561 -- Gouda -- Openbare werken: bestekken

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.


Inventaris

samengesteld door J.A. de Jong; aanvullingen door Bert van der Saag (2005)

1 Weg- en waterbouw ("droog")


1.1 Ruimtelijke ordening
Voorbereiding uitnbreidingsplannen, dempen van grachten


34. Het uitvoeren van de grondwerken ten behoeve van het stratenplan in het stadsdeel Kort Haarlem, 1919. -- 1 katerntje

137-138. Het dempen en rioleren van een gedeelte van de Nieuwehaven vanaf de Vrouwensteeg tot aan de Kattensingelgracht (inclusief de latere Herpstraat), 1931. -- 2 pakken

130. Het dempen van sloten in het stadsdeel Korte Akkeren; concept, 1931. -- 1 pak
Bevat: Tekeningen:
- bladnr. 13: situatietekening Korte Akkeren;
- bladnr. 46: riolering K.A. blad 1;
- bladnr. 51b: voor en bovenaanzicht en doorsneden;
- bladnr. 245: bebouwingsplan blad 1;
- bladnr. 294: situatie van terreinen nabij de Tollenstraat.
Bijlagen:
- vastbladige dagrapporten 1 en 2;
- lijsten over aangevoerde grond.

302-303. Het rioleren en dempen van de Nieuwehaven van de Vrouwesteeg tot de Lage Gouwe, 1939. -- 2 pakken

448. Het dempen en rioleren van de Naaierstraat en Achter de Vismarkt, 1953. -- 1 pak

597-605. Het dempen, rioleren en bestraten van het Nonnenwater, het Rotterdamse Veer, de Raam en de Korte Raam, 1958 - 1962. -- 5 pakken, 4 omslagen

606-607. Het dempen van een gracht en het opruimen van een brug nabij de Ridder van Catsweg, (1967), 1968. -- 2 pakken

1.2 Bouwrijp maken van terreinen


39. Het in gereedheid brengen (bouwrijp maken) van een terrein in kad. sectie A nrs. 686, 3128, 4990 en 689 ten behoeve van de bouw van 177 woningen door de r.k. woningbouwvereniging St. Joseph in het stadsdeel Kort Haarlem, 1920. -- 1 katerntje

41. Het in gereedheid brengen (bouwrijp maken) van een terrein, kadastraal onder meer in sectie I nrs. 340, 341, 346 en 350, ten behoeve van de bouw van 126 woningen bij de Graaf Florisweg door de woningbouwcorporatie Ons Ideaal, 1921. -- 1 katerntje

145. Het bouwrijp maken van een terrein in de Korte Akkeren voorbij de Tollensstraat, 1932. -- 1 pak
Betreft het leveren en slaan van 752 stuks heipalen ten behoeve van de riolering.
Bevat: Tekeningen:
- bladnr. 1 (twee versies): uitbreidingsplan Korte Akkeren;
- z.nrs.: slootprofiel Herenstraat; uitbreidingsplan Korte Akkeren (blauwdruk); calque.
Bijlagen:
- staten met de waterstand in het hoofdriool Korte Akkeren;
- rekening van de heipalen;
- dagboek (vastbladig);
- losbladige weekrapporten.

398. Het bouwrijp maken van het terrein voor de bouw van het Coornhert gymnasium, 1950. -- 1 omslag

276. Het bouwrijp maken van een gedeelte van de wijk Achterwillens II ten beoeve van woningbouw door woningbouwcorporatie De Goede Woning, 1964, 1965 en z.d. -- 1 omslag
Het bestek ontbreekt.

226. Eerste aanleg uitbreidingsplan Oosterwei II, 1966. -- 1 pak

1.3 Wegenbouw
Inclusief bruggen en tunnels.


1.3.1 Wegen en straten


1.3.1.1 Algemeen


171. Stukken betreffende aanleg van wegen, trottoirs en groenstroken, die niet herleidbaar tot een bestek behoren, 1931 - 1957. -- 4 stukken

183. Het herstraten en herstellen van verschillende straten met bijkomende werken: Westerkade, Eerste Schoolstraat, Tweede Schoolstraat, Bosweg, Parkstraat, Noorderstraat, Kanaalstraat, Keizerstraat, Tiendeweg, Van Itersonlaan, Walvisstraat, Wachtelstraat. Gouwe, Rotterdamse Veer, Raam, 1936. -- 1 pak
Bevat: Tekeningen:
- z.nr.: plattegrondtekening Derde kade;
- schets situatie sectie A;
- situatietekening (calque);
- schets Derde kade.
Bijlagen:
- staat van aanwijzing;
- inschrijvingsbiljet;
- ingekomen brieven betreffende werkverschaffing;
- lijsten van de heer Brongersma;
- akte van eigendomsoverdracht aan gemeente Gouda met lijsten van sectienummers met eigenaren;
- begroting van kosten;
- herstratingswerken en werkverschaffing;
- staat van meerwerk;
- staat van uurlonen vanaf 30 nov. 1936 t/m 3 juli 1937;
- losbladige weekrapporten nrs. 1 t/m 25.

353. Het leggen en verleggen van straten met bijkomende werken: 1. Kon. Wilhelminaweg en Mr. D.J. van Heusdestraat; 2. Bosboom Toussaintkade, Van Baerlestraat en Markt; 3. Van der Palmstraat, Tollenstraat, Roerdompstraat en Gravin Jacobastraat; 4. Algemeen. 1948. -- 1 omslag
Het bestek ontbreekt.
Bevat: Tekening: blad nr. 24.
Bijlagen:
- losbladige weekrapporten nrs. 1 t/m 12 (Bosboom Toussaintkade, Van Baerlestraat, Markt);
- losbladige weekrapporten nrs. 1 t/m 11 (Kon. Wilhelminaweg bij rusthuis, Mr. D.J. van Heusdestraat, Roerdompstraat, Van der Palmstraat, Vossenburchkade, Gravin Jacobastraat, Jacob van Lennepkade, oprit Breevaartbrug);
- correspondentie.

440. Het aanbrengen van een hecht- en slijtlaag op de Willens en de Goejanverwelledijk vanaf de Zwarteweg tot de grens met Reeuwijk, 1948 - 1953. -- 1 katern, 3 stukken

419. Het onderhouden van tertiaire wegen en voetpaden, 1948 - 1955. Met een retroactum, 1916, in verband met de overdracht van provinciale wegen aan de gemeente, 1942. -- 1 omslag
Stukken die niet bij afzonderlijke bestekken behoren. Bewaard als voorbeeld.

379-381. Het leggen en verleggen van straten met bijkomende werken, 1950. -- 3 omslagen

401. Het maken van uitwijkplaatsen in de Willens en de Goejanverwelledijk tussen de Zwarteweg en de grens met Reeuwijk, 1951. -- 1 omslag

260-264. Het her- en bestraten van diverse straten, 1951 - 1956. -- 5 omslagen

434. Overzichten van en verslagen van besprekingen inzake bestratingswerkzaamheden, 1958 - 1962. -- 1 omslag

1.3.1.2 Binnenstad en Nieuwe Park


24. Het verbreden van de Aaltje Bakstraat, 1913. -- 1 katerntje, 3 stukken
Bevat: Bijlagen:
- advertentie;
- begroting;
- begroting meer- en minderwerk.

207. Het verbeteren van het lengteprofiel van de Crabethstraat bij de overbrugging van de voormalige Jan Verzwollewetering, 1938. -- 1 omslag
Bevat: Tekeningen:
- verbetering lengteprofiel (blauwdruk);
- calques;
- brug Crabethstraat (papier).
Bijlagen:
- concept-bestek (2x klad);
- losbladige weekrapporten nrs. 1 t/m 3;
- begroting van kosten (2x).

228. Het maken van een verkeersweg langs de IJssel vanaf de Hanepraaisluis tot de Oosthaven, 1940.
Bevat: Tekeningen:
- bladnr. 1 - 6, 11: verkeersweg langs de IJssel;
- z.nr: plan weg langs de IJssel (1 blauwdruk, 1 witdruk);
- opmeting Veerstal (9 stukken).
Bijlagen: aanbesteding, kostenbegrotingen en correspondentie.

198. Het maken van een oprit aan de Veerstal voor de vaste brug over de Mallegatsluis met bijkomende werken, 1941. -- 1 omslag
Bevat: Tekeningen:
- bladnrs. 1 en 2 (witdrukken);
- bladnrs. 3 en 4 (blauwdrukken).
Bijlagen:
- inschrijvingsbiljetten;
- losbladige weekrapporten nrs. 1 t/m 24;
- aanvraag ter verkrijging van rijksgoedkeuring;
- staat van meer- en minderwerk (2e termijn);
- staat van uitbetaald bedrag wegens vorstverzuim;
- stempelkaarten van de gemeentelijke dienst voor steunverlening;
- correspondentie.

357-358. Het maken van een rijzenbed, kunstwerken, riolering en bestratingen met bijkomende werken in de omgeving van het Stationsplein, (1947) 1948 - 1949. -- 1 pak, 1 omslag

441. Het bestraten van de Markt, 1952. -- 1 omslag

567. Opmeting van de Westhaven (gedeeltelijk), 1961, de Gouwe (tussen Peperstraat en Aaltje Bakstraat), 1963, en de Peperstraat, 1968. -- 1 omslag

355. Het maken van een verbindingsweg tussen de Nieuwe Gouwe en het station aan de zuidzijde van de spoorlijn, 1968 en z.d. -- 1 omslag
Niet doorgegaan.

1.3.1.3 Korte Akkeren


1. Het verstraten van de toegangsweg naar het Stationsplein, 1901. -- 1 katerntje

5. Het bestraten en rioleren van een gedeelte van de Prins Hendrikstraat in aansluiting aan die van de Herenstraat en aan die voor de begraafplaats, het bestraten en rioleren van de Singelstraat en het uitvoeren van met deze in verband staande werken, 1907. -- 1 katerntje

158. Het leggen en verleggen van straten met bijkomende werken in het stadsdeel begrensd door de Lazaruskade, Reigerstraat en Onder de Boompjes, 1935. -- 1 omslag
Bevat: Tekeningen:
- bladnr. 1: straathoogten enz.;
- z.nr.: situatietekening.
Bijlagen:
- staten van aanwijzing;
- uittreksel brief van B&W d.d. 2 januari 1935 nrs. 3-5;
- begrotingen van kosten;
- weeklijst van werklieden;
- stratenplan Zanen / Vingerling;
- staten van benodigde en geloste materialen;
- correspondentie;
- staten van regenverzuim;
- kostenberekeningen, staat van meer- en minderwerk en eindafrekening;
- staten van uurlonen;
- losbladige weekrapporten 1 t/m 19, 43/67.

278. Het herstraten van de bestrating in de Emmastraat met bijbehorende werken, 1946. -- 1 omslag
Bevat: Tekeningen: bladnr. 1: straathoogten (witdruk).
Bijlagen:
- losbladige weekrapporten nrs. 1 t/m 7;
- begroting van kosten;
- correspondentie.

328. Het herstraten van de bestrating in de Lethmaetstraat met het schoolplein van de 3e bewaarschool en bijbehorende werken, 1946. -- 1 omslag
Bevat: Tekening: bladnr. 2 (witdruk).
Bijlagen:
- opdracht werk;
- losbladige weekrapporten nrs. 1 t/m 8.

338. Het herstraten van de Kievitstraat, Gansstraat, Koekoekstraat en gedeelten van het Vogelplein en de Wielewaalstraat, met bijhorende werken, 1947. -- 1 pak
Bevat: Tekeningen:
- bladnr. 3 (witdruk);
- z.nr.: situatietekening sectie F (witdruk);
- z.nr.: losse schets plus notities (papier).
Bijlagen:
- losbladige weekrapporten nrs. 1 t/m 13;
- ingekomen en afschriften van uitgaande stukken;
- begroting van kosten.

360-361. Het maken van een toegangsweg naar het industrieterrein Kromme Gouwe (langs de Nieuwe Gouwe), (1944, 1946) 1948 - 1951. -- 2 pakken

1.3.1.4 Kadebuurt en Kort Haarlem


66. Het maken van landhoofden voor een ophaalbrug over de Karnemelksloot. Het maken van reinigingsputten. Het maken van een gedeelte hoofdriool. Het maken van zijriolen. Alles ten behoeve van de toegangsweg naar het gemeentelijk slachthuis, 1927. -- 1 omslag
Bevat: Bijlagen:
- stand van de werkzaamheden op 3 maart 1928;
- overzicht van de werkzaamheden van 5 t/m 10 maart;
- dagboek van werkzaamheden 5 dec. 1927 - 15 maart 1928 (met diverse aantekeningen);
- staten van vorstverzuim;
- staat van meer- en minderwerk.

199. Het verbreden van de Fluwelensingel en de Blekerssingel, 1938. -- 1 pak
Bevat: Tekeningen:
- schetsen;
- palenplan Fluwelensingel;
- betonwapening brug Blekerssingel (calque). Bijlagen:
- staat van aanwijzing (2 stukken);
- concept-bestek;
- staat van verwerkte hoeveelheden (4x);
- buigstaat (2x);
- begroting van kosten (2x);
- grafiekstaten (2x);
- opgaaf van ingeschreven heiers bij de gemeentelijke arbeidsbeurs;
- aanvulling gunning singelplan;
- staat van bewoners Fluwelensingel (4 bladen);
- staat van bedrijven, waterinlaat en lozing in beide singels;
- staat van meer- en minderwerk;
- staat van schepen voor koolasleveranties;
- correspondentie gemeentewerken;
- paragraaf materialen op te nemen in werkfondsbestekken.

329. Het maken van de oprit Krugerlaan - Goejanverwelledijk met bijbehorende werken, 1946. Met retroactum, 1929. -- 1 omslag
Bevat: Tekeningen:
- bladnrs. 1 en 2 (witdrukken);
- z.nr.: opmetingen (witdruk);
- losse schetsen.
Bijlagen:
- bestek no. 298 van het hoogheemraadschap van Rijnland, 1929;
- begroting van kosten, correspondentie en aantekeningen.

344. Het herstraten van de St. Josephstraat en Coornhertstraat, met bijhorende werken, 1947. -- 1 omslag
Bevat: Tekeningen:
- bladnr. 1 (witdruk);
- z.nrs.: twee calques.
Bijlagen: losbladige weekrapporten nr. 1 t/m 8.

345. Het herstraten en verleggen van de Cronjéstraat, met bijhorende werken, 1947. -- 1 omslag
Bevat: Tekening: bladnr. 2 (witdruk).
Bijlagen:
- losbladige weekrapporten nrs. 1 t/m 4;
- begroting van kosten.

455. Het verbreden van de Goejanverwelledijk ten behoeve van een toegangsweg naar de Haastrechtsebrug, (1951), 1953 - 1956. -- 1 omslag

643. Verbreding van de oprit van de Zwarteweg, 1958 - 1961 en z.d. -- 1 omslag

--. Het maken van een verbindingsweg tussen de Joubertstraat en de Zwarteweg, 1962.
ZIE: inv.nr. 296

392. Het reconstrueren van de Krugerlaan, 1967. -- 1 omslag
Het bestek ontbreekt.

1.3.1.5 Noord en Achterwillens


339. Het herstraten van de Burgvlietkade vanaf de Graaf Florisweg tot het Jan van Renesseplein met bijhorende werken, 1947. Met retroactum, 1940. -- 1 omslag
Bevat: Tekening: bladnr. 2 (witdruk).
Bijlagen:
- losbladige weekrapporten nrs. 1 t/m 6;
- begroting van kosten;
- opdracht van werk.

449. Het herbestraten van de Bodegraafsestraatweg, 1953. -- 1 omslag

752. Het verbeteren van de bocht Graaf Florisweg - Zwarteweg, (1952), 1958 - 1965, 1967. -- 1 pak

378. Het onder profiel brengen van een gedeelte van de Bodegraafsestraatweg, 1958, 1959, 1961. -- 1 omslag

1.3.1.6 Bloemendaal


418. Aanleg van het Albert Plesmanplein, 1958. Met retroacta, 1949, 1954. -- 4 stukken
Tijdelijke oplossing. Bestek ontbreekt.

442. Het reconstrueren van de Ridder van Catsweg, 1966 en z.d. -- 1 omslag
Het bestek ontbreekt.

1.3.2 Bruggen


1.3.2.1 Binnenstad binnen de singels


55. Het verbreden van de vaste brug gelegen aan de Hoogstraat over de Turfmarktgracht, 1926. -- 1 katerntje, 1 stuk
Bevat: Tekening: bladnr. 108: ontwerp verbreding brug aan de Hoogstraat.

111-112. Het maken van de boven- en onderbouw van een vaste brug (St. Jansbrug) over de haven bij de Donkere Sluis met bijkomende werken, 1930. -- 2 pakken

132. Het vernieuwen van een vaste brug in de Gouwe nabij de Peperstraat, 1931. -- 1 omslag
Bevat: Tekeningen:
- bladnr. 112: doorsneden + plattegrond;
- z.nr.: noodbrug.
Bijlagen:
- staat van aanwijzing;
- rekening van aannemer;
- weekrapporten 1 t/m 5.

290-291. Het maken van een vaste brug (Nood-Godsbrug) over de Haven tegenover het postkantoor, 1937. -- 2 pakken

406. Het maken van een vaste brug over de Gouwe tegenover de Groenendaal (St Joostbrug), 1951. -- 1 pak

505. Het vernieuwen van de bovenbouw van de Turfbrug (in de Lage Gouwe ter plaatse van de Turfmarkt), 1955. -- 1 omslag

642. Het maken van een vaste brug (St. Remeijnsbrug) over de Gouwe tegenover de Nieuwehaven, 1962. -- 1 omslag

1.3.2.2 Over / nabij de singelgrachten.


67. Het maken van de vaste brug over het Bloemendaalse Verlaat nabij de Blekerssingel. Het verbreden van de vaste brug aan de Blekerssingel hoek Karnemelksloot, 1927. -- 1 omslag
Bevat: Tekeningen:
- bladnr. 103d: hoek Karnemelksloot
- bladnr. 104a: hoek Boelekade en Spoorstraat
Bijlagen:
- dagboek;
- kostenramingen;
- werkrapporten en stand van werkzaamheden op 3 maart 1928.

