36 -- Waddinxveen -- Oud-rechterlijke archieven

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.


Inventaris

samengesteld door Sigfried Janzing (1994), Bert van der Saag (2002)

1 AMBACHT WADDINXVEEN EN ZUID-WADDINXVEEN TOT 1811


1.1 Organisatie


1.1.1 Inrichting van de instelling


402. Concept-reglement voor de civiele procedure, z.d. (18e eeuw). -- 1 katern

62. Proces-verbaal van de ontbinding door de substituut-schout van het college van schepenen en van het ontslag van de secretaris als functionaris bij het gerecht, alsmede van de verzegeling van het rechterlijk archief, met bijlagen; 1811. -- 3 stukken

1.1.2 Functionarissen


239. Bevelschrift van Wigbold van der Does, heer van Zuid-Waddinxveen, aan de gerechtsbode om Pieter Palestijn wettelijk te verbieden nog langer als schout en secretaris op te treden en zich met het bestuur van het ambacht bezig te houden alsmede om de documenten, brieven en charters die onder de secretaris berusten over te brengen naar het rechthuis, 1717; concept. -- 1 stuk
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

109. Staat van schepenen genomineerd voor het jaar 1771, 1770. -- 1 stuk

1.1.3 Toezicht op de instelling


61. Ingekomen stukken van het departementaal bestuur en het departementaal gerechtshof van Holland (later Maasland, later van de Monden van de Maas) bij de schepenbank, alsmede minuten van uitgaande stukken aan het departementaal gerechtshof van Holland, 1801 - 1811. -- 1 omslag
Deze stukken betreffen allerlei verordeningen van de hogere overheden gericht aan de schepenbank met de opdracht deze na te leven alsmede verzoeken om specifieke informatie over de organisatie van de schepenbank.

1.1.4 Relaties met andere overheden


497. Brief aan gecommitteerde raden van Holland met aanbeveling om Dirk Geerloff, wonende te Hazerswoude, aan te stellen tot deurwaarder van de verponding en andere gemenelandsbelastingen, 1785; afschrift. -- 1 stuk

1.2 Taakuitvoering


1.2.1 Schout en schepenen


1.2.1.1 Rechtspraak in geschillen tussen ingezetenen


25-33. Rol van civiele zaken, 1595 - 1678, 1707 - 1750 en 1757 - 1801. -- 9 delen
In de rol zijn ook de uitspraken te vinden.
Bevat: (inv.nrs. 26 - 29) Minuten van huwelijksakten.
(inv.nrs. 25 - 30 en 32 - 33) Aantekeningen van de eedaflegging van de schepenen.
(inv.nrs. 31 - 33) Afschriften van verzoekschriften om aanstelling van voogden en curatoren en daarop afgegeven beschikkingen alsmede afschriften van verzoekschriften van voogden en curatoren om machtiging tot het verrichten van rechtshandelingen of om goedkeuring en bekrachtiging van reeds verrichte rechtshandeligen en verleden akten en daarop afgegeven beschikkingen.
(inv.nrs. 32 - 33) Afschriften van vezoekschriften om admissie als procureur bij het gerecht van Zuid-Waddinxveen en daarop afgegeven akten van admissie, afschriften van verzoekschriften om machtiging tot inverzekeringstelling van personen wegens krankzinnigheid of wangedrag en daarop afgegeven beschikkingen en afschriften van verzoekschriften van armlastigen om brieven van aanbeveling om kosteloos te kunnen procederen voor een ander gerecht en daarop afgegeven brieven van aanbeveling.

60. Fragmenten uit de rol van civiele zaken, 1599 en 1600. -- 2 stukken
Het betreft processen, resp. tussen Stijntge Ghijsberts, eiser, contra Roelant Avercamp, gedaagde, en Govert Willems c.s., eisers, contra Michiel Tijssen, gedaagde.

75-(511). Stukken betreffende diverse zaken van de civiele rol, 1599 - 1800. -- 59 omslagen

491. Opdracht van Paulus Aryensz Jongeneel aan de gerechtsbode om de schout aan te zeggen om een afschrift of uittreksel te leveren van een akte uit ca. 1612 waarbij de nalatenschap van Jacob Cornelisz Keyser is verdeeld, 1691; afschrift. -- 1 stuk

106-(246). Stukken betreffende zaken van curatele, voogdij en kosteloze rechtsbijstand, die geregistreerd staan in de civiele rol, 1770 - 1805. -- 7 omslagen

114. Vezoekschriften inzake de admissies van de procureurs Allard Pierson en Jan Evenblij, 1773 en 1783. -- 3 stukken

248-(394). Processtukken, 1806 - 1810. -- 7 omslagen
Deze stukken zijn een vervolg op de "stukken betreffende diverse zaken van de civiele rol, 1599 - 1800", maar hebben in tegenstelling tot laatstgenoemde stukken geen verbinding met de rol van civiele zaken, want die ontbreekt na 1801.

1.2.1.2 Registratie van rechtshandelingen


24. Bijlagen bij het protocol van transporten, schuldbekentenissen, deling en kaveling en schadeloosstelling, 1565, z.d. (ca. 1610), 1613, 1631, 1647, 1704, 1713, 1720, 1730, 1751, 1753, 1756, 1768, 1782, 1806 - 1807, 1810 en 1811. -- 1 omslag

--. Huwelijksakten; minuten, 1607 - 1678.
ZIE: inv.nr. 26

1-(241). Protocol van transporten, schuldbekentenissen, deling en kaveling en schadeloosstelling, 1607 - 1757 en 1792 - 1811. -- 23 delen en 1 omslag

399. Authentieke afschriften van koopakten en uittreksels uit processen-verbaal van openbare verkopingen van onroerende zaken gelegen in Zuid-Waddinxveen, afgegeven door notarissen te Utrecht en Gouda of door de secretarissen van Bloemendaal, Gouderak en Noord-Waddinxveen (alwaar de openbare verkopingen zijn gehouden) ten behoeve van het transport, 1638, 1693, 1730, 1738, 1740, 1751, 1755, 1791 en 1810. -- 1 omslag

526. Akte waarbij Cornelis Dircksz Jongeneel met zijn schoonmoeder (of schoonzuster ?) Barbara Jacobs Damen, weduwe van Willem Jansz Bennis, overeenkomt haar te voeden en kleden, 1668; minuut. -- 1 stuk
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Mechanische slijtage aan de randen, waardoor tekstverlies.)

527. Akte van schuldbekentenis door Pieter Cornelis Otte, bierbeschooier aan de Waddinxveense brug, ten gunste van Jacob Paets, brouwer in de brouwerij De Vliegende Leeuw te Rotterdam, tevens akte van volmacht voor Adriaen Herrevelt, Marten Deym (?) en Cornelis Vinck om een akte van willige condemnatie door het Hof van Holland te laten passeren, 1668; minuut. -- 1 stuk
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Mechanische slijtage aan de randen, waardoor tekstverlies.)

495. Verklaringen van de afkondiging van de voorgenomen huwelijken van Leendert Jansz van Willigen met Neeltgen Claesdr en Aert Ghijbertsz van den Brouck, weduwnaar, met Sijtgen Cornelis Backer, 1669. -- 3 stukken

50-51. Protocol van transporten van roerende zaken (meubels, vee, turfschepen, bijlbrieven, obligaties), van schuldbekentenissen wegens aankopen van hoofdzakelijk turfschepen, van overeenkomsten (waaronder die tussen schout en ambachtsbewaarders enerzijds en particulieren anderzijds met betrekking tot aflossing van belastingen, zoals ordinaire en extraordinaire verponding), van renunciatie en repudiatie, van aanstelling van curators na repudiatie, van deling en kaveling en van huwelijken, alsmede van een enkele borgstelling, consignatie, taxatie, consent en attestatie, 1680 - 1750. -- 2 delen

530. Inventaris van de nalatenschap van Jan Ariensz (Verschrieck), (1685); concept. -- 1 stuk (2 bladen)
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Vervilting aan de bovenkant, waardoor tekstverlies. Ontzuren en aanvezelen.)

531. Inventaris van de nalatenschap van Ingetje Bastiaense, 1692. -- 1 stuk (2 bladen)

532. Inventaris van de nalatenschap van Cornelis Jansz Slot, 1696; concept; achterin een aantekening betreffende inkomsten wegens aflossing van een lening in 1682 en 1687. Met een akte waarbij Arien Jansz Verschrieck de oude afstand doet van zijn vordering op de nalatenschap, 1699. -- 2 stukken

47-49. Protocol van boedelbeschrijvingen (boedelinventarissen) en boedelrekeningen, testamenten, deling en kaveling, consent, arbitrage en overeenkomsten, procuraties, aanstelling van voogden, attestaties en certificaties, huwelijkse voorwaarden en verhuur, 1725 - 1751. -- 3 banden

234. Koopakten van onroerende zaken, 1725 - 1726, 1737, 1740, 1744, 1745 - 1746, 1749 - 1755 en 1757. -- 1 omslag

235. Bijlagen bij koopakten van onroerende zaken, 1725 - 1726 en 1754. -- 1 omslag

533. Onderhandse overeenkomst tussen de kinderen van Maria Sweers de Weerdt, weduwe van Johan de Bevere, om de nalatenschap van hun moeder voorlopig onverdeeld te laten, 1727. -- 1 stuk

534. Boedelinventaris van NN, z.d. (ca. 1780); concept. -- 1 stuk
Betreft alleen meubels en huisraad.

512. Wederzijdse testamenten van Claas Willemsz Verschriek en zijn vrouw Ariaantje Jacobs Ket, 1754, Willem Borst en zijn vrouw Anna van Tol, 1755, en Pieter Kas (of: Cas / Kats) en zijn vrouw Marrigje Verschriek, 1756; minuten. -- 3 stukken (2 bladen)
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Ontzuren?)

