823 -- Haastrecht -- Oud-archief

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Inventaris

samengesteld door A.J. Kölker (1967)

1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD


1.1 Resolutie- en notulenboeken


1-10. Resolutieboek
Registers houdende notulen, resoluties, akten van baljuw / schout, burgemeesters, schepenen, waarsluiden en gezworenen; verantwoording van de secretaris als ontvanger van de omslagen, van klap-, spuit- en lantaarngelden, 1674 - 1769. -- 10 delen

11. Legger houdende de opgave van de voornaamste resoluties in de resolutieboeken van 1729 - 1769. -- 1 stuk

12. Resoluties en notulen van de vergaderingen van schout, burgemeesters en schepenen, 1769 - 1795; verantwoording van de secretaris als administrator van de klap-, spuit- en lantaarngelden, 1769 - 1792. -- 1 deel

13-15. Resoluties en notulen van de vergaderingen van schout, burgemeesters en waarsluiden, 1770 - 1796. -- 3 delen

16. Resoluties en notulen van de vergaderingen van burgemeesters of schout en burgemeesters, 1771 - 1811. -- 1 deel

17-22. Resoluties en notulen van de vergadering van de schout en de municipaliteit, sinds 1804 gemeentebestuur, 1795 - 1811. -- 6 delen

1.2 Publicaties van hoger hand


23-28. Gedrukte publicaties van hoger hand, 1675 - 1811. -- 6 omslagen

1.3 Publicaties van het gemeentebestuur


29. Publicaties van het gemeentebestuur, 1672, 1674, 1719, 1766, 1780, 1787, 1788, 1795, 1804, 1809, 1811. -- 1 omslag

1.4 Ingekomen en uitgaande stukken


30-47. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1655, 1665, 1676 - 1811. -- 18 omslagen

48-49. Missive Boek
Registers van uitgaande stukken van schout, burgemeesters en waarsluiden; van schout en burgemeesters; van schout en schepenen; van schout en gezworenen; van burgemeesters en armmees-ters| van kerkmeesters, 1685 - 1808 (1832). -- 2 delen

1.5 Akten


50. Register van akten door het gemeentebestuur verleden, 1712 - 1810. -- 1 deel

2 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN


2.01 Gemeentegrenzen


51. Rapport, uitgebracht door de schout A. van der Dussen en burgemeester P. van 't Hof van hun commissie bij de landdrost in den Haag en de kwartierdrost in Rotterdam betreffende de indeling van de polder Rozendaal bij Vliet, 15 juni 1807. -- 1 stuk

2.02 Bestuursinrichting


2.02.1 Instructies en reglementen


52. Resolutie van de Staten van Holland houdende voorschriften, dat de gemenelandsrekening 14 dagen voor het afhoren gezonden moet worden aan de burgemeesters van Gouda en Schoonhoven; dat de schout geen substituut mag aanstellen; dat een nieuwe secretaris moet aangesteld worden door de burgemeesters en waarsluiden en dat alle boeken ter secretarie bewaard moeten worden, 3 augustus 1655; afschrift, z.d.(ca. 1728. -- 1 stuk

53. Instructie voor de municipaliteiten van het voormalig gewest Holland, z.d.(1798); gedrukt. -- 1 stuk

54. Stukken betreffende het ontwerpen van een reglement voor het gemeentebestuur in opdracht van het departementaal bestuur van Holland, met een reglement van 22 mei 1804, 1802 - 1804. -- 1 omslag

55. Reglement, waarnaar de leden van het gemeentebestuur zich onderling verbinden te gedragen, 8 juni 1804. -- 1 stuk

2.02.2 Nominatie en electie vóór 1795


56. Antwoord aan de Hoge Raad uit naam van Horatius Rodenburch, baljuw van Schoonhoven, Haastrecht en de landen van Blois, gedaagde, contra de burgemeesters en waarsluiden van Haastrecht, wegens de electie van de magistraat van Haastrecht, met aantekeningen voor de repliek van 14 januari 1611. -- 1 stuk

57-58. Lijsten van de nominatie en electie tot burgemeesters, waarsmannen, schepenen en gezworenen, 1655 - 1678, 1719 - 1794. 1806. -- 2 omslagen

59-60. Nominatie en electieboek
Registers, houdende de nominatie, electie en beëdiging van de burgemeesters, schepenen en waarsmannen, 1677 - 1794; van gezworenen en kadeschouwers, 1677 - 1812; van ijkers, broodwegers en brandschouwers, 1701 - 1798; van de kerkmeesters, 1702 - 1794. -- 2 delen

2.02.3 Gemeentebestuur sinds 1795


61. Stukken betreffende de benoeming van een nieuwe municipaliteit, 1795. -- 1 omslag

62. Getuigenverklaringen omtrent het gedrag van de dronken Maarten van der Werf, lid van de municipaliteit op 15 september 1796. -- 1 omslag

63. Akte van commissie van P. van 't Hof als lid van de municipaliteit, 9 maart 1798. -- 1 stuk

64. Lijst van dubbeltallen voor de municipale raad en minuut van het begeleidend schrijven aan de onderprefect van het arrondissement Rotterdam, 11 juni 1811. -- 1 omslag

2.03 Personeel


2.03.1 Schout
Voor een verbod een substituut aan te stellen, 1655. zie inv.nr. 52.


65. Stukken betreffende de aanstelling van een substituut-schout, 1750, 1752. -- 1 omslag

2.03.2 Secretaris
Voor de aanstelling van de secretaris, 1655. zie inv.nr.52.


66. Eed en instructie voor de secretaris, 1609. -- 1 omslag

67. Akte, waardoor de burgemeesters en waarsluiden bekend maken, dat Hugo Blomvliet het secretarisambt vrijwillig heeft neergelegd en dat zij op verzoek van Nicolaas van Arkel en op aanbeveling van Hugo Blomvliet, baljuw van Schoonhoven, Haastrecht en de landen van Blois, genoemde Nicolaas van Arkel aanstellen tot secretaris van Haastrecht, 23 januari 1659, met aantekening van de beëdiging op 8 februari 1659. -- 1 charter

68. Akte, waarbij de burgemeesters en waarsluiden verklaren, dat Nicolaas van Arkel zijn ambt van secretaris mag overdragen op zijn zoon Justus van Arkel, maar dat hij, zolang hij leeft, het zelf mag blijven bedienen en zijn zoon als assistent mag gebruiken, 6 augustus 1675; afschrift. -- 1 stuk
Voor het origineel zie inv.nr. 1, blz. 8v-9r..

2.03.3 Bode


69. Verklaring van burgemeesters, waarsluiden, schepenen en gezworenen en enige buren op de klachten tegen de bode, 15 augustus 1622. -- 1 stuk

70. Opgave van dé verdiensten van Dirck van der Putte, bode van het land van Blois, voor het bezorgen van plakkaten en brieven ten koste van Haastrecht, 1668 - 1669. -- 1 stuk

71. Minuut van een brief van burgemeesters en waarsluiden aan de raden en meesters van de rekeningen der domeinen betreffende het vergeven van het bodeambt, 16 februari 1672. -- 1 stuk

72. Akte van ontslag van Jan Cornelisz Coppert als bode, 1 november 1678. -- 1 stuk

73. Rekening van de verdiensten van de bode Dirk Drost, 1743 - 1745. -- 1 stuk

2.03.4 Dienaar der justitie


74. Aanstelling van Cornelis van Velzen tot dienaar der justitie, 26 november 1723; afschrift van 28 november 1725, met reglement en met wijzigingen in margine van 29 februari 1724. -- 1 omslag

75. Aanstelling van Jacob de Vries tot dienaar der justitie en vuller en aansteker van de lantaarns, 10 februari 1788. -- 1 stuk

2.03.5 Omroeper


76. Reglementen voor de omroeper en asman Pieter Groenevelt, 4 februari 1744. -- 1 omslag

2.04 Financiën en eigendommen


2.04.1 Gemenelandsrekening


2.04.1.1 Rekeningen en bijlagen


77-82. Het ommeslachbouck vant gemeenlant van Haestrecht. Gemenelandsbuiten rekening. Gemene buitenlands rekening.
Registers houdende de meirekening voor het gemeneland van Haastrecht, gesmaldeeld over de polders, 1587/1588 - 1814/1815. -- 6 delen

83-85. Bijlagen bij de gemenelandsrekening, 1659 - 1812. -- 3 omslagen

86. Gemenelandsrekening, 1664/1665, 1706/1707, 1707/1708; afschriften. -- 1 omslag

87-90. Registers houdende de origineel getekende rekeningen van het gemeneland van Haastrecht en afschriften van de rekeningen, verhuringen en bestedingen van de gezworenen of kadeschouwers van de verschillende polders, 1677 - 1735. -- 4 delen

91-93. Rekeningen van het gemeneland van Haastrecht, 1735/1736 - 1811/1812. -- 3 omslagen

2.04.1.2 Toezicht van Gouda en Schoonhoven en de drost van Rotterdam


94. Reglement voor het formeren en sluiten van de gemenelandsrekening, gemaakt door de burgermeesters van Gouda en Schoonhoven volgens appointement van de Staten van Holland in tegenwoordigheid van schout, burgermeesters en waarsluiden van Haastrecht aan de ene en enige geïnteresseerde ingelanden aan de andere zijde, 19 september 1639. Notarieel afschrift 5 maart 1651. -- 1 stuk
Voor de stukken betreffende de geschillen tussen de schout, burgemeesters en waarsluiden aan de ene zijde en enige ingelanden aan de andere zijde betreffende bepaalde posten in de gemenelandsrekeningen van 1636, 1637 en 1638 met overeenkomst en reglement voor het sluiten van de rekening, 1639, zie inv.nr. 78, na de rekening van 1638/1639.

95. Memorie ter instructie van de gecommitteerde raden wegens de klachten van de gemene ingelanden jegens de buitenlandse en andere rekeningen contra de schout, burgemeesters, waarsluiden en kerkmeesters met uitspraak van de gecommitteerden, 9 september 1650. -- 1 stuk
Voor de resolutie van de Staten van Holland om 14 dagen voor het afhoren de rekening aan de burgermeesters van Gouda en Schoonhoven te zenden, 1655. zie inv.nr. 52. Voor de uitgaande brief van de burgermeesters en waarsluiden aan de steden Gouda en Schoonhoven hun gecommitteerden te zenden ter auditie van de gemenelandsrekening op 1 mei a.s., 14 april 1673, zie inv.nr. 79 voorin.

96. Resolutie van de gecommitteerden van Gouda en Schoonhoven voor de gemenelandsrekening betreffende enige posten in de meirekening van 1749, z.d. (kort na 1 mei 1749). -- 1 stuk

97. Ingekomen brief van de drost van het kwartier Rotterdam betreffende het inzenden van de gemenelandsrekening 1808/1809, 1 augustus 1809. -- 1 stuk

2.04.2 Gemeenterekening


98. Kasboek van burgemeesters en waarsluiden, 1737 - 1811. -- 1 deel

99. Rekening van Adriaan van der Dussen aan de maire Bisdom van Vliet betreffende de ontvangsten en uitgaven door het gemeentebestuur, 1809, 1810. -- 1 omslag

100. Opgave van de rekeningen van stad en landen van Haastrecht over 1810. -- 1 stuk

101. Begroting, rekening en bijlagen van de gemeenterekening, 1811. -- 1 omslag

2.04.3 Geldleningen


102. Akte, waarbij de burgemeesters en regeerders van Schoonhoven een procureur aanstellen bij het Hof van Holland in een proces van enige Haastrechtse burgers tegen de schout, burgemeesters en waarsluiden, die het opnemen van een lening, goedgekeurd door de gecommitteerden van Gouda en Schoonhoven, willen beletten, 7 maart 1637. -- 1 stuk
Voor de buurspraak van de gemene buren en ingelanden van de stede en landen van Haastrecht ten overstaan van de baljuw en de gecommitteerden van Gouda en Schoonhoven betreffende de aflossing van f 1000 met 2 jaar rente, wegens de onkosten voor het raadhuis van de H. Geestmeesters geleend, 21 mei 1661, zie inv.nr. 179. na de gemenelandsrekening van 1660/1661.

103. Stukken betreffende de kapitaalleningen van 1672 en 1673, de 100e penning en de onkosten voor de procureur en deurwaarder, 1674. -- 1 omslag

104. Opgave van het restant van leningen, die voor minder verkocht zijn en waarvoor van Rijnwijk minder gegaard heeft, z.d. (ca. 1674). -- 1 stuk

105. Gaarcedulle van het restant van vier verkochte leningen van 1672 en vier van 1674, 1675/1676. -- 1 stuk

106. Akte van renovatie, houdende een sommatie in naam van het Hof van Holland aan de schout en het gerecht van Haastrecht tot betaling binnen 24 uur van een lening van de weduwe van Frans van Rijn, groot 1200 gulden met de rente a 5% sinds 16 november 1671 en de onkosten van het proces op straffe van gijzeling, met een akte van gijzeling, 7 juni 1681. -- 1 omslag

107. Resolutie van schout, burgemeesters en waarsluiden, houdende een bevel, dat Adriaan van Rijswijk als ontvanger van de kapitale leningen en de 200e penning, goedgekeurd 1673, binnen gestelde tijd de rekening opstelt, 27 april 1684. -- 1 stuk

108. Obligaties ten laste van burgemeesters en waarsluiden en gemeente, 1699 en 1799. -- 1 omslag

2.04.4 Plaatselijke belastingen


2.04.4.1 Algemeen


109. Model-reglement tot vaststelling en invordering van plaatselijke belasting op bepaalde goederen op grond van het decreet van 17 mei 1809, z.d. (1811); gedrukt. -- 1 stuk

2.04.4.2 Accijnzen


110. Rekening van Cornelis Willemsz Stolwijck, secretaris, betreffende de stadsaccijnzen, 1629 - 1636. -- 1 stuk

111. Declaratie van de kosten gemaakt door Dirck Gerritsz Hooghstraaten, deurwaarder van de gemene middelen over Holland, wegens de executoriale inning van de stadsaccijnzen in naam van de schout, burgemeesters en waarsmannen, 17 mei 1638. -- 1 stuk

112. Peylboeck van de wijnen en de bieren etc. over Haestrecht
1682. -- 1 deel

113. Octrooi van de Staten van Holland voor de schout, burgemeesters en regeerders tot het heffen van enige accijnzen ten bate van de H.Geest-armen gedurende 6 jaar, 11 juli 1763, met een verlenging voor 15 jaar, 9 februari 1769, en een voor 15 jaar, 28 februari 1784. -- 3 charters

115-152. Collectboek
Manuaal van de stedelijke accijnzen, 1763 - 1806. -- 37 delen en 1 omslag

114. Steeds excijns over Haastregt
Register houdende de afschriften van octrooien van de Staten van Holland wegens het heffen van accijnzen ten behoeve van de H.Geest-armen en bijzondere "noodwendigheden", 11 juli 1763, 9 februari 1769, 28 februari 1784 en notitie van de ontvangsten en uitgaven van de stadsaccijns, gehouden bij burgemeesters en waarsmannen, 1763 - 1811. -- 1 deel

153. Verzoekschrift en brieven betreffende de aanvraag tot verlenging van het octrooi tot heffing van een accijns ten bate van de H.Geest, aflopende 11 juli 1784, 1783 - 1784. -- 1 omslag

154. Verordening, waarnaar bij collecte de accijnzen zullen worden geheven, 23 april 1784. -- 1 stuk

155. Stukken betreffende de verlenging van het octrooi van 28 juli 1784 tot het heffen van stedelijke accijnzen, 1799. -- 1 omslag

156. Rekeningen van de stedelijke accijnzen met bijlagen, 1799/1800 - 1805/1806. -- 1 omslag
De rekeningen lopen van 1 september - 31 augustus, jaarlijks.

