83 -- Gouda -- Dienstdoende schutterij

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Inventaris

samengesteld door J.G. Wilmes (1983)

1 Archief van de gewapende burgermacht (nationale garde) resp. de schutterij 1795 - 1827 (1828)


1.1 Stukken van algemene aard


1. Notulen van de vergaderingen van de commissie van administratie van de krijgsraad; minuten. 13 februari 1796 - 15 augustus 1797. -- l pak

2. Register, bevattende orders van de commandant; minuten en (authentieke)afschriften, 1806 - 1813. -- 1 deel

3. Register van notulen van de vergaderingen van de krijgsraad van de dienstdoende schutterij, april 1814 - juli 1828. -- 1 deel

1.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen


1.2.1 Organisatie


4. Reglement voor de nationale garde van Gouda, november 1795; met aanvulling en wijziging, april 1796. -- 2 katerns

5. Bekendmaking van de municipaliteit en de commissie van administratie en discipline van de nationale garde, dat in verband met de op handen zijnde reorganisatie van de gewapende burgermacht binnen het gewest Holland, het reglement voor de Goudse nationale garde van 3 november 1795 buiten werking wordt gesteld op het moment dat de nieuwe nationale garde zal worden ingevoerd; voorts dat de plaatselijke commissie van organisatie zal bepalen wie in aanmerking komt te worden opgeroepen voor de dienst in de nieuwe nationale garde; gedrukt. 26 augustus 1796. -- 1 stuk

6. Bekendmaking van de municipaliteit en de commissie van administratie en discipline van de nationale garde, dat in verband met de vorming van een nieuwe nationale garde, de oude nationale garde is ontbonden en een aantal maatregelen zullen worden genomen om te komen tot benoeming van een commandant en leden van de krijgsraad; gedrukt, 24 oktober 1796. -- 1 stuk

7. Brief van het departement militair van het provinciaal comité van Holland aan de krijgsraad van de nationale garde te Gouda, inhoudende dat laatstgenoemde moet doorgaan met haar werkzaamheden totdat daarin door de provinciale organisatiecommissie zal worden voorzien, 2 januari 1797. -- 1 stuk

8. Reglement voor de gewapende burgermacht te Gouda; gedrukt 4 mei 1798. -- 1 katern

1.2.2 Personeel
Zie ook aanhangsel inv.nr. 24.


9. Lijst van schutters die gewapend moeten verschijnen op 29 februari 1796. -- 1 stuk

10. Bekendmaking door de commissie van organisatie der nationale garde, betreffende de benoeming van de commandant en de samenstelling van de krijgsraad; gedrukt, 2 oktober 1796. -- 1 stuk

11. Brief van Willem Muijs aan de commissie van administratie der nationale garde te Gouda met mededeling dat hij ervan afziet om zich verkiesbaar te stellen als auditeur-militair, 1796. -- 1 stuk

1.2.3 Financiën


12. Brief van G.H. Eikelberg aan de commissie van administratie der nationale garde te Gouda met verzoek om zijn wissel te betalen, 1796. -- 1 stuk

13. Brieven van Theophilus Alte aan de raad van administratie en discipline van de gewapende burgermacht van Gouda, met een verzoek om betaling van een partij geleverde sabels, 1796. -- 2 stukken

14. Bekendmaking van de municipaliteit, waarbij gewaarschuwd wordt tijdig het wachtgeld te betalen, omdat bij niet betaling de commissie van administratie en discipline der nationale garde genoodzaakt is, om het verschuldigde door middel van parate executie in te vorderen; gedrukt, 16 februari 1796. -- 1 stuk

15. Bekendmaking van de municipaliteit, dat de huizen van burgers die in het wachtgeld zijn aangeslagen, worden gelast de potloodnummers op hun huizen te vervangen door geverfde nummers; gedrukt, 24 mei 1796. -- 1 stuk

16. Aantekening betreffende schulden van de krijgsraad aan diverse personen volgens de rekening van inkomsten en uitgaven over 1813, ca. 1814/1815. -- 1 stuk

17. Begrotingen van inkomsten en uitgaven van de schutterij; concepten en authentieke afschriften, 1814; 1816 -1823. Met memories van toelichting bij de begrotingen van 1814, 1816 - 1818 en 1823. -- 1 omslag

18. Rekening van inkomsten en uitgaven; authentiek afschrift, 1816. -- 1 stuk

19. Rapport bestemd voor de burgemeesters (het gemeentebestuur) van Gouda, waarin een voorstel gedaan wordt om de schulden van de krijgsraad die nog dateren uit de periode vóór ca. 1797, op een zo effectief mogelijke manier af te lossen; concept, 1822. -- 1 stuk

1.2.4 Dienstuitoefening


20. Bekendmaking van de gemeenteraad van het exercitiereglement van de nationale garde; gedrukt, 9 januari 1798. -- 1 stuk

21. Exercitiereglement van de nationale garde; gedrukt, 1798. -- 1 stuk

22. Reglement op het wachthouden door de gewapende burgermacht te Gouda; gedrukt, 1800. -- 1 katern

23. Register van wachtbeurten van officieren en onderofficieren van de gewapende burgermacht, met lijsten van leden van de krijgsraad, officieren en onderofficieren van de drie compagniën, portiers en klapwakers en overzicht van het openen en sluiten van de poorten; gedrukt, 1807. -- 1 deeltje

1.3 Aanhangsel


24. Bewijs van lidmaatschap van de nationale garde voor Barend Boshof; gedrukt. 15 november 1795. -- 1 stuk
Zie ook rubriek 1.2.2.

