ac 56 -- Gouda -- Secretarie-archief 1816-1920

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2017 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisiedatum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Inventaris

1 Stukken van algemene aard


1.1 Notulen en bijbehorende vergaderstukken


1.1.1 Gemeenteraad


1-53. Minuutnotulen van de raadsvergaderingen, 1816 - 1920. Het verslag is vanaf 18 mei 1875 ook gedrukt, met index vanaf 1920. Gedeeltelijk achterin notulen van besloten vergaderingen en minuutbesluiten. -- 53 banden

54-55. Netnotulen van de raadsvergaderingen, 1822 - 1840. -- 2 banden

56-58. Index op de notulen van de raadsvergaderingen, 1822 - 1857. -- 2 banden, 1 pak

62-93. Bijlagen van de notulen van de raadsvergaderingen, 1822 - 1878. -- 31 banden, 1 omslag

59-61. Presentielijsten, 1824 - 1851. Conform art. 85 van het Stedelijk regeringsreglement van 1824. -- 3 banden

298-300. "Register" op de notulen van de gemeenteraad en b. en w., 1916 - 1918. -- 3 delen

1.1.2 Burgemeesters, later burgemeester en wethouders


280-297. Alfabetische index op de kamerboeken 1815-1906. Zie ook de aantekening bij de inv.nrs. 157-171. -- 17 banden en 1 omslag

94-156. Minuutnotulen van de vergaderingen van de burgemeesters, later (vanaf 9 maart 1824) van burgemeester en wethouders, 1816 - 1844. -- 63 pakken

157-279. Kamerboeken
Netnotulen van de vergaderingen van burgemeesters, later (vanaf 9 maart 1824) burgemeester en wethouders, 1816 - 1920. Vanaf 1845 minuutnotulen. Van 1833 - 1912 zijn de brievenboeken, met enige uitzonderingen, bijgebonden. De notulen 1816 - 1830 bevatten alfabetische indices op zaken en personen. Vanaf 1895 krijgen de notulen (het "verbaal") de vorm van een agenda met aantekeningen van de besluiten. De verbalen 1813 - 1920 bevatten tevens de minuten van de door b. en w. genomen besluiten. -- 123 banden

1.2 Besluiten


1343. Register van beschikkingen van B&W en Raad op requesten, 1863-1881. -- 1 deel

1.3 Verordeningen (alleen als serie)


2480-2484. Verzameling van reglementen en ordonnanties betreffende Gouda, 1721-1843. -- 5 omslagen

2479. Verzameling stedelijke verordeningen, 1732-1843. -- 1 deel
Bevat:
Alfabetische zakenindex.

2475-2478. Verzameling verordeningen betreffende rijks- en regionale aangelegenheden, 1742-1844. -- 4 omslagen

2502-2518. Gemeenteverordeningen, 1816-1871. -- 17 omslagen

1.4 Bekendmakingen


2486. Publicatieboek, 1808-1834. Vanaf 1809 uitsluitend een publicatielijst. Met alfabetische zakenindex. -- 1 deel

2497. Verzameling publicaties, 1813-1832. -- 1 band

2492-2496. Verzameling publicaties, 1813-1846. -- 5 banden

2487-2491. Verzameling publicaties, 1813-1853. -- 5 banden

2485. Lijst van publicaties, 1815-1824. -- 1 omslag

2498. Verzameling publicaties, 1816-1848. -- 1 pak

2499-2501. Lijsten van afkondigingen, 1889-1919. -- 3 delen

1.5 Ingekomen en verzonden stukken


593-642. Ingekomen stukken en concepten van uitgaande stukken, met bijlagen, 1815-1917. -- 50 omslagen

654-659. Brievenboeken, 1816 - 1832 -- 6 banden

301-592. Bijlagen van de kamerboeken, 1816 - 1912. Ingekomen stukken. Vanaf 1848 verdeeld in de rubrieken: A (Armwezen) + M & S (Militaire zaken en schutterij), en B (Overige stukken) tot 1875. -- 259 banden, 33 pakken

643-653. Agenda van ingekomen stukken, 1822 - 1847. -- 9 banden, 2 pakken

660-678. Kopiëen van verzondene staten, tabellen, voordragten enz.
1822 - 1850. -- 19 pakken

679-680. Lijsten van uitgaande stukken, 1833 - 1843. -- 2 banden

681-704. Agenda van ingekomen stukken, 1848 - 1912. -- 24 banden

2462. Afschriften van uitgaande brieven van de burgemeester, 1864-1874. -- 1 deel

705-719. Index op de brievenboeken, 1898 - 1912. -- 15 banden

720-1324. Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken, 1913 - 1920. -- 604 pakken

1325-1332. Indicateur, 1913 - 1920. -- 8 delen

1333-1340. Index op de indicateur, 1913 - 1920 -- 8 delen

1.6 Gemeenteverslagen


1347. Jaarverslagen, 1827 - 1850. -- 1 pak
Onvolledig. De verslagen van de jaren 1821-1825 bevinden zich in de inventarisnrs. 656 en 657. De verslagen over 1851-1920 zijn gedrukt en opgenomen in de bibliotheek.

2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen


2.01 Grondgebied


2.01.1 Begrenzing


1647. Proces-verbaal van de grensbepaling van het grondgebied van de gemeente Gouda, 23 april 1827. -- 1 katern
Het betreft een bijlage van de brief van de gouverneur van Zuid-Holland van 27 april 1829. De grensbepaling hield verband met de invoering van het kadaster.

1648. Stukken betreffende wijzinging van de grenzen tussen de gemeenten Broek c.a. en Zuid-Waddinxveen, en tussen de gemeente Stein en omliggende gemeenten, 1827 en z.d.. -- 1 omslag

2.01.2 Indeling
Hieronder wijkindeling, straatnaamgeving en huisnummering.


1375. Ordre der wijken te Gouda
Reglementen met aanvullingen, wijkindelingen en lijsten van wijkmeesters, 1718 - 1851. -- 1 band
Het reglement van 13 februari 1846 kwam tot stand op grond van het provinciale reglement van 16 juni 1845, ter vervanging van het reglement van 1822. Voortaan werd een nieuwe wijkindeling van kracht, met wijke A - R, in plaats van de oude indeling uit 1799. In 1909 werden nieuwe voorschriften voor de huisnummering vastgesteld, waardoor de indeling in wijken verviel en de huizen per straat (in plaats van per wijk) werden genummerd.

1376. Stukken betreffende het toezicht op de wijken. Met wijkindelingen en instructies van de wijkmeesters, 1817-1846. -- 1 omslag

1709. Ligger der toegangswegen naar het spoorwegstation, ca. 1876. -- 1 stuk

2.02 Wapen


1346. Wapendiploma afgegeven door de Hoge Raad van Adel, 1816. -- 1 stuk

2.03 Bestuursorganen


2.03.1 Algemeen


1341-(1344). Reglementen voor het bestuur der stad Gouda, 1824, 1832. -- 3 delen

2.03.2 Gemeenteraad


2947. Reglement van orde voor de gemeenteraad, 1895. Gedrukt. -- 1 katern

2.03.3 College van burgemeester en wethouders


1345. Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders, 1851, met wijziging van 1871. -- 2 stukken

2.03.4 Burgemeester


2465-2468. Afschriften van processen-verbaal van arrest e.d. afgegeven aan de burgemeester, 1816-1837. -- 4 omslagen

2.04 Eigendommen en bezittingen


2.04.1 Algemeen


1684-1688. Chronologische lijsten van verpachtingen, verkopingen en aanbestedingen, 1793 - 1845. -- 5 omslagen

1649-1668. Registers houdende de overeenkomsten van huur en verhuur, van koop en verkoop enzovoort betreffende de eigendommen der gemeente
1814 - 1918. -- 20 banden

1699. Lijsten van stadseigendommen, 1822, 1829, 1830, ca. 1900. -- 1 omslag

1707. Stukken betreffende een proces met de Brandverzekeringsmij te Tiel, 1842, 1843. -- 1 omslag

1700. Rapporten betreffende de toestand van de stadseigendommen, 1849. -- 1 omslag

1698. Staat van hetgeen naar burgerlijk recht eigendom van de gemeente is, 1880-1911. -- 1 pak

1708. Brandverzekeringspolis betreffende de eigendommen van de gemeente, 1906. -- 1 stuk

2953. Verordening op de commissie van bijstand in het beheer van de gemeentewerken, 1906. Met wijziging, 1907. -- 2 stukken

2.04.2 Gebouwen voor de dienst bestemd


2932. Monster kunstlood, 1842. -- 1 stuk
Was gevoegd bij een prospectus van de fabriek van C. Soetens te Den Haag, ingekomen 22 juli 1842 (zie bijlagen bij de kamerboeken 1842, inv.nr. 322).

