75 -- Gouda -- Leprooshuis

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.


Inventaris

samengesteld door J.E.J. Geselschap

1 Archief van het leproos- en proveniershuis


1.1 Algemeen


8. Memoribouck der regenten
1610 - 1654. -- 1 deel
Bevat aantekeningen van allerlei aard.

7. Fundatieboek, aangelegd ca. 1657. -- 1 deel
Bevat: Afschriften van de reglementen van 1408 en 1604 en van de instructies voor de binnenvader en -moeder van 1775 en 1780.
Een lijst van de regenten van 1484 - 1795.
Een lijst van giften 1562 - 1641.
Een lijst van de proveniers 1571 - 1794.

2. Netnotulen van de regentenvergaderingen, 1792 - 19 januari 1799. -- 1 deel
Voorin minuten van contracten voor de levering van turf en vlees, 1790 en 1791.

-. Inventaris van het leprooshuis, opgemaakt in 1795. -- 1 stuk
ZIE: inv.nr. 43

1. Kladnotulen van de regentenvergaderingen, 15 juni 1795 - 8 maart 1800. -- 1 omslag

3. Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken, 1795 - 1805. -- 1 omslag

1.2 Oprichting, organisatie


4. Akte waarbij Aernd Pic Dyrcxz zijn huis bestemt tot leprooshuis, 1394. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 38 regesten_inl.pdf

5. Reglement voor het leprooshuis, 1408. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 52 regesten_inl.pdf

--. Afschriften van de reglementen van 1408 en 1604, van de instructies voor de binnenvader en -moeder van 1775 en 1780, en een lijst van de regenten in de periode 1484 - 1795.
ZIE: inv.nr. 7

6. Reglement voor het opnemen van patienten in het Leprooshuis, 1470. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 84 regesten_inl.pdf

--. Reglement voor het opnemen van proveniers, 1783.
ZIE: inv.nr. 13

1.3 Verpleegden


--. Lijst van de proveniers in de periode 1571 - 1794.
ZIE: inv.nr. 7

9-11. Legger van de proveniers aangenomen in de periode 1649 - 1779. -- 3 delen
Met inhoudsopgave.

12-13. Minuten van contracten voor de opname van proveniers, 1680 - 1800. -- 2 delen

14. Stukken betreffende de aankoop van preuven, 1692, 1783, 1784, 1786 en 1800. -- 5 stukken

15. Correspondentie met J.D. Carton en J.J. Callenfels, beiden te Middelburg, betreffende opname in het proveniershuis, 1796-1797. -- 1 dossier

1.4 Vermogen


38. Rentebrieven, 1354 - 1773. -- 140 chartes en 5 stukken
Nadere toegang: reg. nrs. 1-37, 39-51, 53-83, 86-90, 92-96, 98-104 en 107 regesten_inl.pdf

16. Akte van transport van 1½ morgen land in de Korte Akkeren en van twee melkkoeien om daarop te weiden, door Aernd Hermansz en zijn vrouw en Diert Oedziersz en zijn vrouw, 25-10-1408. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 108. regesten_inl.pdf

39. Akte waarbij lazarusmeesters verklaren een vergulde riem ontvangen te hebben van Agnes, vrouw van Adriaen Gherytsz, 1489. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 85 regesten_inl.pdf

16. Akte van overdracht van een aandeel in een huis in een steegje Achter de Vismarkt door Aleyd Heynensdr aan Adriaan Rodolf Geritszoonsz, 1517. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 91 regesten_inl.pdf

38. Legger van renten toekomende het St. Jacobsgilde en het St. Jacobsgasthuis, 1522; met aanvullingen tot 1552. -- 1 deel
Het leprooshuis verwierf omstreeks 1578 de bezittingen van dit gilde.

17. Contract tussen Jacop Jacopsz van Cortgeen en Aert Jansz van Delffshaven betreffende de afscheiding van hun huizen buiten de Dijkspoort, 1537. -- 1 stuk
Nadere toegang: reg.nr. 97 regesten_inl.pdf

-. Lijst van giften in de periode 1562 - 1641.
ZIE: inv.nr. 7

34. Akte van overdracht van een huis aan de Stadssingel door Willem Cornelisz, schrijnwerker, aan het leprooshuis, 1571. Met retroakte, 1569. -- 2 charters
Nadere toegang: reg.nr. 105 en 106 regesten_inl.pdf

40. Akte van namptissement ten behoeve van Sychgen Aertsdr., ten laste van de weeskinderen van Gerrit Dircxz., 1581. -- 1 charter

35. Waarbrief voor 1/4 van een huis in de Wijdstraat voor Cornelis Galeynsz, 1607. -- 1 charter

41. Testament van Maerten Dircks, schippersgezel, 1618. -- 1 stuk

42. Schuldbekentenis voor ƒ 35.- door Cornelis Michielsz ten gunste van het Heiligegeesthuis, 1619. -- 1 stuk

27. Akten van overdracht van de gebouwen van de voormalige stadsververij, later ververij van Gedeon van Heumen, aan het Nonnenwater, 1626 - 1641. Met bijlagen. -- 9 charters en 6 stukken

36. Akte van overdracht van vier stalen aan de Goudkade onder Thuyl door de erven van Pieter Meeusen de With aan de regenten, 1661. Met retroacta, 1603, 1653. -- 3 charters en 1 stuk

28. Akte van overdracht van een huis in een poort aan het Nonnenwater door de erven van Jacob de Roo aan de regenten, 1663. -- 1 charter

18. Akte van overdracht van een huis aan de westzijde van de Gouwe door Grietje Senten aan de regenten, 1677. -- 1 charter

19. Akte van overdracht van een huis aan de westzijde van de Gouwe door Pieter Willemsz van der Stael aan de regenten, 1680. Met retroacta, 1652, 1676. -- 3 charters

20. Akte van overdracht van een huis aan de westzijde van de Gouwe door Abraham Reygelveer aan de regenten, 1680. Met retroacta, 1662, 1679. -- 3 charters

21. Akte van overdracht van een huis aan de westzijde van de Gouwe door Jan Goverts aan de regenten, 1682. -- 1 charter

22. Akte van overdracht van een huis aan de westzijde van de Gouwe, genaamd St. Pieter, door Arien Jansz Rijst aan Joost Cornelisz Koe, 1684. Met retroacta, 1593, 1671. -- 3 charters
In 1721 is dit huis door de regenten verkocht.