25. Wet van 27 feb. 1815 met betrekking tot het in werking brengen van de artt. 125 en 126 der Grondwet ten aanzien van de schutterijen; gedrukt. -- 1 katern

2 Archief van de schuttersraad 1828 - 1908


2.1 Stukken van algemene aard


26-29. Notulen, 1829 - 1907. -- 4 delen

30-34. Ingekomen stukken 1828 - 1903. -- 5 pakken

35-37. Registers bevattende afschriften van uitgaande stukken, 1828 - 1886. -- 3 delen
Bevatten tot ca. 1840 tevens afschriften van uitgaande stukken van de commandant; t/m 1838 zijn de afschriften doorlopend genummerd, daarna per jaar.

2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen


2.2.1 Organisatie


2.2.1.a Reglementering; huishoudelijke zaken


38. Huishoudelijk reglement; gedrukt, 1895. -- 1 deeltje

39. Overzicht van periodiek in te zenden stukken door de schutterij, ca. 1899. -- 1 stuk
Zie ook inv.nr. 89.

2.2.1.b Liquidatie


40. Brieven van burgemeester en wethouders betreffende het regelen van diverse zaken in verband met de opheffing van de schutterij, 1907. -- 3 stukken

41. Brief van de burgemeester aan de voorzitter van de raad van de rustende schutterij, met verzoek om inlichtingen over inlevering van wapens van de opgeheven schutterij; met minuut van de antwoordbrief, 1908. -- 1 stuk

42. Brief van de commissie voor het stedelijk museum van oudheden aan de voorzitter van de raad van de rustende schutterij met een opsomming van voorwerpen van de opgeheven schutterij, die zijn overgebracht naar het museum, 1908. -- 1 stuk

2.2.2 Financiën


2.2.2.a Begrotingen


43-45. Begrotingen van inkomsten' en uitgaven ten behoeve van de dienstdoende schutterij; authentieke afschriften, kladden, concepten en minuten, 1828 - 1838, 1840 - 1841, 1878 - 1881, 1883 - 1903 en 1905 - 1907. -- 3 omslagen

46. Begrotingswijzigingen die niet goedgekeurd zijn; concepten en minuten, 1883, 1884, 1886, 1887 en 1898. -- 1 omslag

47. Begrotingswijzigingen die goedgekeurd zijn; authentieke afschriften, 1883 - 1887, 1889 - 1891, 1895, 1896, 1899 en 1900. -- 1 omslag

48. Overzicht van geraamde inkomsten en uitgaven voor 1885 van de schutterijen te Leiden, Dordrecht, Delft, Schiedam en Gouda. -- 1 katern

49. Stukken betreffende de controle van eventuele overschrijding van de begroting, 1895 - 1898, 1900 en 1905. -- 4 stukken

2.2.2.b Rekeningen van inkomsten en uitgaven


53-88. Bijlagen bij de rekeningen van inkomsten en uitgaven der d.d. schutterij, 1832 - 1895 (diverse hiaten). -- 2 stukken, 31 oms1agen en 3 pakken

50. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de schutterij, 1847 - 1849, 1851 - 1857, 1860 en 1878 - 1904. -- 1 omslag
Door Gedeputeerde Staten goedgekeurde exemplaren, met enkele duplicaten.

51. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de schutterij, met bijlagen over 1903 en 1907; concepten en minuten, 1852 - 1855, 1857 - 1859, 1861 - 1882, 1901; 1903, 1904 en 1907. -- 1 omslag

52. Rapport van de raadscommissie, belast met de controle van de rekening van inkomsten en uitgaven van de schutterij over 1878; authentiek afschrift. 1879. -- 1 stuk

89. Brief van (...) aan de voorzitter van de schuttersraad, betreffende het opmaken van de laatste rekening van inkomsten en uitgaven van de opgeheven schutterij en de laatste zitting van de schuttersraad, 1907. -- 1 stuk

2.2.2.c Kasbeheer


90-91. Kasboeken, 1873 - 1893. -- 2 delen
Er zijn geen vaste boekjaren.

92. Brief van de voorzitter aan burgemeesters en wethouders van Gouda, inhoudende een aanvraag om uitkering van DFL 1104 voor de schutterij, zijnde de toelage uit de gemeentekas voor 1881; afschrift, 1881. -- 1 stuk

2.2.3 Verstrekking van uniformkleding


93. Akten van toewijzing van de leverantie van schuttersuniformen, met voorwaarden van aanbesteding, gedeeltelijk met bijlagen, 1883 - 1902. -- 1 omslag

94. Verklaringen van onvermogen ter verkrijging van schuttersuniformen, 1889. -- 4 stukken

95. Verklaring van D. van Schaik wegens ontvangst van uniformkledingstukken, 1897. -- 1 stuk

96. Lijsten van schutters aan wie kleding van gemeentewege is verstrekt, 1897 en 1898. -- 2 stukken

97. Lijsten van schutters die uniformkleding voor eigen rekening moeten aanschaffen, 1897 en 1898. -- 2 stukken

98. Lijst van schutters die kleding op maat aanschaffen, ( 1898). -- 1 stuk

99. Staatje met tarieven voor veranderingen aan uniformkledin, ca 1900. -- 1 deeltje

100. Brieven van E.P. Broekman te Arnhem aan de voorzitter van de schuttersraad betreffende de verkoop van uniformen van de opgeheven schutterij, 1907. -- 5 stukken