513. Akte van volmacht door Jacobus van Rhijn en Cornelis van Abshoven, leden van de commissie tot vervanging van de afgeschafte belastingpachten, voor Cornelis Brack, procureur, tot het behartigen van hun zaken en processen contra hun mede-commissielid Leendert Brugman, 1756; minuut. -- 1 stuk
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Ontzuren?)

514. Akte waarbij Dirk van Leeuwen, ijkerschipper te Gouda, wordt benoemd tot (mede-) voogd over de minderjarige kinderen van Willem van der Bijl en Barber Claas van Leeuwen, door Ary van der Stelt in plaats van de overleden voogd Erf Teunisse Beyerman, 1756; minuut. -- 1 stuk
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Ontzuren?)

515. Akte van volmacht door Ariaentje van Alphen voor haar man Gijsbert Mul tot het transporteren van een boerderij met toebehoren in Demmerik (onder Vinkeveen), 1769; concept en minuut. -- 2 stukken

516. Akte waarbij Carolus Boers, predikant te Waddinxveen en Bloemendaal, en zijn vrouw Lucia Ameshoff, elkaar tot voogd benoemen over hun eventuele minderjarige kinderen, en voorts na hun overlijden Hermanus Ameshoff te Amsterdam, 1770; minuut. -- 1 stuk
Materiële toestand matig. (Ontzuren?)

517. Wederzijds testament van Cornelis van der Heyde en zijn vrouw Aafje Blonk, opgemaakt ten overstaan van zeven getuigen en door dezen vastgelegd ten overstaan van schepenen, 1770; minuut. -- 1 katern
Materiële toestand matig. (Ontzuren?)

518. Akte van volmacht door Cornelis van Leeuwen voor Adolf Hartwijk, gerechtsbode, tot het transporteren van de helft van een huis met toebehoren (O = de binnenkade; W = Pieter van Tol en Jan van Leeuwen; Z = de vaart; N = Dirk van der Starre en de erfgenamen van Cornelis van Wilgen), 1772; minuut. -- 1 stuk

519. Inventaris van de nalatenschap van Cornelis van der Heyden, 1772; minuut. -- 1 katern
Materiële toestand matig. (Ontzuren?)

520. Akte van volmacht door Matthijs Verboom en Pieter van Tol als molenmeesters voor Pieter Keerwolff, procureur, om hen te vertegenwoordigen in hun proces contra de dijkgraaf van Rijnland wegens een bekeuring, 1772; minuut. -- 1 katern
Materiële toestand matig. (Ontzuren?)

521. Wederzijds testament van Jan de Joode en zijn vrouw Aafje de Lange, 1775; minuut. -- 1 katern
Materiële toestand matig. (Ontzuren?)

522. Akte van borgtocht door Jan van der Steld ten behoeve van Gerrit van Rhijn, korenmolenaar op de molen van de weduwe van Jacobus van Rhijn aan de Dorrekade onder Bloemendaal, 1776; minuut; met aantekening van gegoedheid door schout en schepenen. -- 1 katern
Materiële toestand matig. (Ontzuren?)

524. Akte van volmacht door Pieternella van der Heyde, weduwe van Hendrik van der Bent, voor haar zoons Adrianus en Jan van der Bent tot het transporteren van de helft van een boerderij met toebehoren aan de Notweg te Alphen aan Huyg Biesenaar, 1781; minuut. -- 1 katern

525. Akte van volmacht door Ariaentje Verhoek, weduwe van Willem Leendertse van Dobbe, voor Jacobus van Hengel tot het transporteren van een derde deel van een stuk land aan de Winterdijk te Bloemendaal (achter = Pieter Steur c.s.) aan Johannes Erny, een huis en erf aan de Goudkade te Bloemendaal (Z = Gijsbert Spruyt; N = Jacob van Willigen) aan de gevolmachtigde zelf, en een huis en erf aan het Jaagpad te Bloemendaal (Z = de wijk; N = Hs. Biezoet) aan Joost Molenaar, 1782; minuut. -- 1 stuk

404. Akte van transport door Hendrik Steenberg en Hermanus van Duyn, schout respectievelijk ambachtsbewaarder van Noord-Waddinxveen en executeurs van het testament van Maria Moraal, aan Leendert van Rhijn van een erf waarop voorheen een windkorenmolen heeft gestaan en dat gelegen is onder Zuid-Waddinxveen aan de Dorre- of Kleikade, 1790; minuut. Met retroacta en bijlagen, 1699 - 1701 en 1790. -- 1 omslag
Zie ook rubriek 2.2.2.2.3 inv.nr. 323. De bijlagen behelzen de lotgevallen van de molen en de voorgaande eigenaren.

397. Akte van volmacht door Alyda Wildrik, weduwe van Jan Spille, aan haar broer Jan Wildrik om haar aandeel en belang in de erfenis van Jan Pieter Wildrik, overleden te Deventer, te vertegenwoordigen; minuut, 1804. -- 1 stuk

1.2.1.3 Beschikking in zaken van curatele, inverzekeringstelling, echtscheiding en scheiding van tafel en bed, voogdij, boedels, faillissement en handlichting
Zie ook rubriek 1.2.1.1, inv.nrs. 106, 112, 115, 123, 125 - 126.


242. Akte van consent aan Pieter Frans en Jacob Ariens van der Werff om hun moeder, Marritje Franssen, tijdelijk op te sluiten in een aparte ruimte in hun huis wegens frenesie en krankzinnigheid, 1682; concept. -- 1 stuk

240. Publicaties van schout en schepenen dat er op aangegeven dagen goederen worden verkocht met recht van preferentie of concurrentie op de opbrengst, 1691 - 1704. -- 1 omslag

145-(523). Boedelrekeningen en/of bijlagen bij boedelrekeningen, 1693 - 1777. -- 10 omslagen

506. Verzoekschrift van Pieter Dircx. Jongerman namens zijn vrouw Barber Claes Sijpesteyn en Dirck Pietersz Sijpesteyn als voogd over de kleinkinderen van Claes Symontsz Sijpesteyn en Maritgen Senten, om laatstgenoemde onder curatele te stellen, z.d. (ca. 1700 ?). -- 1 stuk

505. Beschikking waarbij het verzoek van schout en ambachtsbewaarders om schout Boudewijn van der Beest tot curator in het faillissement van Pieter Palensteyn aan te stellen, wordt gehonoreerd, 1719. -- 1 stuk

233. Beschikking van de baljuw en mannen van Rijnland waarbij Pieter Aryens Jongeneel wordt geautoriseerd om zijn vrouw Lena Cornelisse Swart te laten opsluiten in het tuchthuis in Gouda wegens openbare dronkenschap en omgang met vagebonden en bandieten, 1725. -- 1 stuk

496. Verklaring van de gerechtsbode dat hij bekendgemaakt heeft dat Pieter van der Sterre en zijn vrouw Neeltje Cornelis Verschuur zijn gescheiden van tafel en bed en dat zij niet meer gezamenlijk aansprakelijk zijn voor rechtshandelingen, 1729. -- 1 stuk

406. Beschikking waarbij het verzoek van Jacob van Rhijn en Sent Palesteyn, gehuwd met Anna van Rhijn, om Hendrik van Swieten en Gerrit Berkelo, executeurs van het testament van Maria Kleynenberg, moeder en schoonmoeder van de verzoekers, en voogden over Aaltje van Rhijn en Aaltje Palesteyn, kinderen van de verzoekers, te autoriseren om de jaarlijkse rente uit twee obligaties uit te keren voor het onderhoud van genoemde kinderen, wordt gehonoreerd, 1730. -- 1 stuk

501. Beschikking waarbij het verzoek van Jannetje Jans van den Huvel (= Heuvel), vrouw van Michiel van der Wolf, om haar te machtigen om haar man - wegens diens kwaadwillige verlating - tijdens zijn afwezigheid in alles te vertegenwoordigen, wordt gehonoreerd, 1731. -- 1 stuk

502. Beschikking waarbij het verzoek van Aryaantje B...e van Tol, vrouw van Rijn (?) Aartze van Eyk, om haar te machtigen om haar man - wegens diens kwaadwillige verlating - tijdens zijn afwezigheid in alles te vertegenwoordigen, wordt gehonoreerd, 1736; concept. -- 1 stuk

499. Verklaring van de gerechtsbode dat hij bekendgemaakt heeft dat de crediteuren in het faillissement van Cornelis Thuinenbryes (= Thuynebreys) zich moeten melden, 1750. -- 1 stuk

504. Verzoekschrift van Jan van der Heyde, om Gerrit van Rhijn en Ary Bruggeman, voogden van zijn kleinkinderen (kinderen van zijn overleden zoon Cornelis), de voogdij over zijn kleinkinderen te ontnemen en hem tot voogd te benoemen, (ca. 1772); concept. -- 1 stuk

400. Stukken betreffende een verzoek van Klaasje Bremmer aan de municipaliteit om haar vader, Gerrit Bremmer, te bevelen zich binnen veertien dagen uit te spreken over haar gewenste huwelijk met Jan van Nuyen, van wie zij zwanger is, en de argumenten van Gerrit Bremmer om slechts toe te stemmen in een huwelijk onder huwelijkse voorwaarden wegens zijn wantrouwen jegens Jan van Nuyen, 1804. -- 3 stukken
De afgegeven beschikking van de municipaliteit is niet bewaard gebleven of de zaak is in der minne geschikt.

