74 -- Gouda -- Gasthuizen

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2022 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2022
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Inleiding

De geschiedenis van het St.-Catharinagasthuis te Gouda is uitvoerig behandeld door J.G.W. Bik in zijn proefschrift Vijf eeuwen medisch leven in de stede van der Goude (Gouda 1955). Ik meen daarom te mogen volstaan met enige aanvullingen.

Zoals Bik opmerkt, is er geen stichtingsakte van het gasthuis bekend. Het is twijfelachtig of er zo'n akte is geweest. Het totaal ontbreken van in Gouda opgemaakte oorkonden uit de dertiende en het begin van de veertiende eeuw kan men moeilijk geheel op de "tand des tijds" stellen. Er blijft ruimte voor de veronderstelling dat het toen nog geen vaste gewoonte was om rechtshandelingen schriftelijk vast te leggen.
De stichting van instellingen als het Goudse gasthuis gaat meestal, zo niet altijd, terug op het initiatief van een vooraanstaande ingezetene of familie, en de instelling blijft dan het troetelkind van die familie tot deze maatschappelijk achtertuitgaat, emigreert of uitsterft. Zo is de naam van de Goudse familie Sonderdanck verbonden met het instituut van middeleeuwse armenzorg dat "Heilige Geest" werd genoemd, en die van Willem Vroesen met het Oudemannenhuis.

Het valt op dat de oudste schenkingen aan het gasthuis waaraan de herinnering bewaard is gebleven zijn gedaan door de familie De Witte.1 Typisch is ook dat in 1336 heer Pieter de Witte als priester aan het gasthuis verbonden was.2
De familie De Witte genoot toen veel aanzien; verschillende leden waren schepen van Gouda. Hun zegels vertonen meestal drie of meer sterren. Mede hieruit kan worden afgeleid, dat zij verwant waren met de heren van der Goude die eveneens sterren in hun wapen voerden, en dat zij aan die verwantschap hun positie en ook hun sociale verplichtingen ontleendan.

Op grond van archiefvondsten kan ik nog iets toevoegen aan de mededelingen van Bik over de bouwgeschiedenis van het gasthuis. Uit waarnemingen van de directeur van de stedelijke musea van Gouda, dr. J. Schouten, gedaan tijdens de restauratie van de grote ziekenzaal achter de apotheek, is hem gebleken dat dit gebouw in zijn oorsprong teruggaat tot de 14e eeuw. Dit gebouw, traditioneel dicht bij de parochiekerk geplaatst, moet volgens hem de kern van het latere gebouwencomplex hebben gevormd.

Het gasthuisaltaar dat blijkens de bovenaangehaalde oorkonde3 al in 1336 aanwezig was, is in 1367 gewijd aan de maagd Catharina.4 Dit kan er op wijzen dat het gebouw in de grote stadsbrand van 1361 veel schade heeft opgelopen, misschien zelfs verwoest is.
In een akte van 13825 wordt uitdrukkelijk vermeld, dat het gasthuis aan de Oosthaven gelegen is. Indien de oorsprong van het gasthuis direct "Achter de Kerk" moet worden gezocht, had dit toen reeds een grote uitbreiding gekregen.
In 1444 kopen de gasthuismeesters een huis naast het gasthuis.6 Vermoedelijk is dit.identiek met het huis aan de Oosthaven ten noorden van het gasthuis dat de vader van de verkoopster in 1408 bezat.7
In 1451 wordt het huis ten zuiden van het gasthuis aan de Oosthaven gekocht.8 Van verdere aankopen van panden aan de Oosthaven is niets bekend, zodat moet worden aangenomen dat het front aan de Oosthaven in 1451 de tegenwoordige lengte heeft gekregen. Het gebouw aan de Oosthaven genoemd in 1382 heeft blijkbaar gestaan op de plaats waar later de toren verrees die in 1665 is gesloopt.
De gebouwen aan de Molenwerf zijn van latere tijd, Toen de percelen bouwgrond aan de Molenwerf in 1369 door de rechtsopvolgers van de heren van der Goude in erfpacht werden uitgegeven,9 hadden de gasthuismeesters hiervoor geen belangstelling. Pas in 1490 en vervolgens in 1509, 1517 en 1542 worden huizen aan de Molenwerf gekocht.10

De Gasthuiskapel is gesticht in 1474.11 Het heeft mij altijd geïntrigeerd waarom deze kapel, in de schaduw van de enorme St.-Janskerk, zoveel groter is dan voor gasthuisgebruik nodig was. Volgens een kroniek in de collectie Kemper werden in 1552 de jaarlijkse diensten en memoriën tijdelijk van de verbrande St.-Janskerk naar de gasthuiskapel overgebracht.12 Naderhand door ouderdom vervallen, is dezelve van nieuw opgebout in den jare ..... in den staet waerinne die tegenwoordigh werd gesien. Het jaartal is niet ingevuld misschien mogen wij hier 1611 lezen. In dat jaar toch werd de kerk opgeknapt en voor de hervormde eredienst geschikt gemaakt.13 De daaraan bestede bedragen geven niet de indruk dat die verbouwing erg ingrijpend is geweest.
De knik in de as van de kapel heeft reeds De Lange van Wijngaarden tot de veronderstelling gebracht dat het koor de oorspronkelijke kapel is.14 Deze zou later westwaarts zijn uitgebouwd, waarbij de oorspronkelijke richting oost-west niet geheel gehandhaafd kon worden.
Het is duidelijk dat voor een beter begrip van de bouwgeschiedenis van de kapel een onderzoek van de fundamenten nodig is. Moge daartoe gelegenheid worden gevonden bij de aanstaande restauratie van de kapel.

Om inzicht te krijgen in de opbouw van het archief, moet ik nu de fusie van het St.-Catharinagasthuis met het St.-Elizabethgasthuis behandelen.
Het St.-Elizabethgasthuis werd vermoedelijk in het begin van 1481 gesticht. 0p 12 maart van dat jaar verkocht Geryt Stempelsz een huis en erf in de Spieringstraat noordwaarts van het Minderbroedersklooster aan het "klooster" van Sinte Elizabet.15 Het woord klooster zal wel een vergissing van de stadhuisklerk zijn geweest; later is nog slechts sprake van een gasthuis. In mei van dat jaar kochten de maters van dit gasthuis het ten noorden daarvan gelegen huis.16, en enige jaren later twee huizen ten noorden daarvan gelegen.17
Het complex was gelegen tussen de Spieringstraat en de Zak (nu Tuinstraat), noordwaarts van het Minderbroedersklooster (nu de Hoefsteeg). Het was een rusthuis voor bejaarde vrouwen.
In 1573 werden de goederen en de inkomsten van de beide gasthuizen gecombineerd.18 In 1576 verhuren de gasthuismeesters van St.-Catharinagasthuis als gouvernement hebbende over Sinte Lysbettengasthuys een huis in de Spieringstraat.19
In 1582 zijn beide administraties gecombineerd.20 Het is niet duidelijk of dat toen ook met de rekeningen van inkomsten en uitgaven is gebeurd. Vanaf 1602 is dat vrij zeker het geval.21, ofschoon het opschrift op de band het St.-Elizabethgasthuis pas vanaf 1606 vermeldt.

De goederen van het Magdalenenconvent waren met het octrooi van de Staten van Holland van 18 december 1574 aan de regenten van het St.-Catharinagasthuis overgedragen.22 Nadat de bewoonsters van het St.-Elizabethgasthuis in de Spieringstraat hun intrek hadden genomen in de in betere toestand verkerende gebouwen van het klooster aan de Kleiweg, werd het oude gasthuis verkocht.23
Uit het voorgaande volgt dat de archieven van de beide gasthuizen van vóór 1582 gescheiden gehouden behoren te worden. De latere vermenging daarvan is door mij zoveel mogelijk ongedaan gemaakt.

Nog een andere fusie heeft archieftechnische problemen veroorzaakt, namelijk de vereniging met het Bestedelingenhuis, Op voorstel van het algemeen armbestuur werd bij raadsbesluit van 8 april 1853 een bestedelingenhuis gesticht, dat bestemd was voor armlastige kinderen die tot dusverre bij particulieren waren uitbesteed. Met ingang van 1 februari 1854 werd een deel van het voormalige Proveniershuis aan de Gouwe betrokken. Bij raadsbesluit van 14 juni 1873 werd de mogelijkheid geopend om hierin ook de ouderen op te nemen die in het St.-Catharinagasthuis werden verpleegd. Na de verbouwing van het weeshuis werden in 1877 de nog aanwezige kinderen daarheen overgebracht.

Ingaande 1 april 1910 werd het Bestedelingenhuis met de beide gasthuizen verenigd. De regenten van het Bestedelingenhuis werden regenten van de beide gasthuizen, terwijl de regenten van de beide gasthuizen regenten van het nieuw gestichte Van Itersonziekenhuis werden. Het college van regentessen verviel. In augustus 1910 verhuisden de bestedelingen naar het gasthuis aan de Oosthaven.
Moet men nu voor de periode 1910 - 1938 aansluiting zoeken bij het archief van de beide gasthuizen of bij het archief van het Bestedelingenhuis, of een geheel nieuw hoofdstuk beginnen? Ik heb de eerste oplossing gekozen om met een minimum aan verwijzingen toe te komen, terwille van de overzichtelijkheid van de inventaris.
Medio 1938 werd het rusthuis Juliana in gebruik genomen en zijn de gebouwen aan de Kleiweg en de Oosthaven ontruimd.

In 1907 werd een deel van de archieven van de beide gasthuizen naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats overgebracht. De gemeentearchivaris dr. J. Huges vervaardigde in 1912 een summiere inventaris hiervan. Naderhand zijn nog zeer veel stukken afkomstig van de zolder van de gemeenteapotheek en uit het rusthuis Huize Juliana overgenomen. Als gevolge daarvan ontstond behoefte aan een nieuwe inventarisatie, uitvoeriger en vollediger dan de oude, temeer omdat de gasthuisarchieven een belangrijke bron voor de geschiedenis van Gouda in de middeleeuwen vormen en vooral uit dien hoofde veel geraadpleegd worden. Zeer waardevol zijn in dit verband de talrijke oorkonden betreffende eigendommen, de eigendomsbewijzen van de beide gasthuizen. Zij werden sedert 1500 straatsgewijs bewaard in een ladenkastje.24 De meeste charters dragen op de rug het desbetreffende ladenummer, waardoor in twijfelgevallen de ligging van het object kon worden bepaald. Dit zeer zeldzame kantoormeubel staat nu in het stedelijk museum GoudA.
Huges heeft nagelaten de inhoud van het kastje te specificeren. Daardoor bleef deze een ordeloze massa, moeilijk toegankelijk voor systematisch onderzoek. Bovendien kon een stuk gemakkelijk zoekraken. Niet alle stukken die Bik in zijn dissertatie aanhaalt heb ik teruggevonden! Daarom heb ik in 1962 regesten van de oorkonden uit het tijdvak 1315 - 1571 gemaakt, die toen zijn gepubliceerd. De index daarop en op enige andere regestenlijsten werd door C.H.J. Helders vervaardigd in 1963.
Toen Bik zijn onderzoek begon, verkeerden vele charters in slechte toestand. Sommige exemplaren, verteerd door de jarenlange inwerking van vocht en kalkstof, vielen bij de minste aanraking uit elkaar. Zij zijn in de jaren 1953 en 1954 zo goed mogelijk gerestaureerd, waardoor zij weer hanteerbaar zijn geworden, maar aan leesbaarheid hebben ingeboet. De banden waren over het algemeen in betere staat; waar nodig zijn zij hersteld.
De veronachtzaming van de charters is aan de zegels ten goede gekomen. Waszegels zijn weinig gevoelig voor chemische invloeden, maar zeer vatbaar voor mechanische beschadiging. Ze blijven des te gaver naarmate de charters minder gehanteerd worden. Om de studie van de zegels te vergemakkelijken heb ik een groot aantal gefotografeerd.

J. Geselschap, 11 juni 1966.


Noten

1. Zie de regesten nrs. 1 en 2.
2. Zie inv.nr. 142 in verband met een akte in het kerkarchief van de St.-Janskerk tot 1573 (ac90), regest nr. 18.
3. Zie noot 2.
4. Inv.nr. 42 en aanwinsten oud nr. 1956/1.
5. Inv.nr. 123.
6. Inv.nr. 545 fol. 53 en fol. 51.
7. Inv.nr. 544 fol. 2.
8. RA Gouda (ac 2) inv.nr. 318 fol. 5v.
9. Zie de rekeningen Bloys 1368/1369.
10. RA Gouda (ac 2) inv.nr. 319 fol. 154, inv.nr. 321 fol. 22 en 103v, en inv.nr. 325 fol. 43v.
11. Inv.nr. 76.
12. Ac 96 inv.nr. VI.4 fol. 95.
13. OA Gouda (ac 1) inv.nr. 332 fol. 97.
14. In het handschrift voor het derde deel van zijn Geschiedenis van Gouda, blz. 456.
15. RA Gouda (ac 2) inv.nr. 319 fol. 74v.
16. RA Gouda (ac 2) inv.nr. 319 fol. 76.
17. RA Gouda (ac 2) inv.nr. 319 fol. 145 en 172.
18. OA Gouda (ac 1) inv.nr. 45 fol. 39v.
19. Inv.nr. 966 achterin.
20. Inv.nrs. 556 e.v.
21. Inv.nrs. 861 fol. 41 en 66.
22. Inv.nr. 91 en Bik blz. 192.
23. RA Gouda (ac 2) inv.nr. 334, fol. 222v-226v, 1595.
24. Zie inv.nr. 549 fol. 1v.
25. Zie regest nr. 2.

Concordantie van de oude inventarisnummers (inventaris van J. Huges, 1912) en de nieuwe inventarisnummers

11 - 11
217 - 26
314 - 15
4696
516
629 - 36
740
841
9959
1022, 959
1143
1246 - 49
1350 - 51
1453 - 65
1566
16692, 694
1767
18736 - 768
1969
2070 - 71
21843 - 945
22773, 848 - 920, 955, 957
23921 - 922
24966
25825 - 836
26775 - 817, 821
27726 - 732
28552 - 553
29837
30572 - 576
31838
32-
33923 - 954
34544 - 551
35554, 557
36556, 558, 560, 562, 564
37559, 561, 563, 565
38566, 567
39583
40584 - 591
41569 - 571
42597 - 598
43577 - 582
44604 - 617
45622 - 624
46625 - 627
47631 - 656
48599 - 600
49passim
50659
51660 - 668
52674 - 676
53677 - 680
54681 - 683
55686 - 687
56690
57689
58719 - 720
59724
60390
6181, 83, 734 - 735
62697 - 712
63713
64695
65769 - 772
6672, 693, 714, 721, 723
6773
68961
69962
70513
71963
72967
73968
74969
75970
76971
77975

Inventaris

samengesteld door J.E.J. Geselschap

1 De beide gasthuizen 1315 - 1918, 1935 - 1938


1.1 Algemeen


--. "Memoriaal van Ste Catharinen en Elysabets gasthuysen", 1611 - 1753.
ZIE: inv.nr. 726732

1-13. Notulen van de vergaderingen van de regenten, 1815 - 1938. -- 13 delen
Het deel over november 1918 - augustus 1935 ontbreekt; dit was reeds vóór 1940 onvindbaar.

14-15. Ingekomen stukken, 1614 - 1813. -- 2 pakken
Merendeels uittreksels uit de kamerboeken met machtiging tot het opnemen van patiënten.