2.2.4 Handhaving van de discipline en strafoplegging


107-108. Protocol van vonnissen van de schuttersraad der dienstdoende schutterij te Gouda. 1829 - 1854 en 1856 - 1881. -- 2 delen

101. Staten met namen van in te lijven schutters die verzuimd hebben zich voor de dienst te melden, 1840, 1851 - 1855, 1884, 1886 - 1888 en 1902. -- 1 omslag

105. Procesdossier betreffende de zaak van de auditeur van de schuttersraad contra J.G. Rooseboom (1e luitenant) en J. Reutinger (2e luitenant). 1842. -- 1 omslag

106. Minuten van dagvaardingen van de auditeur van schutters, die hun verplichtingen niet nakomen. 1849 - 1851, 1887 en 1888. -- 1 omslag

102. Register van presentatie van de schutters van de 3e compagnie, 1881 - 1883 en 1886 - 1890. -- 1 deel

109. Minuten van vonnissen van de schuttersraad geveld tegen schutters die hun verplichtingen niet nakomen, met bijlagen. Met een afschrift van een vonnis. 1887 en 1888. -- 1 omslag

111-115. Registers met aantekeningen van aan schutters opgelegde straffen, 1888 - 1899, 1901 en 1902. -- 5 delen
Per compagnie ongeveer alfabetisch ingedeeld.

104. Formulieren ten behoeve van de rapportage van afwezigheid en de betaling van boeten, ca. 1890. -- 2 stukken

116. Staat van ontvangen boeten, opgelegd door de commandant respectievelijk de schuttersraad over 1890. -- 1 stuk

110. Exploit van het vonnis tegen Johannes Philippus van Leeuwen, schutter, maart 1898. -- 1 stuk

103. Lijsten met namen van absenten bij oefeningen met verklaringen van afwezigheid, 1901. -- 1 omslag

2.3 Aanhangsel: niet-ambtelijke aangelegenheden


118. Bijlagen bij de rekeningen van inkomsten en uitgaven van het "fonds" van de schuttersraad, 1868-1895. -- 1 pak

117. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van het "fonds van de raad van de dienstdoende schutterij", 1868 - 1898 en 1900 - 1902. -- 1 omslag
Een soort privé-potje van de leden van de schutters-raad.

119. Stukken betreffende jaarlijkse uitstapjes van de leden van de schuttersraad, 1877 - ca. 1895. -- 1 omslag

3 Archief van de commandant van de schutterij 1828 - 1907


3.1 Stukken van algemene aard


--. Afschriften van uitgaande stukken, 1828 - ca. 1840.
ZIE: inv.nr. 35

120-132. Ingekomen stukken, 1828 - 1851, 1856 - 1861, 1863, 1864, 1866 - 1869, 1871 - 1873, 1875 - 1877 en 1879 - 1903. -- 13 pakken

133. Concepten (minuten) van uitgaande brieven, augustus - september 1839. -- 4 stukken
Gedeeltelijk genummerd.

134-135. Registers bevattende afschriften van uitgaande stukken 1842 - 1891. -- 2 delen

136-143. Registers van bataljonsorders, 1860 - 1867 en 1870 - 1903. -- 8 delen

144. Aantekeningen (van de commandant?) betreffende activiteiten in de periode 1894 - 1895; klad, 1894 - 1895. -- 1 stuk

145. Register met aantekeningen van verrichte werkzaamheden en financiële aantekeningen opgemaakt door de commandant, 1895 - 1896. -- 1 deeltje

3.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen


3.2.1 Organisatie


3.2.1.a Reglementering


146. Instructie voor de officieren van de schutterij; gedrukt, 1872. -- 1 stuk

147. Reglement voor de dienst van de dienstdoende schutterij te Gouda; gedrukt, 1881. -- 1 deeltje
Kennelijk na gebruik aan de commandant geretourneerd.

3.2.1.b Liquidatie


148. Brief van burgemeester en wethouders van Gouda met verzoek om alles wat tot het voormalig muziekcorps behoort, over te dragen aan een "Vereniging tot instandhouding van het Goudsch Muziekcorps", met een minuut van de antwoordbrief van de commandant, 1907. -- 1 stuk

149. Brief van het bestuur van de vereniging van onderofficieren, korporaals en scherpschutters van het bataljon der schutterij aan de commandant, met mededeling dat deze vereniging op 25 februari 1907 ontbonden is, 1907. -- 1 stuk

3.2.2 Personele aangelegenheden


3.2.2.a Keuring en vrijstelling van schutterplichtigen


152. Registers van inschrijving ("bijzondere rol"), van de manschappen, die van de algemene rol zijn overgenomen, om ingelijfd te worden bij de schutterij, 1828 - 1833, 1836 - 1842, 1852 - 1863 en 1875 - 1902. -- 1 pak

154. Brieven aan diverse personen met mededeling dat de geadresseerden op de bijzondere rol der dienstdoende schutterij zijn gebracht, 1857; 1897 en 1898. -- 1 omslag
Betreft waarschijnlijk afwezige of vertrokken personen; deze brieven zijn kennelijk niet uitgereikt.