157. Stedelijke accijns beginnende 1800 en personele omslag beginnende 1806
Register houdende de afschriften van de inkomende en uitgaarde stukken betreffende de heffingen van stedelijke accijn-sen 1799 - 1806, met de staat van inkomsten en uitgaven 1799/1800 - 1805/1806 en afschriften van stukken betreffende de vervanging van de stedelijke accijnzen door een personele belasting met kohier en staat van ontvangsten en uitgaven, 1806 - 1810. -- 1 deel

158. Aantekeningen van de secretaris en stukken, die gediend hebben tot het samenstellen van een memorie voor Adrianus van der Dussen betreffende de afrekening van de oude stedelijke accijnskas, 1809. -- 1 omslag

2.04.4.3 Personele omslag
Zie ook inv.nr. 157.


159. Stukken betreffende een plan voor plaatselijke belastingen ter vervanging van de stedelijke accijnzen, 1805 - 1807. -- 1 omslag

160. Octrooi van de gedeputeerden van het departementaal bestuur aan het gemeentebestuur tot het heffen van een jaarlijkse omslag van f 650, - met recht van parate executie, mits het recht van doleantie, ter subsidieering van de armen en andere noodwendigheden, voorheen betaald uit de stedelijke accijnzen, 8 juli 1806. -- 1 charter
Dit stuk is door waterschade geheel onleesbaar; afschrift zie inv.nr. 157.

162-163. Rekening en bijlagen van het gemeentebestuur vanwege de ontvang van de personele omslag 1806 - 1808. -- 2 omslagen

161. Kohieren van de personele omslag ingevolge het octrooi van 8 juli 1806, 1806 - 1811. -- 1 omslag
De kohieren lopen jaarlijks van 1 augustus tot 31 juli

164. Instructie, opgesteld door het gemeentebestuur, voor de gaarder van de personele omslag 24 september 1807. -- 1 stuk

166. Akten, waarbij de gerechtsbode door het gemeentebestuur gemachtigd wordt om per parate executie de personele omslag te innen, 1808. -- 1 omslag

165. Rekening en verantwoording van het gemeentebestuur van de ontvangsten van de personele omslag 1 augustus 1808-31 december 1810. -- 1 omslag

2.04.4.4 Klap-, brandspuit- en lantaarngelden.
Zie ook inv.nrs. 1-10, 12.


167. Kohier van de omslag ten behoeve van de nachtwaker, 1676, 1735. -- 1 omslag

168. Cedulle, waarnaar de nachtwaker of klapperman maandelijks het klapgeld van de huizen binnen Haastrecht zal moeten garen, z.d. (18e eeuw). -- 1 stuk

169. Lijst ter vinding van het tractement voor de klapwaker". Opgave van het door ieder te betalen klapgeld, z.d. (18e eeuw). -- 1 stuk

170. Kohier van het brandspuitgeld, 22 december 1708. -- 1 stuk

171. Machtiging van de gecommitteerde raden van Holland tot het heffen van een jaarlijkse omslag, groot f 240, ten "behoeve van de onkosten voor het zetten en onderhouden van lantaarns en de af te lossen rente, 24 september 1728. -- 1 stuk

172. Stukken van Jan van Eyk als gaarder van de brandspuitgelden, 1735. -- 1 omslag

173. Kohier van het lantaarngeld, 1736, 1745, 1746, 1747, 1749, 1751, 1753, 1764, 1766, 1783, 1785, 1801, 1804. -- 1 omslag

174. Resoluties van burgemeesters en schepenen betreffende de achterstallige schuld van wijlen de secretaris Abraham van Alphen wegens het brandspuit- en lantaarngeld, 27 september 1745. -- 1 stuk

175. Publicaties van het gemeentebestuur betreffende het overleggen van de rekening van de spuit- en lantaarngelden, betreffende de oefening met de spuit en de veiligheidsmaatregelen tegen brand, 1763. 1799, 1807, 1808. -- 1 omslag

176. Kohier van het klap- en spuitgeld, 1767, 1786, 1795, 1810. -- 1 omslag

177. Akte van transport van een obligatie van 1000 gulden door Jan van Hoofd aan schout, burgemeesters en schepenen ten behoeve van het klap-, spuit- en lantaarngeld, met bijlage, 4 juli 1776. -- 1 omslag

178. Kohier van het klap-, spuit- en lantaarngeld, 1781, 1788, 1795. -- 1 omslag

179. Opgave van de hoofdelijke omslag van het klap- en brandspuitgeld, 7 oktober 1786, met aanvullingen tot 1795. -- 1 stuk

180-183. Rekening van de brandspuitgelden met bijlagen, 1793 - 1811. -- 4 omslagen

185-188. Rekening van de lantaarngelden, 1793 - 1811. -- 4 omslagen

184. Rekening van de secretaris als administrateur van de brandspuiten lantaarngelden, 1793 - 1811. -- 1 deel

189. Kasboek van de inkomsten en uitgaven ten behoeve van de brandspuit, 1799 - 1811. -- 1 deel

190. Kasboek van de inkomsten en uitgaver ten behoeve van de lantaarns, 1799 - 1811. -- 1 deel

191. Stukken betreffende de inschrijving in het grootboek der publieke schuld ten name van de fondsen der klap-, brandspuit- en lantaarn-gelden, 1810 - 1811. -- 1 omslag

192. Akte, waarbij de maire getuigt, dat Jan van Nooten secretaris is en als zodanig de fondsen van de klap-, brandspuit- en lantaarn-gelden administreert, 20 mei 1811. -- 1 stuk

2.04.4.5 Waaggelden.


193. Memorie tot wegneming van de klachten van Arie en Jan Wiltenburg wegens het waaggeld, ingediend bij de gecommitteerde raden van de Staten van Holland door de magistraat van Haastrecht, z.d. (kort na 1734). -- 1 stuk

2.04.4.6 Bruggeld voor de brug bij Gouda


194. Gaarboek van de omslag van het bruggeld over de inwoners van Haastrecht, 1646 - 1647. -- 1 stuk

195. Kohier van de omslag van het bruggeld, 1649, 1664/1665, 1666/1667, 1681 en z.d. (eind 17e eeuw). -- 1 omslag

196-197. Kohier van het kavel- en bruggeld, 1727 - 1731. -- 2 delen

198-202. Kohier van de ordinaire verponding, 1736 - 1740, en van het kavel- en bruggeld, 1737 - 1741. -- 5 delen

203. Opgave van het te betalen bruggeld, 1750, 1754, 1769, 1774, 1775. -- 1 omslag

204. Kwitanties van de ontvanger-generaal wegens de betaalde ordinaire verponding, 1792 - 1794, 1796 - 1805, en de extra-ordinaire verponding, kavel- en bruggeld, 1793 - 1795, 1797 - 1806. -- 1 omslag

205-207. Kasboek van de ordinaire verponding, 1800 - 1805, en de extraordinaire verponding, kavel- en bruggeld, 1801 - 1806. -- 3 delen

2.04.5 Gemeente-eigendommen


2.04.5.1 Algemeen


208. Akte waarbij schout, burgemeesters en waarsluiden voor de tijd van 10 jaar het erf van de Haagse Hut in Beneden-Haastrecht, na parate executie onverkocht gebleven en vervallen aan het gemene land, in bezit geven aan Jan van der Meyden, 19 mei 1762. -- 1 stuk

2.04.5.2 Raadhuis


209. Octrooi van de Staten van Holland voor de burgemeesters en regeerders van Haastrecht om tot de bouw van een raadhuis met gevangenis vijf jaar lang op iedere morgen vier stuivers te mogen omslaan en bepaalde accijns te heffen gedurende twaalf jaar op voorwaarde de rekeningen ten overstaan van gecommitteerde Raden te verantwoorden, 21 juni 1617; afschrift. -- 1 stuk

210. Octrooi van de Staten van Holland voor de burgemeesters en waarsluiden van Haastrecht om voor de nog onbetaalde kosten van de bouw van het raadhuis nog drie jaren tien stuivers te mogen omslaan op de morgentalen, op voorwaarde van verantwoording van de rekening, 26 oktober 1640. -- 1 charter

211. Stukken betreffende de geschillen tussen de ingezetenen en burgemeesters en waarsluiden over de rekeningen van de bouw van het raadhuis en de te heffen lasten, 1643 - 1658. -- 1 omslag

212. Bestek en condities van aanbesteding voor de burgemeesters van het maken van twee banken op het stadhuis, 1668. -- 1 stuk

213. Stukken betreffende het uurwerk van het raadhuis, 1798. -- 1 omslag

2.04.6 Openbare werken


214. Rekeningen betreffende het stenen heultje achter het raadhuis, 1702. -- 1 omslag

215. Gespecificeerde nota van het verschuldigd bedrag van de gemeente aan Pieter van Delft voor arbeidsloon en levering van metselmateriaal, 1777. -- 1 stuk

2.05 Openbare orde en veiligheid


2.05.1 Algemeen


216. Verbod van het ring- en gansrijden en dergelijke spelen op vastenavond en andere tijden, 6 maart 1666. -- 1 stuk

217. Stukken betreffende de handhaving van de zondagsheiliging, 1680 - 1719. -- 1 omslag

218-224. Register van het schouwen en laken, het ijken, broodwegen en hoefslagen door schout, burgemeesters, waarsluiden, gezworenen, brand- en kadeschouwers. -- 7 delen

225. Bededagbrieven met resoluties dienaangaande van het gemeentebestuur, 1712, 1714, 1716, 1717, 1728 - 1740, 1743 - 1794. -- 1 omslag

226. Stukken betreffende paspoorten aan de Haastrechtse burgers afgegeven, 1798 - 1800. -- 1 omslag

227. Stukken betreffende het eventueel passeren van de keizer na diens bezoek aan Rotterdam, 1811. -- 1 omslag

2.05.2 Processen, waarbij de gemeente partij is
Zie ook inv.nrs. 59, 102, 106, 211.


228. Stukken betreffende het proces voor het Hof van Holland tussen Francois du Transnoyt contra de schout en het gerecht van Haastrecht wegens zijn salaris in een zaak van preferentie in Rozendaal, 1688. -- 1 omslag

229. Stukken betreffende het proces voor het gerecht van Schoonhoven tussen Bartholomeus Beenhakker contra Joost Blockhuysen, burgemeester van Haastrecht wegens verteringen gedaan in de jaren 1661 - 1666 door burgemeesters en waarsluiden, 1694, 1695. -- 1 omslag

230. Declaratie van het salaris van Jacob Bisdom, advocaat voor de hoven van Justitie wegens zijn werk voor schout, burgemeesters en waarsluiden verricht, 14 oktober 1732. -- 1 stuk

231. Stukken betreffende het proces voor het Hof van Holland tussen schout, burgemeesters en schepenen van Haastrecht contra Catharina van Amersfoort wegens appèl tijdens haar hechtenis, 1739 - 1740. -- 1 omslag

2.05.3 Bevolking


232. Overlijdensakte van Cornelis Jansz de Pleyt, afgegeven door de boekhouder van de Oost-Indische Compagnie te Delft, 4 januari 1684. -- 1 stuk

233. Stukken betreffende binnengekomen vreemde personen, 1715 - 1764. -- 1 omslag

234. Verklaringen van de schout en burgemeesters ten behoeve van de ingezetenen betreffende hun poorterschap, merk en verblijf van 1 jaar en 6 weken te Haastrecht om te vertonen aan de tollenaars van de grafelijkheidstollen, 1750 - 1793. -- 1 omslag

235. Opgave van alle ingezetenen in de jurisdictie van Haastrecht, 1795. -- 1 stuk

236. Stukken betreffende de volkstelling van 1809 met opgave van de godsdienstige gezindheid. -- 1 omslag

237. Stukken betreffende de bevolking en de financiële toestand, 1811. -- 1 omslag

2.05.4 Brandweer


2.05.4.1 Algemeen
Voor brandspuitgeld zie inv.nrs. 1 - 10, 12, 170, 172, 174 - 184, 189, 191. 192.


239. Reglement op het gebruik van de brandspuiten 1709, met bijgeschreven wijzigingen van 1741 en 1743. -- 1 omslag

238. Register wegens de slangbrand-spuyten binnen Haastrecht", houdende reglementen, notulen van schout en burgemeesters betreffende de brandspuit en de aanstelling van personeel, rekeningen, 1709 - 1811. -- 1 deel

240. Octrooi van de Staten van Holland ter bekrachtiging van de door schout, burgemeesters en schepenen uitgevaardigde reglementen op het gebruik van de brandspuit en de resoluties betreffende de brandschouw, 27 april 1718. -- 1 charter.