77. Het maken van een vaste brug over de Fluwelensingelgracht met bijkomende werken, 1928. -- 1 omslag
Bevat: Tekeningen:
- z.nrs.: ijzerwerken voor het maken van een vaste brug; profielen van de Fluwelensingelgracht; heiplan, plattegrond, zijaanzicht en doorsnede.
Bijlagen: weekrapporten (bladen 1 t/m 19).

139. Het leveren en bedrijfsvaardig opstellen van de ijzeren bovenbouw met bewegingsinrichting van een ophaalbrug en de ijzeren liggers voor een vaste brug, vormende het beweegbare en vaste gedeelte van de overbrugging over de Kattensingelgracht bij de Kleiweg, 1931. -- 1 omslag
Bevat: Tekeningen: bladnr. 1: Kleiwegbrug en bladnr. 5: fundering.
Bijlagen:
- staat van aanwijzing;
- staat van inlichtingen;
- contract (concept);
- toelichting kosten Kleiwegbrug.

147. Het repareren van de draaibrug over de Kattensingelgracht bij de Kleiweg, met bijkomende werken, 1932. -- 1 pak
Bevat: Bijlagen:
- begroting van kosten;
- kopie van het concept-contract voor de brugreparatie;
- nota's voor de N.V. Goudsche Machinefabriek;
- bladen met de aard van de werkzaamheden;
- losbladige weekrapporten 1 - 13.

151. Het verbreden van de Tiendewegbrug en in plaats van een houten dek hiervoor te maken een betondek met dito trottoirs en voorzien van asfalttegels, 1934. -- 1 pak
Bevat: Tekeningen:
- bladnr. 1: doorsneden;
- z.nr.: opmeting Tiendewegbrug;
- z.nr.: detail ondersteuning leuning.
Bijlagen:
- staat van aanwijzing;
- vergunning tot het verbreden van de Tiendewegbrug;
- weeklijst van werklieden;
- begroting van kosten;
- losbladige weekrapporten 1 t/m 11.

233. Het maken van een hoge gewapend-beton voetbrug over de Turfsingel met bijkomende werken, 1941. -- 1 omslag
Niet uitgevoerd.
Bevat: Tekeningen:
- bladnr. 1 (witdruk);
- situatietekening ontwerp voetbrug (witdruk);
- opmeting (met notitieblad);
- sectie D (calque);
- losse schets.
Bijlagen:
- concept-bestek;
- kostenramingen en correspondentie;
- staat van eigenaren aan de Turfsingel;
- globale begroting en staten van benodigde materialen;
- berekening voetbrug en staat betonijzer;
- opmeting Turfsingel.

407. Het verbreden van de Walebrug, 1952. -- 1 katern, 1 deeltje, 3 stukken

573-596. Het vervaardigen van twee ophaalbruggen (Pottersbrug en Rabatbrug) in het z.g. Bolwerkplan, 1956, en het maken van de onderbouw van twee basculebruggen, een overkluizing en keermuren, 1957. Met retroacta, 1869, 1934, 1937 - 1939, 1942, 1948, 1951 - 1955, en bijlagen, 1956 - 1963. -- 11 pakken, 13 omslagen

696-707. Het maken van een hefbrug met toebehoren respectievelijk de onderbouw met walmuren en bijkomende werken ter vervanging van de Kleiwegbrug, (1950, 1952, 1955, 1956, 1958 - 1962) 1963 - 1965 en z.d. -- 7 pakken, 5 omslagen

694. Het verbreden van de Tiendewegsbrug, 1964. Met retroactum, 1957. -- 1 pak

749. Het versterken van de brug in het Buurtje, 1966. -- 1 omslag

1.3.2.3 Overige bruggen


--. Het maken van landhoofden voor een ophaalbrug over de Karnemelksloot, 1927.
ZIE: inv.nr. 66

68. Het maken van een vaste brug in het verlengde van het oostelijk deel van de Ridder van Catsweg naar de Graaf Florisweg, 1927. -- 1 omslag
Bevat: Tekeningen:
- bladnr. 110: doorsneden + plattegrond;
- bladnr. 110a: details brug ware grootte.
Bijlagen:
- dagboek;
- vergunning van directeur gemeentewerken;
- werkrapporten.

285. Het afbreken van de bestaande houten brug in de Voorwillenseweg en het bouwen van een nieuwe brug in gewapend beton door de polder Willens, 1932. -- 1 omslag

128-129. Het maken van een vaste brug Karnemelksloot / hoek Krugerlaan, het rioleren en dempen van de sloot langs de Zwarteweg en het onder profiel brengen van een gedeelte van de Karnemelksloot, Krugerlaan, Voorwillens en Zwarteweg met de twee opritten naar de spoorlijn met bijbehorende werken, 1937. -- 1 pak, 1 deeltje

206. Het maken van een onderbouw van gewapend beton voor een ijzeren brug in de polder Bloemendaal, 1938. -- 1 pak
Bevat: Tekeningen:
- bladnrs. 1 - 3;
- losse schetsen.
Bijlagen:
- losbladige weekrapporten nrs. 1 t/m 11;
- begroting van kosten;
- staat van inlichting;
- correspondentie gemeentewerken;
- berekening brug (klad);
- gewichtstaat;
- kladstaat voor bepaling zwaartepunt val (2 stukken);
- kladberekeningen ballastverdeling ophaalbrug.

234-235. Het maken van een ophaalbrug over de Kromme Gouwe, 1942. -- 2 pakken

238. Het verbreden van de spoorbrug over de Karnemelksloot, 1942. -- 1 omslag
Het bestek ontbreekt.
Bevat: Tekening: bladnr. 1 (blauwdruk).
Bijlagen: aanvraag prijsopgave en begroting van kosten.

421-429. Het bouwen van een brug over de Hollandsche IJssel (Haastrechtsebrug), 1952. -- 5 omslagen, 4 pakken

459. Het maken van twee rustieke bruggetjes in het park aan de Goejanverwelledijk, 1954. -- 4 stukken

695. Het verwijderen van de oude Haastrechtsebrug over de Hollandsche IJssel en het opruimen van het noordelijk landhoofd van de oude Haastrechtsebrug, (1910), 1954 - 1957, 1959, 1961, 1964 - 1967 en z.d. -- 1 omslag

178. Het herstellen van een brug in de wijk Achterwillens, 1960, 1961. -- 1 omslag

--. Het verlagen van de Voorwillensbrug, 1962.
ZIE: inv.nr. 296

--. Het maken van een voetbrug in wijk Achterwillens II, 1965.
ZIE: inv.nr. 753

--. Het maken van een brug in het uitbreidingsplan Oosterwei II, 1967.
ZIE: inv.nr. 713

--. Het opruimen van een brug nabij de Ridder van Catsweg, 1968.
ZIE: inv.nr. 606

185. Het rioleren van de UTS (later: MTS) aan de Heemskerkstraat en het maken van een brug in de Groen van Prinsterersingel ter plaatse van de UTS, 1967 - 1968. -- 1 pak
Het bestek ontbreekt.

523. Het maken van een voetgangersbrug naast de bestaande Graaf Florisbrug, (1965 - 1966) 1968 en z.d. -- 1 omslag

332. Het maken van een voetbrug over de Rotterdamseweg tussen Schielands Hoge Zeedijk en de Van Baerlestraat, 1968 - 1970 en z.d. -- 1 pak
Het bestek ontbreekt.

751. Het vernieuwen van het brugdek van de Graaf Florisbrug, 1982. -- 3 stukken, 1 katern
Het bestek ontbreekt.

1.3.3 Tunnels


305-321. Het bouwen van een tunnel met pompgebouw onder de spoorweg Utrecht - Rotterdam bij km 31.885 met toegangswegen en een viaduct ter verbinding van de Stationsweg en de Noothoven van Goorstraat (z.g. tunnelplan), (1936 - 1937) 1938 - 1940. -- 8 omslagen, 9 pakken
Bestek NS 1939.49.

257-259. Het herstellen van bomschade aan de spoortunnel, 1945. -- 2 pakken, 1 omslag
Het bestek ontbreekt.

387. Het maken van een onderdoorgang (tunnel voor voetgangers en fietsers) onder de spoorlijn naar Utrecht ter plaatse van de Derde Kade, 1951.
Het bestek (van de Nederlandse Spoorwegen) ontbreekt.

1.4 Riolering
Inclusief rioolgemalen.


1.4.1 Algemeen


165-168. Het rioleren van het noordelijk stadsdeel (de z.g. 3e zone van het algemeen plan) ten noorden van de Kattensingel en de spoorlijn, 1936, 1940. -- 4 pakken

1.4.2 Binnenstad en Nieuwe Park


22. Het rioleren en het maken van trottoirs aan de westzijde van de Markt, Hoogstraat en Wijdstraat. Het verlagen van de brug in de Lange Tiendeweg en van de Hoogstraatbrug, 1913. -- 1 katerntje

110. Het rioleren van een sloot achter de kazerne, 1930. -- 1 omslag
Bevat: Tekeningen:
- bladnr. 1: situatietekening + doorsneden;
- bladnr. 2: aanzicht + doorsneden;
- bladnr. 37a: revisietekening.
Bijlagen:
- staat van aanwijzing;
- begroting van kosten;
- brief van directeur marktwezen inzake uitbreiding veemarkt;
- zandlossing sloot achter de kazerne;
- losbladige weekrapporten 1 t/m 15.

113. Het leggen van 290 meter betonriool 0,30 x 0,45 meter, met 7 reinigingsputten, in de Kleiweg, 1930. -- 1 omslag
Bevat: Tekening: nr. 1: riolering Kleiweg.
Bijlagen:
- staat van aanwijzing;
- overzichtstaat riolering Kleiweg en 3 bladen met aantekeningen;
- losbladig register weekrapporten 1 t/m 5.

--. Het rioleren van het gedeelte van de Nieuwehaven tussen de Vrouwensteeg en het Regentesseplantsoen (inclusief de latere Herpstraat), 1931.
ZIE: inv.nr. 137

--. Het rioleren van het gedeelte van de Nieuwehaven tussen de Vrouwesteeg en de Lage Gouwe, 1939.
ZIE: inv.nr. 302

270. Het herstel van de riolering in de Crabethstraat wegens bomschade, 1945. Met retroactum, 1936. -- 1 pak
Het bestek ontbreekt.
Bevat: Tekeningen: bladnr. 1: (witdruk);
Bijlagen: ingekomen en uitgaande stukken.

395. Het rioleren van het Houtmansplantsoen, 1950. -- 1 omslag

373. Het leggen van een persleiding ten behoeve van De Producent (door het Nieuwe Park), 1952, 1958 en z.d. -- 5 stukken

526. Het rioleren en dempen van een sloot in het Houtmansplantsoen (2e gedeelte), 1956. -- 1 omslag

535. Het vernieuwen van de riolering Markt - Wijdstraat, 1956. -- 1 omslag

--. Het vernieuwen van de riolering van de Turfmarkt en Blauwstraat, 1956, 1960.
ZIE: inv.nr. 626

374. Het verbeteren (?) van de riolering in of nabij de Winterdijk, (1960), 1961 - 1962. -- 4 stukken
Het bestek ontbreekt.

745. Het rioleren en dempen van de sloot achter de Crabethstraat, 1962, 1964. -- 3 stukken

741. Het verbeteren van de riolering in de binnenstad (noordwestelijk gedeelte), 1962, 1964, 1965 en z.d. Met retroactum, 1950. -- 1 omslag

665. Het vernieuwen van de riolering in de Kleiweg, 1965. -- 1 omslag

743. Het maken van een transportleiding Veerstal - Raam - Kerkhoflaan, 1968 - 1970. Met retroacta, 1959, 1963. -- 1 omslag
Het bestek ontbreekt.

1.4.3 Korte Akkeren


204. Het rioleren en dempen van twee sloten in de Korte Akkeren bij de Herenstraat en de Jan Philipsweg, 1891. -- 1 katern

30. Het uitvoeren van de nodige grond- en rioleringswerken enz. voor de verbreding van de Vorstmanstraat, met annex plantsoenaanleg en kinderspeelplaats en voor een nieuwe weg langs de noordzijde van de algemene begraafplaats, 1917. -- 1 katerntje

48. Het leggen en leveren van een hoofdriool vanaf het automatisch elektrisch gemaal tot het Moordrechtse Verlaat, benevens het rioleren van de sloten gelegen aan de Bosweg, achter de Vorstmanstraat, in de Scheltemastraat, in de Lethmaetstraat, achter de Bockenbergstraat, en van het gemaal tot aan de wetering, en het maken van een stortbed in de IJssel. Het bouwen van een automatisch elektrisch pompgemaal gelegen aan de Bosweg, met daarmede in verband staande werken, 1925. -- 1 omslag
Bevat: Tekeningen:
- bladnrs. K en L: doorsneden;
- bladnr. N: situatietekening;
- bladnr. O: ontwerp automatisch elektrische pompgemaal; - bladnr. P: gewapend betonkelder;
- bladnr. Q: situatietekening.
Bijlage: staat van aanwijzing.

49. Het inrichten en leveren met alle benodigdheden van een automatisch elektrisch pompgemaal en persleiding vanaf het gemaal naar de Hollandsche IJssel ten behoeve der automatische rioolbemaling van het stadsdeel Korte Akkeren. Met herziene versie, 1925. -- 1 omslag
Bevat: Tekeningen:
- bladnr. 2: doorsnede;
- bladnr. 12: aanzicht + doorsneden;
- bladnr. 13: situatietekening;
- bladnr. 16: rioolontwerp;
- bladnr. 46: rioolontwerp blad 1 + 2.

65. Het afbreken van bestaande reinigingsputten met een gedeelte riolering. Het maken van reinigingsputten. Het maken van een gedeelte hoofdriool. Het maken van zijriolen. Alles ten behoeve van de uitbreiding van de riolering in het stadsdeel Korte Akkeren, 1927. -- 1 omslag
Bevat: Tekening: bladnr. 51b: doorsneden.
Bijlagen:
- stand van werkzaamheden op 3 maart 1928 en 5 maart 1928;
- overzicht van werkzaamheden van 5 t/m 10 maart;
- verrekenstaat voor meer- en minderwerk;
- dagboek van werkzaamheden, 1927 nov. 19 - 1928 maart 17;
- heiregister (losbladig);
- correspondentie van en met opzichter Schuurmans;
- stukken betreffende materialen;
- aantekening betreffende de loonbetaling over 2e kerstdag;
- staat van meer- en minderwerk;
- schetsen.

72-73. Het maken van een gedeelte riolering met reinigingsputten in het stadsdeel Korte Akkeren, 1928. -- 2 omslagen

81. Het rioleren van het voormalig ONA-terrein in het stadsdeel Korte Akkeren, 1929. -- 1 omslag
Bevat: Tekeningen:
- bladnr. 28: situatietekening + riolering;
- bladnr. 29: riolering.
Bijlagen:
- staat van aanwijzing;
- weekrapporten 1 t/m 12.

98. Het maken van drie waterinlaten, aansluitende op de bestaande riolering in het stadsdeel Korte Akkeren, namelijk één achter de Lethmaetstraat in de Walvistraat, één achter de Bockenbergstraat in de Walvisstraat en één einde Herenstraat nabij de Bosweg, 1929. -- 1 pak
Bevat: Tekening: bladnr. 2: bovenkant straat, doorsneden, bestaande nooduitlaat.
Bijlagen:
- staat van aanwijzing;
- heiregister met plattegrond;
- losbladige weekrapporten nsr. 5 t/m 10;
- vastbladige dagrapporten.

120. Het maken van twee waterreservoirs met bijbehorende riolen en drainageleiding en het maken van een overstortput ten behoeve van de riolering in het stadsdeel Korte Akkeren; (concept), 1930. -- 1 omslag
Bevat: Tekeningen:
- bladnrs. 1 en 2: plattegronden met sectienummers;
- bladnr. 3: te maken overstortput en waterresevoir;
- bladnr. 6: plattegrond met bovenstaande werken.
Bijlagen:
- begroting van kosten;
- weekrapporten I t/m IV.

126. Het rioleren van de 50 woningen in het stadsdeel Korte Akkeren, 1930. -- 1 omslag
Bevat: Tekeningen:
- bladnr. 1: riolering;
- bladnr. 2: paalfundering en riolering.
Bijlagen:
- ingekomen en afschriften van uitgaande stukken;
- weekrapporten 1 - 14.

146. Het rioleren van het bouwplan Van der Laak in stadsdeel Korte Akkeren, 1932. -- 1 omslag
Bevat: Tekeningen:
- z.nr.: situatieschets;
- bladnr. 2: rioleringsplan;
- bladnr. 29: voorbij de Tollenstraat.
Bijlagen: losbladige weekrapporten nr. 1 en 2.

287-288. Het rioleren van het bebouwingsplan langs de Lazaruskade en Onder de Boompjes, 1933. -- 2 pakken

148. Het rioleren van de bouwgrond tussen Tollenstraat en Van der Palmstraat in het stadsdeel Korte Akkeren, 1933. -- 1 pak
Bevat: Tekeningen:
- bladnr. 30: rioolprofiel met fundering;
- bladnr. 31 (2x): rioolprofiel met fundering;
- bladnr. 55 : situatietekening.
Bijlagen:
- correspondentie inzake de aannemingssom;
- begrotingen van kosten;
- staten van gronden gelegen tussen de westelijke bebouwing van de gemeente Gouda en de nieuwe waterweg om Gouda (met situatieschets);
- recapitulatie verkavelingsplan Korte Akkeren;
- overzicht van de kosten van werkverschaffing;
- losbladige weekrapporten 1 t/m 7.

