459 -- Moerkapelle -- Secr.arch. 1940-1972

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Plaatsingslijst

1-4. Verordeningen op de heffing van straatbelasting, 1956 - 1971. -- 4 omslagen

5. Verordeningen tot heffing van opcenten op de hoofdsom van de grondbelasting, RB 27-09-1943, 24-11-1950 en 28-09-1971. -- 1 omslag

6. Verordening hondenbelasting, RB 31-05-1968. -- 1 omslag

7. Verordeningen op de heffing van opcenten op de hoofdsom der personele belasting, RB 24-11-1950, 31-05-1968, 09-02-1971, 05-04-1971, 21-12-1971. -- 1 omslag

8-(12). Legesverordeningen, 1951 - 1971. -- 4 omslagen

10. Verordening retributies en precariorechten, RB 17-05-1966. -- 1 omslag

13. Verordening heffing verlofsrecht voor verkoop van zwak-alcoholische drank, RB 26-01-1951. -- 1 omslag

14. Verordening heffing vergunningsrecht voor verkoop van sterke drank, RB 26-01-1951. -- 1 omslag

15. Verordening drank- en horecabelasting, RB 17-11-1967. -- 1 omslag

16. Instelling Bureau Medische Sportkeuringen Moerkapelle, 1970. -- 1 omslag

17. Instructie voor de gemeente-arts, tevens gemeentelijk lijkschouwer en belast met de armenpraktijk, RB 10-12-1963. -- 1 omslag

18. Stedebouwkundige werkzaamheden, 1968 - 1971. -- 1 omslag

19. Procedureverordening "Planschadevergoeding", RB 28-09-1971. -- 1 omslag

20-(25). Uitbreidingsplan in onderdelen "Dorp" - 1e, 3e, 4e en 5e herziening, 1952 - 1966. -- 4 omslagen

22. Verordening regelende het gebruik van gebouwen en gronden in landelijke gebieden, RB 23-09-1964. -- 1 omslag

24. Bestemmingsplan Bedrijfsterrein, RB 11-08-1966. -- 1 omslag

26. Bestemmingsplan Moerkappelle-West A, RB 29-01-1969. -- 1 omslag
Niet doorgegaan.

27. Bestemmingsplan "Noord-Oost", RB 14-01-1969. -- 1 omslag

28-30. Exploitatie-opzet uitbreidingsplan Dorp, 1959 - 1965. -- 3 omslagen

31-(33). Exploitatieverordening bouwterreinen, 1965, 1971. -- 2 omslagen

32. Exploitatie-opzet uitbreidingsplan Noord, 1966 - 1968. -- 1 omslag

34. Instructie ambtenaren bouw- en woningtoezicht, RB 21-12-1966. -- 1 omslag

35. Band bouwverordening, 1966. -- 1 omslag

36. Band toelichting bouwverordening, 1966. -- 1 omslag

37. Bouwverordening, RB 09-02-1966. -- 1 omslag

38. Register bouwvergunningen, 1904 - 1967. -- 1 omslag

39. Aanvragen materialen voor bouwwerken e.d. onder f 500,-- in het kader van de Wederopbouw en Bouwnijverheid, 1943 - 1944. -- 1 omslag

40. Nota betreffende de woningsituatie in Moerkapelle en een visie op de toekomst in verband met streekplan Rijn en Gouwe, RB 21-12-1966. -- 1 omslag

41. Nota ruimtelijke ordening gemeente Moerkapelle, RB 26-11-1968. -- 1 omslag

42. Voorbereiding opstelling structuurnota, 1970 - 1971. -- 1 omslag

43. Structuurnota gemeente Moerkapelle 17-11-1971. -- 1 omslag

44. Woningonderzoek gedeelte oude dorpskern, 1969. -- 1 omslag

45. Verordening bijdrageregeling krotopruiming, RB 07-10-1969. -- 1 omslag

46. Verordening geldelijke steun krotopruiming, RB 15-05-1970. -- 1 omslag

47-48. Verordeningen geldelijke steun doorstroming, 1967, 1970. -- 2 omslagen

49. Verordening houdende regelen omtrent de toepassing van de Woonruimtewet 1947 (afgifte woonvergunningen), RB 12-08-1970. -- 1 omslag

50. Vergaderingen woonruimte-adviescommissie, 1948 - 1964. -- 1 omslag

51. Bouw 10 woningen aan de Julianastraat, 1947 - 1969. -- 1 omslag

52. Woningbouwvereniging "Volksbelang". Statuten, 1948. -- 1 omslag

53. Bouw 4 woningen aan de Julianastraat, 1948 - 1966. -- 1 omslag

54. Bouw 4 woningen aan de Herenweg 15 t/m 21, 1955. -- 1 omslag

55. Bouw 4 woningen aan de Raadhuisstraat, 1955. -- 1 omslag

56. Woningbouwvereniging "Volksbelang". Jaarrekeningen, 1955 - 1968. -- 1 omslag

57. Bouw 4 woningen aan de Raadhuisstraat Complex V, 1956. -- 1 omslag

58. Bouw 4 woningen aan de Jhr. van der Welstraat - complex VII, 1959 - 1965. -- 1 omslag

59. Bouw 8 / 9 woningen aan de Raadhuisstraat - complex VI, 1959 - 1965. -- 1 omslag

60. Bouw 11 woningen aan de Jhr. van der Welstraat - complex VIII, 1963. -- 1 omslag

61. Bouw 8 woningen aan de Jhr. van der Welstraat - complex IX, 1964. -- 1 omslag

62. Bouw 36 woningen aan de Jhr. van der Welstraat, Coymansstraat en Prins Willemstraat - complex X, 1967. -- 1 omslag

63. Bouw 18 woningen en 10 bejaardenwoningen Complex XI, 1968. -- 1 omslag

64. Woningbouwvereniging "Volksbelang". Ontbinding der vereniging per 12-08-1968 en akte van overdracht woningbezit 28-12-1971. -- 1 omslag

65. Bouw 32 premiewoningen omgeving Beatrixlaan, 1967. -- 1 omslag

66. Gemeenschappelijke regeling regionaal woonwagencentrum "Gouwsluis", RB 06-11-1969. -- 1 omslag

67. Gemeenschappelijke regeling tijdelijk regionaal woonwagencentrum te Hazerswoude, RB 03-12-1969. -- 1 omslag

68. Problematiek verblijf woonwagenbewoners, 1969 - 1970. -- 1 omslag
O.a. zaak Bleemers.

69. Verordening betreffende het plaatsen van benzinepompen, brandstofpompen en water- en luchtmantels op of aan de openbare weg, RB 16-10-1967. -- 1 omslag

70. Parkeerexcessenverordening, RB 06-11-1969. -- 1 omslag

71. Verordening regelende de verdeling van de werkzaamheden ambtenaren burgerlijke stand en openstelling bureau, RB 09-02-1966. -- 1 omslag

72. Aanwijzing Dorpshuis als huis der gemeente in verband met huwelijksvoltrekkingen, RB 17-05-1966. -- 1 omslag

73. Bezoldigingsregeling ambtenaren burgerlijke stand, RB 15-04-1964 en 09-02-1966. -- 1 omslag

74. Aanwijzing Moerkapelle als gemeente waar alle akten van de burgerlijke stand kunnen worden ingeschreven. Besluit Justitie 01-01-1970. -- 1 omslag

75. Verklaringen van overlijden met vermelding doodsoorzaak, 1941 - 1959. -- 1 omslag

76. Verordening op de heffing van gelden voor het verstrekken van inlichtingen uit het bevolkings- en verblijfsregister, RB 14-12-1948. -- 1 omslag

