80 -- Gouda -- Burgerlijk armbestuur

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.


Inventaris

samengesteld door C.H.J. Helders

1 Archief van het burgerlijk armbestuur


1.1 Algemeen


1.1.1 Notulen


1-16. Notulen van de vergaderingen van het Armbestuur, 1833 - 1837, het Algemeen Armbestuur, 1837 - 1855, en het (Algemeen) Burgerlijk Armbestuur, 1855 - 1865, 1872 - 1899 en 1908 - 1932. -- 15 delen en 1 pak

1.1.2 Correspondentie


34-64. Ingekomen stukken, 1815 - 1824, 1835 - 1899 en 1917 - 1932. -- 31 pakken

65. Minuten van uitgaande brieven, 2 augustus 1833 - 24 december 1834, 2 januari 1836 - 30 december 1837, 23 januari 1839; 8 februari - 27 mei 1842 en z.d. -- 1 pak
Ontbreken nrs. 56 t/m 63 van 1836.

17-29. Agenda's van ingekomen en uitgaande stukken, 1838 - 1854. -- 11 delen, 1 band en 1 pak

66-71. Afschriften van uitgaande brieven, 1854 - 1932. -- 6 delen

30-33. Agenda's van ingekomen stukken, 1870 - 1932. -- 1 band, 3 delen

1.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen


1.2.1 Organisatie; huisvesting; archief


73. Concept van een huishoudelijk reglement, ca. 1830. -- 1 stuk

72. Huurcontract van een huis aan de Spieringstraat van de diaconie van de hervormde gemeente, 1844; minuut. -- 1 stuk

74. Lijst van archivalia en goederen door de raadscommissie belast met het interim-armbestuur overgedragen aan het Algemeen Armbestuur, 1848. -- 1 stuk

345. Samenvatting van het raadsbesluit waarbij wordt bepaald dat het armbestuur een klachtenboek inzake de geneeskundige behandeling van armen zal bijhouden en de verder te volgen klachtenprocedure, met verzoek dit besluit uit te voeren, 1888. -- 1 stuk

346. Huishoudelijk reglement, 1913; gestencild. -- 1 katern

1.2.2 Ondersteunden


76. Register van behoeftige personen, ca. 1835. -- 1 deel

103-105. Nota's van inlichtingen omtrent ondersteunden, opgezonden naar hun domicilie van onderstand (z.g. renseignementstaten), 1838 - 1850. -- 3 pakken
Zie het Provinciaal Blad 1838, nr. 96.

106-109. Ontvangen nota's van inlichtingen wegens elders ondersteunden, 1838 - 1856. -- 4 pakken

75. Arbeid brieven
Correspondentie en kwitanties inzake touwwerk vervaardigd door tewerkgestelden, 1839 - 1842. -- 1 omslag

86. Staat van ondersteunde kinderen, ca. 1848. -- 1 stuk

77-85. Register van personen die bedeling hebben aangevraagd, 1849, 1851 - 1857 en 1860. -- 9 katerns
In sommige katerns ligt een blad los.

101. Register van verpleegden in de bedelaarsgestichten, 1854 - 1870. -- 1 deel
Materiële toestand matig. (Boekblok wel genaaid, geen rug, platten niet afgewerkt.)

97-98. Registers van opneming in geneeskundige behandeling van elders geboren personen, 1855 - 1877. -- 2 delen

99-100. Staten van elders in ziekenhuizen opgenomen armlastigen, 1858 - 1859 en 1864 - 1870. -- 2 katerns

102. Staat van aan de cholera overleden volwassenen, 1866. -- 1 stuk

87-96. Registers van opneming in geneeskundige behandeling van in Gouda geboren personen, 1867 - 1898. -- 10 delen

1.2.3 Financiën


1.2.3.1 Algemeen


174-177. Registers van ontvangsten opgemaakt door de administrateurs, 1814 - 1821, 1822 - 1837, 1834 - 1837 en 1839 - 1847. -- 4 delen

178-180. Registers van uitgaven opgemaakt door de administrateurs, 1814 - 1821, 1834 - 1837 en 1839 - 1847. -- 3 delen

136-151. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de administrateurs over de jaren 1815 - 1856, 1910 - 1923 (hiaten). -- 16 omslagen
Zie voor de jaren 1840 - 1911: ac 56 vnrs. 754 en 755. Niet alle rekeningen bevatten een aantekening van controle.

154-173. Bijlagen van de rekeningen, 1835 - 1850. -- 20 omslagen
Deze serie dient nader te worden geordend. Er is mogelijk onderscheid te maken naar soort bijlagen / rekening. De materiële staat is matig tot zeer slecht!