150. Het rioleren van de bouwgrond achter de Van der Palmstraat in het stadsdeel Korte Akkeren, 1934. -- 1 pak
Bevat: Tekeningen: bladnrs. 30 en 31: rioolprofiel met fundering.
Bijlagen:
- begroting van kosten;
- heiregister;
- losbladige weekrapporten nrs. 1 t/m 7.

155. Het rioleren van de bouwgrond achter de Van der Palmstraat in het stadsdeel Korte Akkeren, 1934. -- 1 pak
Bevat: Tekeningen:
- bladnr. 29: te maken toestand;
- bladnr. 32: rioolprofiel met fundering;
- bladnr. 55: plattegrond te maken sloten;
- bladnr. 56: type voor riool en overstortput;
- z.nr.: palenplan.
Bijlagen:
- kostenbegrotingen;
- weeklijsten van werklieden;
- losbladige weekrapporten nrs. 1 t/m 5;
- heiregister.

156. Het dempen en rioleren van het Moordrechtse Verlaat met bijkomende werken, 1934. -- 1 pak
Bevat: Tekening: z.nr.: doorsneden + plattegrond.
Bijlagen:
- staat van aanwijzing;
- kennisgeving inzake het Moordrechtse Verlaat;
- staat van meerwerk;
- losbladige weekrapporten 1 t/m 11.

163. Het rioleren van de bouwgrond aan de Westerkade, 1935. -- 1 omslag
Bevat: Tekening: z.nr.: situatietekening (schaal 1:500).
Bijlagen:
- heiregister met palenplantekening;
- begroting van kosten;
- losbladige weekrapporten 1 t/m 3.

179. Het rioleren van de bouwgrond tussen de Emmastraat en Jacob van Lennepkade in het stadsdeel Korte Akkeren, 1936. -- 1 omslag
Bevat: Tekeningen:
- bladnr. 1: rioleringsplan;
- bladnr. 2: details rioleringsplan;
- bladnr. 3 - 5: details diverse putten palentekening;
- schets palenplan.
Bijlagen:
- heiregister;
- staat van meer- en minderwerk;
- weekrapporten 1-14.

187. Het rioleren van de bouwgrond achter de Da Costakade westzijde in het stadsdeel Korte Akkeren, 1936. -- 1 pak
Bevat: Tekening: bladnr. 1: detailtekening.
Bijlagen:
- staat van aanwijzing;
- staat van meer- en minderwerk;
- weeklijst van werklieden;
- heiregister met palenplantekeningen;
- losbladige weekrapporten 1 t/m 9.

189. Het rioleren van de bouwgrond tussen de Koninginneweg (Koningin Wilheminaweg) en het Verbindingskanaal in het stadsdeel Korte Akkeren, 1937. -- 1 pak
Bevat: Tekening: bladnr. 1: detailtekening.
Bijlagen:
- staat van aanwijzing;
- schrijven fa. E. Sanders met opzichter gemeentewerken;
- staten van meer- en minderwerk;
- heiregister;
- tekeningen palenplan.

195. Het rioleren van de Roerdompstraat, 1938. -- 1 pak
Bevat: Concept-bestek.
Tekeningen:
- bladnr. 1 (witdruk);
- wijziging bouwplan (witdruk);
- palenplan (witdruk).
Bijlagen:
- heiregister;
- vastbladige dagrapporten nrs. 1 t/m 26;
- losbladige weekrapporten nrs. 1 t/m 5;
- afschriften van uitgaande stukken;
- weeklijst van werklieden;
- staten van meer- en minderwerk.

196. Het rioleren van de bouwgrond achter de Jacob van Lennepkade, 1938. -- 1 pak
Bevat: Tekeningen:
- bladnr. 1;
- palenplan (4 bladen);
- schetsen (3 bladen).
Bijlagen:
- heiregister;
- losbladige weekrapporten nrs. 1 t/m 9;
- vastbladige dagrapporten nrs. 1 t/m 52;
- losbladige weekrapporten nrs. 1 t/m 9;
- weeklijst van werklieden.

208. Het maken van een overstortput op de hoek van de Vorstmanstraat, 1939. -- 1 omslag
Bevat: Tekeningen:
- bladnr. 1;
- put A bij rioolzinker;
- puttype voor riool 40/60;
- schets (klad).
Bijlagen:
- losbladige weekrapporten nrs. 1 t/m 4;
- weeklijst van werklieden.

213. Het rioleren van de bouwgrond achter het Koekoeksplein, 1939. -- 1 pak
Bevat: Tekeningen: bladnrs. 1 en 2.
Bijlagen:
- heiregister;
- vastbladige dagrapporten nrs. 1 t/m 22;
- losbladige weekrapporten nrs. 1 t/m 5;
- begroting van kosten.

214. Het verlengen van het spuiriool in de Westerkade ten behoeve van de demping van een gedeelte van de Westerkade, 1941. -- 1 pak
Bevat: Tekeningen:
- bladnr. 1 (blauwdruk);
- fundering riolering en hek (witdruk);
- riolering en hek (witdruk)
- demping Moordrechtse Verlaat;
- losse schetsen (3 bladen).
Bijlagen:
- omschrijving der werkzaamheden;
- heiregister;
- vastbladige dagrapporten nrs. 1 t/m 38;
- losbladige weekrapporten nrs. 1 t/m 7;
- begroting van kosten;
- correspondentie.

333-336. Het rioleren van de bouwgrond tussen de Van Baerlestraat en de Vossiusstraat in het stadsdeel Korte Akkeren, 1947. -- 2 omslagen, 2 pakken

349. Het rioleren van de bouwgrond aan weerszijden van de Koningin Wilhelminaweg, 1948. -- 1 omslag
Bevat: Tekeningen:
- bladnr. 89 (blauwdruk);
- bladnr. 91;
- z.nr.: rioleringsplan (witdruk);
- schetsen.
Bijlagen:
- heiregisters (2 deeltjes);
- losbladige weekrapporten nrs. 1 t/m 23;
- losbladig weekrapport nrs. 1 (meerwerk);
- ingekomen en uitgaande stukken.

364-366. Het rioleren van de bouwgrond aan weerszijden van de Koningin Wilhelminaweg, gelegen tussen de Van Baerlestraat en de Jacob van Lennepkade in het stadsdeel Korte Akkeren, 1949. -- 3 omslagen

533. Het rioleren van de bouwgrond tussen Schielands Hoge Zeedijk en de Provincialeweg in het stadsdeel Korte Akkeren, 1950. -- 1 omslag

536. Het leggen van een bemalen riool in de Bosweg, 1956. -- 1 omslag

641. Het rioleren van het industrieterrein Kromme Gouwe (langs de Nieuwe Gouwe), 1956 - 1962, 1964 en z.d. Met retroacta, 1947, 1948. -- 1 pak

561. Het vernieuwen van de persleiding van het rioolgemaal Korte Akkeren (Bosweg) en het vernieuwen van de pomp en de elektrische installatie van het gemaal, 1958 - 1959. -- 1 omslag

640. Het leggen van een afvoerleiding van het industrieterrein Schielands Hoge Zeedijk naar de riolering van het Weidebloemkwartier, (1958), 1960. -- 1 omslag
Ten behoeve van de vleeswarenfabriek Compaxo.

662. Het aanleggen van een riolering nabij de Vorstmanstraat, (1959), 1961 - 1962 en z.d. -- 1 pak

663. Het rioleren en bestraten van de Herenstraat, 1963. -- 1 omslag

--. Het maken van een transportleiding Veerstal - Raam - Kerkhoflaan, 1968 - 1970.
ZIE: inv.nr. 743

1.4.4 Kadebuurt en Kort Haarlem


11. Het dempen en rioleren van de sloot van de Derde Kade en het bestraten voor een gedeelte van de genoemde kade en aansluiting aan de Karnemelksloot, 1909. -- 1 katerntje

54. Het leggen en leveren van 149 meter betonriool 0,40 x 0,60 meter, 184 meter betonriool 0,30 x 0,45 meter en het maken van 10 reinigingsputten in het stadsdeel Kort Haarlem, 1926. -- 1 omslag
Bevat: Tekeningen:
- bladnr. 2: situatietekening;
- bladnr. 3: bouwtekening rioolgemaal;
- bladnr. 4: inrichting rioolgemaal;
- bladnr. 5: rioolinlaten.
Bijlagen:
- begroting pompgemaal voor Kort Haarlem;
- heistaat riolen Kort Haarlem.

--. Het maken van reinigingsputten. Het maken van een gedeelte hoofdriool. Het maken van zijriolen. Alles ten behoeve van de toegangsweg naar het gemeentelijk slachthuis, 1927.
ZIE: inv.nr. 66

95. Het maken van riolering in de Christiaan de Wetstraat, benevens het maken en plaatsen van ijzeren hekken langs de tuin van het Van Iterson Ziekenhuis, zijde Goejanverwelledijk en Christiaan de Wetstraat, 1929. -- 1 omslag
Bevat: Tekeningen:
- situatietekening;
- vooraanzicht en situatietekening;
- schets van de putten.
Bijlagen:
- heiregister;
- weekrapporten 1 t/m 10;
- staat van werklieden.

96. Het maken van een riolering achter de Cornelis Ketelstraat, 1929. -- 1 omslag

106-107. Het maken van een pompgemaal met bijhorende werken in het stadsdeel Kort Haarlem, 1930. -- 2 omslagen

124-125. Het leggen van riolering in Kort Haarlem, 1930. -- 2 pakken

114. Het maken van een persleiding vanaf het pompgemaal naar de Hollandsche IJssel en een rioolzinker in de Karnemelksloot ten behoeve van de rioolbemaling in het stadsdeel Kort Haarlem, 1930. -- 1 omslag
Bevat: Tekeningen:
- een aantal bladen met aantekeningen en schetsen;
- z.nr.: situatieschets;
- z.nr.: brug nr. 2, doorsneden.

135. Het rioleren van het bouwplan Den Hertog in het stadsdeel Kort Haarlem, 1931. -- 1 pak
Bevat: Bijlagen:
- wijziging en aanvulling voor het bouwplan;
- werklijst van werklieden;
- weekrapporten 1 t/m 9;
- heiregister.

160. Het rioleren van de bouwgrond aan de Eerste Kade, 1935. -- 1 pak
Bevat: Tekeningen:
- bladnr. 1: rioleringsplan Eerste Kade;
- bladnr. 2: schaal 1:50.
Bijlagen:
- staat van aanwijzing;
- heiregister (aannemer W. Goedhart);
- staat van meer- en minderwerk (W. Goedhart);
- losbladige weekrapporten 1 t/m 3 (W. Goedhart);
- begroting van kosten I en II (Gebr. IJsselsteyn);
- weeklijst van werklieden (Gebr. IJsselsteyn);
- staat van meer- en minderwerk (Gebr. IJsselsteyn);
- opdracht aan Gebr. IJsselsteyn;
- losbladige weekrapporten 1 t/m 3 Gebr. IJsselsteyn.

162. Het bouwen van een rioolgemaal voor het uitbreidingsplan 3e zone (ten noorden van de Kattensingel, spoorlijn, Boelekade) (achter de Jan van der Heydenstraat, Boelekade), 1935. -- 1 omslag
Het bestek ontbreekt.
Bevat: Tekening: bladnr. 1: situatietekening.

172-177. Het bouwen van een rioolgemaal met bijkomende werken achter de Jan van der Heydenstraat, 1936. -- 4 pakken, 2 omslagen

327. Het rioleren van de bouwgrond achter de Joubertstraat, ter lengte van 222 meter betonriool, en het maken van 5 putten in het stadsdeel Kort Haarlem, ten behoeve van de van de bouw van een gymnasium en 13 woningen, 1948 - 1950, (1954). -- 1 pak
Alleen een concept-bestek aanwezig.
Bevat: Tekeningen:
- bladnr. 33, 36 en 37 (witdrukken);
- z.nr.: situatie sectie K (witdruk);
- z.nr.: calque;
- z.nrs.: losse schetsen (2 papier).
Bijlagen:
- heiregisters, 1948, 1950 en 1954;
- losbladige weekrapporten nrs. 1 t/m 12;
- aanvraag rijksgoedkeuring;
- begrotingen van kosten;
- termijnberekeningen en staat meer- en minderwerk.

404. Het leggen van riolering nabij het pompgemaal aan de Jan van der Heydenstraat, 1951. -- 1 deeltje, 3 stukken

529. Het maken van een persleiding door de IJsseldijk (tweede uitmonding) ten behoeve van het rioolgemaal Kort Haarlem, 1954 - 1955. Met retroacta, 1930, 1943. -- 1 omslag

372. Het leggen van een bemalen riool in de Verlengde IJssellaan, 1956. -- 5 stukken
Het bestek ontbreekt.

738. Het bouwen van een gemaal en persleiding bij het viaduct (de spoortunnel) en de Blekerssingel, 1961 en z.d. Met retroactum, 1938. -- 7 stukken
Het bestek ontbreekt.

675-685. Het uitbreiden van het rioolgemaal bij de F.W. Reitzstraat, waaronder het maken van een persleiding langs de Nieuwe Veerstal en een ontvangbak in het Houtmansplantsoen en het treffen van voorzieningen aan de Oostvolmolenduiker, (1930, 1940, 1956, 1959 - 1961) 1962 - 1964 en z.d. -- 5 pakken, 6 omslagen
Het bestek ontbreekt.

644. Het vernieuwen van de riolering in en de bestrating van de Boelekade, 1962. -- 1 pak

382. Het vervangen van de riolering in het saneringsplan Vierde Kade - Boomgaardstraat, (1963) 1965 - 1967 en z.d.; met retroactum, 1929. -- 1 pak
Het bestek ontbreekt.

292. Het vernieuwen van de riolering in de De la Reylaan, de Burgemeester Martenssingel en de Bothastraat, 1968 en z.d. Met retroacta, 1958, 1962, 1964, 1965. -- 1 omslag

1.4.5 Noord en Achterwillens


152. Her rioleren van de bouwgrond gelegen aan de Graaf Florisweg en Breevaart in het bouwplan Burgvliet, 1934. -- 1 pak
Bevat: Tekeningen:
- bladnr. 1: rioolprofiel met fundering;
- bladnr. 2: overstortput;
- z.nr. : palenplan.
Bijlagen:
- aanvulling op het bestek;
- heiregister;
- rekening van gebr. Kok;
- weeklijst van werklieden;
- contract van een deurwaarder;
- losbladige weekrapporten nrs. 1 t/m 10.

154. Het rioleren van de bouwgrond gelegen aan de Graaf Florisweg, tussen Breevaart en Bodegraafsestraatweg, in het bouwplan Burgvliet, 1934. -- 1 pak
Bevat: Tekeningen:
- bladnr. 1: rioolprofiel met fundering;
- z.nr.: palenplan;
- bladnr. 1: doorsneden + detailtekening palen;
- bladnrs. 2 en 3: detailtekeningen;
- bladnr. 4: plaatsen der ankers en oplegstoelen.
Bijlagen:
- heiregister;
- 2 weeklijsten van werklieden;
- 2 kostprijsopgaven;
- losbladige weekrapporten 1 t/m 8;
- staat van meerwerk.

161. Het rioleren van het noordelijk stadsdeel (de z.g. 3e zone van het algemeen plan), 1935. -- 1 omslag
Zie bestek inv.nrs. 162 en 180.

180. Het rioleren van de bouwgrond gelegen aan de Graaf Florisweg, tussen de Breevaart en de Sophiastraat in het bouwplan Burgvliet (3), 1936. -- 1 pak
Bevat: Tekening: bladnr. 1: rioleringsplan.
Bijlagen:
- staat van aanwijzing;
- heiregister met schets palenplan;
- staten van meer- en minderwerk;
- losbladige weekrapporten nrs. 1 t/m 4.

197. Het rioleren van de bouwgrond gelegen aan de Graaf Florisweg en de Breevaart in het bouwplan Burgvliet, 1938. -- 1 pak
Bevat: Tekeningen:
- bladnrs. 1, 297, 928;
- schets (1 blad).
Bijlagen:
- heiregister;
- losbladige weekrapporten nrs. 1 t/m 15;
- correspondentie.

101. Het rioleren van de 3e zone van het Noorderkwartier (vak A), 1953. -- 2 stukken
Het bestek ontbreekt.

389. Het maken van een riool van de Breevaart naar de sloot bij de r.k. begraafplaats aan de Graaf Florisweg, 1953. -- 1 stuk
Het bestek ontbreekt.