396. Beschikking waarbij het verzoek van Elisabeth Gielhuis, gehuwd met Gijsbert van Hummen, om aanstelling van voogden over Aardt en Wilhelmina Gielhuis, haar minderjarige broer en zus en gedrieën kinderen van Jan Gielhuis en Jannigje Verbij, wordt ingewilligd en als zodanig de door de verzoekster voorgedragen Jan van der Wal en Hugo de Rouville worden benoemd; afschrift; met bijlage, 1809. -- 2 stukken

395. Beschikking waarbij het verzoek van Cornelis Munnik en Gerrit Verzijden, voogden over de minderjarige erfgenamen van Hendrik van Stavel en Maria van Ardennen, om aanstelling van en toeziend voogd, wordt ingewilligd en als zodanig de door de verzoekers voorgedragen Gijsbertus Bloemendaal wordt benoemd; afschrift, 1810. -- 1 stuk

1.2.1.4 Toezicht bij en vastlegging van openbare verkopingen, verhuringen en verpachtingen


489. Proces-verbaal van de openbare verpachting van de Waddinxveense brug (z.g. hoge brug), 1611; authentiek afschrift, 1612. Met een aantekening dat o.a. van de pachtsom van de brug aan de schout de 28e penning verschuldigd is, z.d. (17e eeuw). -- 1 katern, 1 stuk

34-(390). Processen-verbaal van openbare verkopingen van onroerende zaken, 1676 - 1748 (met hiaten); minuten. -- 3 omslagen

38. Bijlagen bij de registers van processen-verbaal van openbare verkopingen van onroerende zaken, 1726, z.d. (ca. 1740), 1749, z.d. (ca. 1750), 1754 en 1790. -- 1 omslag

59. Processen-verbaal van openbare verhuring van grond, 1677, 1687 en 1689; klad en minuten. -- 3 stukken
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

39-45. Registers van processen-verbaal van erfhuizen en van openbare verkopingen van roerende zaken, 1680 - 1723, 1725 - 1755 en 1757 - 1804. -- 7 delen
Bevat: (inv.nrs. 40 - 44) voorin een reglement op erfhuisrecht en openbare verkopingen van roerende zaken.

128-(391). Stukken betreffende openbare verkopingen van nalatenschappen (erfhuizen), 1702 - 1811. -- 16 omslagen

405. Proces-verbaal van de openbare verkoping van een turfschip door Cors Claesz van der Haes en Dirck Corse van der Haes en de crediteuren van Pieter Claesz Jongeneel, 1703; minuut. -- 1 stuk
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

238. Proces-verbaal van de openbare verkoping van 11 koeien en 7 ossen door Jan Witteman; minuut, 1714. -- 1 stuk

36-37. Registers van processen-verbaal van openbare verkopingen van onroerende zaken, 1725 - 1744 en 1749 - 1793. -- 2 delen
Zie voor processen-verbaal van openbare verkopingen van onroerende zaken in de periode vóór 1725 inv.nrs. 34 - 35 en in de periode juli 1744 juli - 1748 inv.nr. 390.

389. Publikaties van te houden openbare verkopingen van roerende en onroerende zaken, 1745 - 1746, 1748 - 1749, 1753 - 1754. -- 1 omslag

--. Aantekening betreffende de verhuur van grond aan Willem den Bremmer en Cornelis van Klaveren, (1803).
ZIE: inv.nr. 529

1.2.1.5 Taxatie voor de collaterale successie


52-55. Registers van aangiften van onroerende zaken en effecten en van taxaties voor de collaterale successie, 1683 - 1804. -- 4 delen

56. Bijlagen tot de registers van aangiften van onroerende zaken en effecten en van taxaties voor de collaterale successie, 1705 - 1799. -- 1 omslag

57. Afschriften van akten van taxatie voor de collaterale successie; met bijlagen, 1804 - 1806 -- 1 omslag

58. Afschriften van akten van aangifte van roerende en onroerende zaken alsmede van effecten voor de collaterale successie; met bijlagen, 1807 - 1809. -- 1 omslag

1.2.1.6 Medewerking aan andere rechtsinstanties


507. Getuigenverklaring van Adriaen Pouwelsz, klapperman, op verzoek van de baljuw van Rijnland, betreffende ongeregeldheden bij het huis van Jacob Cornelisz Slot, 1628. -- 1 stuk
In dorso: "... van de gebroken quakels opte Voor Coenecoop".
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Tekstverlies door vochtschade; ontzuren en aanvezelen.)

392. Uittreksel uit de criminele rol van de heerlijkheid Bleiswijk betreffende de zaak contra Adryaen Cornelisz Brammer wegens mishandeling van Emmetgen Cornelissen, wonende te Waddinxveen, 1632. -- 1 stuk

508. Getuigenverklaring van Claes Dircksz, waard, en Maerten Dircksz Bosch, op verzoek van Aert Gerritsz, inzake een door laatstgenoemde uit noodweer aan Maerten Jansz Prange toegebrachte hoofdwond, 1634. -- 1 stuk
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Ontzuren.)

503. Brief van schout en schepenen van Noord-Waddinxveen met verzoek om Pieter van Os te doen dagvaarden (z.g. overdaging) in zake een beslaglegging door Jan Jacobsz de Groot, 1699. -- 1 stuk

403. Beschikking van het Hof van Holland waarbij het verzoek van Johanna Verhart, gescheiden van Jan Kleynenburgh, om Hermannus van der Linden, schout en secretaris van Zuid-Waddinxveen, en Van Brakel, secretaris van Noord-Waddinxveen, te laten getuigen in haar proces contra Aefje Joris, moeder van Jan Kleynenburgh, wegens weigering om alimentatie te betalen voor haar kind, wordt gehonoreerd, en dientengevolge beide functionarissen wordt bevolen om voor het Hof te verschijnen; afschrift 1702. -- 1 stuk
Zie ook rubriek 2.2.2.2.3, inv.nr. 329.
NIET RAADPLEEGBAAR, eerst restaureren!

500. Brief van schout en schepenen van Bloemendaal met verzoek om Agatha Soet (of: Zoet), als erfgename van Neeltie van der Wolff, te doen dagvaarden (z.g. overdaging) in zake een beslaglegging door Cornelis Schnek te Gouda, 1773. -- 1 stuk

528. Brief van de auditeur bij de gewapende burgermacht in het arrondissement Boskoop met verzoek om Cornelis van der Wolf en Pieter Kok in gijzeling te nemen, 1799. Met minuut van de antwoordbrief. -- 2 stukken

494. Brieven van de baljuw van Rijnland met verzoeken om nadere inlichtingen met betrekking tot gepleegde misdrijven, 1802, 1808. -- 3 stukken

529. Aantekening betreffende diefstal van ijzerwaren door Jacobus Goedraad uit de smidswinkel van Antony de Jong, 1803. Met (op de achterkant) een aantekening betreffende de verhuur van grond aan Willem den Bremmer en Cornelis van Klaveren. -- 1 stuk

1.2.1.7 Getuigenis over ingezetenen


243. Akten van certificatie en attestatie over het gedrag, de afkomst, de gesteldheid en de verblijfplaats van ingezetenen; concepten en minuten, 1684, 1690 en 1702 - 1705. -- 1 omslag
NIET RAADPLEEGBAAR, eerst restaureren!

1.2.1.8 Bewaring van bij de schepenbank gedeponeerde of niet afgehaalde stukken


236. Akten van transport van onroerende zaken; grossen, 1565, 1635 - 1636, 1726, 1738, 1744, 1765, 1772, 1775, 1786, 1805 en 1808. -- 12 charters

398. Akte van volmacht door Grietgen Pietersdr, weduwe van Crijn Huybertsz van Eyck, Jacob Willemsz, gehuwd met Anna Quyrijnendr., Hubert Lenaertsz, gehuwd met Marritgen Quyrijnendr., en Joris Huybertsz van Eyck, schout van Aarlanderveen en voogd over de kinderen van Crijn Huybertsz van Eyck, van Joris Adriaensz Donder, Willem Pietersz Alphenaer en Huybert Adriaensz Coster om het gedeelte van de verkochte onroerende zaken, eigendom en leen, afkomstig uit de nalatenschap van Crijn Huybertsz van Eyck en welke gelegen zijn onder Zuid-Waddinxveen en Bloemendaal ten overstaan van de leenheer, heer Diderich van Schagen, en de betreffende schepenbank te transporteren alsmede tot het verrichten van annexe rechtshandelingen, 1628; afschrift. Met bijlage. -- 2 stukken

510. Onderhandse akte van vrijwaring van betaling van heffingen over veenland wegens een borgstelling door de erfgenamen van Cornelis van der Stael ten behoeve van Dirckgen Lenaerts, weduwe van Cornelis Claes Thijsz, 1658. -- 1 stuk
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Ontzuren?)