110-127. Kasboeken, 1838 - 1932. -- 18 delen

181. Balans per 31 december 1848. -- 2 katerns

153. Bijlagen bij de "bureaukas", 1848 - 1852. -- 1 omslag
Bijlagen bij vnr. 129.

130-134. Grootboeken, 1849 - 1922. -- 5 delen

152. Zakenindex, vermoedelijk op de rekeningen, 1868 - 1881. -- 1 deel
ONTBREEKT.

1.2.3.2 Onderstand binnen Gouda


182-190. Bedeelboeken
Registers van verleende ondersteuning, 1824 - 1929. -- 9 delen

229. Staat van bedeling aan de achtergebleven familieleden van de uitgetrokken schutters, ca. 1831. -- 1 katern, 1 stuk

211-220. Nominatieve staten van bedeling op dinsdag, 1835 en 1838 - 1846. -- 10 omslagen

199-210. Nominatieve staten van bedeling op vrijdag, 1836 - 1847. -- 12 omslagen

226. Bedelingen voor andere gemeenten, 1842. -- 1 katern

320-323. Nominatieve staten van bedeling op vrijdag, 1842 - 1844 en 1846. -- 4 katerns

227. Bedelingen aan het gasthuis, 1842 - 1846. -- 3 katerns en 4 stukken

224. Bedelingen onder bestedelingen, 1842 - 1847. -- 9 katerns

324-326. Nominatieve staten van bedeling op dinsdag, 1843, 1845 en 1846. -- 3 katerns

223. Bedelingen op consenten, 1843 - 1846. -- 6 katerns

222. Staten van tijdelijke bedeling, 1847. -- 2 katerns

225. Bedelingen aan buitenarmen, 1847. -- 2 katerns

221. Staten van de gewone bedeling, 1847 - 1850. -- 1 pak

228. Staten van bedeling aan kinderen, 1849, 1850. -- 1 omslag

191-194. Registers van verleende geneeskundige hulp- en middelen, 1911 - 1933. -- 4 delen

195-198. Registers van on- en minvermogende patiënten in het Van Itersonziekenhuis, van wie de verplegingskosten geheel of ten dele ten laste van het Algemeen Armbestuur komen, 1914 - 1932. -- 4 delen

230. Alfabetisch register van bedeelden, verdeel vaan de verschillende instellingen van armenzorg, 1915 - 1919. -- 1 deel

1.2.3.3 Onderstand buiten Gouda


231-234. Registers van ondersteunden voor rekening van andere gemeenten, 1837 - 1849. -- 4 delen

235-236. Consentbrieven van onderstand aan niet-Goudse armlastigen, 1839 - 1850. -- 2 omslagen

237. Rekeningen van ontvangst van voorschotten aan andere gemeenten wegens verleende ondersteuning, 1843 - 1856. -- 1 deel
Materiële toestand matig. (Platten liggen los!)

238. Kasboek van voorschotten aan, en restitutie door andere gemeenten wegens ondersteuning, 1848. -- 1 deeltje

240. Staten van bedeling aan van elders gekomen armlastigen (buitenarmen), 1848 - 1850. -- 1 omslag

239. Staten van personen welke voor rekening van Broek c.a. te Gouda worden ondersteund, 1848 - 1853. -- 1 lias

241. Debiteurenboek
Register van voorschotten betaald ten behoeve van andere gemeenten, 1864 - 1870. -- 1 deel

242. Crediteurenboek
Register van voorschotten betaald door andere gemeenten aan het Goudse algemeen armbestuur, 1864 - 1871. -- 1 deel

243. Jaarrekening van voorschotten aan en door andere gemeenten betaald, 1864 - 1871. -- 1 deel

1.2.3.4 Pensioenen


327. Register van verleende voorschotten op pensioenen, 1849 - 1851. -- 1 deel
Achterin alfabetische klapper op namen van ondersteunden, 1865 - 1870.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Band ontbreekt.)

1.2.4 Stukken afkomstig van de Aalmoezenierskamer.
De gegevens zijn verwerkt in NT 1604 - 1605 (inv.nrs. 245 - 246).


245-246. Registers van akten van indemniteit berustende in het Aalmoezeniershuis, 1713 - 1811. -- 2 delen
Nadere toegang: nt1604.pdf

247-271. Ingeleverde akten van indemniteit, ca. 1730 - ca. 1811. -- 13 pakken, 12 omslagen
Alfabetisch op plaatsnamen.

343. Aantekeningen betreffende het inleveren van akten van indemniteit, 1750 / 1771, 1769 / 1777, 1772, 1774 en z.d. (ca. 1770). -- 6 stukken
Een aantekening is geplaatst op de achterkant van een afschrift uit 1789 van een te Gouda afgegeven akte van indemniteit uit 1750.