439. Het rioleren van de Vossenburchkade, (1952), 1953. Met retroactum, 1946. -- 1 omslag
Het bestek ontbreekt.

456. Het rioleren van de 3e zone van het Noorderkwartier (vak B), tussen het St.-Jozefpaviljoen / de Graaf Florisweg en de Frederik Hendrikstraat, 1953. -- 1 pak

527. Het rioleren van de 3e zone van het Noorderkwartier (vak C), 1954 - 1955. -- 1 deeltje, 2 stukken

481-483. Het rioleren van de 3e zone van het Noorderkwartier (vak D), 1955. -- 1 pak, 2 omslagen

564-565. Het rioleren van het stadsdeel Achterwillens, 1956 - 1959. -- 2 omslagen

562. Het rioleren van de Jan van Beaumontsraat, (1956), 1957 - 1958. -- 1 omslag

563. Het uitbreiden van de riolering van het Noorderkwartier ten noorden van de Heemskerkstraat, 1959 - 1960. -- 1 omslag

639. Het bouwen van een rioolgemaal in de wijk Achterwillens, 1960 - 1962 en z.d. Met retroacta, 1957, 1959. -- 1 omslag

753. Het aanleggen van de riolering in wijk Achterwillens II, (1964), 1965. -- 1 pak

754. Het uitbreiden van de riolering nabij de Heemskerkstraat, (1964) 1965 - 1966. -- 1 omslag

1.4.6 Oosterwei


528. Het aanbrengen van riolering tussen de Goejanverwelledijk en de Von Süttnerstraat, (1954), 1955. -- 1 omslag

537-539. Het maken van de riolering in Vreewijk (Gouda Oost / Oosterwei), 1957 - 1958. -- 2 omslagen, 1 pak

627-632. Het aanleggen van de riolering in de wijk Oosterwei, (1959), 1960 - 1962 en z.d. -- 1 pak, 5 omslagen

638. Het maken van een rioolverbinding Achterwillens - Vreewijk, 1961. -- 1 omslag

504. Het uitbreiden van de riolering in "Vreewijk" nabij de Joubertstraat, 1965 - 1966. -- 3 stukken

713-715. Het aanleggen van een riolering en het maken van een brug in het uitbreidingsplan Oosterwei II, (1966), 1967 - 1968. -- 3 pakken
Voor de brug was oorspronkelijk besteksnummer 1966.09 gereserveerd.

1.4.7 Bloemendaal-West


731-734. Het aanleggen van de riolering in Gouda Noord-West (1e gedeelte) (z.g. Goudse veld), 1963 - 1965. -- 2 omslagen, 2 pakken

735-737. Het aanleggen van de riolering in Gouda Noord-West (2e gedeelte) (Boerhavekwartier), (1964) 1965 - 1967. -- 2 omslagen, 1 pak

402. Situatietekening ten behoeve van de aanleg van riolering in Bloemendaal I (1e fase), 1968. -- 1 stuk
Het bestek ontbreekt. Het is onduidelijk of dit Bloemendaal-West betreft.

1.5 Openbaar groen, openbaar recreatiegebied (speelplaatsen), afscheidingen van openbaar gebied


16. Het uitvoeren van de grondwerken en kunstwerken ten behoeve van het tweede gedeelte van het Van Bergen IJzendoornpark, 1911. -- 1 katerntje, 2 stukken
Bevat: Tekening: plan uitbreiding van het Van Bergen IJzendoornpark.
Bijlage: berekening van kosten.

94. Het plaatsen van een ijzeren hek aan de Bothastraat, 1932 en z.d. -- 1 omslag
Het bestek ontbreekt.

217-218. Het maken van hekafscheidingen op een gewapend-betonfundering langs de Graaf Florisweg, 1940. -- 2 pakken

521. Het ophogen van het Van Bergen IJzendoornpak, 1954 - 1956. -- 1 omslag

1.6 Kabels en leidingen
Betreft verzamelmappen van (hoofdzakelijk) tekeningen van derden (nutsbedrijven) inzake kabels en leidingen, aangevuld met eigen opmetingen en schetsen. Het gaat om de voorbereiding van bestekken en om tekeningen die mogelijk zijn afgedwaald uit de besteksdossiers.


273. PTT, 1942, 1947, 1950, 1953, 1955 - 1962 , 1970. -- 1 pak

744. Stadsplattegronden met aanduiding van de ligging van kabels en leidingen, 1951, 1954 - 1970 en z.d. -- 1 pak

416-417. Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland, 1955 - 1956. -- 2 omslagen

289. Gemeentelijk Energiebedrijf (GEB), 1955 - 1970 en z.d. -- 1 pak

265. Waterleiding, 1956, 1966 -- 1 omslag

403. Plattegronden en gedeelten van plattegronden met de ligging van telefoonkabels en bijbehorende werken, 1959, 1962, 1964 en z.d. -- 6 stukken
Bladen PTT Rotterdam K 10 A (1959, 1962, 1964) (noordwestelijk deel van de binnenstad en Nieuwe Park) en K 10 B (Kadebuurt); gedeelten van bladen (Spieringstraat, Jeruzalemstraat, Zeugstraat).

367. Bloemendaal I (Bloemendaal West), 1964 - 1969 en z.d. -- 1 pak

746. Opmeting van de Noothoven van Goorstraat, met retroacta inzake de ligging van kabels en leidingen, (1958, 1960, 1962 - 1964), 1966 en z.d. -- 1 omslag

--. Krugerlaan, 1967.
ZIE: inv.nr. 392

1.7 Standplaatsen woonwagens


354. Herindeling van het woonwagenkamp aan de Moordrechtse Tiendeweg, 1969. -- 1 omslag
Het bestek ontbreekt.

2 Weg- en waterbouw ("nat")


2.1 Dijken, dammen


28. Het verhogen en verzwaren van Schielands Hoge Zeedijk in de Hoefslagen 2 t/m 13 en 18 t/m 23, 1916. -- 1 katerntje

--. Het maken van een waterkerende dijk langs de uiterwaard in de Hollandsche IJssel, 1938.
ZIE: inv.nr. 297

149. Het maken van een keerdam in de Kromme Gouwe bij het Koekoekplein, met bijkomende werken, 1940. -- 1 pak
Bevat: Tekeningen:
- situatietekening met dwarsdoorsnede;
- vervallen situatietekening met dwarsdoorsnede.
Bijlagen:
- losbladige weekrapporten nrs 1 - 10;
- vergunning regeringscommissariaat voor de wederopbouw;
- begroting van kosten;
- staat van meer- en minderwerk;
- vrachtbrief N.V. Eternit;
- correspondentie gemeentewerken;
- zand- en kleileveranties (deeltje).

457. Het verbreden en ophogen van Schielands Hoge Zeedijk van de Bosweg tot de Shell, 1953. -- 1 omslag
Het besteksnummer is dubbel gebruikt.

458. Het maken van een waterkering bij het Tolhuis aan de Veerstal, 1954. Met retroactum, 1932. -- 1 omslag

740. Het maken van een betonnen taludtrap in de Goejanverwelledijk bij de begraafplaats IJsselhof, 1954. -- 2 stukken
Het bestek ontbreekt.

296. Het aanleggen van een dam met verbindingsweg tussen de Joubertstraat en de Zwarteweg, 1962. -- 1 pak

568. Reconstructie van de Noorder IJsseldijk, 1967 - 1968. -- 1 omslag

2.2 Sluizen, duikers, gemalen


2. Het maken en hangen van twee schutdeuren aan de Donkere Sluis en het vernieuwen en herstellen van remmingwerken, ducdalven en een vloedpaal bij en in de Haven en de Gouwe, 1907. -- 1 omslag
Bevat: Bijlagen:
- brief van de havenmeester;
- drie overzichten van het benodigde materiaal;
- twee brieven inzake het leveren van hout.

31. Het maken en hangen van twee deuren in de IJsselhavensluis, 1917. -- 1 stuk

36. Het maken en hangen van twee spuideuren in de Donkere Sluis. Het vernieuwen van remmingwerken, van vloedpalen en van brughoofden, 1920. -- 1 katerntje

42. Het vernieuwen van de twee benedendeuren in het Reeuwijkse Verlaat. Het vernieuwen van de galg en de achterharren van de keerdeuren bij de Peperstraat. Het vernieuwen van de twee keerdeuren, Achter de Kerk met het vernieuwen van de galg van deze deuren. Het vernieuwen van enige vloedpalen, 1921. -- 1 katerntje

63. Het herstellen van het Reeuwijkse Verlaat te Reeuwijk, 1927. -- 1 omslag
Bevat: Tekeningen:
- bladnr. 49: plattegrond;
- bladnrs. 49a en b: details hardsteenwerk.
Bijlagen:
- dagboek;
- 13 verrekeningslijsten.

212. Het maken van een duikersluis in de Hanepraaisluis, 1939. -- 1 omslag

103. Het maken van een schutsluis en een keersluis (ir. De Kock van Leeuwensluis) van gewapend beton met bijkomende werken in de Kromme Gouwe door het Hoogheemraadschap van Rijnland, 1940. -- 1 deeltje, 2 stukken
Bestek HHR nr. 348.

219. Het maken van een doorstromingsopening met overbrugging van het westelijk scheprad van het voormalig gemaal van Rijnland aan de Fluwelensingel met bijbehorende werken, (1939) 1940. -- 1 omslag
Bevat: Tekeningen:
- bladnrs. 1, 2;
- ontwerp oprit Fluwelensingel;
- verbreding Hanepraai;
- te maken metselwerk;
- overbrugging doorstromingsopening;
- calque;
- kladschetsen.
Bijlagen:
- begroting van kosten;
- losbladige weekrapporten nrs. 1 t/m 15;
- voorwaarden sloop voormalig bemalingsgebouw Rijnland; - bestemmingsplan Rijnland (2 stukken);
- staat van meerwerk;
- berekeningen dekplaat doorstromingsopening;
- krantenknipsel aanbesteding;
- staten van benodigde materialen;
- correspondentie gemeentewerken.

473-478. Het vernieuwen van de sluisdeuren van de Donkere Sluis, 1954. -- 6 omslagen

472. Het bouwen van een duiker in de Moordrechtse Tiendeweg, 1954. -- 1 omslag

491. Het maken van een betonnen trap bij de Hanepraaiduiker, 1955. -- 1 stuk
Het bestek ontbreekt.

747. Het vernieuwen van het Reeuwijkse Verlaat, 1955. -- 1 omslag

522. Het maken van een duiker in het park bij de Goejanverwelledijk, 1956. -- 1 omslag

501. Het maken van een sluis met vaste overbrugging voor het industrieterrein langs de Nieuwe Gouwe, 1960. -- 1 omslag

--. Het maken van een duiker in de aan te leggen verbindingsdam tussen tussen de Joubertstraat en de Zwarteweg, 1962.
ZIE: inv.nr. 296

2.3 Beschoeiing, kademuren, remmingswerken


2.3.1 Algemeen


9. a. Het maken van 13 meter schoeiing langs de Vest bij de gasfabriek. b. Het inslaan van een eiken paal in de rivier de IJssel. c. Het maken van een fundering voor een inrijhek voor het Van Bergen IJzendoornpark. d. Het maken van 28 meter schoeiing aan de toegangsweg van het park, langs de sloot achter de huizen van de Crabethstraat, 1909. -- 1 katerntje

99. Het vernieuwen en herstellen van enige waterwerken: Kattensingel, Kattenbrug, Moordrechtse Verlaat, Turfmarktbrug, Gouwe, Vismarkt, Haven, Veerstal, IJssel, Turfsingel, 1929. -- 1 katern, 1 stuk
Bevat: Bestek met staat van aanwijzing.

2.3.2 Binnenstad binnen de singels


86. Het herstellen van de walmuren langs de Raam tussen het Nonnenwater en de Bogen, 1929. -- 1 omslag
Bevat: Tekeningen:
- z.nr.: houten schoeiing;
- bladnr. 50: profiel van herstelling.
Bijlagen:
- begroting van kosten;
- weekrapporten 1 t/m 16.

104. Het herstellen van de walmuren langs de Oosthaven en de Westhaven, tussen de buitensluisdeuren en de brug bij de Dubbele Buurt, 1930. -- 1 pak
Bevat: Tekeningen:
- bladnr. 1: normaal profiel van herstellen;
- bladnr. 2: dam IJsselhavensluis;
- bladnr. 3: het vernieuwen van de walmuren langs de Oost- en Westhaven;
- bladnr. 4: doorsneden, sluis en plategrond (calque);
- bladnr. 5: doorsneden, sluis en plategrond (calque);
- bladnr. 6: plan afdamming van IJsselhavensluis;
- bladnr. 7: plan afdamming van IJsselhavensluis;
- z.nr.: situatietekening + plattegrond.
Bijlagen:
- staat van aanwijzing;
- berekeningen met schetsen;
- kostenopgaaf en rekeningen voor havenwerk;
- losbladige weekrapporten;
- heiregister.

181. Het herstellen van de walmuren langs de Lage Gouwe vanaf de draaibrug voor het Regentesseplantsoen ter lengte van 150 meter, 1936. -- 1 omslag
Bevat: Tekeningen:
- bladnr. 1 (3x): herstellingsplan;
- z.nr.: profielschets + situatietekening.
Bijlagen:
- staat van aanwijzing;
- ingekomen en uitgaande stukken;
- losbladige weekrapporten nrs. 1 t/m 37.

192. Het herstellen van de walmuren langs de Hoge Gouwe vanaf de draaibrug en het Regentesseplantsoen, 1937. -- 1 omslag
Bevat: Tekeningen:
- bladnr. 1;
- situatieschetsen (blauwdruk, calque);
- kladschets met staten en berekeningen (papier).
Bijlagen:
- inschrijfbiljet;
- losbladige weekrapporten nrs. 1 t/m 9;
- ingekomen brief van de fa. Polet & Zn.

200. Het herstellen van de walmuren langs de Hoge Gouwe vanaf de draaibrug voor de Lange Groenendaal naar de Korenbeurs met een gezamelijke lengte van 200 meter, 1938. -- 1 omslag
Bevat: Concept-bestek.
Tekening: bladnr. 1.
Bijlagen: losbladige weekrapporten nrs. 1 t/m 8.

201. Het herstellen van de walmuur langs de Vijverstraat met een gezamelijke lengte van 52 meter, 1938. -- 1 omslag
Bevat: Tekening: bladnr. 1.
Bijlagen:
- inschrijvingsbiljet;
- losbladige weekrapporten nrs. 1 t/m 7;
- staat van opmeting dwarsprofielen Vijverstraat.

211. Het herstellen van de walmuren langs de Lage Gouwe van Achter de Vismarkt tot de Visbanken met een gezamelijke lengte van 114 meter, 1939. -- 1 omslag
Bevat: Tekening: bladnr. 1.
Bijlagen:
- losbladige weekrapporten nrs. 1 t/m 7;
- begroting van kosten;
- aantekening fa. Polet & Zn.

102. Het herstellen van de walmuur langs de Turfmarkt vanaf de Lage Gouwe tot de Trappenbrug met een gezamelijke lengte van 142 meter, 1940. -- 1 omslag
Bevat: Tekening: bladnr. 1.
Bijlagen:
- losbladige weekrapporten nrs. 1 t/m 18;
- begroting van kosten;
- kranteknipsel aanbesteding.

231. Het herstellen van de walmuur langs de Turfmarkt van de Lage Gouwe tot de Trappenbrug met een gezamenlijke lengte van 120 meter, 1941. -- 1 omslag
Bevat: Tekeningen:
- bladnr. 1;
- klad (papier).
Bijlagen:
- staat van aanwijzing;
- losbladige weekrapporten nrs. 1 t/m 10.

267. Het herstellen van de walmuren in de Jeruzalemstraat, 1945. -- 1 omslag
Bevat: Bijlagen:
- losbladige weekrapporten nr . 1 t/m 4;
- ingekomen en uitgaande stukken.

268. Het herstellen van de walmuren langs het Rotterdamse Veer, 1945. -- 1 omslag
Bevat: Tekening: blad 27 (witdruk).
Bijlagen:
- ingekomen en uitgaande stukken;
- losbladige weekrapporten nrs. 1 t/m 7;
- losbladige weekrapporten nrs. 3 en 6.

269. Het herstellen van de kademuur langs Achter de Vismarkt ter lengte van ca. 70 meter, 1945. -- 1 omslag
Het bestek ontbreekt.
Bevat: Tekeningen: bladnr. 28 (witdruk).
Bijlagen:
- ingekomen en uitgaande stukken;
- losbladige weekrapporten nrs. 1 t/m 7;
- losbladige weekrapporten nrs. 2 en 5.

272. Het herstellen van de walmuren langs de Turfmarkt van de Naaierstraat tot de Trappenbrug ter gezamelijke lengte van 193 meter, 1946. -- 2 pakken
Bevat: Bestek.
Tekening: bladnr. 1 (witdruk).
Bijlagen:
- losbladige weekrapporten nrs. 1 t/m 22;
- begroting van kosten;
- ingekomen en afschriften van uitgaande stukken.

340. Het herstellen van de walmuren langs de Peperstraat met een gezamelijke lengte van 95 meter, 1947. -- 1 omslag
Bevat: Tekeningen:
- bladnr. 1: (blauwdruk);
- bladnrs. 2 en 30: (witdrukken);
- z.nr.: (calque);
- losse schetsen.
Bijlagen:
- staat van aanwijzing;
- begroting van kosten en materiaalstaat;
- staat van meer- en minderwerk;
- losbladige weekrapporten nrs. 1 t/m 19;
- ingekomen en afschriften van uitgaande stukken.

343. Het herstellen van de walmuren langs de Naaierstraat en Achter de Vismarkt met een gezamelijke lengte van 239 meter, 1947. -- 1 omslag
Bevat: Tekening: bladnr. 34 (witdruk).
Bijlagen: aanvraag rijksgoedkeuring.

390. Het vernieuwen van de walmuren langs de Turfmarkt van de Hoogstraat tot de ophaalbrug naar de Naaierstraat en Achter de Kerk van de kosterswoning tot de gemeente-apotheek; het repareren van de walmuur Achter de Kerk van de Torenstraat tot de brug naar de Molenwerf, 1950. -- 1 omslag

400. Het herstellen van de walmuren langs de Zeugstraat, 1951. -- 1 omslag

411. Het vernieuwen van de kademuur aan de Naaierstraat en Achter de Vismarkt, 1951. -- 1 witdruk

626. Het vernieuwen van de walmuren en het rioleren van de Turfmarkt - Blauwstraat, het vernieuwen van de Vrouwebrug en het verbreden van de St. Anthonisbrug, 1956, 1960 - 1962 en z.d. -- 1 pak

--. Het herstellen van de beschoeiing langs de Peperstraat, 1968.
ZIE: inv.nr. 567

301. Het vernieuwen van een gedeelte van de walmuur langs de Hoge Gouwe, 1969. -- 1 pak

2.3.3 Singels, IJsselfront, Nieuwe Park


64. Het maken van een houten schoeiing langs het Bolwerk met een lengte van 58 meter, 1927. -- 1 katerntje, 1 stuk
Bevat: Tekening: z.nr.: doorsnede en plattegrond.

