800 -- Gouderak -- Secretarie-archief 1813-1947

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Inventaris

samengesteld door F. van der Hart (1982)

1 Stukken van algemene aard


1.1 Notulen en besluiten


1-13. Notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad, 1815 - 1948, en van burgemeester en assessoren, 1815 - 1838, met trefwoordenindices, 1873 - 1948. 13 delen.

22-33. Notulen van de vergaderingen van burgemeester en assessoren, later van burgemeester en wethouders, 1815 - 1838, 1845 - 1893, 1905 - 1908, 1916 - 1948, met tref woorden indices, 1872 - 1941. -- 12 delen

20-21. Registers houdende besluiten van de gemeenteraad, 1852 - 1876. -- 2 delen

16-19. Presentielijsten van de vergaderingen van de gemeenteraad, 1878 - 1949. -- 1 omslag en 3 delen

34-36. Agenda's met besluitenlijsten van de vergaderingen van burgemeester en wethouders, 1909 - 1948. -- 1 pak en 2 banden

14-15. Notulen van de geheime vergaderingen van de gemeenteraad, 1921 - 1951, met trefwoordenindices. -- 2 delen

1.2 Ingekomen en uitgaande stukken


38-(79). Ingekomen stukken, 1813, 1814, 1816 - 1823, 1825 - 1905. -- 2 omslagen en 40 pakken

80-101. Minuten van uitgaande stukken, 1813 - 1905, met trefwoordenindices, 1863 - 1881, 1884 - 1889. -- 1 omslag, 13 delen, 4 banden en 4 pakken.

227-237. Agenda's op de ingekomen stukken, 1815 - 1898, met trefwoorden-indices, 1851-1898. -- 11 delen

238-239. Trefwoorden indices op uitgaande stukken, 1890 - 1897. -- 2 omslagen

102-121. Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken, 1906 - 1919. -- 20 pakken

240-242. Agenda's op de ingekomen en uitgaande stukken, 1906 - 1919. -- 3 pakken

122-129. Ingekomen stukken, 1920 - 1923. -- 8 pakken

130-136. Minuten van uitgaande stukken, 1920 - 1923. -- 7 pakken

243. Agenda's op de ingekomen stukken, 1920 - 1923. -- 1 pak

246. Agenda's op de uitgaande stukken, 1920 - 1923. -- 1 pak

244-245. Trefwoorden indices op de agenda's van ingekomen stukken, 1922 - 1923. -- 2 delen

247-248. Trefwoordenindices op de agenda's van uitgaande stukken, 1922 - 1923. -- 2 delen

137-226. Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken, 1924 - 1947. -- 90 pakken
Geordend volgens een trefwoordencode, zie inv.nrs. 249-311, 355.

249-311. Agenda's op de ingekomen en uitgaande stukken, 1924 - 1947. -- 63 omslagen
De stukken werden volgens een trefwoordencode ingeschreven op een agendablad met dat trefwoord. Het nummer op het agendablad van een bepaald jaar verwijst naar de nummers achter de inv.nrs. 137-226.

1.3 Verordeningen


312. Lijsten van verordeningen tegen wier overtreding straf is bedreigd, 1856, 1871, 1876, 1881, 1905 - 1919. -- 1 omslag

313. Register van plaatselijke verordeningen, 1861 - 1881. -- 1 deel

1.4 Akten en publikaties


314. Register van publikaties , 1812 - 1818. -- 1 deel

315. Teksten van proklamaties van het gemeentebestuur en anderen, 1813 - 1814. -- 1 omslag

316. Repertoires van akten, gepasseerd voor het gemeentebestuur, 1814 - 1917. -- 1 omslag

317. Verordening op afkondigingen namens of door het gemeentebestuur, 1851. -- 1 stuk

1.5 Verslagen


318-325. Gemeenteverslagen, 1851 - 1905, 1907 - 1909, 1916 - 1935. -- 7 pakken en 1 omslag

2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen


2.01 Grondgebied


326. Proces verbaal van grensbepaling der gemeente in 1827 en proces verbaal van de verdeling der gemeente in kadastrale secties. 1829; kopie. Met schetskaart. -- 2 stukken

2.02 Verkiezingen


327. Stukken betreffende de verkiezing van raadsleden, 1861, 1927 - 1945. -- 1 omslag

328. Stukken betreffende het aantal kiezers voorkomende op de kiezerslijsten voor de verkiezingen van de Tweede Kamer, de Provinciale Staten en de Gemeenteraad, 1898 - 1905, 1919 - 1920. -- 1 omslag

330. Raadsbesluit tot toekenning van een presentiegeld aan de leden van de hoofdstembureaus, 1924. -- 1 stuk

331. Stukken betreffende de verdeling van de gemeente in stern-districten voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer, de Provinciale Staten en de Gemeenteraad, 1930, 1931, 1945. -- 1 omslag

332. Stukken betreffende de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten, 1931. -- 1 omslag

333. Besluiten van burgemeester en wethouders tot aanwijzing van stemlokalen in de twee stemdistricten, 1946. -- 2 stukken

334. Stukken betreffende ingezetenen die uit het kiesrecht ontzet werden, 1946 - 1948. -- 1 omslag

2.03 Bestuursinrichting


2.03.1 Algemeen


335. Staten van leden van het gemeentebestuur, 1889 - 1913. -- 1 omslag

336. Register vermeldende de samenstelling van de gemeenteraad, burgemeester, wethouders, secretaris, ontvanger, ambtenaren burgelijke stand, ambtenaren der secretarie, brandmeesters, burgelijk armbestuur, gemeentelijke instellingen van Maatschappelijk Hulpbetoon, college van zetters voor 's rijks directe belastingen, commissies en stembureaus, 1919 - 1950. -- 1 deel

337. Raadsbesluit tot machtiging van het college van burgemeester en wethouders tot het aangaan van overeenkomsten ter uitvoering van alle raadsbesluiten aangaande burgerrechtelijke handelingen, 1930. -- 1 stuk

2.03.2 Ambachtsheerlijkheid


338. Stukken betreffende een jaarlijkse uitkering van DFL 1,25. aan de ambachtsheren van Gouderak, 1897 - 1940. -- 1 omslag

2.03.3 Gemeenteraad


339. Reglement van orde van de gemeenteraadsvergaderingen, 1851. -- 1 stuk

340. Verordening op het aftreden van gemeenteraadsleden, 1851. -- 1 stuk

341. Naamlijst van gemeenteraadsleden, 1851 - 1890, 1911 - 1917. -- 2 stukken

2.03.4 Burgemeester en wethouders


342. Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders, 1852. -- 1 stuk

343. Raadsbesluiten tot benoeming van wethouders, 1886 - 1911. -- 1 omslag

344. Verordening tot regeling van de rechtstoestand van de wethouders, 1942. -- 1 stuk

2.03.5 Burgemeester


345. Stukken betreffende de benoeming van burgemeesters, 1852, 1857, 1905. -- 3 stukken

346. Bewijs van lidmaatschap van de Nederlandsche Vereeniging voor Gemeentebelangen van F.S.W. Gautier, burgemeester van Gouderak, 1895. -- 1 stuk

347. Besluit van burgemeester en wethouders tot aanwijzing van de plaatsvervangend burgemeester, 1923, 1927, 1939, 1946. -- 4 stukken