155. Brieven van burgemeester en wethouders van Gouda bij de toezending van de bijzondere rol, 1858 en 1860. -- 2 stukken

151. Staten van schutters, die wegens lichaamsgebreken zijn opgeroepen om voor de commissie van onderzoek te verschijnen, met aantekeningen van ongeschikt zijn of verklaringen van ongeschiktheid. 1896 - 1899. -- 4 stukken

150. Stukken betreffende verzoeken om uitstel of vrijstelling van de schuttersplicht, 1892 - 1902 en zonder datum. -- 1 omslag

153. Registers van inschrijving ("bijzondere rol"), van de manschappen, die uit andere gemeenten zijn aangekomen, om ingelijfd te worden bij de schutterij, 1903 en 1904. -- 2 katerns

3.2.2.b Samenstelling en sterkte van de schutterij en onderdelen, registratie van schutterplichtigen


156. Staat betreffende de sterkte en toestand van de 1e ban, lichting 1837; afschrift, 1837. -- 1 stuk

157. Naamstaten
Staten van de schutterplichtigen van de 1e ban, 1839,1840 en 1856 - 1861. -- 1 pak

158. Staten van de schutters, die om diverse redenen als schutter zijn afgevoerd, 1840, 1843, 1848, 1849/1850, 1900 en 1901. -- 1 omslag

159-161. Administratieboeken
Registers bevattende aantekeningen van wijzigingen in de staat van dienst van onderofficieren, korporaals, tamboers en schutters van de 2e en 3e compagnie, met alfabetische indices op de namen. 1868 - 1877, 1880; 1881; 1885 en 1886. -- 3 delen.

162. Koninklijk Besluit, inhoudende dat in de samenstelling van de staf der d.d. schutterij een 1e luitenant adjudant is begrepen; authentiek afschrift; met begeleidende brief van burgemeester en wethouders aan de commandant, 1872. -- 2 stukken

163. Lijst van vrijwillig dienende personen (officieren en schutters) bij de staf, 1e , 2e en 3e compagnie; klad, opgemaakt ca. 1880 en bijgehouden tot ca. 1895. -- 1 stuk

164-165. Alfabetische naamregisters der d.d. schutterij, ca. 1883 - 1907. -- 2 delen

166. Maandelijkse rapporten van de sterkte van de schutterij, 1885 - 1892 en 1899 - 1901. -- 1 pak

167. Staat van de sterkte van de eerste ban van de schutterij; concepten (minuten?), 1889 - 1891 en 1896 - 1898. -- 2 stukken

168. Brieven van ... (?) betreffende de positie van 1e luitenant IJves, infanterieofficier van het garnizoen te Gouda, als toegevoegd officier aan de schutterij, 1891. -- 3 stukken

169. Kladaantekeningen betreffende de samenstelling en de sterkte van de schutterij, 1894 - 1898. -- 2 stukken
Hierbij is een ingekomen brief betreffende bewijzen van onvermogen van schutters gebruikt voor deze kladaantekeningen.

170. Staatjes betreffende de sterkte van de 1e, 2e en 3e compagnie bij de inspectie op 3 juni 1901. -- 3 stukken

171. Lijsten van de officieren, onderofficieren, korporaals en schutters van de drie compagnieën van de schutterij, opgemaakt ca. 1903. -- 3 katerns

3.2.2.c Benoeming, bevordering en ontslag van officieren en auditeurs bij de schuttersraad


172. Staten, inhoudende voordrachten van kandidaten ter vervulling van enkele officiersplaatsen; minuut, met een concept en aantekeningen, en afschriften, 1828 en 1840. -- 1 omslag

173. Stukken betreffende de voordracht door de commandant en burgemeester en wethouders van kandidaten ter vervulling van de auditeursplaats bij de schutterij in verband met het ontslag van F.E. Willet, 1838. -- 3 stukken

174. Koninklijke Besluiten betreffende benoeming en ontslag van officieren en auditeurs (gedeeltelijk met aantekening van eedsaflegging); authentieke afschriften, 1857, 1879 - 1899, 1902 en 1903. -- 1 omslag

175. Verzoekschrift van 14 officieren en de auditeur bij de schuttersraad aan de koning, om aanstelling van een nieuwe majoor-commandant vanwege de sinds 5 november 1865 vrijgekomen vacature; afschrift, 1871. -- 1 stuk

176. Brief aan de commissaris des konings om Pieter Goedewagen Tobiaszoon eervol ontslag te verlenen als bataljonsadjudant en hem te benoemen tot 1e luitenant van de schutterij; authentiek afschrift, 1881. -- 1 stuk

177. Brief van de burgemeester van Gouda aan H. Kuneman te Gouda, met verzoek om in verband met ziin benoeming tot 1e luitenant-kwartiermeester de eed te komen afleggen, 1889. -- 1 stuk

178. Koninklijk Besluit waarbij (o.a.) M. Kuneman, H. Knuttel, E. Cassutto en dr. D.W. IJssel de Schepper in een officiersrang bevorderd worden; authentiek afschrift, 1899. -- 1 stuk

179. Brief van advocaat A. Slob aan de commandant met verzoek om hem niet voor te dragen voor benoeming tot officier. 1901. -- 1 stuk

180. Brief van de commissaris der koningin betreffende de positie van de auditeur in verband met de opheffing van de schutterij, 1907. -- 1 stuk

3.2.2.d Salariëring en ontslag van niet-officieren


181. Formulier voor een bewijs van ontslag als rustbewaarder (vrijwillige schutter), verleend door de gouverneur van Zuid-Holland; gedrukt, 30 juni 1840. -- 1 stuk
Naam van de schutter is niet ingevuld.