237. Akten van schuldbekentenis, 1730, 1742, 1743, 1746, 1749, 1769, 1778, 1802, 1804 en 1807; grossen; grotendeels met aantekeningen van betaalde rente en aflossing. -- 10 charters

509. Akte van deling van de nalatenschap van Willem Dirkz. Tol en zijn vrouw Anna Dirks Jut, 1753. -- 1 katern

401. Akte van deling tussen Job Cornelisz Olshoorn enerzijds en Cornelis Jacobus 't Hoofd en Helena Jacobus 't Hoofd, nagelaten kinderen van Neeltje Cornelis Olshoorn en Jacobus 't Hoofd, anderzijds van de nalatenschap van Cornelis Joppen Olshoorn, gewoond hebbende en overleden te Zevenhuizen; authentiek afschrift, 1756. -- 1 katern

1.2.2 Schout en weesmeesters


72. Akte van deling van de nalatenschap van Cornelis Goossens onder zijn kinderen, 1666. -- 1 stuk
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

74. Staat van roerende en onroerende zaken behorend tot de nalatenschap van Neeltgen Pietersdochter, weduwe van Pieter Maartens Boel, z.d. (ca. 1674). -- 1 stuk
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

67. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de nalatenschap van Jan Janssen Keyser, opgesteld door Jan van Eyk, schout van Zuid-Waddinxveen, na zijn dood voortgezet door zijn vrouw Agata van der Maes, 1678 - 1683; met bijlage 1677. -- 1 omslag
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

65. Lijst van roerende zaken nagelaten door Jan Maartensz Goutkade aan Cornelia en Maria Pieters, minderjarige kinderen van Pieter Jansz Goutkade, 1679. -- 1 stuk

63. Staat van effecten uit de nalatenschap van Trijntgen Goverts, weduwe van Jan Gerrits de Lange, die verdeeld zijn onder haar erfgenamen Jacob, Gerrit en Adriaen Jansz de Lange, (de voogden over) de minderjarige kinderen van Pieter Jansz de Lange en (de voogden over) de kinderen van Emmetje Jans de Lange, 1683; met bijlagen, 1679 - 1683. -- 1 omslag

66. Rekening van inkomsten en uitgaven van de nalatenschap van Cornelis Klaassen Romp, opgesteld door Cornelis van Binnen; met bijlage, 1681. -- 2 stukken
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

71. Bijlagen bij niet bewaard gebleven rekeningen van Herman van der Linde en Leendert Hockeling als voogden over de minderjarige erfgenamen van Geertje Willems Boer, weduwe van Cornelis Cornelissen Vis, 1684 - 1692. -- 1 omslag

64. Akte van deling van de nalatenschap van Jan Pieter Jorisz, waarbij aan Aalbert Cornelisz Verhoek een vierde deel, Maria en Barbara Ariens alsmede de voogden over Aaltje en Trijntgen Ariens een vierde deel, Arien Jorisz en Annetje Pieters alsmede de voogden over de minderjarige kinderen van Joris Jansz een vierde deel, en de voogden over Cornelis Pietersz een vierde deel wordt toebedeeld; grosse, 1685. -- 1 stuk

68. Staten van vorderingen en schulden behorende tot de nalatenschap van Boudewijn van Rijderwaart en Trijntjen Ariens Boer, echtelieden, 1687. Met bijlagen. -- 1 omslag

69. Akten van deling van de nalatenschap van Adriaen Janssen van Claveren, door Jan en Jacob Ariens van Claveren alsmede Pieter Cornelis van der Braeck, gehuwd met Griettien Ariens van Claveren, 1691; afschriften. Met bijlagen. -- 1 omslag

73. Staat van roerende en onroerende zaken alsmede van effecten van de nalatenschap van Ariaantje Ariensdochter, weduwe van Arien Janssen van Dam, z.d. (ca. 1693). -- 1 stuk

492. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de nalatenschap van Leenard de Jongh, opgesteld door mr. Jacobus Hagelaer, (1693) en (1696). -- 2 stukken
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (In lichte mate vervilt; ontzuren.)

70. Akte waarbij Gerrit Langhoorn verklaart ƒ 17.10.0 aan jaarlijkse lijfrente te hebben ontvangen van de ontvanger van de generaliteit, 1752. Met bijlagen, 1710 en z.d. (1752). -- 3 stukken
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

493. Authentiek uittreksel uit de rekening van inkomsten en uitgaven en de akte van verdeling van en de akte van decharge van de voogden Cornelis en Goris van Veen betreffende de nalatenschap van Wouter van der Beyl uit 1749, 1752. -- 1 katern

2 AMBACHT VAN NOORD-WADDINXVEEN TOT 1811


2.1 Stukken van algemene aard


--. Afschriften van notulen en resoluties van schout, burgemeesters (ambachtsbewaarders) en schepenen, van schout en schepenen en van de gezamenlijke gerechten van Zuid-Waddinxveen, Noord-Waddinxveen en Bloemendaal die hoofdzakelijk de nasleep betreffen van de patriotse woelingen en de restauratie van 1787, 1787 - 1789.
De notulen handelen over het inleveren van wapens door de genootschappen van wapenoefening en schutterijen; de ontbinding van deze organisaties; de beschuldiging van predikant Jan Wildrik en de kerkeraad van Noord- en Zuid-Waddinxveen en Bloemendaal van patriottisme en de kwestie of zij afgezet moeten worden; de verwikkelingen rond het herstel van Jan Wildrik in zijn ambt; inkwartiering; handhaving van de orde en veiligheid door een detachement dragonders; de jaarlijkse eedaflegging op de constitutie en regeringsvorm van Holland en het erfstadhouderschap door de regenten en ambtenaren tegenover de schout; en de eedaflegging door de predikant tegenover schout en schepenen.
ZIE: inv.nr. 261

--. Notulen en resoluties van het comité revolutionair, van de provisionele municipaliteit, van de municipaliteit en van de afgevaardigden van de municipaliteiten van Noord-Waddinxveen, Zuid-Waddinxveen en Bloemendaal, 1795 - 1798.
ZIE: inv.nr. 263

2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen


2.2.1 Organisatie


2.2.1.1 Inrichting van de instelling


--. Afschriften van een besluit van het Departementaal Bestuur van Holland waarbij zeven schepenen voor de civiele rechtbank worden gekozen en aangesteld en aan schout het bevel wordt gegeven om de nieuwe rechtbank te installeren en de benoemde schepenen te beëdigen, alsmede van een besluit waarbij het concept-reglement voor de civiele rechtbank van Noord-Waddinxveen, opgesteld door de "Commissie tot de Zaken van de Justitie", wordt vastgesteld en een afschrift van het reglement voor de civiele rechtbank, 1805.
ZIE: inv.nr. 264

265. Reglement voor de civiele rechtbank, opgesteld door de "Commissie tot de Zaken van de Justitie" van het Departementaal Bestuur van Holland, 1805; afschrift. -- 1 katern
Zie voor een tweede afschrift van dit reglement: de rol van civiele zaken, 25 september 1805, inv.nr. 264.

2.2.1.2 Functionarissen


--. Aantekeningen van de eedaflegging van de schepenen, 1613 - 1695.
ZIE: inv.nr. 253

--. Lijsten van schepenen, 1655 - 1695.
ZIE: inv.nr. 257

--. Afschrift van een akte van aanstelling door Jacoba Catharina van Belle, vrouw van de vrije heerlijkheid van Hubertsgerecht en van de ambachtsheerlijkheid van Noord-Waddinxveen, van Jan Mauritius van Kempen tot schout van beide heerlijkheden, 1792.
ZIE: inv.nr. 262

2.2.1.3 Toezicht op de instelling


267. Ingekomen stukken van de gecommitteerde raden, van de provisionele representanten van het volk van Holland, van het intermediair administratief bestuur van het voormalig gewest Holland, van de hoge vierschaar van Rijnland, van het departementaal bestuur van de Delft, van het departement van Inwendige Politie, van het Hof van Justitie van de voormalige gewesten Holland en Zeeland, van de Raad van Financiën van het departement Holland, van het departementaal bestuur van Holland, van de koning van Holland, de minister van Justitie en Politie, van de landdrost van het departement Maasland, van de prefect van het departement van de monden van de Maas en van de onder-prefect van het arrondissement Rotterdam, alsmede minuten van uitgaande brieven aan de provisionele representanten van het volk van Holland, aan het departement van Inwendige Politie, aan het departementaal bestuur van de Delft, aan het Hof van Justitie van de voormalige gewesten Holland en Zeeland, en aan de onder-prefect van het arrondissement Rotterdam, 1794 - 1795, 1798 - 1801, 1806 - 1811. -- 1 omslag