2.03.6 Personeel


348. Instructies voor de gemeenteontvanger, 1819 - 1926. -- 1 omslag

349. Stukken betreffende benoeming en ontslag van de gemeenteontvanger, 1839 - 1892. -- 1 omslag

--. Instructies voor de gemeentegeneesheer.
ZIE: inv.nr. 702

350. Instructie voor de gemeentesecretaris, 1852. -- 1 stuk

352. Akten van aanstelling en ontslag van de gemeentebode, 1857, 1859. -- 2 stukken

351. Raadsbesluiten tot benoeming van de gemeentesecretaris, 1857, 1905. -- 1 omslag

353. Stukken betreffende het politiepersoneel, 1857 - 1919. -- 1 omslag

--. Onderwijzend personeel.
ZIE: inv.nr. 885

--. Gemeentelijk lijkschouwer.
ZIE: inv.nr. 704

--. Instructie voor de ambtenaren burgelijke stand.
ZIE: inv.nr. 669

354. Stukken betreffende benoeming en ontslag van de nachtwaker Jan Stigter, 1891, 1919. -- 1 omslag

357. Akten van benoeming en ontslag van gemeentepersoneel, 1905, 1920 - 1923. -- 1 omslag

--. Brandweerpersoneel.
ZIE: inv.nr. 688

--. Deskundigen belast met bouw- en woningtoezicht.
ZIE: inv.nr. 763

--. Instructie voor de veerman.
ZIE: inv.nr. 809

358. Stukken betreffende de uitvoering van de Weduwenwet en de Pensioenwet, 1913, 1921 - 1942. -- 1 omslag

356. Akten van benoeming van zetters van de directe belastingen, 1904 - 1919 en presentielijsten, 1914, 1916. -- 1 omslag

--. Hopman van de burgerwacht.
ZIE: inv.nr. 682

355. Raadsbesluiten betreffende ontslag en benoeming van een lantaarnopsteker, 1919. -- 1 omslag

359. Raadsbesluit tot verhoging van het salaris van de gemeentebode, 1920. -- 1 stuk

--. Instructies voor de agent en de correspondent arbeidsbemiddeling.
ZIE: inv.nr. 827

360. Raadsbesluiten betreffende de wedde en benoembaarheid van de veldwachters, 1920 - 1941. -- 1 omslag

--. Administrateur-fitter drinkwaterleiding.
ZIE: inv.nr. 713

--. Instructies voor de keuringsveearts en hulpkeurmeester.
ZIE: inv.nr. 717

361. Instructies voor de gemeente-opzichter en de gemeentewerkman in algemene dienst, met afschrift van het raadsbesluit tot toekenning van een honorarium aan de gemeenteopzichter boven zijn vaste wedde, 1924 - 1945. -- 1 omslag

--. Instructies voor de doodgraver en de opzichter van de algemene begraafplaats.
ZIE: inv.nr. 740

--. Instructie voor de monteur van het elektriciteitsbedrijf.
ZIE: inv.nr. 822

--. Instructie voor de schoolarts.
ZIE: inv.nr. 872

362. Verklaring van inschrijving van de gemeente in het leden register van de "Algemene Bedrijfsvereeniging voor Ziektegeld-verzekering", z.j. (ca. 1938). -- 1 stuk

363. Stukken betreffende het aangaan van arbeidsovereenkomsten, met voorwaarden waaronder indienstneming kan plaats hebben, 1938 - 1945. -- 1 omslag

364. Instructie voor de ambtenaren in dienst der gemeente in tijden van oorlog, oorlogsgevaar en andere buitengewone omstandigheden met betrekking tot het in veiligheid brengen van gelden en archieven, 1940. -- 1 stuk

365. Ambtenarenreglement met wijzigingen, 1931 - 1939 en stukken betreffende een gemeentelijke regeling inzake salaris, wachtgeld en kindertoelage voor het personeel, 1940 - 1946. -- 1 omslag

--. Instructie voor de leider van de distributiedienst.
ZIE: inv.nr. 737

--. Personeel van de luchtbeschermingsdienst.
ZIE: inv.nr. 913

--. Ambtenaren belast met inlichtingen uit of verblijfregister.
ZIE: inv.nr. 621

2.03.7 Archief


366. Inventarissen van aanwezige bescheiden in het archief van de gemeente, 1851, z.j. (ca. 1887). -- 2 katernen

367. Aanteekening van Stukken betreffende de Geschiedenis van Gouderak, berustende in het (Algemeen) Rijks-Archief
Z.d. (ca. 1890). -- 1 katern

368. Stukken betreffende de overbrenging van archiefbescheiden van de plaatselijke gerechten naar het Algemeen Rijksarchief, 1896, 1903, 1904. -- 1 katern

369. Registers houdende een lettercode waarnaar men het archief na 1812 wilde (her)ordenen, 1911, z.j. (ca. 1911). -- 2 delen

370. Index Archief, lijst van trefwoorden waarnaar stukken in het archief werden ondergebracht, z.j. (ca. 1924 - 1941). -- 1 stuk
Verwijst naar agenda's op de ingekomen en uitgaande stukken, zie inv.nrs. 249-311 en naar de ingekomen en uitgaande stukken, zie inv.nrs. 137-226.

2.04 Eigendom en bezit


372. Akten van verkoop aan de gemeente toebehorend graan, hout en bomen, 1814 - 1895. -- 1 omslag

373-374. Stukken betreffende de exploitatie van de haardas, 1821 - 1876.

375-376. Stukken betreffende de begraafplaats, 1837 - 1909. -- 2 omslagen

377-383. Stukken betreffende het raadhuis, 1841 - 1932.

384-387. Stukken betreffende het brandspuithuis, 1850 - 1921. -- 4 omslagen

371. Staten van eigendommen der gemeente, 1852 - 1857, 1909, 1923 en z.j. (20e eeuw), de laatste met beschrijving van de voorgeschiedenis van de eigendommen. -- 1 omslag

388. Stukken betreffende de aankoop van een stuk grond, sectie B nr. 1990, ten behoeve van de bouw van een woning voor de gemeente-arts, 1892 - 1894. -- 1 omslag
Voor de bouw zie inv.nr. 704.

389-390. Stukken betreffende het veer, 1893 - 1896.

391. Stukken betreffende verhuur van een stuk grond, sectie B. nr. 2125, 1900 - 1943. -- 1 stuk

392. Akte van schenking van 1/3 deel van het reservefonds van de spaarbank van het departement Moordrecht en Gouderak van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen aan de gemeente, onder voorwaarde van een jaarlijkse uitkering van fl. 100.- aan het departement zolang dat bestaat, 1902, met reglement van de spaarbank en bijlage. -- 1 omslag

393. Kadastrale tekening betreffende aan de gemeente toebehorende percelen, sectie B. nrs. 1853, 1854 en 1855 in de steeg tegenover het raadhuis, z.j. (ca. 1911). -- 1 stuk

394. Raadsbesluit het huis wijk A nr. 108 D te verhuren, 1911. -- 1 stuk

395. Akte van koop van 3 arbeiderswoningen, sectie B. nrs. 1987, 1988 en 1991, t.b.v. de bouw van een veldwachterswoning met brandspuithuis, 1916, met bijlage. -- 2 stukken

396. Stukken betreffende de verzekering van gemeenteeigendommen, 1918 - 1946 en z.j. -- 1 omslag

397. Raadsbesluiten om een woonhuis met tuin, sectie C. nr. 1063 en 1139 te huren voor de rijksveldwachter te Stolwijkersluis, 1924, 1925, 1935. -- 3 stukken

398. Raadsbesluiten regelende de vergoeding voor het gebruik van gemeentegebouwen, met voorwaarden, 1926 - 1944. -- 4 stukken

399. Raadsbesluit tot ingebruikgeving van een stuk grond naast het brandspuithuis, sectie B. nr. 2387 aan de muziekvereniging "Caecilia", om daarop later een muziektent te kunnen plaatsen, 1930. -- 1 stuk

400. Akte van koop van een stuk grond, sectie B. nr. 2353, gedeeltelijk, 1930, met tekening en bijlagen. -- 1 omslag

401. Raadsbesluit to bereidverklar ing om 500 meter van de Goudse weg in eigendom, beheer en onderhoud over te nemen van de Provincie, 1933. -- 1 stuk

402. Akte van verkoop van een strook grond, sectie B. nr. 2084, gedeeltelijk, aan het Rijk ten behoeve van de verbetering van de Hollandse IJssel, 1936, 1937, met tekening en bijlagen. -- 1 omslag

403. Raadsbesluit tot verhuur van het perceel Dorpsstraat 90 sectie B. nr. 2070, aan H.G. Werkman, 1939. -- 1 stuk

404. Akte van schenking van stukjes grond, benodigd voor de verbetering van de Smitsstraat, 1943. -- 1 stuk

2.05 Financiën


2.05.1 Algemeen


405. Rekeningen over het beheer door de raad van 2% op de inkomsten van de gemeente, 1834 - 1843. -- 1 omslag
Deze 2% was bestemd voor onvoorziene uitgaven uuit hoofde van het reglement vooor het bestuur ten plattelande in Zuid-Holland, 1825.

