34 -- Nieuwerkerk a/d IJssel -- Secretarie-archief 1929-1975

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Inventaris

1 ALGEMEEN


1.1 Notulen, besluitenlijsten en overige vergaderstukken


1.1.1 Gemeenteraad


1-(992). Notulen van raadsvergaderingen, 1929 - 1974. -- 4 delen, 2 banden, 6 omslagen

29-31. Notulen van de geheime vergaderingen van de gemeenteraad, 1932 - 1950. -- 1 katern, 1 deel, 1 stuk

293. Overzichten van belangrijke zaken die in de raadsperiode 1949 - 1953 respectievelijk in het jaar 1950 in de gemeenteraad aan de orde zijn geweest. -- 2 stukken in 3 bladen

215-252. Besluiten van de gemeenteraad. Raadsstukken, 1950 - 1975. -- 38 omslagen

1.1.2 College van b. en w.


1012-1027. Agenda's met aantekening van de genomen besluiten, 1929 - 1945 (hiaat). -- 8 banden, 1 katern, 7 omslagen

281-282. Agenda's, 1946 - 1953. -- 2 omslagen

283-284. Besluitenlijsten en (gedeeltelijk) verslagen, 1973 - 1975. -- 2 omslagen

1.2 Gemeenteverslagen, jaarverslagen e.d.


170. Verslagen der gemeente over de jaren 1928 en 1929. -- 2 deeltjes

910. Nieuwjaarsredevoeringen, 1948 - 1956. -- 1 omslag

1.3 Voorlichtingsblad; krantenknipsels


171-(1010). Krantenknipsels betreffende de gemeente en haar inwoners, 1949 - 1976. -- 1 omslag, 10 banden
Grotendeels geplakt in plakboeken.

1011. De Gemeentegids : voorlichtingsblad van de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel
1967 - 1969; gedrukt. -- 2 stukken, 4 katerns
Aanwezig: jrg, 1 (1967/1968) nrs. 1 - 4 en jrg. 2 (1968/1969) nrs. 1 en 3.

2 GEMEENTELIJKE HUISHOUDING


2.1 INTERNE ORGANISATIE ("het organisme")


2.1.1 Instelling, ontwikkeling


177. Vaststelling en wijziging van de grenzen, 1936. -- 1 omslag

178. Namen van straten, wegen, enz.; huisnummering, 1939 - 1974. -- 1 omslag

911. E.T.I. rapporten, 1950 - 1972. -- 1 omslag

916. Gemeenteclassificatie, 1959 - 1972. -- 1 omslag

176. Grenswijzigingen, 1969 - 1970. -- 1 omslag

913-915. Provinciale herindeling, 1970 - 1974. -- 3 omslagen

2.1.2 Relatie tot andere instellingen


182. Financiële verhouding tussen rijk en gemeente. Uitkeringen, 1930 - 1969. -- 1 omslag

312-313. Koninklijk huis, 1933 - 1974. -- 2 omslagen

917. Stichting "De vier Gemeenten" (Nieuwerkerk aan den IJssel Moordrecht, Zevenhuizen en Capelle aan den IJssel), 1951 - 1953. -- 1 omslag

179-181. Werkbezoeken van de commissaris van de koningin, 1960, 1968, 1973. -- 3 omslagen

314. Inzameling van gelden voor een geschenk in verband met het huwelijk van prinses Beatrix en Claus von Amsberg, 1966. -- 1 omslag

991. Verslag, folders en ander documentatiemateriaal betreffende de studiereis naar Scandinavië in 1971 en andere gemeenten, 1971 - 1972. -- 1 omslag

2.1.3 Economische - en rechtspositie


2.1.3.1 Dienstgebouwen, ambtswoningen


212. Gemeentehuis en dienstgebouwen, 1927 - 1974. -- 1 omslag

213. Ambtswoning secretaris, 1957 - 1975. -- 1 omslag

200. Verordening inzake de vaststelling van de tarieven voor het gebruik geven van het gemeentelijke verenigingsgebouw aan de Torenstraat, 1961. -- 1 omslag

2.1.3.2 Verhuur van eigendommen


198. Verhuur van panden aan de Ringdijk, 1954 - 1965. -- 1 omslag

201. Verhuur van een verkooppunt van motorbrandstoffen aan H.J. van Weelde, 1964 - 1974. -- 1 omslag

197. Verhuur van woningen en andere gebouwen aan de Kerklaan, 1969 - 1972. -- 1 omslag

2.1.3.3 Verkoop van eigendommen


972. Verkoop algemeen, 1959 - 1975. -- 1 omslag

2.1.3.4 Beleggingen, leningen


209. Geldleningen, 27 mei 1943 - 18 januari 1955. -- 1 omslag

990. Kasgeldleningen. Raadsbesluiten, 1945 - 1974. -- 1 omslag

208. Gemeentelijke obligatielening, omgezet in een nationale woningbouwlening, 1952. -- 1 omslag

207. Belegging van kasgelden, 1955 - 1974. -- 1 omslag

989. Financieel beheer. Investeringsprogramma's, 1960 - 1974. -- 1 omslag

210. Centrale Financiering Kapitaalsuitgaven, 1966 - 1974. -- 1 omslag

2.1.3.5 Begroting


320-461. Gemeentebegrotingen met (gedeeltelijk) nota's van aanbieding, memories van toelichting, bijlagen en begrotingswijzigingen, dienstjaren 1940 - 1975. -- 142 omslagen

2.1.3.6 Jaarrekening


506-572. Gemeenterekeningen met (gedeeltelijk) bijlagen, dienstjaren 1940 - 1975. -- 67 omslagen

2.1.3.7 Boekhouding


502. Rekening-courantboek vermeldende de door het elektriciteitsbedrijf bij de gemeente-ontvanger gedane opnemingen en stortingen van kasgeld, dienstjaren 1932 - 1948. -- 1 deel

503. Rekening-courantboek vermeldende de door het waterleidingbedrijf bij de gemeente-ontvanger gedane opnemingen en stortingen van kasgeld, dienstjaren 1932 - 1948. -- 1 deel

504. Rekening-courantboek vermeldende de door de gemeente-ontvanger gedane voorschotten, dienstjaren 1939 - 1948. -- 1 deel

499-501. Verzamelstaten J en K, dienstjaren 1941 en 1943 - 1944. -- 3 omslagen

505. Maandstatenboek, dienstjaar 1943. -- 1 deel
Bijgehouden ten behoeve van kascontrole.

462-(470). Hulpkasboeken, dienstjaren 1943 - 1948. -- 1 omslag, 4 delen

463-466. Kasboeken, dienstjaren 1944 en 1947. -- 4 delen

471-498. Secretarie-registers van inkomsten en uitgaven, dienstjaren 1958 - 1975. -- 1 omslag

