ac 566 -- Gouda -- Kerkmeesters St.-Janskerk

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2017 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisiedatum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Inventaris

1 Algemeen


1.1 Resolutie- en notulenboeken


1-14. Resolutie- en notulenboeken, 1640 - 1820. -- 14 delen
Achterin de inv.nrs. 1-3 een alfabetische index.

15-19. Resolutie- en notulenboeken, 1640 - 1777. -- 5 delen
Achttiende eeuwse afschriften, vermoedelijk afkomstig uit de collectie van de geschiedkundige C.J. de Lange van Vijngaerden. De inv.nrs. 15 - 17 bevatten voorin een naamlijst van kerkmeesters.
ZIE: Zie inv. nrs. 1 - 5

20-22. Alfabetische indices op de resolutie- en notulenboeken, 1640 - 1779. -- 3 omslagen

1.2 Ingekomen - en minuten van uitgaande stukken


23-42. Ingekomen - en minuten van uitgaande stukken, 1627 - 1820. -- 20 omslagen

2 Organisatie


2.1 College van kerkmeesters


2.1.1 Stukken inzake de benoeming


43. Uittreksel uit de resoluties van de volksvergadering van Gouda, inzake de benoeming van kerkmeesters, 1795 - 1797. -- 1 omslag

44. Kiezerslijst voor kerkmeesters, 1809. -- 1 stuk

45. Pre-advies van een sub-commissie uit het college van kerkmeesters, inzake het gelijktijdig lidmaatschap van het college van vader én zoon Van Dongen Bolding, 16 december 1814. -- 1 stuk

2.1.2 Reglementen


46. Samenvatting van de belangrijkste besluiten betreffende het toezicht op- en de administratie van de Sint-Janskerk, 1776; gedrukt. Met concept, z.d. (ca. januari 1776). -- 1 katern, 1 stuk

47. Samenvatting van de belangrijkste besluiten betreffende het toezicht op- en de administratie van de Sint-Janskerk; speciaal gedrukt op folio-formaat om voor te lezen bij de installatie van kerkmeesters, 1776. -- 1 katern

48. Concept-reglement voor de kerkmeesters, 1809; gedrukt.

2.1.3 Stukken inzake het rentmeesterschap


49. Uittreksels uit de kamerboeken van de stad inzake het waarnemen van het rentmeesterschap voor daartoe benoemde minderjarige kinderen, 1709 en 1727. -- 2 stukken

50. Uittreksel uit het kamerboek van de stad inzake toestemming tot kwijtschelding van de schuld aan de kerk van wijlen substituut-rentmeester Robbert van Daesdonck, 1709. -- 1 stuk

51. Akten van borgstelling voor aangestelde rentmeesters, 1727 - 1795. -- 1 omslag

52. Uittreksel uit de resolutieboeken van de stad en de kerkmeesters inzake de benoeming van de rentmeester, 1795, 1818. -- 2 stukken

2.1.4 "Particuliere kas"


53. Staten van inkomsten en uitgaven van gelden ontvangen ten voordele van de kerkmeesters, 1733 - 1793. -- 1 pak
Met verantwoording van de onderlinge verdeling, 1733 - 1738, 1740 - 1757, 1759 - 1772, 1782 - 1789, 1791 - 1793.

2.1.5 Naamlijst


--. Naamlijst over de periode 1447 - 1652.
ZIE: Zie achterin inv.nr. 84, fol. 238 e.v.

54. Register met jaarlijkse aantekening van de benoemden, 1447 - 1672. -- 1 deel
Opgemaakt in de 17e eeuw. De jaren 1447 - 1557 zijn incompleet. Voor de namen na 1672 zie voorin de jaarlijkse rekeningen van inkomsten en uitgaven.

2.1.6 Commissie tot instandhouding van de eredienst


55. Jaarrekening, 1810 - 1814. -- 1 deel
Laatste rekening afgehoord maart 1815. Afhoren gebeurde door de kerkeraad.

1134. Klad-memoriaal van inkomsten en uitgaven, 1810 - 1814. -- 1 deeltje

56. Schuldbekentenis voor het lenen van ƒ 1000 van Wouter Verblauw, 11 november 1812. -- 1 stuk
Afgelost 12 november 1826.

57. Stukken betreffende de samenvoeging met het college van kerkmeesters, 1813 - 1814. -- 1 omslag

2.2 Personeel


2.2.1 Aanstelling en instructie van functionarissen


63. Instructie voor de eerste doodgraver, 13e eeuw. -- 1 stuk

62. Ontwerpinstructies voor diverse kerkbedienden, z.d. -- 1 omslag
Zie ook inv.nr. 58.

--. Namen van de in 1691 in dienst zijnde stoelenzetsters.
ZIE: Zie voorin inv.nr. 167, fol. 4.

59. Afschrift uit het kamerboek van de stad, inzake goedkeuring van het waarnemen van de functie van koster, voor de hiertoe benoemde minderjarige Caesar Bouetius, 31 maart 1706. -- 1 stuk

60. Uittreksel uit het kamerboek van de stad betreffende benoeming van Jacobus van van de Brugge tot organist in de plaats van Camp Dircks. Camp, 18 mei 1712. -- 1 stuk

64. Instructies, met ontwerpen, voor de koster en toeziender van de kerk, 1750 - 1754 en z.d. -- 1 omslag

65. Instructies voor de stoelen- en stovenzetsters. 1750, 1758. -- 2 stukken

61. Uittreksel uit de handelingen van de kerkmeesters betreffende de aanstelling van een stovenzetster, 15 januari 1781. -- 1 stuk

58. Stukken betreffende aanstelling en instructie van diverse kerkbedienden, 1795 - 1808; ontwerpen en uittreksels. -- 1 omslag
Zie ook inv.nr. 62.

66. Instructies voor de organist, orgelmaker en orgeltreder, 1816 en z.d. -- 1 omslag

2.2.2 Salarissen


--. Register van uitgaven voor salarissen van diverse kerkbedienden, 1582 - 1605.
ZIE: Zie inv.nr. 98, fol. 76 - 87.

1138. Ordre op het aantekenen van de geboden en het trouwen in de kerk ...
Met verwijzing naar de besluiten van het stadsbestuur; gedrukt, 1790. Met een versie zonder verwijzingen; gedrukt, plano, z.d. -- 2 stukken
Betreft o.a. de vergoedingen aan de koster.

