Secretarie-archief, 1921 - 1945.

 

Inventaris


samengesteld door J.A. de Jong (2005-2007); R. Pos (2007-2008)

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2017 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


 

Ter inleiding

Het dossierarchief uit de periode 1921 - 1945 (1946) was oorspronkelijk in drie blokken gesplitst: 1921 - 1930, 1931 - 1940 en 1941 - 1945 (1946). In deze inventaris zijn de drie blokken zoveel mogelijk in de vorm van verzamelbeschrijvingen samengevoegd.

Het hier beschreven gedeelte omvat de dossiers uit alle rubrieken, met uitzondering van de dossiers uit de rubrieken 37 - 43 in het laatste blok 1941-1945 (1946); deze moeten nog worden beschreven.

In het algemeen zijn de bestaande dossieromschrijvingen overgenomen.
Waar mogelijk en zinvol zijn de rubrieken onderverdeeld om de inventaris overzichtelijker te maken.
Te zijner tijd zal nog naar de volgorde van de beschrijvingen binnen de rubrieken moeten worden gekeken. Momenteel is vrijwel altijd een chronologische volgorde aangehouden.


Inventaris

01 De gemeente en haar gebied


3722. De gemeente en haar gebied, 1941 - 1944 -- 1 omslag

1-(3723). Ontstaan en geschiedenis van de gemeente, 1930 - 1944. -- 3 omslagen

2-(3724). Grensuitbreiding, 1921 - 1945. -- 3 omslagen

3-(3725). Straatnamen, 1921 - 1946. -- 3 omslagen

4-(3726). Huisnummering, 1923 - 1941. -- 3 omslagen

02 Samenstelling en inrichting van het gemeentebestuur


02.1 Algemeen


5-(1886). Samenstelling en inrichting van het gemeentebestuur; gemeentewet, 1920 - 1940. -- 2 omslagen

02.2 Gemeenteraad


6-(3727). Gemeenteraad (leden), 1921 - 1945. -- 3 omslagen

8-(1890). Moties (voor zover niet elders ondergebracht), 1923 - 1931. -- 2 omslagen

7-(3728). (Raads)verslagen, 1921, 1922, 1925, 1927 - 1930. -- 3 omslagen

9-(3729). Reglement van orde, 1921 - 1946. -- 3 omslagen

23-(3740). Verstrekken van raadstukken aan de pers, 1921 - 1945. -- 3 omslagen

02.3 College van b. en w.


12-(3732). College van burgemeester en wethouders, 1922 - 1945. -- 4 omslagen

02.4 Commissies


10-(3730). Commissies uit de raad, 1921 - 1945. -- 3 omslagen

11-(3731). Commissies buiten de raad, 1921 - 1946. -- 2 pakken, 2 omslagen

02.5 Functionarissen


14-(3733). Burgemeester, 1921 - 1946. -- 4 omslagen

15-(3734). Wethouders, 1921 - 1946. -- 1 pak, 4 omslagen

19-(3737). Personeel gemeenteontvanger, 1921 - 1946. -- 4 omslagen, 1 pak

17-(3735). Gemeentesecretaris, 1922- 1945. -- 3 omslagen

18-(3736). Gemeenteontvanger, 1921 - 1945. -- 3 omslagen

20-(3738). Gemeentesecretarie (personeel, meubilair, benodigdheden, enz.), 1921 - 1945. -- 6 omslagen

22-(3739). Salarissen van burgemeester, secretaris en ontvanger, 1921 - 1945. -- 3 omslagen

03 Ambtenaren
Zie ook rubriek 02.5.


03.1 Algemeen


24. Ambtenaren (algemeen dossier), 1923 - 1926. -- 1 omslag

25-(3743). Gemeenteambtenaren (algemeen dossier), 1921 -1946. -- 4 omslagen, 4 pakken

30. Instructies, 1921, 1928 -- 1 omslag

3750. Personeelscentrale, 2 jan. 1942 - 19 april 1944 -- 1 omslag

03.2 Rechtspositie


33-(3753). Georganiseerd overleg, 1921 - 1946. -- 4 omslagen, 1 pak

1909. Ambtenarenwet, 1931 - 1934, 1936, 1937. -- 1 omslag

1912. Contracten, 1939 - 1940. -- 1 omslag

32-(3751). Rechtstoestand gemeenteambtenaren, 1929 - 1940. -- 3 pakken, 1 omslag

3752. Arbeidsovereenkomsten, 11 feb. 1943 - 4 okt. 1946 -- 1 omslag

36-(1918). Scheidsgerecht voor ambtenaren, 1930 - 1935. -- 2 omslagen

03.3 Plichten, verplichtingen


3745. Vordering personeel voor oogstdienst, 30 juni - 26 juli 1944. -- 5 stukken

31-(3749). Geneeskundige controle van zieke gemeenteambtenaren en -werklieden, 1921 - 1945. -- 3 omslagen

59-(3767). Zekerheidstelling van ambtenaren, 1923 - 1942. -- 3 omslagen

03.4 Formatie; categorieën van personeel


61. Rijksambtenaren, 1922, 1926. -- 1 omslag

1914. Capitulantenstelsel, 1936 - 1940. -- 1 omslag

3744. Personeel ziekenhuis, 31 dec. 1942 - 27 aug. 1945 -- 1 omslag

3747. Contractanten, 1942 - 1945 -- 1 omslag

29-(3746). Tijdelijke gemeenteambtenaren, 1921 - 1967. -- 3 omslagen

63-(1943). Militaire rijksambtenaren, 1925, 1931. -- 2 omslagen

03.5 Loon, bezoldiging; tegemoetkomingen


37-(3755). Salarissen en toelagen, 1921 - 1946. -- 8 pakken, 1 omslag

1925-(3757). Wachtgelders, 1937 - 1940. -- 2 omslagen

1924-(3756). Jaarlijkse opgaaf van mutaties in de jaarwedden van burgemeester, wethouders, secretaris, ontvanger en ambtenaren van de burgerlijke stand, 1931 - 1945. -- 2 omslagen

03.6 Pensioen


39-(3758). Pensioenen (gepensioneerde gemeenteambtenaren). Pensioenwet (algemeen dossier), 1921 - 1946. -- 4 omslagen, 1 pak

42-(3759). Pensioenstortingen en -bijdragen, 1921 - 1946. -- 4 pakken, 3 omslagen

45-(3761). Pensioengrondslagen en mutaties, 1921 - 1956. -- 8 pakken, 1 omslag

48-(3762). Pensioenbetalingen, 1921 - 1945. -- 4 omslagen

51. Toezending van pensioenboekjes, 1921 - 1925. -- 1 omslag

52. Toezending van assignatiën, 1921- 1925. -- 1 omslag

53-(3764). Inkoop van pensioenen, 1921 - 1945. -- 3 pakken, 1 omslag

55. Gegevens omtrent de sociale staat van gemeenteambtenaren voor pensioenregeling, 1921 - 1922. -- 1 omslag

57-(3766). Gemeentelijk pensioenfonds, 1923 - 1946. -- 3 pakken, 1 omslag

50-(3763). Attestaties de vita, 1921 - 1945. -- 3 omslagen

62-(1942). Pensioenen van burgerlijke rijksambtenaren, 1921 - 1939. -- 2 omslagen

56-(3765). Commissie van bijstand in het beheer van het Gemeentelijk Pensioenfonds, 1921 - 1941. -- 2 omslagen

03.7 Andere personeelsaangelegenheden


58. Ongevallen-, ziekte- en invaliditeitsverzekering van ambtenaren, 1929. -- 3 stukken

60-(3768). Fraudeverzekering en berovingsverzekering, 1926 - 1946. -- 1 pak, 3 omslagen

1944-(3748). Spaarfonds voor personeel op arbeidsovereenkomst, 1937 - 1943. -- 2 omslagen

04 Handelingen en benodigdheden van het gemeentebestuur


65-(3771). Gemeenteverslag (en statistiek van de gemeente), 1921 - 1946. -- 8 pakken, 2 omslagen

68-(3772). Aanbestedingen en leveringen, 1921 - 1945. -- 4 omslagen, 4 pakken

71. Aanbesteding van drukwerk, 1921. -- 1 omslag

72-(3776). Inlichtingen en uitreiking van stukken (voor zover niet elders ondergebracht), 1921 - 1946. -- 13 pakken, 5 omslagen

80-(3777). Gemeentearchief, 1921 - 1946. -- 6 omslagen

85-(3779). Gemeentearchivaris (stukken van de gemeentesecretaris in zijn hoedanigheid als gemeentearchivaris), 1922 - 1933, 1944. -- 7 pakken, 1 omslag

92-(3780). Drukwerk, 1921 - 1946. -- 3 omslagen, 2 pakken

95-(3783). Aanbiedingen (voor zover niet elders ondergebracht), 1921 - 1946. -- 3 omslagen, 5 pakken

100. Legitimaties, 1922, 1925. -- 3 stukken

102-(3786). Officiële ontvangsten en bezoeken, 1928 - 1946. -- 3 pakken, 2 omslagen

103-(3787). Reclame voor de gemeente, 1929 - 1944. -- 1 pak, 1 omslag

94-(3782). Vrijstelling van briefport, 1922 - 1946. -- 2 pakken, 3 omslagen

83-(1964). Archiefwet, 1923 - 1939. -- 2 omslagen

84-(3778). Gemeentearchivaris, 1921 - 1945. -- 3 omslagen

101-(3785). Rouwbeklag en gelukwensen, 1923 - 1946. -- 3 omslagen

99-(3784). Abonnementen, 1921 - 1946. -- 3 omslagen

64-(3769). Handelingen en benodigdheden van het gemeentebestuur (algemeen dossier), 1921 - 1945. -- 3 omslagen

91-(1967). Benodigdheden van het gemeentebestuur (algemeen dossier), 1921 - 1936. -- 2 omslagen

1982-(3788). Gemeentelijke dienstreizen (reisbesluit), 1931 - 1946. -- 2 omslagen

05 Plaatselijke verordeningen


104-(3789). Plaatselijke verordeningen (algemeen dossier), 1921, 1922, 1941 - 1945. -- 2 omslagen

06 Gemeente-eigendommen


06.1 Algemeen


106-(3791). Brand-, inbraak-, glasverzekering (later ook: storm-, rijwiel-, molest- en oorlogsverzekering), 1921 - 1945. -- 3 pakken, 4 omslagen

109-(3792). Gemeentegebouwen (algemeen dossier), 1921 - 1946. -- 3 pakken, 3 omslagen

115. Schoolgebouwen, 1922. -- 1 stuk

159-(3828). Stoepen, 1925 - 1945. -- 3 pakken, 2 omslagen

161-(3829). Gerioleerde grond, 1925 - 1946. -- 3 pakken, 2 omslagen

2071-(3830). Industrieterreinen, 1931 - 1946. -- 2 pakken, 1 omslag

128-(3818). Gemeentegrond (algemeen dossier), 1923 - 1945. -- 3 omslagen

105-(3790). Gemeente-eigendommen (algemeen dossier), 1921 - 1944. -- 3 omslagen

06.2 Aankopen; ruiling


131-(3820). Aankoop van grond, overname, ruiling, 1921 - 1946. -- 9 pakken, 1 omslag

2017-(3815). Aankoop gemeentegebouwen; overnemen en ruiling, 1926 - 1940. -- 2 omslag, 3 pakken

06.3 Verhuur; verpachting; ingebruikgeving


141-(3827). Gemeentegrond (verhuur, verpachting, ingebruikgeving en overige burgerlijke rechtshandelingen), 1921 - 1946. -- 10 omslagen, 23 pakken

162. Opbrengst van grasverpachtingen, 1921. -- 1 omslag

165-(3835). Verhuur van schoollokalen enz., 1921 - 1946. -- 6 omslagen, 9 pakken

2023-(3817). Verhuur, ingebruikgeving en overige burgerlijke rechtshandelingen, 1931 - 1940. -- 6 pakken, 2 omslagen

169-(3837). Verpachting aanplakborden, enz., 1921 - 1946. -- 1 pak, 3 omslagen

2073-(3831). Opbrengst jacht- en visrecht, 1938 - 1941. -- 2 omslagen

06.4 Verkoop


134-(3825). Verkoop van (gemeente)grond, 1921 - 1949 (1950). -- 20 pakken, 3 omslagen

2022-(3816). Verkoop gemeentegebouwen, 1931, 1933 - 1940. -- 2 omslagen

164-(3832). Verkoop van bomen enz., 1921 - 1946. -- 3 omslagen

06.5 Afzonderlijke objecten


06.5.1 Gebouwen voor algemeen bestuur


3794. Herstellen zijgevels stadhuis, 24 jan. 1941 - 1 feb. 1946. -- 1 omslag

112-(3793). Stadhuis, 1921 - 1946. -- 3 omslagen

1992-(3796). Gebouw Gouwe 2 / Gemeenteontvanger c.a., 1931 - 1946. -- 2 omslagen

06.5.2 Openbare werken; reinigingsdienst


124. Asschuur aan de Vest, 1921 - 1924. -- 1 omslag

126. Woningen aan de Drapiersteeg (reinigingsdienst), 1924, 1925. -- 1 omslag

127. Woningen aan het Jaagpad (reinigingsdienst), 1922. -- 3 stukken

2014. Gebouwen Gemeentelijke Reinigingsdienst, 1931. -- 1 omslag

2021. Aankoop percelen in verband met het tunnelplan, 1937 - 1939. -- 1 omslag

2039. Aankoop van grond van de provincie, 12 nov. 1931, 27 dec. 1934 - 1 juli 1938. -- 1 omslag

2040. Aankoop van grond in verband met uitvoering van het tunnelplan, 18 febr. 1938 - 20 juli 1939. -- 1 omslag

2065. Bouwrijp maken terrein provincie Zuid-Holland tussen stroomkanaal en vaarweg bij de Julianasluis, 19 sept. 1934 - 15 juli 1936. -- 1 omslag

2001-(3801). Gebouwen stadserf, 1922 - 1944. -- 3 omslagen

06.5.3 Overige objecten


116. Gebouw van de voormalige korenbeurs St.-Anthoniestraat, Nieuwe Markt, 1921 - 1926. -- 1 omslag
Betreft o.a. verhuur gebouw aan Leger des Heils.

118-(3798). Toren, klokken, uurwerk, carillon, 1921 - 1930. -- 2 omslagen, 2 pakken

1993. Vernieuwing leibedekking kap Visbank aan de Gouwe, 1937. Aanrijding tegen en afhandeling schade aan voormalige Korenbeurs / Visbank aan de Gouwe, 1939 - 1940. -- 1 omslag

2002-(3802). Geneeskundige - en Gezondheidsdienst, Spieringstraat 123 (vroeger gebouw Bouw- en Woningtoezicht), 1930 - 1943. -- 3 omslagen

2006. Armkamer, 1925. -- 1 stuk

3806. Agnietenkapel (voormalig Distributiekantoor, Arbeidsbeurs en Bank van lening), 10 feb. 1941 - 14 jan. 1946. -- 1 omslag

3809. Arbeidsbeurs (voorm. school 4), 23 feb. - 18 nov. 1942 -- 1 omslag

3810. Gebouw Nieuwehaven 312, 10 sept 1942 - 14 jan. 1946. -- 4 stukken

3811. Gebouw Radiodistributiebedrijf (Raam 2-4), 6 en 8 feb. 1941. -- 2 stukken

3812. St Catharina Gasthuis, 4 mei 1942 - 6 april 1946. -- 1 omslag

3813. Kazerne, 27 juni - 14 aug. 1945 -- 4 stukken

3814. Restauratie St. Catharina Gasthuis, 6 okt 1938 - 22 mei 1943. -- 1 pak
Andere oude signaturen: 31-4/2-8-3/7, 34-1 en 34-6.