2.1.4 Samenstelling van vertegenwoordigende lichamen


275-279. Verkiezing van leden van de gemeenteraad, 1935 - 1974. -- 5 omslagen

2.1.5 Organen, instellingen, functionarissen


994. Burgemeester F. Jas, 1923 - 1949. -- 1 omslag

999. Beheer van diverse voormalige gemeentelijke bedrijven, 1927 - 1967. -- 1 omslag

996. Gemeenteontvanger, 1929 - 1966. -- 1 omslag

214. Gemeenteraad algemeen, 1932 - 1972. -- 1 omslag

285. Wethouders, 1944 - 1974. -- 1 omslag

995. Burgemeester J.C. Vogelaar (1 december 1949 tot 14 april 1969), 1949 - 1969. -- 1 omslag

261. Verordening bedrijvencommissies, 1954 - 1969. -- 1 omslag

280. Tussentijds ontslagen en benoemde raadsleden, 1960 - 1974. -- 1 omslag

295. Jubileumcomité burgermeester, 1963. -- 1 omslag

993. Pensionering van wethouders I. Uitkerings- en pensioenverordening wethouders, 1963 - 1974. -- 1 omslag

2.2 GEMEENTELIJKE HUISHOUDING: PERSONEEL


2.2.1 Verhouding gemeente - personeel


296. Gemeenschappelijke regeling betreffende de behandeling van gemeentelijke personeelsaangelegenheden. Toetreding, 1941 - 1964. -- 1 omslag

297-(1004). Algemeen Ambtenarenreglement, 1953 - 1968. -- 2 omslagen

298. Arbeidsovereenkomstenverordening, 1953 - 1968. -- 1 omslag

2.2.2 Verloop van de dienstbetrekking


299. Capitulantenverordening, 1936 - 1937. -- 1 omslag
Betreft vaststelling van de voor vervulling door (ex-)militairen in aanmerking komende functies.

2.2.3 Plichten van personeel


300. Verordening regelende het vakantieverlof, 1953 - 1975. -- 1 omslag

2.2.4 Ambtelijke bevoegdheden


301. Ambtelijke bevoegdheden van het personeel, 1951 - 1975. -- 1 omslag

2.2.5 Rechten van personeel


769. Pensioenbijdragen, 1939 - 1959. -- 1 omslag

302-303. Bezoldigingsverordening, 1959 - 1969. -- 2 omslagen

306. Verplaatsingskostenverordening, 1949 - 1969. -- 1 omslag

309. Tijdelijke ziektekostenregeling, 1951 - 1954. -- 1 omslag

308. Verordening tot regeling verhaal pensioenbijdrage, 1952. -- 1 omslag

305. Uitkeringsverordening, 1952 - 1968. -- 1 omslag

304. Wachtgeldregeling, 1953 - 1968. -- 1 omslag

307. Regeling vergoeding gebruik eigen vervoermiddel voor dienstdoeleinden, 1953 - 1975. -- 1 omslag

2.2.6 Overige personeelszaken


311. Verordening tot toekenning van een gratificatie aan het personeel, 1947. -- 1 omslag

310. Spaarverordening, 1959 - 1964. -- 1 omslag
Rb. 28-10-1959.

1006. Gemeenschappelijke regeling Bestuursschool Zuid - Holland, 1967 - 1968. -- 1 omslag

3 TAKEN; BELANGENBEHARTIGING


3.01 Bevolkingsregistratie


759. Bevolkingsstatistiek. Leeftijdsopbouw en loop der bevolking, 1930 - 1971. -- 1 omslag
ZOEK = NIET OVERGEBRACHT 25-06-1998.

16. Ambtenaren van de burgerlijke stand, 1932 - 1967. -- 1 omslag

763. Nationaliteit. Correspondentie, 1934 - 1974. -- 1 omslag

758. Opneming in en afvoer uit de bevolkingsregisters (hier o.m. registratie, verplaatste en gevluchte burgerbevolking), 1940. -- 1 omslag

761. Identiteitsbewijzen (hier o.m. persoonsbewijzen), 1941 - 1944. -- 1 omslag

18. Correspondentie inzake landverraderlijke personen, 1945 - 1951. -- 1 omslag

15. Burgerlijke stand, 1952 - 1966. -- 1 omslag

762. Naturalisatie, 1957 - 1972. -- 1 omslag

17-(760). Uitslagen van volkstellingen. 1960, 1971 - 1981. -- 2 omslagen

3.02 Eigendom van derden; belastingen


4. Verordening belasting naar het vermogen, 1930. -- 1 omslag

5. Verordening gemeentefondsbelasting, 1932 - 1939. -- 1 omslag

7. Verordening opcenten personele belasting, 1932 - 1976. -- 1 omslag

10. Legesverordening, 1933 - 1971. -- 1 omslag

12. Verordening hondendelasting, 1934 - 1968. -- 1 omslag

6. Verordening vermakelijkheidsbelasting, 1938 - 1975. -- 1 omslag

9. Verordening grondbelasting, 1943 - 1971. -- 1 omslag

14. Verordening straatbelasting, 1947 - 1976. -- 1 omslag

13. Verordening rioolbelasting, 1955 - 1968. -- 1 omslag

3.03 Ruimtelijke ordening; volkshuisvesting; openbare werken (algemeen)
Inclusief ontsluiting en exploitatie van gronden.


3.03.1 Ruimtelijke ordening algemeen


43. Plan van uitbreiding, 1938 - 1939. -- 1 omslag
Bij rb. d.d. 26-10-1938 vastgesteld, bij besluit van GS d.d. 29-11-1939 goedgekeurd.

46. Partieel uitbreidingsplan Bermweg en plan in hoofzaak ten oosten 's-Gravenweg en ingetrokken plan van uitbreiding, 1938 - 1943. -- 1 omslag
Goedgekeurd 28-9-1943. (Gedeeltelijk ?) ingetrokken 26-10-1938.

45. Herzien plan van uitbreiding in hoofdzaak betreffende Bermweg, 1941 - 1942. -- 1 omslag
Vastgesteld bij besluit van burgemeester d.d. 22-11-1941, goedgekeurd d.d. 21-4-1942 (achterhaaald).

787. Herziening uitbreidingsplan in hoofdzaak, 1941 - 1969. -- 1 omslag

48. Herzien plan van uitbreiding (rb. d.d. 26-10-1938), 1944. -- 1 omslag
Vastgesteld bij besluit van 11-5-1944 en goedgekeurd.d.d. 6-10-1944 door de commissaris in de provincie ter waarneming van de taak van GS.

788. Uitbreidingsplan in onderdelen "gedeelte Dorp en s'-Gravenweg, Parallelweg Zuidzijde en gedeelte Bermweg", 1952 - 1966. -- 1 omslag

782. Schadevergoegingsverordening, 1954 - 1955. -- 1 omslag
Vastgesteld bij raadsbesluit van 10-11-1954.

51. Sanering dorpscentrum, 1954 - 1957. -- 1 omslag

789. Uitbreidingsplan in onderdelen "Parallelweg noordzijde", 1956 - 1958. -- 1 omslag
Vervallen bij rechtskracht verkrijgen bestemmingsplan Zuidplaspolder.

783. Structuurplan gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel, 1957 - 1974. -- 1 omslag

790. Uitbreidingsplan in onderdelen "Tweede Algemene Begraafplaats", 1958 - 1959. -- 1 omslag

791-(797). Algemene correspondentie betreffende uitbreidingsplannen / bestemmingsplannen, 1968 - 1978. -- 2 omslagen

50. Sanering dorpscentrum. Komvoorschriften Oude Dorp, 1959. -- 1 omslag
Rb. d.d. 21-12-1959.

52. Bouwverbod voor een gedeelte van de dorpskom, 1959. -- 1 omslag
Vastgesteld bij rb. d.d. 21-12-1959 (niet goedgekeurd).