16. Verzoekschriften aan het stadsbestuur met beschikkingen, 1517 - 1727 en z.d. -- 1 omslag

17-26. Bijlagen bij de notulen, 1815 - 1910. -- 7 banden en 3 pakken

27. Ingekomen stukken, april 1910 - 1927. -- 1 stuk

28. Concepten van uitgaande stukken, 1843, 1844 en 1847. -- 1 omslag

29-36. Registers van uitgaande stukken, 1819 - 1901. -- 8 delen

--. Afschriften van uitgaande brieven, februari 1927 - 3 juni 1928.
ZIE: inv.nr. 13

37-39. Ingekomen stukken en afschriften van uitgaande stukken, 1928 - 1937. -- 3 pakken

40. Tabellarische opgaven voor de statistiek van het armwezen, 1843 - 1846, 1854 - 1908 en 1913 - 1923. -- 1 pak

41-(41). Reglementen, 1408 - 1913. -- 3 charters en 3 omslagen

42. Akte waarbij de wijding van het altaar in het gasthuis wordt bevestigd, 1367. -- 1 charter
Zie ook het contract van 1366 (aanwinsten 1956/15), betreffende de wijding van dit altaar.
Nadere toegang: reg.nr. 109 regesten_inl.pdf

--. Lijst van regenten, 1484 - 1711.
ZIE: inv.nr. 574

1.2 Personeel


43. Reglementen en instructies voor het personeel en de genees- en heelmeesters, 1652 - 1923 en z.d. -- 1 omslag

44. Authentiek uittreksel uit de resolutie van de vroedschap van 1 februari 1491 betreffende de bezoldiging van de stadschirurgijn, 1575. -- 1 stuk
Afgedrukt door. Bik blz. 17.

45. Akte waarbij Jan Cools te Oosterhout zich borg stelt voor zijn broer Gerrit, rentmeester van het gasthuis, 1631. -- 1 stuk

1.3 Verpleegden


46-48. Lijsten van verpleegden in het St.-Catharinagasthuis, 1699 - 1838. -- 3 delen
Alfabetisch op de voornamen, met data van opname en ontslag respectievelijk overlijden.

49. Lijst van verpleegden in beide gasthuizen, 1 september 1815 - 1838. -- 1 deel
Chronologisch ingericht.

50-52. "Stamboek" van verpleegden in het St.-Catharinagasthuis, 1843 - 1937. -- 3 delen
Bevat: Alfabetische index op de namen.

--. April 1910 - 1937.
ZIE: inv.nr. 998

53-63. Weekstaten van de verpleegden in het St.-Catharinagasthuis, ondertekend door de arts, 1835 - 1909. -- 11 pakken

64-(65). Weekstaten van de verpleegden in het St.-Catharinagasthuis, ondertekend door de chirurgijn, later de heelmeester, 1882 - 1909. -- 28 delen

66. Lijst van verpleegden en verpleegdagen in het St.-Catharinagasthuis, 1889 - 1902. -- 1 deel

67. Staten en lijsten van verpleegden in het St.-Elizabethgasthuis, 1873 - 1935. -- 1 omslag

68. Lijsten van verpleegden beide gasthuizen, ca. 1846 en z.d. -- 1 omslag

69. "Dootbouck". Lijst van in het St.-Catharinagasthuis overleden verpleegden, 1664 - maart 1699. -- 1 deel
Zie ook inv.nr. 728 (overledenen 1641 en 1655 - 1664
Bevat: Een lijst van de inkomsten en uitgaven in 1674 en een lijst van de in de jaren 1697 en 1698 opgenomen personen volgens nummer van de ligplaats.

70. "Register der overledenen in het St.-Catharinagasthuis", 1842 - september 1852. -- 1 deel

71. "Register der overledenen in het St.-Elizabethgasthuis", 1843 - januari 1853. -- 1 deel

72. Stukken betreffende de afgifte van nalatenschappen van verpleegden, 1620 - 1923. -- 1 pak

73. Register van de gelden die door verpleegden in het St.-Catharinagasthuis zijn gedeponeerd, 1881 - 1902. -- 1 deel

74. Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Claes Pietersz alias Cruyck, verpleegden in het St.-Catharinagasthuis, 1544 en 1545. -- 1 omslag

75. Lijst van rentebrieven toebehorende aan Hamen Cornelisz, provenier in het St.-Catharinagasthuis, 1601. -- 1 stuk

1.4 Beheer van goederen en inkomsten


1.4.01 Gasthuisgebouwen en hun inrichting
Zie ook inv.nr. 963.


76-(76). Stukken betreffende de stichting van de Gasthuiskapel, 1474. -- 2 charters en 1 stuk

77. Contract inzake het recht van overpad over het erf zuidwaarts van het gasthuis aan de Oosthaven, 1561. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 491 regesten_inl.pdf

78.a. Bijlage bij het contract van 1576, z.d. -- 1 stuk

78.b. Contract inzake een servituut op de zuidelijke muur van het gasthuis aan de Oosthaven, 21 december 1576. -- 1 charter

79. Memorie van reparaties aan het gasthuis, 1754. -- 1 stuk

80. Stukken betreffende de aanbesteding van 130 ijzeren ledikanten met hemel, 1857. -- 1 omslag

81. Stukken betreffende een verbouwing van het St.-Elizabethgasthuis, 1855 - 1859. -- 1 omslag

82. Ontwerpen voor nieuwbouw van het St.-Elizabethgasthuis, met plattegrond 1:100, 1919 en z.d. -- 1 omslag

83. Stukken betreffende de aanleg van gasverlichting in beide gasthuizen, 1853 en 1855. -- 2 stukken

84-(84). Stukken betreffende de bouw van het rusthuis Huize Juliana, 1937 en 1938. -- 6 omslagen

1.4.02 Huizen en landerijen


85. Akte van panding van een huis Achter de Kerk bij het kerkhof, 1481. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 429 regesten_inl.pdf

86. Akte van transport van een huis Achter de Vismarkt, 1591. -- 1 charter

87. Akte van panding van een huis in de Borchstraat, 1409. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 250 regesten_inl.pdf

88. Akte van panding van de helft van een windmolen Buiten Dijkspoort, 1459. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 394 regesten_inl.pdf

89. Uittreksel uit het transportregister betreffende een huis aan de Haven (= Oosthaven ?), 1481. -- 1 charter
Zie RA Gouda (ac 2) inv.nr. 319 fol. 74.
Nadere toegang: reg.nr. 467 regesten_inl.pdf

90. Akte van transport van een erf in de Jacob van Sluypicxkade, 1580. -- 1 charter

91. Uittreksel uit de resolutie van de Staten van Holland van 12 november 1574, waarbij de goederen van het Maria Magdalenaklooster aan en achter de Kleiweg enz. aan het St.-Catharinagasthuis worden toegewezen, 17e eeuw. -- 1 stuk

92-(92). Stukken betreffende de verkoop van de boerderij van het Maria Magdalenaklooster aan de Kleiweg, 1620 en 1641. -- 10 charters

93. Aantekening van de inkomsten en uitgaven wegens de verbouwing van het paterhuis van het Maria Magdalenaklooster aan de Kleiweg tot kostschool, 1727. -- 1 stuk
Dit huis werd in 1777 aan de stad gecedeerd.

94. Akte van transport van een huis aan de zuidzijde van de Kleiwegsteeg, 1605. -- 1 charter

95. Akte van verhuur van een huis in de Komijnsteeg door mr. Willem Jansz Vloeten aan Ruth Geryts, 1516; authentiek uittreksel. -- 1 stuk

96-(96). Stukken betreffende het transport van de helft van de beterschap van een huis in de Lange Groenendaal, 1587. -- 1 charter en 1 stuk

97-(97). Stukken betreffende het transport van de helft van een huis aan de noordzijde van de Lange Groenendaal bij de Joostkapel, 1612. -- 1 charter en 1 omslag

98. Akte van transport van een huis in de Lemdulsteeg, 1607. -- 1 charter

99. Akte van transport van de "eigen" van een huis aan de Nieuwehaven zz, 1580. -- 1 charter

100. Akte van transport van een huis aan de Nieuwehaven nz, 1611. -- 1 charter

101. Akte van transport van een huis aan de Nieuwehaven zz bij de Kleiwegsteeg (O = Jeremias de Rue; W = de weduwe van Dirk Paspertoe), verp.nr. 1312, door de erfgenamen van Johannes Blom aan Cornelis van Leeuwen, 16 oktober 1733. Met akte van hypotheek verleend door de verkopers aan de koper, 16 oktober 1733; met aantekening van de ontvangst van 4 1/2 jaar rente, 1738; gecancelleerd. -- 2 charters

102. Akte van vrijwaring voor een huis aan de Raam, 26 januari 1555. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 486 regesten_inl.pdf

103-(103). Stukken betreffende het transport van een huis in de Robaarsteeg, (1544), 1563. -- 2 charters

104-(104). Stukken betreffende het transport van een huis aan de Singel, 1569. -- 2 charters

105. Akte van vrijwaring voor een huis in de Speldemakerssteeg, 1589. -- 1 charter

106. Akte van vrijwaring voor twee kamers in Tevekoop, 1476. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 425 regesten_inl.pdf

107. Koopakte van een huis in de Vogelenzang, 1569. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 505 regesten_inl.pdf

108. Koopakten van land in het land van Thuyl en in Bloemendaal, 1570. -- 1 charter
Het stuk was in 1995 onvindbaar.
Nadere toegang: reg.nr. 506 regesten_inl.pdf

109. Verklaring van de landmeter Gerredt Dircksz terzake van de aanleg van een jaagpad naast land van het St.-Elizabethgasthuis, 1658. -- 1 stuk

110. Akte van transport van 7 hond land bij de IJssel in Bloemendaal, 1682. -- 1 charter

111. Koopakte van landerijen en renten in de Broek, 1450. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 353 regesten_inl.pdf

112. Koopakte van land in de Broek, 12 oktober 1452. -- 1 charter
Vermoedelijk voorstuk bij een transport aan het St.-Catahrinagasthuis.
Nadere toegang: reg.nr. 366 regesten_inl.pdf

113. Koopakte van land in de Broek, 15 november 1452. -- 1 charter
Vermoedelijk voorstuk bij een transport aan het St.-Catahrinagasthuis.
Nadere toegang: reg.nr. 368 regesten_inl.pdf

114. Overeenkomst betreffende de schouw van de Lazaruskade, 1495. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 453 regesten_inl.pdf

115. Stuk van een proces over 4 morgen land in de Broek, 1545. -- 1 stuk

116-(116). Akten van vrijwaring voor land in Broekhuizen, 1443, 1453 en 1462. -- 3 charters

117. Akte van verpachting van land in Broekhuizen en de Willens, 1558. -- 1 stuk

118. Akte van vrijwaring voor een viertel land in Gouderak, 1452. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 370 regesten_inl.pdf

119. Koopakte van een erf groot 8 1/2 hond 22 schaft in de Korte Akkeren, 1375. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 136 regesten_inl.pdf

120. Koopakte van 6 morgen 5 hond land waar het bos gestaan heeft, 1399. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 213 regesten_inl.pdf

121. Akte van panding van een hofstede buiten de Hugo Okkerszoonspoort, 1430. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 273 regesten_inl.pdf

122. Vidimus van een koopakte uit 1399 van 23 morgen 3 hond 37 schaften land waar het bos gestaan heeft, 1453. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 373 regesten_inl.pdf

123. Akte van schenking van drie viertel land aan de Kerkweg in Moordrecht, 1382. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 161 regesten_inl.pdf

124. Koopakte van land aan de IJssel in Moordrecht, 1449. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 351 regesten_inl.pdf

125. Koopakte van 4 morgen land aan de IJssel in Moordrecht, 1451. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 358 regesten_inl.pdf

126-(126). Akten betreffende de eigendom van een viertel land in Moordrecht, 1446 en 1460. -- 2 charters

127. Akte van scheiding van een niet nader aangeduide nlatenschap, 1470. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 416 regesten_inl.pdf

128. Akte van vrijwaring voor een viertel land in Moordrecht, 1472. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 418 regesten_inl.pdf

129. Onderhandse akte van verkoop van 1 1/2 viertel land op de hoek van de Sluisvliet tussen Moordrecht en Gouda, 1681. -- 1 stuk

130. Authentiek afschrift van een akte van transport uit 1738 van de helft van 3 morgen weiland in het dijkland van Moordrecht, 1743. -- 1 stuk

131. Akte van vrijwaring voor land in Nieuwerkerk a/d IJssel, 1433. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 284 regesten_inl.pdf

132-(132). Koopakten van percelen land in de Oude Gouwe, 22 februari 1375. -- 2 charters

133-(133). Stukken betreffende de vrijwaring van 4 morgen land in de Oude Gouwe, (1396, 1429), 1456. -- 3 charters

134. Machtiging van de vroedschap van Gouda om land van het St.-Catharinagasthuis in Oukoop dat besmet is met heremoes, te verkopen, 1556. -- 1 stuk

135-(135). Stukken betreffende de eigendom van een hofstede op het Nieuwe dorp in het ambacht van Reeuwijk, 1548 - 1584. -- 4 charters en 1 stuk

136. Akte betreffende land in de Roggebroek, ca. 1354. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 34 regesten_inl.pdf

137. Akte waarbij Jan Otten, scheepstimmerman, zijn huis aan de West-Wagenstraat te Rotterdam verbindt ten gunste van zijn stiefkinderen, 1607. -- 1 stuk

138-(138). Akte van schenking van een viertel land aan de IJssel in het land van Steyn, 1402, en een authentiek afschrift daarvan, z.d. -- 1 charter en 1 stuk

139-(139). Akten van hypotheek op een viertel land aan de IJssel in de Willens, 1563 en 1571. -- 2 charters

140. Rapport van landmeter Leendert van Meeuwen van de roetalen van het gasthuis en het aalmoezeniershuis op de dijk in de Willens, 1719. -- 2 stukken

141. Authentiek afschrift van een overeenkomst tussen Jan Claesz en Pouwels Aertsz betreffende een gemeenschappelijke muur op een niet nader aangeduide plaats, 1571. -- 1 stuk

1.4.03 Rentebrieven e.d. verzekerd op onroerende zaken


142. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar uit een huis Achter de kerk ten gunste van Heinrich Koek, 1336. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 7 regesten_inl.pdf

143. Rentebrief van 40 schellingen Hollands per jaar uit een huis in de Papenstraat (Achter de kerk) ten gunste van Jan Vriesen, 1363. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 66 regesten_inl.pdf

144. Rentebrief van 5 schellingen en 2 penningen Hollands per jaar uit een huis Achter de Kerk ten gunste van mr. Willem Zonderdanc, 1368. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 116 regesten_inl.pdf

145. Rentebrief van 40 schellingen Hollands per jaar uit een huis Achter de Kerk ten gunste van Claes Matthijsz, 1387. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 178 regesten_inl.pdf

146. Rentebrief van 2 franken per jaar uit een huis Achter de kerk ten gunste van Dyrc Kerstantsz, 1388. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 180 regesten_inl.pdf

147. Rentebrief van 1 Engelse nobel per jaar uit een huis Achter de Kerk ten gunste van Dirc Jansz, 1437. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 294 regesten_inl.pdf

148. Rentebrief van 1 1/2 Engelse nobel per jaar uit een huis aan het kerkhof ten gunste van Jan Gerydsz, 1438. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 304 regesten_inl.pdf

149. Rentebrief van 1 Engelse nobel per jaar uit een erf met toekomstige opstallen Achter de Kerk ten gunste van Adryaen Allaertsz, 1450. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 356 regesten_inl.pdf

150. Rentebrief van 7 schellingen Hollands per jaar uit een huis Achter de Kerk ten gunste van Jacob Pietersz, 1460. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 400 regesten_inl.pdf

151. Rentebrief groot 100 nobels uit een huis bij het kerkhof ten gunste van het St.-Catharinagasthuis en de Heilige Geest, 1475. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 424 regesten_inl.pdf

152. Kustingbrief van ƒ 145 per jaar verzekerd op een huis Achter de Vismarkt ten gunste van Aechje Gerrits, weduwe van Dirck Schapecaes, 1671. -- 1 charter