1710-1712. Stukken betreffende de restauratie van het stadhuis, 1877-1884. -- 2 omslagen, 1 deel

2.04.3 Overige eigendommen


1679. Stukken betreffende de polderlasten van de hofstede Burgvliet, 1608 - 1930. -- 1 omslag

1723-1726. Stukken betreffende de stadsheerlijkheden, 1813-1836. -- 1 pak, 3 omslagen

1701. Stukken betreffende de bestemming van de Gasthuiskerk voor de R.K. eredienst, 1815-1817. -- 1 omslag

1702-1704. Stukken betreffende het proces over de Gasthuiskerk tegen de weduwe A. Kock, 1880-1887. -- 3 omslagen
Bevat:
Een groot aantal afschriften van stukken uit de periode 1817-1880.

1683. Verhuurboek
Register van overeenkomsten van verhuur van gemeente-eigendommen, 1818-1820. -- 1 deel

1697. Stukken betreffende de verkopingen van bomen en hakhout, 1818-1847, 1884-1900. -- 1 pak

1705. Stukken betreffende de overdracht van het voormalig tuchthuis, ca. 1824. -- 1 omslag

1706. Stukken betreffende het onderhoud van de Dorrekenskade, 1824, 1839, 1841. -- 1 omslag
Zie ook ac 1(oud-archief) inv.nr. 935.

1689. Agenda van verpachtingen, ca. 1825-1842. -- 1 katern

1690-1696. Leggers van de verpachtingen, 1826-1918. -- 7 delen

2.04.4 Verkrijging, verlies


1680-1682. Transportakten betreffende de in 1895 door mr. A.A. van Bergen IJzendoorn aan de gemeente gelegateerde goederen, 1713 - 1859. -- 3 omslagen

1669-1677. Stukken betreffende koop en verkoop, afstand enz. van gemeente-eigendommen, 1821-1907. -- 9 pakken
Bevat:
Diverse retroacta.

1678. Transportakte betreffende een tuin aan de stadsgracht tussen de IJsseldijk en de Doelensteeg met twee koepels, 1829. Met retroacta uit de periode 1615 - 1807, o.a. 7 charters. -- 1 pak

2888. Akte van transport van een perceel weiland en water tussen de Jan Verzwollewetering en het station door de Nederlandsche Rhijnspoorwegmaatschappij aan de gemeente Gouda. Met akte van volmacht, 1872. Authentieke afschriften. -- 1 katern

1713-1714. Stukken betreffende de afkoop van rechten van de gemeente op gronden van particulieren, 1896-1899. -- 2 omslagen

2.05 Functionarissen en personeel


2.05.1 Algemeen


2540. Rapport betreffende de werkzaamheden ter secretarie, 1815. -- 1 stuk

2.05.2 Instructies en reglementen


2526-2529. Verzameling instructies voor ambtenaren en colleges, 1670-1837. -- 4 omslagen

1357. Eedsformulierboek, ca. 1700 - 1836. -- 1 deel

2520. Modellen en formulieren, ca. 1816-1840. -- 1 pak

1352-1353. Instructies voor het personeel, 1816-1826,1831-1843. -- 2 pakken

2463. Reglement voor het bestuur der stad Gouda, 1824. Met aantekeningen. -- 1 deel

2519. Kalender van periodieke werkzaamheden en modellen van brieven, 1829. -- 1 omslag

2521-2525. Verzameling van modellen en aanschrijvingen met diverse instructies, ca. 1835-1845. Met inhoudsopgave. -- 5 omslagen

2.05.3 Aanstelling, salaris, functioneren, pensioen, ontslag en overlijden


1356. Staten van het personeel, ca. 1817 en 1865. -- 1 omslag

1354-1355. Naamlijsten van de ambtenaren, colleges, commissies, enz., met bijlagen, 1831 - 1845. -- 1 deel, 1 pak

1358-1359. Processen-verbaal van beëdiging van ambtenaren en beambten, 1831-1849. -- 1 band, 1 katern

2966. Bekendmaking van b&w van de benoeming van mr. A.A. van Bergen IJzendoorn tot burgemeester in plaats van N. IJzendoorn, 1 juni 1864. Gedrukt. -- 1 stuk

2944. Verordening betreffende het verlenen van pensioenen aan gemeente-ambtenaren, vastgesteld 1898, bijgewerkt tot 1910. Gedrukt. -- 1 katern

2945. Raadsbesluit inzake de maximumarbeidsduur en het minimumloon van de werklieden zoals deze in de bestekken voor gemeentewerken moeten worden vastgelegd, 1901. Met wijziging, 1912. Gedrukt. -- 2 stukken

2955. Teks van de wijziging van de verordening op de samenstelling en de bezoldiging van het personeel ter secretarie, 1904. Gedrukt. -- 1 stuk

2957. Verordening op de samenstelling en de bezoldiging van de gemeentepolitie, 1905. Gedrukt. -- 1 stuk

2956. Staat van de salarissen van "ambtenaren, beambten en werklieden" in gemeentelijke dienst, over de periode 1914-1918, met voorstel voor de bezoldiging in 1919, 1918. Gedrukt. -- 1 katern

2.06 Archief


2539. Proces-verbaal van overname van de notariële protocollen over de periode 1596-1809, afkomstig van de secretarie van de gemeente Gouda, opgemaakt door de notarisbewaarder te Rotterdam, 4 juli 1853. -- 1 stuk

2.07 Financiën


2.07.1 Algemeen


1727. Notulen van de vergaderingen van de commissie van Finantie, 1814, 1815. -- 1 omslag
Deze commissie, geïnstalleerd op 11 september 1814, nam van 14 maart - 2 april 1815 de functie van de overleden thesaurier waar.

1728-1730. Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken van de commissie van Finantie, 1814-1816. -- 3 omslagen

2.07.2 Begrotingen, rekeningen en bijlagen, grootboeken


2.07.2.1 Begrotingen


1746-1820. Begrotingen van ontvangsten en uitgaven, met bijlagen, 1814 - 1849, 1852-1921. -- 75 pakken

2.07.2.2 Rekeningen en bijlagen


1821-(2242). Rekeningen van inkomsten en uitgaven, 1811 - 1920. -- 111 pakken

3086-3217. Bijlagen bij de rekeningen, 1813-1920. -- 132 dozen

1745. Aantekeningen betreffende het afsluiten van de rekeningen over 1811 - 1814 van mr. J.A. van der Burch, 1822. -- 1 dossier

2.07.2.3 Grootboeken


2988-3016. Grootboeken, 1892-1920. -- 29 delen

2.07.3 Beleggingen


1722. Stukken betreffende de uitloting en uitschrijving van obligaties van de stad uit het Grootboek der Nationale Schuld, 1816-1845. -- 1 omslag

2.07.4 Schulden en leningen


1731-1736. Stukken betreffende de liquidatie van de stedelijke schuld, 1814 - 1828. -- 6 pakken
Op 7 oktober 1817 werd een commissie "voor de finantieele achterstand" ingesteld, die op 2 april 1822 werd ontbonden.

1737. Register van kwijting van de "achterstand" van 1813 en vroeger, met akten van volmacht, 1818 - 1821. -- 1 deel

1715-1721. Stukken betreffende de inschrijving van obligaties in het grootboek van de stad, ca. 1822. Met diverse retroacta. -- 7 omslagen

1738. Register van diverse obligaties ten laste van de stad die ingewisseld zijn tegen nieuwe, ca. 1822. -- 1 katern

1739. Register van de aflossing van obligaties ten laste van de stad, 1822 - 1826. -- 1 deel

1740. Stukken betreffende de uitloting van obligaties ten laste van de stad, 1823 - 1829. -- 1 pak

2.08 Belastingen


2.08.1 Gemeentelijke belastingen
Stukken rakende zowel de gemeentelijke- als de rijksbelastingen.


1743. Legger van het klap-, lantaarn- en straatgeld, 1814-1825. -- 1 deel

2753-2761. Stukken ingekomen bij de ontvanger van de stedelijke accijnzen, 1814-1825, 1832-1850, 1860, 1861. -- 9 omslagen

2570-2587. Kohieren en gaarders van het klap-, lantaren- en straatgeld, 1816-1825. -- 18 delen
Gedeeltelijk alfabetisch, gedeeltelijk volgens de wijken ingericht.