406. Stukken betreffende zekerheidsstel1 ing door daartoe verplichte gemeente-ambtenaren, 1902 - 1942. -- 1 omslag

407. Stukken betreffende deelneming in de verwaarborgings-regeling van de Frauderisico-Onderlinge van Gemeenten, 1938. -- 1 omslag

408. Stukken betreffende de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding van de ontvanger en andere rekenplichtige ambtenaren, 1938 - 1941. -- 1 omslag

409. Besluiten van burgemeester en wethouders om zitdagen vast te stellen voor de ontvanger, 1939, 1942. -- 3 stukken

2.05.2 Begrotingen


410-426. Gemeentebegrotingen, 1846 - 1853, 1855 - 1947, met begrotingswijzigingen, 1846 - 1863, 1850 - 1860, 1901 - 1947. -- 13 pakken en 4 banden

427-428. Staten van wijzigingen op de begroting, 1861 - 1900. -- 2 pakken

2.05.3 Rekeningen


429-446. Gemeenterekeningen, 1814, 1816, 1818, 1826 - 1840, 1846 - 1853, 1855 - 1947, met verzamel staten van inkomsten en uitgaven, 1853, 1855 - 1928, 1930 - 1935, 1937 - 1940, 1945 - 1947. -- 3 stukken, 13 pakken en 4 banden

447-471. Bijlagen bij de gemeenterekening, 1826 - 1840, 1846 - 1853, 1855 - 1882. -- 25 pakken

2.05.4 Hulpbescheiden


472-477. Grootboeken van inkomsten en uitgaven, 1901 - 1906. -- 6 delen

478. Journaal van ontvangsten, 1907. -- 1 deel

479. Journaal van uitgaven, 1907. -- 1 deel

480-495. Grootboeken van inkomsten en uitgaven, 1908 - 1923. -- 16 delen

496-519. Grootboeken van inkomsten, 1924 - 1947. -- 23 delen en 1 pak

520-543. Grootboeken van uitgaven, 1924 - 1947. -- 23 delen en 1 pak

544-549. Secretarieregisters van afgegeven bevelschriften tot betaling, 1929, 1936, 1941 - 1944. -- 6 delen

2.05.5 Obligaties en geldleningen


550. Obligaties ten laste van de gemeente, 1842, ƒ 1000, ƒ 2000, ƒ 3000 (2x), 1843, ƒ 1200 (2x), 1854, ƒ 4400. -- 1 omslag
Afgelost? Niet vermeld op de stukken.

551. Raadsbesluiten betreffende het aangaan van geldleningen, 1870 - 1920. -- 1 omslag

552. Bewijs van afschrijving in het Grootboek der Nationale Schuld van ƒ 4400 ten behoeve van de gemeente, 1903. -- 1 stuk

553. Raadsbesluiten tot aangaan van rekening-courantovereenkomsten met de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten, 1924 - 1942. -- 1 omslag

554. Register van betalingen van renten over leningen door de gemeente aangegaan, 1931 - 1938. -- 1 katern

555. Register tot heffing van couponbelasting over de door de gemeente aangegane leningen, 1934 - 1941. -- 1 deel

2.05.6 Gemeentelijke belastingen


2.05.6.a Personele en hoofdelijke omslag


556. Kohieren van personele omslag ter bestrijding van de plaatselijke kosten, 1814, 1815, 1817 - 1844. -- 1 pak

557-558. Kohieren van hoofdelijke omslag, 1845 - 1855, 1858 - 1915, 1917 - 1922. -- 2 pakken

559. Kohieren van de hoofdelijke omslag tot bestrijding van de kosten van de nachtwacht, 1865 - 1872. -- 1 omslag

560. Verordeningen op de hoofdelijke omslag in de gemeente, 1865 - 1920. -- 1 omslag

2.05.6.b Belasting op gemaal, wijn, gedistilleerd en hondenbelasting


561. Stukken betreffende een verordening op een plaatselijke belasting op gemaal, wijn, gedestilleerd en op honden, 1838 - 1839. -- 1 omslag

562. Verordening op het heffen van een belasting op honden, 1865. -- 1 stuk

563. Kohieren van de hondenbelasting, 1869, 1870, 1898, 1910 - 1945. -- 1 pak

2.05.6.c Schoolgeld


564. Verordening op heffing en invordering van het schoolgeld, 1880, 1901, 1903, 1904, 1921. -- 1 omslag

565. Register van bedragen van ontvangen schoolgelden, 1897 - 1906. -- 1 deel

566-567. Kohieren van het schoolgeld, 1922 - 1937. -- 2 omslagen

568. Uittreksels uit de kohieren van de rijksinkomstenbelasting ten behoeve van de schoolgeldheffing, 1928 - 1931. -- 1 pak

569. Uitreksels uit de registers van aangeslagenen in de inkomstenbelasting en de gemeentefondsbelasting ten behoeve van de schoolgeldheffing, 1931 - 1937. -- 1 pak

570. Opgaven van aangeslagenen in de gemeentefondsbelasting en de vermogensbelasting ten behoeve van de schoolgeldheffing, 1937 - 1941. -- 1 pak

2.05.6.d Leges


571. Verordeningen op heffing en invordering van leges, ter secretarie geheven, 1901. -- 1 omslag

572. Verordening op heffing en invordering van rechten voor het gebruiken van gemeentelijke aanplakborden, 1941. -- 1 stuk

2.05.6.e Inkomstenbelasting


573. Akten van benoeming van leden der schattingscommissie voor de inkomstenbelasting, 1915. -- 1 omslag

574. Verordening op de heffing van de plaatselijke inkomstenbelasting, 1921, met wijziging, 1923. -- 3 stukken.

575. Register-kohieren van de rijksinkomstenbelast ing, verdedigingsbelasting 11 en gemeentelijke inkomstenbelasting, 1925 - 1928. -- 1 pak.

2.05.6.f Forensenbelasting


576. Kohier van de forensenbelasting, 1927 - 1928. -- 1 omslag

2.05.6.g Opcenten op de rijksbelastingen


578. Verordeningen op heffing en invordering van opcenten op de hoofdsom der grondbelasting, 1865, 1932, 1943 en op de hoofdsom der dividend- en tantième-belasting, 1919. -- 1 omslag

577. Verordeningen op heffing en invordering van opcenten op de hoofdsom der personele belasting, 1865, 1897, 1912, 1919, 1930, 1943, 1944, op de hoofdsom der vermogensbelasting, 1922, 1924, 1930, 1933, en op de hoofdsom der gemeentebelasting, 1930, 1932 - 1939. -- 1 omslag

2.05.7 Rijksbelastingen.


2.05.7.a Grondbelasting


579. Circulaire betreffende het opmaken van een algemene staat ten behoeve van het kadaster, 1822. -- 1 omslag

580. Staat houdende de resultaten van de meting van het dorp, 1824; klad. -- 1 stuk

581. Oorspronkelijke aanwijzende tafel der grond-eigenaren en de ongebouwde en gebouwde vaste eigendommen, houdende verwijzing van de nummers op de kadastrale plans naar de eigenaar, 1832. -- 1 deel

582-(920). Artikelsgewijze kadastrale leggers, houdende vermelding van de eigenaar/vruchtgebruiker en zijn bezittingen, 1832 - 1970. -- 10 delen

921. Hulpregister, met verwijzing van perceelsnummers naar de artikels van de kadastrale leggers, ca. 1832-1973. -- 1 deel

586. Suppletoire aanwijzende tafel
Behoudende vermelding van eigendom en perceelsnummering, bijgehouden 1833-1863. -- 1 deel
Voor grondbelasting zie inv.nr. 577.