153-(153). Akte van schenking van een rente van 9 £ en 4 schellingen Hollands per jaar uit enige hofsteden aan de Blekerssingel ten gunste van het St.-Catharinagasthuis, 1402, met retroakte van 1392. -- 2 charters

154. Rentebrief van 10 groten en 6 penningen Hollands per jaar uit een tuin aan de Blekerssingel ten gunste van Alveraet Splinter Pieterssoensweduwe, 1429. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 271 regesten_inl.pdf

155. Rentebrief van 10 schellingen Hollands per jaar uit een huis aan de Blekerssingel ten gunste van Willem Gijsbrechtsdr, 1447. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 339 regesten_inl.pdf

156. Rentebrief van 1 Beierse gulden en 4 groten Vlaams uit een tuin met toekomstige opstallen aan de Blekerssingel ten gunste van het St.-Catharinagasthuis, 1452. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 372 regesten_inl.pdf

157. Rentebrief van 10 schellingen Hollands per jaar uit een huis in de Blinde Bettensteeg ten gunste van Heinric Willamsz, 1401. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 219 regesten_inl.pdf

158. Certificatie betreffende een rente uit een tuin in de Boelekade, 1552. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 485 regesten_inl.pdf

159. Erfpachtbrief van 1 £ Hollands per jaar uit een hofstede buiten de Dijkspoort ten gunste van Gijbe Geerlofsz, 1394. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 192 regesten_inl.pdf

160. Erfpachtbrief van 35 schellingen per jaar uit een erf buiten de Dijkspoort ten gunste van Wolf Pietersz, 1404. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 227 regesten_inl.pdf

161. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar uit een huis buiten de Dijkspoort ten gunste van Jacob Dircxz, 1458. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 390 regesten_inl.pdf

162. Rentebrief van 14 schilden per jaar uit een huis buiten de Dijkspoort ten gunste van Geryt Hagensz, 1481. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 428 regesten_inl.pdf

163-(163). Akte van vrijwaring voor een rente van 3 Engelse nobels per jaar uit de helft van een windmolen buiten de Dijkspoort en enige andere goederen, gevestigd in 1438, ten gunste van het St.-Catharinagasthuis. Met retroakte, 1543. -- 2 charters

164. Erfpachtbrief van 6 schellingen en 8 penningen per jaar uit een huisje buiten de Kleiwegspoort ten gunste van het St.-Catharinagasthuis, 1341. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 18 regesten_inl.pdf

165. Rentebrief van 2 Johannes Beierse guldens uit een hofstede buiten de Kleiwegspoort ten gunste van Jorys Splintersz, 1434. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 287 regesten_inl.pdf

166. Rentebrief van 1/2 £ Hollands per jaar uit een tuin buiten de Kleiwegspoort ten gunste van Dirc Pietersz, 1459. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 395 regesten_inl.pdf

167-(167). Rentebrief van 3 stuivers en 3 1/2 penningen per jaar uit een huis buiten de Kleiwegspoort ten gunste van het St.-Elizabethgasthuis, 1507. Met retroakten van 1500 en 1505. -- 3 charters

168. Rentebrief van ƒ 21 per jaar uit een huis buiten de Kleiwegspoort ten gunste van Jan Jansz de Jong, 1659. -- 1 charter

169. Rentebrief van 7 schellingen en 1 1/2 penningen per jaar uit twee huizen buiten de Potterspoort ten gunste van Jan Grobben, 1491. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 445 regesten_inl.pdf

170. Akte van schenking van renten van 26 plakken per jaar en 3 schilden en 3 leliaards per jaar uit twee tuinen buiten de Potterspoort ten gunste van het St.-Elizabethgasthuis, 1502. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 460 regesten_inl.pdf

171. Akte van schenking van een rente van 5 £ Hollands per jaar uit tuinen (buiten de Potterspoort?) ten gunste van het St.-Elizabethgasthuis, 1507. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 464 regesten_inl.pdf

172-(172). Rentebrieven uit 3 huizen en 1 hofstede buiten de Tiendewegspoort ten gunste van Dyrc Spijker, 16 juni 1396. -- 4 charters

173-(173). Rentebrieven van 6 schellingen Hollands per jaar uit twee huizen buiten de Tiendewegspoort ten gunste van Clameynse Aelbrecht Jacobsweduwe, 1408 en 1409. -- 3 charters

174-(174). Akte van vrijwaring voor een rente van 3 3/4 Wilhelmus Hollandse schilden per jaar uit een windmolen buiten de Tiendewegspoort, gevestigd in 1428, ten gunste van het St.-Catharinagasthuis. Met retroakte, 1452. -- 2 charters
Nadere toegang: reg.nrs. 268 en 371 regesten_inl.pdf

175-(175). Akte van transport van een rente van 10 schellingen Hollands per jaar uit een huis in de Dirc Ottolandssteeg aan Kerstiaen Voppensoon c.s. Met bijlage, 1357 en 1353. -- 2 charters
Nadere toegang: reg.nrs. 30 en 46 regesten_inl.pdf

176. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar uit een huis in de Doelensteeg ten gunste van Lijsbet Jan Dircxsoensweduwe, 1438. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 296 regesten_inl.pdf

177-(177). Erfpachtbrieven van percelen van de Gasthuiskamp, 13 april 1366. -- 10 charters

178. Rentebrief van 10 schellingen Hollands per jaar uit een huis aan de Gouwe ten gunste van Heinrich Koek, 1341. -- 1 charter.
Nadere toegang: reg.nr. 17 regesten_inl.pdf

179. Rentebrief van 10 schellingen Hollands per jaar uit een huis aan de Gouwe ten gunste van Ghisebrecht Nellenz, 1342. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 19 regesten_inl.pdf

180-(180). Akte van transport van een rente van 10 schellingen Hollands per jaar uit een huis aan de Gouwe aan Claes den gruiter, 1357. Met retroakte, 1352. -- 2 charters
Nadere toegang: reg.nrs. 28 en 43 regesten_inl.pdf

181. Rentebrief van 40 schellingen Hollands per jaar uit een huis aan de Gouwe ten gunste van Griete Pieter Voppensoensweduwe, 1367. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 111 regesten_inl.pdf

182. Akte van schenking van een rente van 40 schellingen Hollands per jaar uit een huis aan de Gouwe aan het St.-Catharinagasthuis, 1369. Met retroakte, 1364. -- 2 charters
Nadere toegang: reg.nrs. 69 en 120 regesten_inl.pdf

183-(183). Rentebrieven uit een huis aan de Gouwe ten gunste van het St.-Catharinagasthuis, 1360, 1361 en 1374. -- 3 charters (geliasseerd geweest)

184-(184). Erfpachtbrieven van 30 schellingen Hollands per jaar van twee erven aan de Gouwe ten gunste van heer Jan van der Goude, 11 augustus 1378. -- 2 charters
Nadere toegang: reg.nrs. 143 en 144 regesten_inl.pdf

185. Rentebrieven van 18 penningen Hollands per jaar uit een huis aan de Gouwe ten gunste van het St.-Catharinagasthuis, met bijlage, 1356, 1404 en 1406. -- 3 charters (geliasseerd geweest)
Nadere toegang: reg.nrs. 38, 229 en 235 regesten_inl.pdf

186. Rentebrief van 1 Engelse nobel per jaar uit een huis aan de Gouwe ten gunste van Claes Gherydsz, 1409. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 244 regesten_inl.pdf

187. Rentebrief van 2 Engelse nobels per jaar uit een huis aan de Gouwe ten gunste van Barte coman Hugenweduwe, 1418. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 260 regesten_inl.pdf

188. Rentebrief van 2 1/2 Engelse nobels per jaar uit een huis aan de Gouwe ten gunste van Hildegont Willam Symonssoensweduwe, 1433. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 285 regesten_inl.pdf

189. Rentebrief van 2 £ Hollands per jaar uit een huis aan de Gouwe ten gunste van Jan Rock, 1433. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 286 regesten_inl.pdf

190. Rentebrief van 1/2 Engelse nobel per jaar uit een huis aan de Gouwe ten gunste van Wouter Gerytsz, 1439. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 308 regesten_inl.pdf

191. Rentebrief van 36 schellingen en 3 penningen Hollands per jaar uit een huis aan de Gouwe ten gunste van heer Jacob Claesz, 1440. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 314 regesten_inl.pdf

192. Rentebrief van 1 £ en 23 penningen per jaar uit een erf aan de Gouwe ten gunste van het St.-Catharinagasthuis, 1442. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 321 regesten_inl.pdf

193. Rentebrief van 13 schellingen en 6 penningen Hollands per jaar uit een huis aan de Gouwe ten gunste van het St.-Catharinagasthuis, 1452. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr, 364 regesten_inl.pdf

194-(194). Rentebrief. van 4 Hollands per jaar uit een huis aan de Gouwe ten gunste van het St.-Catharinagasthuis, 1455. Met bijlage. -- 2 charters

195. Rentebrief. van 1 Engelse nobel per jaar uit een huis aan de Gouwe ten gunste van het St.-Catharinagasthuis, 1457. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 389 regesten_inl.pdf

196. Rentebrief van 10 Rijnse guldens per jaar uit een huis aan de Gouwe ten gunste van Pieter Taemsz, 1462. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 406 regesten_inl.pdf

197. Rentebrief van 1 Engelse nobel per jaar uit een huis aan de Gouwe ten gunste van Willem Airtsz c.s., 1463. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 411 regesten_inl.pdf

198. Akte van ruil van enige rentebrieven uit huizen aan de Gouwe en in de Wijdstraat, met bijlagen, 1437, 1454, 1460 en 1540. -- 4 charters
Nadere toegang: reg.nrs. 293 378, 399 en 478 regesten_inl.pdf

199. Rentebrief van 7 schellingen Hollands uit huizen in de Lange Groenendaal ten gunste van Claus Ludolfsz, 1340. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 14 regesten_inl.pdf

200. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar uit een huis in de Groenendaal ten gunste van Ryesen Claes Knassartsweduwe, 1366. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 102 regesten_inl.pdf

201. Rentebrief van 40 schellingen Hollands per jaar uit een huis in de Groenendaal ten gunste van Bruun Claisz, 1368. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 114 regesten_inl.pdf

202. Rentebrief van 4 schellingen en 1 penning Hollands per jaar uit een huis in de Groenendaal ten gunste van Clais die Vlyegher, 1370. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 125 regesten_inl.pdf

203-(203). Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar uit een huis in de Groenendaal ten gunste van Hagen Roelofsz, met een bijlage, 1336 en 1439. -- 2 charters

204. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar uit een erf in de Groenendaal ten gunste van het St.-Catharinagasthuis, 1444. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 329 regesten_inl.pdf

205. Rentebrief uit een huis in de Groenendalersteeg (Korte Groenendaal), 1380. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 148 regesten_inl.pdf

206. Rentebrief van 2 Engelse nobels per jaar uit een huis in de Groenendalersteeg (Korte Groenendaal) ten gunste van Gheryd de Vrije, 1408. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 240 regesten_inl.pdf

207. Rentebrief van 2 £ Hollands uit een huis in de Groenendalersteeg (Korte Groenendaal) ten gunste van Hagen Roelofsz, 1438. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 298 regesten_inl.pdf

208. Rentebrief van 1 Engelse nobel uit een erf in de Groenendalersteeg (Korte Groenendaal) ten gunste van Jan Cornelisz, 1438. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 299 regesten_inl.pdf

209. Rentebrief van 1/2 Engelse nobel per jaar uit een huis in de Groenendalersteeg (Korte Groenendaal) ten gunste van Willam Costynsz, 1438. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 301 regesten_inl.pdf

210. Akte waarbij schepenen van Gouda uitspraak doen over een geschil over een rentebrief van 4 £ Hollands per jaar uit een huis in de Groenendalersteeg (Korte Groenendaal) ten gunste van Meeus Pietersz, 1440. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 312 regesten_inl.pdf

211. Rentebrief van 5 schellingen Hollands per jaar uit een huis in Hondscoop ten gunste van het St.-Catharinagasthuis, 1367. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 113 regesten_inl.pdf

212. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar uit twee huizen in Hondscoop ten gunste van Dyrc Roversz, 1386. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 170 regesten_inl.pdf

213. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar uit een huis in Hondscoop ten gunste van Aechte Dammas Hermanssoensweduwe, 1396. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 195 regesten_inl.pdf

214. Rentebrief van 10 schellingen Hollands per jaar uit een huis in Hondscoop ten gunste van het St.-Catharinagasthuis en de Heilige Geest, 1415. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 256 regesten_inl.pdf

215. Rentebrief van 1 Engelse nobel per jaar uit een huis in Hondscoop ten gunste van Alyd ...weduwe, 1421. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 262 regesten_inl.pdf

216. Akte van verkoop van een rente van 2 Philippus Bourgondische guldens uit een huis in Hondscoop aan Pieter Leeuwen, 1432. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 281 regesten_inl.pdf

217-(217). Rentebrief van 4 Hollands per jaar uit twee erven in Hondscoop ten gunste van Jan Stempelsz, 1447. Met retroakte, 1445. -- 2 charters

218. Rentebrief van 6 schellingen Hollands per jaar uit een huis in Hondscoop ten gunste van het St.-Catharinagasthuis, 1452. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 362 regesten_inl.pdf

219. Rentebrieven van 10 1/2 schellingen respectievelijk 14 1/2 schellingen Hollands per jaar uit een huis in Hondscoop ten gunste van het St.-Catharinagasthuis, 1459. Met retroakte, 1448. -- 3 charters
Nadere toegang: reg.nrs. 347, 396 en 397 regesten_inl.pdf

220. Rentebrief van 5 schellingen Hollands per jaar uit een huis in de Hoogstraat ten gunste van Florens den houtman, 1336. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 10 regesten_inl.pdf

221. Rentebrief. van 1 £ Hollands per jaar uit een huis in de Hoogstraat ten gunste van Matthijs Trudensz, 1348. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 23 regesten_inl.pdf

222. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar uit een huis in de Hoogstraat ten gunste van het St.-Catharinagasthuis, 1368. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 117 regesten_inl.pdf

223. Rentebrief van 5 schellingen Hollands per jaar uit een huis in de Hoogstraat ten gunste van Lyclaes Koec, 1373. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 130 regesten_inl.pdf

224. Rentebrief van 3 £ Hollands per jaar uit een huis in de Hoogstraat ten gunste van Clais Colijn, 1375. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 135 regesten_inl.pdf

225. Rentebrieven van 2 £ 5 schellingen respectievelijk 3 £ Hollands per jaar uit een huis in de Hoogstraat ten gunste van het St.-Catharinagasthuis, 1447. -- 2 charters
Nadere toegang: reg.nrs. 340 en 341 regesten_inl.pdf

226. Rentebrief van 2 £ Hollands per jaar uit een huis in de Hoogstraat ten gunste van het St.-Catharinagasthuis, 1455. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 383 regesten_inl.pdf

227. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar uit een huis in de Hoogstraat ten gunste van Lysbet Harmans, 1456. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 386 regesten_inl.pdf

228-(228). Akte van verkoop van een rentebrief van 25 schellingen Hollands per jaar uit een huis in de Jacob Avensoensstraat aan Symon Lopic, 1370. Met retroakte, 1369. -- 2 charters (getransfigeerd)

229. Rentebrief van 16 groten per jaar uit een kamer in de Dyrc Keylenstraat (Cappenersteeg) ten gunste van Heynric Gherydsz, 1397. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 205 regesten_inl.pdf

230. Rentebrief van 16 groten per jaar uit een huis in de Dirc Keylensteeg ten gunste van Heynric Gherydsz, 1397. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 206 regesten_inl.pdf

231. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar uit een erf in de Cappenersteeg ten gunste van Wouter Willamsz, 1439. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 307 regesten_inl.pdf