2541-2565. Stukken ingekomen bij de stedelijke ontvanger, 1816-1861. -- 25 pakken

2589. Kohier van de contributies voor de schutterij, 1817. -- 1 band

2978. Bekendmaking van het gemeentebestuur waarbij wordt gewaarschuwd dat de voorlopige stedelijke belasting op het gemaal op de oude voet wordt gehandhaafd, te weten een heffng op het harde graan en een heffing op het van buiten inkomende meel of gemalen graan, 1817. Gedrukt. -- 1 stuk

2767-2769. Ordonanties betreffende stedelijke belastingen, gedrukt, 1818. -- 3 delen

2588. Lijst van huiseigenaren, ca. 1820. -- 1 band
Met vermelding van wijknummers.

2894. Aanslagbiljetten en aanmaningen wegens verschuldigd klap-, lantaarn- en straatgeld over de dienstjaren 1821-1825. -- 1 omslag
Het betreft vermoedelijk gesloopte panden en/of verhuisde eigenaars.

2773. Dwangbevelen, opgemaakt op last van de ontvanger van de stedelijke accijnzen, 1822-1838. -- 1 omslag

2770-2771. Verzameling van reglementen betreffende het gemaal en andere stedelijke en rijksbelastingen, 1823-1832, 1842. -- 1 band, 1 omslag

2794-2797. Dagstaten van ontvangsten door de ontvanger van de stedelijke accijnzen, 1824, 1839-1843. -- 4 katernen

2798-2806. Maandstaten van ontvangsten door de ontvanger van de stedelijke accijnzen, 1824, 1827-1831, 1835, 1845-1854. -- 9 omslagen

2774-2790. Registers van de impost op het gemaal, wijn, sterke drank, kolen, beestiaal en diverse inkomende goederen, 1825-1843. -- 17 delen

2603-2611. Grootboeken van de stedelijke ontvanger, 1828, 1831-1837. -- 9 delen

2597-2602. Journalen van de stedelijke ontvanger, 1830-1835. -- 6 delen

2569. Stukken betreffende de afwikkeling van de administratie van ontvanger N.Ph. Van Beusechem, 1831-1835. -- 1 omslag
Van B. (sinds 1816) liet de administratie in wanorde achter. Dit inventarisnr. ontbreekt!

2566-2568. Brievenboeken van de stedelijke ontvanger, 1831-1849. -- 3 delen

2964. Overzicht van de tarieven voor de plaatselijke belasting op het gemaal, 1832. Gedrukt. -- 1 stuk

2699-2752. Maandstaten van ontvangsten op de doorvaart door de Mallegatsluis, 1833, 1834, 1838-1841, 1843, 1848, 1849. -- 54 delen

2764-2766. Brievenboeken van de ontvanger van de stedelijke accijnzen, 1834-1855 -- 3 delen

2596. Maandstaten van ontvangsten en uitgaven van de stedelijke ontvanger, 1835-1838. -- 1 pak

2762-2763. Stukken ingekomen bij de ontvanger van de stedelijke accijnzen, het gemaal betreffend, 1835-1856. -- 2 pakken

2666-2698. Contrarollen van kwitanties afgegeven door de ontvanger van de sluisgelden aan de Mallegatsluis, 1841-1842. -- 33 delen

2772. Processen-verbaal wegens overtredingen van de stedelijke belasting op het binnenlands gedistilleerd, 1841-1846. -- 1 omslag

1742. Register van ontvangen leges, 1843-1860 -- 1 deel

2590-2595. Kohieren van de belasting op de huurwaarde van de gebouwde eigendommen, 1848-1857. -- 6 delen

2791-2793. Kasboeken van de ontvanger van de stedelijke accijnzen, 1853-1866. -- 3 delen

1741. Verordening betreffende belastingen en retributies, met bijlagen. Minuten, 1856-1876. -- 1 pak

2612-2665. Grootboeken van de stedelijke ontvanger betreffende uitgaven t.b.v. gemeente-eigendommen, 1865-1920. -- 54 delen

2985. Eerste aanvullende kohier voor de plaatselijke directe belasting voor het dienstjaar 1879. -- 1 stuk

2943. Verordeningen betreffende de heffing en invordering van plaatselijke belastingen, 1900-1909. Gedrukt. -- 1 omslag

2.08.2 Rijksbelastingen
Hier kan men de volgende onderverdeling toekennen: -Opcenten op personele en grondbelasting, -Plaatselijke directe belastingen, -Plaatselijke indirecte belastingen, -Hondenbelasting, -Belasting op toneelvoorstellingen en andere vermakelijkheden, -Vergunning- en verlofrecht.


2.08.2.1 Directe belastingen


2.08.2.1.1 Kadaster
Hier kan men de volgende onderverdeling toekennen: -Grondbelasting (o.a. kadaster), - Personele belasting, -Patentbelasting, -Inkomstenbelasting, -Vermogensbelasting, -Vennootschapsbelasting.


3033. Oorspronkelijke aanwijzende tafel der grond-eigenaren …
Register van kadastrale percelen in de secties A t/m E, in volgorde van de secties en perceelnummers, 1832. -- 1 deel
Sectie A = de Cingels (Bloemendaal = Kattensingel en achterliggend gebied, Blekerssingel / Kadebuurt tot Breevaart, Fluwelensingel en Kort Haarlem), Sectie B = Stadserf (noordwestelijk deel van de binnenstad), Sectie C = de Markt (oostelijk deel van de binnenstad), Sectie D = het Proveniershuis (zuidwestelijk deel van de binnenstad), sectie E = Korte Akkers (polder Broek, Korte Akkeren).

3017-3018. Oorspronkelijke kadastrale legger …
Perceelsgewijze kadastrale leggers, aangelegd 1832, bijgehouden tot ca. 1874. -- 2 delen

3019-3031. Perceelsgewijze kadastrale legger … Tweede deel, bevattende de personen, welke regten … zijn verkregen … na de oorspronkelijke opmaking van het kadaster
Perceelsgewijze kadastrale leggers, aangelegd vanaf ca. 1834, bijgehouden tot ca. 1876. -- 13 delen

3034-3036. Suppletoire aanwijzende tafel …
Aanvullende registers van kadastrale percelen, waarbij veranderingen in de eigendomsverhoudingen (tot 1844) en/of de omvang (splitsing, samenvoeging) zijn opgetreden, in volgorde van de secties, aangelegd vanaf ca. 1835, bijgehouden tot 1863 (1868). -- 3 delen

3039. Alfabetische lijst …
Index op de namen van de eigenaars enz. met verwijzing naar de artikelnrs. in de perceelsgewijze kadastrale leggers (vnrs. 3017-3027), aangelegd ca. 1845, bijgehouden tot ca. 1874. -- 1 deel

3037-3038. No. 71
Registers met verwijzing van de nummers van de kadastrale percelen in de secties A t/m K, in volgorde van de perceelnummers, naar de perceelsgewijze kadastrale leggers, aangelegd ca. 1845 resp. 1870, bijgehouden tot 1905. -- 2 delen
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

2967. Jaarlijkse overzichten van artikelnummers in de perceelsgewijze kadastrale leggers die veranderd zijn, 1860-1871, 1914-1920. -- 1 omslag

3032. Perceelsgewijze kadastrale legger, opgemaakt als hulplegger voor percelen die betrokken zijn bij de gemeentelijke herindeling van 1870, waarbij een deel van de opgeheven gemeente Broek c.a. is toegevoegd aan de gemeente Gouda, opgemaakt ca. 1864, bijgehouden tot ca. 1883. -- 1 deel
Grotendeels alfabetisch op naam van de eigenaars enz. ingericht. Een deel van de percelen is overgegaan naar kad. gemeente Waddinxveen.