241. Rechtskundig advies betreffende de vraag of de regering van Haastrecht al dan niet bevoegd is met de executie tegen de onwillig gequotiseerden voort te gaan ter zake van de onkosten wegens het vervangen van de rietdaken door een hard dak en of zij gehouden is aan de insinuanten een copie authentique te geven van de gemaakte onkosten, 17 juni 1719. -- 1 stuk

242. Lijsten van het personeel van de brandspuiten, 1745 - 1748. 1733 - 1811. -- 1 omslag

243. Reglement voor de bediening van de brandspuit, 1809, met een brief van de kwartierdrost over het concept, 9 augustus 1809; met concept. -- 1 omslag

2.05.4.2 Brandschouw
Zie ook inv.nrs. 218 - 224. Voor de brandschouwers zie inv.nrs. 59 - 60.


244. Schouwcedulle van de ijsbijten, 1696/1697, 1745. -- 1 omslag

245. Verordening op de brandschouwerij binnen Haastrecht, 1697 en 1744. met ampliatie op het stuk van de brand en de brandgereedschappen, 1748, en publicatie betreffende de brandschouwerij, 1763. -- 1 omslag

246. Opgave van de resoluties betreffende de brandsloten, 1697 - 1783 en z.d. (eind 18e eeuw. -- 1 stuk

2.05.4.3 Klapman en nachtwacht.
Voor het klapgeld zie inv.nrs. 1 - 10, 12, 167 - 169, 176 - 179, 191, 192.


247. Aanstelling en reglement voor de klapman en nachtwaker Prederik Foppen, 1 januari 1691. -- 1 stuk

248. Aanstelling van Jacob de Vries tot klapman en nachtwaker, met reglement, 29 mei 1789. -- 1 omslag

249. Stukken betreffende het houden van nachtronden door patrouilles in de winter van 1810/1811, met reglement en patrouillelijsten, 1810. -- 1 omslag

2.05.5 Straatverlichting
Voor het lantaarngeld zie inv.nrs. 6 - 10, 12, 171, 173 - 175, 177, 178, 184 - 188, 190 - 192.


250. Legger van de voornaamste resoluties van de magistraat betreffende de lantaarns, 1728, 1769. -- 1 stuk
Verwijst naar de resoluties in inv.nrs. 6-10.

251. Reglement voor de lantaarnaansteker, 7 februari 1732, met een lijst op welke uren hij de lantaarns in 1733 moet aansteken, 1732. -- 1 stuk

252. Rekening van de geleverde olie voor de lantaarns, 1750 - 1756. -- 1 omslag
Voor de aanstelling van Jacob de Vries tot lantaarnaansteker, 10 februari 1788, zie inv.nr. 75

2.06 Openbare gezondheidszorg


2.06.1 Asman
Voor het reglement voor de asman Pieter Groenevelt, 4 februari 1744, zie inv.nr. 76.


253. Reglement voor de asman Cornelis Carreman, 4 januari 1774; afschrift. -- 1 stuk

2.06.2 Vaccinatie


254. Stukken betreffende de vaccinatie tegen koepokken, 1808 - 1811. -- 1 omslag

2.06.3 Veeziekten


255. Gezondheidsverklaringen voor ingevoerd rundvee, 1745 en 1747. -- 1 omslag

256. Aantekening van het aantal gestorven, genezen en zieke runderen, maandelijks bij de gecommitteerden van de Staten van Holland opgegeven, 1773 - 1787. -- 1 deel

2.07 Beroep en bedrijf


2.07.1 Algemeen


257. Stukken betreffende het verzoekschrift van Goosen Meetensz Groenlant om admissie tot een bierstekerij, 1693. -- 1 omslag

258. Missive van de burgemeesters en regeerders van Gouda betreffende het afleggen van de jaarlijkse eed door de grutters, 30 augustus 1743. -- 1 stuk

259. Akte van admissie tot het uitoefenen van neringen en bedrijven, 1750 - 1804. -- 1 omslag

260. Stukken betreffende de staat van de fabrieken en trafieken te Haastrecht, 1808. -- 1 omslag

2.07.2 Waagmeester
Voor het waaggeld zie inv.nr. 193.


261. Uittreksel uit het resolutieboek van schout, burgemeesters en schepenen houdende een resolutie met betrekking tot de rechten van de waagmeester, 22 oktober 1735; afschrift 30 oktober 1735. -- 1 stuk

262. Octrooi van de Staten van Holland, waarbij het reglement van de knechtsbosse, de recognities van de waaghouder en die van de marktschippers worden goedgekeurd, 18 mei 1754. -- 1 charter

263. Akte van aanstelling van Aart Nieuwburg tot waagmeester, 6 oktober 1787; afschrift 9 oktober 1787. -- 1 stuk

2.07.3 Turftonders


264. Reglement voor turftonders en -tonsters, 25 juni 1706, met aanvulling van 24 november 1712, aanstellingen van 1788, 1789, en besluit van het departementaal bestuur van Holland, 12 maart 1807. -- 1 omslag

2.07.4 Binnenscheepvaart
Voor de goedkeuring van de reoognitiegelden, zie inv.nr. 262.


265. Verordening van het schippers- en schuytevoerdersgilde van Haastrecht met aanstelling van een hoofdman en twee dekens, 17 maart 1665, en gewijzigde verordening van 11 februari 1678. -- 1 omslag

266. Akte van aanstelling van Anna Goosens Groenland tot veer- en marktschipperinne op Rotterdam en andere plaatsen, 12 mei 1725. -- 1 stuk

267. Akte van aanstelling van Cornelis van der Storm tot veer- en marktschipper op Utrecht en andere plaatsen, 17 juni 1738. -- 1 stuk

268. Akte van aanstelling van Cornelis van der Storm de Jonge tot veer- en marktschipper op Utrecht, 9 augustus 1749. -- 1 stuk

269. Overeenkomst tussen Pieter van Zijl en het gemeentebestuur betreffende het recht van opscheping op zijn erf, 30 maart 1753, waarvan copie gegeven aan Willem van Rijn, 1 april 1765. -- 1 stuk

270. Keur van de burgemeesters betreffende de overscheping van goederen, 1762. -- 1 stuk

271. Stukken betreffende de keur tot het onbelemmerd overschepen van goederen door de Overschepingsstraat en Veersteeg, 1762. -- 1 omslag

272. Akte van aanstelling van Bartholomeus Barneveld tot veer- en marktschipper van Haastrecht op Rotterdam en terug, 17 augustus 1771, verlengd 28 januari 1799 en bevestigd door de president van het gemeentebestuur 20 maart 1814, goedgekeurd door de wethouders van Rotterdam 15 augustus 1803 en bevestigd door de burgemeester van Rotterdam 23 maart 1814. -- 1 stuk

273. Lijst van vrachtlonen voor de schippers van Haastrecht op Amsterdam ep terug, 30 december 1785. -- 1 stuk

274. Akte van de municipaliteit, waarbij wordt verklaard, dat Hillebrant Dirk de Bruin schipper is van Theodorus Bisdom en Zonen en als opvolger van Dirk Borsje met hun goederen op Amsterdam, Rotterdam en Gouda vaart, augustus 1796; minuut. -- 1 stuk

275. Verklaring van Hilbrand Dirk de Bruyn, schipper op de hennepschuit van Theordorus Bisdom en Zonen geen koopwaar van anderen op dit schip te zullen vervoeren, 3 september 1796. -- 1 stuk

276. Akte van aanstelling van Jacob Dros tot veer- en marktschipper op Rotterdam, Dordrecht, Delft, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis 24 februari 1799. met een goedkeuring van het stadsbestuur van Rotterdam 22 februari 1803. -- 1 stuk

277. Akte van aanstelling van Johannes Rietveld tot veer- en marktschipper op Schoonhoven, 1 mei 1804. -- 1 stuk

278. Akte van aanstelling van Pieter Barneveld tot zetschipper op Rotterdam, Dordrecht, Delft, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis op verzoek van diens vader, schipper Bartholomeus Barneveld, 1808; minuut; met een reglement, z.d. (ca. 1808. -- 1 omslag

2.07.5 Veeteelt
Zie ook onder veeziekten inv.nrs. 255 - 256.


279. Publicaties betreffende het rundvee, 1732 - 1810. -- 1 omslag

2.07.6 Paardenwedde


280. Stukken betreffende de paardenwedde in de inham bij de woning van Harmen Ervert Swanenburg aan het Postpad aan de Vlist, 1712 - 1736. -- 1 omslag

281. Rekening van Martinus van Rijn, opzichter van de paardenwedde, 1748 - 1795. -- 1 stuk

2.08 Maatschappelijke zorg


2.08.1 Armenzorg


2.08.1.1 Algemeen


282. Ingekomen brieven van de armbesturen binnen Haastrecht ter voldoening aan de aanschrijving van het departementaal bestuur van 11 september 1800, met de staat van het armenwezen door de gemeente geadministreerd, 29 december 1800; afschriften. -- 1 omslag

2.08.1.2 Collecten


283. Publicatie van schout, burgemeesters en waarsluiden betreffende een collecte voor de "Piemonteese dalluyden", 9 november 1687. -- 1 stuk

284. Stukken betreffende een collecte voor de ingezetenen van Hilversum wegens een brand aldaar, ingevolge een resolutie van de Staten van Holland en Westvriesland, 1766. -- 1 omslag

285. Register voor vrijwillige giften ten behoeve van de door de overstroming getroffen landgenoten, 13 februari 1809. -- 1 stuk

2.08.1.3 H.Geest-armen


2.08.1.3.1 Algemeen
Zie ook inv.nrs. 48 en 49 voor uitgaande brieven van de armmeesters.


286. Waarschuwing van de schout en burgemeesters tegen degene, die nalatig zijn of weigeren met de kop rond te gaan voor de inzameling ten behoeve van de H.Geestarmen, 1 juni 1680. -- stuk

287. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de H.Geestmeesters, 1728, 1729, 1740 en z.d. -- 1 omslag

2.08.1.3.2 H.Geest-meesters
Voor de nominatie, electie en beëdiging van de H.Geestmeesters 1701 - 1798, zie inv.nrs. 59 - 60.


288. Akte van benoeming door de schout en de burgemeesters van de aalmoezeniermeesters van Haastrecht, 5 september 1673. -- 1 stuk

2.08.1.3.3 Reglement


289. Reglement voor de H.Geestmeesters van Haastrecht, 19 juli 1685; met een 18e eeuws afschrift. -- 1 omslag

2.08.1.3.4 Schenkingen en leningen


290. Akte van schuldbekentenis aan de H.Geestmeesters door Andries NN afgelegd ten overstaan van schout en schepenen, 29 april 1585. -- 1 charter
NIET RAADPLEEGBAAR, eerst restaureren! (Zwaar beschadigd.)

291. Akte voor notaris en schepenen van Haastrecht, waarbij 4 matrozen verklaren onder ede, dat de overleden Gijsbert Hagensz van der Griek uit Haastrecht de armen van Haastrecht tot enige en algehele erfgenaam heeft gemaakt, 28 juni 1666. -- 1 stuk

292. Akte van schenking van 230 gulden aan de H.Geest-armen door Pieter en Jan Jansz van Billewijck, 24 januari 1678. -- 1 stuk

293. Verzoek van Hugo van Arkel, heer van Grayensteyn, aan schout en burgemeesters van Haastrecht tot uitstel van executie van een vonnis van het Hof van Holland tot betaling van een schuld van 1000 gulden ten behoeve van de H.Geest-armen, 20 mei 1686.
Zie ook de aantekening na inv.nr. 102.

294. Proces-verbaal van overdracht van obligaties, rentebrieven en andere bescheiden van de H.Geest-armen door Dirk Pietersz van Wingerden aan Arij Herbertsz van der Burg, armmeester en Jan Ariensz Kannigje, 7 april 1688. -- 1 stuk

295. Akte van afstand van een huis ten behoeve van de armen door Anna Koevoet, 18 april 1749. -- 1 stuk

297. Opgave van losrenten en obligaties toebehorende aan de H.Geestarmen 1793, 1795, 1808 - 1810; met kwitanties 1789; en opgave van de losrenten en obligaties toebehorende aan de diaconie-armen, 1793 en 1810. -- 1 omslag

296. Uittreksel uit het testament van Adriaan Jacob Bisdom betreffende een legaat aan de diaconie- en H.Geest-armen, Gouda 10 juni 1790. -- 1 stuk

2.08.1.3.5 Contracten


298. Huurcontract van een huis, erf en boomgaard aan de Vuilbuurtsesluis voor de tijd van 3 jaar gesloten tussen Annigje Aryens Liesvelt, huurster en de H.Geestmeesters hiertoe voor een derde gemachtigd, 25 juli 1740. -- 1 stuk

299. Overeenkomst tussen Phillippus Wouters en de gecommitteerden van de municipaliteit van Haastrecht als opper-armmeesters tot het ophalen van haardas ten behoeve van de armen van 1 augustus 1798 tot 1 augustus 1802, 10 augustus 1798. -- 1 stuk

300. Overeenkomst tussen Gilles Kouwenberg en de gecommitteerden van de municipaliteit van Haastrecht als opper-armmeesters tot het ophalen van haardas ten behoeve van de armen van 1 mei 1803 tot 1 mei 1809, 15 april 1803. -- 1 stuk

2.08.1.3.6 Rekeningen
Voor de inkomsten zie onder accijnzen en personele omslag.


301-307. Rekeningen van de H.Geestmeesters, 1686 - 1808. -- 5 delen en 2 omslagen

310. Richtlijnen ten behoeve van de ontvanger-armmeester betreffende de te innen gelden en de wijze van inschrijven, z.d. (eind 18e eeuw). -- 1 stuk

308. Staat van ontvangsten van de H.Geestmeesters, 1790 - 1808. -- 1 omslag

309. Brief van de H.Geestmeesters aan de Eerste Kamer van het vertegenwoordigend lichaam houdende een opgave van de inkomsten; met bijlage, 2 november 1798. -- 1 omslag

311-313. Bijlagen bij de H.Geestrekening, 1802 - 1811. -- 3 omslagen

2.08.1.3.7 Uitoefening van de armenzorg


314. Overeenkomst voor notaris Nicolaas Straffintvelt te Gouda, opgemaakt 21 januari 1675, waarbij Jan Jansz van Bilwijk belooft zijn schoonzuster Maritje Pieters te zullen onderhouden haar leven lang en deze geheel haar bezit aan Jan Jansz overdraagt 4 juni 1676, met een lijst van goederen, die ze op 18 juli 1676 heeft overgedragen, ondertekend door de armmeester Dammis van der Hort en met de voorwaarden, waarop zij voor één jaar besteed is ten huize van Dirck Coeckebacker, 20 oktober 1676. -- 1 omslag