120-(3799). Museum (De Moriaen), 1921 - 1946. -- 3 omslagen

2010-(3807). Archief- en librijegebouw (voormalige Gasthuiskerk), 1929 - 1945. -- 3 omslagen

2008-(3805). Openbaar slachthuis, 1929 - 1941. -- 3 omslagen

129-(2031). Exercitieterrein, 1921 - 1935. -- 2 omslagen

113-(3795). Kantongerecht, 1921 - 1946. -- 3 omslagen

123-(3800). Rijkskleischoolgebouw (voormalige Rijks HBS) (Doelen) aan de Lange Tiendeweg, 1921 - 1945. -- 3 omslagen

2007-(3804). Leger des Heils (voormalige ULO-school aan de Turfmarkt), 1925 - 1945. -- 3 omslagen

125-(2000). Muziektent, 1922 - 1937. -- 2 omslagen

122-(1998). Tolkantoor aan de Vest, 1921 - 1937. -- 2 omslagen

121-(1997). Muziekschool, 1922 - 1939. -- 2 omslagen

130-(3819). Schietbanen, 1921 - 1945. -- 3 omslagen

117-(3797). Waag, 1922 - 1946. -- 3 omslagen

2016-(3808). Looyhalle aan de Jeruzalemstraat, 1939 - 1946. -- 2 omslagen

2009-(2013). Arbeidsbeurs, 1928 - 1940. -- 2 omslagen

2005-(3803). Gebouw werkinrichting, 1923, 1927, 1943. -- 2 omslagen

114-(1991). Gymnasium, 1922 - 1940. -- 2 omslagen

07 Belastingen en heffingen


07.1 Gemeentelijke belastingen en heffingen


07.1.1 Algemeen


170-(3838). Gemeentebelastingen (algemeen dossier), 1921 - 1945. -- 4 omslagen

172-(2085). Plaatselijke directe belasting naar het inkomen; hoofdelijke omslag (verordening), 1921 - 1940. -- 4 omslagen, 2 pakken

177. Behandeling kohier plaatselijke directe belasting naar het inkomen, 1921 - 1924. -- 1 omslag

178-183. Verzoeken om ontheffing enz., 1921 - 1930. -- 3 pakken, 3 omslagen

2168. Schatters, 1931, 1932, 1935, 1936. -- 1 omslag

199-(3846). Recognities (algemeen dossier), 1921 - 1945. -- 3 omslagen

07.1.2 Opcenten op rijksbelastingen


187-(3841). Opcenten op de dividend- en tantièmebelasting; (later tevens: winstbelasting), 1921 - 1945. -- 4 omslagen, 1 pak

185-(3839). Opcenten op de personele belasting, 1922 - 1945. -- 3 omslagen, 1 pak

190-(3843). Opcenten op de gemeentefondsbelasting, 1931 - 1946. -- 1 pak, 3 omslagen

2095. Uitkering uit het werkloosheids subsidiefionds per aangeslagene van de gemeentefondsbelasting, 1937. -- 2 stukken

186-(3840). Opcenten op de grondbelasting (gebouwd), 1921 - 1946. -- 3 omslagen

189-(3842). Opcenten op de vermogensbelasting, 1921 - 1942. -- 3 omslagen

184-(2086). Opcenten op de rijks directe belastingen (algemeen dossier), 1921 - 1940. -- 2 omslagen

07.1.3 Schoolgelden


217-(2133). Schoolgeld lager onderwijs, ULO en BLO (algemeen dossier), 1921 - 1940. -- 4 omslagen, 1 pak

220-(3862). Ontheffingen of vermindering van schoolgelden lager onderwijs, uitgebreid lager onderwijs en buitengewoon lager onderwijs, 1921 - 1946. -- 24 pakken, 3 omslagen

229-(3861). Schoolgelden voorbereidend onderwijs, 1930 - 1943. -- 2 pakken, 3 omslagen

230-(3863). Schoolgelden handelsavondschool en cursus machineschrijven, 1930 - 1943. -- 2 omslagen, 4 pakken

231-(2157). Schoolgelden avondschool voor ambachtslieden en cursus typografie, 1930 - 1940. -- 2 omslagen, 1 pak

232-(3864). Schoolgelden hoger onderwijs, 1921 - 1946. -- 3 pakken, 2 omslagen

07.1.4 Overige belastingen en heffingen


191-(3844). Hondenbelasting, 1921 - 1945. -- 4 omslagen, 5 pakken

200-(3847). Haven-, kaai- en liggeld, 1921 - 1945. -- 5 pakken, 3 omslagen

203. Verordening tot heffing van rechten voor het gebruik van de stedelijke zweminrichting, 1921. -- 3 stukken

204-(3848). Tollen, 1921 - 1946. -- 4 omslagen 6 pakken

212-(3852). Marktgelden, 1923 - 1946. -- 5 pakken, 2 omslagen

209-(3849). Leges ter secretarie, 1921 - 1946. -- 1 pak, 3 omslagen

2123. Verordening heffing rechten voor de ontsmettingsdienst, 1937 - 1939. -- 1 omslag

236-(3865). Straatgeld en riolen, 1925 - 1945. -- 2 pakken. 2 omslagen

235-(3858). Begrafenisrechten, 1921 - 1946. -- 4 omslagen

211-(3851). Verordening heffing rechten gebruik of genot openbare gemeentewerken, -bezittingen of -inrichtingen of voor, door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, 1921 - 1945. -- 3 omslagen

210-(3850). Sluisgeld, 1921 - 1944. -- 3 omslagen

2126-(3859). Waaggelden, 1932 - 1941. -- 2 omslagen

215-(3855). Verordening heffing besmettelijke ziektengelden, 1930 - 1944. -- 3 omslagen

214-(3853). Verordening heffing rechten op het openbaar slachthuis, 1928 - 1944. -- 3 omslagen

2122-(3854). Verordening heffing rechten voor het gebruik of genot van materiaal of diensten gemeentereiniging, 1935 - 1944. -- 2 omslagen

07.2 Rijksbelastingen en -heffingen


195-(3845). Belasting op toneelvertoningen en andere publieke vermakelijkheden, 1921 - 1945. -- 4 pakken, 5 omslagen

233. Belasting op verzekering tegen brandschade, 1921. -- 1 omslag

234. Zakelijke belasting op het bedrijf, 1921, 1928, 1930. -- 1 omslag

238. Zetters en schatters en Commissie van aanslag R.I.B., 1921 - 1927. -- 1 omslag

243. Oorlogswinstbelasting, 1921, 1922. -- 1 omslag

216-(3860). Drankwet (vergunningsrecht), 1921 - 1945. -- 2 omslagen, 2 pakken

2178. Belasting van de dode hand, 1935. -- 1 omslag

2179. Gemeentefondsbelasting, 1935, 1936. -- 2 stukken

2180. Nationale inkomsten- en winstbelastingen, 1939, 1940. -- 1 omslag

3856. Verordering heffing inentingsgelden (typhus en paratyphus), 18 juli 1941 - 23 aug. 1944. -- 1 omslag

3874. Rijksvermeerderingsbelasting, 22 jan. 1941. -- 1 stuk

3875. Vereveningsheffing 1941, verschuldigd van beloningen van personeel op arbeidsovereenkomst, 17 sept. 1941 - 25 nov. 1943. -- 1 omslag

3876. Vennootschapsondernemingsbelasting, 29 aug. 1942 - 12 feb. 1946. -- 1 pak

239-(3867). Grondbelasting; kadaster, 1921 - 1946. -- 3 omslagen

2171-(3869). Loonbelasting, 1940 - 1946. -- 2 omslagen

245-(2173). Invoerrechten en accijnzen, 1921, 1922, 1933. -- 2 omslagen

2175-(3871). Couponbelasting, 1934, 1940 - 1942. -- 2 omslagen

2176-(3872). Omzetbelasting (algemeen dossier), 1931 - 1945. -- 2 omslagen

2177-(3873). Omzetbelasting gemeentelijke lichtfabrieken, 1933 - 1935, 1941. -- 2 omslagen

240-(3868). Personele belasting, 1921 - 1943. -- 2 omslagen

242-(3870). Successiebelasting, 1921, 1942 - 1945. -- 2 omslagen

237-(3866). Rijksbelastingen, registratierecht (algemeen dossier), 1921 - 1946. -- 3 omslagen

246-(2174). Wegenbelasting, 1927, 1928, 1934. -- 2 omslagen

241-(2170). Rijksinkomstenbelasting, 1921 - 1940. -- 2 omslagen

244-(2172). Waarborgwet, 1921 - 1931. -- 2 omslagen

08 Financiën


08.1 Algemeen


247-(3877). Gemeentefinanciën (algemeen dossier), 1921 - 1946. -- 5 omslagen, 7 pakken

307-(3926). Gemeentelijke subsidies en bijdragen, 1921 - 1946. -- 5 pakken, 4 omslagen

316. Verjaring van schuld; vorderingen, 1922. -- 2 stukken

338. Verslagen, 1923. -- 1 omslag

2185-(3878). Schadevergoedingen wegens vernieling enz. van gemeente-eigendommen, 1931 - 1946. -- 4 pakken, 3 omslagen

358-(3934). Verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid, 1926 - 1942. -- 3 omslagen
Zie ook rubriek 32 en 38.

359-(3935). Wettelijke aansprakelijkheid, 1927 - 1947. -- 3 omslagen

278-(2227). Statistiek gemeentefinanciën, 1921 - 1935. -- 2 omslagen

08.2 Gemeentebegroting


254-(3887). Gemeentebegroting (vaststelling), 1921 - 1945. -- 4 omslagen, 39 pakken

265-(3894). Begrotingswijzigingen, 1920 - 1945. -- 11 omslagen, 17 pakken

08.3 Gemeenterekening


276-(3895). Gemeenterekening, 1921 - 1946. -- 3 omslagen, 2 pakken

08.4 Financieel beheer; financiële organisatie en administratie


279-(3896). Controle van ontvangsten en uitgaven; kasopnemingen, 1921 - 1945. -- 4 pakken, 1 omslag

317. Declaraties, 1924. -- 1 stuk

318-333. Kasgelden, 1921 - 1930. -- 10 omslagen, 6 pakken

334-336. Kasgelden; rekening-courant, 1929 - 1930. -- 1 pak, 2 omslagen

339-(2246). Controle gemeenteontvanger, 1921 - 1940. -- 29 pakken, 1 omslag

351-352. Kasverenigingen, 1921 - 1930. -- 2 pakken

360-(3936). Stortings- en ophaaldienst (algemeen dossier), 1928 - 1945. -- 2 pakken, 2 omslagen

2270-2279. Rekening-courant; kasgelden, 1931 - 1940. -- 1 omslag, 9 pakken

2280-(3929). Rekening-courant; kasgelden (algemeen dossier), 1931 - 1941. -- 2 omslagen

337-(3930). Giro, 1929 - 1941. -- 4 pakken, 4 omslagen

2288-(3931). Rekening-courant Rotterdamse (Nationale) Bankvereniging 1931 - 1933, 1935, 1938 - 1940. -- 3 omslagen

2290. Rekening-courant; kasvereniging, 1931 - 1940. -- 1 pak

2297-(3937). Stortings- en ophaaldienst en spaarbank: financiën, 1931 – 1946. -- 3 pakken, 2 omslagen

3879. Gemeentelijke Inkoopcentrale, 31 dec. 1941 - 7 juli 1945 -- 1 omslag

2302-(3939). Stortings- en ophaaldienst en spaarbank; materieel en inrichting, 1931, 1932, 1941. -- 2 omslagen

357-(3933). Rekening-courant (incasso-bank), 1925 - 1945. -- 3 omslagen

2301-(3938). Stortings- en ophaaldienst en spaarbank: verordeningen, 1932 - 1945. -- 2 omslagen

08.5 Financiële verhouding tot rijk en provincie


315. Provinciale uitkeringen, 1922 - 1924. -- 1 omslag

353-(3932). Verrekening van vorderingen en schulden tussen rijk en gemeente, 1925 - 1945. -- 5 pakken, 3 omslagen

314-(3928). Rijksuitkeringen; financiële verhouding rijk en gemeente, 1926 - 1945. -- 3 pakken, 2 omslagen

2268. Kortingswetje, 1932 - 1934. -- 1 pak

312-(3927). Rijksuitkeringen (algemeen dossier), 1921 - 1946. -- 4 omslagen

08.6 Geldleningen


282-(3897). Geldleningen (algemeen dossier), 1921 - 1947. -- 6 omslagen, 5 pakken

287. Geldlening ƒ 5000 voor de bouw van een hoogspanningsstation voor de stroomvoorziening Bodegraven, 1922. -- 1 stuk

288. Geldlening ƒ 6500 elektriciteitslevering Haastrecht, 1921. -- 1 stuk

289. Geldlening reinigingsdienst ƒ 13.250, 1924. -- 1 omslag

290. Geldlening ƒ 15.000 gemeentelijk grondbedrijf, 1921. -- 1 omslag

291. Geldlening ƒ 56.500 met het gemeentelijk grondbedrijf, 1924. -- 1 omslag

292. Geldlening ƒ 175.000, 1924, 1925. -- 2 stukken

293. Geldlening ƒ 200.000, 1924 - 1930. -- 1 omslag

294. Geldlening ƒ 300.000, 1924. -- 1 omslag

295. Geldlening ƒ 300.000 Rijkspostspaarbank, 1922 - 1930. -- 1 omslag

296. Geldlening ƒ 500.000 met de Incassobank, 1924 - 1925. -- 1 omslag

297. Geldlening ƒ 700.000, 1930. -- 1 omslag

298. Geldlening ƒ 100.000, 1923, 1930. -- 1 omslag

299. Geldlening ƒ 500.000 met de Amsterdamse Bank, 1927, 1928. -- 1 omslag

300. Geldlening ƒ 1000.000, 1930. -- 1 omslag

301. Geldlening ƒ 1000.000 met de Rijksverzekeringsbank, 1921, 1922, 1925 - 1930. -- 1 omslag

302-(3923). Rente en aflossing van geldleningen, 1921 - 1946. -- 5 pakken, 4 omslagen

306-(3925). Kasgeldleningen, 1921 - 1946. -- 4 pakken, 3 omslagen

2260. Kasgeldleningen aan andere gemeenten, 1933 - 1934. -- 1 omslag

3898-3922. Geldleningen, afzonderlijke dossiers voor elke geldlening, 1931 - 1946 (1951). -- 25 omslagen

09 Politie, justitie, openbare orde en zedelijkheid


09.1 Politie


362-(3941). Politie (algemeen dossier), 1921 - 1946. -- 4 pakken, 1 omslag

365-(3949). Personeel gemeentepolitie (salaris, benoeming, schorsing, ontslag, bevordering), 1921 - 1946. -- 4 omslagen, 6 pakken

373-(3963). Voeding arrestanten, 1921 - 1946. -- 4 omslagen, 2 pakken

388-(3974). Politieverordening (vaststelling en wijziging), 1921 - 1944. -- 5 omslagen, 3 pakken

371-(3958). Rijkspolitie, 1921 - 1946. -- 2 pak, 3 omslagen

2321. Marechaussee (versterking politie), 1932, 1933, 1935. -- 1 omslag

2335-(3977). Politieverordening (uitvoering, vergunningen enz.), 1931 - 1946. -- 2 omslagen, 13 pakken

3942. Politiestukken, 9 maart 1943 - 18 mei 1945. -- 1 omslag

3953. Dienstvergaderingen, 1 dec. 1942. -- 1 stuk

3954. Kameraadschapsbond Nederlandse Politie, 30 dec. 1942 - 28 sept. 1945. -- 1 omslag

3955. Politieopleidingen bataljon (kostwinnersvergoeding), 9 juni en 25 nov. 1943 -- 2 stukken

3959. Rijkspolitie marechausse, 31 jan. 1941 -- 1 stuk

3960. Marechaussee-kazerne, 7 feb. - 17 okt. 1941. -- 1 omslag

3965. Onderdak en voeding passanten, 13 jan. - 19 maart 1945 -- 5 stukken

369-(3952). Commissie van advies gemeentepolitie (disciplinaire zaken), 1930 - 1944. -- 3 omslagen

367-(3944). Personeel gemeentepolitie; commissaris van politie, 1921 - 1945. -- 3 omslagen

368-(3950). Geneeskundige hulp politiepersoneel, 1921 - 1946. -- 3 omslagen

364-(3943). Gemeentepolitie, 1921 - 1944. -- 3 omslagen

2310-(3951). Commissie van overleg gemeentepolitie, 1935, 1938, 1942. -- 2 omslagen

370-(3956). Politiebureau, 1922 - 1945. -- 3 omslagen

375-(3964). Arrestantenlokalen, 1921 - 1942. -- 2 omslagen

09.2 Justitie


376. Reclassering, 1921, 1929. -- 4 stukken

418-(3982). Wapenwet, 1921 - 1945. -- 4 omslagen

439. Verordening regelende het bedrijf van de opkoper, 1922, 1927. -- 4 stukken

424-(3986). Toezicht op vreemdelingen (vreemdelingenwet), 1921 - 1945. -- 3 omslagen

372-(3961). Justitie (algemeen dossier), 1921 - 1945. -- 3 omslagen

378-(3967). Opkopersbedrijf (voorkoming heling bij diefstal), 1923 - 1943. -- 3 omslagen

423-(3985). Bewijzen van goed gedrag, 1921 - 1946. -- 2 omslagen, 1 pak

420-(3983). Vuurwapenwet, 1924 - 1945. -- 3 omslagen

09.3 Openbare orde


386-(3973). Vereniging en vergadering, 1921 - 1946. -- 4 omslagen, 1 pak

396-(3978). Innemen van standplaatsen op of aan openbare grond en water, 1921 - 1946. -- 8 omslagen, 6 pakken

404-(3979). Het hebben van voorwerpen of werken boven, op, aan of in openbare grond en water, 1921 - 1946. -- 9 omslagen,13 pakken

413-(3980). Woonwagenwet, 1921 - 1946. -- 6 omslagen

416-417. Vergunning tot gebruiken als woning, woonwagen of woonschip, 1921 - 1930. -- 1 pak, 1 omslag

421. Paspoorten (algemeen), 1922 - 1930. -- 1 omslag

422-(3984). Paspoorten, 1921 - 1946. -- 2 omslagen, 3 pakken

377-(3966). Openbare orde (uitoefening van het politietoezicht), 1921 - 1945. -- 3 omslagen

2366-(3981). Woonwagenvergunningen (algemeen dossier), 1931 - 1945. -- 2 omslagen

426-(3988). Burgerwacht, 1921 - 1941. -- 2 omslagen, 1 pak

427-(2376). Declaraties burgerwacht, 1921 - 1939. -- 2 omslagen

425-(3987). Wettelijke tijd, 1921 - 1945. -- 3 omslagen

2324-(3971). Bestrijding jeugdbaldadigheid, 1937 - 1946. -- 2 omslagen

379-(2320). Oproeren, werkstakingen, vorderingen van krijgsvolk, 1922 - 1937. -- 2 omslagen

438-(3992). Schutterij; toekenning gratificaties wegens schade door het opheffen van de schutterijen, 1921 - 1941. -- 2 omslagen

09.4 Openbare zedelijkheid


383-(3972). Loterijwet; dobbelen en wedden, 1921 - 1930. -- 3 pakken, 5 omslagen

428-(3989). Vermakelijkheden; feesten, 1921 - 1946. -- 6 omslagen, 6 pakken

2378-(3991). Muziekvergunningen, dansvergunningen enz. (dranklokalen), 1931 - 1946. -- 6 pakken, 1 omslag