77. Uitslagen algemene volkstelling 1947 en 1971. -- 1 omslag

78. Drank- en horecaverordening RB 17-11-1967. -- 1 omslag

79. Vestiging van een huisartsenpraktijk, 1967. -- 1 omslag

80. Verordening op de keuring van waren, RB 24-02-1956. -- 1 omslag

81. Gemeenschappelijke regeling Vleeskeuringsdienst Gouda, RB 20-06-1941. Met wijzigingen. -- 1 omslag

82. Verordening op de heffing van rechten ten behoeve van de keuringsdienst voor vee en vlees Gouda, RB 31-10-1947. -- 1 omslag

83-(85). Gemeentelijkee vleeskeuringsverordeningen, 1950, 1960. -- 2 omslagen

84. Verordening op de heffing van rechten ten behoeve van de keuringsdienst voor vee en vlees Gouda, RB 24-02-1956. -- 1 omslag

86. Verordening op de heffing van rechten ten behoeve van de keuringsdienst voor vee en vlees Gouda 24-11-1965. -- 1 omslag

87. Verordening op de heffing van rechten ten behoeve van de keuringsdienst voor vee en vlees Gouda, RB 12-09-1972. -- 1 omslag

88. Verordening op het slachten, RB 12-10-1956. -- 1 omslag

89. Overeenkomst met N.V. Gekro inzake verwijdering destructiematerialen, 1941 - 1954. -- 1 omslag

90. Destructieverordening, RB 18-07-1958. Met wijziging. -- 1 omslag

91. Toetreding gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel tot de gemeenschappelijke regeling Drinkwaterleiding De Tien Gemeenten, RB 06-05-1965. -- 1 omslag

92. Verordening ter voorkoming, wering of beteugeling van besmettelijke ziekten in scholen en kinderbewaarplaatsen, RB 29-01-1947. -- 1 omslag

93. Verordening op de heffing van besmettelijke ziektegelden, RB 12-10-1956. -- 1 omslag

94-97. Verordeningen begrafenisrechten, 1953 - 1967. -- 4 omslagen

98. Verordening op het gebruik en het beheer van de algemene begraafplaats, RB 08-12-1953. -- 1 omslag

99. Instructie voor de grafdelver, RB 08-12-1953. -- 1 omslag

100. Verordening op het gebruik en het beheer van de algemene begraafplaats, RB 02-11-1967. -- 1 omslag

101. Akten van uitgegeven eigen graven, 1944 - 1957. -- 1 omslag
Niet aangetroffen 20-12-1995.

102. Voorschriften voor het aanbrengen van gedenktekens en grafbeplanting 16-02-1954. -- 1 omslag

103. Benoeming gemeentelijke lijkschouwers, 1956. -- 1 omslag

105. Hinderwetvergunning voor A. Bakker voor een wagenmakerij aan de Dorpstraat 40, 15 september 1905. -- 1 omslag

106. Hinderwetvergunning voor A. den Ouden voor een bezinemotor in de werkplaats 15 september 1905. -- 1 omslag

107. Hinderwetvergunning voor C. van Duuren voor het oprichten van een smederij aan de Dorpsstraat 37, 20 september 1918. -- 1 omslag

108. Hinderwetvergunning voor W.P. van der Tas voor het oprichten van een broodbakkerij aan de Achterweg, 02 mei 1919. -- 1 omslag

109. Hinderwetvergunning voor A. Cammeraat voor een benzinebewaarplaats in de Zuidplaspolder, 19 mei 1922. -- 1 omslag

110. Hinderwetvergunning voor T. Zijderhand voor een petroleum-bewaarplaats aan de Achterweg, 08 december 1922. -- 1 omslag

111. Hinderwetvergunning voor het Polderbestuur "Wilde Veenen" voor wijziging van een bemalingsinrichting, 26 mei / 11 juni 1924. -- 1 omslag

112. Hinderwetvergunning voor D. van Vliet voor het gebruik van een benzinetankwagentje, 03 augustus 1928. -- 1 omslag

113. Hinderwetvergunning voor G.J. Bakker voor het plaatsen van een electromotor in perceel Achterweg 135, 22 maart 1928. -- 1 omslag

114. Hinderwetvergunning voor D. Ottevanger voor het plaatsen van 3 elektromotoren aan de Zijdeweg 57a, 06 juni 1930. -- 1 omslag

115. Hinderwetvergunning voor L. Zijderhand voor een benzinebewaarplaats aan de Zuidplas 69, 06 juni 1930. -- 1 omslag

116. Hinderwetvergunning voor H. van Vliet voor een benzineopslaginrichting aan de Zijdeweg 57, 01 november 1930. -- 1 omslag

117. Hinderwetvergunning voor W. Meijer voor het oprichten van een graanmengerij aan de Dorpstraat 101, 07 augustus 1931. -- 1 omslag

118. Hinderwetvergunning voor P. van den Berg voor het plaatsen van een heetwateroven e.d. in de bakkerij aan de Achterweg 138, 24 april 1931. -- 1 omslag

119. Hinderwetvergunning voor C.J. de Vrij voor een schoonderij voor granen aan de Bredeweg, 13 oktober 1933. -- 1 omslag

120. Hinderwetvergunning voor C. van Duuren voor het plaatsen van een elektromotor aan de Dorpstraat 37, 19 oktober 1934. -- 1 omslag

121. Hinderwetvergunning voor W. Meijer voor het plaatsen van een maalinrichting aan de Dorpsstraat 101, 12 december 1934. -- 1 omslag

122. Hinderwetvergunning voor C. van Duuren voor elektromotoren in de smederij aan de Dorpsstraat 49, 1954. -- 1 omslag

123. Hinderwetvergunning voor D.J. Bakker voor een graanschoonderij en wagenmakerij aan de Dorpstraat 54, 30 augustus 1935. -- 1 omslag

124. Hinderwetvergunning voor J. van Leeuwen voor een graanschoonderij aan de Achterweg 140, 1936. -- 1 omslag

125. Hinderwetvergunning voor J. van Leeuwen voor het uitbreiden van een graanschoonderij aan de Moerdijkstraat 187, 1951. -- 1 omslag

126. Hinderwetvergunning voor S. Versloot voor het oprichten van een benzinebewaarplaats met pomp aan de Moerdijkstraat 186, 1950. -- 1 omslag

127. Hinderwetvergunning voor J. de Graaff voor het oprichten van een brood- en banketbakkerij aan de Dorpstraat 69, 16-09-1944. -- 1 omslag

128. Hinderwetvergunning voor P. van den Berg voor het uitbreiden van de bakkerij aan de Achterweg, 11 augustus 1944. -- 1 omslag

129. Hinderwetvergunning voor K. van Vliet voor een benzinehandpomp en ondergrondse benzinetank aan de Zijde 94, 20 mei 1947. -- 1 omslag

130. Hinderwetvergunning voor D.J. Bakker voor een petroleum-bewaarplaats en aftap-inrichting aan de Dorpstraat 77, 27 juli 1948. -- 1 omslag

131. Hinderwetvergunning voor A. Bakker, A.J. en J.C. Bakker voor een ondergrondse benzinebewaarplaats en aftap-inrichting aan de Moerdijkstraat 195, 01 juli 1949. -- 1 omslag

132. Hinderwetvergunning voor D. Ottevanger voor het uitbreiden van de fabrieksinstallatie aan de Zijde 93, 11 maart 1949. -- 1 omslag

133. Hinderwetvergunning voor C. van der Spek voor een petroleumpomp-installatie aan de Middelweg 159, 10 november 1950. -- 1 omslag

134. Hinderwetvergunning voor D. de Graaf voor het oprichten van een benzinebewaarplaats aan de Oranjebuurt 201, 16 oktober 1950. -- 1 omslag