2.2.1.4 Relaties met de ambachtsheer


419. Staat van archiefstukken van de ambachtsheerlijkheden Peulijen, Groenswaard en Snijdelwijk en de vrije heerlijkheid Hubertsgerecht; afschrift, z.d. (ca. 1795). -- 1 katern

2.2.2 Taakuitvoering


2.2.2.1 Schout en ambachtsbewaarders


--. Afschriften van keuren op het zich vestigen binnen het ambacht en het overgeven van akten van indemniteit, 1791 en 1793.
ZIE: inv.nr. 262

--. Afschriften van verzoekschriften om machtiging tot het verkopen van koffie, thee en sterke drank, 1795 - 1805.
ZIE: inv.nr. 263

--. Afschriften van verzoekschriften om machtiging om kinderen te onderwijzen en alsmede van beschikkingen daarop, 1795 - 1805.
ZIE: inv.nr. 263

--. Staat van mannen van 18 jaar en ouder, weduwen en ongetrouwde vrouwen, opgesteld op verzoek van de Commissie tot de Algemene Directie van de Bataafse Gewapende Burgermacht, 1797.
ZIE: inv.nr. 263

274. Kwitanties wegens betaling van de impost op turf, 1804 en 1806. -- 3 stukken

2.2.2.2 Schout en schepenen


2.2.2.2.1 Rechtspraak in geschillen tussen ingezetenen


253-264. Rol van civiele zaken, 1613 - 1810. -- 12 delen
In de rol zijn ook de uitspraken te vinden.
Bevat: (inv.nrs. 253 - 257) Minuten van huwelijksakten.
(inv.nrs. 253 - 258) Aantekeningen van de eedaflegging van de schepenen.
(inv.nrs. 257 - 258) Lijsten van schepenen.
(inv.nrs. 253, 255 - 259) Minuten en afschriften van akten van procuratie, van schuldbekentenis, van hypotheek, van consignatie, van renuntiatie, van consent, van repudiatie, van borgstelling, van overeenkomst en certificaties en attestaties.
(inv.nrs. 253, 255, 257 - 263) Minuten van akten van aanstelling van voogden over minderjarige kinderen en van curators over gerepudieerde nalatenschappen en afschriften van verzoekschriften om aanstelling van voogden en curators en daarop afgegeven beschikkingen.
(inv.nrs. 259 - 263) Afschriften van verzoekschriften van voogden, curators en vrouwelijke ingezetenen om machtiging tot het verrichten van rechtshandelingen of om goedkeuring en bekrachtiging van reeds verrichte rechtshandeligen en verleden akten, alsmede afschriften van hierop afgegeven beschikkingen.
(inv.nrs. 260 - 261) Afschriften van verzoekschriften om scheiding van tafel en bed en afschriften van hierop gegeven vonnissen.
(inv.nrs. 260 - 261 en 263) Afschriften van verzoekschriften om admissie als procureur bij het gerecht van Noord-Waddinxveen en afschriften van hierop afgegeven akten van admissie.
(inv.nrs. 261 en 263) Afschriften van verzoekschriften van armlastigen om brieven van aanbeveling om kosteloos te kunnen procederen voor een ander gerecht en afschriften van de afgegeven brieven van aanbeveling.

281-(486). Stukken betreffende diverse zaken in de civiele rol, 1613 - 1810. -- 48 omslagen

266. Bijlagen bij de rol van civiele zaken, 1615, 1617, z.d. (ca. 1620), 1625 - 1626, z.d. (ca. 1632, 1642), 1644 - 1645, z.d. (ca. 1649), 1655, z.d. (ca. 1660), 1661, z.d.(ca. 1662, 1673, 1676), 1679, z.d. (ca.1687), 1700 en z.d. (ca. 1704). -- 1 omslag

268. Rol van zaken van preferentie; met vonnissen van preferentie, 1681 - 1721. -- 1 deel
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

--. Afschriften van verzoekschriften om admissie als procureur bij het gerecht van Noord-Waddinxveen en afschriften van hierop afgegeven akten van admissie, 1723 - 1789 en 1795 - 1805.
ZIE: inv.nr. 260en 261en 263

2.2.2.2.2 Registratie van rechtshandelingen


--. Akten van procuratie, van schuldbekentenis, van hypotheek, van consignatie, van renuntiatie, van consent, van repudiatie, van borgstelling, van overeenkomst en van certificaties en attestaties; minuten en afschriften, 1613 - 1627 en 1638 - 1723.
ZIE: inv.nr. 253en 255 - 259

490. Overeenkomst tussen de ambachtsheer en de bestuurders en henneptelende grondeigenaars, waarbij eerstgenoemde de inmiddels verschenen henneptienden kwijtscheldt, voor de eerstkomende veertien jaar zal volstaan met een bedrag van 45 pond voor het gehele ambacht en daarna de werkelijk verschuldigde henneptienden zal mogen heffen, 1617. -- 1 katern

--. Huwelijksakten; minuten, 1619 - 1664.
ZIE: inv.nr. 253

535. Fragment van een akte betreffende o.a. (Dirck) Claesz van Soelen en Jan Aeriensz ..., z.d., aangetroffen in het protocol van transporten, schuldbekentenissen, enz., 1640 - 1644. Met een niet herleidbare aantekening betreffende grond, z.d., op dezelfde plaats aangetroffen. -- 2 stukken

164-178. Protocollen van transporten, schuldbekentenissen, hypotheken (kusting), deling en kaveling, erfpachten, schenkingen en kwijtingen, 1640 - 1805. -- 15 delen

350. Attestatie door Jan Cornelis Goosensz, Jan Lenartsz Ooms, Cornelis Janssz Clip, en Sijmen Evertsz, respectievelijk oud-ambachtsbewaarder, -schepen, -weesman en -heemraad, dat Jan Janssz Groen de oudste zoon is van Jan Ariensz Groen en dat ze deze laatste alsmede zijn drie zusters, Ouwe Cijtgen, Jonge Cijtgen en Marritgen Ariens, die zoon en dochters zijn van Arien Janssz Groen, goed gekend hebben, 1646; minuut. -- 1 stuk
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

349. Attestaties van Willem Ellertsz Suytbroucker, vervener op landerijen van Hillebrant Heerenbras gelegen in Hubertsgerecht, en van Henrick Lenaert Joosten betreffende de verkoop en betalingswijze van een partij turf; minuten; met bijlage, 1650. -- 3 stukken
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

407. Attestatie door Leendert Ariensz van der Helm, schepen, dat hij in 1659 op verzoek van Claes Jansz Verrijs, poorter van Gouda, de bode opdracht heeft gegeven beslag te leggen op de penningen van Anna Goverts, weduwe van Dirck Claesz van Soelen, 1661. -- 1 stuk
NIET RAADPLEEGBAAR, eerst restaureren!

185-198. Koopakten van onroerende zaken, 1676 - 1808. -- 14 omslagen

269. Protocol van bijlbrieven op turf- en andere vrachtschepen, van transporten van turf- en andere vrachtschepen en scheepsobligaties, van ruiling, koop en verkoop van markt- en vrachtschepen, van procuraties, van kwijting, van deling en kaveling, van attestaties en certificaties en van overeenkomsten, 1680 - 1702; van repudiaties van nalatenschappen, van aanstellingen van curators daarover en over de boedel van de in verzekering gestelde Huybert Voorbij en van machtigingen van curatoren, 1719 - 1766. -- 1 deel
Zie voor transporten van en bijlbrieven op turf- en andere vrachtschepen van ná 1702 inv.nrs. 182 - 184.
Bevat: Een akte waarbij de vertegenwoordigers van de ingelanden van Noord-Waddinxveen verklaren toestemming te verlenen om de door hen opgebrachte stuivergelden van de uitgeveende landen aan te wenden voor de droogmaking van de Noordplas en waarbij zij de schout en ambachtsbewaarders machtigen om de genoemde gelden uit handen van dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland te ontvangen, 1709.
Een afschrift van een akte van consent door de baljuw van Rijnland aan Nicolaas van Overvelt, wonende te Gouda, om de bierhandel uit te oefenen in Noord-Waddinxveen, 1721.
Afschriften van verzoekschriften om machtiging tot het verrichten van rechtshandelingen of om kosteloos te kunnen procederen alsmede afschriften van hierop afgegeven akten en beschikkingen van schout en schepenen, 1722 - 1725.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

351. Akte waarbij Jan Crijnen Verhoek verklaart de onkosten te zullen betalen wegens het toebrengen van lichamelijk letsel aan Pieter Jansz Jongejan; minuut, 1691. -- 1 stuk

278. Authentieke afschriften van notariële akten van procuratie, afgegeven ten behoeve van schenkingen en transporten van onroerende zaken voor schout en schepenen van Noord-Waddinxveen, afschriften van akten van transport van onroerende zaken, (concept-)akten van consent inzake kwijtschelding van schulden en inzake hypotheken en aantekeningen en brieven betreffende verkoop en transporten van onroerende zaken, z.d. (ca. 1692), 1769, 1771, z.d. (ca. 1777), 1780, 1782, 1786, 1790, 1792, 1796, 1798, 1806 en 1808. -- 1 omslag
Deze stukken hebben betrekking op het protocol van transporten, schuldbekentenissen, hypotheken (kusting), deling en kaveling, erfpachten, schenkingen en kwijtingen, zie inv.nrs. 164 - 178.