380-(3968). Zedenpolitie, 1923 - 1944. -- 3 omslagen

381-(3969). Bioscoopwet, 1928 - 1946. -- 3 omslagen

382-(3970). Tuchteloosheid, 1925, 1945. -- 2 omslagen

10 Openbare veiligheid en brandweer


443-(3998). Brandweermaterieel, 1921 - 1946. -- 2 pakken, 2 omslagen

448-(4002). Blussingswerk, 1921 - 1946. -- 3 omslagen, 1 pak

450-(4004). Motor- en rijwielwet, 1921 - 1946. -- 4 omslagen, 4 pakken

442-(3997). Brandweer (algemeen dossier), 1921 - 1946. -- 5 pakken

3994. Technische noodhulp, 13 maart 1944 - 27 nov. 1947 -- 1 omslag

4003. Gemeenschappelijke regeling inzake hulpverlening, 1941 - 1945. -- 1 omslag

4005. Wegenverkeersregeling, verordening 193/1940, 5 nov. 1941 - 23 feb. 1943. -- 1 omslag

4006. Verordening rijvergunningen, 28 mei en 9 juli 1945, 4 januari 1946. -- 3 stukken

447-(4001). Alarminrichtingen, 1921 - 1946. -- 3 omslagen

440-(3993). Openbare veiligheid (algemeen dossier), 1921 - 1946. -- 3 omslagen

445-(3999). Brandweerpersoneel, 1921 - 1946 -- 3 omslagen

446-(4000). Maatregelen tegen brandgevaar, 1922 - 1942 -- 3 omslagen

2385-(3996). Hulp aan Rotterdam, 1940, 1943. -- 2 omslagen

441-(3995). Ongelukken, redding (rampen), 1922 - 1944. -- 3 omslagen

454-(4007). Vervoer en opslag van buskruit, 1921 - 1946. -- 3 omslagen

11 Parken en plantsoenen


455-(4008). Parken en plantsoenen (algemeen dossier), 1922 - 1945. -- 3 omslagen

12 Wegen, verkeer en vervoer


12.1 Verkeer en vervoer te land (uitgezonderd railvervoer)


12.1.1 Wegen (algemeen)


461-(4013). Wegen (algemeen dossier), 1921 - 1940. -- 3 pakken, 5 omslagen

545-547. Bestrating van wegen, 1921 - 1930. -- 2 omslagen, 1 pak

548-(4049). Onderhoud van wegen, 1921 - 1946. -- 1 pak, 3 omslagen

550. Beplanting van wegen, 1921, 1922, 1924, 1926. -- 1 omslag

2472-(4048). Aanleg en bestrating van wegen, 1931 - 1946. -- 3 omslagen, 2 pakken

2483-(4053). Aanleg wegen Krimpenerwaard, 1931 - 1941. -- 1 pak, 2 omslagen

2485. Aanleg en verbetering wegen in de Alblasserwaard, 1933, 1934. -- 1 omslag

2487. Particuliere wegen, 1931. -- 1 omslag

2486-(4054). Wegenwet, 1932 - 1945. -- 1 omslag, 1 pak

2478-(4050). Rijkswegen(plan), 1934 - 1941. -- 2 omslagen

2482-(4052). Provinciale wegen(plan), 1931 - 1946. -- 2 omslagen

12.1.2 Wegen (afzonderlijke wegen; objectdossiers)


465-(2469). Wegen (objectdossiers voor verschillende straten), 1921 - 1930. -- 79 omslagen, 1 pak

551-(4056). Toegangswegen naar het station, 1921 -1944. -- 4 omslagen

574. Karnemelksloot, 1922. -- 1 omslag

2412-2468. Wegen (objectdossiers voor verschillende straten), 1931 - 1940. -- 56 omslagen, 1 pak

2470. Aanleg weg vanaf kaarsenfabriek naar Haastrechtsedijk, 1931 - 1933. -- 1 pak

2471. Aanleg provinciale weg vanaf kaarsenfabriek naar nieuwe sluiswerken (inclusief overdracht grond aan de provincie), 1931, 1932, 1934 - 1937. -- 1 omslag

2476. Verbreding singels Fluwelensingel en Blekerssingel en maken brug over de Karnemelksloot (Singelplan), 1938 - 1939. -- 1 omslag

2479-(4051). Noordelijke verbindingsweg met rijksweg Amsterdam - Rotterdam, Den-Haag - Utrecht (met tunnelbouw), 1931 - 1945. -- 3 pakken, 1 omslag

4014-4047. Wegen (objectdossiers voor verschillende straten), (1938) 1940 - 1946. -- 34 omslagen

12.1.3 Kaden, dijken, bruggen


570-(4068). Onderhoud van kaden, 1921 - 1946. -- 4 omslagen, 4 pakken

577-(4071). Bruggen, 1921 - 1945. -- 6 pakken, 3 omslagen

580-(4072). Bedieningspersoneel bruggen, 1921 - 1945. -- 5 omslagen

4067. Kaden, 20 aug., 22 sept., 19 okt. en 27 nov. 1943 -- 4 stukken

583-(4073). Onderhoud van bruggen, 1924 - 1945. -- 3 omslagen

587-(2533). Dijken, 1929, 1939. -- 2 omslagen

12.1.4 Verkeersmaatregelen


456-(4009). Verkeer te land (algemeen dossier); verkeersregeling, 1922 - 1945. -- 4 pakken, 4 omslagen

458-(4010). Gehele of gedeeltelijke afsluiting van het verkeer, 1921 - 1946. -- 2 pakken, 4 omslagen

4011. Bruikbaarheid en veiligheid van wegen (sneeuwruimingsbeleid), 1942 - 1943. -- 1 omslag

460-(4012). Kilometerpalen, wegwijzers, waarschuwingsborden enz., 1921 - 1946. -- 2 omslagen

12.1.5 Vervoer


554-(4057). Autobusdiensten (algemeen dossier), wet openbare middelen van vervoer; 1921 - 1945. -- 7 omslagen, 3 pakken

2497-(4058). Autodiensten (dienstregelingen en tarieven), 1931 - 1945. -- 3 pakken, 3 omslagen

2504-(4061). Autovervoer personen, 1937 - 1945. -- 2 pakken, 2 omslagen

4062. Beroepsvervoer met paardentractie, 3, 11, 13 en 15 sept. 1942. -- 4 stukken

2502-(4059). Autodiensten (standplaatsvergunningen), 1931 - 1946. -- 2 omslagen

2503-(4060). Autovervoer goederen, 1932 - 1945. -- 2 omslagen

12.2 Verkeer en vervoer langs rail of door de lucht


2488-(4055). Spoorwegen, 1921 - 1944. -- 3 pakken, 1 omslag

2491. Comité opening spoorlijn Gouda - Waddinxveen - Alphen a/d Rijn, 1934, 1935. -- 1 pak

2494. Tramwegen, 1932. -- 3 stukken

4064. Verkeer door de lucht (Rijksluchtvaartdienst), 18 sept. en 23 nov. 1945 en 9 feb. 1946 -- 3 stukken

553-(2493). (Vernieuwing en) uitbreiding van het station, 1921 - 1938. -- 1 pak, 1 omslag

12.3 Verkeer en vervoer te water


561-(4063). Verkeer te water; scheepvaart (ligplaatsen), 1921 - 1946. -- 4 pakken, 1 omslag

565-(4066). Havenpersoneel, 1921 - 1944. -- 2 pakken, 4 omslagen

569. Onderhoud van havens, 1922, 1923, 1926. -- 1 omslag

575-(4070). Overzetveren, 1922 - 1946. -- 24 mslagen

584-(4074). Sluizen, 1921 - 1946. -- 5 omslagen, 1 pak

2514. Verslag havendienst, 1931 - 1936. -- 1 omslag

2520. Onderhoud van grachten, 1931, 1934. -- 1 omslag

563-(2509). Stoombootdienst en motorbootdienst (wet openbare middelen van vervoer), 1921 - 1937. -- 2 omslagen

2521-(4069). Overname Kromme Gouwe, 1940 - 1943. -- 2 omslagen

568-(2513). Havenmeester, 1921 - 1938. -- 2 omslagen

573-(2519). Grachten, 1921 - 1931. -- 2 omslagen

564-(4065). Havens, 1922 - 1937, 1946. -- 2 omslagen

12.4 Posterijen en telecommunicatie


588-(4075). Telegraaf en telefoon (inclusief huistelefoon), 1921 - 1930. -- 4 pakken, 2 omslagen

592-(4077). Radio (algemeen dossier), 1930 - 1945. -- 4 pakken, 5 omslagen

4078. Radio, distributiebedrijf, 1941 - 1944 -- 1 omslag

591-(4076). Posterijen, 1921 - 1944. -- 3 omslagen

2546-(4080). Radio-distributiebedrijf; financiën, 1940 - 1946. -- 2 omslagen

2545-(4079). Radio-distributiebedrijf; personeel, 1931, 1941 - 1942. -- 2 omslagen

2547-(4081). Radio-distributiebedrijf (verordeningen), 1940 - 1941. -- 2 omslagen

13 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting


13.1 Ruimtelijke ordening


645-648. Uitbreidingsplan Kort Haarlem; bebouwingsplan Zuid (Korte Akkeren); bouwplan Graaf Florisweg, 1921 - 1930. -- 3 omslagen, 1 pak

649. Herziening uitbreidingsplan, 1925. -- 1 pak

2630-2634. Uitbreidingsplannen en voorschriften (bebouwde kom) art. 43 woningwet, 1931 - 1940. -- 5 pakken
Betreft diverse plannen in Korte Akkeren; Kort Haarlem; Tunnelplan; spoorbaan Gouda – Schoonhoven (Eerste kade).

651-(4122). Onteigeningen, 1922 - 1945. -- 2 pakken, 3 omslagen

4111-4112. Uitbreidingsplan voormalige spoorbaan Gouda – Schoonhoven; herziening I van het uitbereidingsplan Kort Haarlem (met diverse deelplannen in dezelfde strook Boelekade, Fluwelensingel, IJssellaan), 1941 - 1946. -- 1 pak, 1 omslag

4113. Uitbreidingsplan Noord en Noordwest, 1941 - 1946. -- 1 pak

4114. Beroepsprocedure uitbreidingsplan Noord en Noordwest, 1941 - 1946. -- 1 omslag

4115. Herziening uitbreidingsplan Kort Haarlem / sportterrein Joubertstraat, 1942 - 1946 -- 1 omslag

2635-(4119). Bebouwingsplannen en voorschriften bebouwde kom (art. 43 Woningwet), 1932 - 1945. -- 1 pak, 3 omslagen

4120. Nationaal Plan, 1941 - 1943. -- 5 stukken

13.2 Volkshuisvesting


13.2.1 Algemeen


593-(4083). Volkshuisvesting (algemeen dossier), 1921 - 1947. -- 3 pakken, 2 omslagen

595-(4084). Woningwet, 1921 - 1946. -- 4 omslagen, 1 pak
Zie voor woonwagenwet rubriek 9.

2554-(4086). Volkshuisvesting en stedebouw, 1931 - 1945. -- 1 pak, 2 omslagen

13.2.2 Voorschriften, vergunningen


614-(4099). Bouwverordening, 1921 - 1945. -- 2 pakken, 2 omslagen

616-643. Bouwvergunningen, 1921 - 1930. -- 1 omslag, 26 pakken
Bevat: Inliggende lijsten per jaar.

2577-2628. Bouwvergunningen, 1931 - 1940. -- 41 pakken, 11 omslagen
Bevat: Inliggende lijsten per jaar.

4101-4109. Bouwvergunningen, 1941 - 1945. -- 1 pak, 8 omslagen

652-(2639). Rooilijnen, 1921 - 1939. -- 2 omslagen

599-(4089). Bouw- en woningtoezicht, 1921 - 1943. -- 3 omslagen

2560-(4090). Commissie voor de welstandseisen, 1931 - 1945. -- 2 omslagen

650-(2636). Bouwverbod, 1921 - 1940. -- 2 omslagen

13.2.3 Verbetering van woontoestanden


601-(4092). Verbetering van woningen, onbewoonbaarverklaring, sluiting en sloping, overbevolking (algemeen dossier), 1922 - 1946. -- 4 pakken, 1 omslag

604-(4097). Verbetering van woningen: aanschrijvingen, 1921 - 1946. -- 8 pakken, 16 omslagen
Bevat: Inliggende lijsten per jaar.

613. Bewoonbaarverklaringen, 1921, 1922, 1924, 1927. -- 1 omslag

2574-(4098). Sanering Boomgaardstraat, 1936 - 1945. -- 2 omslagen

13.2.4 Woningbehoefte, woningbouw


13.2.4.1 Algemeen


711. Woningbouw (algemeen dossier), 1921 - 1925, 1929. -- 1 omslag

596-(4085). Fonds tot verbetering der volkshuisvesting, 1926 - 1943. -- 1 pak, 3 omslagen

600-(4091). Stichting van woningen, 1921 - 1945. -- 2 pakken, 2 omslagen

4141. Bouwmaterialen (beschikbaarstelling enz.), 17 en 22 mei 1943. -- 2 stukken

644-(4110). Klachten over bouwen, 1921 - 1944. -- 3 omslagen

2677-(4137). Statistiek bouwbedrijvigheid, 1931 - 1945. -- 2 omslagen

2557-(4088). Fonds voor batige saldi van woningwetwoningen, 1936 - 1946. -- 2 omslagen

13.2.4.2 Woningbedrijf, gemeentewoningen


656-(4125). Gemeentewoningen Kort Haarlem (104 woningen; complex II), 1921 - 1945. -- 5 omslagen, 3 pakken

714-(4140). Woningbedrijf, 1921 - 1945. -- 6 pakken, 2 omslagen

653-(4123). Gemeentewoningen (algemeen dossier), 1921 - 1945. -- 7 pakken, 1 omslag

655-(4124). Gemeentewoningen Kort Haarlem (126 woningen; complex I), 1921 - 1945. -- 5 pakken

660-(4126). Gemeentewoningen; 27 woningen ouden van dagen (complex III), 1924 - 1945. -- 2 pakken

654-(4127). Gemeentewoningen; 10 controlewoningen (complex IV), 1927 - 1945. -- 5 pakken

2657-(4128). Gemeentewoningen; 35 woningen ouden van dagen (complex V), 1931 - 1945. -- 2 pakken, 1 omslag

2659-(4129). Gemeentewoningen; 50 woningen kaarsenfabriek (complex VI), 1936 - 1945. -- 1 omslag, 1 pak

13.2.4.3 Woningcorporaties


662-663. Woningbouwcorporaties; hypotheekbouw, 1925 - 1930. -- 1 pak, 1 omslag

664-(4136). Vereniging Middenstandshuisvesting, 1921 - 1946. -- 6 omslagen, 2 pakken

669-(4132). Woningbouwcorporatie De Goede Woning, 1921 - 1946. -- 9 omslagen, 1 pak

676-(4133). Woningbouwcorporatie Ons Ideaal, 1921 - 1945. -- 3 omslagen, 4 pakken

680-(4135). Woningbouwcorporatie Het Volksbelang, 1921 - 1946. -- 3 omslagen, 3 pakken

682-(4131). Woningbouwcorporatie St.-Joseph, 1921 - 1945. -- 10 omslagen, 4 pakken

693-704. Woningbouwcorporaties; particuliere bouwnijverheid, 1921 - 1930. -- 12 omslagen

705. Brand-, inbraak- en glasverzekeringen, 1921 - 1923, 1926, 1928. -- 1 omslag

2671-2675. Hypotheekbouw, 1931 - 1940 -- 5 omslagen

661-(4130). Woningbouwcorporaties (algemeen dossier), 1924 - 1945. -- 3 omslagen

2576-(4100). Verordening voor particuliere bouwexploitatie, 1936 - 1938, 1941. -- 2 omslagen

13.2.5 Woningvoorraad, verdeling van woonruimte


597-(2558). Woningnoodwet, 1921 - 1931. -- 3 omslagen

706. Huurcommissiewet, 1921. -- 1 stuk

707-708. Huurcommissie, 1921 - 1927. -- 2 omslagen

709. Huuropzeggingswet, 1921 - 1923. -- 1 omslag

712. Woningtelling, 1921. -- 2 stukken

713. Huuraanzeggingswet, 1921 - 1923. -- 1 omslag

4138. Huurbeschermingsbesluit, 1943 - 1945. -- 1 omslag

2556-(4087). Fonds voor huurverlaging, 1936 - 1946. -- 2 omslagen

710-(2676). Verslagen Woningwet, 1921 - 1934. -- 2 omslagen

14 Volksgezondheid


14.1 Algemeen


789-(2756). Gezondheidscommissie: begroting en jaarrekening, 1921 - 1934. -- 2 omslagen

716-(4142). Volksgezondheid (algemeen dossier), 1921 - 1946. -- 3 omslagen

790-(4189). Staatstoezicht op de volksgezondheid, 1921 - 1941. -- 3 omslagen

788-(2755). Gezondheidscommissie, 1921 - 1935. -- 2 omslagen

14.2 Organisatie van de gezondheidszorg


737. Wijkverpleging, 1922. -- 3 stukken

740-(4159). Ziekenhuizen en klinieken, 1921 - 1946. -- 4 omslagen, 6 pakken

748. Personeel van het Van Itersonziekenhuis, 1921 - 1923. -- 1 omslag
Zie ook rubriek 3 (gemeenteambtenaren).

2705. Röntgenstralenwet, 2 juni - 25 aug. 1934. -- 4 stukken

2707-(4161). Van Iterson Ziekenhuis, 1931 - 1945. -- 5 pakken, 2 omslagen

739-(4158). Geneeskundigen, apothekers, enz., 1921 - 1946. -- 3 omslagen

753-(2719). Ziekenbarakken, 1924 - 1933. -- 2 omslagen

738-(4157). Uitoefening van de geneeskunde, 1921 - 1943. -- 3 omslagen

2683-(4143). Gemeentelijke geneeskundige en gezondheidsdienst (GGD), 1931 - 1947. -- 2 omslagen

785-(2752). Herstellingsoorden en sanatoria, 1927 - 1932. -- 2 omslagen

14.3 Bestrijding van besmettelijke ziekten


749-(4162). Besmettelijke ziektenwet (medische politie) (algemeen dossier), 1921 - 1945. -- 1 pak, 3 omslagen

752. Poliomyelitis anterior acuta, 1929 - 1930. -- 1 omslag

2718. Diverse besmettelijke ziekten, 14 mrt. 1931 - 26 nov. 1940. -- 1 omslag

2720. Tuberculosebestrijding, 17 - 20 jan.1931. -- 2 stukken

2722-(4165). Roodvonk, 1931 - 1945. -- 3 pakken, 2 omslagen

2714-(4168). Diphteritis, 1931 - 1945. -- 2 omslagen,1 pak

4171. Verordening art. 25 Besmettelijke Ziektenwet, 1943 - 1944. -- 1 omslag

4173. Bestrijding scabies (schurft), 1945 - 1946. -- 1 omslag

751-(4166). Febris typhoïdea, 1921 - 1945. -- 3 omslagen

2716-(4174). Vaccinatie, 1931 - 1946. -- 2 omslagen

2721-(4172). Bestrijding van geslachtsziekten, 1932, 1941 - 1946. -- 1 omslag, 1 pak

2717-(4169). Meningitis cerebrospinalis epidemica, 1932 - 1945. -- 2 omslagen

2713-(4163). Typhus, 1937, 1945. -- 2 omslagen

14.4 Toezicht op produkten; keuring van waren, slachthuis


14.4.1 Slachthuis, vleeskeuring


719-(4148). Keuring van vlees (vleeskeuringswet), 1921 - 1946. -- 7 omslagen, 6 pakken

792-(4190). Openbaar slachthuis (algemeen dossier), 1921 - 1945. -- 7 pakken, 3 omslagen

799. Wijzen van slachten, 1921. -- 1 omslag

802-(4193). Openbaar slachthuis: financiën, 1928 - 1948. -- 5 pakken

4150-4152. Centrale vleeskeuringsdienst (gemeenschappelijke regeling), 1941 - 1945. -- 2 pakken

726-(4149). Destructor voor het verwerken van kadavers enz., 1924 - 1946. -- 3 omslagen

803-(4194). Openbaar slachthuis: verordeningen, 1928 - 1945. -- 3 omslagen

800-(4191). Openbaar slachthuis: commissie van bijstand en advies, 1927 - 1945. -- 3 omslagen

804-(4195). Openbaar slachthuis: materialen en inrichting, 1928 - 1945. -- 3 omslagen
Zie voor gebouw rubriek 6.