54. Bijzondere rooilijnen voor een gedeelte van de dorpskom, 1959. -- 1 omslag
Vastgesteld rb. d.d. 21-12-1959, niet goedgekeurd.

47. Uitbreidingsplan in onderdelen "Rioolzuiveringsinstallatie en Dorestein ged.", 1960 - 1961. -- 1 omslag
Vvastgesteld bij rb. d.d. 12-4-1960, goedgekeurd 30-3-1961.

49. Uitbreidingsplan in onderdelen Dorrestein I, 1961. -- 1 omslag
Rb. d.d. 11-9-1961, GS nr. 266.

56. Bijzondere rooilijnen voor een gedeelte van de dorpskom, 1961. -- 1 omslag
Rb d.d. 22-12-1961.

806. Streekplan Rechter Maasoever 1 (voorbereiding, voorlopig ontwerp en ontwerp-plan met ingebrachte bezwaarschriften), 1961 - 1964. -- 1 omslag

792. Uitbreidingsplan in onderdelen "Kortenoord". Tekeningen en besluiten, 1961 - 1975. -- 1 omslag

53. Bouwverbod voor een gedeelte van de dorpskom, 1962. -- 1 omslag
Rb. d.d. 16-1-1962.

44. Uitbreidingsplan in onderdelen Dorrestein, 1962 - 1970. -- 1 pak

55. Bijzondere rooilijn nabij de Tweede Tochtweg en de Plasweg, 1963 - 1964. -- 1 omslag
Vastgesteld bij rb. dd 10-12-1963; niet goedgekeurd.

42. Herziening uitbreidingsplan "Dorp en 's-Gravenweg" voor een gebied achter het raadhuis, 1963 - 1967. -- 1 omslag

793. Voorbereidende correspondentie betreffende de herziening van het uitbreidingsplan in hoofdzaak, 1963 - 1969. -- 1 omslag

807. Streekplan Rechter Maasoever 2 (correspondentie inzake de vaststelling ged), 1964 - 1971. -- 1 omslag

784. Structuurplan Rotterdam-Oost / Capelle a/d IJssel, 1965 - 1971. -- 1 omslag

785-786. Bestemmingsplan Klein Hitland, 1966 - 1972. -- 2 pakken

794-(805). Bestemmingsplan Zuidplaspolder, 1966 - 1975. -- 5 omslagen

41. Procedure-verordening planschadevergoeding, 1968 - 1969. -- 1 omslag

798. Bestemmingsplannen (Dorpskom) Oude Dorp, 1969 - 1973. -- 1 omslag
Werkdossier dhr. Bos (chef AZ).

799. Bestemmingsplan Buitengebied, 1970 - 1974. -- 1 omslag

316. Plattegronden en gevelaanzicht van het dorpscentrum respectievelijk de Dorpsstraat, samengesteld door de afdeling gemeentewerken, 1971 - 1972; lichtdrukken. -- 4 stukken

801. Stuurgroep. Verslagen, 1971 - 1974. -- 1 omslag

802. Bestemmingsplan Centrum - Zuidplaspolder. Voorbereiding deel I, 1971 - 1974. -- 1 omslag

803. Ontwerp-bestemmingsplan kassengebied, 1971 - 1974. -- 1 omslag

315. Fotoreportage dorpskom
Samengesteld door de afdeling bouw- en woningtoezicht, juli 1972. Met plattegrond en toelichting. -- 1 bandje

804. Stedebouwkundige werkgroep. Verslagen, 1973 - 1976. -- 1 omslag

318. Eindnota werkgroep Oude Dorp
1975. Met een plattegrond behorende bij de (niet aanwezige) structuurschets "Dorpskern", 1974, en een plattegrond met aanduiding van de "structuur intern en extern wegennet", 1974. -- 1 bandje, 2 stukken

3.03.2 Verwerving, ontsluiting en exploitatie van terreinen; grondbedrijf


985. Bouwrijpmaken van gronden in bestemmingsplan Dorrestein deel I, 1954 - 1972. -- 1 omslag

192-193. Aankoop van gronden ten behoeve van plan Torenstraat, 1955 - 1956. -- 2 omslagen

191-(935). Aankoop van gronden ten behoeve van plan Schoolstraat, 1956. -- 3 omslagen

190. Aankoop van grond van A.C. Streng-Houdijk ten behoeve van plan Paralleweg, 1956. -- 1 omslag

616. Grootboek en journaal grondbedrijf, 1956 - 1959. -- 1 omslag

967. Verkoop gronden in het plan Parallelweg N/Z, 1956 - 1973. -- 1 omslag

203-(615). Begrotingen met (gedeeltelijk) begrotingswijzigingen van het grondbedrijf, 1956 - 1975. -- 20 omslagen

617-636. Jaarrekeningen grondbedrijf met (gedeeltelijk) correspondentie, 1956 - 1975. -- 1 omslag
Goedkeuring door GS ontbreekt.

986. Exploitatie grondenplan "Parallelweg N.Z", 1957 - 1973. -- 1 omslag

968-(983). Registers van verkopen van gronden, 1957 - 1974. -- 14 omslagen
Een toegang op deze verzameldossiers, die geordend zijn per complex, bevindt zich in het dynamisch archief.

189-(938). Aankoop van gronden ten behoeve van plan Dorrestein, 1959 - 1968. -- 3 omslagen

987. Kostprijsberekening Dorrestein., 1959 - 1972. -- 1 omslag

195. Aankoop van grond in het uitbreidingsplan in onderdelen Industrieterrein Kortenoord, 1960 - 1975. -- 1 omslag

937. Aankoop grond in verband met de realisering van plan "Achter het Raadhuis", 1962 - 1968. -- 1 omslag

988. Exploitatie Dorrestein, 1962 - 1968. -- 1 omslag

202. Bouwrijpmaken van industrieterrein Kortenoord, 1963 - 1971. -- 1 omslag

939-965. Aankoop van gronden in de Zuidplaspolder, 1964 - 1975. -- 1 pak, 26 omslagen
In hoofdzaak begrensd door de Oostringdijk, Ringvaart, Eerste Tochtweg en Parallelweg Zuid.

