777 -- Berkenwoude -- Secretarie-archief 1813-1929

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Inventaris

samengesteld door J. Wolterson (1979); aanvullingen en correcties: B.J. van der Saag (2007)

1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD


1.1 Notulen en besluiten en bijbehorende stukken


1. Processen-verbaal van handelingen van de gemeenteraad, 1813 - 1851. -- 1 pak

2. Kladlijsten van de belangrijkste onderwerpen die in de raadsvergaderingen zijn behandeld, 1817 - 1818. -- 3 stukken

3-11. Notulen van de raad, 1845 - 1929, met klapper vanaf 1880. -- 8 delen, 1 pak

12-14. Registers van raadsbesluiten en verordeningen, 1851 - 1871, 1883 - 1918 (hiaten). -- 2 delen, 1 omslag

15-21. Notulen van burgemeester en wethouders, 1855 - 1910, 1920 - 1929. -- 3 delen, 4 omslagen

406. Agenda's van raadsvergaderingen, 1918 - 1919. -- 5 stukken
Betreft deels spoedvergaderingen.

1.2 Correspondentie
Zie voor de jaren 1923 - 1929 de inleiding.


22-35. Brievenboeken, 1813 - 1883. -- 14 delen
Achterin inv.nrs.124 - 132 afschriften van bekendmakingen, 1813 - 1845; in de delen 1868 - 1883 bevinden zich klappers.

36-169. Ingekomen stukken, op volgnummer geordend, 1813 - 1898, 1903 - 1922. -- 133 pakken en 1 omslag

170-203. Agenda's van ingekomen - en uitgaande stukken, 1813 - 1897, 1901 - 1908, 1911 - 1913, 1915 - 1922. -- 21 delen, 11 omslagen, 2 pakken

204-237. Minuten van uitgaande stukken, 1883 - 1922. -- 3 banden, 32 pakken
Met klappers bij de jaren 1883 - 1894 en 1914 - 1922. De jaren 1910 en 1913 zijn verloren gegaan.

238. Trefwoordenregister op de agenda's, 1888 - 1894. -- 1 deel

1.3 Verordeningen en bekendmakingen


239-241. Register van notificaties en proclamaties
Registers van bekendmakingen, 1846 - 1860. -- 3 delen
Voor de periode 1813 - 1845, zie inv.nrs. 22 - 30.

242. Kladopgave van in de gemeente geldende verordeningen, besluiten en reglementen, 1876. -- 1 stuk

1.4 Verslagen


243-245. Gemeenteverslagen, 1843 - 1929 (hiaten). -- 3 pakken

2 STUKKEN BETREFFENDE DE INTERNE ORGANISATIE


2.1 Gemeentegrenzen; gemeentewapen


246. Proces-verbaal van grensbepaling, 1832; met schetskaart. -- 1 katern

247. Stukken betreffende een eventuele samenvoeging van Berkenwoude, Stolwijk en Zuidbroek tot één gemeente, 1853. -- 1 omslag

248. Circulaire van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland met voorwaarden voor de vereniging van gemeenten, 1857; gedrukt. -- 1 stuk

249. Stukken betreffende de vaststelling van een gemeentewapen, 1922, 1923, 1928. -- 1 omslag

2.2 Betrekkingen met het rijk


250. Concept-tekst van de aanhankelijkheidsbetuiging van de presidenten van de gemeentebesturen in het kanton Haastrecht aan souverein vorst Willem I, (ca. 1813). -- 1 stuk

2.3 Gemeenteraad; college van burgemeester en wethouders


251. Reglement op het bestuur ten platten lande in de provincie Holland, 1825; gedrukt.

252. Stukken betreffende benoeming en eedsaflegging van burgemeesters, 1849 - 1890. -- 1 omslag

253. Reglement van orde voor de raadsvergaderingen, 1854. -- 1 stuk

254. Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders, 1854. -- 1 stuk

255. Kiezerslijst voor de gemeenteraadsverkiezing, ca. 1860. -- 1 stuk

256. Raadsbesluit, waarbij een verzoek van Maarten Hendrik de Vos om op de kiezerslijst geplaatst te worden, wordt afgewezen, 1907. -- 1 stuk

