564 -- Gouda -- Kerkenraad hervormde gemeente

Openbaarheid
Archiefstukken jonger dan 50 jaar zijn NIET OPENBAAR.
De inventarisnummers zijn in dat geval rood en gemarkeerd met een asterisk (*).
 
 

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Inventaris

samengesteld door J.L. Naudin ten Cate (1950); aanvullingen door B.J. van der Saag (2003)

1 ALGEMEEN


1.1 Acta, notulen


1-(174). Acta (besluiten, notulen), 1621 - 1951. -- 20 delen

21. Aantekeningen uit de acta over de jaren 1621 - 1676, 1744 - 1814, verzameld door ds. Vorstman. -- 13 stukken.

175. Notulen van de kerkeraad van de binnenstad, wijk V, 1947. -- 1 deel

1.2 Correspondentie


124. Oudste brief aan de kerkeraad, 1596. -- 1 stuk

163. Losse stukken correspondentie 1792 - 1914. -- 1 omslag

103-(114). Ingekomen stukken, 1802 - 1825, 1917, 1919 - 1949. -- 5 omslagen
Inv.nrs. 103 - 105 bevatten hoofdzakelijk stukken betreffende de eredienst.

106-109. Afschriften van ingekomen stukken, 1814 - 1892. -- 4 delen

115. Register van ingekomen stukken, (1497, 1681,) 1814 - 1916. -- 1 deel

184. Brief van Pieter de Mik inzake de Afscheiding, 1834. Brief betreffende predikantstractementen, 18 juli 1857. Brief van de staatsraad, 17 augustus 1819. Brieven, 1821, 1829 en 1846. -- 1 omslag

135. Correspondentie en diverse instructies, 1881 - 1941. -- 1 portefeuille

181-183. Kopieboeken van uitgaande brieven, 1923 - 1954. -- 3 delen

177-178. Correspondentie, 1949 - 1951. -- 2 omslagen

1.3 Algemene verslagen en overzichten


153-158. Vragenlijsten, 1922-1940. -- 6 archiefdozen

2 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN


2.1 Reglementering; territoir; wijkindeling


116. Wetboek van de kerkenraad, 1694 - 1814, aangelegd in 1778.
Bevat: "Reglement ten behoeve van de kerkenraad", 1778 (fol. 1). "Ordre op het ter kerk gaan van bedeelden", 1796 (fol. 27). "Ordre op het waarnemen van prediken, trouwen en dopen", 1723 (fol. 35).

117. Huishoudelijk reglement van de brede - en gewone kerkenraad, 1831 - 1854, met ondertekeningen. Met huishoudelijk reglement op de samenstelling en werkzaamheden van de kerkenraad, 1831, met ondertekening.

118. Huishoudelijk reglement van de brede kerkenraad, 1831; afschrift.
Als inv.nr. 117, met aanvullingen.

119. Reglement van de kerkenraad, 1881; gedrukt.

120. Huishoudelijk reglement van de algemene - en bijzondere kerkenraad, 1881, met ondertekeningen.

121. Huishoudelijk reglement van de algemene - en bijzondere kerkenraad, 1911 - 1912.

136. Huishoudelijk reglement, 1932/1933. Met concepten. -- 1 portefeuille

2.2 Ambtsdragers en personen


2.2.1 Ambtsdragers


101. Naamregister van predikanten, ouderlingen en diakenen, met aantekeningen van dienstjaren, aftreden, vertrek en overlijden. Predikanten, 1783 - 20e eeuw; ouderlingen en diakenen, 1814 - 1863; achterin: kerkvoogden en notabelen, 1820 - 1863. -- 1 deel

102. Staat met de namen en dienstjaren van ouderlingen en diakenen, 1814 - 1894. -- 1 stuk

125. Lijsten van uitgebrachte stemmen door de stemgerechtigden, inzake de wijze van verkiezing van de kerkenraadsleden, 1867, 1871. -- 8 stukken

126. Lijsten van de opgekomen lidmaten voor de stemming inzake de wijze van verkiezing van de kerkenraadsleden, met processen-verbaa1 van de stemming, 1881. -- 7 stukken

185-193. Lijsten van de stemgerechtigde lidmaten, 1891 - 1941. -- 22 delen, 8 stukken

123. Reglementen van het kiescollege, 1911 - 1919. -- 4 stukken

122. Notulenboek van het kiescollege, 1911 - 1920; met roosters van aftreden. -- 1 deel

165-172. Alfabetische kiezerslijsten van mannelijke lidmaten, 1917 - 1932. -- 8 delen

138-142. Naamregisters binnenstad, z.d., 1921, 1928.

132. Vragenlijsten (kerkenraadslijsten) van de raad van beheer voor de predikantstractementen, 1925 - 1931. -- 7 stukken

164. Alfabetisch naamregister van stemgerechtigde leden van de "Kiesvereniging kerkelijk leven", 1933. -- 1 deel

162. Geschriften en verhandelingen over de ambten van predikant, ouderlingen en diakenen, ca. 1936. -- 1 omslag

143-152. Kiezerslijsten, 1936 - 1949.