135. Hinderwetvergunning voor de Schietvereniging Moerkapelle voor het oprichten van een schietinrichting aan de Zijde 101, 24-11-1950. -- 1 omslag

136. Hinderwetvergunning voor A. Zijderhand voor een ondergrondse benzinetank aan de Bredeweg, 10 november 1950. -- 1 omslag

137. Hinderwetvergunning voor W.P. van der Tas voor het oprichten van een graan- en aardappelbewaarplaats aan de Raadhuisstraat 232, 05 november 1954. -- 1 omslag

138. Hinderwetvergunning voor D. de Graaf voor het oprichten van een machine houtbewerkingsinrichting aan de Oranjebuurt 201, 05 november 1954. -- 1 omslag

139. Hinderwetvergunning voor W. van Dorp voor het opslaan van butagas aan de Dorpsstraat 70, december 1954. -- 1 omslag

140. Hinderwetvergunning voor P. van den Berg voor het uitbreiden van de bakkerij aan de Moerdijkstraat, 3 september 1954. -- 1 omslag

141. Hinderwetvergunning voor D.A. de Man voor een wagenmakerij aan de Raadhuisstraat 259/260, 09 oktober 1954. -- 1 omslag

142. Hinderwetvergunning voor B. Hertog voor het oprichten van een molenbouwbedrijf aan de Julianastraat 132, 06 december 1954. -- 1 omslag

143. Hinderwetvergunning voor J. de Graaff voor het uitbreiden van de bakkerij aan de Dorpsstraat 69, 03 september 1954. -- 1 omslag

144. Hinderwetvergunning (?) voor P. van den Berg voor een propaaninstallatie in de bakkerij aan de Moerdijkstraat, 1965. -- 1 omslag

145. Hinderwetvergunning voor J. van Kralingen voor het oprichten van een friettent aan de Moerdijkstraat 193, 02 september 1955. -- 1 omslag

146. Hinderwetvergunning voor D. Reijneveld voor het oprichten van een inrichting voor de opslag van aardappelen aan de Zuidplasstraat 14 oktober 1955. -- 1 omslag

147. Hinderwetvergunning voor D. Ottevanger voor het wijzigen van de machinefabriek aan de Zijde 93, 02 december 1955. -- 1 omslag

148. Hinderwetvergunning voor W. van Dorp voor een petroleumtank aan de Dorpsstraat 70, januari 1955. -- 1 omslag

149. Hinderwetvergunning voor D.A. de Man voor uitbreiding wagenmakerij aan de Nassaustraat 3, 26 oktober 1956. -- 1 omslag

150. Hinderwetvergunning voor K.A. Havelaar voor het uitbreiden van een smederij aan het Kerkedijkje 1, 06 december 1957. -- 1 omslag

151. Hinderwetvergunning voor D. Reijneveld voor inrichting opslag aardappelen aan de Zuidplasstraat 3, 31 oktober 1957. -- 1 omslag

152. Hinderwetvergunning voor K.A. Havelaar voor het oprichten van een magazijn aan het Kerkedijkje 1, 1965. -- 1 omslag
Niet ontvankelijk.

153. Hinderwetvergunning voor D.A. de Man voor dieselmotor in houtbewerkingsinrichting aan de Nassaustraat 3, 04 december 1959. -- 1 omslag

154. Hinderwetvergunning voor A.H. van Hoven voor een ondergrondse opslagtank en aftapinstallatie aan de Oranjestraat 37, 03-11-1959. -- 1 omslag

155. Hinderwetvergunning voor A.H. van Hoven voor een ondergrondse benzinetank en aftapinstallatie aan de Oranjestraat 37, 03-11-1959. -- 1 omslag

156. Hinderwetvergunning voor de gemeente Moerkapelle voor een vuilnisbergplaats aan de Herenweg, 20 oktober 1960. -- 1 omslag

157. Hinderwetvergunning voor A.M. Drost voor een ondergrondse benzinetank en aftapinstallatie aan de Julianastraat 48, 16-12-1960. -- 1 omslag

158. Hinderwetvergunning voor G. Zijderhand voor een ondergrondse petroleumbewaarplaats aan de Wilhelminastraat 3, 13 januari 1961. -- 1 omslag

159. Hinderwetvergunning voor D. Ottevanger voor een benzinepomp en aftapinstallatie aan de Zijde 34, 02 november 1962. -- 1 omslag

160. Hinderwetvergunning voor W. van Dorp voor het inwerking houden van een petroleuminstallatie aan de Dorpsstraat 29, 17 juli 1964. -- 1 omslag

161. Hinderwetvergunning voor D. Sonneveld voor het oprichten van een quick-service station aan de Jhr. van der Welstraat 1, 12-04-1967. -- 1 omslag

162. Hinderwetvergunning voor J. van der Spek voor een propaantank aan de Herenweg 58, 08 januari 1968. -- 1 omslag

163. Verordening opslag gas-, huisbrand- en stookolie der gemeente Moerkapelle, RB 11-09-1968. -- 1 omslag

164. Hinderwetvergunning voor fa. Reneman & van der Heijden voor een benzinepompinstallatie aan de Julianastraat, 05 augustus 1970. -- 1 omslag

165. Hinderwetvergunning voor de Nederlandse Gasunie voor het uitbreiden van een gasdrukregel- en meetstation aan de Herenweg, 09-10-1970. -- 1 omslag

166. Hinderwetvergunning voor de Nederlandse Gasunie voor het oprichten van een gasdrukregel- en meetstation aan de Herenweg, 23-03-1970. -- 1 omslag

167. Hinderwetvergunning voor B. Vis voor een gasinstallatie voor huishoudelijke toestellen aan de Herenweg 48, 14 oktober 1971. -- 1 omslag

168. Hinderwetvergunning voor L.W. Vermulm voor een aftapinstallatie voor motorbrandstoffen aan de Moerdijkstraat 23, 14-10-1971. -- 1 omslag

169. Verordening op de heffing en invordering van reinigingsrechten, RB 24-11-1965. -- 1 omslag

170. Verordening op de heffing en invordering van rioolrechten, RB 31-05-1968. -- 1 omslag

171. Verordening op de heffing en invordering van reinigings- en rioolrechten RB 13-10-1970. -- 1 omslag

172. Overeenkomst met gemeenten Benthuizen en Zevenhuizen inzake huisvuilinzameling, 1966. -- 1 omslag

173. Verordening aanbieden en ophalen van vuilnis RB 13-10-1970. -- 1 omslag

174. Overeenkomst met de gemeente Zoetermeer inzake huisvuilinzameling RB 06-07-1971. -- 1 omslag

175. Vergunning wijziging in waterberging en -afvoer (hevel Ringvaart), 1949. -- 1 omslag

176. Riolering 5 woningen + school langs Herenweg + spuileiding Moerdijkstraat, 1950 - 1952. -- 1 omslag

177. Plan tot zuivering van rioolwater in samenwerking met de gemeenten Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen, 1954 - 1958. -- 1 omslag