232. Rentebrief van 3 schellingen en 11 penningen Hollands per jaar uit een erf in de Cappenersteeg ten gunste van Wouter Gerytsz, 1447. Met retroakte, 1441. -- 2 charters
Nadere toegang: reg.nrs. 319 en 338 regesten_inl.pdf

233. Rentebrief van 10 schellingen Hollands per jaar uit een huis in de Jan des clerxstraat (Keizerstraat) ten gunste van het St.-Catharinagasthuis, 1343. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 20 regesten_inl.pdf

234. Rentebrief van 10 schellingen Hollands per jaar uit twee huizen in de Jans Clerxstraat ten gunste van Traveys Gherrets Heyensoen, 1356. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 39 regesten_inl.pdf

235. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar uit een huis in de Jans Clerxstraat ten gunste van Traveys Gherrets Heyensoen, 1357. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 45 regesten_inl.pdf

236. Rentebrief. van 1 £ Hollands per jaar uit een huis in de Jans Clerxstraat ten gunste van Zoete, vrouw van Reynout ..., 1360. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 49 regesten_inl.pdf

237. Rentebrief van 10 schellingen Hollands per jaar uit een huis in de Keizerstraat ten gunste van Jacob Pietersz, 1362. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 61 regesten_inl.pdf

238-(238). Akte van verkoop van een rente van 36 schellingen Hollands per jaar uit een huis in de Keizerstraat aan Jan Claesz, 1364. Met een bijlage. -- 2 charters

239. Rentebrief van 10 schellingen Hollands per jaar uit een huis in de Keizerstraat ten gunste van Vriese Herberensz, 1365. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 85 regesten_inl.pdf

240. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar uit een huis in de Keizerstraat ten gunste van Ghodevaert Baertoutsz, 1365. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 86 regesten_inl.pdf

241. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar uit een huis in de Keizerstraat ten gunste van Dirc Floresz, 1366. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 101 regesten_inl.pdf

242. Rentebrief van 3 £ Hollands per jaar uit een huis in de (Keizerstraat?) ten gunste van Jac..., 1366. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 103 regesten_inl.pdf

243. Rentebrief van 26 schellingen Hollands per jaar uit een huis in de Keizerstraat ten gunste van Gheret Jansz, 1366. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 105 regesten_inl.pdf

244. Rentebrief van 18 penningen Hollands per jaar uit een huis in de Keizerstraat ten gunste van Jacob Pieter Claessoensz, 1369. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 119 regesten_inl.pdf

245. Rentebrief van 40 schellingen Hollands per jaar uit een huis in de Keizerstraat ten gunste van Bruun Claesz, 1379. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 146 regesten_inl.pdf

246. Rentebrief van 10 schellingen Hollands per jaar uit een huis in de Keizerstraat ten gunste van Alyd Dyrcsdr, 1400. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 216 regesten_inl.pdf

247. Rentebrief van 10 schellingen Hollands per jaar uit een huis in de Keizerstraat ten gunste van Daem Jansz, 1405. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 231 regesten_inl.pdf

248. Rentebrief van 25 schellingen Hollands per jaar uit een huis in de Keizerstraat ten gunste van Pieter Hillebrantsz, 1411. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 252 regesten_inl.pdf

249. Rentebrief van 1/2 £ Hollands per jaar uit een huis in de Keizerstraat ten gunste van Govairt Jansz, 1437. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 292 regesten_inl.pdf

250. Rentebrief van 1 1/2 £ van Hollands per jaar uit een erf in de Keizerstraat ten gunste van Lysbeth Geryt Wouterssoens weduwe, 1445. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 332 regesten_inl.pdf

251. Rentebrief van 1 Wilhelmus Hollandse schild en 4 groten Vlaams per jaar uit een huis in de Keizerstraat ten gunste van Willem Heynricxz, 1452. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 363 regesten_inl.pdf

252. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar uit een huis in de Keizerstraat ten gunste van Emme Dirc die Bruynenweduwe, 1454. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 379 regesten_inl.pdf

253. Vidimus van een rentebrief van 5 schellingen Hollands per jaar uit een huis in de Jans Clerxstraat ten gunste van het St.-Catharinagasthuis, gevestigd in 1340, 1473. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 420 regesten_inl.pdf

254. Rentebrief van 12 schellingen Hollands per jaar uit een huis in de Claes Koekensteeg (Robaarsteeg) ten gunste van Claes Koek, 1387. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 175 regesten_inl.pdf

255. Rentebrief van 14 penningen per jaar uit een huis in de Claes Koekensteeg ten gunste van Doen Aelbrechtsz, 1396. Met retroakte, 1387. -- 2 charters
Nadere toegang: reg.nrs. 172 en 202 regesten_inl.pdf

256. Rentebrief van 5 schellingen Hollands per jaar uit een huis aan de Kleiweg ten gunste van Willem Ludolfz, 1336. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 8 regesten_inl.pdf

257. Rentebrief van 10 schellingen Hollands per jaar uit een huis aan de Kleiweg ten gunste van Heinrich Koek, 1336. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 13 regesten_inl.pdf

258. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar uit twee huizen aan de Kleiweg ten gunste van Koen Heerboertz, 1354. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 33 regesten_inl.pdf

259. Rentebrief van 10 schellingen Hollands per jaar uit een huis aan de Kleiweg ten gunste van Dirc Ydenz, 1355. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 35 regesten_inl.pdf

260. Rentebrief van ... Hollands per jaar ten gunste van Gheertrude Yordaens, 1356. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 36 regesten_inl.pdf

261. Rentebrief van 10 schellingen per jaar uit een huis aan de Kleiweg ten gunste van Dirc Ydenz, 1357. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 41 regesten_inl.pdf

262. Akte van verkoop van een rente van 16 schellingen Hollands per jaar uit een huis aan de Kleiweg aan Janne Paneel, 1357. Met retroakte, 1348. -- 2 charters
Nadere toegang: reg.nrs. 24 en 44 regesten_inl.pdf

263. Rentebrief van 6 schellingen Hollands per jaar uit een huis aan de Kleiweg ten gunste van Kerstiaen Voppenz c.s., 1357. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 47 regesten_inl.pdf

264. Rentebrief van 4 £ Hollands per jaar uit drie huizen aan de Kleiweg ten gunste van Gheraerd Jansz, 1376. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 140 regesten_inl.pdf

265. Rentebrief uit een huis aan de Kleiweg, 1400. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 214 regesten_inl.pdf

266. Rentebrief uit een huis aan de Kleiweg ten gunste van het St.-Catharinagasthuis, 1431. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 275 regesten_inl.pdf

267. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar uit een huis aan de Kleiweg ten gunste van Emme Dirc die Bruynenweduwe, 1456. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 307 regesten_inl.pdf

268. Rentebrief van 1 Engelse nobel per jaar uit een huis aan de Kleiweg ten gunste van Adriaen Allairtsz, 1464. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 412 regesten_inl.pdf

269. Rentebrieven van 2 schellingen respectievelijk 2 schellingen en 3 penningen per jaar uit een huis aan de Kleiweg ten gunste van het St.-Catharinagasthuis, 1471 en 1472. Met een retroakte, 1336. -- 3 charters
Nadere toegang: reg.nrs. 12, 417 en 419 regesten_inl.pdf

270. Rentebrief van 6 schellingen Hollands per jaar uit een huis aan de Kleiweg ten gunste van het St.-Catharinagasthuis, 1486. Met een retroakte, 1360. -- 2 charters
Nadere toegang: reg.nrs. 50 en 432 regesten_inl.pdf

271. Erfpachtbrieven van erven van het voormalige St. Maria Magdalenak1ooster, 1591 en 1645. -- 6 charters.

272. Akte van transport van een rentebrief pro resto groot ƒ 150 aan het St.-Catharinagasthuis, met een bijlage, 1595 en 1610. -- 2 charters
Datering preciseren.

273. Erfpachtbrief van 10 schellingen Hollands per jaar uit een huis in de (Kleiwegsteeg) ten gunste van Jan Rosen, 1382. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 160 regesten_inl.pdf

274. Rentebrief van 3 schellingen en 5 penningen Hollands per jaar uit een erf in de Kleiwegsteeg ten gunste van het St.-Catharinagasthuis, 1468. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 415 regesten_inl.pdf

275. Rentebrief van 3 schellingen en 6 penningen Hollands per jaar uit een huis in de Kleiwegsteeg ten gunste van het St.-Catharinagasthuis, 1515. Met retroakta, 1390, 1458 en 1468. -- 4 charters
Nadere toegang: reg.nrs. 187, 391, 414 en 470 regesten_inl.pdf

276. Obligatie van 100 Carolusguldens en 10 stuivers onder verband van een huis in de Kleiwegsteeg ten gunste van het St.-Catharinagasthuis en Lenaert Carelsz c.s., 1563. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 498 regesten_inl.pdf

277. Obligatie van 21 £ groten Vlaams onder verband van een tuin in de Kluizenaarskade ten gunste van Jan Pietersz, 1563. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 499 regesten_inl.pdf

278. Akte van verkoop van een rente van 1 £ Hollands per jaar uit een huis in de Koestraat aan het St.-Catharinagasthuis, 1329. Met retroakte, ca. 1323. -- 2 charters
Nadere toegang: reg.nrs. 3 en 4 regesten_inl.pdf

279. Rentebrief uit een huis in de Koestraat ten gunste van Jacob Symoens, 1352. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 29 regesten_inl.pdf

280. Akte van transport van een rente van 38 schellingen en 6 penningen Hollands per jaar uit een huis in de Koestraat aan de kinderen van Dirc Arnt Wendekijn, 1356. Met retroakte, 1343. -- 2 charters
Nadere toegang: reg.nrs. 22 en 40 regesten_inl.pdf

281. Akte van verkoop van een rente van 10 schellingen Hollands per jaar uit een huis in de Koestraat aan Janne Claesz, 1357. Met retroakte, 1352. -- 2 charters
Nadere toegang: reg.nrs. 27 en 42 regesten_inl.pdf

282. Akte van verkoop van een rente uit een huis in de Koestraat ten gunste van Gheret Gheerlofs, 1366. Met retroakte, 1361. -- 2 charters
Nadere toegang: reg.nrs. 59 en 100 regesten_inl.pdf

283. Rentebrief van 1 Engelse nobel per jaar uit een huis in de Koestraat ten gunste van het St.-Catharinagasthuis, 1402. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 224 regesten_inl.pdf

284. Rentebrief van 1 Rijnse gulden 4 schellingen en 5 penningen per jaar uit een huis in de Koestraat ten gunste van Aryaen Allaertsz, 1448. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 346 regesten_inl.pdf

285. Rentebrief van 1 Engelse nobel per jaar uit een huis in de Koestraat ten gunste van Jacob Symonsz, 1453. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 377 regesten_inl.pdf

286. Rentebrief van 7 schellingen Hollands per jaar uit een huis in de Koestraat ten gunste van het St.-Catharinagasthuis, 1454. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 380 regesten_inl.pdf

287. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar uit een huis in de Komijnsteeg ten gunste van Dydermoeden Symonsdr, 1383. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 162 regesten_inl.pdf

288. Rentebrief van 40 schellingen Hollands per jaar uit een huis in de Komijnsteeg ten gunste van Willam Symonsz, 1396. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 196 regesten_inl.pdf

289. Rentebrief van 6 schellingen Hollands per jaar uit een huis in de Koningstraat ten gunste van het St.-Catharinagasthuis, 1356. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 37 regesten_inl.pdf

290. Rentebrief. van 10 schellingen Hollands per jaar uit een huis in de Koningstraat ten gunste van Jacob den Wedewael, 1364. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 68 regesten_inl.pdf

291. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar uit een huis in de Koningstraat ten gunste van Vriesse Herberensz, 1364. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 78 regesten_inl.pdf

292. Koopakte van een rente van 30 schellingen per jaar uit een huis in de Koningstraat ten gunste van de kinderen van Willam Spykersz, 1366. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 107 regesten_inl.pdf

293. Rentebrief van 15 schellingen en 6 penningen Hollands per jaar uit een huis in de Koningstraat ten gunste van Dyrc Ghijsbrechtsz, 1404. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 228 regesten_inl.pdf

294. Rentebrief van 1/2 Engelse nobel per jaar uit een huis in de Koningstraat ten gunste van Daem Jansz, 1420. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 261 regesten_inl.pdf

295. Rentebrief van 1/2 Engelse nobel per jaar uit een huis in de Koningstraat ten gunste van ... Allertsz, 1446. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 335 regesten_inl.pdf

296. Rentebrief van 1 1/2 £ Hollands per jaar uit een huis in de Koningstraat ten gunste van Geryt die kock Aerntsz, 1453. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 374 regesten_inl.pdf

297. Rentebrief van 3 schilden en 6 1/2 plakken uit een huis in de Koningstraat ten gunste van Jan Woutersz, 1457. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 388 regesten_inl.pdf

298. Rentebrief van 1 gulden 10 stuivers per jaar uit een huis op het Koningshof ten gunste van het St.-Catharinagasthuis, 1610. Met een bijlage. -- 1 charter en 1 stuk

299. Obligatie van ƒ 900 onder verband van een huis in de Koningstraat naast de gang van het St.-Jacobserf ten gunste van het St.-Catharinagasthuis, 1633. -- 1 charter

300. Rentebrief van 8 groten Vlaams per jaar uit een ... in de Korte Akkeren ten gunste van Claes ..., 1462. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 404 regesten_inl.pdf

301. Akte van verkoop van een rente van 16 schellingen Hollands per jaar uit een huis aan de Korte Gouwe aan Jan van Doerne, 1370. Met retroakte, 1368. -- 2 charters
Nadere toegang: reg.nrs. 115 en 124 regesten_inl.pdf

302. Rentebrief van 8 schellingen Hollands per jaar uit een huis aan de Korte Gouwe :en gunste van Jan van Doorne, 1371. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 127 regesten_inl.pdf

303. Rentebrief van 16 schellingen Hollands per jaar uit een huis aan de Korte Gouwe ten gunste van het St.-Catharinagasthuis en de Heilige Geest, 1408. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 239 regesten_inl.pdf

304. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar uit een erf aan de Korte Gouwe ten gunste van Pieter Gerytsz, 1447. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 342 regesten_inl.pdf

305. Akte van transport van een rente van 1 Engelse nobel uit een huis aan de Korte Gouwe aan het St.-Catharinagasthuis, 1452. Met een retroakte, 1449. -- 2 charters
Nadere toegang: reg.nrs. 350 en 365 regesten_inl.pdf

306. Rentebrief van 1 1/2 Engelse nobel per jaar uit een huis aan de Korte Gouwe ten gunste van Andries Jacobsz, 1461. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 402 regesten_inl.pdf

307-(307). Rentebrief van 2 Engelse nobels per jaar uit een huis in de Koster Gijzensteeg ten gunste van Sander Gerytsz, 1449. Met een akte, waarin nadere voorwaarden worden overeengekomen. -- 2 charters

308. Rentebrief van 16 plakken per jaar uit twee tuinen aan de Kromme Gouwe ten gunste van Wouter Woutersz, 1493. Met een retroakte, 1491. -- 2 charters
Nadere toegang: reg.nrs. 444 en 450 regesten_inl.pdf

309. Rentebrief van 10 schellingen Hollands per jaar uit een huis in de (Kuiperstraat) ten gunste van Pieter Jacobsz, 1365. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 84 regesten_inl.pdf

310. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar uit een huis in de Symon Judenstraat (Kuiperstraat) ten gunste van Jan Mazelandsz, 1371. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 128 regesten_inl.pdf

311. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar uit een huis op de hoek van de Symon Judenstraat ten gunste van Geryd Woutersz, 1417. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 257 regesten_inl.pdf

312. Rentebrief van 50 schellingen Hollands per jaar uit een huis in de Jacob Pieterssoenssteeg (Lange Noodgodsstraat) ten gunste van Jan Stove, 1362. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 62 regesten_inl.pdf