133. Leggers van de predikantstractementen, 1943 - 1949, en enkele stukken bijbehorende correspondentie. -- 1 portefeuille

2.2.2 Personeel


2.3 Eredienst


196. Feestzang op de menschwording van Jesus; die gezongen zal worden te Gouda in de Groote Kerk
1803. -- 1 stuk

2.4 Registratie van doop, lidmaatschap, huwelijk


2.4.1 Algemeen


96. Verslagen van de kerkelijke administratie van het aantal dopelingen, lidmaten en huwelijken, 1937, 1939 - 1942. -- 5 stukken

137. Ingevulde formulieren, 1950 - 1952: reglementen, attestaties, doopbewijzen, enz. -- 1 archiefdoos

2.4.2 Doop


22-57. Doopregisters, 1811 - 1957. -- 36 delen
Voor de doopregisters van 1574 - 1812, zie ac 58 (DTB Gouda).

58-61. Geboorteregisters, opgemaakt op basis van gegevens van de burgerlijke stand, 1938 - 1944. -- 4 delen

2.4.3 Lidmaatschap


62-73. Lidmatenregisters, 1638 - (1967). -- 12 delen

83-88. Registers van met attestatie vertrokken of overleden lidmaten, 1660 - 1687, 1719 - 1804, 1891 - (1967). -- 6 delen
De periode 1688 - 1718 ontbrak volgens een inventaris reeds in 1914.

74-82. Lidmatenregisters, 1780 - (1967). -- 9 delen
Alfabetisch ingericht.

194-195. Lijsten van lidmaten, z.d. -- 2 delen

2.4.4 Huwelijk


90-95. Huwelijksregisters, 1797 - 1957. -- 6 delen
Voor de periode 1574 - 1811 en 1629 - 1635 (dubbelen) zie: ac 58 (DTB Gouda).

2.4.5 Deelname aan avondmaal


98-99. Registers van de avondmaalgangers, 1689 - (1967). -- 2 delen

--. Lijst van gecensureerde lidmaten, 1744 - 1774.
ZIE: inv.nr. 8

89. Memoriaal van gecensureerde lidmaten, 1800 - 1860, 1885. -- 1 deel
Dit register is blijkens een resolutie van de kerkenraad, voorin dit boek, in 1774 in gebruik genoemen, doch de bladzijden vanaf dat jaar tot 1800 zijn er uit gesneden. Bevat achterin naamlijst van de afgescheiden, 1835 - 1841.

2.5 Pastoraal werk


100. Lijsten van de catechisanten die door de catechiseermeester J.H.Smit onderwezen zijn, 1833 - 1834. -- 3 stukken

2.6 Gemeenteleven


2.7 Apostolaat


2.8 Financiële zaken; hulpmiddelen


159. Bestek voor een reparatie aan de achterzijde van het huis van ds. De Moor, 31 mei 1745. -- 1 stuk

160. Schuldbekentenis van ƒ 600 aan C.J.de Lange van Wijngaarden, 30 grasmaand 1810. -- 1 stuk

97. Lijst van de doop- en huwelijksregistars, overgedragen aan de maire van Gouda, 1812. Met ontvangstbevestiging van de maire. -- 2 stukken

197-200. Handboek voor hervormde predikanten en kerkenraadsleden, 1823, 1827, 1834 en 1843. -- 4 delen

201. Inventaris van dit archief, vervaardigd door de archivaris van de Nederlandse Hervormde kerk, 1950. Met Index op het archief "in de consistoriekamer der groote kerk te Gouda", 1914. -- 2 stukken

176. Register van ontvangen collecten, 1917. -- 1 deel
Achterin een specificatie van bijzondere collecten.

3 GEDEPONEERDE ARCHIEVEN


128. Correspondentie van en met de commissie tot instandhouding van het hervormd kerkgenootschap, 1797 - 1802, en kwitanties van de door de commissie betaalde tractementen aan predikanten en andere kerkdienaren, 1799 - 1802. -- 1 omslag

127. Acta van de Commissie tot instandhouding van het hervormd kerkgenootschap, 1798 - 1800. -- 1 deel

161. Afgeloste schuldbekentenis van gecommitteerden tot instandhouding van de openbare eredienst, groot ƒ 800, afgelost 10 november 1810. -- 1 stuk

129. Acta van de commissie. van toezicht op het godsdienstonderwijs bij de hervormde gemeente, 1817 - 1833. -- 1 deel
Met bepalingen aangaande de post van catechiseermeester en krankenbezoeker, 1833.

130. Acta van de commissie voor de samenstelling en instandhouding van de armenkerk van de hervormde gemeente, 1842 - 1868. -- 1 deel

131. Acta van de commissie van toezicht op de overgangen van en naar de rooms-katholieke kerk, 1846.- 1857. -- 1 deel
Bevat achterin: acta van de commissie van het godsdienstonderwijs, 1865 - 1866; zie inv.nr. 129.

134. Rekeningboek van de commissie voor het godsdienstig onderwijs te Gouda; klad, 1866 - 1902. -- 1 katern (beschadigd)