijs ter plaatse, 1850 - 1854, 1860, 1886 - 1900. -- 1 omslag

556. Jaarlijkse opgaven van ontvangsten en uitgaven betreffende het onderwijs, 1858 - 1879. -- 1 omslag

557-558. Algemeene Tabel der Lagere scholen
Jaarlijks verslag van de plaatselijke schoolcommissie over school en ondewijzers, 1859 - 1876.

559. Verordeningen op het lager onderwijs, 1860 - 1920. -- 1 omslag

565. Raadsbesluiten aangaande het onderwijs, 1919 - 1929. Met inhoudsopgave. -- 1 omslag

2.11.2 Leerlingen; schoolgeld; schoolverzuim


570. Lijsten van leerlingen en het wekelijks betaalde schoolgeld voor dag- en avondonderwijs, 1861 - 1870. -- 1 pak
Op de lijst van 1863 de tekst van een feestlied ter gelegenheid van de vijftigjarige bevrijdingsfeesten.

561. Opgaven van het aantal (potentiële) leerlingen voor lager onderwijs, 1881 - 1891. -- 1 omslag

571. Gemeentelijk reglement op het schoolgeld voor het herhalingsonderwijs, 1884. -- 1 omslag

572. Lijsten van nieuwe leerlingen in het schooljaar en te betalen schoolgelden, 1906 - 1915. -- 1 omslag

564. Verslagen van de commissie tot wering van schoolverzuim, 1910 - 1912. -- 3 stukken

575. Kohieren van "schoolgeldplichtigen" bij het herhalingsonderwijs en andere cursussen, 1914/1915 - 1928/1929. -- 1 omslag

573-574. Kohieren van het evenredig schoolgeld, opgaven van ouders met hun inkomen en het daaruit verplichte schoolgeld voor openbare en bijzondere lagere school en school voor uitgebreid lager onderwijs (ULO), 1914 - 1930. -- 2 pakken

576. Verordeningen op heffing en invordering van schoolgelden, 1920 - 1923. -- 1 omslag

2.11.3 Inhoud van het onderwijs


562. Leerplannen met boekenlijsten, 1885 - 1914. -- 1 omslag

2.11.4 Onderwijzers


577. Stukken betreffende de aanstelling van Dirk Aart Kip tot onderwijzer, 1847. -- 2 stukken

578. Opgave van de grondslag van het pensioen van de hoofdonderwijzer, 1858. -- 1 stuk

579. Stukken betreffende onderwijzers en onderwijzeressen, 1860 - 1911. -- 1 pak

580. Verordeningen op de wedden van onderwijzers, 1860 - 1920. -- 1 pak

581. Opgaven van bedragen die het rijk bij voorschot verschuldigd is als "bijdrage voor de onderwijzers", 1891 - 1900. -- 1 omslag

582. Opgaven van het onderwijzend personeel, 1891 - 1893, 1906, 1918. -- 1 omslag

583. Instructies voor onderwijzers en schoolhoofd, 1897, 1913. -- 3 stukken

584. Staten van dienst van onderwijzers, 1907 - 1923. -- 1 pak

585. Opgave van het onderwijzend personeel aan de ULO, 1920. -- 1 stuk

2.11.5 Gebouwen


586. Stukken betreffende de aankoop van woonhuis met schoolgebouw, met kadastrale schets, 1852. Met verzoek ontheven te worden van de grondbelasting over de school c.a. -- 3 stukken

587. Stukken betreffende de voorgenomen vergroting van het schoolgebouw met op zolder een raadzaal annex secretarie, 1868. Niet doorgegaan. -- 1 omslag

588. Stukken betreffende de voorgenomen bouw van een school van zes lokalen, 1882 - 1885. Met twee tekeningen, 1882. Niet doorgegaan. -- 1 omslag
Voor een lening ten behoeve van de nieuwe school, 1882 - 1883, zie inv.nr. 430.

589. Verbouwing van de school, 1886 - 1887, en aankoop van grond voor een overdekte speelplaats, 1887. Met kadastrale schets en stukken betreffende een later geschil met de verkoper over de afrastering, 1903, 1904. -- 1 omslag

590. Verbouwing van portaal, toiletten en verlichting der openbare lagere school, 1913 - 1915. Met bestek en tekening. -- 1 omslag

591. Opgave van de kosten van de bouw van de lagere school II aan de Tuinstraat met onderwijzerswoning, 1921. -- 1 stuk

2.11.6 Andere vormen van onderwijs dan GLO


560. Verzoek van het schoolhoofd J. Verboon direkteur te mogen zijn van een in Krimpen a/d IJssel op te richten Normaalschool voor de opleiding van onderwijzers, 1879. -- 1 stuk

566. Verordeningen op het herhalingsonderwijs, 1901 - 1902. -- 3 stukken
Voor het schoolgeld, 1884 en 1914 - 1929, zie inv.nrs. 571 en 575.