313. Rentebrief van 36 schellingen Hollands per jaar uit een huis (in de Jacob Pieterssoenssteeg) ten gunste van Jan Stove, 1364. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 71 regesten_inl.pdf

314. Rentebrief van 40 schellingen Hollands per jaar uit een huis in de Gheret Meesterssteeg (Lange Yoodgodssteeg) ten gunste van Jan Stove, 1364. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 77 regesten_inl.pdf

315. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar uit een kamer in de Gheryd Meysterssteeg ten gunste van Gheryd Gijbenz. 1385. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 169 regesten_inl.pdf

316. Rentebrief van 32 schellingen Hollands per jaar uit een huis in de Gheryd Meysterssteeg ten gunste van Robbrecht Jansz, 1307. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 173 regesten_inl.pdf

317. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar uit een huis in de Gheryd Meysterssteeg ten gunste van Jacob Hughenz, 1408. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 237 regesten_inl.pdf

318. Rentebrief van 18 schellingen en 2 penningen per jaar uit een kamer in de Gherid Gijbensoenssteeg (Lange Noodgodssteeg) ten gunste van Jacob Synck, 1410. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 251 regesten_inl.pdf

319. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar uit een huis in cle Jacob Weyserssoenssteeg (Lange Willemsteeg) ten gunste van Symon Trafeysenz, 1400. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 215 regesten_inl.pdf

320. Rentebrief van ƒ 11 per jaar uit twee huizen in de Lange Willemsteeg ten gunste van de beide gasthuizen, 1644. -- 1 charter

321. Rentebrief van 10 schellingen Hollands per jaar uit een huis in de Mattgen Dapperssteeg (Lemdulsteeg) ten gunste van Jan Allaertsz, 1451. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 359 regesten_inl.pdf

322. Rentebrief van 14 plakken per jaar uit een huis in de Mattgen Dapperssteeg ten gunste van Engel Poiendr, 1456. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 335 regesten_inl.pdf

323. Rentebrief .van 5 plakken per jaar uit een huis in de Matgen Dapperssteeg ten gunste van het St.-Catharinagasthuis, 1462. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 405 regesten_inl.pdf

324. Rentebrief van 10 schellingen Hollands per jaar uit een huis in de Dymgelantsstraat (Naaierstraat) ten gunste van het St.-Catharinagasthuis, 1360. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 53 regesten_inl.pdf

325. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar uit een huis in de Naaierstraat ten gunste van Jacob ..., 1371. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr.129 regesten_inl.pdf

326. Rentebrief van 10 schellingen Hollands per jaar uit een huis in de Naaierstraat ten gunste van Hagen Roelofsz, 1439. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 310 regesten_inl.pdf

327. Rentebrief van 1 1/2 £ Hollands per jaar uit een huis in de Naaierstraat ten gunste van Kerstant Allartsz, 1443. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 326 regesten_inl.pdf

328. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar uit een huis aan de Nieuwehaven ten gunste van Pieter die make, 1376. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 139 regesten_inl.pdf

329. Rentebrieven van 1 £ en 1/2 £ Hollands per jaar uit een huis aan de Nieuwehaven ten gunste van Sander Gerytsz, 1451 en 1452. -- 2 charters
Nadere toegang: reg.nrs. 361 en 369 regesten_inl.pdf

330. Obligatie groot ƒ 600 verzekerd op een huis aan de Nieuwehaven ten gunste van Joost Maertensz uit Vlaenderen, 1607. -- 1 charter

331. Rentebrief van ƒ 5 per jaar uit een erf van het voormalige Clarissenklooster ten gunste van het St.-Catharinagasthuis, 1644. -- 1 charter

332. Rentebrief van ƒ 5 per jaar uit een huis aan de Nieuwehaven ten gunste van het St.-Elizabethgasthuis, 1651. -- 1 charter

333. Rentebrief van 4 £ Hollands per jaar uit een huis aan de Oosthaven ten gunste van Andries Dakersz, 1364. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 67 regesten_inl.pdf

334. Rentebrief van 3 £ Hollands per jaar uit een huis aan de Oosthaven ten gunste van Willam Claesz, 1388. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 181 regesten_inl.pdf

335. Rentebrief van 4 Gwilhelmus Hollandse schilden per jaar uit een huis aan de Oosthaven ten gunste van Dammas Hughenz, 1429. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 269 regesten_inl.pdf

336. Rentebrief van 3 1/2 Franse kronen en 3 1/2 Gwilhelmus Hollandse schilden per jaar uit een huis aan de Oosthaven ten gunste van Willem Willemsz, 1432. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 280 regesten_inl.pdf

337. Rentebrief van 1 1/2 Gwilhelmus Hollandse schilden per jaar uit een huis aan de Oosthaven ten gunste van het St.-Catharinagasthuis, 1448. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 344 regesten_inl.pdf

338. Rentebrief van 45 schellingen Hollands per jaar uit een huis aan de Oosthaven ten gunste van Dirc Jacobsz, 1450. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 354 regesten_inl.pdf

339. Rentebrief van 24 schellingen Hollands per jaar uit een huis aan de Oosthaven ten gunste van Harman Dammasz, 1450. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 355 regesten_inl.pdf

340. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar uit een huis aan de Oosthaven ten gunste van Willem Kers, 1463. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 410 regesten_inl.pdf

341. Rentebrief van 3 schellingen per jaar uit een huis aan de Oosthaven ten gunste van Dirc Dircxz, 1492. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 446 regesten_inl.pdf

342. Vidimus van een rentebrief van 2 1/2 Engelse nobel per jaar uit een huis aan de Oosthaven ten gunste van Emme die Bruynenweduwe, 1496. Met een bijlage, 1460. -- 2 charters
Nadere toegang: reg.nrs. 401 en 454 regesten_inl.pdf

343. Rentebrief uit een huis in de Oudelle (Markt), 1331. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 6 regesten_inl.pdf

344. Rentebrief van 10 schellingen Hollands per jaar uit een huis in de Oudelle ten gunste van Gheertruit Brantsdr, 1353. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 31 regesten_inl.pdf

345. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar uit een huis in de Oudelle ten gunste van Willam Lambrecht Smeetsz, 1383. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 164 regesten_inl.pdf

346. Rentebrief van 40 schellingen Hollands per jaar uit een huis in de Oudelle ten gunste van Roelof Doedenz., 1387. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 176 regesten_inl.pdf

347. Rentebrief van Hollands per jaar uit een huis in de Oudelle ten gunste van Aechte Dammes Hermanssoensweduwe, 1389. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 184 regesten_inl.pdf

348. Akte van verkoop van een rente van 1 £ Hollands per jaar uit een huis in de Oudelle aan Herman Kerstinenz, 1399. Met een retroakte, 1388. -- 2 charters
Nadere toegang: reg.nrs. 182 en 203 regesten_inl.pdf

349. Rentebrief van 1/2 Engelse nobel per jaar uit een huis in de Oudelle ten gunste van het St.-Catharinagasthuis, 1409. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 245 regesten_inl.pdf

350. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar uit een huis aan de (Oude) Vismarkt ten gunste van Dirc van der Goude, 1369. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 122 regesten_inl.pdf

351. Rentebrief van 2 schellingen Hollands per jaar uit een huis aan de Gouwe (Oude Vismarkt) ten gunste van coman Pieter Gherydsz, 1424. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 266 regesten_inl.pdf

352. Rentebrief van 1 overlandse Rijnse gulden per jaar uit een huis bij de Oude Vismarkt ten gunste van Janne Aerntsdr, 1448. -- 2 charters
In tweevoud.
Nadere toegang: reg.nr. 348 regesten_inl.pdf

353-(353). Rentebrief van 5 schellingen per jaar uit een huis (aan de Oude Vismarkt?) ten gunste van het St.-Catharinagasthuis, 1315. Met een vidimus, 1490. -- 2 charters

354. Rentebrief van 10 schellingen Hollands per jaar uit een huis in de Peperstraat ten gunste van het St.-Catharinagasthuis, 1360. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 51 regesten_inl.pdf

355. Rentebrief van 4 £ Hollands per jaar uit een huis in de Peperstraat ten gunste van Pieter Jacobsz, 1366. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 106 regesten_inl.pdf

356. Rentebrief van 3 £ Hollands per jaar uit een huis in de Peperstraat ten gunste van Allaert Egghebrechtsz, 1383. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 163 regesten_inl.pdf

357. Rentebrief van 4 £ Hollands per jaar uit een huis in de Peperstraat ten gunste van Geertruud Dyrc Semeynsensoensweduwe, 1389. Met een bijlage, 1389. -- 2 charters
Nadere toegang: reg.nrs. 185 en 186 regesten_inl.pdf

358. Rentebrief van 3 £ Hollands per jaar uit een huis in de Peperstraat ten gunste van Weyndelmoed Roelof Willamssoensdr, 1399. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 209 regesten_inl.pdf

359. Rentebrief van 6 schellingen Hollands per jaar uit een huis in de Peperstraat ten gunste van Ysebrant Florysz, 1400. -- 1 charter.
Nadere toegang: reg.nr. 217 regesten_inl.pdf

360. Rentebrief van 4 Hollands per jaar uit een huis in de Peperstraat ten gunste van Aelbrecht Jacobsz, 1401. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 218 regesten_inl.pdf

361. Rentebrief van 3 1/2 £ Hollands per jaar uit een huis in de Peperstraat ten gunste van Dyrcyn Dyrc Roelofssoensdr, 1405. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 233 regesten_inl.pdf

362. Rentebrief van 1 Engelse nobel per jaar uit een huis in de Peperstraat ten gunste van Willeboert Claesz, 1422. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 263 regesten_inl.pdf

363. Rentebrief van 1 Engelse nobel per jaar uit een huis in de Peperstraat ten gunste van Erkenraet corte Claesweduwe, 1422. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 264 regesten_inl.pdf

364. Rentebrief van 1/2 Engelse nobel per jaar uit een huis in de Peperstraat ten gunste van Aelbrecht Gerydsz, 1435. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 288 regesten_inl.pdf

365. Rentebrief van 3 Engelse nobels per jaar uit een erf in de Peperstraat ten gunste van Jan Stempelsz, 1438. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 305 regesten_inl.pdf

366. Vidimus van een rentebrief van 56 schellingen Hollands per jaar uit een huis in de Peperstraat ten gunste van Katherijn Allert Lyclaessoensweduwe uit 1363, 1439. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nrs. 64 en 309 regesten_inl.pdf

367. Rentebrief van 4 schellingen, 6 penningen en 1 halling Hollands per jaar uit een huis in de Peperstraat ten gunste van Emme Gertsdr, 1440. Met retroakten, 1363 en 1364. -- 3 charters
Nadere toegang: reg.nrs. 65, 75 en 313 regesten_inl.pdf

368. Rentebrief. van 1/2 Engelse nobel per jaar uit een huis in de Peperstraat ten gunste van Jan Stempelsz, 1441. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 318 regesten_inl.pdf

369. Rentebrief van 20 schellingen Hollands per jaar uit een huis aan de Raamweg ten gunste van Jan Willamsz, 1412. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 253 regesten_inl.pdf

370. Rentebrief van 10 schellingen Hollands per jaar uit een kamer aan de Raam ten gunste van het St.-Catharinagasthuis, 1432. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 282 regesten_inl.pdf

371. Uittreksel uit het eigenboek betreffende de vestiging van een rente van 6 stuivers per jaar op een huis in de Robaersteeg ten gunste van het St.-Catharinagasthuis, 1555. -- 1 stuk

372. Obligatie groot 22 Carolusgulden onder verband van een huis in de Robaersteeg ten gunste van het St.-Catharinagasthuis, 1562. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 494 regesten_inl.pdf

373. Uittreksel uit het eigenboek betreffende de vestiging van een rente van 15 stuivers per jaar op een huis in de Robaersteeg, 1607. -- 1 stuk

374. Rentebrief van 3 gulden 5 stuivers per jaar uit een huis in de Robaarsteeg ten gunste van het St.-Catharinagasthuis, 1613, -- 1 charter
Zie inv.nr. 968 fol. 25.

375. Rentebrief van 48 schellingen Hollands per jaar uit twee huizen en een erf in de Rozendalerstraat ten gunste van Jan Stove, 1365. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 83 regesten_inl.pdf

376. Rentebrief van 25 schellingen Hollands per jaar uit een huis in de Rozendalersteeg ten gunste van Gheraert Jacobsz, 1373. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 131 regesten_inl.pdf

377. Rentebrief van 10 schellingen Hollands per jaar uit twee hofsteden in de Boemgaertstraat (Speldemakerssteeg) ten gunste van Arnoud de Witte, 1336. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 9 regesten_inl.pdf

378-(378). Rentebrieven uit huizen en erven in de Boemgaertstraat ten gunste van coman Ghert Aerntsz, 1381 en 1382. -- 9 charters
Nadere toegang: reg.nrs. 151 - 159 regesten_inl.pdf

379. Rentebrief van 10 schellingen Hollands per jaar uit twee kamers in de Boen Geertssteeg (Boomgaardstraat) ten gunste van Warnaer Jansz, 1387. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 177 regesten_inl.pdf

380. Rentebrief van 32 schellingen en 8 penningen Hollands per jaar uit een erf in de Boemgaertstraat ten gunste van het St.-Catharinagasthuis, 1412. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 255 regesten_inl.pdf

381. Rentebrief van 8 schellingen Hollands per jaar uit een huis in de steeg van de Hofstraat (Spieringstraat) ten gunste van Gherret Sappen, 1361. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 57 regesten_inl.pdf

382. Rentebrief van 10 schellingen Hollands per jaar uit een huis in de Hofstraat ten gunste van Jacob Aessenz, 1366. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 104 regesten_inl.pdf

383-(383). Akte van verkoop van twee renten van 32 schellingen respectievelijk 1 £ Hollands per jaar uit huizen in de Hofstraat en de Koestraat aan Traveys Willam Traveyssensoenssoen, 1367. Met retroakten, 1362 en 1364. -- 3 charters

384-(384). Akte van verkoop van een rente van 10 schellingen Hollands per jaar uit een huis in de Hofstraat aan Philps Pietersz die Maetse, met een retroakte, 1369. -- 2 charters

385. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar uit een huis in de Hofstraat ten gunste van Pieter Claesz, 1385. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 168 regesten_inl.pdf

386. Rentebrieven van 1 £ Hollands per jaar uit huizen in de Nieuwe steeg bij de Hofstraat ten gunste van Mathijs Jansz, 1391. -- 2 charters
Nadere toegang: reg.nrs. 188 en 189 regesten_inl.pdf

387. Rentebrief van 1 Engelse nobel per jaar uit een huis in de Hofstraat ten gunste van Claes Gherydsz, 1405. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 232 regesten_inl.pdf

388. Rentebrief van 1 Gwilhelmus Hollandse schild per jaar uit een huis in de Spieringstraat ten gunste van Jan Lambertsz, 1439. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 306 regesten_inl.pdf

389. Rentebrief van 4 schellingen Hollands per jaar uit een huis in de Spieringstraat ten gunste van Wouter Gerytsz, 1442. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 322 regesten_inl.pdf

390-(390). Rentebrieven spruitende uit de verkoop van de huizen en erven van het St.-Elizabethgasthuis in de Spieringstraat, 1595. Met retroakten betreffende de aan- en verkoop van deze huizen en erven van, 1481, 1488 en 1494. -- 1 katern en 12 charters

391. Rentebrief van 16 schellingen en 1 penning per jaar uit een huis in de Gheryt Wildensteeg (Stoofsteeg) ten gunste van Gheryt de Wilde, 1367. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 112 regesten_inl.pdf

392. Rentebrief van 10 schellingen Hollands per jaar uit een huis in de Gheryd Wildensteeg ten gunste van de weeskinderen van Gheryd Jacobsz, 1384. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 167 regesten_inl.pdf