182. Brief van de minister van binnenlandse zaken aan de commandant, betreffende de bevoegdheid om onderofficieren en vrijwilligers te ontslaan. 1874. -- 1 stuk

183. Brief van Johannis Berger te Middelburg aan de commandant, met verzoek om de jaarlijkse uitkering aan een gepensioneerde onderofficier stop te zetten vanwege verkeerde besteding van de uit te keren gelden, 1896. -- 1 stuk

3.2.2.e Toekenning van eretekens


184-185. Stukken betreffende de staat van dienst van officieren en manschappen, ca. 1850 - 1906 (hiaten). -- 2 omslagen

186. Stukken betreffende het aanvragen of toekennen van eretekens voor (langdurige) werkelijke dienst. 1853, 1864, 1865, 1867, 1874 en 1881 - 1902 (enkele hiaten). -- 1 omslag

187. Naamstaat van de muzikanten, die aanvrage doen voor het onderscheidingsteken van 15 jaren dienst bij de schutterij, ca. 1857. -- 1 stuk

188. Staten van officieren, die in aanmerking komen voor het ereteken wegens langdurige dienst, respectievelijk voor het dragen van een verhoogd cijfer in het ereteken; minuten, ca. 1860-1901. -- 1 omslag

189. Staten van onderofficieren en manschappen, die in aanmerking komen voor het ereteken wegens langdurige dienst; minuten. ca.1860-1905. -- 1 omslag
Er is een staat aanwezig waarbij het eventuele verlenen van een ereteken gebaseerd is op het KB van 2 juli 1886, nr. 117 (betreft het vergulden van het ereteken), de rest is gebaseerd op de wet van 5 december 1851 (Staatsblad 1851, nr. 149).

3.2.2.f Handhaving van de discipline en de strafoplegging


--. Staat van ontvangen boeten, opgelegd door de commandant respectievelijk de schuttersraad over 1890.
ZIE: inv.nr. 116

3.2.3 Zorg voor en beheer van het materiaal


190. Ontvangstbewijs van het 1e bataljon, 3e afdeling schutterij van Zuid-Holland wegens de inlevering van sabels, 1839. -- 1 stuk

191. Brief van de kapitein-magazijnmeester te Delft bij de toezending van vier geweerkisten. 1841. -- 1 stuk

192. Bevelschrift van de commandant aan de adjudant-onderofficier en bijbehorende manschappen om munitie af te halen aan de Wierickerschans; met aantekening dat de munitie afgegeven is, 1843. -- 1 stuk

193. Staat van wapens en uitrusting in gebruik bij de schutterij; authentiek afschrift, 1848. -- 1 stuk

194. Staten van uitrustingsstukken in bruikleen van het rijk, 1848 en 1863. -- 2 stukken
1863 is niet ingevuld.

195. Staat van wapens, in bruikleen van het rijk, 1850. -- 1 stuk

196. Brief van de magazijnmeester der artillerie te Delft aan de commandant, met mededeling dat de aangevraagde patronen voor slaggeweren gereedstaan, 1856. -- 1 stuk

197. Staat van onderofficieren en verdere manschappen behorende tot de schutterij, aan wie nieuwe bajonetscheden worden verstrekt, 1864. -- 1 stuk

198. Verklaringen van schutters wegens ontvangst van een geweer respectievelijk uitrustingsstukken uit het magazijn van de schutterij, 1865 en 1897. -- 2 stukken

199. Circulaire van de commissaris des konings, inhoudende een verklaring dat de verzending van boeken van de KMA naar de schutterijen vrij is van portokosten onder bepaalde voorwaarden, 1871. -- 1 stuk

200. Brief van de commissaris des konings aan burgemeester en wethouders van Gouda betreffende het onderhoud en de opslag van wapens bij de schutterij met verzoek om toezending van opgaven van benodigde of overtollige wapens en uitrustingsstukken; authentiek afschrift. 1871. -- 1 stuk

201. Verslag van de directeur van de normaal-schietschool in 's-Gravenhage, betreffende de uitkomsten van proeven met een bepaald type patronen, met bijlage; gedrukt, 1880. -- 2 stukken

202. Brieven van de commandant aan de commissaris der provincie Zuid-Ho1land, betreffende de aanvraag van benodigdheden voor kamerschietoefeningen; minuten, 1881. -- 2 stukken

203. Register van ontvangen en afgegeven munitie, 1881 - 1887. -- 1 deeltje

204. Ingekomen stukken betreffende het gebruik van klein kaliber geweren bij de schutterij; gedeeltelijk authentieke afschriften, 1884. -- 1 omslag