200. Authentieke afschriften van en uittreksels uit processen-verbaal van openbare verkopingen van onroerende zaken gelegen in Noord-Waddinxveen, afgegeven door de secretarissen van Zuid-Waddinxveen, Boskoop, Bloemendaal en Reeuwijk (alwaar de openbare verkopingen zijn gehouden) ten behoeve van het transport, 1694 - 1810. -- 1 omslag
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

354. Akten van volmacht door respectievelijk Jan Ariensz Groenevelt te Haastrecht en Dirck van Berckenwoude te Lekkerkerk, voor Albertus van Brakel, procureur ten plattelande wonende te Noord-Waddinxveen, tot het behartigen van hun zaken en processen, 1699 (authentiek afschrift) en 1704 (minuut). -- 2 stukken

355. Akte van volmacht door Tijs Dame van Zeventer, scheepstimmerman wonende te Zuid-Waddinxveen, voor Cornelis van Sonneveld, procureur ten plattelande wonende te Zegwaard, tot het behartigen van zijn zaken en processen voor schepenbanken ten plattelande, 1704; minuut. -- 1 stuk

182-184. Protocollen van transporten van turf- en andere vrachtschepen alsmede van bijlbrieven op turf- en andere vrachtschepen, 1704 - 1712, 1719 - 1803. -- 3 delen

410. Akte van volmacht door Trijntje Pieters van der Graet, Aryaentje Pieters van der Graet, Marijtje Pieters van der Graet, Jan Pietersz Vleresteyn, gehuwd met Magheltje Pieters van der Graet, en Jacob Pietersz van der Graet voor Jan Cornelisz Keyzer tot het innen van gelden die Dirck Hac hen heden en in de toekomst schuldig is en tot het afgeven van kwitanties, 1705. -- 1 stuk

412. Akte waarbij Ary Pietersz Giet verklaart welke goederen hij in zijn bezit heeft uit de nalatenschap van Karel Langelee en Emmetie Pieters Giet, beiden in 1702 te Amstelveen overleden, welke kosten hij heeft gehad en dat hij nog een bedrag van ƒ 400,- heeft te vorderen ten laste van deze nalatenschap wegens een dito lening; minuut, 1706. -- 1 katern

279. Akten van transport van onroerende zaken; minuten, 1712 - 1714. -- 3 stukken

411. Akte waarbij Gerrit Lieskade verklaart dat de originele kwitantie van schout en ambachtsbewaarders van Hazerswoude voor de erfgenamen van Klaas Willemsz Lieskade wegens betaling van ƒ 7,- en 8 stuivers ter voldoening van de halve verponding is vermist en dat daarmee geen personele 200ste of 100ste penning is verrekend; minuut, 1717. -- 1 stuk

199. Koopakten van turf- en andere vrachtschepen, 1752 - 1789. -- 1 omslag

275. Akten van transport door Adrianus van der Graaff, wonende te Rotterdam, en Cornelis van Tol, wonende te Kralingen, aan "de gecombineerde droogmakerij van de Noord-Waddinxveense plassen" van stukken land en water gelegen in de blokken Snijdelwijk, Peulijen en Groenswaart; afschriften, 1764. -- 1 omslag

273. Protocol van transporten van stukken land en water gelegen in de blokken Snijdelwijk, Peulijen, Groenswaart en Bloemendaal aan "de gecombineerde droogmakerij van de Noord-Waddinxveense plassen", aan "de drooggemaakte polder" en aan de "veenderij van de Voorofsche polder", 1764, 1767, 1772 - 1773, 1780, 1782 - 1783 en 1790. -- 1 deel
De transporten hebben overwegend plaatsgevonden op 5 december 1764 en op 12 augustus 1767; in de overige jaren betreffen het transporten van grond ten behoeve van verbeteringen aan kades en de aanleg van de ringdijk en de droogmaking van de Voorofsche polder.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

181. Protocol van transporten, schuldbekentenissen en hypotheken, betrekking hebbende op percelen in de drooggemaakte polder ten westen van de Noordeindse weg, 1766 - 1785. -- 1 deel

343. Attestatie door Adolf Hartwijk, bode van Zuid-Waddinxveen, Gerrit van der Veer, herbergier in het rechthuis van Noord-Waddinxveen, en Jan Verwiel, brandmeester van Noord-Waddinxveen, dat Leendert Takkebos, huurder van een huis en land in de drooggemaakte polder, zich schuldig maakt aan wangedrag, geweld en brandstichting, 1772; minuut. Met bijlage. -- 2 stukken

348. Attestatie door Jan Snelleman, ambachtsbewaarder, en Adolff Hartwijk, bode van Zuid-Waddinxveen, dat Adrianus Goethart, marktschipper, zich schuldig maakt aan wangedrag, dronkenschap en verkwisting, 1773; minuut. -- 1 stuk

347. Attestatie door Ariaantje Voorbij, vrouw van Jan Verniel, Gerritje van den Toorn, weduwe van Jan van Dulken, en Azarij van Vliet, bakkersknecht, dat Cornelis Batelaan, bakker, zich schuldig maakt aan wangedrag, dronkenschap en mishandeling van zijn vrouw, 1774; minuut. -- 1 stuk

201. Akten van ruiling van onroerende zaken, 1775 en 1779. -- 2 stukken

353. Akte waarbij Gerrit Nagtegaal, huurder van land in de drooggemaakte polder toebehorende aan de erfgenamen van Neeltje Palesteyn, verklaart om in mindering van verschuldigde huur een aantal runderen, lammeren en paarden, een boerenwagen met paardetuig en een aantal gewassen over te geven aan de gemelde erfgenamen; minuut, 1778. -- 1 stuk
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

344. Verzoekschrift aan de Constituerende Vergadering om machtiging tot het passeren van een transportakte voor Johan François van Hogendorp en Aletta Maria Cossart wegens de verkoop van een woning en land aan Ary van Beek, 1798; concept. Met bijlagen. -- 1 omslag

179. Protocol van transporten van onroerende zaken, 1806 - 1810. -- 1 deel
Vanaf 1809 worden de akten alleen nog maar afgeschreven (het protocol wordt een register) en worden de minuutakten los verzameld; zie inv.nr. 202.

180. Protocol van hypotheken en bijlbrieven, 1806 - 1810. -- 1 deel
Zie de noot bij inv.nr. 179.

202. Akten van transport van onroerende zaken, van hypotheek, van borgtocht en bijlbrieven; minuten; met hiaten, 1809 - 1811. -- 1 omslag
Zie ook inv.nrs. 179 - 180.

2.2.2.2.3 Beschikking in zaken van curatele, inverzekeringstelling, echtscheiding en scheiding van tafel en bed, voogdij, boedels, faillissement en handlichting


--. Akten van aanstelling van voogden over minderjarige kinderen en van curators over gerepudieerde nalatenschappen, minuten; en afschriften van verzoekschriften om aanstelling van voogden en curators en daarop afgegeven beschikkingen, 1613 - 1627, 1638 - 1647, 1655 - 1805.
ZIE: inv.nr. 253en 255, 257 - 263

150-(414). Boedelrekeningen en/of bijlagen bij boedelrekeningen, 1650 - 1770. -- 6 omslagen
Het betreft verkopen bij executie met recht van preferentie.

329. Beschikking waarbij het verzoek van Aefje Joris, vrouw van Jacob Jansse Kleynenburgh, om machtiging om haar huis en erf te transporteren, de koper te kwiteren en borg te stellen in verband met het vonnis van de welgeboren mannen van Hubertsgerecht tegen haar man, wordt toegestaan, 1694. -- 1 stuk
Zie ook rubriek 1.2.1.6, inv.nr. 403.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

--. Afschriften van verzoekschriften van voogden, curators en van vrouwelijke ingezetenen om machtiging tot het verrichten van rechtshandelingen of om goedkeuring en bekrachtiging van reeds verrichte rechtshandeligen en akten, alsmede afschriften van hierop afgegeven beschikkingen door schout en schepenen, 1695 - 1805.
ZIE: inv.nr. 259

--. Protocol van verwerpingen van nalatenschappen, van aanstellingen van curatoren daarover en over de boedel van de in verzekering gestelde Huybert Voorbij en van machtigingen van curators, 1719 - 1766.
ZIE: inv.nr. 269

--. Afschriften van verzoekschriften om scheiding van tafel en bed en afschriften van hierop gegeven vonnissen, 1723 - 1789.
ZIE: inv.nr. 260en 261

270-272. Afschriften van verzoekschriften aan schout en schepenen, de municipaliteit en het gemeentebestuur om machtigingen ter verkrijging van het boedelbeheer, om aanstelling van voogden en executeurs, om machtiging tot het uitkeren van bedragen uit nalatenschappen of om onroerende zaken openbaar te verkopen, om scheiding van tafel en bed en om pro deo te procederen, alsmede afschriften van hierop afgegeven akten en beschikkingen, 1728 - 1730, 1733 - 1735, 1744 - 1745, 1768, 1791 - 1793, 1805 - 1806 en 1810. -- 2 deeltjes en 1 omslag