67. Stukken inzake het geheel ten laste komen van het betalen van de predikantstraktementen en salarissen van de kerkbedienden aan de kerk, 1797 - 1805. -- 1 omslag

68. Opgaven van inkomsten, zowel van landswege als van stadswege van de koster, predikant, voorlezer, organist en orgeltrapper, ca. 1809 en z.d. -- 2 stukken

2.3 Organisatie van de taak


69. Reglementen betreffende het beheer, onderhoud en administratie van de kerk, met aanvullingen in handschrift en aantekeningen over diverse onderwerpen, 1710 - 1795. -- 1 band

3 Taken


3.1 Predikantsplaats


71. Kwitanties van het predikanten-weduwenfonds, 1810 en 1811. -- 1 omslag

70. Testament van Agatha Comelia Swanenburg, weduwe van ds. Jan Arend Smit, waarbij een effect van ƒ 1000 en een bedrag van ƒ 500 wordt vermaakt aan het predikanten-weduwenfonds, 15 mei 1810; uittreksel, 11 mei 1813. -- 2 stukken

72. Aanmaningen om een bijdrage te leveren voor steun aan de predikanten, 1813. -- 1 omslag

3.2 Waalse kerk
De kerkmeesters van de St.-Janskerk verkregen bij KB van 15-10-1817 nr. 10 alle rechten en plichten van de Waalse gemeente, nadat deze in Gouda was opgeheven.


73. Uittreksel uit het vroedschapsboek van Gouda, met een verordening van de burgemeester, waarbij de kerkmeesters bevolen wordt om ƒ 100 per jaar aan de Waalse kerkenraad te geven, met bewijzen van betaling, 8 april 1625. -- 2 stukken

74. Aantekeningen betreffende de gevolgen van het overlijden van de voorzanger van de Waalse gemeente, ca. 1817. -- 1 stuk

3.3 Beheer van bezittingen


3.3.1 Inventaris van bezittingen enz.


--. Aantekening inzake de aanschaf van zilveren avondmaalbekertjes, december 1623.
ZIE: Achterin inv.nr. 99.

--. Inventaris van de boeken en kussens van de kerkmeesters, 31 augustus 1682.
ZIE: Achterin inv.nr. 99

75. Inventarislijsten van de bezittingen van de kerk, 1810 - 1819. -- 1 omslag

3.3.2 Financiële rechten


3.3.2.1 Exue
Heffing op nalatenschappen van niet-ingezetenen.


76. Lijst van personen die het recht van exue niet op tijd betaald hebben, 1596 - 1608. -- 1 omslag

77. Stukken betreffende het recht van exue, met lijst van de stukken nrs. 1-27, 1768 - 1781. -- 1 omslag
De nummers 1 en 3 - 9 ontbreken. Gebruikt bij een proces?

--. Aantekeningen betreffende het recht van exue, opgesteld ca. 1792.
ZIE: Zie: inv.nr. 69, fol. 83-89.

3.3.2.2 Vendu en slaggeld
Heffing bij "boelhuizen".


78. Verordening op de verpachting van de afslag van boelhuizen te Rotterdam, 1643; gedrukt. -- 1 deeltje
Gebruikt als voorbeeld?

79. Stukken betreffende de uitvoering van het recht van de verpachting van de vendu door de kerkmeesters, 1659 - 1714 en z.d. -- 1 omslag

--. Verordening op de verpachting van het slaggeld door de kerkmeesters, 26 augustus 1727; gedrukt 1742.
Ingebonden bij inv.nr. 69, fol. 24 - 38, met aanvullingen in handschrift.
ZIE: rubriek 2.3 inv.nr. 69

--. Uittreksel uit de voorwaarden van verpachting van het slaggeld, 17 augustus 1757; gedrukt.
Bijgebonden bij inv.nr. 69, fol. 40.
ZIE: rubriek 2.3 inv.nr. 69

80. Ampliatie op het eerste artikel van de verordening op het slaggeld, 26 juli 1766; gedrukt. -- 1 stuk
Ingebonden bij inv.nr. 69, fol. 42.

81. Uittreksel uit de decreten van de municipaliteit van de stad betreffende verpachting van de vendu, 6 december 1795. -- 1 stuk

82. Akten van borgstelling voor pachters van de vendu voor een periode van zes jaar, 1796 - 1808. -- 1 omslag

83. Stukken betreffende een geschil over de rechtsgeldigheid van het in 1497 aan de kerk geschonken recht van de vendu, 4 september 1813. -- 2 stukken

3.3.3 Kapitaal


3.3.3.1 Algemeen


85. Verslag van Maerten Zijvertsz aan de burgemeesters betreffende de renten van de kerk, 1588; goedgekeurd 1 maart 1588. -- 1 deel
Zie ook ac 1 (OA Gouda) inv.nr. 2829.

84. Kopie-boek van renten op huizen, landerijen, de overheid en gilde-altaren. Kopieën over de jaren 1307 - 1596, opgemaakt in 1652. -- 1 deel

86. Stukken betreffende betaalde en niet betaalde gemortificeerde renten, 1670 - 1802. -- 1 omslag

3.3.3.2 Transporten van renten


87. Transportakte van een rente, 1595. Afgelost 21 november 1622. -- 1 charter
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Zeer gehavend.)

89. Uittreksels van transportakten van losrenten, 1730 - 1772. -- 1 omslag

88. Transportakte van twee losrenten van ƒ 1800 en ƒ 1600, gekocht van Franco Gerard de Vrije, 26 februari 1732. -- 1 charter

90. Transportakte van twee renten, groot 2 x ƒ 600 en 1 x ƒ 800, gekocht van Hillebrand van Rossen, 12 november 1773. -- 1 charter

3.3.3.3 Gilderenten e.d.


91. Legger (manuaal) van de renten van de gilden, kapellen en altaren over de jaren 1571 - 1610, opgemaakt in 1582. -- 1 deel
Bevat:
Voorin register.

92. Uittreksels uit stadsregisters van nog niet betaalde gilderenten, z.d. (17e eeuw). -- 2 stukken

3.3.3.4 Leggers van diverse renten, huren en obligaties


98. Legger (manuaal) van diverse renten en landpachten, 1571 - 1610. -- 1 deel
Opgesteld in 1582. Pag. 20 - 22 komt na 26 en na pag. 35 komt 30 (ontbr.) - 33.
Bevat:
Achterin: register van betaalde salarissen voor div. kerkbedienden, 1582 - 1605 (fol. 76 - 87).

93. Klad-memoriaal van ontvangen huisrenten door de bode Pieter Gheritsz, 1572 - 1580. -- 1 katern

94. Legger van de renten van de St. Janskerk, 1572 - 1582. -- 1 deel
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (De eerste vier pagina's zijn zwaar beschadigd.)

95. Klad-legger van niet op tijd betaalde renten, opgesteld door de bode Pieter Gerritsz, 1572 - 1583. -- 1 deel

96. Legger van de niet op tijd betaalde renten, opgesteld door Pieter Gerritsz de bode, 1572 - 1586. -- 1 deel
Bevat:
Voorin een in 1584 vervaardigde inhoudsopgave.

97. Legger van huis- en poortpandingrenten, 1581 - 1610. -- 1 deel
Opgesteld in 1582.

99. Legger (manuaal) van huis- en landrenten, 1586 - 1689. -- 1 deel
Opgesteld in 1611. Bijna alle eerste posten lopen over 1610. Zie ook inv.nr.100.