922. Alphabetische naamlijst ...
Index op de namen van de grondeigenaars met verwijzing naar de artikelnummers van de kadastrale leggers, ca. 1900-1970. -- 1 deel

587. Register van nieuwe, veranderde of gesloopte gebouwen ten behoeve van de grondbelasting, 1934 - 1938. -- 1 katern

2.05.7.b Andere belastingen


--. Kohieren van de rijksinkomstenbelastin en de verdedigingsbelasting II.
ZIE: inv.nr. 574

--. Personele belastingen.
ZIE: inv.nr. 576

2.06 Bevolking en burgerlijke stand
Deze registers hebben in het genealogisch overzicht een afwijkende nummering.


2.06.1 Bevolking


588-600. Bevolkingsregisters, 1845 - ca. 1940. -- 13 delen, 1 band

607. Register van huisnummers in de wijken A en B met vermelding van de gezinshoofden, laatste kwart 19e eeuw, geschreven in een register van debiteuren van C. Puts, 1846 - 1849, en C.K. Puts, 1850 - 1868, handelaars in puin, turf, rietmatten en kaas. -- 1 deel
Genealogisch overzicht nr. 39.

606. Verordening op de verdeling der gemeente in wijken, de huisnummers en het bijhouden van het bevolkingsregister, 1856, 1861. -- 2 stukken

601. Dienstboderegister, naar adres van inwoning geordend, 1860 - 1862. -- 1 deel
Genealogisch overzicht nr. 37

602. Dienstboderegister, houdende een alfabetisch geordend register, 1862 - 1881 en een register naar adres van inwoning geordend, 1880 - 1925, met voorin een klapper. -- 1 band
Genealogisch overzicht nr. 38

608-609. Registers van huisnummers, met vermelding van de gezinshoofden ca. laatste kwart 19e eeuw. -- 2 delen

610. Staten houdende opgaven van de godsdienstige gezindten der bevolking, 1894 - 1904. -- 1 omslag

611. Register van gepensioneerden in de gemeente aan wie verklaringen van goed gedrag worden afgegeven, z.j. (ca. 1915). -- 1 katern

612-613. Registers van afgegeven paspoorten, 1920 - 1949, met pasfoto's. -- 2 delen

614. Verblijfsregister, 1923 - 1941. -- 1 katern

615. Alfabetische lijst van personen, vertrokken in 1924 - 1928, van alleenstaanden en van overledenen, (ca. 1929). -- 1 stuk
Genealogisch overzicht nr. 42

603-605. Gezinskaarten, ca. 1924 - 1940. -- 3 kaartenbakken
Deze gezinskaarten bevinden zich in het archief van de afdeling burgerzaken van de gemeente Ouderkerk. xxx

616. Register van verzonden persoonskaarten in verband met "toevallige geboorten", 1937 - 1938. -- 1 stuk

617. Staten, houdende de loop der bevolking, met overzichten van geboorten en overledenen, 1938 - 1947. -- 1 omslag

618. Registers van ingekomen personen, 1938 - 1947. -- 10 katernen

619. Registers van vertrokken personen, 1938 - 1947. -- 10 katernen

620. Register van vreemdelingen, 1940 - 1946. -- 1 katern.

621. Instructie voor de ambtenaren die belast zijn met het al of niet verstrekken van inlichtingen uit bevolkings- of verblijf register, 1943. -- 1 stuk

622. Kaartsysteem van ge'èvacueerden, die verblijfplaats te Gouderak hebben gehad, 1945. -- 1 omslag

623. Verordening van de burgemeester, houdende het treffen van tijdelijke voorzieningen ten aanzien van het verhuizen binnen of naar de gemeente, 1945. -- 1 stuk

2.06.2 Burgerlijke stand


624-637. Registers van geboorten, 1811 - 1950. -- 14 delen
De inv.nrs. 633-636 berusten op de gemeentesecretarie van Ouderkerk. xxx Genealogisch overzicht nrs. 1 - 7.

638-651. Registers van huwelijken, 1811 - 1950. -- 14 delen
De inv.nrs. 649-651 berusten op de gemeentesecretarie van Ouderkerk. xxx Genealogisch overzicht nrs . 8 - 14.

652-665. Registers van overlijden, 1811- 1950. -- 14 delen
De inv.nrs. 664 en 665 berusten op de gemeentesecretarie van Ouderkerk. xxx Genealogisch overzicht nrs. 15 - 21.

666-667. Tienjaarlijkse tafels op de registers van geboorten, huwelijken en overlijden, 1813 - 1970.. -- 2 banden

668. Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken van de ambtenaar van de burgelijke stand, 1826 - 1922. -- 1 pak

669. Akten van benoeming van ambtenaren van de burgelijke stand, 1889, 1905, 1911, 1918. -- 4 stukken

670. Gemeentelijke verordening op de burgelijke stand, 1904. -- 3 exemplaren

671. Verordeningen op het betalen van rechten voor huwelijksvoltrekkingen, 1910. -- 1 omslag

672. Verklaringen van overlijden, opgemaakt door de gemeentelijke lijkschouwer, 1924 - 1947. -- 1 pak

2.07 Openbare orde en veiligheid


2.07.1 Algemeen


673. Verordeningen tegen loslopende honden, 1856, 1861. -- 2 stukken

674. Verordening op het houden van ganzen, eenden of kippen, 1858. -- 1 stuk

675. Verordening op de bevordering van de openbare reinheid, rust en veiligheid, 1873. -- 1 stuk

676. Algemene politieverordening, 1908. -- 2 exemplaren
Voor de bouw van een veldwachterswoning zie inv.nrs. 395 en 689. Voor stukken betreffende politiepersoneel en de nachtwaker zie inv.nrs. 353 en 360.

2.07.2 Nachtwacht en politie


677. Reglement op het houden van nachtwachten, 1830; gedrukt. -- 1 stuk

--. Stukken betreffende het politiepersoneel, 1857 - 1919.
ZIE: inv.nr. 353

678. Stukken ingekomen bij de burgemeester, als hoofd van de politie, 1863 - 1865, 1882 - 1909. -- 1 omslag

679. Register van opgemaakte en verzonden processen-verbaal, 1886 - 1898. -- 1 deel

680. Declaratie van deskundigen voor het verrichten van onderzoeken naar misdrijven, 1891 - 1897. -- 1 omslag

--. Stukken betreffende de bouw van een veldwachterswoning, 1916.
ZIE: inv.nr. 395

--. Stukken betreffende de nachtwaker, 1920 - 1941.
ZIE: inv.nr. 360

2.07.3 Burgerwacht


681. Verordening op de gewapende burgerwacht, 1919. -- 1 stuk

682. Besluit van de burgemeester tot benoeming van J.G. de Weger tot hopman van de burgerwacht, 1919. -- 1 stuk

2.07.4 Brandweer


--. Stukken betreffende het brandspuithuis, 1850 - 1920. -- 3 stukken.
ZIE: inv.nr. 384

684. Akte van aanbesteding met bestek en voorwaarden voor het verwijderen van een schuur en het bouwen van een brandspuithuis, 1856, met tekening. -- 1 omslag