1003. Gemeentelijk woningbedrijf. Algemeen, 1968 - 1975. -- 1 omslag

984. Gegadigden voor grond Europalaan / Hoofdweg Zuid. Nota inzake ontwikkeling gebied ten Z-W van Dorrestein, 1969 - 1975. -- 1 omslag

205. Overzichten kredieten van het grondbedrijf, 1971 - 1974. -- 1 omslag

196. Aankoop van gronden ter realisering van bedrijfsterrein aan de A. van Hartweg, 1972 - 1973. -- 1 omslag

3.03.3 Huisvesting / bouwen algemeen


57. Correspondentie over de wijze van bebouwing, 1936 - 1945. -- 1 omslag

63. Volkshuisvesting, 1936 - 1955. -- 1 omslag

66. Bouwverordening, 16-12-1936, met wijzigingen, 1936, en 1968. Met een gedrukt exemplaar met ingeplakte wijzigingen tot en met 1957. -- 1 omslag

82. Verordening betreffende verplichte aangifte van te verhuren en te verkopen woningen, 1946. -- 1 omslag

64-65. Toewijzing van bouwvolumes voor woningwet-, premie- en ongesubsidieerde woningen, 1949 - 1971. -- 2 omslagen

67-71. Registers van bouwverguningen, 1953 - 1965 (hiaten). -- 5 omslagen

75. Slopen van bouwwerken, 1955 - 1974. -- 1 omslag

830. Registratie en telling van woningen en andere gebouwen. Uitslag van de woningtelling, 1956. -- 1 omslag

829. Verslagen van de woonruimteadviescommisie, 1957 - 1967. -- 1 omslag

827. Woningbouw voor beperkte tijdsduur, 1957 - 1973. -- 1 omslag

183. Aankoop van de noodwoning aan de Bostelweg, 1960 - 1961. -- 1 omslag

76. Eisen omtrent erven en terreinen, 1962 - 1974. -- 1 omslag

828. Bouwteamvergaderingen. Verslagen, 1963 - 1970. -- 1 omslag

79-80. Arbeidsbesparend bouwen, 1964 - 1967. -- 2 omslagen

73. Bouwvergunningen voor kleine bouwwerken, 1965 - 1974. -- 1 omslag

81. Bevordering van het eigen-woningbezit (bouwkassen), 1965 - 1974. -- 1 omslag

74. Verordening op de recreatiewoonverblijven, 1969 - 1970. -- 1 omslag

77. Verordening krotontruimingspremie, ingetrokken bij rb. 2-9-1975, 1975. -- 1 omslag

78. Verordening doorstromingspremie ingetrokken bij r.b. 2-9-1975, 1975. -- 1 omslag

3.03.4 Woningbedrijf


918. Bouw van 56 woningen aan de Koningin Julianastraat en de Prinses Wilhelminastraat, 1948 - 1972. -- 1 pak
Complex woningbedrijf nrs. HSV 527 (IV 11766 + 10654). Dossier 1.

919. Bouw van 56 woningen aan de Koningin Julianastraat en de Prinses Wilhelminastraat, 1948 - 1972. -- 1 pak
Complex woningbedrijf nrs. HSV 527 (IV 11766 + 10654). Dossier 2.

920. Bouw van 20 woningen aan de Schoolstraat, 1951 - 1965. -- 1 pak
Complex woningbedrijf nr. HSV 527 (V 12768).

671-691. Begrotingen van het woningbedrijf, (gedeeltelijk) met begrotingswijzigingen, 1951 - 1971. -- 21 omslagen

692-712. Jaarrekeningen van het woningbedrijf over 1951 - 1971. -- 21 omslagen
Doorgaans ontbreekt goedkeuring door GS .

921. Bouw van 14 woningen aan de Joh. Tomstraat, 1952 - 1967. -- 1 pak
Complex woningbedrijf nr. HSV 527 (V 13901).

922. Bouw van 27 woningen aan de Koningin Emmahof, 1953 - 1969. -- 1 pak
Complex woningbedrijf nr. HSV 527 (HV 144).

923. Bouw van 40 woningen en een winkel aan de Prinses Beatrixstraat e.o., 1953 - 1970. -- 1 pak
Complex woningbedrijf nr. HSV 527 (HV 287).

184. Bouw van 13 woningen aan de Torenstraat, 1954 - 1967. -- 1 pak
Complex woningbedrijf nr. 12 (HV 430).

924. Bouw van 23 woningen en een postkantoor aan de Koningin Wilhelminastraat, 1955 - 1973. -- 1 pak
Complex woningbedrijf nr. HSV 12 (HV 385).

185. Bouw van 16 woningen aan de Verzetsstraat, 1956 - 1970. -- 1 pak
Complex woningbedrijf nr. HSV 12 (HV 710).

925. Exploitatiegegevens, waaronder ook de oude bijdragegevens van de complexen IX - XI, 1956 - 1970. -- 1 pak
Complex woningbedrijf nr. HSV 777.

204. Algemene correspondentie met betrekking tot de jaarrekeningen van het woningbedrijf, 1957 - 1961. -- 1 omslag

186. Bouw van 23 woningen aan de Prins Alexanderlaan e.o., 1957 - 1967. -- 1 pak
Complex woningbedrijf nr. HSV 777 (HV 835).

187. Bouw van 19 woningen aan de Verzetsstraat en de Schoolstraat, 1959 - 1967. -- 1 pak
Complex woningbedrijf nr. HSV 777 (HV 1033).

926. Bouw van 11 woningen aan de J.A. Beijerinkstraat en de Verzetsstraat, 1959 - 1969. -- 1 pak
Complex woningbedrijf nr. HSV 777 (HV 1098).

927. Bouw van 31 woningen aan de Leegwaterstraat, 1960 - 1968. -- 1 pak
Complex woningbedrijf nr. HSV 804 (HV 1245).

928. Exploitatiegegevens, waarin opgenomen de oude complexen XII en XII, 1960 - 1972. -- 1 pak
Complex woningbedrijf nrs. HSV 804 en HV 1245 en 1667.

975. Verkoop en overdracht van woningwetwoningen; raadsbesluiten, akten en correspondentie, 1961 - 1972. -- 1 omslag

929. Bouw van 29 woningen aan de Ir. Lelystraat, 1962 - 1967. -- 1 pak
Complex woningbedrijf nrs. HSV 804 (HV 1667).

930. Bouw van 32 woningen, garages en een brandweerkazerne aan de Prins Willem Alexanderlaan, 1963 - 1972. -- 1 pak
Complex woningbedrijf nrs. HSV 249 (HV 1898).

931. Bouw van 18 flatwoningen, 36 etagewoningen en 6 galerijwoningen, 1964 - 1973. -- 1 pak
Complex woningbedrijf nr. (oud nr. HV 2100 - nieuw nr. ...).

932-933. Bouw van 144 flatwoningen aan de Batavierlaan, 1967 - 1975. -- 2 pakken
Complex woningbedrijf XVII nr. HV 2607.