178. Riolering Raadhuisstraat (noordzijde), 1959. -- 1 omslag

179. Riolering plan Oost, 1962. -- 1 omslag

180. Riolering Herenweg 20 t/m 34, 1968. -- 1 omslag

181. Riolering Dorpsstraat 2 t/m 24 en Kerkstraat, 1970 - 1971. -- 1 omslag

182. Riolering plan West, o.a. persleiding, 1970 - 1971. -- 1 omslag

183. Plaatselijke organisatie bescherming bevolking, 1950. -- 1 omslag

184. Gemeenschappelijke regeling bescherming bevolking kring Zuid-Holland-a, 1961. -- 1 omslag

185. Brandpreventieverordening RB 26-04-1957. -- 1 omslag

186. Brandweergarage Herenweg 5, 1949 - 1970. -- 1 omslag

187. Brandweergarage Jhr. van der Welstraat, 1967. -- 1 omslag

188. Brandweergarage Raadhuisstraat, 1971. -- 1 omslag

189. Aanschaf brandweerwagen Mercedes Benz RB 17-06-1969. -- 1 omslag

190. Organisatieverordening brandweer RB 31-07-1953. -- 1 omslag

191. Vergoedingsregelingen Brandweer RB 05-02-1957, RB 06-08-1957, RB 10-08-1961, RB 09-02-1966, RB 13-10-1970. -- 1 omslag

192. Verbetering van de Achterweg (Moerdijkstraat), 1946 - 1948. -- 1 omslag

193. Overname door de gemeente in beheer en onderhoud van de polder Wilde Veenen: a. Herenweg vanaf Dorpsstraat tot Duikertocht; b. Kerkedijkje (Kerkstraat); c. Raadhuisstraat; d. Oranjebuurt; e. Moerdijkstraat. RB 16-02-1950, 1947 - 1950. -- 1 omslag

194. Verbetering Dorpsstraat ten noorden van het Kerkewater, 1948 - 1949. -- 1 omslag

195. Verlenging van de Raadhuisstraat, 1949. -- 1 omslag

196. Verbetering gedeelte Dorpsstraat, Raadhuisstraat en Kerkedijkje, 1950 - 1951. -- 1 omslag

197. Aanleg Zuidplasstraat, parkeerterrein en reconstructie Julianastraat tot 1e afrol, 1951 - 1967. -- 1 omslag

198. Aanleg verlengde Raadhuisstraat en een weg in plan Oost, 1954. -- 1 omslag

199. Reconstructie kruispunt Moerkapelse Zijde / Dorpsstraat / Noordeinde, 1956 - 1967. -- 1 omslag

200. Aanleg verlengde Raadhuisstraat, 1960. -- 1 omslag

201. Reconstructie Julianastraat en dempen sloten, 1961. -- 1 omslag
Zie ook inv.nr. 210.

202. Aanleg verlengde Jhr. van der Welstraat en aansluiting op de Herenweg, 1962. -- 1 omslag

203. Reconstructie Moerdijkstraat, 1963 - 1964. -- 1 omslag

204. Aanleg van het Rehobothplantsoen, 1966 - 1967. -- 1 omslag

205. Verbreding Dorpsstraat (slopen pand J.H. van Stuyvenberg), 1966 - 1971. -- 1 omslag

206. Aanleg Raadhuisplein en reconstructie Herenweg tot Grote Duikertocht, 1968 - 1969. -- 1 omslag

207. Reconstructie Van Hogendorpstraat, 1968 - 1969. -- 1 omslag

208. Verbetering van de brug in de Dorpsstraat, 1970. -- 1 omslag

209. Slootdemping Raadhuisstraat 12 t/m 28, 1957 - 1958. -- 1 omslag

210. Slootdemping Julianastraat, 1961. -- 1 omslag
Zie ook inv.nr. 201.

211. Slootdemping achter Moerdijkstraat, 1963. -- 1 omslag

212. Aanleg parkeerterrein nabij kerkgebouw Gereformeerde Gemeente RB 02-11-1967. -- 1 omslag

213. Slootdemping Herenweg 15 t/m 29, 1968 - 1969. -- 1 omslag

214. Slootdemping gedeelte kanaal Moerdijkstraat nabij fa. Bac, 1969. -- 1 omslag

215. Slootdemping Julianastraat 15 t/m 15c, 1970 - 1971. -- 1 omslag

216. Wegenlegger der gemeente Moerkapelle, 1936 - 1965. -- 1 omslag

217. Verkeersmaatregelen Emmastraat: - Wachtverbod westzijde Emmastraat RB 24-11-1965. -- 1 omslag

218. Verkeersmaatregelen Gemeentepad: - Aanwijzing gemeentepad als voetpad. RB 03-09-1965. -- 1 omslag

219. Verkeersmaatregelen Wilhelminastraat: - Wachtverbod oostzijde Wilhelminastraat. RB 24-11-1965. -- 1 omslag

220. Verkeersmaatregelen Rehobothplantsoen: - Instellen éénrichtingsverkeer, gesloten-verklaring en parkeerverbod Rehobothplantsoen. RB 18-04-1967. -- 1 omslag

221. Verkeersmaatregelen Raadhuisplein: - Parkeerverbod Raadhuisplein. RB 11-07-1968. -- 1 omslag

222. Bouw postkantoor Jhr. van der Welstraat 9, inclusief huurovereenkomst met PTT, 1963 - 1967. -- 1 omslag

223. Toetreding tot waarborginstituut voor de tuinbouw RB 14-03-1955. -- 1 omslag

224. Verordening tot het weren van bijen in de gemeente Moerkapelle, RB 23-06-1961. -- 1 omslag

225. Uitslag derde algmene bedrijfstelling, 1963. -- 1 omslag

226. Levering van aardgas aan tuinders Herenweg. Motie gemeenteraad 09-02-1971. -- 1 omslag

227. Overeenkomst levering elektriciteit, 1940 - 1949. -- 1 omslag

228. Instructie voor de leider van de distributiedienst, 30-05-1941. -- 1 omslag

229. Gemeenschappelijke regeling voor de inrichting van de distributiedienst, 14-04-1942, 1947 en 1948. -- 1 omslag

230. Diverse verordeningen uitvoering winkelsluitingswet, 1946 - 1972. -- 1 omslag

231. Oprichting Verenigingsraad Moerkapelle, 1968. -- 1 omslag

232. Bouw dorpshuis annex gymnastieklokaal aan de Dorpsstraat, 1960 - 1964. - Bouw/verbouw pand Dorpsstraat 3; - Statuten en huishoudelijk reglement; - Opening op 7 november 1964. -- 1 omslag

233. Uitbreiding dorpshuis Dorpsstraat 3, 1968 - 1971, en heropening 08-05-1971. -- 1 omslag

235. Aanleg speelterreintje Fred. Hendrikstraat / Bernhardstraat, 1969. -- 1 omslag

236. Stichting "Driehof". Deelname in Stichting RB 31-05-1968 en Statuten. -- 1 omslag

237. Begrotingen Burgerlijk Armbestuur, 1925 - 1940. -- 1 omslag
(Reeds overgebracht ? --> momenteel onvindbaar 20-12-1995).

238. Lijsten van in de gemeente gevestigde instellingen van weldadigheid, 1927 - 1972. -- 1 omslag

239. Samenstelling Burgerlijk Armbestuur, 1938 - 1956. -- 1 omslag

240. Begrotingen burgerlijk armbestuur, 1941 - 1950. -- 1 omslag

241. Rekeningen burgerlijk armbestuur, 1941 - 1964. -- 2 omslagen

242. Register inkomsten en uitgaven, 1943 - 1953. -- 1 omslag

243. Notulen burgerlijk armbestuur, 1950 - 1964. -- 1 deel

244. Begrotingen burgerlijk armbestuur, 1951 - 1964. -- 1 omslag

245. Register inkomsten en uitgaven, 1954 - 1964. -- 1 omslag

246. Verordening houdende voorschriften betreffende de behandeling van aanvragen om bijstand en van bezwaarschriften als bedoeld in de artikelen 29 en 38 van de Algemene Bijstandswet. RB 23-09-1964. -- 1 omslag