801-(4192). Openbaar slachthuis: personeel, 1929 - 1946. -- 3 omslagen

14.4.2 Toezicht op produkten; keuring van waren


791. Keuringsdiensten, 1921. -- 1 omslag

718-(4144). Keuring van waren (Warenwet), 1921 - 1946. -- 3 pakken, 2 omslagen

2690. Eierenbesluit, 22 nov. 1933 - 1 dec. 1933. -- 3 stukken

2689-(4146). Consumptieijsbesluit, 1931 - 1936, 1942. -- 2 omslagen

2688-(4145). Melkbesluit, 1931 - 1939, 1942. -- 2 omslagen

717-(2684). Volksvoeding, 1926, 1936 - 1939. -- 2 omslagen

14.5 Milieuhygiëne


14.5.1 Reinigingsdienst


754-(4175). Reinigings- en ontsmettingsdienst, 1921 - 1946. -- 3 omslagen, 10 pakken

763. Verordening op het beheer van de reinigings- en ontsmettingsdienst, 1921, 1930. -- 1 omslag

764. Verordening op het financieel beheer van de gemeentelijke reinigings- en ontsmettingsdienst, 1921. -- 1 omslag

766. Commissie van bijstand gemeentelijke reinigingsdienst, 1923. -- 1 stuk

2729-(4177). Reinigings- en ontsmettingsdienst: financiën, 1931 - 1948. -- 6 pakken, 1 omslag

765-(4176). Reinigings- en ontsmettingsdienst: personeel, 1921 - 1945. -- 3 omslagen

767-(4179). Reinigings- en ontsmettingsdienst: materieel en inrichting, 1921 - 1946. -- 3 omslagen

2735-(4178). Reinigings- en ontsmettingsdienst: verordeningen, 1931 - 1945. -- 2 omslagen

14.5.2 Riolering


772-(4184). Riolering (algemeen dossier), 1921 - 1946. -- 9 pakken, 3 omslagen

781-(4183). Riolering: vergunningen, 1921 - 1945. -- 3 pakken, 3 omslagen

2744-(4185). Riolering stadsdeel Korte Akkeren, 1931 - 1946. -- 2 pakken, 2 omslagen

2747-2748. Riolering stadsdeel Kort Haarlem, 1931 - 1938. -- 1 pak, 1 omslag

2749-(4186). Riolering Burgvliet III, 1934 - 1945. -- 2 pakken, 2 omslagen

14.5.3 Overige aangelegenheden


770-(4182). Verontreiniging van openbaar water, 1921 - 1944. -- 1 pak, 4 omslagen

769-(4180). Lucht- en bodemverontreiniging; stofbestrijding, 1921 - 1943. -- 3 omslagen

768-(4181). Verdelging van ratten en ander ongedierte, 1926 - 1946. -- 3 omslagen

14.6 Overige zaken betreffende de volksgezondheid


727-(4153). Bad- en zweminrichtingen, 1921 - 1946. -- 7 omslagen, 5 pakken

734-(4156). Volks- en schoolbad, 1921 - 1945. -- 3 omslagen, 2 pakken

806. Drinkwatervoorziening, 1921 - 1924. -- 1 omslag

4155. Stichting nieuwe open bad- en zweminrichting, 1942 - 1945 -- 1 pak

4170. Diversen, 1941 - 1945. -- 1 omslag

733-(4154). Commissie van toezicht op de bad- en zweminrichting, 1921 - 1945. -- 3 omslagen

787-(4188). Kinderhygiëne, 1921 - 1945. -- 3 omslagen

805-(4196). Rooien van bomen, 1921 - 1945. -- 3 omslagen

786-(4187). Uitzending van kinderen naar buiten, 1921 - 1945. -- 3 omslagen

15 Begraafplaatsen


2776. Uitkering aan kerkvoogden der hervormde gemeente wegens gemis begrafenisrechten, 27 febr. 1939. -- 1 omslag
Bevat: Raadsnotulen uit 1851 en een overzicht van ontvangsten en uitgaven terzake van de algemene begraafplaats over de jaren 1934 - 1938.

4199. Oorlogsgraven van buitenlanders, 1941 - 1946. -- 1 omslag

4202. Stichting van kelders en gedenktekens, 1941 - 1945. -- 1 omslag

808-(4198). Algemene begraafplaats, 1921 - 1946. -- 2 omslagen, 1 pak

807-(4197). Begraafwet, 1922 - 1945. -- 3 omslagen

2774-(4204). Begraven, vervoeren en opgraven van lijken, 1931 - 1946. -- 2 omslagen

811-(4203). Bijzondere begraafplaatsen, 1924 - 1941. -- 3 omslagen

812-(4205). Geneeskundigen voor de doodschouw, 1921 - 1945. -- 3 omslagen

810-(4201). Overboeking van graven, 1921 - 1945. -- 3 omslagen

809-(4200). Uitgifte van graven, 1923 - 1946. -- 3 omslagen

16 Armwezen


16.1 Algemeen


823-(4214). Burgerlijk armbestuur (Maatschappelijk hulpbetoon): begroting en rekening, 1921 - 1940. -- 2 omslagen, 5 pakken

831-(4223). Ondersteuning, 1921 - 1946. -- 3 omslagen, 5 pakken

834. Bezoek aan gemeentelijke instellingen van liefdadigheid door burgemeester en wethouders, 1922. -- 3 stukken

822-(4213). Burgerlijk armbestuur (later: Maatschappelijk hulpbetoon), 1921 - 1945. -- 3 pakken, 1 omslag

825-(2792). Instellingen van weldadigheid, 1921 - 1940. -- 1 pak, 2 omslagen

2834-(4235). Nationaal Crisis-Comité, later Nationaal Fonds voor bijzondere noden, 1931 - 1943. -- 2 omslagen, 1 pak

2836. Algemeen Steuncomité, 19 okt. 1939 - 4 sept. 1940. -- 1 omslag

4224. Verzorging in gestichten, feb. 1943. -- 1 stuk

814-(2778). Armenraad, 1921 - 1938. -- 2 omslagen

813-(4206). Armenwet (algemeen dossier), 1921 - 1946. -- 3 omslagen

839-(2825). Legaten, erfstellingen en schenkingen, 1921 - 1936. -- 2 omslagen

840-(2826). Lijst ex artikel 3-1 van de Armenwet, 1921, 1939. -- 2 omslagen

2802-(4222). Verslagen en statistiek armwezen, 1931 - 1946. -- 1 pak, 1 omslag

2790-(4215). Gemeentelijke dienst voor Maatschappelijk hulpbetoon: bestuur, 1931 - 1946. -- 2 omslagen

16.2 Sociale gezondheidszorg


817-(4209). Verpleegkosten armen (verhaal), 1921 - 1945. -- 3 omslagen, 1 pak

820-(4212). Stadsapotheek, 1921 - 1946. -- 2 pakken, 4 omslagen

2814. Collecten (algemeen dossier), 11 febr. 1931 - 27 dec. 1940. -- 1 omslag

838-(4231). Collecten, 1929 - 1946. -- 10 pakken, 4 omslagen

841-(4232). Geneeskundige armenverzorging, 1921 - 1946. -- 2 omslagen, 4 pakken

4208. Overeenkomsten met vroedvrouwen, 1942 - 1945 -- 1 omslag

815-(4207). Gemeenteartsen, 1921 - 1944. -- 3 omslagen

816-(2780). Gemeentevroedvrouwen, 1922 - 1940. -- 2 omslagen

2831-(4233). Ziekenhuisverplegingsfondsen, 1936 - 1947. -- 2 omslagen

16.3 Gemeentelijke organisaties met een specifieke sociale taak


826-(2798). Beide gasthuizen, 1921 - 1940. -- 6 pakken, 2 omslagen
Betreft ca. 1938 Huize Juliana.

829-(4221). Wees- en aalmoezeniershuis, 1921 - 1947. -- 3 pakken, 2 omslagen

836-(4227). Volksgaarkeuken (Hoffmansstichting), 1921 - 1947. -- 3 omslagen, 2 pakken

835-(4226). Hoffmansgesticht, 1921 - 1947. -- 2 omslagen, 2 pakken

4217-4218. Huize Juliana, 1941 - 1946. -- 1 pak, 1 omslag

4220. Huize Juliana: personeel, 1941 - 1945 -- 1 pak

833-(4225). Fonds voormalig grootschippersgilde, 1921 - 1946. -- 3 omslagen

2793-(4216). Werkinrichting tot wering der bedelarij, 1936 - 1942. -- 2 omslagen

819-(2782). Nachtverblijf aan onbehuisden, 1926 - 1936. -- 2 omslagen

2799-(4219). Stichting van een nieuw gebouw (rusthuis huize Juliana), 1936 - 1944. -- 1 pak, 1 omslag

16.4 Overige sociale aangelegenheden


842. Israëlitisch armbestuur, 1921 - 1930. -- 1 pak

844. Steun aan Nederlandse kinderen, 1923, 1925, 1928, 1929. -- 1 omslag

845. Steunverlening voor de opbouw van Drenthe, 1927. -- 1 stuk

2833. Steun aan Duits Joodse vluchtelingen, 19 nov. 1938 - 1 okt. 1940. -- 1 omslag

4236. Steun aan Venlo, 1945 - 1946 -- 1 omslag

2838-(4240). Winterhulp Nederland (WHN), 1940 - 1945. -- 3 pakken, 1 omslag

4241. Nederlandse Volksdienst (NVD), 1941 - 1944. -- 1 pak

4242. Steun aan Indië, 1945 - 1946 -- 1 omslag

2813-(4228). C.C.J. van der Doesstichting, 1939 - 1946. -- 2 omslagen

843-(4234). Steunverlening aan Rusland, Oostenrijk-Hongarije, Duitsland en Zwitserland (en Finland), 1921 - 1944. -- 3 omslagen

2837-(4237). Nationale hulpverlening aan slachtoffers der oorlogsomstandigheden, 1940, 1945. -- 2 omslagen

17 Krankzinnigen


846-(4243). Krankzinnigen (algemeen dossier), 1921 - 1946. -- 3 pakken, 4 omslagen

854. Bewijzen van onvermogen voor kosteloze aanvraag nieuwe machtiging tot verpleging, 1921, 1922. -- 1 omslag

851-(2845). Particuliere bijdragen, 1921 - 1940. -- 1 pak, 2 omslagen

2848. Consultatiebureau zenuw- en geesteszieken, 1936 - 1940. -- 1 omslag

853-(4247). Zwakzinnigen, idioten, 1921 - 1946. -- 3 omslagen

849-(4244). Verpleeggelden, 1921 - 1946. -- 3 omslagen

850-(4245). Declaraties, 1921 - 1946. -- 3 omslagen

852-(4246). Invaliditeits- en ouderdomsrente, 1921 - 1942. -- 3 omslagen

18 Drankwet


855-(4248). Drankwet (algemeen dossier), 1921 - 1946. -- 3 pakken, 3 omslagen

857. Drankbestrijding (plaatselijke keuze), 1926. -- 1 omslag

858. Drankwet (buitengewone vergunning maatschappelijk verkeer), 1921, 1922, 1925, 1926. -- 1 omslag

859. Vergunningen tot verkoop van sterke drank in het klein (betreft: C. de Vucht), 1923, 1925, 1930. -- 1 omslag

861-(4250). Drankwetstatistiek, 1921 - 1945. -- 3 omslagen

860-(4249). Overschrijvingen, 1921 - 1945. -- 3 omslagen

862-(4251). Tapverbod, 1921 - 1944. -- 3 omslagen

19 Bevolking en burgerlijke stand


19.1 Algemeen


872-(4267). Abonnementen burgerlijke stand en bevolking, 1921 - 1941. -- 3 omslagen

19.2 Bevolking


868. Migratie, 1923 - 1925. -- 1 omslag

863-(4253). Bevolking (algemeen dossier), 1921 - 1946. -- 1 omslag, 5 pakken

4257-4262. Persoonsbewijzen (algemeen dossier), 1941 - 1945. -- 5 pakken, 1 omslag

865-(4255). Bevolkingsstatistiek, 1921 - 1946. -- 3 omslagen

871-(4266). Minderjarigheid en voogdij (voogdijraden), 1921 - 1946. -- 3 omslagen

867-(4256). Nederlanderschap, naturalisatie, nationaliteitsbewijzen, 1921 - 1946. -- 3 omslagen

864-(4254). Volkstelling, 1921 - 1943. -- 3 omslagen

19.3 Burgerlijke stand


4265. Bureau van de burgerlijke stand, 30 aug. 1945 -- 1 stuk

870-(4264). Ambtenaren van de burgerlijke stand, 1923 - 1946. -- 3 omslagen

869-(4263). Burgerlijke stand (algemeen dossier), 1921 - 1946. -- 3 omslagen

866-(2860). Kennisgevingen van toevallige geboorten, 1921 - 1937. -- 2 omslagen

20 Gemeentebedrijven
Zie voor het woningbedrijf: rubriek 13, voor de gemeentereiniging en de ontsmettingsdienst: rubriek 14, voor de gemeentelijke lichtfabrieken en de gasfabriek: rubriek 21, voor het grondbedrijf: rubriek 23 en voor het distributiebedrijf: rubriek 24.


20.1 Algemeen


873-(4268). Bedrijven (algemeen dossier), 1922 - 1946. -- 1 pak, 3 omslagen

20.2 Waterleiding


874-(4269). Waterleiding (algemeen dossier), 1921 - 1945. -- 3 omslagen, 7 pakken

2872. Waterleiding (tarieven), 1931 - 1937. -- 1 omslag

4275. Waterleiding (statuten), 1945. -- 1 omslag

2870-(4270). Waterleiding (concessie), 1938 - 1944. -- 2 omslagen

2871-(4271). Waterleiding (gecommitteerde), 1931 - 1945. -- 2 omslagen

2874-(4273). Waterleiding (financiën), 1931 - 1945. -- 2 omslagen

2873-(4272). Waterleiding (buizennet), 1931 - 1942. -- 2 omslagen

2875-(4274). Waterleiding (wateronderzoek), 1931 - 1946. -- 2 omslagen

21 Elektriciteits- en gasvoorziening


881-(4278). Elektriciteitsvoorziening (algemeen dossier), 1921 - 1946. -- 2 pakken, 2 omslagen

884-(4280). Lichtfabrieken, 1921 - 1945. -- 7 omslagen, 4 pakken

889-(4283). Lichtfabrieken: personeel, 1921 - 1946. -- 8 omslagen, 3 pakken

892-(4288). Aansluitingen, 1921 - 1946. -- 5 omslagen, 9 pakken

899-920. Bijzondere overeenkomsten (buitengemeenten), 1921 - 1930. -- 18 omslagen, 3 pakken, 3 stukken

921-(4299). Lichtfabrieken: financiën, 1921 - 1947. -- 3 omslagen, 14 pakken

930-(4302). Straatverlichting, 1921 - 1946. -- 2 omslagen, 2 pakken

883-(4279). Gasvoorziening (algemeen dossier), 1922 - 1945. -- 3 omslagen, 1 pak

2930-(4300). Lichtfabrieken: verrekeningen met de gemeenteontvanger, 1931 - 1946. -- 5 pakken, 2 omslagen

929-(4301). Tarieven. Lichtprijzen, 1921 - 1945. -- 4 omslagen, 1 pak

933-(4304). Lichtfabrieken: verslagen, 1921 - 1945. -- 4 pakken

4284. Lichtfabrieken: bedrijfscommissie, 1941 - 1945 -- 1 omslag

4286. Elektriciteitsconcessies, 13 maart 1942. -- 1 stuk

4290-4297. Bijzondere overeenkomsten (buitengemeenten), 1941 - 1946. -- 11 omslagen

932-(4303). Lichtfabrieken: materieel, 1921 - 1943. -- 3 omslagen

2909-2922. Bijzondere overeenkomsten (buitengemeenten), 1931 - 1940. -- 14 omslagen