567. Opgaven betreffende het herhalingsonderwijs, 1902 - 1923. -- 1 omslag

568. Leerplannen voor het herhalingsonderwijs, 1902 - 1923. -- 1 omslag

563. Stukken betreffende de Vaktekenschool en de gemeentesubsidie daarvoor, 1909 - 1914. -- 1 omslag

569. Opgaven betreffende leerlingen bij het herhalingsonderwijs, 1910 - 1920. -- 1 omslag

2.12 Verbindingen


2.12.1 Wegen en veren


597-605. Stukken betreffende het vervangen van het veer op Stormpolder door een brug, (1723), 1882 - 1884. -- 8 omslagen, 1 charter

592. Tarieven van de tol op de weg tussen Rotterdam en "het Nieuwe Veer onder Krimpen" (het veer over de IJssel), 1820. -- 2 stukken

593. Stukken betreffende het veer over de IJssel, 1836, 1892, 1912, 1913. -- 1 omslag

594-596. Stukken betreffende wegen en voetpaden, 1850 - 1911. -- 2 omslagen, 1 pak

606. Overzicht van binnenvaartuigen tussen de 20 en 50 ton opgemaakt ten behoeve van de generale staf, 1872. -- 1 stuk

607. Stukken betreffende een plan straatverlichting aan te brengen, 1900. Met afbeeldingen van stratlantaarns. -- 1 omslag

608. Overeenkomst tussen de gemeente en A. van Rossem over het onderhouden van een dienst per motorboot tussen Krimpen a/d IJssel en Rotterdam, 1920. -- 1 stuk

609. Algemene voorwaarden waaronder de raad vergunning verleent voor het aanleggen van wegen, 1924. -- 1 stuk

610. Vergunningen om een straat aan te mogen leggen: - voor de Vereniging "Ons Sportterrein", vanaf de dijk tot de Grote Waal, 1925; - voor M. Cohn op sectie A nrs. 1666-1670, 1927. -- 2 stukken

2.12.2 Post en telefoon


611. Stukken betreffende de organisatie van de posterijen tussen Rooterdam, Krimpen a/d IJssel en Gouda, 1850 - 1860. -- 1 omslag

612. Stukken betreffende het rijkstelefoonkantoor in de gemeente, 1886/1891, 1894. -- 1 omslag

2.13 Waterstaat
Voor het reglement voor het polderbestuur te Krimpen aan den IJssel, 1807, zie inv.nr. 317.


613. Kladaantekening van de opbrengsten van de verpachting van het Rabeel (uiterwaard tussen de noord-oost oever van de Sliksloot en de dijk van de Krimpenerwaard, groot ca 17 ha, eigendom van het hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard) in 1829 en 1830. -- 1 stuk

614. Brief van een hoofdingenieur van rijkswaterstaat aan de scheepsbouwers C. en A. van der Giessen betreffende hun voornemen een zelling (inham in de buitengronden) te vullen, 1857. Met twee schetsjes. -- 3 stukken

615. Aangifte door J. Mijnlieff Fzn dat hij een stukje buitengrond aan de noordoostzijde van Stormpolder heeft ingedijkt, 1858. (Sectie B nrs. 390 en 391); afschrift. -- 1 stuk

616. Bijzonder reglement voor de Stormpolder, 1858, met wijziging, 1866. -- 2 stukken

617. Verzoekschrift van Huig Bus, scheepsbouwer, aan de minister van Binnenlandse Zalen om aan de Sliksloot (sectie B nr 325) een werfje voor de kleine scheepsbouw te mogen bouwen, z.d. (ca 1860); afschrift. -- 1 stuk

618. Opgave van de bestuurders van polders in de gemeente, 1866 en 1866 - 1896, 1891. -- 3 stukken

619. Stukken betreffende de onteigening van aardplichtige buitengronden van de Stormpolder in verband met de normalisatie van de Nieuwe Maas, 1894. -- 2 stukken

2.14 Economische aangelegenheden


2.14.1 Algemeen


627. Opgaven betreffende plaatselijke bedrijven: - "Staat der fabrijken en trafijken en bedrijven", 1843 en z.d. (1840 - 1850). - Lijst van bedrijven waar minstens twee man boven de 18 werken, 1888. -- 3 stukken