257. Processen-verbaal van de zittingen van het centraal - of hoofdstembureau, 1919, 1923, 1927. Met een mededeling aan gedeputeerde staten dat de benoemd verklaarde raadsleden hun benoeming hebben aangenomen, 1923; minuut. -- 1 omslag

258. Reglement van orde voor de raadsvergaderingen, 25 juni 1923. -- 1 omslag

259. Besluit van gedeputeerde staten tot vaststelling van de salarissen van de wethouders, 1923. -- 1 stuk

2.4 Personeel


260. Akten van eedsaflegging door Hendrik van den Heuvel, Pieter van Meijeren en Arij Pottuyt als gemeentelijke hennepbosser, 1835 - 1837. -- 3 stukken

261. Akten van eedsaflegging (gedeeltelijk) door en akten van borgtocht ten behoeve van de gemeenteontvangers Cornelis de Redelijkheid, Maarten van Dorp, Arij Verhoeff, Arij Johannes de Jong en Wiggert van Dorp, 1839 - 1881. -- 1 omslag

262. Akte van eedsaflegging door Johannes Jacobus Snel als gemeentesecretaris, 1840. -- 1 stuk

263. Instructies voor de gemeenteontvanger, 1854, 1923. Met wijzigingen, 1905, 1929. -- 1 katerntje, 3 stukken

264. Akte van aanstelling van Willem Ooms als opzichter van bouw- en woningtoezicht, 1907. -- 1 stuk

265. Staat van de mannelijke gemeenteambtenaren met de voor die tijd genoten bezoldiging, 1 oktober 1913; klad. -- 1 stuk

2.5 Eigendommen


266. Akten van verhuur van landbouwgronden aan particulieren, 1813, 1835 - 1928. -- 1 pak

267. Akte van verkoop bij openbare veiling van schoolmeubilair en bouwmaterialen afkomstig van het afgebroken schoollokaal, 1824. -- 1 stuk

268. Bestek voor de reparaties aan de kerktoren, 1834. -- 1 stuk

269. Overeenkomsten voor de huur van een deel van een pand voor gebruik als raadszaal annex "archiefkluis", 1845 - 1883. -- 1 omslag

270. Akte van openbare verkoop van elshout, 1863. -- 1 katern

271. Proces-verbaal van openbare verkoop van sloopmaterialen, 1883. -- 1 stuk

272. Raadsbesluiten tot verkoop van gedeelten van het zogenoemde Schoolkampje aan de Kerkweg aan particulieren als bouwgrond, 1923 - 1928; gedeeltelijk met bijlagen, 1923 - 1929. -- 1 omslag

273. Raadsbesluit waarbij de huurprijs voor de aan A. Kool, hoofd van de openbare school, en D. de Geus, veldwachter, verhuurde woningen opnieuw wordt vastgesteld, 1924; minuut, met goedkeuringsstempel van gedeputeerde staten. -- 1 stuk

2.6 Financiën


2.6.1 Begrotingen en rekeningen


274-276. Bijlagen bij de gemeenterekening, 1813, 1851, 1853 - 1859, 1866, 1908 - 1920. -- 1 omslag, 2 pakken

277-284. Begrotingen, 1813 - 1929. -- 4 pakken, 4 banden

285-297. Rekeningen van inkomsten en uitgaven, 1813 - 1929 -- 4 banden, 8 pakken, 1 omslag
In de periode 1861 - 1900 samengebonden met verzamelstaten van ontvangsten en bevelschriften tot betaling.

298-299. Verzamelstaten van ontvangsten en bevelschriften tot betaling, 1851 - 1929. -- 3 pakken
Voor de periode 1851 - 1900 zie inv.nrs. 285 - 291.

300. Nota's van aanmerking van gedeputeerde staten bij de begrotingen 1869 - 1872. -- 4 stukken

301. Brief van de commissaris van de koningin in Zuid-Holland met verzoek om nadere informatie inzake een begrotingswijziging 1929, 1930. -- 1 stuk

302. Dossier inzake de aanmerkingen van gedeputeerde staten op de ingezonden gemeenterekening over 1927, 1929 - 1931. -- 1 omslag
Betreft voornamelijk de kwestie van teveel afgedragen pensioenbijdragen voor onderwijzers in 1923 en 1924. Zie inv.nr. 377 rubriek 3.09.1.1.