3065. Index op de namen van de eigenaars enz. met verwijzing naar de artikelnrs. In de perceelsgewijze kadastrale leggers (vnrs. 3040-3056) (artikelnrs. 1253-8815), aangelegd ca. 1875, bijgehouden tot ca. 1905 -- 1 deel

3040-3064. Perceelsgewijze kadastrale legger
Leggers aangelegd ter vervanging van en aanvulling op de vorige serie; artikelnummers 1253 t/m 11387, aangelegd ca. 1875/1919, bijgehouden tot 1940/1970. -- 25 delen

3066-3068. No. 71
Registers met verwijzing van de nummers van de kadastrale percelen in de secties A t/m K, in volgorde van de perceelnummers, naar de perceelsgewijze kadastrale leggers, aangelegd ca. 1906, bijgehouden tot 1970. -- 3 delen

3069-3070. Alfabetische lijst …
Index op de namen van de eigenaars enz. met verwijzing naar de artikelnrs. in de perceelsgewijze kadastrale leggers (vnrs. 3042-3064 en de latere leggers) (artikelnrs. ca. 4000-23000), aangelegd ca. 1906, bijgehouden tot ca. 1970. -- 2 delen

2.08.2.1.2 Patenrecht
Hier kan men de volgende onderverdeling toekennen: -Grondbelasting (o.a. kadaster), - Personele belasting, -Patentbelasting, -Inkomstenbelasting, -Vermogensbelasting, -Vennootschapsbelasting.


1920. Lijst van aangiften voor het verkrijgen van een patent, 1816 jan. - mrt. -- 1 katern

1927-1938. Registers van de uitgegeven gezegelde patenten, 1817-1894. -- 12 banden

2941. Ingekomen brieven over de heffing van het patentrecht bij reizende kramers resp. "ondernemers van spelen en vermakelijkheden", 1919, 1921. -- 2 stukken

2936. Lijsten van nader (o.a. door de deurwaarder) afgegeven patenten, 1819-1823. -- 1 omslag

2935. Verklaringen en aantekeningen inzake afgedragen onafgehaalde patenten, ca. 1819-1832. -- 1 omslag

2942. Formulier voor een maandstaat van ontvangsten door de ontvanger der directe belastingen (waaronder patenten), ca. 1820. -- 1 stuk

2938. Gekwiteerde aanslagbiljetten wegens betaling van het patentrecht, 1821-1831. -- 1 omslag

2939. Akten van patent, 1821, 1832. Met een duplicaat-akte, 1858/1859, en ongebruikte patentformulieren, 1827, 1867/68, 1881/82, 1882/83 en 1885/86. -- 1 omslag

1921. Stukken betreffende de uitvoering van de wet van 21 mei 1819 op het patentrecht, 1823 - 1838. -- 1 omslag

2937. Register van aan schippers afgegeven aangifteformulieren voor het patentrecht, 1827. -- 1 katern

1939-1946. Registers van de uitgegeven ongezegelde patenten, 1828-1894. -- 8 banden

1922-1926. Registers van de patentschuldigen, 1836 - 1842. -- 5 delen

2980. Formulier voor een uit te geven patent, wegens betaald patentrecht, 1876/1877. -- 1 stuk

2940. Verklaring van ontvangst van een aangiftebiljet voor het patentrecht, 1893. -- 1 stuk

2.08.2.1.3 Overige
Hier kan men de volgende onderverdeling toekennen: -Grondbelasting (o.a. kadaster), - Personele belasting, -Patentbelasting, -Inkomstenbelasting, -Vermogensbelasting, -Vennootschapsbelasting.


1948. Kohier van de rijksgeldlening, 1830. -- 1 band

1949-1952. Stukken betreffende de inschrijving voor de rijkslening, 1831, 1832. Betreft voornamelijk getekende inschrijfbiljetten. -- 4 pakken

1953. Stukken betreffende de Staatsloterij, 1835 - 1845, 1895. -- 1 omslag

2.08.2.2 Indirecte belastingen
Hier kan men de volgende onderverdeling toekennen: -Accijnsen, -In-, uit- en doorvoerrechten en tonnengeld, -Registratie-, zegel-, griffie-, hypotheek- en successierechten, -Waarborg van gouden en zilveren werken.


2530-2538. Repertoria van het registratierecht, 1812-1892. -- 1 band, 8 katernen

2.09 Bevolkingsadministratie, verkiezingen


2.09.1 Burgerlijke stand
Voorzover niet een eigen archiefvorming.


2807-2812. Stukken ingekomen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, 1812-1814, 1835-1846. Met minuten van uitgaande stukken. -- 6 omslagen

2813. Index op de akten van aangifte van geboorten in 1820. -- 1 katern
Kladexemplaar.

2814. Index op de akten van aangifte van overlijden in 1820. -- 1 katern
Kladexemplaar.

2960. Verordening op de burgerlijke stand, 1904. Gedrukt. -- 1 stuk

2.09.2 Bevolkingsregistratie
Hieronder het bevolkingsregister, bevolkingsstatistiek -waaronder volkstellingen.


2.09.2.1 Algemeen


--. Reglementen en instructies van de wijkmeesters, 1718 - 1851. -- 1 omslag
ZIE: rubriek 2.01.2 inv.nr. 1375

--. Instructies voor de wijkmeesters, 1817-1846. -- 1 omslag
ZIE: rubriek 2.01.2 inv.nr. 1376

1384. Opgave van het aantal inwoners op 22/23 januari 1825. -- 1 omslag

1377. Naamlijsten der wijkmeesters en voorgedragen wijkmeesters, 1826-1832, 1846-1862. -- 1 omslag
De functie van wijkmeester werd op 24 oktober 1902 afgeschaft ter gelegenheid van de behandeling van de begroting 1903.

1360-1374. Brievenboeken betreffende de correspondentie over de bevolkingsregistratie, 1852 - 1876. -- 15 katerns

2892. Aantekeningen en andere stukken die gediend hebben voor de bevolkingsregistratie, in geval van vestiging van buiten de gemeente zonder z.g. getuigschrift van verandering van werkelijke woonplaats, 1857-1875. -- 1 omslag

2934. Aantekeningen betreffende twee mutaties in de bevolking, 1862, 1864. -- 2 stukken
Bewaard als voorbeeld.

1383. Stukken betreffende de bevolking van de geannexeerde delen van Stein en Broek, 1870. -- 1 omslag

2.09.2.2 Volkstelling


1388-1389. Volkstellingsregisters, 1830, 1840. -- 2 delen
Met klappers.
Nadere toegang: Moderne index op achternamen (1830 ook WWW). (WWW)

2893. Staatje van de bevolking per 1 januari 1840, met een vergelijking ten opzichte van 1830. -- 1 stuk

1385. Statistische opgaven per wijk, behorende bij de volkstelling van 1850. -- 1 omslag

2889-2890. Kladregisters van personen die in verband met de 9e algemene volkstelling per 1-1-1910 in de bevolkingsregisters bij- resp. afgeschreven moeten worden, (1910). -- 2 katerns
Alfabetisch ingericht. Verwezen wordt naar het bevolkingsregister over de periode 1900-1922.

2.09.2.3 Wijk- en bevolkingsregisters 1826, 1846 - 1922


1386. Staten der bevolking volgens de wijken, september 1826. -- 1 pak
Opgemaakt ingevolge een aanschrijving van de gouverneur van Zuid-Holland van 29 augustus 1826, nr. 1744/15497.

1560-1589. Wijkboeken, 1846-1900. -- 29 delen
Bijgehouden door de wijkmeesters, maar zeer onvolledig.

1390-1418. Bevolkingsregister 1850 - 1860. -- 29 delen
Volledig op microfiches te raadplegen!
Nadere toegang: Gedeeltelijk moderne index op achternamen. (WWW)

1419-1452. Bevolkingsregister 1860 - 1880 -- 35 delen
Volledig op microfiches te raadplegen!
Nadere toegang: Gedeeltelijk moderne toegang (uittreksels + index op achternamen). (WWW)

1453-1498. Bevolkingsregister 1880 - 1900. -- 45 delen
Volledig op microfiches te raadplegen!

2891. Formulieren voor de registratie van verhuizingen binnen de gemeente, ca. 1890. -- 1 omslag

1499-1550. Bevolkingsregister 1900 - 1922 -- 52 delen
Volledig op microfiches te raadplegen! Van deze serie zijn inv.nrs. 1510 - 1548 ongeveer alfabetisch op achternaam van de hoofdbewoner ingedeeld.