100. Memoriaal van de renten van de kerk, aangelegd door Dirk Hopkooper, 1608 - 1644. -- 1 deeltje
Neveningang voor inv.nr. 99?
Bevat:
Voorin enkele Latijnse teksten.

101. Legger van renten, huren en obligaties, 1693 - 1730. -- 1 deel

--. Lijsten van rentebrieven, vrijgesteld van de 200 penning, 1718 - 1742.
ZIE: Ingebonden voorin inv.nr. 101.

102. Legger van renten en obligaties, 1731 - 1794. -- 1 deel

3.3.3.5 Grootboek Nationale Schuld


103. Effectenregister van de nationale losrenten en schuldbrieven, ten laste van de Bataafse Republiek, 1802 - 1804. -- 1 deel
De effecten zijn verkocht in de jaren 1808 - 1809, ten behoeve van de bouw van een nieuwe preekstoel en doophek.

104. Lijsten van betaling van een derde van de renten van de effecten ten laste van het Grootboek Nationale Schuld, 1810. -- 1 omslag

105. Bewijs van inschrijving in het Grootboek Nationale Schuld, 1815. -- 1 omslag

3.3.3.6 Schenkingen, legaten


106. Uittreksel uit het testament van Gerrit Claesz Schipper en Maria Jansdr van 17 februari 1619, waarbij zij elkaar tot erfgenaam verklaren, 14 maart 1624. -- 1 katern

114. Uittreksel uit het testament van Ary Willemsz Jongeneel en Lijsbeth Cornelisdr van van de Vilgh uit Waddinxveen, 26 november 1726; uittreksel 10 oktober 1727. -- 1 omslag

109. Uittreksels van de testamentaire beschikking van Lijsbeth Jansdr, 1663 en 1674. -- 1 stuk

107. Testament van Jas Hendricxe, waarbij hij zijn zoon onder bepaalde voorwaarden tot erfgenaam verklaart, 1664. -- 1 stuk
NIET RAADPLEEGBAAR, eerst restaureren! (Zwaar beschadigd.)

108. Stukken betreffende de nalatenschap van Anita van Houten, vrouw van Abraham van Gelder, 1668 - 1672. -- 1 omslag

110. Inventaris van nagelaten goederen, opgemaakt door Jan de Vignier, weduwnaar van Marritgen de Bontesym, 1692. -- 1 katern

111. Uittreksel uit het rekestboek van de stad Gouda, inzake de verkoop van een rentebrief van ƒ 1000 door de voogden van Pieter Sijen, 30 mei 1698. -- 1 stuk

112. Uittreksel uit het testament van Johannes Hayesz. Bitters waarbij zijn graf aan de kerk wordt vermaakt onder bepaalde voorwaarden, 1 mei 1699. -- 1 stuk

115. Uittreksel uit het testament van Adriana Pouw, weduwe van Hendrik Harles, d.d. 19 oktober 1706, 28 december 1727. -- 1 stuk

113. Uittreksel uit het testament van Elisabeth Ruygfelaer d.d. 28 april 1708, waarbij Harbara Huygen Dijkman tot universeel erfgenaam wordt verklaard, 6 juli 1728. -- 1 stuk

116. Afschrift van het testament van mr. Govert Suys d.d. 26 juni 1751, waarbij aan de kerk ƒ 12 voor twee graven en aan de diakonie ƒ 1000 en een derde van het door de weesmeesters geërfde deel, onder zekere voorwaarden, wordt gelegateerd, 21/22 januari 1756. -- 1 katern

117. Uittreksel uit de decreten van de municipaliteit van Gouda, inzake een vordering van de kerkmeesters op de executeur van wijlen de weduwe Souffré, 24 maart 1796. -- 1 stuk

120. Uittreksel uit het testament van Jan de Bruyn en Pieternella Pronk d.d. 1 februari 1808, waarbij de kerk onder zekere voorwaarden een graf erft, 12 februari 1821. -- 1 stuk

118. Uittreksel uit het testament van Albertus Venroy d.d. 8 januari 1811, waarbij ƒ 200 onder zekere voorwaarden vermaakt worden, 11 december 1811. -- 1 stuk

119. Testament van Johanna Catharina van Hunster, waarbij onder zekere voorwaarden ƒ 1000 wordt vermaakt aan de kerkmeesters, 8 december 1813. -- 1 stuk

3.3.3.7 Schulden


121. Akte waarbij Cornelis van Alphen verklaart diverse nationale schuldbrieven te hebben verkocht aan kerkmeesters, 24 februari 1806. -- 1 stuk

124. Afgeloste schuldbekentenissen, 1810 - 1819. -- 1 omslag

122. Afschrift van een akte van schuldbekentenis voor het lenen van ƒ 1000 van de heer Van Thielen, 26 februari 1811. -- 1 stuk

125. Rapport van de Commissie van Finantie, met voorstellen tot bezuiniging ter delging van schulden, 5 november 1811. -- 1 stuk

123. Notariële akte met bevel tot betaling van een schuld van ƒ 3000 aan Dirk van van de Starre, 27 mei 1812. -- 1 stuk

126. Staat van de schulden van de kerk, 20 juni 1820. -- 1 katern
Vervaardigd in verband met de voorgenomen reorganisatie tot kerkvoogdij?

3.3.4 Gronden en opstallen niet tot het kerkgebouw behorend


3.3.4.1 Gronden


127. Uittreksel uit het 'verleybouck' van de stad, betreffende de verkoop van een lijnbaan aan kerkmeesters, 9 februari 1622. Uittreksel 10 februari 1622. -- 1 stuk

128. Verzoekschrift aan het stadsbestuur betreffende een geschil over de betaling van erfpacht voor een lijnbaan tussen Tiendewegs- en Kleiwegspoort, 8 mei 1638. Met apostille: 'geapprobeert'. -- 1 stuk

129. Uittreksel uit het kamerboek van de stad, betreffende de opheffing van de verplichting tot onderhoud van de Vest naast de Doelen, 29 september 1725. -- 1 stuk

3.3.4.2 Huizen


130. Uittreksel uit het stadseigenboek betreffende de verkoop van een huis en erf aan de Koningstraat door Claes Jansz Schoon en Jan Maertensz, maart 1629. -- 1 stuk
Gedeeltelijk onleesbaar.

131. Eigendomsakte van een huis op het kerkhof, gekocht van Jan Cornelis Ganseman, 25 april 1681. -- 1 charter, 2 zegels

132. Akte van verkoop van een huis en erf op de Nieuwehaven, door Ary van van de Spelt aan Joris van van de Dus, 30 september 1786. -- 1 charter, 2 zegels

133. Akte van verkoop aan kerkmeesters, van een huis en brug.bij het gasthuis, 4 november 1803. -- 1 charter (met zegel)

134. Koopakte van vier huizen en een erf eigendom van Jan Bax, tussen het kerkhof en het gasthuis, 17 december 1803. Met retroacta. -- 1 charter, 2 stukken

135. Notariële koopakte van een huis in de Molenwerf, genaamd het Meevat, door Hermanus van Wijk, 8 oktober 1813. -- 1 stuk

3.3.4.3 Verhuren


--. Legger van huis- en landhuren, 1608 - 1684; gecontroleerd in 1684.
ZIE: Zie achterin inv.nr. 99, fol. 255 - 262.