315. Lijsten van de bedeling van turf wegens de algemene armen, 1727, 1745 - 1746. -- 1 omslag

316. Akte, waarbij de H.Geestmeesters verklaren tegen vergoeding van 78 gulden voor de tijd van een jaar aan Ary van Haften te Benschop Okker Jansz de Munnik en Okkersz de Munnik te hebben uitbesteed, 30 april 1736. -- 1 stuk

317. Akte, waarin Petronella Hoogstraten, echtgenote van Willem Oskam, verklaart van de Oost-Indische Compagnie de som van f 69:14:0 onivangen te hebben als gage van haar man. De burgemeesters verklaren, det zij de vrouw is van Willem Oskam. Het aantekening betreffende de alimentatie door de H.Geestmeesters, 24 augustus 1771. -- 1 stuk

318. Staat van wekelijkse bedeling van de armen en andere uitgaven, 1 mei 1778, 21 augustus 1790. -- 1 deel

2.08.1.4 Armen van rozendaal


319. Stukken betreffende de goederen door Dirk Gijsen Koen nagelaten aan zijn innocente zuster Geertje Gijsen, zodat deze niet ten laste van de armen van Rozendaal komt, 1697. -- 1 omslag

320. Bevelschriften van de gecommitteerde Raden van Holland aan de ontvanger-generaal om aan de schout en het gerecht van Haastrecht de 200e penning van de kapitalen van de armen van Rozendaal terug te betalen of niet in rekening te brengen, 1719 - 1743. -- 1 omslag

2.08.1.5 Diakonie-armen
Zie ook inv.nrs. 296 en 297.


321. Brief van Joh. van Aldenhove uit Ouderkerk aan de IJssel aan de armmeesters van de diaconie-armen, houdende een verzoek om ondersteuning var Barber Klaas Verwey uit Haastrecht naar Ouderkerk verhuisd en in het bezit van een akte van indemniteit, 6 juli 1744. -- 1 stuk

322. Stukken betreffende een geschil tussen de burgemeesters van Haastrecht als armmeesters van de H.Geest en de kerkenraad over de alimentatie van de kinderen van Matthijs van Leeuwen en Eljsabeth Hombart, met een akte van overeenkomst indien beide, een of geen van de ouders lidmaten van de gereformeerde kerk zijn geweest, 16 april 1749, 1748 - 1749. -- 1 omslag

2.08.1.6 Rooms-katholieke armen


323. Stukken betreffende een geschil tussen de burgemeesters als opperarmmeesters van de H.Geest en pastoor van Veggelen betreffende de achterstallige schuld van de pastoor en de onderhouding van de katholieke armen, 1766 - 1767. -- 1 omslag

324. Overeenkomst tussen de burgemeesters van Haastrecht als opperarmmeesters van de H.Geest en de pastoor en de armmeesters van de roomse statie tot een afzonderlijke ondersteuning van de resp. armen, 2 maart 1782; met een goedkeuring van de Staten van Holland, 4 mei 1782. -- 1 omslag

325. Stukken betreffende de overdracht van onroerende goederen aan de katholieke armmeesters, 1806 - 1807. -- 1 omslag

2.08.1.7 Indemniteit


2.08.1.7.1 Algemeen


326. Lijst van uitgegeven akten van indemniteit, 1730 - 17 maart 1787. -- 1 omslag
De bladen zijn genummerd van 1 - 50 en verwijzen naar de akten in de resolutieboeken, inv.nrs. 7 - 11. Na 17 maart 1787 schreef men de akten in een afzonderlijk register, inv.nr. 333.

331. Ingekomen brieven bij de schout of secretaris betreffende de akten van indemniteit, 1745 - 1810. -- 1 omslag

327-328. Ingekomen en uitgegeven akten van indemniteit, 1745 - 1811, genummerd 1 - 809. -- 2 omslagen

329. Klapper op de ingekomen en uitgegeven akten van indemniteit van 1745 - 1811. -- 1 deel

330. Niet geregistreerde akten van indemniteit, 1745 - 1811. -- 1 omslag

332. Chronologische lijst van de akten van indemniteit, berustende ter secretarie, opgemaakt september 1749, bijgehouden tot 1783, met betreffende akten. -- 1 omslag

333. Register van uitgegeven akten van indemniteit, 1787 - 1811. -- 1 deel

334. Akten, waarbij men verklaart de akten van indemniteit terug ontvangen te hebben van de secretaris, 1797, 1799, 1800, 1802, 1810. -- 1 omslag

2.08.1.7.2 Rozendaal


335. Ingekomen en uitgegeven akten van indemniteit betreffende de armen van de polder Rozendaal, 1754 - 1811, genummerd 1 - 113. -- 1 omslag

336. Klapper op de akten van indemniteit betreffende de armen van de polder Rozendaal van 1754 - 1811. -- 1 deel

337. Akten, waarbij de armmeesters van Rozendaal toestemming verlenen aan de secretaris tot het afgeven van een akte van indemniteit, 1788 - 1817. -- 1 omslag

338. Lijst van de akten van indemniteit van de armen van de polder Rozendaal op de secretarie van Haastrecht berustende, opgesteld door Cornelis de Wit en Maarten van der Werf, armmeesters, 30 augustus 1797. -- 1 stuk

339. Lijst van de akten van indemniteit van de armen van Rozendaal, opgesteld door Maarten van der Werf, armmeester, 16 februari 1797. -- 1 stuk

2.08.1.8 Knechtsbosse


2.08.1.8.1 Algemeen
Voor het octrooi van 1754 zie inv.nr. 262. Het archief van de Knechtsbosse, zie ac 1132.


340. Stukken betreffende de oprichting van de Knechtsbosse, reglement en resoluties van de burgemeesters en schepenen, 1747 - 1753. -- 1 omslag

341. Memorie van onkosten gevallen bij het verzoek en bekomen van octrooy op de knegtsbosse 1753 - 1754
1754. -- 1 stuk

342. Stukken betreffende een verzoekschrift van W, van Rijn aan de burgermeesters betreffende het financieel beleid van de bosse met aantekeningen ter beantwoording en verdediging, 1807 - 1809. -- 1 omslag

2.08.1.8.2 Rekeningen


343-345. Rekeningen van de knechtsbosse, jaarlijks gedaan ten overstaan van burgemeesters en schepenen, later gemeenteraad, 1747/1748 - 1889/1890. -- 2 omslagen en 1 deel

2.09 Onderwijs


2.09.1 Algemeen


346. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende het onderwijs, 1806, 1807, 1811. -- 1 omslag

2.09.2 Gebouwen


347. Bestek voor een vergroting en verbetering van het schoolhuis; concept, z.d. (17e eeuw). -- 1 stuk

348. Bestek voor een nieuw schoolhuis, 11 juli 1671.

349. Rekening van inkomsten en uitgave door de burgemeester en waarsluiden ten behoeve van de bouw van het schoolhuis, 1671. -- 1 stuk

2.09.3 Personeel
De schoolmeesters fungeren tevens als voorganger en koster.


2.09.3.1 Reglement


350. Schoolmeestersregelement 1773, met minuut van een nieuw reglement. -- 1 stuk

2.09.3.2 Aanstelling


351. Akte van aanstelling als schoolmeester van Jan Symonsz, 31 maart 1600. -- 1 stuk

352. Akte van aanstelling als schoolmeester van Samuel Sevenhuizen, 19 september 1647, met gewijzigde overeenkomst, 23 april 1663. -- 1 omslag

353. Akte van aanstelling als schoolmeester van Vincent Vincentsz, 31 juli 1669. -- 1 stuk

354. Stukken betreffende de vacature van 1674 en akte van aanstelling als schoolmeester van Pieter van Vliet, 29 november 1674. -- 1 omslag

355. Stukken betreffende de vacature van 1722/1723 en akte van aanstelling als schoolmeester van Anthony Buitenweg, 9 januari 1723. -- 1 omslag

356. Stukken betreffende de vacature van 1747 en aanstelling als schoolmeester van Willem Visser 14 - 17 april 1747. -- 1 omslag

357. Stukken betreffende de vacature van 1763 en de aanstelling van Nicolaas Bliek als schoolmeester van de franse en duitse kostschool en de parochieschool. -- 1 omslag

358. Stukken betreffende de vacature van 1773 en de aanstelling van Dirk Dupper als schoolmeester van de franse en duitse kostschool en de parochieschool. -- 1 omslag

359. Stukken betreffende de vacature van 1810 en de aanstelling van Nicolaas van Breda als schoolmeester, 1810. -- 1 omslag

2.09.3.3 Getuigschrift


360. Getuigschrift voor Dirk Dupper bij diens sollicitatie naar een andere school, 17 november 1774. -- 1 stuk

2.10 Kerkelijke zaken
Voor de benoeming van de kerkmeesters zie inv.nrs 59 - 60, voor de uitgaande brieven zie inv.nrs. 48 en 49. De onderwijzer fungeerde als koster en voorganger.


2.10.1 Algemeen


361. Verordeningen van de kerk van Haastrecht, de landen van Steyn, Willens en Kort-Haarlem 1767 - 1779.

362. Ingekomen stukken van het Provinciaal Commité van Holland en van de verschillende kerkgenootschappen wn een minuut van het antwoord van de nunicipaliteit betreggende 12 procent ter scheiding van kerk en staat, 1797. -- 1 omslag

363. Benoeming van een commissie van katholieken en een verzoekschrift van deze commissie aan de municipaliteit betreffende de toepassing van het 6e van de additionele artikelen van de staatregeling omtrent het gebruik van de kerk, pastorie etc. alsmede de publicaties dienaangaande 1798. -- 1 omslag

364. Vragen, voorgelegd aan de kerkeraad van de gereformeerde gemeente van Haastrecht met antwoorden betreffende het aantal zielen, predikanten, jaarwedde enz., 27 oktober 1805. -- 1 stuk

365. Opgave van de kerkelijke toestand in Haastrecht, 1811. -- 1 omslag
Voor opgave van de godsdienstige gezindheid in 1809 zie inv.nr. 236

2.10.2 Beroepen van predikanten


366-(599). Stukken betreffende het beroepen van predikanten, 1632 - 1783. -- 12 omslagen

2.10.3 Financiën


2.10.3.1 Kerkrekeningen


378. Kerkeboek
Akten van de kerkmeesters 1739, 1740, 1745, 1757, 1780 en rekeningen van de kerkmeesters, 1722 - 1782. -- 1 deel

379. Kerkeboek van Haastregt en 't Land van Steyn, Willes en Kort-Haarlem
Register met afschriften van de kerkrekeningen, 1757 - 1782, en de kerkrekeningen 1782 - 1798. -- 1 deel
De rekeningen in inv.nrs. 378 en 379 lopen jaarlijks van 1 juli - 30 juni.

2.10.3.2 Bijlagen.


366-(599). Bijlagen bij de kerkrekening, 1684 - 1782. -- 27 omslagen

2.10.3.3 Onkosten wegens het beroep


407. Rekeningen van de onkosten wegens het beroepen van ds. Gijbert van der Kars, met ontwerp voor de omslag 1724 - 1725. -- 1 omslag

408. Rekeningen van de onkosten wegens het beroepen van ds. Cornelius Aemilius, 1728. -- 1 omslag

2.10.3.4 Collecte en schenkingen


410. Akte van schenking van een huis met erf in de Kerkstraat aan de gereformeerde diakonie van Haastrecht, 8 juni 1750. -- 1 stuk

409. Memorie van den ontfang der collecte in de kerk", 8 mei 1759 - 31 maart 1766. -- 1 stuk

411. Notariële akte van overdracht van vier obligaties, elk 1000 gulden door Maria Theodora Bisdom aan de burgemeesters om met de rente een organist voor de Gereformeerde kerk te betalen, 15 augustus 1795, met transportbrieven. -- 1 omslag

2.10.4 Kerkgebouw, toren, utensilia


412. Rekening van kaarsen, kronen en blakers door Symon van Steyn betaald, 1685 - 1690. -- 1 omslag

415. Stukken betreffende de reparatie van het lijdak van de kerk en de wijzerplaten van de toren, 1704 - 1708. -- 1 omslag

414. Stukken betreffende de vernieuwing van de klok, 1716. -- 1 omslag

415. Annotatie van het hout, gebruikt voor het lijstwerk, het oxaal voor het nieuwe orgel in de kerk, gebouwd in de jaren 1791 - 1792. Opgesteld 24 december 1795. -- 1 stuk

2.10.5 Predikantshuis


421. Memorie betreffende de onkosten voor het vergroten van het predikantshuis, z.d. (17e eeuw). -- 1 stuk

416. Akte van attestatie van de kerkmeesters betreffende de onbewoonbaarheid van het predikantshuis, 18 april 1654. -- 1 stuk

417. Bestek, waarnaar de baljuw, schout, burgemeesters en kerkmeesters van Haastrecht, het land van Stein, Willens en Kort-Haarlem een nieuw predikantshuis zullen aanbesteden, z.d. (1654). -- 1 stuk

418. Getuigenverklaring van enige timmerlieden omtrent bepaalde voorwaarden bij de aanbesteding van het predikantshuis in 1654 gesteld, z.d. (na 1654). -- 1 stuk

419. Octrooi van de Staten van Holland voor de schout, burgemeesters, waarsluiden en kerkmeesters tot het doen van een omslag van 2/5 over de morgentalen en 3/5 over de hoofden van huisgezinnen tot dekking van de onkosten voor het nieuw gebouwde predikantshuis, 27 maart 1657. -- 1 charter

420. Verzoekschrift van burgemeesters, waarsluiden en kerkmeesters aan de Staten van Holland om bij parate executie het tekort van 300 a 400 gulden wegens de bouw van het predikantshuis te mogen omslaan als bij het octrooi van 27 maart 1657; met apostille, waarbij het verzoek wordt toegestaan, 16 juli 1660. -- 1 stuk

2.11 0pperbestuur van de polders
Aangezien het opperbestuur van de polders; schout, waarsman-.en en gezworenen een plaats hadden in het geheel van het gemeentebestuur, zonder een afzonderlijk eigen archief te vormen, zijn vele stukken betreffende de polders te vinden in de stukken van algemene aard van de gemeente, zoals in de resolutieboeken. Rekeningen zijn te vinden onder de gemenelandsrekening.


