774 -- Berkenwoude -- Burgerlijk armbestuur

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.


Inventaris

samengesteld door J. Wolterson (1979) en C.R. Schoute (1988); aanvullingen en correcties: B.J. van der Saag (2007)

1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD


1. Notulen van de (bestuurs)vergaderingen van de gemeentelijke instelling voor maatschappelijk hulpbetoon, 1958 - 1963. -- 1 deel

2 STUKKEN BETREFFENDE DE INTERNE ORGANISATIE


2.1 Reglementering


28. Verordening van de ambachtsheer op de armenzorg, waarbij bepaald wordt dat goederen van gealimenteerden bij hun dood aan de armen zullen vervallen, 1615; afschrift, z.d. (17e eeuw). -- 1 stuk
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

2. Reglementen, 1855, 1936 - 1955; met wijzigingen. -- 1 omslag

2.2 Vermogen


2.2.1 Nalatenschappen


29-30. Stukken betreffende de nalatenschap van Job Leendertse Hogenes, (1758, 1767). -- 2 stukken

7. Stukken betreffende de nalatenschap van Marrigje en Jacobus Pottuijt, die bij het ontbreken van wettige erfgenamen of testamentaire beschikking werd toegewezen aan het burgerlijk armbestuur, 1856 - 1867. Met een retroactum, 1849. -- 1 omslag
Zie ook het archief van de hervormde gemeente inv.nr. 118 (nog ter plaatse).

2.2.2 Beleggingen in obligaties e.d.


31-50. Eigendomsbewijzen van losrentebrieven, 1739 - 1809. Met voorstukken vanaf 1656. -- 20 omslagen

51. Lijsten van obligaties en losrenten, z.d. (ca. 1780), 1810, en z.d. (19e eeuw). -- 1 omslag
Voor een lijst 1753 - 1782 zie inv.nr. 58.

52. Kansbiljetten van de H.G.armen van Berkenwoude
z.d. (ca. 1800). -- 1 stuk
Leeg omslag.

3. Stukken betreffende beleggingen in het grootboek der nationale schuld (en voorgangers), 1810 - 1854, 1905 - 1925. -- 1 omslag

6. Akte van schuldbekentenis ad ƒ 500 ten laste van de gemeente Berkenwoude, 1834. -- 1 stuk

2.2.3 Verwerving en beheer van onroerende zaken


53. Akten van openbare en onderhandse verhuur van landerijen, 1777, 1778, 1782 - 1812. -- 1 omslag

54. Akte van schenking door Bartholomeus Buytelaar van 2 morgen hooi-, hennep- en griendland en 1 1/2 morgen hooiland, gelegen in de Wellepoort, 1778. -- 1 perkamenten stuk

55. Akten van verkoop en verpachting van hout- of grasgewas, 1795, 1801, 1801 en 1810. -- 4 katerns

4-5. Contracten betreffende de jaarlijkse verpachting van hooiland, 1820 - 1912. -- 2 pakken
Incidenteel wordt ook melding gemaakt van bouwland.

8. Akte van openbare verkoop van elshout, 1863. -- 1 katern

9. Akte waarbij de diakonie- en Heilige Geestarmen een strook grond aan de Kerkstraat kad. B 1164 in erfpacht uitgeven aan Cornelis Molenaar, gemeenteontvanger, 1883. -- 1 stuk

10. Eigendomsbewijzen, 1930, 1936; met een retroactum en een bijlage. -- 3 katerns, 1 stuk

11. Stukken betreffende de brandverzekering van het pand Westeinde B 79 (later B 77), 1930, 1932, 1952. -- 4 stukken

12. Huurcontract met Zeger Vink, particulier, inzake een woonhuis aan de Huisweg, 1934. Met brief waarin het contract wordt opgezegd, 1937; minuut. -- 1 katern, 1 stuk

13. Pachtcontracten, 1940 - 1959, gedeeltelijk met wijzigingen, 1948, en bijlagen, 1932 - 1952. -- 1 omslag

2.2.4 Schulden


56. Overzicht van de schulden, 1812. -- 1 stuk

25. Onderhandse akte van schuldbekentenis ad ƒ 1500 ten gunste van de Vereeniging tot Onderlinge Brandverzekering Berkenwoude en Omstreken, 1936. -- 1 stuk

2.3 Financiën


2.3.1 Begrotingen


14-15. Begrotingen, 1870 - 1963 (hiaten). -- 2 pakken

16. Memorie van toelichting bij de (ontbrekende) begroting voor 1956; doorslag. -- 1 stuk (2 bladen)

2.3.2 Boekhouding


17. Grootboek van inkomsten en uitgaven, 1963. -- 1 deel

2.3.3 Rekeningen


57-58. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van arm- en kerkmeesters, 1693 - 1787 -- 2 delen
Over elk boekjaar is zowel een arm- als een kerkmeestersrekening aanwezig. Beide functies werden steeds door dezelfde personen uitgeoefend.

59. Bijlagen bij de rekeningen van arm- en kerkmeesters, 1754 - 1777 en z.d. -- 1 omslag

60. Kwitantie wegens betaalde impost op het personeel, 1809. -- 1 stuk

18-23. Rekeningen van inkomsten en uitgaven, 1836 - 1963 (hiaten). -- 2 delen, 1 omslag, 3 pakken

24. Verzamelstaten van inkomsten en uitgaven bij de (ontbrekende) rekening van inkomsten en uitgaven over 1943. -- 2 stukken

3 STUKKEN BETREFFENDE DE EXTERNE TAAKUITOEFENING


26. Onderhandse akten van schuldbekentenis ten laste van Frans van Mullem, 1939, en Cornelis Korevaar, 1941. -- 2 stukken

27. Brief aan A. Boelhouwer met mededeling dat het nog niet is gelukt voor diens moeder een plaats in een verzorgingstehuis te vinden, 1950; doorslag. -- 1 stuk