891-(4285). Commissie van bijstand Lichtfabrieken, 1922 - 1941. -- 3 omslagen

898-(4289). Overeenkomsten, 1921 - 1946. -- 3 omslagen

2888-(2941). Lichtfabrieken: uitbreiding van de elektrische centrale, 1931 - 1935. -- 8 omslagen

22 Gemeentewerken


935. Fabricagecommissie, 1921, 1922, 1930. -- 4 stukken

936-(4308). Personeel stadserf, 1921 - 1946. -- 7 omslagen, 4 pakken

940-(4310). Financiën, 1921 - 1948. -- 10 pakken

4318. Bedrijfscommissie, 1942. -- 1 omslag

934-(4305). Gemeentewerken (algemeen dossier), 1922 - 1945. -- 3 omslagen

939-(4312). Materialen en inrichting, 1921 - 1946. -- 3 omslagen

2957-(4311). Verordeningen, 1931 - 1945. -- 2 omslagen

938-(4313). Verslagen, 1922 - 1945. -- 3 omslagen

23 Grondbedrijf


942-(4314). Grondbedrijf (algemeen dossier); verordening op het beheer, 1922 - 1945. -- 3 omslagen, 2 pakken

944-(4316). Rekening grondbedrijf, 1921 - 1946. -- 3 omslagen, 1 pak

943-(4315). Begroting grondbedrijf, 1921 - 1941. -- 3 omslagen

945-(4317). Commissie van schatters, 1921 - 1942. -- 3 omslagen

24 Levensmiddelen- en brandstofvoorziening; distributie


24.1 Algemeen; organisatie


947-948. Distributiebedrijf, 1921 - 1923. -- 2 omslagen

946-(2969). Levensmiddelenvoorziening en verbruiksartikelen (algemeen dossier), 1921 - 1940. -- 2 omslagen, 2 pakken

2970. Distributie van levensmiddelen in oorlogstijd, 1939. -- 1 omslag

4319-4321. Algemeen dossier, 1941 - 1946. -- 3 pakken

4322. Distributiebedrijf, 1941 - 1946. -- 1 omslag

2971-(4325). Distributiebedrijf: personeel, 1939 - 1946. -- 2 pakken, 2 omslagen

2972-(4327). Distributiebedrijf: financiën, 1939 - 1946. -- 1 pak, 2 omslagen

4328-4332. Centrale keukens, 1941 - 1949. -- 1 pak, 3 omslagen, 5 stukken

4357. Veevoedervoorziening, 1941 - 1945. -- 1 omslag

4358. Inspectiedienst voor de distributie, 23 dec. 1941 en 17 aug. 1943. -- 2 stukken

949-(4334). Brandstoffenvoorziening, 1921 - 1945. -- 4 omslagen

24.2 Distributiemaatregelen voor afzonderlijke categorieën


2975. Distributie van tomatensoep, 3 febr. 1937 - 28 nov. 1940. -- 1 omslag

2976. Distributie van erwten, 6 nov. 1939 - 10 mei 1940. -- 1 omslag

2981. Distributie van kunstmest, 18 sept. 1939. -- 1 stuk

2988. Distributie van margarine, bak- en braadvet, 16 dec. 1940. -- 1 stuk

2982-(4340). Distributie van schoenen, lederwaren en klompen, 1940 - 1948. -- 3 pakken, 1 omslag

4348. Distributie van smeerolie en vetten, 28 april, 1 mei en 28 juli 1941. -- 3 stukken

4349. Distributie van bak- en braadvet, 1942 - 1944. -- 1 omslag

4350. Distributie van rook- en tabaksartikelen, 1942 - 1945. -- 1 omslag

4351. Distributie van koffie en thee, 2 juni 1942. -- 1 stuk

4352. Distributie van non-ferro metalen, 18 juni 1942. -- 1 stuk

4353. Distributie van bouwmaterialen, 1943 - 1949. -- 1 omslag

4354. Distributie van landbouwgereedschappen, 24 jan., 8, 9, 19 en 22 mei 1944. -- 5 stukken

4355. Distributie van aardewerk enz., 13 dec. 1944, 1 sept. 1945 en 1 feb. 1946. -- 3 stukken

4356. Distributie van closetpapier, 26 en 30 nov. en 20 dec 1945. -- 3 stukken

2973-(4346). Distributie van groenten, 1939 - 1945. -- 1 omslag, 1 pak

2974-(4347). Distributie van pekelharing, 1935 - 1946. -- 2 omslagen

2980-(4337). Distributie van petroleum (en motorbrandstof), 1939 - 1945. -- 2 omslagen

2979-(4336). Distributie van goederen, 1939 - 1946. -- 2 omslagen

2986-(4344). Distributie van textiel, 1940 - 1946. -- 2 omslagen

2983-(4341). Distributie van brood, 1940 - 1944. -- 2 omslagen

2987-(4345). Distributie van aardappelen, 1940 - 1945. -- 2 omslagen

2978-(4335). Distributie van auto- en motorbanden, 1939 - 1946. -- 2 omslagen

2984-(4342). Distributie van vlees, 1940 - 1944. -- 2 omslagen

2985-(4343). Distributie van melk, boter, eieren, vet en spijsolie, 1940 - 1945. -- 2 omslagen

25 Verkiezingen


25.1 Algemeen


950-(4359). Kieswet (algemeen dossier), 1921 - 1946. -- 1 pak, 3 omslagen

956-(4364). Opgave ex artikel 9 Kieswet door de minister van justitie, 1921 - 1946. -- 3 pakken

951-(4360). Kiezerslijst, 1921 - 1946. -- 3 omslagen

955-(4362). Verdeling van de gemeente in kieskringen en aanwijzing van de stembureaus, 1922 - 1941. -- 3 omslagen

2999-(4363). Kosten van verkiezingen, 1933 - 1946. -- 2 omslagen

25.2 Afzonderlijke verkiezingen


952-(2993). Verkiezing van de leden van de gemeenteraad, 1923 - 1940. -- 2 pakken, 1 omslag

953-(4361). Verkiezing van de leden van de Provinciale Staten, 1922 - 1946. -- 2 pakken, 3 omslagen

954-(2997). Verkiezing van leden van de Tweede Kamer, 1922 - 1940. -- 2 omslagen

26 Hinderwet, veiligheidswet, stoomwet
De hinderwetvergunningen zijn per jaar onder een seriebeschrijving opgenomen. Voor elke vergunning is een afzonderlijk dossier aangelegd.


958. Hinderwetvergunningen (algemeen dossier), 1921 - 1930. -- 1 omslag

1365. Het niet naleven van opgelegde voorwaarden, 1921, 1924 - 1926, 1928 - 1930. -- 1 omslag

1367. Aangiften ex artikel 14 van de Veiligheidswet, 1921 - 1925. -- 1 omslag

1369. Vergunningen (tijdelijk gebruik van stoomketels), 1921. -- 1 omslag

957-(4365). Hinderwet (algemeen dossier), 1921 - 1946. -- 2 omslagen

1366-(4372). Veiligheidswet, 1921, 1922, 1942 - 1944.. -- 2 omslagen

1364-(4371). Opgave van veranderingen in de lijst ex artikel 5 sub 3 van de Hinderwet, 1921 - 1946. -- 2 omslagen

1368-(4373). Stoomwet (algemeen dossier), 1921 - 1945. -- 2 omslagen

27 Waterstaat


1370-(3006). Waterschappen (algemeen dossier), 1921 - 1940. -- 2 omslagen, 3 pakken

3007-(4375). Waterschappen: Rijnland, 1937 - 1945. -- 1 pak, 1 omslag

3009-3011. Polders, 1931 - 1940. -- 2 omslagen, 1 pak

4376. Waterschappen: Schieland, 1941 - 1946. -- 1 omslag

3003-(4374). Waterstaat (algemeen dossier), 1936, 1942. -- 2 omslagen

1372-(4377). Polders, 1921 - 1945. -- 2 omslagen

28 Land-, tuin-, bosbouw, veeteelt


28.1 Algemeen


3013-3014. Landbouwverslag, 1931 - 1940. -- 2 pakken

3030. Landbouwcrisiswet, 9 aug. 1934 - 26 mrt. 1937. -- 1 pak

1374-(4379). Landarbeiderswet, 1921 - 1942. -- 3 omslagen

28.2 Land-, tuin- en bosbouw


3017. Zijdeteelt, 22 jan. 1936. -- 1 stuk

1377-(4381). Plantenziekten, 1921 - 1944. -- 1 pak, 3 omslagern

3021. Verbouwverbod aardappelen (vatbaar voor aardappelziekte), 1935 - 1936. -- 1 omslag

3029. Crisis-bloembollen-steunwet, 11 - 30 mei 1933. -- 3 stukken

1378-(4382). Bosbouw (Boswet), 1922 - 1944. -- 3 omslagen

1375-(4380). Tuinbouw, 1921 - 1945. -- 3 omslagen

3027-(4385). Crisissteun ten behoeve van (bloemen-) boomkwekers, griend- en rietcultuur, 1933 - 1944. -- 1 pak, 1 omslag

3026-(4384). Crisisaardappelsteunwet, 1933 - 1939, 1941. -- 2 omslagen

1376-(3018). Groentenveiling, 1922, 1929, 1930, 1939. -- 2 omslagen

1373-(4378). Landbouw (algemeen dossier), 1921 - 1944. -- 3 omslagen

3044-(4394). Pachtwet, 1938 - 1945. -- 2 omslagen

28.3 Veeteelt, dierziekten; zuivel; dierenbescherming


1385. Hondsdolheid, 1924, 1925. -- 2 stukken

1388-(4393). Trekhondenwet, 1921 - 1944. -- 4 omslagen, 1 pak

3024. Crisiszuivelwet, 15 juni 1932 - 4 nov. 1940. -- 1 pak

3025. Crisisvarkenswet, 9 aug. 1932 - 17 juni 1938. -- 1 omslag

3028. Crisismaatregelen beperking veestapel, 21 sept. 1933 -13 juli 1940. -- 1 omslag

1381-(4387). Aangifte besmettelijke veeziekten, 1922 - 1946. -- 1 pak, 3 omslagen
Zie lijst (inv.nr. 3034).

3034. Staat van vee met verschijnselen van een besmettelijke ziekte, 1931 - 1939. -- 1 omslag
Zie inv.nrs. 3032 en 3033.

3038-(4391). Mollen- en kikvorsenwet, 1931 - 1946. -- 1 pak, 2 omslagen

1387-(4392). Vogelwet, 1921 - 1943. -- 3 omslagen, 1 pak

1386-(4390). Bescherming van nuttige en uitroeiing van schadelijke dieren, 1923 - 1943. -- 3 omslagen

1379-(4383). Veeteelt, 1927 - 1941. -- 3 omslagen

1382-(4388). Veeartsen, 1921 - 1945. -- 3 omslagen

1380-(4386). Besmettelijke veeziekten (veterinaire politie); Veewet, 1922 - 1945. -- 3 omslagen

1383-(3036). Hengsten- en stierenkeuringen, 1921 - 1940. -- 2 omslagen

1384-(4389). Paardenwet 1918, 1922, 1929, 1944. -- 2 omslagen

29 Handel en nijverheid


29.1 Algemeen


1391-(4396). Kamer van koophandel en fabrieken, 1921 - 1946. -- 3 omslagen, 4 pakken

3048. Contact-commissie voor de middenstandsbelangen, 1935 - 1940. -- 1 omslag

3077. Concurrentie (oneerlijke), 16 - 19 nov. 1937. -- 1 omslag

4422. Ordening van het bedrijfsleven, 1941 - 1942. -- 1 omslag

4425. Huurprijsbesluit 1940, 1941 - 1945 -- 1 omslag

3071-(4410). Borgstellingsfonds (middenstand), 1936 - 1946. -- 2 omslagen

3072-(4411). Borgstellingsfonds voor werknemers en kleine zelfstandigen, 1937 - 1946. -- 2 omslagen

1421-(4413). IJk en herijk van maten en gewichten, 1921 - 1946. -- 3 omslagen

1428-(3085). Jaarbeurzen, 1921, 1923, 1932. -- 2 omslagen

1412-(4406). Weegbrug, 1929 - 1945. -- 3 omslagen

3088-(4426). Vestigingswet kleinbedrijf, 1937 - 1946. -- 1 pak, 1 omslag

3087-(4424). Wet tegengaan prijsopdrijving, 1936 - 1945. -- 2 omslagen

3070-(4409). Wet op het afbetalingsbedrijf, 1936 - 1941. -- 2 omslagen

29.2 Handel


1394. Koopmansbeurs, 1924, 1927 -- 2 stukken

1395-(4397). Markten, 1921 - 1946. -- 6 omslagen, 2 pakken

1401. Marktmeester en personeel, 1921, 1926 - 1928. -- 1 omslag
Vervallen 1 juni 1928.

1402-(4398). Marktwezen (algemeen dossier), 1928 - 1946. -- 1 omslag, 1 pak
Vervallen 1 juni 1928.

1416-(4412). Kermissen, 1921 - 1946. -- 5 pakken, 4 omslagen

1390-(4395). Handel; wetboek van koophandel; (algemeen dossier), 1921 - 1945. -- 2 pakken, 3 omslagen

1406-(4401). Marktwezen: financiën, 1928 - 1948. -- 3 pakken, 2 omslagen

1422-(4414). Boterwet, 1927 - 1941. -- 3 omslagen

1411-(3066). Eierveiling, 1929, 1933. -- 2 omslagen

1407-(4402). Marktwezen: verordeningen, 1928 - 1945. -- 3 omslagen

1405-(4400). Marktwezen: personeel, 1930 - 1946.. -- 3 omslagen

1404-(4399). Commissie van bijstand en advies voor het marktwezen, 1928 - 1945. -- 3 omslagen

1408-(4403). Marktwezen: materialen en inrichting , 1928 - 1941. -- 3 omslagen

1409-(4404). Waag (kaaswaag), 1922 - 1941. -- 3 omslagen

1410-(4405). Visafslag (visbank), 1928 - 1942. -- 3 omslagen

3086-(4423). Uitverkopen en opruimen in het winkelbedrijf (Wet), 1935 - 1941. -- 2 omslagen

29.3 Industrie


3084. Vlasspinnerij, 27 sept. - 28 nov. 1934. -- 3 stukken

4418. Garenspinnerij, 1, 3, 9 en 15 nov. 1943. -- 4 stukken

4419. Pottenbakkerij, 20 okt. 1945. -- 1 stuk

4421. Plateelbakkerij, 13 feb. 1942. -- 1 stuk

1425-(4417). Zeepziederij, 1930 - 1941. -- 3 omslagen

1423-(4415). Nijverheid (algemeen dossier), 1929 - 1946. -- 3 omslagen

1424-(4416). Kaarsenfabriek, 1921 - 1946. -- 2 omslagen, 1 pak

1427-(4420). Wasinrichtingen, 1925 - 1943. -- 3 omslagen

1426-(3082). Pijpenfabrieken, 1929 - 1937. -- 1 omslag, 1 pak

29.4 Dienstverlening


1414. Bank van lening: financiën, 1921 - 1925. -- 1 omslag

1415. Bank van lening: verslagen en statistiek , 1922, 1923. -- 3 stukken

3069-(4408). Geldschieterswet. Woekerbestrijding, 1933 - 1945. -- 2 omslagen

1413-(4407). Spaar- en leenbanken (pandhuiswet), 1921 - 1946. -- 3 omslagen

30 Jacht en visserij


1431. Aanvragen beperkte buitengewone machtigingen (art. 26 Jachtwet), 1921 - 1925 -- 1 omslag

1429-(4427). Jacht en visserij (algemeen dossier), 1921 - 1945. -- 2 omslagen

1430-(3089). Aanvragen jacht- en visakten, 1921 - 1940. -- 2 omslagen

1432-(4428). Uitgifte viswater, 1921 - 1946. -- 3 omslagen

1433-(3091). Rijksinstituut voor biologisch visserij-onderzoek, 1929 - 1933. -- 2 omslagen

31 Arbeid


31.1 Algemeen; arbeidsovereenkomsten


1444. Verkiezingen Kamers van Arbeid, 1921, 1922. -- 1 omslag

1445-(4434). Arbeidscontract, werkliedenreglement en scheidsgerecht, 1921 - 1946. -- 4 omslagen, 3 pakken

1448-1459. Werkloosheidsverzekering, arbeidsbemiddeling en arbeidsbeurs, 1921 - 1922. -- 11 omslagen, 1 pak

3104. Arbeidscontracten, 10 apr. 1934. -- 1 stuk

3113-(4437). Werkfonds 1934, 1934 - 1945. -- 2 pakken, 2 omslagen

3116-(4439). Vergunningen tot het ontslaan van personeel, 1940 - 1945. -- 1 pak, 1 omslag

3230-(4507). Financiën voor zover declaraties niet onder andere rubrieken vallen, 1937 - 1943. -- 1 pak, 1 omslag

3234. Commissie sociale aangelegenheden, 5 jan. 1931 - 6 sept. 1933. -- 1 omslag

3235. Verordeningen, 1932 - 1933. -- 1 omslag

4522. Financiën, subsidies en declaraties (voor zover de declaraties niet onder andere nummers vallen), 1941 -- 1 omslag

4538. Kinderbijslagsregeling, 1943 - 1945. -- 1 omslag

3229-(4506). Ziekte- en ongevallenverzekering en kinderbijstand ten behoeve van de tewerkgestelden, 1937 - 1944. -- 2 omslagen

1434-(4429). Arbeidswet, 1921 - 1944. -- 3 omslagen

1442-(3097). Arbeidskaarten, 1921 - 1940. -- 2 omslagen

1443-(4433). Arbeidsgeschillendienst (voorheen Kamer van Arbeid), 1921 - 1941. -- 3 omslagen

31.2 Werkgelegenheid; bestrijding werkloosheid


31.2.1 Algemeen


1460-(4436). Werkloosheidsbestrijding (algemeen dossier), 1922 - 1942. -- 9 pakken, 3 omslagen

1466-(4443). Controle werklozenkassen, 1922 - 1945. -- 3 omslagen, 3 pakken

1470-(4445). Bezwaarschriften ontechtmatige uitkeringen, 1922 - 1942. -- 4 omslagen