2.09.2.4 Ingekomen en vertrokken personen


1378-(1387). Akten van indemniteit en attestaties van goed gedrag, 1803 - 1828. -- 6 omslagen

1590-1646. Registers van vertrokken personen, 1861 - 1921. -- 57 delen

2832-2887. Registers van gevestigde personen, 1862-1920. -- 56 delen

2933. Kladregister van naar elders vertrokken personen, 1865. Met verklaringen van andere gemeenten inzake vestiging van uit Gouda afkomstige personen aldaar. -- 1 omslag

3071-3085. Register van Belgische vluchtelingen, 1914-1918. -- kaartsysteem in 15 dozen
Alfabetisch geordend .

2.09.2.5 Huizenregistratie


1551-1553. Huisregister 1900 - ca.1907. -- 3 delen
De straten zijn per wijk geordend.

1554-1556. Huisregister ca.1907 - ca.1909. -- 3 delen

1557-1559. Huisregister ca. 1909 - ca.1922. -- 3 delen

2.09.3 Verkiezingen


1348. Naamlijst der benoemden tot kiezers over 1816
(1816). -- 1 stuk

1349-1350. Uittreksels uit de kohieren van de Rijksbelastingen ten behoeve van het kiesrecht, 1830-1836. -- 1 band, 1 omslag
Alfabetisch ingericht.

1351. Afschriften van kiezerslijsten van de gemeenten in het hoofdkiesdistrict Gouda, 1879. -- 1 pak

2904-2911. Lijsten van de kiezers van de leden van de Tweede Kamer in de gemeente Gouda, 1888, 1890-1896. Gedrukt. -- 8 delen.
Alfabetisch ingericht.
Bevat:
Opgave van geboorteplaats en -datum en het bedrag van de aanslag in de personele - of grondbelasting of van de huurwaarde van de grond / woonhuizen.

2912. Lijst van inwoners van Gouda die in aanmerking komen voor plaatsing op de kiezerslijst in 1897. Gedrukt, met kladlijstjes. -- 1 omslag

2914-2931. Lijsten van de kiezers in de gemeente Gouda, 1897-1914 (1917). Gedrukt. Gedeeltelijk met lijsten van inwoners (lijst B) die in aanmerking kunnen komen voor plaatsing op de kiezerslijst, maar die wegens het genieten van bijstand niet op de lijst zijn geplaatst. Met bijbehorende circulaires van de burgemeester aan de besturen van de instellingen van weldadigheid met verzoek om opgave van de op deze lijsten voorkomende personen die in het afgelopen jaar daadwerkelijk bijstand hebben genoten en met lijsten van definitief om die reden niet op de keizerslijst geplaatste personen (lijst A). -- 18 omslagen
Alfabetisch ingericht.
Bevat:
Opgave van geboorteplaats en -datum en het adres.

2.10 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting


2.10.1 Ruimtelijke ordening
Hieronder bestemmingsplannen, reacties op streekplannen.


2961. Bekendmaking van de burgemeester dat het ontwerp voor het gemeentelijk uitbreidingsplan ter inzage ligt, 1903. Gedrukt. -- 1 stuk

2902. Raadsbesluit waarbij een bouwverbod wordt vastgesteld voor diverse percelen ten behoeve van de aanleg van openbare weg of water of voor bebouwing krachtens het uitbreidingsplan, sep. 1909. Met staat van percelen, alfabetisch geordend op naam van de eigenaar, 1908. Gedrukt. -- 1 katern

2.10.2 Bouw- en woningtoezicht
Hieronder bouwvergunningen.


1991-1992. Registers op de aanvragen voor een bouwvergunning, 1880-1899. -- 2 delen

2898. Bouw- en woningverordening voor de gemeente Gouda
Juni 1903. Gedrukt. -- 1 deel

2958. Raadsbesluit betreffende het aanbrengen van het kenteken "onbewoonbaarverklaarde woning", 1903. Gedrukt. -- 1 stuk

1993-2002. Stukken betreffende de uitvoering van de Woningwet, 1903-1912. -- 10 pakken

2.11 Openbare orde, openbare zedelijkheid en openbare veiligheid


2.11.1 Openbare orde


2.11.1.1 Regelgeving met betrekking tot de ordehandhaving


2901. Algemene politieverordeningen. Met wijzigingen. 1896-1910. -- 1 omslag

2.11.1.2 Toezicht in de wijken


--. Reglementen en instructies van de wijkmeesters, 1718 - 1851 -- 1 band
ZIE: rubriek 2.01.2 inv.nr. 1375

--. Stukken betreffende het toezicht op de wijken. Met instructies voor de wijkmeesters, 1817-1846. -- 1 omslag
ZIE: rubriek 2.01.2 inv.nr. 1376

2008. Stukken betreffende het reglement voor de klapwakers en betreffende het huisje van de klapwakers naast de Gasthuiskerk, 1823, 1829 en z.d. -- 1 omslag

--. Naamlijsten der wijkmeesters en voorgedragen wijkmeesters, 1826-1832, 1846-1862. -- 1 omslag
ZIE: rubriek 2.09.2.1 inv.nr. 1377

2.11.1.3 Toezicht op het alcoholgebruik en verdovende middelen


1980. Lijst der localiteiten waar sterke drank in het klein wordt verkocht
1882 - 1901. -- 1 deel

1975-1979. Registers van vergunningen tot verkoop van sterke drank in het klein, 1882-1901, 1904-1923. Met indexen op de namen van vergunninghouders. -- 5 delen

2954. Verordening op het verlenen van vergunningen voor de verkoop van sterke drank, 1905. Gedrukt. -- 1 stuk

1981-1982. Register van verloven tot de verkoop van alcoholhoudende drank, anders dan sterke drank, 1905 - 1923. Met index op de namen van verlofhouders. -- 2 delen

2.11.2 Openbare zedelijkheid


1974. Lijst van publieke vrouwen, 1834 - 1846. Met bijlagen. -- 1 omslag

2.11.3 Openbare veiligheid


2986. Reglement op het blusschen van brand, benevens de instructie tot het behandelen der brandspuiten, binne de stad Gouda
1820. Gedrukt. Met een verordening op het gebied van de brandpreventie en brandbestrijding, ter vervanging van de verordening uit 1695, 1826. Gedrukt. Met een reglement op de vuurschouwerij, met lijst van kwartieren (wijken) waarin de stad op dit gebied is verdeeld, 1826. Gedrukt. -- 3 katerns

2979. Brief van A. Verschoor, opzichter van de fabricage, betreffende de kosten van het beschikbaarstellen van de stadsbrandspuiten bij de brand in de Voorwillens in 1825, 1826. -- 1 stuk

2.12 Gezondheidszorg


2.12.1 Algemene gezondheidszorg


2399-2402. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van de regenten van de beide gasthuizen, 1815-1841, 1843-1879. -- 1 band, 3 omslagen

2965. Bekendmaking van b&w betreffende maatregelen om drenkelingen weer tot leven te wekken, jun. 1826. Gedrukt. -- 1 stuk

1970. Aantekeningen betreffende de plaatselijke geneeskundige commissie, 1830-1833, 1837, 1838, 1841-1843. -- 1 omslag

2406. Instructie van de stadsapotheker. Minuut, met bijlagen, 1842. -- 1 omslag

2407. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van de stadsapotheek, 1842-1858. -- 1 pak

2897. Instructie voor de stads vroedvrouwen binnen … Gouda
Maart 1843. Gedrukt. -- 1 katern

2398. Begrotingen van de regenten van de beide gasthuizen, en, vanaf 1881, alleen van het St. Catharinagasthuis, 1879-1910. -- 1 pak

2403. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van de regenten van het St. Catharinagasthuis, 1880-1910 -- 1 pak

2405. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van de regenten van het St. Elisabethgasthuis, 1880-1912. -- 1 pak

2404. Begrotingen van de regenten van het St. Elisabethgasthuis, 1881-1912. -- 1 pak

2376-2379. Stukken betreffende de verpleging van krankzinnigen voor rekening van de gemeente, 1883-1912. -- 4 pakken

2375. Registers van verpleegde krankzinnigen, 1889-1912. -- 1 pak

2408. Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van de dames E. en J. van Iterson, 1905, 1906. -- 1 pak

2420. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het Van Itersonziekenhuis, 1910, 1911. -- 1 omslag