205. Staten van onderofficieren, korporaals en schutters van de 1e, 2e en 3e compagnie, die het geweer klein kaliber hebben of zullen ontvangen, ca. 1885. -- 3 stukken

206. Stukken betreffende aanvrage respectievelijk ontvangst van wapens ten behoeve van de oefeningen van het kader. 1894. -- 2 stukken

207. Lijst met inhoud van de verbandtas voor ziekenverplegers, z.d. -- 1 stuk

3.2.4 Dienstuitoefening


3.2.4.a Gewone oefeningen


208. Bataljonsorder betreffende een exercitie op maandag 25 juli 1842; minuut, met een authentiek afschrift, 1842. -- 2 stukken

209. Stukken betreffende het beschikbaar stellen van officieren van het leger ten behoeve van de oefeningen van de schutterij (in casu het garnizoen), 1870, 1881, 1885, 1886, 1888 en 1891 - 1894. -- 1 omslag

210. Lijst met namen van manschappen van de 3e compagnie van de schutterij met aantekeningen van gehouden schietoefeningen, 1887. -- 1 stuk

211. Register met aantekeningen betreffende vrijwillige schietoefeningen, 1887 en 1888. -- 2 katerns

212-246. Registers met aantekeningen betreffende gehouden schietoefeningen van de 1e, 2e en 3e compagnie, scherpschutters en officieren, 1887, 1894, 1895, 1903, 1904 en 1907. -- 35 deeltjes

247. Brief van de commandant aan een officier van de schutterij met verzoek om in zijn plaats de nieuwe lichting schutters toe te spreken, 1893. -- 1 stuk

248. Tekst van een toespraak van de commandant tot de leden en adspirantleden van het kader van de schutterij; concept, 1895. -- 1 stuk

249. Concept-rooster van de zomeroefeningen voor de manschappen van de d.d. schutterij, met bijbehorende kladaanteningen, 1895. -- 2 stukken

250. Rooster van de winteroefeningen voor de recruten van de lichting 1895; met presentielijst, ca. 1895. -- 2 stukken

251. Wekelijks programma van activiteiten (dienstrooster) voor de zomer 1896; afschrift, 1896. -- 1 stuk

3.2.4.b Optreden van de schutterij in bijzondere gevallen


252. Brief van de commandant aan ... met voorstel om ter gelegenheid van de komst van de kolonel-generaal te s'-Gravenhage, gezamenlijk met alle officieren van de schutterijen van Zuid-Holland een audiëntie te verzoeken en een banket aan te bieden; concept (minuut?), ca. 1845? -- 1 stuk

253. Verklaring, dat sergeant Kok de eerste prijs heeft behaald bij een schietwedstrijd; gedrukt, 1849. -- 1 stuk

254. (Bevelschrift), ingekomen bij de commandant, betreffende het houden van een parade ter gelegenheid van de herdenking van de overwinning te Waterloo, 1857. -- 1 stuk

255. Ingekomen stukken bij de commandant betreffende de "mobilisatie" (buitengewone oefeningen ter voorbereiding van de handhaving der neutraliteit) van de schutterij; (authentieke) afschriften, 1870. -- 1 omslag
Waarschijnlijk reeds destijds apart gehouden uit de serie ingekomen stukken.

256. Diploma voor de derde prijs behaald bij een schietwedstrijd, georganiseerd door het officierengezelschap van de d.d. schutterij van 's-Gravenhage; gedrukt, 11 - 15 augustus 1884. -- 1 stuk

257. Brief van de redactie van "De Revolver" aan de commandant met een dankbetuiging met commentaar van de commandant op een artikel in dit tijdschrift en tevens verzoek om kopij te leveren voor het tijdschrift, 1886. -- 1 stuk

258. Koninklijk Besluit, inhoudende bepalingen omtrent eerbewijzen, welke aan de vaandels van schutterijen behoren te worden verleend; authentiek afschrift, 1888. -- 1 katern

259. Brief van de garnizoenscommandant aan de commandant, waarbij eerstgenoemde verklaart zich niet bevoegd te achten om een parade ter gelegenheid van de verjaardag van koningin Wilhelmina op een bepaald tijdstip te houden, 1891. -- 1 stuk

260. (Bevelschrift) betreffende het vormen van een erewacht ter gelegenheid van het bezoek van de koningin-regentes aan Gouda; met op de achterkant een brief aan ... (de erfgenamen van een kleermaker?), inhoudende een ontkenning van wanbetaling inzake het laten maken van een pak; concepten, 1897. -- 1 stuk

261. Bekendmaking van een schietwedstrijd op 25 en 26 september 1898, georganiseerd door de schutterij en de weerbaarheidsvereniging "Burgerplicht"; gedrukt, 1898. -- 1 stuk

262. Brief en circulaire van de Koninklijke Vereeniging van Nederlandsche Scherpschutters aan de commandant met verzoek om deelname door de Goudse schutterij aan schietwedstrijden; met bijlagen, 1898 en 1904. -- 3 stukken

3.2.4.c Optreden van het muziekcorps
Zie ook inv.nr. 148.