1482-1483. Uitgetrokken werknemers, 1922 - 1924. -- 2 omslagen

3166-(4456). Vaststelling en uitvoering van steun en stempelregelingen, 1937 - 1946. -- 2 pakken, 1 omslag

3168-(4464). Wachtgeldregelingen, 1940 - 1946. -- 6 pakken, 1 omslag

3184-(4491). Rijkssubsidie en declaraties, 1937 - 1946. -- 2 pakken, 1 omslag
Aanvragen voorschotten. Zie 31-31-4/3

3238-(4515). Cursussen voor werklozen, 1937 - 1943. -- 3 pakken, 1 omslag

3241. Inrichting lokalen voor cursussen werklozen, 3 - 14 mei 1938. -- 2 stukken

3243-(4517). Cursussen werklozen: financiën, declaraties, 1937 - 1945. -- 3 pakken, 1 omslag

3259-(4528). Werkloosheidssubsidiefonds, 1935 - 1946. -- 14 pakken, 1 omslag

4435. Werkloosheidsbestrijding, 7 maart 1941, 8 juli 1942, 29 juni en 10 juli 1945. -- 4 stukken

4451. Steunverlening personeel, 1941 - 1946 -- 1 omslag

4452. Geneeskundig onderzoek werkloze arbeiders, 29 april 1941. -- 1 stuk

4454. Steunverlening, financiën, 1941 - 1945 -- 1 pak

3170-(4477). Wachtregelingen, financiën, 1940 - 1946. -- 9 mappen, 5 omslagen

1469-(4444). Controle werklozen, 1922 - 1942. -- 3 omslagen

1472-(4446). Financiën (werkloosheidsbestrijding), 1922 - 1944. -- 3 omslagen

3179-(4484). Periodieke gegevens werklozenzorg, 1937 - 1945. -- 2 omslagen

3171-(4478). Fraudegevallen en straffen, 1937 - 1943. -- 2 omslagen

3242-(4516). Cursussen werklozen: personeel, 1938 - 1953. -- 2 omslagen

1463-(4441). Reglementen, 1924 - 1943. -- 3 omslagen

1464-(4442). Werkloosheidsbestrijding: toetreding kassen, 1922, 1924 - 1928, 1941. -- 2 omslagen

31.2.2 Bijzondere steunmaatregelen


3173. Huurbijslag en overgangsvergoeding, 28 jan. 1937 - 9 dec. 1938. -- 1 omslag

3176-(4483). Individuele gevallen inzake opneming in of toepassing van steunregeling, 1937 - 1946. -- 3 pakken, 1 omslag

4482. Reductie deelnemers Centrale Keuken, 6 en 7 aug. 1945 en 29 april 1946. -- 3 stukken

3172-(4479). Beschikbaarstelling brandstof tegen gereduceerde prijs en brandstoffentoeslag, 1937 - 1945. -- 2 omslagen

3182-(4487). Extra steunverlening werklozen, zogenoemde B-steun, 1937 - 1945. -- 2 omslagen

3174-(4480). Extra uitkeringen bij Kerst- en feestdagen en vorstperioden, 1937 - 1945. -- 2 omslagen

3180-(4485). Inhouden achterstallige huren van werklozen, 1937 - 1943. -- 2 omslagen

3175-(4481). Reductie premie ziekenfondsen, 1938, 1943. -- 2 omslagen

3183-(4488). Spaarregeling werklozen voor B-steun, 1937 - 1945. -- 2 omslagen

31.2.3 Steun aan specifieke groepen


1465. Werkloosheid uitgetrokken sigarenmakers, 1921. -- 1 omslag

1484-(3165). Ondersteuning van niet reglementair rechthebbende werklozen, 1922 - 1939. -- 9 omslagen, 13 pakken

4489. Sociaal-economische hulpverlening aan kleine zelfstandigen, 1943 - 1946 -- 1 omslag

4490. Steun aan gesloten bedrijven, 5 okt. 1944 en 23 aug. 1945. -- 2 stukken

3237-(4514). Comité en commissies cultureel werk werklozen, 1937 - 1941. -- 2 omslagen

3236-(4513). Cultureel werk voor werklozen, 1937 - 1943. -- 2 omslagen

3186-(4492). Ondersteuning van niet-reglementair rechthebbende werklozen (vergoedingen wegens controle), 1941 - 1946. -- 2 omslagen

3181-(4486). Voorzieningsfonds voor kunstenaars, 1937 - 1943. -- 2 omslagen

31.2.4 Werkverschaffing


31.2.4.1 Algemeen


1486-(4493). Werkverschaffing, 1922 - 1946. -- 10 omslagen, 16 pakken

3227-(4505). Tewerkstelling bij de werkverschaffing, 1937 - 1940. -- 1 pak, 2 omslagen

3232-(4508). Werkverschaffing. Herscholing van arbeiders, 1938 - 1943. -- 2 pakken, 1 omslag

3246. Werkverschaffing aan jonge werklozen (algemeen dossier), 19 febr. 1936 - 25 juni 1940. -- 1 omslag

3255. Werkverschaffing aan jonge werklozen. Financiën, subsidies, declaraties enz. (voor zover de declaraties niet onder andere nummers vallen), 6 jan. - 16 juni 1938. -- 1 omslag

4509. Werkverschaffing. Herscholing van arbeiders, financiën, 1941 - 1944. -- 1 omslag
Hiaten?

4510-4512. Centrale werkverschaffing, 1941 - 1943. -- 2 pakken, 1 omslag

4518. Centrale werkplaats: algemeen dossier, 1941. -- 1 omslag

31.2.4.2 Projecten


3204. Werkverschaffing. Aanleg sportvelden op industrieterrein, 6 nov. 1933 - 25 okt. 1939. -- 1 pak

3205. Werkverschaffing. Aanleg Koninginneweg enz., 1936 - 1937. -- 1 omslag

3206. Werkverschaffing. Uitvoering onderhoudswerken (1. vernieuwen 200 m. walmuur langs de Gouwe, 2. verbetering straten, 3. het uitvoeren van schilderwerk div. gemeentegebouwen), 27 mei 1936 - 12 jan. 1937 -- 1 pak

3211-(4499). Werkverschaffing. Aanleg begraafplaats op de uiterwaard langs de Goejanverwelledijk, 1937 - 1940. -- 2 pakken, 2 omslagen

3214. Werkverschaffing. Aanleg plantsoen op uiterwaard langs Goejanverwelledijk, 28 sept. - 3 okt. 1940. -- 1 omslag

3217. Werkverschaffing. Ophogen sloot tussen algemene begraafplaats en Vorstmanplantsoen, 10 juni 1938 - 6 mei 1939. -- 1 omslag

3218. Werkverschaffing. Opsporen van onderaardse gangen, 4 sept. 1937 - 4 sept. - 14 apr. 1939. -- 1 omslag

3219. Werkverschaffing. Aanleg schuilloopgraven, 30 aug. 1939 - 2 sept. 1940. -- 1 omslag

3221. Werkverschaffing. Dempen van de Nieuwehaven met zand, het ophogen met grond en het aanvoeren van bestratingsmateriaal in werkverschaffing, 11 juni - 30 nov. 1940. -- 1 omslag

3222. Werkverschaffing. Vervoeren van materialen voor bestratingen in werkverschaffing, 11 juni - 24 sept. 1940. -- 1 omslag

3248. Werkverschaffing aan jonge werklozen. Uitvoering uitgesteld onderhoudswerk (verfwerk), 15 en 25 nov. 1937. -- 2 stukken

3250. Werkverschaffing aan jonge werklozen. Bouwen dienstgebouw, aula en hekwerken, 5 mei - 14 okt. 1938. -- 1 omslag

3251. Werkverschaffing aan jonge werklozen. Maken ijzeren hek om plantsoen Zoutmanspleinen Jan Luykenstraat, 2 nov. 1938 - 14 mrt. 1940. -- 1 omslag

3252. Werkverschaffing aan jonge werklozen. Maken ijzeren hek tussen Vorstmanplantsoen en algemene begraafplaats, 29 nov. 1938 - 21 mrt. 1940 -- 1 omslag

3253. Werkverschaffing aan jonge werklozen. Restaureren St.-Catharina Gasthuis tot museum, 11 febr. - 12 aug. 1939. -- 2 stukken

4494. Werkverschaffing. Uitvoering stratenplan uitbreidingsplan Kortre Akkeren, 1941 - 1943 -- 1 omslag

3215-(4503). Werkverschaffing. Werkzaamheden omgeving sportterreinen bij de Nieuwe Gouwe (Nieuwe Vaart), 1937 - 1942. -- 6 omslagen

3210-(4498). Werkverschaffing. Dempen sloot ten noorden van de Graaf Florisweg, 1938 - 1942. -- 2 omslagen

3254-(4521). Werkverschaffing aan jonge werklozen. Herstel schuilplaatsen bij schoolgebouwen, 1940 - 1941. -- 2 omslagen

3220-(4500). Werkverschaffing. Plantsoenaanleg en verbreding IJsseldijk terrein voormalig stoomgemaal van Rijnland, 1940 - 1942. -- 2 omslagen

3209-(4497). Werkverschaffing. Riolering 3e zone, 1936 - 1942. -- 2 omslagen

3226-(4504). Werkverschaffing. Omspitten terrein gelegen in Bloemendaal (aangekocht van wed. Haarman - Meijers), 1940 - 1941. -- 2 omslagen

3207-(4495). Werkverschaffing. Uitvoering achterstallig verfwerk aan gemeentegebouwen (raadhuis en andere objecten), 1938 - 1942. -- 2 omslagen

3224-(4502). Werkverschaffing. Het omspitten van gedeelte sportterrein aan de Bodegraafsestraatweg, 1940 - 1941. -- 2 omslagen

3208-(4496). Werkverschaffing. Uitvoering achterstallig verfwerk Van Iterson Ziekenhuis, 1939 - 1942. -- 2 omslagen

3247-(4519). Werkverschaffing aan jonge werklozen. Maken instructiedozen voor gasverkenners, 1937 - 1943. -- 2 omslagen

3249-(4520). Werkverschaffing aan jonge werklozen. Aanleg kinderspeelplaats, 1937 - 1941. -- 2 omslagen

31.3 Arbeidsmarkt


1473-(4447). Arbeidsbemiddeling (algemeen dossier), 1922 - 1945. -- 10 pakken, 2 omslagen

1478-(4455). Districtsarbeidsbeurs: statistiek, 1922 - 1941. -- 3 pakken, 2 omslagen

1480. Arbeidsbemiddeling: weekoverzicht correspondenten, 1922, 1927. -- 1 omslag

3132. Arbeidsbeurs, 24 mei 1932 - 31 dec. 1940 -- 1 omslag

3133-(4450). Arbeidsbeurs (personeel), 1932 - 1941. -- 2 pakken, 2 omslagen

3136. Arbeidsbeurs: commissie van toezicht, 18 arpr. 1932 - 22 nov. 1940. -- 1 omslag

3138. Arbeidsbemiddeling: controle, meldingen, verzoek inlichtingen, 4 febr. 1931 - 25 okt. 1933. -- 13 stukken

1477-(4453). Arbeidsbemiddeling: financiën, 1922 - 1942. -- 5 pakken

4448. Arbeidsbeurs, Dienst Soc. Zaken, 1941 - 1942 -- 1 omslag
In boek is 'Arbeidsbeurs' vervangen door 'Dienst Soc. Zaken'

1499-(4537). Beroepskeuze, 1925 - 1943. -- 3 omslagen

1481-(3144). Arbeidsbemiddeling: paspoortvisa, 1926 - 1938. -- 2 omslagen

3137-(4449). Arbeidsbemiddeling. Inschrijvingen, 1931- 1946. -- 2 omslagen

31.4 Arbeidsomstandigheden


1435-(4430). Overwerkvergunningen, 1921 - 1941. -- 9 pakken, 3 omslagen

1494-(4531). Winkelsluiting, 1921 - 1946. -- 5 pakken, 3 omslagen

4532-4534. Winkelsluiting: lijsten, 1943 - 1945. -- 2 pakken, 1 omslag

3099-(4432). Rijtijdenwet (chauffeurs), 1939, 1942. -- 2 omslagen

31.5 Specifieke groepen werknemers; dwangarbeid


1496-1497. Opgaven aan het districtshoofd van de arbeidsinspectie van ingekomen verzoeken tot het verrichten van bakkersnachtarbeid, 1921 - 1930. -- 1 pak, 1 omslag

3256. Registratie der jeugd (algemeen dossier), 13 mei 1937 - 29 nov. 1940. -- 1 omslag

3257. Registratie der jeugd: personeel, 30 nov. - 7 dec. 1937. -- 1 omslag

1495-(4535). Nachtarbeid van bakkers, 1921 - 1945. -- 4 omslagen

3145-(4459). Werken Nederlandse arbeiders in Duitsland, Fankrijk en België, 1940 - 1946. -- 2 pakken, 2 omslagen

4523. Registratie der jeugd, inrichting bureau, 1941. -- 1 omslag

4539. Arbeid door vreemdelingen, 8, 10 en 15 feb. 1944 -- 3 stukken

3118-(4440). Vergunningen tot het in dienst nemen van tijdelijk personeel, 1940 - 1941. -- 2 omslagen

3098-(4431). Huisarbeidswet (1933), 1936 - 1945. -- 2 omslagen

3258-(4524). Registratie der jeugd: financiën, declaraties enz., 1937 - 1943. -- 2 omslagen

1498-(4536). Steenhouwerswet, 1921 - 1943. -- 3 omslagen

32 Sociale verzekeringen


1500-(4540). Ongevallenwet (algemeen dossier), 1921 - 1946. -- 6 omslagen, 2 pakken
Zie ook rubriek 8 en 33.

1505. Rijksverzekeringsbank, 1921, 1922. -- 1 omslag

1509-(4547). Invaliditeitswet, 1921 - 1944. -- 5 omslagen

3281. Oorlogs-zeeongevallenwet, 14 okt. 1932. -- 1 stuk

1507-(4542). Ziektewet, 1929 - 1945. -- 3 omslagen, 1 pak

4544. Uitkering bij bevallingen, 1942 - 1946. -- 1 omslag

4545. Ziekenfondsenbesluit, 1941 - 1942. -- 1 omslag

1512-(4549). Beroepswet, 1921, 1922, 1941. -- 2 omslagen

3284-(4543). Ziekenfonds voor Nederlandse arbeiders die in Duitsland werkzaam zijn, 1940 - 1947. -- 2 omslagen

1506-(4541). Zeeongevallenwet, 1921 - 1948. -- 3 omslagen

1511-(4548). Ouderdomswet 1919, 1922, 1923, 1926. -- 3 omslagen

1508-(4546). Raad van Arbeid, 1924 - 1941. -- 2 omslagen

33 Kerkgenootschappen


1513. Kerkgenootschappen (algemeen dossier), 1922, 1924, 1928. -- 1 omslag

1514. Erediensten, 1921. -- 1 stuk

3288. Kerkgenootschappen (wet), 1931 - 1940. -- 1 omslag

3289. Zondagswet, 30 aug. en 10 sept. 1938. -- 2 stukken

1515-(3290). Zondagsrust, 1923 - 1933. -- 2 omslagen

34 Kunsten, wetenschappen, volksontwikkeling en -opvoeding


34.1 Algemeen


3324. Comité voor de zomerpostzegels (voor culturele en sociale doeleinden), 13 apr. 1935 en 17 febr. 1939. -- 2 stukken

1516-(4550). Kunsten, wetenschappen, volksontwilkkeling en -opvoeding (algemeen dossier), 1923 - 1945. -- 3 omslagen

34.2 Musea, bibliotheken, educatie


1532-(4558). Musea, 1921 - 1946. -- 3 omslagen, 3 pakken

1542-(4567). Tentoonstellingen, 1921 - 1945. -- 5 omslagen, 1 pak

1544. Volksuniversiteiten, 1921, 1923, 1927. -- 1 omslag

1545. Cursussen, 1921. -- 3 stukken

1534-(4559). Bibliotheken en leeszalen, 1924 - 1946. -- 2 pakken, 2 omslagen

34.3 Muziekschool


1523-(2163). Muziekschool: schoolgelden, 1921 - 1937. -- 4 pakken, 1 omslag

1529. Muziekschool: leerlingen, 1921 - 1923. -- 1 omslag

4555. Muziekschool, 1945. -- 1 omslag

1520-(3297). Muziekschool (algemeen dossier), 1921 - 1939. -- 2 omslagen

1522-(3301). Muziekschool: lesroosters, 1921 - 1937. -- 2 omslagen

1521-(3299). Muziekschool: personeel, 1921 - 1937. -- 2 omslagen

1528-(3298). Muziekschool: commissie van toezicht, 1921 - 1937. -- 2 omslagen

1527-(3303). Muziekschool: verslagen, 1922 - 1937. -- 2 omslagen

1525-(3300). Muziekschool: financiën, 1921 - 1937. -- 2 omslagen

1526-(3302). Muziekschool: openbare lessen, 1922 - 1936. -- 2 omslagen

34.4 Monumenten; heemkunde; natuurschoon


1517-(4551). Monumenten van geschiedenis en kunst, 1921 - 1945. -- 6 omslagen

4553. Commissie voor heemkunde, 1942 - 1945 -- 1 omslag

1539-(4564). Natuur- en stadsschoon (ontsierende reclame), 1924 - 1943. -- 3 omslagen

1519-(4552). Commissie van advies voor de monumentenverordening, 1930 - 1941. -- 3 omslagen