3.03.5 Woningbouwcorporatie Ons Huis


817. Vaststelling bijdrage woningwet, 1929 - 1956. -- 1 pak

819. Verkoop grond aan de woningbouwcorporatie Ons Huis, 1929 - 1961. -- 1 omslag

818-(824). Jaarrekeningen en verificatierapporten, boekjaren 1929 - 1970/1971 (1974). -- 3 pakken

820. Bouw van 18 woningen aan de Joh. Tomstraat. Bestek en voorwaarden, 1947 - 1972. -- 1 pak
Complex V 10200.

821. Bouw van 12 woningen aan de Joh. Tomstraat. Bestek en voorwaarden, 1949 - 1972. -- 1 pak
Complex VI 10334.

823. Bouw van 10 schuurtjes bij woningen aan de Prinses Beatrixstraat, 1954 - 1972. -- 1 pak
Complex I V 2904.

825. Renovatieplan. Bestek en voorwaarden, 1968 - 1973. -- 1 omslag

3.03.6 Woningonderhoud


813. Onbewoonbaarverklaring 's-Gravenweg. Correspondentie, tekeningen, rapporten en raadsbesluiten, 1937 - 1974. -- 1 omslag

814. Onbewoonbaarverklaring Dorpsstraat. Besluiten, rapporten en correspondentie, 1955 - 1971. -- 1 omslag

815. Onbewoonbaarverklaring Kortenoord. Raadsbesluiten, onderzoeksrapporten en tekeningen, 1955 - 1974. -- 1 omslag

816. Onbewoonbaarverklaring. Algemeen dossier (o.a. Oostringdijk, Burg. Jasstraat en 1e Tochtweg), 1956 - 1973. -- 1 omslag

3.03.7 Geldleningen


211. Woningbouwleningen, 1957 - 1958. -- 1 omslag

826. Algemeen besluit tot het garanderen van rente en aflossing van lening (vervallen ), 1974. -- 1 omslag

3.03.8 Openbare werken algemeen; plantsoenen


8. Openbare werken. Delegatie goedkeuringsbevoegdheid aan gemeente, 1948 - 1954. -- 1 omslag

642-645. Secretarie-registers van uitgaven van de dienst gemeentewerken, 1951 - 1954. -- 4 omslagen

808. Plantsoenen. Correspondentie, 1953 - 1957. -- 1 omslag

809-810. Plantsoenen; correspondentie, beplantingsplannen met tekeningen, 1963 - 1974. -- 2 omslagen

206. Overzichten kapitaaluitgaven van de dienst gemeentewerken, 1971 - 1974. -- 1 omslag

637-641. Begrotingen van de dienst gemeentewerken, met begrotingswijzigingen, 1971 - 1975. -- 5 omslagen

646-650. Jaarrekeningen van de dienst gemeentewerken, 1971 - 1975. -- 5 omslagen

3.04 Openbare orde en zedelijkheid


3.04.1 Algemeen


755. Algemene politieverordening: 1e - 31e wijziging, 1940 - 1975. -- 1 omslag

3.04.2 Rijkspolitie


966. Verkoop van gronden aan de Burgemeester Jasstraat ten behoeve van de bouw van een groepsbureau voor de rijkspolitie, 1956 - 1958. -- 1 omslag

3.04.3 Toezicht op openbare grond en water


286. Het leggen van leidingen en kabels, 1931 - 1943. -- 1 omslag

291. Het leggen van leidingen en buizen ten behoeve van het waterleidingnet, 1932 - 1964. -- 1 pak

99. Werken of voorwerpen van derden of ten behoeve van derden in of bij wegen, 1937 - 1974. -- 1 omslag

852. Gastransportleidingen, 1964 - 1971. -- 1 omslag

757. Verleende precariovergunningen, 1972 - 1974. -- 1 omslag

3.04.4 Openbare orde: overig


19. Bijzonder vrijwillige landstorm, 1939. -- 1 omslag

756. Verenigingen, 1940 - 1954. -- 1 omslag

764. Beleidslijn bestemming gevonden voorwerpen, 1973 - 1974. -- 1 omslag

3.04.5 Verkoop van alcohol


754. Vergunningsrecht voor de verkoop van sterke drank, 1932 - 1951. -- 1 omslag

3.05 Volksgezondheid; milieu


3.05.1 Gezondheidszorg


21. Verordening tot bescherming van de titel van kraamverzorgster en gelijksoortige benamingen, 1948. -- 1 omslag

765. Medische beroepen. Verordening en instructie, 1948 - 1965. -- 1 omslag

766. Tegengaan van de uitoefening van de geneeskunde door onbevoegden; kwakzalverij, 1956 - 1957. -- 1 omslag

20. Bevolkingsonderzoek TBC, 1961 - 1973. -- 1 omslag

3.05.2 Voedselvoorziening; voedselveiligheid


767. Vleeskeuringsdienst. Destructie-overeenkomst met Gekro, 1927 - 1965. -- 1 omslag

22. Vleeskeuringsdienst. Heffen van rechten. Verordening enz., 1933 - 1943. -- 1 omslag

768. Gemeenschappelijke regeling met de gemeente Gouda inzake de Vleeskeuringsdienst, 1941 - 1956. -- 1 omslag

59. Voedselvoorziening (o.a. noodkeukens), 1944 - 1947. -- 1 omslag

24. Gemeenschappelijke regeling met de gemeente Gouda inzake de Vleeskeuringsdienst; wijzigingsvoorstellen (niet doorgegaan), 1944 - 1956. -- 1 omslag

23. Vleeskeuringsdienst. Verordeningen enz. vastgesteld door de gemeente, 1947 - 1955. -- 1 omslag

3.05.3 Drinkwatervoorziening


61. Watervoorziening (kwestie Hillegersberg), 1930 - 1936. -- 1 omslag

811-812. Waterlevering Ver-Hitland; correspondentie en rapporten, 1931 - 1950. -- 2 omslagen

288. Waterleidingbedrijf. Algemeen, 1932 - 1935, 1942 - 1966. -- 1 pak

290. Verordeningen waterleidingbedrijf, met wijzigingen en correspondentie, 1934 - 1964. -- 1 omslag

289. Waterleidingbedrijf. Overeenkomsten en vergunningen, 1939 - 1957. -- 1 omslag

731-753. Jaarrekeningen waterleidingbedrijf met (gedeeltelijk) correspondentie, 1940 - 1964 (hiaten). -- 23 omslagen
In vrijwel alle gevallen ontbreekt goedkeuring door GS.

713-730. Begrotingen waterleidingbedrijf voor 1945 - 1964 (hiaten). -- 18 omslagen

60. Waterlevering Rotterdam - Nieuwerkerk aan den IJssel; overeenkomst, 1955. -- 1 omslag

1000. Overeenkomsten en vergunningen waterleidingbedrijf, 1957 - 1966. -- 1 omslag

3.05.4 Besmettelijke ziekten


25. Besmettelijke ziektenbestrijdingverordening, 1937 - 1976. -- 1 omslag

3.05.5 Begraven


26. Register der graven, aangelegd in 1901, bijgehouden tot 1959. -- 1 deel

27. Verklaringen van eigendom van graven (gedeeltelijk concepten), 1929 - 1934. -- 3 stukken

32. Grafkelders, 1934 - 1938. -- 1 omslag

28. Onderhoud militaire graven en overbrenging lijken van gesneuvelde militairen, 1940 - 1978. -- 1 omslag

116. Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten, 1947 - 1967. -- 1 omslag

936. Aankoop van grond van P.F. Oudijk ten behoeve van de algemene begraafplaats, 1956 - 1963. -- 1 omslag

770. Algemene begraafplaats. Bestek en voorwaarden, tekeningen, 1959 - 1961. -- 1 omslag

771. Bouw van een aula op de algemene begraafplaats II. Bestek en tekeningen, 1965 - 1967. -- 1 omslag

72. Overschrijving van graven naar de nieuwe begraafplaats, 1966 - 1974. -- 1 omslag

3.05.6 Milieuverontreiniging


775. Verontreiniging van water. Tekeningen, verslag en correspondentie, 1957 - 1974. -- 1 omslag

3.05.7 Afvalverwerking; riolering


773. Verzamelen, afvoeren en ver werken van vuil. Raadsverordeningen en correspondentie, 1938 - 1973. -- 1 omslag

33. Verordening betreffende het ter beschikking stellen van dierlijke afvalstoffen, 1940. -- 1 omslag

776-777. Zuiveringsingstallaties in plan "Dorp" en "Bermweg", 1943 - 1972. -- 2 pakken