263. Nieuwjaarswensen van de tamboers voor de inwoners van Gouda; gedrukt, 1833 en 1834. -- 2 stukken

264. Reglementen voor het muziekcorps; gedrukt, 1844, 1877 en 1881. -- 3 katerns

265. Kasboek van het muziekcorps. 1866 - 1899. -- 1 deel

266. Register bevattende diverse aantekeningen, o.a. betreffende de leden van het muziekcorps, de bespeelde instrumenten, diverse inkomsten en uitgaven, gebeurtenissen en jaarverslagen. Aangelegd ca. 1879, bijgehouden tot ca. 1890. -- 1 deel

268. Register van presentatie van de leden van het muziekcorps, 2 mei 1881 - 8 oktober 1883. -- 1 deeltje

267. Register van leden van het muziekcorps, aangelegd in 1881 en bijgehouden tot ca. 1893, en bevat tevens register van uitgereikte muziekinstrumenten 1881 - 1883, en enkele andere aanteningen. 1881 - ca. 1893. -- 1 deel

269. Register van instrumenten van het muziekcorps, tevens register van leden van het muziekcorps, aangelegd in 1881 en bijgehouden tot 1898. -- 1 deel

270. Lijstje van namen van leden van het muziekcorps, met aantekeningen betreffende bevordering en ontslag, 1882. -- 1 stuk
Gescheurd uit inv.nr. 267.

271. Brief van muziekmeester F. Rebatter te Amsterdam waarin hij zijn diensten als kapelmeester aanbiedt. 1884. -- 1 stuk

272. Brief van de commissie van toezicht over de muziekschool, met mededeling dat op het verzoek om twee lessenaars niet wordt ingegaan. 1884. -- 1 stuk

273. Offertes voor de levering van uitrustingsstukken ten behoeve van het muziekcorps, 1884. -- 3 stukken

274. Brief van de garnizoenscommandant met verzoek om een muziekuitvoering te verzorgen. 16 februari 1884. -- 1 stuk

275. Brief van de garnizoenscommandant met verzoek om het muziekcorps op 2 augustus op het kazerneplein aanwezig te laten zijn, 1 augustus 1884. -- 1 stuk

276. Brieven van leveranciers betreffende (eventuele) leveranties en reparaties van muziekinstrumenten en uitrustingsstukken, 1884, 1885 en 1887. -- 5 stukken

277. Brief van de garnizoenscommandant aan A. van Reedt Dortland, lid van de feestcommissie (?), met uitnodiging om het militair assaut bij te wonen, 1887. -- 1 stuk

278. Naamlijsten van muzikanten, gedeeltelijk met aantekeningen betreffende het dienstverband, ca. 1890 - 1905. -- 1 omslag

279. Lijstje van muziekinstrumenten in het magazijn, met een lijst met namen van de leden van het muziekcorps en de bespeelde instrumenten, 1898. -- 1 stuk

280. Lijst met namen van de leden van het muziekcorps, ca. 1900. -- 1 stuk

281. Verzoekschrift van P. Engelbregt, lid van het muziekcorps, aan (de commandant?) om verlening van ontslag als lid van het muziekcorps, 1902. -- 1 stuk

282. Verklaring van adspirant-1eden van het muziekcorps, dat ze zich zullen onderwerpen aan de schutterijwet, 1903. -- 1 stuk

283. Briefwisseling tussen burgemeester en wethouders van Gouda en de commandant, betreffende het houden van volksconcerten door het muziekcorps van de schutterij, 1907. -- 3 stukken

284. Stukken betreffende muziekuitvoeringen van het muziekcorps op koninginnedag op 31 augustus 1907. -- 2 stukken

3.3 Ter documentatie ontvangen en verzameld drukwerk


285. Wet op de schutterijen van 11 april met bijbehorende aantekeningen, 1827; gedrukt. -- 1 bandje

286. Prospectus betreffende een verschenen boek van J.F Teupken, getiteld: "Beschrijving over de kleding en wapenuitrusting der Nederlandse troepen"; gedrukt, 1828. -- 1 stuk

287. Koninklijke Besluiten betreffende de samenstelling van de schuttersraden, resp. de samenstelling van de reserve bij de schutterijen; gedrukt, 1829. -- 2 katerns

288. Wetten betreffende resp. de schutterij en de landstorm, 1827 en 1832; gedrukt, 1833. -- 1 deel

289. Circulaire van de commissaris van de koningin in Zuid-Holland, bevattende voorschriften ter uitvoering van het KB van 5 december 1851 (Staatsblad nr. 149), inhoudende instelling van een ereteken voor eervolle langdurige werkelijke dienst bij de schutterijen; gedrukt, 1852. -- 1 stuk

290. Reglement voor de leden der d.d. schutterij te Gouda behorende tot de scherpschuttersvereniging; gedrukt, 1873. -- 1 deeltje

291. Wetsontwerp tot regeling van de schutterijen, met memorie van toelichting; gedrukt, 1880. -- 1 omslag

292. Circulaire van de commissaris van de koningin in Zuid-Holland betreffende vergoeding van reis- en verblijfkosten krachtens het KB van 5 januari 1884 (Staatsblad nr. 4); gedrukt, 1884. -- 1 stuk

293. Wet van 11 april 1827 betreffende oprichting van schutterijen over het hele rijk, met de daarbij behorende besluiten ter uitvoering van die wet en alfabetisch register, door mr. C.H. Prins, 1885. -- 1 deeltje

294. Koninklijk Besluit betreffende de samenstelling en indeling van de dienstdoende schutterijen in de provincies van Nederland, met een bijbehorende staat; gedrukt, 1885. -- 1 stuk