34.5 Kunst; taal en letterkunde


1530-(4556). Concerten (volksconcerten), 1921 - 1946. -- 1 pak, 3 omslagen

3323. Schrijfwijze Nederlandse taal (spelling Marchant), 1934 - 1935. -- 1 omslag

4554. Buro Kunst aan het volk, 1942 - 1945. -- 1 omslag

3325-(4568). Auteurswet, 1939 - 1941. -- 2 omslagen

1531-(4557). Bouwkunst, 1926, 1944. -- 2 omslagen

34.6 Sport, recreatie


1535-(4560). Sport en spelen, 1921 - 1946. -- 6 omslagen, 1 pak

3315. Wielerbaan, 1932 - 1938. -- 1 omslag

4562. Schoolsportdag, 1941 - 1944 -- 1 omslag

4563. Bedrijfssport, 13 okt. 1943 -- 1 stuk

4569. Jeugdherbergen, 1942 - 1943 -- 1 omslag

1538-(4561). Speeltuinen, speelplaatsen en ontspanningsmiddelen, 1927 - 1943. -- 3 omslagen

1546-(3322). Luchtvaart, 1921 - 1938. -- 2 omslagen

34.7 Gemeenschapszin; eretekenen, onderscheidingen


3295. Monument Nederlands Reddingwezen (Dorus Rijkers) commissie kring Gouda, 28 dec. 1929 -30 juli 1931`. -- 1 omslag

1540-(4565). Menslievend hulpbetoon, 1921 - 1945. -- 3 omslagen

1541-(4566). Onderscheidingen (ereblijken, ridderorden), 1922 - 1946. -- 3 omslagen

35 Onderwijs


35.01 Algemeen


1746-(4686). Verslagen (algemeen dossier), 1922 - 1945. -- 1 omslag, 1 pak

4570. Onderwijs (algemeen dossier), 1941 - 1944 -- 1 omslag

1547-(3326). Lager Onderwijswet, 1921 - 1931. -- 2 omslagen

35.02 Kleuteronderwijs


35.02.1 Algemeen


3327. Voorbereidend onderwijs, 2 okt. 1936 en 2 mei 1940. -- 1 omslag

1549-(3328). Bewaarscholen (algemeen dossier), 1921 - 1940. -- 3 omslagen

35.02.2 Openbare bewaarscholen


1554. Opleidingscursus; leerlingen, 1922. -- 3 stukken

1550-(4571). Openbare bewaarscholen, 1922 - 1945. -- 1 pak, 3 omslagen

1551-(4572). Openbare bewaarscholen: personeel (benoeming en ontslag), 1921 - 1945. -- 3 omslagen

1552-(4573). Openbare bewaarscholen: salarissen,1922 - 1942. -- 3 omslagen

1553-(3333). Openbare bewaarscholen: opleidingscursus en examens, 1921 - 1937. -- 2 omslagen

1555-(2164). Opleidingscursus; schoolgelden, 1921 - 1935. -- 2 omslagen

35.02.3 Bijzondere bewaarscholen


1556-(4574). Bijzondere bewaarscholen, 1921 - 1946. -- 4 omslagen

35.03 Lager onderwijs


35.03.1 Openbaar lager onderwijs


1557-(4575). Openbaar lager onderwijs, 1921 - 1945. -- 3 pakken, 5 omslagen

1561. Reorganisatie lager onderwijs, 1921, 1922. -- 1 pak

1575-(4586). Onderwijzend personeel; keuring, overplaatsing enz. (algemeen dossier), 1921 - 1946. -- 1 pak, 5 omslagen

1577-(4587). Opgave veranderingen onderwijzend personeel aan openbare lagere scholen, 1921 - 1945. -- 2 omslagen, 2 pakken

1579-(4594). Sollicitatiestukken onderwijzend personeel, 1922 - 1946. -- 14 pakken, 10 omslagen

1588-(4596). Vervanging van onderwijzend personeel door reserve-onderwijzers, 1922 - 1944. -- 5 omslagen, 6 pakken

1595-(4598). Pensionering onderwijzend personeel, 1921 - 1945. -- 3 omslagen, 2 pakken

1597-(4599). Kwekelingen en leerlingen, 1921 - 1946. -- 3 omslagen, 4 pakken

1601-(4601). Statistiek lager onderwijs, 1921 - 1945. -- 3 omslagen, 3 pakken

1607-(4603). Leerplannen, lesroosters, schoolreizen, vakanties en feestdagen, 1921 - 1945. -- 7 omslagen, 6 pakken

1615-(4604). Bijzondere vakken van onderwijs, 1921 - 1943. -- 1 omslag, 4 pakken

1587-(4595). Tijdelijk onderwijzend personeel ( herplaatsing wachtgelders), 1931 - 1940. -- 2 pakken, 2 omslagen

4600. Overig personeel (toelating vrijwilligers), 10, 12 en 16 feb., 17 maart en 17 april 1943 -- 5 stukken

1594-(4597). Jaarwedden en toelagen, 1921 - 1941. -- 3 omslagen

35.03.2 Bijzonder lager onderwijs


1548. Onderwijzers; ontneming onderwijsbevoegdheid hoofd r.k. lagere school, 1929. -- 1 omslag

1707-(4669). Bijzonder lager onderwijs: financiën, rijksbijdragen en kosten , 1921 - 1946. -- 7 omslagen, 19 pakken

1717-(4670). Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs, 1923 - 1945. -- 4 pakken, 4 omslagen

1720-(4671). Vereniging tot stichting en instandhouding van christelijke scholen voor LO en MULO, 1923 - 1946. -- 4 pakken, 2 omslagen

1722-(4672). Vereniging tot oprichting en instandhouding van vrije scholen op gereformeerde grondslag, 1923 - 1946. -- 3 omslagen, 3 pakken

1724-(4673). R.K. Inrichting van Liefdadigheid, 1923 - 1946. -- 9 pakken

1728-(4674). Vereniging neutraal onderwijs, 1923 - 1946. -- 3 omslagen, 4 pakken

1732-(4678). Getuigschriften art. 107c (vroeger 55-I) LO-wet, 1921 - 1946. -- 4 pakken, 2 omslagen

1734. Personeel en salarissen, 1921. -- 3 stukken

1735. Uitkering wegens plaatsvervanging, 1921, 1922. -- 1 omslag

1736. Uitkering aan weduwe overleden hoofd, 1921. -- 3 stukken

1737-1738. Schoolgebouwen, 1921 - 1930. -- 2 omslagen

1731-(4675). Onderwijsfonds voor de binnenvaartschool voor schipperskinderen, 1925 - 1943. -- 4 omslagen

3517-(4676). Nederlands Hervormde School (Westerschool), 1931 - 1945. -- 2 pakken, 2 omslagen

3520-(4677). Vereniging tot het verstrekken van lager onderwijs op gereformeerde grondslag (Graaf Jan van Nassauschool), 1931 - 1945. -- 2 omslagen, 1 pak

1706-(4664). Bijzonder lager onderwijs (algemeen dossier), 1921 - 1941. -- 3 omslagen

35.03.3 Buitengewoon lager onderwijs


1635-(4614). Buitengewoon lager onderwijs: personeel en salarisregeling, 1927 - 1946. -- 3 pakken, 2 omslagen

1638-(4615). Buitengewoon lager onderwijs: leerlingen, 1928 - 1946. -- 3 pakken, 2 omslagen

1639-(4616). Buitengewoon lager onderwijs: financiën, 1931 - 1946. -- 2 pakken, 3 omslagen

1641-(4618). Buitengewoon lager onderwijs: leerplan enz., 1928 - 1944. -- 3 omslagen

1637-(3397). Buitengewoon lager onderwijs: vervanging onderwijzend personeel, 1928 - 1939. -- 2 omslagen

1634-(4613). Buitengewoon lager onderwijs (algemeen dossier), 1927 - 1939. -- 3 omslagen

1640-(4617). Buitengewoon lager onderwijs : inrichting, leermiddelen en schoolbehoeften, 1928 - 1944. -- 3 omslagen

35.03.4 Vervolgonderwijs


1631-1632. Herhalingsonderwijs (personeel, leerlingenlijst, examens, cursussen), 1921 - 1930. -- 2 omslagen

1633. Bijdragen kosten herhalingsonderwijs, 1921 - 1924. -- 1 omslag

35.03.5 Bekostiging, subsidiëring


1604-(4602). Kosten van het lager onderwijs en rijksbijdragen, 1921 - 1946. -- 3 omslagen, 4 pakken

3536. Vergoedingen art. 13 Lager Onderwijswet, 18 okt. 1937 - 26 mrt. 1938. -- 1 omslag

35.04 Voortgezet en hoger (beroeps)onderwijs


35.04.1 VGLO, (M)ULO, HBS en hoger onderwijs


1642-(4619). Voortgezet lager onderwijs (VGLO) (kopschool, 7e leerjaar), 1921 - 1944. -- 4 omslagen

1648. Veranderingen onderwijzend personeel middelbaar onderwijs, 1921. -- 1 omslag

1645-(4620). Middelbaar onderwijs (algemeen dossier), 1922 - 1945. -- 3 omslagen

1644-(3407). Uitgebreid en meer uitgebreid lager onderwijs (ULO en MULO), 1922 - 1939. -- 2 omslagen

1646-(4621). Rijks Hogere Burger School (Rijks HBS), 1921 - 1946. -- 3 omslagen

1647-(4622). Rijks Hogere Burger School (Rijks HBS): onderwijzend personeel, 1922 - 1945. -- 2 omslagen

1649-(3410). Hoger onderwijs (algemeen dossier), 1921 - 1940. -- 2 omslagen

35.04.2 Gymnasium


1652-(4626). Gymnasium: personeel en salarisregeling, 1921 - 1930. -- 4 pakken, 4 omslagen

1655-(4627). Gymnasium: financiën, schoolgelden, 1921 - 1946. -- 4 omslagen, 1 pak

1661. Gymnasium: pensioenbijdragen personeel (eigen pensioen), 1921 - 1925. -- 1 omslag

1662. Gymnasium: pensioenbijdragen personeel (weduwen- en wezenpensioen), 1921 - 1923. -- 1 omslag

1663. Gymnasium: vakken van onderwijs, 1921. -- 1 omslag

1651-(4624). Gymnasium: inrichting, lesroosters, leerlingen enz., 1921 - 1945. -- 3 pakken, 1 omslag

1650-(4623). Gymnasium (algemeen dossier), 1921 - 1944. -- 3 omslagen

1657-(4628). Gymnasium: leermiddelen en schoolbehoeften, 1926 - 1944. -- 3 omslagen

1658-(4629). Gymnasium: examens, 1921 - 1944. -- 3 omslagen

1659-(4630). Gymnasium: curatorium, 1921 - 1945. -- 3 omslagen

1660-(4631). Gymnasium: verslagen, 1921 - 1945. -- 3 omslagen

35.04.3 Nijverheidsonderwijs; ambachtsschool


1664-(4634). Nijverheidsonderwijs (algemeen dossier), 1921 - 1946. -- 5 omslagen, 8 pakken

1670-(4636). Ambachtssschool: financiën, subsidies, 1921 - 1945. -- 3 pakken, 2 omslagen

3444. Schippersvakschool (Binnenvaartschool van het Onderwijsfonds voor de Binnenvaart), 13 jan. - 14 dec. 1931. -- 1 omslag

3445-(4642). Goudse Industrie- en Huishoudschool, 1931 - 1946. -- 2 pakken, 1 omslag

3449. Huishoudelijke voorlichting, 26 jan. 1935 - 17 apr. 1940. -- 1 omslag

3468. Middelbare Technische School (Chr.), 25 en 30 sept. 1937. -- 2 stukken

1669-(4635). Ambachtsschool (algemeen dossier), 1921 - 1945. -- 2 omslagen, 1 pak

1671-(4637). Ambachtsschool: bestuur, 1921 - 1945. -- 3 omslagen

1672-(4638). Ambachtsschool: verslagen, 1921 - 1945. -- 3 omslagen

3434-(4639). Ambachtsschool: personeel, 1939 - 1946. -- 2 omslagen

35.04.4 Handelscursus en handelsonderwijs


1684-(4644). Handelsavondschool: algemeen dossier, 1921 - 1945. -- 1 pak, 6 omslagen

1686-(4645). Handelsavondschool: lesroosters, leerplannen etc., 1921 - 1946. -- 2 omslagen, 3 pakken

1688. Handelsavondschool: schoolgelden, leerlingenlijsten, 1921 - 1926, 1928 - 1930. -- 1 omslag

1689-(4648). Handelsavondschool: financiën, 1921 - 1946. -- 7 pakken, 3 omslagen

1691-(4649). Handelsavondschool: personeel, 1921 - 1946. -- 4 omslagen, 1 pak

3466-(4650). Cursus Machineschrijven, 1931 - 1945. -- 3 omslagen

3457-(4646). Handelsavondschool: leerlingen, 1931 - 1945. -- 2 omslagen

35.04.5 Ambachtsavondschool en avondschool voor ambachtslieden


1673-(4640). Avondschool voor ambachtslieden (algemeen dossier), 1921 - 1941. -- 1 pak, 3 omslagen

1675-(3437). Avondschool voor ambachtslieden: lesroosters, 1921 - 1938. -- 3 pakken, 1 omslag

1678-(3442). Avondschool voor ambachtslieden: personeel , 1921 - 1938. -- 2 omslagen, 2 pakken

1681-1682. Avondschool voor ambachtslieden: rekening en verantwoording, 1921 - 1930. -- 1 omslag, 1 pak

1683. Avondschool voor ambachtslieden: examens, 1921. -- 2 stukken

1677-(4641). Avondschool voor ambachtslieden: financiën, subsidies, 1921 - 1942. -- 2 pakken, 3 omslagen

1680-(3443). Avondschool voor ambachtslieden: verslagen, 1921 - 1938. -- 2 omslagen

35.04.6 Kleischool


1693. Kleinijverheidsschool, 1922 - 1930. -- 1 omslag

3448. Huisvlijtschool voor handenarbeid, 1931 - 1937. -- 1 omslag

3447-(4643). Rijkskleischool, 1931 - 1942. -- 2 omslagen

35.04.7 Land- en tuinbouwonderwijs


1695. Landbouwwintercursus, 1928, 1929. -- 1 omslag

3469-(4651). Landbouwhuishoudcursus, 1931 - 1945. -- 1 pak, 2 omslagen

3472. Lagere Landbouwschool (Hollandse Maatschappij van Landbouw), 1931 - 1940. -- 1 omslag

4653. Chr. Lagere Landbouwschool, 1941 - 1945. -- 1 omslag

4654. Lagere Landbouwwinterschool, 1945. -- 1 omslag

1694-(4652). Land- en tuinbouwonderwijs (algemeen dossier), 1921 - 1942. -- 3 omslagen

35.05 Schoolgebouwen en -terreinen, onderwijzerswoningen; leer- en hulpmiddelen


1562-(4585). Schoolgebouwen en onderwijzerswoningen (afzonderlijke scholen), 1921 - 1946. -- 25 omslagen

1572-(4576). Schoolgebouwen en onderwijzerswoningen (algemeen dossier), 1922 - 1945. -- 2 pakken, 3 omslagen

1618-(4606). Leermiddelen en schoolbehoeften, 1921 - 1946. -- 6 omslagen, 5 pakken

3393. Schoolmuseum, 11 nov. 1935. -- 1 stuk

1617-(4605). Schoolbibliotheken, 1923 - 1944. -- 3 omslagen

1625-(4608). Verlichting, verwarming en schoonhouden van schoollokalen, 1921 - 1945. -- 3 omslagen

1629-(4610). Schoolbioscopen, 1921 - 1946. -- 3 omslagen

1624-(4607). Schoolmeubelen, 1923 - 1946. -- 3 omslagen

35.06 Aangelegenheden betreffende de leerlingen


1696-(4655). Schoolkleding en -voeding (algemeen dossier), 1921 - 1946. -- 4 pakken, 1 omslag

3530. Bescherming leerlingen tegen de gevolgen van besmettelijke ziekten van personeel van inrichtingen van onderwijs, 8 febr. 1935 - 27 apr. 1938. -- 1 omslag

3531. Eerste hulp bij ongelukken op scholen, 7 mei - 28 sept. 1938. -- 1 omslag

3477-(4657). R.K. Vereniging Kindervoeding, 1931 - 1943. -- 2 omslagen

3478-(4658). Vereniging voor Christelijke Kindervoeding, 1936 - 1941. -- 2 omslagen

3476-(4656). Neutrale Vereniging Kindervoeding, 1931 - 1943. -- 2 omslagen

1744-(4684). Geneeskundig schooltoezicht, 1921 - 1945. -- 3 omslagen

35.07 Leerplicht; bevordering studie, beloningen


1697-(4660). Leerplichtwet, 1921 - 19419 -- 2 pakken, 3 omslagen

1699. Lijst A leerplichtwet, 1921, 1922, 1924. -- 1 omslag

1700-(4661). Schoolverzuim (aanzeggingen), 1921 - 1460. -- 7 pakken, 2 omslag

3370. Prijzen aan leerlingen, 9 mrt. 1937 - 25 mei 1938. -- 3 stukken

4687. Studiefonds, 21 juli en 1 sept. 1945. -- 2 stukken

1704-(4662). Commissie tot wering van schoolverzuim, 1921 - 1946. -- 3 omslagen

1705-(4663). Verslag commissie tot wering van schoolverzuim, 1921 - 1946. -- 3 omslagen

35.08 Organisatie van het onderwijs


1626-(4609). Toelating buitenleerlingen, 1921 - 1946. -- 4 omslagen, 2 pakken

1739. Toezicht op het onderwijs, 1921. -- 2 stukken

1742-(4681). Oudercommissies, 1921 - 1945. -- 1 pak, 3 omslagen

4612. Vakantie, ontspanning van de schooljeugd, 25 sept. 1945. -- 1 stuk

4682. Ouderraad, 21 en 30 mei, 8 en 10 juni en 14 okt. 1942 -- 5 stukken

1630-(4611). School-, werk- en kinderspeeltuinen, 1927 - 1941. -- 3 omslagen

1741-(4680). Plaatselijk toezicht op het onderwijs, 1921 - 1942. -- 3 omslagen

1740-(4679). Rijkstoezicht op het onderwijs, 1921 - 1946. -- 3 omslagen

3528-(4683). Schoolvergaderingen, 1931 - 1943. -- 2 omslagen

35.09 Overige onderwijszaken


1747. Rijksnormaallessen, 1923, - 1925, 1928. -- 1 omslag

1745-(4685). Rijksonderwijsverslag, 1921 - 1944. -- 2 pakken, 2 omslagen

36 Landsverdediging


36.1 Algemeen; garnizoen, kazerne


3659. Militaire gebouwen, 12 en 25 jan. 1939. -- 2 stukken

1748-(4688). Landsverdediging (algemeen dossier), 1921 - 1944. -- 3 omslagen

1833-(4707). Garnizoen (kazerne), 1921 - 1941. -- 3 omslagen

36.2 Kostwinnerschap; personen in buitenland; overlijden


1749-(4690). Vergoeding wegens kostwinnerschap (steunregelingen), 1921 - 1949. -- 4 omslagen, 9 pakken

3547. Vergoeding wegens schade bedrijf ten gevolge van mobilisatie van het bedrijfshoofd, 13 sept. 1939 - 5 febr. 1940. -- 1 omslag

3549. Bewijzen van goed gedrag, 24 nov. 1938 - 20 febr. 1939. -- 1 omslag

1753-(3550). Opgaven adressen van personen die in het buitenland vertoeven, 1921 - 1939. -- 2 omslagen

3552-(4693). Weduwen- en wezenpensioen van militairen, 1940 - 1942. -- 2 omslagen

1754-(4692). Overlijden van dienstplichtigen, 1921 - 1945. -- 3 omslagen

3553-(4694). Steunverlening aan verminkten en nagelaten betrekkingen van gesneuvelden uit de oorlog, 1940 - 1946. -- 2 omslagen

3548-(4691). Verrekeningen kostwinnersvergoeding (tussen rijk en gemeente), 1939 - 1947. -- 2 omslagen

36.3 Landstorm; vrijwillige landstorm; weerbaarheid


1755. Weerbaarheidsverenigingen, 1921, 1923 - 1925. -- 1 omslag

1756-(3554). Vrijwillige landstorm, 1921 - 1940. -- 4 omslagen
Zie ook rubriek 36 inv.nrs. 1818 enz.