88. Het maken van een boordvoorziening van gewapend beton langs de noordzijde van de Kattensingelgracht, 1929. -- 1 omslag
Bevat: Tekeningen:
- bladnr. 51: normaal profiel;
- z.nr.: situatietekening.
Bijlagen:
- begroting van kosten;
- weekrapporten nrs. 1 t/m 15 van verschillende opzichters.

143. Het maken van een boordvoorziening van gewapend beton langs de Houtmansgracht, 1932. -- 1 omslag
Bevat: Tekening: bladnr. 60: het vernieuwen van de boordvoorziening.
Bijlagen:
- staat van meerwerk;
- heiregister met aantekeningen;
- losbladige weekrapporten 1 t/m 5.

144. Het vernieuwen van het remmingwerk voor het stoombotenveer en het maken van een nieuwe beschoeiing aan de Vest. Het uittrekken van de oude en het weer slaan van een nieuwe vloedpaal in de Hollandsche IJssel. Het uittrekken en het weer slaan van een nieuwe meerpaal in de Kattensingel, 1932. -- 1 omslag
Bevat: Tekeningen:
- bladnr. 1: vernieuwen van het schoeiingswerk aan het stoombotenveer aan de Vest;
- tekening z.nr.: betonschoeiing.
Bijlagen:
- staat van aanwijzing;
- begroting van kosten (met schets);
- losbladige weekrapporten 1 t/m 17.

190. Het maken van een boordvoorziening van gewapend beton langs de Houtmansgracht met een lengte van 128 meter, 1937. -- 1 omslag
Bevat: Tekeningen:
- bladnr. 3: (blauwdruk);
- bladnr. 60: (witdruk).
Bijlagen:
- staat van meerwerk;
- losbladige weekrapporten nrs. 1 t/m 9.

210. Het maken van een boordvoorziening van gewapend beton langs de Houtmansgracht ter lengte van 19,5 meter, 1939. -- 1 omslag
Bevat: Bijlage: begroting van kosten.

215. Het maken van een gewapend-betonschoeiing van damplanken langs de Kleine Vest, 1939. -- 1 omslag
Bevat: Tekeningen:
- bladnrs. 1 en 2.
Bijlagen:
- losbladige weekrapporten nrs. 1 t/m 10;
- begroting van kosten;
- staat van meerwerk;
- staat van wapeningsijzer.

223-224. Het maken van een gewapend-beton boordvoorziening langs de Hollandse IJssel tussen de voormalige Hanepraaisluis en de IJsselhavensluis met bijhorende werken, 1940. -- 1 pak, 1 band

370-371. Het maken van een oevervoorziening langs het Veemarktterein, ter lengte van 145 meter, met een loswal van 3 meter en het geheel afgezet met een ijzeren hek ter hoogte van 1 meter, 1949. -- 2 omslagen

541-552. Reconstructie van de Veerstal met loswal met sluis, duiker, steiger, putten en schuivendoorlaat van de uitwateringsluis, 1954 - 1958. -- 3 pakken, 9 omslagen

2.3.4 Korte Akkeren


347. Het maken van een gewapend-beton schoeiing langs de Wachtelstraat voor De Producent ter lengte van 63,80 meter, 1947. -- 1 omslag
Bevat: Tekeningen:
- bladnr. 1 (witdrukken);
- bladnr. 33 (blauwdruk);
- bladnr. 54 (witdruk);
- z.nr.: schokbton voor damplanken;
- z.nr.: calque.
Bijlagen:
- inschrijvingsbiljet;
- heiregister;
- losbladige weekrapporten nrs. 1 t/m 14;
- ingekomen en afschriften van uitgaande stukken.

412. Het maken van een gewapend-beton beschoeiing met bijkomende werken aan het Jaagpad, 1951. Met retroactum, 1934. -- 1 omslag

451. Het vernieuwen van de beschoeiing langs de Walvisstraat, 1952. -- 1 omslag

454. Het vernieuwen van de walmuur langs het Jaagpad, 1953 - 1954. -- 1 omslag

566. Het maken van een schotbalkkering ter plaatse van de brug nabij het gemaal Oostpolder, 1959. -- 1 omslag

748. Het verbeteren van de westelijke Gouwe-oever langs de Goudkade, 1960, 1966. -- 1 omslag

2.3.5 Kadebuurt, Kort Haarlem


13. Het maken van 148 meter schoeiing en het bestraten van het gedeelte van de Steijnkade tussen de Karnemelksbrug en de spoorwegdijk van de Staatsspoorwegen, 1909. -- 1 omslag
Bevat: Tekening: calque.
Bijlagen:
- brief Ooms & Zoon;
- raadsvoorstel;
- opgave kosten;
- opdracht uitvoering.

93. Het maken van een boordvooziening van gewapend beton langs de Karnemelksloot, 1929. -- 1 omslag
Bevat: Tekening: bladnr. 52: situatietekening.
Bijlagen: losbladige weekrapporten nrs 1 t/m 23.

159. Het maken van een betonschoeiing langs de Krugerlaan, 1935. -- 1 pak
Bevat: Tekening: bladnr. 1: doorsneden.
Bijlagen:
- staat van aanwijzing;
- heiregister + tekening palenplan;
- besluit van dijkgraaf en hoogheemraadschap van Rijnland;
- begroting van kosten;
- losbladige weekrapporten 1 t/m 6.

191. Het maken van een boordvoorziening van gewapend beton langs de Karnemelksloot, 1937. Met retroactum, 1929. -- 1 omslag
Bevat: Tekeningen:
- bladnr. 52 (behoort bij concept-bestek);
- bladnr. 1 (retroactum, 1929).
Bijlagen: losbladige weekrapporten nrs. 1 t/m 14.

293-295. Het maken van een gewapend-betonschoeiing langs de Blekerssingel en Fluwelensingel en de bouw van een vaste brug over de Karnemelksloot, verbinding gevend met Blekerssingel en Fluwelensingel, en verbreding van beide singels (z.g. singelplan), 1938. -- 1 omslag, 2 pakken

369. Het maken van vier remstoelen en het maken van vier schoorpalen met bijkomende werken nabij de Haastrechtsebrug, 1949. -- 1 omslag
Bevat: Concept-bestek.
Tekeningen:
- blad nr. 34 (witdruk);
- blad nr. 6508 rijkswaterstaat (witdruk);
Bijlagen:
- begroting van kosten;
- heiwerk remstoelen;
- correspondentie.

2.3.6 Noord


74. Het maken van een betonnen schoeiing langs een gedeelte van de Ridder van Catsweg, 1928. -- 1 omslag
Bevat: Tekening: bladnr. 158: doorsneden.
Bijlagen:
- weekrapporten 1 t/m 11;
- brief inzake aannemingssom 1e termijn;
- dagboek.

384. Het maken van een houten schoeiing en het omleggen van een gedeelte van een sloot, hoek Graaf Florisweg - Bodegraafsestraatweg, aan de kant van het gemeentelijk sportterrein, 1936. -- 2 stukken

399. Het vernieuwen van de beschoeiing langs de Ridder van Catsweg, 1951. -- 1 omslag

2.4 Baggerwerkzaamheden


119. Het verrichten van baggerwerk in de Haven, 1930. -- 1 omslag
Bevat: Tekeningen:
- z.nr.: gemiddeld profiel van de Haven;
- bladnr. 58: dwarsprofiel van de IJssel voor de oude en nieuwe Veerstal.
Bijlagen: staat van vorstbelemmeringen.

271. Het verrichten van baggerwerk in de Gouwe, Kattensingel en Haven, 1946. -- 1 omslag
Bevat: Concept-bestek.
Tekeningen:
- bladnrs. 1 - 3 (witdrukken);
- z.nrs.: sectie B en Kromme Gouwe (witdrukken).
Bijlagen: correspondentie gemeentewerken.

274. Het verrichten van baggerwerk in de Kromme Gouwe, 1946. -- 1 omslag
Bevat: Tekeningen: bladnrs. 1 en 2 (witdrukken).
Bijlagen: losbladige weekrapporten nrs. 1 t/m 10.

352. Het verrichten van baggerwerk in de Haven, 1948. -- 1 omslag
Bevat: Tekeningen:
- bladnrs. 66, 68 (witdrukken);
- z.nr.: twee calques.
Bijlagen:
- losbladige weekrapporten nrs. 1 t/m 4;
- begroting van kosten;
- ingekomen en afschriften van uitgaande stukken.

742. Het uitbaggeren van de singels en grachten in de binnenstad, 1964. -- 1 omslag

3 Utiliteitsbouw
Inclusief: bijbehorende terreinen en inventaris; onderhoud; afbraak.


3.1 Overheidsgebouwen algemeen
O.a. dienstgebouwen van algemene aard; meerdere dienstgebouwen samen.


157. Het leveren en monteren van een complete verwarmingsinstallatie in het dienstgebouw (kantoorgebouw, conciergewoning) Gouwe 2, 1934. -- 1 omslag
Bevat: Tekeningen:
- bladnr. 1: plattegrondtekening gebouw
- bladnr. 2: schematekening

184. Het verfwerk aan verschillende gemeentegebouwen met bijkomende werken, verdeeld in 3 percelen: A = stadhuis, Gouwe 2 en archiefgebouw (Oosthaven 9); B = volks- en schoolbad, sluiswachterswoning Reeuwijkse sluis, school B, ULO-school, BLO-school, 3e bewaarschool, gymnasium, Moriaan en gemeente apotheek; C = school 7 en school 8, 1936. -- 1 omslag
Bevat: Bijlagen:
- staat van aanwijzing;
- losbladige weekrapporten 1 t/m 11 (perceel A);
- losbladige weekrapporten 1 t/m 14 (perceel B);
- losbladige weekrapporten 1 t/m 15 (perceel C);
- begroting van kosten;
- staten van benodigd materiaal;
- staat van ingeschreven schilders.

205. Het verrichten van schilderwerk aan diverse gemeentegebouwen, 1938. -- 1 omslag
Bevat: Bijlagen:
- tarieven werkverschaffing;
- staten van in dienst zijnde schilders;
- staat van toeslagen.

209. Het verrichten van schilderwerk aan diverse gemeentegebouwen, 1939. -- 1 omslag
Bevat: Bijlagen:
- staat van toeslagen;
- tarieven werkverschaffing;
- stukken betreffende in dienst zijnde schilders;
- brief gemeentewerken.

409. Het leggen van kabels voor de gemeentelijke huistelefoon, 1951. -- 1 deeltje, 2 stukken
Bouwtekeningen ontbreken.

435. Het verbouwen van het pand Markt 31 (Arti Legi) ten behoeve van de gemeentesecretarie, (1951), 1952. -- 1 pak

3.2 Overheidsgebouwen met een specifieke functie


3.2.1 Nutsbedrijven; openbare werken
Gasfabriek, lichtfabrieken, waterleiding; kantoorgebouw openbare werken.


8. Het bouwen van schaftlokalen aan de gemeentelijke gasfabriek, 1909. Met een overzicht van de benodigde hoeveelheid ijzer. -- 1 katerntje, 1 stuk

10. Het afbreken van het z.g. Proveniershuis aan de Gouwe met de wederzijds aangrenzende percelen en enige percelen op het terrein van de gasfabriek, respectievelijk kad. sectie D nrs. 1945, 1944, 1344, 1946, 1947, 1948, 1949 en 1950, zijnde dit laatste perceel de z.g. centrale verwarming, 1909. -- 1 katerntje

14. Het maken van de onderbouw met enige metsel- en betonwerken voor de gemeentelijke elektrische centrale, 1909. -- 1 katerntje

15. Het maken van de bovenbouw op de bestaande fundering voor de gemeentelijke elektrische centrale, 1910. -- 1 katerntje

51. Het slopen van het voormalige bestedelingenhuis aan het Rotterdamse Veer (Nonnenwater) met bijgebouwen en het bouwen van de benodigde kantoorlokalen, werkplaatsen, magazijnen en garage, ten behoeve van de gemeentelijke lichtfabriek. Het vergroten van de bestaande kantoren, met inbouwing van een brandkluis. Het verplaatsen van de bestaande soepkokerij naar het bestedelingenhuis achter de Grote Kerk, met daarmee in verband staande werken, 1925. -- 1 omslag
Niet doorgegaan.
Bevat: Tekeningen:
- 4 bladen met schetsen en berekeningen;
- z.nr.: plattegrond fabrieksterrein;
- bladnr. 122a: plattegrond fabrieksterrein;
- bladnr. 122b: gevels.
Bijlagen: correspondentie.

52. Het maken, vergroten en verhogen van kolenparken met opslagplaats voor oud ijzer ten behoeve van de lichtfabrieken, 1925. -- 1 katerntje, 1 stuk
Bevat: Bijlage: kennisgeving voor gegadigden van directeur gemeentewerken, met nadere aanwijzingen.

170. Het bouwen van een onderstation en van een hoogspanningsstation ten behoeve van de gemeente-lichtfabrieken, 1925. -- 1 omslag

56. Het maken van een gewapend beton waterfilter ten behoeve van de gemeentelijke lichtfabriek, 1926. -- 1 katerntje

62. Het maken van een koelwaterput voor de turbogenerator van de gemeentelijke lichtfabrieken, 1927. -- 1 katerntje, 1 stuk
Bevat: Tekening: bladnr. 154 doorsneden.

69. Het maken van een aftakstation voor de Zuidplaspolder te Moordrecht ten behoeve van de gemeente lichtfabrieken, 1927. -- 3 stukken
Bevat: Tekening: z.nr.: situatietekening + details.

75. Het maken van een aanbouw aan het ketelhuis voor opstelling van tanks en pompen ten behoeve van het elektrisch bedrijf, 1928. -- 1 katern, 1 stuk
Bevat: Tekening: z.nr.: bestaande + te maken toestand, gevels, doorsneden en plattegrond.

76. Het herstel van de scheidingsmuur om het buizenterrein van de gasfabriek; het verbouwen van het transformatorhuisje in Klein Amerika; het maken van een transformator-reparatie-inrichting voor het elektrisch bedrijf, 1928. -- 1 omslag
Bevat: Tekeningen:
- z.nrs.: herstelling van de scheidingsmuur om het buizenterrein; schaftlokalen gasfabriek; verbouwen transformatorhuisje; transformator-reparatie-inrichting.
Bijlage: staat van aanwijzing.

85. Het maken van een werkplaatsje voor J.J. Teeuwen; het maken van een kolenpark ten behoeve van de gemeentelijke lichtfabriek, 1929. -- 1 omslag
Bevat: Tekeningen:
- z.nr.: bouwen van een werkplaats;
- z.nr.: detail en situatietekening;
- bladnr. 133: aanzicht met verhoging (blauwdruk);
- bladnr. 125: doorsneden.

87. Het maken van een hei- en gewapend betonfundering ten behoeve van de gemeentelijke lichtfabrieken; concept, 1929. -- 2 stukken
Bevat: Tekening: nr. 2: funderingplan.

193. Het maken van een transformator- en schakelhuis aan de Veerstal, 1941. -- 2 pakken
Bevat: Tekeningen:
- bladnr. 1 (blauwdruk);
- station Veerstal (witdrukken);
- toepassing glastegels (blauwdruk).
Bijlagen:
- staat van aanwijzing;
- losbladige weekrapporten nrs. 1 t/m 13;
- ingekomen en afschriften van uitgaande stukken.

266. Het verbouwen van het kantoor Turfmarkt 50, 1946. -- 1 omslag
Het bestek ontbreekt.

388. Het bouwen van een transformatorgebouwtje aan de Krugerlaan, 1950. -- 1 omslag

405. Het maken van een telefooncentrale op het schoolplein, behorende bij de BLO-school aan het Paradijs, 1951 -- 1 omslag

413. Het maken van een gasreinigingsinstallatie voor de gasfabriek van het GEB, 1951. -- 1 omslag

415. Het maken van een transformatorhuisje op het Veemarktterrein, 1951. -- 1 omslag

408. Het bouwen van een kantoorgebouw voor het gemeentelijk energiebedrijf (GEB), 1951, 1953, 1955. Met retroacta, 1942. -- 1 omslag
Het bestek ontbreekt. Vermoedelijk opdracht door GEB; oorspronkelijke plan uit 1942 ontworpen door gemeentewerken.

447. Het bouwen van een kantoorgebouw ten behoeve van de afdeling boekhouding van gemeentewerken op het Stadserf, 1953. Met retroactum, 1952. -- 1 pak
Het bestek 1952.15 is niet doorgegaan.

460. Het plaatsen van een hekafscheiding om het steenerf aan de Kromme Gouwe, 1954. -- 1 omslag

480. Het maken van een schuur voor de stadskwekerij, 1955. -- 1 omslag

488. Het maken van een transformatorhuisje aan de St.-Anthoniestraat, 1955. -- 1 omslag

559. Het maken van een schaft- en materialengebouwtje voor gemeentewerken met openbaar urinoir op een terrein aan de Thorbeckelaan hoek Johan de Wittlaan, 1959. -- 1 omslag

555. Het maken van een transformatorhuisje aan de Merlijnstraat, 1960. -- 1 omslag

286. Het maken van een fundering voor een zandsilo op het industrieterrein bij het z.g. steenerf, 1964. -- 1 stuk, 1 deeltje
Het bestek ontbreekt.