137-138. Akten van verhuur van de huizen en tegen de kerk gebouwde opstallen, 1726 - 1806. -- 1 band, 1 pak

136. Memorie van de verschijndagen van de huishuur van H. Holst, 1773 - 1784. -- 1 stuk

3.3.5 Kerkelijke gebouwen, goederen e.d.


3.3.5.1 Kerkgebouw


3.3.5.1.1 Herstel, onderhoud, verbouwing


141. Concept-overeenkomst met Cornelis Fredericksz betreffende het leveren van hout en het bouwen van steigerwerk, z.d. (16 eeuw). -- 1 stuk
Na de brand van 1555?

139. Uittreksel uit het vroedschapsboek van 1552, inzake de vergunning tot verkoop van land, rentebrieven, zilver, etc. tot herbouw van de kerk, z.d. (na 1572). -- 1 stuk

1140. Stukken betreffende de aanbesteding van de verhoging van het middenpand van de kerk, 1590. -- 1 omslag

142-(1137). Reparatiebouck van de optimmeringhe van 't middelpant van de kercke ...
Rekeningen van inkomsten en uitgaven voor de verhoging van het middenpand van de kerk, mei 1590 - juni 1593. -- 1 deel, 1 omslag

143. Tweede rekening van verschillende reparaties aan de kerk, 1592/1593. -- 1 katern

140. Uittreksels uit het stadskeurboek, betreffende een reglement tot onderhoud en bescherming van kerkgebouw en grondgebied en het tegengaan van ongeregeldheden tijdens predikaties, 23 januari 1603 en 2 oktober 1607. -- 2 stukken

1135. Inspectierapport van Barent Laermans over te verrichten werkzaamheden aan het dak, 11 juni 1674. -- 1 stuk

144. Uittreksel uit het kamerboek van de stad, met opgave van de leningen voor het restaureren van het kerkgebouw, 25 april 1678. -- 1 stuk

145. Concept-bestek voor het leidekkerswerk aan de kerk van Haastrecht, ca. 1700. -- 1 stuk
Gebruikt als voorbeeld? Incompleet.

146. Inspectierapport van de kap door de timmerlieden Flores Damen van Outshoorn en Maerten Cornelisz van Outshoorn, 29 mei 1704. -- 1 stuk

147. Bestekken voor de uitvoering van leidekkerswerk door Gerrit.van den Bosch aan het kerkdak, 1704 en 1714. -- 2 stukken

149-151. Register van uitgave van arbeidslonen voor het onderhoud en reparatie van de kerk, 1717 - 1740. -- 3 delen

148. Afschrift van een rapport over de toestand van het kerkgebouw, met kostenopgave van de te verrichten reparaties, door A. Blanken, in opdracht van de commissaris generaal provisioneel belast met de zaken van de Hervormde Kerk, 15 april 1818. -- 1 stuk

3.3.5.1.2 Eigendomsrecht


152. Stukken inzake de vaststelling van het eigendomsrecht op het kerkgebouw, 1798 - 1800. -- 1 omslag

3.3.5.1.3 Monumenten


153. Memorie inzake een op te richten monument voor vice-admiraal De Haan, 1677. -- 1 stuk

3.3.5.1.4 Verlichting


--. Uittreksel uit de resoluties van de stad, inzake tarieven voor het gebruik van doodkisten en kaarsen, 1541.
ZIE: Zie inv.nr. 69, fol. 43v - 44r.

154. Overeenkomst inzake de leverantie van kaarsen voor de jaren 1795 en 1796. -- 2 stukken

3.3.5.1.5 Brandbeveiliging


155. Afschrift van een bestek voor het plaatsen van een bliksemafleider op de Grote Kerk te 's-Gravenhage, 1804. -- 1 stuk
Als voorbeeld gebruikt?

156. Aanplakbiljet met aanwijzingen van de bergplaatsen van het brandgereedschap; gedrukt, z.d.

3.3.5.2 Toren


3.3.5.2.1 Reparatie


157. Voorwaarden voor de bouw van steigerwerk rond de toren, uitgevoerd door Jacob Joosten, 15 mei 1599. -- 2 stukken

158. Overeenkomst met Warmoldt Stuyrman uit Bentheim (D) voor de leverantie van vijfhonderd voet stenen blokken, 15 juli 1599. -- 2 stukken

159-161. Losrentebrieven, groot ƒ 4000, opgenomen ter bekostiging van de restauratie van de toren, 1601 - 1602. -- 3 charters

162. Bestek en voorwaarden voor de vernieuwing van de toren, 1603, 1604 en z.d. -- 4 stukken
Zie ook tekening nr. ...

3.3.5.2.2 Klokken


--. Afschrift van een stedelijke verordening op de tarieven voor het luiden van de klokken, december 1595.
ZIE: Zie voorin inv. nrs. 273 - 275.

163. Contracten met mr. Henrick Weghewaert uit Kampen inzake het gieten van luidklokken, 1606 - 1607. -- 4 stukken

164. Aanwijzingen vanwege de stedelijke overheid tot het luiden van de klokken bij bijzondere gelegenheden, 1695 - 1811. -- 4 stukken

3.3.5.3 Bijgebouwen


165. Stukken inzake de bouw en verbouw van een schoorsteen in de kerkmeesters- en consistoriekamer, 1774 en z.d. -- 2 stukken

3.3.5.4 Zitplaatsen
Zie betreffende de bankenplannen ook de tekeningen nrs. ...


177. Verklaring van de kerkmeesters, dat Frans Herbertsz, burgemeester, een bank mag plaatsen, 21 mei 1657. -- 1 stuk

181. Uittreksel uit het kamerboek van de stad inzake een bespreking met de kerkenraad over een nieuw bankenplan, 26 juni 1674. -- 1 stuk

178. Uittreksels uit het kamerboek van de stad inzake het eigendom van plaatsen in de herenbanken, 1682 - 1727. -- 1 omslag

--. Uittreksels uit de resolutieboeken inzake het gebruik van de stoelen, 1685 - 1691.
ZIE: Zie voorin inv.nr. 167.

166-170. Registers van huurders van de zitplaatsen, 1689 - 1818. -- 5 delen

--. Naamlijst van personen die in het bezit zijn van of recht hebben op een plaats in de advokatenbank in het jaar 1699.
ZIE: Zie voorin inv.nr. 167.

173-176. Naamindices behorende.bij de verhuurregisters van de zitplaatsen, ca. 1700 - 1818. -- 1 deel, 2 katernen en 1 omslag

179. Eigendomsbewijzen van een stoel en sleutel, 1719. -- 2 stukken

--. Lijsten van stoelen, waarvan de rechten aan de stoelenzetsters toekomen, 1725 -1743.
ZIE: Zie achterin inv.nr. 168.