247. Nederlands Volksherstel, plaatselijk comité, 1945 - 1948. -- 1 omslag

248. Voorbereiding instelling gemeenschappelijke regeling Schoolartsendienst, 1941 - 1944. -- 1 omslag

249-250. Gemeenschappelijke regelingen Schoolartsendienst, 1944, 1951. -- 2 omslagen

251-252. Gemeenschappelijke regelingen Logopedische dienst, 1967, 1970. -- 2 omslagen

253. Toetreding Stichting schooltandverzorging Zoetermeer. RB 29-02-1968. -- 1 omslag

254. Huur van een terrein ten behoeve van het onderwijs in lichamelijke oefening voor het openbaar en bijzonder lager onderwijs, 1944. -- 1 omslag

255. Bestemming lokaal Zijde 101 voor het geven van gymnastiekonderwijs voor het openbaar en bijzonder lager onderwijs, 1941 - 1964. -- 1 omslag

256. Notulen van de vergaderingen van de Commissie tot wering van het schoolverzuim, 1931 - 1964. -- 1 omslag

257. Verplaatsingskostenregeling personeel openbare lagere school RB 07-07-1954. -- 1 omslag

258-(277). Verplaatsingskostenverordening onderwijzend personeel openbaar en bijzondere lagere scholen RB 06-02-1963. -- 4 omslagen
Zie ook inv.nr. 276.

260. Bouw en onderhoud van de onderwijzerswoning aan de Nassaustraat 2, 1957 - 1970. -- 1 omslag

261. Verordening op de heffing en invordering van kleuterschoolgeld RB 06-11-1969. -- 1 omslag
Zie ook inv.nr. 278.

262-266. Leerplannen voor de openbare lagere school, 1942 - 1963. -- 5 omslagen

267. Huishoudelijk reglement voor de oudercommissie van de openbare basisschool BW 21-10-1969. -- 1 omslag

268. Uitbreiding van de speelplaats van de openbare lagere school, 1947 - 1949. -- 1 omslag

269. Restauratie openbare lagere school, 1960. -- 1 omslag

270. Bouw openbare lagere school Beatrixlaan, 1967 - 1969. -- 1 omslag

271. Stichting openbare kleuterschool RB 29-10-1968 en inrichting RB 26-11-1968. -- 1 omslag

272-274. Personeelsdossiers van de hoofden van de openbare lagere school, 1935 - 1964. -- 3 omslagen

275. Overzichten van het personeel aan de openbare lagere school, 1939 - 1960. -- 1 omslag

278. Verordening op de heffing en invordering van kleuterschoolgeld RB 06-11-1969. -- 1 omslag
Zie ook inv.nr. 261.

279. Bouw van een bijzondere lagere school aan de Raadhuisstraat, 1954 - 1958. -- 1 omslag

280. Register exploitatiekosten bijzonder lager onderwijs, 1938 - 1952. -- 1 omslag

281. Register van voorschotten en vergoedingen voor het bijzonder lager onderwijs op grond van artikel 101 van de L.O.-wet, 1938 - 1965. -- 1 omslag

282. Register van de normen voor de vergoedingen aan het bijzonder lager onderwijs op grond van artikel 101 van de L.O.-wet, 1938 - 1967. -- 1 omslag

283. Gemeentelijk subsidie bijzonder kleuteronderwijs, 1950 - 1956. -- 1 omslag

284. Gemeenschappelijke regeling uitgebreid lager onderwijs (Prof. Kohnstammschool) RB 09-11-1962. -- 1 omslag

285. Overeenkomst van verhuur van het gebouw Herenweg 13 met Landbouwschool, 1952. -- 1 omslag

286. Verkoop Landbouwschool Herenweg 13 aan C.B.T.B. RB 18-12-1959, 1959 - 1968. -- 1 omslag

287. Planten van een "Wilhelminaboom" op 16 mei 1945. -- 1 omslag
Zie ook inv.nr. 308.

288. Werkbezoek H.M. Koningin Juliana op 25-05-1965. -- 1 omslag

289. Huwelijk Prinses Beatrix en Prins Claus op 10-03-1966. -- 1 omslag

290. Aanbieden gelukwensen op paleis Soestdijk op 14-12-1966. -- 1 omslag

291. Planten van 3 bomen in Israël op naam van de gemeente Moerkapelle, ter gelegenheid van het 25e bevrijdingsjaar en de 90e geboortedag van wijlen H.M. koningin Wilhelmina, 1970. -- 1 omslag

292. Boekwerkje "Een paar minuten is het stil", aangeboden aan de schooljeugd in verband met 25 jaar bevrijding 05-05-1970. -- 1 omslag

293. Eretekenen voor Orde en Vrede, toegekend door het Ministerie van Oorlog, 1950 - 1953. -- 1 omslag

294. Verordening regelende de instelling en het toekennen van onderscheidingen van de gemeente Moerkapelle RB 13-07-1965. -- 1 omslag

295. Viering 300e verjaardag N.H. Kerk, 1967 - 1968. -- 1 omslag

296. Restauratie hervormde kerk, 1949 - 1959. -- 1 omslag

297. Subsidie oprichting kerkgebouw Gereformeerde Gemeente RB 14-04-1961. -- 1 omslag

298. Gemeentelijke vergoeding voor klokluiden hervormde kerk RB 02-04-1970. -- 1 omslag

299. Viering 40-jarig jubileum voetbalvereniging Moerkapelle op 01-09-1969. -- 1 omslag

300. Aanleg 2 nieuwe velden in 1969 - 1971. Aanleg betonpad. Opening velden op 21-08-1971. -- 1 omslag

301. Elektriciteitsvoorziening, o.a. doven straatverlichting, 1940 - 1945. -- 1 omslag

302. Rapport verwijdering foto's H.M. Wilhelmina en Juliana, 1941. -- 1 omslag

303. Inbeslagname van radio-ontvangsttoestellen, 1943 - 1945. -- 1 omslag

304. Beschikking betreffende het verbod aan jeugdige personen om zich gedurende bepaalde tijden buiten op te houden, 1944. -- 1 omslag

305. Lijst van in de gemeente aanwezige kookinstallaties voor massavoeding, 1944. -- 1 omslag

306. Opvang van evacués in Moerkapelle, o.a. evacuatiecommissie en inventarisatie woonruimten, 1944 - 1945. -- 1 omslag

307. Diverse stukken over de bevrijding van Nederland o.a. Dankdienst, Oranjeavond, afscheid Engelse piloten en verschillende gedichten, mei 1945. -- 1 omslag

308. Planten van een "Wilhelminaboom" op 16 mei 1945. -- 1 omslag
Zie ook inv.nr. 287.

309. Lijst van in Nederlands-Indië verblijvende militairen vanuit de gemeente Moerkapelle, 1948. -- 1 omslag

310. Verhuur woning Julianastraat 66 ten behoeve van een politiepost en correspondentie inzake een arrestantencel, z.d. -- 1 omslag

311. Video-band Sursum Corda Moerkapelle 15 mei 1959. -- 1 omslag

312. Vaststelling gemeentevlag RB 23-09-1964. -- 1 omslag

313. Aktie grenswijziging Zevenhuizen-Moerkapelle, 1965. -- 1 omslag

314. Stukken perspublikaties vorming gemeente Zevenmoerbosveen, 1970. -- 1 omslag

315-316. Werkbezoeken van de commissaris der koningin, 1959, 1968. -- 2 omslagen

317. Besluiten definitieve vaststelling belastinguitkering, 1960 - 1970. -- 1 omslag

318. Diverse eigendomsbewijzen, 1875 - 1970. -- 1 omslag

319. Aankoop van grond van G.J. Zegwaard en E.A. Zegwaard ten behoeve van de bouw van 8 woningen aan de Herenweg RB 24-06-1955. -- 1 omslag