3.2.2 Economische zaken; verkeer en vervoer
Station, markten, slachthuis.


3.2.2.1 Markten


20. Het maken van een marktterein bij de bank van lening, 1911. -- 1 omslag
Bevat: Bijlagen:
- advertentie;
- overzicht fundering riolering;
- begroting van kosten.

50. Het maken van riolering, spoelleiding, bestrating, varkenshokken, biggenbakken en afsluithekken. Het maken van een waaggebouw met bergplaats en w.c. Het maken van een vaste brug over het water achter de kazerne naar de Kleine Vest. Alles ten behoeve van de Nieuwe Veemarkt op het kazerneterrein, 1925. -- 1 omslag
Bevat: Tekeningen:
- schetsen;
- plattegrond waaggebouw + varkenshokken (blauwdruk);
- bladnrs. 1, 3, 6, 9 - 11, 13 en 14;
- z.nrs.: plattegrond waaggebouw en plattegrond.
Bijlage: begroting van kosten.

58. Het maken en plaatsen van een houten overkapping met ijzeren stijlen voor varkenshokken en biggenbakken ten behoeve van de Nieuwe Veemarkt, 1927. -- 1 katerntje, 1 stuk
Bevat: Bijlage: begroting van kosten.

100. De werken tot uitbreiding van de veemarkt, bestaande uit: 1. het maken van beton varkenshokken; 2. het verplaatsen van het waaggebouw; 3. de werken voor een restaurant in de voormalige kazerne; 4. het verlengen van de overdekking van de magere-varkensmarkt en het overdekken van de vette-varkensmarkt, 1930. -- 1 omslag
Bevat: Tekeningen:
- bladnr. 1: plan van het restaurant;
- bladnr. 2: wanden van het restaurant;
- bladnr. 3: wanden van het restaurant (keuken + garderobe);
- bladnr. III: ontwerp waaggebouw;
- bladnr. 278: situatie veemarkt;
- bladnr. 279: zijaanzicht, doorsneden en kapplan;
- z.nr.: situatieschets (o.a. magere varkensmarkt);
- bladnr. 131: gedeelte kapplan met plattegrond.
Bijlagen:
- weekrapporten (1 t/m 15);
- staten van aanwijzing;
- begroting van kosten voor koeien staanplaatsen;
- ingekomen en afschriften van uitgaande stukken.

134. Het uitbreiden van de eiermarkt in de voormalige kazerne, 1931. -- 1 omslag
Bevat: Tekening: bladnr. 1: bestaande - en nieuwe toestand.

142. Het maken van een houten afscheiding tussen het veemarktterein en de Nieuwe Markt; concept, 1931. -- 2 stukken
Bevat: Tekening: bladnr. 52: afscheiding veemarktterein.

240. Het herstellen van de verbrande overkapping van de Veemarkthal, 1942. -- 1 omslag
Bevat: Concept-bestek.
Tekening: bladnr. 1 (witdruk).
Bijlagen:
- staat van aanwijzing;
- begroting van kosten;
- staat van meer- en minderwerk;
- ingekomen en uitgaande stukken.

275. Het maken van een betonfundering onder een 20-tons weegbrug aan de Veemarkt, 1946. -- 1 pak
Bevat: Concept-bestek.
Tekeningen:
- bladnr. 1: fundering en onderbouw (witdrukken);
- reparatie weegbrug (blauwdruk);
- weegbrug (blauwdruk).
Bijlagen:
- heiregister;
- losbladige weekrapporten nrs. 1 t/m 20;
- correspondentie.

277. Het restaureren van de overkapping van de Veemarkt, 1946. -- 1 omslag
Bevat: Concept-bestek.
Tekeningen: bladnrs. 58, 59 (witdrukken).
Bijlagen:
- begroting van kosten;
- correspondentie.

330. Het maken van een afsluiting van het Veemarktterein benevens een controlegebouwtje gelegen aan de Varkenmarkt en de zogenaamde Kleine Vest, 1947. -- 1 pak
Bevat: Tekeningen: bladnr. 68 (blauwdruk, witdrukken).
Bijlagen:
- staat van aanwijzing;
- losbladige weekrapporten nrs. 1 t/m 19;
- ingekomen en afschriften van uitgaande stukken.

127. Het uitbreiden van het veemarktgebouw, 1948, 1949 -- 1 omslag
Het bestek ontbreekt.

396. Het uitbreiden van de magere varkensmarkt, 1950. -- 1 omslag

450. Het bouwen van een overdekte autostalling op het Veemarktterrein, 1953 - 1954. -- 1 omslag

470. Het verbouwen van het voormalige kazernegebouw op het veemarktterrein ten behoeve van het veemarktrestaurant en de Provinciale Gezondheidsdienst voor dieren, 1954 - 1956. Met retroactum, 1951. -- 1 omslag

3.2.2.2 Slachthuis


108. Het bouwen van het openbaar slachthuis, 1926, 1927, 1929. -- 1 pak
Bevat: Tekeningen:
- bladen 1 - 6 en wijziging bijgebouw: oorspronkelijke ontwerptekeningen van architectenbureau Huurman, Stok en Mertens, 1926 (witdrukken);
- alternatief ontwerp door ingenieursbureau Van Burkom, 1927 (blauwdruk);
- revisietekeningen bladen 1 - 5, 1929 (blauwdrukken).
Bijlagen.

--. Het maken van landhoofden voor een ophaalbrug over de Karnemelksloot. Het maken van reinigingsputten. Het maken van een gedeelte hoofdriool. Het maken van zijriolen. Alles ten behoeve van de toegangsweg naar het gemeentelijk slachthuis, 1927.
ZIE: inv.nr. 66

131. Het bouwen van een huidenbergplaats bij het gemeentelijk slachthuis, 1931. -- 1 pak
Bevat: Tekeningen:
- uitbreiding slachthuis (witdruk);
- z.nr.: ontwerp huidenbergplaats (blauwdruk);
- z.nr.: gedeelte spoorweg Utrecht - Rotterdam.
Bijlagen:
- heiregister;
- staat van aanwijzing;
- weekrapporten 1 t/m 8;
- correspondentie.

188. Het bijbouwen van een stal voor groot vee, enz., bij het openbaar slachthuis, 1937. Met ontwerptekening, 1934. -- 1 pak
Bevat: Tekeningen:
- bladnr. 1: uitbreiding slachthuis;
- bladnr. 1a: veranderen van wc 's;
- bladnr. 2: heiplan uitbreiding;
- z.nr.: wijziging bijgebouw.
Bijlagen:
- staat van aanwijzing;
- omschrijving van de elektrische verlichtingsinstallatie;
- correspondentie;
- heiregister;
- technische gegevens (2 blauwdrukken);
- losbladige weekrapporten nrs. 1 t/m 25.

229. Het vergroten van het openbaar slachthuis en darmwasserij met bijkomende werken, 1940. -- 1 pak
Bevat: Tekeningen:
- ontwerptekening (calque);
- bladnr. 1 (twee bladen);
- bladnr. 33 (witdruk);
- plan uitbreiding slachthuis;
- inrichting slachthal;
- elektrische installatie;
- doorsnede (calque).
Bijlagen:
- aanvulling op bestek;
- staat van aanwijzing;
- losbladige weekrapporten nrs. 1 t/m 31;
- heiregister;
- ingekomen en afschriften van uitgaande stukken.

239. Het uitbreiden van het openbaar slachthuis aan de Burgvlietkade met een opvangruimte voor kadavers en twee vetvangers, 1942. -- 1 omslag
Het bestek ontbreekt.
Bevat: Tekening: z.nr.: calque;
Bijlagen: ingekomen en uitgaande stukken.

414. Het uitbreiden van het kantoor van het slachthuis, 1951. -- 1 omslag

462. Het uitbreiden van de kantoorruimte, het keurlokaal en de was- en badgelegenheid van het slachthuis, 1954. -- 1 pak

463. Het verbeteren en uitbreiden van de bestaande stoomverwarmingsinstallatie en de warmwatervoorziening in de gebouwen van het openbaar slachthuis, 1954 - 1955. -- 1 omslag

756-757. Het uitbreiden van de slachthal en het koelhuis van het openbaar slachthuis, (1965), 1967, 1968. -- 1 omslag, 1 pak

3.2.2.3 Overige


17. Het maken van een wachtlokaal in het plantsoen bij de Mallegatsluis, 1911. -- 1 katerntje, 2 stukken
Bevat: Bijlagen:
- advertentie voor aanbesteding en overzicht van meer- en minderwerk;
- staat van meer- en minderwerk.

44. Het bouwen van een winkelhuis met woning en een noodslachtplaats aan de Groeneweg, met daarmee in verband staande werken, 1922. -- 1 katerntje

57. Het maken van een station voor autobuspassagiers Achter de Waag, 1926. -- 1 katerntje

222. Het verbouwen van de voormalige bank van lening (Agnietenkapel) tot distributiekantoor, met bijkomende werken, 1940. -- 1 omslag
Bevat: Tekeningen:
- bladnr. 1: 1940 (blauwdruk);
- bladnr. 1: details opmeting, 1941 (blauwdruk);
- kluis, 1941 (blauwdruk).
Bijlagen:
- staat van aanwijzing;
- losbladige weekrapporten nrs. 1 t/m 6;
- begroting van kosten
- staat van meerwerk;
- wijziging privé-kantoor;
- uitslag prijsopgave van aannemers;
- correspondentie gemeente.

236. Het inrichten van het gebouw van sociëteit Ons Genoegen tot distributiebureau, 1942. -- 1 omslag
Het bestek ontbreekt.
Bevat: Tekeningen:
- bladnr. 1 (witdruk);
- bladnr. 1: bestaande elektrische installatie (blauwdruk);
- bladnr. 2: plan wijziging elektrische installatie (blauwdruk).
Bijlagen:
- omschrijving uit te voeren timmerwerken;
- correspondentie.

342. Het verbouwen van de voormalige kazerne, 1947. -- 1 pak
Bevat: Tekeningen:
- bladnrs. 59, 61, 63 - 65 (witdrukken);
- bladnrs. 77, 78 (blauwdrukken);
- z.nr.: eerste verdieping kazerne (witdruk);
- losse schetsen.
Bijlagen:
- staat van gegevens;
- begrotingen van kosten;
- huurbepaling landbouwhuis;
- staat met gegevens betreffende verbruikskosten;
- correspondentie.

492-500. Het restaureren van het Waaggebouw, (1951 - 1955), 1956 - 1960. -- 2 pakken, 7 omslagen

432. Het ommuren van de vette varkenshal, 1952. -- 1 omslag

518-520. Het restaureren van de visbanken en de korenbeurs, 1955 - 1956. -- 1 omslag, 2 pakken

--. Het bouwen van flats voor de kleinindustrie, 1956.
ZIE: inv.nr. 660

3.2.3 Sociale zorg


18. Het verbouwen van het gebouw van de bank van lening, 1911. -- 1 katerntje, 1 stuk
Bevat: Tekening: witdruk.

19. Het afbreken van het voorgedeelte van de bank van lening met het aangrenzend pakhuis, het achtergedeelte van het hieraan aangrenzend perceel en enige andere percelen in het St. Anthonieklooster, respectievelijk kad. sectie C 761, 760, 2371, 766, 767, 2501 en 2502, 1911. -- 1 katerntje, 1 stuk
Bevat: Bijlage: advertentie.

45. Het herstellen van een gedeelte van de werkinrichting aan de Groeneweg, 1923. -- 1 katerntje

202. Het verplaatsen van de paardenstal en het toiletgebouwtje van het bestaande woonwagenkamp naar de Moordrechtse Tiendeweg tegenover de voormalige molen van Oostpolder, 1938. -- 1 omslag
Bevat: Tekeningen:
- bladnrs. 1 en 2.
Bijlagen:
- losbladige weekrapporten nrs. 1 t/m 6;
- begroting van kosten;
- correspondentie;
- opmeting woonwagenkamp.

506-510. Het bouwen van een kantoorgebouw voor de gemeentelijke dient voor sociale zaken, 1955. -- 2 omslagen, 3 pakken

84. Het maken van een warmwaterverwarmingssysteem in het gebouw van de dienst sociale zaken aan de Fluwelensingel, 1955. -- 1 omslag
Het bestek ontbreekt.

556. Het verbouwen van het pand Bloemendaalseweg 41 tot dierenasyl, 1956 - 1957. -- 1 omslag

553. Het restaureren van de voorgevel van het Hoffmansgesticht, 1958. -- 1 omslag

658. Het maken van kleed- en wasruimten in het gebouw van de dienst sociale zaken aan de Fluwelensingel 97, 1962 - 1963. -- 1 pak

661. Het leveren van een elektrische installatie in de nieuw te bouwen kleed- en wasruimten ten behoeve van de dienst sociale zaken aan de Fluwelensingel 97, 1963. -- 1 katern, 2 stukken

667. Het verbouwen van de houten gebouwen van de beschutte werkplaats, 1966 en z.d. -- 1 omslag

3.2.4 Gezondheidszorg, milieuhygiëne
Ziekenhuizen, reinigingsdienst, begraafplaatsen.


12. Het verfwerk in het hoofdgebouw, waaronder de barak in de tuin, en het meubilair van het Van Itersonziekenhuis, 1906. -- 1 katerntje, 2 stukken
Bevat: Bijlagen:
- brief namens B & W inzake prijsopgave;
- bijgekomen werken.

6. Het maken van de onderbouw met enige grondwerken voor het Van Itersonziekenhuis, 1907. -- 1 katerntje, 1 stuk
Bevat: Bijlage: procesverbaal inzake het dempen van de sloot langs de Krugerlaan.

7. Het bouwen van het hoofdgebouw en de barak, op de bestaande funderingen voor het Van Itersonziekenhuis, 1908. -- 1 deeltje

21. Verfwerken in het hoofdgebouw en de barak van het Van Itersonziekenhuis, 1913. -- 1 katerntje, 3 stukken
Bevat: Bijlagen:
- advertentie inzake de aanbesteding;
- prijsopgave voor het binnenverfwerk en raming van de kosten.

25. Verfwerken in het hoofdgebouw en van het ameublement van het Van Itersonziekenhuis, 1914. -- 1 katerntje

29. Buitenverfwerken van het hoofdgebouw, van de barak en die van het oeconomiegebouw met lijkenhuis van het Van Iterson-ziekenhuis, 1916. -- 2 stukken
Bevat: Bijlage: concept-advertentie van de aanbesteding.

37. Het bouwen van een volks- en schoolbadhuis aan de Groenendaal, met daarmede in verband staande werken, 1920. -- 1 omslag
Bevat: Tekeningen:
- z.nr.: ontwerp warm- en koudwatervoorziening;
- z.nr.: plattegrond.
Bijlage: correspondentie met fa. Heringa & Wutrick (Haarlem) inzake gebruik voormalige 2e burgerschool voor jongens.

38. Het bouwen van een zusterhuis bij het Van Iterson-ziekenhuis, 1920. -- 1 katerntje

40. Het bouwen van een dagsanatorium met drie lighallen in de tuin van het Van Itersonziekenhuis aan de Krugerlaan, 1921. -- 1 katerntje

140. Het bouwen van een garage voor de gemeentelijke reinigingsdienst aan de Drapiersteeg, 1931. -- 1 pak
Bevat: Tekeningen:
- bladnr. 1: garage;
- bladnr. 8: elektrische installatie.
Bijlagen:
- staat van aanwijzing;
- begroting van kosten;
- bestedinguitslag garage;
- meerwerkstaat;
- weeklijst van werklieden;
- weekrapporten 1 t/m 14.

153. Het bouwen van een bijbouw aan het Van Itersonziekenhuis, 1934. -- 3 stukken
Bevat: Tekening: bladnr. 1: doorsneden houten bijbouw.
Bijlagen: staat van aanwijzing en kostenopgave.

297-300. Het maken van een waterkerende dijk langs de uiterwaard in de Hollandsche IJssel en het ophogen van een gedeelte van de uiterwaard ten behoeve van de aanleg van een nieuwe algemene begraafplaats, 1937 - 1938. -- 3 pakken, 1 omslag

194. Binnenverfwerk van verschillende afdelingen van het Van Iterson Ziekenhuis, 1939. -- 1 omslag

232. Het maken van hekafscheidingen op een gewapend-beton fundering langs het St. Jozefpaviljoen op de Graaf Florisweg, 1941. -- 1 omslag
Bevat: Tekeningen:
- bladnrs. 1 - 3 (blauwdrukken);
- opmeting Graaf Florisweg (witdruk);
- hekafscheiding (blauwdruk);
- situatietekeningen (witdrukken);
- te maken hek (calque);
- te maken stoep (calque).
Bijlagen:
- aanvulling meerwerk;
- heiregister;
- losbladige weekrapporten nrs. 1 t/m 7;
- begrotingen van kosten;
- opgave kosten werkverschaffing;
- correspondentie.

279. Het uitbreiden van het kantoor en het bouwen van twee ontluizingsdouchecellen met toilet in het gebouw van de reinigings- en ontsmettingsdienst aan de Vest, 1946. -- 1 pak
Bevat: Tekeningen:
- bladnrs. 15 (witdruk);
- bladnr. 16 (blauwdruk).
Bijlagen:
- losbladige weekrapporten nrs. 1 t/m 20;
- begroting van kosten;
- ingekomen en afschriften van uitgaande stukken.

105. Het bouwen van een röntgenafdeling in het Van Iterson Ziekenhuis, 1946, 1947 en z.d. -- 1 omslag
Het bestek ontbreekt.