683. Verordening op de brandweer, 1856, 1863. -- 3 stukken.

685. Stukken betreffende de aankoop van een brandspuit, 1880 - 1883. -- 1 omslag

686. Akte van aanbesteding met bestek en voorwaarden en begroting voor de bouw van een brandspuithuis met berging, 1886. -- 2 stukken

687. Besluit van de gemeenteraad van Haastrecht, waarbij voorwaarden worden gesteld aan de gemeente Gouderak voor het recht om gebruik te mogen maken van de brandspuit te Stolwijkersluis, 1893. -- 1 stuk

689. Naamlijst van het brandweerpersoneel, 1905 - 1911. -- 1 katern

688. Instructies voor de brandweerlieden, 1905, 1930. -- 2 stukken

690. Stukken betreffende het afbreken van vier woonhuizen en het bouwen van een politiewoning met spuithuis en barak, 1919. -- 1 omslag

691. Huishoudelijk reglement en statuten van de Zuid-Hollandse Provinciale Brandweerbond, 1924. -- 2 stukken

692. Naamlijst van mensen die werkzaam zijn geweest bij de grote brand van 15 juni 1930. -- 1 stuk

693. Stukken betreffende de onderlinge hulpverlening in geval van brand in de provincie Zuid-Holland, 1938 - 1943. -- 1 omslag

2.08 Openbare zedelijkheid


2.08.1 Drankhandel en loterijen


694. Verordening op de tapperijen, 1854 - 1861. -- 2 stukken

695. Verordening op het houden van verlotingen, 1854, 1861. -- 2 stukken

696. Verordening tegen het spelen om geld in het openbaar, 1855, 1861. -- 1 stuk

697. Verordening op heffingen invordering van het vergunningsrecht op de kleinhandel in sterke drank, 1881, 1885, 1905. -- 1 omslag

698. Stukken betreffende de handel in sterke drank binnen de gemeente, 1881 - 1934. -- 1 pak

2.08.2 Dierenbescherming


699. Register van houders van hondenkarren, 1907 - 1911. -- 1 katern

700. Rapporten waarop de inschrijving van houders van hondenkarren is geschied, 1911 - 1922. -- 1 omslag

2.09 Volksgezondheid


2.09.1 Gezondheidszorg


701. Staten van lijders aan besmettelijke ziekten, 1832 - 1889. -- 1 omslag

702. Instructies voor de gemeentegeneesheer, 1849, 1939. -- 2 stukken

703. Verordening op het vervoer van lijders aan besmettelijke ziekten, 1873. -- 1 stuk

704. Akte van aanstelling van F.P. Erkelens tot gemeentelijk lijkschouwer, met akte van eedsaflegging, 1889. -- 2 stukken

705. Stukken betreffende de bouw van een woning ten behoeve van de gemeentegeneesheer, 1892 - 1894, met tekeningen. -- 1 pak

707. Stukken betreffende de verpleging van krankzinnigen, 1895 - 1898, 1919 - 1914. -- 1 omslag

706. Staten van verrichte vaccinatiën, 1897 - 1905. -- 1 omslag

708. Presentielijst van een vergadering voor gemeentebesturen, medici, schoolbesturen en Groene Kruisbesturen, 1928. -- 1 stuk

709. Verordening tot wijziging en aanvulling, en een verordening op de keuring van waren in de gemeente, 1929, 1936. -- 2 stukken

710. Verordeningen op de heffing van besmettelijke ziektengelden, 1931, 1935, 1937. -- 1 omslag

711. Raadsbesluit tot het treffen van een gemeenschappelijke regeling voor onderlinge hulpverlening aan slachtoffers van luchtaanvallen onder de burgerbevolking van de aangesloten gemeenten, 1940. -- 1 stuk

2.09.2 Drinkwater


712. Stukken betreffende de aanleg van drinkwaterleidingen en overeenkomsten tot levering van drinkwater, 1921 - 1947. -- 1 omslag

713. Raadsbesluit tot vaststelling van de instructie voor de administrateur-fitter van de drinkwaterleiding, 1922. -- 1 stuk

714. Verordeningen betreffende het beheer van het gemeentelijke waterleidingbedrijf en de werkkring van de commissie van bijstand, met aanvullingen en wijzigingen, 1925 - 1932. -- 1 omslag

715. Wijziging op de verordening op de drinkwatertarieven, 1931. -- 1 stuk

2.09.3 Vee en vlees


716. Overeenkomst met Jacob van Vliet om een gebouwtje beschikbaar te stellen voor het verrichten van noodslachtingen, met voorwaarden, 1923. -- 1 stuk

717. Instructies voor de keuringsveearts en de hulpkeurmeester, 1923. -- 2 stukken

718. Overeenkomsten inzake het opruimen en onbruikbaar maken voor voedsel voor mens en dier van kadavers, afvaldelen van slachtdieren en ondeugdelijke vleeswaren, met wijziging, 1925 - 1946. -- 1 omslag

719. Overeenkomst tot regeling van de voorwaarden waaronder de gemeente gebruik maakt van de keuringsdienst van vee en vlees der gemeente Gouda, met instructie voor de keuringsveeartsen, 1928, 1942. -- 2 stukken

720. Verordeningen op de keuringsdienst van vee en vlees en op de heffing en invordering van keurionen, 1928 - 1944. -- 1 omslag

721. Verordening regelende de wijze van bewaring en ter beschikking-stelling van huishoudbeenderen en kadavers van honden en katten, met vergunningen, 1941. -- 3 stukken

722. Verordening betreffende het oprichten, hebben of gebruiken van slachterijen, vilderijen en andere inrichtingen, bestemd tot bewaring of verwerking van bloed of dierlijk afval, 1941 - 1942. -- 3 stukken

2.09.4 Levensmiddelen en distributie
Een levensmiddelenbedrijf werd opgerihct in 1916 en in 1939. Een plaatselijke levensmiddelencommissie werd begin 1917 opgericht.


733. Verlies- en winstrekening van het levensmiddelenbedrijf, 1916 - 1918. -- 1 omslag

723-726. Journalen van ontvangsten van het levensmiddelenbedrijf, 1916 - 1919. -- 4 delen

727-729. Journalen van uitgaven van het levensmiddelenbedrijf , 1916 - 1919. -- 3 delen

730-732. Grootboeken van het levensmiddelenbedrijf , 1916 - 1919, met voorin inhoudsopgaven. -- 3 delen

734-735. Stukken betreffende de distributie, 1917 - 1918. -- 2 omslagen

736. Stukken betreffende een raming van kosten van het oprichten van een levensmiddelenbedrijf , 1939. -- 1 omslag

737. Instructie voor de leider van de distributiedienst in de distributiekring Gouderak, 1941. -- 1 stuk

2.09.5 Begraafplaats
Zie ook inv.nrs. 375 en 376.


738. Plan en berekening van kosten voor het aanleggen van een nieuwe begraafplaats, 1827, 1828. -- 1 omslag

739. Stukken betreffende de aanleg van de begraafplaats, met tekening, 1828. -- 1 omslag

741. Stukken betreffende de tarieven en exploitatie van de begraafplaats, 1828, 1844, 1926 en z.j. -- 1 omslag

748. Bouwtekening van het baar- en lijkenhuis, z.j. (19e eeuw). -- 1 stuk

749. Tekeningen van de indeling van de begraafplaats, z.j. (19e en 20e eeuw). -- 2 stukken

742. Stukken betreffende het plaatselijk reglement op het begraven, met tarieven, 1848 - 1919. -- 1 omslag

743-745. Registers van begraven personen, 1889 - 1949. -- 3 delen

746-747. Registers van ontvangen begrafenisrechten, 1890, 1897 - 1947. -- 1 omslag en 1 katern

750. Verordeningen op de heffing en invordering van begrafenisrechten, 1926. -- 1 omslag

751. Raadsbesluit betreffende de jaarwedde en pensioensgrondslag van de opzichter en grafdelver van de algemene begraafplaats, P. Kok, 1926. -- 1 stuk

740. Instructie voor de doodgraver, 1928, en instructie voor de opzichter van de algemene begraafplaats, 1926. -- 2 stukken

752. Register van uitgegeven grafruimten, 1927 - 1947. -- 1 deel

753. Raadsbesluit tot aanbesteding van het af rasteringswerk van de algemene begraafplaats, 1928. -- 1 stuk

2.09.6 Wering van hinder


754. Register houdende vergunningen van burgemeester en wethouders tot het uitoefenen van een bedrijf dat hinder kan opleveren, 1856 - 1873, met enkele besluiten tot benoeming van belastingambtenaren, 1856. -- 1 deel

755-757. Vergunningen voor het aanleggen van installaties die hinder of gevaar kunnen opleveren, na 1895 hinderwetvergunningen, 1887 - 1947, met bijlagen. -- 3 pakken.