320. Aankoop van grond van G.J. Zegwaard, E.A. Zegwaard en J. Koster voor de bouw van 8 woningen aan de Herenweg, RB 24-06-1955. -- 1 omslag

321. Aankoop perceel Raadhuisstraat 256, RB 30-01-1956. -- 1 omslag

322. Aankoop oude schoolgebouw van de Vereniging scholen met de Bijbel (Dorpsstraat 1) ten behoeve van een dorpshuis en gymnastieklokaal, RB 12-12-1957. -- 1 omslag

323. Aanvaarden om niet van grond van J. Koster en H. Smaal aan de Herenweg, RB 22-12-1958. -- 1 omslag

324. Aankoop van grond van G.J. en E.A. Zegwaard ten noorden van de Raadhuisstraat, RB 21-04-1959. -- 1 omslag

325. Aanvaarden schenking strook grond van M. Zijderhand aan de Moerdijkstraat, RB 06-05-1960. -- 1 omslag

326. Aankoop van een perceel grond van de Erven Key (S. Bukman) nabij de Raadhuisstraat, RB 23-06-1961. -- 1 omslag

327. Aankoop van grond van D.P. Brouwer aan de Herenweg, RB 23-06-1961. -- 1 omslag

328. Aankoop van grond van J. de Jong nabij de Raadhuisstraat, RB 15-09-1961. -- 1 omslag

329. Aankoop van grond van J. Koster nabij de Jhr. van der Welstraat, RB 17-11-1961. -- 1 omslag

330. Aankoop van grond van G.J. en E.A. Zegwaard ten oosten van de Wilhelminastraat, RB 10-09-1963. -- 1 omslag

331. Aankoop van grond van A. van der Spek ten behoeve van woningbouw ten noorden van de Jhr. van der Welstraat, RB 10-12-1963. -- 1 omslag

332. Aankoop van grond van A. van der Spek ten behoeve van woningbouw ten noorden van de Jhr. van der Welstraat, RB 03-09-1965. -- 1 omslag

333. Aankoop van grond van A. van der Knijff aan de Julianastraat, RB 09-02-1966. -- 1 omslag

334. Aanvaarden om niet van grond van de Rehobothschool en Rabobank ten behoeve van het Rehobothplantsoen en saneringsbijdrage P.M. de Man, RB 17-05-1966. -- 1 omslag

335. Schenking perceeltje grond van W. van Dorp aan de Dorpsstraat, RB 03-09-1966. -- 1 omslag

336. Schenking perceeltje grond van C.J. de Vrij aan de Bredeweg, RB 21-12-1966. -- 1 omslag

337. Aankoop van de panden Dorpsstraat 21 en 23 van G.M. Voskuilen, RB 02-01-1967. -- 1 omslag

338. Aankoop van grond van G.J. en E.A. Zegwaard ten behoeve van een gasontvangststation aan de Herenweg en krediet aanleg toegangspad, RB 11-07-1968. -- 1 omslag

339. Aankoop van grond van S. Paul aan de Moerkapelse Zijde, RB 08-04-1969. -- 1 omslag

340. Aankoop van grond van S. Paul aan de Moerkapelse Zijde, RB 07-10-1969. -- 1 omslag

341. Schenking twee strookjes grond van Bakker/Koster en D. de Graaf, RB 16-06-1970. -- 1 omslag

342. Aankoop van de panden Raadhuisstraat 5 en 7 ten behoeve van een brandweergarage en gemeentewerkplaats, RB 13-10-1970. -- 1 omslag

343. Aankoop van een gedeelte van de tertiaire weg nummer 39 van de gemeente Bleiswijk, RB 01-06-1971. -- 1 omslag

344. Aankoop van eigendommen van polder De Wilde Veenen (Oranjestraat, Moerdijkstraat, Nassaustraat, Raadhuisstraat, Kerkstraat en Herenweg, RB 01-07-1971. -- 1 omslag

345. Aankoop van de panden Dorpsstraat 5 en 7 van de heer P.A. van der Spek, RB 28-09-1971. -- 1 omslag

346. Aankoop van grond van E. Jongebreur ten behoeve van de uitbreiding van het tenniscomplex, RB 29-11-1971. -- 1 omslag

347. Aan- en verkoop van grond van het bejaardentehuis der Gereformeerde Gemeente ten behoeve van de bouw van een bejaardentehuis en woningbouw RB 29-11-1971. -- 1 omslag
Zie ook inv.nr. 382.

348. Verkoop van grond aan J. Koster aan de Raadhuisstraat, RB 05-02-1957. -- 1 omslag

349. Verkoop van grond aan J. Koster nabij de Raadhuisstraat, RB 07-09-1959. -- 1 omslag

350. Verkoop van grond aan Bouwvereniging Volksbelang, J. Koster en M.T. Deege ten behoeve van de bouw van 15 woningen, RB 21-04-1959. -- 1 omslag

351. Verkoop van grond aan Bouwvereniging Volksbelang ten behoeve van de bouw van 4 woningen, RB 25-03-1960. -- 1 omslag

352. Verkoop van grond aan de Chr. Boeren en Tuindersbond ten behoeve van de bouw van een dubbel woonhuis, RB 25-03-1960. -- 1 omslag

353. Verkoop van grond aan Bouwvereniging Volksbelang ten behoeve van de bouw van 11 woningen, RB 17-11-1961. -- 1 omslag

354. Verkoop van grond aan Bouwvereniging Volksbelang ten behoeve van de bouw van 8 woningen, RB 06-02-1962. -- 1 omslag

355. Verkoop van grond aan T. Cammeraat ten behoeve van een woonhuis aan de Jhr. van der Welstraat, RB 09-11-1963 en 16-04-1963. -- 1 omslag

356. Verkoop van grond aan B. Schreuders ten behoeve van de bouw van een woonhuis aan de Jhr. van der Welstraat, RB 09-11-1962 en 16-04-1963. -- 1 omslag

357. Algemene voorwaarden en bedingen voor de verkoop van grond ten behoeve van woningbouw RB 26-06-1964, RB 29-10-1968, RB 14-01-1969. -- 1 omslag

358. Verkoop van grond aan het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten ten behoeve van de bouw van 9 woningen, RB 19-02-1965. -- 1 omslag

359. Verkoop van grond aan Bouwvereniging Volksbelang ten behoeve van de bouw van 31 woningen, 06-05-1965. -- 1 omslag

360. Verkopen grond in plan "Noordoost", RB 06-05-1965 en 13-07-1965. -- 1 omslag

361. Verkoop van de woningen Herenweg 15 en 17 aan S.E. Duursma en A. Teeuwen-Troost, RB 03-09-1965. -- 1 omslag

362. Verkoop van grond aan de Benzine en Petroleum Maatschappij (BPM) voor verkooppunt voor motorbrandstoffen aan de Jhr. van der Welstraat, RBH 09-02-1966. -- 1 omslag

363. Verkoop van grond aan Fa. Reyneveld-Zijderhand en Nationale Industriebouw ten behoeve van een bedrijfsterrein en aanleg Zuidplasstraat, RB 24-06-1966 en 11-08-1966. -- 1 omslag

364. Verkoop van grond aan Bouwvereniging Volksbelang ten behoeve van de bouw van 18 woningwetwoningen en 10 bejaardenwoningen, RB 27-10-1966. -- 1 omslag

365. Verkoop van grond aan J. Koster ten behoeve van de bouw van 6 premiewoningen aan de Jhr. van der Welstraat, RB 06-02-1967. -- 1 omslag

366. Verkoop van grond aan D. de Graaf ten behoeve van de bouw van 20 premiewoningen aan de Beatrixlaan, BW 06-02-1967 en 16-02-1967. -- 1 omslag