35. Verordening reinigingsrechten, 1948 - 1970. -- 1 omslag

36. Riolering Dorp - Kerklaan, 1954. -- 1 omslag

38. Riolering Schoolstraat, 1954. -- 1 omslag

39. Riolering Kortlandstraat - Kerklaan - Dorp - Parallelweg, 1954. -- 1 omslag

37. Riolering Kerklaan, 1958 - 1959. -- 1 omslag

778-779. Bouw van een rioolzuiveringsinstallatie aan de Spoordijk, 1960 - 1974. -- 2 pakken

774. Riolering. Algemeen dossier, 1963 - 1974. -- 1 omslag

772. Zuivering en afvoer afvalwater Nieuwerkerk a/d IJssel. Correspondentie en verslagen, 1965 - 1967. -- 1 omslag
ZOEK = NIET OVERGEBRACHT 25-06-1998.

780. Rioolzuiveringsinstallatie. Tekeningen, 1966 - 1972. -- 1 pak
Betreft tevens tracé persleidinge en gedeeltelijk het rioleringsplan.

34. Verordenig tot heffing van rechten voor het legen van privaatputten, 1968 - 1969. -- 1 omslag

781. Uitbreiding rioolwaterzuiveringsinstallaties, 1971 - 1974. -- 1 omslag

3.05.8 Dierziekten en -plagen


58. Besmettelijke dierziekten, 1954 - 1957. -- 1 omslag

40. Verordening inzake de bestrijding van ratten en muizen, 1959 - 1960. -- 1 omslag

3.06 Openbare veiligheid


86. Brandbestrijdingsmiddelen, 1932 - 1952. -- 1 omslag

88. Personeel vrijwillige brandweer, 1943 - 1976. -- 1 omslag

92. Correspondentie betreffende de watersnood, 1953. -- 1 omslag

87. Bestrijdingsmiddelen, brandweermaterieel en redmiddelen, 1957 - 1972. -- 1 omslag

831. Bouw van een brandweergarage. Bestek en voorwaarden, 1962 - 1970. -- 1 omslag

84. Medische hulp, verzorging en verpleging, zieken- en ongevallenvervoer, 1962 - 1974. -- 1 omslag

83. Water- en stormgevaar. Verdrinking, 1971. -- 1 omslag

85. Verordening regelende de vervaardiging en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Ingetrokken 02-02-1973, 1973. -- 1 omslag

3.07 Waterstaat; verkeer en vervoer


3.07.1 Waterstaat


89. Waterstaat. Ontgrondingen, 1959 - 1962. -- 1 omslag

832. Verleggen van de Ringvaart. Correspondentie en tekening, 1970 - 1972. -- 1 omslag

3.07.2 Wegen (algemeen); vervoer te land


97. Beplanting wegen, 1935 - 1955. -- 1 omslag

96. Verlichting wegen, 1936 - 1974. -- 1 omslag

95. Onderhoud van wegen. Verslag van de staat der wegen en kunstwerken, 1938 - 1958. -- 1 omslag

98. Bestemming of onttrekking van wegen voor respectievelijk aan de openbare dienst, 1942 - 1961. -- 1 omslag

94. Aanleg van wegen, 1962 - 1966. -- 1 omslag

101. Zorg voor middelen van vervoer te land, 1963 - 1972. -- 1 omslag

845. Provinciaal fietspadenplan van Zuid-Holland, 1963 - 1975. -- 1 omslag

3.07.3 Wegen (afzonderlijk)


833. Kerklaan. Aanleg en verbetering, 1930 - 1971. -- 1 pak

90-91. Rijksweg 3 (A 20), 1931 - 1973. -- 2 omslagen

834. Ringdijk. Correspondentie en overeenkomsten recht van opstal, 1931 - 1974. -- 1 omslag

848. Reconstructie Dorpsstraat I. Correspondentie en tekeningen, 1932 - 1955. -- 1 omslag

835. 's-Gravenweg I. Aanleg en verbetering, 1937 - 1970. -- 1 omslag

836. Bermweg. Raadsbesluiten en akte tot overname van weggedeelten, 1947 - 1956. -- 1 omslag

837. Parallelweg. Correspondentie en akte van overdracht van weggedeelten, 1949 - 1959. -- 1 omslag

838. Burgemeester Jasstraat. Overname, reconstructie en verbetering, 1949 - 1970. -- 1 omslag
Per 1997 hernoemd tot Vrijheidslaan.

839. Rijskade. Raadsbesluit en akte van aankoop van weggedeelten, 1951 - 1954. -- 1 omslag

840. Schoolstraat. Correspondentie inzake overname weggedeelten, 1951 - 1959. -- 1 omslag

841. Groenendijk. Aanleg en verbetering, 1951 - 1972. -- 1 omslag

842. 's-Gravenweg II. Aanleg en verbetering, 1951 - 1973. -- 1 omslag

849-850. Reconstructie Kerklaan II. Bestek en voorwaarden, 1956 - 1969. -- 2 omslagen

843. Zwarte wegje. Bestek en voorwaarden, 1959 - 1966. -- 1 omslag

844. Kortlandstraat. Correspondentie en tekeningen, 1963 - 1966. -- 1 omslag

846. Prins Alexanderlaan. Verbetering, 1964 - 1965. -- 1 omslag

847. Albert van 't Hartweg (v.m. Zwarte wegje). Bewijzen van eigendom, 1964 - 1971. -- 1 omslag

851. Kerklaan en plan Dorrestein. Tekeningen en correspondentie, 1965 - 1971. -- 1 omslag

93-(188). Eerste Tochtweg. Reconstructie, 1967 - 1974. -- 2 omslagen

3.07.4 Bruggen, veerpont


103. Veerdienst Ouderkerk aan den IJssel - Nieuwerkerk aan den IJssel, 1938 - 1972. -- 1 omslag

100. Zorg voor waterovergangen, 1958 - 1974. -- 1 omslag

3.07.5 Spoorwegen


102. Verkeer en vervoer over spoorwegen, 1940 - 1959. -- 1 omslag

3.07.6 Verkeersmaatregelen


853. Verkeerscirculatieplan, 1967 - 1975. -- 1 omslag

3.07.7 Telecommunicatie


105. Telefonie en radio, 1932 - 1971. -- 1 omslag

104. Posterijen, 1951 - 1974. -- 1 omslag

3.08 Economische zaken; arbeid


3.08.1 Nutsbedrijven


997. Dossier voormalig elektricteitbedrijf. Algemeen, 1927 - 1953. -- 1 pak

582-595. Jaarrekeningen van het elektriciteitsbedrijf, 1940 - 1955 (hiaten). -- 14 omslagen
De goedkeuring door GS ontbreekt.