758. Register van aanvragen om vergunningen voor het aanleggen van installaties die hinder of gevaar kunnen opleveren, 1889 - 1919. -- 1 omslag
Niet alle verleende vergunningen 1889 - 1919 worden vermeld.

759. Staten van bedrijven, zoals bedoeld in de Veiligheidswet, 1895, 1897 - 1916. -- 2 stukken

760. Verordeningen betreffende het stichten van installaties voor het bereiden van koud-asfalt en meubelfabrieken bij Stolwijkersluis, 1931, 1936, met kaartjes. -- 1 omslag

761. Verordening vermeldende bedrijfsinrichtingen die zonder hinderwetvergunning mogen worden opgericht, met wijzigingen, bekendmaking en tekening, 1931, 1936, 1941. -- 1 omslag

2.10 Volkshuisvesting
Voor de bouwvergunningen, zie ac 778.


762. Gemeentelijke bouwverordeningen, met wijzigingen en aanvullingen, 1905 - 1941, met kaartje van de bebouwde kom, 1941. -- 1 pak

763. Benoemingen van deskundigen, belast met het bouwen woningtoezicht, 1906, 1907. -- 2 stukken

764-765. Registers van bouwvergunningen, 1906 - 1918. -- 2 delen

778. Verslagen betreffende de volkshuisvesting, 1909, 1910, 1922 - 1930. -- 1 pak

779. Stukken betreffende verbetering of onbewoonbaarverklaring van woningen, 1910 - 1911. -- 1 omslag

780. Stukken betreffende premies voor steun aan particuliere bouwnijverheid, 1920 - 1923. -- 1 pak

780.a. Vergunningen tot het als woning in gebruik geven van een gebouw etc. aan W. de Groot.

781. Verordening op woonwagens en woonschepen in de gemeente, 1928. -- 1 stuk

782. Besluit van de burgemeester tot het aangaan van een gemeenschappelijke regeling betreffende de oprichting en instandhouding van een technisch bureau in de Krimpener-waard, met bijlagen, 1943, 1944. -- 3 stukken

2.11 Waterstaat


783. Stukken betreffende het maken en opbergen van dijkplanken, met bijlagen, 1821 - 1825. -- 1 omslag

784. Stukken betreffende aanschaf en verkoop van kistingplanken met bergplaats, 1891, 1892, 1916. -- 1 omslag

785. Staten van bestuurders en personeel van de polders Middelblok en Veerstalblok en van de polder Kattendijks-blok, die door ingelanden worden benoemd, 1895 - 1923. -- 1 omslag

786. Keur of politieverordening van de polder den Agterbroek, onder de gemeente Berkenwoude, z.j. (ca. 1900). Gedrukt. -- 1 stuk

2.12 Verkeer en vervoer


2.12.1 Verkeer


787. Proces-verbaal opgemaakt door de burgemeester, houdende een verklaring van schipper Loeff van Hekense dat hij door ijsgang genoodzaakt is een deel van zijn lading te lossen, 1819. -- 1 stuk

788. Legger van wegen en voetpaden in de gemeente, met kaart en wijzigingen, 1854 - 1918. -- 1 deel

789. Besluit van de minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, waarbij aan de gemeente vergunning wordt verleend twee wrijfpalen in de IJssel te plaatsen, 1985. -- 1 stuk

790. Stukken betreffende de aanleg van een steiger ten behoeve van de stoomboten op de IJssel, met tekeningen, 1899 - 1911. -- 1 omslag
Voor aankoop grond zie inv.nr. 390.

791. Verordening ter regelening van het verkeer in de gemeente in verband met het gebruik van motorrijtuigen en rijwielen, 1920. -- 1 stuk

792. Verordening betreffende het beroep dat bij de gemeenteraad kan worden ingesteld tegen beslissingen van burgemeester en wethouders inzake autobusdiensten, toerwagenritten, exploitatie van taxi's en huurauto's, 1937. -- 1 stuk

793. Raadsbesluit tot het aangaan van een gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten Gouderak, Haastrecht, Stolwijk en Gouda betreffende de straatverlichting van de buurtschap Stolwijkersluis, 1937. -- 1 stuk

2.12.2 Radio


794. Stukken betreffende de aanleg en het onderhoud van een radiodistributienet nr. 856, 1931, 1937. -- 1 omslag

2.12.3 Overzetveer


2.12.3.1 Algemeen


795. Stukken betreffende de verpachting van het veer, 1814 - 1949. -- 1 pak

796. Provinciaal reglement op de overzetveren, 1847, met wijzigingen, 1859. -- 1 omslag

797. Gemeentelijk reglement op het overzetveer, 1847, 1849, 1920, 1921, en z.j. (20e eeuw). -- 1 omslag

798. Stukken betreffende het baggeren in de Hollandsche IJssel ten behoeve van het overzetveer, 1907, 1908. -- 1 omslag

799. Begroting van het veerbedrijf, met memorie van toelichting, 1920. -- 2 stukken

800. Verordeningen inzake inkomsten en uitgaven van het veerbedrijf, 1920, en op de invordering van veergelden, 1921. -- 2 stukken

2.12.3.2 Veerpont, veerstoep en veerhuis


801. Akten van aanbesteding, met bestek en voorwaarden, van het maken van een nieuwe pont, 1820, 1844, 1870 en 1890, met proces-verbaal van verkoop van oude pont, 1870. -- 1 omslag

802. Akte van aanbesteding, met bestek en voorwaarden, van het vernieuwen van de beschoelngen van en bij de veerstoep, 1829. -- 1 stuk

803. Stukken betreffende het contract tussen de gemeente en de erven Jan Smits, waarbij de laatsten zich verplichten tot het onderhoud van de schoe'ingen van de veerstoepen tegen een vast jaarlijks bedrag, 1838, 1841, 1894. -- 3 stukken

805. Bouwtekening van een veerhuis, z.j. (ca. 19e eeuw). -- 1 stuk
Niet het veerhuis bedoeld in inv.nr. 800.

804. Akte van aanbesteding met begroting, van de bouw van een nieuw veerhuis, 1867. -- 1 omslag

806. Schets van een inrichting om aan een draad over de IJssel een postzak of een boot over te kunnen trekken, z.j. (1900). -- 1 stuk

807. Raadsbesluit tot verhuur van het huis A nr. 71, sectie B nr. 90, aan de veerman, 1912. -- 1 stuk

808. Meetbrief voor een roeiboot van het veer, 1930. -- 1 stuk

2.12.3.3 De veerman


809. Instructie voor de veerman, 1912. -- 2 stukken

810. Raadsbesluiten betreffende de aanstelling en het ontslag van Cornelis Schokker als veerman, 1913, 1919. -- 2 stukken