367. Verkoop van grond aan J. Bakker ten behoeve van de bouw van 10 woningen in plan Noord, RB 17-02-1967. -- 1 omslag

368. Verkoop van grond aan J. Koster ten behoeve van de bouw op perceel Emmastraat 1, RB 18-04-1967. -- 1 omslag

369. Verkoop van grond ten behoeve van de bouw van een bungalow aan de Beatrixlaan, RB 26-05-1967. -- 1 omslag

370. Verkoop van grond aan Nationaal Grondbezit ten behoeve van de bouw van 32 woningen ten oosten van de Frederik Hendrikstraat, RB 03-07-1967. -- 1 omslag

371. Verkoop van grond aan G.J. Bakker en Zn. voor de bouw van 12 woningen aan het Willem Alexanderplantsoen, RB 16-10-1967. -- 1 omslag

372. Verkoop van grond aan Hopman N.V. voor de bouw van 16 woningen omgeving Van Hogendorpstraat, RB 27-12-1967. -- 1 omslag

373. Verkoop van grond aan de Frederik Hendrikstraat, Mauritsstraat en Moerhageplantsoen ten behoeve van de bouw van 17 premiewoningen, RB 27-12-1967. -- 1 omslag

374. Verkoop van grond aan D. de Graaf voor de bouw van meerruimte-woningen aan de Van Hogendorpstraat en Mauritsstraat, RB 02-04-1968. -- 1 omslag

375. Verkoop van grond aan Bouwbedrijf Bontenbal voor de bouw van 10 woningen aan de Van Hogendorpstraat, RB 11-03-1969. -- 1 omslag

376. Verkoop van grond aan D. Ottevanger en Zn. aan de Moerkapelse Zijde, RB 07-10-1969. -- 1 omslag

377. Verkoop van grond aan L. van Nierop aan de Van Hogendorpstraat 21, RB 03-02-1970. -- 1 omslag

378. Verkoop van de brandweergarage en de werkplaats van gemeentewerken aan de Jhr. van der Welstraat aan D. Sonneveld ten behoeve van de uitbreiding van de B.P.-garage, RB 13-10-1970. -- 1 omslag

379. Verkoop van grond aan W. van Dorp aan de Dorpsstraat, RB 29-11-1971. -- 1 omslag

380. Verkoop van grond aan P. Verheul aan de Dorpsstraat, RB 29-11-1971. -- 1 omslag

381. Verkoop van grond aan W. Vroegindeweij aan de Beatrixlaan, RB 29-11-1971. -- 1 omslag

382. Grondtransaktie met Bejaardentehuis der Gereformeerde Gemeente ten behoeve van de bouw van een bejaardentehuis en woningbouw, RB 29-11-1971. -- 1 omslag
Zie ook inv.nr. 347.

383. Ruiling van grond met de hervormde gemeente ten behoeve van gemeentehuis, RB 03-07-1967. -- 1 omslag

384. Ruiling van grond met G.J. Bakker en Zn. aan de Van Hogendorpstraat, RB 12-08-1969. -- 1 omslag

385. Ruiling van grond met M. de Graaf-Zijderhand aan de Van Hogendorpstraat, RB 07-10-1969. -- 1 omslag

386. Ruiling van grond met J.H. van Stuijvenberg aan de Dorpsstraat, RB 06-11-1970. -- 1 omslag

387. Aanvaarden schenking Fa. Ottevanger en besteding ten behoeve van uitbreiding dorpshuis, 1969. -- 1 omslag

388. Erfpacht perceel grond gedeelte voormalige Kerkewater, RB 02-04-1968. -- 1 omslag

389. Erpachtsovereenkomst met het Groene Kruis ten behoeve van het wijkgebouwtje aan de Beatrixlaan, RB 29-10-1968. -- 1 omslag

390. Erfpacht perceel grond Julianastraat / Oranjestraat, RB 31-05-1968, en afstand erfpachtsrecht, RB 13-10-1970. -- 1 omslag

391. Erfpacht perceel grond langs Moerkapelse Zijde, kad. nr. 1924, RB 02-04-1970. -- 1 omslag

392. Erfpacht perceel grond Moerkapelse Zijde van Fa. Ottevanger en polder De Wilde Veenen, RB 13-10-1970. -- 1 omslag

393. Erfpacht perceel grond aan de Zijde, kad. nr. 1233, RB 28-09-1971. -- 1 omslag

394. Vestigen erfdienstbaarheid ten behoeve van een gedempte sloot achter de Raadhuisstraat voor het leggen van riolering en drainage, RB 14-06-1963. -- 1 omslag

395. Vestigen erfdienstbaarheid ten behoeve van het recht van overpad met H. Smaal, 1967. -- 1 omslag

396. Vestigen erfdienstbaarheid met G.J. en E.A. Zegwaard ten behoeve van de bereikbaarheid van landerijen, 1967 - 1969. -- 1 omslag

397-(440). Gemeentebegrotingen, 1941 - 1971. -- 31 omslagen

407-(439). Correspondentie betreffende de begrotingen van de algmene dienst voor 1951 en 1960 - 1971. -- 13 omslagen
Inclusief begrotingswijzigingen.

441-(487). Grootboek gemeenterekening, 1938 - 1942. -- 14 dozen, 1 omslag

442. Correspondentie betreffende en verzamelstaten (staten J en K) bij de gemeenterekening, 1938 - 1943. -- 1 omslag

443-(488). Gemeenterekeningen 1941 - 1971.

457. Correspondentie / verzamelstaten gemeenterekening, 1951 - 1969. -- 1 omslag
Niet aangetroffen 20-12-1995.

489. Regels met betrekking tot de controle op het geldelijk beheer van de gemeente, RB 30-12-1941. -- 1 omslag

490. Verordening regelende de controle op het financieel beheer van de gemeente, RB 06-11-1951. -- 1 omslag

491. Instructie voor de kassier der gemeente Moerkapelle, RB 13-01-1967. -- 1 omslag

492. Instructie voor de comptabele der gemeente Moerkapelle, RB 13-01-1967. -- 1 omslag

493. Verordening met betrekking tot de organisatie van de financiele administratie en van het kasbeheer der gemeente, RB 13-01-1967. -- 1 omslag

494. Inventarisatie oud-archief gemeente Moerkapelle tot 1811 (inventaris G. Reichard), 1959. -- 1 omslag

495. Archiefverordening en aanwijzing archiefbewaarplaats, RB 08-04-1969. -- 1 omslag

496-(507). Bouw / verbouw gemeentehuis, 1966 - 1968. -- 11 omslagen

504. Sloop van het oude gemeentehuis, 1968. -- 1 omslag

508. Register samenstelling gemeenteraad en commissies, 1919 - 1965. -- 1 omslag

509-(633). Notulen van de raadsvergaderingen, 1947 - 1971. -- 8 omslagen, 2 banden

510. Notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad achter gesloten deuren, 1947 - 1962. -- 1 omslag

511-(544). Raadsstukken, 1949 - 1971. -- 25 omslagen

533-(545). Reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad, 1965, 1971. -- 2 omslagen

541. Proces-verbaal verkiezing leden gemeenteraad, 1970. -- 1 omslag

547. Instelling van de raadscommissies Algemene Zaken, Financiën en Onderwijs en Gemeentewerken, RB 01-09-1970. -- 1 omslag