2.11.1 Stukken van algemene aard


422. Publicaties van de gezamenlijke gezworenen of provisionele municipaliteit tot het veilen en verpachten van de gemenelands goederen, het doen van aanbestedingen en het doen van de rekeningen, 1782, 1788, 1795 - 1797, 1800, 1809. -- 1 omslag

2.11.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen


2.11.2.1 Bestuur


424. Stukken betreffende de keuze van de gezworenen, 1796, 1807 - 1809. -- 1 omslag
Voor de nominatie en electie van de gezworenen, zie inv.nrs. 59 - 60.

423. Instructie voor de gemeentebesturen van de Bataafse republiek, 1800, met een reglement op de verkiezing van bestuurders ter waarneming van de zaken van de ingelanden, landeigenaars of geërfden, 1800; gedrukt. -- 1 stuk

2.11.2.2 Personeel


425. Aantekeningen van hetgeen de secretaris toekomt uit de polderrekeningen, gesloten 1766, 1767, 1782 - 1785. -- 1 omslag

2.11.2.3 Financiën
Voor de rekeningen: zie onder de gemenelandsrekeningen, inv.nrs. 77 - 93.


426. Blokceel van het land van Boven en Beneden Haastrecht en Bilwijk, 1661, 1663, 1665. -- 1 omslag

427-428. Register van de smaldeling van de buitenlandse morgengelden, 1675 - 1816. -- 2 delen

433. Rekenlijst ten behoeve van de omslag per morgen in de verschillende polders, z.d. (18e eeuw). -- 1 stuk

429. Rekening voor het inlaten van water, betaald aan de dijkgraaf van de Krimpenerwaard en omgeslagen over de polders, 1709 - 1713. -- 1 omslag

430. Stukken betreffende de smaldeling van de buitenrekening van Haastrecht, 1716, 1747, 1786 - 1811. -- 1 omslag

431. Minuut van een uitgaande brief van de gezamenlijke polderbesturen aan het departementaal bestuur van Holland betreffende de polderlasten, 23 september 1806, met bijlage de staten van de lasten van de afzonderlijke polders over de jaren 1797 - 1806 en aantekeningen van de secretaris betreffende de lasten over de jaren 1791 - 1805. -- 1 omslag

434. Opgave van de grootheid van de uiterdijken in Rozendaal, Honaard en Galgoord en van de lasten van de huizen onder Rozendaal, z.d. (ca. 1800). -- 1 stuk

432. Publicaties van de burgemeesters en waarsluiden, later municipaliteit, gemeentebestuur, houdende een oproep de rekeningen wegens de buitenlandse omslag ter secretarie in te dienen en de schulden van de vorige omslag bij de gezworenen te voldoen wegens de opstelling van de gemenelandsrekening, 1796 - 1811. -- 1 omslag

2.11.2.4 Schouw
Voor de nominatie van de kadeschouwers, zie inv.nr. 59 - 60. Voor de registers van schouwen en laken zie inv.nrs. 218 - 224.


435. Akte van toestemming, waarbij keizer Maximiliaan aan de geërfden onder Oudewater en de inwoners van Hoenkoop toestaat een watermolen te zetten en op eigen kosten de watergang door Haastrechts gebied naar de IJssel te verbreden en bepaalt verder, dat de kade twee maal per jaar geschouwd moet worden door een hunner samen met een uit Rozendaal en een uit Keulevaart als naastgelanden en de schout van Haastrecht als overman van 's Herenwege, 5 april 1486 vóór paesschen; afschrift c, 1618. Tevens overeenkomst tussen de ingelanden van Snelrewaard en Dirck Symonsz met de bruikers van Rozendaal betreffende de kosten van een geul en kade, 10 juni 1618; afschrift. -- 1 stuk

436. Stukken betreffende het schouwen en laken door de schout, burgemeesters en waarsluiden van het Zand- en Postpad, 1661 - 1666, 1671, 1678, 1771 - 1810. -- 1 omslag

2.11.2.5 Beheer en onderhoud van waterstaatswerken


2.11.2.5.1 Algemeen


437. Ingekomen brief bij de schout en poldermeesters, 18 december 1800, met minuut van uitgaande brief betreffende de opgave van schouw-bare wegen, waterwerken en van de jaarlijkse onderhoudskosten aan de commissaris-inspecteur A. Blanken, 3 januari 1801. -- 1 omslag

2.11.2.5.2 Wegen en voetpaden
Zie ook onder schouw, inv.nr. 436.


438. Overeenkomst ter beëindiging van het proces voor het Hof van Holland tussen de burgemeesters en regeerders van Haastrecht en Gouda als eisers tegen de bewoners van de Vlist, Bonrepas, Noord-Zevender en Vijfhoeven te Jaarsveld over het maken en onderhouden van het overpad aan de westzijde van de sluis, waarbij het overpad ten laste van Haastrecht, de dijk aan de westzijde van de sluis ten laste van de verweerders komt, 17 mei 1667; afschrift. -- 1 stuk

439. Uitspraak van de prins van Oranje over het onderhoud van het Postpad over de westzijde van de Vlist, 15 september 1678; afschrift. -- 1 stuk

440. Overeenkomst tussen de regenten van Haastrecht, Schoonhoven, Bergambacht en Vlist betreffende de sluitbomen op het zandpad langs de Vlist, 2 december 1733. -- 1 stuk

441. Stukken betreffende de sluitbomen op de weg langs de Vlist, 1734. -- 1 stuk

442. Lijsten van eigenaars van de dijken en zandpaden, z.d. (ca. 1734). -- 1 omslag

443. Lijst van de gehoefslaagden op de Zijdeweg, Vlistdijk en Geerkade, 4 november 1757. -- 1 stuk

444. Lijsten van de gehoefslaagden op het Zandpad en Postpad, 1785, 1794, 1801. -- 1 omslag

445. Stukken betreffende het onderhoud van de Zijdeweg, 1805. -- 1 omslag

2.11.2.5.3 Watersnoodklok


446. Uitspraak in een geschil tussen de gemene buren van Haastrecht en de geërfden van Rozendaal en verdere bepalingen betreffende de betaling en onderhoud van de watersnoodklok, 8 december 1609; afschrift. -- 1 stuk

2.11.2.6 Samenwerking met andere waterschappen en instellingen
Zie inv.nrs. 435, 438, 439, 440.


447. Akte, waarbij de bewoners van Haastrecht beloven bij te dragen in de onkosten, indien de zijgsloot beoosten de Bergambachtse boezem tot een bevaarbare sloot wordt gemaakt en indien er een brug wordt gelegd om via de Bergvliet in Bergambacht te komen, 12 maart 1707. -- 1 stuk

2.12 Bemoeiingen met de krimpenerwaard


2.12.1 Stukken van algemene aard


2.12.1.1 Notulen en resoluties van de Krimpenerwaard


448. Notulen van de vergaderingen van schouten, gecommitteerde gerechten en de vier kavelen van de Krimpenerwaard, 1750 - 1753. 1755. 1761, 1774, 1775. -- 1 omslag

449. Uittreksels uit de resoluties van de gedeputeerden van Dordrecht, Gouda en Schoonhoven als gecommitteerden voor de Krimpenerwaard, 1762 - 1767, 1769 - 1771, 1778, 1779. -- 1 omslag

450. Stukken betreffende de vergaderingen van de gezamenlijke dorpen en ambachten van de Krimpenerwaard, 1795 - 1798. -- 1 omslag

2.12.1.2 Ingekomen en uitgaande stukken


451-453. Ingekomen stukken van dijkgraaf en hoogheemraden van de Krimpenerwaard bij schout en gerecht van Haastrecht en minuten van uitgaande stukken 1668 - 1810. -- 3 omslagen

454-456. Register van de keuren en lakingen, brieven en publicaties van de dijkgraaf en hoogheemraden, 1685 - 1811, 1832 - 1839, met een agenda van ingekomen stukken 1840 - 1861. -- 3 delen

457. Waarschuwingen van de dijkgraaf en hoogheemraden, 1692, 1719, 1750. -- 1 omslag

458. Verzoekschriften van schout, burgemeesters en waarsmannen aan de dijkgraaf en hoogheemraden, met de daarop gegeven appointementen, 1719, 1733, 1735, 1748, 1752, 1757, 1760, 1794. -- 1 omslag

2.12.2 Stukken beteeffende afzonderlijke onderwerpen


2.12.2.1 Bestuursinrichting


2.12.2.1.1 Handvest en reglement


459. Handvesten, reglement en keuren met stukken betreffende de behering van de waard; naamlijst van de dijkgraven, 1488 - 1703, handvest 1634; reglement 1675 met aanvulling van 1679 en resoluties van 1687, 1699, 1705, 1711, keuren van 1690 stukken betreffende de watersnood in de Waard op 23 februari 1709. eed van de hoogheemraden, de secretaris en de bode, uittreksel uit de resoluties van de dijkgraaf en hoogheemraden van 1705, 1706, uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland 1594, 1598, 1644, 1676, verordening rakende de appellen in Holland en Friesland 1458-1460; uitspraak van de gecommitteerden over geschillen tussen de dijkgraaf en hoogheemraden met de schout en schepenen van Haastrecht, Bonrepas en Vlist en de vier kavelen betreffende de omslag op de monstering en wapenschouw, het stellen van wachten, de vreesschouwen, het visiteren van de neervoeten en het doen van de rekening 1622, tourbeurten van de kavelen, lijst van sluizen, zijlen en duikers in de kring van de waard 1691; lijst van de dijk-mergentalen van elk dorp met het getal van de geschierde mannen; octrooi aan Gouda verleend om 2 heemraden te mogen kiezen 1667, met advies van de kamer van rekening 1667 en verzoekschrift van de kavelen 1675; conventie tussen de burgemeesters en regeerders van Dordrecht en de vier kavelen van de Krimpenerwaard 1703 met een resolutie van de oud-raad van Dordrecht 1708 en een contract tussen de burgemeesters van Dordrecht en de vier kavelen, 1708; gedrukt, 1669 - 1720. -- 1 deel

460. Handtveste van de Crimpenreweerdt" door Philips van Bourgondië op 13 mei 1430 gegeven, gecollationneerd en accoord bevonden 25 september 1634, gedrukt te Gouda 1785 en z.d. (18e eeuw). -- 1 omslag

461. Aanvulling van het reglement voor de Krimpenerwaard van 2 juli 1675 door de gedeputeerden van Dordrecht, Gouda en Schoonhoven, vastgesteld 16 augustus 1679; gedrukt. -- 1 stuk

462. Reglement voor de Krimpenerwaard 1755, 1759, 1762/1785, met uittreksels uit de resoluties van de Staten van Holland 1762, 1765, 1780, 1792 en uittreksels uit de resoluties van de gedeputeerden van Dordrecht, Gouda en Schoonhoven als gecommitteerden voor de Krimpenerwaard 1762 - 1767, 1769 - 1771, 1778, 1779. -- 1 omslag

463. Publicatie van het bureau van correspondentie van de ambachten in de Krimpenerwaard, betreffende het 14 dagen ter inzage liggende verbeterde regeringsreglement voor het dijkcollege van de Krimpenerwaard, 4 juli 1796. -- 1 stuk

2.12.2.1.2 Geschillen met de Krimpenerwaard.
Zie ook inv.nr. 459.


464. Akte van dagvaarding door Melchior Gerard Rietveldt, dijkgraaf als eiser contra de schout en het gerecht van Haastrecht als gedaagden om op 27 oktober 1692 te Stolwijkersluis te verschijnen voor de hoogheemraden om de eis van contensie te aanhoren, daarop te antwoorden en te procederen, 22 oktober 1692. -- 1 stuk

2.12.2.2 Bestuur


2.12.2.2.1 Dijkgraaf
Voor de naamlijst van de dijkgraven van 1488 - 1703, zie inv.nr. 459.


465. Ingekomen en minuten van uitgaande brieven betreffende de aanstelling van een nieuwe dijkgraaf, 1795. -- 1 omslag

2.12.2.2.2 Heemraden
Voor de eed van de heemraden zie inv.nr. 459.


466. Sententie van het Hof van Holland betreffende het aanstellen van heemraden, 22 december 1651; afschrift 27 juni 1654. -- 1 stuk

467. Resoluties van burgemeesters en waarsmannen, houdende de aanstelling van Hendrik Huybertsz Kannigje, Jacob van Heyningen, waarsmannen en Adriaan Bisdom, secretaris, om op de vergadering van 28 november te Stolwijkersluis burgemeesters en waarsmannen te representeren en tot een accoord te komen aangaande de geschillen over de benoeming van een heemraad; verder betreffende het zanden langs de Vlist en het verlenen van akte van indemniteit ten behoeve van de kavelen, 26 november 1707; afschrift 28 november 1707. -- 1 stuk

2.12.2.2.3 Kavelen
Voor de toerbeurt van de kavelen zie inv.nr. 459.


468. Akten van aanstelling tot kavel door de schout, burgemeesters en waarsmannen van Haastrecht, de schout en burgemeesters van Vlist en Bonrepas en de schout en gezworenen van Berkenwoude en Achterbroek, 1724, 1730, 1756, 1742, 1748, 1760, 1772, 1778, 1784, 1790, 1796, 1802, 1808. -- 1 omslag

469. Ingekomen brieven bij de schout en het gerecht, de schout en de polderbestuurders betreffende de aanstelling van een kavel, 1734. 1748, 1778, 1782, 1794, 1802. -- 1 omslag

2.12.2.3 Ambtenaren van de Krimpenerwaard
Voor de eed van de secretaris zie inv.nr. 459. Voor de eed van de bode zie inv.nr. 459.