2419. Begrotingen van het Van Itersonziekenhuis, 1910-1912. Met bijlagen -- 1 omslag

2.12.2 Toezicht op waren


1983. Stukken betreffende besmettelijke veeziekten, 1839 - 1849. -- 1 deel

1984-1985. Stukken betreffende de voorbereidingen tot de oprichting van een abattoir, 1900. -- 2 pakken

2.12.3 Toezicht op de naleving van de Hinderwet


2003-2006. Stukken betreffende de uitvoering van de Hinderwet, 1875, 1876, 1879-1881. -- 4 pakken

2007. Klapper op de hinderwetvergunningen, 1875-1919. -- 1 omslag

2.12.4 Bestrijding besmettelijke ziekten


1986. Staten met gevaccineerden, 1819 - 1942. -- 1 band

2899. Reglement ter bevordering van de koepokinenting in Zuidholland
Augustus 1825. Gedrukt. -- 1 katern

1988. Register van koepokstof-inenting gedaan door W.F. Büchner, 1831-1834. -- 1 pak

1971-1972. Stukken betreffende de cholera, 1832, 1933, 1866, 1867. -- 2 pakken

2895. Formulier voor het verstrekken van de wekelijkse opgave van choleragevallen aan de commissaris avn de koning, ca. 1867. -- 1 stuk

2.12.5 Ophalen en verwerken van afvalstoffen


2830-2831. Ingekomen stukken betreffende de verbetering van de vuilafvoer in de buitenwijken, 1901-1908. -- 2 omslagen

2829. Notulen van de vergaderingen van de commissie voor de verbetering van de vuilafvoer in de buitenwijken, 1903-1908. -- 1 deel

2.12.6 Drinkwatervoorziening/riolering


2987. Drinkwatervoorziening van Gouda
Rapport van de raadscommissie belast met onderzoek naar de verlenging van de concessie aan de Goudsche Waterleiding Maatschappij, met bijlagen, 1914. Gedrukt. -- 1 deel

2.12.7 Begraafplaats


1973. Stukken betreffende de stichting van een nieuwe begraafplaats, 1826 - 1829. -- 1 omslag

2.13 Waterstaat
Zie ook het archief van de commissie van fabricage.


2981-2982. Keuren en ordonnantien van … den Crimpenrewaard
Keur van het hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard, 1807, afgekondigd en gedrukt 1808. Met index. Achterin bijgebonden: "Schieringe en nieuwe keuren … (betreffende)… Berkenwoude", 1854 resp. 1855. -- 2 banden

1967-1969. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de rentmeester van Schieland, 1812 - 1846. Met hiaten. -- 3 pakken

1954. Stukken betreffende een proces tegen ir. A. Blanken Jzn betreffende het onderhoud van de kademuur voor zijn huis aan de Westhaven, 1813 - 1818. -- 1 omslag

1955. Stukken betreffende het gebruik en de verbetering van het bemalingsvermogen van de stads volmolens, 1816 -- 1 omslag

1957. Stukken betreffende de dijkhoogte het Moortse verlaat, 1816-1818. -- 1 omslag

1956. Stukken betreffende het heemraadschap van de Krimpenerwaard, 1817, 1818. -- 1 omslag

1965. Stukken betreffende de waterstaat in aangrenzende gemeenten, 1817-1824. -- 1 omslag

1960. Stukken betreffende de droogmaking van de Zuidplaspolder, 1819-1829. -- 1 omslag

1958. Stukken betreffende het onderhoud van de Mallegatssluis, 1823, 1829. -- 1 omslag

2913. Notitie van hetgeen sinds 1667 van de Staten van Holland (later: het rijk) jaarlijks is ontvangen aan vergoeding van onkosten wegens het uitdiepen van de Hollandse IJssel, 1824. Met uittreksel uit de beschikking van eht Amortisatiesyndicaat dat voortaan de vergoeding weer door de provincie moet worden betaald, aangezien de Mallegatsluis sinds 1 januari 1820 aan de provincie is overgedragen. -- 1 stuk

1959. Stukken betreffende het onderhoud van Schieland's Hoge zeedijk, 1827 en z.d. -- 1 omslag

1966. Stukken betreffende de benoeming van een hoogheemraad van Schieland, 1841-1843. -- 1 omslag

1961. Rapportage van een onderzoek betreffende de overdracht van de Hanepraaisluis aan het Rijk, 1848. Afschrift z.d. -- 1 stuk

1962. Stukken betreffende het peil van de IJssel, 1850 en z.d. -- 1 omslag

1963. Stukken betreffende het stoomgemaal bij de Hanepraaisluis, 1852-1855. -- 1 omslag

1964. Contract tussen het hoogheemraadschap van Rijnland en Gouda ter regeling van hun wederzijdse belangen bij de waterafvoer en -aanvoer naar en van de IJssel, met memorie van toelichting, 1869. -- 1 omslag

2.14 Verkeer en vervoer


2.14.1 Wegen


2974-2977. Leggers van wegen en voetpaden, 1873-1900 (1933). -- 4 delen
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

2354. Stukken betreffende het onderhoud van de straatweg tussen Utrecht-Gouda-Rotterdam, 1895. -- 1 omslag

2.14.2 Kanalen, vaarten


2822. Legger van de recognitieplichtigen m.b.t. het jaagpad langs de trekvaart naar Amsterdam, 1765-1811, 1826, 1857. -- 1 deel, 1 stuk

2823. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven m.b.t. het jaagpad langs de trekvaart naar Amsterdam, 1815-1835. -- 1 omslag

2821. Stukken betreffende werkzaamheden aan het jaagpad langs de trekvaart naar Amsterdam en aan bijbehorende gebouwen en kunstwerken en betreffende de verpachting van de bijbehorende tollen, 1816-1835. -- 1 omslag

2820. Contract tussen Amsterdam en Gouda enerzijds en de polders Amstel en Nieuwer Amstel anderzijds betreffende de overname van het jaagpad tussen de Rijnbrug tegenover de Goudse sluis en de Amstel, 2 februari 1824. -- 1 stuk

2824-2825. Register van ontvangst van de gabel voor de nieuwe vaart aan de Goudsche sluis
Tolgeldregisters van de Goudse sluis, 1824, 1825. -- 2 delen

2344-2345. Stukken betreffende de heffing van sluisgelden aan de grote of Mallegatsluis en de Donkere Sluis, 1828-1855. -- 1 pak, 1 omslag

2470-2474. Rekeningen van de opruiming van wrakken, opgemaakt ingevolge de wet van 23 juli 1885, 1896-1911. -- 5 omslagen

2983. Rapport in zake een nieuwe IJsselsluis bij Gouda voor de scheepvaartverbinding tusschen Hollandsche IJssel en Gouwe
Uitgebracht door de hoofdingenieur van provinciale waterstaat aan gedeputeerde staten, met bijlagen, 1914. Gedrukt. -- 1 omslag

2.14.3 Wagendiensten


2347. Akten van concessie voor wagendiensten, 1833, 1877 en 1878. -- 3 stukken

2.14.4 Scheepvaart


2334-2336. Reglementen en vrachtlijsten van verschillende beurt- en schuitenveren, 1674-1837, 1850. -- 2 banden, 1 omslag

2337. Stukken betreffende de vaststelling van een lijst van vrachtlonen voor de schippers tussen Amsterdam en Gouda, 1822 en 1823. -- 1 omslag

2338. Stukken betreffende de vaststelling van een reglement voor het pontje aan de Vlamlingstraat, 1848 en 1849. -- 1 omslag

2339-2342. Reglementen en tarieven voor stoombootdiensten, 1861-1879. -- 4 omslagen

2343. Reglementen en tarieven voor stoomsleepbootdiensten, 1865-1872. -- 1 omslag

2346. Rekening en verantwoording van de inkomsten en uitgaven van de commissaris van de aanlegplaats voor stoomboten aan de Turfsingelgracht, 1865-1881. -- 1 pak
Deze aanlegplaats werd in 1864 in gebruik genomen.