--. Register van de banken, waarvan het sleutelrecht door kerkmeesters is uitgegeven sinds 1727, aangelegd in 1776, bijgehouden tot 1794.
ZIE: Zie inv.nr. 169, fol. 151.

--. Aantekeningen inzake de verdeling van de opbrengst van de stoelen tussen de vijfstoelenzetsters, 1750.
ZIE: Zie inv.nr. 169, fol. 145-146.

171. Register van huurders van de zitplaatsen in de banken, 1776 - 1818. -- 1 deel
Achterin een index op de namen. Zie ook inv.nr. 169.

182. Stukken inzake ontwerpen voor een nieuw bankenplan door Jacob Otten Husly uit Amsterdam, 1785. -- 1 omslag

180. Advies van de commissarissen van de veertien dagen, betreffende het vrijstellen van het sleutelrecht van de banken, 1802. -- 1 stuk

183. Rapport van Jan van van de Haag inzake het nazien van de luifels van de banken om de pilaren, 1808. -- 1 stuk

3.3.5.5 Overig kerkmeubilair
Zie betreffende de bouw van het koorhek ook de tekeningen nrs. ...


1142. Contract betreffende de aanbesteding voor het maken en leveren van de preekstoel, het doophek en de predikantenbank, 28 december 1607. -- 1 stuk

184. Bestek en voorwaarde voor de levering van het steenwerk voor het koorhek, 1775.
Slechts de bovenhelften zijn bewaard gebleven.

3.3.5.6 Orgels


3.3.5.6.1 Oude orgel


1139. Rekening betreffende de aanbesteding, constructie en plaatsing van het orgel, 8 december 1588. -- 1 stuk

185. Opsomming van gebreken aan het orgel en de uit te voeren reparaties, z.d. (17e eeuw). -- 1 stuk
Waarschijnlijk door de organist opgesteld.

188. Contract met Dirck Pietersz., orgelmaker te Utrecht, wegens reparatie en vernieuwing van het orgel, 9 juli 1601; met aanvullingen, 18 juni 1621. -- 1 stuk

189-194. Stukken inzake reparaties e.d. uitgevoerd door mr. Germer Galtus van Hagerbeer en zoon uit Amersfoort, 1636 - 1638. -- 5 omslagen

195. Overeenkomst met mr. Bernardus Frick om eindelijk na 34 jaar het orgel weer te repareren en schoon te maken, 5 maart 1683. -- 1 stuk

196. Stukken inzake een geschil tussen orgelmaker mr. N. Langlee en organist Gerard van Blanckenburgh, over uit te voeren verbeteringen, 1684/1685. -- 1 omslag

197. Uittreksel uit het kamerboek van de stad, inzake een toestemming aan kerkmeesters de orgelmaker opnieuw te contracteren, 5 mei 1687.

198. Concept-overeenkomst met mr. Jacobus Cools inzake het maken van een derde klavier en "nieuw secreet", z.d. (juli 1688). -- 2 stukken
Zie inv.nr. 1 fol. 19.

187. Kostenopgave van J. Duyschodt, orgelmaker, voor het bruneren van de pijpen, z.d. (ca. 1696). -- 1 stuk

186. Lijst van uit te voeren reparaties opgesteld door mr. orgelmaker Joost Dirck Jaarlinck uit Deventer, z.d. (ca. 1711). -- 1 stuk
Waarschijnlijk niet uitgevoerd.

199. Brief van organist-orgelmaker Kamp inzake een kostenverhoging van een orgelreparatie, 27 juli 1711. -- 1 stuk

3.3.5.6.2 Nieuwe orgel


200. Correspondentie van de heer Van Strijen betreffende de bouw van het orgel, 1732 - 1750 en z.d. -- 1 omslag
Integraal gepubliceerd in: Bouwstenen voor een geschiedenis van de toonkunst in de Nederlanden. 2. Amsterdam, 1971. pag. 116 e.v.

203. Memoriaal van uitgaven voor de bouw van het orgel, samengesteld door Van Strijen, 1733 - 1736. -- 1 katern

201. Paspoort door de stad verstrekt aan de heer Van Strijen en gevolg, on in Namen marmer te kopen, 30 juli 1734. -- 1 stuk

202. Aantekeningen inzake de gebruikte grenen binten, z.d. -- 1 stuk

204. Brief van G. van den Heuvel te 's-Gravenhage aan rentmeester P. Nederhoff, inzake het leveren van de beelden op het orgel, 8 januari 1767. -- 1 stuk

205. Stukken inzake de aanbesteding van een reparatie, uitgevoerd door F.G. Hyneman te Nijmegen / Rotterdam, 1800/1801. -- 1 omslag

206. Stukken inzake het onderhoud van het grote en kleine orgel door Joh.C. Friederichs, 1810. -- 1 omslag

3.3.5.7 Glazen
Zie voor de inventaris van de cartons enz., W. Veerman, .....


1141. Brief van het stadsbestuur van Rotterdam ter introductie van de stadsglazenmaker Frans Adriaens, opdat deze de maat kan nemen voor het door hen te schenken raam, 18 januari 1601. -- 1 stuk

207. Correspondentie van de glasschilder M.E. de Angelis uit Brussel inzake de restauratie van de glazen, 10 november 1743 - 15 mei 1766. -- 1 omslag

210. Notulen betreffende reparatie van beschadigde ramen, 1756 - 1766. -- 1 deel

208. Lijsten met opgave en beschrijving van de ramen, die door hagel schade ondervonden hebben, 1756 (of 1791). -- 2 stukken

209. Notulen betreffende reparatie van beschadigde ramen, 1756 - 1766 en 1790 - 1800. -- 1 deel

3.3.5.8 Kosterij


211. Verklaring van Niesje Meyer op de Molenwerf, dat de ramen van het kosterhuis ten allen tijden over haar erf geopend mogen worden, 18 maart 1761. -- 1 stuk

3.3.5.9 Begraven en graven


3.3.5.9.1 Algemeen


--. Stedelijk uittreksel inzake het gebruik en tarieven van doodkisten en kaarsen in de kerk, 1541.
ZIE: Zie inv.nr. 69, fol. 43 - 44.

226-228. Stukken betreffende de grafstenen, 1596 - 1723. -- 3 omslagen

219. Uittreksels uit het vroedschapsboek van de stad inzake de plicht tot het betalen van grafrechten, 3 juni 1598 en 17 april 1599. -- 2 stukken

--. Resoluties betreffende het verleggen en begraven van de doden, 1635 en 1644.
ZIE: Zie voorin inv.nr. 2.

220. Concept-brieven aan de magistraat van de stad betreffende een verzoek de kosten van begraven e. d. te mogen verhogen, z.d. (ca. 1641). Met bijlagen. -- 1 dossier
Bevat:
Reglementen Alkmaar (1641), Den Haag (1641), Leiden (1641), Oudewater (z.j.), Rotterdam (1629 en 1639) en Schoonhoven(l641).