2.13 Economische aangelegenheden.


2.13.1 Handel en nijverheid


811. Verordening op de broodbakkers- en broodslijtersnering, 1854. -- 1 stuk

812. Stukken betreffende vergunningen voor bakkersnacht-arbeid, 1920 - 1925. -- 1 omslag

813. Verordeningen tot wijziging van de verordening op de winkelsluiting in de gemeente, 1924, 1926. -- 2 stukken

814. Stukken betreffende het verstrekken van bijdragen in het kapitaal van het Borgstellingsfonds voor Gouda en omstreken te Gouda, 1936. -- 1 omslag

2.13.2 Landbouw en veeteelt


815. Akten van eedsaflegging van taxateurs van aan de longziekte gestorven vee, 1840. -- 4 stukken

816-817. Verslagen over de landbouw, 1866 - 1902. -- 2 pakken

818. Vragenlijsten ten behoeve van de verslagen over de landbouw, 1903 - 1912, 1914 - 1915, 1920 - 1933. -- 1 pak

819. Overeenkomst tot het pachten van percelen land, kadastraal bekend sectie A, nrs. 950, 951 en 952, ten behoeve van de aanleg van volkstuinen, met een lijst van huurders van volkstuinen, 1942. -- 1 omslag

820. Overeenkomsten met landbouwers voor het telen van groenten, 1944. -- 1 omslag

2.13.3 Electriciteitsbedrijf


821. Stukken betreffende de aanleg van een laagspanningsnet en het bouwen van een transformatorhuisje, 1925. -- 3 stukken

823. Overeenkomst met de gemeente Gouda inzake stroomleve-ring door Gouda van electrische energie, met wijzigingen, 1925, 1931 en 1935. -- 3 stukken

822. Instructie voor de monteur van het gemeentelijk electriciteitsbedrijf, met aanvulling, 1926, 1928. -- 2 stukken

824. Verordening regelende de werkkring van de commissie van bijstand in het beheer van het gemeentelijk elektriciteitsbedrijf en het besluit van de burgemeester tot opheffing van de commissie, 1927, 1928, 1941. -- 3 stukken

825. Verordeningen en raadsbesluiten inzake het beheer van het gemeentelijk electriciteitsbedrijf, 1927 - 1941. -- 1 omslag

2.14 Arbeid.


827. Verordening voor het agentschap der arbeidsbemiddeling, met instructies voor de agent en de correspondent, 1920, 1932. -- 3 stukken

826. Raadsbesluit tot verlening van een subsidie aan Hendrik Bek in het kader van de landarbeiderswet, om onroerend goed te kopen, 1924, met bijlagen. -- 1 omslag

2.15 Maatschappelijke zorg.


2.15.1 Gemeentelijke maatschappelijke zorg


828. Bewijzen van inschrijving van kapitalen in het grootboek der publieke schuld, uitgestelde schuld en werkelijke schuld ten behoeve van de diakonie en buitenarmen van Gouderak, met nota's van uitbetaling van interest, 1810 - 1811, 1815. -- 1 omslag

829. Stukken betreffende verleende hulp aan slachtoffers van de watersnood in de Alblasserwaard, 1820 - 1822. -- 1 omslag

830. Proces-verbaal van de vergadering van gemeenteraadsleden en kerke raad sleden van de Nederlandse Hervormde Gemeente, waarbij het Gereformeerd diakonie- en algemeen armbestuur wordt opgeheven, 1868. -- 1 stuk

831. Verslagen van onderzoek en goedkeuring van begrotingen van instellingen van weldadigheid, 1895 - 1904. -- 1 omslag

832. Statistiek van bedeelden van het burgerlijk armbestuur en het diakonie armbestuur, 1903. -- 1 omslag

833. Staat houdende opgave van in de gemeente gevestigde instellingen van weldadigheid, 1909, 1927, 1932. -- 3 stukken

834. Stukken betreffende de verdeling door het gemeentebestuur van een legaat van Grietje Herfst tussen de diakonie der N.H. gemeente te Gouderak en het R.K. armbestuur te Moordrecht, 1914 - 1915. -- 1 omslag

835. Raadsbesluit tot vaststelling van een steunregeling voor werklozen, 1922. -- 1 stuk

836. Rekening van de commissie inzake steunverlening, 1922 - 1923. -- 1 omslag

837. Staten van de door de gemeente verstrekte steun aan werklozen, 1933 - 1935. -- 1 pak

838-839. Registers van werkzoekenden, 1933 - 1938. -- 2 delen

840. Besluitenlijst van het plaatselijk crisiscomité B voor extra hulp aan werklozen, 1934 - 1937. -- 1 omslag

841. Lijsten van stempelen door werklozen, met enkele stempelkaarten, 1934 - 1935, 1938. -- 1 omslag

842. Gemeenschappelijke regeling met Ouderkerk a/d IJssel inzake de controle op de steunverlening aan valide werklozen, 1936. -- 1 stuk

843. Reglement voor de gemeenschappelijk instelling voor maatschappelijk hulpbetoon, 1939. -- 1 stuk

844. Overeenkomst met de regenten van het van Iterson-ziekenhuis te Gouda voor opneming en verpleging van patiënten, die ten laste van de gemeentelijke instelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon worden verpleegd, 1944. -- 1 stuk

2.15.2 Kerkelijke armenzorg


845. Jaarrekeningen van het Gereformeerd armbestuur, 1814 - 1832. -- 1 pak

846. Rekening van de R.K. armenzorg, 1824; kladexemplaar. -- 1 stuk

847. Begroting van de diakonie en Heilige Geest-armen van de hervormde gemeente, 1825. -- 1 stuk

848. Kwitanties voor door het armbestuur van de hervormde gemeente gedane betalingen ten behoeve van steuntrekkenden, 1862 - 1863. -- 1 omslag

849. Reglement voor het R.K. armbestuur, 1871; afschrift. -- 1 stuk

850. Stukken betreffende de opheffing van het R.K. armbestuur, 1872. -- 2 stukken

2.15.3 Burgerlijk armbestuur


851. Reglement voor het burgelijk armbestuur, met wijzigingen 1871; afschrift ? Met wijzigingen 1914 - 1935. -- 1 omslag

852. Raadsbesluiten betreffende subsidieverlening aan het burgelijk armbestuur, 1882 - 1912. -- 1 omslag

853. Stukken betreffende een legaat van Jan Fijn van der Dussen aan de gemeente Gouderak, groot ƒ 300.-, om van de rente daarvan jaarlijks een uitdeling aan de armen te doen, 1890, 1891. -- 3 stukken

854. Rooster van aftreding van de leden van het burgerlijk armbestuur, 1912 - 1929. -- 1 stuk

855. Lijsten van ondersteunden door het burgerlijk armbestuur, 1931 - 1937. -- 1 pak

856-857. Stukken betreffende een geval van fraude bij het burgerlijk armbestuur, 1932 - 1939. -- 1 omslag en 1 pak

2.15.4 Invaliditeits- en ouderdomsrenten


858. Register van personen wonende in de gemeente aan wie een invaliditeitsrente wordt toegekend, 1913. -- 1 katern

859. Naamlijsten van rentetrekkenden als bedoeld in de Ouderdomswet 1919, z.j. (ca. 1920). -- 1 omslag

2.15.5 Evacué's en oorlogsschade


860. Stukken betreffende ingeleverde en in beslag genomen radio-ontvangtoestellen, 1943 - 1944. -- 1 omslag

861. Stukken betreffende steun aan de in de gemeente ondergebrachte geëvacueerden, 1943 - 1946. -- 1 pak
Voor een kaartsysteem van evacué's in Gouderak, 1945, zie inv. nr. 621.