393-(393). Akte van transport van een rentebrief van 1 1/2 £ per jaar uit een huis in de Stoofsteeg aan Jacob Dircksz, 1555. Met een retroakte, 1459. -- 2 charters

394. Rentebrief van 9 schellingen 4 penningen per jaar uit een huis in Tevekoop (Turfmarkt zz) ten gunste van Jacob Jan Ockersoensz, 1361. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 55 regesten_inl.pdf

395. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar uit een huis in Tevekoop ten gunste van Willam Coper, 1379. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 145 regesten_inl.pdf

396. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar uit een huis in Tevekoop ten gunste van Gijsbert ..., 1383. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 165 regesten_inl.pdf

397. Rentebrief van 40 schellingen Hollands per jaar uit een huis in Tevekoop ten gunste van Dammes Hermansz, 1387. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 179 regesten_inl.pdf

398. Rentebrief van 16 schellingen Hollands per jaar uit een huis in Tevekoop ten gunste van Willem Claesz, 1432. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 278 regesten_inl.pdf

399. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar uit een huis in Tevekoop ten gunste van Claes Jansz, 1438. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 295 regesten_inl.pdf

400-(400). Rentebrief van 3 schellingen Hollands per jaar uit een huis in Tevekoop ten gunste van Geertrudt Claes Hugensoensweduwe, 1443. Met retroakten, 1442 -- 4 charters

401. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar uit een huis in Tevekoop ten gunste van Aelwyn Aelbrecht Haghens weeskind, 1444. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 330 regesten_inl.pdf

402. Rentebrief van 4 £ Hollands per jaar uit een huis in Tevekoop ten gunste van het St.-Catharinagasthuis, 1447. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 343 regesten_inl.pdf

403. Rentebrief van 1/3 Engelse nobel per jaar uit een huis in Tevekoop ten gunste van Pieter Schilt, 1448. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 345 regesten_inl.pdf

404-(404). Rentebrief van 3 schellingen Hollands per jaar uit een huis in Tevekoop ten gunste van het St.-Catharinagasthuis, 1492. Met een retroakte, 1425. -- 2 charters
Nadere toegang: reg.nrs. 267 en 448 regesten_inl.pdf

405-(405). Twee rentebrieven van 4 schellingen en 6 penningen Hollands per jaar uit een huis aan de Tiendeweg ten gunste van Koelman Claesz, 1408. Met een retroakte, 1397. -- 3 charters
Nadere toegang: reg.nrs. 207, 242 en 243 regesten_inl.pdf

406. Akte van schenking van twee rentebrieven waarvan één uit een huis aan de Tiendeweg aan het gilde van het St. Paulusaltaar, 1491. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 443 regesten_inl.pdf

407. Rentebrief uit een huis aan de Tiendeweg ten gunste van het St.-Catharinagasthuis, 1497. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 455 regesten_inl.pdf

408. Rentebrief van 1 Franse kroon per jaar uit een huis op de Veerstal ten gunste van Heerbrant Ysebrantsz, 1407. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 236 regesten_inl.pdf

409. Rentebrief van 3 £ Hollands per jaar uit een huis op de Veerstal ten gunste van het St.-Catharinagasthuis, 1418. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 259 regesten_inl.pdf

410. Rentebrief van 9 schellingen Hollands per jaar uit een huis op de Veerstal ten gunste van Areaan Jacobsz, 1422. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 265 regesten_inl.pdf

411. Rentebrieven van 1 £ respectievelijk 10 schellingen Hollands per jaar uit een huis aan de Vest ten gunste van het St.-Catharinagasthuis, 1433 en 1436. -- 2 charters
Nadere toegang: reg.nrs. 283 en 289 regesten_inl.pdf

412. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar uit een huis aan de Vest ten gunste van Florys Claes Gaergoetsz, 1451. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 357 regesten_inl.pdf

413. Rentebrief van 21.17.8 per jaar uit twee huizen aan de Vest ten gunste van Hans Lourensz Outerkens, 1618. -- 1 charter

414. Rentebrief van 30 schellingen Hollands per jaar uit een huis in de Dirc van der Goudenssteeg (Vissteeg) ten gunste van Dirc van der Goude, 1364. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 70 regesten_inl.pdf

415. Rentebrief van 4 £ Hollands per jaar uit een huis op de hoek van de Vismarkt ten gunste van Dirc van der Goude, 1365. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 79 regesten_inl.pdf

416. Rentebrief van 15 schellingen en 9 penningen Hollands per jaar uit een huis in de Vissteeg ten gunste van Herman Dammaesz, 1441. Met een retroakte, 1374. -- 2 charters
Nadere toegang: reg.nrs. 134 en 315 regesten_inl.pdf

417. Rentebrief van 21 schellingen Hollands per jaar uit een huis in de Vissteeg ten gunste van Herman Dammaesz, 1441. Met een retroakte, 1361. -- 2 charters
Nadere toegang: reg.nrs. 58 en 316 regesten_inl.pdf

418. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar uit een huis in de Vlamingstraat ten gunste van het St.-Catharinagasthuis, 1409. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 248 regesten_inl.pdf

419. Rentebrief van 10 schellingen Hollands per jaar uit een huis in de Vogelenzang ten gunste van het St.-Catharinagasthuis, 1343. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 21 regesten_inl.pdf

420. Rentebrief van 10 schellingen Hollands per jaar uit een huis in de Vogelenzang ten gunste van Symon Jacobsz, 1381. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 150 regesten_inl.pdf

421. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar uit een huis in de Vogelenzang ten gunste van Jacob Willamsz, 1388. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 183 regesten_inl.pdf

422. Rentebrieven van 9 schellingen respectievelijk 4 schellingen en 6 penningen Hollands per jaar uit een huis in de Vogelenzang ten gunste van het St.-Catharinagasthuis, 1492 en 1493. Met retroakta, 1374 en 1377. -- 4 charters
Nadere toegang: reg.nrs. 133, 141, 447 en 449 regesten_inl.pdf

423. Schuldbehentenis groot 20 Carolusgulden onder verband van een huis in de Vogelenzang ten gunste van het St.-Catharinagasthuis, 1566. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 500 regesten_inl.pdf

424. Rentebrief van 16 schellingen Hollands per jaar uit een huis in de Sprincwijkersteeg (Vrouwensteeg) ten gunste van Jan Rosen Louwerijsz, 1380. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 147 regesten_inl.pdf

425. Rentebrief van 10 schellingen Hollands per jaar uit een huis in de Sprincwijkersteeg ten gunste van Jacob den Wedewael, 1380. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 149 regesten_inl.pdf

426. Rentebrief van 15 schellingen Hollands per jaar uit twee kamers in Sprincwijk ten gunste van Doen Aelbrechtsz, 1393. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 191 regesten_inl.pdf

427. Rentebrief van 1 schelling 6 penningen Hollands per jaar uit een huis in Sprincwijk ten gunste van Baert Jan Heyenzoons weduwe, 1474. Met een retroakte, 1438. -- 2 charters
Nadere toegang: reg.nrs, 297 en 422 regesten_inl.pdf

428. Rentebrief uit een perceel in Sprincwijk ten gunste van het St.-Catharinagasthuis, 1479. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 431 regesten_inl.pdf

429-(429). Akte van schenking aan het St.-Catharinagasthuis van een kustingbrief pro resto groot ƒ 111 onder verband van een huis in de Vrouwensteeg, 1602. Met retroakta, 1593 en 1594. -- 2 charters en 1 stuk

430. Authentiek uittreksel uit een akte van 17 juli 1535 waarbij het St.-Catharinagasthuis een huis in de Vuilsteeg eeuwigdurend verpacht voor 24 stuivers per jaar, 1543. -- 1 stuk

431. Rentebrief van 16 schellingen Hollands per jaar uit een kamer in de Walesteeg ten gunste van Florys Weenmaersz, 1384. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 166 regesten_inl.pdf

432. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar uit een huis aan de Westhaven ten gunste van Aryen ..., 1348. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 25 regesten_inl.pdf

433. Akte van verkoop van een rentebrief van 10 schellingen Hollands per jaar uit een huis aan de Westhaven aan Gheertrude Yordaensdr, 1359. Met een retroakte, 1341. -- 2 charters
Nadere toegang: reg.nrs. 16 en 48 regesten_inl.pdf

434. Rentebrief van 40 schellingen Hollands per jaar uit een huis aan de Westhaven ten gunste van Gheertruut Cox, 1364. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 74 regesten_inl.pdf

435. Akte van verkoop van een rentebrief van 5 £ 10 schellingen Hollands per jaar uit een huis aan de Westhaven aan Jan Rost, 1365. Met een retroakte, 1365. -- 2 charters
Nadere toegang: reg.nrs. 80 en 81 regesten_inl.pdf

436. Akte van vrijwaring voor een rente van 17 groten per jaar uit een erf (vermoedelijk aan de Westhaven) ten gunste van Gheret Jacobsz, 1365. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 82 regesten_inl.pdf

437. Rentebrief van 40 schellingen Hollands per jaar uit een huis aan de Westhaven ten gunste van Harman Jansz, 1365. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 87 regesten_inl.pdf

438. Rentebrief van 40 schellingen Hollands per jaar uit een huis aan de Westhaven ten gunste van Harman Jansz, 1365. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 88 regesten_inl.pdf

439. Rentebrief van 40 schellingen per jaar uit een huis aan de Westhaven ten gunste van Gheertruut Jordensdr, 1366. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 89 regesten_inl.pdf

440. Akte van verkoop van een rente van 40 schellingen Hollands per jaar uit een huis aan de Westhaven aan Heyn Wijnandsz, 1395. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 194 regesten_inl.pdf

441. Rentebrief van 3 £ Hollands per jaar uit een huis aan de Westhaven ten gunste van Claes Jacobsz, 1399. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 210 regesten_inl.pdf

442. Rentebrief van 6 £ Hollands per jaar uit een huis aan de Westhaven ten gunste van Jan Woutersz, 1402. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 221 regesten_inl.pdf

443. Rentebrief van 10 schellingen Hollands per jaar uit een huis aan de Westhaven ten gunste van Aelbrecht Jacobsz, 1404. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 225 regesten_inl.pdf

444. Rentebrief van 3 Engelse nobels per jaar uit een huis aan de Westhaven ten gunste van het St.-Catharinagasthuis, 1409. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 246 regesten_inl.pdf

445. Rentebrief van 2 Engelse nobels per jaar uit een huis aan de Westhaven ten gunste van Symon Willamsz, 1437. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 290 regesten_inl.pdf

446. Rentebrief van 1/8 Engelse nobel 7 penningen per jaar uit een huis aan de Westhaven ten gunste van heer Aelbrecht Gerytsz, 1453. Met een retroakte, 1451. -- 2 charters
Nadere toegang: reg.nrs. 360 en 376 regesten_inl.pdf

447. Akte van bekrachtiging van een rentebrief van 4 £ Hollands per jaar uit een huis aan de Westhaven ten gunste van Willaem Allaertsz, 1465. Met een retroakte, 1362. -- 2 charters
Nadere toegang: reg.nrs. 60 en 413 regesten_inl.pdf

448. Certificaat betreffende de schenking van een rente van 1 1/2 Engelse nobel per jaar uit een huis aan de Westhaven aan het St.-Catharinagasthuis, de Heilige Geest en de kerkfabriek, 1488; afschrift, z.d. -- 1 stuk
Nadere toegang: reg.nrs, 279 en 438 regesten_inl.pdf

449. Certificaat betreffende de vestiging van een rente van 1 £ groten Vlaams per jaar uit een huis aan de Westhaven ten gunste van het St.-Catharinagasthuis en de Heilige Geest, 1520. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nrs. 451 en 474 regesten_inl.pdf

450. Akte van erfpacht van een huis aan de Westhaven tegenover de St.-Jansbrug, 1585. -- 1 charter

451. Rentebrief van 15 schellingen Hollands per jaar uit een huis in de Willem Slupicssteeg (Doelesteeg?) ten gunste van Claeskijn Koke, 1378. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 142 regesten_inl.pdf

452. Rentebrief van 15 groten per jaar uit twee huizen bij de Jonge Schuttersdoelen ten gunste van Nymborgh Willam Slupicxdr, 1392. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 190 regesten_inl.pdf

453. Rentebrief van 3 schellingen 3 penningen Hollands per jaar uit een huis in de Wijdstraat ten gunste van Claes Jansz, 1379. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 211 regesten_inl.pdf

454. Rentebrief uit een huis in de Wijdstraat ten gunste van Huelman Claesz, 1412. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 254 regesten_inl.pdf

455. Rentebrief van 9 £ Hollands per jaar uit een huis in de Wijdstraat ten gunste van Vrederic Woutersz, 1417. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 258 regesten_inl.pdf

456. Rentebrief van 1/2 Engelse nobel per jaar uit een erf in de Wijdstraat ten gunste van Hagen Roeloffsz, 1438. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 302 regesten_inl.pdf

457. Rentebrief van 1/2 Engelse nobel per jaar uit een erf in de Wijdstraat ten gunste van Dirc Gijsbrechtsz, 1438. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 303 regesten_inl.pdf

458. Rentebrief van 10 schellingen Hollands per jaar uit een kamer in de Zak ten gunste van. Lysbet Bartoud Reynoudssoensweduwe, 1386. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 171 regesten_inl.pdf

459. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar uit een huis in de Zak ten gunste van Lysbet Bartouds weduwe, 1387. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 174 regesten_inl.pdf

460. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar uit een huis in de Zak ten gunste van Jan Dyrcxz, 1397. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 204 regesten_inl.pdf

461. Rentebrief uit een huis in de Zeugestraat ten gunste van Hannekine, 1330. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 5 regesten_inl.pdf

462. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar uit een huis in de Raemstraat (Zeugstraat) ten gunste van Jan Moenyx, 1395. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 193 regesten_inl.pdf

463. Rentebrief van 40 schellingen Hollands per jaar uit een huis in de Raemstraat ten gunste van Kerstant Gijsbrechtsz, 1396. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 203 regesten_inl.pdf

464. Rentebrief van 1 £ Hollands per jaar uit een huis in de Raemstraat ten gunste van Gheryd Roedenc, 1402. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 222 regesten_inl.pdf

465. Rentebrief van 1 goudgulden per jaar uit een huis in de Zeugstraat ten gunste van Jan Heyenz, 1459. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 392 regesten_inl.pdf

466. Oorkonde van schout en heemraden van Bergambacht, 1482. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 430 regesten_inl.pdf

467. Rentebrief van 4 1/2 schilden per jaar uit een stuk land in Bergambacht ten gunste van de Heilige Geest aldaar, 1520. Met een vidimus, 1666. -- 1 charter en 1 stuk
Nadere toegang: reg.nr. 473 regesten_inl.pdf

468. Rentebrief van 2 schilden per jaar uit een stuk land in Berkenwoude ten gunste van Andries Cornelisz, 1533. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 476 regesten_inl.pdf

469-(469). Rentebrieven en akten van erfpacht spruitende uit de verkoop respectievelijk verpachting van land van het St.-Elizabethgasthuis tussen de Winterdijk en de Gouwe in Bloemendaal, met retroakta, 1480, 1490, 1502, 1506, 1593, 1596, 1602, 1638 en 1688. -- 11 charters

470-(470). Rentebrieven en akten van erfpacht spruitende uit de verkoop respectievelijk verpachting van land van het voormalige Magdalenaklooser aan de Kleiweg wz in Bloemendaal, met retroakta, 1512, 1515, 1593. 1596, 1601, 1625, 1632, 1640 en 1647. -- 21 charters
Nadere toegang: reg.nrs 468 en 472 regesten_inl.pdf

471. Akte van erfpacht van land van het St.-Elizabethgasthuis tussen de Kleiweg en de Reekade in Bloemendaal, 1594. Met een retroakte, 1499. -- 2 charters
Nadere toegang: reg.nr. 456 regesten_inl.pdf

472. Rentebrief van 3 schilden per jaar uit een huis in de Bodegravenstraat in Bodegraven ten gunste van Fye Dirck Louwenz weduwe, 1513. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 469 regesten_inl.pdf

473. Akte van transport van een rentebrief van 2 Carolusgulden per jaar uit een huis in het Noordeinde te Brielle aan het St.-Catharinagasthuis, 1609. Met een retroakte, 1598. -- 2 charters.
Zie inv.nr. 968 fol. 32.