212. Afschrift uit het 7e stadsregister inzake een reglement betreffende de eigendom van graven in de kerk, 24 september 1642. -- 1 stuk

221. Reglement betreffende de tarieven van het begraven in kisten en op het kerkhof, 1646. -- 1 katern

--. Stedelijke verordening op het loon van de doodbidders, het schenken bij begrafenissen e.d, 2 oktober 1655; gedrukt in 1710, met aanvullingen in handschrift.
ZIE: Zie inv.nr. 69, fol. 76 - 82.

213. Uittreksel uit het kamerboek van de stad met een aanvulling op het begraafreglement van 1663 betreffende het begraven van kraamkinderen, 13 februari 1664. -- 1 stuk

216. Uittreksel uit het resolutieboek van de stad inzake een verbod tot het begraven bij nacht, 8 oktober 1678. -- 1 stuk

212. Berekening van het aantal graven in de kerk, z.d. -- 1 stuk
XXX Bestaat dit nummer nog wel?

224. Uittreksels uit het kamerboek van de stad inzake de tarieven van het verhuren van de doodskleden en rouwbehangsels, 1704 en 1709. -- 2 stukken

--. Stedelijk reglement op het verhuren van lijkkleden en rouwbehangsels, 1704; gedrukt in 1760, met aanvullingen in handschrift.
ZIE: Zie inv.nr. 69, fol. 47 - 53.

222. Uittreksel uit het kamerboek van de stad inzake goedkeuring aan kerkmeesters tot het aanbesteden van het maken van eiken doodkisten, 12 april 1706. -- 1 stuk

217. Uittreksel uit het kamerboek van de stad inzake toestemming tot het begraven bij nacht van de zoon van Van van de Dussen, 3 maart 1711. -- 1 stuk

--. Stedelijk reglement op het begraven in de stad bij avond, 30 januari 1730; gedrukt, met aanvullingen in handschrift.
ZIE: Zie inv.nr. 169, fol. 68 - 74.

218. Uittreksel uit het kamerboek van de stad, waarin toestemming wordt gegeven voor het gebruik van de grote baar voor het begraven van Johannes Welsing, 27 juni 1735. -- 1 stuk

--. Stedelijke ampliatie op het reglement van het verhuren van lijkkleden en rouwbehangsels, 17 juni 1760; gedrukt.
ZIE: Zie inv.nr..69, fol. 55 - 57.

223. Uittreksel uit de decreten van de municipaliteit met de bepaling. dat bij elke timmerman lijkkisten besteld kunnen worden, maar dat wel de rechten hiervoor aan de kerk betaald moeten worden, 1795. -- 1 stuk

225. Notariële akte van borgstelling voor Jan Melkert bij de pachting van de verhuur van rouwkleden voor de tijd van zes jaar, 15 december 1795. -- 1 stuk

214. Stedelijk reglement inzake het begraven in de stad, 1795/1796; gedrukt.

--. Stedelijk reglement inzake het begraven in de stad, 1795/1796; gedrukt; met aanvullingen in handschrift.
ZIE: Zie inv.nr. 69, fol. 60 - 67.

--. Stedelijke ampliatie op het reglement inzake het begraven in de stad, 18 maart 1796.
ZIE: Zie inv.nr. 69, fol. 107.

215. Uittreksels uit de decreten van de municipaliteit inzake wijzigingen van het reglement van het begraven, 1796. -- 2 stukken

3.3.5.9.2 Registers van overledenen


--. Sterftelijsten, september 1634 - februari 1653 (vele hiaten).
ZIE: DTB Gouda inv.nr. 25

--. Register van begravenen in de kerk, 1671 - 1695.
ZIE: DTB Gouda inv.nr. 26.

229. Naamlijst van begravenen, augustus 1686 - mei 1690. -- 1 katern

--. Register van begravenen in de kerk, 1696 - 1725.
ZIE: Zie DTB Gouda inv.nr. 27.

--. Register van begravenen in de kerk, 1726 - 1757.
ZIE: Zie DTB Gouda inv.nr. 28.

--. Register van begravenen in de kerk, 1758 - 1790.
ZIE: Zie DTB Gouda inv.nr. 29.

--. Register van begravenen op het kerkhof, 15 januari 1790 - 1805.
ZIE: Zie DTB Gouda inv.nr. 31.

1136. Naamregister met maandelijks overzicht van overledenen, met vermelding van de ontvangsten wegens het begraven, 1790 - 1805; kladexemplaar. -- 1 deel

--. Register van begravenen in de kerk, 1791 - 1811.
ZIE: Zie DTB Gouda inv.nr. 30.

--. Register van begravenen op het kerkhof, 1806 - 1811.
ZIE: Zie DTB Gouda inv.nr. 32.

230. Register van begravenen in de kerk, 1806 - 1811. -- 1 deel

3.3.5.9.3 Eigendom van graven


231-240. Grafboeken.
Registers van eigenaars der graven, 1540 - 1828 (1830). -- 10 delen
De inv.nrs. 232 - 238 bevatten voorin een naamlijst van kerkmeesters.
Nadere toegang: (WWW)

--. Akte van overdracht van het eigendomsrecht van een graf op het koor ten behoeve van jhr. Johan van Seraeskercken, 9 januari 1611.
ZIE: Zie achterin inv.nr. 232.

243. Verklaring van dr. Martinus Herculanus Blonck, dat hij geld gegeven heeft ter bestrijding van de onkosten tot onderhoud van zijn graf, 2 december 1652. -- 1 stuk

246. Uittreksel uit het kamerboek van de stad, inzake het overtekenen van het eigendomsrecht van graven, 22 juli 1656. -- 1 stuk

242. Bewijsstukken inzake koop en verkoop van het eigendomsrecht van graven, 1656 - 1729. -- 1 omslag

247. Eigendomsbewijzen van graven, 1657 - 1822. -- 1 omslag

245. Akte van aankoop van een huis en graf door Claes Jansz Hen en de erfgenamen van Jan Andriessensz Vrijaldenhove, 17 februari 1667. -- 1 katern

248. Uittreksels uit boedelinventarissen ten bewijze van het eigendomsrecht van graven, 18e eeuw. -- 1 omslag

241. Lijsten van overboeking van het eigendomsrecht van graven, 1718, 1734 - 1754, 1756 - 1781, 1783 - 1791, 1793, 1794, 1799, 1801 - 1809, 1813. -- 1 pak

244. Notarieel afschrift van het testament d.d. 7 april 1788, van Sibilla de Grande, echtgenote van Paulus Hubertus Buys; waarbij zij bepaalt in de St.-Janskerk begraven te willen worden en vijf graven schenkt aan de kerk van Linschoten, 24 maart 1793. -- 1 stuk

249. Aantekeningen inzake het graf van Johannes Kramer, 1813. -- 1 stuk

3.3.5.9.4 Kapellen en kelders


250. Akte van overdracht van het pachtrecht van de kapel van Blois, door Arent Blois van Treslong aan Jan van Rijswijck te Leiden, 7 september 1581. -- 1 stuk
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Beschadigd.)