1817. Landstorm (algemeen dossier), 1921 - 1924. -- 1 omslag

1818-1820. Inschrijving en overgang naar de landstorm, 1921 - 1925. -- 3 omslagen

1821. Keuring voor de landstorm, 1921 -- 2 stukken

1822. Vrijstellingen, enz. landstorm, 1921. -- 3 stukken

1823-1827. Vertrek en vestiging landstormplichtigen, 1921 - 1926. -- 4 omslagen, 1 pak

1828. Ontslag uit de dienst, 1922 - 1926. -- 1 omslag
Zie ook rubriek 36.02 en 36.04 inv.nrs. 1754 en 1799.

1758-(3555). Bijzondere vrijwillige landstorm, 1927 - 1931. -- 2 omslagen

36.4 Dienstplicht
Voor mobilisatie, demobilisatie, zie rubriek 36.8.


1760-(4697). Inschrijving, 1921 - 1946. -- 4 omslagen, 1 pak

1762-(4698). Keuring en keuringsraden, 1921 - 1946. -- 3 pakken, 3 omslagen

1764. Militieraden (vervallen), 1921. -- 1 omslag

1765-(4699). Vrijstellingen, 1921 - 1945. -- 6 omslagen, 8 pakken

1777-(3575). Inlijving en opkomst voor eerste oefening, 1921 - 1940. -- 2 omslagen, 6 pakken

1780. Kaderopleiding, 1921, 1924. -- 1 omslag

1785-(3583). Jaarlijks onderzoek, 1921 - 1940. -- 4 omslagen, 1 pak

1787-(4701). Mutaties verlofgangers, 1921 - 1941. -- 3 omslagen, 2 pakken

1789-(4702). Vestiging en vertrek van verlofgangers, 1921 - 1941. -- 7 omslagen, 11 pakken

1800-(3598). Herhalingsoefeningen, 1921 - 1939. -- 3 omslagen, 7 pakken

1784-(3580). Uitstel van eerste oefening, 1921 - 1940. -- 1 pak, 2 omslagen

1806-(4705). Inlevering rijksgoederen, 1927 - 1942. -- 1 pak en 3 omslagen

3621-3623. Bijzondere verloven, 1931 - 1940. -- 3 pakken

3634-3635. Inlichtingen en uitreiking van stukken, 1931 - 1940. -- 2 pakken

1842-(3636). Zakboekjes, 1921 - 1939. -- 2 omslagen

1799-(4703). Ontslag uit de dienst, 1921 - 1945. -- 3 omslagen
Zie ook rubriek 36.02.

1783-(3578). Achtergebleven lotelingen, 1921 - 1939. -- 2 omslagen

1759-(4696). Dienstplicht (algemeen dossier), 1922 - 1945. -- 3 omslagen

1775-(4700). Bestemming, 1929 - 1946. -- 3 omslagen

1774-(3568). Voorgeoefendheid, 1921 - 1934. -- 2 omslagen

1773-(3567). Loting, 1921 - 1937. -- 2 omslagen

1807-(3602). Materieel, 1921 - 1940. -- 2 omslagen

1831-(4706). Vrijwillige dienstneming, 1921 - 1946. -- 3 omslagen

1781-(3576). Opkomst voor eerste oefening na uitstel of vrijstelling (art. 68), 1925 - 1940. -- 2 omslagen

1782-(3577). Opkomst voor straf, 1929 - 1935. -- 2 omslagen

1776-(3570). Toewijzing, 1927 - 1940. -- 2 omslagen

1805-(4704). Uitsluiting uit de dienst, 1921 - 1945. -- 3 omslagen

1830-(3604). Reservekader, 1921, 1923, 1924, 1937. -- 2 omslagen

36.5 Marine, luchtmacht


1809. Herhalingsoefeningen zeemacht, 1921, 1922, 1925. -- 1 omslag

3658. Militaire luchtvaart (vlieghaven), 12 juni 1937 - 11 okt. 1938. -- 1 omslag

1808-(3603). Zeemacht, 1921 - 1940. -- 2 omslagen

36.6 Landweer


1810. Landweer (algemeen dossier), 1922, 1924. -- 3 stukken

1811. Overgang naar de Landweer, 1921, 1926. -- 1 omslag

1812. Mutaties, 1921. -- 2 stukken

1813. Jaarlijks onderzoek van verlofgangers, 1921 - 1923. -- 1 omslag

1814-1815. Vertrek en vestiging van verlofgangers, 1921 - 1926. -- 2 omslagen

1816. Ontslag uit de dienst, 1921. -- 4 stukken

36.7 Luchtbescherming


1844. Luchtbeschermingsdienst, 1927, 1928. -- 1 omslag

3638. Luchtwachtdienst, 30 april 1931 - 2 juli 1940. -- 1 omslag

3639-3643. Luchtbeschermingsdienst, 1931 - 1940. -- 5 pakken

3644. Luchtbescherming: Van Iterson Ziekenhuis situatie, 1931 - 1940. -- 1 omslag
Bevat: Blad 1-5, niet gedateerd.

3645-3649. Luchtbescherming: Plannen en richtlijnen, 1931 - 1940. -- 1 pak

3650. Luchtbescherming: personeel (w.o. opleiding en verzekering), 11 jan. 1939 - 9 dec. 1940. -- 1 pak

3651. Luchtbescherming: financiën, 14 jan. 1939 - 28 dec. 1940. -- 1 omslag

3652. Luchtbescherming: vorderingen en schadevergoedingen, 24 juli 1939 - 27 dec. 1940. -- 1 pak

3653. Luchtbescherming: aanschaf en verzekering van materialen, dienstkleding en uitrustingsstukken, 17 jan. 1939 - 13 dec. 1940 -- 1 pak

3654. Luchtbescherming: aanbieding levering materialen, 26 april 1939 - 22 nov. 1940. -- 1 omslag

3655-3656. Geneeskundige Luchtbeschermingsdienst, 1939 - 1940. -- 1 pak, 1 omslag

36.8 Oorlogsomstandigheden; evacuatie, inundatie
Zie ook rubrieken 36.4, 36.7 en 36.9.


3613. Staat van oorlog en beleg, 30 okt. 1939 - 21 okt. 1940. -- 1 omslag

3614. Vergunningen houden vergaderingen, optochten, enz., 24 apr. - 9 mei 1940. -- 1 omslag

1839-(4712). Mobilisatie (opkomst met spoed), 1921 - 1943. -- 6 pakken, 2 omslagen

3624. Economische mobilisatie, 8 april - 28 sept. 1939. -- 1 omslag

3626. Vrijwillige burgerlijke dienstverlening, 29 aug. 1939 - 5 juni 1940. -- 1 omslag

3627-3628. Evacuatie burgerbevolking en vee, 1939 - 1940. -- 2 pakken

3629-3630. Evacuatie en registratie vluchtelingen uit Rotterdam, 1940. -- 2 pakken

3631. Waterstaatswet, buitengewone omstandigheden, 18 mrt., 1 en 3 april 1940. -- 3 stukken
Bevat: Bijlagen: 2.

3632. Bodemproduktiebeschikking, 3 april 1940. -- 1 stuk
Bevat: Bijlagen: 2.

3633. Demobilisatie, 1 juni - 24 juli 1940. -- 1 omslag

3657. Kunstbescherming, 24 nov. 1939 - 26 okt. 1940. -- 1 omslag

3660. Opbouwdienst gedemobiliseerden, 3 juli - 24 dec. 1940. -- 1 pak

3661. Arbeidsdienst, 4 - 24 dec. 1940. -- 4 stukken

3662. Arbeidsdienst: keuring, 19 dec. 1940 -- 1 stuk

4695. Steun aan krijgsgevangenen, 1944 - 1946 -- 1 omslag

4714. Afvoer burgerbevolking, 4 jan. 1941 en 10 mei en 15 juni 1944. -- 3 stukken

4715-4717. Evacuatie en registratie vluchtelingen: algemeen dossier, 1941 - 1946 -- 2 pakken, 1 omslag

3625-(4713). Algemene vorderingswet, 1939 - 1945. -- 2 omslagen

3538-(4689). Militaire inundatie, 1939 - 1945. -- 2 omslagen

1843-(3637). Postduiven, 1921 - 1940. -- 2 omslagen

36.9 Overige militaire zaken


1832. Militaire academie, 1921 - 1923. -- 1 omslag

1840-1841. Inlichtingen en uitreiking van stukken, 1921 - 1930. -- 2 omslagen

1835-(4709). Vorderingen en leveringen ten behoeve van het leger, 1922 - 1942. -- 2 pakken, 2 omslagen

1836-(4710). Paardenkeuring en -vordering, 1921 - 1943. -- 3 omslagen

1834-(4708). Inkwartiering, 1923 - 1944. -- 3 omslagen

1837-(4711). Motorvordering, 1927 - 1941. -- 3 omslagen

1838-(3612). Vaartuigvordering, 1927 - 1940. -- 2 omslagen

37 Onteigeningen


3664. Onteigening gronden begraafplaats Goejanverwelledijk, 18 nov. 1938 - 14 juni 1940. -- 1 omslag

3665. Onteigening gronden ten behoeve van de verbindingsweg vanaf Kleiwegbrug vóór het station, 1 juli 1939. -- 1 stuk

3666. Onteigeningen gedeelte sloot van de Graaf Florisweg ten behoeve van verbreding van de straat, 28 juli 1939 - 4 dec. 1940. -- 1 omslag

1845-(3663). Onteigeningen (algemeen dossier), 1921, 1938. -- 2 omslagen

38 Vakorganisaties en verenigingen


38.1 Algemeen


1847-(3670). Verenigingen (algemeen dossier), 1922 - 1940. -- 3 pakken, 1 omslag

1846-(3667). Vakorganisaties (algemeen dossier), 1926 - 1937. -- 2 omslagen

38.2 Bevordering lichamelijke en geestelijke volksgezondheid; rampenbestrijding


1853. Vereniging tot bestrijding der tuberculose Oranje Nassau-oord, 1921 - 1927, 1929, 1930. -- 1 omslag

3678. Vereniging ter bestrijding van tbc, 17 jan. 1931 - 15 april 1940. -- 1 pak

3679. Nationaal Koningin-Moeder Herdenkingsfonds (stichting tot steun on- en mindervermogende tbc-lijders), 3 dec. 1934 - 13 juli 1935. -- 1 omslag

3687. Ned. Centrale Reddings Brigade, afd Gouda, 1932 - 1937. -- 1 omslag

3689. Zorg voor geestelijk misdeelden (verstandelijk gehandicapten), 16 april 1936 - 31 dec. 1940. -- 1 omslag

3691. Ned. Ver. Het Roode Kruis (incl. bloedtransfusies), 25 sept. 1939 - 7 dec. 1940. -- 1 omslag

1855-(3681). Gouds drankweercomité, 1921 - 1940. -- 2 omslagen

1857-(3683). Nederlandse Vereniging EHBO, afdeling Gouda, 1921 - 1939. -- 2 omslagen

1864-(3685). Nederlandse Vereniging tot bevordering van de arbeid voor onvolwaardige arbeidskrachten (AVO), 1930 - 1940. -- 2 omslagen

1856-(3682). Volksbond tegen Drankmisbruik, afdeling Gouda, 1921 - 1933. -- 2 omslagen

38.3 Overige verenigingen en vakorganisaties


1848-(3674). Vereniging van Nederlandse gemeenten, 1921 - 1940. -- 4 omslagen, 2 pakken

1858. Gemeentelijke kredietbank Den Haag, 1921. -- 1 omslag

1859. Vereniging Het Nederlandse Wegencongres, 1921. -- 1 stuk

1860. Vereniging Gouda Vooruit, 1922. -- 1 stuk

1862. Goudse Winkeliersvereniging, 1922, 1925, 1927, 1930. -- 1 omslag

1863. Spaar- en Hulpbank te Gouda, 1923 - 1929. -- 1 omslag

1852-(3677). Algemene Nederlandse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer, 1931 - 1940. -- 2 pakken, 1 omslag

3686. Ver. voor Volkenbond en vrede, 18 jan. 1932 - 8 mei 1935. -- 1 omslag

3688. Leger des Heils, 5 juni 1934 - 15 juli 1937. -- 4 stukken

3690. Instituut voor Stad en Landschap van Zuid-Holland, 13 jan. 1938 - 28 okt. 1940. -- 1 omslag

1861-(3684). ANWB Toeristenbond van Nederland, 1922 - 1940. -- 2 omslagen

1854-(3680). Goudse muziekkorpsen, 1921 - 1940. -- 2 omslagen

1851-(3675). Nederlandse Vereniging voor Gemeentebelangen, 1921 - 1936. -- 2 omslagen

39 Verslagen en statistiek


1865-(3693). Verslagen en statistieken (algemeen dossier), 1921 - 1940. -- 7 pakken, 1 omslag

1871. Provinciale verslagen, 1921- 1923. -- 1 omslag

40 Diversen


40.1 Oranjehuis


1880-(3700). Leden koninklijk huis, 1922 - 1940. -- 2 pakken, 1 omslag

3701. Overlijden koningin-moeder Emma, 21 mrt. - 24 april 1934. -- 1 omslag

3702. Overlijden prins Hendrik, 4 juli - 11 aug. 1934. -- 1 omslag

3703. Verloving en huwelijk prinses Juliana en prins Bernard van Lippe-Biesterfeld, 10 sept. 1936 - 29 aug. 1938. -- 1 pak

3704. Geboorte prinses Beatrix Wilhelmina Armgard, 21 dec. 1937 - 22 mrt 1938. -- 1 omslag

3705. Geboorte prinses Irene Emma Elisabeth, 28 juni 1939 - 20 okt. 1939. -- 1 omslag

3706. 40-jarig regeringsjubileum koningin Wilhelmina, 12 mrt. - 26 sept. 1938. -- 1 pak

40.2 Overige


1872-(3694). Diversen (algemeen dossier), 1921 - 1940. -- 2 omslagen, 1 pak

1874-1875. Bekendmakingen (provinciale aanbestedingen), 1921 - 1930. -- 1 omslag, 2 stukken

3695. Bekendmakingen (voor zover niet elders ondergebracht), 1932 - 1940. -- 1 omslag

1878-(3698). Advertenties, 1921 - 1940. -- 2 omslagen

1876-(3696). Staatsalmanak, 1921 - 1940. -- 2 omslagen

1877-(3697). Provinciale almanak, 1921 - 1940. -- 2 omslagen

1879-(3699). Rijks- en provinciaal bestuur, 1922 - 1940. -- 2 omslagen

41 Duitse bezetting


3707. Openbare bekendmakingen, 15 - 31 mei 1940. -- 1 omslag

3708. Getroffen maatregelen tijdens buitengewone omstandigheden,15 mei - 30 dec. 1940. -- 1 pak

3709. Verklaringen inzake het nakomen van verordeningen en bepalingen van de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied en onthouding van handelingen tegen het Duitse rijk en de Duitse Weermacht, 19 nov. - 31 dec. 1940. -- 1 omslag

3710. Plaatselijke maatregelen tijdens buitengewone omstandigheden, 17 mei - 22 nov. 1940. -- 1 omslag

3711-3712. Vorderingen door het bezettingsleger, 10 juli - 28 dec. 1940. -- 2 pakken

3713-3717. Uitsluiting joden uit openbare betrekkingen en functies, 1940. -- 5 pakken

42 Oorlogsgeweldschade


3718. Wederopbouw van de door de oorlog geleden schade aan verkeersverbindingen en -bebouwingen (algemeen dossier), 25 mei - 27 nov. 1940. -- 1 omslag

3719. Oorlogsschade, 29 mei - 28 dec. 1940. -- 1 omslag

3720. Herstel bedrijfsleven, 31 mei - 16 dec. 1940. -- 1 omslag

3721. Herstelfonds 1940 (voor dekking en huisraad t.b.v. door oorlogsgeweld getroffen personen), 11 okt. - 28 dec. 1940. -- 1 omslag

43 Bevrijding en herstel


CopyrightSAMH