--. Afschriften van verzoekschriften om machtiging tot inverzekeringstelling van de echtgenoot/note in een verbeterhuis wegens wangedrag en om tijdelijk tot beheerder der boedel te worden aangesteld en hierop afgegeven beschikkingen, 1761 - 1789.
ZIE: inv.nr. 261

336. Akte van aanstelling van Hendrik Steenbergh en Jan Spille, resp. schout en secretaris van het ambacht, tot curators over de gerepudieerde nalatenschap van Anthony Jongenburger en Jannetje Bloemendaal, 1766; minuut. Met bijlagen. -- 3 stukken

325. Vonnis tot scheiding van tafel en bed van Paulus Akerboom en zijn vrouw Marijtje Joppe Nakkers, 1769; concept. -- 1 stuk

330. Beschikking waarbij het verzoek van Cornelis van Zomeren, gehuwd met Ansje Verschriek, Jacob Verschriek en Maria Verschriek om aanstelling van voogden over Jan Verschriek, minderjarige erfgenaam van Aaltje Grotendorst, wordt ingewilligd en als zodanig de door de verzoekers voorgedragen Ary Verschriek en Cornelis Vroegrijk worden benoemd, 1770. -- 1 stuk

280. Verzoekschriften van vrouwelijke ingezetenen om machtiging om hun echtgenoten tijdelijk op te laten sluiten in het verbeterhuis te Gouda wegens overmatig drankgebruik, verkwisting, bordeelbezoek, brandstichting of mishandeling en om de gemeenschappelijke boedel te beheren ten tijde van de opsluiting, alsmede verzoekschriften om ontslag van de echtgenoten uit het verbeterhuis wegens belofte van beterschap; met afschrift van een attestatie, 1773 - 1775. -- 1 omslag

340. Verzoekschrift van Hendrik Steenbergh, Jan Spille en Jan van der Snoek, curators over de nalatenschap van de overleden echtelieden Ary van den Toorn en Pietertje Berkeloo, om machtiging tot het doen van rekening en verantwoording ten overstaan van het gerecht, de nagelaten kinderen en de preferente en concurrente crediteuren 1774; met bijlage, 1773. -- 2 stukken

328. Beschikking waarbij het verzoek van Hendrik van Heerden, gehuwd met Ariaantje Verhoek, en Claas Verhoek om aanstelling van een curator over de gerepudieerde nalatenschap van de overleden Jannetje Verhoek, wordt ingewilligd en als zodanig de secretaris van het ambacht wordt aangesteld, 1776. -- 1 stuk

333. Verzoekschrift van Aris van Balkenschoten, gehuwd met Geertruyd Slinger en wonende te Amsterdam, om aanstelling van hemzelf alsmede van Gerrit van Rijn tot voogden over de minderjarige erfgenamen van Cornelis Slinger, z.d. (ca. 1780). -- 1 stuk

--. Afschriften van verzoekschriften van minderjarigen aan de gewestelijke overheid om brieven van venia aetatis alsmede afschriften van de uitgaande brieven van het gerecht van Noord-Waddinxveen aan de Staten van Holland met advies aangaande de verzoekers, 1789 - 1794.
Venia aetatis wil zeggen een verklaring van handelingsbevoegdheid.
ZIE: inv.nr. 262

323. Beschikking waarbij het verzoekschrift van Maria Helena Smits, weduwe van Aalbert Voorbij, om Hendrik Steenbergen en Harmanus van Duyn, executeurs van het testament van Gerrit van Rijn en Maria Moraal, te autoriseren om de rente uit de betreffende nalatenschap uit te keren voor het onderhoud van haar kinderen, in handen wordt gesteld van de executeurs ter beoordeling, 1791; met bijlagen, 1790 - 1791. -- 3 stukken
Zie ook rubriek 1.2.1.2 inv.nr. 404.

324. Verzoekschrift van Johanna Spithorst, weduwe van Hendrik Steenberg, en Hermanus van Duyn, voogden over Hendrica Steenberg, aan schout en schepenen om een gunstige verklaring af te geven ten behoeve van de verzoeken van de beide voogden aan het Hof van Holland om machtiging om jaarlijks ƒ 600,- uit de nalatenschap van Hendrik Steenberg uit te keren voor het onderhoud van Hendrica Steenberg en om bepaalde onroerende zaken uit die nalatenschap over te nemen en de overige onroerende zaken openbaar te verkopen; met bijlage, 1793. -- 2 katernen
Zie ook rubriek 2.2.2.2.1, inv.nr. 303.

341. Akte waarbij Wilem Bakker en Jacobus Dogterom, wonenden te Stolwijk, verklaren de voogdij over Geertruy Lever aan te zullen nemen in het geval schout en schepenen die aan hen opdraagt, 1802. -- 1 stuk

352. Inventaris van de nalatenschap van Jan de Koning, opgemaakt door Marcelis van Bemmel, Gijsbert Bloemendaal en Jan de Jong, voogden over de minderjarige kinderen Aaltje de Koning en Jacobus de Koning; afschrift; met bijlagen, 1810. -- 2 stukken en 1 katern

2.2.2.2.4 Toezicht bij en vastlegging van openbare verkopingen, verhuringen en verpachtingen


218-222. Processen-verbaal van openbare verhuring en verpachting, hoofdzakelijk door schout en ambachtsbewaarders van Noord-Waddinxveen, van veen-, akker-, hooi- en weilanden, van viswateren en van huizen, 1674 - 1747 (met hiaten); concepten en minuten. -- 5 omslagen

203-216. Processen-verbaal van openbare verkopingen van onroerende zaken, 1674 - 1810 (met hiaten); minuten. -- 14 omslagen

225-(365). Registers van processen-verbaal van erfhuizen en van openbare verkopingen van roerende zaken; met hiaat, 1692 - 1810. -- 8 delen en 1 omslag

346. Bijlagen bij de registers van processen-verbaal van erfhuizen en van openbare verkopingen van roerende zaken, z.d. (ca. 1750), 1755, 1765 en 1780. -- 1 omslag

217. Processen-verbaal van openbare verkopingen van turf- en andere vrachtschepen alsmede van obligaties; minuten, 1693, 1695, 1697 - 1698. -- 1 omslag

366-(386). Stukken betreffende openbare verkopingen van nalatenschappen (erfhuizen) en van roerende zaken, 1707 - 1718, 1728, 1738, 1784, z.d. (ca. 1790) en 1794. -- 21 omslagen

387. Stukken betreffende openbare verkopingen van nalatenschappen (erfhuizen) en van roerende zaken waarvan de personen niet bekend zijn, z.d. (ca. 1710 - 1720), 1715, z.d. (ca. 1730 - 1740) en 1794. -- 1 omslag

224. Register van processen-verbaal van openbare verkopingen van onroerende zaken; met een enkel proces-verbaal van openbare verkoping van een turfschip en van openbare verhuring van een molen; 1713 - januari 1719 en 1728 - maart 1735. -- 1 deel
De processen-verbaal van 1728 tot 1735 zijn ondertekend; zij vullen het hiaat op bij de processen-verbaal van openbare verkopingen van onroerende zaken, 1674 - 1810; zie inv.nrs. 203 - 216.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

487. Bijlagen bij het register van processen-verbaal van openbare verkopingen van onroerende zaken, 1713 - 1717, januari 1719 en 1733 - 1734. -- 1 omslag
De stukken van 1713 - 1717 betreffen voor het merendeel de ondertekeningen van de processen-verbaal door de kopers.
NIET RAADPLEEGBAAR, eerst restaureren! (Een stuk uit deze omslag, nl. dat van 1733, is in zeer slechte staat.)

388. Processen-verbaal van de openbare verpachting van de koren- en henneptienden van de ambachtsheer of -vrouw; minuten, 1754 - 1794, 1806 en 1809. -- 1 omslag
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

2.2.2.2.5 Taxatie voor de collaterale successie


356-357. Protocol van aangiften van onroerende zaken en effecten voor de collaterale successie, 1719 - 1805. -- 2 delen

358-360. Protocol van taxaties van onroerende zaken en effecten voor de collaterale successie, 1719 - 1805. -- 3 delen

361. Bijlagen bij het protocol van taxaties van onroerende zaken en effecten voor de collaterale successie, z.d. (1740, 1754, 1769 - 1771, 1774, 1780, 1790 en 1796) en 1798. -- 1 omslag

362-363. Verzoekschriften van de secretarissen van Zuid-Waddinxveen, Bloemendaal, Boskoop, Reeuwijk, Zevenhuizen, Hazerswoude, Bleiswijk, Gouda, Dordrecht en Rotterdam om onroerende zaken gelegen in Noord-Waddinxveen te taxeren voor de collaterale successie, 1765 - 1803. -- 2 omslagen

364. Akten van taxatie van onroerende zaken voor de collaterale successie; minuten, 1771 en 1774. -- 3 stukken

2.2.2.2.6 Medewerking aan andere rechtsinstanties


485. Processen-verbaal van visitaties door chirurgijns van (o.a. in het water) gevonden lijken, verricht op verzoek van de baljuw van Rijnland, 1690 - 1697. -- 3 stukken
NIET RAADPLEEGBAAR, eerst restaureren!