251. Uittreksel uit het kamerboek van de stad inzake een overeenkomst met oud-burgemeester Van Beverning over het onderhoud van de nieuwe kapel, 7 januari 1675. -- 1 stuk

252. Uittreksel uit het testament d.d. 9 januari 1687 van Elisabeth van Ruytenburch, weduwe van Amilius Cool, waarbij geld wordt vermaakt tot onderhoud van de kapel, 21 augustus 1697. -- 1 stuk

--. Aantekeningen inzake de eigenaars van de kapellen en grafkelders, 1701 - 1817.
ZIE: Zie achterin inv.nr. 238.

--. Aantekeningen inzake het eigendom van de grafkelders op het koor en de kapellen, z.d.
ZIE: Zie inv.nr. 69, fol. 89 - 99.

253. Aantekeningen inzake het eigendomsrecht van de kapellen en kelders, 19e eeuw. -- 1 omslag
Opgesteld in verband met onteigening ?

3.3.5.9.5 Kerkhof


254. Restauratierekening van de muur met twee stenen bruggen aan het kerkhof, 1598/1599. Afgehoord 4 januari 1599. -- 1 katern

255. Vergunning tot het maken van een deurkozijn in de muur van het kerkhof door Engel Pietersz Pleun, 20 april 1639. -- 1 stuk

256. Bestek voor het repareren van de kademuur bij het kerkhof, door Abraham van van de Speldt, 20 juni 1707. -- 1 stuk

3.3.5.9.6 Geschillen


257. Stukken inzake een verloren proces van de kerk met de H. Geestmeesters en de vaders van het Oudemannenhuis als erfgenamen van Aelbrecht Gerbrantsz, 1603, 1611. -- 1 lias
Voornamelijk financiële stukken.

261. Stukken inzake een proces over de betaling van rechten voor het maken van bruggen e.d. over de grachten rond de kerk, waarvan de opbrengst bestemd was voor de librije, 1612 - 1751 en z.d. -- 1 omslag

258. Dossier inzake een proces met de landdrost Pieter van Beest over nog te betalen recht van exu, 1622. -- 1 omslag

259. Stukken inzake een proces met de erfgenamen van Pieter Verpoorten, 1631. -- 1 omslag
Slecht leesbaar.

260. Dossier inzake een proces met het klooster Sarepta te Brugge, over landerijen in Vlaanderen, 1688. -- 1 omslag
Later bleek niet Gouda, maar Groede eigenaar te zijn.

262. Stukken inzake een geschil over het eigendom van de familiebanken van De Lange en Prince, 1816 - 1817. -- 1 omslag

4 Financiële administratie


4.1 Richtlijnen


263. Uittreksel uit het vroedschapsboek van de stad, met een verordening inzake het jaarlijks afhoren van de rekeningen van de godshuizen, 25 november 1613. -- 1 stuk

264. Uittreksel uit het kamerboek van de stad inzake het stellen van de synodale rechten op de som van ƒ 25, 1623 - 1624. -- 1 omslag

265. Uittreksel uit het vroedschapsboek van de stad, inzake een verzoek tot kwijtschelding van de plicht een vierde deel van de opbrengst van het luiden aan het gasthuis af te staan, 3 september 1624. -- 1 stuk

267. Formulier voor een bewijs van betaling van verplichtingen aan de St.-Janskerk af te geven door de inner van de gelden, 18e eeuw; gedrukt. -- 1 stuk

266. Uittreksel uit het kamerboek van de stad inzake een vergoeding van ƒ 30 voor het aalmoezeniershuis bij het trouwen op zondagavond na de dienst, 29 maart 1724. -- 1 stuk

4.2 Jaarrekeningen


4.2.1 Kerkmeesters


268-487. Jaarlijkse rekening van inkomsten en uitgaven, 1573 - juni 1820. -- 220 delen
Tot 1812 voorin elke rekening een naamlijst van de in het desbetreffende jaar benoemde kerkmeesters, en een inhoudsopgave. Over de jaren 1575 - 1603 zijn in de delen claves aangebracht. Van 1573 - 1582 worden de rekeningen afgehoord door kerkmeesters en fabriekmeesters, daarna alleen door kerkmeesters, vanaf 1804 door kerkmeesters en kerkeraad. Met uitzondering van de jaren 1573 - 1610 is achter vrijwel elke rekening een balans opgemaakt. Vanaf het jaar 1798 is voorin de rekening geen inhoudsopgave meer geschreven. De rekeningen over de jaren l638, 1711 en 1712 ontbreken. Zie voor de periode 1581 - 1613 ook inv.nr. 896.

4.2.2 Rentmeester
Jaarrekeningen van gemortificeerde renten en huren en inkomsten en uitgaven, opgemaakt door de rentmeester, 1575 - 1792 (hiaten) en z.j. Tot en met 1676 bevatten de rekeningen een post 'uitgaven', daarna niet meer. Vanaf 1677 zijn de registers gedrukt. De rekeningen werden door kerkmeesters afgehoord. De rekeningen over de jaren 1640 t/m 1644, 1654, 1661 t/m 1665, 1667 en 1682 ontbreken.


488-489. Maerten Syvertszoen, 1575 - 1580, 1585 -1587. -- 3 katerns

490-500. Gherrit Pietersz. de Gruyter, 1587 - 1595. -- 11 katernen

501-511. Lambert Cornelisz., 1595 - 1604. -- 11 katernen

512-553. Dirck Gerritsz. Hopcooper, 1605 - 1639, 1645 - 1650 (1651).. -- 42 katernen

554-563. Coenraedt de Wilde, 1653, 1655 - 1660, 1666, 1668 - 1670. -- 10 delen XXX

564-574. Pieter Groenendijck, 1671 - 1681. -- 11 delen XXX
Vanaf inv.nr. 570 gedrukt, met alleen gemorticifeerde renten en huren.