470. Akte van aanstelling van Samuel Guldenmont tot secretaris en penningmeester, met reglement voor de penningmeester, met reglement voor de penningmeester en akte van borgstelling door Cornelis van der Geer, 24-27 augustus 1728; afschrift 13 oktober 1728. -- 1 stuk

474. Instructie voor de schutters en aardemeters, 1729; gedrukt 1735. -- 1 stuk

471. Eervol ontslag van Samuel Guldenmont en akte van aanstelling van Dammes Hooft tot secretaris en penningmeester, met reglement voot de penningmeester en akte van borgstelling door Dirk Hooft, burgemeester van Haastrecht, 15-20 juli 1735; afschrift 4 april 1736. -- 1 stuk

475. Instructie voor de timmerman ter controle op sluizen en duikers, 1736, 1745, 1762. -- 1 omslag

473. Instructie voor de dijkbaas, 1762; gedrukt. -- 1 stuk

472. Reglement voor Jan Smits Pieterszoon als penningmeester en secretaris van de Krimpenerwaard, 7 juni 1785. -- 1 stuk

2.12.2.4 Financiën


2.12.2.4.1 Algemeen


476. Rekeningen van de penningmeester, 1672 - 1681, 1747 - 1749, 1784. -- 1 omslag

477. Rekening van verschot en verdiensten van Geerlof Cornelisz ten dienste van de Krimpenerwaard, 1709. -- 1 stuk

478. Lijst van de tourbeurten van de dorpen in de Krimpenerwaard, waar om de twee jaar rekening zal worden gedaan, van 1719 - 1777. Vastgesteld 4 april 1719; gedrukt. -- 1 stuk

2.12.2.4.2 Kavelgeld.
Zie ook inv.nrs. 196 - 202, 204 - 207.


482. Ontvangboek van het kavelgeld, z.d. (17e eeuw). -- 1 stuk

479. Opgave van het kavelgeld, 1673 - 1774. -- 1 stuk

480. Gaerboeck
Van de verponding, 1678, en van het kavelgeld, 1679. -- 1 deel

481. Gaarboek van de verponding en het kavelgeld, 1682. -- 1 deel

483. Brieven van de penningmeester houdende de opgave van de te betalen kavelgelden, 1745 - 1747, 1751 - 1754, 1757, 1760 - 1777, 1779 - 1803, 1807 - 1808. -- 1 omslag

484. Kohier van de ordinaire verponding 1749 en van het kavelgeld 1750. -- 1 deel

485-488. Kohieren van de ordinaire verponding 1754 - 1759. de extraordinaire verponding of 200e penning over de landerijen en de 100e en 200e penning over de huizen, heerlijke goederen, tienden en visserijen, 1755 - 1759, en de kavelgelden 1755 - 1760. -- 4 delen

489. Kohier van het kavelgeld 1761 - 1766, van de extraordinaire verponding van de 100e en 200e penning over de huizen 1760 en 1761. -- 1 deel

490. Aantekeningen van de secretaris, aanslagen en kwitanties betreffende de ordinaire en extraordinaire verpondingen en het kavelgeld, 1762 - 1807. -- 1 omslag

491-493. Ontvangboek van de ordinaire en extraordinaire verponding en kavelgelden, 1768 - 1806. -- 3 delen

494. Minuut van een brief van de gaardermeester aan de boezemmeester van de Hoge Boezem in Haastrecht houdende een aanmaning de verpondingen, kavelgelden en buitenlandse lasten, zijnde f 390:9:0 onmiddellijk te betalen, 16 mei 1803. -- 1 stuk

495. Kohier van het kavelgeld, ordinair en extraordinair, 1807 - 1811. -- 1 deel

2.12.2.4.3 Omslag en gadering


498. Memorie van hetgeen de dorpen en ambachten per morgen moeten bijdragen in de Krimpenerwaardsrekening en in de verponding volgens het redres generaal, z.d. (18e eeuw). -- 1 stuk

499. Staat van de morgentalen van de ambachten in de Krimpenerwaard, z.d. (18e eeuw). -- 1 omslag

496. Aanschrijvingen van de penningmeester van de Krimpenerwaard betreffende de ordinaire en extraordinaire omslagen per morgen wegens de Krimpenerwaards-rekening, 1729, 1730, 1737, 1740, 1741. 1756, 1758, 1759, 1804 - 1806. -- 1 omslag

497. Octrooi en reglement van de Staten van Holland voor de schout en gerechten van de gezamenlijke dorpen in de Krimpenerwaard tot het doen van parate executie ter invordering van achterstallige verpondingen, dijk- en kavelrechten, binnenlandse omslagen en gemene dorpslasten, 6 november 1753; gedrukt. Met rekeningen van parate executies, 1754 - 1772. -- 1 stuk

2.12.2.5 Toezicht
Zie ook inv.nrs. 454 - 456, 459.


500. Keuren van de Krimpenerwaard met wijzigingen en met keuren en schieringen voor Haastrecht, 1690, 1693, 1722, 1723, 1732, 1737, 1738, 1742, 1747, 1762, 1765, 1772, 1773, 1777, 1807, 1851. -- 1 omslag

501. Proces-verbaal van de inspectie op 5 buitenkaden boven Haastrecht door Leendert van Meeuwen in opdracht van de dijkgraaf en hoogheemraden van de Krimpenerwaard, 9 juli 1732. -- 1 stuk

502. Verzoekschrift van W. Gerard Sand aan de dijkgraaf en hoogheemraden tot het graven in de dijk wegens het leggen van een fundament, met appointement, 16 mei 1757. -- 1 stuk

2.12.2.6 Beheer en onderhoud van de waterstaatswerken


2.12.2.6.1 Waterstand
Voor de overstroming in 1709 zie inv.nr. 459.


503-505. Stukken betreffende de overstromingen van 1726, 1751, 1760. -- 3 omslagen

506. Rapport van de waterpassing te Haastrecht één voet boven de vloed van 1717, opgesteld door Huybert van Stralen landmeter en J. Blanken timmerman van de Krimpenerwaard, 2 oktober 1776. -- 1 stuk

2.12.2.6.2 Sluizen, zijlen en duikers,
Voor een lijst van sluizen, zijlen en duikers 1691, zie inv.nr. 459.


507. Resolutie van de dijkgraaf en hoogheemraden over het herstellen van de sluizen, naar aanleiding van de wateroverlast door de overstroming van de Lopikerwaard op 11 - 21 januari 1677 ontstaan, 24 januari 1677. -- 1 omslag

508. Lijst van sluizen, zijlen en duikers in de Hoge Dijk, 1734; gedrukt. -- 1 stuk

2.12.2.6.3 Dijklegers; geschierde mannen
Zie ook inv.nr. 459.


509. Register van geschierde mannen
Register met de namen van de mannen van het dijkleger, met opgave van de gereedschappen, om op bevel van de dijkgraaf en de hoogheemraden zich naar een opgegeven plaats te begeven ter versterking of herstel van de dijken, 1684 - 1862. -- 1 deel

510. Brieven van de dijkgraaf en hoogheemraden aan de schout en het gerecht van Haastrecht om met de geschierde mannen, voorzien van het dijkgereedschap op de dijk te komen, 1744 - 1805. -- 1 omslag

511. Lijst van de dijkgereedschappen en materialen van de Krimpenerwaard, berustende in de magazijnen van de Waard, 1761; gedrukt. -- 1 stuk

512. Kwitanties van de geschierde mannen in dienst van de Krimpenerwaard op de Lekkendijk, 1811. -- 1 omslag

2.12.2.6.4 Kaden en dijken


515. Contracten betreffende het onderhoud van de gemenelandsdijken van Haastrecht in Krimpen en Lekkerkerk, 1792 - 1803. -- 1 omslag

2.12.2.6.5 Wegen en voetpaden


514. Ingekomen stukken van de dijkgraaf, hoogheemraden en gecommitteerden van schouten en gerechten van de Krimpenerwaard betreffende het sluiten van de bomen op de binnenwegen, 1707 - 1708. -- 1 omslag

515. Overeenkomst tussen de kavelen van de Krimpenerwaard als gekwalificeerden van de respectievelijke schouten en gerechten eenerzijds en de schouten en gerechten van Bergambacht, Haastrecht, Vlist en Bonrepas anderzijds betreffende het herstel en onderhoud van de rijweg langs de Vlist, 29 februari 1732; afschrift. -- 1 stuk

516. Bekendmaking en bestek waarnaar de kavelen van de Krimpenerwaard het zanden van de weg aan de westzijde van de Vlist in het openbaar zullen aanbesteden, 1732. -- omslag

2.12.2.7 Samenwerking met andere instellingen


517. Rekening van burgemeesters en gezworen heemraden van de Vlist en Bonrepas en van Adriaan Reyniers, burgemeester van Haastrecht, wegens reparatien en andere ongelden in 1622 gemaakt, 18 maart 1623. -- 1 stuk

518. Reglement, orde en instructie voor de dijkgraaf, heemraden, penningmeester en bode van de Alblasserwaard, 1661; gedrukt. -- 1 stuk

519. Twee verbalen gehouden bij de gecommitteerden tot de geschillen in Lekkerkerk, 1734; gedrukt. -- 1 stuk

2.13 Bemoeiingen met het landsbestuur


2.13.1 Bestuursinrichting


520. Stukken betreffende het afleggen van de eed op de constitutie van de hoge regering en het erfstadhouderschap, met lijst van de heren van de regering, ambtenaren, gebenificieerde en publieke personen, die deze eed hebben afgelegd, 1788. -- 1 omslag

521. Lijst van de burgers, welke ingevolge de aanschrijving van de provisionele representanten van het volk van Holland van 9 maart 1795 de voorgeschreven eed hebben afgelegd, 1795. -- 1 stuk

522. Lijst van de personen, benoemd om de grondvergadering van Haastrecht te vormen, 26 januari 1796. -- 1 omslag

523. Reglement ter organisatie van de grondvergadering te Haastrecht door de municipaliteit en leden van de grondvergadering goedgekeurd, 5 mei 1797; gedrukt. -- 1 stuk

524. Naamlijst van de stemgerechtigde burgers, die zich bij de commissarissen van de grondvergadering hebben gemeld en de verklaring hebben afgelegd, 1797. -- 1 stuk

525. Publicatie van het provinciaal bestuur van Holland, houdende een oproep tot verkiezing van nieuwe leden voor het intermediair bestuur van de provincie Holland, 11 januari 1798. -- 1 stuk

526. Proclamatie van de Constituerende Vergadering betreffende het stemmen over het ontwerp van een staatsregeling in de grondvergaderingen op 23 april 1798. -- 1 stuk

527. Stemming door de grondvergadering over de staatsregeling met eedsformulieren, 23 april 1798. -- 1 omslag

528. Decreet van het Vertegenwoordigend Lichaam betreffende algemene voorschriften voor de Grond- en Districtsvergaderingen, 13 mei 1798; gedrukt. -- 1 stuk

531. Verkiezing van een representant, een kiezer en plaatsvervangers door de grondvergadering, 10 juli 1798. -- 1 omslag

532. Verkiezing van een lid van het Vertegenwoordigend Lichaam, een kiezer en plaatsvervangers door de grondvergadering, 11 augustus 1798. -- 1 omslag

533. Verkiezing van een lid van het departementaal bestuur en plaatsvervanger, door de grondvergadering, 18 december 1798. -- 1 omslag

529. Lijst van de stemgerechtigde burgers, ingeschreven 13 juni 1798 - 11 maart 1799. -- 1 stuk

530. Eed van trouw aan de staatsregeling van 1798, met handtekeningen, 13 juni 1798 - 2 oktober 1800. -- 1 stuk

534. Stukken betreffende het stemregister van 1799 en de missive van het Departementaal bestuur om toezending van een copie, 1798 - 1800. -- 1 omslag

535. Verkiezing van een lid van het Departementaal bestuur, een kiezer en een plaatsvervanger, 25 juni 1799. -- 1 omslag

536. Verkiezing van een lid van het Vertegenwoordigend Lichaam, eenkiezer en plaatsvervangers, 26 mei 1801. -- 1 omslag

537. Verkiezing van een lid van het departementaal bestuur, een kiezer en plaatsvervangers, 10 september 1801. -- 1 omslag

538. Nieuw ontwerp van de staatsregeling 14 september 1801, met proclamatie van het Uitvoerend Bewind 18 september 1801; minuut van een uitgaande brief van de municipaliteit betreffende de afkondiging te Haastrecht 21 september 1801; oproep door de municipaliteit aan de burgers van Haastrecht 26 september 1801 en lijst van de stemgerechtigde burgers 6 oktober 1801. -- 1 omslag

539. Verkiezing van twee ringkiezers, 13 april 1803. -- 1 omslag

540. Eed van trouw aan de constitutie, met handtekeningen, 1803 - 1804. -- 1 omslag

541. Ontwerp van een kiesreglement voor de stede en landen van Haastrecht, met stemregister, 12 juli 1804. -- 1 omslag

542. Stemregister voor zodanige burgers, welke het aangebooden ontwerp van staatsregeling, de benoeming van Rutger Jan Schimmelpenninck tot eersten raadpensionaris en de qualificatie op den zelve tot introductie dier staatsregeling verkiezen hunne stem met neen uyt te brengen", 1805. -- 1 omslag

543. Exemplaar van de Koninklijke Courant van 14 mei 1807 nr, 115, met bijlage, houdende een reglement op het bestuur in de departementen. -- 1 omslag

544. Stukken betreffende de samenstelling van een lijst van de stemgerechtigde burgers met een lijst, houdende de opgave van hun naam, geboortedatum en beroep, met aanvullingen, 1811. -- 1 omslag

2.13.2 Landsbelastingen


2.13.2.01 Algemeen


545. Corte staet van de incompst
Staat van de omslagen over hoofden en kapitalen door de heren van 's Gravenraad als commissarissen, ca. 1651. -- 1 stuk

546. Staat van de 40e en 20e penning, alsmede van ongefundeerde processen, ontvangen bij Nicolaas van Arckel, secretaris van Haastrecht, 1671. -- 1 omslag

547. Kohier van het familiegeld volgens de resolutie van de Staten van Holland van 22 december 1673, 1674. -- 1 omslag

548. Akte van renovatie aan de schout en het gerecht van Haastrecht, houdende bevel tot het betalen van de nog achterstallige schuld, akte van gijzeling van de schout door de deurwaarder van de gemenelandsmiddelen Allert Vromert, krachtens een akte van authorisatie 1676 verleend bij Reynier Crabeth, zaliger, in zijn leven ontvanger van de 200e penning en kapitale leningen over Gouda en de daaronder liggende dorpen, 26 augustus 1679. -- 1 omslag