2.14.5 Tram- en spoorwegen


2348. Stukken betreffende de spoorlijn naar Den Haag, 1864. -- 1 omslag

2352. Stukken betreffende de concessie voor een stoomtramweg tussen Gouda en Bodegraven, 1881-1892. -- 1 omslag

2349. Akte van concessie voor een stoomtramweg tussen Gouda en Schoonhoven, 1882. -- 1 stuk

2351. Stukken betreffende de aanvraag van een concessie voor een stoomtramweg tussen Gouda en Oudewater, 1882 en 1883. -- 1 omslag

2952. Verordening op het stoomtramverkeer binnen de bebouwde kom …
Vastgesteld 1900, goedgekeurd 1901. Gedrukt. -- 1 stuk

2350. Stukken betreffende de onteigeningen t.b.v. de stoomtramweg tussen Gouda en Schoonhoven, 1901 en 1902. -- 1 omslag

2984. Begroting voor openbare werken in het gebied rond de spoorlijn: een te maken schutsluis in de Karnemelksloot en te graven verbinding naar de Graaf Florisweg, een te maken spoortunnel in de Spoorstraat, en een te maken schutsluisje res. steeksluisje aan de Ridder van Catsweg, (1911). -- 1 omslag

2.14.6 Telecommunicatie


2353. Stukken betreffende de concessie voor de Goudsche Telephoonmaatschappij, 1896, 1907 en 1914. -- 1 omslag

2.15 Economische aangelegenheden


2.15.1 Handel en nijverheid


2327. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van de administratie van het pijpenpand, 1812-1850. -- 1 band

2328. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van de commissarissen van de touw- en kleingarenfabrieken, 1814-1837. -- 1 band

2326. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van de commissarissen van de pijpenhandel en de pijpenfabrieken, 1815-1850. -- 1 band

2962. Uittreksel uit de notulen van burgemeesters, waarbij wordt vastgesteld een contract tussen de commissarissen van de pijpenfabriek en pijpenhandel en de commissarissen van de touw-, kleingaren- en lijndraaiersfabrieken en -handel, 1816. Gedrukt. -- 1 stuk

2963. Uittreksel uit de notulen van burgemeesters, waarbij wordt vastgesteld een wijziging van het reglement voor het pijpenpand, 1816. Gedrukt. -- 1 stuk

2969-2973. Verordeningen met betrekking tot beurtvaartdiensten en vrachttarieven op verschillende steden, 1816-1860. Gedrukt. -- 5 omslagen

2330. Stukken betreffende de zakkendragers, 1825-1828. -- 1 omslag

2331. Stukken betreffende de markten, 1829 en 1830. -- 1 omslag

2332. Publicaties m.b.t. de broodzetting, 1829-1854. -- 1 omslag
De broodzetting is bij raadsbesluit van 9 mei 1854 afgeschaft.

2333. Notities betreffende de broodzetting, 1836 en 1837. -- 1 omslag

2325. Alfabetische lijst van fabrikanten en werkbazen die goederen ter verzending naar Nederlands Indië vervaardigen, 1841-1854. -- 1 katern

2322-2324. Staat der fabryken, trafyken en bedrijven
1848, 1853 en 1858. -- 3 delen

2329. Rekening van de kamer van koophandel en fabrieken te Gouda, 1849-1884. -- 1 omslag

2951. Instructie voor de eerste klerk van de gemeente-gasfabriek, 1902. Gedrukt. -- 1 stuk

2959. Verordening op het leggen van buizen ten behoeve van o.a. nutsbedrijven, 1908. Gedrukt. -- 1 stuk

2.15.2 Gas- en elektriciteitsvoorziening


2900. Contract met de gasfabriek
Overeenkomst met de NV Maatschappij voor nieuwe geoctroijeerde Gaz-bereiding te Gouda waarbij deze de straatverlichting met z.g. lopend gas zal verzorgen, juli 1864. Gedrukt. -- 1 deel

2949. Verordening op de levering van gas, met wijzigingen, 1896-1901. Gedrukt. -- 1 omslag

2950. Verordeningen op de commissie van bijstand in het beheer van de gemeente-gasfabriek resp. de commissie ter controle van het geleverde gas, 1901, 1902. Gedrukt. -- 2 stukken

2948. Verordening op het beheer van de gemeente-gasfabriek resp. de gemeente lichtfabrieken, 1901, 1909. Gedrukt. -- 2 katerns

2.16 Arbeid


2382. Register van arbeidslonen in januari - april 1846 uitbetaald in werkverschaffing, met bijlagen. -- 1 pak

2815-2819. Stukken ingekomen bij de directeur van de gemeentelijke arbeidsbeurs, respectievelijk de secretaris van de commissie van de werkloosheidsverzekering, 1913-1915, 1919, 1920. -- 5 omslagen
De gemeentelijke arbeidsbeurs bestond van mei 1910 t.m. 1915. In 1921 werd opnieuw een gemeentelijke arbeidsbeurs geopend. De commissie van de werkloosheidsverzekering functioneerde vanaf 1 september 1918.

2.17 Maatschappelijke zorg


2.17.1 Armenzorg


2.17.1.1 Algemeen


2380. Stukken betreffende de uitdeling van aardappelen aan behoeftigen, 1816, 1817. -- 1 band

2355. Stukken betreffende armenzaken, 1816-1846. -- 1 pak
Ontbreekt.

2374. Stukken betreffende personen ten laste van de gemeente opgenomen in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid, 1822-1843. -- 1 pak
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (bandschade)

2381. Stukken betreffende de uitdeling van levensmiddelen en turf, 1823. -- 1 pak

2372-2373. Registers van declaraties betreffende bedeling of verpleging van personen die elders onder de bedeling vallen, 1837-1841. -- 1 deel, 1 omslag

2356-2360. Agenda's van ingekomen stukken betreffende het armwezen, 1847-1912. -- 4 pakken, 1 band

2361-2371. Minuten van besluiten van de burgemeester tot verstrekking van onderstand, ingevolge art. 41 van de wet van 28 juni 1854, 1854-1870. -- 11 delen

2.17.1.2 Burgerlijk Armbestuur


2384. Stukken betreffende de oprichting van een burgerlijk armbestuur, 1834, 1835. -- 1 omslag

2386-2390. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het Burgerlijk Armbestuur, 1840-1911. -- 5 omslagen

2385. Begrotingen van het Burgerlijk Armbestuur, 1865, 1879-1912. -- 1 pak

2.17.2 Overige instellingen voor maatschappelijke zorg


2434. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het Leproos- en proveniershuis, 1815-1847. -- 1 band

2423-2427. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het Wees- en aalmoeseniershuis, 1815-1851, 1864-1911. -- 1 band, 4 pakken

2443. Stukken betreffende de Bank van leening, 1816-1827. -- 1 omslag

2435-2437. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van de regenten van het Oudemannenhuis, 1816-1819, 1826-1843, 1845-1851. -- 1 band, 2 omslagen

2826. Notulen van de Commissie van weldadigheid, 1817. -- 1 omslag

2428. Stukken betreffende de nalatenschap van mej. H.H. Hoffman, 1819-1933. -- 1 pak

2444-2452. Staten van beleende, afgeloste en verkochte panden, 1821, 1824-1831. -- 9 omslagen

2458-2460. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het fonds voor het voormalig Zakkendragersgilde, 1825-1833, 1858-1892. -- 3 omslagen

2453-2457. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van de kassiers van de Bank van leening, 1840, 1841, 1858-1902, 1905-1911. -- 5 pakken

2438. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van de regentessen van het Oudemannenhuis, 1841-1851. -- 1 omslag

2461. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het weduwenfonds van het voormalig Grootschippersgilde, 1841-1883. -- 1 pak

2440-2442. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het Israëlitisch armbestuur, 1848-1911. -- 3 omslagen

2393. Rekening van de inrichting van het Bestedlingshuis, 1854. -- 1 katern

2394-2397. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het Bestedelingshuis, 1854-1912. -- 2 omslagen

2421. Stukken betreffende de rangschikking van het Wees- en aalmoezeniershuis en het Oudemannenhuis, 1857-1861. -- 1 omslag

2391-2392. Begrotingen van het Bestedelingshuis, 1879-1912. -- 2 omslagen

2422. Begrotingen van de regenten van het Wees- en aalmoeseniershuis, 1879-1912. -- 1 pak

2439. Begrotingen van het Israëlitisch armbestuur, 1879-1912. -- 1 pak

2429. Huishoudelijk reglement van het Hoffman's-gesticht, 1891. -- 1 stuk

2903. Reglement voor de bank van lening, 1899-1911. Gedrukt. -- 1 omslag

2432. Begrotingen van de Volksgaarkeuken, 1903, 1908. -- 1 omslag

2430. Begrotingen van het Hoffman's-gesticht, 1906, 1908. -- 1 omslag

2431. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het Hoffman's-gesticht, 1906, 1908. -- 1 omslag

2433. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van de Volksgaarkeuken, 1906, 1908. -- 1 omslag

2383. Stukken betreffende de liquidatie van de fondsen van het voormalig armbestuur van Stein, 1910-1912. -- 1 omslag

2.18 Onderwijs
Afhankelijk van de hoeveelheid stukken desnoods per schooltype (lager onderwijs enz.) de volgende onderverdeling: - Organisatie van het onderwijs, - Financiën, -Schoolgebouwen, benodigheden en hulpmiddelen, -Leerkrachten, -Leerlingen.