548. Verslagen van de raadscommissie Algemene Zaken, 1971. -- 1 omslag

549. Verslagen van de raadscommissie Financiën, 1971. -- 1 omslag

550. Verslagen van de raadscommissie Gemeentewerken, 1971. -- 1 omslag

551-(562). Notulen van de B. en W.-vergaderingen, 1940 - 1971. -- 11 omslagen

556. Agenda's van de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders, 1957 - 1966. -- 1 omslag

563. Uitkerings- en pensioenverordening wethouders, RB 09-02-1966. -- 1 omslag

564. Benoeming burgemeester J.J. Steenbakker Morilyon Loijsen, 16-11-1946 / 01-12-1964. -- 1 omslag

565. Band afscheid burgemeester Steenbakker Morilyon Loijsen, (1964). -- 1 omslag

566. Opstellen van schoolkinderen van de openbare school met als onderwerp "Als ik burgemeester was...", 1967. -- 1 omslag

567-568. Persoonsdossiers van gemeentesecretarissen, 1931 - 1968. -- 2 omslagen

569. Instructie voor de gemeentesecretaris, RB 07-09-1959. -- 1 omslag

570. Cumulatie functie secretaris van de gemeenten Moerkapelle en Benthuizen, 1964 - 1965. -- 1 omslag

571. Instructie voor de ontvanger der gemeente Moerkapelle, RB 07-09-1959. -- 1 omslag

572. Ziektekostenregeling gemeentepersoneel, RB 14-02-1952, RB 16-07-1952. -- 1 omslag

573-(575). Arbeidsovereenkomstenverordeningen, 1959 en 1968. -- 2 omslagen

574-(576). Algemeen ambtenarenreglement, 1959, 1968. -- 2 omslagen

577-588. Bezoldigingsverordeningen, 1942 - 1971. -- 12 omslagen

589. Vergoedingsregeling onregelmatige dienst, RB 06-07-1962. -- 1 omslag

590-(593). Wachtgeldverordeningen, 1959 en 1968. -- 2 omslagen

591-592. Uitkeringsverordeningen, 1959 en 1968. -- 2 omslagen

594-595. Verplaatsingskostenverordeningen, 1963 en 1969. -- 2 omslagen

596. Kindertoelageregeling, RB 20-12-1943, RB 25-07-1950, RB 30-01-1956, RB 15-06-1959. -- 1 omslag

597. Verordening studiefaciliteiten, RB 06-07-1962. -- 1 omslag

598. Pensioen: pensioenopgaven gemeentepersoneel, 1913 - 1920. -- 1 omslag
xxx CONTROLEREN >> overbrengen naar voorgaande periode

599. Pensioen: pensioenopgaven gemeentepersoneel, 1921 - 1953. -- 1 omslag
xxx CONTROLEREN xxx NOG GEDEELTE AFSPLITSEN

600. Pensioen: pensioenopgaven gemeentepersoneel, 1954 - 1969. Met mutaties, 1938 - 1954. -- 1 omslag

601-603. Spaarverordeningen ambtenaren, 1960 - 1968. -- 3 omslagen

604. Cratificatiebesluit, RB 31-07-1953. -- 1 omslag

605. Korte geschiedenis van de grenzen van de provincie Zuid-Holland door Drs. J.L. van der Gouw, 1962. -- 1 omslag

606. Gemeenschappelijke regeling Dienst bouw- en woningtoezicht en gemeentewerken voor de gemeenten Benthuizen, Bleiswijk, Moerkapelle en Zevenhuizen, RB 31-10-1947. -- 1 omslag

607. Jaarrekeningen van de commissie bouw- en woningtoezicht en gemeentewerken voor de gemeenten Benthuizen, Bleiswijk, Moerkapelle en Zevenhuizen, 1962 - 1968. -- 1 omslag

608. Financiën algemeen en liquidatie technische dienst van de Dienst bouw- en woningtoezicht en gemeentewerken voor de gemeenten Benthuizen, Bleiswijk, Moerkapelle en Zevenhuizen, 1961 - 1969. -- 1 omslag

609. Begrotingen van de commissie bouw- en woningtoezicht en gemeentewerken voor de gemeenten Benthuizen, Bleiswijk, Moerkapelle en Zevenhuizen, 1963 - 1967. -- 1 omslag

610. Notulen vergaderingen technische dienst van de Dienst bouw- en woningtoezicht en gemeentewerken voor de gemeenten Benthuizen, Bleiswijk, Moerkapelle en Zevenhuizen, 1965 - 1968. -- 1 omslag

611. Uittreding uit de gemeenschappelijke regeling Dienst bouw- en woningtoezicht en gemeentewerken voor de gemeenten Benthuizen, Bleiswijk, Moerkapelle en Zevenhuizen, RB 21-02-1967. -- 1 omslag

612. Beheersverordening Woningbedrijf, RB 31-05-1968. -- 1 omslag

613-615. Begrotingen van het woningbedrijf, 1969 - 1971. -- 3 omslagen

616-618. Jaarrekeningen van het woningbedrijf, 1968 - 1971. -- 3 omslagen

619-620. Beheersverordening voor het grondbedrijf, 1965, 1971. -- 2 omslagen

621-626. Begrotingen van het grondbedrijf, 1966 - 1971. -- 6 omslagen

627-632. Jaarrekeningen van het grondbedrijf over 1966 - 1971. -- 6 omslagen

634. Pensionering gewoon lager onderwijs. Opgaven verhaalde pensioenbijdragen, 1938 - 1945. -- 1 omslag

635. Persoonsdossier burgemeester W.A. Scharwächter, 01-09-1937 tot 01-12-1937 (?) en 29-08-1944 tot 01-02-1945 (?). -- 1 omslag

636. Persoonsdossier L. Grootens (geb. 05-05-1923), hoofd dienst gemeentewerken en bouw- en woningtoezicht, 01-03-1968 tot 01-02-1970. -- 1 omslag

637. Persoonsdossier M.H. Quakelaar (geb. 17-04-1942), administrateur grondbedrijf, 21-10-1969 tot 01-11-1970. -- 1 omslag

638. Persoonsdossier Maarten van Gogh (geb. 17-07-1915), ambtenaar-controleur van de steunverlening, 01-12-1938 tot 01-05-1940 en 01-06-1940 tot 01-07-1941. -- 1 omslag

639. Persoonsdossier Willem van Helden (geb. 14-04-1881), gemeentebode, 01-03-1943 tot 05-05-1945 / 08-05-1945. -- 1 omslag

640. Persoonsdossier Pieter Hendrik Keck (geb. 14-05-1917), volontair ter gemeentesecretarie, 01-02-1939 tot 01-08-1940. -- 1 omslag

641. Persoonsdossier Anna Maria Koenekoop (geb. 23-03-1922), ambtenares belast met de distributie, 01-09-1940 tot ..-..-1941? -- 1 omslag

642. Persoonsdossier Jacobus van Marle (geb. 21-09-1894), ambtenaar belast met de distributie, 01-10-1939 tot ..-..-1940? -- 1 omslag

643. Persoonsdossier Cornelis J.J.W. van der Plaats (geb. 17-05-1923), tijdelijk ambtenaar ter secretarie, 05-03-1945 tot 07-05-1945. -- 1 omslag

644. Persoonsdossier Cornelis Christiaan Johannes van Vliet (geb. 12-08-1923), volontair ter secretarie, 01-07-1942 tot 01-07-1943. -- 1 omslag

645. Persoonsdossier Christine Marie de Vries (geb. 01-02-1918), onderwijzeres aan de openbare lagere school, 01-10-1942 tot 01-04-1946. -- 1 omslag

646. Persoonsdossier Yvonne Lalleman-Elshout (geb. 15-10-1940), commies-redacteur, 01-03-1970 tot 13-04-1971. -- 1 omslag

647. Persoonsdossier Herman Arnold van Zwieten (geb. 21-12-1940), eerste ambtenaar ter secretarie, 01-09-1967 tot 01-04-1970. -- 1 omslag