629. Opgaven van aantallen stoommachines en stoomboten in de gemeente, 1863 - 1872. -- 1 omslag

2.14.2 Broodzetting
Het van overheidswege vaststellen van de broodprijzen.


620. Regionale prijzen, 1817 - 1829; gedrukt. -- 1 omslag

621. Plaatselijke besluiten betreffende de broodzetting, 1826. -- 1 omslag

622. Stukken betreffende de wettelijke regeling van de broodzetting, 1826, 1827; gedrukt. -- 1 omslag

623. Plaatselijk vastgestelde prijzen, 1829; gedrukt. -- 1 stuk

2.14.3 Tonnen van turf
Het door beëdigde werklieden in een standaardton afmeten van geleverde turf.


624. Reglement op het aanstellen van tonners en het tonnen van lange turf, 1833. -- 1 katern

625. Stukken betreffende het aanstellen van turftonners, 1854 - 1881 en z.d. -- 1 omslag

626. Verzoekschrift van schippers aan de minister van Binnenlandse Zaken over het gebruik van onwettige tonnen, 1862. Met afbeeldingen van tonnen; gelithografeerd. -- 3 stukken
De te Krimpen a/d IJssel gebruikte cilindervormige ton voldeed niet aan de voorschriften.

2.14.4 Bakkers


628. Plaatselijk reglement op het beroep van broodbakker en -verkoper, z.d. (ca 1850). -- 1 stuk

2.14.5 Nutsbedrijven


670. Stukken betreffende de stichting van het waterleidingbedrijf Lek en IJssel, 1905 - 1910 (1942, 1973). -- 1 pak

671. Stukken betreffende de door de gemeente verleende concessie tot het stichten van een gasfabriek, 1911, en de vernietiging van die concessie, 1912. -- 1 omslag

672. Voorstel aangaande de rentabiliteit van het elektriciteitsbedrijf, 1924. -- 1 stuk

2.14.6 Distributie


673. Bijlagen bij de (niet aanwezige) jaarrekening van het levensmiddelenbedrijf, 1917. -- 1 pak

2.15 Landbouw; jacht


2.15.1 Algemeen


630. Lijsten van boeren met hun runderen en paarden, (1826), (1827),1830. -- 3 stukken

640-642. Landbouwverslagen, 1851 - 1917. -- 2 pakken en 1 omslag

2.15.2 Veepest


631. Opgave van aan de longziekte gestorven vee, 1839. -- 1 stuk

632. Leiddraad voor de commissie uit de veehouders in de gemeente inzake de veepest, (1865) -- 1 stuk

635. Aanplakbiljetten, 1865 en z.d.; gedrukt. -- 4 stukken

633. Verordening op in- en doorvoer van vee, voorschriften en aanbevelingen betreffende preventie, behandeling en ontsmetting, 1865 - 1867. -- 1 omslag

634. Correspondentie over de veepest, 1865 - 1867. -- 1 omslag
Zie ook ingekomen en uitgaande stukken, 1865 - 1867, inv.nrs. 111-113 en inv.nrs. 190-191.

636. Declaraties van kosten van huisvesting en voeding van militairen, 1866 - 1867. -- 1 omslag

637. Overzichten van de kosten van het onteigenen en vernietigen van koeien en stalinventaris, 1866 - 1867. -- 1 omslag

638. Declaraties van het gemeentebesuur van de kosten van het onteigenen en vernietigen van koeien en stalinventaris, 1866 - 1867. -- 1 pak

639. Opgaven van de veestapel van de boeren, 1867. -- 1 omslag

2.15.3 Veeteelt (overig)


643. Reglementen betreffende het weiden en schutten van vee, 1853, 1855, 1856. -- 1 omslag

2.15.4 Jacht


644. Opgave betreffende de jacht in de gemeente, 1891. -- 1 stuk

2.16 Armenzorg
De armenzorg strekte zich vóór 1855 mede uit over Stormpolder. Zie ook het archief van het Burgerlijk Armbestuur (ac 1150), 1826 - 1929.


645. Opgaven betreffende de armenzorg, 1821, 1823 - 1828, 1834, 1855, 1867. -- 1 omslag

646. Aanvraag door het gemeentebesuur aan Gedeputeerde Staten om een subsidie voor de armenzorg, 1837; afschrift. -- 1 stuk

647. Besluit van de gemeenteraad van Stormpolder om voortaan de eigen armen zelf te bedelen en niet meer samen met die van Krimpen a/d IJssel, 1849. -- 1 stuk
Niet doorgegaan.

