808 -- Gouderak -- Oud-rechterlijk archief

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Plaatsingslijst

1-3. Criminele informatie- en vonnisboeken, 1607, 1646 - 1810. -- 3 delen

4-(42). Vierschaarboeken, 1557 - 1811 (hiaten). -- 10 delen

13. Register van sententies van preferentie, 1675 - 1809. -- 1 deel

14-24. Protocollen van overdracht van (on)roerende zaken enz., 1614 - 1811. -- 11 delen

25. Minuten van overdrachten, 1808 - 1811. -- 1 pak

26-28. Registers van aangifte van aankoop van onroerende zaken, 1645 - 1805. -- 3 delen

29-30. Registers van openbare verkoop van onroerende zaken, 1651 - 1781 (hiaten). -- 2 delen

31. Akten van openbare verkoop van onroerende zaken, 1782 - 1811. -- 1 pak

32-35. Registers van openbare verkoop van roerende zaken, 1754 - 1810. -- 4 delen

36. Minuutakten van openbare verkoop van roerende zaken, 1804 - 1811. -- 1 pak

37. Register van allerhande akten, 1707 - 1738. -- 1 deel

38. Allerhande akten 1748 - 1811. -- 1 pak

39-40. Registers van aangifte voor het collateraal, 1739 - 1805. -- 2 delen

41. Register van taxatie voor het collateraal, 1741 - 1811. -- 1 deel

43. Bijlagen bij de vierschaarboeken, 1709 - 1753. -- 10 stukken

44. Stukken betreffende da ontbinding van het college van schepenen, 1811. -- 6 stukken

45. Akten van openbare verpachtingen, 1773, 1806 - 1810. -- 16 stukken

46. Aanschrijvingen aan het gerecht, met minuut van een antwoord, 1807 - 1811. -- 1 pak
Hieraan ontbreken een bijlage van de aanschrijving van 23 juni 1807 en de wetboeken, behorende bij die van 17 grasmaand 1809 en 3 sprokkelmaand 1810.

47. Akten van schouw van de baljuw en welgeboren mannen, 1607. -- 1 stuk

48. Brieven requisitoriaal, door mansmannen aan de baljuw verleend, 1618. -- 1 stuk

49. Getuigeverklaringen gedaan voor de baljuw en mansmannen, 1612 en 1616. -- 3 stukken

50. Tekst van een verhoor, aan het gerecht overgeleverd, met de antwoorden, 1616. -- 1 stuk

51. Uitspraak van zegsluiden en overluiden, o.a. de schout, 1624; afschrift. -- 1 stuk

52. Hypotheekakte en transportakte, 1597. -- 1 stuk

53. Akten van verkoping bij decreet door schout en gezworenen, 1626 en 1628. -- 2 stukken

54. Akte van openbare verkoping van onroerende zaken ten overstaan van schout en gezworenen, 1625. -- 1 stuk

55. Voorwaarden voor de openbare verkoping van een huls en erf, (1617). -- 1 stuk

56. Onderhandse koopovereenkomsten van onroerende zaken, 1611 - 1620; gedeeltelijk afschrift en ongetekend. -- 10 stukken
Nadere toegang: NT 2512

57. Onderhandse akten van grondlotinig, 1621 en 1628; deels ongetekend. -- 2 stukken

58. Allerhande akten verleden voor schout en gezworenen, z.d., 1618 - 1628 en 1654. -- 14 stukken
Nadere toegang: NT 2512

59. Aanzegging door schout en gezworenen gedaan, 1610. -- 1 stuk

60. Overeenkomsten opgemaakt door tussenspreken van schout en gezworenen of van gezworenen, 1603 - 1627. -- 3 stukken

61. Akte van verkoping op een Roomse reis, opgemaakt ten huize van de schout, 1617. -- 1 stuk

62. Akte van taxatie ingekomen bij de secretaris als ontvanger van de collaterale successie, z.d. (1612?). -- 1 stuk

63. Aankondigingen van openbare verkopingen ten overstaan van schout en gerecht, 1665. -- 2 stukken

64. Minuutakten van volmacht van de buren en ingelanden aan Ary Herfst, secretaris van Gouderak, tot het verheffen van zekere tienden die in leen worden gehouden van huis en ridderhofstad Hinderstein, 1732. -- 3 stukken