574-581. Begrotingen van het elektriciteitsbedrijf, met correspondentie, 1945 - 1952. -- 8 omslagen

596. Overdracht van het elektriciteitsbedrijf aan Gouda per 1-1-1953. -- 1 omslag

108. Elektriciteitsvoorziening. Kabellegging, 1953 - 1957. -- 1 omslag

857. Gasvoorziening (gemeentelijke gasvoorziening Zuid-Holland - Commissie S.R.O.G.), 1958 - 1967. -- 1 omslag

855-856. Voorbereiding van de gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk Energiebedrijf (GEB) Gouda en Omstreken, 1964 - 1965. -- 2 pakken

3.08.2 Overige economische zaken


854. Bescherming van planten en gewassen tegen ziekten, beschadiging en plagen., 1939 - 1973. -- 1 omslag

106. Noodgeld en geldzuivering, 1940 - 1953. -- 1 omslag

859. Distributie van goederen, 1944 - 1959. -- 1 omslag

858. Correspondentie betreffende instelling e.d. van plaatselijke prijzencommissie, 1946 - 1954. -- 1 omslag

107. Aardolie en aardgas. Correspondentie en tekeningen inzake een geboorde put, 1958 - 1962. -- 1 omslag

317. De toekomstige winkelvoorziening
Rapport van het ETI Zuid-Holland, 1972. Met een nota van de afdeling Nieuwerkerk adIJ van het Koninklijk Verbond van Ondernemers en een notitie van het CIMK als reactie op het rapport, 1972. -- 2 bandjes

3.08.3 Arbeid


109. Correspondentie betreffende winkelsluiting. Verordeningen, 1931 - 1957. -- 1 omslag

110. Verordening agentschap arbeidsbemiddeling en betreffende instructie voor periode 1932. -- 1 omslag

3.09 Sociale zorg, welzijn


112-(670). Jaarrekeningen van het burgerlijk armbestuur respectievelijk de gemeentelijke dienst voor sociale zaken, 1929 - 1964 (hiaten). -- 14 omslagen
Veelal ontbreekt goedkeuring door GS.

117-(1002). Begrotingen van het burgerlijk armbestuur respectievelijk de gemeentelijke dienst voor sociale zaken, 1929 - 1964. -- 14 omslagen

121. Stichting Gezinsverzorging Nieuwerkerk aan den IJssel, 1951 - 1973. -- 1 omslag

860. Zorg voor ouderen. Correspondentie en verordening, 1952 - 1969. -- 1 omslag

120. Speeltuinverenigingen, 1956 - 1972. -- 1 omslag

111. Bouw Groene Kruisgebouw, 1963. -- 1 omslag

292. Betaalstaten van de dienst voor sociale zaken over 1963; met bijlagen. -- 1 pak
Bewaard als voorbeeld.

11. Richtlijnen voor het verlenen van bijstand, 1968. -- 1 katern

861. Stichting Bejaardenzorg. Onderzoek naar mogelijkheden voor de bouw van 552 woningen, 1968. -- 1 omslag

3.10 Onderwijs


3.10.1 Objectdossiers per school


136. Openbare lagere school II, 1930 - 1974. -- 1 omslag

144-146. R.k. lagere school Heillig Hart aan de 's-Gravenweg, 1932 - 1974. -- 3 omslagen

139-140. Bijzondere lagere school Eben Haezer aan de 's-Gravenweg, 1953 - 1974. -- 2 omslagen

147-149. Bijzondere lagere school Rehoboth aan de Schoolstraat, 1953 - 1968. -- 3 omslagen

132. R.K. kleuterschool Hummeloord, Schubertstraat 50 / Ir. Lelystraat 42, 1960 - 1971. -- 1 omslag

127-(129). Openbare kleuterschool Irene en christelijke kleutersschool Marijke, 1961 - 1974. -- 2 omslagen

131. Kleuterschool Margriet, 1963 - 1974. -- 1 omslag

124. Openbare kleuterschool Beatrix aan de P.C. Hooftstraat 1 en Kamerlingh Onnesstraat 2, 1964 - 1974. -- 1 omslag

142. Bijzondere lagere school Elimschool, 1969 - 1974. -- 1 omslag

138. Openbare lagere school III, 1970 - 1974. -- 1 omslag

152. Openbare mavoschool Prins Bernhard aan de Kamerlingh Onnesstraat 4, 1970 - 1974. -- 1 omslag

870. Bijzondere kleuterschool Marijke aan de Schoolstraat 4 (zie ook openbare kleuterschool Irene), 1975 - 1985. -- 1 omslag

3.10.2 Schoolgebouwen en -terreinen


135. Bouw van openbare lagere school I, 1940 - 1950. -- 1 omslag

863-(890). Schoolgebouwen en terreinen; verzameldossiers / correspondentie, 1948 - 1974. -- 4 omslagen

862. Gymnastieklokalen. Bestek en voorwaarden, raadsbesluiten en tekeningen, 1950 - 1957. -- 1 omslag

126-(868). Bouw van de openbare kleuterschool Irene en de christelijke kleutersschool Marijke, 1954 - 1962. -- 2 pakken

128. Correspondentie betreffende de oprichting van de Stichting Algemene Kleuterschool Irene tot exploitatie van een gelijknamige kleuterschool, 1956. -- 1 omslag
Per 1-1-1956 overgenomen door de gemeente.

134. Bouw van openbare lagere school I, 1959 - 1974. -- 1 omslag

133. Bouw r.k. noodkleuterschool aan de Rijskade, 1961 - 1972. -- 1 omslag

143. Noodschool, 1962 - 1973. -- 1 omslag

141-(883). Bouw van de Elimschool aan de Beethovenlaan, 1962 - 1974. -- 2 pakken

130. Stichting van een bijzondere kleuterschool aan de Verdistraat ten behoeve van de Vereniging van scholen met de bijbel, 1963. -- 1 omslag

151-(891). Stichting van een openbare school voor ulo in Dorrestein (noodschool aan de Lorenzstraat, vroeger Frans Halsstraat), 1963 - 1969. -- 2 pakken

154. Stichting noodschool voor ulo aan het Verdipad, 1963 - 1971. -- 1 omslag

153-(895). Stichting en bouw van een christelijke mavoschool aan de Beethovenlaan, 1963 - 1972. -- 3 pakken

882. De Hoeksteen. Bouw en bestek, 1963 - 1975. -- 1 omslag

877-878. Bouw van openbare lagere school nr. 3, 1966 - 1970. -- 2 omslagen

893. Stichting van een 8-klassige Mavoschool aan de Kamerlingh Onnesstraat, 1966 - 1970. -- 1 omslag

864. Gymnastieklokalen. Eigendomsbewijs, tekeningen en correspondentie, 1966 - 1974. -- 1 omslag

884. Stichting van een vierde school voor p.c. basis-onderwijs Immanuel aan het Verdipad, 1970 - 1974. -- 1 omslag

869. Stichting van een derde kleuterschool Johan Willem Friso. Raadsbesluiten, 1970 - 1976. -- 1 omslag

865. Bouw van een derde gymnastieklokaal. Bestek en voorwaarden, 1971 - 1972. -- 1 omslag

125. Bouw kleuterschool Beatrix aan de Kamerlingh Onnesstraat 6a, 1971 - 1975. -- 1 omslag

3.10.3 Financiering; financiële exploitatie; schoolgeld


319. Register van inkomsten en uitgaven van de oudercommissie van openbare lagere school nr. 2, 1938 - 1942. -- 1 cahiertje