2.6.2 Leningen o.g.


303. Stukken betreffende uitstaande schulden, ontstaan vóór het jaar 1814, 1815, 1816. -- 1 omslag

304. Register van aangegane geldleningen, met bijlagen, 1906 - 1928. -- 1 omslag

305. Stukken betreffende aangegane leningen, 1922 - 1929. -- 1 omslag

2.6.3 Belegging van gelden


306. Stukken betreffende de belegging van gelden, 1924 - 1928. -- 1 omslag

2.7 Hulpmiddelen


307. Stukken betreffende de overdracht van archiefstukken aan het algemeen rijksarchief, 1896 - 1927. Met een inspectierapport inzake archieven van gemeenten in Zuid-Holland, waaronder Berkenwoude, (1909); gedrukt. -- 1 omslag

3 UITOEFENING VAN EXTERNE TAKEN


3.01 Belastingen, kadaster


3.01.1 Plaatselijke belastingen


308. Jaarlijkse kohieren van de hoofdelijke omslag, 1814 - 1820, 1849 - 1868, 1870 - 1872, 1874 - 1908. -- 1 pak

309. Verordeningen en andere stukken betreffende de invoering en heffing van verschillende plaatselijke belastingen, 1865 - 1866. -- 1 omslag

310. Verordeningen betreffende de legesheffing, 1901, 1921. -- l omslag

311. Kohier van de hondenbelasting voor 1912. -- 1 katern

312. Stukken betreffende de opcenten op de hoofdsom van de personele belasting, 1913. -- 1 omslag

313. Stukken betreffende de invordering van de hoofdelijke omslag, 1914, 1921, 1922. -- 1 omslag

314. Verordening op de heffing van de hondenbelasting, 1921; met authentiek afschrift. -- 2 stukken

315. Stukken betreffende de plaatselijke inkomstenbelasting, 1922 - 1923, met reglement. -- 1 omslag

3.01.2 Rijksbelastingen


3.01.2.1 Registratierecht


316. Repertoires van akten, verleden voor de gemeentesecretaris, 1812 - 1908. -- 1 pak

3.01.2.2 Personele belasting


317. Staat van belastingplichtigen voor de personele belasting met opgave van de huurwaarde van de woning, 1814. -- 1 deel

318. Gedeeltelijk ingevuld aangiftebiljet, 1825. -- 1 stuk

3.01.2.3 Kadaster en grondbelasting


319. Stukken betreffende aangifte van eigendomsverandering, 1813 - 1832. -- 1 pak

320. Uittreksels uit het register van eigendomsovergang, 1816. -- 3 stukken

321. Staat der gebouwde eigendommen en van de deuren en vensters
Alfabetische legger van grondeigenaren voor de belasting op gebouwde eigendommen en de daarin voorkomende deuren en vensters, 1817 - 1826. -- 1 deel

322. Relevé of staat van ongebouwde eigendommen
Alfabetische legger van grondeigenaren voor de belasting op ongebouwde eigendommen, 1826 - 1830. -- 1 deel

323. Oorspronkelijke aanwijzende tafel
Perceelsgewijze kadastrale legger van nummers op het kadastrale plan verwijzend naar grondeigenaar en artikelnummer, 1832. -- 1 deel

324-330. Perceelsgewijze kadastrale legger ... Tweede deel, bevattende de personen, welker regten ... zijn verkregen ... na de oorspronkelijke opmaking van het kadaster
Artikelsgewijze kadastrale leggers, aangelegd 1832 - 1910, bijgewerkt tot ca. 197O, met latere aantekeningen omtrent wijzigingen. -- 7 delen

331. Suppletoire aanwijzende tafel
Perceelsgewijze kadastrale legger van nummers op het kadastrale plan verwijzend naar grondeigenaar en artikelnummer, 1833 - ca. 1880. -- 1 deel