2314. Stukken betreffende de stadstekenschool, 1820-1899. -- 1 omslag
Deze school werd op 1 feb. 1819 geopend en in 1866 vervangen door de burgeravondschool.

2312. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van de schoolcommissie, 1840-1858. -- 1 pak

2317. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van de istraëlitische schoolcommissie, 1841, 1843-1861. -- 1 pak

2313. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van de curatoren van de latijnse school - sinds 1850 stedelijk gymnasium - over de jaren 1849-1858. -- 1 omslag

2316. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van de stedelijke muziekschool, 1851-1858. -- 1 omslag
De muziekschool werd opgericht in 1851 en opgeheven in 1937.

2968. Prospectus en reglement van de Vereeniging voor Volksvlijt te Amsterdam, 1853. Gedrukt. -- 1 katern

2315. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van de openbare tekenschool, 1854-1856. Met bijlagen -- 1 omslag

2318. Statistische opgaven betreffende het onderwijs, 1867-1878. -- 1 pak

2946. Verordeningen en reglementen voor andere (d.w.z. naast het lager onderwijs) gemeentelijke onderwijsinstellingen, 1900-1912. Gedrukt. -- 1 omslag
Betreft de stadsmuziekschool, de ambachtsavondschool, de handelscursus en de opleiding tot onderwijzer(es).

2896. Stukken betreffende het pensioen van E.P.J. Jager, voormalig onderwijzeres aan de 1e Burgerschool voor meisjes, 1907-1920. -- 1 omslag

2.19 Kerkelijke aangelegenheden


2464. Stukken betreffende een godsdienstige sekte te Waddinxveen, 1818. -- 1 omslag

2469. Petitie tegen de aangekondigde voorstellingen van het lijden en sterven van Jezus Christus in de Societeit "Ons Genoegen", 17 juli 1883. -- 1 deel

2.20 Cultuur; feestelijkheden


1744. Lijst van genodigden ter gelegenheid van het feest van de verjaardag van de koning, met verantwoording van de kosten, 1831. -- 1 omslag

2319. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van librijemeesters, 1851-1865. -- 1 omslag

2320. Inventaris van de boeken, handschriften, kaarten, portretten en penningen betreffende de geschiedenis van Gouda, door A.K. Kemper gelegateerd aan de gemeente Gouda, 1873. -- 1 katern

2321. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het stedelijk museum van oudheden, 1874-1882. -- 1 omslag

2827. Notulen van de vergaderingen van de commissie ter voorbereiding van de ontvangst van de Koningin en de Koningin-Regentes, 1897. -- 1 omslag
Het bezoek vond plaats d.d. 24 april 1897.

2828. Ingekomen stukken betreffende het bezoek van de Koningin en de Koningin-Regentes, 1897. -- 1 omslag

2.21 Militaire zaken


2.21.1 Algemeen


2027-2039. Stukken betreffende de betaling van declaraties wegens leveringen aan de geallieerde troepen in 1813 en 1814, 1816-1829. Met diverse bijlagen uit 1813 en 1814. -- 13 pakken

2009-2013. Ingekomen stukken betreffende militaire zaken, 1817-1865. -- 5 pakken

2015-2018. Agenda's van ingekomen stukken betreffende militaire zaken.1843-1846, 1848, 1849, 1895-1912. -- 2 banden, 2 katernen

2019-2024. Minuten van uitgaande brieven betreffende militaire zaken, 1848-1880. -- 6 banden

2.21.2 Nationale militie, dienstplicht


2217. Lijsten van vrijwilligers voor de nationale militie, 1815. -- 1 omslag

2043-2049. Extracten uit de geboorteregisters, 1815-1828. -- 7 pakken

2042. Lijsten en staten betreffende inschrijving, opkomst en verlof van de nationale militie, 1815-1894. Met hiaten. -- 1 pak

2014. Gedrukte publikatie van de burgemeesters van Gouda betreffende de inschrijving voor de nationale militie, 23 januari 1816. -- 1 stuk

2208. Alfabetische lijsten van dienstplichtigen van de gemeente Broek c.a., 1816. -- 1 band

2162-2207. Alfabetische lijsten van dienstplichtigen, 1816-1861. -- 46 banden

2078-2161. Inschrijvingsregisters der nationale militie, 1816-1899. -- 84 banden

2050. Stukken betreffende plaatsvervanging, vrijstelling en ontduiking van de verplichtingen m.b.t. de nationale militie, 1817-1826. -- 1 pak

2209-2216. Staten van manschappen die aan de gouverneur in mindering op het opgelegde contingent zijn aangeboden, 1817-1899. -- 7 banden, 1 pak

2041. Naamlijsten van mannen van 18-60 jaar, wijksgewijs geordend, met vermelding van huisnummer en beroep, 1820. -- 1 omslag

2026. Stukken betreffende de agent van inkwartiering en kazernering, 1835-1860. -- 1 omslag

2025. Kohier van inkwartiering, 1846. -- 1 deel

2074-2075. Register van echtparen en hun zonen, opgemaakt t.b.v. de dienstplicht, ca. 1846 en ca. 1863. -- 2 delen

2076. Staten van ontvangen en afgegeven militiepaspoorten, 1847-1866. Met enige niet afgehaalde paspoorten. -- 1 omslag

2040. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van de agent van inkwartiering en kazernering, 1851, 1852, 1854-1857. -- 1 omslag

2077. Staten van de aan manschappen van de nationale militie betaalde reisgelden, 1853-1867, 1869. -- 1 omslag

2218-2225. Verlofregisters, 1855-1894. -- 8 banden

2.21.3 Landstorm


2065. Voordracht van officieren voor de landstorm, ca. 1825. -- 1 stuk

2064. Lijst van inschrijving voor de landstorm, 1830-1833. -- 1 band

2071. Inschrijvingsregister van ongehuwde personen en weduwnaars zonder kinderen, alsmede der vrijwilligers voor de landstorm
1833. -- 1 band

2.21.4 Schutterij


2267-2278. Inschrjivingsregisters, 1815-1883. -- 12 banden

2051-2059. Lijsten van schutterplichtigen, met bijlagen (voornamelijk extracten uit doopregisters), 1828-1854. -- 9 pakken

2245-2255. Algemene rol van de manschappen die in aanmerking komen voor inlijving bij de schutterij, 1828-1883. -- 11 banden

2256-2266. Lotingsregisters, 1828-1883. -- 11 banden

2279-2289. Alfabetisch register van de ingeschrevenen, 1828-1883. -- 11 banden

2060-2063. Lijsten van vrijwillige inschrijvingen voor de schutterij, 1830. -- 4 katernen

2067. Naamlijst van de dienstdoende schutterij, 1830. -- 1 omslag

2069-2070. Rekeningen, declaraties en quitanties betreffende de schutterij, 1830-1832. -- 2 omslagen

2068. Staten van de kostwinnersvergoedingen m.b.t. de dienstdoende schutterij, 1830-1838. -- 1 omslag

2311. Stamboek voor de eerste kompagnie, ca. 1830-1847. -- 1 deel

2066. Staat van indeling en samenstelling van de rustende schutterij in de provincie Zuid-Holland, zuidelijk gedeelte. Gedrukt, ca. 1832. -- 1 deel

2072. Staat van personen aan wie het bewijs van dienst is uitgereikt, 1841. Met bijlagen, 1839. -- 1 omslag

2073. Staat van personen gerechtigd tot het dragen van de onderscheiding voor het deelnemen aan de tiendaagse veldtocht, 1846. Met bijlagen, 1839. -- 1 omslag

2309-2310. Naamstaat bevattende de schutterpligtigen van de eerste ban, 1839-1887. -- 2 pakken

2290-2308. Algemene rol, lotingsregister, inschrijvingsregister en alfabetisch register tesamen, 1884-1902. -- 19 banden