346. Het maken van drie gemetselde urinoirs op de Nieuwe Markt, Fluwelensingel en plantsoen Vorstmanstraat / hoek Bosweg, 1947. -- 1 pak
Bevat: Tekeningen:
- bladnrs. 201 en 203 (witdrukken);
- z.nr.: plattegrond van Gouda (witdruk).
Bijlagen:
- losbladige weekrapporten nrs. 1 t/m 10;
- begroting van kosten;
- ingekomen en afschriften van uitgaande stukken.

359. Het op hoogte brengen van de tuin, paden en bestratingen met bijkomende werken ten behoeve van het Van Itersonziekenhuis, 1948. -- 1 omslag
Bevat: Tekeningen:
- bladnrs. 41 en 69 (witdrukken);
- z.nr.: calques.
Bijlagen:
- losbladige weekrapporten nrs. 1 22, 24 - 37;
- begroting van kosten;
- kladstaat met te rooien bomen;
- ingekomen en afschriften van uitgaande stukken.

123. Het inrichten van de eerste verdieping van de voormalige kazerne tot Landbouwhuis ten behoeve van de Stichting Gezondheidsdienst voor dieren en het Zuivel Kwaliteits Contrôlebureau (ZKC), 1948, 1949 en z.d. -- 1 omslag

169. Het maken van urinoirs aan de Emmastraat, de Veerstal, de Burgemeester Martensstraat en de Bodegraafsestraatweg, 1949. -- 1 omslag
Het bestek ontbreekt.

391. Het bouwen van een aula op de begraafplaats IJsselhof, (1948, 1949), 1950. Met voorlopige ontwerpen, 1946. -- 1 pak
Betreft tevens de aanleg van een parkeerterrein, 1949.

420. Het bouwen van een garage met bovenwoning aan de Raam 212 - 214 ten behoeve van de gemeentelijke reinigingsdienst, 1951 - 1953. -- 1 omslag

431. Het bouwen van een baarhuisje met aangebouwde garage bij het Van Itersonziekenhuis, 1951 - 1954. -- 1 omslag

438. Het verbouwen van de voormalige kazerne op het veemarktterrein ten behoeve van de Provinciale Gezondheidsdienst voor Dieren, 1952. -- 1 pak

471. Het maken van een ketelruimte en centrale verwarmingsinstallatie voor de gemeentelijke reinigingsdienst aan de Vest, 1954. -- 1 pak

671. Het plaatsen van urinoirs aan het Koekoekplein en de Burgvlietkade, 1961. -- 1 omslag

670. Het maken van twee toiletten op het terras begane grond in het Van Iterson ziekenhuis, 1962. -- 1 omslag

668. Het bouwen van een klassepaviljoen bij het Van Iterson ziekenhuis, 1962 - 1964 en z.d. -- 1 pak

669. Het verrichten van diverse verbouwingen aan het Van Iterson ziekenhuis, 1963. -- 1 omslag

461. Het uitbreiden van de begraafplaats IJsselhof, 1967. -- 1 pak

348. Het verbouwen van de voormalige timmerfabriek Van Dam aan de Goudkade tot kantoren, werkplaatsen en stallingsruimten behoeve van de gemeentelijke reinigingsdienst, 1969 en z.d. -- 1 pak

351. Het verbouwen van het kantoor en de garage van de gemeentelijke reinigingsdienst aan de Goudkade, 1969. -- 1 omslag
Het bestek ontbreekt.

489. Het bouwen van een schaftruimte op de begraafplaats IJsselhof, 1969. -- 1 omslag
Het bestek ontbreekt.

3.2.5 Onderwijs


3.2.5.1 Algemeen / meerdere niveaus


53. Het verbouwen van de voormalige openbare lagere school nr. 4 aan de Nieuwehaven tot ULO-school ten behoeve van de r.k. inrichting van liefdadigheid. Het uitbreiden van het dagsanatorium gelegen in de tuin van het Van Itersonziekenhuis aan de Krugerlaan, 1925. -- 1 omslag
Bevat: Tekeningen:
- bladnr. 94: bestaande en te maken toestand;
- bladnr. 94a: lichtkozijnen;
- bladnr. 94c: lichtkozijnen;
- bladnr. 94d: fietsenbergplaats;
- bladnr. 125 : kapplan, gevels, doorsneden = plattegrond;
- z.nr.: gevels, plattegronden, funderingsplan lighal.
Bijlagen: kostenbegroting.

479. Het bouwen van een gymnastieklokaal aan de Willem de Zwijgersingel, 1953 - 1956. -- 1 omslag

484-487. Het bouwen van de Theo Thijssenschool (LO) en de Prof. J.H. Gunningschool (ULO) aan de Koningin Wilhelminaweg, 1957. -- 3 pakken, 1 omslag

622. Het bouwen van een kleedgebouw bij het schoolsportveld in de wijk Oosterwei, 1961, 1962 en z.d. -- 1 pak

623. Het maken van een verlichtingsinstallatie voor het half verhard schoolsportveld in de wijk Oosterwei, 1962. -- 1 omslag

503. Het bouwen van een gymnastieklokaal aan de Willem de Zwijgersingel / hoek Jan van Beaumontstraat, (1963, 1966, 1967), 1968. -- 1 omslag

3.2.5.2 Basisonderwijs


43. Het bouwen van een centrale kopschool (Burgvlietschool) op een terrein bij de Cornelis Ketelstraat (A.G. de Vrijestraat), kad. sectie A nrs. 623, 625 en 1710, met daarmee in verband staande werken, 1921. -- 1 katerntje

46. Het verbouwen van de voormalige school voor gewoon lager onderwijs A aan de Groeneweg, ten behoeve van de scholen (GLO en ULO) (Casimirschool) van de schoolvereniging van Bijzonder Neutraal Onderwijs voor Gouda en omstreken, 1924. -- 1 omslag
Bevat: Tekeningen: bladnrs. 1 - 5.

70. Het bijbouwen van twee leslokalen met gangen aan de centrale kopschool (Burgvlietschool) aan de A.G. de Vrijestraat, 1928. -- 1 katerntje

71. Het verbouwen van de bestaande woning gelegen aan de Prins Hendrikstraat 133 en dit gebouw in te richten voor twee leslokalen ten behoeve van de daaraan grenzende openbare school, 1928. -- 4 stukken
Bevat: Bijlagen:
- dagboek voor de werkzaamheden;
- staat van aanwijzing.

82-83. Het bouwen van een school voor gewoon lager onderwijs aan de Eerste Kade, 1929. -- 1 pak, 1 omslag

133. Het vergroten van een slöjdlokaal, het maken van een w.c. met voorportaal, benevens het afbreken van het overdekt gedeelte op de speelplaats met urinoir, voorportaal enz. ten behoeve van school B aan de Nieuwehaven, 1931. -- 1 pak
Bevat: Tekeningen:
- z.nr.: situatietekening Nieuwehaven;
- bladnr. 1: verbouwing;
- bladnr. 2: kozijndetails;
- retroactum, ca. 1910.
Bijlagen:
- omschrijving van de te wijzigen verlichting;
- weekrapporten 1 t/m 7.

186. Het ophogen van het schoolplein van de Westerschool, met bijkomende werken, 1936. -- 1 omslag
Bevat: Inschrijvingsbiljetten.

375-377. Het bouwen van een houten schoolgebouw met bijkomende werken (z.g. Finse school, later de Suomischool aan de Jacob Catsstraat), 1949. -- 2 pakken, 1 omslag

397. Het maken van een hekafscheiding met toebehoren bij de Burgvlietschool, 1950. -- 1 omslag

437. Het bouwen van de Emmaschool met gymnastiekzaal aan de Herpstraat, met bijkomende werken, 1950. -- 1 omslag

443. Het bouwen van de kleuterschool Klein Duimpje aan de Van der Palmstraat in de Korte Akkeren, 1951 - 1954. -- 1 pak

341. Het bouwen van de Prof. Van der Leeuwschool (openbare lagere school) in de Korte Akkeren (8-klassige hallenschool), 1952 - 1954 en z.d. -- 1 pak

383. Het bouwen van de Prof. Kohnstammschool aan de Willem en Marialaan (bij de Graaf Florisweg), 1952 - 1954, 1956 en z.d. -- 1 pak

512-516. Het bouwen van een gymnastieklokaal met bijbehorende ruimten op de hoek van de Koningin Wilhelminaweg en de Roerdompstraat (Prof. Van der Leeuwschool), 1954 - 1955. -- 3 omslagen, 2 pakken

558. Het bouwen van de imbecielenschool De Ark aan de Jan Luykenstraat, 1955. -- 1 omslag

619. Het bouwen van de kleuterschool Repelsteeltje aan het Margrietplein in het Weidebloemkwartier, 1956, 1958 - 1960 en z.d. -- 1 pak

571. Het bouwen van een houten noodschool aan de Willem de Zwijgersingel, 1955, 1957. -- 1 omslag
Zie voor het heiregister inv.nr. 569.

621. Het bouwen van de kleuterschool Pinkeltje aan de De Kempenaerstraat, 1959 - 1961 en z.d. -- 1 pak

645-653. Bouw van de openbare lagere school De Springplank, 1959 - 1963. -- 2 pakken, 7 omslagen

611-617. Het bouwen van de Jan Ligthartschool met gymnastieklokaal aan de Snoystraat, (1949, 1954, 1957, 1958), 1960 - 1962 en z.d. -- 6 omslagen, 1 pak

620. Het bouwen van de kleuterschool Sneeuwwitje (in Durex) aan de Kolkmanstraat in de wijk Gouda Noord, (1956), 1959 - 1962 en z.d. -- 1 pak

624. Het bouwen van de kleuterschool Pinocchio aan de Van Heuven Goedhartsingel, 1960 - 1962 en z.d. -- 1 pak

654-657. Het bouwen van kleuterschool Robbedoes aan de Verzetslaan, (1960), 1966. -- 2 omslagen, 2 pakken

716-722. Het bouwen van de Anne Frankschool aan de De Rijkestraat, 1964 - 1965, 1967. Met retroacta, 1960 - 1962. -- 2 omslagen, 5 pakken

755. Het bouwen van de kleuterschool Hummeltjeshonk aan de Tristanstraat, 1965. -- 1 pak

608-610. Het bouwen van de kleuterschool 't Kwetternest, (1962), 1965 - 1969 en z.d. -- 1 omslag, 2 pakken

511. Het uitbreiden van de imbecielenschool De Ark aan de Jan Luykenstraat, (1961, 1965), 1967 - 1968. -- 1 omslag
Het bestek ontbreekt.

337. Het bouwen van de kleuterschool Woelewippie aan de Ronsseweg, (1964), 1967 - 1970 en z.d. -- 1 pak
Het bestek betreft alleen de fundering.

517. Het onderheien van een 4-klassige houten noodschool op de hoek van de Von Suttnerstraat en de Bernadottelaan (later verplaatst naar de John Mottstraat, achter de Anne de Vriesschool), 1968. -- 1 omslag
Deze school stond eerst aan de Willem de Zwijgersingel (zie inv.nr. 571).

3.2.5.3 Voortgezet - en beroepsonderwijs


323-326. Het bouwen van een ambachtsschool en handelsavondschool, 1909. -- 3 pakken, 1 omslag

47. Het bijbouwen van twee leslokalen met gang, vestibule en w.c.'s, benevens het afbreken van de tuinkamer op de speelplaats ten behoeve van het gymnasium, 1924. -- 1 deeltje
Het bestek ontbreekt.
Bevat: Dagboek.

80. Het maken van een geheel nieuwe elektrische installatie in het gymnasium aan de Westhaven, 1928. -- 1 omslag
Bevat: Tekeningen:
- z.nr.: plattegrond + doorsneden;
- bladnr. 97: plattegrond.

164. Het monteren, in bedrijfstellen en het compleet opleveren van een elektrische verlichtingsinstallatie in de handelsavondschool aan het Paradijs, 1935. -- 1 omslag
Bevat: Tekening: z.nr.: begane grond + verdieping.

118. Het maken en inrichten van leslokalen in de Rijkskleischool aan de Lange Tiendeweg 79 ten behoeve van de Rijkslandbouwwinterschool, (1945), 1946. -- 1 omslag
Het bestek ontbreekt.

436. Het bouwen van het Coornhert gymnasium aan de Nansenstraat, 1950. -- 1 omslag

109. Het maken van leslokalen op de zolder van de Rijkskleischool aan de Lange Tiendeweg 79 ten behoeve van de Rijkslandbouwwinterschool, 1953. -- 1 omslag
Het bestek ontbreekt.

524. Het verbouwen van het gymnastieklokaal bij de Willem de Zwijgerschool (ULO) aan de Burgemeester Martenssingel 72, 1956. Met retroacta, ca. 1930. -- 1 pak

686-693. Het bouwen van een gymnastieklokaal bij het Coornhertgymnasium, 1961 - 1965. -- 6 omslagen, 2 pakken

672. Het bouwen van een houten noodschool bij de Willem de Zwijgerschool (MULO), 1963. -- 1 omslag

--. Het rioleren van de UTS (later: MTS) aan de Heemskerkstraat, 1967 - 1968.
ZIE: inv.nr. 185

322. Het uitbreiden van de Willem de Zwijgerschool (MULO), 1970. -- 1 pak

3.2.6 Openbare orde en veiligheid
Politie, brandweer.


4. Het maken van een brandspuithuis met bergplaatsen in het plantsoen bij de Crabethstraat, 1907. -- 1 katerntje

90-91. Het bouwen van een brandweerkazerne met werk- en bergplaatsen gelegen op het stadserf aan de Nieuwehaven, 1929. -- 1 pak, 1 omslag

280. Het inrichten van een foto-atelier voor de gemeentepolitie in het gebouw Arti Legi, 1946. -- 6 stukken
Het bestek ontbreekt.
Bevat: Bijlagen: begroting van kosten en correspondentie.

394. Het maken van een pistoolpoortbaan aan de Schielands Hoge Zeedijk, 1950. -- 1 omslag

750. Het maken van een centrale verwarming in de brandweerkazerne aan de Vest, 1965. -- 1 omslag

3.2.7 Cultuur
Musea, archief, monumenten.


97. Het maken van een verplaatsbare muziektent, 1929. -- 1 omslag
Het bestek ontbreekt.
Bevat: Tekeningen:
- bladnrs. 2 en 3: detailtekeningen muziektent;
- bladnr. 4: siersmeedwerk;
- z.nr.: ontwerptekening;
- z.nr.: ijzerwerk van de muziektent.

221. Het bouwen van een toegangspoortje tot het museum Achter de Kerk met als voorgevel het Lazaruspoortje, (1938) 1940. -- 1 omslag
Niet doorgegaan.
Bevat: Concept-bestek.
Tekening: tekening toegangspoortje.
Bijlagen:
- bestek voor de afbraak van het Lazaruspoortje aan het Rotterdamse Veer door het GEB;
- begroting van kosten;
- staat van bezuiniging;
- staat van benodigde materialen;
- berekeningen.

241. Het verbouwen van het Catharinagasthuis tot museum, (1938 - 1939, 1942, 1943), 1944 - 1947. -- 1 pak
Bevat: Tekeningen:
- bladnrs. 1, 3, 3 A, 3 B, 3 C, 4, 4 A , 5 en 6 (3 witdrukken, 6 blauwdrukken);
- muurklossen in de aula (papier).
Bijlagen:
- rapport museum Gouda (1938);
- begroting museum (1938 met correspondentie);
- vastbladige dagrapporten nrs. 1 t/m 158;
- vragenlijst voor aanvrage werkobject jeugdige werklozen; - correspondentie;
- begrotingen;
- staat van verwerkte bedragen (1942 t/m 1944);
- berekeningen gewapend-beton (katern).

385. Het inrichten van de tentoonstelling Gouda hart van Holland, 1947. -- 1 omslag
Het bestek ontbreekt.

534. Het herstellen van de kap van museum De Moriaan aan de Westhaven, (1949), 1950. -- 1 omslag

445. Het inrichten van een expositieruimte boven de stijlkamers en het herstellen van de kap van het museum Het Catharina Gasthuis, 1953 - 1955 en z.d. -- 1 pak

452. Het leveren van een nieuwe elektrische installatie en verlichtingsarmaturen voor het museum Het Catharina Gasthuis, 1953. -- 1 katern, 3 stukken

465-468. Het restaureren van de voorgevel van museum De Moriaan aan de Westhaven, 1955. -- 2 pakken, 1 deel, 1 omslag

490. Het restaureren van de voorgevel van de Gasthuiskapel (archiefgebouw voor gemeentearchief en librije) aan de Oosthaven, 1955. -- 1 pak

557. Het vervangen van de klok van de Barbaratoren, 1955 - 1957. -- 1 omslag

446. Het restaureren van de daken van het museum Het Catharina Gasthuis, met bijkomende werken, (1956, 1957) 1958 - 1960. -- 1 pak

531. Het restaureren van de achterzaaltjes van het museum Het Catharina Gasthuis, 1960. -- 1 omslag

625. Het restaureren van de Vrouwentoren, (1955 - 1957), 1960 en z.d. -- 1 omslag

532. Het restaureren van de grote achterzaal en de apotheek van het museum Het Catharina Gasthuis, 1961. -- 1 omslag

659. Het restaureren van de voorgevel, het vernieuwen en wijzigen van kozijnen in het ruim en de traphal en het voorzien van een kap en schoorsteen van de timmermanswerkplaats van het museum Het Catharina Gasthuis, 1961 - 1963. -- 1 omslag
Z.g. 4e en laatste fase van werk 167 van architect Ph. Bolt.

--. Het funderen van een beeldhouwwerk aan de Dunantsingel, 1963.
ZIE: Voor het heiregister, zie rubriek 3.27 inv.nr. 673.