332. No. 71
Register met verwijzing van de nummers van de kadastrale percelen in de secties A, B en C - in volgorde van de secties en perceelnummers - naar de perceelsgewijze kadastrale leggers, aangelegd ca. 1845, bijgehouden tot ca. 1965 (1970). -- 1 deel

333. Alphabetische naamlijst
Index op de namen van eigenaars in de kadastrale leggers vanaf art. 1, 1898 - ca. 1960. -- 1 deel

334. Overzicht van artikelnummers in de perceelsgewijze kadastrale leggers die veranderd zijn in de dienstjaren 1906 - 1924. -- 1 stuk

3.02 Openbare orde en veiligheid


3.02.1 Politie


335. Plaatselijke politieverordeningen, 1815 - 1862. -- 1 omslag

336. Reglement op het houden van nachtwachten, 1830; met goedkeuringsbesluit van gedeputeerde staten. -- 2 stukken

3.02.2 Bevolking
De registers met uitkomsten van de volkstelling 1829 en 1839 zijn overgebracht naar bevolkingsboekhouding (ac 795) onder inv.nrs. 18 - 18a.


337. Staat met de namen van de gezinshoofden, met gegevens omtrent de gezinssamenstelling, de godsdienstige overtuiging en de aanwezigheid van bedeelden, 1815. -- 1 katern
Betreft tevens Zuidbroek.

407. Staat van gezinshoofden met het bedrag van de aanslag in (een belasting), 1815. -- 1 stuk

408. Formulier voor de opgave van gegevens voor de volkstelling van 1899 door een vrouwelijke inwoner. -- 1 stuk

338. Plaatselijke verordeningen op de burgerlijke stand, 1904 - 1922. -- 1 omslag

339. Stukken betreffende de nieuwe nummering van de huizen in de polder Achterbroek, 1915. -- 1 omslag

3.02.3 Brandweer


340. Lijst van personen in dienst van de plaatselijke brandweer, 1862. Met een lijst waarop in concept de wijzigingen voor 1863 zijn aangebracht. -- 2 katerns

341. Stukken betreffende de plaatselijke brandweer, 1916 - 1926. -- 1 omslag

3.02.4 Tijdregeling


342. Brief aan klokkenist G. Berkouwer met opdracht om dagelijks bij postbode C. Molenaar de tijd op te nemen en vervolgens het torenuurwerk bij te stellen, 1928; minuut. -- 1 stuk

3.03 Openbare zedelijkheid


343. Raadsbesluit met betrekking tot vaststelling van de jaarlijkse kermistijden, z.d. -- 1 stuk

344. Register van vergunninghoudende localiteiten van kleinhandel in sterken drank, 1881 - 1888, 1911. -- 1 omslag

345. Proces-verbaal van schatting van huurwaarde van de slijterij van Jacob Westbroek, 1882. -- 1 stuk

346. Register van afgegeven vergunningen voor de detailhandel in alcoholhoudende dranken, 1882 - 1902. -- 1 omslag

3.04 Volksgezondheid
Voor de hinderwetvergunningen, zie ac 781.


3.04.1 Warenwet


347. Plaastselijke verordeningen op de keuring van waren en van vlee en vlees, 1921 - 1925 -- 1 omslag

3.04.2 Bestrijding van besmettelijke ziekten


348. Vaccinatieregisters, 1894 - 1896 en 1904, gedeeltelijk met bijlagen. -- 1 omslag

3.04.3 Begrafenissen


349. Tarieflijst van de gemeentelijke begraafplaats, ca. 1830. -- 1 stuk

350. Verordening op de heffing van begraafrechten, 1922; minuut en authentiek afschrift; met goedkeuringsbesluit, 1923. -- 3 stukken

3.04.4 Volkshuisvesting
Zie voor bouwvergunningen 1906 - 1984: ac 780.


351. Bouw- en woningverordening
1905; gedrukt. Met wijzigingen, 1911, 1924. -- 1 deeltje, 2 stukken

3.04.5 Dierziekten


352. Processen-verbaal van beëdiging en benoeming van taxateurs in verband met de uitkering van een schadevergoeding aan eigenaars van door longziekte aangetast vee, 1841, 1844, 1849. -- 5 stukken