474. Akte van erfpacht van land van het St.-Catharinagasthuis in de Broek, 1452. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 367 regesten_inl.pdf

475. Akten van erfpacht van land van het St.-Catharinagasthuis tussen de Broekweg en de Uitweg in Broek, 1594. -- 3 charters

476. Rentebrief van 1/2 Engelse nobel per jaar uit land in Broekhuizen ten gunste van Harman Maertijnsz, 14... -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 234 regesten_inl.pdf

477. Akte van vrijwaring voor land in Broekhuizen ten gunste van het St.-Catharinagasthuis, 1534. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 477 regesten_inl.pdf

478. Akte van erfpacht van land van het St.-Catharinagasthuis tussen de Moortse Tiendweg en de IJssel in Broekhuizen, 1593. -- 1 charter

479. Rentebrief verzekerd op land in het Veerstalblok onder Gouderak, ca. 1554. -- 1 charter
Gedeeltelijk onleesbaar.

480. Rentebrief van 28 stuivers per jaar uit een kamer te Haastrecht ten gunste van Bartgen Claes Sybartsweduwe, 1555. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 488 regesten_inl.pdf

481. Vidimus van een rentebrief van 7 keurvorstergulden per jaar uit land in Moordrecht tem gunste van het St.-Catharinagasthuis, 1509. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nrs. 403 en 466 regesten_inl.pdf

482. Akte van erfpacht van land van het St.-Catharinagasthuis aan de Sluipwijkse weg in de Nieuwenbroek, 1594. Met een retroakte, 1354. -- 3 charters
Nadere toegang: reg.nr. 32 regesten_inl.pdf

483. Rentebrief uit land in Nieuwerkerk a/d IJssel ten gunste van Maytgen NN, 1541. -- 2 charters
Nadere toegang: reg.nr. 479 regesten_inl.pdf

484. Akte van erfpacht van land van het St.-Catharinagasthuis in de Oude Gouwe, 1594. -- 1 charter

485. Akte van transport van een rentebrief van ƒ 18 per jaar uit een hofstede in 's-Gravenbroek onder Reeuwijk aan het St.-Catharinagasthuis, 1674. Met een retroakte, 1673. -- 2 charters

486. Akte van transport van een kustingbrief verzekerd op een huis aan de Lange Kerkstraat te Schiedam aan het St.-Catharinagasthuis en het Oudemannenhuis, 1609. Met een retroakte, 1597. -- 2 charters
Zie inv.nr. 968 fol. 34.

487. Obligatie groot 375 Carolusguldens verzekerd op land te Schoot ten gunste van Machtelt Aertsdr, 1611. -- 1 charter

488. Akte van transport van een rentebrief van 1 £ groten Vlaams per jaar uit een hofstede in Snijdelwijk aan het St.-Elizabethgasthuis, 1571. Met retroakta, 1563 en 1570. -- 2 charters en 1 stuk
Nadere toegang: reg.nrs. 495 en 507 regesten_inl.pdf

489. Rentebrief uit land in het Zuideinde van Waddinxveen, 16e eeuw. -- 1 charter
Gedeeltelijk onleesbaar.

490. Akten van erfpacht van land van het St.-Catharinagasthuis tussen de Tiendeweg en de Willensweg in de Willens, 1593 en 1594. -- 5 charters

491. Akte van erfpacht van land van het St.-Catharinagasthuis aan de Achterwillensweg in de Willens, 1594. -- 1 charter

492. Akten van erfpacht van land van het St.-Catharinagasthuis aan de IJssel in de Willens, 1594 en 1595. -- 2 charters

493. Obligatie groot ƒ 800 ten laste van het St.-Catharinagasthuis verzekerd op land in de Willens tussen de dijk en de Voorwillense Tiendeweg, 1678. -- 1 charter

494. Akten van erfpacht van land van het St.-Catharinagasthuis genaamd 't Bosch tussen de Achterwillenseweg en de Achterkade in de Willens, 1679. -- 2 charters

495. Rentebrief van 12 Carolusguldens per jaar ten gunste van het St.-Catharinagasthuis verzekerd op land in het Broekveld onder Zwammerdam, 1619. -- 1 charter

1.4.04 Diverse obligaties


496. Authentiek afschrift van een obligatie groot 1075 £ groten Vlaams ten laste van de Staten van Holland, 1555. -- 1 stuk

497. Schuldbekentenis voor 15 Carolusguldans 15 stuivers ten gunste van Neeltje Gheritsdr, 1556. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 490 regesten_inl.pdf

498. Akte van transport van een rentebrief van 5 schilden per jaar d.d. 20 augustus 1536 aan Arien Gerritsen, z.d. (1563). -- 1 stuk

499. Schuldbekentenis voor 37 £ 10 schellingen ten gunste van Jan Pieter Baertsz, 1564. -- 1 stuk

500. Akte van transport van een rentebrief van 15 Carolusguldens 12 1/2 stuivers per jaar ten laste van de keizerlijke domeinen d.d. 8 oktober 1552 aan het St.-Catharinagasthuis, 1567. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 501 regesten_inl.pdf

501. Obligatie groot 16 £ groten Vlaams ten laste van een inwoner van Wesel (D), 1571. -- 1 charter
Gedeeltelijk onleesbaar.

502. Uittreksel uit het vierschaarboek van een vonnis van schepenen in een geschil over een niet nader aangeduide rentebrief, 1572. -- 1 stuk

503. Rentebrief van 10 stuivers per jaar op het leven van Margriet Jansdr Verhegge ten laste van de stad Gouda, 1575. -- 1 charter
Zie inv.nr. 968 fol. 13.

504. Schuldbekentenis voor 7 gulden 7 stuivers ten gunste van het St.-Catharinagasthuis, ca. 1577. -- 1 stuk

505.a. Akte van transport van een rentebrief van 30 stuivers per jaar op het leven van Neeltje Fransdr Joncker (in 1582: Meppel) ten laste van de stad Gouda van 1575 aan Jan Gielisz Verhegge, 1582. -- 2 charters
Zie inv.nr. 968 fol. 17.

505.b. Contract betreffende de afbetaling van een schuld aan het St.-Catharinagasthuis, 1594. -- 1 charter

506. Schuldbekentenis van de Heiligegeestmeesters voor Hillegont, weduwe van Jacob Groenewout, 1596, met aantekening van afbetaling. -- 1 stuk

507. Akte van transport aan het St.-Catharinagasthuis van drie obligaties ten laste van Holland groot respectievelijk ƒ 6.000 (1623), ƒ 3.000 (1640) en ƒ 2.000 (1641), 1680. -- 1 charter

508. Akte van transport van twee obligaties ten laste van Holland elk groot ƒ 300 (1610), 1700. -- 1 charter

509. Akte van transport van twee obligaties ten laste van Holland groot respectievelijk ƒ 800 (1610) en ƒ 400 (1630), 1735. -- 1 charter

510. Akte van transport van twee obligaties ten laste van Holland groot ƒ 800 (1610), 1737. -- 1 charter

511. Akte van transport van drie obligaties ten laste van :Holland groot respectievelijk ƒ 300 (1647), ƒ 400 (1648) en ƒ.900 (1658), 1737. -- 1 charter

512. Akte van transport van drie obligaties ten laste van Holland groot respectievelijk ƒ 1.000 (1648), ƒ 600 (1651) en ƒ 700 (1672), 1738. -- 1 charter

513. Akten van transport van enige obligaties ten laste van Holland, met bijlagen, 1726 - 1810. -- 1 omslag

1.4.05 Leningen o/g


514. Authentiek afschrift van een akte van verkoop van een lijfrente en een eeuwigdurende rente door het St.-Catharinagasthuis aan Lysbeth Jansdr, 1544. -- 1 stuk
Nadere toegang: reg.nr. 480 regesten_inl.pdf

1.4.06 Diverse oorkonden
Grotendeels onleesbaar geworden en daardoor niet in de voorgaande rubrieken onder te brengen.


515. 1351 -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 26 regesten_inl.pdf

516. 1360 -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 54 regesten_inl.pdf

517. 1367 -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 110 regesten_inl.pdf

518. Ca. 1378. -- 1 charter
In doos onleesbaar.

519. 1430 -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 274 regesten_inl.pdf

520. 1437 -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 291 regesten_inl.pdf

521. 1441 -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 317 regesten_inl.pdf

522. Ca. 1441. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 325 regesten_inl.pdf

523. (1444). -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 331 regesten_inl.pdf

524. 1445 -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 333 regesten_inl.pdf

525. 1448 -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 349 regesten_inl.pdf

526. 1518 -- 1 stuk
In doos onleesbaar.

527. 1560 ? -- 1 charter
In doos onleesbaar.

528. 1577 (?) -- 2 charters
In doos onleesbaar.

529. 1579 -- 2 charters
In doos onleesbaar.

530. Ca. 1579. -- 1 charter
In doos onleesbaar.

531. 1588 -- 1 charter
In doos onleesbaar.

532. Ca. 1593. -- 1 charter
In doos onleesbaar.

533. 1597 -- 1 charter
In doos onleesbaar.

534. 1597 -- 1 charter
In doos onleesbaar.

535. 1608 -- 1 charter
In doos onleesbaar.

536. 1610 -- 1 charter
In doos onleesbaar.

537. Nog specificeren. -- 1 charter
In doos onleesbaar.

538. Nog specificeren. -- 1 charter
In doos onleesbaar.

539. Nog specificeren. -- 1 charter
In doos onleesbaar.

540. Nog specificeren. -- 1 charter
In doos onleesbaar.

541. Nog specificeren. -- 1 charter
In doos onleesbaar.

542. Nog specificeren. -- 1 charter
In doos onleesbaar.

543. Nog specificeren. -- 1 charter
In doos onleesbaar.

1.4.07 Inning van renten, huren en pachten


544-554. Leggers van de renten, huren en pachten die het St.-Catharinagasthuis toekomen, 1408 - januari 1582. -- 11 delen
Bevat: Aantekeningen van aan schenkingen en makingen verbonden voorwaarden, contracten met proveniers en in het algemeen aantekeningen betreffende het vermogensbeheer.

555. Afschrift van de legger inv.nr. 547, ca. 1456. -- 1 deel

556-568. Leggers van de renten, huren en pachten die beide gasthuizen toekomen, 1582 - 1916. -- 13 delen
Zie voor de poortpanding- en tuinrenten de inv.nrs. 583 en volgende.

569. Legger van de erfpachten op het erf van .de voormalige kerk van het Magdalenaklooster en van huren en renten toekomende aan het St.-Elizabethgasthuis, 1598 - 1604. -- 1 deel

570-571. Manualen van huren en pachten, 1588 - 1603. -- 2 delen

572. Legger van de vaste lasten wegens los- en lijfrenten, eeuwige renten en fundaties van het St.-Catharinagasthuis, 1561 - januari 1582. -- 1 deel

573-576. Leggers van de vaste lasten wegens los- en lijfrenten, eeuwige renten en fundaties van beide gasthuizen, 1582 - 1782. -- 4 delen

577-582. "Huyshuerbouck". Leggers van de huren van de huisjes van het Magdalenaklooster en enige andere huizen, van de kraan en de asput, en vanaf 1651 van enige landerijen, 1605 - 1785. -- 6 delen
Het genot van de huishuren van het Magdalenaklooster verwierven de gasthuizen in 1605 (zie Bik, Vijf eeuwen ..., blz. 192).

583. Legger van de poortpanding- en tuinrenten, 1583. -- 1 deel
Poortpandingrenten waren huisrenten die geïnd werden op dagen dat poortpanding werd gehouden, te weten zaterdags voor Palmpasen, voor Kiliaen, voor Allerheiligen en voor Kerstmis. Samenvoegen met serie 584-591?
Bevat: Achterin een inhoudsopgave.

584-591. Leggers van de poortpanding- en tuinrenten, 1583 - 1923. -- 8 delen

592-593. Hulpregisters van inkomsten van poortpandingrenten, 1882 - 1926. -- 2 delen

594-596. Notitieboekjes voor de inning van huis- en tuinrenten, 1842, 1847 en 1852. -- 3 delen

597-598. Rekeningen van de inkomsten wegens huis- en tuinrenten, huren en pachten, 1604 - 1840. -- 2 pakken
Opgemaakt door de rentmeester van de gasthuizen en van 1648 - 1809 vastgesteld door de gasthuismeesters. Huren en pachten verantwoord tot 1650.

599-600. Leggers- van de inschrijvingen in de grootboeken der Nationale Schuld, van de obligaties ten laste van Gouda en van de graven in de St.-Janskerk, 1816 - 1864. -- 2 delen

601. Stukken betreffende inschrijvingen in de grootboeken der Nationale Schuld, 1815 - 1910. -- 1 omslag

602. Akte waarbij het stadsbestuur een lid van de vroedschap machtigt om uit naam van de stad te procederen over de aanslag van alle renten in de verponding, 1515. -- 1 charter
Nadere toegang: reg.nr. 471 regesten_inl.pdf

1.4.08 Hofstedegeld


603-(603). Stukken betreffende de verwerving van aandelen in het hofstedegeld, 1431 - 1804. -- 1 omslag, 10 charters
Nadere toegang: reg.nrs. 269, 276, 277, 408, 409, 475 en 493 regesten_inl.pdf

604-619. Leggers tevens kohieren van het hofstedegeld, 1597 - 1923. -- 16 delen
Bevat: Hierin van 1721 - 1845 ook de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gaarder van het hofstedegeld.

620-621. Hulpregisters voor de inning van het hofstedegeld, 1911 - 1945. -- 2 delen
Nog specificeren.

622. Kohier van het hofstedegeld, ca. 1580. -- 1 katern

623. Legger van het hofstedegeld, ca. 1698 - ca. 1767.

624. Alfabetische lijst van debiteuren van het hofstedegeld, ca. 1850. -- 1 deel
Bevat: een concordantie van de nieuwe en oude wijknummers.

625-627. Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gaarder van het hofstedegeld, 1637 - 1670, 1846 - 1944. -- 1 pak en 2 delen
Gecontroleerd door vertegenwoordigers van de rechthebbenden. Zie voor het tijdvak 1721 - 1845 inv.nrs. 615-618.

628. Vonnis van de vrederechter van het kanton Gouda inzake het proces contra S. Spernaay wegens wanbetaling, 1829. -- 1 stuk

1.4.09 Stadskraan en stadssteenplaats


629-630. Akten betreffende de verwerving van de staddkraan en de stadssteenplaats en de verkoop van de steenplaats, 1429 en 1505. -- 2 charters
De kraan is in 1838 gesloopt; het recht daarop is omstreeks 1812 vervallen.

631-656. Gaderboeken van het kraangeld, 1748 - 1762 en 1799 - 1807. -- 26 delen

657. Verzamelstaten van de inkomsten en uitgaven van de gaarder van het kraangeld, 1799 - 1811. -- 1 deel

1.4.10 Vette varkenmarkt
Het gasthuis ontving dit recht in 1644 toen deze markt van de Kleiweg bij de St.-Anthonisbrug werd overgebracht naar het erf van het St.-Elizabethgasthuis; het werd genoten tot 1857.


658. Stukken betreffende de verpachting van het recht van de vettevarkensmarkt, 1831 en 1848. -- 1 omslag

1.4.11 Bakkerij en brouwerij
Sinds 1754 werd het bier van derden betrokken. De bakkerij werd met ingang van 1 juli 1835 gestaakt. Bakkerij en brouwrerij werden in 1901 gesloopt.