23. Akte van overdracht van een schuur achter een huis aan de westzijde van de Gouwe door Dirckje Goverts Hout aen Hout, weduwe van Daem Willems Swart, aan de regenten, 1685. -- 1 charter

24. Akte van overdracht van een schuur achter een huis aan de westzijde van de Gouwe door Matheus Stael aan de regenten, 1685. -- 1 charter

25. Akte van overdracht van een huis aan de Nonnensteeg door Anthony van der Hee aan de regenten, 1686. -- 1 charter

37. Verklaringen betreffende de vrijdom van de 100e penning van de landerijen van het leprooshuis onder Bodegraven, Moordrecht en Zuid-Waddinxveen, opgemaakt 1689 - 1696, met aantekeningen tot 1695 - 1704; minuten. -- 4 stukken

26. Akte van overdracht van een huis aan de westzijde van de Nonnensteeg door Pietertgen Joosten, weduwe van Jacob Abrahams van der Peet, aan de regenten, 1698. -- 1 charter

29. Akte van overdracht van een huis aan het Nonnenwater door de erven van Jan Passchiers Fortuyn aan de stadssecretaris belast met de zaken van het leprooshuis, 1729. Met retroacta, 1713. -- 3 charters

30. Akte van ovewrdracht van een huis in het Mierennest of Hollandse Tuin achter het leprooshuis door Jacob Rijnhout aan de regenten, 1774. Met retroakte, 1753. -- 2 charters

31. Akte van overdracht van twee huizen in het Mierennest of Hollandse Tuin achter het Leprooshuis door de erven van Jan de Wit aan de regenten, 1775. Met retroakte, 1760. -- 2 charters

32. Akte van overdracht van een huis in het Miernenest of Hollandse Tuin achter het leprooshuis door Elisabeth van Houten, weduwe van Pieter van Keulen, aan de regenten, 1775. Met retroakte, 1759. -- 2 charters

33. Bestek en voorwaarden voor het bouwen van zeven woningen aan het Nonnenwater, z.d. (1775). -- 1 omslag

43. Lijst van inboedel van het leprooshuis, opgemaakt in 1795. -- 1 katern

1.5 Beheer van financiën


50-52. Leggers van poortpandingrenten, 1592 - 1780. -- 3 delen

44-48. Leggers van de losrenten, huren en pachten, 1620 - 1805. -- 5 delen

49. Legger van huren en pachten, 1632 - 1654. -- 1 deel
Inhoudsopgave voorin. Dit register is het vervolg van vnr. 44 (rubriek 1.5).

79-106. Bijlagen bij de rekeningen van inkomsten en uitgaven over de jaren 1669 - 1805 (hiaten). -- 18 pakken en 10 omslagen
Voor de rekeningen over 1607, 1610, 1613, 1623 en 1627 zie not. arch. Gouda (ac 43) inv.nr. ***.

66-78. Rekeningen van inkomsten en uitgaven over de jaren 1670 - 1805. -- 13 delen
De rekeningen over 1725 en 1726 ontbreken.

107. Register met afschriften van de "balansen" van de rekeningen van inkomsten en uitgaven over de jaren 1565 - 1700, aangelegd omstreeks 1687. -- 1 deel

54-65. Kasboeken, 1705-1795. -- 12 delen

53. Kwitanties, ontvangen wegens afgeloste schulden, 1788 - 1799. -- 1 pak

108. Lijsten van de effecten en schulden, opgemaakt 31 december 1805. -- 2 stukken

1.6 Stukken afkomstig van verpleegden, die in het archief zijn gedeponeerd


109. Stukken afkomstig van de proveniers Rutger van Bronkhorst (overleden in 1802) en zijn vrouw Johanna van Hees (overleden in 1781), 1761 - 1788 en z.d. -- 1 pak

2 Archief van de administrateurs van het voormalige leproos- en proveniershuis


2.1 Algemeen


110. Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken, 1807 - 1813, 1870 en 1877 - 1882. -- 1 omslag

2.2 Personeel


111. Instructie voor de bode, met boedelinventaris, 1810. -- 2 stukken

2.3 Vermogen


112. Akte van verpachting van het overzetveer bij de Vlamingspoort, 1806. -- 1 stuk

2.4 Beheer van financiën


114. Legger van de obligaties ten laste van Holland, Gouda en Rotterdam, 1806 - 1811. -- 1 deel

113. Legger van de renten, pachten en huren, 1806 - 1826. -- 1 deel

119-129. Rekeningen van inkomsten en uitgaven over de jaren 1806 - 1902 (hiaten). -- 6 delen, 6 stukken en 1 pak

130-132. Bijlagen van de rekeningen van inkomsten en uitgaven over de jaren 1814 - 1845. -- 2 pakken en 1 omslag

115-116. Kasboeken, 1814 - 1823 en 1861 - 1902. -- 2 delen

117-118. Journalen, 1876 - 1902. -- 2 delen