549. Kohier van het familiegeld volgens het plakkaat van 28 mei 1716, samen met dit plakkaat, 1716. -- 1 omslag

550. Stukken betreffende de families en contribuabele personen betreffende een personele quotisatie volgens de inkomens, 1742. -- 1 omslag

551. Stukken betreffende de liquidatie van de personele quotisatie over de jaren 1745 - 1748. -- 1 omslag

552. Stukken betreffende de liberale gift of 50e penning wegens het plakkaat van 12 september 1747, 1747 - 1749. -- 1 omslag

553. Stukken betreffende het afleggen en afnemen van de eed wegens het afdragen van de 25e penning ingevolge het plakkaat van 30 september 1788, 1788 - 1789. -- 1 omslag

554. Stukken betreffende het uitgeven in betaling van recepissen tot vijf miljoen gulden en het weder aannemen van deze in mindering van belasting, 1794, 1795. -- 1 omslag

555. Stukken betreffende een vrijwillige geldnegotiatie voor een jaar, met de lijst van de inschrijvers en de betaling in vier termijnen, uitgeschreven door de Provisionele Representanten, 11 juni 1795. -- 1 omslag

556. Stukken betreffende een geforceerde geldnegotiatie, uitgeschreven 15 juli 1795, geamplieerd 20 augustus 1795. -- 1 omslag

557. Stukken betreffende de heffing van 5% en 10% op de inkomsten en 4% op de bezittingen ingevolge de publicatie van het Uitvoerend Bewind van de Bataafse republiek van 30 november 1798, 1798 - 1800. -- 1 omslag

558-559. Stukken betreffende de 8- en 25-jarige belastingen van een ½% op de bezittingen en van 2% op de inkomsten voor het 109e district, hoofdplaats Haastrecht, 1801 - 1804 (1806). -- 2 pakken

2.13.2.02 Verponding


2.13.2.02.1 Algemeen.
Zie ook inv.nrs. 112, 198 - 202, 204 - 207, 480, 481, 488 - 495, 498.


560. Ingekomen stukken betreffende de verponding, 1590, 1633, 1664, 1682, 1687 - 1694, 1700, 1702 - 1703, 1710 - 1711, 1714 - 1715, 1717, 1719 - 1723, 1753. -- 1 omslag

565. Instructie voor het opstellen van de legger voor het redres-generaal van de verponding, z.d. (17e eeuw). -- 1 stuk

561. Overteickeningen
Aantekeningen betreffende de verpondingen per morgen, 1675. -- 1 stuk

562. Resolutie van schout, burgemeesters, waarsluiden en gezworenen op het innen van de verpondingen, 20 maart 1679. -- 1 stuk

563. Aantekening van de ontvangst van de halve verponding van 5-15 augustus 1680, met aanvulling van na 15 augustus 1680. -- 1 stuk

564. Stukken betreffende een verzoekschrift van schout, burgemeesters en waarsluiden om afschrijving in de verponding van de afgebroken steenplaatsen, 1692 - 1694. -- 1 omslag

566. Aanschrijvingen van de ontvanger-generaal van Holland aan de schout en het gerecht van Haastrecht wegens hun aanslag in de ordinaire verponding, 1719 - 1723, 1737 - 1740, 1746, 1748, 1751, 1753 - 1805. -- 1 omslag

567. Aanschrijvingen van de ontvanger-generaal van Holland aan de schout en het gerecht van Haastrecht wegens hun aanslag in de extra-ordinaire verponding, 1720, 1721, 1724, 1739 - 1740, 1745, 1747 - 1749, 1751, 1753 - 1805. -- 1 omslag

568. Plakkaat op het redres-generaal van de verpondingen op huizen en gebouwen, 20 mei 1730. -- 1 stuk

569. Instructie voor de gecommitteerden tot het maken van de begroting van de verpondingen of 12e penning op de huren van huizen en andere gebouwen, 20 mei 1730. -- 1 stuk

570. Aanstellingsbrief van Theodorus Bisdom en Jan Tuynenburg, burgemeesters, en Dirk Hooft, waarsman, tot het taxeren van de huizen en de gebouwen en het opnemen van de huurcedullen voor 1 maart 1731 wegens de verponding, 18 maart 1730, met wijziging 5 februari 1731 Abraham van Alphen i.pl.v. Dirk Hooft. -- 1 stuk

571. Specificatie van de tijd door de drie gecommitteerden besteed aan het opnemen van de huurcedullen, 1730, 1732. -- 1 omslag

572. Binnengekomen missiven aan schout en gerecht en aan de gecommitteerden betreffende het redres-generaal van de verpondingen, 1730, 1732, 1734. -- 1 omslag

573. Stukken betreffende het aanhoren van de doleantien wegens de taxatie van de verpondingen en ingezonden doleantien, 1734. -- 1 omslag

574. Memorie van middelen tot verificatie van de verantwoording afgelegd door Cornelis Swanenburg, secretaris en ontvanger van de verpondingen, met hegeleidende brief, 1759. -- 1 omslag

575. Lijsten van inwoners aan wie de quotisatiebiljetten zijn afgegeven en stukken betreffende deze belasting, 1800 - 1804. -- 1 omslag

576. Exemplaren van de Koninklijke Staatscourant 8 september 1806, nr, 65, 6 oktober 1806 nr, 89, 8 oktober 1806 nr, 191, en Koninklijke Courant 18 mei 1807 nr, 118, 19 mei 1807 nr, 119 houdende bepalingen inzake de verpondingen. -- 1 omslag

577. Stukken betreffende de nieuwe regeling voor de verponding, 1807. -- 1 omslag

2.13.2.02.2 Leggers


578. Quohier van alle landen, huysen, edifitien, gebouwen ende andere plaetsen, daervan proffijt getrocken can werden, staende ende gelegen binnen der stede ende lande van Haestrigt mette dependentien van dien, gemaeckt ende gestelt bij Adriaen Florisz, Daniel Jacobsz, Pieter Gerritsz, Jacob Jansz Moen, Jan Ariensz, ende Arien Cornelisz de Reus, taxateurs .... overgelevert den 4 april 1629
Legger van de onroerende goederen voor het redres-generaal van de verpondingen; uittreksel uit de gemene-buitenlandse rekening 1 mei 1626 - 30 april 1627. "Quohier van de mergentalen in Haastrecht waernaer de verponding aldaer gecollecteert ende gegaert wort". Overgelevert 1 oktober 1627. -- 1 deel
NIET AANGETROFFEN 3-7-2001.

579. Uittreksel uit de legger van landen, huizen, gebouwen en andere plaatsen gelegen in de polders Rozendaal, Honaard, Groot en Klein Keulevaart, Hoog en Laag Bilwijk en Agterpoort, met opgave van de te betalen verpondingsgelden, z.d. (1629). -- 1 omslag
Uit inv.nr. 578.

580. Legger van de woningen, hofsteden, steenplaatsen en landen gelegen in de polder Beneden Haastrecht, z.d. (1629_. -- 1 stuk
Uit inv.nr. 578.

581. Lijste van de nieuwe huysinge ende getimmerte .... van den jare 1632 af". Opgave van de getaxeerde waarde voor de verponding van 1 november 1655. -- 1 stuk

582. Quohier van de verpondinge der nieuwe getimmerte t'sedert den jaere 1654 gebouwt of te verbeterte huysen
Legger, 1665. -- 1 stuk

583. Register of quohier der verpondingen van alle de goederen, die in de steden, dorpen, gehugten, buurten en ten platte landen van Zuyd Holland worden gevonden en daarin gequotiseerd zijn, geformeerd ingevolge van hun Ed. Mog. instructie van den 21 january 1734 ... uit het redres-generaal van 1632 ... uit de nieuwe quohieren 1733 .... ende lijsten die door de burgemeesters en regeerders zijn gezonden". Legger, 1734. -- 1 deel
Voor Haastrecht zie blz. 130 recto.

584. Register van de opneming van landerijen in de buitendijkse polder Rozendaal vanwege de verponding, 24 augustus 1810. -- 1 omslag

2.13.2.02.3 Kohieren
Zie ook inv.nrs. 112, 198 - 202, 484 - 488, 495.


585. Kohier en aantekeningen betreffende nieuwe of vernieuwde huizen, z.d. (17e eeuw). -- 1 omslag

586. Verpondingceel
Kohier van de verponding, 1648. -- 1 stuk

587. Kohier van de verponding voor Rozendaal, Boven en Beneden Haastrecht, 1658. -- 1 stuk

588. Kohier van de omslag op de haardsteden door schout, burgemeesters, waarsluiden en wijkmeesters, 1665. -- 1 omslag

589. Kohier van de in 1672 op last van de Staten-Generaal geïnundeerde landen onder Haastrecht 18 januari 1674, met bezwaarschriften daaromtrent van 15 november 1674. -- 1 omslag

590. Kohieren van de ordinaire verponding over de huizen en de andere gebouwen, 1730 - 1734. -- 1 omslag

591. Kohier van de ordinaire verponding, 1732. -- 1 deel

592-597. Kohieren van de extra-ordinaire verponding of reële 100e penning over de huizen en van de 200e penning over de landerijen, 1736, 1738 - 1740, 1753 - 1754. -- 6 delen

598. Kohier van de ordinaire verponding 1750 en de extra-ordinaire verponding of dubbele reeële 100e penning over de huizen, 1751 en 1752. -- 1 deel

599. Kohier van de ordinaire verponding 1795 en extra-ordinaire 1796 over de polders. -- 1 deel

2.13.2.02.4 Gaarboeken
Zie ook inv.nrs. 481 en 491 - 493.


600. Garbouck
Gaarderboek van de verponding over huizen en landerijen, 1675. -- 1 deel

2.13.2.02.5 Achterstallige verponding.
Zie ook inv.nr. 497.


601. Akten van sommatie tot het betalen van de achterstallige verponding, 1754, 1755, 1758 - 1760, 1770, 1771. -- 1 omslag

602. Akten van arrest, waarbij de gerechtsbode onroerende zaken in beslag neemt ten overstaan van schout en schepenen wegens het niet betalen van de achterstallige verponding, 1754, 1755, 1759, 1762, 1770, 1772, 1773. -- 1 omslag

603. Memorie van de verponding en de onkosten van arrest en executie, 1755 en z.d. (2e helft 18e eeuw). -- 1 omslag

604. Condities, waarnaar Snoey Hofvliet, gerechtsbode bij executie bepaalde onroerende goederen zal verkopen wegens achterstallige verponding, 1762, 1772, 1773. -- 1 omslag

2.13.2.03 Personele 100e penning


605-628. Kohieren van de eerste en tweede personele 100e penning, door de Staten van Holland geconsenteerd, 1701 - 1721. -- 24 delen

629. Stukken betreffende de liquidatie van de personele 100e penning, 1703 - 1716, 1719 - 1722. -- 1 omslag

63O. Aanschrijfformulieren aan de ingezetenen van Haastrecht met opgave van het door het te betalen bedrag van wege de personele 100e penning, 1711 - 1716. -- 1 omslag

2.13.2.04 200e penning
Zie ook inv.nrs. 485 - 489.


631. Kohier ten behoeve van de 200e penning, 1644, 1653, 1665, 1668, 1673, 1675, 1679 en z.d. -- 1 omslag

632. Stukken betreffende de authorisatie van Fop Gerritsz Luyt tot het innen van de 200e penning over de jaren 1675 - 1677. -- 1 omslag

633. Gaerboeck
Van het eerste, tweede en derde consent van de 200e penning, 1678. -- 1 omslag

634. Stukken betreffende de liquidatie van de personele 200e penning, 1680, 1687. -- 1 omslag

635. Kohier van de 200e penning, geconsenteerd 21 juni 1687. -- 1 omslag

636. Kohier van de personele 200e penning, geconsenteerd 15 april 1688. -- 1 omslag

2.13.2.05 400e penning


637. Stukken betreffende de personele 400e penning bij consent van de Staten van Holland van 11 december 1681, 1691. -- 1 omslag

2.13.2.06 1000e penning


638. Kohier ten behoeve van de 1000e penning, 1654, 1655, 1660, 1675. -- 1 omslag

639. Lijst van degene, die uit het kohier van de 1000e penning zijn vertrokken of gestorven, 26 januari 1657. -- 1 stuk

2.13.2.07 Zout-, zeep-, heren- en redemptiegelden


640. Stukken betreffende de impost op zout-, zeep-, here- en redemptie-gelden, 1725 - 1726. -- 1 omslag

641. Lijst van de impost op het zout-, zeep-, here- en redemptiegeld, ingegaan 1 april 1733, ontvangen 17 januari 1734. -- 1 stuk

642. Kohier van het zout- en zeepgeld, 1734. -- 1 stuk

643. Lijst van de impost op het zout- en zeepgeld over Rozendaal, 6 januari 1734. -- 1 stuk

644. Stukken betreffende de doleantie op de impost van wijn, koffie, thee, tabak, zout en zeep, 1737 - 1739. -- 1 omslag

2.13.2.08 Impost op andere consumptiegoederen
Zie ook inv.nr. 644.


645. Stukken betreffende de bezwaren tegen het afleggen van de eed, voorgeschreven door de resoluties van de Staten van Holland van 19 juni en 30 juli 1711 op de consumptiegoederen, 1711. -- 1 omslag

646. Lijst van de impost op koffie en thee over Haastrecht, 1733 - 1734. -- 1 katerntje

2.13.2.09 Tienden
Zie ook inv.nrs. 485 - 488.


647. Overeenkomst tussen "die van de rekeningen" van de grafelijkheid van Holland en de gecommitteerden van schout, burgemeesters en schepenen, volgens welke zij opnieuw voor de tijd van vijf jaar de henneptienden in pacht krijgen, Den Haag 20 juni 1619. -- 1 charter

648. Verkoopcontract door de raden en de meesters van de rekeningen van de domeinen van tienden, bestaande uit dertien afzonderlijke partijen aan de schout en het gerecht van Haastrecht voor f 5.100, 29 mei 1668. -- 1 stuk
ONTBREEKT.

649. Buurspraak en resoluties betreffende de henniptienden, 1668, 1669, 1674, 1676, 1678, 1681, 1683. -- 1 omslag

650. Stukken betreffende een proces gevoerd voor de Hoge Raad tussen Hugo van Arkel contra de burgemeesters, regeerders en waarsluiden van Haastrecht betreffende de voldoening van een obligatie van f 3700 met rente, verstrekt ter voldoening van de koopsom van de tienden, door hen 29 mei 1668 van de rekenkamer van de domeinen gekocht. Met retroacta en afschriften, 1693 - 1700. -- 1 omslag
Zie inv.nr. 648.