295. Koninklijke Besluiten betreffende aanvulling en wijziging van de bepalingen betreffende de samenstelling van, en de rechtspleging bij de schuttersraden; gedrukt, 1885 en 1897. -- 2 stukken

296. Circulaires van de commissaris van de koningin in Zuid-Holland, met bijbehorende staten, betreffende een mededeling van de staat van de bevolking in elke gemeente van de provincie Zuid-Holland; gedrukt, 1885 - 1897, 1903 en 1905. -- 1 omslag

297-298. Modellen, behorende bij het reglement van administratie bij de landmacht met supplementen; gedrukt, 1887 en ca. 1895/1896. -- 1 band, 1 omslag

299. Aanhangsel op de modellen, behorende bij het reglement van administratie bij de landmacht; gedrukt, 1888. -- 1 katern

300. Koninklijk Besluit betreffende nadere bepalingen aangaande de samenstelling van het veldleger en de bezettingstroepen, de oorlogsorganisatie en de mobilisatie van het leger; gedrukt, 1891. -- 1 stuk

4 Gedeponeerde archieven


4.1 Archief van de vereniging van officieren der d.d. schutterij, 1885 - 1900


301. Reglement van de vereniging van officieren der d.d. schutterij te Gouda, met wijzigingen; gedrukt, 1885 - 1887. -- 1 katerntje

302. Brief van het bestuur van de kadervereniging der schutterij aan de vereniging van officieren met uitnodiging tc»t het bijwonen van een feestavond, met aan de achterkant een aantekening wie al dan niet gevolg zal geven aan deze uitnodiging, 1900. -- 1 stuk

4.2 Archief van de kadervereniging, later de vereniging van onderofficieren, korporaals en scherpschutters der d.d. schutterij, 1883 - 1907


303. Reglementen van de kadervereniging, later de vereniging van onderofficieren, korporaals en scherpschutters der d.d. schutterij; gedrukt en geschreven. 1883, 1892 en 1897. -- 3 katerns

304. Besluit van het bestuur van de "Kadervereniging" der d.d. schutterij Gouda, dat de medailles behaald bij schietwed-strijden overgedragen worden aan de schutterij, 15 november 1898, met aantekening van de overdracht, 1899. -- 1 stuk

--. Foto van het vaandel van de vereniging, ca. 1900 (?).
ZIE: Zie fotocollectie SAHM stamnr. 25745.

305. Circulaire van de Koninklijke Vereeniging van Nederlandsche Scherpschutters aan de besturen der weerbaarheids-en schietverenigingen in Nederland, waarbij een exemplaar van het jaarverslag wordt aangeboden en wordt opgeroepen om zich aan te sluiten bij de vereniging; gedrukt, 1900. -- 1 stuk

306. Circulaire van het bestuur van de vereniging van onderofficieren, korporaals en scherpschutters van het bataljon van de schutterij, gericht aan de leden van deze vereniging, met de mededeling dat deze vereniging op 25 feb. 1907 ontbonden is, en een uitnodiging tot het bijwonen van een gezellige avond; gestencild. 1907. -- 1 stuk

4.3 Archief van de Nederlandsche Schutterij Kaderbond, afdeling Gouda


307. Diploma's voor prijzen behaald bij diverse schietwedstrijden, georganiseerd door de Nederlandsche Schutterij Kaderbond; gedrukt, 1887 - 1890. -- 1 omslag

4.4 Archief van het schuttersgezelschap


308. Reglement voor het schuttersgezelschap Gouda; gedrukt, 1865. -- 1 katern

4.5 Archief van de vereniging van muzikanten


309. Notulen van de bestuursvergaderingen van de vereniging van muzikanten, 1881 - 1892. -- 1 deeltje

310. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van het muziekcorps met een lijst van enige namen, 1881/1882 - 1896/1897. -- 1 deeltje
Het is een beknopte versie (gedeeltelijk) van inv.nr. 312. Achterin een lijst van donateurs (?).

311. Register van contributiebetalingen, 1892/1893 - 1899/1900; met kladaantekeningen van inkomsten en uitgaven van de vereniging, 1892/1893 - 1893/1894 en 1898/1899 - 1899/1900. -- 1 deel

312. Register, bevattende rekeningen van inkomsten en voorts ledenlijsten, staten van ontvangen boeten, contributies, donaties en overzichten van uitbetaalde vergoedingen aan leden, 1804/1895 - 1897/1898. -- 1 deel

313. Reglement van de vereniging van muzikanten; gedrukt, 1897. -- 1 katern

314. Lijst met namen van donateurs van de vereniging van muzikanten, 1899. -- 1 stuk

4.6 Archief van de vereniging tot het instandhouden van het muziekcorps


315. Brief van de Vereniging tot het instandhouden van het muziekcorps (in oprichting) aan de gemeenteraad van Gouda, met verzoek om de bezittingen van het voormalig schutter ij -muziekcorps te mogen overnemen en een jaarlijkse subsidie te ontvangen; met raadsbesluit waarbij dit wordt toegestaan, 1907. -- 2 stukken

316. Statuten van de vereniging tot instandhouding van het Goudsche muziekcorps te Gouda, 1907; gedrukt, 1908. -- 1 stuk