342. Brief van aanbeveling aan het Hof van Holland om positief te beschikken op het verzoek van Hendrik Krooswijk om de jaarlijkse renten uit een legaat van ƒ 450 te ontvangen, concept; met bijlagen, 1774. -- 1 omslag

335. Verzoekschrift van schout en schepenen van Boskoop om Pieter van Brakel, wonende in Noord-Waddinxveen, te insinueren om voor het gerecht van Boskoop te verschijnen, 1778. -- 1 stuk

--. Afschriften van verzoekschriften, bevelschriften en processen-verbaal alsmede aantekeningen en notulen welke resp. ontvangen, opgesteld of opgetekend zijn in verband met processen voor andere gerechten en wegens de civiele arrestatie van personen op last van het Hof van Holland, 1778, 1785, 1788 en 1796.
ZIE: inv.nr. 261en 263

322. Attestatie door Thijs Moraal Leendertsz, dat de door Barent Cornelis, koopman te Leeuwarden, aan hem voorgelegde artikelen probatoir conform de waarheid zijn; concept, 1792; met bijlagen, 1784, 1786 - 1787 en 1792. -- 1 omslag
Het betreft een proces van Barent Cornelis contra de adjunct-hoofdcommies Lambertus Pierson en de fiscaal-generaal van de provincie Friesland, voor gedeputeerde staten van Friesland.

321. Beschikking waarbij het verzoek van het comité van justitie van Sluipwijk tot tenuitvoerlegging van een overeenkomst van willige condemnatie, opgenomen in een akte van schuldbekentenis, tegen de borgsteller Cornelis Ariensz Hoogeveen, wonende in Noord-Waddinxveen, wordt ingewilligd, 1796. Met bijlage. -- 2 stukken
Het betreft de zaak van Willem Jan van As, koopman wonende te Gouda, Cornelis Spanjaart, koopman wonende te Zwammerdam, Jan Gorissen, wonende te Gouda, en Salomon Isack, koopman wonende te Rotterdam, gezamenlijke schuldeisers contra Cornelis Kranenburg, scheepsbouwer te Sluipwijk, schuldenaar en zijn borgstellers Cornelis Ariensz Hoogeveen, wonende in Noord-Waddinxveen en Ary Maertensz Vermeulen, wonende in Zuid-Waddinxveen, voor het gerecht van Sluipwijk. Zie ook rubriek 2.2.2.2.1 inv.nr. 263, folio's 350r - 352v.

409. Verzoekschrift van het comité van civiele en criminele justitie van Leiden om Gijsbert Spruyt, wonende te Noord-Waddinxveen, bepaalde contra-vragen onder ede te laten beantwoorden ten behoeve van het proces van Johannes Peltenbrug contra Pieter Koperdraat, Adrianus Zijderveld en Willem van Bentem, 1799. -- 1 stuk

2.2.2.2.7 Aanbeveling tot kosteloze rechtsbijstand


--. Afschriften van verzoekschriften aan schout en schepenen, de municipaliteit en het gemeentebestuur om pro deo te procederen, alsmede afschriften van hierop afgegeven beschikkingen, 1728 - 1810.
ZIE: inv.nr. 270

--. Afschriften van verzoekschriften van armlastigen om brieven van aanbeveling om kosteloos te kunnen procederen voor een ander gerecht en afschriften van de afgegeven brieven van aanbeveling, 1761 - 1789 en 1795 - 1805.
ZIE: inv.nr. 261en 263

326. Verzoekschrift van schout en schepenen aan het gerecht van Gouda om Ariaantje La Croy kosteloze rechtsbijstand te verlenen in haar proces tegen Wessel Geurs, broodbakker wonende in Gouda; concept, z.d. (1771). -- 1 stuk

332. Verzoekschrift van Aagje van Leeuwen om een brief van aanbeveling voor kosteloze rechtsbijstand ten behoeve van haar proces tot echtscheiding voor het Hof van Holland tegen haar man Cornelis Bakhuyzen wegens kwaadwillige verlating, z.d. (ca. 1775). -- 1 stuk

327. Verzoekschrift van schout en schepenen aan het gerecht van Bloemendaal om Adrianus Bontekoe kosteloze rechtsbijstand te verlenen in zijn proces tegen Adrianus van Rhijn, molenaar wonende in Bloemendaal, wegens mishandeling; afschrift; met bijlage, 1802. -- 2 stukken

2.2.2.2.8 Bewaring van bij de schepenbank gedeponeerde of niet afgehaalde stukken


408. Onderhandse akten van huur en verhuur van huizen en erven en van een scheepswerf, 1718 en 1730 - 1731; met bijlage, 1718. -- 1 omslag

277. Akten van schuldbekentenis; grossen; met aantekeningen van betaalde rente en aflossing; 1747 - 1754 en 1775 - 1789 -- 2 charters

276. Akten van transport van onroerende zaken; grossen, 1780, 1793 en 1804. -- 4 charters

2.2.2.3 Schout en weesmeesters


223. Proces-verbaal van de openbare verkoping van een turfschip door de voogden van de nagelaten kinderen S. Jansen Verwiel, 1693; minuut. -- 1 stuk
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

3 BALJUW EN WELGEBOREN MANNEN VAN ST. HUBERTSGERECHT


3.1 Stukken van algemene aard


536-540. Ingekomen stukken van de Staten van Holland, de baljuw van Rijnland, de baljuw van Hazerswoude, het Hof van justitie van Holland, de procureur-generaal van Holland, het departementaal bestuur van Holland, de baljuw van Schieland en de landdrost (later: prefect) van het departement Maasland (later: Monden van de Maas), 1751, 1783, 1790, 1798 - 1811; gedrukt. Gedeeltelijk met afschriften van antwoordbrieven, 1799, 1806, 1808 - 1811. -- 5 pakken

3.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen


3.2.1 Organisatie


544. Beschikking van het Hof van Holland, waarbij het verbod van de plaatsvervangend baljuw van Rijnland om de functies van welgeboren man en schepen van Noord-Waddinxveen te combineren, wordt te niet gedaan, 1633. Met bijlagen en retroacta. -- 8 stukken

478. Stukken betreffende benoeming en ontslag van welgeboren mannen, 1694, 1790, 1801. -- 7 stukken

--. Akte van aanstelling van Mauritius van Kempen tot nieuwe baljuw en secretaris; afschrift, 1790.
ZIE: inv.nr. 422

--. Notulen en resoluties voornamelijk handelend over de functionarissen: de aanstelling van welgeboren mannen door vrijheer of -vrouw, de eedaflegging tegenover de baljuw, het aftreden van het oude college en verkiezing door de burgerij van criminele rechters, de reductie van het aantal criminele rechters van 13 naar 7, de verkiezing van nieuwe rechters wegens overlijden of vertrek naar elders, het aantal te houden ordinaire rechtdagen in een jaar, boeten voor het te laat verschijnen ter vergadering en de inspectie door baljuw en twee welgeboren mannen van de gevangenis van Hubertsgerecht, 1790 - 1791, 1795 - 1797.
ZIE: inv.nr. 422

542. Formulier voor de eedaflegging door een welgeborne man, z.d. (ca. 1805). -- 1 stuk

3.2.2 Taakuitvoering


3.2.2.1 Rechtspraak in strafzaken


420-423. Rol van criminele zaken, 1585 - 1801; met hiaten. -- 4 delen
In de rol zijn ook de uitspraken te vinden.

454-(554). Stukken betreffende zaken die niet op de rol zijn geplaatst, die daarin niet zijn terug te vinden wegens hiaten of die voor andere gerechten zijn afgedaan, 1606 - 1803. -- 27 omslagen

424-(556). Procesdossiers, 1617 - 1801. -- 31 omslagen
In onderstaande dossiers is de eiser steeds de baljuw.

541. Gekwiteerde declaratie van de scherprechter Hans Brosius te Haarlem, 1619. -- 1 stuk

479. Processen-verbaal van visitaties door chirurgijns van in het water gevonden lijken, verricht op verzoek van de baljuw, 1693, 1695, 1704, 1768, 1785, 1797 en 1799. -- 1 omslag
NIET RAADPLEEGBAAR, eerst restaureren!

543. Formulieren voor het opmaken van de rol, z.d. (ca. 1805). -- 1 stuk

557. Aantekening met betrekking tot zaken / rechtdagen die niet voorkomen in de criminele rol, 1791 - 1794, 1801, 1803. -- 4 stukken

3.2.2.2 Handhaving van de openbare orde; toezicht op economische zaken


545. Verordening waarbij verboden wordt op zon- en biddagen te kaatsen of een ander balspel te beoefenen of drank te schenken, 1689; afschrift. -- 1 stuk

555. Brief van de ijkers A. Augustijn en E. de Vos te Leiden met verzoek om informatie in geval in het lopende jaar nog geijkt moet worden, 1797. -- 1 stuk

3.2.2.3 Medewerking aan andere rechtsinstanties


550. Ingekomen brieven van de baljuw van Gouda en de baljuw van Rijnland, 1767, 1775, 1786. -- 3 stukken

477. Verzoekschrift van het gerecht van Gouda om Cornelis van Wijne, wonende in Hubertsgerecht, te vragen hoe hij aan het bootje is gekomen dat Maarten Schouten is kwijtgeraakt, 1780. -- 1 stuk