862. Stukken betreffende schade aangebracht door de Duitse bezetting, 1944 - 1947. -- 1 omslag

863. Stukken betreffende vergoeding aan schippers wegens geleden oorlogsschade, 1945 - 1946. -- 1 omslag

2.16 Onderwijs
Voor schoolgelden, zie inv.nrs. 563 - 569.


2.16.1 Algemeen


864. Verordeningen betreffende het openbaar lager onderwijs, 1882 - 1923 en z.j. (20e eeuw). -- 1 omslag

866. Statistische opgaven betreffende het onderwijs, 1892 - 1905. -- 1 omslag

865. Regeling betreffende de toelating van kinderen uit Gouderak tot het openbaar lager onderwijs te Gouda, vastgesteld door de raden van de gemeenten Gouda en Gouderak, 1895. -- 1 stuk

867. Leerplannen en roosters voor openbaar lager, herhalings- en vervolgonderwijs, 1900 - 1936. -- 1 omslag

868. Staten van schoolgaande kinderen op de openbare lagere school, 1922 - 1947. -- 1 pak

869. Staten van schoolgaande kinderen op de school met de Bijbel, 1922 - 1947. -- 1 pak

870. Raadsbesluit om vrijstelling te verzoeken van de verplichting tot het geven van onderwijs in lichamelijke oefening voor de openbare lagere school, 1928. -- 1 stuk

871. Stukken betreffende het verlenen van een bijdrage aan de gemeente Gouda voor leerlingen uit Gouderak, die aldaar de openbare school voor buitengewoon lagere onderwijs en de Handelsavondschool bezoeken, 1929 - 1939, met bijlagen. -- 1 omslag

872. Raadsbesluit tot vaststelling van een gemeenschappelijke regeling inzake een schoolartsendienst, "Lek en IJssel", met instructie voor de schoolarts, 1930, 1944. -- 1 omslag

873. Raadsbesluit tot vaststelling van een regeling met de gemeente Ouderkerk a/d IJssel omtrent de toelating van kinderen op de openbare lagere school te Gouderak, 1935. -- 1 stuk

874. Stukken betreffende het beschikbaar stellen van een bedrag per leerling over de jaren 1938 - 1944 en andere vergoedingen voor het openbaar lager onderwijs, 1937 - 1945. -- 1 omslag

2.16.2 Gebouwen


875. Akte van aanbesteding voor de vernieuwing en verandering van het schoolhuis en van de verkoop en afbraak van het oude schoolhuis, met bijlagen, 1822 - 1825. -- 1 omslag
Voor het gebruik van de consistorie als schoollokaal, 1825, zie inv.nr. 887.

876. Akte van aanbesteding met bestek en voorwaarden van de bouw van een school lokaal en onderwijzerswoning, 1853. -- 1 stuk

877. Stukken betreffende de verbouwing van de openbare lagere school, 1882 - 1885. Met tekeningen. -- 1 omslag

878. Proces-verbaal van verkoop van een partij afbraak afkomstig van het schoolhuis, 1886. -- 1 stuk

879. Stukken betreffende de verbouwing van de openbare lagere school en de aanbouw van een lokaal, met tekening, 1901. -- 1 omslag

880. Stukken betreffende de verbouwing van de openbare lagere school, 1913 - 1915. -- 1 omslag

881. Stukken betreffende de bouw van de school met de Bijbel en het bijbouwen van lokalen, met raadsbesluiten inzake de gemeentelijke vergoeding in de kosten van bijzonder onderwijs, 1921 - 1945. -- 1 omslag

882. Raadsbesluit tot onderhandse verhuur van de onderwijzerswoning, sectie B nr. 2269, aan het hoofd van de openbare lagere school, 1927. -- 1 stuk

883. Stukken betreffende de bouw en de verhuur van een gymnastieklokaal, sectie B nr. 2353, 1930. -- 1 stuk

2.16.3 Personeel


884. Stukken betreffende het salaris van de onderwijzers, 1821, 1872 - 1924. -- 1 omslag

885. Instructie voor de onderwijzers van de openbare lagere school, 1878. -- 1 stuk

886. Akten van aanstelling en ontslag van onderwijzend personeel en van de schoolschoonhoud(st)er, 1878 - 1927. -- 1 omslag

887. Dienststaten van onderwijzend personeel, 1905 - 1922. -- 1 omslag

888. Register van veranderingen bij het onderwijzend personeel, 1906 - 1915. -- 1 katern

2.16.4 Comnissies van toezicht


889. Huishoudelijk reglement van de commissie van schooltoevoorzicht, 1847. -- 1 stuk

890. Raadsbesluit tot instelling van een commissie tot wering van het schoolverzuim, 1901. -- 1 stuk

891. Jaarverslagen van de commissie tot wering van het schoolverzuim, 1903 - 1908, 1917, 1923 - 1925, 1928 - 1929, 1932, 1934 - 1935. -- 1 omslag

892. Lijst van leden van de commissie tot wering van het schoolverzuim, 1910 - 1918. -- 1 stuk

893. Jaarverslagen van de commissie van plaatselijk toezicht op het lager onderwijs, 1928 - 1929, 1931 - 1932. -- 1 omslag

2.17 Betrekkingen met de hervormde gemeente


894. Stukken betreffende aanvragen door het kerkbestuur om subsidie bij het onderhoud van het kerkgebouw, 1819 - 1826. -- 1 omslag

895. Stukken betreffende een poging van de aannemers om een nog onbetaald bedrag voor de bouw van de consistorie aan de kerk in 1805 te innen bij het gemeentebestuur, 1822. -- 3 stukken

896. Brief met voorwaarden gesteld door de kerkvoogden voor het gebruik van de consistorie als school lokaal, 1825. -- 1 stuk

897. Akte van overeenkomst tussen het gemeentebestuur en kerkvoogden van de hervormde gemeente, waarbij de gemeente het recht verkrijgt te allen tijde van de luiklok in de toren gebruik te maken, 1850. -- 1 stuk

898. Stukken betreffende levering, plaatsing en gebruik van een nieuw uurwerk in de toren, 1907. -- 2 stukken

2.18 Landsverdediging


899. Stukken betreffende verleende assistentie door inwoners van Gouderak bij troepentransport, 1813 - 1814. -- 1 omslag

900. Lijsten van inwoners die voor het verlenen van onderhoud en inkwartiering aan militairen in aanmerking komen, 1867 - 1911. -- 1 omslag

901. Akte van eedsaflegging als officier van de rustende schutterij door A.C. van Houweninge, 1869. -- 1 stuk

903. Inschrijvings- en lotingsregisters en alfabetische naamlijsten van Nationale Militie van de lichtingen 1896 - 1904. -- 1 pak

902. Staten houdende opgave van rustende schutterij, 1896 - 1905. -- 1 omslag

904. Register van verlofgangers van lichtingen 1897 - 1911, met aantekeningen tot 1917. -- 1 deel

905. Stukken betreffende het voorbereidend militair onderricht, 1900 - 1910. -- 1 omslag

906. Registers van verlofgangers van de lichtingen 1904 - 1913 en 1915. -- 1 omslag

907. Lijsten van in de gemeente aanwezige zandaakjes en baggerbokken, 1905 - 1914. -- 2 stukken

908. Keuringsregisters van de Landstorm, jaarklassen 1912 - 1914. -- 3 katernen

909. Stukken betreffende vrijstelling van de dienst bij de militie wegens kostwinnerschap van K.A. Mudde en H. Stoppelenburg, 1914 - 1918. -- 1 omslag

910. Stukken betreffende herkeuring van landstormpl ichtigen, 1914 - 1921. -- 1 omslag

911. Staten betreffende de inlijving van dienstplichtigen van de lichtingen 1918 - 1919. -- 1 omslag

912. Alfabetische registers van ingeschrevenen voor de dienstplicht, 1930 - 1939. -- 1 pak

913. Arbeidsovereenkomstenbesluit voor het personeel van de vaste kern van de Luchtbeschermingsdienst, met aanvulling en arbeidsovereenkomsten, 1941, 1942. -- 1 omslag

914. Opgaven van militairen aan wie groot verlof is verleend, 1941, 1942. -- 1 pak