244-(328). Lijsten van de akten van indemniteit die van tijd tot tijd aan het Aalmoezeniershuis zijn bezorgd, 1763 - 1811. -- 2 delen

2 Archief van het bestedelingenhuis


272-274. Kasboeken, 1839 - 1848. -- 3 delen

275. Debiteurenboek wegens geleverd werk, 1842. -- 1 deel
Zie inv.nr. 272. Folio's 1 - 7 ontbreken.

276. Kasboek van ontvangsten ten behoeve van de bestedelingen, 1848. -- 1 deeltje

277. Lijsten van door het gasthuis overgenomen goederen, afkomstig van het opgeheven bestedelingenhuis, 1848. -- 2 stukken

278. Overzicht van de geschiedenis van de zorg voor stadsbestedelingen (kinderen; Gouda ?), ca. 1851. -- 2 stukken

3 Archief van de vereniging voor werklieden


280-281. Staten van inleg en uitbetaling aan / door het fonds, 1838 en 1839. -- 2 katerns

329-330. Staten van inleg en uitbetaling aan / door het fonds, 1840 en 1841. -- 2 katerns

331-339. Staten van inleg en uitbetaling aan / door het fonds, 1842 - 1850. -- 9 katerns

344. Bewijs van deelneming ...
Spaarboekjes van deelnemers aan de vereniging van werklieden, 1848 - 1849 en 1849. -- 3 katerntjes
Kennelijk ingenomen.

279. Kasboek, 1848 - 1856. -- 1 deeltje

283. Getuigschrift voor spaarders voor het fonds van de vereniging van werklieden, z.d. (ca. 1850). -- 1 stuk

282. Gegevens van de spaarkas ten behoeve van het Centraal Bureau voor de Statistiek, 1907. -- 1 omslag

4 Archief van de Kamer van navraag naar behoeftigen, ten dienste der byzondere liefdadigheid, en van de vereniging Armenzorg


4.1 Algemeen


290. Reglementen en statuten, 1883 - 1893 en z.d. -- 1 omslag

285. Jaarverslagen, 1884 - 1891, 1898, 1900/01, 1904/05, 1906/07, 1908/09, 1909/10 en 1911/12; deels gedrukt. -- 1 omslag

284. Ingekomen stukken, 1884 - 1919. -- 1 omslag

288. Lijsten van oprichters, bestuurders en leden, 1887 - 1895. -- 1 omslag

286. Verslagen en reglementen van andere kamers van navraag, ca. 1890. -- 1 omslag

287. Diverse blanco-formulieren, z.d. -- 1 omslag

291. Afschrift van de kwitantie opgemaakt bij de overdracht van de Kamer van Navraag aan de vereniging Armenzorg, 1897. -- 1 stuk

289. Alfabetische ledenlijst van de vereniging Armenzorg, z.d. (ca. 1897 - 1908) -- 1 deeltje

296. Alfabetisch register van ondersteunden, 1910 - 1920. -- 1 deel

297-298. Alfabetische registers van ondersteunden, met vermelding van andere bedelende instanties, z.d. (ca. 1910 - 1930). -- 2 delen

4.2 Onderstand


292-295. Notulen van de commissie van onderstand, 1897 - 1917. -- 2 deeltjes, 2 delen

4.3 Financiën


299. Rekening van inkomsten en uitgaven over 1 juli 1914 - 30 juni 1915. Met balans per 30 juni 1915. -- 2 stukken

5 Archief van het Brokkenhuis


5.1 Algemeen


302. Plan voor exploitatie van een brokkenhuis, 1905. -- 1 katerntje

301. Ingekomen stukken, 1907 - 1908. -- 5 stukken

300. Notulen, 29 mei 1907 - 13 juni 1921. -- 1 deel

303. Jaarverslagen, 1912 - 1914. -- 3 stukken

5.2 Financiën


307. Geschonken aandelen van het Brokkenhuis, 1907. -- 9 stukken

304-305. Grootboeken, 1907 - 1921. -- 2 deeltjes

306. Register van geplaatste aandelen, aangelegd ca. 1907, bijgehouden tot 1921. -- 1 deeltje
Achterin de rekening van inkomsten en uitgaven over 1907.

308. Balansen met verlies- en winstrekening, 1912 - 1918 en 1920. -- 10 stukken

6 Archief van de vereniging tot steun aan behoeftige zieken en herstellenden


309. Kasboek, 1913 - 1924. -- 1 deeltje

310. Spaarbankboekje van de Nutsspaarbank, 1918 - 1924. -- 1 deeltje

7 Archief van de Armenraad
Ingesteld bij KB van 30-04-1913.


317. Instructie voor de secretaris en huishoudelijk reglement, vastgesteld door de Armenraad op 2 september 1913. -- 3 katerntjes

340-342. Tabellen met jaarlijkse gegevens van de instellingen van weldadigheid ten behoeve van het Centraal Bureau voor de Statistiek, 1913 - 1922, 1924; minuten. -- 3 pakken

311-313. Ingekomen stukken, 1913 - 1933. -- 3 pakken
Met veel hiaten.

318-319. Jaarverslagen, 1913 - 1930 en 1933. -- 1 omslag, 1 pak

314-316. Registers van uitgaande brieven, 1914 - 1933. -- 3 delen

8 Nog te beschrijven stukken


-. Nog te beschrijven losse archiefstukken, die zijn aangetroffen in delen en banden, en niet verantwoord zijn (waren) in de bestaande beschrijvingen, ca. 1840 - 1930. -- 1 doos
Op elk omslag is aangegeven uit welk inv.nr. de stukken afkomstig zijn.