3.05 Verkeer en vervoer


353. Stukken betreffende de aansluiting van de gemeente op het telegraaf- en telefoonnet, 1918 - 1923. -- 1 omslag

354. Stukken betreffende een plan voor de aanleg van een spoorwegnet in de Krimpenerwaard, 1919 - 1923. -- 1 omslag

355. Stukken betreffende plaatselijke verkeersvoorschriften, 1920 - 1926. -- 1 omslag

356. Wegwijzer voor de scheepvaart, 1924. -- 1 omslag

357. Verordeningen betreffende de maximumsnelheid voor motorrijtuigen binnen de dorpskern, 1927 - 1928. -- 1 omslag

358. Motor- en rijwielverordening, 1928. -- 1 stuk

3.06 Economische aangelegenheden


360-362. Landbouwverslagen 1867 - 1902. -- 3 pakken

363. Uitslagen van de landelijk gehouden veetelling, 1910. -- 1 omslag

364. Vragenlijst ten behoeve van het landbouwerslag, 1912. -- 1 katern

3.07 Arbeid


365. Verordening op het correspondentschap van arbeidsbemiddeling, 1927. -- 1 stuk

366. Stukken betreffende de enquête naar de toestand van de landarbeiders in de gemeente, 1928. -- 4 stukken

3.08 Maatschappelijke zorg


367. Kwitanties wegens afdracht van gelden, ingezameld voor noodlijdende instellingen en personen, 1814 - 1816. -- 1 omslag

3.09 Onderwijs


3.09.1 Organisatie


3.09.1.1 Lager onderwijs


368. Besluit van de raden van de gemeenten Berambacht en Berkenvoude, vaarbij de in de polder Zuidbroek (gem. Bergambacht) wonende kinderen vordt toegestaan ondervijs te volgen in de gemeente Berkenvoude, 1881. -- 1 stuk

369. Instructies voor de onderwijzers aan de openbare school, 1882, 1906. Met een afschrift van de instructie van 1906 met daarop de concept-wijzigingen voor voor een nieuwe instructie, (1923). -- 3 stukken

370. Besluit van de raden van de gemeenten Lekkerkerk en Berkenvoude, vaarbij kinderen uit de gemeente Berkenvoude vordt toegestaan onderwijs te volgen aan de openbare school voor uitgebreid lager ondervijs te Lekkerkerk, 1896. -- 1 stuk

371. Stukken betreffende de salariëring van dorpsonderwijzer Hendrick van Eijk, 1899. -- 1 omslag

372. Leerplannen van het lager ondervijs, 1905 - 1928. -- 1 omslag

373. Verordening op het openbaar lager onderwijs, 1910. -- 1 stuk

374. Verordeningen op schoolgeldheffingen, 1914 - 1929. -- 1 omslag

375. Verordening op de uitbetaling en inhouding van salarissen van de onderwijzers aan de openbare lagere school, 1920; gedrukt. -- 1 stuk

376. Ingekomen- en minuten van uitgaande stukken betreffende het onderwijs, 1921 - 1929. -- 1 omslag
Betreft o.a. landbouwcursus en herhalingsonderwijs. Zie de inleiding.

377. Stukken betreffende teveel aan het rijk afgedragen pensioenbijdragen voor onderwijzers over 1923 en 1924, 1924 - 1927 en 1929. -- 1 omslag

378. Huishoudelijk reglement voor de oudercommissie der lagere school, 1926. -- 1 stuk

379. Stukken betreffende de oprichting van een lagere school op reformatorische grondslag, 1927 - 1929. -- 1 omslag

380. Verordening op het ontslag van onderwijzend personeel aan de openbare lagere school bij huwelijk en pensionering, 1929; gedrukt. -- 1 stuk

3.09.1.2 Vervolg- en herhalingsonderwijs


381. Plaatselijke verordening op het herhalingsonderwijs, 1882; authentiek afschrift. -- 1 stuk

382. Stukken betreffende het vervolgonderwijs, 1923 - 1924. -- 1 omslag

383. Verordeningen op de heffing van schoolgeld voor nascholingscursussen in de landbouw- en nijverheidssector, 1923, 1927, met goedkeuringsbesluiten van binnenlandse zaken. -- 6 stukken

3.09.2 Schoolgebouwen


384. Bestek voor de bouw van een nieuwe school en onderwijzerswoning, met aantekening van gunning, 1827. -- 1 stuk

385. Bestek voor de bouw van een school en onderwijzerswoning, 1880; gedrukt. Met concept-raadsvoorstel (gedeeltelijk) en inschrijfbiljetten. -- 1 omslag
Het bestek in tweevoud.