651. Proces-verbaal van publieke verpachting van tienden, 1796. -- 1 stuk

2.13.2.10 Afgeschafte pachten


652. Stukken betreffende de quotisatie in plaats van de afgeschafte pachten, 1748 - 1749. -- 1 omslag

653. Kohier van quotisatie in het provisioneel middel in plaats van de afgeschafte pachten, 1748 - 1749. -- 1 deel

654. Gaarboek van de quotisatie in het provisioneel middel in plaats van de afgeschafte pachten, 1748 - 1749. -- 1 deel

2.13.2.11 Patenten


655. Akten van patent door het gemeentebestuur uitgegeven, 1806 - 1809. -- 1 deel

656. Alfabetische inhoudsopgave op de akten van patent, 1806 - 1809. -- 1 deel

657. Register van vertoonde en geregistreerde patenten, 1807 en 1808. -- 1 deel

658. Lijst van de afgegeven patenten, 1811. -- 1 stuk

2.14 Landsverdediging


2.14.1 Algemeen


660. Notariële getuigenverklaringen, dat ongeveer acht jaar geleden de burgemeesters van Haastrecht 500 gulden hebben geleend aan een zekere kaptein of bevelhebber van een compagnie soldaten, concept, z.d. (17e eeuw). -- 1 stuk

659. Minuut van een uitgaande brief van de schout en het gerecht aan de procureur betreffende een resolutie het proces van burgemeesters en regeerders van Haastrecht contra de luitenant Pieter Jansz Booghjes betreffende diens manschappen te stoppen, 1681. -- 1 stuk

661. Concept voor een verzoekschrift aan de Staten van Holland, houdende een verzoek voortaan niet alle legerafdelingen van en naar Gorichem in Haastreoht te laten overnachten; met bijlagen, 1710. -- 1 omslag

662. Ingekomen brief van het committé van waakzaamheid te Gouda, houdende het verzoek op te geven welke troepen zich sinds januari in Haastrecht hebben opgehouden en hoe het gedrag was van officieren en onderofficiren, 30 mei 1795. Met een lijst, houdende de gevraagde gegevens. -- 1 omslag

663. Brief van de secretaris van de gewezen krijgsraad van Haastrecht aan het Département Militair van Holland met rekeningen en verantwoording van de gevoerde administratie van 29 juli 1795 - 2 september 1797 en een inventaris van de goederen, 4 september 1797. -- 1 omslag

664. Uittreksel uit de overeenkomst tussen de Franse en Bataafse republiek inzake de regeling van het onderhoud van de Franse troepen voorzover dit de municipaliteit aangaat, 1803. -- 1 omslag

2.14.2 Inkwartieringen en leveranties


665. Lijst van inkwartiering van drie compagnieën ruiters, 1652 - 1653. -- 1 stuk

666. Ommeslach van de twee laatste compagnieën in november 1666 alhier geweest en bij schout, burgemeesters en waersluy gemaeckt, op den 23 dito gemaeckt 1666
NIET AANGETROFFEN.

667. Staat van beëdigde aangiften van schade en onkosten geleden door de inkwartiering van ruiters en voetvolk sinds 20 juni 1672, totaal ƒ 118.553:9, opgemaakt 3 oktober 1673 door schout, burgemeesters en waarsmannen, ten behoeve van een verzoekschrift aan de Staten van Holland tot kwijtschelding van de schatting aan Haastrecht opgelegd. -- 1 stuk

668. Stukken betreffende de wagenvrachten geleverd door de inwoners, 1673 - 1675. -- 1 omslag

669. Memorie voor de bode betreffende de onkosten wegens het overnachten van ruiters; met bijlagen, 1690. -- 1 stuk

670. Register van gebiljetteerde militie". Register van de huizen, die voor inkwartiering in aanmerking komen, opgaven van onkosten van inkwartiering en wagenlasten, resoluties van burgemeesters en waarsluiden betreffende de inkwartiering met afschriften van de opdracht van de Staten aan de officieren betreffende hun tocht en getuigschriften van goed gedrag afgegeven door burgemeesters en waarsmannen, 1690 - 1795. -- 1 deel

671. Rekening betreffende de onkosten van inkwartiering, 1696. -- 1 stuk

672. Rekening betreffende de onkosten van inkwartiering, 1709. -- 1 stuk

673. Brief met een verzoek om de ruiter Jan van Eelten onderdak te verlenen en naar den Haag terug te sturen, 11 november 1720. -- 1 stuk

674. Rekeningen betreffende de onkosten van de inkwartiering, 1725. -- 1 omslag

675. Ingekomen stukken, houdende aankondiging van inkwartiering, 1786 en 1787. -- 1 omslag

676. Verklaringen van commandanten van de regimenten wegens wagenvrachten door de burgerij geleverd, 1786 - 1794. -- 1 omslag

677. Stukken betreffende de schadeloosstelling van de ingezetenen wegens het verstrekken van levensmiddelen etc. aan Pruisische troepen, 1787 - 1791. -- 1 omslag

678. Akte van certificatie door de provisionele municipaliteit, dat luitenant-kolonel J.J. Meyer gedurende zijn verblijf alhier een behoorlijke discipline heeft gehouden onder zijn manschappen, 14 april 1795. -- 1 stuk

679. Requisitie door Schoonhoven op last van de commissaris van oorlog tot het leveren van een last tarwe ten behoeve van de Franse burgers, 14 april 1795. -- 1 stuk

680. Notulen van de vergaderingen van de schout, burgemeesters en waarsmannen en schepenen, met ingekomen en minuten van uitgaande brieven betreffende de nadering van de franse troepen, met opgaven van de onkosten van inkwartiering, levering van hooi, wagen- vrachten en veerdiensten voor de franse troepen, 1795; met aantekeningen 1798. -- 1 omslag

681. Stukken betreffende de inkwartiering van een compagnie van het nationaal regiment van huzaren, 11-12 juni 1796. Met wagenvrachten. -- 1 omslag

682. Stukken betreffende de inkwartiering, levering van haver en wagenlasten aan het 23e regiment van de franse troepen, 8 - 9 juni 1797. -- 1 omslag

683. Stukken betreffende de levering van wagenvrachten en paarden in 1799 ten behoeve van het transport van het leger en ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende de vergoeding van de onkosten hierbij gemaakt, 1799 - 1802. -- 1 omslag

684. Stukken betreffende de inkwartiering van het 3e bataljon van de tweede halve brigade, 11 - 12 mei 1801 en betreffende de wagenvrachten voor het transport naar Bleiswijk, 12 mei 1801. -- 1 omslag

685. Inkwartiering van twee commandanten en 22 kanonniers van het tweede bataljon van de eerste halve brigade op doortocht naar Goeree, 12 juni 1801. -- 1 omslag

686. Stukken betreffende de inkwartiering van drie compagnieën van de 109e halve brigade, 30 juni - 1 juli 1803. -- 1 omslag

687. Stukken betreffende de inkwartiering van een bataljon van de 35ste halve brigade, 4 - 5 november 1803. -- 1 omslag

688. Stukken betreffende de inkwartiering van vijf compagnieën, 11 - 12 november 1803. -- 1 omslag

690. Lijst van inkwartiering van 8 officieren en 372 manschappen van het Franse leger, komende van Leiden, 23 maart 1806. -- 1 stuk

691. Lijst van inkwartiering van het tweede bataljon van het regiment artillerie, 17 augustus 1806. -- 1 stuk

692. Stukken betreffende de inkwartiering van een compagnie grenadiers, 30 oktober 1806. -- 1 omslag

693. Stukken betreffende de inkwartiering van het tweede regiment huzaren en betreffende de wagenlasten, 16 mei 1808. -- 1 omslag

694. Lijst van inkwartiering van een compagnie grenadiers van het bataljon van het vijfde regiment infanterie en opgave van de wagenlasten, 14 juli 1809. -- 1 stuk

695. Stukken betreffende de inkwartiering van 1 sergeant, 2 korporaals en 60 recruten, 21 juli 1809. -- 1 omslag

696. Stukken betreffende de inkwartiering van 100 huzaren en betreffende de wagenlasten, 30 november 1809. -- omslag

697. Stukken betreffende de levering van paarden voor een veldtrein,1809. -- 1 omslag

698. Stukken betreffende de inkwartiering van 24 man cavallerie, 24 februari 1810. -- 1 omslag

699. Stukken betreffende de inkwartiering van twee compagnieën van het eerste bataljon van het 125e regiment keizerlijke infanterie, 3 januari 1810. -- 1 omslag

700. Stukken betreffende de inkwartiering van een bataljon van het 125e regiment infanterie en betreffende de wagenvrachten, 9 augustus 1811. -- 1 omslag

701. Stukken betreffende de levering van paarden, 1811 - 1813. -- 1 omslag

2.14.3 Militie


702. Stukken betreffende de opgave van weerbare mannen, 1747. -- 1 omslag

703. Stukken betreffende de opgave van weerbare mannen, bewapening, loting en vrijstelling, 1784 - 1785. -- 1 omslag

704. Stukken betreffende de werving, kleding en betaling van manschappen-ingezetenen van Holland ter verdediging van het vaderland, 1794. -- 1 omslag

705. Verklaring van Cornelis Zwaantje, tweede schrijver van 's lands fregat Hektor, dat hij voor Haastrecht heeft aangenomen als matroos op genoemd schip Bastiaan Keppel, 13 juli 1796. -- 1 stuk

706. Stukken betreffende het besluit van 9 oktober 1799 binnen 14 dagen drie man per grondvergadering te sturen ter versterking van het leger, 1799. -- 1 omslag

709-712. Stukken betreffende de militaire conscriptie en loting van de lichtingen 1808 - 1811, opgeroepen 1811. -- 4 omslagen

707. Stukken betreffende het werven van vrijwilligers voor het leger, 1809. -- 1 omslag

708. Stukken betreffende de formatie van een korps kanonniers-kustbewaarders, 1810. -- 1 omslag

715. Getuigenverklaringen, dat vermelde dienstplichtigen wegens onderhoud van ouders of familie niet gemist kunnen worden, 1811 - 1812. -- 1 omslag

716. Stukken betreffende "l'inscription maritime dans les departements de la Hollande". 1811 - 1812. -- 1 omslag

713. Lijsten van militairen van de lichtingen 1808 - 1810, opgeroepen 1811, samengesteld 1813. -- 1 omslag

714. Overzichtslijst van de militairen van de lichtingen 1808 tot 1813 uit het kanton Haastrecht, opgesteld 1813. -- 1 stuk

2.14.4 Gewapende burgerwacht


718. Lijst van geweren, wapenrustingen etc. van het opgeheven genootschap van wapenhandel te Haastrecht, overgebracht naar het landsmagazijn te Oudewater, 27 oktober 1787. -- 1 stuk

719. Reglement voor de burgerwacht binnen Haastrecht, 29 december 1787. -- 1 omslag

720. Rekening van de onkosten van de burgerwacht, 1787 - 1788. -- 1 omslag

722. Reglement voor de wachtdoende burgers van Rozendaal, Boven en Beneden Haastrecht, 21 oktober 1795. -- 1 stuk

723. Ontwerp ter organisatie van de gewapende burgerwacht in de provincie Holland, 1795. -- 1 stuk

721. Ingekomen stukken bij de municipaliteit betreffende de gewapende burgerwacht, 1795 - 1801. -- 1 omslag

724. Reglement voor de gewapende burgerwacht, 1796. -- 1 stuk

725. Reglement op de omslag voor de gewapende burgerwacht, 1797. -- 1 stuk

726. Akte van certificatie van de kaptein S. Reynders Bisdom van de gewapende burgerwacht, dat Dirk Drost tot korporaal van de compagnie van Haastrecht, Vlist en Bonrepas is gekozen, 1 november 1797. -- 1 stuk

727. Stukken betreffende de organisatie van de gewapende burgerwacht, de verkiezing van hun officieren en de lijsten van de contribuanten en vrijgestelde burgers, 1797. -- 1 omslag

728. Stukken betreffende de oproep van de leden van de gewapende burgerwacht tot het afleggen van een verklaring, 1798. -- 1 omslag

729. Proclamatie van het reglement voor de gewapende burgerwacht, 1799. -- 1 stuk

730. Registratielijsten van de dienstplichtige' burgers van Haastrecht, ingeschreven op de rol van de wapendragende burgers van het departement van de Delf, 1799 en 1801. -- 1 omslag

3 Archief van de commissie van toezicht op de buitengewone belasting van 2% op de bezittingen, volgens de publikatie van 8 augustus 1803


732. Publicatie betreffende de buitengewone belasting, 10 november 1803; gedrukt. -- 1 stuk

734. Aantekeningen betreffende de werkzaamheden te verrichten na het aflopen van elk termijn, 1803. -- 1 stuk

740-743. Akten van volmacht door de opgeroepen personen om voor hen voor de commissie van toezicht te verschijnen, in 4 termijnen, 1803 - 1804. -- 4 omslagen

731. Notulen van de commissie van toezicht, 1803 - 1804. -- 1 deel
Bevat: Publicatie van het Staatsbewind inzake de heffing van de buitengewone belasting, 8 augustus 1803; instructie voor de commissie van toezicht, 15 augustus 1803.

735. Aantekeningen van de uitgaven door de commissie van toezicht, 1803 - 1804. -- 1 omslag

737. Lijsten van de bedragen door de commissie van toezicht ontvangen, 1803 - 1804. -- 1 omslag

738. Register met aantekeningen van de personen, die voor de commissie van toezicht zijn verschenen, de eed hebben afgelegd en de bedragen, die in 4 termijnen zijn betaald, 1803 - 1804. -- 1 deel

739. Declaratie van de bode aan de commissie van toezicht wegens het rondbrengen van de oproepen en andere werkzaamheden, 1803 - 1804. -- 1 omslag

733. Ingekomen en uitgaande stukken van de commissie van toezicht.1803, 1805. -- 1 omslag

736. Kasboek van de commissie van toezicht, 1803 - 1805. -- 1 stuk

744. Lijst van onvermogenden, die voor de volgende termijn niet meer worden opgeroepen, z.d. (ca.1804). -- 1 stuk