879. Vijfjaarlijkse afrekening ingevolge art. 55 LO-wet, 1943 - 1947. -- 1 omslag

880-881. Vaststelling van de bedragen ingevolge art. 55 bis en 55 ter van de lager-onderwijswet 1920, 1943 - 1974. -- 2 omslagen

885-888. Vergoedingen ingevolge artikel 103 van de lager-onderwijswet 1920, 1948 - 1974. -- 4 omslagen

873. Vergoeding ingevolge art. 101 bis van de lager-onderwijswet. Raadsbesluiten en correspondentie, 1951 - 1973. -- 1 omslag

871-872. Vergoeding van exploitatiekosten ten behoeve van het bijzonder kleuteronderwijs door de gemeente, 1952 - 1974. -- 2 omslagen

875. Vijfjaarlijkse afrekeningen van het openbaar en bijzonder g.l.o, 1953 - 1969. -- 1 omslag

123. Verordening schoolgeld kleuteronderwijs, 1957 - 1975. -- 1 omslag

867. Voorlopige vaststelling van de ten behoeve van het openbaar kleuteronderwijs uitgegeven bedragen (waaronder vaststelling 5-jaarlijkse afrekening). Raadsbesluiten, 1957 - 1976. -- 1 omslag

894. Vaststeling van bedragen, als bedoeld in artikel 55 bis en 55 ter van de lager-onderwijswet 1920 ten behoeve van het uitgebreid lager onderwijs, 1964 - 1971. -- 1 omslag

896. Vergoeding exploitatiekosten ten behoeve van bijzonder uitgebreid lager onderwijs, 1964 - 1971. -- 1 omslag

3.10.4 Personeel


122. Verordening tot toekenning vergoeding onderwijzend personeel kleuterscholen voor het bezit van bepaalde akten en diploma's, 1958. -- 1 omslag

150. Mavo. Onderwijzers, 1964 - 1968. -- 1 omslag

3.10.5 Leerlingen


876. Toelating (inschrijving en afschrijving van leerlingen. verordening schoolgrenzen), 1969 - 1973. -- 1 omslag

3.10.6 Overige onderwijszaken


155. Landbouwonderwijs, 1951 - 1970. -- 1 omslag

889. Mavo. Lesrooster. Staat van lessenverdeling, 1964 - 1974. -- 1 omslag

137. Schoolraad, 1966 - 1970. -- 1 omslag

3.11 Cultuur; natuur; evenementen; sport en recreatie


3.11.1 Cultuur


157. Molens, 1939 - 1952. -- 1 omslag

156. Monumenten, 1945 - 1974. -- 1 omslag

899. Carillon, 1965 - 1968. -- 1 omslag

897. Fontein. Schenking, 1968 - 1969. -- 1 omslag

158. Plaatselijke muziek- en zangerverenigingen, 1972 - 1974. -- 1 omslag

3.11.2 Natuur


907. Correspondentie betreffende "Hollands Groene hart", 1963 - 1973. -- 1 omslag

898. Natuurgebieden. Kaart en objectaanduiding, 1968 - 1972. -- 1 omslag

3.11.3 Evenementen, onderscheidingen


163-164. Eretekenen en eervolle onderscheidingen, 1938 - 1974. -- 2 omslagen

900. Plechtigheden, herdenkingen, officiële feesten en propagandabijeenkomsten, 1955 - 1974. -- 1 omslag

3.11.4 Sport en recreatie


901. Sportvelden aan de Rijskade, 1960 - 1973. -- 1 omslag

902-903. Sportpark Dorrestein, 1960 - 1974. -- 2 omslagen

906. Kamperen. Algemeen. Tekeningen, correspondentie en besluiten, 1964 - 1972. -- 1 omslag

161. Recreatiecentrum Hitland, 1965 - 1970. -- 1 omslag

62. Bouw openlucht zwembad in Dorrestein, 1967 - 1972. -- 1 omslag

904. Sporthal. Algemeen dossier, 1968 - 1974. -- 1 omslag

905. Raad voor de sport. Verslagen, correspondentie en verordening, 1968 - 1975. -- 1 pak

199. Verhuur van sportvelden, 1970 - 1974. -- 1 omslag

159. Multifunctioneel gebouw, 1971 - 1973. -- 1 omslag

908. Gemeenschappelijke regeling "Recreatieschap Hitlandbos". Voorbereiding, 1971 - 1974. -- 1 omslag

160. Kampeerverordening (ingetrokken rb. 3-2-1976), 1975. -- 1 omslag

3.12 Militaire zaken


169. Vordering van motorvoertuigen, 1932 - 1947. -- 1 omslag

166. Vrijwillige dienstneming (hier o.m. vrijwillige landstorm), 1934 - 1940. -- 1 omslag

168. Vordering en keuring van paarden, 1940. -- 1 omslag

165. Inschrijvingsregisters, 1941 - 1960. -- 1 omslag

167. Vorderingen (hier o.m. persoonlijk dienst voor hulp bij militaire werkzaamhedenheden; loonbetaling aan bij militairen te werk gestelde burgers), 1942 - 1944. -- 1 omslag

3.13 Verkiezingen
Voor verkiezingen van de gemeenteraad, zie rubriek 2.2.5.


1007. Verkiezingen voor provinciale staten. Processen-verbaal, 1954 - 1970. -- 1 omslag

1005. Verkiezingen voor de Tweede Kamer. Processen-verbaal, 1963 - 1972. -- 1 omslag

3.14 Internationale aangelegenheden
Inclusief jumelage.


162. Internationale gemeentecontacten, 1968 - 1975. -- 1 omslag

909. Jumelage met Buckeburg. Oorkonde en correspondentie, 1972 - 1975. -- 1 omslag

4 COMMISSIES VAN ADVIES EN BIJSTAND


267-(274). Commissie voor de gemeentebedrijven (bedrijvencommissie). Notulen, 1927 - 1969 (hiaten). -- 2 pakken, 1 omslag

269. Commissie voor sport en jeugdzaken. Notulen, 1966 - 1974. -- 1 omslag

264-265. Commissie voor openbare werken. Notulen, 1966 - 1975. -- 2 omslagen

262-263. Commissie voor de ruimtelijke ordening. Notulen, 1966 - 1975. -- 2 omslagen

266. Commissie strafverordeningen. Notulen, 1966 - 1975. -- 1 omslag

268. Commissie voor onderwijs. Notulen, 1966 - 1975. -- 1 omslag
Later ook voor cultuur, recreatie, jumelage.

271. Commissie voor het midden en kleinbedrijf. Notulen, 1970 - 1974. -- 1 omslag

272. Algemene commissie. Notulen, 1971 - 1972. -- 1 omslag

270. Commissie jumelage. Notulen, 1973 - 1974. -- 1 omslag