673. Het weer opbouwen van het Lazaruspoortje, 1963. -- 1 omslag
Het heiregister bevat tevens registratie van de heiwerkzaamheden voor de fundering van het beeld op de Dunantsingel en het beeld De Springers bij de sportvelden in de wijk Oosterwei.

331. Het restaureren van molen 't Slot met woning, 1963 - 1965, 1967 - 1969 en z.d. -- 1 pak
Het bestek ontbreekt.

3.2.8 Sport en recreatie
Wielerbaan.


3.2.8.1 Zwembaden


59-60. Het verbeteren van het bestaande openbare zwembad aan de Houtmansgracht; het rioleren, dempen en aanvullen van de sloot, gelegen tussen de veemarkt en de voormalige hindernisbaan, ca. 140 meter lang, 1927. -- 2 omslagen
Niet doorgegaan.

368. Het uitbreiden van de badgelegenheid (zwembad) bij de Burgemeester Gaarlandtsingel tussen het stroom- en verbindingskanaal nabij de Julianasluis, (1941, 1943 - 1945), 1949, 1950. -- 1 omslag
Het bestek 1949/4 is kennelijk vervangen door 1950/8.
Bevat: Bestekken 1949.04 en 1950.08
Tekeningen: blad nrs. 14, 16, 17, 118 - 121 (witdrukken).
Bijlagen:
- losbladige dagrapporten nrs. 1 t/m 4;
- ingekomen en afschriften van uitgaande stukken, 1941, 1943 - 1945, 1949, 1950.

540. Het bouwen van een niet overdekt zwembad aan de Parallelweg (Burgemeester Jamessingel), (1954), 1957, 1962, 1968. -- 1 omslag
Niet doorgegaan omdat niet is voldaan aan de voorwaarden van rijksgoedkeuring.

350. Het stichten van een tijdelijke zweminrichting op de terreinen van de Goudse Waterleiding Maatschappij aan de Schielands Hoge Zeedijk 19 (Torenbad), (1952), 1968, 1969 en z.d. -- 1 pak
Het bestek ontbreekt.

3.2.8.2 Sportterreinen, sporthallen


78. Het maken van sportterreinen aan de Graaf Florisweg, hoek Bodegraafsestraatweg, 1928. -- 1 omslag
Bevat: Tekening: z.nr.: bestaande toestand, plattegrond.
Bijlagen:
- staat van meerwerk;
- kostenbegroting;
- krantenknipsel;
- weekrapporten 1 t/m 31.

79. Het maken van sportterreinen aan de Graaf Florisweg, hoek Bodegraafsestraatweg (2e gedeelte), 1928. -- 1 omslag
Bevat: Tekening: te maken toestand (witdruk).
Bijlage: weekrapport no. 1.

121-122. Het maken van een sportterrein aan de Bodegraafsestraatweg, nabij het woonwagenkamp, 1931. -- 2 pakken

386. Het maken van een hek langs een gedeelte van het sportterrein (voetbalclub ONA) aan de Walvisstraat, z.d. ca. 1935). -- 1 stuk
Het bestek ontbreekt.

237. Het aanleggen van een sintelbaan met sportveld achter de Jouberstraat, 1942. -- 1 omslag
Bevat: Bijlagen:
- begrotingen van kosten;
- staat van eigenaren;
- staat met grootte van het aan te kopen terrein;
- correspondentie.

554. Het maken van een ijsbaan etc. bij de Julianasluis, 1959 - 1960. -- 1 omslag

569. Het aanleggen van sportvelden in de wijk Noord, met kleedgelegenheid met septictank en toegangshek, 1960. -- 1 omslag
Het heiregister betreft tevens het wachthuisje voor het speelterrein aan de Colijnstraat (inv.nr.570), de houten noodschool aan de Willem de Zwijgersingel (inv.nr. 571), de volière in het Van Bergen IJzendoornpark (inv.nr. 572) en urinoirs aan de Burgvlietkade en Koekoekplein (inv.nr. 671).

739. Het heraanleggen van sportvelden aan de Nieuwe Gouwe OZ, 1962 - 1963. -- 1 omslag
Bespeeld door VV en AV Gouda en Jodan Boys.

530. Het aanleggen van sportvelden in Oosterwei, (1961) 1962 - 1963, 1965. -- 1 omslag
Voor het heiregister van de fundering van het beeldhouwwerk De Springers, zie rubriek 3.27 inv.nr. 673.

727-730. Het bouwen van een sporthal (De Springers) aan de Sportlaan 2, (1955, 1956, 1958, 1959, 1961 - 1963), 1966 - 1969 en z.d. -- 3 pakken, 1 omslag

3.2.8.3 Speeltuinen, speelplekken


433. Het maken van twee gebouwtjes op de speelweiden in de Korte Akkeren, 1952. -- 1 omslag
Tekeningen ontbreken.

570. Bouw van een wachthuis op het speelterrein aan de Colijnstraat, 1960. -- 1 omslag
Zie voor het heiregister inv.nr. 569.

618. Het uitbreiden van twee speelplaatsen aan de Dunantsingel, 1960. -- 1 stuk
Het bestek ontbreekt.

666. Het bouwen van een toezicht-, berging- en toiletgebouwtje bij de kinderspeelplaats aan het Schweitzerplein, 1961. -- 1 omslag
Niet uitgevoerd wegens onthouden goedkeuring door GS.

3.2.8.4 Overige accommodaties


502. Ontwerp voor een te bouwen wachthuisje, z.d. (ca. 1935). -- 1 stuk
Misschien gebruikt als standaardtekening?

216. Het maken van een monumentale bank in het plantsoen op het voormalig terrein van Rijnland (Houtmansplantsoen), 1941. -- 3 stukken
Bevat: Bijlagen:
- omschrijving van de werkzaamheden;
- verzoek om prijsopgave met bijlage; doorslagen.

444. Het verbouwen van de voormalige Graaf Jan van Nassauschool in de Komijnsteeg tot Mussenhuis, 1952 - 1954. Met retroactum, 1942, (1951). -- 1 omslag

572. Het maken van een volière in het Van Bergen IJzendoornpark, 1960. -- 1 omslag
Zie voor heiplan inv.nr. 569

674. Het wijzigen van de ingang van sociëteit De Reünie, 1962. -- 1 omslag

3.3 Niet-overheidsgebouwen


203. Het slopen van de zogenoemde beukmolen aan de Veerstal met aan- en bijgebouwen, 1941. -- 2 stukken
Bevat: Bijlage: lijstje van aannemers, deels met bedrag van inschrijving.

4 Woningbouw
Inclusief: onderhoud; afbraak.


4.1 Dienstwoningen


3. Het afbreken van de bestaande en het bouwen van een nieuwe tolgaarderswoning aan het Goudse Rijpad bij Boskoop, 1907. -- 1 omslag
Bevat: Tekening: bouwtekening.
Bijlagen:
- staat van materiaalverbruik;
- begroting van kosten.

27. Het afbreken van de bestaande en het bouwen van een nieuwe boerenwoning aan het Goudse Rijpad bij de Rijn te Alphen, 1915. -- 1 katerntje

362-363. Het bouwen van twee woningen en een muurafscheiding met toebehoren op de nieuwe algemene begraafplaats aan de Goejanverwelledijk, 1949. -- 1 omslag, 1 pak

560. Het bouwen van twee woningen en een bergruimte op het z.g. Steenerf, 1956. -- 1 omslag

723-726. Het bouwen van een ambtswoning voor de burgemeester aan de Bodegraafsestraatweg, 1970, 1971 en z.d. -- 4 pakken
Het bestek ontbreekt.

4.2 Sociale woningbouw (gemeentelijk woningbedrijf)


23. Het afbreken van 7 woningen aan de Nieuwehaven en het ter plaatse bouwen van 5 woningen, 1913. -- 1 katerntje

26. Het bouwen van 75 arbeiderswoningen met bijkomende werken op een terrein achter de Cornelis Ketelstraat, 1914. -- 1 katerntje

304. Het bouwen van woningen tussen de Nieuwe Gouwe (Nieuwe Vaart) en de Winterdijk (Nieuwe Park), 1914 - 1916 en z.d. -- 1 pak
Het bestek ontbreekt.

32. Het maken van de onderbouw voor 126 woningen, voor een dienstgebouw, voor een brandspuithuisje en van een brug, met daarmede in verband staande grond- en rioleringswerken, ten westen van het Van Itersonziekenhuis, 1918. -- 1 katerntje

33. Het maken van de bovenbouw van 126 woningen, een dienstgebouw en een brandspuithuisje, met daarmede in verband staande werken, ten westen van het Van Iterson-ziekenhuis, 1918. -- 1 katerntje

35. Funderingswerken van de 104 volkswoningen aan en bij de Verlengde IJssellaan, 1920. -- 1 deeltje
Het bestek ontbreekt.

182. Het bouwen van 10 contrôlewoningen aan de Achterwillens, 1928. -- 1 omslag

115-117. Het bouwen van 50 arbeiderswoningen op een terrein, begrensd door de Tollensstraat, de Da Costakade en de X-straat, 1930. -- 3 pakken

136. Het bouwen van 35 woningen voor ouderen van dagen op een terrein tussen de Derde Kade, de Noothoven van Goorstraat en de Vierde Kade, 1931. -- 1 omslag
Bevat: Tekeningen: bladnrs. 1 - 5.
Bijlagen: staat van aanwijzing en betaalstaat nr. 2.

141. Het monteren, in bedrijf stellen en compleet opleveren, van 35 elektrische verlichtings- en belinstallaties in de door de gemeente te bouwen woningen aan de Derde Kade, Noothoven van Goorstraat en de Vierde Kade; concept, 1931. -- 2 stukken, 1 katern
Niet doorgegaan. Zie bestek inv.nr. 136.
Bevat: Tekening: bladnr. 28: elektrische installatie 35 woningen.

356. Het bouwen van 53 woningen (in een plan van 166 woningen) in de Korte Akkeren, 1948. -- 1 omslag
O.a. Koningin Wilhelminaweg, Burgemeester Gaarlandtsingel en E.J. Potgieterstraat.
Bevat: Tekeningen: bladnrs. 1 - 4, 6, 8, 10, 14 - 16 (witdrukken).

393. Het bouwen van een industrieflat aan de Schielands Hoge Zeedijk, 1950, 1951. -- 1 omslag

220. Het bouwen van 152 woningen in de wijk Korte Akkeren, 1951, 1952. -- 1 omslag
Het bestek ontbreekt.

227. Het bouwen van 76 woningen aan de Burgemeester Gaarlandtsingel, 1951, 1952. -- 1 omslag
Het bestek ontbreekt.

410. Het bouwen van een tweede industrieflat, 1952. -- 1 omslag

453. Het bouwen van twee industrieflats op het industrieterrein aan de Gouwe, 1953. -- 1 pak

464. Het bouwen van een bergruimte achter de eerste industrieflat aan Schielands Hoge Zeedijk 41, 1954. -- 1 omslag

660. Het bouwen van flats voor de kleinindustrie, 1956. -- 1 omslag

664. Het bouwen van 111 woningwetwoningen in Oosterwei, 1963. -- 1 omslag

4.3 Sociale woningbouw (derden)


89. Het bouwen van 73 woningen op het bouwterrein tussen de Koningin Wilhelminaweg, de Van Baerlestraat, de Burgemeester Gaarlandtsingel en de Da Costakade voor woningbouwcorporatie Het Volksbelang, 1950 en z.d. -- 1 pak

708-712. Het bouwen van galerijwoningen met een consultatiebureau aan de Verzetslaan voor woningbouwcorporatie Het Volksbelang, (1959) 1960 - 1963 en z.d. -- 2 omslagen, 3 pakken

633-637. Het bouwen van maisonnettes aan de Rutgersstraat en Eendrachtsweg in Oosterwei voor woningbouwcorporatie Het Volksbelang, 1961 - 1963. -- 1 omslag, 4 pakken
Het bestek ontbreekt.

225. Het bouwen van 113 woningen voor woningbouwcorporatie De Goede Woning in Achterwillens II, 1964. -- 1 omslag
Het bestek ontbreekt.

230. Het bouwen van bejaardenwoningen aan de Heemskerkstraat voor de r.k . woningbouwvereniging St.-Jozef, 1964, 1965 en z.d. -- 1 omslag
Het bestek ontbreekt.

4.4 Koopwoningen


92. Het bouwen van 56 woningen en een winkel met bovenwoning aan de Johan de Wittlaan, de Kolkmanstraat en de Regoutstraat, 1957 - 1960 en z.d. -- 1 pak
Het bestek ontbreekt. Het is niet duidelijk voor wie deze (latere) koopwoningen zijn gebouwd.

5 Werken ten behoeve van het Bureau Afvoer Burgerbevolking (BAB)
De directeur gemeentewerken was hoofd van dit bureau. De bestekken ontbreken.


242. Het bouwen van een noodkerk te Woubrugge, 1944. -- 1 omslag
Bevat: Tekening: bladnr. 3 (witdruk).
Bijlagen:
- begroting van kosten;
- kladberekening;
- correspondentie.

243. Het onderbrengen van het Gereformeerd burgerlijk weeshuis te Moordrecht, 1944. -- 4 stukken
Bevat: Bijlagen: correspondentie.

244. Het uitvoeren van werkzaamheden aan Zieken- en Kraamverpleging Nijeveld, 1944. -- 1 omslag
Bevat: Bijlagen: correspondentie.

245. Het maken van een buitentrap met bordessen aan rusthuis Heeswijk te Voorburg, 1944. -- 1 omslag
Bevat: Tekening: bladnr. 2 (witdruk).
Bijlagen: correspondentie.

246. Het maken van toiletruimten, plaatsen van een wastafelcombinatie en uitbreiden van de lichtinstallatie in doorgangshuis Ockenburg te Loosduinen, 1944. -- 1 omslag
Bevat: Tekening: z.nr. (papier).
Bijlagen:
- begroting van kosten en kladberekeningen;
- correspondentie.

247. Het evacueren van huize Morgenlicht te 's-Gravenhage, 1944. -- 4 stukken
Bevat: Tekening: bladnr. 1: indelingsplan huize Morgenlicht (witdruk).
Bijlagen: correspondentie.

248. Het verbouwen van kasteel Rijnhuizen te Jutphaas ten behoeve van de opvang van evacué's, 1944. -- 1 omslag
Bevat: Bijlagen:
- correspondentie;
- prijsopgaven;
- rekeningen.

249. Het evacueren van de Emmakliniek te Wassenaar, 1944. -- 1 omslag
Bevat: Bijlagen:
- begroting van kosten;
- correspondentie;
- prijsopgaven;
- rekeningen.

250. Het inrichten van Rust en Vreugd te 's-Gravenhage, 1944. -- 1 omslag
Bevat: Tekeningen:
- bladnr. 1 (witdruk);
- 679 - 1 t/m 4 (witdrukken).
Bijlagen:
- begroting van kosten;
- rekeningen;
- prijsopgaven.

251. Het evacueren van de Oranjekliniek te 's-Gravenhage, 1944. -- 1 omslag
Bevat: Bijlagen:
- prijsopgaven;
- rekeningen.

252. Het bouwen van een ketelhuis met kolenbergplaats achter het Rode Kruis ziekenhuis te 's-Gravenhage, 1944. -- 1 omslag
Bevat: Tekeningen:
- bladnr. 1: ziekenhuis (witdruk);
- bladnr. 2: met betonberekening (witdruk);
- z.nr.: ziekenhuis (blauwdruk);
- nr. 13614: opstelling ketelhuis (witdruk);
- situatietekening sectie K (blauwdruk).
Bijlagen:
- goedkeuring Algemeen Gemachtigde Wederopbouw;
- correspondentie;
- rekeningen;
- prijsopgaven.

253. Het aanbrengen van verbeteringen aan de Ramaerkliniek te 's-Gravenhage, 1944. -- 1 omslag
Bevat: Bijlagen:
- correspondentie;
- rekeningen;
- prijsopgaven.

254. Het uitbreiden van de centrale verwarming en diverse aanpassingen aan het gesticht Oud-Rosenburg te 's-Gravenhage, 1944. -- 1 omslag
Bevat: Tekeningen:
- nr. 44085: aanvoer- en retourleiding (witdruk);
- nr. 44085: stoomleiding en condensleiding (witdruk);
- nr. 869201: calque;
- z.nr.: calque;
- z.nr.: papier.
Bijlagen:
- aanvulling controle zieke ambtenaren en werklieden;
- aanvraag toewijzing ijzer en staal vrouwenafdeling;
- aanvraag toewijzing ijzer en staal mannenafdeling;
- begroting uit te voeren werken;
- uittreksel uit Maandblad UVIV jrg. 1 nr. 9 (november 1944);
- voorlopige lijst van noodzakelijke veranderingen;
- correspondentie;
- rekeningen;
- prijsopgaven.

255. Het aanbrengen van w.c.'s, wastafels, enz., 1944. -- 1 omslag
Bevat: Bijlagen:
- begroting van kosten;
- prijsopgave van Technisch Bureau W.G. Gerritsen.

256. Correspondentie met het Bureau Afvoer Burgerbevolking, mei - augustus 1944. -- 5 stukken

6 Documentatie


61. Register met afschriften van vergunningen en uittreksels uit vergunningen, 1913 - 1923. -- 1 deeltje

525. Lijsten van personeel werkzaam bij (onderdelen van) de dienst gemeentewerken, 1930, 1955, 1960. -- 1 katern, 2 stukken

430. Lijsten van aannemers, leveranciers van bouwmaterialen en handwerkslieden in de bouwnijverheid, z.d. (ca. 1950); doorslagen. -- 2 stukken

469. Overzichten betreffende uitgevoerde en in uitvoering zijnde werken, 1950 - 1961. -- 1 omslag