659. Productiestaten van brood en bier en van de daarbij verwerkte grondstoffen, 1673 - 1679. -- 1 deel

660-668. Lijsten van de inkomsten en uitgaven wegens de productie en verkoop van bier, gist en bostel, 1690 - 1753. -- 9 delen
Gedeeltelijk onleesbaar.

669-673. Lijsten van leveranties uit de brouwerij en van aankoop van bier, gist, e.d., 1714 - 1799. -- 5 delen

674-676. Journalen van geproduceerde en afgeleverde bieren, 1696 - 1722. -- 3 delen

677-680. Journalen van de leveranties van de bakkerij en van de verwerkte grondstoffen, 1696 - 1835. -- 4 delen

1.4.12 Apotheek
Gesticht in 1655. In 1805 losgemaakt van het gasthuis door de aanstelling van een commissie van superintendentie over de stadsapotheek.


681-683. "Schuldeboek". Lijsten van de aan verschillende charitatieve instellingen geleverde medicijnen, 1730 - 1805 (hiaten). -- 3 delen

1.4.13 Preuven, kostkopen en andere vergoedingen voor verpleging


684. Akte waarbij Leentgen Jansdr een eeuwige preuve in het St.-Elizabethgasthuis sticht, 1607. -- 1 charter

685. Akte waarbij de executeurs-testamentair van Adriaen Vereyk een eeuwige preuve in het St.-Elizabethgasthuis stichten, 1682. -- 1 charter

686-687. "Fondatieboeck" van het St.-Elizabethgasthuis, ca. 1660 - 1909. -- 2 delen
Hierin werden genoteerd de preuven ter collatie van derden (ad perpetuam); in inv.nr. 686 ook de preuven ter begeving van de regenten (pro deo of ad vitam).

688. Afschrift van het fundatieboek, vervaardigd in 1860. -- 1 deel
Afschrift van inv.nr. 686.

689. Bijlagen bij het fundatieboek, 1818 - 1918 en z.d. -- 1 pak

690. Staat van de preuven van het St.-Elizabethgasthuis, ca. 1860. -- 1 stuk

691-(691). Contracten met kostkopers in het St.-Catharinagasthuis, ca. 1541, 1576, 1799 en 1826 - 1864. -- 1 omslag

692. "Proveniersboek" van het St.-Elizabethgasthuis. Register van contracten met kostkopers, 1662 - 1700 en 1735 - 1809. -- 1 deel

693. Contracten met kostkopers in het St.-Elizabethgasthuis, 1685, 1822 - 1924. -- 1 pak

694. Lijst van proveniersters van het St.-Elizabethgasthuis, met inventaris van de door haar meegebrachte goederen, 1735 - 1874. -- 1 deel

--. Register van proveniers, 1910 - 1915.
ZIE: inv.nr. 999

695. "Het Bouck van de soldaten ende matronen" in het St.-Catharinagasthuis verpleegd, 1632 - 1675. -- 1 deel

696. Bijlagen bij het soldatenboek, 1672 - 1674. -- 1 pak

697-713. "Kerfstock". Aantekeningen van inkomsten en uitgaven, voornamelijk van bijdragen in de verpleegkosten door andere instellingen, 1644 - 1866. -- 16 delen en 1 omslag

714. Akten waarbij personen of instellingen zich garant stellen voor de betaling van verpleegkosten, 1835 - 1881. -- 1 pak

1.4.14 Erflatingen


715. Aantekeningen betreffende legaten van Jan Pietersz aan het St.-Catharinagasthuis, ca. 1524. -- 2 stukken

716. Twee codicillen van 7 januari 1575 betreffende de nalatenschap van Jan Dircxsz Moel en zijn vrouw Sophia Dircsdr, 1590; authentiek afschrift van een afschrift. -- 1 stuk

717. Akte van dading inzake de nalatenschap van Jan Dircxsz Moel tussen Gerrit Jan Stempelsz en de regenten van het St.-Catharinagasthuis en het gasthuis van Onze Lieve Vrouwe ter Nood Gods, de regenten van het Heiligegeesthuis en de regenten van het Leprooshuis, 1601. -- 1 stuk

718. Overeenkomst van de gasthuismeesters en de Heiligegeestmeesters met Dirck Jansz Diert terzake van het legaat van zijn moeder Catrijna, Govert van Slingerlands dochter, 1604; authentiek afschrift. -- 1 stuk

719-720. Stukken betreffende de administratie van de nalatenschap van Heyltgen Hendricks, weduwe van Cornelis Cornelisz Hennipkooper, 1604 - 1749. -- 2 delen
Geëindigd door het overlijden van de laatste vruchtgebruiker in 1752.

721. Authentiek uittreksel uit het testament van Maria Jansdr, weduwe van Aert Ghijsbertsz Bockenburght, waarbij zij een jaarlijkse maaltijd voor de verpleegden in het St.-Elizabethgasthuis sticht, 1609. -- 1 stuk

722. Inventaris van de nalatenschap van Cornelis Jacob Engelsz, met aantekeningen betreffende de afdoening van de schulden, 1610 - 1613. -- 1 stuk
Het St.-Catharinagasthuis was hierbij betrokken.

723. Testament van Geertje Jansdr, weduwe van Gerardt Jansz Bogert, ten gunste van de beide gasthuizen, 1672. -- 1 stuk

724. Stukken betreffende de uitvoering van het testament van G. Wieland Los, weduwe van J. Mast Jzn, 1908 en 1909. -- 2 stukken
Betreft een verjaardagsgift aan de verpleegden in het St.-Elizabethgasthuis.

1.5 Graven


725. Bewijzen van eigendom van graven in de St.-Janskerk en op de algemene begraafplaats, 1693 en 1833. -- 3 stukken
Zie ook inv.nrs. 599 en 600.

1.6 Verantwoording van inkomsten en uitgaven


726-732. "Memoriael van Ste Catharinen en Elysabets gasthuysen". Aantekeningen van de rentmeester, voornamelijk van renten en lasten, inkomsten en uitgaven van de gasthuizen en resoluties van de regenten, 1611 - 1753. -- 7 delen

733. Staten van aan de beide gasthuizen geleverde kazen en boter, 1750 - 1796. -- 1 deel

734. Stukken betreffende aanbestedingen van leveranties aan de beide gasthuizen, 1835 - 1849. -- 1 omlag

735. Contracten met de Goudsche Waterleidingmaatschappij, met bijlage, 1884. -- 1 omslag

736-768. "Dieetboeken". Lijsten van de aan de verpleegden in het St.-Catharinagasthuis dagelijks verstrekte maaltijden, 1836 - 1898 (hiaten). -- 32 delen en 1 katern
Nog specificeren.

769-772. Lijsten van de prijzen van het middagmaal in het St.-Catharinagasthuis, 1847 - 1870 en 1881 - 1891. -- 4 pakken
Nog specificeren.

773. "Register van den ontfang ende uutgeef". Manuaal van het St.-Catharinagasthuis, 1570 - 1576. -- 1 band
Bevat: Inhoudsopgave.

--. "Register van den ontfang ende uutgeef" van beide gasthuizen.
ZIE: inv.nr. 848

774-779. Kasboeken van inkomsten en uitgaven, 1718 - 1791. -- 6 delen

780-815. Alsvoren, 1762 - 1880. -- 36 delen
Verschil met voorgaande serie (inv.nrs. 774 vv).

816-820. Kasboeken van inkomsten en uitgaven van het St.-Catharinagasthuis, 1895 - 1910 en 1913 - 1938. -- 5 delen
Zie voor het tijdvak 1910 - 1912 inv.nr. 1003.

821-823. Kasboeken van inkomsten en uitgaven van het St.-Elizabethgasthuis, 1895 - 1918. -- 3 delen

824. Register van inkomsten en uitgaven van het St.-Catharinagasthuis volgens de hoofdstukken van de begrotingen voor 1926 - 1936. -- 1 deel

825-836. Maandstaten van inkomsten en uitgaven, 1746 - 1879. -- 8 delen en 4 pakken

837. Maandstaten van inkomsten, 1880, 1883 - 1885 en 1889. -- 1 omslag

838. Maandstaten van uitgaven, 1880 - maart 1890. -- 1 deel

839. Verzamelstaten van inkomsten en uitgaven, 1851 - 1854 en 1856- 1879. -- 1 pak

840. Verzamelstaten van inkomsten en uiygaven van het St.-Catharinagasthuis, 1880 - 1910. -- 1 pak

841. Verzamelstaten van inkomsten en uitgaven van het St.-Elizabethgasthuis, 1880 - 1910, 1912, 1915, 1916. -- 1 pak

842. Memorie van toelichting op de begroting van inkomsten en uitgaven voor 1814; minuut. -- 1 stuk

843. Begrotingen voor de jaren 1843, 1844, 1846 en 1848 - 1880. Met bijlagen. -- 1 pak

844. Begrotingen voor het St.-Catharinagasthuis, 1881 - 1919 en 1936 - 1938. -- 1 pak

845. Begrotingen voor het St.-Elizabethgasthuis, 1831 - 1919 en 1934 - 1938. -- 1 pak

846-847. Begrotingen en rekeningen van inkomsten en uitgaven, 1907 - 1926; minuten. -- 2 delen

848-915. "Register van den ontfang ende uutgeef". Manualen van beide gasthuizen, 1588 - 1811. -- 68 banden
Vanaf 1703 vastgesteld door de regenten. Zie voorts de inleiding. Met inhoudsopgave.
Bevat: Vanaf 1601 achterin een rekening (balance) van inkomsten en uitgaven.

916-920. Rekeningen van inkomsten en uitgaven over de jaren 1815 - 1879. -- 5 banden
1815 - 1824 goedgekeurd door de burgemeesters, daarna vastgesteld door de gemeenteraad.

921-922. Kladrekeningen van inkomsten en uitgaven, 1820 - 1853. -- 1 pak en 1 deel

923-954. Bijlagen bij de rekeningen van inkomsten en uitgaven over de jaren 1617 - 1850. -- 32 dozen
De bijlagen bij de rekeningen 1851 - 1918 zijn in 1959 met toestemming van B. en W. vernietigd.

955-956. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van het St.-Catharinagasthuis over de jaren 1800 - 1910 en 1934 - 1937. -- 1 band en 1 pak
Zie ook inv.nr. 1008.

957-958. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van het St.-Elizabethgasthuis over de jaren 1880 - 1909, 1910 - 1919 en 1934 - 1937. -- 1 band en 1 pak

1.7 Archief van de regentessen


959. Ingekomen stukken, 1795 - 1908. -- 1 pak

960. Kasboek van de regentessen, 1846 - 1868. -- 1 deel

961-962. Rekeningen van inkomsten en uitgaven door de regentessen aan de regenten, 1764 - 1811, 1837 - 1855 en 1857 - 1909. -- 1 deel en 1 pak

963. Inventarissen van in de beide gasthuizen aanwezige respectievelijk voor bepaalde doeleinden in bruikleen gegeven goederen, 1781 - 1911 en z.d. -- 1 omslag

2 Archief van het St.-Elizabetgasthuis tot 1582


964. Stukken betreffende de priester van het St.-Elizabethgasthuis, 1483 en 1489. -- 1 charter en 1 stuk
Nadere toegang: reg.nrs. 437, 439 en 440 regesten_inl.pdf

965-(965). Contracten met kostkopers, 1500 en 1574. -- 2 charters

966. Journaal van de inkomsten en uitgaven van het St.-Elizabethgasthuis, 1573 - 1577, en legger van renten, huren en pachten, 1571 - 1581; aangelegd januari 1574. -- 1 deel

3 Beheer van het Pesthuis
Het Pesthuis is in 1777 aan het stadsbestuur gecedeerd.


967-969. Stukken betreffende de loterij ten bate van het gasthuis en het Oudemannenhuis, 1609 - 1643. -- 3 delen
De houtsnedeblokken voor het aanplakbiljet worden bewaard in Museum GoudA. Latere afdrukken daarvan in het gasthuisarchief.

970. Manuaal van de inkomsten en uitgaven wegens de bouw en exploitatie van het Pesthuis, 1611 - 1630. -- 1 deel
Bevat: Achterin een lijst van patiënten, 1617 - 1636.

971. Jaarlijkse overzichten van de inkomsten en uitgaven sinds 1611, 1612 - 1619, 1622, 1623, 1625 en 1626. -- 1 omslag

972. Rekeningen van de inkomsten en uitgaven over de jaren 1624 - 1630. -- 1 omslag

973. Instructies voor de pestmeester en de pestdragers, 1617 en 1655. -- 2 stukken

974. Verzoekschriften van de pestmeester Gerrit de Velde, met beschikking, 1663 en 1668. -- 2 stukken

975. "Resolutieboek van 't Pesthuis rakende 't oppassen en cureeren van zieke en gekwetste matroosen en soldaten volgens ordre van den souverain in dato 22 augustus 1781". 1781. -- 1 deel

4 Toezicht op fundaties in het Oudemannenhuis


976. Stichtingsakte van twee preuven in het Oudemannenhuis onder toezicht van de gasthuismeesters, 1559; authentiek afschrift. -- 1 stuk

977. Akte waarbij de regenten van het Cudamannenhuis zich jegens de regenten van de gasthuizen verbinden voorwaarden van de fundatie van Jan Jansz van Nimwegen en zijn vrouw na te leven, 1619. -- 1 charter

5 Archief van het Bestedelingenhuis, 1853 - 1910


978-985. Notulen van de vergaderingen van regenten, 1853 - 1911. -- 8 delen

986-988. Ingekomen stukken, 1853 - 1910. -- 1 deel en 2 pakken

989-990. Afschriften van uitgaande brieven, 1853 - 1901. -- 2 delen

991. Tabellen voor de statistiek van het armwezen, 1874 - 1886; minuten. -- 1 omslag

992. Inventarissen van het meubilair, 1874, 1905 en z.d. -- 1 omslag

993. Bestuursreglementen, 1853 - 1898. -- 1 omslag

994. Notulen van de vergaderingen van regentessen, 1874 - 1887. -- 1 deel

995. Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken van regentessen, 1874 - 1899. -- 1 omslag

995.a. Begrotingen van uitgaven door regentessen voor 1886 - 1890. -- 1 omslag

996. Instructies voor het personeel, 1855 - 1904. -- 1 omslag

* 997. Reglement van orde voor de verpleegden, z.d. -- 2 stukkken

998. Stamboek van de verpleegden, 1854 - 1877 en 1898 - 1937. -- 1 deel

999. Register van proveniers, 1906 - 1915.

1000. Voorwaarden van aanbesteding van leveranties, 1853, 1874 en z.d. -- 1 omslag

1001. Inkoopboek voor lijf- en linnengoed en bewassing, 1874 - 1888. -- 1 deel

1002-1003. Kasboeken, 1899 - 1912. -- 2 delen

1004. Journaal van inkomsten en uitgaven, april 1900 - april 1902. -- 1 deel

1005. Concept-begrotingen van inkomsten en uitgaven voor de jaren 1864 - 1880. -- 1 omslag
Onvolledig.

1006. Begrotingen van inkomsten en uitgaven voor de jaren 1881 - 1909. -- 1 pak
Vastgesteld door de gemeenteraad. De begroting voor 1896 ontbreekt.

1007-1008. Concept-rekeningen van inkomsten en uitgaven van de jaren 1876 - 1913 (hiaten). -- 1 omslag en 1 deel

1009. Rekeningen van inkomsten en uitgaven, 1881 - 1909. -- 1 pak
Vastgesteld door de gemeenteraad. De rekeningen van de jaren 1896, 1397 en 1900 ontbreken. Bijgevoegd de lijsten van de bijlagen, De bijlagen zijn in 1959 vernietigd,