575-580. Mr. Hermanus Herbertsz., 1683 - 1688. -- 6 delen

581-597. Mr. Franco de Vrije, 1689 - 1705. -- 17 delen

598-607. Robbert Daesdonck, 1706 - 1715. -- 10 delen

608-617. Cornelis van Eyck, 1716 - 1725. -- 10 delen

618-619. Adriaan de Kedts, 1726 - 1727. -- 2 delen

620-631. Dirck de Vrije, 1728 - 1739. -- 12 delen

632-663. Pieter Nederhoff, 1740 - 1771. -- 32 delen

664-673. Allard Pierson, 1772 - 1781. -- 10 delen

674-684. Mr. Frederik van der Hoeve, 1782 - 1792. -- 11 delen

685-686. Ongedateerde rekeningen, 18e eeuw. -- 2 delen

4.2.3 Rendantrekeningen van de rentmeester


687. Dirck Gerritsz Hopcooper, 1637. -- 1 katern XXX
33e rekening. Afgehoord 7 januari 1639. Duplicaat van inv.nr. 544.

688. Coenraadt de Wilde, 1653. -- 1 katern XXX
1e rekening. Afgehoord 29 december 1654. Duplicaat van inv.nr. 554.

689-698. Pieter van Groenendijck, 1671 - 1680. -- .. katernen, .. delen

699. Mr. Hermanus Herbertsz., 1683. -- 1 deel
2e rekening. Afgehoord 19 januari 1685. Duplicaat van inv.nr. 575.

700. Mr. Franco de Vrije, 1700. -- 1 deel
12e rekening. Duplicaat van inv.nr. 592.

4.2.4 Bijlagen bij de rekeningen


701-891. Bijlagen bij de rekeningen van inkomsten en uitgaven, 1573 - 1820 en z.d. -- 191 omslagen
Oorspronkelijk waren de kwitanties per hoofd van rekeningen opgerold en vastgemaakt met een touwtje, opgeborgen per jaar in een pak. In 1938 zijn de jaren 1573 t/m 1650 uit elkaar gehaald en niet meer in de oorspronkelijke orde teruggebracht, waardoor een hoeveelheid ongedateerde rekeningen bij de nu toegepaste chronologische ordening, overbleef. Ontbreken: 1588, 1609, 1612, 1613, 1618, 1628, 1631, 1639, 1644, 1648-1650, 1661-1663, 1665, 1668, 1669, 1671, 1674-1677, 1685, 1689-1699, 1701, 1711, 1712, 1714, 1726, 1740, 1741, 1761, 1765, 1771, 1772. 1777, 1797,en 1817-1819. Van sommige jaren zijn slechts enkele rekeningen bewaard gebleven.

4.3 Staten van inkomsten en uitgaven


896. Memorial waerinne men vinden zal die sculden ende onsculden van de kerck van der Goude.
Memoriaal van inkomsten en uitgaven, 1581 - 1613. -- 1 deel
Aangelegd in 1582, omdat gebleken was dat een aantal belangrijke posten niet in voorgaande jaarrekeningen waren opgenomen. Pagina's 56-69 en de laatste pagina's zijn er uitgesneden.

895. Staet ende reekeninghe in 't corte van den ontfanck ende uytgheff.
Balansen van inkomsten en uitgaven, 1595 - 1598. -- 1 omslag

897. Jaarlijkse balansen van inkomsten en uitgaven, 1732, 1742 - 1749, 1751 - 1778, 1781, 1782, 1798, 1799, 1817, 1820. -- 1 pak

898. Register van inkomsten, "zoo bij inschrijving als in de bus", 1813/1814. -- 1 deel
Onbekend waarvoor het is aangelegd.

4.4 Hulpbescheiden


4.4.1 Grafadministratie


4.4.1.1 Begraven, luiden en pellen


899-917. Kasboeken van ontvangsten voor het begraven in de kerk, luiden, pellen en het gebruik van baren, 1667 - 1818. -- 19 delen
Bijgehouden door de koster.

4.4.1.2 Doodschulden


918. Naamregister van begravenen, met opgave van de kosten en de maat van de grafstenen, z.d. (ca. 17e eeuw). -- 1 katern

919. Register van betaalde grafrechten op nummer der graven, z.d. (ca. 17e eeuw). -- 1 deel

--. Lijst van betaalde grafrechten, op nummer van de graven, z.d. (ca. 1700 ?).
Vermoedelijk nooit gebruikt.
ZIE: Zie achterin inv.nr. 175.

920-924. Kasboeken van ontvangen doodschulden, 1790 - 1807. -- 5 delen
Bevat:
Achterin een opgave van de geleverde doodskisten.

4.4.1.3 Kisten en kleden


925-927. Kasboeken van inkomsten vanwege het kisten en kleden, 1801 - 1819. -- 3 delen
Bevat:
Een maandelijkse opgave van de inkomsten.

4.4.1.4 Biljetten van aangeving van overlijden


928-1052. Aangiftebiljetten van overlijden voor het pro Deo-begraven, 1696 - 1820. -- 125 pakken
Oorspronkelijk waren de biljetten per jaar geordend in: "arme doden en kinderen", "oude doden en kinderen", "arme doden", "arme kinderen", "zwarte kisten", "witte kisten" en "kerke kisten". Ca. 1950 zijn de biljetten over de periode 1696 - 1761 ten behoeve van genealogisch onderzoek alfabetisch geordend.

4.4.2 Zitplaatsen


1053. Kasboek van ontvangsten van stoelrechten, 1749 - 1791. -- 1 deel

4.4.3 Kasboeken van gekochte materialen


893. Kasboekje voor geleverd materiaal door de loodgieter, 1744 - 1793. -- 1 deeltje

892. Kasboekje yoor geleverd materiaal door de metselaar, 1751 - 1793. -- 1 deeltje

894. Kasboekje van geleverde materialen door de smid, 1764 - 1795. -- 1 deeltje

4.4.4 Kostersadministratie


4.4.4.1 Comptoir almahach


1054-1120. Kasboeken (kantoor-almanakken), gedrukt, met kladaantekeningen van inkomsten en uitgaven voor het luiden, kisten, pellen en begraven, 1717 - 1806 (hiaten). -- 67 delen

4.4.4.2 Journaal van inkomsten en uitgaven


1121-1125. Kasboeken van inkomsten en uitgaven, 1786 - 1821. -- 5 delen

4.4.4.3 Voorschotten


1126. Lijst van kosten, bij voorschot door koster Maerten Syvertsz ten behoeve van de kerk betaald, 1588. -- 1 katern

--. Aantekeningen van betaalde voorschotten voor de kerk, 1803 - 1804.
ZIE: rubriek inv.nr. 1122

--. Aantekeningen van betaalde voorschotten voor de kerk, 1809 - 1810.
ZIE: rubriek inv.nr. 1124

1127. Aantekeningen van betaalde voorschotten voor de kerk, 1817 - 1820. -- 1 deel

5 Aanhangsel


1131. Fragmenten van loterijpamfletten uit Monnikendam betreffende de Goudse vertegenwoordiging, 1696. -- 1 omslag

1128. Pamfletje betreffende de inkoop van turf, z.d. -- 1 stuk

1130. Uittreksel inzake het ontslag van Jean Charvier als schutter van de compagnie van de Oosthaven, 6 oktober 1749. -- 1 stuk

1129. Stukken betreffende de scheiding tussen tafel en bed van Anna Charjé en Arien Hoorn, 1753. -- 1 omslag

1132. Inventaris van het archief van de St. Janskerk te Gouda dateerende van ná de Hervorming, door dr. J. Huges, 1913.

1133. Lijst van "biljetten van aangevinghe van overlijden", opgesteld bij de bruikleen aan de gemeente Gouda, z.d. (ca. 1950). -- 1 katern