386. Stukken betreffende de verbouwing van de openbare lagere school, 1908. -- 1 omslag

387. Voorschriften betreffende het schoonhouden van schoolgebouwen, 1909, 1929. -- 1 omslag

388. Bestek voor de verbouwing ter vergroting van de openbare lagere school aan de Kerkweg, 1928. -- 1 omslag

3.10 Landsverdediging


389. Bewijzen van vervulling en vrijstelling van dienstplicht, afgegeven 1830, 1835. -- 1 omslag

390. Inschrijvingsregisters van de nationale militie, 1841 - 1851. -- 1 portefeuille

391. Register van voor het leger beschikbare paarden, ca. 1850. -- 1 omslag

392. Staat met opgave van de personen die voor de lichting 1854 van de nationale militie in werkelijke dienst zijn opgeroepen. -- 1 stuk

393. Staat met opgave van de personen van de lichting 1856 van de nationale militie die tijdelijk of permanent zijn vrijgesteld. -- 1 stuk

394. Lijst van lotelingen, 1857. -- 1 stuk

3.11 Juridische zaken


395. Beschikking van gedeputeerde staten op het verzoekschrift van mr. Frans Ernst Berg van Middelburgh te Amsterdam om de gemeentesecretaris te machtigen in twee minuutakten van transport uit 1797 en 1798 een borgstelling ten laste van diens vader te royeren, 1829. -- 1 stuk

3.12 Verkiezingen


396. Processen-verbaal van de zittingen van het stembureau voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer, 1922, 1925. -- 2 katerns

397. Processen-verbaal van de zittingen van het stembureau voor de verkiezingen voor de provinciale staten, 1923, 1927. -- 1 stuk, 1 katern

3.13 Waterstaat
Betreft het waterstaatkundige ambacht Berkenwoude en de Achterbroek


398. Smaldeeling
Rekningen van inkomsten en uitgaven inzake gemeenschappelijke belangen van het ambacht Berkenwoude en de Achterbroek, 1815 - 1824; authentieke afschriften. -- 1 omslag

399. Borderellen bij de "smaldeling" tussen Berkenwoude en Achterbroek, grotendeels met bijlagen, 1821 - 1827. -- 1 omslag

4 WEL GEÏNVENTARISEERD IN 1979 MAAR NIET AANGETROFFEN (per 10-4-2007)


400. Verslag van de vergadering van het plaatselijk armbestuur, waarin enige vragen van de hervormde diakonie aan de orde gesteld zijn, 1824. -- 1 stuk
NIET AANGETROFFEN 10-4-2007.

401. Stukken betreffende de toepassing van de Armenwet 1854 op de regeling van het armenvezen in de gemeente, 1854, 1863. -- 1 omslag
NIET AANGETROFFEN 10-4-2007.

402. Verslagen betreffende de liquiditeitsposities van de instellingen van weldadigheid binnen de gemeente, 1859, 1862. -- 1 omslag
NIET AANGETROFFEN 10-4-2007.

403. Plaatselijk reglement op het armenvezen, 1866; gedrukt. -- 1 stuk
NIET AANGETROFFEN 10-4-2007.

404. Begroting en bestek voor het maken van een stenen brug in de Schinkelweg, 1880, met akte van aanbesteding. -- 1 omslag
NIET AANGETROFFEN 10-4-2007.

405. Stukken betreffende de vernietiging van besmette goederen van Pieter Damsteegt, overleden aan miltvuur, 1908. -- 1 omslag
NIET AANGETROFFEN 10-4-2007.