648. Stukken betreffende een collecte gehouden in het arrondissement Rotterdam door schipper W. Scheepers die in noodweer zijn schip had verloren, 1856. -- 1 omslag

--. Stukken betreffende het laten schaatsen van behoeftigen om prijzen, (1895).
ZIE: inv.nr. 669

2.17 Kerkelijke zaken


649. Stukken betreffende het gebruik van de regeringsbank (gesticht in 1667) in de kerk van Ouderkerk door de gemeentebesturen van Krimpen a/d IJssel en Ouderkerk, 1821, 1823, 1856, 1860. -- 1 omslag

654. Stukken betreffende het opgeven van de gedeeltelijke eigendom van de kertoren en het uurwerk van Ouderkerk a/d IJssel en het onderhoud daaraan, (1787), 1870 - 1873. -- 1 omslag

650. Koninklijk Besluit van 2 augustus 1861 nr. 85 waarbij Krimpen a/d IJssel en Stormpolder erkend worden als een zelfstandige hervormde gemeente, 1861. -- 1 stuk

651. Koninklijk Besluit van 9 september 1862 nr. 289 houdende benoeming (voor de eerste maal) van kerkvoogden, notabelen en plaatsvervangers, 1862. -- 1 stuk

652. Stukken betreffende het stichten van de toren met klok en uurwerk bij de NH kerk door de burgerlijke gemeente, 1864 - 1866, en het onderhoud ervan, 1891. -- 1 omslag

653. Overeenkomsten tussen de burgerlijke en hervormde gemeente o.a. over overdracht en verhuur van grond, 1864, 1867, 1924. -- 3 stukken

655. Vergunning van kervoogden aan de burgerlijke gemeente om tegen de kerk een gemeentelijk aanplakbord te mogen hangen, 1875. -- 1 stuk

2.18 Landsverdediging


2.18.1 Nationale Militie


522. Ingekomen stukken betreffende de militie, 1817 - 1846. -- 1 pak

656. Registers van dienstdoenden naar jaar van hun dienst, 1846 - 1861. -- 1 omslag

657. Attesten afgegeven door het gemeentebestuur inzake vrijstelling wegens broederdienst, 1855 - 1879; afschriften. -- 1 pak

658. Declaraties van reisgelden, verblijfskosten e.d. uitbetaald ten behoeve van de Nationale Militie, 1868 - 1888. -- 1 pak

659. Ledenlijst van het sub-comité van het Nationaal Fonds tot steun van de nagelaten betrekkingen van gevallenen in de koloniën, 1894. -- 1 stuk

660. Akten van beëdiging van taxateurs van paarden voor het leger, 1897. -- 1 omslag

661. Inschrijvingsregisters van miliciens, 1915 - 1919. -- 5 katernen

662. Alfabetische registers van miliciens, 1915 - 1919. -- 5 katernen

663. Verlofgangersregisters van de lichtingen 1919 en 1921 met aantekeningen tot 1939. -- 2 katernen

2.18.2 Landstorm


664. Opgave van het aantal ingeschrevenen voor de landstorm in Krimpen a/d IJssel en Stormpolder, 1833. -- 1 stuk

665. Inschrijvingsregisters van de jaarklassen 1902 - 1920. -- 1 omslag

2.18.3 Schutterij


666. Inschrijvingsregister van den schutterij van de gemeentens Krimpen op d'IJssel en Stormpolder, 1820. -- 1 katern

2.19 Feestelijkheden


667. Stukken betreffende feestelijkheden, gedenkdagen, huldeblijken e.d., 1854, 1863, 1868, 1869, 1872, 1874, 1877, 1880, 1898. -- 1 omslag

668. Intekenlijst voor een op te richten rederijkerskamers, 1894. -- 1 stuk

669. Aanvraag van de ijsclub Krimpen a/d IJssel om het nadelig saldo van afgelopen winter dat in werkverschaffing is ontstaan, van de gemeente als subsidie aangezuiverd te krijgen, z.d. (1895). -- 1 stuk

2.20 Varia / te vernietigen


674. Ongebruikte formulieren e.d., 19e eeuw. -- 1 omslag

676. Omslagen van archiefstukken, 19e eeuw. -- 1 doos

675. Dubbelen (o.a. kiezerslijsten, aanplakbijetten, circulaires e.d.) en kladjes, 19e en 20e eeuw. -- 1 pak